slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015"

Transkript

1 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti podnikateľských stimulov so zameraním na štátnu podporu investícií v regiónoch, realizáciu výskumu a a odborné vzdelávanie žiakov (duálne vzdelávanie). INVESTIČNÁ POMOC (IP) (PODLIEHA SCHVÁLENIU) Dňom nadobudla účinnosť novela Zákona o (č. 561/2007 Z.z.) reflektujúca zmeny, ktoré prinieslo nariadenie Európskej únie účinné od 1. júla minulého roka. Nižšie vám prinášame sumár najvýznamnejších zmien spolu so zhrnutím podmienok na poskytnutie. ANREIZE FÜR UNTERNEHMEN IN DER SLOWAKEI IM J In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner informieren wir Sie über Anreize für Unternehmen mit Schwerpunkt auf Staatsförderungen in Regionen, F&E Aktivitäten sowie Berufsausbildung von Auszubildenden (duale Ausbildung). STAATÖRDERUNGEN () (GENEHMIGUNGSPFLICHTIG) Am trat die Novelle des Gesetzes zu Staatsförderungen (Nr. 561/2007 GesSlg.) in Kraft, welche die umsetzt, die durch die seit dem anwendbare EU-Verordnung eingeführt wurden. Wir bringen Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten einschließlich einer Zusammenfassung der Bedingungen für die Vergabe von. Regionálny prínos V rámci posudzovania investičného zámeru sa bude prihliadať na jeho regionálny prínos. Ak z posudku investičného zámeru bude vyplývať, že investícia nebude mať významný regionálny prínos, nebudú splnené všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Regionaler Nutzen Bei der Beurteilung des Investitionsvorhabens wird sein regionaler Nutzen berücksichtigt. Sollte sich aus dem Gutachten über das Investitionsvorhaben ergeben, dass die Investition keinen bedeutenden regionalen Nutzen haben wird, werden die allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von als nicht erfüllt gelten. Vytvorené nové pracovné miesta Zachovala sa povinnosť dosiahnuť čistý nárast v počte zamestnancov v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov vo výške 40 zamestnancov. Nárast počtu novo vytvorených miest však už nemusí dosahovať 10 % oproti priemeru za predchádzajúcich 12 mesiacov. Pre Technologické centrá sa znížila povinnosť nárastu počtu zamestnancov na 30. Neu gebildete Arbeitsplätze Der obligatorische Nettozuwachs von 40 Arbeitsplätzen gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate blieb erhalten. Der Zuwachs neu gebildeter Arbeitsplätze muss allerdings nicht mehr 10% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate erreichen. Bei Technologiezentren ging der obligatorische Arbeitnehmerzuwachs auf 30 zurück.

2 STRANA 2/7 JÚN 2015 SEITE 2/7 JUNI 2015 wichtigste Skrátenie a uľahčenie administratívneho procesu Nová úprava výrazne prispela k skráteniu administratívneho procesu posudzovania a schvaľovania investičného zámeru. Nižšie uvádzame sumár významných skrátení jednotlivých lehôt: lehota na zabezpečenie vypracovania odborného posudku investičného zámeru skrátenie zo 45 na 30 dní, vypracovanie návrhu na poskytnutie skrátenie z 30 na 20 dní, posúdenie návrhu poskytovateľmi - skrátenie z 30 na 15 dní, vypracovanie ponuky investičnej pomoci skrátenie z 30 na 10 dní, podanie žiadosti žiadateľa o poskytnutie pomoci na základe jej ponuky skrátenie zo 60 na 10 dní, vydanie rozhodnutia o schválení (na základe rozhodnutia vlády) skrátenie z 15 na 5 dní. Verkürzung und Vereinfachung des administrativen Prozesses Die Neuregelung trug bedeutend zur Verkürzung des mit der Beurteilung und Billigung des Investitionsvorhabens verbundenen administrativen Prozesses bei. Die einzelnen Fristen wurden wie folgt verkürzt: Frist für die Erstellung des Fachgutachtens zum Investitionsvorhaben verkürzt von 45 auf 30 Tage, Erstellung des Entwurfs für die Vergabe der verkürzt von 30 auf 20 Tage, Beurteilung des Entwurfs durch Förderungsgeber verkürzt von 30 auf 15 Tage, Erstellung des Angebots der verkürzt von 30 auf 10 Tage, Abgabe des Antrags vom Antragsteller anhand des vorgelegten Angebotes verkürzt von 60 auf 10 Tage, Erlass der Entscheidung über die Billigung der Staatsförderungen (anhand einer Regierungsentscheidung) verkürzt von 15 auf 5 Tage. Rozšírenie možností pre investičné zámery vo výške eur Investičné zámery s výdavkami na obstaranie majetku vo výške eur bude možné na základe novej úpravy realizovať už aj v okresoch, v ktorých miera nezamestnanosti je o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v SR. Podľa pôvodného znenia zákona musela byť miera nezamestnanosti aspoň o 50% vyššia ako je priemer. Erweiterung für Investitionsvorhaben ihv EUR Laut der Neuregelung können Investitionsvorhaben mit Kosten für die Vermögensbeschaffung ihv EUR auch in den Bezirken realisiert werden, in welchen die Arbeitslosenrate um 35 % höher als der slowakische Durchschnitt ist. Laut der ursprünglichen Gesetzesfassung musste die Arbeitslosenrate mindestens um 50% höher sein als der Durchschnitt.

3 STRANA 3/7 JÚN 2015 SEITE 3/7 JUNI 2015 wichtigste -zhrnutie podmienok na poskytnutie ZHRNUTIE PODMIENOK NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI K Poskytnutie IP je podmienené vytvorením nových pracovných miest (čistý nárast pracovných miest nesmie byť nižší ako 40 pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva alebo dopravy). Priemyselná výroba Minimálne výšky investície sa znižujú nasledovne: 10 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti nižšia ako slovenský priemer, 5 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako slovenský priemer, 3 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 35 % vyššia ako slovenský priemer. ZUSAMMENFASSUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DIE VERGABE DER ZUM Die Vergabe der ist durch Bildung neuer Arbeitsplätze bedingt (Nettozuwachs an Arbeitsplätzen darf nicht niedriger als 40 gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate vor Vorlage des Investitionsvorhabens beim Wirtschafts- oder Verkehrsministerium sein). Industrieproduktion Die Mindesthöhe der Investition wird wie folgt gesenkt: 10 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate unter dem slowakischen Durchschnitt, 5 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate über dem slowakischen Durchschnitt, 3 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate von mindestens 35% über dem slowakischen Durchschnitt. Minimálne 50% investície musí byť krytých vlastným imaním. Aspoň 60% z celkových oprávnených nákladov na obstarávaný majetok pri investičných zámeroch nad 10 mil. eur musia tvoriť nové výrobné a technologické zariadenia. Pre investičné zámery nad 5 mil. eur sa hodnota znižuje na 50 % a pre zámery nad 3 mil. eur na 40 % oprávnených nákladov. Rozšírenie výroby v existujúcom podniku je podmienené nárastom výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15% v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva. Mindestens 50% der Investition müssen durch Eigenkapital gedeckt sein. Bei Investitionsvorhaben über 10 Mio. EUR muss der Wert neuer Produktions- und Technologieeinrichtungen mindestens 60% der förderfähigen Kosten für das angeschaffte Vermögen erreichen. Bei Investitionsvorhaben über 5 Mio. EUR sinkt der Wert auf 50 % und bei Vorhaben über 3 Mio. EUR auf 40 % der förderfähigen Kosten. Die Produktionserweiterung in einem bestehenden Betrieb ist durch eine Produktionserhöhung (entweder wertoder volumenmäßige) um mindestens 15% im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre vor Vorlage des Investitionsvorhabens beim Wirtschaftsministerium bedingt.

