IM 10 MAV IM 10 SE MONTERINGSANVISNING INSTALLATIONSMODUL IM 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION MODULE IM 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "IM 10 MAV IM 10 SE MONTERINGSANVISNING INSTALLATIONSMODUL IM 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION MODULE IM 10"

Transkript

1 MAV R SE MONTERINGSANVISNING INSTALLATIONSMODUL GB INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION MODULE DE MONTAGEANWEISUNG INSTALLATIONSMODUL

2

3 SE 3 SE Allmänt tillsammans med FIGHTER 1220 gör det möjligt att erhålla passiv kyla från berg-, grundvatten- eller ytjordkollektor. Vid användning av ytjordkollektor kan markens beskaffenhet begränsa möjligheten att utvinna passiv kyla. Distributionssystem är företrädesvis golvsystem, vilket då både blir kyl- och värmeavgivare. Kylan startas när utetemperaturen överstiger inställd temperatur och regleras sedan via vald kylkurva. För bästa komfort kan rumsgivare, RG 10 (tillbehör), användas. För att undvika kondensutfällning ska lägsta tillåtna framledningstemperatur väljas. Vid ansluten frånluftsmodul, FLM, begränsas kylleffekten och cirkulationspumpen i FLM bör stängas av i mars april för att spara markkyla till sommarens kyldrift. Installation cirkulationspump är endast aktiv vid kyldrift. Fabriksinställning av cirkulationspumpens hastighet är i läge max. När växelventilen är öppen enligt bild är kyldrift aktiverad. Shuntventilen reglerar då på skalan Shuntventil Värme-/kyldrift 0 10 Växelventil Vid värmedrift är shunt- och växelventil stängda enligt bild nedan installeras på höger sida av en FIGHTER I bipackningssatsen följer ett fäste med som skall skruvas fast på FIGHTER hängs sedan på detta fäste och stativet monteras under installationsmodulen. Slutligen sätts alla luckor på. Shuntventil Växelventil OBS! Använd ej rören som bärhandtag. Vid kyldrift visas PC på nedersta raden i värmepumpens display. Efter att kyla har varit aktiverad så är värmedrift blockerad i 3 timmar för att undvika självsvängning mellan kyla och värme. För att överbrygga tidsblockeringen och aktivera värmedrift direkt kan snabbstart väljas till Ja i meny 9.3.

4 SE 4 SE Måttskiss Ovansida A Komponentplacering B C D E F D F E A B C G H I J K L M N Undersida J L N A Värmebärare retur (till ) B Värmebärare fram (från ) C Kabelintag D Värmebärare fram (från värmepump) E Köldbärare in (från FLM) F Köldbärare in (till FLM) G Växelventil H Shuntventil I Köldbärare in (till värmepump) J Avtappning, värmebärarsida K Köldbärare ut (från värmepump) L Avtappning, köldbärarsida M Köldbärare ut (från ) N Köldbärare in (till ) I K M H G

5 Utföres enligt nedanstående schema. Rörinstallation skall utföras så att vibrationen ej överförs från värmepumpen till kylmodulen via rörledningarna och vidare. FLM SE 5 Rörinstallation SE E F D B A FG P SÄV EXP VVB/ACK G VXV-K SV-K H SÄV P KB-ut KB-in EXP AV K I L N M J FIGHTER 1220 AV EXP FG KB-in KB-ut SV-K SÄV VXV-K VVB/ACK Avstängningsventil Expansionskärl Framledningsgivare Köldbärare in Köldbärare ut Shuntventil Säkerhetsventil Växelventil Ackumulator med varmvattenberedare

