Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD.

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD."

Transkript

1 Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD. Stará zmluva/starý zákon predstavuje sväté Písmo izraelského ľudu a zároveň aj neoddeliteľnú prvú a staršiu časť kresťanskej Biblie. Nájdeme tu celú zbierku spisov, ktoré sa od seba líšia obsahom i literárnym ţánrom a štýlom a vytvárajú pre čitateľov bohatstvo biblického posolstva, do ktorého sa moţno ponoriť. Môţeme sa začítať do strhujúcej náboţenskej poézie Ţalmov, spletitého, no napínavého cyklu príbehov o praotcoch, sudcoch, kráľoch ale aj obyčajných ľuďoch a Boţom vedení ich ţivotov. Môţeme sa nechať osloviť charizmatickými osobnosťami prorokov, ktorí kritizovali hriech, volali k pokániu a obráteniu a potešovali skľúčených a slabých. Môţeme sa pustiť do štúdia mnoţstva náboţenských, rituálnych a iných predpisov Mojţišovho zákona, z ktorých mnohé nám budú dnes uţ len ťaţko pochopiteľné a málo známe, no môţeme tam objaviť aj dôverné Desatoro. Za touto pestrosťou spoznávame rozmanitosť ţivota a ţivotných situácií, do ktorých Písmo hovorilo a hovorí. V jednotlivých častiach cítiť svedectvo viery a osobnosti kňazov, prorokov, kňazských i nekňazských spisovateľov a básnikov, ktorí cítiac sa oslovení samým Pánom Bohom písali, zostavovali a podávali ďalej tieto zvesti ďalším generáciám, aby podľa nich formovali svoje ţivoty. Formovať, stvárňovať a zodpovedne viesť svoj ţivot, napĺňať ho zmyslom pred Boţou tvárou je jedným z najnaliehavejších výziev Biblie. Biblia tieto výzvy podáva, ako sme uţ naznačili, rôznymi formami. Bliţšie sa teraz pozrieme na tie biblické spisy, ktoré zaraďujeme medzi múdroslovnú literatúru, múdroslovné spisy. Patrí tu Kniha prísloví, Kazateľ a Jób. Tieto tri knihy nám postupne odhaľujú múdrosť, ako ju chápali Izraelci, z rôznych aspektov a pohľadov, aby sme ju nechápali len ako nejakú jednorozmernú a zjednodušenú skutočnosť a aj my sa necháme nimi sprevádzať. Uvedenie Hebrejsky sa múdrosť povie chokmá h (chokma). Neznamená to len súbor vedomostí, poznatkov alebo zručností, počet ukončených škôl, školení alebo mnoţstvo vedeckých a akademických titulov. Chokma je predovšetkým ţivotná múdrosť. Mudrc uvaţuje o ľudskom správaní vo svete ako aj voči blíţnemu a jeho následkoch, podáva ďalej tradované, časom preverené, ako aj vlastné ţivotné skúsenosti. V nich sa praktické poznanie (ako napríklad poznanie remeselníka: Iz 40,20; Ex 31,3 a ďalšie) spája s viac teoretickým a je vyjadrené poetickou rečou. Múdrosť vyrastá z úsilia o pochopenie prirodzeného a sociálneho, vecného a osobného prostredia, tým pomáha človeku zorientovať sa, všímať si nebezpečenstvá a vyhýbať sa škodám. Kto počúva múdroslovné rady a riadi sa podľa nich, vie ako sa má začleniť do daných poriadkov - zasadzuje sa o dobré a spravodlivé, nie je neskromný, uváţlivo zaobchádza s jazykom (Prísl 18,21) atď. ten má šťastie, úctu, úspech, získava ţivot:» Učenie múdreho je ţriedlom ţivota, aby človek unikol osídlam smrti. «(Prísl 13,14; por. 12,28; 15,24 a ďalšie) 1 1 SCHMIDT, W.H. Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, s. 301.

