slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015"

Transkript

1 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou od , ktorá bola dňa schválená v 2. aj 3. čítaní a čaká na podpis prezidenta SR. S ohľadom na rozsiahlosť novely uvádzame vybrané oblasti: VÝSKUM A VÝVOJ S cieľom podporiť výskum a vývoj slovenský parlament schválil stimuly vo forme odpočtu zo základu dane do výšky 150% súvisiacich oprávnených nákladov na výskum a vývoj. Základom je 125%-ný super-odpočet výdavkov na výskum a vývoj, ktorý sa po splnení podmienok navýši v prípade personálnych nákladov ako aj v prípade medziročného nárastu nákladov. Spoločnosti uplatňujúce podporu budú povinné vypracovať písomný projekt výskumu a vývoja, ktorý budú v prípade kontroly predkladať správcovi dane. NÍZKA KAPITALIZÁCIA Na rozdiel od konceptu nízkej kapitalizácie, ktorý sa uplatňuje vo väčšine krajín EÚ, zavádza nové pravidlo strop na nákladové úroky vo výške 25% EBITD (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) vykázaného v účtovnej závierke podľa slovenských účtovných predpisov. Uplatní sa na úvery a pôžičky medzi spriaznenými osobami. NOVELLE DES KÖST-GESETZES AB In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner möchten wir Sie über die am in Kraft zu tretende Novelle des Körperschaftsteuergesetzes informieren, die am in der 2. und 3. Lesung verabschiedet wurde und auf die Unterzeichnung durch den Präsidenten wartet. Unter Berücksichtigung der umfangreichen Ausgestaltung der Novelle berichten wir über ausgewählte Bereiche: FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Zur Förderung der Forschung und Entwicklung ( F&E ) verabschiedete das slowakische Parlament Förderungsgelder. Diese haben die Form des Abzugs von der Bemessungsgrundlage in Höhe von bis zu 150% der berechtigten Kosten für. Grundlage ist ein 125%-iger Super-Abzug von F&E-Kosten, der nach Erfüllung der Bedingungen bei Personalkosten sowie beim zwischenjährlichen Anstieg der Kosten noch erhöht wird. Unternehmen, die diese Förderung in Anspruch nehmen, müssen ein schriftliches F&E-Projekt vorbereiten, das bei einer Betriebsprüfung dem Steuerverwalter vorzulegen ist. UNTERKAPITALISIERUNG Im Unterschied zu dem in den meisten EU- Staaten verwendeten Konzept der führt die neue Regelung eine Obergrenze für den Zinsaufwand ihv 25% des EBITD (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) gemäß dem nach slowakischen RLG-Vorschriften erstellten Jahresabschluss ein. Diese findet Anwendung auf Kredite und Darlehen zwischen verbundenen Unternehmen.

2 STRANA 2/6 NOVEMBER 2014 SEITE 2/6 NOVEMBER 2014 Toto nové pravidlo by sa nemalo vzťahovať na finančné inštitúcie vrátane leasingových spoločností. Okrem toho sa toto pravidlo nemusí vzťahovať na niektoré finančné transakcie. TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE Pravidlá transferového oceňovania sa rozšíria o nové ustanovenia, z ktorých najdôležitejšie je rozšírenie konceptu aj na domáce subjekty. Keďže pre účely dane z príjmu nie je možné využiť výhody skupinového zdaňovania, odporúčame rozšíriť transferovú dokumentáciu o transakcie uskutočňované v rámci Slovenska. ODPISOVANIE MAJETKU Novela prináša mnohé zmeny v tejto oblasti. Jednak zavádza limit odpisovania osobných áut najviac z obstarávacej ceny 48 tis. EUR, pričom uplatnenie limitu závisí od výšky základu dane. Uvedené nachádza uplatnenie aj v prípade finančného a operatívneho leasingu. Zavedené budú dve nové odpisové skupiny (3. skupina 8 rokov a 6. skupina 40 rokov), pričom podnikatelia budú povinní preradiť do nových skupín aj majetok nadobudnutý a už odpisovaný v minulosti. Možnosť uplatniť zrýchlené odpisovanie sa zúži len na majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny. DAŇOVÉ STRATY Umorovanie daňových strát bude možné len rovnomerne, naďalej počas obdobia 4 rokov. Diese neue Regel sollte nicht auf Finanzinstitutionen einschließlich gesellschaften anwendbar sein. Zudem könnten einige Finanztransaktionen außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Regelung liegen. VERRECHNUNGSPREISE Die Verrechnungspreisregeln werden um neue Bestimmungen erweitert, von denen die Wichtigste die Erweiterung des Konzepts auch auf inländische Subjekte ist. Sofern für körperschaftsteuerliche Zwecke keine Gruppenbesteuerung möglich ist, empfehlen wir, die Verrechnungspreisdokumentation um Transaktionen im Rahmen der Slowakei zu erweitern. ABSCHREIBUNG DES ANLAGEVERMÖGENS Die Novelle führt zahlreiche Änderungen in diesem Bereich ein. Eingeführt wird eine Obergrenze für die Abschreibung von Pkws höchstens 48 Tsd. EUR von den Anschaffungskosten, wobei die Geltendmachung dieses Grenzbetrags von der Höhe der Bemessungsgrundlage abhängt. Diese Regelung findet Anwendung auch im Fall des Finanzierungs- und operativen s. Eingeführt werden zwei neue Abschreibungsgruppen (3. Gruppe 8 Jahre und 6. Gruppe 40 Jahre), wobei auch das bereits in der Vergangenheit angeschaffte und teilweise abgeschriebene Anlagevermögen von den Unternehmen in die neuen Gruppen einzuordnen ist. Die Möglichkeit der Geltendmachung degressiver Abschreibungen wird nur noch für die 2. und 3. Abschreibungsgruppe anwendbar sein. STEUERLICHE VERLUSTE Der Steuerverlustvortrag wird nur gleichmäßig und wie bisher während einer 4-Jahres-Periode möglich sein.

