Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Kreatívna nemčina pre ISCED 2"

Transkript

1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor OPS: Kontakt na autora: PhDr. Zlata Hlebová ZŠ s MŠ Kapušany, Hlavná 367/7, Kapušany, Názov OPS: Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Rok vytvorenia OPS: Odborné stanovisko vypracoval: 2013 VI. kolo výzvy Mgr. Lea Rohaľová Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou. Táto osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe bola vytvorená z prostriedkov národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

3 Kľúčové slová činnostný princíp, činnostné vyučovanie, problémové úlohy, problémové vyučovanie, informačno-komunikačné technológie (IKT), internet, kľúčové kompetencie žiaka, kreativita, objavovanie, zážitok, cestovanie s nemčinou, praktická nemčina, prvky učiva geografie, metóda CLIL, školský vzdelávací program (ŠkVP) Anotácia Práca OPS je zameraná na využívanie IKT a prvkov učiva geografie v predmete nemecký jazyk na 2. stupni ZŠ v rámci ŠkVP. Daný spôsob vyučovania motivuje žiakov k práci na hodine i k efektívnemu využívaniu času mimo vyučovania v škole i doma. Základom OPS je súbor problémových úloh k centrálne zvolenej téme Moja cesta do Viedne. Riešením čiastkových úloh žiaci fiktívne cestujú, získavajú nové poznatky a zručnosti, osvojujú si praktickú nemčinu, zostavujú si vlastný scenár plánovej exkurzie do Viedne a na záver overujú nadobudnuté zručnosti v reálnom prostredí nemecky hovoriacej krajiny.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE Činnostný princíp a činnostné vyučovanie Problémové vyučovanie Informačné a komunikačné technológie a internet Orientácia na kľúčové kompetencie žiaka Metóda CLIL cesta k integrácii predmetov PROBLÉMOVÉ ÚLOHY K TÉME MOJA CESTA DO VIEDNE Didaktický komentár k súboru problémových úloh v predmete NJ Súbor problémových úloh k téme Moja cesta do Viedne ZÁVER ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV... ZOZNAM PRÍLOH

5 ÚVOD Hlavným cieľom mojej práce OPS v rámci VI. kola výzvy na pozíciu je sprístupniť svoje pozitívne pedagogické skúsenosti z netradičného vyučovania nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ, ktoré realizujem už niekoľko školských rokov na ZŠ s MŠ Kapušany prostredníctvom súboru problémových úloh pre žiaka pod názvom Moja cesta do Viedne. Ide o súbor kreatívnych problémových úloh, ktoré žiaci riešia jednu hodinu týždenne na vyučovacej hodine nemeckého jazyka v rámci školského vzdelávacieho programu. Je vítané, ak žiaci môžu pokračovať v práci ďalšie dve hodiny týždenne aj v čase mimo vyučovania v škole, napr. v záujmovom útvare zameranom na používanie IKT a internetu, prípadne riešeniam úloh venujú ľubovoľný časový priestor aj doma. Pri jednotlivých úlohách sa žiak učí efektívne využívať IKT a prvky učiva geografie v predmete nemecký jazyk. Práca OPS pozostáva z dvoch kapitol. V prvej kapitole približujem tie teoretické východiská o modernom vyučovaní, ktoré ma inšpirovali k netradičnej forme vyučovania nemeckého jazyka a ktoré považujem za vstupnú bránu na ceste k integrácii predmetov nemecký jazyk a geografia, ku kooperácii a tímovej spolupráci vyučujúcich daných predmetov napr. v blokovom vyučovaní prostredníctvom modernej metódy CLIL. Druhá kapitola tvorí jadro práce, pozostáva zo súboru 16 problémových úloh pre žiaka k ústrednej téme Moja cesta do Viedne. V prílohách práce ponúkam vlastné vzorové ukážky možných riešení 4 súborov problémových úloh. Z práce vyplývajú pre učiteľa nemeckého jazyka nasledujúce čiastkové ciele: kooperovať s vyučujúcim zvoleného nejazykového predmetu, v tomto prípade geografie, pri výbere prvkov učiva, ktoré si majú žiaci osvojiť v obidvoch predmetoch, zakomponovať prvky učiva geografie, prácu s IKT a internetom do predmetu nemecký jazyk v rámci 1 hodiny ŠkVP, v nových komunikačných situáciách umožniť žiakom spoznávať dôležité objekty veľkomesta, a tým nenásilnou formou rozširovať a prehlbovať ich vedomosti z geografie a rozvíjať slovnú zásobu z nemeckého jazyka, využiť problémové úlohy na zefektívnenie edukačného procesu a obohacovanie vedomostí žiakov z reálií nemecky hovoriacej krajiny (mesta), naučiť žiaka orientovať sa v meste podľa mapy a pomocou mapy hľadať požadované informácie, riadiť prácu žiakov pri zostavovaní si vlastného scenára svojej cesty do Viedne, dať žiakom priestor na osvojovanie si základov štylistických zručností i metódy prekladu pri spracúvaní získaných informácií, orientovať žiakov na používanie praktickej nemčiny v ústnej i písomnej podobe, umožniť žiakom prejaviť estetické cítenie pri riešení jednotlivých problémových úloh, naučiť žiakov pracovať s IKT a internetom, rozvíjať ich počítačovú gramotnosť v nemeckom jazyku, počas exkurzie vo Viedni umožniť žiakom konfrontovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom, nemecky hovoriacom prostredí. 5

6 Súbor problémových úloh pre žiaka v predmete nemecký jazyk k téme Moja cesta do Viedne zakaždým zaktivizoval celú triedu, cestovateľský zážitok oslovil žiaka talentovaného, priemerného, slabšie prospievajúceho, ba dokonca i rómskych žiakov, čím je praxou potvrdené, že úlohy sú realizovateľné a majú pozitívny vplyv na každého žiaka. Práca OPS vrátane prezentovaného súboru problémových úloh a vzorových ukážok v prílohách k téme Moja cesta do Viedne je originálna, nebola prevzatá zo žiadnych tlačených ani internetových zdrojov. 6

7 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE V škole 21. storočia je rozvoj tvorivosti žiakov prioritou v profesii každého pedagóga. Na druhej strane naplnenie spomínaného cieľa si podľa môjho názoru vyžaduje, aby sa v tomto smere rozvíjal aj pedagóg. Súhlasím s názorom I. Tureka 1, ktorý tvrdí, že tvorivosť učiteľov sa môže prejaviť rozlične, napr. v neštandardných prístupoch k riešeniu pedagogických problémov. Na ZŠ s MŠ Kapušany pôsobím deviaty školský rok. Ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry som pre svojich žiakov zostavila tri vzdelávacie projekty Mladý bádateľ z tvorivo-humanistickej školy, Objavovanie a zážitok v tvorivo-humanistickej škole a Robinsonov ostrov. Veľmi dobré skúsenosti mám aj s realizáciou súboru problémových úloh pre žiaka k téme Moja cesta do Viedne v predmete nemecký jazyk. V práci ich ponúkam širšej pedagogickej verejnosti ako inšpiráciu na využitie prvkov učiva geografie, IKT a internetu vo vyučovaní nemeckého jazyka a zároveň ako návod, ako sa dá na škole efektívne a podľa požiadaviek moderného vyučovania využiť kooperácia učiteľov rôznych predmetov. 1.1 Činnostný princíp a činnostné vyučovanie Pri tvorbe problémových úloh som vychádzala z aktuálnej požiadavky moderného vyučovania uplatňobať činnostný prístup vo vyučovaní, ktorý vnímam ako aktívnu učebnú činnosť žiaka, čo inými slovami podľa I. Tureka 2 znamená, že žiak sa pokúša robiť, premýšľa, rozhoduje sa, tvorí. Spomínaný autor v tejto súvislosti hovorí o činnostnom vyučovaní a za jeho najdôležitejšie znaky považuje prebúdzanie záujmu žiakov o učenie a osvojovanie si nových poznatkov názorne, vlastnou činnosťou a prežívaním za pomoci vhodných metodických materiálov a pomôcok. Dozvedela som sa, že s činnostným prístupom k vyučovaniu má veľmi dobré skúsenosti české združenie lektorov, učiteľov a škôl pod názvom Tvořivá škola. Konkrétne ma zaujala autorka Z. Rosecká 3, ktorá sa v knihe Malá didaktika činnostního učení zaoberá porovnávaním činnostného vyučovania s tradičným vyučovaním. Autorka dospela formuláciám, ktoré som si mnohokrát overila aj vo svojej pedagogickej praxi. Preto súhlasím s nasledujúcimi autorkinými závermi, že činnostné vyučovanie: umožňuje aktívne zapojenie všetkých žiakov do vyučovacieho procesu, dáva každému žiakovi možnosť osvojiť si základné učivo, motivuje žiakov, rozvíja ich zvedavosť, logické myslenie a tvorivosť, umožňuje všetkým žiakom zažiť na vyučovaní úspech, učí žiakov spolupracovať, prirodzene vedie k diferenciácii a individualizácii vyučovania, poskytuje spätnú väzbu medzi učiteľom a žiakom, umožňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, umožňuje postupný rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, rozvíja zodpovednosť žiakov za svoju prácu. 1 TUREK, I Didaktika. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava. Iura Edition, spol. s r.o S ISBN TUREK, I. Ref. 1. S ROSECKÁ, Z Malá didaktika činnostního učení. 2., upr. a dopl. vyd. Brno. Tvořivá škola S. 11. ISBN

8 1.2 Problémové vyučovanie Prvky činnostného vyučovania v predmete nemecký jazyk na 2. stupni ZŠ realizujem v problémovom vyučovaní prostredníctvom súboru problémových úloh k téme Moja cesta do Viedne z jednoduchého dôvodu riešenie problémov patrí medzi najdôležitejšie zručnosti žiaka pre 21. storočie. Pre problémové vyučovanie ako modernú koncepciu vyučovania platí, že žiak je aktívnym subjektom vyučovania, čo v mojom prípade znamená, že žiak samostatne hľadá informácie a osvojuje si nové poznatky, objavuje a tvorivo spracúva získané informácie, prezentuje výsledky svojej práce, vhodne argumentuje a vyjadruje hodnotiace postoje. Učiteľ vystupuje ako manažér učebnej činnosti žiaka, riadi a usmerňuje jeho aktívnu poznávaciu činnosť a hodnotiace postoje. Problémové vyučovanie je moja obľúbená forma vyučovania, ktorá mi poskytuje priestor pre vyučovanie heuristické, tvorivé a v ktorom môžem uplatňovať jednoduché vedeckovýskumné metódy, ako je objavovanie, získavanie informácií z rôznych zdrojov, pozorovanie, analýza a syntéza. Mojim žiakom neodovzdávam hotové poznatky, žiaci sa k nim postupne dopracujú vlastnou učebnou činnosťou, ku ktorej ich motivujem práve problémovými úlohami, usmerňujem ich pri hľadaní požadovaných informácií, pri výbere metód práce a riešení úloh, podporujem ich kreativitu a tvorivé myslenie. Pri tvorbe problémových úloh som vychádzala z požiadaviek, ktoré I. Turek 4 formuloval nasledovne: problémová úloha má byť prirodzene spätá s osvojovaným učivom, má z neho logicky vyplývať, má vychádzať zo životnej situácie, aby upútala pozornosť žiaka, aby ho motivovala, musí obsahovať neznámy prvok, teda protirečenie, ktoré sa stane hybnou silou poznávania žiaka, problémová úloha má zodpovedať intelektuálnym možnostiam žiaka, má byť dostatočne zložitá, ale nie príliš, aby bola pre žiaka riešiteľná, môže to byť úloha v akejkoľvek forme za podmienky, že pri jej zodpovedaní, riešení nepôjde len o mechanickú prácu, resp. použitie naučených postupov. Na základe súboru problémových úloh sa moji žiaci ocitli vždy v inej problémovej situácii. Keďže tvorivosť sa nedá rozvíjať pod nátlakom, vytvárala som pre žiakov atmosféru dôvery, pokoja a bezpečia, bez bariéry medzi učiteľom a žiakom, preferovala som úprimné vzájomné vzťahy, podporovala som ich sebadôveru, aby sa každý žiak mohol realizovať podľa vlastných predstáv a mohol slobodne vyjadrovať svoje kritické a tvorivé myslenie. 1.3 Informačné a komunikačné technológie a internet V úvode Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/ minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič, vyjadruje podporu kvalitnému jazykovému vzdelávaniu žiakov a zručnostiam v informačno-komunikačných 4 TUREK, I. Ref. 1. S Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014. [online] [cit ]. Dostupné na www: 8