2 Jednotlivec a múdroslovie V múdroslovnej literatúre vystupuje do popredia človek ako jednotlivec a jeho zaradenie do národa je aţ druhoradé, aj keď môţe byť citeľné. 2 Je to predovšetkým konanie jednotlivca, ktorý sa má naučiť všímať si svet okolo seba a viesť svoj ţivot rozumne a spravodlivo. Týmto má biblická múdroslovná literatúra výrazný všeobecne ľudský charakter. Múdro a rozumne nemá konať len Izraelec, ale kaţdý človek. Múdroslovná literatúra je teda v tomto slova zmysle nadnárodná. Svedčia o tom samotné biblické knihy. Jób z rovnomenného spisu pochádza z krajiny Úc (neznáme miesto, pravdepodobne Edóm, moţno Sýria?). V Knihe prísloví sa citujú slová Ágúra, syna Jákeho z Massy (Prísl 30,1 celá kapitola), slová Lémuela, kráľa z Massy, ktorým ho učila jeho matka (Prísl 31,1). Paralely u susedných národov Nie je preto prekvapujúce, ţe podobnú múdroslovnú literatúru nájdeme aj v širšom okolí Izraela, v Egypte a v Mezopotámii, ba dokonca je moţné, ţe podkladom alebo podnetom pre izraelské múdroslovie boli práve okolité zbierky učených výrokov. Niektoré sú si obzvlášť podobné a zaoberajú sa aj podobnými témami. Spomeňme aspoň niektoré: 3 Múdrosť Ptahotepa Egypt 5. dynastia (2500 pr. Kr.) Múdrosť Merikareho faraóna Egypt - okolo r pr. Kr. Adresované novému panovníkovi, ale aj širšiemu okruhu čitateľov, najmä pisárom. Ich povinnosťou je dať prácu do súladu s nemenným poriadkom sveta, ktorý je reprezentovaný faraónom. Silné náboţenské aspekty. Faraón napomínaný, ţe ako mandatár boha slnka sa má starať o poriadok, o slabých a o tých, ktorí sú odkázaní na pomoc. Múdrosť Duauf Chetiho Egypt pred 1500 pr. Kr. Vyzdvihnutie pisárskeho stavu a jeho porovnanie s inými povolaniami. Múdrosť Amenehmeta Egypt Stredná ríša Napomenutia otca synovi, plné skepsy, odporu a nedôvery k ľuďom. Takmer ţiadny vzťah k náboţenstvu. 2 Cf. BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy, s Podľa BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy, s

3 Múdrosť Amen-em-opeho Egypt 950 pr. Kr. Veľmi pripomína Prísl. 1,1-6. Vysoko hodnotí pisársky stav. Vyzdvihuje svoju zboţnosť, ktorá mu pomáha vykonávať povinnosti poriadne a zodpovedne. Múdrosť Aniiho Egypt 2. pol. 10. st. pr. Kr. Napomenutie otca pisára svojmu synovi. Napomenutia týkajúce sa pisárskeho povolania, ale aj rodinného ţivota. Varovanie pred cudzou ţenou. Napomenutie k skromnosti, zdrţanlivosti, k plneniu povinností. Múdrosť Anch-Šošenka Egypt okolo 500 pr. Kr. Podobne ako Amen-emope, aj keď nie tak naviazané na jednu spoločenskú vrstvu. Rozhovor trpezlivého trpiaceho so svojím priateľom babylonský Kohelet Ludlul bel nemeqi Chcem chváliť pána Múdrosti (Marduk) Sumérsky Jób Achikárove výroky Mezopotámia 1500 pr. Kr. Babylonia Nippur 1700 pr. Kr Príbuzné myšlienky s Knihou prísloví. Väčšina z mimoizraelských múdroslovných diel je dávaná do súvisu s vladármi, ktorí sa majú týmito radami riadiť pri panovaní, alebo často sa hovorí o pisároch, teda ľudí znalých písma, ktorí pracovali s informáciami a zapisovali poznatky iných. Tieto potom boli schopní podávať aj ďalej. Táto kombinácia nám svedčí o tom, ţe múdroslovná literatúra sa spájala do veľkej miery s panovníckymi dvormi a ich personálom. Tieto dvory vytvárali priestor pre odovzdávanie takýchto znalostí a v starom Oriente boli aj centrami kultúry a poznania. Kráľ Šalamún a múdrosť Čiastočne sa to prejavilo aj v Izraeli. Iste nie je náhodou, ţe tak ako je Mojţiš zostavovateľom Zákona a Dávid je pevcom ţalmov, aj múdroslovná literatúra má svojho významného gestora. Je to kráľ Šalamún, ktorý sa vníma ako vzor múdreho kráľa 3