3 STRANA 3/6 NOVEMBER 2014 SEITE 3/6 NOVEMBER 2014 SLUŽBY ZO ZAHRANIČIA Podmienkou zdaňovania služieb poskytnutých nerezidentnými daňovníkmi pri zdroji bude ich výkon na území SR (obchodné, technické a iné poradenstvo, sprostredkovanie, stavebná a montážna činnosť atď.). Touto úpravou sa zúži aj rozsah platieb podliehajúcich 35% dani zrážkou. Zákon zavádza režim zrážkovej dane bez možnosti podania daňového priznania (v súčasnosti podliehajú takéto príjmy zabezpečeniu dane). LEASING Najdôležitejšie zmeny v tejto oblasti: novela vypúšťa tzv. leasingové odpisy, zisk dosiahnutý z titulu spätného leasingu sa zdaní jednorazovo, zavádzajú sa nové pravidlá na uplatnenie limitu pre odpisovanie luxusných vozidiel v závislosti od druhu leasingu, v prípade operatívneho leasingu budú limitom dosiahnuté výnosy, vypúšťa sa limit 3 rokov pre finančný leasing. Nové pravidlá uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku v prípade finančného leasingu zasiahnu aj existujúce zmluvy uzatvorené po NEPEŇAŽNÉ PRÍJMY Novela zavádza brutáciu nepeňažných príjmov, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancom, pričom navýšené plnenie je príjmom zo závislej činnosti. DIENSTLEISTUNGEN AUS AUSLAND Bedingung für die Quellenbesteuerung der von nichtansässigen Steuersubjekten erbrachten Dienstleistungen ist künftig die Leistungserbringung im Inland (kaufmännische, technische und andere Beratung, Vermittlung, Bau- und Montagetätigkeiten usw.). Hierdurch verringert sich auch der Umfang der der 35%igen Quellensteuer unterliegenden Zahlungen. Das Gesetz führt das Konzept der Quellensteuer ohne Möglichkeit der Abgabe einer Steuererklärung ein (derzeit unterliegen diese Einkünfte der Steuersicherung). LEASING Wichtigste Änderungen: die Novelle hebt die - Abschreibungen auf, der Gewinn aus dem Rückmietverkauf wird einmalig besteuert, eingeführt werden neue Regeln bezüglich der Obergrenze für die Abschreibung von Luxus-Pkws in Abhängigkeit von der art beim operativen gleicht die Obergrenze den erzielten Erlösen, die 3-Jahres-Grenze für das Finanzierungsleasing wird aufgehoben. Die neuen Regeln für die steuerliche Abzugsfähigkeit von Abschreibungen auf Sachanlagen beim Finanzierungsleasing beziehen sich auch auf bestehende, nach dem abgeschlossene Verträge. SACHBEZÜGE Die Novelle führt die Hochrechnung der den Arbeitnehmern vom Arbeitgeber gewährten ein, wobei das Ergebnis unter Einkünfte aus unselbständiger Arbeit fällt.

4 STRANA 4/6 NOVEMBER 2014 SEITE 4/6 NOVEMBER 2014 Zároveň dochádza k zrovnoprávneniu peňažných a nepeňažných príjmov poskytnutých v súlade so zákonníkom práce na strane zamestnávateľa, t.j. budú uznané za daňový výdavok na strane právnickej osoby. Tento prístup daňovej správy je podľa nášho názoru uplatniteľný aj v minulosti, odporúčame však konkrétnu analýzu. VÝDAVKY OSOBNEJ SPOTREBY Výdavky súvisiace s majetkom, ktorý je používaný v rámci podnikania a zároveň aj na osobnú spotrebu, je potrebné pre daňové účely krátiť v pomere zodpovedajúcom jeho skutočnému použitiu, čo je však potrebné aj preukázať. Jedná sa o výdavky na obstaranie, prevádzkovanie, technické zhodnotenie i údržbu daného majetku. V zákone zostala naďalej možnosť paušálneho uplatnenia výdavkov vo výške 80% (tento pomer sa nepreukazuje). PODMIENKA ZAPLATENIA Viaceré výdavky bude možné odpočítať od základu dane až po ich zaplatení, napr. na: nájomné za hmotný aj nehmotný majetok, marketingové štúdie, prieskum trhu (podmienka prijatia aj pri výnosoch), sprostredkovateľské provízie, ktoré sú zároveň limitované do 20% hodnoty sprostredkovaného obchodu (pôvodný návrh bol 10%), Zugleich erfolgt eine Gleichstellung der in Einklang mit dem Arbeitsgesetzbuch gewährten finanziellen Einkünfte und auf Seiten des Arbeitgebers, d.h. sie werden bei juristischen Personen steuerlich abzugsfähig sein. Dieser Ansatz der Finanzverwaltung war unserer Ansicht nach auch bereits in der Vergangenheit anwendbar, wir empfehlen jedoch eine fallbezogene Analyse. AUSGABEN FÜR DEN PERSÖNLCIHEN VERBRAUCH Ausgaben izm dem Vermögen, das für die Unternehmenstätigkeit und zugleich für den persönlichen benutzt wird, sind für steuerliche Zwecke in einem der tatsächlichen Nutzung entsprechenden Verhältnis zu kürzen, was allerdings auch nachzuweisen ist. Es handelt sich um Ausgaben für die Anschaffung, den Betrieb und die Instandhaltung dieses Vermögens. Im Gesetz blieb weiterhin die Möglichkeit der pauschalen Geltendmachung von Ausgaben ihv 80% verankert (ohne Nachweisbedarf). BEDINGUNG DER BEZAHLUNG Zahlreiche Ausgaben dürfen künftig erst nach Zahlungseingang von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden, z.b.: Miete für materielles sowie immaterielles Vermögen, Marketingstudien, Marktforschung (Bedingung des Zahlungseingangs auch bei den Erträgen), Vermittlungsprovisionen, die zugleich auf 20% des Wertes der vermittelten Transaktion begrenzt sind (ursprünglicher Vorschlag 10%),

