Prezentare. Proiect POSDRU ID Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. care predau disciplina Religie

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Prezentare. Proiect POSDRU ID Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. care predau disciplina Religie"

Transkript

1 ANEXA 1 Prezentarea proiectului Proiect POSDRU ID Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie Prezentare 1 /16

2 Cuprins Cuprins... 2 Informații principale... 3 Prezentare generală... 4 Rolurile în proiect... 6 Obiectivele proiectului... 7 Activitățile proiectului... 8 Programele de perfecționareşi Ghidul profesorului debutant... 9 Implementarea proiectului Indicatori și grupul țintă al proiectului Echipa proiectului Sustenabilitate Buget /16

3 Informații principale Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educația şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societății bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenție 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație şi formare profesională Titlul proiectului:perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie ID Solicitant: Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca Partener: Universitatea Alexandru I. Cuza din Iaşi Perioada de implementare: 18 luni (mai 2014 octombrie 2015) Asistență financiară nerambursabilă: 12,691, /16

4 Prezentare generală Proiectul POSDRU ID Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie este implementat de Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în parteneriat cu Universitatea Al. I Cuza din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Convingerea care stă la baza conceperii proiectului este că ora de religie reprezintă o oportunitate de a modela viitorul societății pornind de la definirea unei paradigme comportamentale echilibrate pentru generațiile urmatoare. Ora de religie este o oportunitate de a contribui la echilibrarea vieții sociale şi, totodată, la dinamizarea experienței comunitare, prin responsabilizarea pozitivă a elevilor. Proiectul POSDRU ID este primul program de perfecționare la nivel național destinat cadrelor didactice care predau disciplina Religie, care urmăreşte dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în vederea practicării unui stil didactic inovativ, dinamic şi atractiv la această disciplină. În cadrul proiectului vor fi dezvoltate, acreditate şi furnizate 8 programe de perfecționare, P1 P8, cu acces gratuit pentru cadrele didactice care predau Religie pentru toate cultele prevăzute de curriculum ul național.programele vor fi livrate prin întâlniri față în față şi online, ceea ce va asigura o livrare centrată pe participant. De asemenea va fi realizat şi furnizat un ghid al profesorului debutant. Proiectul vine în întâmpinarea 1) lipsei formării inițiale pe aspectele vizate de programele proiectului: aspectele interdisciplinare, managementul conflictului, predarea pozitivcreativă etc.; 2) lipsei unor programe de formare continuă specializate pentru profesorii care predau Religie, în prezent aceştia aflându se în imposibilitatea de a respecta prevederile legale privind obligativitatea formării continue, conform art. 245, alin (6) din LEN 1/2011; 3) lipsei de experiență didiactică în domeniu, având în vedere faptul că Religia este o disciplină recent integrată în curriculum ul național (în perioada postdecembristă). De asemenea, proiectul anticipează, prin programele de perfecționare a cadrelor didactice care predau Religie pe care le propune, introducerea în curriculum a unor cursuri specializate complementare cursurilor existente de didactica religiei la nivel licență. Experiența Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca în domeniul formării de resurse umane aînceputîn 2006, prin modulele de perfecționare experimentale cu finanțare din fonduri proprii, organizateîn colaborare cu Pedagogisch Theologisches Zentrum Stuttgart ( stuttgart.de/), ca etapă premergătoare racordării la standardele europene 4 /16

5 de predare a Religiei în învățământul preuniversitar. PTZ Stuttgart este cooptat în implementarea proiectului pe programele P4 P6. Proiectul este în concordanță cu prioritatea UBB de dezvoltare universitară prin 1) promovarea multiculturalității, a dialogului intercultural şi interconfesional şi 2) promovarea unei culturi a dezvoltării personale şi morale, ambele în condiții de respect al identității şi de reciprocitate ( în concordanță cu domeniul proiectului. 5 /16

6 Rolurile în proiect Universitatea Babeş Bolyai va coordona dezvoltarea programelor P2 P8, va participa la dezvoltarea programului P1 şi la Ghidul profesorului debutant, va acredita programele P1 P8 şi va furniza programele P1 P8 şi Ghidul profesorului debutant. Universitatea Al. I. Cuza va coordona dezvoltarea P1 şi Ghidul profesorului debutant, va participa la dezvoltarea programelor P2 P8, va acredita programele P1 P8 şi va furniza programele P1 P8 şi Ghidul profesorului debutant. Ambii parteneri oferă resursele umane necesare implementării proiectului atât pentru echipa de implementare, cât şi pentru echipa de management şi echipa personalului administrativ și auxiliar. 6 /16

7 Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a 1500 cadre didactice care predau disciplina Religie în învățământul preuniversitar, în predarea conținuturilor de învățare proprii disciplinei. Proiectul vizează perfecționarea competențelor de predare ale cadrelor didactice prin participarea acestora la 8 programe de perfecționare dezvoltate în cadrul proiectului şi acreditate de MEN. Se urmăreşte creşterea calității procesului de predare a conținuturilor de învățare la disciplina Religie pentru toate cultele prevăzute de curriculum ul național, profesionalizarea şi creşterea competitivității şi a atractivității disciplinei şi alinierea modului de predare la standardele educaționale europene. Obiectiveleproiectului sunt: Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de predare într un stil didactic inovativ bazat pe învățare pozitiv creativă şi de concepere a unor materiale atractive adecvate fiecărui conținut de învățare abordat în această manieră. Dezvoltareacapacității cadrelor didactice de predare a conținuturilor de învățare interdiscipinare prin însuşirea cunoştințelor aferente acestora şi a metodelor optime de predare a acestora. Dezvoltarea capacității cadrelor didactice de predare a conținuturilor de învățare cu potențial conflictual ideatic religios şi de prevenire şi gestionare a potențialelor situații conflictuale. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a planifica şi implementa activități extracurriculare adecvate specificului disciplinei, în special cu caracter social. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de utilizare a tehnologiilor informației şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de predare a disciplinei Religie. Formarea specifică a cadrelor didactice aflate la debutul în carieră. Îmbunătățirea coeziunii sociale a cadrelor didactice prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale, egalității de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel. 7 /16