4 STRANA 4/7 JÚN 2015 SEITE 4/7 JUNI 2015 wichtigste Technologické centrá a centrá strategických služieb Z celkového počtu zamestnancov musia tvoriť zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odvetví technologických centier najmenej 70% a v odvetví centier strategických služieb najmenej 60%. Cestovný ruch Hodnota nových výrobných a technologických zariadení musí predstavovať minimálne 40% z hodnoty investície (s možnosťou zníženia pri nižších investíciách). Oprávnené náklady Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok je oprávneným nákladom do výšky hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku, mzdy zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného a príspevkov v prepočte za obdobie dvoch rokov. Technologiezentren und Zentren strategischer Dienstleistungen Mitarbeiter mit Universitätsabschluss müssen im Bereich Technologiezentren mindestens 70% und im Bereich Zentren strategischer Dienstleistungen mindestens 60% der gesamten Belegschaft bilden. Reiseverkehr Der Wert neuer Produktions- und Technologieeinrichtungen muss mindestens 40% des Investitionswertes betragen (Möglichkeit der Senkung bei niedrigeren Investitionen). Förderfähige Kosten Sachanlagen, Immaterielles Anlagevermögen bis zur Höhe der angeschafften Sachanlagen gilt als förderfähige Kosten, Löhne der Mitarbeiter, die auf die neuen, izm dem Investitionsvorhaben gebildeten Arbeitsplätze eingestellt wurden einschließlich Sozialabgaben, berechnet für den Zeitraum von 2 Jahren. Maximálna intenzita a výška investičnej pomoci Výška IP je závislá od miery nezamestnanosti. Regióny sú rozdelené do 3 zón - A, B, C (podľa výšky IP zostupne): zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135% priemernej miery nezamestnanosti v SR, zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100%, najviac 135%, zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100% priemernej miery nezamestnanosti, okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko. Höchstintensität und Höhe der Staatsförderungen Die Höhe der hängt von der Arbeitslosenrate ab. Die Regionen sind in 3 Zonen aufgeteilt - A, B, C (aufsteigend anhand der Höhe der ): Zone A Bezirke mit einer Arbeitslosenrate von über 135% des slowakischen Durchschnitts, Zone B Bezirke mit einer Arbeitslosenrate zwischen 100% und 135% des slowakischen Durchschnitts, Zone C Bezirke mit einer Arbeitslosenrate von bis zu 100% des slowakischen Durchschnitts, Bezirke in der Region Westslowakei.

5 STRANA 5/7 JÚN 2015 SEITE 5/7 JUNI 2015 wichtigste Super odpočet nákladov na výskum Aj naďalej je možné dosiahnuť maximálnu intenzitu 35 % z celkových oprávnených nákladov. To napríklad pri investícii vo výške 3 mil. eur predstavuje 1,05 mil. eur daňovej úľavy, ak subjekt žiada o nepriamu pomoc. Investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur Investičné zámery s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur predstavujú samostatnú kategóriu. Pre tieto projekty nie je potrebné schválenie vládou SR a nie je potrebné splniť podmienku tvorby nových pracovných miest. Investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur sa rozumie projekt zameraný na realizáciu: nového podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky, komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu. V oboch prípadoch však suma oprávnených nákladov musí byť minimálne 200 mil. eur a navrhovaná investičná pomoc musí byť zlučiteľná s legislatívou EU. Die Höchstintensität beträgt nach wie vor 35% der gesamten förderfähigen Kosten. Z.B. bei einer Investition ihv 3 Mio. EUR stellt dies 1,05 Mio. EUR an Steuerbefreiung dar, wenn das Subjekt indirekte Förderungen beantragt. Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR fallen in eine Sonderkategorie. Diese Projekte unterliegen weder der Billigung durch die Regierung noch der Bedingung der Bildung neuer Arbeitsplätze. Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR gelten als Projekte mit Fokus auf: den Aufbau eines neuen Betriebes, Produktionserweiterung in einem bestehenden Betrieb, Produktionsdiversifizierung neue, zusätzliche Produkte, den Aufbau eines komplexen Reiseverkehrszentrums oder Erweiterung eines bestehenden komplexen Reiseverkehrszentrums. In beiden Fällen muss allerdings die Summe der förderfähigen Kosten mindestens 200 Mio. EUR betragen und die vorgeschlagenen Staatsförderungen müssen mit dem EU-Recht vereinbar sein. SUPER ODPOČET NÁKLADOV NA VÝSKUM A VÝVOJ (AUTOMATICKÝ NÁROK) S účinnosťou od vstúpilo do platnosti nové ustanovenie Zákona o dani z príjmov, ktoré zavádza možnosť automatického dodatočného odpočtu výdavkov na výskum od základu dane. Odpočet od základu dane (tzv. super odpočet) tvorí súčet: SUPERABZUG VON F&E KOSTEN (AUTOMATISCHER ANSPRUCH) Am trat eine neue Bestimmung des Einkommensteuergesetzes in Kraft, welche die Möglichkeit eines automatischen zusätzlichen Abzugs von Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) von der Bemessungsgrundlage einführt. Der Superabzug ist eine Summe von:

6 STRANA 6/7 JÚN 2015 SEITE 6/7 JUNI 2015 wichtigste 25% nákladov vynaložených na výskum v zdaňovacom období, 25% mzdových nákladov zamestnanca mladšieho ako 26 rokov podieľajúceho sa na realizácií projektu výskumu a po splnení stanovených podmienok, 25% medziročného nárastu nákladov vynaložených na výskum. Dodatočný odpočet je možné uplatniť napríklad na tieto druhy nákladov súvisiacich s projektom výskumu a: osobné náklady a odvody, cestovné náklady, odpisy majetku, ostatné prevádzkové náklady (materiál, energie, spotreba plynu a tepla, telekomunikačné náklady). Odpočet nemožno uplatniť na náklady, na ktoré bola poskytnutá podpora z verejných financií, služby, licencie a výsledky výskumu a obstarané od iných osôb s výnimkou verejných inštitúcií (SAV, univerzít) a osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum. Dôležitým prvkom je preukázateľnosť charakteru činnosti výskumu a - kritériom je prítomnosť oceniteľného prvku novosti a výskumná neistota. Podmienkou je vypracovanie písomného projektu výskumu a, ktorý sa v prípade kontroly predloží správcovi dane. FRSR bude zverejňovať zoznam daňovníkov uplatňujúcich super odpočet. Ak nie je uplatnenie odpočtu možné z dôvodu vykázania nízkeho daňového základu alebo daňovej straty, je možnosť prenosu neuplatneného odpočtu do najbližšieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník vykáže kladný základ dane, najviac v štyroch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po vzniku nároku. 25% der im Besteuerungszeitraum verauslagten F&E Kosten, 25% der Lohnkosten für Mitarbeiter unter 26 Jahre, die am F&E Projekt teilnehmen; nach Erfüllung vorgeschriebener Bedingungen, 25% des F&E Kostenzuwachses gegenüber dem Vorjahr. Der Superabzug kann z.b. bei folgenden, mit dem F&E Projekt zusammenhängenden Kostenarten geltend gemacht werden: Personalkosten und Sozialabgaben, Reisekosten, Abschreibungen auf Vermögen, sonstige Betriebskosten (Material, Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch, Telekommunikationskosten). Bei Kosten, für welche Förderungen aus öffentlichen Quellen vergeben wurden, bei Dienstleistungen, Lizenzen und F&E Ergebnissen, die von Dritten angeschafft wurden, ausgenommen öffentliche Institutionen (Slowakische Akademie der Wissenschaften, Universitäten) und Personen mit Lizenzen für F&E, ist der Superabzug nicht anwendbar. Wichtig ist die Nachweisbarkeit des F&E Tätigkeitscharakters als Kriterien gelten das Vorhandensein eines bewertbaren Neuheitselements und die Forschungsunsicherheit. Ein schriftliches F&E Projekt ist zu verfassen, das bei einer Außenprüfung dem Steuerverwalter vorzulegen ist. Eine Liste der den Superabzug in Anspruch nehmenden Steuersubjekte wird von der Finanzdirektion veröffentlicht. Ist der Superabzug infolge einer niedrigen Bemessungsgrundlage oder eines steuerlichen Verlustes nicht möglich, kann der nicht geltend gemachte Superabzug in den nächsten Besteuerungszeitraum, in welchem das Steuersubjekt eine positive Bemessungsgrundlage ausweist, vorgetragen werden, höchstens jedoch vier Jahre lang nach der Anspruchsentstehung.

7 STRANA 7/7 JÚN 2015 SEITE 7/7 JUNI 2015 wichtigste DUÁLNE VZDELÁVANIE (PODLIEHA SCHVÁLENIU) V marci tohto roka bol Národnou radou schválený dlho očakávaný zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý na Slovensku zavádza systém duálneho vzdelávania. Zatraktívňujú sa podmienky odbornej prípravy žiakov formou oslobodenia od zdanenia a platenia odvodov z odmeny vyplatenej žiakom, uplatnenia nákladov vynaložených na poskytovanie praktického vyučovania ako daňových výdavkov ako aj nepriama subvencia podnikateľského subjektu vo forme daňového stimulu (1.600 resp eur na žiaka). Viac informácií vám radi poskytneme na požiadanie. DUALE AUSBILDUNG (GENEHMIGUNGSPFLICHTIG) Im März dieses Jahres verabschiedete das Parlament das lang erwartete Gesetz Nr. 61/2015 über die fachliche Ausbildung und Vorbereitung, das in der Slowakei das System der dualen Ausbildung einführt. Die Bedingungen der fachlichen Vorbereitung der Azubis werden attraktiver: Befreiung des an Azubis ausbezahlten Entgeltes von Steuern und Sozialabgaben, steuerliche Abzugsfähigkeit der für den praktischen Unterricht verauslagten Kosten, indirekte Subventionen an Unternehmen in Form von steuerlichen Anreizen (1.600 bzw EUR/Azubi). Weitere Informationen liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage. Autori/Autoren: Renáta Bláhová FCCA, LL.M. Partner Peter Szabó Audit Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fall empfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

VfW-Sachverständigenordnung

VfW-Sachverständigenordnung VfW-Sachverständigenordnung Stand: Januar 2013 Herausgegeben vom VfW VfW-Sachverständigenordnung 2/5 VfW-Sachverständigenordnung VfW-Sachverständige für Energiedienstleistungen Im Folgenden möchten wir

Mehr

Kurzinformation Wirtschaft

Kurzinformation Wirtschaft Mit dem Zuschuss Nachhaltige Stadtentwicklung fördert die ILB kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Land Brandenburg gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Ziel

Mehr

EUROPÄISCHES PARLAMENT

EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROPÄISCHES PARLAMENT 2004 Haushaltsausschuss 2009 24.10.2008 MITTEILUNG AN DIE MITGLIER Betrifft: Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments für 2008 Anbei übermitteln wir Ihnen den Vorschlag

Mehr

Grant Thornton Hungary News. April 2014

Grant Thornton Hungary News. April 2014 Grant Thornton Hungary News April 2014 Liebe Kunden, mit diesem Rundschreiben dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verordnung des Ministers für Nationalwirtschaft über die Detailregeln bezüglich

Mehr

EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung

EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung Richtlinien zur Antragstellung ab 2007/2008 www.lebenslanges-lernen.at/nkf I. An wen kann ich mich wenden? Für allgemeine Anfragen steht Ihnen Frau

Mehr

Widerrufsbelehrung der Free-Linked GmbH. Stand: Juni 2014

Widerrufsbelehrung der Free-Linked GmbH. Stand: Juni 2014 Widerrufsbelehrung der Stand: Juni 2014 www.free-linked.de www.buddy-watcher.de Inhaltsverzeichnis Widerrufsbelehrung Verträge für die Lieferung von Waren... 3 Muster-Widerrufsformular... 5 2 Widerrufsbelehrung