6 SE 6 SE Elinstallation FIGHTER 1220 Kablaget anslutes från kopplingsplinten (-X200) i IM 10:s elkopplingsbox till reläkortet (29) enligt följande: Kablarna från kantkontakten är märkta 1 6 och skall anslutas till -X200 position 1 6. Kantkontakten (-X1bA) anslutes till -X1b position 4 10 på reläkortet (29). Kabeln märkt 8 anslutes från -X200:5 till reläkortet position -X1c: Kabeln märkt 7 anslutes från -X200:7 till reläkortet position -X1c:36. Gul/grön kabel anslutes mellan ledigt jordstift i värmepumpen och jordplinten i elkopplingsboxen. Om installeras på en FIGHTER 1220 med FLM och pooluppvärmning måste kantkontakt -X1bA avlägsnas och kablaget från anslutas direkt till position -X1b. jordstift LEK OBS! Kabel märkt 4 används inte i denna applikationen men måste ändå anslutas eftersom den är spänningssatt. Reläkort Kabelmarkering Cable marking: ì IM PKM 10 Shuntmotor 1 = Kyla 2= Värme Växelventil L1 = Kyla Värmebärarpump

7 I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemp. 1.0 SE 7 Installation, allmänt SE För att värmepumpen skall starta den passiva kylan måste följande utföras. 1. Stäng av värmepumpen och tillse att denna är spänningslös. 2. Byt till det nya medskickade CPU-kortet, lägst version Demontera kantkontakten för fram- och returledningsgivarna, plint X4 position Anslut :s framledningsgivare, med hjälp av bipackad förlängningskabel, till skruvplint X4 position Klipp av returledningsgivarens kablar från kantkontakten och anslut dessa till skruvplint X4 position Om rumsgivare (RG 10) ska användas, anslutes denna till EBV-kortet (2) på plint X1 position 3, 4 och 14. X1 RG 10 (tillbehör) FIGHTER X4 Returledningsgivare Framledningsgivare

8 SE 8 SE Programinställningar Följ nedanstående instruktioner för att programmera värmepumpen för drift med. 1. Starta värmepumpen. 2. Välj Service i meny för att få tillgång till alla menyer. 3. Välj lägsta tillåtna framledningstemperatur i meny 2.3. Detta ska göras så att kondensutfällning undviks. Fabriksinställning är 15 C. 4. Välj PKM i meny Fabriksinställning är Från. 5. Välj kylkurva i meny Fabriksinställning är 2. Beräknad framledningstemp. C k= k=2 k=3 Utetemp C 6. Välj förskjutning av kylkurvan i meny Fabriksinställning är Välj vid vilken utetemperatur som kyla ska starta i meny Fabriksinställning är 25 C. 8. Om RG 10 är ansluten skall önskad rumstemperatur ställas in med hjälp av RG 10 och meny 6.0. Kyla aktiveras när rumstemperaturen överstiger inställd rumstemperatur med en grad samt att villkoret i punkt 7 är uppfyllt.

9 Effekt kw SE 9 Kapacitetsdiagram Temperaturdifferens fram - retur 4 C 3 C 1 0 VB-/Kylflöde 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s SE Tryckfallsdiagram Tryckfall kpa 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kylning Uppvärmning Köldbärarsida - Köldbärarsida 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Flöde l/s Tryckfall kpa 16,0 14,0 12,0 Max kylning Ingen kylning -- Värmebärarsida 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Flöde l/s

10 SE 10 SE Bipackningssats Upphängningsplåt Kablage mellan och FIGHTER 1220 Kablage för framledningsgivare från till EBV-kort på FIGHTER Tillbehör Rumsgivare RG 10 Art nr: RSK-nr: LEK Tekniska data Anslutning, varma sidan (mm) 22 Anslutning, kalla sidan (mm) 28 Totalhöjd (exkl. rör) (mm) 1775 Totalhöjd (inkl. rör) (mm) 1850 Bredd (mm) 350 Djup (mm) 570 Vikt (kg) 55 Kyleffekt (kw) 2 5 Avsedd för värmepump (kw vid 0/35 C) 5 8