5 STRANA 5/6 NOVEMBER 2014 SEITE 5/6 NOVEMBER 2014 Nízkaka pitalizácia výdavky na akékoľvek dodávky od daňovníkov nezmluvných štátov, ktoré predstavujú zdroj príjmov na území SR; podmienkou daňovej uznateľnosti je naďalej splnenie povinnosti vykonať zrážku príp. zabezpečenie dane vrátane úhrady správcovi dane a predloženia oznámenia, poradenské a právne služby, získanie noriem a certifikátov, pričom tieto výdavky sa uplatnia počas 36 mesiacov po zaplatení. Ausgaben für jegliche Lieferungen/Leistungen von Steuersubjekten aus Nicht-DBA- Staaten, die als Einkünftequelle in der Slowakei gelten; Bedingung für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist nach wie vor die Einbehaltung und Abführung der Quellensteuer/ Steuersicherung einschließlich der Abgabe der Mitteilung, Beratungs- und Rechtsleistungen, Erlangen von Normen und Zertifikaten, wobei diese Ausgaben innerhalb von 36 Monaten nach Zahlung geltend gemacht werden. Dienstleistungen aus Ausland Ausgaben für den persönlichen OSTATNÉ ZMENY Ďalšie zmeny by sme Vám radi priblížili aspoň heslovito: vyradenie zásob z dôvodu nepotrebnosti, benefity od farmaceutických firiem pre zdravotnícke zariadenia a ich zamestnancov sa budú zdaňovať zrážkovou daňou u príjemcu plnenia, nepovinné členské príspevky budú odpočítateľné do 5% základu dane, najviac však 30 tis. EUR, zmeny pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam a odpise pohľadávok, náklady na vymáhanie pohľadávok budú limitované na 50% vymoženej sumy, rezervy na nevyfakturované dodávky, zostavenie a overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania budú nedaňové, zmluvné pokuty a penále nebudú daňovo uznané, SONSTIGE ÄNDERUNGEN Über die weiteren Änderungen möchten wir Sie zumindest stichwortartig informieren: Ausbuchung von nicht weiter verwendungsfähigen Vorräten, von pharmazeutischen Firmen für medizinische Einrichtungen und deren Mitarbeiter werden beim Empfänger der Vergünstigung mit der Quellensteuer besteuert, freiwillige Mitgliedsbeiträge sind künftig in Höhe von bis zu 5% der Bemessungsgrundlage abzugsfähig, höchstens jedoch zu einem Betrag von 30 Tsd. EUR, Änderungen bei der Bildung von Wertberichtigungen zu Forderungen und bei der Abschreibung von Forderungen: die Kosten für die Einbringung von Forderungen sind künftig auf 50% des eingebrachten Betrags begrenzt, Rückstellungen für nicht in Rechnung gestellte Lieferungen, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und für die Erstellung der Steuererklärung gelten künftig als nicht steuerliche Rückstellungen, Vertragsstrafen und Bußgelder werden künftig steuerlich nicht anerkannt,

6 STRANA 6/6 NOVEMBER 2014 SEITE 6/6 NOVEMBER 2014 daňová uznateľnosť zmarenej investície, zahŕňa sa do základu dane počas 3 rokov, nesmie však ísť o škodu, nedaňová strata z predaja stanovených dopravných prostriedkov ako aj budov a stavieb zaradených do 6 odpisovej skupiny, rozšírenie povinnosti prerušiť odpisovanie majetku.. die steuerliche Anerkennbarkeit einer gescheiterten Investition: Einbeziehung in die Bemessungsgrundlage während 3 Jahre, es kann sich allerdings nicht um einen Schaden handeln, nicht abzugsfähiger Verlust aus dem Verkauf von bestimmten Verkehrsmitteln, Gebäuden und Bauten in der 6. Abschreibungsgruppe, Erweiterung der Pflicht zur Aussetzung der Vermögens. Autori/Autoren: Ausgaben für den persönlichen Renáta Bláhová FCCA, LL.M. Partner Ing. Judita Kuchtová Tax Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fall empfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland. DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt.

Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland. DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt. Praktische Aspekte zur Körperschaftsteuer und Einkommensteuer in Ungarn und in Deutschland DTM Adótaná csadó és Pénzügyi Szolgá ltató Zrt. Hauptaspekte Praktische Fragen zur Besteuerung von PKWs Die mit

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

MANDAT aktuell SEPTEMBER Die September-Numme bringt: Entwurf einer Novelle des Einkommensteuergesetzes Novelle des Mehrwertsteuergesetzes

MANDAT aktuell SEPTEMBER Die September-Numme bringt: Entwurf einer Novelle des Einkommensteuergesetzes Novelle des Mehrwertsteuergesetzes Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die September-Numme bringt: Entwurf einer Novelle des Einkommensteuergesetzes Novelle des Mehrwertsteuergesetzes Die Regierung

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Steuerrecht Frankreich: Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich. Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich

Steuerrecht Frankreich: Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich. Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich Steuerrecht Frankreich: Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich Besteuerung der Vergütung von Arbeitnehmern in Frankreich Sind Ihre Arbeitnehmer auf dem französischen Staatsgebiet tätig?