Mehr

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Gesetz 14/2013, vom 27. September Von Mauro Cruz-Conde Spanien hat endlich ein neues Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, Visen und Aufenthaltsgenehmigungen

Mehr

M e r k b l a t t. Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen

M e r k b l a t t. Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen Stand: Januar 2016 M e r k b l a t t Neues Verbrauchervertragsrecht 2014: Beispiele für Widerrufsbelehrungen Sie haben Interesse an aktuellen Meldungen aus dem Arbeits-, Gesellschafts-, Wettbewerbsund

Mehr

Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration

Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration Häufig gestellte Fragen zum Thema Migration Was tun die EU und die Niederlande zur Bekämpfung der Fluchtursachen? Im November 2015 haben die Europäische Union und zahlreiche afrikanische Länder in der

Mehr

312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten

312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten 312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten (1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem Namen oder Auftrag handelt, den Verbraucher

Mehr

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Wenn der Kunde Verbraucher ist, steht ihm das nachfolgende Widerrufsrecht zu. Ein Kunde ist Verbraucher, wenn das in Rede stehende Rechtsgeschäft (z.b. Bestellung der Ware(n) aus dem Warenkorb) zu einem

Mehr

04.061 s Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Teilrevision. Spitalfinanzierung

04.061 s Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Teilrevision. Spitalfinanzierung Ständerat Wintersession 007 e-parl 0..007 3:4 04.06 s Bundesgesetz über die Krankenversicherung. Teilrevision. Spitalfinanzierung Geltendes Recht Entwurf der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

Mehr

Widerrufrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

Widerrufrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen Widerrufrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen Häufig werden Handwerker von Verbrauchern nach Hause bestellt, um vor Ort die Leistungen zu besprechen. Unterbreitet der Handwerker

Mehr

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Widerrufsbelehrung der Firma Widerrufsbelehrung - Verträge für die Lieferung von Waren Ist der Kunde Unternehmer ( 14 BGB), so hat er kein Widerrufs- und Rückgaberecht gem. 312g BGB i. V. m. 355 BGB. Das

Mehr

Ehrungsordnung. für den. Schützenkreis Hohenstaufen im Württ. Schützenverband 1850 e.v.

Ehrungsordnung. für den. Schützenkreis Hohenstaufen im Württ. Schützenverband 1850 e.v. Ehrungsordnung für den Schützenkreis Hohenstaufen im Württ. Schützenverband 1850 e.v. Ehrungsordnung für den Schützenkreis Hohenstaufen im Württ. Schützenverband 1850 e.v. 1 1. Natürliche und juristische

Mehr

Bewerbungsformular für das Förderprogramm Teamwork gefragt! Beteiligung von Personen aus anderen Kulturen in der Gemeinde

Bewerbungsformular für das Förderprogramm Teamwork gefragt! Beteiligung von Personen aus anderen Kulturen in der Gemeinde Bewerbungsformular für das Förderprogramm Teamwork gefragt! Beteiligung von Personen aus anderen Kulturen in der Gemeinde Die Allianz für Beteiligung setzt sich dafür ein, dass alle Personengruppen der

Mehr

Widerrufsbelehrung der redcoon GmbH

Widerrufsbelehrung der redcoon GmbH Widerrufsbelehrung der redcoon GmbH Stand: September 2015 www.redcoon.de Inhaltsverzeichnis Widerrufsbelehrung Verträge für die Lieferung von Waren Seite 3 Muster-Widerrufsformular Seite 5 Widerrufsbelehrung

Mehr

Protokoll: Fragen und Antworten zu Förderungen der betrieblichen Lehre von AMS und WKW

Protokoll: Fragen und Antworten zu Förderungen der betrieblichen Lehre von AMS und WKW 1 Protokoll Informationsveranstaltung Förderungen der betrieblichen Lehre von AMS Datum: 25. Juni 14.00 15.45 Uhr, Ort: BIWI, Währingergürtel 97, 1180 Wien, Erstellt: Koordinationsstelle Jugend Bildung

Mehr

1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die

1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Die gesetzliche Definition der Anlageberatung 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG definiert die Anlageberatung als die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte

Mehr

Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter!

Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte pastorale Mitarbeiterin, sehr geehrter pastoraler Mitarbeiter! Wir möchten Sie an Ihr jährliches Mitarbeitergespräch erinnern. Es dient dazu, das Betriebs- und

Mehr

Mandanteninformation Die neue amtliche Muster-Widerrufsbelehrung Art. 246 2 Abs. 3 Satz 1 Anlage 1 EGBGB

Mandanteninformation Die neue amtliche Muster-Widerrufsbelehrung Art. 246 2 Abs. 3 Satz 1 Anlage 1 EGBGB Die Entwicklung einer für den Rechtsverkehr sicheren und dem europäischen Verbraucherschutzrecht entsprechende Gestaltung des Widerrufsrechts oder Rückgaberechtes im Internethandel ist mit der amtlichen

Mehr

Vereinigtes Königreich. Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG)

Vereinigtes Königreich. Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) Vereinigtes Königreich Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) I. GEGENSEITIGKEITSABKOMMEN Artikel 2 Absatz 2 1. Hat Ihr Land Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen? Nein.

Mehr

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/897 18. Wahlperiode 04.06.2013

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/897 18. Wahlperiode 04.06.2013 SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 18/897 18. Wahlperiode 04.06.2013 Antrag der Fraktion der PIRATEN Offenlegung von "Gesetzgebungs-Outsourcing" Der Landtag möge beschließen: Dem 31 der Geschäftsordnung

Mehr

Berufsausbildungsbeihilfe Die finanziellen Hilfen der Agentur für Arbeit

Berufsausbildungsbeihilfe Die finanziellen Hilfen der Agentur für Arbeit Informationen für Jugendliche Berufsausbildungsbeihilfe Die finanziellen Hilfen der Agentur für Arbeit Die Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) Um eine betriebliche oder außerbetriebliche Berufsausbildung in

Mehr

Präzisierungen zur MWST Übergangsinfo 01

Präzisierungen zur MWST Übergangsinfo 01 Januar 2010 www.estv.admin.ch MWST-Praxis-Info 01 Präzisierungen zur MWST Übergangsinfo 01 vom 31. März 2010 Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV MWST-Praxis-Info

Mehr

Lernaufgabe Industriekauffrau/Industriekaufmann Angebot und Auftrag: Arbeitsblatt I Auftragsbeschreibung

Lernaufgabe Industriekauffrau/Industriekaufmann Angebot und Auftrag: Arbeitsblatt I Auftragsbeschreibung Angebot und Auftrag: Arbeitsblatt I Auftragsbeschreibung Ein Kunde hat Interesse an einem von Ihrem Unternehmen hergestellten Produkt gezeigt. Es handelt sich dabei um einen batteriebetriebenen tragbaren