11 GB 11 GB General together with FIGHTER 1220 makes it possible to obtain passive cooling from rock, groundwater or surface soil collectors. When using a surface soil collector the quality of the ground may limit the possibility to recover passive cooling. The distribution system is preferably a floor system, which then becomes a cooling and heating emitter. Cooling starts when the outdoor temperature exceeds the set temperature and is then controlled by the selected cooling curve. Room sensor, RG 10 (accessory), can be used to obtain the best comfort. The lowest permitted flow temperature should be chosen to prevent condensation precipitation. When connected to the exhaust air module, FLM, the cooling effect is limited and the circulation pump in FLM should be switched off in March April to save ground cooling for cooling in the summer. Installation is installed on the right-hand side of a FIGHTER The enclosed kit includes a bracket that should be screwed on to the FIGHTER is then hung on this bracket and the stand is fitted below the installation module. Finally all covers are fitted. NOTE! Do not use the pipes as a handle. Heating/Cooling mode circulation pump is only active in cooling mode. The factory setting for the speed of the circulation pump is at the max position. When the shuttle valve is open as illustrated in the figure cooling mode is activated. The shunt valve then regulates on the scale Shuntventil 0 10 Växelventil In heating mode the shunt and shuttle valves are closed as illustrated Shuntventil Växelventil In cooling mode, PC is displayed on the lowest row of the heat pump's display. When cooling has been activated, heating mode is blocked for 3 hours to prevent self-oscillation between cooling and heating. Quick start can be set to Yes in menu 9.3 to bypass the time block and activate heating mode directly.

12 GB 12 GB Dimensions Top A Component positions B C D E F D F E A B C G H I J K L M N Undersida Bottom J L N A Heating medium return (to ) B Heating medium flow (from ) C Cable entry D Heating medium flow (from the heat pump) E Brine in (from FLM) F Brine in (to FLM) G Shuttle valve H Shunt valve I Brine in (to heat pump) J Draining, heat medium side K Brine out (from heat pump) L Draining, brine side M Brine out (from ) N Brine in (to ) I K M H G

13 Carried out according to the diagram below. The pipe installation is to be carried out so that vibrations are not transferred from the heat pump to the cooling module via the pipes and onward. FLM GB 13 Pipe installation GB E F D B A FG P SÄV EXP VVB/ACK G VXV-K SV-K H SÄV P KB-ut KB-in EXP AV K I L N M J FIGHTER 1220 AV EXP FG KB-in KB-out SV-K SÄV VXV-K VVB/ACK Shutoff valve Expansion vessel Flow sensor Brine in Brine out Shunt valve Safety valve Shuttle valve Accumulator with hot water heater

14 GB 14 GB Electrical installation FIGHTER 1220 The cable harness is connected from the terminal block (-X200) in 's distribution box to the relay card (29) as follows: The cables from the edge board connector are marked 1-6 and should be connected to -X200 positions 1-6. Edge board connector (-X1bA) is connected to -X1b positions 4-10 on the relay card (29). The cable marked 8 is connected from -X200:5 to the relay card position -X1c:30. The cable marked 7 is connected from -X200:7 to the relay card position -X1c:36. The yellow/green cable is connected between the free ground stud in the heat pump and the ground terminal in the distribution box. When is installed on a FIGHTER 1220 with FLM and pool heating, the edge board contact -X1bA must be removed and the cables harness from is connected directly to position -X1b. 29 ground stud NOTE! The cable marked 4 is not used in this application, but must still be connected as it is voltage fed. LEK Cable marking: IM PKM 10

15 I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemp. 1.0 GB 15 Installation, general GB The following must be done so that the heat pump can start the passive cooling. 1. Shut down the heat pump and make sure it is deenergised. 2. Change to the new supplied CPU-card, minimum version Dismantle edge board connector for the flow line and return sensors, terminal X4 positions Connect 's flow line sensor, with the help of the enclosed extension cable, to screw terminal X4 positions Cut off the return sensor's cables from the edge board connector and connect these to screw terminal X4 positions When the room sensor (RG 10) is used, this is connected to the EBV-card (2) on terminal X1 positions 3, 4 and 14. X1 RG 10 (tillbehör) FIGHTER X4 Returledningsgivare Framledningsgivare

16 GB 16 GB Program settings Follow the instructions below to program the heat pump for operation with. 1. Start the heat pump. 2. Select Service in menu to gain access to all the menus. 3. Select the lowest permitted flow temperature in menu 2.3. This is done to prevent condensation precipitation. The factory setting is 15 C. 4. Select PKM in menu The factory setting is Off. 5. Select the cooling curve in menu The factory setting is 2. Calculated Beräknad flow framledningstemp. temperature C k= k=2 k=3 Outdoor Utetemp. temp C 6. Select the offset for the cooling curve in menu The factory setting is Select at which outdoor temperature the cooling should start in the menu The factory setting is 25 C. 8. When RG 10 is connected, the required room temperature should be set using RG 10 and menu 6.0. Cooling is activated when the room temperature exceeds the set room temperature by one degree and that the condition in point 7 is met.