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben

Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben Investitionsabzugsbetrag I 80/01 Wie Unternehmer und Freiberufler mithilfe des Investitionsabzugsbetrags Steuern sparen, ohne Geld auszugeben Inhaltsverzeichnis Seite 1. Wie die Steuerbelastung gesenkt

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Checkliste Abgeltungssteuer

Checkliste Abgeltungssteuer Checkliste Abgeltungssteuer Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen soll den Anwender durch die komplizierte Materie der Abgeltungsteuer führen und schließlich klären, ob die Kapitaleinkünfte wirklich

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strombörse Surentaler Energie Inhalt I. Einleitung...2 1.1 Geltungsbereich...2 1.2 Inhalt der Strombörse...2 1.2.1 Anbieter von Ökostrom...2 1.2.2 Bezüger von Ökostrom...2

Mehr

PSSQ. Personálny servis Spoľahlivosť Qualita

PSSQ. Personálny servis Spoľahlivosť Qualita PSSQ Personálny servis Spoľahlivosť Qualita PSSQ, s.r.o. Firmenprofil Kundenorientiert Kundenorientiert Leistungsfähig Nachhaltig / Michael Lang Sitz E-mail www.pssq.sk Seite 2 Aufgabenbereich 1 Qualitätsleistungen

Mehr

Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder

Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Nur per E-Mail Oberste Finanzbehörden der Länder HAUSANSCHRIFT TEL FAX E-MAIL

Mehr

Grenzüberschreitende Leistungen mit Schwerpunkt CZ, HU und SK

Grenzüberschreitende Leistungen mit Schwerpunkt CZ, HU und SK Grenzüberschreitende Leistungen mit Schwerpunkt CZ, HU und SK Steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten Dr. Wilfried Serles IB Grant Thornton Consulting, k.s. Wien, 1. Dezember 2011 Besondere

Mehr

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 SQ IT-Services GmbH, Schöneck Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 SQ IT-Services GmbH / 31.12.2012 Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA PASSIVA 31.12.2013

Mehr

Lösungen zum Lehrbrief 9 Besteuerung von unentgeltlichen Wertabgaben

Lösungen zum Lehrbrief 9 Besteuerung von unentgeltlichen Wertabgaben 1. Beispiel zu 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG - Entnahme eines Gegenstandes für nichtunternehmerische Zwecke Lösung zu Beispiel 1 Die Entnahme des Kühlschrankes ist ein Umsatz, der gem. 3 Abs. 1b S. 1 Nr. 1 UStG

Mehr

SK KLIENTENINFORMATION 6 / Änderungen des Umsatzsteuergesetzes und zusammenhängender Vorschriften

SK KLIENTENINFORMATION 6 / Änderungen des Umsatzsteuergesetzes und zusammenhängender Vorschriften SK KLIENTENINFORMATION 6 / 2012 1 Oktober 2012 Änderungen des Umsatzsteuergesetzes und zusammenhängender Vorschriften Sehr geehrter Klient! Am 22.8.2012 wurde die Novelle des Umsatzsteuergesetzes Nr. 222/2004

Mehr

Der persönliche und sachliche Anwendungsbereich des WAG

Der persönliche und sachliche Anwendungsbereich des WAG Der persönliche und sachliche Anwendungsbereich des WAG Institut für Bankrecht, 10. März 2008 Mag. Sigrid Burkowski Raiffeisenlandesbank OÖ www.rlbooe.at 1 Die Zielsetzungen durch MiFID/WAG 2007 Seite

Mehr

JANUAR Die Januarnummer bringt: Einkommenssteueranzahlungen Novelle des Handelsgesetzbuches Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

JANUAR Die Januarnummer bringt: Einkommenssteueranzahlungen Novelle des Handelsgesetzbuches Übersehen Sie nicht Wichtige Termine Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Januarnummer bringt: Einkommenssteueranzahlungen Novelle des Handelsgesetzbuches Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

Mehr

>>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten <<<

>>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten <<< Ausgabe 06/2012 vom 05. Juni 2012 >>> Aktuelle Informationen aus Wirtschaft & Steuerrecht exklusiv für unsere Klienten

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

Konzernsteuertag 2016 CFC-Berechnung (Art 8)

Konzernsteuertag 2016 CFC-Berechnung (Art 8) Übersicht Konzernsteuertag 2016 CFC-Berechnung (Art 8) Univ.-Prof. Dr. Klaus Hirschler 25.11.2016 (Fassung vom 14. November 2016) Kategorischer Ansatz (Art 8 Abs 1 APRL) Transaktionsbezogener Ansatz (Art

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA STRANA 1/5 NOVEMBER 2015 SEITE 1/5 NOVEMBER 2015 NOVINKY V OBLASTI OBCHODNÉHO PRÁVA V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o zmenách Obchodného zákonníka, ktoré nadobudnú účinnosť

Mehr

DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG

DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG Vorlage 2 DER BEFRISTETE ARBEITSVERTRAG Der befristete Arbeitsvertrag stellt die Ausnahme dar und wird für eine begrenzte Dauer und für die Ausführung einer konkreten und nicht dauerhaften Aufgabe abgeschlossen.