4 a v tradícii sa povaţuje aj za autora (častí) Knihy prísloví a Kazateľa. Je pravdepodobné, ţe v čase konsolidácie Dávidovej ríše a nastúpení Šalamúna na trón nastal v Izraeli čulý hospodársky ruch a rozvoj. Šalamún rozšíril svoj dvor a nadviazal diplomatické styky aj s okolitými kráľmi. Vytvorilo sa tým prostredie, ktoré prialo zhromaţďovaniu vedomostí a poznania. Takémuto obrazu do veľkej miery zodpovedá aj opis z 1. knihy kráľov 5. kapitoly: Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta: tie prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. 2 Denná spotreba potravín pre Šalamúna bola: tridsať kórov jemnej múky, šesťdesiat kórov hrubej múky, 3 desať kusov vykŕmeného dobytka, dvadsať kusov dobytka z pastvy, sto kusov oviec, okrem jeleňov, gaziel, srncov a vykŕmenej hydiny. 4 Keďže on vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tífsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán. 5 Júda aj Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojím viničom a figovníkom od Dánu až po Beér-Šebu po všetky dni Šalamúnove Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad - podobne, ako je piesku na morskom brehu, 10 takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého Východu i Egypta. 11 Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachijec Étán alebo Hémán, Kalkól a Darda, synovia Máchólovi, tak že chýr o ňom sa šíril medzi všetkými národmi zôkol-vôkol. 12 Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. 13 Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone až po yzop vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách. 14 Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť, od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti. (1Kráľ 5,1-14) Pokoj za Šalamúnovej vlády, bohaté medzinárodné styky a vytvorenie administratívneho aparátu v jeho kráľovstve mohlo vytvoriť vhodné podmienky pre rozvinutie sa múdroslovnej literatúry a vzdelanej vrstvy úradníkov, ktorí ju zhromaţďovali a pestovali. To by do značnej časti vysvetľovalo mnohé paralely a podobnosti s podobnými dielami u susedných aj vzdialenejších národov. Predsa však múdroslovie v Izraeli má aj svoje špecifiká. Všeobecne ľudský a nadnárodný charakter tejto múdrosti nemoţno poprieť, no napriek tomu sa izraelská múdrosť odlišuje od tej okolitej v tom, ţe nie je určená len úzkej skupine ľudí (princovia, pisári), ale intencionálne všetkým. V Prísloviach sú príklady a prirovnania z roľníckeho i z mestského a obchodníckeho ţivota, ale aj výroky určené kráľovským hodnostárom i kráľovi. Múdrosť sa teda mala stať prístupná kaţdému, veď ide o niečo, čoho počiatok je bázeň pred Hospodinom, ku ktorej je volaný kaţdý človek. 4 Ide o ţivotnú múdrosť, ktorej cieľom je pomôcť človeku úspešne zvládnuť svoj ţivot. Je to ţivot naplnený konaním a nie lenivosťou a nečinnosťou, ktorú mnohé z prísloví kritizujú. 4 BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy,

5 PRÍSLOVIA 5 Príslovia zhŕňajú a rekapitulujú ţivotné skúsenosti výstiţnými a názornými výrokmi. Niektoré z nich sú dodnes známe a pouţívané: Príslovia 16, Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Pýcha predchádza pád. Príslovia 24, Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím kaţdému podľa toho, čo vykonal. Ako ty mne, tak ja tebe. Príslovia 26, Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Autori a zostavovatelia týchto múdroslovných výrokov sú presvedčení o tom, ţe kto sa drţí takejto múdrosti, bude viesť dobrý ţivot. Rovnako si myslia, ţe zlí, leniví, blázniví a utáraní ľudia za svoje nesprávne správanie musia okúsiť vo svojom ţivote nezdar. Toto presvedčenie však často privádza k sklamaniu. Takéto nazeranie na realitu sa dostáva do zásadnej krízy aţ potom, keď sa spoločenské pomery stanú takými, ţe dobrý, usilovný a múdry človek je neustále trestaný, zatiaľ čo zlý má ustavične úspech a presadí sa. Obsah: Príslovia 1-9 obsahujú múdroslovné napomenutia, v ktorých otec udeľuje poučenia svojmu synovi. Všetky tieto reči sú spojené s optimistickým prísľubom, ţe syn bude viesť naplnený ţivot, keď sa bude týchto poučení drţať. Poučenia sú prevaţne prednesené ako napomenutia varovania pred nesprávnym konaním. Základnými témami sú výstrahy pred zvodmi cudzej ţeny, neresťou, klamstvom a iným nesprávnym konaním (1-7). Ako svojho syna môţe v tomto prípade osloviť aj učiteľ ţiaka. Je tým vyjadrený zároveň úzky vzťah a dôvera, ktorá má sprevádzať tých, ktorí učia a tých, ktorí sa učia. Táto rodičovsko-učiteľská atmosféra je dôleţitá pre pochopenie charakteru Knihy prísloví. Príklad: Príslovia, 2 kapitola Protiklad múdrosti a bláznovstva je rozvedený v kapitolách 8 a 9, v ktorých vystúpi múdrosť a bláznovstvo ako osoba. Múdrosť je čestná a motivujúca učiteľka usporiadaného a umierneného ţivota. Bláznovstvo je zvádzajúca neviestka, ktorá láka k neresti a pôţitkárstvu. Kto sa drţí múdrosti, tomu sa bude dariť dobre, kto sa spája s bláznovstvom, ten bude prebývať v hlbinách záhrobia (9, 18). V 8, sa hovorí o tom, ţe múdrosť bola uţ pred stvorením sveta pri Bohu. Príklad (Porovnanie Pr 9) 5 Biblospytové časti sú spracované podľa BORMANN, L. Bibelkunde. 2.Aufl. Göttingen,