17 Output Effekt kw GB 17 Capacity diagram Temperaturdifferens Temperature difference fram - retur Flow - Return 4 C 3 C 1 Heating / cooling 0 VB-/Kylflöde flow 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s GB Pressure drop diagram Pres. drop Tryckfall kpa 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Kylning Cooling Uppvärmning Heating - Köldbärarsida - Brine side 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Flöde Flow l/s Pres. drop Tryckfall kpa 16,0 14,0 12,0 IM 10 - Heat - Värmebärarsida medium side Max cooling kylning No Ingen cooling kylning 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Flöde Flow l/s

18 GB 18 GB Enclosed kit Mounting plate Part no: Cable harness between and FIGHTER 1220 Part no: Cable harness for flow line sensor from to the EBV-card on FIGHTER 1220 Part no: Accessories Room sensor RG 10 Part no: LEK Technical specifications Connection, heating side (mm) 22 Connection, cold side (mm) 28 Total height (excl. pipes) (mm) 1775 Total height (incl. pipes) (mm) 1850 Width (mm) 350 Depth (mm) 570 Weight (kg) 55 Cooling output (kw) 2 5 Intended for heat pump (kw at 0/35 C) 5 8

19 DE 19 DE Allgemeines in Verbindung mit einem FIGHTER 1220 ermöglicht Passives Kühlen mittels einer Bergsonde, eines Grundwasser- oder Erdreichkollektors. In gewissen Fällen kann die Beschaffenheit des Erdreiches die Möglichkeit einschränken, passive Kühle zu gewinnen. Zum Verteilen wird hierfür ein Fußbodensystem bevorzugt, welches somit sowohl der Erwärmung als auch der Kühlung dient. Mit dem Kühlen wird begonnen, sobald die Außenlufttemperatur den eingestellten Temperaturwert übersteigt. Die gewählte Kühlkurve steuert dann das Kühlen. Den besten Komfort erhält man, indem man mit dem als Zubehör erhältlichen Raumfühler RG 10 komplettiert. Um Kondensatbildung zu vermeiden, sollte jene Vorlauftemperatur gewählt werden, die als Tiefstwert zugelassen ist. Sollte auch ein FLM Abluftmodul angeschlossen worden sein, kann der Kühleffekt eingeschränkt werden, falls die Umwälzpumpe im FLM Abluftmodul ganzjährig in Betrieb bleibt. Deshalb müsste sie im März - April ausgeschaltet werden, um die Kühlleistung des Erdreiches für den Sommer zu sparen. Wärme-/Kühlbetrieb Die Umwälzpumpe im arbeitet nur während des Kühlbetriebes. Die Fördergeschwindigkeit der Umwälzpumpe ist werksseitig auf höchste Kapazität gestellt worden. Wenn das Wechselventil - wie in folgender Abbildung - geöffnet ist, bedeutet das aktivierten Kühlbetrieb. Das Mischventil regelt dann auf einer Skala von Mischventil Shuntventil 0 10 Wechselventil Växelventil Bei Wärmebetrieb sind dann Misch- und Wechselventil wie in folgender Abbildung geschlossen Installation ist rechts vom FIGHTER 1220 zu installieren. Im Satz der mitgelieferten Bauteile befindet sich eine Halterung in Form eines Aufhängebleches. wird auf diesem Blech aufgehängt und das Stativ wird unter dem Installationsmodul platziert. Abschließend werden alle Luken angebracht. Hinweis! Die herausstehenden Rohrendstücke sind nicht als Tragegriffe gedacht! Mischventil Shuntventil Wechselventil Växelventil Dass der Kühlbetrieb aktiviert ist, wird auf der untersten Zeile im Display der Wärmepumpe mit PC angezeigt. Nach Beendigung des Kühlbetriebes wird der Wärmebetrieb während einer Zeitspanne von drei Stunden blockiert, um eine Eigenpendelung zwischen Wärmen und Kühlen zu verhindern. Um diese Blockierungszeit zu überbrücken, kann der Wärmebetrieb direkt aktiviert werden, indem im Menü 9.3 der Schnellstart mit Ja gewählt wird.

