medzinárodný finančný manažment

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "medzinárodný finančný manažment"

Transkript

1 Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu Alumni konferencia k 10. výročiu založenia 18. október

2 prof. Ing. Michal FENDEK, PhD. garant nemeckofónneho štúdia a študijného programu MFM na eu Fakulta hospodárskej informatiky ekonomická univerzita v bratislave Dolnozemská cesta1 Sk bratislava fax: PhDr. Marta Nagyová koordinátorka študijného programu Medzinárodný finančný manažment Ústav medzinárodných programov eu ekonomická univerzita v bratislave Dolnozemská cesta1 Sk bratislava fax: Bližšie informácie o celouniverzitnom bilaterálnom študijnom programe inžinierskeho stupňa štúdia medzinárodný finančný manažment sú uvedené na internetovej stránke: 2

3 PreDSlov rektora ekonomickej Univerzity v bratislave Dr. h. c. ProF. ing. rudolfa Siváka, PhD. Študentom vysokých škôl ekonomického zamerania, predstaviteľom hospodárskej praxe a širokej odbornej verejnosti predkladáme informačný materiál o významnej aktivite ekonomickej univerzity v bratislave, a to o nemeckofónnom štúdiu, ktoré má na našej alma mater dlhoročnú tradíciu, keďže jeho začiatky sa dajú do roku 1998 nemeckofónne štúdium je výsledkom multilaterálnej spolupráce medzi ekonomickou univerzitou v bratislave, Univerzitou Martina luthera v halle-wittenbergu a Univerzitou johannesa keplera v linci. nemeckofónne štúdium je koncipované ako doplnkové štúdium k ponuke študijných programov a špecializácií jednotlivých fakúlt na ekonomickej univerzite v bratislave. Študenti ekonomickej univerzity si tak majú možnosť rozšíriť svoje odborné poznatky v rámci prednášok popredných profesorov z partnerských univerzít a obohatiť ekonomickú odbornú terminológiu v nemeckom jazyku. nemeckofónne štúdium je určené pre študentov ekonomickej univerzity v bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na ekonomickej univerzite v bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka. v rámci nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave môžu záujemcovia študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. ekonomická univerzita v bratislave si plne uvedomuje význam prípravy našich absolventov aj v rámci študijných programov realizovaných v cudzích jazykoch, a preto všestranne podporuje rozvoj nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave. tento zámer je plne v súlade s koncepciou rozvoja ekonomickej univerzity v bratislave, kde v rámci téz o Medzinárodnej spolupráci a spolupráci s hospodárskou praxou deklarujeme, že cieľom univerzity v oblasti zahraničných stykov je prispieť k vyprofilovaniu euroštudenta a euroabsolventa, ktorí sú popri odbornej kompetentnosti pripravení aj jazykovo tak, aby obstáli v rozvoji integračných ambíciách Sr a mohli ich aktívne podporiť. jedným z rozhodujúcich cieľov ekonomickej univerzity v bratislave na najbližšie obdobie je teda pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce. 3

4 PreDSlov Dekana Fhi eu v bratislave a garanta ŠtUDijného PrograMU MeDzinároDný Finančný ManažMent ProF. ing. Michala FenDeka, PhD. dovoľte mi, prosím, aby som v súvislosti so vzácnou pripomienkou 10. výročia otvorenia študijného programu medzinárodný finančný manažment, ktorý je bilaterálnym študijným program s dvojitým diplomom Ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu uviedol pár myšlienok, ktoré s týmito významnými okamihmi v živote našej univerzity bytostne súvisia. naša spolupráca s univerzitou martina luthera v halle-wittenbergu má dlhú tradíciu a veľmi dobré výsledky. prvé prednášky našich nemeckých kolegov z univerzity martina luthera v halle-wittenbergu, ale aj rakúskych kolegov z univerzity johannesa keplera v linci sa datujú do roku 1998, kedy sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorili prvý ročník doplnkového nemeckofónneho štúdia. len poznamenám, že do doplnkového nemeckofónneho štúdia sa od jeho otvorenia zapojilo viac ako 2200 študentov našej univerzity. na základe dobrých skúseností s toto formou štúdia sme sa v roku 2002 začali spolu s prof. ralfom m. Ebelingom veľmi vážne zaoberať myšlienkou iniciovať vznik prvého medzinárodného študijného programu na území slovenskej republiky, ktorého absolventi po úspešnom ukončení štúdia získajú dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. od slov a úvah k činom v tomto prípade, lebo doba si to žiadala, našťastie nebolo ďaleko, takže už v roku 2003 sme otvárali pilotný ročník tohto študijného programu medzinárodný finančný manažment, ktorý si v tomto roku pripomína desiate výročie svojho vzniku. práca s prípravou a akreditáciou študijného programu nebola ľahká. moja vďaka patrí, okrem mnohých kolegýň a kolegov, ktorí mi pri práci pomáhali, najmä rektorom našej alma mater, ktorí moju prácu všestranne podporovali a riešenia mnohých komplikovaných problémov sa osobne zúčastnili. moje poďakovanie patrí aj akademickému senátu Eu v Bratislave, ktorý podporil aktivity súvisiace s prípravou a realizáciou študijného programu. napokon, rád by som na tomto mieste vyslovil poďakovanie kolegom z univerzity martina luthera v halle-wittenbergu, ale predovšetkým garantovi študijného programu medzinárodný finančný manažment na univerzite martina luthera v halle-wittenbergu, prof. ralfovi m. Ebelingovi za jeho všestrannú pomoc, podporu a osobnú iniciatívu, ktorými prispel k úspechu nášho projektu. verím, že študijný program medzinárodný finančný manažment, ktorý realizujeme v spolupráci s univerzitou martina luthera v halle-wittenbergu, sa stane trvale neoddeliteľnou a úspešnou súčasťou študijných programov našej alma mater. 4

5 1. Ekonomická univerzita v BratislavE centrum vysokoškolského Ekonomického vzdelávania na slovensku Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej Eu v Bratislave) predstavuje centrum vysokoškolského ekonomického vzdelávania na slovensku. rozvoj ekonomického vysokoškolského vzdelávania a slovenskej ekonomickej vedy sa datuje vznikom vysokej obchodnej školy v Bratislave, ktorá bola založená v roku 1940 a ktorá predstavuje predchodkyňu dnešnej Eu v Bratislave. založením vysokej obchodnej školy získala ekonómia, dovtedy vyučovaná v zahraničí na právnických a technických univerzitách, svoju vlastnú akademickú pôdu. predchodkyňami Eu v Bratislave, ktorá získala svoj názov po transformácii a reforme vysokých škôl po roku 1989 rozhodnutím národnej rady sr zroku 1992, boli vysoká obchodná škola v Bratislave (1940), slovenská vysoká škola obchodná (1945), vysoká škola hospodárskych vied (1949) a vysoká škola ekonomická v Bratislave (1953). počas svojej existencie Eu v Bratislave vychovala vyše absolventov. v súčasnosti tu študuje vyše študentov. podľa počtu študentov je treťou najväčšou vysokou školou v slovenskej republike, zaujíma asi 8-percentný podiel na trhu vzdelávania v sr a v ekonomických študijných odboroch dokonca vyše 50 %. jej význam však nespočíva iba v počte študentov, ale predovšetkým v širokej ponuke akreditovaných študijných programov a odborov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Eu v Bratislave uskutočňuje rozsiahlu spoluprácu s vysokoškolskými, akademickými a vedeckovýskumnými pracoviskami a spoluprácu s hospodárskou praxou a službami pre spoločnosť a verejnosť. v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Eu v Bratislave organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. univerzita poskytuje vzdelávanie na 6 fakultách v Bratislave a na 1 fakulte v košiciach: = národohospodárska fakulta = obchodná fakulta = fakulta hospodárskej informatiky = fakulta podnikového manažmentu = fakulta medzinárodných vzťahov = fakulta aplikovaných jazykov = podnikovohospodárska fakulta v košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti sa Eu v Bratislave orientuje na riešenie projektov inštitucionálneho charakteru, grantových projektov, projektov medzinárodného charakteru, projektov typu štátnych objednávok a objednávok hospodárskej praxe. hlavnou snahou Eu v Bratislave v oblasti medzinárodnej spolupráce je dosiahnuť kompatibilitu vzdelávacieho procesu s európskymi štandardmi. prostredníctvom aktivít jednotlivých projektov úspešne kooperuje so zahraničnými univerzitami formou mobilít pedagógov a študentov. 5

6 2. univerzita martina luthera v halle-wittenbergu 500-ročná tradícia univerzitného vzdelávania v nemecku dnešná univerzita martina luthera vznikla z dvoch univerzít. jedna z nich bola založená v roku 1502 vo Wittenbergu a druhá v roku 1694 v halle. obidve univerzity majú za sebou premenlivú históriu s viacerými vzostupmi a pádmi. vo Wittenbergu vyučovali martin luther a philipp melanchthon. ich prostredníctvom sa mesto a univerzita stali duchovným centrom reformácie. halle sa okolo roku 1700 stalo jedným z východísk nemeckého osvietenstva vďaka právnikovi christianovi thomasiusovi a filozofovi christianovi Wolffovi. po tom, čo napoleon v roku 1813 bez okolkov dal zavrieť univerzitu vo Wittenbergu, boli v dôsledku nového teritoriálneho poriadku po napoleonských vojnách v roku 1817 obe univerzity zlúčené v halle. táto zvláštnosť sa symbolicky odráža v dvojitej pečati univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. na univerzite martina luthera v halle- Wittenbergu je v súčasnosti zapísaných približne študentov. počet zahraničných študentov je asi počas predchádzajúcich rokov počet študentov sústavne rástol, čo svedčí o rastúcej atraktivite halle. na univerzite martina luthera v halle-wittenbergu je možné študovať širokú ponuku vedných odborov. s výnimkou pár študijných programov ukončených štátnymi záverečnými skúškami zmenila univerzita svoju ponuku štúdia na novú modulovú formu štúdia a tomu zodpovedajúce ukončenie prvého a druhého stupňa štúdia. univerzita pozostáva zo siedmich fakúlt, na ktorých sa ponúka viac ako 180 študijných programov. univerzita martina luthera v halle-wittenbergu má široké medzinárodné kontakty vo vedeckovýskumnej a pedagogickej oblasti. v súčasnosti spolupracuje univerzita martina luthera s 52 partnerskými univerzitami z 27 krajín celého sveta. oblasť hospodárskych vied na fakulte práva a hospodárskych vied už v roku 1727 bola v halle ako na prvej nemeckej univerzite založená profesúra pre ekonómiu a začal sa výskum v oblasti hospodárskych vied. neskôr preslávili univerzitu hallskí učenci svojimi úspechmi na poli ekonómie v nemecku a ďaleko za jeho hranicami. vymenovať možno ludwiga heinricha jakoba, spoluzakladateľa finančnej vedy a gustava schmollera, ako aj johannesa conrada, ktorí ako politickí poradcovia zásadne ovplyvnili hospodárske reformy v 19. storočí. Erich gutenberg, prognostik podnikového hospodárstva, v roku 1921 bol promovaný v halle a tam začal aj svoju vedeckú kariéru. fakulta hospodárskych vied nadviazala na tieto univerzitné tradície aj po reštrukturalizácii a znovuzaložení v roku fakulta ponúka záujemcom o štúdium moderné vzdelanie v oblasti hospodárskych vied v rozličných bakalárskych a magisterských študijných programoch. vedecký profil je charakterizovaný 6