6 Pani Múdrosť (Príslovia 9, 1-6) Pani Bláznovstvo (Príslovia 9, 13-18) Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 13 Bláznovstvo je ako neviazaná ţena, sedem stĺpov. zvádza a nepozná hanbu. 2 Pobila svoj dobytok, namiešala svoje 14 Vysedáva vo dverách svojho domu na víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúţky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny: stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi: 4 Kto je neskúsený, nech pristúpi sem! 16 Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu Komu chýba rozum, tomu hovorí: Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, chýba rozum, tomu hovorí: Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete ţiť, nastúpte cestu rozumnosti je príjemný. 18 A nepozná, ţe sú tam tiene, a jej hostia sú v hlbinách záhrobia. V Prísloviach sa nachádzajú rôzne zbierky múdroslovných výrokov. Tie výroky sa zdajú byť zostavenými neusporiadane, niekedy na základe slovných asociácií. V Prísloviach 30 sú uvedené číselné výroky/príslovia. Spojením s číslami sa má uľahčiť zapamätanie. V múdroslovných výrokoch sa karhá správanie poškodzujúce spoločnosť (lenivosť, utáranosť a opilstvo) a správanie, ktoré zodpovedá poriadku sveta, je chválené (usilovnosť, vernosť, mlčanlivosť). Čiastočne sa moţno stretnúť s kratšími poučnými básňami, ako napríklad slová Agúrove (Pr 30,1-14) alebo chvála súcej ţeny (Pr 31, 10-31). Príklady Príslovia 10, 1-11 Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je ţalosťou pre matku. 2 Bezbožne získané poklady neosoţia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. 3 Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta ţiadosť bezbožných. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromaţďuje v lete, je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v ţatve, robí hanbu. 8 Kto má múdre srdce, prijme prikázania, ale kto má bláznivé pery, padne. 9 Kto chodí bez úhony, chodí bezpečne, kto však krivými cestami, ten sa prezradí. 10 Kto ţmurká okom, spôsobuje bolesť, ale kto má bláznivé pery, padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Príslovia 23, Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou! 20 Nepatri medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mäsa, 21 lebo pijan i ţráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. Príslovia majú jasný výchovný zámer. Chcú vychovávať k slušnému a poriadnemu ţivotu. Je v nich cítiť vzťah záujem učiteľa a ţiaka, rodiča a jeho dieťaťa, aby sa mu vodilo dobre a aby sa vyhýbal zlu, nespravodlivosti, lenivosti. Zároveň je zdôrazňovaný 6