8 Activitățile proiectului Activitățile proiectului sunt următoarele: A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI (lunile: 1 18) A2. INFORMAREA ŞI PUBLICITATEA (lunile: 1 18) A3. ACHIZIȚIILE PUBLICE (lunile: 1 18) A4. DEZVOLTAREA ŞI ACREDITAREA A 7 PROGRAME DE PERFECȚIONARE PENTRU RELIGIE (P1 P7) (lunile: 2 8) A5. DEZVOLTAREA ŞI ACREDITAREA UNUI PROGRAM DE PERFECȚIONARE DE TIC (P8) A6. DEZVOLTAREA GHIDULUI PROFESORULUI DEBUTANT ( lunile: 2 8) A7. FURNIZAREA PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE P1 P8 ŞI A GHIDULUI PROFESORULUI DEBUTANT(lunile: 6 18) 8 /16

9 Programele de perfecționare şighidul profesorului debutant Cele 8 programe de perfecționare care vor fi dezvoltate şi acreditate conform metodologiei MEN DRUEPCD, şi livrate în cadrul proiectului sunt: 1. Predarea temelor interdisciplinare la Religie ortodoxă pentruciclul gimnazial si liceal (P1) Descriere: Programul vizează perfecționarea cadrelor didactice în conținuturile de învățare prevăzute de programa școlară care se poziționează în zone de interferență ale Religiei ortodoxe cu alte discipline: istorie, artă, literatură, filosofie, științe ș.a. 2. Managementul conflictului ideatic religios pentru ciclul gimnazial (P2) Descriere: Programul vizează pregătirea cadrelor didactice în vederea bunei gestionări a situațiilor de predare învățare cu potențial conflictual bidirecțional: a) între cadrul didactic și colectivul clasei și b) în cadrul colectivului de elevi. 3. Managementul conflictului ideatic religios pentru ciclul liceal (P3) Descriere: Programul vizează pregătirea cadrelor didactice în vederea bunei gestionări a situațiilor de predare învățare cu potențial conflictual bidirecțional: a) între cadrul didactic și colectivul clasei și b) în cadrul colectivului de elevi. 4. Predarea pozitiv creativă a Religiei pentru ciclul primar (P4) Descriere: Programul introduce un mod de predare inovativ bazat pe limbaj religios pozitiv, creativitate și joc didactic care asigură: 1) asocierea de către elevi a conținuturilor de învățare proprii disciplinei Religie cu activitatea de tip creativ și 2) o percepție personală pozitivă a experienței religioase. 5. Predarea pozitiv creativă a Religiei pentru ciclul gimnazial (P5) Descriere: Programul introduce un mod de predare inovativ bazat pe limbaj religios pozitiv, creativitate și joc didactic care asigură: 1) asocierea de către elevi a conținuturilor de învățare proprii disciplinei Religie cu activitatea de tip creativ și 2) o percepție personală pozitivă a experienței religioase. 9 /16

10 6. Predarea pozitiv creativă a Religiei pentru ciclul liceal (P6) Descriere: Programul introduce un mod de predare inovativ bazat pe limbaj religios pozitiv, creativitate și joc didactic care asigură: 1) asocierea de către elevi a conținuturilor de învățare proprii disciplinei Religie cu activitatea de tip creativ și 2) o percepție personală pozitivă a experienței religioase. 7. Realizarea activităților extracurriculare prin proiecte pentru toate ciclurile (P7). Descriere: Programul vizează dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a realiza activități extracurriculare în sistem de proiect. 8. Program de perfecționare TIC nivel intermediar (P8) Descriere: Modul de TIC pecializat pe specificul disciplinei Religie. 7 programe (P2 P8) sunt deschise pentru toți profesorii de religie din țară, iar programul P1 este conceput special pentru profesorii de religie ortodoxă, confesiune la care curriculum ul prevede teme cu caracter interdisciplinar. Fiecare program P1 P8 va avea alocate 32 de ore pentru activități față în față, din care 3 ore pentru evaluarea finală, şi 68 de ore pentru activități on line.cele 32 de ore față în față aferente programelor P1 P8 se vor derula în cadrul a 2 întâlniri, fiecare cu o durată de 2 zile, 8 ore/zi, în zilele de sâmbătă şi duminică în timpul semestrelor aferente anului şcolar sau în zilele săptămânii în timpul vacanțelor şcolare. Orele on line aferente programelor P1 P8 se vor derula între cele 2 întâlniri alocate pentru orele față în față. Din cele 32 de ore față în față ultimele 3 ore sunt dedicate evaluării finale a competențelor participanților. Modul de livrare prin ore desfăşurate față în față cât şi prin ore desfăşurate on line asigură o livrare centrată pe participant, fiecare participant acumulând competențe în propriul ritm de învatare. 9. Ghidul profesorului debutant Descriere: Se are în vedere conceperea şi realizarea unui ghid pentru cadrele didactice care predau Religie asistate la debutul în carieră, acest material servind ca suport pentru 50 de ore de activități on line. 10 /16

11 Implementarea proiectului În cadrul implementării proiectului vor fi realizate: Documentele necesare pentru acreditarea programelor P1 P8 (planuri cadru, programe analitice, calendarul activităților de formare, modalitatea de evaluare a competențelor participanților etc.) Suporturile de curs aferente programelor P1 P8 Prezentările PPT şi materialele didactice pentru desfăşurarea orelor față în față Materialele didactice pentru desfăşurarea orelor on line Ghidul profesorului debutant pentru cadrele didactice care predau Religie asista la debutul în carieră Materialele de promovare a proiectului (prezentări Word, PPT, site web, afişe, pliante, bannere, anunțuri publicitare, autocolante, materiale personalizate etc.) Conferințele de presă la lansarea şi la finalizarea proiectului Baza de date cu tipuri de exerciții aferente programelor P1 P8, înregistrării video cu mostre de producții orale şi mostre de producții scrise. Din cele 8 programe de perfecționare (P1 P8) cadrele didactice vor alege pe cele pe care doresc să le urmeze, un cadru didactic urmând în medie 2.1programe de perfecționare, livrate în mai multe sesiuni, fiecare cadru didactic având astfel posibilitatea să şi formeze propriul parcurs personalizat de formare continuă. 11 /16