7 úzkou integráciou podnikovohospodárskych vied, národohospodárskych vied a hospodárskej informatiky s ťažiskom v oblastiach podnikového poradenstva, elektronického obchodu, ako aj kvantitatívnej analýzy hospodárstva a politického poradenstva. štúdium na fakulte spája tradície starého univerzitného mesta s modernou fakultou, ktorá bola v 90-tych rokoch s veľkými nákladmi znovu vybudovaná. knižnica a technické vybavenie fakulty sú na modernej úrovni. najdôležitejší je však úzky kontakt medzi profesormi, asistentmi a študentmi, ktorý je možný iba na fakulte s menším počtom študentov. svojimi 21 profesúrami v oblasti podnikovohospodárskych vied, národohospodárskych vied pokrývajú hallská právnická a hospodárska fakulta všetky dôležité čiastkové oblasti moderných hospodárskych vied. pritom je charakteristický vyvážený pomer silne teoreticky orientovaných profesúr a profesúr viac orientovaných na prax. toto prepojenie teoretických poznatkov a ich aplikácie v ponuke vyučovaných predmetov umožňuje zohľadniť pri výučbe aj individuálne záujmy študentov a tým ich optimálne pripraviť pre uplatnenie na trhu práce. 3. ŠtUDijný PrograM MeDzinároDný Finančný ManažMent jedným z rozhodujúcich cieľov ekonomickej univerzity v bratislave je pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce. na základe pozitívnych skúseností a priaznivých výsledkov priebehu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave otvorila ekonomická univerzita v bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina luthera v halle- Wittenbergu novú formu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, ktorej výsledkom bude v závere úspešného štúdia získanie dvojitého diplomu obidvoch univerzít pre absolventov. od akademického roku 2003/2004 sme po dohode s našimi partnermi nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu pripravili inováciu nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, ktorej výsledkom je ponuka celouniverzitného medzinárodného bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na ekonomickej univerzite s takým úzkym prepojením študijných programov Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu a ekonomickej univerzity v bratislave, ktoré umožní vydávať absolventom štúdia dvojitý diplom ekonomickej univerzity v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. je nesporné, že študenti ekonomickej univerzity v bratislave, ktorí okrem diplomu svojej materskej univerzity získajú aj diplom takej prestížnej nemeckej univerzity s dnes už 500-ročnou tradíciou, akou je Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu budú mať výrazne priaznivejšiu východiskovú pozíciu na trhu práce v zahraničí, a to vo všeobecnosti, nielen v nemecky hovoriacich krajinách. 7

8 táto konkurenčná výhoda absolventov nemeckofónneho štúdia s dvojitým diplomom je zvlášť významná v kontexte členstva Sr v európskych štruktúrach, nakoľko dopyt po kvalifikovaných odborníkoch absolventoch zahraničných univerzít ekonomického zamerania so špičkovým jazykovým vybavením v nových podmienkach narastá, a to z viacerých dôvodov: = globalizácia ekonomiky a ďalšia liberalizácia medzinárodného obchodu, = výrazný vstup zahraničného kapitálu do existujúcich slovenských výrobných podnikov, = širšie etablovanie zahraničných investorov zakladajúcich svoje pobočky na slovenskom teritóriu, = zvyšujúci sa podiel zahraničných bankových subjektov, = potreba účasti kvalifikovaných slovenských odborníkov v európskych decizívnych inštitúciách. vychádzajúc z analýzy predpokladov a východísk pre konštrukciu študijného programu inžinierskeho stupňa nemeckofónneho štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave s možnosťou vydať úspešným absolventom v závere štúdia dvojitý diplom ekonomickej univerzity v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu sme v súlade s dikciou zákona o vysokých školách zo dňa 21. februára 2002 zriadili celouniverzitný študijný program Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na ekonomickej univerzite v bratislave, na ktorom môžu študovať absolventi prvého stupňa štúdia všetkých fakúlt ekonomickej univerzity, ale i ostatných fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku. takúto koncepciu študijného programu podporujú aj naši partneri z Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu, čo umožní študovať na tomto študijnom programe aj absolventom prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina luthera v halle- Wittenbergu. vznikol tak študijný program, ktorý je síce gestorovaný univerzitou, obsahuje však výrazné prvky nielen medziodborového, ale aj medzifakultného štúdia, čo napokon môže byť pozitívny a motivujúci impulz pre ďalšie smerovanie tvorby študijných programov na ekonomickej univerzite v bratislave. celouniverzitný študijný program je vytvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa v rámci študijného odboru č Finančný manažment. akreditačná komisia, poradný orgán vlády Sr, posudzovala spôsobilosť ekonomickej univerzity v bratislave uskutočňovať podľa 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím zo dňa 30. mája 2003 konštatovala, že ekonomická univerzita v bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul, a to bez časového obmedzenia. na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu bol bilaterálny študijný program magisterského štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu z 12. januára 2005 v rámci platného rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte hospodárskych vied. na základe akreditačného procesu študijného programu na Univerzite 8

9 Martina luthera bol zmenený študijný a skúškový poriadok záväzný pre tento študijný program. Skúškový poriadok nadväzuje svojím obsahom na predchádzajúci poriadok, ale študijný program bol rozšírený o niekoľko modulov (prednášky, semináre). okrem toho boli zmenami odstránené existujúce rozdiely medzi študijnými a skúškovým poriadkami oboch univerzít. tento inovovaný študijný a skúškový poriadok vstúpil do platnosti zimným semestrom 2010/2011. Pre študentov 2. stupňa štúdia je okrem Študijného a skúškového poriadku ekonomickej univerzity v bratislave záväzný aj Študijný a skúškový poriadok Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. na základe vysoko pozitívnych skúseností a výsledkov tohto študijného programu predložili v roku 2008 v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl ekonomická univerzita v bratislave a Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu ako vyjadrenie najvyššej formy medzinárodnej spolupráce univerzít žiadosť o akreditáciu spoločného študijného programu Medzinárodný finančný manažment a akreditačná komisia, poradný orgán vlády Sr, posudzovala spôsobilosť ekonomickej univerzity v bratislave uskutočňovať podľa 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím č. cd / zo dňa 18. júna 2009 konštatovala, že ekonomická univerzita v bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul. Dohodou o zabezpečení inžinierskeho študijného programu Medzinárodný finančný manažment, ktorú uzavreli ekonomická univerzita v bratislave a Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu dňa 13. mája 2008 boli upravené vzťahy v oblasti spolupráce medzi zahraničnými vysokými školami podľa 54 a Spoločné študijné programy zákona o vysokých školách č. 131/2002 z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. okrem toho táto dohoda dopĺňa dohodu o spolupráci medzi zmluvnými partnermi uzatvorenú 22. marca na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu bol spoločný študijný program inžinierskeho štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu zo 17. februára 2010 v rámci platného rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte práva a hospodárskych vied. aj Univerzita Martina luthera v halle-wittenbergu sa zúčastnila na akreditačnom procese v roku v rámci akreditačného procesu začatého v roku 2008, bol dňa 23. júna 2009 nezávislou akreditačnou agentúrou acquin úspešne akreditovaný študijný program druhého stupňa štúdia Medzinárodný finančný manažment s platnosťou do 30. septembra v roku 2013 sa začne s procesom obnovenia akreditácie. Úspešná akreditácia má pozitívny vplyv na atraktivitu študijného programu. tieto rozhodnutia o akreditácii zaväzujú ekonomickú univerzitu v bratislave vytvoriť všetky potrebné podmienky nato, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment bol realizovaný v spolupráci s našimi partnermi na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu na vysokej úrovni a prispel tak k výchove kvalifikovaných odborníkov v oblasti medzinárodného finančného manažmentu, takých potrebných pre rozvoj slovenského hospodárstva v podmienkach nášho členstva v európskej únii. 9

10 4. charakteristika študijného programu medzinárodný finančný manažment názov študijného programu názov študijného odboru Stupeň štúdia profil AbSolventA medzinárodný finančný manažment internationales finanzmanagement finančný manažment (č ) 2. stupeň štúdium študijného programu medzinárodný finančný manažment pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu. tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. s týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov. okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu. dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie dĺžka štúdia podmienky prijatia na štúdium master of science (m.sc.) 4 semestre úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Eu v Bratislave, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na fakulte hospodárskych vied univerzity martina luthera v halle-wittenbergu. 10

11 na celouniverzitný bilaterálny študijný program medzinárodný inančný manažment nemeckofónneho štúdia na Eu v Bratislave sa môže prihlásiť každý študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý úspešne ukončil prvý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzity v Bratislave. na štúdium študijného programu medzinárodný finančný manažment sa môžu prihlásiť aj študenti iných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a absolvovali predmety kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na Eu v Bratislave. podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. na štúdium na tomto študijnom programe sa môžu prihlásiť aj študenti iných domácich a zahraničných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a neštudovali dlhšie než 6 semestrov. keďže sa jedná o špecifický študijný program, môžu byť na štúdium prijatí výlučne študenti s ukončeným prvým stupňom štúdia ekonomického zamerania. podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá sa uskutoční v júni/júli daného roka. prihlášky na štúdium sa podávajú od 1. januára do 15. apríla kalendárneho roka elektronickou formou. okrem tejto možnosti sa záujemca o štúdium môže uchádzať aj prostredníctvom univerzity martina luthera v halle- Wittenbergu. uchádzači študijného programu budú vybraní v spolupráci oboch univerzít. termín prihlásenia sa na štúdium (so začiatkom v nasledujúcom akademickom roku) je 15. júl daného roka. informácie o prijímacom konaní sa nachádzajú na internetovej stránke: alebo: počet prijímaných študentov smerné číslo pre prijatie na študijný program medzinárodný finančný manažment je v súčasnosti 25 študentov. začiatok štúdia zimný semester 11