7 úzky vzťah medzi skutkom a odplatou. Spravodlivému a múdremu sa bude dariť dobre, bezboţný a blázon bude potrestaný alebo sa svojím konaním potrestá sám. KAZATEĽ 6 Uvedenie: Názov knihy vychádza z vlastného označenia autora na jej samom začiatku. Hebrejské slovo znie Kohelet, čo odkazuje na slova kahal zhromaţdenie alebo obec. Kohelet by mohol označovať aj vedúceho zhromaţdenia. Luther to prekladá ako kazateľ. Tento Kohelet alebo kazateľ sa k tomu predstavuje ako syn Dávidov a ako kráľ (1,1.12). Z týchto náznakov sa vyvodzovalo, ţe autorom knihy je Šalamún. Ale podobne ako pri Prísloviach a Veľpiesni sa berie skôr zreteľ na tradíciu. Kniha samotná vznikla asi aţ v 3. storočí pred Kristom. Zreteľne však vyuţíva rolu mudrca a nadväzuje na múdroslovnú tradíciu, ktorá sa spája so Šalamúnom. Kniha je písaná z perspektívy mudrca, ktorý sa pozerá späť na svoje ţivotné skúsenosť a snaţí sa bilancovať. Toto zhodnotenie je charakterizované skepsou z vyskúšaných ţivotných múdrostí. Pri spätnom pohľade sa ako otázne a nespoľahlivé javia všetky pokusy o ţivotnú orientáciu, ktoré sa vzťahujú na budúcnosť a nenachádzajú svoje naplnenie v prítomnosti. Obsah: Kniha je orámovaná hlavným mottom (1,2 a 12,8), na ktoré výpoveď v spise celkovo niekoľkokrát nadväzuje a ktoré je názorne vysvetlené: 2 Márnosť nad márnosti - hovorí Kazateľ. Márnosť nad márnosti, všetko je márnosť. Obsah knihy spočíva v múdroslovných rečiach. Z časti sú premyslene zostavené, z časti sú to zoradené múdroslovné výroky, niekedy vzniká dojem citovania múdroslovných výpovedí. Jednotlivé reči viac alebo menej dôsledne skúmajú otázku: (1,3) 3 Aký osoh má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom? Kazateľovou odpoveďou je, ţe nakoniec zoči-voči pominuteľnosti ľudského ţivota je všetko márne, nepodstatné, prchavé a má len krátke trvanie. Hovorí sa o múdroslovnej skepse, t.j. ani všetky dôvtipné pravidlá nemôţu garantovať, ţe si človek môţe trvalo predĺţiť šťastné fázy svojho ţivota. Skepsa kazateľa sa stavia proti základnému presvedčeniu starého Orientu, ktoré je charakteristické aj pre biblické myslenie: súvis medzi skutkom a odplatou. Podľa toho sa dobrému, zboţnému a spravodlivému človeku bude dariť dobre, zlý, bezboţný a rúhavý človek dopadne zle. Kazateľ naproti tomu konštatuje opak (9,2): 2 Ten istý lós bude všetkým za údel: spravodlivému i bezbožnému, dobrému i čistému ako nečistému, aj obetujúcemu i tomu, kto neobetuje; dobrému sa vodí ako hriešnikovi, prisahajúcemu ako tomu, kto sa bojí prísahy. O to dôleţitejšie je vychutnávať si a vyuţívať tie časy, v ktorý sú priaznivé pomery (9,7-9): 6 Biblospytové časti sú spracované podľa BORMANN, L. Bibelkunde. 2.Aufl. Göttingen,

8 7 Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pi svoje víno s veselým srdcom, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela. 8 Nech sú tvoje šaty vždy biele a nech nikdy nechýba olej na tvojej hlave. 9 Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni svojho pominuteľného života; po všetky dni svojej márnosti, ktoré ti dal Boh pod slnkom, lebo to je tvoj podiel zo života pri tvojej námahe, ktorou sa umáraš pod slnkom. Záverečný komentár (12,9-14) dodáva celej knihe výklad, ktorá jeho obsahu v zásade protirečí: 13 Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. 14 Lebo Boh každé dielo privedie na súd, i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. O Boţích prikázaniach kazateľ na inom mieste nehovorí. Je úplne zameraný na pozemský blahobyt. Tak sa zdá, ţe kniha Kazateľ, ktorá predsa len protirečí mnohým predstavám, ktoré sa v Biblii nachádzajú, získala v záverečnom komentári výklad, ktorý jej umoţnil prijatie do kánonu posvätných spisov. JÓB 7 Uvedenie V centre Knihy Jóbovej stojí muţ menom Jób. Bohom i ľuďmi je povaţovaný za spravodlivého a zboţného. Kniha Ezechiel 14, menuje Jóba spolu s Nóachom a Danielom ako vzor spravodlivého človeka. V Knihe Jóbovej je hlavnou témou otázka, ako sa vodí spravodlivému človeku nehovorí sa o utrpení kaţdého človeka, ako to neraz robia moderné interpretácie. Jób je spravodlivý, a predsa sa mu dostáva v ţivote ťaţký rán (Jóbovských zvestí) a nakoniec aj telesného utrpenia. On, ako spravodlivý, vţdy dôveroval uisteniam, ţe spravodlivému človeku sa v tomto svete bude vodiť dobre. Spoliehal sa na to, ţe Boh sa zasadzuje o to, aby bol vţdy zrejmý vzťah medzi skutkom a odplatou, aby sa dobré odplácalo dobrým a zlé zlým. Teraz však Jób zisťuje, ţe síce konal spravodlivo a zboţne, ale napriek tomu vo svojom ţivote zakusuje nešťastie. Obracia sa teda na Boha a protestuje proti takému Bohu, ktorý dovolí, aby spravodlivý človek trpel. Obsah: Jób 1,1-2,10 a 42,7-17 tvoria rámcový príbeh: Kniha Jób pozostáva z rámcového príbehu a z poetickej časti. Rámcový príbeh podáva správu o tom, ako sa zboţnému a spravodlivému Jóbovi dobre vodilo. Je poţehnaný bohatstvom a potomstvom. Pred Boţím trónom, ktorý je vykreslený ako staroorientálny kráľovský dvor, sa zhromaţďujú Boţí sluţobníci (Boţí synovia). Medzi nimi je aj Satan, ţalobca. Hovorí o stave sveta. Boh sa ho pýta na zboţného a spravodlivého Jóba. Satan Bohu tvrdí, ţe Jób je len preto taký zboţný, ţe sa mu dobre darí. Z toho vyvstane stávka medzi Bohom a Satanom. Satan vraví, ţe Jóba dovedie k tomu, aby preklial Boha. Boh s touto skúškou súhlasí. Najskôr Satan vezme Jóbovi 7 Biblospytové časti sú spracované podľa BORMANN, L. Bibelkunde. 2.Aufl. Göttingen,