Mehr

Informationschreiben 85 / 2015

Informationschreiben 85 / 2015 Steuerberater Josef Zaschka* Sedanstr. 23, 93055 Regensburg Tel.: 0941 / 79 94-585, Fax: -584 mobil: 0171 / 36 47 450 Email: Zaschka@T-Online.de *Handelsfachwirt Sparkasse Regensburg IBAN: DE53 7505 0000

Mehr

LU - Mehrwertsteuer. Service zur Regelung der MwSt.-Prozedur:

LU - Mehrwertsteuer. Service zur Regelung der MwSt.-Prozedur: LU - Mehrwertsteuer Auf luxemburgischen Messen und Märkten teilnehmende Aussteller müssen auf dem Verkauf ihrer Waren die in Luxemburg geltenden Mehrwertsteuersätze anwenden. Die bei den Verkäufen eingenommene

Mehr

Zypern. Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG)

Zypern. Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) Zypern Mehrwertsteuererstattungen nach der 13. MwSt-Richtlinie (86/560/EWG) I. GEGENSEITIGKEITSABKOMMEN Artikel 2 Absatz 2 1. Hat Ihr Land Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen? Ja, Zypern hat zwei Gegenseitigkeitsabkommen

Mehr

Mitteilungen der Juristischen Zentrale

Mitteilungen der Juristischen Zentrale Mitteilungen der Juristischen Zentrale REGIONALCLUB Nr. 19/2012 27.04.2012 BP ADAC Musterschreiben zur Geltendmachung von Ausgleichsansprüchen bei Flugannullierungen Sehr geehrte Damen und Herren, wir

Mehr

Das neue Reisekostenrecht 2014

Das neue Reisekostenrecht 2014 Seite 1 von 8 Das neue Reisekostenrecht 2014 Inhaltsverzeichnis: Seite I. Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte 1.1 Der zentrale Begriff: die erste Tätigkeitsstätte 1 1.2 Prüfungsstufe 1: Festlegung durch

Mehr

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol. Impulspaket Tirol

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol. Impulspaket Tirol Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol Impulspaket Tirol Förderungsrichtlinie 1. Zielsetzung Ziel des Impulspaketes Tirol ist die Unterstützung von Vorhaben, durch die besondere Impulse für ein

Mehr

Vorab per E-Mail. Oberste Finanzbehörden der Länder

Vorab per E-Mail. Oberste Finanzbehörden der Länder Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Christoph Weiser Unterabteilungsleiter IV C POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Vorab per E-Mail Oberste Finanzbehörden

Mehr

Obergericht des Kantons Zürich

Obergericht des Kantons Zürich Obergericht des Kantons Zürich NI Nr. 476 KREISSCHREIBEN DER VERWALTUNGSKOMMISSION DES OBERGERICHTES DES KANTONS ZUERICH an die Notariate über die Mehrwertsteuer vom 20. Dezember 1994 Am 1. Januar 1995

Mehr

Fragebogen zur Erhebung der Zufriedenheit und Kooperation der Ausbildungsbetriebe mit unserer Schule

Fragebogen zur Erhebung der Zufriedenheit und Kooperation der Ausbildungsbetriebe mit unserer Schule Fragebogen zur Erhebung der Zufriedenheit und Kooperation der Ausbildungsbetriebe mit unserer Schule Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, die bbs1celle betreiben nun bereits seit einigen Jahren ein

Mehr

Unternehmensnachfolge. Hans Jürgen Langguth Steuerberater Vortrag zur Erbschafts- und Einkommenssteuer Am 25.03.2015, Sulzfeld

Unternehmensnachfolge. Hans Jürgen Langguth Steuerberater Vortrag zur Erbschafts- und Einkommenssteuer Am 25.03.2015, Sulzfeld Unternehmensnachfolge Hans Jürgen Langguth Steuerberater Vortrag zur Erbschafts- und Einkommenssteuer Am 25.03.2015, Sulzfeld Urteil des BVerfG vom 17. Dezember 2014: Regelverschonung bisher Neuregelungen

Mehr

c:\temp\temporary internet files\olk42\pct änderungen.doc

c:\temp\temporary internet files\olk42\pct änderungen.doc ÄNDERUNGEN DES VERTRAGS ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) UND DER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Mehr

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen Page 1 of 5 Investieren - noch im Jahr 2010 Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten nutzen 16. Oktober 2010 - Bis zum Jahresende hat jeder Zahnarzt noch Zeit. Bis dahin muss er sich entschieden haben, ob

Mehr

Haushaltssatzung. der Stadt Oderberg für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltssatzung. der Stadt Oderberg für das Haushaltsjahr 2012 Haushaltssatzung der Stadt Oderberg für das Haushaltsjahr 2012 Aufgrund des 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss-Nr. OD-24/2012 der Stadtverordnetenversammlung Oderberg

Mehr

Stornierungsbedingungen und weitere Voraussetzungen - 2016

Stornierungsbedingungen und weitere Voraussetzungen - 2016 Stornierungsbedingungen und weitere Voraussetzungen - 2016 Teil I) Buchungsbedingung und Verbesserung A. BOOKING ONLINE Folgendes Verfahren ermöglicht der Kunde ihr Aufenthalt im Hotel in voller Selbstständigkeit

Mehr

Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit

Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit Wege zur Patientensicherheit - Fragebogen zum Lernzielkatalog für Kompetenzen in der Patientensicherheit der Arbeitsgruppe Bildung und Training des Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. Seit Dezember

Mehr

1 Einleitung. Lernziele. automatische Antworten bei Abwesenheit senden. Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer. 4 Minuten.