12 uplatnenie AbSolventA sféry uplatnenia absolventov študijného programu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva, to znamená: = v priemyselných a obchodných podnikoch, = vo finančných inštitúciách a v poisťovniach, = v audítorských spoločnostiach, = v spoločnostiach daňového poradenstva = a v spoločnostiach pre firemné poradenstvo, a to v oblastiach: = zásobovanie, = výroba, = marketing, = personálny manažment, = investície a financovanie, = účtovníctvo. absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v zariadeniach verejných služieb, v inštitúciách štátnej správy, v rôznych združeniach, ako aj vo vedeckovýskumných inštitúciách. 12

13 5. štruktúra a obsah študijného programu medzinárodný finančný manažment Štúdium trvá tak pre študentov eu v bratislave, ako aj pre študentov Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu 4 semestre. Štúdium v rámci 1. ročníka štúdia sa uskutočňuje na ekonomickej univerzite v bratislave, pričom výučbu zabezpečujú učitelia eu v bratislave, Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu a Univerzity johannesa keplera v linzi. Štúdium v rámci 2. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Univerzity Martina luthera v halle- Wittenbergu. Pobyty študentov na Univerzite Martina luthera v halle-wittenbergu sú podporované z prostriedkov Deutscher akademischer austauschdienst, z programu európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania SocrateS a z prostriedkov eu v bratislave. ŠtrUktÚra ŠtUDijného PrograMU celý študijný program 2. stupňa štúdia je tvorený povinnými a voliteľnými predmetmi troch skupín. v jednotlivých skupinách povinných a voliteľných predmetov musia študenti absolvovať nasledovné predmety tak, aby získali požadovaný počet kreditov za 2. stupeň štúdia: celý študijný program 2. stupňa štúdia sa delí na podnikovohospodárske náuky, národohospodárske náuky a náuky z oblasti práva. Podnikovohospodárske náuky = Medzinárodné účtovníctvo = koncernové účtovníctvo = Medzinárodný marketing = Medzinárodný manažment = Financie 1: Financovanie podnikania = Financie 2: rizikový manažment a derivácie = Financie 3: economics of Finance = controlling = Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania = Daňové právo, daňové plánovanie = Medzinárodné zdaňovanie podnikov (business taxation) = Medzinárodný finančný manažment = Podnikové financie Seminár z oblasti všeobecných podnikovohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych vyučovacích/výučbových hodín týždenne. Národohospodárske náuky = Medzinárodný obchod = Medzinárodné financie = Financie a mena = Monetárne inštitúcie = Monetárna ekonómia pre pokročilých = aplikovaná mikroekonómia = Menová teória a menová politika Seminár z oblasti všeobecných národohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výučbových/vyučovacích hodín týždenne. 13

14 Právo =Úvod do štruktúr nemeckého súkromného práva v európskych súvislostiach =Medzinárodné hospodárske právo =Podnikanie a konkurencia =základy podnikania SkÚŠky v každom semestri musia študenti úspešne absolvovať skúšky z jednotlivých predmetov. Skúšky sa vo všeobecnosti uskutočňujú formou písomných testov. na skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín. hodnotenie výsledku skúšky závisí od výšky dosiahnutých bodov v škále od 0 do 100 bodov. Skúšky absolvované na eu v bratislave sú hodnotené podľa nasledovnej stupnice ects: a = vynikajúce výsledky b = nadpriemerné výsledky c = priemerné výsledky D = prijateľné výsledky e = výsledky spĺňajúce minimálne kritéria FX = ďalšia práca je žiaduca známka bodové hodnotenie klasifikácia a = výborne = b = veľmi dobre = 1, c = dobre = vyhovel D = uspokojivo = 2, e = dostatočne = FX = nedostatočne = nevyhovel skúšky, ktoré sú absolvované na univerzite martina luthera v halle-wittnebergu hodnotené podľa nasledovnej stupnice: študent musí získať počas štúdia za úspešne vykonané skúšky z jednotlivých predmetov spolu najmenej 90 kreditov, z čoho 6 kreditov musí získať z oboch seminárov. body < 50 známka 1,0 1,3 a a- 1,7 b+ 2,0 2,3 b b- 2,7 c+ 3,0 3,3 c c- 3,7 D+ 4,0 5,0 D F skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený najmenej 50 bodmi. v takom prípade získa študent za daný predmet zodpovedajúci počet kreditov. 14

15 PraX Prax v rámci štúdia na študijnom programe je povinná a predstavuje praktickú vyučovaciu jednotku. Študenti absolvujú prax spravidla v rozsahu 9 týždňov počas prázdnin v podnikoch a inštitúciách. za absolvovanú prax študent získa 12 kreditov. DiPloMová Práca Diplomovú prácu vypracuje študent v priebehu 18 týždňov. za diplomovú prácu, ktorá musí byť v nemeckom jazyku, musí študent získať najmenej 50 bodov. ak je diplomová práca ohodnotená nižším počtom bodov ako 50, možno jej vypracovanie jedenkrát opakovať. Diplomovú prácu hodnotia samostatne dvaja oprávnení oponenti, pričom jeden oponent je z eu v bratislave a druhý z Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. Diplomovú prácu študenti ústne obhajujú pred komisiou. obhajoba pozostáva z prezentácie/prednášky kandidáta/kandidátky, a z na ňu nadväzujúcej odbornej diskusie k danej problematike. obhajoba sa môže uskutočniť len v takom prípade, ak celkové hodnotenie diplomovej práce znie minimálne dostatočne. za úspešnú obhajobu diplomovej práce študent získa celkom 15 kreditov. a)z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Podnikovohospodárske náuky, b)z ústnej skúšky zo skupiny predmetov národohospodárske náuky, ak študent získa 115 kreditov za úspešne absolvované moduly študijného a skúškového poriadku, za prax a za diplomovú prácu, môže vykonať štátnu záverečnú skúšku. v súlade so študijným poriadkom euv bratislave a Univerzity Martina luthera je komisia pre štátne záverečné skúšky najmenej štvorčlenná, pričom členmi komisie sú vždy profesori a docenti eu v bratislave a Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu. ŠtÚDiUM cudzích jazykov Študenti majú možnosť v rámci štúdia na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment si rozšíriť svoje poznatky z cudzích jazykov v rámci jednotlivých typov jazykových kurzov ponúkaných Fakultou aplikovaných jazykov na eu v bratislave a ústavom cudzích jazykov na Univerzite Martina luthera v halle- Wittenbergu. Študenti majú tiež možnosť získať certifikáty za úspešné absolvovanie jazykových kurzov ponúkaných ústavmi cudzích jazykov obidvoch univerzít. Štátna záverečná SkÚŠka (ÚStna záverečná SkÚŠka) Študijný poriadok eu v bratislave a Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu predpisujú ukončenie bilaterálneho študijného programu druhého stupňa ústnou záverečnou skúškou. táto pozostáva: 15

16 6. doterajšie výsledky a Evalvácia nemeckofónneho štúdia Promócia prvých 17 absolventov študijného programu sa uskutočnila 17. februára 2005 v bratislave, pričom študenti získali diplom ekonomickej univerzity v bratislave s titulom inžinier a diplom Univerzity Martina luthera v halle-wittenbergu s titulom Master of Science. Počas 10-ročnej existencie študijného programu Medzinárodný finančný manažment, t. j. do akademického roku 2012/2013 úspešne ukončilo štúdium spolu 151 absolventov tohto študijného programu. Štandardným prvkom študijného programu je vykonanie praxe, ktorá sa v podnikoch a inštitúciách v nemecku a v rakúsku realizovala aj s podporou programov leonardo da vinci a erasmus. absolvovanie tejto zahraničnej praxe bolo pre študentov motivujúce a zároveň prispelo k vysokej kvalite ich odbornej prípravy. Potvrdením kvalitnej odbornej prípravy absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment je ich veľmi dobré uplatnenie v praxi, a to v rámci podnikov a inštitúcií na Slovensku i v zahraničí, spomedzi ktorých uvádzame: Siemens, spol. s r. o., bratislava Slovak telekom, a. s., bratislava Matador, a. s., Púchov Deloitte&touche gmbh,hamburg rödl&partner, bratislava lkw Walter, viedeň accenture consulting, Praha Promócie prvých absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment 17. februára 2005 kpmg Slovensko, spol. s r. o., bratislava ernst&young Slovakia, spol. s r.o., bratislava Pricewaterhousecoopers ag, leibzig robert bosch gmbh, leinfelden elka, a. s., kremnica Deutsche bank-risk center gmbh, berlin Sacr, bratislava allianz bratislava, nespresso Österreich, gmbh&co ohg, Wien rwe it Slovakia, s. r. o., košice redbull gmbh, Fuschl am See holcim Slovensko, a. s., rohožník ernst&young csc, Prague techo, s. r. o., bratislava 16

17 rwe Service gmbh, essen insurance company ltd., zürich treasury Systems ag, Frankfurt am Main trading networks, inc. new york imp kontakt, s. r. o., bratislava ibm Slovensko, spol. s r. o., bratislava európska kultúrna spoločnosť, bratislava First Privateinvestment Management, Frankfurt am Main cartesian capital group, new york immofinanz ag, Wien commerzbank ag, Frankfurt am Main j t Finance groupinc, bratislava ostelektra gmbh, München Matador Púchov accentrue consulting Departent, bratislava Deloitte touche, hamburg Dresdener bank, Frankfurt an Mohan roland berger Strategy consultants holding gmbh, München exxon Mobil business Support center, Praha v dňoch 8. až 11. mája 2005 sa uskutočnila na eu v bratislave evalvácia nemeckofónneho štúdia. hodnotiaca komisia sa popri stretnutí s vedením ekonomickej univerzity zúčastnila na vyučovacom procese v rámci nemeckofónneho štúdia a absolvovala stretnutie s absolventmi nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment a zástupcami podnikov, v ktorých sú absolventi zamestnaní. na stretnutí boli ďalej prítomní slovenskí učitelia a študenti nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment. výsledkom evalvácie, ktorej závery sú jednoznačne pozitívne, je schválenie ďalšieho financovania nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment zo strany Deutscher akademischer austauschdienst. kladný posudok evalvačnej komisie je pre eu v bratislave motivujúci, svedčí o kvalite tohto študijného programu a zaväzuje ekonomickú univerzitu, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment naďalej rozvíjala. Promócie absolventov nemeckofónneho študia sa v roku 10. výročia konali 21. februára