12 Indicatori și grupul țintă al proiectului Grupul țintă al proiectului este constituit din cadre didactice care predau Religie în toate regiunile de dezvoltare ale României, ceea ce conferă omogenitate confesională grupuluitință şi asigura caracterul său interregional. Proiectul oferă acestor cadre didactice oportunitatea de a participa în mod gratuit la programele de perfecționare P1 P8 specializate pe disciplina Religie, cu următoarele beneficii principale: îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de predare a conținuturilor de învățare proprii disciplinei prin utilizarea unui stil didactic superior calitativ, inovativ, pozitiv creativ; îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a preda şi gestiona situațiile didactice cu caracter interdisciplinar; îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice de a preda şi gestiona situațiile didactice cu potențial conflictual ideatic religios; acumularea de expertiză în planificarea şi implementarea activităților extracurriculare cu specific adaptat disciplinei, în special cu caracter social; îmbunătățirea capacității de a integra în predare tehnologii TIC ; îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice aflate la debutul în carieră. Proiectul se adresează unui grup țintă de 1560 cadre didactice. Proiectul oferă sprijin pentru formarea continuă a cadrelor didactice prin acordarea unui premiu în valoare de 1000 lei şi prin acordarea unui premiu suplimentar în valoare de 1000 lei pentru persoanele asistate la debutul în carieră care participă la cel puțin un program de perfecționare furnizat în cadrul proiectului. 12 /16

13 Indicatori Indicatori ID Indicatori [1 output] Valoare 228 Personal din educație şi formare instruit/perfecționat Număr de participanți FSE din mediul rural Număr de persoane asistate la debutul în cariera didicatică formare profesională continua (din care) Număr de participanți FSE din mediul rural 60 ID Indicatori [2 result] Valoare 229 Rata personalului din educație şi formare pregătit care a fost certificat(%) 97 Grup țintă GRUP ȚINTĂ ID Grup țintă Valoare 130 Tineri absolvenți sub 35 ani debutanți în cariera didactică Cadre didactice/personal didactic din învățământul primar (ISCED 0 6) Cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar inferior (ISCED 0 6) Cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar superior (ISCED 0 6) Solicitantul va realiza 63% din indicatori și grup țintă iar partenerul va realiza 37% din indicatori și grup țintă. Excepție persoanele asistate la debutul în carieră: 50 solicitant 40 partener 13 /16

14 Echipa proiectului Echipa de implementare a proiectului are următoarea structură: (*prescurtări: EG experiență generală, ES experiență specifică) Echipa de management: 1. Manager proiect 2. Coordonator partener: studii superioare EG: > 10 ani ES: > 10 ani 3. Asistenți manager studii superioare în domeniul economic (nivel licență sau master) EG: < 2 ani si/sau > 2 ani ES: < 2 ani şi/sau > 2 ani 4. Responsabil financiar: studii superioare în domeniul economic, responsabil financiar în 4 proiecte POSDRU EG: > 5 ani ES: > 5 ani 5. Contabil studii superioare EG: > 7 ani ES: > 7 ani 6. Jurist studii superioare in drept EG: > 3 ani ES: > 3 ani 7. Responsabil achiziții studii superioare EG: > 7 ani ES: > 3 ani Echipa personalului administrativ şi auxiliar: 8. Responsabili resurse umane studii superioare EG: > 3 ani ES: > 3 ani 9. Secretari studii superioare sau studii medii EG: < 3 ani si/sau > 3 ani ES: < 3 ani si/sau > 3 ani 10. Gestionar studii medii EG: < 3 ani ES: sub 3 ani Echipa de implementare (pe termen lung): 11. Director ştiințific 12. Director ştiințific adjunct 13. Responsabil asigurarea calității studii superioare în domeniul teologic, doctor în teologie, profesor, 23 ani de experiență în predarea disciplinelor teologice; autor de studii şi curriculum uri; membru în comisii naționale şi internaționale de specialitate teologică; EG: > 10 ani ES: > 10 ani 14. Coordonator evaluare studii superioare în domeniul teologic, doctor în teologie, profesor, 23 ani de experiență în predarea disciplinelor teologice; autor de studii şi curriculum uri; membru în comisii naționale şi internaționale de specialitate teologică; EG: > 10 ani ES: > 10 ani 15. Experți învățământ studii superioare în teologie/informatică/informatică economică EG: <5 ani / 5 10 ani / >10 ani ES: <5 ani / 5 10 ani / >10 ani 14 /16

15 Sustenabilitate Proiectul a fost astfel conceput încât rezultatele sale să poată fi valorificate şi aplicate după încheierea implementării. Transferabilitate către alt grup țintă: cadrele didactice din învățământul universitar pot preda cursuri specializate aferente programelor propuse în cadrul proiectului. Transferabilitate către alt sector:materialele pot fi adaptate la specificul oricărei discipline de studiu din învățământul preuniversitar care implică cel puțin una din direcțiile tematice ale proiectului: interdisciplinaritate (în special sfera umanistă), subiecte cu potențial conflictual, abordare pozitiv creativă a învățării. Abordare integrată: rezultatele proiectului se vor reflecta în politicile şi strategiile UBB prin introducerea unor discipline de studiu corespondente programelor proiectului;la nivel legislativ, echipa proiectului va putea formula propuneri în cadrul procesului de schimbare a programelor la disciplina Religie, conform viziunii didactice inovative concretizate prin intermediul proiectului. Sustenabilitate financiară: Programele de perfecționare P1 P8 vor fi livrate, contra cost, cadrelor didactice interesate şi după încheierea proiectului. Astfel se vor asigura resursele financiare necesare continuării proiectului şi după finalizarea finanțării nerambursabile. De asemenea, se vor căuta şi surse alternative de finanțare. Sustenabilitate instituțională: Programele de perfecționare P1 P8, dezvoltate şi acreditate în cadrul proiectului, vor continua să fie livrate de către beneficiar cadrelor didactice interesate. 15 /16

16 Buget CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA*) - Lei - Solicitant Partener 1. Resurse umane , , ,00 2. Participanţi , , ,00 3. Alte tipuri de costuri, din care: , , , Cheltuieli de tip FEDR , , , Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a proiectului ) , ,00 4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) 0,00 5. Total cheltuieli directe ( ) , , ,93 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie , , ,51 7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6),din care: , , ,44 8. valoare activităţi transnaţionale 0,00 9. valoare TVA nedeductibila estimata , , , CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI , , , ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) , , ,18 16 /16

National Authorities for Apprenticeships Call EACEA/13/2014

National Authorities for Apprenticeships Call EACEA/13/2014 National Authorities for Apprenticeships Call EACEA/13/2014 Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET) Un proiect realizat în colaborare de CNDIPT România

Mehr

DECAN, Prof. univ. dr. Călin Felezeu. RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Pag. 1/10

DECAN, Prof. univ. dr. Călin Felezeu. RECTOR, Acad.Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP Pag. 1/10 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Domeniul: Ştiinţele Educaţiei Specializarea/Programul

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. 2.6 Tipul de evaluare examen