1 Einleitung. Lernziele. automatische Antworten bei Abwesenheit senden. Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer. 4 Minuten. 1 Einleitung Lernziele automatische Antworten bei Abwesenheit senden Einstellungen für automatische Antworten Lerndauer 4 Minuten Seite 1 von 18 2 Antworten bei Abwesenheit senden» Outlook kann während

Mehr

Rechtliche Neuerungen. Informationspflichten und Widerrufsrecht bei Architekten- und Planungsverträgen mit Verbrauchern

Rechtliche Neuerungen. Informationspflichten und Widerrufsrecht bei Architekten- und Planungsverträgen mit Verbrauchern Rechtliche Neuerungen Informationspflichten und Widerrufsrecht bei Architekten- und Planungsverträgen mit Verbrauchern Informationspflichten und Widerrufsrecht bei Architekten und Planungsverträgen mit

Mehr

Informationen zu KoBV

Informationen zu KoBV Informationen zu KoBV KoBV ist eine Abkürzung. Das lange Wort dafür ist: Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. KoBV bereitet Menschen auf den Beruf vor. KoBV

Mehr

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass

Mehr

Aussage: Das Seminar ist hilfreich für meine berufliche Entwicklung

Aussage: Das Seminar ist hilfreich für meine berufliche Entwicklung Nachhaltigkeitsüberprüfung der Breuel & Partner Gruppendynamikseminare In der Zeit von Januar bis Februar 2009 führten wir im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eine Evaluation unserer Gruppendynamikseminare

Mehr

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen DUALE AUSBILDUNG Nach dem Muster Deutschlands, Österreichs und der Schweiz werden auch in der Slowakei Elemente des dualen Systems der Berufsausbildung

Mehr

Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung

Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung Vorbereitung auf die SEPA-Umstellung Um den SEPA-Beitragseinzug durchzuführen, benötigen Sie eine Gläubiger Identifikationsnummer. Diese Gläubiger Identifikationsnummer können Sie in Deutschland bei der

Mehr

Nutzung dieser Internetseite

Nutzung dieser Internetseite Nutzung dieser Internetseite Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, dann erheben wir nur statistische Daten über unsere Besucher. In einer statistischen Zusammenfassung erfahren wir lediglich, welcher

Mehr

Arbeitsblätter. Sinnvolle Finanzberichte. Seite 19

Arbeitsblätter. Sinnvolle Finanzberichte. Seite 19 Seite 19 Arbeitsblätter Seite 20 Dieses Arbeitsblatt wird Sie Schritt für Schritt durch das Verfahren von Finanzanalysen geleiten. Sie gehen von Ihren Finanzberichten aus egal wie einfach oder hoch entwickelt

Mehr

Vorlage für die Sitzung der staatlichen Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 05.03.2015

Vorlage für die Sitzung der staatlichen Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 05.03.2015 Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 20.02.2015 Dr.Rose 2858 Lfd. Nr. 141/15 Vorlage für die Sitzung der staatlichen Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 05.03.2015 Fonds West

Mehr

Informationen für Förderer

Informationen für Förderer Informationen für Förderer Ein voller Erfolg für Sie und ihn. Das Deutschlandstipendium fördern Sie mit! www.deutschlandstipendium.de Leistungsstarke und engagier te Studierende zu fördern, ihnen Anreize

Mehr

Sichere E-Mail Anleitung Zertifikate / Schlüssel für Kunden der Sparkasse Germersheim-Kandel. Sichere E-Mail. der

Sichere E-Mail Anleitung Zertifikate / Schlüssel für Kunden der Sparkasse Germersheim-Kandel. Sichere E-Mail. der Sichere E-Mail der Nutzung von Zertifikaten / Schlüsseln zur sicheren Kommunikation per E-Mail mit der Sparkasse Germersheim-Kandel Inhalt: 1. Voraussetzungen... 2 2. Registrierungsprozess... 2 3. Empfang

Mehr

etax.schwyz: Suche nach Steuerfalldateien

etax.schwyz: Suche nach Steuerfalldateien etax.schwyz: Suche nach Steuerfalldateien Die Steuerfall-Dateien werden standardmässig im Ordner "Steuerfaelle" gespeichert. Für jeden Fall, den Sie angelegt haben, finden Sie dort eine Datei mit der Endung

Mehr

SCHRITT 1: Öffnen des Bildes und Auswahl der Option»Drucken«im Menü»Datei«...2. SCHRITT 2: Angeben des Papierformat im Dialog»Drucklayout«...

SCHRITT 1: Öffnen des Bildes und Auswahl der Option»Drucken«im Menü»Datei«...2. SCHRITT 2: Angeben des Papierformat im Dialog»Drucklayout«... Drucken - Druckformat Frage Wie passt man Bilder beim Drucken an bestimmte Papierformate an? Antwort Das Drucken von Bildern ist mit der Druckfunktion von Capture NX sehr einfach. Hier erklären wir, wie

Mehr

Zusatz-Tarifvertrag. für die in der. DB Zeitarbeit GmbH. beschäftigten Arbeitnehmer. (DB Zeitarbeit-ZusatzTV)

Zusatz-Tarifvertrag. für die in der. DB Zeitarbeit GmbH. beschäftigten Arbeitnehmer. (DB Zeitarbeit-ZusatzTV) 1 Tarifpolitik Zusatz-Tarifvertrag für die in der DB Zeitarbeit GmbH beschäftigten Arbeitnehmer (DB Zeitarbeit-ZusatzTV) Stand nach 3. ÄTV DB Zeitarbeit-ZusatzTV vom 22.12.2011 2 Inhaltsverzeichnis Präambel

Mehr

Familienversicherung. Voraussetzungen für die beitragsfreie Familienversicherung 2015.

Familienversicherung. Voraussetzungen für die beitragsfreie Familienversicherung 2015. Familienversicherung Voraussetzungen für die beitragsfreie Familienversicherung 2015. Sehr geehrte Versicherte, sehr geehrter Versicherter, die Familie gibt ein besonderes Gefühl von Schutz und Geborgenheit.

Mehr

Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) Der Oberbürgermeister

Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) Der Oberbürgermeister Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) Der Oberbürgermeister Allgemeine Erläuterungen zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der

Mehr

Wachstum 2. Michael Dröttboom 1 LernWerkstatt-Selm.de

Wachstum 2. Michael Dröttboom 1 LernWerkstatt-Selm.de 1. Herr Meier bekommt nach 3 Jahren Geldanlage 25.000. Er hatte 22.500 angelegt. Wie hoch war der Zinssatz? 2. Herr Meiers Vorfahren haben bei der Gründung Roms (753. V. Chr.) 1 Sesterze auf die Bank gebracht

Mehr

KESt NEU unter besonderer Berücksichtigung der geänderten Übergangsbestimmungen laut Abgabenänderungsgesetz 2011

KESt NEU unter besonderer Berücksichtigung der geänderten Übergangsbestimmungen laut Abgabenänderungsgesetz 2011 ÖGWT-Club KESt NEU unter besonderer Berücksichtigung der geänderten Übergangsbestimmungen laut Abgabenänderungsgesetz 2011 Mag. Stefan Raab 12. und 13.7.2011 www.oegwt.at Wir verbinden - Menschen und Wissen.