18 Wirtschaftsuniversität Bratislava Martin-luther-universität halle-wittenberg internationales finanzmanagement ergebnisse und erfahrungen Bilaterales studiengang der Wirtschaftsuniversität Bratislava und Martin luther universität halle-wittenberg Alumni Konferenz zum 10. JAhrestAg 18. OktOber

19 prof. Dr. Ralf Michael EBELING garant des deutschsprachigen studiengangs und des studiengangs ifm an der Mlu Institut für betriebswirtschaftslehre externes rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D Halle (Saale) /367 Fax: Dipl.-Kffr. Christine Thoben wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für externes rechnungs wesen und Wirtschaftsprüfung Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg D Halle (Saale) Große Steinstraße Halle (Saale)

20 VOrWOrt Der PrODekanIn DeS WIrtScHaFtSWISSenScHaFtLIcHen bereichs Der JUrIStIScHen UnD WIrtScHaFtSWISSenScHaFtLIcHen FakULtät Der MartIn-LUtHer-UnIVerSItätHaLLe-WIttenberG PrOF. Dr. claudia becker Der internationale Wissenschaftsbetrieb ist nicht anders als Wirtschaft und Politik von der fortschreitenden Globalisierung geprägt. Forschende, Lehrende und Studierende nutzen dies immer mehr als chance, weltweit unterwegs zu sein. Zugleich ist dies für die Universitäten und ihre Fakultäten eine wachsende Herausforderung. Wer nicht international sichtbar ist, mindert die erfolgsaussichten von Forschung und Lehre. kooperationen mit ausländischen Partnern sind daher gefragt wie nie zuvor. Dabei können sich kooperationen vielfältig niederschlagen. Gemeinsame Drittmittelprojekte befördern die Vernetzung auf Seiten der Forschung. Im bereich der Lehre beginnen sie bei dem austausch von Studierenden und Lehrenden und setzen sich fort in gemeinsamen, meist von zwei Universitäten getragenen Studiengängen, in denen als krönung den absolventinnen und absolventen abschlüsse von beiden beteiligten Partneruniversitäten verliehen werden. Solche Studiengänge mit Doppelabschlüssen sind bei kooperationen in der Lehre noch lange nicht der Standard die Wirtschaftsuniversität bratislava und die Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg dürfen sich hier als Vorreiter sehen. Mit dem Studiengang Internationales Finanzmanagement, als Diplomstudiengang begonnen und mittlerweile in einen Masterstudiengang überführt, erwerben die Studierenden die abschlüsse beider Universitäten und sind damit bestens für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet. Dass diese kooperation schon über zehn Jahre lang zuverlässig und stabil funktioniert, ist keine Selbstverständlichkeit. an beiden Universitäten setzen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert für den Fortbestand dieser kooperation ein und managen den nicht unerheblichen koordinationsaufwand. als Prodekanin des Wirtschaftswissenschaftlichen bereichs der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg möchte ich insbesondere den kollegen Prof. Dr. Michal Fendek und Prof. Dr. Dr. h. c. ralf Michael ebeling als Garanten für den Studiengang sowie allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an beiden Universitäten meinen Dank aussprechen. 3

21 VOrWOrt DeS Garanten DeS StUDIenGanGSInternatIOnaLeS FInanZManaGeMent an Der MartIn-LUtHer-UnIVerSItät HaLLe-WIttenberG PrOF. Dr. Dr. H. c. ralf M. ebeling ich freue mich, dass wir am 18. oktober 2013 bereits zum zweiten Mal die alumni des von der Wirtschaftsuniversität Bratislava und der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen fakultät der Martin-luther-universität halle-wittenberg gemeinsam durchgeführten Master-studiengangs internationales finanzmanagement in Bratislava begrüßen können. Konkreter anlass ist, dass zum Wintersemester 2002/2003, also vor nunmehr 11 Jahren, die ersten studierenden in diesen studiengang immatrikuliert wurden. seitdem wurden 249 studierende in den Masterstudiengang immatrikuliert, 151 haben ihn bisher erfolgreich absolviert. Maßstab für den erfolg eines studiengangs sind die Berufsaussichten der absolventen. legt man diesen Maßstab an den studiengang internationales finanzmanagement an, so ist dieser als höchsterfolgreich zu bezeichnen. alle absolventen haben schnell interessante anstellungen gefunden, viele in namhaften Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anderen multinational tätigen unternehmen. dass die absolventen in der Praxis gefragt sind, ist zum einen auf das in dem studiengang vermittelte fachwissen mit einem besonderen internationalen Bezug zurückzuführen. zum anderen sind die absolventen aber auch deshalb besonders qualifiziert, weil sie durch ihr studium an zwei universitäten in zwei ländern, also auch im ausland, sowie durch die absolvierung eines Pflichtpraktikums in einem unternehmen erfahrungen vorzuweisen haben, die heute zwar von absolventen erwartet werden, aber keineswegs selbstverständlich sind. für den erfolg des studiengangs internationales finanzmanagement spricht schließlich auch die konstant hohe nachfrage nach studienplätzen. diese war bisher stets deutlich höher als die anzahl der zu vergebenden Plätze, so dass eine auswahl unter den Bewerbern zu erfolgen hatte. eine besonders erfreuliche entwicklung zeichnet sich darin ab, dass sich zunehmend auch deutsche um einen studienplatz bewerben, während die Bewerber in den ersten Jahren ausschließlich slowaken waren. Mittlerweile haben die ersten deutschen den studiengang bereits erfolgreich absolviert. zu den bisherigen absolventen gehören darüber hinaus auch tschechen, Polen und ungarn. der studiengang ist sowohl an der Wirtschaftsuniversität Bratislava als auch an der Martin-lutheruniversität halle-wittenberg fester Bestandteil des Bildungsangebots und wird von engagierten dozenten getragen. ich bin mir sicher, dass er auch in zukunft für studienplatzbewerber besonders attraktiv sein wird, weil er den absolventen ausgezeichnete berufliche Perspektiven bietet. ich bin dankbar, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Prof. dr. Michal fendek von der Wirtschaftsuniversität Bratislava garant dieses studiengangs sein zu dürfen. 4

22 1. Wirtschaftsuniversität Bratislava zentrum der ökonomischen hochschulausbildung in der slowakei die Wirtschaftsuniversität Bratislava repräsentiert das zentrum der ökonomischen hochschulausbildung in der slowakei. die entwicklung der ökonomischen hochschulausbildung und der slowakischen ökonomischen Wissenschaft ist mit der gründung der handelshochschule Bratislava, der vorgängerin der heutigen Wirtschaftsuniversität Bratislava, im Jahr 1940 datiert. durch die gründung der handelshochschule Bratislava hat die ökonomie, die bis zu diesem zeitpunkt im ausland und an juristischen und technischen universitäten unterrichtet wurde, ihren eigenen akademischen Boden gefunden. die vorgängerinnen der Wirtschaftsuniversität Bratislava, die ihre Benennung nach der transformation und reform der hochschulen nach dem Jahr 1989 durch die entscheidung des nationalrates der slowakischen republik vom Jahr 1992 erhalten hat, waren die handelshochschule Bratislava (1940), die slowakische handelshochschule (1945), die Wirtschaftswissenschaftliche hochschule (1949) und die hochschule für ökonomie Bratislava (1953). Während ihrer existenz wurden an der Wirtschaftsuniversität Bratislava mehr als absolventen ausgebildet. gegenwärtig studieren hier über studenten. gemessen an der studentenanzahl ist sie die drittgrößte hochschule in der slowakischen republik. ekonomická univerzita realisiert eine umfassende zusammenarbeit mit hochschul-, akademischen und forschungswissenschaftlichen arbeitsstellen und zusammenarbeit mit der Wirtschaftspraxis und mit den gesellschafts- und öffentlichen diensten. im rahmen der ausbildungstätigkeit organisiert die Wirtschaftsuniversität das hochschulstudium in den stufen: Bachelorstudium, ingenieurstudium (bzw. Masterstudium), doktoratsstudium und lebensausbildung der Bürger. die Wirtschaftsuniversität bietet ausbildung an 6 fakultäten in Bratislava und an 1 fakultät in Košice: = volkswirtschaftliche fakultät = handelsfakultät = fakultät für Wirtschaftsinformatik = fakultät für Betriebsmanagement = fakultät für internationale Beziehungen = fakultät für angewandtesprachen = Betriebswirtschaftliche fakultät in Košice im rahmen der forschungswissenschaftlichen tätigkeit konzentriert sich ekonomická univerzita in Bratislava auf die lösung von institutionellen Projekten, grantprojekten, Projekten mit internationalem charakter, staatsaufgabeprojekten und forschungsaufträgen der Wirtschaftspraxis. die hauptbestrebung der Wirtschaftsuniversität in dem Bereich der internationalen zusammenarbeit ist es, Kompatibilität des ausbildungsprozesses mit den europäischen standards zu erreichen. durch die aktivitäten der einzelnen Projekte kooperiert die universität erfolgreich mit ausländischen universitäten in der form von dozenten- und studentenaustausch. 5