Mehr

Die Umwelt schützen und Steuern sparen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung

Die Umwelt schützen und Steuern sparen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung Die Umwelt schützen und Steuern sparen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung Nur zwei Dinge sind uns auf dieser Welt sicher: der Tod und die Steuer Benjamin Franklin (1706-1790), amerikanischer

Mehr

Regelungen zur steuerlichen Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in anderen EU-Mitgliedsstaaten

Regelungen zur steuerlichen Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in anderen EU-Mitgliedsstaaten Regelungen zur steuerlichen Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter in anderen EU-Mitgliedsstaaten 2017 Deutscher Bundestag Seite 2 Regelungen zur steuerlichen Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Mehr

NOVEMBER Die November-Nummer bringt: Kontrollbericht Einkommenssteuersatz Steuerlizenz

NOVEMBER Die November-Nummer bringt: Kontrollbericht Einkommenssteuersatz Steuerlizenz Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die November-Nummer bringt: Kontrollbericht Einkommenssteuersatz Steuerlizenz MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811

Mehr

Besteuerung von Kapitalerträgen

Besteuerung von Kapitalerträgen Besteuerung von Kapitalerträgen WP/StB Mag. Cornelius Necas Klassische Früchte Entgelt für Kapitalüberlassung Keine grundsätzlichen Änderungen Neu: Stückzinsen werden den Anschaffungskosten hinzugerechnet

Mehr

Výpredaj jazdených vozíkov. od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen. Jungheinrich spol. s r. o Senec. 28.April 2016

Výpredaj jazdených vozíkov. od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen. Jungheinrich spol. s r. o Senec. 28.April 2016 Výpredaj jazdených vozíkov JungSTARs Jungheinrich 25. JungSTARs. 26. máj 2016 Sonderkonditionen nur gültig bis 31.05.2016 ZÁRUKA KVALITY REPASOVANÉ V NEMECKU od Die 9:004-Sterne-Gebrauchtstapler-Messen.

Mehr

Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten

Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten Merkblatt Nebenberufliche Tätigkeiten CONTAX HANNOVER Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaftsgesellschaft mbb Dr. Horst Garbe Christina Haß Gerhard Kühl Hans-Böckler-Allee 26 30173 Hannover Telefon

Mehr

WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA

WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA Art.Nr. 03206 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES ONLINESHOPS WELT IM FRIEDEN ENGEL-GERMANIUM EUROPA 1. Allgemeines Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD STRANA 1/5 OKTÓBER 2015 SEITE 1/5 OKTOBER 2015 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2016 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená

Mehr

Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug. Artikel 21 Gesetz Nr.

Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug. Artikel 21 Gesetz Nr. Die Körperschaftsteuer-Vorauszahlung in Höhe von 26% als Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug Artikel 21 Gesetz Nr. 4321/2015 Αthen, 14.05.2015 Übersicht 1. Die Gesetzesregelung 2. Fragestellungen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. So arbeiten Sie mit dem Buch. Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung

Inhaltsverzeichnis. Vorwort. So arbeiten Sie mit dem Buch. Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung Vorwort So arbeiten Sie mit dem Buch Von der Buchführung zum Jahresabschluss. Grundregeln der doppelten Buchführung.. Buchung im SOLL.. Buchung im (ABEN.. Buchungssatz. Die Gewinnermittlungsarten.. Einnahme-Überschussrechnung..

Mehr

Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung. Nittendorf, den 3.

Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung. Nittendorf, den 3. Die Umwelt schützen und Steuervorteile nutzen: Photovoltaikanlagen und ihre steuerliche Behandlung Nittendorf, den 3. Februar 2011 Der Betreiber einer Photovoltaikanlage wird zum steuerlichen Unternehmer

Mehr

Geschäftsjahr 2015/16 ( ) GESCHÄFTSBERICHT der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG

Geschäftsjahr 2015/16 ( ) GESCHÄFTSBERICHT der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG ANDERMATT GOTTHARD SPORTBAHNEN AG GESCHÄFTSBERICHT der Andermatt Gotthard Sportbahnen AG Geschäftsjahr 2015/16 (01.10.2015-30.09.2016) ANDERMATT GOTTHARD SPORTBAHNEN AG Gotthardstrasse 110 l 6490 Andermatt

Mehr

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2014 Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej

Mehr

Der G20/OECD-Prozess gegen Steuervermeidung von Unternehmen (BEPS)

Der G20/OECD-Prozess gegen Steuervermeidung von Unternehmen (BEPS) Der G20/OECD-Prozess gegen Steuervermeidung von Unternehmen (BEPS) Markus Henn Referent für Finanzmärkte, Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung WEED Koordinator, Netzwerk Steuergerechtigkeit Deutschland

Mehr

1 Planung/Überlegungen vor der Anschaffung eines PKW 15

1 Planung/Überlegungen vor der Anschaffung eines PKW 15 Inhaltsverzeichnis 1 Planung/Überlegungen vor der Anschaffung eines PKW 15 1.1 Zuordnung bei der Einkommensteuer 15 1 2 Zuordnung bei der Umsatzsteuer 16 1.2.1 Zuordnung zum umsatzsteuerlichen Unternehmen

Mehr

GCI BridgeCapital GmbH, München. Bilanz zum 31. Dezember 2015. B. Rückstellungen 53.250,00 237.412,80. C. Verbindlichkeiten 155.682,69 272.

GCI BridgeCapital GmbH, München. Bilanz zum 31. Dezember 2015. B. Rückstellungen 53.250,00 237.412,80. C. Verbindlichkeiten 155.682,69 272. GCI BridgeCapital GmbH, München Bilanz zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Vorjahr EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 7.215.080,90 7.290.080,90 II. Finanzanlagen 69.547,50 69.547,50 7.284.628,40 7.359.628,40

Mehr

Inhaltsverzeichnis. 3 Laufende Kosten des Firmenwagens 27

Inhaltsverzeichnis. 3 Laufende Kosten des Firmenwagens 27 Inhaltsverzeichnis 1 Planung/Überlegungen vor der Anschaffung eines PKW 15 1.1 Zuordnung bei der Einkommensteuer 15 1.2 Zuordnung bei der Umsatzsteuer 16 1.2.1 Zuordnung zum umsatzsteuerlichen Unternehmen