9 majetok a deti (jóbovské zvesti), potom ho môţe trápiť aj chorobami. Jób však vytrvá. V 2. kapitole, 10. verši hovorí Dobré prijímame od Boha, a zlé by sme nemali prijímať? Od Job 42,7 pokračuje rozprávanie o tom, ako bol Jób pokúšaný a obstál. Jób je za svoj postoj a vernosť odmenený a jeho straty sú mnohonásobne nahradené. Tento rámcový príbeh, ktorý je napísaný v próze v zásade potvrdzuje vzťah medzi skutkom a odplatou. Spravodlivý, ktorý obstojí v skúške, dostane nakoniec odmenu a zlo nemá nad ním moci. Poetické časti: V Job 3,3 začína poetická časť knihy. Túto časť tvoria vlastne rozhovory troch Jóbových priateľov so samotným Jóbom. Priatelia (Elifáz, Bildad a Cófar) prišli, sedem dní a sedem nocí s ním mlčia ako prejav solidarity a smútku, potom sa ozve Jób ţaluje sa Bohu (3,3-26). 3 Nech zhynie deň, v ktorý som sa zrodil, i noc, ktorá riekla: Počal sa chlapec. 4 Nech je tmou ten deň, nech sa nepýta naň Boh zhora, nech sa nerozsvieti nad ním denný jas! Prečo som nezomrel hneď pri narodení a neskonal hneď, keď som vyšiel z lona matky? Prečo dáva svetlo strápenému a život ľuďom so zatrpknutou dušou, 21 ktorí čakajú na smrť, ale neprichádza, ktorí sliedia po nej viac ako po skrytých pokladoch, 22 ktorí by sa radovali náhrobnému kameňu, tešili by sa, že už našli hrob 23 pre muža, ktorému je skrytá jeho cesta, ktorému Boh východisko zahradil? 24 Veď miesto jedla prichádza mi vzdychať, a môj nárek sa leje ako voda. 25 Lebo pred čím som sa strachom chvel, to ma zastihlo, a čoho som sa strachoval, to ide na mňa. 26 Nemám tíš, nemám pokoj, nemám odpočinok; prišiel nepokoj. Na tieto slová traja priatelia vyjadria svoje postoje. Po kaţdej reči jednotlivého priateľa Jób odpovedá. Elífazova reč je vycibrená, vznešená a vyberaná. Aj po umeleckej stránke je naznačené, ţe ide o vynikajúceho vzdelanca. To, čo hovorí, je všeobecne platné. Argumentuje tým, ţe nik nie je bez hriechu, a preto aj Jób trpí pre nejaký hriech. Toto však nie je útecha. Zdá sa, akoby Elífazovi viac záleţalo na tom, aby obraňoval pravdivosť svojho učenia, neţ aby potešoval priateľa. Chce vysvetliť, čo sa vysvetliť nedá a nájsť príčinu toho, čo nemá príčinu... Bildádove vety uţ nie sú také uhladené ako Elífazove. Tým, je naznačené, ţe ide o priemerného vzdelanca. Obaja majú jedno spoločné: nechápu Jóba. Bildádovi ide uţ len o obranu múdroslovného učenia o Bohu. Pýta sa:,vari Boh prevracia právo alebo Všemohúci prekrúca spravodlivosť? (8,3) V týchto slovách uţ vidno slabinu takéhoto učenia o Bohu: Akoby Pán Boh mal zaviazané ruky právom robiť to, čo by chcel. Takáto múdrosť môţe zájsť aţ tak 9