9 technológiách. V podkapitole Cudzie jazyky v bode 2. je odporúčanie pre učiteľa pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, v bode 3. odporúčanie eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie. V podkapitole Informačné a komunikačné technológie v bode 1. je vyjadrená požiadavka vytvárať v školách priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti. V období informačnej spoločnosti je prirodzené, že si nevieme predstaviť vzdelávanie žiakov na našich školách bez informačných a komunikačných technológií (IKT), a to ani v cudzojazyčnom vzdelávaní. Práca s IKT a internetom je pre žiaka príjemnou zmenou v systéme klasických vyučovacích hodín aj na našej škole. Predstavuje pre neho nielen nový spôsob získavania a spracovania poznatkov, ale učí ho kooperovať so spolužiakmi, porovnávať si s nimi výsledky svojej práce, diskutovať o riešení zadaných úloh, plánovať a riadiť si svoju prácu. Učiteľ vystupuje v pozícii manažéra, pozorovateľa a na požiadanie žiaka aj pohotového poradcu. Dnešná mladá generácia pracuje s IKT a inými výdobytkami modernej doby bez problémov denne. Predstavuje to najmä jej spôsob komunikácie s priateľmi a často aj s rodičmi. Žiaci sa nebránia využívaniu IKT a internetu v školskom prostredí, dokonca prácu s nimi vyhľadávajú, lebo s nimi sa cítia príjemne a bezpečne, môžu pracovať vlastným tempom bez obáv z toho, čo bude nasledovať, ak urobia chybu. Túto skutočnosť som využila, aby si žiaci zvykli aktívne, zmysluplne a tvorivo využívať informačno-komunikačné technológie a internet aj v predmete nemecký jazyk. IKT mi poskytli nový priestor na individuálne výchovné pôsobenie na žiaka, na jeho schopnosť riešiť problémy a tvorivo spracúvať požadované informácie a zároveň som mohla sledovať, ako sa žiaci menia získavajú pocit samostatnosti, uvedomujú si kvality svojej osobnosti, stúpa ich sebadôvera. Na vyučovacích hodinách som využívala všetky tri sociálne formy vyučovania: frontálnu prácu pri zadávaní problémových úloh a inštruktáži k ich riešeniu, individuálnu prácu v interakcii s jedným žiakom, tímovú prácu v interakcii so skupinou žiakov, ktorá kooperovala na riešení úloh. 1.4 Orientácia na kľúčové kompetencie žiaka Pri tvorbe súboru problémových úloh som vychádzala zo Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie, 6 a to: z aktuálnej požiadavky moderného vyučovania orientovať edukačný proces na rozvoj kľúčových kompetencií osobnosti žiaka vrátane základných jazykových zručností počúvať s porozumením, čítať, písať a komunikovať v nemeckom jazyku, ktoré by si žiak mal osvojiť najmä v činnosti, 6 Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie. [online] [cit ]. Dostupné na www: 9

10 z medzipredmetového a nadpredmetového prístupu k vyučovaniu nemeckého jazyka prostredníctvom prezentovaného súboru problémových úloh, ako aj z dôrazu na komunikatívno-zážitkový model vyučovania, ktorý zodpovedá môjmu tvorivo-humanistickému štýlu vyučovania. Súbor problémových úloh v predmete nemecký jazyk umožňuje žiakom osvojiť si a rozvíjať všetky dôležité kľúčové kompetencie potrebné pre život, aby sa ako absolvent školy mohol úspešne uplatniť v živote i na trhu práce v rýchlo sa meniacej vyspelej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Pri zaradení súboru problémových úloh do vyučovania nemeckého jazyka som zámerne využila vysoký motivačný účinok IKT a internetu na žiaka v problémovom vyučovaní, čo mi umožnilo poskytnúť žiakom netradičnú príležitosť objavovať reálne geografické javy v nemeckom jazyku, poznávať reálie nemecky hovoriacej krajiny, porovnávať odlišnosti života v neznámom makropriestore, v hlavnom meste Rakúska, s mikropriestorom svojej obce na východe Slovenska, prejaviť estetické a kreatívne schopnosti, zdokonaľovať svoje všeobecné a jazykové kompetencie. 1.5 Metóda CLIL cesta k integrácii predmetov V súčasnosti majú už mnohé školy veľmi dobré skúsenosti s využívaním metódy CLIL na obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, ktoré spĺňa aktuálnu požiadavku modernizácie vzdelávacích obsahov. Táto metóda sa svojou stratégiou dvojjazyčného vyučovania považuje za najefektívnejšiu metódu vyučovania cudzích jazykov a patrí medzi aktuálne moderné koncepcie vyučovania v rámci celej Európskej únie. Súbor problémových úloh, ktorý využívam v predmete nemecký jazyk, je svojou podstatou vhodný na prípravu integrácie dvoch predmetov nemeckého jazyka a geografie prostredníctvom metódy CLIL. V tomto smere vidím optimisticky budúcnosť využívaného súboru problémových úloh v nemeckom jazyku nielen na našej škole. Podľa autoriek G. Baladovej a K. Sladkovskej 7 môže túto metódu najlepšie využívať učiteľ s aprobáciou cudzieho jazyka a nejazykového predmetu. Autorka ďalej konštatuje, že je možné, aby touto metódou vyučovali dvaja učitelia, v našom prípade by to bol jeden učiteľ nemeckého jazyka a jeden učiteľ geografie napr. v blokovom vyučovaní. Osvojovanie učiva a formulovanie úloh nejazykového predmetu sa realizuje najprv v materinskom jazyku, neskôr v cudzom jazyku, žiaci reagujú materinským jazykom alebo v cudzom jazyku, požadované informácie žiaci hľadajú v cudzojazyčnom texte. V práci prezentovaný súbor problémových úloh umožňuje žiakom používať cudzí jazyk v reálnych životných situáciách, odpútava pozornosť žiakov od nezáživného memorovania cudzieho jazyka a sústreďuje ich pozornosť na aktivity, na riešenie úloh v nemeckom jazyku s prvkami geografie a na komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku. Hoci zdanlivo je tento spôsob vyučovania pre žiakov náročný, pri vhodne zvolenom prístupe a postupnom zvyšovaní nárokov na používanie nemeckého jazyka je táto metóda vhodná i pri žiakoch s veľmi nízkou úrovňou cudzojazyčných zručností. 7 BALADOVÁ, G. SLADKOVSKÁ, K. Výuka metodou CLIL. [online] [cit ]. Dostupné na www: 10

11 2 SÚBOR PROBLÉMOVÝCH ÚLOH K TÉME MOJA CESTA DO VIEDNE 2.1 Didaktický komentár k súboru problémových úloh v predmete NJ Prezentovaný súbor problémových úloh som využila pri žiakoch začiatočníkoch, ktorí si ešte donedávna mohli zvoliť nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk v 5. ročníku, pri žiakoch začiatočníkoch, ktorí si zvolili nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk v 6. ročníku. V obidvoch prípadoch žiaci riešili problémové úlohy 2 školské roky a na základe ich vyjadrenia vo vyšších ročníkoch môžem konštatovať, že táto forma vyučovania sa stala ich srdcovou záležitosťou a veľmi im pomohla najmä v etape osvojovania si základov komunikácie v nemeckom jazyku práve úlohami zameranými na objavovanie nemeckého jazyka, ktoré v klasickom vyučovaní nemusí byť pre žiakov príliš zaujímavé. Súbor problémových úloh bol naopak pre žiakov príťažlivý, úlohy riešili s nadšením, dokonca s prvkami súťaživosti medzi jednotlivcami, v záverečnej fáze i medzi skupinami chlapcov a dievčat. Počas prvého školského roka som využívala zadania problémových úloh v slovenskonemeckej jazykovej mutácii, aby si žiaci postupne osvojovali slovnú zásobu v nemeckom jazyku. Pri riešení úloh sa žiaci pohybovali na internete v cudzojazyčnom prostredí, neustále používali terénnu i 3D mapu mesta Viedeň, aktívne pracovali aj s prekladovými slovníkmi (uprednostňujeme knižné vydania pred internetovým prekladačom) a pri tímovej práci nenásilne používali ústredné pojmy v nemeckom jazyku aj medzi sebou, čím napĺňali čiastkové ciele edukácie podľa zadania problémových úloh. Súbor problémových úloh som si vyskúšala aj pri žiakoch 8. a 9. ročníkov, títo žiaci mali zadania úloh už len v nemeckom jazyku. Odporúčam, aby žiaci riešili problémové úlohy k téme Moja cesta do Viedne jednu vyučovaciu hodinu v rámci ŠkVP v predmete nemecký jazyk s jedným vyučujúcim alebo v blokovom vyučovaní s dvomi vyučujúcimi učiteľom nemeckého jazyka a učiteľom geografie. Ako som už naznačila v úvode práce, ideálne je, ak žiaci môžu pokračovať v riešení problémových úloh ďalšie dve hodiny aj v čase mimo vyučovania v záujmovom útvare alebo sa im venujú aj vo svojom voľnom čase doma. Takto organizovaná práca žiakov je oveľa zábavnejšia, žiaci majú viac priestoru na bádanie, získavanie a kreatívne spracovanie informácií. Potvrdilo sa mi, že s úlohami si dokážu poradiť všetci žiaci, začiatočníci i mierne pokročilí v nemeckom jazyku. Prvým výstupom zo zábavného cestovania s nemčinou pod názvom Moja cesta do Viedne je tvorba žiackeho sprievodcu scenára mestom Viedeň v hrebeňovej väzbe, ktorý si osobitne zostavujú chlapci i dievčatá v rámci tímovej spolupráce na základe slobodného výberu stránok najkrajších riešení problémových úloh jednotlivých spolužiakov. Druhým výstupom, na ktorý sa žiaci obzvlášť tešia, je realizácia exkurzie do Viedne na záver školského roka, počas ktorej žiaci v konkrétnom cudzojazyčnom prostredí v novej kvalite prežívajú svoje cestovateľské zážitky z triedy a ktorá je pre našich žiakov z obce Kapušany a okolitých spádových obcí na východe Slovenska zakaždým neobyčajným a veľmi silným emotívnym zážitkom. 11

12 Jadro práce OPS tvorí súbor 16 problémových úloh, využívaných počas jedného školského roka, riešením ktorých sa žiaci fiktívne, krok za krokom pohybujú po Viedni a systematicky poznávajú mesto, objekty a ľudí. Svoju cestu začínajú na viedenskom letisku Schwechat, zisťujú možnosti dopravy do stredu mesta, prípadne na novú Hlavnú stanicu. Zoznamujú sa s novou železničnou stanicou a dopravným systémom mesta. Potom spoznávajú blízku Favoritenstraβe a prechádzajú sa po krásnej Belvederskej záhrade. Odtiaľ sa premiestňujú na západ na ulicu Prinz-Eugen-Straße a v smere zo severu na juh mapujú dôležité objekty na tejto ulici. Potom cestujú rýchlodráhou na zastávku Wien-Rennweg, zisťujú jej význam pre mesto a opäť pozorujú zaujímavé objekty. Chvíľu oddychu si doprajú v neďalekej záhrade Schweizer Garten, kde obdivujú jej tvar, pamätníky a iné pozoruhodnosti. Pokračujú hľadaním spôsobu dopravy na ďalšie známe námestie Schwarzenbergplatz, pozorujú život na námestí cez deň i večer, zisťujú vhodné možnosti na ubytovanie. Ďalším cieľom je námestie s pavilónmi Otta Wagnera Karlsplatz. Pri poznávaní tohto námestia a jeho blízkeho okolia žiaci postupujú podľa svetových strán a získané informácie si zapisujú do dokumentu. Z Karlovho námestia prichádzajú na Ringstraβe, prechádzajú jednotlivé úseky tohto bulváru od Stubenring po Schottenring. Výsledkom ich putovania je galéria 27 objektov na tejto trase. V cestovaní po Viedni pokračujú na severe po nábreží Franz-Josefs-Kai a dostávajú sa na námestie Schwedenplatz. Teraz majú možnosť samostatne si formulovať úlohy a prejaviť vlastnú fantáziu a kreativitu pri ich spracovaní. Potom zisťujú spôsob dopravy zo Schwedenplatz do centra Viedne, kde sa nachádza Stephansplatz a jeho dominanta Stephanskirche. Tu v centre mesta končí prvá časť = jeden školský rok fiktívneho cestovania žiakov po Viedni. Žiaci neustále pracujú s mapou mesta Viedeň, využívajú odporúčané i samostatne objavené intenetové stránky: K dispozícii majú aj 3D mapu mesta Viedeň na stránke: Pri zápise získaných informácií do Wordu žiaci používajú aj knižné prekladové slovníky. V novom školskom roku ich čakajú ďalšie problémové úlohy k nasledujúcim témam: die Kärntner Straβe, die Wiedner Hauptstraβe, die Mariahilfer Straβe, der Westbahnhof, der Museumsplatz, der Rathausplatz, der Schmerlingplatz, der Rooseveltplatz und seine Umgebung, die Hofburg, das Schloss Schönbrunn, das Hundertwasserhaus, das Loos Haus, ein Tag in Prater, Wiener Parkanlagen, die Bauten von Otto Wagner, die Spezialitäten der Wiener Küche, nach Spuren von Kaiserin Elisabeth, Wiener Komponisten, Wiener Türme, das Stadtviertel UNO-City. Na záver druhého školského roka žiaci pracujú v skupinách (chlapci, dievčatá), zostavujú si svojho sprievodcu mestom Viedeň, čo je ich finálna príprava na pobyt vo Viedni. Po návrate z exkurzie podávajú spätnú väzbu prostredníctvom svojich výpovedí na webovej stránke školy pod názvom Dojmy a zážitky. Hodiny cestovania s nemčinou prostredníctvom IKT a internetu majú na ZŠ s MŠ Kapušany už svoju viacročnú tradíciu, stretávajú sa s priaznivou odozvou u žiakov 2. stupňa, ktorých úlohy pozitívne motivujú k výberu nemeckého jazyka ako príťažlivého, donedávna aj prvého cudzojazyčného predmetu na škole. 12