Mehr

Kontenplan KPI (FIN05401) Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto

Kontenplan KPI (FIN05401) Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto Date 29.10.2013 Page 1/8 1000 : Flüssige Mittel 100 : Kasse / Bargeld 1000 : Kasse CHF Y 110 : Bank / Post 1010 : Postcheck Y 1020 : Kontokorrent CHF Y 1024 : Kontokorrent EURO EUR Y 1040 : Kreditkarten

Mehr

MANDAT aktuell FEBRUAR Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss zum Jahresabschlussregister Übersehen Sie nicht

MANDAT aktuell FEBRUAR Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss zum Jahresabschlussregister Übersehen Sie nicht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss zum 31.12.2013 Jahresabschlussregister Übersehen Sie nicht MANDAT CONSULTING,

Mehr

1st High Speed Business Meeting in Bratislava

1st High Speed Business Meeting in Bratislava 1st High Speed Business Meeting in Bratislava Steuerliche Aspekte in der Slowakei 02.06.2014 MMag. Klaus Krammer Partner TPA Horwath Ing. Peter Danovsky Partner TPA Horwath Mitglied von Crowe Horwath International

Mehr

BILANZ. ecovision Solarfonds GmbH & Co. KG Stuttgarter Schulen Freiburg. zum. A. Eigenkapital. B. Rückstellungen. C. Verbindlichkeiten 7.

BILANZ. ecovision Solarfonds GmbH & Co. KG Stuttgarter Schulen Freiburg. zum. A. Eigenkapital. B. Rückstellungen. C. Verbindlichkeiten 7. BILANZ Freiburg zum AKTIVA 31. Dezember 2011 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen 587.584,50 653.401,66 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Mehr

Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten

Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten Erstattung von Fahrtkosten und Reisekosten Die Erstattung von Fahrtkosten kann in Sportvereinen vorgenommen werden für... A) Fahrten Wohnung Arbeitsstätte Fahrten von der Wohnung zum Vereinsgelände, zum

Mehr

Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage

Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage Steuer von Einkommen juristischer Personen ( Körperschaftsteuer) Rechtsgrundlage Die Rechtsgrundlage für die polnische Körperschaftsteuer wird mit dem Gesetz von 15. Februar 1992 über Steuer von Einkommen

Mehr

Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *)

Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *) Arbeitsvertrag für Arbeiter und Angestellte ohne Tarifbindung *) (Bei Anwendung des Musters ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen werden wollen. Gegebenenfalls sind Anpassungen und Ergänzungen

Mehr

Leseprobe aus "Der Sachbezug" März Begriff der Sachbezüge

Leseprobe aus Der Sachbezug März Begriff der Sachbezüge Kap 1 Einleitung 1.1 Begriff der Sachbezüge Unter Sachbezügen versteht man Sachzuwendungen, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses unentgeltlich oder verbilligt vom Arbeitgeber erhält,

Mehr

Allgemeines. Alle Dienstleistungen, gleich welcher Art, werden vom LTMG erfasst. Dazu zählen auch freiberufliche Leistungen.

Allgemeines. Alle Dienstleistungen, gleich welcher Art, werden vom LTMG erfasst. Dazu zählen auch freiberufliche Leistungen. Anlage 5 Kurzinformationen über die Abgabe der Verpflichtungserklärung zur Tariftreue und Mindestentlohnung für Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-

Mehr

trans-o-flex Austria GmbH

trans-o-flex Austria GmbH trans-o-flex Austria GmbH Jahresabschluss zum 31. Dezember 211 trans-o-flex Austria GmbH, Wien Bilanz zum 31.12.211 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen

Mehr

20 _ 2 (Budget) Forderungen L+L Diverses Fremdkapital Warenvorräte Aktienkapital Warenertrag /.

20 _ 2 (Budget) Forderungen L+L Diverses Fremdkapital Warenvorräte Aktienkapital Warenertrag /. 13.01 Schlussbilanzen Aktiven Passiven 20 _ 0 (Ist) 20 _ 1 (Ist) 20 _ 2 (Budget) 20 _ 0 (Ist) 20 _ 1 (Ist) 20 _ 2 (Budget) Flüssige Mittel 20 2 Verbindlichkeiten L+L 46 47 Forderungen L+L 60 65 Diverses

Mehr

Abschreibung von Photovoltaikanlagen

Abschreibung von Photovoltaikanlagen Abschreibung von Photovoltaikanlagen I. Grundlagen Eine Photovoltaikanlage ist ein abnutzbares Wirtschaftsgut. Die gewöhnliche Nutzungsdauer einer Photovoltaikanlage beträgt 20 Jahre. Das ergibt sich nicht

Mehr

Fall 4. Wie ist der Sachverhalt einkommen- und körperschaftsteuerlich zu würdigen?

Fall 4. Wie ist der Sachverhalt einkommen- und körperschaftsteuerlich zu würdigen? Fall 4 A betreibt ein Bauunternehmen. Im Jahr 2010 erzielt er einen Gewinn von 1,5 Millionen EUR. Ermittelt hat er diesen Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich. Um an lukrative Aufträge heranzukommen,

Mehr

Rechnungswesen. Wer muss nach UGB Bücher führen?