10 ďaleko, ţe uţ nepočíta s Bohom ako s Bohom, lebo si myslí, ţe Boh musí konať podľa zákonností, ktoré o ňom vyskúmali. Bildád je typ človeka, ktorý sa nechce skutočnosti pozrieť do tváre, zápasiť o pravdu, ale len mechanicky preberá úctyhodné staré tradície a ich tvrdenia Jóbovi tvrdo pripomenie. Tretí priateľ Cófar sa ani nesnaţí potešovať, ale priam surovo poučuje Jóba (11, 1-6). Dokonca mu tvrdí, ţe len zato ostal naţive, lebo mu Boh mnohé viny prehliadol (v.6). 8 Celkovo prebehnú tri cykly (4-27), chýba len tretia Cófarova reč. Na jej mieste stojí pieseň o Boţej múdrosti (28). Záverečná Jóbova odpoveď je jednou veľkou rečou (29-31). Priatelia prednášajú svoje presvedčenie, ţe ten, komu sa vo svete darí zle, musel predtým nejako zhrešiť. Jóbovou úlohou teda vraj je spomenúť si na tento hriech, aby mohol svoju situácii pochopiť a kajať sa za svoj skutok. Proti tomuto argumentu, ktorý je v knihe predstavený v rôznych variáciách Jób protestuje. Nie on je vraj nespravodlivý, ale Boh je nespravodlivý a necitlivý. Job 30, Boh ma uvrhol do blata, takže sa podobám prachu a popolu. 20 K Tebe volám o pomoc, a neodpovedáš mi, tu stojím, ale Ty si ma nevšímaš. 21 Na ukrutníka si sa zmenil voči mne, svojou mocnou rukou útočíš na mňa. 22 Dvíhaš ma do vetra, unášať ma dávaš a rozpúšťaš ma v hukote búrky. 23 Veď viem, že ma vedieš na smrť a do domu, kde sa stretnú všetci živí. 24 Či človek nevystrie ruku spod zrúcanín, vo svojej záhube nevolá o pomoc? 25 Či som neplakal nad tými, čo prežívali tvrdé dni, a nesmútil som z duše nad chudobnými? 26 Keď som sa však úfal dobru, prišlo zlé, očakával som svetlo, a prišla mrákava. 27 Vnútornosti sa mi búria a nemôžu sa upokojiť, doľahli na mňa časy biedy. Traja Jóbovi priatelia nie sú schopní presvedčiť Jóba. Vtedy na scénu vstupuje znenazdajky mladý Elihu. Aj on sa snaţí Jóba od jeho protestovania odhovoriť. Boh je vraj veľký a nevyspytateľný, predsa však spoľahlivý v tom, ţe bezboţných trestá a spravodlivých ochraňuje (32-37). Elihuove reči ostávajú bez Jóbovej odpovede. Namiesto toho sa teraz prihovorí k Jóbovi sám Boh. V dvoch rečiach Boh zdôrazní svoju majestátnosť a poukáţe na nepatrný význam Jóbovho údelu zoči-voči veľkolepým dielam stvorenia (38n, 40n). Job 38, 1-10 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol: 2 Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? 3 Opáš si bedrá ako statný muž; budem sa ťa pýtať, a ty ma pouč! 4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš! 5 Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! 6 Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň 7 vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? 8 Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom z lona hlbiny, 9 keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, 10 keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu? 8 BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy, s

11 Jób zmĺkne, nakoniec vyzná svoju nerozumnosť, odvolá a oľutuje to. (42,1-6) Job 42, Uznávam, že Ty všetko môžeš, a nijaký Tvoj zámer nemožno prekaziť. 3 Kto to bez vedomosti zastiera radu? Hovoril som o tom, čomu som nerozumel, o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme. 4 Vypočuj ma, prosím! Budem hovoriť, budem sa pýtať, a Ty ma pouč! 5 Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. 6 Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Jób takto v prachu a popole dospieva z pohľadu biblickej múdroslovnej tradície k samotnej hranici ľudského poznania a múdrosti, keď sa musí skloniť pred Boţou majestátnosťou, ktorá presahuje jeho chápania. Zmierenie s touto skutočnosťou a návrat k základnému posolstvu staroizraelskej múdroslovnej literatúry, ţe počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, je vyvrcholením biblického múdroslovia. Týmto poznaním je pretkaná výchovná múdrosť prísloví, k nej na konci smeruje filozofická skepsa a prítomnostné pôţitkárstvo Kazateľa, ako aj počiatočné zúfalstvo a vzbura spravodlivého Jóba. Použitá literatúra: Biblia : Písmo sväté Starej a Novej zmluvy. Podľa vydania z roku 1979 a text overili J. Bándy, J. Grešo a I. Kišš. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy. Bratislava : Univerzita Komenského, ISBN X. BORMANN, L. Bibelkunde. 2. Aufl. Göttingen : Vandehoeck & Ruprecht, ISBN MATTHEWS, V.H., BENJAMIN, D.C. Old Testament Parallels : Laws and Stories from the Ancient Near East. 2. ed. New York : Paulist Press, ISBN SCHMIDT, W.H. Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte. 6. Aufl. Berlin : EvangelischeVerlagsanstalt, ISBN ThDr. Dávid Benka, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Katedra Starej zmluvy Bartókova Bratislava 11