13 2.2 Súbor problémových úloh k téme Moja cesta do Viedne Téma č. 1: Titulná strana Úloha pre žiaka: Vytvor titulnú stranu svojej práce Moja cesta do Viedne, pracuj podľa nasledujúcich pokynov. Z ponuky vyber žltý priečinok, na pomenovanie použi svoje meno, priezvisko a triedu. Otvor žltý priečinok, klikni pravou myšou a z ponuky vyber prvý dokument vo Worde. Pomenuj ho podľa vzoru: 1 Titulná strana Das Thema Nr. 1: Die Titelseite Die Aufgabe für den Schüler: Bilde die Titelseite deiner Arbeit Moja cesta do Viedne, arbeite nach den folgenden Instruktionen. Vom Menü wähle einen gelben Ordner aus, zu seiner Bezeichnung verwende deinen Namen, Zunamen und die Klasse. Öffne den gelben Ordner und aus dem Menü des rechten Mausklicks wähle das erste Word- Dokument. Bezeichne es nach dem Vorbild: 1 Titelseite Otvor prvý dokument vo Worde a Öffne das erste Word-Dokument und bilde die vytvor titulnú stránku podľa návodu: Titelseite nach der Anleitung: nadpis Moja cesta do Viedne den Titel Moja cesta do Viedne schreib napíš v nemeckom jazyku, na estetickú in der deutschen Sprache, für ästhetische úpravu nadpisu použi WordArt, Bearbeitung des Titels verwende WordArt, vpravo dole napíš svoje meno a rechts unten schreib deinen Namen, triedu (veľkosť písma 12, typ písma Zunamen und die Klasse (der Schriftgrad 12, Times New Roman), die Schriftart Times New Roman), voľné miesta využi na estetickú freie Plätze benutze für die ästhetische úpravu titulnej stránky. Bearbeitung der Titelseite. Na každú novú úlohu si priprav vždy nový dokument vo Worde, na pomenovanie použi vždy číslo a tému danej úlohy. Für jede Aufgabe bereite immer ein neues Word-Dokument, zur Bezeichnung verwende immer Zahl und Thema gegebener Aufgabe. Pri práci používaj typ písma Times New Bei der Arbeit verwende die Schriftart Times Roman, veľkosť písma 14 na každý New Roman, den Schriftgrad 14 für jedes neue nadpis a veľkosť písma 12 na text. Thema und den Schriftgrad 12 für den Text. Riešenia úloh doplň vhodným obrázkovým materiálom. Die Lösungen ergänze mit einem passenden Bildmaterial. Téma č. 2: Vitajte vo Viedni Úloha pre žiaka: Vytvor charakteristiku o metropole na Dunaji podľa vzoru. Webové stránky k téme: www. de.wikipedia.org/wiki/wien Das Thema Nr. 2: Willkommen in Wien Die Aufgabe für den Schüler: Bilde einen Steckbrief über die Metropole an der Donau nach dem Vorbild. Die Webseiten zum Thema: 13

14 Názov mesta Die Benennung der Stadt po nemecky: deutsch: po slovensky: slowakisch: po anglicky: englisch: po latinsky: lateinisch: Štát: Der Staat: Pozícia mesta Viedeň v Rakúsku Die Position der Stadt in Österreich (2 informácie): (2 Informationen): Poloha mesta v štáte podľa mapy: Die Lage der Stadt im Staat nach der Karte: Rieka: Der Fluss: Les: Der Wald: Tri symboly mesta Viedeň: Die drei Symbole der Stadt Wien: vlajka (obrázok) die Flagge (das Bild) erb (obrázok) das Wappen (das Bild) pečať (obrázok) das Siegel (das Bild) Úradný jazyk: Die Amtssprache: Meno a portrét primátora mesta Der Name und das Porträt des Bürgermeisters Viedeň: der Stadt Wien: Webová stránka mesta: Dve panoramatické fotografie mesta: Die Webseite der Stadt: Zwei Panoramafotos der Stadt: Orientácia v meste: Die Orientierung in der Stadt: podľa kruhov nach den Kreisen podľa výpadoviek nach den Ausfallstraβen Téma č. 3: Viedeň v číslach Das Thema Nr. 3: Wien in Zahlen Úloha pre žiaka: Doplň číselné údaje Die Aufgabe für den Schüler: Ergänze o Viedni do charakteristiky. die Zahlen über Wien in den Steckbrief. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: www. de.wikipedia.org/wiki/wien Rozloha: Die Fläche: Počet obyvateľov: Die Einwohnerzahl: Počet okresov podľa mapy: Die Anzahl der Bezirke nach der Karte: Prvá písomná zmienka o meste Wenia Die erste schriftliche Erwähnung der (rok): Stadt Wenia (das Jahr): Prvé pomenovanie mesta názvom Viedeň Die erste Benennung der Stadt mit dem (rok): Namen Wien (das Jahr): Mestské práva (rok): Die Stadtrechte (das Jahr): Prijatie eura (rok): Die Einführung des Euros (das Datum): Cesta z Bratislavy do Viedne Die Fahrt von Bratislava nach Wien v minútach: in Minuten: autobusom mit dem Bus vlakom mit dem Zug loďou mit dem Schiff 14

15 Cena cestovného lístka spiatočného Der Fahrkartenpreis hin und zurück z Bratislavy do Viedne von Bratislava nach Wien pre dospelého: für einen Erwachsenen: pre dieťa do 15 rokov: für das Kind bis 15 Jahre: Cena cestovného lístka jednosmerného Der Fahrkartenpreis einfach von Bratislava z Bratislavy do Viedne nach Wien v predpredaji: im Vorverkauf: v dopravnom prostriedku: im Fahrzeug: Platba za jazdu na čierno: Die Bezahlung für das Schwarzfahren: Sviatky: Die Feiertage: Dôležité telefónne čísla Wichtige Telefonnummer hasiči: die Feuerwehr: polícia: die Polizei: záchranka: der Rettungswagen: Niekoľko údajov o cenách Einige Preisangaben raňajky: das Frühstück: obed: das Mittagessen: pizza: die Pizza: minerálka v supermarkete: das Mineralwasser im Supermarkt: Sacherova torta: die Sachertorte: Téma č. 4: Letisko Viedeň Das Thema Nr. 4: Flughafen Wien Úloha pre žiaka: Predstav letisko Viedeň Die Aufgabe für den Schüler: Stelle den podľa predlohy. Flughafen Wien nach der Vorlage vor. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: viennaairport.com Nájdi fotografiu letiska. Finde ein Foto von Flughafen. Vyhľadaj jeho polohu na mape Suche seine Lage an der Karte von Österreich. Rakúska. Nájdi v texte jeho vzdialenosť od centra Suche im Text seine Entfernung vom mesta Viedeň v km. Stadtzentrum Wien in km. Napíš tri webové stránky o letisku. Schreib drei Webseiten über den Flughafen. Zapíš adresu letiska. Schreib die Adresse von Flughafen auf. Nájdi budovu s menom prevádzkovateľa Finde das Gebäude mit dem Namen des a pomenovanie jeho sídla. Betreibers und den Namen seines Sitzes. Zisti možnosti dopravy z letiska do Stelle die Transportmöglichkeiten vom mesta, urob stručné poznámky Flughafen in die Stadt fest, mache kurze o dopravných prostriedkoch: Notizen über die Verkehrsmittel: rýchlodráha die S-Bahn CAT der CAT autobus der Flughafenbus taxi das Flughafentaxi 15

16 Poprechádzaj sa po letiskovej budove, Mache einen Spaziergang durch das zapíš si dôležité informácie o objektoch, Flughafengebäude, schreib wichtige doplň vhodný obrázkový materiál: Informationen über die Objekte ein, ergänze ein passendes Bildmaterial: úrovne letiskovej budovy die Ebenen vom Flughafengebäude check-in die Check-in gate die Gates príletová hala a jej objekty die Ankunftsebene und ihre Objekte odletová hala a jej objekty die Abflughalle und ihre Objekte kontrolná veža der Kontrollturm Nájdi na internete názov programu Finde im Internet den Namen des letiska na ochranu životného prostredia. Umweltschutzprogramms vom Flughafen. Nájdi na internete informácie o presnosti Finde im Internet die Informationen über die letov viedenského letiska. Pünktlichkeit der Flüge von Wiener Flughafen. Nájdi ubytovanie v hoteli pri letisku Finde die Unterkunft im Hotel am Flughafen a pri stanici Wien-Mitte v centre mesta. und neben dem Bahnhof Wien-Mitte im Stadtzentrum. Téma č. 5: Hlavná stanica Viedeň Das Thema Nr. 5: Hauptbahnhof Wien Úloha pre žiaka: Predstav starú Die Aufgabe für den Schüler: Stelle den alten Južnú stanicu a novú Hlavnú stanicu. Südbahnhof und den neuen Hauptbahnhof vor. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Zisti polohu a adresu starej Južnej stanice. Opíš tvar stanice. Pomenuj objekty na Južnej stanici. Stelle die Lage und die Adresse des alten Südbahnhofs fest. Beschreib die Form des Südbahnhofs. Benenne die Objekte am Südbahnhof. Zisti polohu a adresu novej Hlavnej Stelle die Lage und die Adresse des neuen stanice. Hauptbahnhofs fest. Predstav novú Hlavnú stanicu podľa Stelle den neuen Hauptbahnhof nach dem vzoru: Vorbild vor: moderná strecha das moderne Dach moderné nástupištia die modernen Bahnsteige moderné koľaje die modernen Gleisen moderná staničná hala die moderne Bahnhofshalle moderné podzemie das moderne Tiefgeschoss Nájdi ubytovanie v hoteli pri Hlavnej Finde die Unterkunft im Hotel am stanici. Hauptbahnhof. Nájdi tri možnosti dopravy z Hlavnej Finde drei Verkehrsmöglichkeiten vom stanice do centra mesta. Hauptbahnhof in das Stadtzentrum. Riešenia doplň vhodnými obrázkami. Zu den Lösungen ergänze passende Bilder. 16

17 Téma č. 6: Doprava vo Viedni Das Thema Nr. 6: Wiener Verkehr Úloha pre žiaka: Spracuj tému podľa Die Aufgabe für den Schüler: Bearbeite das nasledujúcich pokynov. Thema nach folgenden Instruktionen. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Získaj informácie o viedenskej mestskej Gewinne Informationen über Wiener Verkehr, doprave, zaujímavo predstav viedenské stelle die Wiener Verkehrsmittel interessant dopravné prostriedky: vor: rýchlodráha die S-Bahn metro die U-Bahn električka die Straßenbahn/die Tram autobus der Bus/der Autobus fiaker/koč der Fiaker/die Kutsche viedenská električka Ring die Wiener Ring Tram taxi das Taxi bicykel das Fahrrad Nájdi dôležité informácie pre turistu o dopravných zónach a cestovných lístkoch. Zisti polohu Múzea električiek a možné spôsoby dopravy k múzeu z Hlavnej stanice. Stručne opíš Múzeum električiek. Finde wichtige Informationen für den Tourist über die Verkehrszonen und die Fahrkarten. Stelle die Lage des Straβenbahnmuseums und einige Verkehrsmöglichkeiten zum Museum vom Hauptbahnhof fest. Beschreib kurz das Straβenbahnmuseum. Téma č. 7: Ulica Favoritenstraβe Úloha pre žiaka: Dokáž, že sa vieš dobre orientovať na mape. Vyhľadaj a opíš dôležité objekty na tejto ulici. Webové stránky k téme: Das Thema Nr. 7: Die Favoritenstraβe Die Aufgabe für den Schüler: Beweis, dass du dich gut nach der Landkarte orientieren kannst. Suche wichtige Objekte in dieser Straβe auf und beschreib sie. Die Webseiten zum Thema: flickr.com/photos/dugspr/sets/ / Nájdi cestu k ulici z Hlavnej stanice. Finde den Weg zur Straβe vom Hauptbahnhof. Vysvetli význam ulice pre mesto Viedeň. Erklär die Bedeutung der Straβe für die Stadt Wien auf. Zisti polohu ulice v meste podľa mapy a Stelle die Lage der Straβe in der Stadt nach der opíš, čo je na severe a na juhu tejto ulice. Landkarte fest und beschreib, was ist im Norden und im Süden dieser Straβe. Orientuj sa v severnej časti ulice na jej Orientiere dich auf der linken Seite im ľavej strane a zisti: nördlichen Teil der Straβe und stelle fest: čo je zaujímavé na Paulanerkirche, was ist interessant an der Paulanerkirche, kto bola Irene-Harand, po ktorej wer war Irene-Harand, deren Name der 17

18 je pomenované blízke námestie, nahe Platz trägt, aký hotel sa nachádza na č. 12, was für ein Hotel ist an der Nr. 12, aká socha stojí oproti was für eine Statue steht gegenüber der Theresianumgasse, Theresianumgasse, kto bol Georg Franz Kolschitzky wer war Georg Franz Kolschitzky und wo a kde má svoju sochu. hat er seine Statue. Orientuj sa v severnej časti ulice na jej Orientiere dich auf der rechten Seite im pravej strane a zisti: nördlichen Teil der Straβe und stelle fest: kde je palác arcivojvodu Carla wo ist das Palais von Erzherzog Carl Ludwiga, Ludwig, čím je zaujímavý bývalý Hotel womit ist das ehemalige Hotel Viktoria Viktória, interessant, čo je v budove na č. 15. was ist im Gebäude mit Nr. 15. Orientuj sa v južnej časti ulice a zisti: Orientiere dich im südlichen Teil der Straβe und stelle fest: meno vyhliadkovej veže na č. 51, wie heiβt der Aussichtsturm mit Nr. 51, ktoré 5 námestia sú na juhu ulice welche 5 Plätze sind im Süden der Straβe a čím sú zaujímavé. und was ist für sie interessant. Vypíš názvy ulíc, s ktorými hraničí Favoritenstraβe na západe a východe. Schreib die Namen der Straβen aus, an die Favoritenstraβe im Westen und im Osten grenzt. Téma č. 8: Belvederská záhrada Úloha pre žiaka: Poprechádzaj sa po záhrade a opíš všetko, čo vidíš. Webové stránky k téme: Das Thema Nr. 8: Der Belvedere Garten Die Aufgabe für den Schüler: Mache einen Spaziergang durch den Garten und beschreib alles, was du siehst. Die Webseiten zum Thema: Pracuj s mapou a zisti cestu Arbeite mit der Karte und stelle die Reise zum k Belvederskej záhrade zo zastávky Belvedere Garten von der S-Bahn-Haltestelle rýchlodráhy pri Südtiroler Platz. am Südtiroler Platz fest. Opíš, ako sa ti páči záhrada a jej objekty. Beschreib, wie gefällt dir den Garten und seine Objekte. Nájdi ďalšie dva parky v jej okolí na Finde zwei nächste Parkanlagen an der Karte mape, urob si stručné poznámky a in seiner Umgebung, mache kurze Notizen skopíruj pekné obrázky. und kopiere schöne Bilder. Vyhľadaj adresu a základné informácie Suche Adresse und Grundinformationen über o dvoch hlavných budovách v záhrade die zwei Hauptgebäude im Belvedere Garten (Horný Belveder, Dolný Belveder). (Oberes Belvedere, Unteres Belvedere). Nájdi miesto na občerstvenie. Finde einen Platz für die Erfrischung. Nájdi ubytovanie v hoteli v blízkom Finde die Unterkunft im Hotel in der nahen okolí. Umgebung. Vytvor vlastnú mapu k téme. Bilde eine eigene Karte zum Thema. 18