Rechnungswesen. Wer muss nach UGB Bücher führen? Rechnungswesen Wer muss nach UGB Bücher führen? Rechnungslegungspflicht nach UGB Das UGB (Unternehmensgesetzbuch) legt fest, welche Unternehmen zur doppelten Buchführung (Rechnungslegung, uneingeschränkter

Mehr

RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden

RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden RUBIK-Abkommen Informationen für unsere Kunden 16.11.2012 Seite 0 Inhaltsverzeichnis Themenbereiche Seiten Das RUBIK-Konzept 2 RUBIK - wie funktioniert das? 4 Schematische Darstellung Vergangenheit 5 Schematische

Mehr

Neuerungen im Bereich Unternehmensbesteuerung

Neuerungen im Bereich Unternehmensbesteuerung Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dottori commercialisti/revisori contabili Dr. Alexander Tauber Dr. Matthias Karl Dr. Silvan Bernardi Dr. Harald Munter Elvaser Straße 8 Via Elvas I-39042 Brixen/Bressanone

Mehr

Infoblatt zur Ermittlung der Nettoeinnahmen

Infoblatt zur Ermittlung der Nettoeinnahmen Infoblatt zur Ermittlung der Nettoeinnahmen Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 im Rahmen des

Mehr

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellenstuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei:

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellenstuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei: STEUERN IN INDIEN QUELLENSTEUER (TDS) UND PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN) Was ist die indische Quellensteuer und wann wird sie erhoben? Für nach Indien in Rechnung gestellte Dienstleistungen, Zinsen sowie

Mehr

Rundschreiben Bozen, 31. Dez Nr. 49/2012. Betreff: Steuerliche Behandlung der Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsessen

Rundschreiben Bozen, 31. Dez Nr. 49/2012. Betreff: Steuerliche Behandlung der Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsessen An alle Mandanten Rundschreiben Bozen, 31. Dez. 2012 Nr. 49/2012 vj Betreff: Steuerliche Behandlung der Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsessen In der Anlage erhalten Sie eine Übersicht zur Verbuchung

Mehr

Pflichtübung aus Finanzrecht Sommersemester 2017 Dr. Andreas Kauba. XI. Abschreibungen

Pflichtübung aus Finanzrecht Sommersemester 2017 Dr. Andreas Kauba. XI. Abschreibungen XI. Abschreibungen 1. Eine Maschine wird um 5.000,- angeschafft. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Im ersten Jahr werden 2000,- im zweiten Jahr 1.000,- im dritten Jahr 1.000,- im vierten und fünften Jahr

Mehr

JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater. Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim. zum 31.

JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater. Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim. zum 31. Diplom-Betriebswirt (FH) H. Michael Bittlingmaier Steuerberater Frauenstr. 2 67549 Worms-Hochheim JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2012 Intertrend Software GmbH Softwareentwicklung Mozartstr. 18 68161

Mehr

Aktuelle steuerliche Entwicklungen

Aktuelle steuerliche Entwicklungen 1 2 3 Aktuelle steuerliche Entwicklungen Aktuelle steuerliche Entwicklungen Themen: I. II. Intention des Gesetzgebers: Verhinderung der Kapitalflucht Beispiel: Klaus Z. hat in den Vorjahren Einkünfte aus

Mehr

Wissenschaftliche Dienste. Sachstand. Besteuerung des Einkommens bildender Künstler Deutscher Bundestag WD /17

Wissenschaftliche Dienste. Sachstand. Besteuerung des Einkommens bildender Künstler Deutscher Bundestag WD /17 Besteuerung des Einkommens bildender Künstler 2017 Deutscher Bundestag Seite 2 Besteuerung des Einkommens bildender Künstler Aktenzeichen: Abschluss der Arbeit: 20. März 2017 Fachbereich: WD 4: Haushalt

Mehr

Bilanz zum 31. Dezember 2007 1. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 2. Anhang 2007 3

Bilanz zum 31. Dezember 2007 1. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 2. Anhang 2007 3 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der Axel Springer Medien Accounting Service GmbH Berlin (vormals: Sechsundvierzigste Media Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh) Bilanz zum 31. Dezember 2007 1 Gewinn-

Mehr

Weltweit engagiert. Aktuelles aus tschechischem Steuerrecht. Kateřina Jordanovová Praha

Weltweit engagiert. Aktuelles aus tschechischem Steuerrecht. Kateřina Jordanovová Praha Weltweit engagiert Aktuelles aus tschechischem Steuerrecht Kateřina Jordanovová Praha 07.12.2016 Rödl & Partner 08.08.2011 1 Änderungen 2016/2017 Gesetz über die elektronische Erfassung von Umsätzen (Meldung

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Anhang II Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Anhang II Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit Anhang II Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit (A) BETRAG AM TAG DER OFFENLEGUNG* (TEUR) (B) VERWEIS AUF ARTIKEL IN DER EU VERORDNUNG (EU) Nr. 575/213 Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Montenegro. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems

Montenegro. Mattig Management Partners. Grundzüge des Rechtssystems Gesellschaftsformen Sozialversicherungsrecht Steuerrecht Doppelbesteuerungsabkommen Grundzüge des Rechtssystems Stand Juni 2012 1 Euro (pl.: Euro) = 100 Cent (ISO-Code: EUR) Landeswährung Mattig Management

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012

SQ IT-Services GmbH, Schöneck. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 SQ IT-Services GmbH, Schöneck Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 Bilanz zum 31. Dezember 2012 AKTIVA PASSIVA 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Mehr

2. Regierung hebt die Krankenversicherung aus Dividenden auf

2. Regierung hebt die Krankenversicherung aus Dividenden auf NEWSLETTER 3/2016 In diesem Newsletter finden Sie diese Themen: 1. Regierung führt erneut die Dividendenbesteuerung ein... 1 2. Regierung hebt die Krankenversicherung aus Dividenden auf... 1 3. Erhöhung

Mehr

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit (A) BETRAG AM TAG DER OFFENLEGUNG* (TEUR) (B) VERWEIS AUF ARTIKEL IN DER EU VERORDNUNG (EU) Nr. 575/213 Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und

Mehr

Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013

Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013 Elmos Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2013 AKTIVA 31.12.2012 PASSIVA 31.12.2012 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

BS Baugeld Spezialisten AG. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz

BS Baugeld Spezialisten AG. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz BS Baugeld Spezialisten AG Unterföhring Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01012012 bis zum 31122012 Aktiva Bilanz 31122012 A Anlagevermögen 24427,00 14863,00 I Immaterielle Vermögensgegenstände 944,00