20 GB 20 DE Maßskizze Oberseite Ovansida Komponentenplatzierung A B C D E F D F E A B C G H I J K L M N Unterseite Undersida J L N A Heizkreis-Rücklauf (zum ) B Heizkreis-Vorlauf (vom ) C Kabeldurchführung D Heizkreis-Vorlauf (von der Wärmepumpe) E Wärmequellen-Eintritt (vom FLM) F Wärmequellen-Eintritt (zum FLM) G Wechselventil H Mischventil I Wärmequellen-Eintritt (zur Wärmepumpe) J Heizkreis-Entleerung K Wärmequellen-Austritt (von der Wärmepumpe) L Wärmequellen-Entleerung M Wärmequellen-Austritt (vom ) N Wärmequellen-Eintritt (zum ) I K M H G

21 Die Rohrinstallation ist gemäß folgendem Schema auszuführen. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Vibrationen von der Wärmepumpe über die Rohrleitungen auf das Kühlmodul und die weitere Anlage übertragen werden. FLM DE 21 Rohrinstallation DE E F D B A FG P SÄV EXP VVB/ACK G VXV-K SV-K H SÄV P KB-ut KB-in EXP AV K I L N M J FIGHTER 1220 AV EXP FG KB-in KB-ut SV-K SÄV VXV-K VVB/ACK Sperrventil Ausdehnungsgefäß Vorlauffühler Wärmequellen-Eintritt Wärmequellen-Austritt Mischventil Sicherheitsventil Wechselventil Pufferspeicher mit Brauchwasserspeicher

22 DE 22 DE Stromanschluss im FIGHTER 1220 Der mitgelieferte Kabelbaum wird von der Klemmleiste -X200 im Schaltkasten des zur Relais-Karte (29) im FIGHTER 1220 verlegt. Die Kabel des Kantenkontaktes sind mit 1-6 gekennzeichnet und sollen an die Klemmleiste -X200 in den Positionen 1-6 angeklemmt werden. Der Kantenkontakt (-X1bA) soll in den Positionen 4-10 auf der Klemmleiste -X1b auf der Relaiskarte (29) der Wärmepumpe angeklemmt werden. Das mit 8 gekennzeichnete Kabel soll von der Klemmleistenposition -X200:5 an die Relaiskartenposition -X1c:30 angeklemmt werden. Das mit 7 gekennzeichnete Kabel soll von der Klemmleistenposition -X200:7 an die Relaiskartenposition -X1c:36 angeklemmt werden. Ein gelb/grünes Kabel von einem freien Erdungsstift im Schaltkasten zu einem freien Erdungsstift in der Wärmepumpe verlegen. Wird an einem FIGHTER 1220 mit FLM und Pool-Erwärmung installiert, so muss der Kantenkontakt -X1bA abgeklemmt und der Kabelbaum vom direkt in Position -X1b angeklemmt werden. Hinweis! Das mit 4 gekennzeichnete Kabel wird bei dieser Applikation nicht verwendet, muss jedoch angeklemmt werden, da dieses Kabel spannungsführend ist. 29 Erdungsstift LEK Relais-Karte Kabelmarkierung: Cable marking: IM PKM10 Hinweis! Kabel 4 wird in dieser Ausführung nicht verwendet. Als spannungsführendes Kabel ist es an der Klemmleiste anzuklemmen. Mischventilantrieb Wechselventil Umwälzpumpe fürs Heizen/Kühlen 1 = Kühlen L1 = Kühlen 3 = Wärmen