Mehr

Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg

Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg Am 27. März 2011 haben die Menschen in Baden-Württemberg gewählt. Sie wollten eine andere Politik als vorher. Die Menschen haben die GRÜNEN und die SPD in

Mehr

Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag

Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag Kooperativer Studiengang Betriebswirtschaft "Baubetriebswirt-Plus" an der Hochschule Biberach Zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden / Studenten. Firma / Betrieb... Name, Vorname. Straße,

Mehr

Duale Ausbildung. Herr Wolfgang Bax (Berufsberater für behinderte Menschen )

Duale Ausbildung. Herr Wolfgang Bax (Berufsberater für behinderte Menschen ) Duale Ausbildung Herr Wolfgang Bax (Berufsberater für behinderte Menschen ) Grundsatz Es entscheidet das zuständige Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Abstimmung mit den Ländern über

Mehr

ANTRAG auf Gewährung eines Stipendiums nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG)

ANTRAG auf Gewährung eines Stipendiums nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG) ANTRAG auf Gewährung eines Stipendiums nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG) Eingang: 1. Name: 2. Matrikel-Nr.: 3. IBAN: BIC: ANGABEN ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITSVORHABEN Ich beantrage ein

Mehr

Schuljahreswechsel im Schul-Webportal

Schuljahreswechsel im Schul-Webportal Schuljahreswechsel im Schul-Webportal Seite 1 von 8 Schuljahreswechsel im Schul-Webportal Ablauf Übersicht: Schritte 1 bis 10: Schritte 11 bis 16: Schritte 17 bis 20: Vorbereitung des Schuljahreswechsels

Mehr

Neomentum Coaching. Informationsbroschüre für Studienteilnehmer

Neomentum Coaching. Informationsbroschüre für Studienteilnehmer mittels Imaginationsgeleiteter Intervention Informationsbroschüre für Studienteilnehmer Das Case Management arbeitet mit dem Unternehmen zusammen. Das von ist auf eine messbare Integration und Stabilisation

Mehr

Übersicht der Refinanzierungsmöglichkeiten für die Reisen

Übersicht der Refinanzierungsmöglichkeiten für die Reisen Übersicht der Refinanzierungsmöglichkeiten für die Reisen Auf den nächsten Seiten haben wir für Sie ausführliche Informationen über die Refinanzierungsmöglichkeiten der Reisen bei der Lebenshilfe Dortmund

Mehr

Eingangsformel. 1 Unterrichtung der Studienbewerber und Studenten. 2 Versicherungsbescheinigung. 3 Zuständigkeitsregelung SKV-MV

Eingangsformel. 1 Unterrichtung der Studienbewerber und Studenten. 2 Versicherungsbescheinigung. 3 Zuständigkeitsregelung SKV-MV Verordnung über Inhalt, Form und Frist der Meldungen sowie das Meldeverfahren für die Krankenversicherung der Studenten (Studentenkrankenversicherungs- Meldeverordnung - SKV-MV) SKV-MV Ausfertigungsdatum:

Mehr

KMU-Definition. Datum: 01/2005 Bestellnummer: 142291

KMU-Definition. Datum: 01/2005 Bestellnummer: 142291 KMU-Definition Erläuterungen zur Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren (KMU), Prüf- und Berechnungsschema sowie Berechnungsbogen zur Selbsterklärung des Antragstellers Maßgeblich

Mehr

Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung)

Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung) Fragen und Antworten zur Prüfmöglichkeit für ausländische Investitionen (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsverordnung) 1. Welche Investitionen können geprüft werden? Einer Prüfung

Mehr

Arbeitspapieren des Abschlussprüfers

Arbeitspapieren des Abschlussprüfers Richtlinie des Instituts Österreichischer Wirtschaftsprüfer zu den Arbeitspapieren des Abschlussprüfers (verabschiedet in der Sitzung des Vorstandes vom März 1990 als Richtlinie AP1/R2 (nunmehr IWP/PE

Mehr

12.03.2015 Zukunft des Handwerkes

12.03.2015 Zukunft des Handwerkes 12.03.2015 Zukunft des Handwerkes Tendenzielle Entwicklung der : 1. Technische Richtlinien 2. Kundenerwartungen 3. Handwerksbetriebe Technische Richtlinien -In den 50er und 60er Jahren relativ unproblematisch.

Mehr

-Prüfung der Tragwerksplanung-

-Prüfung der Tragwerksplanung- Vertrag -Prüfung der Tragwerksplanung- RifT-Muster L214 Land Fassung: April 2005 «Massnahme» «AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr» «SAPBez1» «SAP1» «SAPBez2» «SAP2» «SAPBez3» «SAP3» «SAPBez4»

Mehr

Versetzungsregeln in Bayern

Versetzungsregeln in Bayern Grundschule Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 rücken ohne besondere Entscheidung vor. Das Vorrücken in den Jahrgangsstufen 3 und 4 soll nur dann versagt werden, wenn der Schüler in seiner Entwicklung

Mehr

Infoblatt Lehrer Organisation der Finanzierung und der Buchführung

Infoblatt Lehrer Organisation der Finanzierung und der Buchführung Infoblatt Lehrer Organisation der Finanzierung und der Buchführung Einen Teil des Projekts stellt der Bereich der Finanzen dar, der vom Projektstart an ein wichtiges Thema sein sollte, muss doch für ein

Mehr

Mustervertrag für Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Technischen Universität Clausthal. Vom 10. März 2004 (Mitt. TUC 2004, Seite 165)

Mustervertrag für Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Technischen Universität Clausthal. Vom 10. März 2004 (Mitt. TUC 2004, Seite 165) Verwaltungshandbuch Mustervertrag für Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Technischen Universität Clausthal. Vom 10. März 2004 (Mitt. TUC 2004, Seite 165) Der folgende Vertrag soll der Vertragsgestaltung

Mehr

Ergebnisse zur Umfrage GC MARKT-BLITZLICHT No. 6 Mitarbeiter gewinnen. 08. August 2014

Ergebnisse zur Umfrage GC MARKT-BLITZLICHT No. 6 Mitarbeiter gewinnen. 08. August 2014 Ergebnisse zur Umfrage GC MARKT-BLITZLICHT No. 6 Mitarbeiter gewinnen 08. August 2014 1. Haben Sie in den letzten 2 Jahren Schwierigkeiten bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern gehabt?* Helfer Die Suche

Mehr

GOTTFRIED-KELLER-GYMNASIUM Olbersstr. 38 10589 Berlin Berlin, im Juni 2015 Tel. 9029-27310 E-Mail: gks-berlin@t-online.de

GOTTFRIED-KELLER-GYMNASIUM Olbersstr. 38 10589 Berlin Berlin, im Juni 2015 Tel. 9029-27310 E-Mail: gks-berlin@t-online.de GOTTFRIED-KELLER-GYMNASIUM Olbersstr. 38 10589 Berlin Berlin, im Juni 2015 Tel. 9029-27310 E-Mail: gks-berlin@t-online.de An alle Eltern der Klassen 7 9 Schulbuchanschaffung für das neue Schuljahr 2015/2016