19 Téma č. 9: Na Prinz-Eugen-Straße Das Thema Nr. 9: Auf der Prinz-Eugen- Straße Úloha pre žiaka: Vypátraj objekty a Die Aufgabe für den Schüler: Ermittle die poskytni informácie podľa zadania Objekte und gib die Informationen nach den jednotlivých úloh. Aufgabenstellungen. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Stra%C39Fe/ Nájdi mapu celej ulice a skopíruj si ju Finde die Karte der ganzen Straβe und kopiere do svojho dokumentu. sie in dein Word-Dokument. Zisti, aké objekty sa nachádzajú na Finde heraus, was für Objekte sind an den číslach: 12, 20 22, 26, 27, 40. Nummern: 12, 20 22, 26, 27, 40. Objekty usporiadaj podľa mapy v smere Die Objekte ordne nach der Karte in der zo severu na juh. Richtung von Norden bis Süden. Vyber zaujímavé informácie o objektoch, Wähle interessante Informationen über die vytvor vlastný text s vhodnými Objekte, bilde eigenen Text mit den passenden obrázkami. Bildern. Téma č. 10: Stanica Viedeň-Rennweg Das Thema Nr. 10: Die Station Wien- Rennweg Úloha pre žiaka: Pohybuj sa po trase Die Aufgabe für den Schüler: Bewege dich od stanice Viedeň-Rennweg smerom na durch die Strecke von der Station Wienseverozápad k Schwarzenbergovmu Rennweg in der nordwestlichen Richtung zum námestiu, pozoruj objekty pozdĺž ulice, Schwarzenbergplatz, beobachte die Objekte urob si zaujímavé poznámky do svojho entlang der Straβe, mache interessante Notizen dokumentu. in dein Dokument. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Nájdi na mape stanicu Viedeň-Rennweg Finde die Station Wien-Rennweg an der a zisti jej význam pre viedenskú mestskú Landkarte und stelle ihre Bedeutung für den dopravu. Wiener Stadtverkehr fest. Poskytni niekoľko fotografií o živote Gib ein paar Fotos über das Leben auf dieser na tejto ulici. Straβe. Vyhľadaj informácie o nasledujúcich Suche Informationen über folgende Objekte objektoch na ulici Rennweg: auf der Straβe Rennweg auf: Austria Trend Hotel Savoyen Viedeň das Austria Trend Hotel Savoyen Wien Veľvyslanectvo Talianskej republiky die Botschaft Italienischer Republik Veľvyslanectvo Nigérie die Botschaft der Bundesrepublik Nigeria Inštitút botaniky das Institut für Botanik Hotel Lindner das Lindner Hotel objekt na adrese: Rennweg 6 das Objekt mit der Adresse: Rennweg 6 K poznámkam o objektoch si skopíruj mapu a vhodný obrázkový materiál. Zu den Notizen über die Objekte kopiere die Landkarte und passendes Bildmaterial. 19

20 Téma č. 11: Švajčiarska záhrada Das Thema Nr. 11: Der Schweizergarten Úloha pre žiaka: Urob si prechádzku Die Aufgabe für den Schüler: Mache einen po záhrade, získaj informácie o objekte Spaziergang durch den Garten, gewinne a vytvor vlastné poznámky. Informationen über das Objekt und bilde eigene Notizen. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Zisti, aký geometrický tvar má táto Stelle die geometriche Form dieses Gartens záhrada. Napíš, kde sa nachádza. Ako fest. Schreib, wo befindet sich der Garten. dôkaz svojich zistení použi mapu. Wie ein Beweis für deine Feststellungen benutze die Landkarte. Získaj zaujímavé informácie o jej flóre. Gewinne interessante Informationen über Skopíruj vhodné obrázky do svojho seine Flora. Kopiere passende Bilder in dein dokumentu. Dokument. Pomenuj ulicu, ktorá delí záhradu na Benenne die Straβe, die den Garten in zwei dve časti. Teile verteilt. Nájdi pamätník hudobného skladateľa Finde das Denkmal für den Komponisten F. F. Chopina, vysvetli jeho symbolický Chopin, erkläre seine symbolische Bedeutung význam a urob si poznámky do svojho und mache Notizen in dein Dokument. dokumentu. Vypátraj, kde sa nachádza 21er Haus. Ermittle, wo befindet sich das 21er Haus. Vypíš informácie o jeho minulosti i Schreib die Informationen über seine súčasnosti. Vergangenheit und Gegenwart aus. Objav dva ďalšie pamätníky v záhrade, Erfinde zwei neue Denkmäler im Garten, urob si stručné poznámky. K textu mache kurze Notizen. Zum Text ergänze doplň vhodný obrázkový materiál. passendes Bildmaterial. Nájdi miesto na občerstvenie. Vyhľadaj informácie a pár fotografií o Vojenskom historickom múzeu. Finde einen Platz zur Erfrischung. Suche Informationen und ein paar Fotos über das Heeresgeschichtliche Museum. Téma č. 12: Schwarzenbergovo Das Thema Nr. 12: Der Schwarzenbergplatz námestie Úloha pre žiaka: Opíš pozoruhodnosti Die Aufgabe für den Schüler: Beschreib die jedného z najznámejších námestí Viedne Sehenswürdigkeiten eines der bekanntesten podľa štruktúry. Plätze in Wien nach der Struktur. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: z.html Poloha námestia v meste: Pomenovanie námestia: Vzhľad námestia vo dne i v noci: Die Lage des Platzes in der Stadt: Die Benennung des Platzes: Das Aussehen des Platzes bei Tag und Nacht: 20

21 Historické osvetlenie námestia: Historische Beleuchtung des Platzes: Dva pamätníky na námestí: Zwei Denkmäler auf dem Platz: Zaujímavé stavby sprava od č. 1 Interessante Bauwerke von rechts seit Nr. 1 s obrázkami: mit den Bildern: Fontána na námestí: Der Hochstrahlbrunnen auf dem Platz: Pamätník Červenej armády: Das Heldendenkmal der Roten Armee: Schwarzenbergov park: Der Schwarzenberggarten: Dve možnosti na ubytovanie na námestí: Zwei Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Platz: Kaviareň Schwarzenberg: Das Café Schwarzenberg: Téma č. 13: Karlovo námestie Das Thema Nr. 13: Der Karlsplatz Úloha pre žiaka: Priprav zaujímavý Die Aufgabe für den Schüler: Bereite ein dokument o námestí a jeho okolí. interessantes Dokument über den Karlsplatz Postupuj podľa svetových strán. und seine Umgebung. Gehe nach den Himmelsrichtungen voran. Vyhľadaj informácie o Kostole sv. Karla. Suche die Informationen über die Karlskirche. Urob si poznámky a využi dokumentačný Mache Notizen und benutze das materiál z internetu. Dokumentationsmaterial aus dem Internet. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Vyhľadaj na mape polohu námestia Suche an der Karte die Lage des Platzes in der v meste Viedeň. Stadt Wien auf. Nájdi dva spôsoby dopravy na Karlovo Finde zwei Verkehrsmöglichkeiten zum námestie z ulice Favoritenstraβe. Karlsplatz von der Favoritenstraβe. Zisti, kto bol Otto Wagner a čo vykonal Stelle fest, wer war Otto Wagner und was hat pre mesto Viedeň. er für die Stadt Wien getan. Pozri si zaujímavé objekty na námestí Sehe dir interessante Objekte auf dem Platz a v jeho okolí, postupuj od západu und in seiner Umgebung an, gehe gegen den proti smeru otáčania hodinových Uhrzeigersinn voran: ručičiek: prvý pavilón Otta Wagnera der erste Pavillon von Otto Wagner parky pri Karlovom námestí die Parkanlagen am Karlsplatz budova Secession das Wiener Secessionsgebäude pamätník Marka Antonia das Marcus Antonius Denkmal park J. L. F. Ressela der Resselpark pamätníky v parku J. L. F. Ressela die Denkmäler im Resselpark Technická univerzita (TU) die Technische Universität Knižnica TU die Universitätsbibliothek Kostol sv. Karla die Karlskirche Veľvyslanectvo Austrálie die Botschaft von Australien Viedenské múzeum das Wien Museum rieka Wien der Wienfluss druhý pavilón Otta Wagnera der zweite Pavillon von Otto Wagner budova Hudobného spolku das Haus des Musikvereins Dom umelcov das Künstlerhaus budova Obchodnej akadémie die Handelsakademie 21

22 Téma č. 14: Viedenská Okružná trieda Das Thema Nr. 14: Die Wiener Ringstraβe Úloha pre žiaka: Vyhľadaj informácie Die Aufgabe für den Schüler: Suche die o viedenskom bulvári Ringstraβe a Informationen über den Wiener Boulevard urob si galériu dôležitých objektov Ringstraβe und mache eine Galerie über na Ringstraβe. wichtige Bauwerke an der Ringstraβe. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Poloha: die Lage: Tvar: die Form: Rozmery: das Ausmaβ: Význam: die Bedeutung: Podnet k založeniu: der Anlass zur Gründung: Otvorenie: die Eröffnung: Cesta z Karlsplatz do Stubenring: die Fahrt vom Karlsplatz nach Stubenring: deväť úsekov viedenskej Okružnej triedy die neun Abschnitte der Wiener Ringstraβe v smere otáčania hodinových ručičiek: im Uhrzeigersinn: Galéria 27 objektov jednotlivých úsekov Eine Galerie von den 27 Objekten einzelner viedenskej Okružnej triedy od východu Abschnitte der Ringstraβe von Osten nach na západ: Westen: Poznámka pre učiteľa vhodné objekty na spracovanie podľa jednotlivých úsekov: der Stubenring: die Urania, das Regierungsgebäude, das Radetzkydenkmal, das Postsparkassenamt, die Universität für angewandte Kunst Wien, das Museum für angewandte Kunst (MAK), der Dr.-Karl-Lueger-Platz, das Dr.-Karl-Lueger-Denkmal, das Café Prückel, die U-Bahn-Station U3 Stubentor (U3); der Parkring: die U-Bahn Station U3 Stubentor, der Stadtpark mit Kursalon, die Denkmäler im Stadtpark, das Palais Dumba, das Palais Colloredo-Mansfeld, das Palais von Erzherzog Wilhelm, das Gartenbauhochhaus mit dem Gartenbaukino, das Hotel Marriott, das Radisson-SAS-Palais-Hotel; der Schubertring: das Ritz-Carlton-Hotel, der Beethovenplatz, der Schwarzenbergplatz; der Kärntner Ring: das Palais Wertheim, das Café Schwarzenberg, das Hotel Imperial mit Café, das Grand Hotel, das Einkaufszentrum Ringstraβen-Galerien, das Palais Corso, das Ring Hotel, das Hotel Bristol, die U-Bahn Station U1, U2, U4 Karlsplatz; der Opernring: der Opernringhof (früher der Heinrichshof), die Staatsoper, die Albertina, das Palais Schey von Koromla, der Burggarten mit dem Goethe-und Mozart- Denkmal, das Hotel Le Meridien, der Robert-Stolz-Platz, der Schillerplatz mit dem Schiller-Denkmal; der Burgring: die Alte und Neue Hofburg, der Heldenplatz und das Ӓußeres Burgtor, das Burgtor, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museum, der Maria- Theresien-Platz und das Maria-Theresien-Denkmal, das Museums-Quartier; der Dr.- Karl-Renner-Ring: die U-Bahn Station U2, U3 Volkstheater, das Palais Epstein, das Republikdenkmal, der Grete-Rehor-Park auf dem Schmerlingplatz, das Parlament, der Volksgarten, das Julius-Raab-Denkmal; 22