Mehr

S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech. Wirtschaftsplan. des Geschäftsjahres. Seite 1

S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech. Wirtschaftsplan. des Geschäftsjahres. Seite 1 Heilig-Geist-Spital S e n i o r e n e i n r i c h t u n g der Stadt Landsberg am Lech Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 Stand: 20.11.2014 Seite 1 Seite 2 Inhaltsübersicht Seite 5 Bericht Seite 6

Mehr

Bericht zur Soll-/Ist-Analyse Planung

Bericht zur Soll-/Ist-Analyse Planung 04000 115 Bericht zur Soll-/Ist-Analyse für den Monat März 2011 Musterstr. 1 12345 Musterstadt ADVIMuster GmbH Steuerberatungsgesellschaft Musterstr. 2 12345 Musterstadt Telefonnummer: 01234/2233 Telefaxnummer:

Mehr

Grundlagen der Besteuerung des Volksbank-Amerika-Invest A. Daten für Steuererklärungen und sonstige Eingaben bei Finanzämtern.

Grundlagen der Besteuerung des Volksbank-Amerika-Invest A. Daten für Steuererklärungen und sonstige Eingaben bei Finanzämtern. Grundlagen der Besteuerung des Volksbank-Amerika-Invest A. Daten für Steuererklärungen und sonstige Eingaben bei Finanzämtern. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf in Österreich

Mehr

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellensteuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei:

Im Deutsch-Indischen Doppelbesteuerungsabkommen ist der Höchstsatz für die Quellensteuer festgelegt. Der Abzug der Quellensteuer liegt bei: STEUERN IN INDIEN QUELLENSTEUER (TDS) UND PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN) Was ist die indische Quellensteuer und wann wird sie erhoben? Für nach Indien in Rechnung gestellte Dienstleistungen, Zinsen sowie

Mehr

Merkblatt. Pkw-Nutzung durch Unternehmer. Inhalt

Merkblatt. Pkw-Nutzung durch Unternehmer. Inhalt Pkw-Nutzung durch Unternehmer Inhalt 1 Allgemeines 2 Betriebs- oder Privatvermögen: Die Nutzungsart entscheidet! 3 Die private Pkw-Nutzung wie wird sie besteuert? 4 Wie werden die Kosten ermittelt? 5 Was

Mehr

ELMOS Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2012

ELMOS Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2012 ELMOS Central IT Services GmbH, Dortmund Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2012 AKTIVA 31.12.2011 PASSIVA 31.12.2011 EUR EUR TEUR EUR EUR TEUR A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

Gerhard Thress Dresdener Straße 15 63512 Hainburg

Gerhard Thress Dresdener Straße 15 63512 Hainburg Kennzahlen - Schnelltest zum 31. Dezember 27 Gerhard Thress Dresdener Straße 15 63512 Hainburg Inhaltsverzeichnis A. Kennzahlen - Schnelltest (1) B. Kennzahlen - Schnelltest (2) C. Erläuterungen und Beurteilungsskala

Mehr

Mapping Übersicht Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto

Mapping Übersicht Währung Steuer Auftl. Regel Projekt Barkonto Date 10.09.2012 Page 1/7 1000 : Flüssige Mittel 100 : Kasse / Bargeld 1000 : Kasse CHF Y 110 : Bank / Post 1010 : Postcheck Y 1020 : Kontokorrent CHF Y 1024 : Kontokorrent EURO EUR Y 115 : Vorschuss 125

Mehr

Zwischenabschluss zum der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH

Zwischenabschluss zum der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Zwischenabschluss zum 30.09.2012 der SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH 1 SeniVita Sozial ggmbh Bilanz zum 30. September 2012 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Business-Plan. Light

Business-Plan. Light Business-Plan Light 1 Ein sorgfältig ausgearbeiteter Business-Plan ist Grundlage für Ihren erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit. Er hilft Ihnen, die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens

Mehr

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012

KREIS HÖXTER Jahresabschluss 2012 2 0 1 2 KREIS HÖXTER Jahresabschluss Jahrresabschlluss des Krreiises Höxtterr Inhalt Seite ERGEBNISRECHNUNG 1 FINANZRECHNUNG 2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 3 BILANZ zum 31.12. 136 ANHANG zum

Mehr

Berufungsentscheidung

Berufungsentscheidung Außenstelle Linz Senat 1 GZ. RV/0621-L/10 Berufungsentscheidung Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der T-GmbH, vertreten durch Dr. Rebernig & Partner GmbH, 9020 Klagenfurt, Paulitschgasse

Mehr

Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin)

Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) Bericht über das Geschäftsjahr 2013 des Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin) A. ÜBERSICHT ÜBER DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin), der von der Bundessanstalt für

Mehr

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit (A) BETRAG AM TAG DER OFFENLEGUNG* (TEUR) Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 1

Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit (A) BETRAG AM TAG DER OFFENLEGUNG* (TEUR) Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 1 Offenlegung der Eigenmittel während der Übergangszeit (A) BETRAG AM TAG DER OFFENLEGUNG* (TEUR) Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen 1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio

Mehr

ULV informiert 3/13. ULV Versorgungswerk Privatschulen / PVW www.pvw.ulv-ev.de. Vorsitzender ULV e.v. Rechtsanwalt

ULV informiert 3/13. ULV Versorgungswerk Privatschulen / PVW www.pvw.ulv-ev.de. Vorsitzender ULV e.v. Rechtsanwalt ULV Versorgungswerk Privatschulen / PVW www.pvw.ulv-ev.de Lutz Zobel -ev.de Vorsitzender ULV e.v. Rechtsanwalt Sicherung der wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung der Lehrerinnen und Lehrer an Privatschulen

Mehr