Mehr

Weiterbildungen 2014/15

Weiterbildungen 2014/15 Weiterbildungen 2014/15 Kurs 1 Das Konzept Lebensqualität In den letzten Jahren hat sich die Lebensqualität im Behinderten-, Alten-, Sozial- und Gesundheitswesen als übergreifendes Konzept etabliert. Aber

Mehr

Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES

Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Vorschlag für eine DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG DES RATES zur Ersetzung der Listen von Insolvenzverfahren, Liquidationsverfahren

Mehr

Das Bildungsund Teilhabe- Paket

Das Bildungsund Teilhabe- Paket Das Bildungsund Teilhabe- Paket Mehr Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder im Rhein-Neckar-Kreis Seit 2011 haben Kinder aus Familien, die Leistungen nach dem 2. oder 12. Buch Sozialgesetzbuch, Kinderzuschlag

Mehr

Optimierung von Heizungsanlagen. Hydraulischer Abgleich Arbeitsweise der Software

Optimierung von Heizungsanlagen. Hydraulischer Abgleich Arbeitsweise der Software Optimierung von Heizungsanlagen Hydraulischer Abgleich Arbeitsweise der Software Wie wird die Optimierung einer Heizungsanlage durchgeführt? Datenaufnahme vor Ort: Ermittlung der optimalen Einstellungen

Mehr

Richtlinien für ein Tutorenprogramm an den Hamburger Hochschulen vom 19. März 1974 i. d. F. vom 7. Oktober 1977

Richtlinien für ein Tutorenprogramm an den Hamburger Hochschulen vom 19. März 1974 i. d. F. vom 7. Oktober 1977 Richtlinien für ein Tutorenprogramm an den Hamburger Hochschulen vom 19. März 1974 i. d. F. vom 7. Oktober 1977 Die Behörde für Wissenschaft und Kunst hat am 19. März 1974 nachstehende Richtlinien erlassen:

Mehr

Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung

Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße 31 70184 Stuttgart Seite 1 Federführender Antragsteller Kooperationspartner 1 Bitte

Mehr

Artikelsatzung der Großen Kreisstadt Oelsnitz (Vogtl) zur Anpassung kommunaler Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungssatzung)

Artikelsatzung der Großen Kreisstadt Oelsnitz (Vogtl) zur Anpassung kommunaler Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungssatzung) Artikelsatzung der Großen Kreisstadt Oelsnitz (Vogtl) zur Anpassung kommunaler Satzungen an den Euro (Euro-Anpassungssatzung) Aufgrund der 4, 21, 41 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Mehr

ÜBERHÖHTE ZAHLUNGEN AN BERUFSTÄTIGE

ÜBERHÖHTE ZAHLUNGEN AN BERUFSTÄTIGE ÜBERHÖHTE ZAHLUNGEN AN BERUFSTÄTIGE 2016 Was sind überhöhte Zahlungen? Nach der Genehmigung Ihres Anspruchs haben Sie das Recht auf eine bestimmte Leistungshöhe. Wenn Sie Leistungen erhalten, zu denen

Mehr

Management Summary. Was macht Führung zukunftsfähig? Stuttgart, den 21. April 2016

Management Summary. Was macht Führung zukunftsfähig? Stuttgart, den 21. April 2016 Management Summary Stuttgart, den 21. April 2016 Was macht Führung zukunftsfähig? Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Führungs- und Nachwuchskräften in Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst

Mehr

Dokumentenverwaltung im Internet

Dokumentenverwaltung im Internet Dokumentenverwaltung im Internet WS 09/10 mit: Thema: Workflow und Rollenverteilung im Backend Gruppe: DVI 10 Patrick Plaum und Kay Hofmann Inhalt 1. Benutzer und Benutzergruppen erstellen...2 1.1. Benutzergruppen...2

Mehr

CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen. Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen)

CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen. Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen) CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen) 1- Neben der Verpflichtung zur Steuerzahlung sind die in Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe a), genannten

Mehr

TARIFE FÜR DIE QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG KLIMAHAUS IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN In Kraft ab 01.01.2014

TARIFE FÜR DIE QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG KLIMAHAUS IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN In Kraft ab 01.01.2014 TARIFE FÜR DIE QUALITÄTSZERTIFIZIERUNG KLIMAHAUS IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN In Kraft ab 01.01.2014 INHALT: 1) Tarife Zertifizierung innerhalb der Provinz Bozen, Klasse Gold, A, B, C Neubau oder Sanierung

Mehr

Informationen zur Mitgliedschaft

Informationen zur Mitgliedschaft Informationen zur Mitgliedschaft 1 Vorteile einer Mitgliedschaft 2 2 Voraussetzungen einer Mitgliedschaft 2 3 Mitgliedschaft im TDM 3 3.1 Formloser Antrag 3 3.2 Prüfung der Unterlagen 3 3.3 Ablehnung des

Mehr

Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld

Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld FRAGE: Wie wird der Tagsatz beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld (KBG) berechnet? (Achtung: einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld gebührt

Mehr

Studienplatzbeschaffung

Studienplatzbeschaffung Studienplatzbeschaffung - Einklagen www.asta.haw-hamburg.de Hintergrund Alle Unis und Hochschulen unterliegen dem Kapazitätsausschöpfungsgebot Sie müssen alle ihnen zur Verfügung stehenden Plätze vergeben!

Mehr

Gussnummern-Lesesystem

Gussnummern-Lesesystem Gussnummern-Lesesystem Die Einzigartigkeit des visolution-systems liegt in der Verwendung von 3D- Bildverarbeitung. Bei dem Erstellen von Nummern auf Gussteilen kann die Qualität der Gussnummern sowohl

Mehr

Datenschutz im Jobcenter. Ihre Rechte als Antragsteller

Datenschutz im Jobcenter. Ihre Rechte als Antragsteller Datenschutz im Jobcenter Ihre Rechte als Antragsteller Wieso braucht das Jobcenter Ihre persönlichen Daten? Arbeitsuchende erhalten Leistungen, wie zum Beispiel Geldleistungen, die ihren Unterhalt sichern

Mehr

Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz. 1 Gebührenpflichtige Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten

Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz. 1 Gebührenpflichtige Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten Verwaltungsgebührensatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Nieplitz Aufgrund der 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt

Mehr

Programmmoduls für die CEMES-Plattform zur onlinebasierten Ermittlung der Leistungspunkte

Programmmoduls für die CEMES-Plattform zur onlinebasierten Ermittlung der Leistungspunkte Verfasser Dr. Lothar Muschter Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser;

Mehr