23 der Universitätsring (Dr. Karl-Lueger-Ring): das Karl-Renner-Denkmal, das Rathaus, der Rathausplatz und der Rathauspark, die Denkmäler für Theodor Körner und Karl Seitz, der Josef-Meinrad-Platz, das Burgtheater, das Café Landtmann, die Universität, das Liebenbergdenkmal, die Mölker Bastei, das Schottentor, die U-Bahn Station U2 Schottentor, der Sigmund-Freud-Park, der Rooseveltplatz, die Votivkirche, das Palais Ephrussi; der Schottenring: das Hotel de France, das Hotel Hilton Plaza, das Geburtshaus von Stefan Zweig, die Wiener Börse, das Hotel Kempinski im Palais Hansen, das Palais Sturany, der Deutschmeisterplatz, das Deutschmeister-Denkmal, der Ringturm, die U- Bahn Station U2, U4 Schottenring. Téma č. 15: Nábrežie Františka Jozefa Das Thema Nr. 15: Der Franz-Josefs-Kai a Švédske námestie und der Schwedenplatz Úloha pre žiaka: Najprv si prezri Die Aufgabe für den Schüler: Sehe dir zuerst Nábrežie Františka Jozefa a Švédske den Franz-Josefs-Kai und den Schwedenplatz námestie na mape mesta Viedeň, potom an der Landkarte der Stadt Wien an, dann lies si prečítaj informácie o nábreží a námestí die Informationen über den Kai und den Platz na internete. im Internet. Samostatne si sformuluj zaujímavé Formuliere selbstständig interessante Aufgaben úlohy k téme a spracuj ich podľa zum Thema und verarbeite sie nach eigenen vlastných predstáv. Vorstellungen. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Téma č. 16: Námestie sv. Štefana a Das Thema Nr. 16: Der Stephansplatz und jeho dominanta seine Dominante Úloha pre žiaka: Objav cestu zo Švédskeho Die Aufgabe für den Schüler: Erfinde die Reise námestia k Námestiu sv. Štefana, urob si von Schwedenplatz bis zum Stephansplatz, prechádzku po tomto námestí podľa mache einen Spaziergang durch den Platz nach mapy mesta Viedeň, zapisuj si všetko, čo der Landkarte der Stadt Wien, notiere alles, was ťa zaujíma a potom predstav exteriér a dich interessiert und dann stelle den interiér Chrámu sv. Štefana. Auβenraum und den Innenraum vom Stephansdom vor. Webové stránky k téme: Die Webseiten zum Thema: Opíš cestu metrom. Napíš, ako sa ti páči pešia zóna. Poskytni informácie o možnostiach na nákupy a občerstvenie. Podnetne spracuj dôležité informácie o Chráme sv. Štefana. Beschreib die Reise mit der U-Bahn. Schreib, wie gefällt dir die Fuβgängerzone. Gib die Informationen über die Möglichkeiten zu den Einkäufen und zur Erfrischung. Anregend bearbeite wichtige Informationen über den Stephansdom. 23

24 Navrhované riešenia a odporúčania: pri vedení žiakov na začiatku školského roka informujem žiakov o školskom vzdelávacom programe v predmete nemecký jazyk, vysvetlím im, že ide o dvojročné riešenie problémových úloh na tému Moja cesta do Viedne, ktorá v prvom školskom roku pozostáva zo súboru 16 problémových úloh a uvediem nejaké príklady, aby si žiaci utvorili predstavu o fiktívnom cestovaní; potom dám žiakom možnosť vybrať si spôsob práce či budú pracovať samostatne alebo vo dvojici so spolužiakom (väčšinou pracujú samostatne, ale pri riešení úloh radi navzájom kooperujú, čím sa na hodine vytvorí zaujímavá pracovná atmosféra ako v nejakom vedeckovýskumnom ústave); upozorním žiakov, že po spracovaní každých dvoch súborov problémových úloh sa predstavia svojim spolužiakom s prezentáciou výsledkov svojej práce (využívam aj otvorené hodiny pre žiakov z iných tried, ktorí sa tiež učia nemecký jazyk), a oboznámim ich s kritériami hodnotenia; pri príprave prezentácií na prípravu prezentácie vyčleňujem pre žiakov 2 vyučovacie hodiny, na prvej hodine si zaznamenajú postup práce: 1. pripraviť si komentár k riešeniu úloh (začiatočníci ho realizujú v slovenskom jazyku, ostatní žiaci v nemeckom jazyku) žiaci sa vyjadria, v čom sa im darilo/nedarilo, čo sa im páčilo/nepáčilo, ako sú spokojní so svojou prácou, čo by chceli vylepšiť, aké pocity prežívali pri práci), 2. premietnuť prácu, poukázať na zaujímavé riešenia problémových úloh, upútať pozornosť spolužiakov (čas prezentácie: 5 minút); na druhej hodine sa žiaci individuálne pripravujú na prezentáciu; pri hodnotení žiakov využívam najmä slovné hodnotenie, v ktorom komplexne zhodnotím prácu žiaka za dva mesiace vrátane jeho prípravy na prezentáciu, reagujem na kvalitu a estetickú stránku jeho riešení problémových úloh a vyjadrovacie schopnosti pri prezentácii; do slovného hodnotenia zapájam aj ostaných žiakov, ktorí tiež môžu vyjadriť svoje názory, postrehy a dojmy; na podnet žiakov využívam aj hodnotenie známkou. Overené prínosy využívania súboru problémových úloh s prvkami geografie, IKT a internetu vo vyučovaní nemeckého jazyka preukázané vo vlastnej pedagogickej praxi: súbor problémových úloh je silným motivačným prostriedkom pre učebnú činnosť žiaka, ktorý je pri práci s IKT a internetom oveľa aktívnejší ako na bežných vyučovacích hodinách, lebo riešenie úloh žiaci vnímajú ako prípravu na exkurziu do Viedne, čo stupňuje ich záujem o nemecký jazyk mnohí naši žiaci najmä z finančných dôvodov nemajú možnosť vycestovať do zahraničia, letné prázdniny trávia väčšinou doma vo svojej obci; žiak sa učí pracovať samostatne i kooperovať v tíme bez predsudkov k ostatným spolužiakom; zažíva pocit úspechu ako začiatočník i pokročilý v predmete nemecký jazyk; nové poznatky nadobúda v činnosti; osvojuje si jednoduché vedeckovýskumné metódy práce, komunikuje a využíva základnú i rozširujúcu slovnú zásobu z nemeckého jazyka; prácou s IKT a internetom si rozvíja počítačovú gramotnosť; môže fiktívne cestovať a pri práci prežívať neobyčajné zážitky. 24

25 ZÁVER Význam práce OPS pod názvom Kreatívna nemčina pre ISCED 2 vidím v tom, že je orientovaná: na žiaka, pre ktorého ponúkam nie mechanické memorovanie vedomostí, ale nový spôsob získavania poznatkov osvojovaním si kľúčových kompetencií potrebných pre život vlastnou aktívnou prácou a harmonický rozvoj vyšších poznávacích (kognitívnych) procesov a nonkognitívnej oblasti osobnosti žiaka, na učiteľa, ktorého chcem pozitívne motivovať k využívaniu zážitkových foriem vyučovania v predmete nemecký jazyk a tým podporiť proces modernizácie vyučovania na našich ZŠ. Súbor problémových úloh v rámci problémového vyučovania považujem za taký učebný program, ktorý je primeraný veku žiakov, zohľadňuje ich prvé skúsenosti s prakticky zameraným nemeckým jazykom tak, aby ho mohli spoznávať postupne v konkrétnych komunikačných situáciách spolu s prvkami učiva geografie, IKT a internetom. Daný spôsob vyučovania nemeckého jazyka je moderný, rešpektuje záujem žiakov z vidieka cestovať a zaujímavým spôsobom spoznávať svet okolo seba. Riešenie problémových úloh umožňuje každému žiakovi byť aktívny a prejaviť svoju kreativitu, samostatne získavať nové poznatky a osvojovať si kompetencie potrebné pre život z nemeckého jazyka i geografie, využívať v učebnom procese jednoduché vedeckovýskumné metódy ako napr. objavovanie, získavanie informácií z rôznych zdrojov, pozorovanie, analýza a syntéza. Formulácia problémových úloh zohľadňuje záujmy a potreby žiaka, napĺňa jeho sny a túžby. Každý žiak má príležitosť vymieňať si skúsenosti so spolužiakmi, kooperovať a prežívať pestrú škálu citov, pocitov a dojmov. Vo fázach prezentácie výsledkov práce, ktoré si vyučujúci riadi podľa potreby, sa žiak učí vyjadrovať vlastné hodnotiace postoje k svojej práci, vyjadrovať kritické myslenie, ale aj vystupovať pred kolektívom spolužiakov. Neopísateľné dojmy a zážitky im zakaždým prinesie pobyt vo Viedni, kde sa žiaci pohybujú podľa vlastného scenára, reálne môžu obdivovať objekty, ktoré spoznávali doma iba prostredníctvom IKT a internetu a v nemecky hovoriacom prostredí si môžu vyskúšať aj osvojené komunikačné zručnosti. To všetko sa prejaví v pozitívnej vnútornej motivácii žiakov k ďalšiemu štúdiu nemeckého jazyka a zdokonaľovaniu jazykových zručností. Práca Kreatívna nemčina pre ISCED 2 rešpektuje požiadavky moderného vyučovania nemeckého jazyka na ZŠ, realizácia súboru problémových úloh pod názvom Moja cesta do Viedne vychádza z princípov tvorivo-humanistického vyučovania, v zmysle ktorého je žiak subjektom vyučovania, aktívne sa podieľa na získavaní nových vedomostí a zručností, sám riadi a usmerňuje svoju prácu, rozhoduje o tom, či chce pracovať samostatne, vo dvojici, v homogénnych alebo heterogénnych skupinách, využíva rady a usmernenia vyučujúceho, ktorý je koordinátorom a manažérom učebnej činnosti žiaka rovnako vo vyučovacom procese i v mimoškolskej činnosti. Preto som si pre prácu zvolila priliehavý názov Kreatívna nemčina pre ISCED 2. 25

26 ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV 1. TUREK, I Didaktika. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava. Iura Edition, spol. s r.o ISBN: ROSECKÁ, Z Malá didaktika činnostního učení. 2., upr. a dopl. vyd. Brno. Tvořivá škola ISBN: BEYERL, B Vídeň. 7., kompletně přepracované vydání. Brno. C Press, a.s ISBN: Internetové zdroje 4. BALADOVÁ, G. SLADKOVSKÁ, K. Výuka metodou CLIL. [online] [cit ]. Dostupné na www: 5. Landkarte der Stadt Wien. [online]. [cit ]. Dostupné na www: 6. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014. [online] [cit ]. Dostupné na www: 7. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie. [online] [cit ]. Dostupné na www: 8. Wien. [online]. [cit ]. Dostupné na www: 26

27 ZOZNAM PRÍLOH Príloha 1 Titelseite Príloha 2 Willkommen in Wien Príloha 3 Wien in Zahlen Príloha 4 Flughafen Wien 27

28 Príloha 1 Titelseite Obrázok 1 5 Viedeň Prameň: Meno Priezvisko, trieda 28

29 Die Benennung der Stadt: deutsch / Wien englisch / Vienna slowakisch / Viedeň lateinisch / Vindobona Der Staat: das Österreich Die Position der Stadt in Österreich: die Hauptstadt die gröβte Stadt von Österreich Die Lage im Staat nach der Landkarte: der Nordosten Príloha 2 Willkommen in Wien Obrázok 6 Wien in Österreich Prameň: Der Fluss: die Donau Der Wald: der Wiener Wald Die 3 Symbole Wiens: die Flagge das Wappen das Siegel Obrázok 7 Drei Symbole der Stadt Wien Prameň: Die Amtssprache: Deutsch Der Bürgermeister: Dr. Michael Häupl Obrázok 8 Der Bürgermeister Prameň: Die offizielle Webseite der Stadt: 29

30 Zwei Panoramafotos der Stadt Wien: Obrázok 10 Das Panoramafoto 1 Prameň: Obrázok 11 Das Panoramafoto 2 Prameň: Die Orientierung in der Stadt: nach den Kreisen: der erste Kreis ist der Innenkreis, also das Stadtzentrum die Ringstraβe, kurz Ring der zweite Kreis sind die Gürtel mit den Vorstädten der Stadtrand nach den Ausfallstraβen, also nach den Vorstädten, wie z. B. die Alserstraβe, die Wiedner Hauptstraβe, die Mariahilferstraβe usw. 30

31 Die Fläche: 414,87 km 2 Die Einwohnerzahl: (2012) Die Anzahl der Bezirke: 23 Príloha 3 Wien in Zahlen Obrázok 12 Die Bezirke Prameň: Die erste schriftliche Erwähnung der Stadt Wenia: 881 Die erste Benennung der Stadt mit dem Namen Wien: 1137 Die Stadtrechte: 1221 Die Einführung des Euros: am Die Fahrt von Bratislava nach Wien in Minuten mit dem Bus: 70, mit dem Zug: 60, mit dem Schiff: 95 Die Fahrkarte von Bratislava nach Wien hin und zurück für einen Erwachsenen: 11,00 und für das Kind bis 15 Jahre: 5,50 Die Fahrkarte einfach in Wien ab 1. Juli 2013 im Vorverkauf : 2,10 im Fahrzeug: 2,20 Obrázok 13 Die Fahrkarte das Schwarzfahren: 103,00 Prameň: Die Feiertage: 1.1., 6.1., 1. 5., , , , Wichtige Telefonnummer die Feuerwehr: 122 die Polizei: 133 der Rettungswagen: 144 Einige Preisangaben das Frühstück: 4,30-5,00 das Mittagessen: 7,90 15,50 die Pizza: 6,20 19,50 das Mineralwasser im Supermarkt: 0,45 0,65 die Sachertorte: 2,90 31

32 Príloha 4 Flughafen Wien Obrázok 14 Der Flughafen Prameň: Seine Lage an der Karte von Österreich er liegt im Südosten der Stadt Wien auf dem Gebiet der Stadt Schwechat Obrázok 15 Die Landkarte Prameň: Der Flughafen liegt 18 km vom Stadtzentrum Wien. Drei Webseiten über den Flughafen: Die Adresse: Vienna International Airport, P. O. Box 1, A-1300 Wien, Austria 32

33 Obrázok 16 Das Gebäude des Betreibers Flughafen Wien AG Prameň: Der Sitz des Betreibers: Office Park 1 am Gelände Die Transportmöglichkeiten vom Flughafen in die Stadt Wien: Obrázok 17 Der Bahnhof Wien-Mitte Prameň: die Schnellbahn S7 die Station ist in der Ebene -1, die Fahrt einfach kostet 4,00, die Fahrkarten sind in den roten Fahrkartenautomaten, S7 fährt in die Station Wien-Mitte, die Fahrt dauert 32 Minuten, die S-Bahn hält in allen Stationen entlang der Strecke der Zug City Airport Train, sog. CAT die Station ist in der Ebene -1, er steht gegenüber der S-Bahn und fährt auch in den Bahnhof Wien-Mitte, die Fahrt dauert 16 Minuten, ein CAT-Schalter ist in der 33