FIŞA DISCIPLINEI. 2.6 Tipul de evaluare examen FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Bucureşti 1.2 Facultatea / Departamentul Limbi şi Literaturi Străine/Limbi şi Literaturi Germanice 1.3 Catedra

Mehr

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Bewerbung um die Aufnahme in die Studienförderung Sur-place Rumänien der Konrad-Adenauer-Stiftung (Bitte vollständig in Druckbuchstaben oder maschinenschriftlich

Mehr

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Bewerbung um die Aufnahme in die Studienförderung Sur-place Rumänien der Konrad-Adenauer-Stiftung (Bitte vollständig in Druckbuchstaben oder maschinenschriftlich

Mehr

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE

Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Begabtenförderung SUR PLACE Bewerbung um die Aufnahme in die Studienförderung Sur-place Rumänien der Konrad-Adenauer-Stiftung (Bitte vollständig in Druckbuchstaben oder maschinenschriftlich

Mehr

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL

Mehr

De la avion pana la primul curs. Bo Yuan, Stefan Dumitrescu

De la avion pana la primul curs. Bo Yuan, Stefan Dumitrescu De la avion pana la primul curs Bo Yuan, Stefan Dumitrescu Cuprins 1. Acomodare/ Cazare 2. Inscriere 3. Mijloace de transport in comun 4. Generalitati despre Uni Stuttgart 5. Modulhandbuch -ul 1. Acomodare/

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1. Număr de ore pe săptămână

FIŞA DISCIPLINEI. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1. Număr de ore pe săptămână FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia nr. 6/13.09.2016 a Consiliului Facultății 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 1.2. Facultatea/ DSPP

Mehr

Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale

Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice aferent proiectelor finanțate din instrumente structurale Editia: 1 Revizia 2 Data: Septembrie 2015 Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor

Mehr

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ Aprobată

Mehr

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 1 CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

Mehr

Ana-Maria Dascălu-Romițan

Ana-Maria Dascălu-Romițan INFORMAŢII PERSONALE Ana-Maria Dascălu-Romițan Sexul F Data naşterii 01.08.1980 Naţionalitatea română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Uniunea Europeană, 2002-2015 http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 7

Mehr

Educaţia şi consilierea părinţilor Ghid

Educaţia şi consilierea părinţilor Ghid Proiectul Socrates Grundtvig 2, Parteneriate pentru învăţare Strategii educaţionale şi intervenţii de consiliere pentru părinţii copiilor şi adolescenţilor cu dificultăţi: bune practici 04-G2-64-B-RO-C

Mehr

Astăzi despre... De ce Germania? Ce este şi cu ce se ocupă DAAD? Drumul tău spre Germania? Burse?

Astăzi despre... De ce Germania? Ce este şi cu ce se ocupă DAAD? Drumul tău spre Germania? Burse? Astăzi despre... De ce Germania? Ce este şi cu ce se ocupă DAAD? Drumul tău spre Germania? Burse? Ştiai că...?... Germania este cea mai mare ţară din UE Großbritannien... 13% din populaţie sunt străini...

Mehr

CURRICULUM VITAE. Prof univ. dr. MIHAELA SECRIERU Tel

CURRICULUM VITAE. Prof univ. dr. MIHAELA SECRIERU Tel UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE ROMÂNISTICĂ, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI LITERATURĂ COMPARATĂ Bd. Carol I, 11. telefon 0232 201052/ 201254 Institutional

Mehr

Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu, Craiova PREZENTARE PROIECT ERASMUS PLUS 2016

Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu, Craiova PREZENTARE PROIECT ERASMUS PLUS 2016 Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu, Craiova PREZENTARE PROIECT ERASMUS PLUS 2016 Nr.proiect: 2016-1-RO01-KA102-023921 Titlul: Servicii de calitate prin dobândirea de competențe cheie în context

Mehr

Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr. 25, cod poștal Telefon/fax: Web:

Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr. 25, cod poștal Telefon/fax: Web: RAPORT privind starea Academiei de Muzică Gh. Dima Cluj-Napoca la încheierea anului 2016 1 CUPRINS RAPORT PRIVIND STAREA ACADEMIEI DE MUZICĂ GH. DIMA CLUJ-NAPOCA LA INCHEIEREA ANULUI 2016... 3 a.) SITUATIA

Mehr

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU DISCIPLINELE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU DISCIPLINELE DIRECȚIA GENERALĂ DIRECȚIA PENTRU CENTRUL ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PREUNIVERSITAR MINORITĂȚILOR EXAMINARE Anexa nr.1 la MECȘ nr. 5575/28.10.2015 CONCURS PENTRU OCUPAREA

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI* 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Introducere în teologia practică I-II (recomandat) 4.

FIŞA DISCIPLINEI* 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Introducere în teologia practică I-II (recomandat) 4. FIŞA DISCIPLINEI*. Date despre program. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga Sibiu. Facultatea Științe Socio-Umane.3 Departamentul Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă.4

Mehr

Temeswarer Beiträge zur Germanistik. (Informații generale)

Temeswarer Beiträge zur Germanistik. (Informații generale) Temeswarer Beiträge zur Germanistik (Informații generale) Creată în 1997, revista de specialitate Temeswarer Beiträge zur Germanistik este consacrată studiilor din domeniul germanisticii din perspectivă

Mehr

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Aș vrea să aplic la cursul de.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Aș vrea să aplic la cursul de. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Aș vrea să mă înscriu la universitate. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Mehr

Reuniunea anuală 2011 a EE pe probleme de arbitraj-iepuri. Weissenstadt, Germania

Reuniunea anuală 2011 a EE pe probleme de arbitraj-iepuri. Weissenstadt, Germania Reuniunea anuală 2011 a EE pe probleme de arbitraj-iepuri Weissenstadt, Germania În perioada 25-27 martie 2011, în localitatea Weissenstadt, Germania, a avut loc cea de-a 8-a ediţie a întâlnirii arbitrilor

Mehr

Testare la limba engleză și germană clasa a V-a intensiv, anul şcolar

Testare la limba engleză și germană clasa a V-a intensiv, anul şcolar COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRUZZI IAŞI Str. Toma Cozma nr. 4, loc. Iaşi, cod 700555 Tel./fax.: 0232/210510, 0232/216373 colegiul_negruzzi@yahoo.com www.colegiulnegruzzi.ro Testare la limba engleză și

Mehr

Tatiana Kononova, lector universitar. Curriculum la disciplina Didactica specialităţii A (Nivelul B2) (ANUL III, semestrul VI)