23 2. Martin-luther-universität halle-wittenberg 500-Jährige tradition der universitätsausbildung in deutschland die heutige Martin-luther-universität ist aus zwei universitäten entstanden. die eine wurde 1502 in Wittenberg gegründet und die andere 1694 in halle. Beide universitäten haben eine wechselvolle geschichte mit vielen höhen und tiefen hinter sich. in Wittenberg lehrten Martin luther und Philipp Melanchthon. durch sie entwickelten sich die stadt und ihre universität zum geistigen zentrum der reformation. halle wurde um 1700 herum durch den rechtsgelehrten christian thomasius und den Philosophen christian Wolff zu einem der ausgangspunkte der deutschen aufklärung. nachdem napoleon die Wittenberger universität 1813 kurzerhand schließen ließ, wurden infolge der territorialen neuordnung nach den napoleonischen Kriegen beide universitäten 1817 in halle vereinigt. diese Besonderheit findet im doppelsiegel der Martin-luther-universität halle-wittenberg symbolischen ausdruck. an der Martin-luther-universität halle- Wittenberg sind derzeit über studierende eingeschrieben. die zahl der ausländischen studierenden beläuft sich dabei auf fast in den vergangenen Jahren stiegen die studentenzahlen kontinuierlich an, dies spricht für die wachsende attraktivität des standorts halle. die Martin-luther-universität halle- Wittenberg ist eine volluniversität. damit bietet die Mlu eine fast unüberschaubare anzahl an studienmöglichkeiten. Mit ausnahme weniger studiengänge mit staatsexamensabschlüssen hat die hallesche uni halle ihre studienangebote auf die neue, modularisierte form und dementsprechend auf die abschlüsse Bachelor und Master umgestellt. seit der Wende in den Jahren 1989/1990 wurden die Professuren neu besetzt, mehr als die hälfte mit auswärtigen Bewerbern. dieser zustrom vieler neuer und junger hochschullehrer hat auch zu einer wesentlichen ausweitung der internationalen Kontakte der universität geführt. heute verfügt die universität über 52 Partneruniversitäten in 27 ländern weltweit. WirtschaftsWissenschaftlicher Bereich der Juristischen und WirtschaftsWissenschaftlichen fakultät Bereits 1727 wurde in halle erstmals an einer deutschen universität eine Professur für ökonomie-, Polizei- und cammersachen eingerichtet und die untersuchung wirtschaftswissenschaftlicher themen aufgenommen. später haben hallesche gelehrte mit ihren leistungen auf dem gebiet der ökonomie die universität in deutschland und weit darüber hinaus bekannt gemacht. zu 6 nennen sind etwa ludwig heinrich Jakob, ein Mitbegründer der finanzwissenschaft, und gustav schmoller sowie Johannes conrad, die als ratgeber der Politik die reformen des 19ten Jahrhunderts wesentlich beeinflusst haben. Mit erich gutenberg, der 1921 in halle promoviert wurde, begann schließlich auch einer der vordenker der Betriebswirtschaftslehre seine wissenschaftliche Karriere in halle.

24 die Wirtschaftswissenschaftliche fakultät knüpft nach ihrer neugründung im Jahre 1993 an diese traditionen an. sie bietet in verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen eine moderne wirtschaftswissenschaftliche ausbildung, die durch zusätzliche international orientierte angebote ergänzt wird. das wissenschaftliche Profil ist gekennzeichnet durch die enge integration von Betriebswirtschaftslehre, volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik mit schwerpunkten in den Bereichen der unternehmensberatung, des electronic Business sowie der quantitativen Wirtschaftsanalyse und Politikberatung. durch das zusammengehen der Juristischen mit der Wirtschaftswissenschaftlichen fakultät im Jahre 2006 wird das studienangebot um den Bereich des Wirtschaftsrechts ergänzt. das studium an der fakultät verbindet die traditionen einer alten universitätsstadt mit der Modernität einer fakultät, die in den 90er Jahren mit hohem aufwand wieder aufgebaut worden ist. Bibliothek und technische ausstattung sind auf dem neuesten stand. am wichtigsten ist aber wohl der enge Kontakt zwischen Professoren, Mitarbeitern und studenten. Mit insgesamt 21 Professuren in Betriebswirtschaftslehre, volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik und 18 Professuren im juristischen Bereich deckt die Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche fakultät alle wichtigen teilbereiche moderner Wirtschaftswissenschaften ab. charakteristisch ist dabei ein ausgewogenes verhältnis von stärker theorieorientierten und eher anwendungsbezogenen Professuren. die verbindung von Breite und anwendungsbezug im lehrangebot ermöglicht es, den individuellen interessen entsprechende schwerpunkte im studium zu setzen und damit die chancen auf dem arbeitsmarkt zu optimieren. 3. StUDIenGanG InternatIOnaLeS FInanZManaGeMent eines der wichtigsten Ziele der Wirtschaftsuniversität bratislava ist es absolventen vorzubereiten, deren ausbildung mit derjenigen ausbildung völlig kompatibel sein wird, die von den besten Wirtschaftsuniversitäten in europa angeboten wird, und die die Voraussetzungen besitzen, sich auf dem internationalen arbeitsmarkt erfolgreich durchzusetzen. aufgrund positiver ergebnisse und erfahrungen mit dem Deutschsprachigen Studiengang an der Wirtschaftsuniversität bratislava hat die Wirtschaftsuniversität bratislava eine neue Studienform dieses Studiengangs in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg begründet. Ihr ergebnis ist das angebot des deutschsprachigen binationalen Masterstudiums Internationales Finanzmanagement für die zweite Stufe des Studiums an der Wirtschaftsuniversität in enger Verbindung der Studiengänge der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und der Wirtschaftsuniversität bratislava. Dies ermöglicht es, den absolventen des Studiums einen gemeinsamen akademischen Grad als Master of Science ( M.Sc. ) beider Universitäten zu verleihen. 7

25 es ist unumstritten, dass Studenten der Wirtschaftsuniversität bratislava, die einen solchen gemeinsamen abschluss ihrer Mutteruniversität mit der traditionsreichen deutschen Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg erwerben, eine günstigere ausgangsposition auf dem arbeitsmarkt im ausland haben werden und das nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, sondern auch im allgemeinen. Dieser konkurrenzvorteil der absolventen des binationalen Masterstudiums ist besonders bedeutungsvoll im kontext der Mitgliedschaft der Slowakei in den europäischen Strukturen, weil die nachfrage nach qualifizierten Fachleuten absolventen ausländischer Wirtschaftsuniversitäten mit hervorragenden Fremdsprachkenntnissen unter den neuen bedingungen anwächst und zwar aus mehreren Gründen: = Globalisierung der Wirtschaft und weitere Liberalisierung des internationalen Handels, = markanter anstieg ausländischen kapitals in bereits bestehenden slowakischen Produktionsbetrieben, = umfassendere etablierung ausländischer Investoren, die ihre Filialen auf slowakischem Gebiet errichten, = steigender anteil ausländischer Finanzinstitute, = bedarf an beteiligung qualifizierter slowakischer Fachleute an europäischen entscheidungsinstitutionen. Im einklang mit dem Hochschulgesetz vom 21. Februar 2002 wurde die einrichtung des deutschsprachigen binationalen Studiengangs Internationales Finanzmanagement für die zweite Stufe des Studiums an der Wirtschaftsuniversität bratislava, in dem nicht nur absolventen der ersten Stufe des Studiums aller Fakultäten der Wirtschaftsuniversität, sondern auch die der anderen Fakultäten mit wirtschaftlicher Fachrichtung in der Slowakei studieren können, realisiert. Dieses konzept des Studiengangs unterstützen auch unsere Partner von der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg, weil es auch absolventen des ersten Studiengrades an der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg ermöglicht, daran teilzunehmen. auf diese art und Weise ist ein Studiengang entstanden, der markante fächer- und fakultätsübergreifende elemente enthält, was schließlich ein positiver und motivierender Impuls für die weitere bildung der Studiengänge an der Wirtschaftsuniversität bratislava sein kann. Der binationale Studiengang ist im einklang mit den relevanten bestimmungen des Gesetzes nr. 131/2002 des Gesetzblattes über die Hochschulen und über die änderung und ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Verordnungen errichtet und wird im rahmen des Studienfachs nr Finanzmanagement ausgeführt. Die akkreditierungskommission, beratungsorgan der regierung der Slowakischen republik, hat 8

www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht

www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht www.aau.at/rewi Masterstudium Wirtschaft und Recht Masterstudium Wirtschaft und Recht Die Fähigkeit zu vernetztem und disziplinenübergreifendem Denken ist heute eine unerlässliche Voraussetzung für eine

Mehr

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsinformatik Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Bachelor in Wirtschaftsinformatik www.wi.uni-erlangen.de/bachelor Bachelor in Wirtschaftsinformatik Bachelor in Wirtschaftsinformatik Voraussetzungen Zu den Voraussetzungen

Mehr

an die Hochschule und ihre Studierenden. Er gibt auch inhaltlich eine Linie vor: Um ihr gerecht zu werden, muss sie innovative Studiengänge anbieten.

an die Hochschule und ihre Studierenden. Er gibt auch inhaltlich eine Linie vor: Um ihr gerecht zu werden, muss sie innovative Studiengänge anbieten. Sperrfrist: 23. November 2015, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Was ist ein Studium an den Dualen Hochschulen? Das Studium an den Dualen Hochschulen besteht aus einem theoretischen Bachelor-Studium (Abschluss

Mehr

Ein wesentlicher Ausdruck von Unternehmertum. auch das Ungewöhnliche zu denken und es zu verwirklichen.

Ein wesentlicher Ausdruck von Unternehmertum. auch das Ungewöhnliche zu denken und es zu verwirklichen. Sperrfrist: 6. Mai 2015, 10.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Entrepreneurship

Mehr

Dritte Generation Ostdeutschland Perspektiven zu Arbeit und Leben Zukunft Heimat Traumpalast Mittelherwigsdorf am 28.