34 Ankunftshalle am Flughafen Wien, hier kann man die Fahrkarten auch in den grünen Automaten kaufen, die Fahrt einfach kostet 11,00 die Flughafenbusse der Vienna Airport Lines (ÖBB) sie stehen in der Ebene 0, die Fahrt in den Schwedenplatz/Morzinplatz dauert 20 Minuten, in den Bahnhof Meidling 30 Minuten, ins Donauzentrum 40 Minuten und in den Westbahnhof 45 Minuten, die Fahrt einfach kostet 8,00 die Flughafentaxis sie stehen vor der Ebene 0 (Ankunftsebene), die Fahrt mit einem Taxi ist teuer, von 25,00 bis 45,00; nur die Taxis mit dem Kennzeichen SW (Schwechat) dürfen am Flughafen warten (das Taxi aus Wien hat das Kennzeichen W) Wichtige Objekte am Flughafen Wien: das Flughafengebäude und seine Objekte: die Ebenen (-1, 0, 1, 2, 3) die Check-in/die Abfertigungsbereiche (1, 1A, 2, 3) die Gates/die Flugsteige (B, C, D, F, G) Obrázok 18 Das Flughafentaxi Prameň: Obrázok 19 Die Ebenen Prameň: 34

Schritte plus Österreichmaterialien

Schritte plus Österreichmaterialien Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter Vorbereitung: Besorgen Sie für Ihre Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer* den aktuellen Schnellverbindungsplan der Wiener Linien (ein Plan für 2 TN ist

Mehr

Anfahrtsplan Hauptgebäude der Universität Wien 1010 Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring 1

Anfahrtsplan Hauptgebäude der Universität Wien 1010 Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring 1 Anfahrtsplan Hauptgebäude der Universität Wien 1010 Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring 1-1 Stand 09/2009 Von den Bahnhöfen Wiens zum Hauptgebäude der Universität Wien Die Universität Wien befindet sich am Dr.-Karl-Lueger-Ring,

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

Die Giraffe. Leseverstehen. Name: Aufgabe 1. 2 Wie schnell sind Giraffen? 3 Was schmeckt Giraffen am besten? 4 Haben Giraffen gute Augen?

Die Giraffe. Leseverstehen. Name: Aufgabe 1. 2 Wie schnell sind Giraffen? 3 Was schmeckt Giraffen am besten? 4 Haben Giraffen gute Augen? Leseverstehen Aufgabe 1 insgesamt 30 Minuten Situation: Was weißt du über die Giraffe? Hier gibt es 5 Fragen. Findest du die richtige Antwort (A G) zu den Fragen? Die Antwort auf Frage 0 haben wir für

Mehr

Schweizmaterialien 11

Schweizmaterialien 11 Hinweise für die Kursleitung Vorbereitung: Besorgen Sie für Ihre Kursteilnehmenden (TN) das aktuelle ZVV Liniennetz der Stadt Zürich (ein Plan für 2 TN ist ausreichend). Sie bekommen den Plan gratis an

Mehr

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 11 Název materiálu: Ročník: 4.L Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Willkommen. Wegweiser zur Messe München International und zum ICM Internationales Congress Center München MESSE MÜNCHEN INTERNATIONAL

Willkommen. Wegweiser zur Messe München International und zum ICM Internationales Congress Center München MESSE MÜNCHEN INTERNATIONAL Willkommen Wegweiser zur Messe München International und zum ICM Internationales Congress Center München MESSE MÜNCHEN INTERNATIONAL Mit Blick auf ein Europa ohne Grenzen baut München kontinuierlich die

Mehr

Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben

Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben Arbeitsblatt 4.1 a Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben Auf den folgenden Arbeitsblättern überprüfst du, was du im Bereich bereits kannst. Gehe dafür so vor: Bearbeite die Aufgaben (Arbeitsblätter

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

Feedbackformular Au pair

Feedbackformular Au pair Feedbackformular Au pair (Bitte einen Monat vor Ende der Au-pair Zeit zurückschicken) Dein Name:... Name deiner Gastfamilie:... Adresse und Telefonnummer der Gastfamilie: Anzahl der Kinder:.. Welche Sprache

Mehr

vitamin de DaF Arbeitsblatt - Landeskunde

vitamin de DaF Arbeitsblatt - Landeskunde 1. Was könnte die Straße der Romanik sein? a) die bekannteste Straße in Rom b) eine Straße in Magdeburg, in der die meisten Bauwerke aus der romanischen Zeit konzentriert sind c) eine Reiseroute durch

Mehr

Deutsches Rotes Kreuz. Kopfschmerztagebuch von:

Deutsches Rotes Kreuz. Kopfschmerztagebuch von: Deutsches Rotes Kreuz Kopfschmerztagebuch Kopfschmerztagebuch von: Hallo, heute hast Du von uns dieses Kopfschmerztagebuch bekommen. Mit dem Ausfüllen des Tagebuches kannst Du mehr über Deine Kopfschmerzen

Mehr

Kartei zum Lesetagebuch Nr. 2. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 1. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 4. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 3.

Kartei zum Lesetagebuch Nr. 2. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 1. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 4. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 3. Kartei zum Lesetagebuch Nr. 1 Buchempfehlung Kartei zum Lesetagebuch Nr. 2 Die traurigste Stelle Überlege, wem das Buch gefallen könnte! Schreibe auf, wem du das Buch empfehlen würdest und erkläre warum!

Mehr

Bitte lächeln! Invisalign. teen. Invisalign Teen ist da* Invisalign Teen TM. Die ideale Alternative zur Zahnspange für Teeneger - Patienten von heute!

Bitte lächeln! Invisalign. teen. Invisalign Teen ist da* Invisalign Teen TM. Die ideale Alternative zur Zahnspange für Teeneger - Patienten von heute! Bitte lächeln! Invisalign Teen ist da* * Jetzt kannst du endlich auch während der Behandlung lächeln Invisalign Teen TM Die ideale Alternative zur Zahnspange für Teeneger - Patienten von heute! transparent.

Mehr

Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013

Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013 Wir machen uns stark! Parlament der Ausgegrenzten 20.-22.9.2013 Die Armutskonferenz Einladung zum Parlament der Ausgegrenzten 20.-22. September 2013 Was ist das Parlament der Ausgegrenzten? Das Parlament

Mehr

Kartei zum Lesetagebuch

Kartei zum Lesetagebuch Kartei zum Lesetagebuch Diese Kartei habe ich für meinen eigenen Unterricht erstellt und stelle es auf meiner privaten Homepage www.grundschulnews.de zum absolut kostenlosen Download bereit. Eine Registrierung

Mehr

9 Auto. Rund um das Auto. Welche Wörter zum Thema Auto kennst du? Welches Wort passt? Lies die Definitionen und ordne zu.

9 Auto. Rund um das Auto. Welche Wörter zum Thema Auto kennst du? Welches Wort passt? Lies die Definitionen und ordne zu. 1 Rund um das Auto Welche Wörter zum Thema Auto kennst du? Welches Wort passt? Lies die Definitionen und ordne zu. 1. Zu diesem Fahrzeug sagt man auch Pkw oder Wagen. 2. kein neues Auto, aber viel billiger

Mehr

Unterwegs mit Bus und Bahn. Unterwegs in der Stadt. Arbeitsblatt 1 Komplexe Verkehrssituation

Unterwegs mit Bus und Bahn. Unterwegs in der Stadt. Arbeitsblatt 1 Komplexe Verkehrssituation Arbeitsblatt 1 Komplexe Verkehrssituation Unterwegs in der Stadt Schau dir die abgebildete Verkehrssituation genau an. Stell dir vor, du stehst vor der Büc herei, dein Freund Max wartet am Kiosk auf dich,

Mehr

Anleitung über den Umgang mit Schildern

Anleitung über den Umgang mit Schildern Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder

Mehr

Nutzungsverhalten des ÖPNV (Frage 1 bis 3 sind bei dem Kundenbarometer und der Nicht-Nutzerbefragung gleich.)

Nutzungsverhalten des ÖPNV (Frage 1 bis 3 sind bei dem Kundenbarometer und der Nicht-Nutzerbefragung gleich.) Nutzungsverhalten des ÖPNV (Frage 1 bis 3 sind bei dem Kundenbarometer und der Nicht-Nutzerbefragung gleich.) 1. Wie häufig nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)? (Bei Beantwortung der ersten drei

Mehr

Hermann-Hesse-Realschule Tuttlingen

Hermann-Hesse-Realschule Tuttlingen Der BORS-Ordner Für deinen Ordner musst du dich unbedingt an folgende Anweisungen halten: 1. Fertige ein Deckblatt für deinen Ordner an. Titel: TOP BORS, Name, Klasse, Schuljahr. 2. Inhaltsverzeichnis

Mehr

Leit-Bild der Sonnenhofschule

Leit-Bild der Sonnenhofschule Leit-Bild der Sonnenhofschule Dieses Dokument ist geschützt. Ein Kopieren oder Exportieren des Seiteninhalts ist nicht möglich. Sie können dieses Leit-Bild aber ohne Einschränkungen am Bildschirm lesen.

Mehr

meinungsstudie. meinungs studie Nagelfolien online selbst gestalten: nail-designer.com.

meinungsstudie. meinungs studie Nagelfolien online selbst gestalten: nail-designer.com. meinungsstudie. meinungs studie Nagelfolien online selbst gestalten: nail-designer.com. nail-designer.com ist der erste Online-Anbieter, bei dem man Nageldesigns selbst gestalten kann. Ganz nach eigenen

Mehr

Es gibt viele Geschäfte, aber auch tolle Museen, Feste und Konzerte. In Frankfurt ist immer viel los, aber man findet auch gemütliche Plätze.

Es gibt viele Geschäfte, aber auch tolle Museen, Feste und Konzerte. In Frankfurt ist immer viel los, aber man findet auch gemütliche Plätze. Frankfurt am Main Reise-Planer in Leichter Sprache Frankfurt liegt mitten in Europa. Die Stadt hat viel zu bieten: Es gibt viele Geschäfte, aber auch tolle Museen, Feste und Konzerte. In Frankfurt ist

Mehr

Das Festkomitee hat die Abi-Seite neu konzipiert, die nun auf einem (gemieteten) Share Point Server

Das Festkomitee hat die Abi-Seite neu konzipiert, die nun auf einem (gemieteten) Share Point Server Hallo Leute Das Festkomitee hat die Abi-Seite neu konzipiert, die nun auf einem (gemieteten) Share Point Server (= echtes - zeug ) liegt! Die neue Form hat insbesondere folgende Vorteile: Du bekommst einen

Mehr

REISE- & VENUE- INFORMATIONEN

REISE- & VENUE- INFORMATIONEN REISE- & VENUE- INFORMATIONEN GI SICHERHEIT 2014 19. -21. MÄRZ 2014 WIEN, ÖSTERREICH Herzlichen Dank an unsere Sponsoren: VENUE ÜBERSICHT 2 http://sicherheit2014.sba-research.org/ ANREISEINFORMATIONEN

Mehr

Thema 1: Fotos im Internet verwenden

Thema 1: Fotos im Internet verwenden PASCH-net und das Urheberrecht Thema 1: Fotos im Internet verwenden Was bereits online im Internet zu sehen ist, darf problemlos kopiert und auf anderen Internetseiten wiederverwendet werden? Leider nicht

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE!

TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE! 9 TESTEN SIE IHR KÖNNEN UND GEWINNEN SIE! An den SeniorNETclub 50+ Währinger Str. 57/7 1090 Wien Und zwar gleich in doppelter Hinsicht:!"Beantworten Sie die folgenden Fragen und vertiefen Sie damit Ihr

Mehr

Materialien für den Unterricht zum Kurzfilm Steffi gefällt das von Philipp Scholz Deutschland 2012, 5 Minuten, Spielfilm

Materialien für den Unterricht zum Kurzfilm Steffi gefällt das von Philipp Scholz Deutschland 2012, 5 Minuten, Spielfilm Seite 1 von 7 Materialien für den Unterricht zum Kurzfilm Steffi gefällt das von Philipp Scholz Deutschland 2012, 5 Minuten, Spielfilm AUFGABE 1: KLASSENSPAZIERGANG Mache einen Spaziergang durch die Klasse

Mehr

Lektion 2: Familie und Freunde. Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut.

Lektion 2: Familie und Freunde. Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut. Lektion 2: Familie und Freunde Schritt A: Wie geht`s? Danke, sehr gut. Lernziel: jemanden nach dem Befinden fragen und sein eigenes Befinden ausdrücken Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/

Mehr

Verkaufsguide. Für die Closed-Beta-Version

Verkaufsguide. Für die Closed-Beta-Version Verkaufsguide Für die Closed-Beta-Version Wie verkaufe ich auf myfashionmarket? Was kannst Du verkaufen? Mode Verkaufe Kleidungsstücke aller Art die Du nicht mehr trägst und schaffe Platz in Deinem Kleiderschrank

Mehr

Einführung in Powerpoint M. Hasler 2010. Wie erstelle ich eine Präsentation mit Powerpoint? - Eine Kurzanleitung

Einführung in Powerpoint M. Hasler 2010. Wie erstelle ich eine Präsentation mit Powerpoint? - Eine Kurzanleitung Wie erstelle ich eine Präsentation mit Powerpoint? - Eine Kurzanleitung 1 Als erstes musst du wissen, was du präsentieren willst logisch - sonst bleiben deine Folien ohne Inhalt. Vielleicht willst du die

Mehr

Checkliste Bewerbung für einen Ausbildungsplatz

Checkliste Bewerbung für einen Ausbildungsplatz Checkliste Bewerbung für einen Ausbildungsplatz 1. Anschreiben 2. Lebenslauf 3. Bewerbungsfoto 4. Deckblatt 5. Unterlagen 6. Motivationsschreiben (Seite 3) 7. Bewerbungsmappe 8. Initiativ- Bewerbung Weitere

Mehr

DAVID: und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen.