Tatiana Kononova, lector universitar. Curriculum la disciplina Didactica specialităţii A (Nivelul B2) (ANUL III, semestrul VI) MINISTERUL EDUCAŢIEI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA de LITERE CATEDRA de FILOLOGIE ENGLEZĂ şi GERMANĂ Tatiana Kononova, lector universitar Curriculum la disciplina

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. Deutsche Literaturgeschichte. As. drd. Manuela Tomuţă

FIŞA DISCIPLINEI. Deutsche Literaturgeschichte. As. drd. Manuela Tomuţă FIŞA DISCIPLINEI Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mehr

Prelegerea 2 pg. 10 Sectorul eco-industrial, practicile de mediu europene in Romania si Bulgaria situatia prezenta si perspective

Prelegerea 2 pg. 10 Sectorul eco-industrial, practicile de mediu europene in Romania si Bulgaria situatia prezenta si perspective SEMINAR Principalele solutii de protectie a mediului utilizate de catre agentii economici in Uniunea Europeana: auditul de mediu, EMAS, dezvoltarea sectorului ecoindustrial Structura seminar: Prelegerea

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. Universitatea de Vest din Timișoara. Zi/ Diplomă de licență în limba și literatura germană

FIŞA DISCIPLINEI. Universitatea de Vest din Timișoara. Zi/ Diplomă de licență în limba și literatura germană FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie și Teologie / Departamentul

Mehr

PENTRU DISCIPLINA LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA GERMANĂ MODERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA GERMANĂ MODERNĂ BACALAUREAT 2011 Pagina 1 din 7 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA GERMANĂ MODERNĂ

Mehr

L I M B A G E R M A N Ă ( M O D E R N Ă )

L I M B A G E R M A N Ă ( M O D E R N Ă ) Programa a fost aprobată prin Ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3458 / 09.03.2004. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CONSILIULNAŢIONALPENTRUCURRICULUM PROGRAMĂ

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. Deutsche Literaturgeschichte. As. drd. Manuela Tomuţă

FIŞA DISCIPLINEI. Deutsche Literaturgeschichte. As. drd. Manuela Tomuţă FIŞA DISCIPLINEI Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mehr

1 Einladung zur Angebotslegung

1 Einladung zur Angebotslegung Fondul Social European Investeşte în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Cererea de propuneri de proiecte POSDRU

Mehr

LEHRVERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG

LEHRVERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG LEHRVERANSTALTUNGSBESCHREIBUNG 1. Angaben zum Programm 1.1 Hochschuleinrichtung BABEŞ-BOLYAI-UNIVERSITÄT CLUJ-NAPOCA 1.2 Fakultät PSYCHOLOGIE UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN 1.3 Department FÜR PÄDAGOGIK UND

Mehr

Set de instrumente pentru Dezvoltarea Asigurării Calităţii pentru Furnizorii VET

Set de instrumente pentru Dezvoltarea Asigurării Calităţii pentru Furnizorii VET L E O N A R D O D A V I N C I Set de instrumente pentru Dezvoltarea Asigurării Calităţii pentru Furnizorii VET Parteneri în proiect FiaTest Universitatea Piraeus Centrul naţional pentru Dezvoltarea Învăţământ

Mehr

Informatii pentru parintii ai caror copii frecventeaza cursurile scolii primare (elementare) Grundschule.

Informatii pentru parintii ai caror copii frecventeaza cursurile scolii primare (elementare) Grundschule. Der Oberbürgermeister Informatii parinti a caror copii frecventeaza cursurile scolii primare Informatii pentru parintii ai caror copii frecventeaza cursurile scolii primare (elementare) Grundschule. Mit

Mehr

Modelul standardizat SLEST

Modelul standardizat SLEST Modelul standardizat SLEST Indicaţii generale pentru Învăţământul la Distanţă Prezentul proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Autorii sunt răspunzători de această publicaţie şi Comisia

Mehr

LEGE Nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

LEGE Nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România LEGE Nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007 Text actualizat

Mehr

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Stimate Domn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Stimată Doamnă, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Stimate Domn, Stimată Doamnă, Stimate Domn/Doamnă, Stimate Domn/Doamnă,

Mehr

DB Netz AG noi pregătim viitorul!

DB Netz AG noi pregătim viitorul! Viitorul în mişcare. DB Netz AG noi pregătim viitorul! DB Netz AG Departmentul regional Sud-Vest 2014 DB Netz AG, Departmentul regional Sud-Vest, 12.11.2014 2 Willkommen DB Netz AG, Departmentul regional

Mehr

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII BACALAUREAT 2005 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII BACALAUREAT 2005 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII BACALAUREAT 2005 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ II. STATUTUL DISCIPLINEI ÎN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT În cadrul examenului de bacalaureat

Mehr

Curriculum vitae Europass Data:

Curriculum vitae Europass Data: Curriculum vitae Europass Data: 08.05.2017 Informatii personale Nume/Prenume Tulbure, Ildiko Camelia Adresa Str. Septimius Severus, Nr. 16A/6, 510129, Alba Iulia, Romania Telefon +40 258806130/int. 335

Mehr

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

Mehr

RAPORTUL DE ANALIZĂ A activităii CATEDRELOR ANUL ŞCOLAR octombrie 2017

RAPORTUL DE ANALIZĂ A activităii CATEDRELOR ANUL ŞCOLAR octombrie 2017 ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘI CERCETARII ȘTIINȚIFICE COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIESTI Str. Gh. Doja Nr.98 ; Tel/Fax: +40244.522.340 NR. /26.10. 2017 RAPORTUL DE ANALIZĂ A activităii

Mehr

FIȘA DISCIPLINEI. 42 Curs 28 Seminar 14 Laborator Proiect

FIȘA DISCIPLINEI. 42 Curs 28 Seminar 14 Laborator Proiect Universitatea Ştefan cel Mare Suceava FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program Instituția de învățământ superior Facultatea Departamentul Domeniul de studii Ciclul de studii Programul de studii/calificarea

Mehr

BĂLŢI Autor: Şcerbacova Tatiana, lector superior

BĂLŢI Autor: Şcerbacova Tatiana, lector superior MINISTERUL EDUCAŢIEI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA destat..alecu RUSSO" din BĂLŢI FACULTATEA de LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE CATEDRA de FILOLOGIE GERMANĂ DIDACTICA SPECIALITĂŢII В Curriculum disciplinar

Mehr

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Stimate Domn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Stimată Doamnă, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Stimate Domn/Doamnă, Sehr