23 I II III A B I II I II 50.0 C Varmvattentemp. 1.0 DE 23 Allgemeines zur Installation DE Damit die Wärmepumpe mit dem passiven Kühlen beginnen kann, muss folgendes ausgeführt werden: 1. Wärmepumpe ausschalten und sich vergewissern, dass die Wärmepumpe spannungslos ist. 2. Die mitgelieferte Mikroprozessorkarte gegen die befindliche austauschen, die mindestens die Version 1.0 sein muss. 3. Die Kantenkontakte für Vor- und Rückläufe von den Klemmpositionen auf Klemmleiste -X4 demontieren. Den Vorlauffühler des mit Hilfe des mitgelieferten Verlängerungskabels in den Position auf der Klemmleiste -X4 anschließen. Die Kabel des Rücklauffühlers vom Kantenkontakt abschneiden und diese in Position auf der Klemmleiste -X4 anschließen. 4. Soll ein Raumfühler (RG 10) verwendet werden, muss dieser auf der EBV-Steuerelektronik (2) auf Klemme -X1 in den Position 3, 4 und 14 angeklemmt werden. X1 RG 10 (tillbehör) (Zubehör) FIGHTER X4 Returledningsgivare Rücklauffühler Framledningsgivare Vorlauffühler

24 DE 24 DE Programmeinstellungen Die folgenden Instruktionen müssen befolgt werden, um eine Wärmepumpe für den Betrieb mit einem IM 10 zu programmieren. 1. Wärmepumpe einschalten. 2. Im Menü Service aufrufen, um Zugang zu allen Menüs zu erhalten. 3. Im Menü 2.3 möglichst die niedrigste Vorlauftemperatur wählen. Das muss getan werden, um Kondensatbildung zu vermeiden. Werkseinstellung ist 15 C. 4. Im Menü PKM wählen. Werkseinstellung ist Aus. 5. Im Menü eine Kühlkurve wählen. Werkseinstellung ist 2. Berechnete Beräknad Vorlauftemperatur framledningstemp. C k= k=2 k=3 Utetemp. Außenlufttemperatur C 6. Im Menü die Kühlkurve wählen. Werkseinstellung ist Im Menü die Außenlufttemperatur wählen, bei der das Kühlen beginnen soll. Werkseinstellung ist 25 C. 8. Sollte ein Raumfühler RG 10 angeschlossen sein, soll mit Hilfe des RG 10 und des Menüs 6.0 die gewünschte Raumtemperatur eingestellt werden. Mit dem Kühlen wird begonnen, sobald die Raumtemperatur entweder die eingestellte Soll- Raumtemperatur mit einem Grad übersteigt, oder aber die Bedingung entsprechend Punkt 7 erfüllt ist.

25 Effekt Leistung kw DE 25 Kapazitätsdiagramm Temperaturdifferenz Temperaturdifferens und Rücklauf, Vor- Heiz- fram - retur oder Kühlkreisfluss 4 C 3 C 1 0 VB-/Kylflöde Fluss 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s DE Druckabfalldiagramm Druckabfall Tryckfall kpa 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 - Köldbärarsida - wärmequellenseitig Kühlen Kylning Heizen Uppvärmning 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Flöde Fluss l/s Druckabfall Tryckfall kpa 16,0 14,0 12,0 - heizkreisseitig Värmebärarsida Max Kühlen kylning Ingen kein Kühlen kylning 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 Flöde Fluss l/s

26 DE 26 DE Mitgelieferte Bauteile Aufhängeblech Art. nr Verbindungskabel zwischen FIGHTER 1220 und Art. nr Vorlauffühler-Verbindungskabel zwischen IM 10 und Steuerelektronik im FIGHTER 1220 Art. nr Zubehör Raumfühler RG 10 Art. nr LEK Technische Daten Anschlussdurchmesser auf der warmen Seite (mm) 22 Anschlussdurchmesser auf der kalten Seite (mm) 28 Höhe (ohne Anschlussrohre) (mm) 1775 Höhe (mit Anschlussrohren) (mm) 1850 Breite (mm) 350 Tiefe (mm) 570 Leergewicht (kg) 55 Kühlleistung (kw) 2 5 Geeignet für Wärmepumpen (kw bei 0/35 C) 5 8

27

28 CZ NIBE CZ V Zavetri 1478/6 CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik Filial af NIBE AB Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato NIBE AB:n sivuliike Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V. Postbus ZG WILLEMSTAD NB Tel: Fax: NO NIBE AB Jerikoveien Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II BIAŁYSTOK Tel: Fax: R NIBE AB SWEDEN Box 14 Järnvägsgatan 40 SE MARKARYD Tel: (0) Fax: (0)