Dritte Generation Ostdeutschland Perspektiven zu Arbeit und Leben Zukunft Heimat Traumpalast Mittelherwigsdorf am 28. Dritte Generation Ostdeutschland Perspektiven zu Arbeit und Leben Zukunft Heimat Traumpalast Mittelherwigsdorf am 28. Dezember 2013 4. Zukunftswinternacht Leben Lieben Arbeiten Lebenswelten im Wandel vor

Mehr

Kateryna Khyzhniak. Universität Konstanz Geistenswissenschaftliche Sektion, Sprachwissenschaften Aufenthaltsbericht

Kateryna Khyzhniak. Universität Konstanz Geistenswissenschaftliche Sektion, Sprachwissenschaften Aufenthaltsbericht Aufenthaltsbericht Dank dem Rotary Club habe ich die Möglichkeit gehabt, die bis jetzt größte Erfahrung in meinem Leben zu bekommen, nämlich ein Auslandsjahr für das Studium an einer der anerkantesten

Mehr

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Name Ihrer Hochschule: Technische Universität München Studiengang und -fach: Technologie- und Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre In welchem Fachsemester

Mehr

1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - 08.09.2010 19:00 Uhr

1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - 08.09.2010 19:00 Uhr 1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Vogelsang, sehr geehrter Herr Strunz, und meine sehr geehrte Damen und Herren, meine

Mehr

Zertifizierte(r) Fördermittelberater(in) (FH)

Zertifizierte(r) Fördermittelberater(in) (FH) Zertifizierte(r) Fördermittelberater(in) (FH) Die erste deutsche Hochschulausbildung zum Thema Fördermittel Möchten Sie auch umfangreiche Mandate sicher zum Erfolg führen? Studieren Sie nebenberuflich

Mehr

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden

Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Studieren an den Dualen Hochschulen mit Deloitte Ein Leitfaden Was ist ein Studium an den Dualen Hochschulen? Das Studium an den Dualen Hochschulen besteht aus einem theoretischen Bachelor-Studium (Abschluss

Mehr

Wir fördern das Gute in NRW. www.nrwbank.de/azubiwelt

Wir fördern das Gute in NRW. www.nrwbank.de/azubiwelt Wir fördern das Gute in NRW. www.nrwbank.de/azubiwelt Teamgeist ist eine der guten Eigenschaften in NRW, die es wert sind, gefördert zu werden, und die unsere Auszubildenden im Gepäck haben sollten. So

Mehr

Selbstständigkeit und Existenzgründung von drittstaatsangehörige Personen

Selbstständigkeit und Existenzgründung von drittstaatsangehörige Personen Selbstständigkeit und Existenzgründung von drittstaatsangehörige Personen Fallstricke in der Praxis Das Netzwerk IQ wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium

Mehr

Virtual Roundtable: Perspektiven für SAP-Profis

Virtual Roundtable: Perspektiven für SAP-Profis Virtueller Roundtable "Perspektiven für SAP-Profis" in Kooperation mit apentia consulting der Personalberatung mit Fokus auf SAP Teilnehmer: Prof. Dr. Christian Scholz Organisation: Universität des Saarlandes

Mehr

Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen

Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen GGS soll eine der führenden Hochschulen für berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung von Führungskräften in Deutschland werden Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft übernehmen Heilbronn, den 05.

Mehr

Das konzernweite internationale E.ON Graduate Program

Das konzernweite internationale E.ON Graduate Program Das konzernweite internationale E.ON Graduate Program Erforschen Sie die ganze Welt von E.ON. Warum ein vielseitiges Unternehmen nur von einer Perspektive aus kennenlernen? E.ON bietet mit dem Graduate

Mehr

Geisteswissenschaftlicher Hochschuldialog der Universitäten Erlangen und Damaskus

Geisteswissenschaftlicher Hochschuldialog der Universitäten Erlangen und Damaskus Geisteswissenschaftlicher Hochschuldialog der Universitäten Erlangen und Damaskus Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des Anderen in Politik, Geschichte und Kultur Auswertung u. Analyse der Einrichtung und

Mehr

sehr geehrte Vertreter kooperierender Wissenschaftseinrichtungen,

sehr geehrte Vertreter kooperierender Wissenschaftseinrichtungen, Rede von Prof. Dr. Ralph Stengler, Präsident der Hochschule Darmstadt, anlässlich der Jubiläumsfeier des LOEWE Zentrums CASED zum 5. Jahr seines Bestehens Sehr geehrte Frau Staatsministerin Kühne Hörmann,

Mehr

Aussage: Das Seminar ist hilfreich für meine berufliche Entwicklung

Aussage: Das Seminar ist hilfreich für meine berufliche Entwicklung Nachhaltigkeitsüberprüfung der Breuel & Partner Gruppendynamikseminare In der Zeit von Januar bis Februar 2009 führten wir im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit eine Evaluation unserer Gruppendynamikseminare

Mehr

Mittleres Unternehmen (50-200 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen) derzeit arbeitssuchend. zum Studium

Mittleres Unternehmen (50-200 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen) derzeit arbeitssuchend. zum Studium Markieren Sie so: Korrektur: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst. Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung

Mehr

Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren

Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als

Mehr

Financial Management. master

Financial Management. master Financial Management master Vorwort Studiengangleiterin Prof. Dr. Mandy Habermann Liebe Studieninteressierte, mit dem Master-Studiengang Financial Management bieten wir Ihnen, die Sie einerseits erste

Mehr

Meisterklasse Osteuropa 2009/10. Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU

Meisterklasse Osteuropa 2009/10. Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU Meisterklasse Osteuropa 2009/10 Das Kompaktprogramm zum CEE Management an der WU Mittel- & Osteuropa als Sprungbrett für eine Managementkarriere Österreich ist ein führender Investor in Central & Eastern

Mehr

Die künftige Ingenieurausbildung in der EU - Brennpunkt Ostsee-Raum oder The Network of Excellence in Mechatronics in the Baltic Sea Region

Die künftige Ingenieurausbildung in der EU - Brennpunkt Ostsee-Raum oder The Network of Excellence in Mechatronics in the Baltic Sea Region Die künftige Ingenieurausbildung in der EU - Brennpunkt Ostsee-Raum oder The Network of Excellence in Mechatronics in the Baltic Sea Region Was ist Mechatronik? Was ist ein mechatronisches System? Mechatronik

Mehr

DER HOCHSCHULEN DES SAARLANDES

DER HOCHSCHULEN DES SAARLANDES 349 D I E N S T B L A T T DER HOCHSCHULEN DES SAARLANDES 2005 ausgegeben zu Saarbrücken, 19. August 2005 Nr. 24 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Seite Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Biotechnologie.

Mehr

Nach dem Modulhandbuch Statistik MSc bzw. Datenwissenschaft MSc, Modul Projektarbeit, gilt:

Nach dem Modulhandbuch Statistik MSc bzw. Datenwissenschaft MSc, Modul Projektarbeit, gilt: Außeruniversitäres Praktikum Bedingungen, Hinweise etc. Fakultät Statistik, Technische Universität Dortmund (Studiengänge: Statistik MSc, Datenwissenschaft MSc) Stand: März 2010 Nach der Prüfungsordnung

Mehr

MASTER-BERATUNG. im Fach Kunstgeschichte

MASTER-BERATUNG. im Fach Kunstgeschichte MASTER-BERATUNG im Fach Kunstgeschichte Wie ist der Masterstudiengang Kunstgeschichte aufgebaut? Was sind die Neuerungen ab WS 12/13? Die genaue Struktur Ihres Studiums entnehmen Sie am besten unserem

Mehr

Wirtschaftsingenieurwesen

Wirtschaftsingenieurwesen Wirtschaftsingenieurwesen Der Masterstudiengang Master of Science Die moderne Architektur unserer Gebäude lädt ein zu spontanen Diskussionen in zwangloser Atmosphäre. Theoretische Lehrinhalte werden in

Mehr

Wie finde ich das richtige Praktikum für mich?

Wie finde ich das richtige Praktikum für mich? Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Wie finde ich das richtige Praktikum für mich? Teil 1: Was suche ich überhaupt? Bevor Sie sich auf die konkrete Suche nach einem Praktikumsplatz begeben, sollten Sie

Mehr

Juristenausbildung in China

Juristenausbildung in China Juristenausbildung in China von Yiying Yang, China University of Political Science and Law Wenn wir die Geschichte betrachten, dann wissen wir, dass die Magisterstudium/-ausbildung in Deutschland entstanden

Mehr

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung Mummert-Stipendien für Manager von morgen aus Mittel- und Südosteuropa Fragen + Antworten = Argumente Stand: Februar 2008 Welches...... Ziel verfolgt die Mummert-Stiftung?

Mehr

FAQ zum Deutschlandstipendium

FAQ zum Deutschlandstipendium FAQ zum Deutschlandstipendium Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis Deutschlandstipendium 1. Deutschlandstipendium 1.1 Zweck des Stipendiums und Förderfähigkeit 1. Deutschlandstipendium 1.2 Art und

Mehr

ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele

ONLINE-AKADEMIE. Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht Ziele ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits

Mehr

Mehr Geld verdienen! Lesen Sie... Peter von Karst. Ihre Leseprobe. der schlüssel zum leben. So gehen Sie konkret vor!

Mehr Geld verdienen! Lesen Sie... Peter von Karst. Ihre Leseprobe. der schlüssel zum leben. So gehen Sie konkret vor! Peter von Karst Mehr Geld verdienen! So gehen Sie konkret vor! Ihre Leseprobe Lesen Sie...... wie Sie mit wenigen, aber effektiven Schritten Ihre gesteckten Ziele erreichen.... wie Sie die richtigen Entscheidungen

Mehr

1) Was sind die Ziele des Europäischen Wirtschaftsführerscheins, EBC*L? 4) Von wem wurde der EBC*L initiiert und von wem wird er betrieben?

1) Was sind die Ziele des Europäischen Wirtschaftsführerscheins, EBC*L? 4) Von wem wurde der EBC*L initiiert und von wem wird er betrieben? FAQs zum EBC*L - Allgemein 1) Was sind die Ziele des Europäischen Wirtschaftsführerscheins, EBC*L? 2) Wer gehört zur Zielgruppe des EBC*L? 3) Welchen Nutzen haben EBC*L AbsolventInnen? 4) Von wem wurde

Mehr

Nachstehend wird der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre bekannt gemacht, wie er sich aus

Nachstehend wird der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre bekannt gemacht, wie er sich aus Nachstehend wird der Wortlaut der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre bekannt gemacht, wie er sich aus - der Fassung der Ordnung vom 17. April 2013 (Brem.ABl. S. 607), und

Mehr

Herausforderung: Schreiben wissenschaftlicher Texte im Studium

Herausforderung: Schreiben wissenschaftlicher Texte im Studium Keine Behinderung durch Handicap Ergebnisse aus dem World Café TISCHTHEMA Herausforderung: Schreiben wissenschaftlicher Texte im Studium START Bitte klicken Sie auf die einzelnen Texte! Kann man lange

Mehr

Bachelor Informatik Studienschwerpunkt Medizinische Informatik

Bachelor Informatik Studienschwerpunkt Medizinische Informatik Studienverlaufspläne Studienverlaufspläne sollen dazu dienen eine Idee zu geben, wie man sein Studium ohne Verzögerung aufbauen kann. Studierst Du genau nach diesen Empfehlungen, hast Du für jedes Modul

Mehr

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten

Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Erfahrungsbericht für BayBIDS-Stipendiaten Name Ihrer Hochschule: Technische Hochschule Georg Simon-Ohm Nürnberg Studiengang und -fach: International Business/ BWL In welchem Fachsemester befinden Sie

Mehr

Valentin Wittmann: "Neu ist der Modulgedanke"

Valentin Wittmann: Neu ist der Modulgedanke Powered by Seiten-Adresse: https://www.gesundheitsindustriebw.de/de/fachbeitrag/aktuell/valentin-wittmann-neu-istder-modulgedanke/ Valentin Wittmann: "Neu ist der Modulgedanke" Prof. Dr. Valentin Wittmann

Mehr

Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl

Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon

Mehr

Welches Übersetzungsbüro passt zu mir?

Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,

Mehr

Das Leitbild vom Verein WIR

Das Leitbild vom Verein WIR Das Leitbild vom Verein WIR Dieses Zeichen ist ein Gütesiegel. Texte mit diesem Gütesiegel sind leicht verständlich. Leicht Lesen gibt es in drei Stufen. B1: leicht verständlich A2: noch leichter verständlich

Mehr

Workshops und interaktive Referate 2015. Career Center und Beratung

Workshops und interaktive Referate 2015. Career Center und Beratung Seite 1 von 6 Workshops und interaktive Referate 2015 Career Center und Beratung Kontakt: Maria Simmen, Leiterin Career Center und Beratung Tel.: 081 286 39 75 Mail: maria.simmen@htwchur.ch Büro: Comercialstrasse

Mehr

Wie wähle ich eine Hochschule?

Wie wähle ich eine Hochschule? Wie wähle ich eine Hochschule? Inhalt 1.Was will ich studieren? Selbsteinschätzungstests 2.Welche Hochschulform passt zu mir? 3.Der Weg zum Studiengang 4.Profil der Hochschule/ des Studienganges 5.Welche

Mehr

Wir schenken Freiheit - das Späterzahlungsmodell der praxishochschule. Der Umgekehrte Generationenvertrag - Erst studieren. Später zahlen.

Wir schenken Freiheit - das Späterzahlungsmodell der praxishochschule. Der Umgekehrte Generationenvertrag - Erst studieren. Später zahlen. Wir schenken Freiheit - das Späterzahlungsmodell der praxishochschule Die praxishochschule ist eine Hochschule in privater Trägerschaft. Als Hochschule wollen wir gewährleisten, dass sich jeder das Studium

Mehr

Mit BAföG ins Ausland

Mit BAföG ins Ausland Mit BAföG ins Ausland Ich will ein Auslandssemester / Auslandsjahr absolvieren. Steht mir mein BAföG-Anspruch auch im Ausland zu? Grundsätzlich ja, wenn einige (wenige) Bedingungen erfüllt sind. Ich bekomme

Mehr

Kooperation mit der Deutschen Schule Bratislava

Kooperation mit der Deutschen Schule Bratislava Kooperation mit der Deutschen Schule Bratislava Ziel der Zusammenarbeit Sponsoren unterstützen die Deutsche Schule Bratislava bei ihrem kontinuierlichen Aufbau und tragen so zu einem stabilen Schulbetrieb

Mehr

L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016

L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 L10N-Manager 3. Netzwerktreffen der Hochschulübersetzer/i nnen Mannheim 10. Mai 2016 Referentin: Dr. Kelly Neudorfer Universität Hohenheim Was wir jetzt besprechen werden ist eine Frage, mit denen viele

Mehr

Erste Änderungssatzung zur Studienordnung

Erste Änderungssatzung zur Studienordnung Erste Änderungssatzung zur Studienordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (1. ÄSa - StudO-BWM) vom.. 2009 Auf der Grundlage von

Mehr

Amtliche Mitteilungen Nr. 11/2006 05.07.2006 Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik

Amtliche Mitteilungen Nr. 11/2006 05.07.2006 Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik Amtliche Mitteilungen Nr. 11/2006 05.07.2006 Studien- und Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik Inhaltsverzeichnis 1 Geltungsbereich 2 Bezugnahme auf die Musterordnung 3 Leitbild

Mehr

02.06.10. career:forum. Traumberuf JournalistIn: Das kleine 1x1 der Freiberuflichkeit SSC-screenBOOK Texte und Bilder zum lesen am Bildschirm

02.06.10. career:forum. Traumberuf JournalistIn: Das kleine 1x1 der Freiberuflichkeit SSC-screenBOOK Texte und Bilder zum lesen am Bildschirm 02.06.10 career:forum Traumberuf JournalistIn: Das kleine 1x1 der Freiberuflichkeit SSC-screenBOOK Texte und Bilder zum lesen am Bildschirm Britta Mersch Freie Journalistin, Köln Als freier Journalist

Mehr

Geld Verdienen im Internet leicht gemacht

Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Geld Verdienen im Internet leicht gemacht Hallo, Sie haben sich dieses E-book wahrscheinlich herunter geladen, weil Sie gerne lernen würden wie sie im Internet Geld verdienen können, oder? Denn genau das

Mehr

Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change

Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change Kandidat_innen der Studierendenvertretung des Studiengangs Gender, culture and social change Liebe Studierende, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben dürftet, stehen die ÖH-Wahlen vor der Tür.

Mehr

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik. Bachelor of Science

Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik. Bachelor of Science Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatik Bachelor of Science Arbeitgeberin Stadt Köln Köln ist mehr als eine Stadt: Köln ist ein Lebensgefühl! Eine pulsierende, lebendige Stadt mit

Mehr

Kreativ visualisieren

Kreativ visualisieren Kreativ visualisieren Haben Sie schon einmal etwas von sogenannten»sich selbst erfüllenden Prophezeiungen«gehört? Damit ist gemeint, dass ein Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn wir uns

Mehr

Begleitung beim Berufseinstieg als Gebärdensprachdolmetscher Seminarreihe ab dem 24. April 2015. Hamburg (Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben)

Begleitung beim Berufseinstieg als Gebärdensprachdolmetscher Seminarreihe ab dem 24. April 2015. Hamburg (Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben) Begleitung beim Berufseinstieg als Gebärdensprachdolmetscher Seminarreihe ab dem 24. April 2015 Hamburg (Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben) In diesem Seminar wird an sechs regelmäßig aufeinander

Mehr

Alumni Club. Das aktive Netzwerk nach dem TUM Executive MBA

Alumni Club. Das aktive Netzwerk nach dem TUM Executive MBA Alumni Club Das aktive Netzwerk nach dem TUM Executive MBA Der TUM Executive MBA Alumni e.v. ist die Plattform für Förderer und Absolventen des Executive MBA, um untereinander Kontakte zu pflegen, neue

Mehr

Evangelisieren warum eigentlich?

Evangelisieren warum eigentlich? Predigtreihe zum Jahresthema 1/12 Evangelisieren warum eigentlich? Ich evangelisiere aus Überzeugung Gründe, warum wir nicht evangelisieren - Festes Bild von Evangelisation - Negative Erfahrungen von und

Mehr

Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang. Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02)

Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang. Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02) Tutorium zur Mikroökonomie II WS 02/03 Universität Mannheim Tri Vi Dang Aufgabenblatt 3 (KW 44) (30.10.02) Aufgabe 1: Preisdiskriminierung dritten Grades (20 Punkte) Ein innovativer Uni-Absolvent plant,

Mehr

eidam & partner. die auslands-experten. interkulturelles training. coaching. consulting. elearning.

eidam & partner. die auslands-experten. interkulturelles training. coaching. consulting. elearning. das eidam & partner auslandsstipendium bewerbungsunterlagen unser angebot Pro Semester bieten wir 15 deutschen Studenten ein Auslandsstipendium über 450,- Euro pro Monat. Unser Stipendium wird für Auslandspraktika

Mehr

Ab kommendem Herbst gibt es an der Universität Innsbruck daher wieder einen

Ab kommendem Herbst gibt es an der Universität Innsbruck daher wieder einen Klassische juristische Berufe befinden sich im Umbruch. Genügte früher ein Jusstudium, um die Karriereleiter nach oben zu klettern, hat sich das Anforderungsprofil für Juristen mittlerweile stark verändert.

Mehr

Masterstudiengänge nach einem Bachelorabschluss an der HdBA

Masterstudiengänge nach einem Bachelorabschluss an der HdBA Masterstudiengänge nach einem Bachelorabschluss an der HdBA Weiterführend studieren mit einem HdBA-Bachelor Ihre akademische Karriere soll nach dem Bachelorstudium an der HdBA noch nicht beendet sein?

Mehr

Wissenschaft in der Stadt Das Beispiel von Rennes

Wissenschaft in der Stadt Das Beispiel von Rennes November 2009 D.G.R.M.G/ D.R.I Wissenschaft in der Stadt Das Beispiel von Rennes Eine Präsentation von Mme Lefrançois Rennes - Hannover - Poznan Plan der Präsentation Einführung : Rennes, eine Regionshauptstadt

Mehr

Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern

Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Erfahrungen mit Hartz IV- Empfängern Ausgewählte Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen aus den Branchen Gastronomie, Pflege und Handwerk Pressegespräch der Bundesagentur für Arbeit am 12. November

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

WU Masterday: Masterstudium Volkswirtschaft. Christian Bellak Cécile Undreiner 2. April 2014

WU Masterday: Masterstudium Volkswirtschaft. Christian Bellak Cécile Undreiner 2. April 2014 WU Masterday: Masterstudium Volkswirtschaft Christian Bellak Cécile Undreiner 2. April 2014 Haben Sie Interesse an gesellschaftsund wirtschaftspolitisch relevanten Fragen? Fall Hypo: Sollen Banken gerettet

Mehr

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg Landkreis Hersfeld-Rotenburg Auf den nachfolgenden Seiten lesen Sie eine Rede von Landrat Dr. Karl-Ernst Schmidt anlässlich der Absolventenverabschiedung von Studium Plus, Freitag, 05. Juli 2013, 14:00

Mehr

Workshop: Wie ich mein Handikap verbessere erfolgreich Leben mit Multiple Sklerose!