Mehr

Punctul 2 pe ordinea de zi. Comitetul Executiv şi Consiliul de Supraveghere propun aprobarea de către adunarea generală a următoarei hotărâri:

Punctul 2 pe ordinea de zi. Comitetul Executiv şi Consiliul de Supraveghere propun aprobarea de către adunarea generală a următoarei hotărâri: Punctul 2 pe ordinea de zi Comitetul Executiv şi Consiliul de Supraveghere propun aprobarea de către adunarea generală a următoarei hotărâri: Distribuirea profitului bilanţier evidenţiat în situaţiile

Mehr

Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice / Entwicklung und Organisation machatronischer Systeme EOMS MASTER COMPLEMENTAR:

Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice / Entwicklung und Organisation machatronischer Systeme EOMS MASTER COMPLEMENTAR: Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice / Entwicklung und Organisation machatronischer Systeme EOMS MASTER COMPLEMENTAR: Procedura de admitere 2016-2017 I. GENERALITATI 1. Organizarea şi desfăşurarea

Mehr

- ÎnvăŃământul în limbile minorităńilor nańionale - - ÎNVĂłĂTORI / ÎNVĂłĂTOARE- LIMBA GERMANĂ

- ÎnvăŃământul în limbile minorităńilor nańionale - - ÎNVĂłĂTORI / ÎNVĂłĂTOARE- LIMBA GERMANĂ PROGRAMA DE LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ ŞI DIDACTICA DISCIPLINEI PENTRU CONCURSUL NAłIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR ŞI A CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - ÎnvăŃământul în limbile

Mehr

Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I An scolar

Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I An scolar Liceul Teoretic Jean Monnet Str. Jean Monnet nr 2 Bucuresti sector 1 Tel./Fax: 021-230.50.78 Raport privind activitatea desfasurata in semestrul I An scolar 2011 2012 Prezentul raport este intocmit conform

Mehr

LIMBA GERMANĂ LIMBA MODERNĂ 2

LIMBA GERMANĂ LIMBA MODERNĂ 2 Anexa nr... la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr... /... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA GERMANĂ LIMBA MODERNĂ 2 CLASELE A V-A A VIII-A Aprobată

Mehr

AJUTOARELE DE STAT OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR. Noerr Finance & Tax

AJUTOARELE DE STAT OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR. Noerr Finance & Tax Bucuresti, 27 iuniei 2012 AJUTOARELE DE STAT OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR Cristian Dima, Financial Advisor & Auditor Noerr Finance & Tax Care este situatia generala? Companiile au o activitate

Mehr

Broșură INHALT CUPRINS

Broșură INHALT CUPRINS Broșură INHALT CUPRINS Grußwort: Ostdeutschland - Im Herzen Europas Cuvânt introductiv: Germania de Est În centrul Europei Ostdeutschland - Im Herzen Europas Seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 hat

Mehr

Adresă Aleea Soarelui, nr. 20, Livezeni, judeţul Mureş, România Telefon Acasă: Mobil: Fax

Adresă Aleea Soarelui, nr. 20, Livezeni, judeţul Mureş, România Telefon Acasă: Mobil: Fax Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume ŢILEA IOAN Adresă Aleea Soarelui, nr. 20, Livezeni, 547365 judeţul Mureş, România Telefon Acasă: +40265323815 Mobil: +40748164585 Fax +40265211011

Mehr

1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea. Deutsche Literaturgeschichte. Prof. univ. dr.

1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea. Deutsche Literaturgeschichte. Prof. univ. dr. FIŞA DISCIPLINEI Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mehr

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere

Mehr

Psihologie, zi, anul 1 de studii

Psihologie, zi, anul 1 de studii DENUMIREA DISCIPLINEI INTRODUCERE ÎN I COD: C S L Pr. 2 2 56 94 5 E ROMÂNĂ PROFESOR UNIV. DR. EUGEN CORNELIU HAVÂRNEANU TEMATICA SEMINARIILOR/ LUCRĂRILOR DE LABORATOR Utilizarea conceptelor specifice psihologiei

Mehr

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mehr

CONTĂM PE DVS.! Deveniți membru al echipei Schuon.

CONTĂM PE DVS.! Deveniți membru al echipei Schuon. CONTĂM PE DVS.! Deveniți membru al echipei Schuon. Logistik für die Besten. Sunteți în căutarea unei provocări profesionale ca șofer de camion? Doriți ca pe viitor să conduceți un camion din categoria

Mehr

FÖRDERMÖGLICHKEITEN ENERGIEEFFIZIENTE GEBÄUDE RUMÄNIEN FÜR. Dr. Ing. Victor Petcu. Bukarest 16. Oktober 2012

FÖRDERMÖGLICHKEITEN ENERGIEEFFIZIENTE GEBÄUDE RUMÄNIEN FÜR. Dr. Ing. Victor Petcu. Bukarest 16. Oktober 2012 0 FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR ENERGIEEFFIZIENTE GEBÄUDE IN RUMÄNIEN Dr. Ing. Victor Petcu Bukarest 16. Oktober 2012 1 AGENDA GCI Management Vorstellung Introducere GCI Management Förderinstrumente Prezentare

Mehr

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Test 2 Limbă şi comunicare - Limba germană

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a Test 2 Limbă şi comunicare - Limba germană EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2017 Test 2 Limbă şi comunicare - Limba germană Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învățământ... Numele şi prenumele elevului/elevei...... Clasa

Mehr

Dosar individual. VLADU DANIELA-ELENA, Lector dr. Facultatea de Litere/Germană

Dosar individual. VLADU DANIELA-ELENA, Lector dr. Facultatea de Litere/Germană ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mehr

Copilul meu merge la şcoală. Anul şcolar 2019/20

Copilul meu merge la şcoală. Anul şcolar 2019/20 Copilul meu merge la şcoală Anul şcolar 2019/20 Înscrierile se fac la şcoala de care aparţineţi marţi, 17 aprilie 2018 şi miercuri, 18 aprilie 2018 între orele 15:00 şi 18:00 DRAGI PĂRINŢI, în anul următor

Mehr

VORHANG AUF-WIR SPIELEN THEATER! AKTIVIERENDE UND PERSÖNLICHKEITSBILDENDE METHODEN IM DEUTSCHUNTERRICHT -gekürzte Fassung-

VORHANG AUF-WIR SPIELEN THEATER! AKTIVIERENDE UND PERSÖNLICHKEITSBILDENDE METHODEN IM DEUTSCHUNTERRICHT -gekürzte Fassung- VORHANG AUF-WIR SPIELEN THEATER! AKTIVIERENDE UND PERSÖNLICHKEITSBILDENDE METHODEN IM DEUTSCHUNTERRICHT -gekürzte Fassung- Buzogan Csilla, Profesor de limba germana Şcoala Gimnazială Aurel Mosora Sighişoara,

Mehr

trendence Graduate Barometer 2012 Romanian Total Edition Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

trendence Graduate Barometer 2012 Romanian Total Edition Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca trendence Graduate Barometer 2012 Romanian Total Edition Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Cuprins 1. Informaţii generale / Metodologie 2. Profilul studenţilor dintr-o privire 3. Imagine de

Mehr

Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă

Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă VERBUL 87 Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă Cele mai frecvente particule neseparabile sînt be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver-, wider- şi zer-. Aceste particule se pronunţă neaccentuat.