DAVID: und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen. Manuskript Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie ihre Autos lieben. Doch wie sehr lieben sie ihre Autos wirklich, und hat wirklich jeder in Deutschland ein eigenes Auto? David und Nina fragen nach.

Mehr

Renaissance-Schloss Boskovštejn

Renaissance-Schloss Boskovštejn Renaissance-Schloss Boskovštejn Der Immobilienkomplex in der Gemeinde Boskovštejn besteht aus einem Renaissanceschloss, einer ehemaligen Mühle mit einem Wirtschaftsgebäude, einem Teich und anliegenden

Mehr

KUNSTFÖRDERUNG IM KINDERGARTEN

KUNSTFÖRDERUNG IM KINDERGARTEN KUNSTFÖRDERUNG IM KINDERGARTEN FÜSSE UND SCHUHE René Magritte, Le modèle rouge, 1947/48 DOKUMENTATION EINLEITUNG BEREICH Bildnerisches Gestalten / Geschichte Wir lassen uns von der Ausstellung 3000 Jahre

Mehr

- Arbeitsblätter - Evtl. Weitere Arbeitsblätter zum Thema (gratis herunterzuladen auf www.laureundtom.ch > Arbeitsblätter)

- Arbeitsblätter - Evtl. Weitere Arbeitsblätter zum Thema (gratis herunterzuladen auf www.laureundtom.ch > Arbeitsblätter) 4 Karten Anleitung LP Ziel Aufgabe Die Schüler/-innen lernen Begriffe wie Kartenmassstab, Grundriss, Vogelperspektive usw. kennen. Sie berechnen Distanzen und machen sich Gedanken zur Entstehung von Karten.

Mehr

Anleitung zum Einstellen eines Artikels als Autor

Anleitung zum Einstellen eines Artikels als Autor Anleitung zum Einstellen eines Artikels als Autor 1. Gehe auf www.jugendnetz.de und dort auf Login 2. Wenn du schon einen Benutzeraccount hast im Jugendnetz, melde dich mit deinen Zugangsdaten an (1).

Mehr

Zum Konzept dieses Bandes

Zum Konzept dieses Bandes Zum Konzept dieses Bandes Zu jedem der 16 Kapitel zu Sach- und Gebrauchstexten erfolgt das Bearbeiten der Texte mithilfe von Lesestrategien in drei Schritten: 1. Schritt: Informationstext kennenlernen

Mehr

Persönliches Tagebuch

Persönliches Tagebuch Mein Schüleraustausch mit Hamburg (6. April 1 6. April 201 1 ) Persönliches Tagebuch Schweiz Österreich 2 ICH STELLE MICH VOR! Ich heiße.. Ich wohne in. Ich besuche die Klasse des Gymnasiums... Trento

Mehr

Eine Abenteuerreise quer durch die Schweiz

Eine Abenteuerreise quer durch die Schweiz präsentiert n e t i e s v i t k A t Mi seln n, ätsel zum R hnip und Sc n e r e i ob Auspr Weitere Poster können als Klassensatz (solange Vorrat) bei FRENETIC FILMS bestellt werden! Online: www.frenetic.ch

Mehr

Strom in unserem Alltag

Strom in unserem Alltag Strom in unserem Alltag Kannst du dir ein Leben ohne Strom vorstellen? Wir verbrauchen jeden Tag eine Menge Energie: Noch vor dem Aufstehen klingelt der Radiowecker, dann schalten wir das Licht ein, wir

Mehr

Nina. 2. Ninas Mutter lebt nicht mit Nina und der Familie zusammen. Warum könnte das so sein? Vermute. Vielleicht ist sie. Möglicherweise.

Nina. 2. Ninas Mutter lebt nicht mit Nina und der Familie zusammen. Warum könnte das so sein? Vermute. Vielleicht ist sie. Möglicherweise. Seite 1 von 6 1. Hier siehst du Bilder von Nina und den Personen, mit denen Nina zusammenwohnt. Schau dir die Szene an und versuche, die Zitate im Kasten den Bildern zuzuordnen. Zu jedem Bild gehören zwei

Mehr

SOŠ InterDact s.r.o. Most. II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

SOŠ InterDact s.r.o. Most. II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát II/2_Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_03 Deutsch

Mehr

OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland

OECD Programme for International Student Assessment PISA 2000. Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest. Deutschland OECD Programme for International Student Assessment Deutschland PISA 2000 Lösungen der Beispielaufgaben aus dem Mathematiktest Beispielaufgaben PISA-Hauptstudie 2000 Seite 3 UNIT ÄPFEL Beispielaufgaben

Mehr

Zusammenfassung. Ortsbeschreibung. Zeichnung machen

Zusammenfassung. Ortsbeschreibung. Zeichnung machen Vorlagen LTB-Einträge OST (4-27) Während dem Lesen Auftrag 4 einen Wörterturm erstellen Erstelle einen Wörterturm zu den gelesenen Seiten! Versuche mit Hilfe des Wörterturms das Gelesene zusammenzufassen

Mehr

Didaktisierungsvorschläge zum Kalender. Jugend in Deutschland 2013. UNTERRICHTSENTWURF Juli. Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT

Didaktisierungsvorschläge zum Kalender. Jugend in Deutschland 2013. UNTERRICHTSENTWURF Juli. Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT Seite 1 von 8 Didaktisierungsvorschläge zum Kalender Jugend in Deutschland 2013 UNTERRICHTSENTWURF Juli Alles, was Spaß macht: HOBBY UND FREIZEIT - Unterrichtsvorschläge und Arbeitsblätter - Abkürzungen

Mehr

Besichtigungsprogramm: Zauber der Weißen Nächte : 5-Tage-Reise im 5 Sterne-Hotel Astoria.

Besichtigungsprogramm: Zauber der Weißen Nächte : 5-Tage-Reise im 5 Sterne-Hotel Astoria. Besichtigungsprogramm: Zauber der Weißen Nächte : 5-Tage-Reise im 5 Sterne-Hotel Astoria. 1. Tag Empfang durch Ihre persönliche Reiseleiterin im Ankunftsbereich am Flughafen. Flughafentransfer im guten

Mehr

Eine Zeitreise durch das DB Museum. Museumsrallye für Schüler von 12 bis 15 Jahren

Eine Zeitreise durch das DB Museum. Museumsrallye für Schüler von 12 bis 15 Jahren Eine Zeitreise durch das DB Museum Museumsrallye für Schüler von 12 bis 15 Jahren ANLEITUNG Du unternimmst heute eine Zeitreise durch das DB Museum. Das Besondere ist, dass du dich in der Zeit zurück bewegst,

Mehr

Diagnostisches Interview zur Bruchrechnung

Diagnostisches Interview zur Bruchrechnung Diagnostisches Interview zur Bruchrechnung (1) Tortendiagramm Zeigen Sie der Schülerin/dem Schüler das Tortendiagramm. a) Wie groß ist der Teil B des Kreises? b) Wie groß ist der Teil D des Kreises? (2)

Mehr

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES Centre Number Nummer des Testzentrums.... Candidate No. Nummer des Kandidaten EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN MODERN LANGUAGES For Examiners' Use Only Bitte nicht beschriften.

Mehr

Veranstaltungsort: Anfahrtspläne: Kongresszentrum Karlsruhe Konzerthaus, Kleiner Saal im 1. OG Festplatz 9 76137 Karlsruhe

Veranstaltungsort: Anfahrtspläne: Kongresszentrum Karlsruhe Konzerthaus, Kleiner Saal im 1. OG Festplatz 9 76137 Karlsruhe Veranstaltungsort: Kongresszentrum Karlsruhe Konzerthaus, Kleiner Saal im 1. OG Festplatz 9 Tagungstelefon: 0511 / 394 33 30 Anfahrtspläne: EINGANG Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln So erreichen

Mehr

Unterwegs mit Bus und Bahn

Unterwegs mit Bus und Bahn Arbeitsblatt 1 Checkliste zur Haltestelle 1. Wie sieht es an deiner Haltestelle aus? a) Wie heißt die Haltestelle in der Nähe deines Hauses? b) Wie lange bist du von zu Hause bis dort unterwegs? c) Wie

Mehr

Einladung zum Dialog-Forum zum Thema: Engagement von Menschen mit Behinderung

Einladung zum Dialog-Forum zum Thema: Engagement von Menschen mit Behinderung Einladung zum Dialog-Forum zum Thema: Engagement von Menschen mit Behinderung Junge Menschen können sich im Ausland engagieren. Dazu sagt man auch: Auslands-Engagement. Engagement spricht man so aus: Ong-gah-schmong.

Mehr

Statuten in leichter Sprache

Statuten in leichter Sprache Statuten in leichter Sprache Zweck vom Verein Artikel 1: Zivil-Gesetz-Buch Es gibt einen Verein der selbstbestimmung.ch heisst. Der Verein ist so aufgebaut, wie es im Zivil-Gesetz-Buch steht. Im Zivil-Gesetz-Buch

Mehr

Kontakte knüpfen und pflegen, Themen gemeinsam Diskutieren, Termine bekannt geben, oder die. ideal dazu, also sollten wir es auch nutzen!

Kontakte knüpfen und pflegen, Themen gemeinsam Diskutieren, Termine bekannt geben, oder die. ideal dazu, also sollten wir es auch nutzen! YouthWork.ch Kontakte knüpfen und pflegen, Themen gemeinsam Diskutieren, Termine bekannt geben, oder die eigene Organisation präsentieren. Das Internet wäre ideal dazu, also sollten wir es auch nutzen!

Mehr

Anleitung - Voraussetzung

Anleitung - Voraussetzung 4.Konzepte Internetschnitzeljagd (Bildquelle: bilder.tibs.at, Erwin Wanner) Anleitung - Voraussetzung Für diese Schnitzeljagd benötigst du ein mobiles Gerät, Handy oder Tablet, womit du bestimmte Aufgaben

Mehr

Praxisplatz Kindertagesstätte 1 In jeder Kindertagesstätte gibt es einen bestimmten Tagesablauf. Wie sieht der aus? Beobachte die Arbeit deiner Mentorin/deines Mentors und die Aktivitäten ihrer/ seiner

Mehr

KEINE SEXUELLEN ÜBERGRIFFE IM OL-SPORT. Merkblatt Kinder und Jugendliche oder AthletInnen

KEINE SEXUELLEN ÜBERGRIFFE IM OL-SPORT. Merkblatt Kinder und Jugendliche oder AthletInnen KEINE SEXUELLEN ÜBERGRIFFE IM OL-SPORT Merkblatt Kinder und Jugendliche oder AthletInnen Deine Gefühle sind wichtig! Du hast ein Recht auf Hilfe! Du hast das Recht, nein zu sagen! Dein Nein soll von anderen

Mehr

Die Größe von Flächen vergleichen

Die Größe von Flächen vergleichen Vertiefen 1 Die Größe von Flächen vergleichen zu Aufgabe 1 Schulbuch, Seite 182 1 Wer hat am meisten Platz? Ordne die Figuren nach ihrem Flächeninhalt. Begründe deine Reihenfolge. 1 2 3 4 zu Aufgabe 2

Mehr

Studio d A2-05 Medien über Medien sprechen

Studio d A2-05 Medien über Medien sprechen über sprechen über sprechen Wählen Sie vier bzw. Geräte. Warum benutzen Sie diese bzw. Geräte? Wie oft? Notieren Sie. die bzw. Geräte Warum? Wie oft? Fragen Sie auch Ihren / Ihre Partner(in) und notieren

Mehr

Von der Praxis für die Praxis Sekundarstufe II

Von der Praxis für die Praxis Sekundarstufe II Von der Praxis für die Praxis Sekundarstufe II Gesagt, gehört, gezeichnet Ziel der Aktivität: Gruppenarbeit, gegenseitiges Kennenlernen Ort der Aktivität: Schulzimmer, Schulhaus, draussen Dauer der Aktivität:

Mehr

Nach Köln, New York und Berlin ging es nun nach Wien

Nach Köln, New York und Berlin ging es nun nach Wien Nach Köln, New York und Berlin ging es nun nach Wien Es ist der 11.04.2013. Pünktlich um 7:oo Uhr startet unser Flieger von Köln in Richtung Wien. Nach nur 1:30 Uhr setzen wir zur Landung an. Mit dem City

Mehr

Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft

Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft -1- Umgang mit Schaubildern am Beispiel Deutschland surft Im Folgenden wird am Beispiel des Schaubildes Deutschland surft eine Lesestrategie vorgestellt. Die Checkliste zur Vorgehensweise kann im Unterricht

Mehr

Stadt radio Orange Dein Fenster auf Orange 94.0

Stadt radio Orange Dein Fenster auf Orange 94.0 Stadt radio Orange Dein Fenster auf Orange 94.0 Stadt radio Orange ist ein Projekt vom Radio sender Orange 94.0. Es ist ein Projekt zum Mit machen für alle Menschen in Wien. Jeder kann hier seinen eigenen

Mehr

Blog Camp Onlinekurs

Blog Camp Onlinekurs Blog Camp Reichenberger Str. 48 DE-10999 Berlin mail@blog-camp.de www.blog-camp.de +49 (0) 152 36 96 41 83 Blog Camp Onlinekurs #IchLiebeBloggen Werde erfolgreicher Blogger www.blog-camp.de mail@blog-camp.de

Mehr

Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang. Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02)

Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang. Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02) Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02) Aufgabe 1: Preisdiskriminierung dritten Grades (20 Punkte) Ein innovativer Uni-Absolvent plant,

Mehr

ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele

ONLINE-AKADEMIE. Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht Ziele ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits

Mehr

Facebook erstellen und Einstellungen

Facebook erstellen und Einstellungen Facebook erstellen und Einstellungen Inhaltsverzeichnis Bei Facebook anmelden... 3 Einstellungen der Benachrichtigungen... 4 Privatsphäre... 4 Einstellungen... 5 Eigenes Profil bearbeiten... 6 Info...