Workshop: Wie ich mein Handikap verbessere erfolgreich Leben mit Multiple Sklerose! INTEGRA 7.-9.Mai 2014 Gernot Morgenfurt - Weissensee/Kärnten lebe seit Anfang der 90iger mit MS habe in 2002 eine SHG (Multiple Sklerose) gegründet und möchte viele Menschen zu einer etwas anderen Sichtweise

Mehr

Vom 30. Juni 2006. (Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2006/2006-11.pdf)

Vom 30. Juni 2006. (Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2006/2006-11.pdf) Satzung über die Festsetzung der Zulassungszahlen der im Studienjahr 2006/2007 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg als Studienanfängerinnen oder Studienanfänger sowie im höheren aufzunehmenden Bewerberinnen

Mehr

Eröffnung der Nordakademie Graduate School 26. Sept. 2013, 12 Uhr, Dockland, Van-der-Smissen-Str. 9

Eröffnung der Nordakademie Graduate School 26. Sept. 2013, 12 Uhr, Dockland, Van-der-Smissen-Str. 9 Seite 1 von 7 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Eröffnung der Nordakademie Graduate School 26. Sept. 2013, 12 Uhr, Dockland, Van-der-Smissen-Str. 9 Es gilt

Mehr

DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG DAS PARETO PRINZIP DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG von Urs Schaffer Copyright by Urs Schaffer Schaffer Consulting GmbH Basel www.schaffer-consulting.ch Info@schaffer-consulting.ch Haben Sie gewusst dass... >

Mehr

International verständliche Titel für. die höhere Berufsbildung

International verständliche Titel für. die höhere Berufsbildung International verständliche Titel für die höhere Berufsbildung Abschlüsse der höheren Berufsbildung Die höhere Berufsbildung trägt wesentlich dazu bei, dass die Schweizer Wirtschaft ihre hohe Qualität

Mehr

Betrifft: alle Fakultäten HINWEIS

Betrifft: alle Fakultäten HINWEIS Betrifft: alle Fakultäten Die RAG - Stiftung unterstützt die Initiative Deutschlandstipendium des Bundes. Sie ruft alle Studierenden zur Bewerbung auf jetzt bewerben! Die RAG-Stiftung finanziert zum Wintersemester

Mehr

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehemalige des LL.M. Wirtschaftsstrafrecht,

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehemalige des LL.M. Wirtschaftsstrafrecht, Institut für Wirtschaftsstrafrecht Prof. Dr. Roland Schmitz Telefon (05 41) 9 69-4696/4665 Telefax (05 41) 9 69-4691 www.jura.uni-osnabrueck.de E-Mail: instwsr@uos.de 01.11.2011 Einladung zum 3. Alumni

Mehr

Weil Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle steht.

Weil Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle steht. Weil Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle steht. phototan und mobiletan die innovativen Sicherheitsverfahren der Commerzbank Die Bank an Ihrer Seite Online Banking. Aber sicher. 2 Online Banking. Aber

Mehr

Das Seminar ist eine Prüfungsleistung für Bachelor und Masterstudierende der Informatik!

Das Seminar ist eine Prüfungsleistung für Bachelor und Masterstudierende der Informatik! Das Seminar ist eine Prüfungsleistung für Bachelor und Masterstudierende der Informatik! 1. Eintragung in die Seminarliste via Stud.IP (Bewerbungsverfahren) Die Eintragung in die Seminarliste Ihrer Wahl

Mehr

Arbeiten Sie gerne für die Ablage?

Arbeiten Sie gerne für die Ablage? University of Applied Sciences Arbeiten Sie gerne für die Ablage? Ihr Studium kommt nun in die Schlussphase, denn Sie haben sich gerade zur Abschlussarbeit angemeldet. Auch wenn das Ende Ihres Studiums

Mehr

INFORMATION SESSION: OPPORTUNITIES ABROAD

INFORMATION SESSION: OPPORTUNITIES ABROAD INFORMATION SESSION: OPPORTUNITIES ABROAD Für Wintersemester 2016/17 Bewerbungstermin Double Degree/ THEMIS: 13. - 20. November 2015 Bewerbungstermin 1: 4. 15. Dezember 2015 Bewerbungstermin 2: 25. 29.

Mehr

Berufsstart Wirtschaft

Berufsstart Wirtschaft Berufsstart Wirtschaft Wirtschaftswissenschaftler Juristen Wintersemester 2014/2015 Grundlagen Studiengangsperspektiven Karrierechancen Erfahrungsberichte Zahlreiche Stellenangebote berufsstart.de »Die

Mehr

Unser Interview mit Frau N. FLS* *Name von der Redaktion geändert.

Unser Interview mit Frau N. FLS* *Name von der Redaktion geändert. Unser Interview mit Frau N. FLS* *Name von der Redaktion geändert. Frau N. FLS* stellt sich vor Name: Frau N. FLS* Alter: 27 Ausbildungsabschluss an der FLS: Fremdsprachenkorrespondentin (E/S) und Europakorrespondentin

Mehr

Erfahrungsbericht. Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes (ohne

Erfahrungsbericht. Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes (ohne Erfahrungsbericht Name: Erl Vorname: Andreas E-mail: Andreas.erl@gmx.net X Studiensemester Praxissemester Diplomarbeit Gasthochschule: BMF Budapest Firma: Firma: Zeitraum: 02/06-06/06 Land: Ungarn Stadt:

Mehr

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass

Mehr

Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP.

Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Woche 1: Was ist NLP? Die Geschichte des NLP. Liebe(r) Kursteilnehmer(in)! Im ersten Theorieteil der heutigen Woche beschäftigen wir uns mit der Entstehungsgeschichte des NLP. Zuerst aber eine Frage: Wissen

Mehr

ALLGEMEINES Wie hoch waren die monatlichen Kosten für? Kosten für Kopien, Skripten, etc.: Sonstiges (Ausgehen):

ALLGEMEINES Wie hoch waren die monatlichen Kosten für? Kosten für Kopien, Skripten, etc.: Sonstiges (Ausgehen): PERSÖNLICHE DATEN: Name des/der Studierenden: (freiwillige Angabe) E-Mail: (freiwillige Angabe) Gastinstitution und Angabe der Fakultät / Gastunternehmen: Universidad Carlos 3 de Madrid Studienrichtung

Mehr

Gesundheit PLUS. American Express Gesundheit und Vorsorge. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express.

Gesundheit PLUS. American Express Gesundheit und Vorsorge. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express. American Express Gesundheit und Vorsorge Gesundheit PLUS Versicherung Alles über Ihre neue von American Express. Willkommen zu mehr Sicherheit Hier finden Sie alle Leistungen, die Sie mit Ihrer neuen Versicherung

Mehr

Krippenspiel für das Jahr 2058

Krippenspiel für das Jahr 2058 Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Spielen & Gestalten Krippenspiel für das Jahr 2058 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Impressum Weihnachtsspielangebot 2009 Krippenspiel für das Jahr 2058 K 125 Die Aufführungsrechte

Mehr

Wien = Menschlich. freigeist.photography

Wien = Menschlich. freigeist.photography Wien = Menschlich freigeist.photography Idee zu diesem Projekt Wovon lebt eine Stadt wie WIEN? Von seiner Geschichte, seiner Architektur, seinen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen heimischen Köstlichkeiten.

Mehr

Wortschatz zum Thema: Arbeitssuche, Bewerbung, Arbeitsbedingungen

Wortschatz zum Thema: Arbeitssuche, Bewerbung, Arbeitsbedingungen 1 Wortschatz zum Thema: Arbeitssuche, Bewerbung, Arbeitsbedingungen Rzeczowniki: die Arbeit, -en der Job, -s die Tätigkeit, -en die Heimarbeit die Gelegenheitsarbeit die körperliche / geistige Arbeit die

Mehr

Finance and Accounting - Masterstudium

Finance and Accounting - Masterstudium Finance and Accounting - Masterstudium Ziele des Masterstudiums Finance & Accounting Ziel des Masterstudiums "Finance and Accounting" ist, vertiefendes Wissen sowohl im Bereich Finance als auch im Bereich

Mehr

Ausbildung. Erfahrungsbericht einer Praktikantin

Ausbildung. Erfahrungsbericht einer Praktikantin Ausbildung Erfahrungsbericht einer Praktikantin Lilia Träris hat vom 26.05. 05.06.2015 ein Praktikum in der Verwaltung der Gütermann GmbH absolviert. Während dieser zwei Wochen besuchte sie für jeweils

Mehr

BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS)

BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS) Master BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (VOCATIONOMICS) Abschluss: Master of Science (M.Sc.) Kerndaten des Studienganges Beginn: Erstzulassung im Wintersemester 2010/2011 Zulassung in der Regel zum Wintersemester

Mehr

Einstellungen der Deutschen gegenüber dem Beruf der Putzfrau

Einstellungen der Deutschen gegenüber dem Beruf der Putzfrau Auftraggeber: Helpling GmbH Frankfurt a.m.: 5. November 05 3367/n5447 Go/Bü Untersuchungsdesign Zielgruppe: Stichprobengröße: Die in Privathaushalten in Deutschland lebenden deutschsprachigen Personen

Mehr

neu gut? und warum ist das

neu gut? und warum ist das Neue Perspektiven Was neu ist und warum ist das gut? Die Veränderungen in Schulen, Hochschulen und der beruflichen Bildung geben Schülern, jungen Berufstätigen und Studenten neue Perspektiven. Immer mehr

Mehr

Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend

Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend Landeshauptstadt München Hep Monatzeder Bürgermeister Grußwort zur Vorlesungsreihe Leitbild Nachhaltiugkeit, Themenabend Biodiversität 02.05.2012, 18:30 Uhr, Altes Rathaus Sehr geehrte Damen und Herren,

Mehr

Vortrag von Gracia Schade Zentrum für selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung

Vortrag von Gracia Schade Zentrum für selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung LANDESKONFERENZ KÄRNTEN 22. April 2015 Seeparkhotel Klagenfurt Vortrag von Gracia Schade Zentrum für selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung Hinweis: Dieser Text ist in leicht verständlicher

Mehr

Satzung zur Änderung der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Wirtschaft mit Technologie an der Technischen Universität München

Satzung zur Änderung der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Wirtschaft mit Technologie an der Technischen Universität München Satzung zur Änderung der Fachprüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang Wirtschaft mit Technologie an der Technischen Universität München Vom 8. September 2015 Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz

Mehr

Das Berufsbild des Cottbuser Wirtschaftsingenieurs:

Das Berufsbild des Cottbuser Wirtschaftsingenieurs: : Ergebnisse einer schriftlichen Befragung der Absolventen des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen an der BTU Cottbus, durchgeführt im Frühjahr 2 durch den Lehrstuhl für Marketing und Innovationsmanagement

Mehr

STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING. Studienplan Masterstudium Finance and Accounting 1 AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING. Studienplan Masterstudium Finance and Accounting 1 AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN STUDIENPLAN FÜR DAS MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING AN DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN Der Senat der Wirtschaftsuniversität Wien hat am 15.11.2006 auf Grund des Bundesgesetzes über die Organisation

Mehr