Mehr

Învăţarea autonomă strategii şi tehnici de învăţare pentru întreaga viaţă Autonomes Lernen Lernstrategien und Techniken für ein lebenslanges Lernen

Învăţarea autonomă strategii şi tehnici de învăţare pentru întreaga viaţă Autonomes Lernen Lernstrategien und Techniken für ein lebenslanges Lernen Învăţarea autonomă strategii şi tehnici de învăţare pentru întreaga viaţă Autonomes Lernen Lernstrategien und Techniken für ein lebenslanges Lernen prof.teodora Boar, CCD Mureş, Tg.Mureş, jud. Mureş prof.boczog

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competenţe FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 1.2 Facultatea / Departamentul FACULTATEA DE ARTE ȘI DESIGN 1.3 Catedra DESIGN ȘI ARTE APLICATE

Mehr

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2016

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2016 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a 2016 Test 2 Limbă şi comunicare - Limba germana Judeţul/sectorul... Localitatea... Unitatea de învăţământ... Numele şi prenumele elevului/elevei...... Clasa

Mehr

INDUSTRIA SI BIOTEHNOLOGIA MEDICAMENTULUI

INDUSTRIA SI BIOTEHNOLOGIA MEDICAMENTULUI INDUSTRIA SI BIOTEHNOLOGIA MEDICAMENTULUI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea de Farmacie 1.3 Departamentul DEPARTAMENTUL

Mehr

FIŞA DISCIPLINEI* 2.6. Tipul de evaluare

FIŞA DISCIPLINEI* 2.6. Tipul de evaluare 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI* 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 1. Facultatea Facultatea de Inginerie 1. Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente

Mehr

-100 PW personal sales (monthly) is required for 100 PW pro Monat

-100 PW personal sales (monthly) is required for 100 PW pro Monat Information brochure 06.2016 1 LR Health & Beauty Rumänien LR Health & Beauty ROMANIA LR Health & Beauty ROMANIA 1. Anschrift 1. Adresa 1. Address Logistik Center Centru logistic Logistic center LR Health

Mehr

COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT&'I 2005

COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT&'I 2005 COMPENDIUM PROIECTE MOBILIT&'I 2005 GRUP 'INT&: TINERI MUNCITORI!I TINERI ABSOLVEN'I DE ÎNV&'&MÂNT UNIVERSITAR 1/30 Nr. proiect RO / 2005/PL 95010/MTD DEZVOLTAREA LA STANDARDE EUROPENE A Titlu proiect

Mehr

CURRICULUM VITAE. DATE BIOGRAFICE: Numele si prenumele: MARKI EVA-MARIANA Data naşterii : 23 decembrie 1950. Starea civilǎ.

CURRICULUM VITAE. DATE BIOGRAFICE: Numele si prenumele: MARKI EVA-MARIANA Data naşterii : 23 decembrie 1950. Starea civilǎ. Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Catedra de limba si literatura germană Conf. univ. dr. Eva Mariana Marki CURRICULUM VITAE DATE BIOGRAFICE: Numele si prenumele:

Mehr

FIȘA DISCIPLINEI. 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 2 1 seminar/laborator 2

FIȘA DISCIPLINEI. 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: curs 2 1 seminar/laborator 2 FIȘA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 1.3 Departamentul de Ştiinţe

Mehr

Lista proiectelor finanţate în cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, Cererea de propuneri de proiecte runda 2, 2015

Lista proiectelor finanţate în cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri, Cererea de propuneri de proiecte runda 2, 2015 Lista proiectelor finanţate în cadrul Schemei de pentru ONG-uri, Cererea de propuneri de proiecte runda 2, 2015 Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile Componenta Social Nr. Organizaţia Titlul

Mehr

Română Germană Romano-catolică , Sânnicolau Mare Feminin Necăsătorită

Română Germană Romano-catolică , Sânnicolau Mare Feminin Necăsătorită CURRICULUM VITAE INFORMAłII PERSONALE Numele şi prenumele Adresa Telefon E-mail CetăŃenia NaŃionalitatea Religia Data şi locul naşterii Sexul Starea civilă Ivănescu Alvina-Diana 300715 Timişoara, str.

Mehr

Bewerbung Lebenslauf. Lebenslauf - Angaben zur Person. Vorname des Bewerbers. Familienname oder Nachname des Bewerbers. Geburtsdatum des Bewerbers

Bewerbung Lebenslauf. Lebenslauf - Angaben zur Person. Vorname des Bewerbers. Familienname oder Nachname des Bewerbers. Geburtsdatum des Bewerbers - Angaben zur Person Vorname Vorname des Bewerbers Nachname Familienname oder Nachname des Bewerbers Geburtsdatum Geburtsdatum des Bewerbers Geburtsort Geburtsort des Bewerbers Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit

Mehr

Bewerbung Lebenslauf. Lebenslauf - Angaben zur Person. Vorname des Bewerbers. Familienname oder Nachname des Bewerbers. Geburtsdatum des Bewerbers

Bewerbung Lebenslauf. Lebenslauf - Angaben zur Person. Vorname des Bewerbers. Familienname oder Nachname des Bewerbers. Geburtsdatum des Bewerbers - Angaben zur Person Vorname Vorname des Bewerbers Nachname Familienname oder Nachname des Bewerbers Geburtsdatum Geburtsdatum des Bewerbers Geburtsort Geburtsort des Bewerbers Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit

Mehr

Bewerbung: Deutsch - Rumänisch. adeverinţă de efectuare a practicii

Bewerbung: Deutsch - Rumänisch. adeverinţă de efectuare a practicii Bewerbung: Deutsch - Rumänisch Substantive Arbeitszeit Teilzeitbeschäftigung Vollzeitbeschäftigung Teilzeitarbeit Probezeit Überstunde Schichtarbeit Arbeitszeit Referenzen Arbeitsprobe Empfehlungsschreiben