Mehr

Primarschule Birmensdorf PIA Anleitungen Word. Bevor du mit Schreiben beginnen kannst, musst du dein Word- Dokument einrichten.

Primarschule Birmensdorf PIA Anleitungen Word. Bevor du mit Schreiben beginnen kannst, musst du dein Word- Dokument einrichten. Word einrichten Bevor du mit Schreiben beginnen kannst, musst du dein Word- Dokument einrichten. Starte ein Word Dokument, indem du auf das blaue W drückst. Wähle Ansicht 1, gehe zu Symbolleiste 2 und

Mehr

Holiday Inn Express Frankfurt-Airport

Holiday Inn Express Frankfurt-Airport Tagungspauschalen Bitte verstehen Sie unsere Tagungspauschalen als Vorschläge, die wir in den Details gern gemäß Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten. Meeting I 1 Kaffeepause Ihrer Wahl (siehe Kaffeepausen-Varianten)

Mehr

42 Szene 1: Bahnhof Jena Paradies 43 Szene 2: Im Hotel Jenaer Hof Texte der Hörszenen: S. 138/139

42 Szene 1: Bahnhof Jena Paradies 43 Szene 2: Im Hotel Jenaer Hof Texte der Hörszenen: S. 138/139 Laserterror in Jena so lautete Compus Recherche-Auftrag in der letzten Folge. Paula und Philipp hatten sich sofort auf den Weg nach Jena gemacht. Sie wollten herausfinden, was hinter dieser mysteriösen

Mehr

Das Weihnachtswunder

Das Weihnachtswunder Das Weihnachtswunder Ich hasse Schnee, ich hasse Winter und am meisten hasse ich die Weihnachtszeit! Mit diesen Worten läuft der alte Herr Propper jeden Tag in der Weihnachtszeit die Strasse hinauf. Als

Mehr

Kanton St.Gallen Amt für Soziales. Kantonaler Bericht zum Gesetz für Menschen mit Behinderung. in leichter Sprache. Departement des Innern

Kanton St.Gallen Amt für Soziales. Kantonaler Bericht zum Gesetz für Menschen mit Behinderung. in leichter Sprache. Departement des Innern Kanton St.Gallen Amt für Soziales Kantonaler Bericht zum Gesetz für Menschen mit Behinderung in leichter Sprache Departement des Innern Herausgeber Kanton St.Gallen Departement des Innern Amt für Soziales

Mehr

Kleinstunternehmen (bis 9 MA)

Kleinstunternehmen (bis 9 MA) 2016 Kleinstunternehmen (bis 9 MA) 1. GRUNDDATEN ZUM UNTERNEHMEN (Pflichtfelder sind durch ein *-Symbol gekennzeichnet) Sollten die Eingabefelder nicht ausreichen, nutzen Sie bitte das Feld am Ende des

Mehr

Die Zentralheizung der Stadt Wer heizt wie?

Die Zentralheizung der Stadt Wer heizt wie? Die Zentralheizung der Stadt Wer heizt wie? Entwicklung der Fernwärme. Sie erheben, wie bei ihnen geheizt wird, und vergleichen mit der Situation in Wien und in den Bundesländern. Entwicklung der Zentralheizung

Mehr

Vater sein... 2-tägiger Workshop mit Mathias Voelchert für interessierte Männer und Väter in München 8. - 9. November 2014

Vater sein... 2-tägiger Workshop mit Mathias Voelchert für interessierte Männer und Väter in München 8. - 9. November 2014 Vater sein Vater sein... 2-tägiger Workshop mit Mathias Voelchert für interessierte Männer und Väter in München 8. - 9. November 2014 Vater sein kann man nicht von Müttern lernen. Ich glaube daran und

Mehr

Spiel und Spaß im Freien. Arbeitsblat. Arbeitsblatt 1. Zeichnung: Gisela Specht. Diese Vorlage darf für den Unterricht fotokopiert werden.

Spiel und Spaß im Freien. Arbeitsblat. Arbeitsblatt 1. Zeichnung: Gisela Specht. Diese Vorlage darf für den Unterricht fotokopiert werden. Spiel und Spaß im Freien Arbeitsblatt 1 Arbeitsblat 1 Zeichnung: Gisela Specht Arbeitsblatt 1 Was kann man mit diesen Dingen machen? Was passt zusammen? Verbinde die richtigen Bildkarten miteinander. 2

Mehr

Fragebogen. P1 P2 P3 Demenz

Fragebogen. P1 P2 P3 Demenz Fragebogen Sie suchen eine Pflege-, Betreuungs- bzw. Hilfskraft für Ihren Haushalt? Gerne helfe ich Ihnen bei Ihrer Suche. Durch die Informationen, die Sie mir in diesem Fragebogen geben, kann ich Ihnen

Mehr

Übung 11.1: Deine Kompetenz-Checkliste

Übung 11.1: Deine Kompetenz-Checkliste Übung 11.1: Deine Kompetenz-Checkliste Schauen wir uns nun also an, welche Fähigkeiten, Talente und persönlichen Stärken Du bereits besitzt. Dazu gehe am besten noch einmal zurück in die Vergangenheit,

Mehr

Servicepool für Teilnehmer/innen an der Konferenz "Sprachen AIRleben 2013" am 4. und 5. Dezember 2013 in Graz

Servicepool für Teilnehmer/innen an der Konferenz Sprachen AIRleben 2013 am 4. und 5. Dezember 2013 in Graz Servicepool für Teilnehmer/innen an der Konferenz "Sprachen AIRleben 2013" am 4. und 5. Dezember 2013 in Graz IHR AUFENTHALT IN GRAZ NÄCHTIGUNGSMÖGLICHKEITEN UND ANFAHRTBESCHREIBUNGEN Wir haben für Sie

Mehr

LANGFRISTIGE HAUSAUFGABE (LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME)

LANGFRISTIGE HAUSAUFGABE (LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME) LANGFRISTIGE HAUSAUFGABE (LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME) Aufgabe 1: Tanzkurs ( * ) Zu einem Tanzkurs erscheinen dreimal so viele Mädchen wie Jungen. Nachdem 15 Mädchen gegangen sind, sind noch doppelt so viele

Mehr

Nicht kopieren. Der neue Report von: Stefan Ploberger. 1. Ausgabe 2003

Nicht kopieren. Der neue Report von: Stefan Ploberger. 1. Ausgabe 2003 Nicht kopieren Der neue Report von: Stefan Ploberger 1. Ausgabe 2003 Herausgeber: Verlag Ploberger & Partner 2003 by: Stefan Ploberger Verlag Ploberger & Partner, Postfach 11 46, D-82065 Baierbrunn Tel.

Mehr

Unsere Wege. 1.1 Unterwegs zur Schule. Lernziele. Allgemeine Informationen

Unsere Wege. 1.1 Unterwegs zur Schule. Lernziele. Allgemeine Informationen 1.1 Unterwegs zur Schule Allgemeine Informationen Der Schulweg ist ein wichtiger Erfahrungsweg für Kinder. Wenn sie ihn zu Fuß, mit dem Bus oder nach bestandener Fahrradprüfung mit dem Fahrrad zurücklegen,

Mehr

SAFER SURFING TIPPS UND TRICKS ZUM SICHEREN UMGANG MIT DEM INTERNET. Saferinternet.at

SAFER SURFING TIPPS UND TRICKS ZUM SICHEREN UMGANG MIT DEM INTERNET. Saferinternet.at SAFER SURFING TIPPS UND TRICKS ZUM SICHEREN UMGANG MIT DEM INTERNET Saferinternet.at Über Saferinternet.at Die Initiative Saferinternet.at unterstützt Internetnutzer/innen, besonders Kinder und Jugendliche,

Mehr

Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Deutsch Erstes Schreiben

Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Deutsch Erstes Schreiben Institut für Bildungsevaluation Assoziiertes Institut der Universität Zürich Kompetenzen und Aufgabenbeispiele Deutsch Erstes Schreiben Informationen für Lehrpersonen und Eltern 1. Wie sind die Ergebnisse

Mehr

SEHEN I HÖREN I MITMACHEN. Band 11. Flughafen. Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen!

SEHEN I HÖREN I MITMACHEN. Band 11. Flughafen. Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen! Band 11 Flughafen SEHEN I HÖREN I MITMACHEN nd Mit Rätseln, Spielen und Entdecker-Klappen! Auf dem Flughafen Tim und seine Schwester Laura fliegen bald mit ihren Eltern in den Urlaub. Deshalb besuchen

Mehr

Fragebogen Kopfschmerzen

Fragebogen Kopfschmerzen Fragebogen Kopfschmerzen Fragen an Dich Fragen an Dich Fragen an die Eltern Bei diesen Fragen geht es um Deine Kopfschmerzen. Es wäre schön, wenn Du darüber etwas sagst. Deine Antworten helfen, für Deine

Mehr

Der Tag hat 24 Stunden. Bitte schreibt in die linke Spalte alles auf, was ihr gestern getan habt und euch noch einfällt: War es ein stressiger

Der Tag hat 24 Stunden. Bitte schreibt in die linke Spalte alles auf, was ihr gestern getan habt und euch noch einfällt: War es ein stressiger Workshop pädagogische Tage JCBS in Sechselberg 2011 Zeitmanagement in der Schule I. Zeit- wo gehst du hin? Der Tag hat 24 Stunden. Bitte schreibt in die linke Spalte alles auf, was ihr gestern getan habt

Mehr

Téma č. 1: Das Lernen an der Forstschule in Hranice

Téma č. 1: Das Lernen an der Forstschule in Hranice SLŠ, Hranice, Jurikova 588 Modul č. 13 cizí jazyk odborná němčina 3. ročník Téma č. 1: Das Lernen an der Forstschule in Hranice Zpracovala: Mgr. Pavla Přívorová Thema Nr. 1: Das Lernen an der Forstschule

Mehr

Anmeldung zum Triathlon Camp 2013 auf Fuerteventura Seite 1

Anmeldung zum Triathlon Camp 2013 auf Fuerteventura Seite 1 Anmeldung zum Triathlon Camp 2013 auf Fuerteventura Seite 1 Name: Adresse: Telefonnummer: E-Mail: Geburtsdatum: Bitte vollständig in Blockschrift ausfüllen! Pro Person eine Anmeldung ausfüllen! Ich buche

Mehr

JR 224 SCHREIBEN III 3 SKS

JR 224 SCHREIBEN III 3 SKS JR 224 SCHREIBEN III 3 SKS Lerntechnik: Richtig Schreiben Vor dem Schreiben: die Aufgabenstellung zuerst genau durchlesen Wie ist die Situation? Wer schreibt? Was möchte er/sie von Ihnen? Welche Beziehung

Mehr

Kita Kinderwaldschlösschen in Heimfeld

Kita Kinderwaldschlösschen in Heimfeld Kita Kinderwaldschlösschen in Heimfeld Hier sind Unsere Kita befindet sich mitten im Wohngebiet Scharnhorsthöhe im Stadtteil Heimfeld. Für ganz viele Familien direkt in der Nachbarschaft und somit leicht

Mehr

Feinstaub-Plaketten von TÜV SÜD. Jetzt aktuell. Freie Fahrt in Umweltzonen. TÜV SÜD Auto Service GmbH

Feinstaub-Plaketten von TÜV SÜD. Jetzt aktuell. Freie Fahrt in Umweltzonen. TÜV SÜD Auto Service GmbH Jetzt aktuell Wer mit seinem Auto unbeschränkt in ganz Deutschland auch in den Ballungsräumen mit eingerichteten Umwelt zonen unterwegs sein will, braucht ein schadstoff armes Fahrzeug und eine Feinstaub-Plakette.

Mehr

Widerrufsbelehrung der Free-Linked GmbH. Stand: Juni 2014

Widerrufsbelehrung der Free-Linked GmbH. Stand: Juni 2014 Widerrufsbelehrung der Stand: Juni 2014 www.free-linked.de www.buddy-watcher.de Inhaltsverzeichnis Widerrufsbelehrung Verträge für die Lieferung von Waren... 3 Muster-Widerrufsformular... 5 2 Widerrufsbelehrung

Mehr

Wegeunfallfragebogen der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen

Wegeunfallfragebogen der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen Wegeunfallfragebogen der Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen Aktenzeichen: Name: 1 Zeitpunkt und Ort des Unfalls 1.1 Wann hat sich der Unfall ereignet? Datum: zeit: 1.2 Ihre Arbeitszeit am Unfalltag? Beginn:...

Mehr

2. Notiere 5 Fragen zu deinen Unterthemen! Möglich ist auch eine Mindmap mit den gesuchten Begriffen!

2. Notiere 5 Fragen zu deinen Unterthemen! Möglich ist auch eine Mindmap mit den gesuchten Begriffen! Recherche in der Schulbibliothek Die Recherche findet in Büchern und am PC statt! Jeder Schüler muss eine Buchrecherche vorlegen! Thema: 1. Was interessiert dich an dem Thema? Notiere Stichworte zum Thema,

Mehr