Mehr

aplicare: română - germană adeverinţă de efectuare a practicii

aplicare: română - germană adeverinţă de efectuare a practicii aplicare: română - germană Substantive timp de lucru muncă cu fracţiune de normă muncă cu normă întreagă muncă cu fracţiune de normă perioadă de probă oră suplimentară muncă în schimburi timp de lucru

Mehr

Postul23 Lector. Director Departament Contabilitate și Audit Conferențiar univ. dr. BUNGET Ovidiu-Constantin

Postul23 Lector. Director Departament Contabilitate și Audit Conferențiar univ. dr. BUNGET Ovidiu-Constantin FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DEPARTAMENTULCONTABILITATE ȘI AUDIT Anexa 1 Dovada că posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile

Mehr

Bibliotecile publice în societatea informaţională

Bibliotecile publice în societatea informaţională Bibliotecile publice în societatea informaţională MARIA MAGDALENA FALL Biblioteca Judeţeană Mureş Biblioteca este templul învăţării, iar învăţătura a eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele istoriei.

Mehr

Curriculum la disciplina LIMBAJE SPECIALIZATE (ANUL IV, LIMBA A traducători)

Curriculum la disciplina LIMBAJE SPECIALIZATE (ANUL IV, LIMBA A traducători) MINISTERUL EDUCAŢIEI al REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA de LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE CATEDRA de FILOLOGIE GERMANĂ Curriculum la disciplina LIMBAJE SPECIALIZATE

Mehr

Leea Catincescu Project manager BAMBINI

Leea Catincescu Project manager BAMBINI CONCEPTE ACTIVITĂŢI REZULTATE DUPĂ 3 ANI Schimbarea comportamentului privind mobilitatea Mers pe jos Bicicletă Maşină Transport public Influenţa publicităţii asupra modalităţilor de deplasare şi achiziţionare

Mehr

Soluţii software de la Inginerie Integrată la Operaţiuni Integrate

Soluţii software de la Inginerie Integrată la Operaţiuni Integrate siemens.com/comos Soluţii software de la Inginerie Integrată la Operaţiuni Integrate COMOS Punem datele la lucru. Answers for industry. Inginerie de detaliu Comenzi Inginerie de bază Operațiuni Proiectare

Mehr

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG. MUREŞ DPPD MANAGEMENTUL CARIEREI

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG. MUREŞ DPPD MANAGEMENTUL CARIEREI UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TG. MUREŞ DPPD MANAGEMENTUL CARIEREI Curs pentru uzul studenţilor LECTOR DR. ALEXANDRA SILVAŞ 2009 De la orientare şcolară şi profesională la orientarea şi dezvoltarea în carieră

Mehr

Oraşe cu infrastructuri pentru biciclişti Cum pot stimula oraşele folosirea bicicletelor

Oraşe cu infrastructuri pentru biciclişti Cum pot stimula oraşele folosirea bicicletelor O3 P o l i c y A d v i C E n ot e s Oraşe cu infrastructuri pentru biciclişti Cum pot stimula oraşele folosirea bicicletelor CIVITAS Initiative este o acţiune europeană care susţine oraşele în punerea

Mehr

Funding and financing news Cost and risk-optimal finance for companies

Funding and financing news Cost and risk-optimal finance for companies 1 N E W S L E T T E R IANUARIE JANUARY JANUAR 2014 Acest newsletter va ofera o perspectiva generala bazata pe competentele noastre de consultanta. Ne face placere sa raspundem intrebarilor dumneavoastra,

Mehr

Dosar de candidatură pentru obţinerea unei gradaţii de merit pentru perioada

Dosar de candidatură pentru obţinerea unei gradaţii de merit pentru perioada LECTOR DR. DRAGOŞ CARASEVICI Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine Dosar de candidatură pentru obţinerea unei gradaţii de merit pentru perioada 2017-2021 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Ianuarie

Mehr

Competenţe de bază. de comunicare

Competenţe de bază. de comunicare Competenţe de bază şi de comunicare pentru Muncitorii din domeniul construcţiilor Versiunea rezumativă Îndrumător şi Materiale didactice Competenţe de bază Formarea competenţelor de bază şi de comunicare

Mehr

Trăieşte şi munceşte în Germania - Ghid Leben und Arbeiten in Deutschland

Trăieşte şi munceşte în Germania - Ghid Leben und Arbeiten in Deutschland Netzwerk Griechischer Akteure in NRW Trăieşte şi munceşte în Germania - Ghid Leben und Arbeiten in Deutschland Ghidul www.diakonie-rwl.de Wegweiser Rumänisch-Deutsch Trăieşte şi munceşte în Germania Leben

Mehr

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Oanţă, Emil Bd. Tomis, Nr. 275, Bl. T5, Sc. A, Et. 4, Ap. 14, 900382, Constanţa, România Telefon(oane) (+4) 0341-41 39 44 Mobil:

Mehr

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI Stand: 1. Oktober 2014 Versiunea: 1 octombrie 2014 Zertifiziert durch Certificat de

Mehr

Universitatea Spiru Haret An universitar Facultatea de Arhitectură An IV Semestrul 1 Proiect de Specialitate - Urbanism

Universitatea Spiru Haret An universitar Facultatea de Arhitectură An IV Semestrul 1 Proiect de Specialitate - Urbanism Universitatea Spiru Haret An universitar 2017-2018 Facultatea de Arhitectură An IV Semestrul 1 Proiect de Specialitate - Urbanism TEMA PROIECT ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

Mehr

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 10.6.2011 COM(2011) 340 final C7-0159/11 RO Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Mehr

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Episodul 13 Ajutor Divin

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Episodul 13 Ajutor Divin Episodul 13 Ajutor Divin Biserica pare a fi locul potrivit pentru strângerea de informańii. Pastorul îi explică Anei melodia şi îi spune că este cheia unei maşini a timpului. Dar, la ce maşină se referă

Mehr

ADRESE PENTRU SANATATEA TA

ADRESE PENTRU SANATATEA TA ADRESE PENTRU SANATATEA TA 1. Oficiul de Sanatate Frankfurt a. Consultatie boli transmisibile sexual b. Consultatie umanitara c. Policlinica studenteasca StuPoli 2. Sprijin medical la Ordinul de Malta

Mehr