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY MÚDROSŤ JE LEN U BOHA (Literárna analýza Knihy Jóbovej) Disciplína: Úvod do Starej zmluvy /časť predmetu Stará

Mehr

Predložky s akuzatívom alebo datívom:

Predložky s akuzatívom alebo datívom: Skloňonanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív des es es dem em den en die e er er die e das des es dem em das es die Männer Männer den Männern

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet : f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : www.zmenaarast.sk 1 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú

Mehr

Nem inapre opatrovate ky

Nem inapre opatrovate ky Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE PETRA KUTIŠOVÁ Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE Autor Mgr. Petra Kutišová, 2008 Jazyková korektúra: Heike Zukowski PRAXIDE

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok FILOZOFIA PRAMENE Roč. 66, 2011, č. 1 TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, 1. 10. článok Predkladaný preklad prvej otázky prvej časti sa nachádza úplne na začiatku Sumy teologickej Tomáša

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

Proroci a ich zvesť v biblickom Izraeli

Proroci a ich zvesť v biblickom Izraeli Proroci a ich zvesť v biblickom Izraeli ThDr. Dávid Benka Úvod Len ťaţko si vieme predstaviť veľké kresťanské sviatky ako nedávnu Veľkú noc, ale aj Vianoce a Svätodušné sviatky, bez toho, ţe by v rámci

Mehr

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím Sv. FRANTIŠEK SALESKÝ Návod k nábožnému životu Preložil JÁN KOVÁČ Štvrté vydanie FILOTEA Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím 1989 Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons.

Mehr

die Frau eine der Frau einer der Frau einer die Frau eine

die Frau eine der Frau einer der Frau einer die Frau eine Sklo onanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív der Mann ein des Mannes eines dem Mann einem den Mann einen die eine der einer der einer die

Mehr

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1 1 1 Ctený otec biskup a ctení bratia kňazi! Vlastnosti Boha spravodlivý a milosrdný sú bezpochyby všetkým dobre známe. Súvis medzi a vzájomné prepojenie medzi nimi je a ostáva nám neraz veľkou neznámou.

Mehr

O NESLOBODNEJ VÔLI De servo arbitrio

O NESLOBODNEJ VÔLI De servo arbitrio Martin Luther O NESLOBODNEJ VÔLI De servo arbitrio 2011 Vydanie tejto knihy láskavo finančne zabezpečil Spolok Martina Luthera (Martin Luther Bund), Erlangen, SRN. Som nesmierne vďačný Pánu Bohu, že toto

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN muž.rod str.rod ženr.rod množné číslo 1.pád der Tag das Kind die Frau die Tage die Kinder die Frauen 2.pád des Tages des Kindes der Frau der Tage der Kinder der Frauen 3.pád

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka písané pre K&K Vpredkladanej stati sa venujem Friedrichovi Nietzschemu a jeho psychologickému prístupu k fenoménu morálky, ktorý sa všeobecne napriek

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK IX (2015), Č. 1, S. 14 22 STAL SA ČLOVEKOM A VSTAL Z MŔTVYCH : ÚVAHY KU KRISTOLOGICKÝM OTÁZKAM VIERY 1 PD Dr. Anne Käfer Abstrakt: Mensch geworden und auferstanden. Überlegungen

Mehr

Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM. Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89

Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM. Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89 Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89 POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM Dar kňazstva je nevyčerpateľný Aj tento rok sme mali veľkú radosť, lebo v bazilike Santa Maria Maggiore

Mehr

Sviatosti. Sedem hlavných hriechov. Šesť hlavných právd. Pätoro cirkevných prikázaní. Krédo - Apoštolské vyznanie viery O Božom slove.

Sviatosti. Sedem hlavných hriechov. Šesť hlavných právd. Pätoro cirkevných prikázaní. Krédo - Apoštolské vyznanie viery O Božom slove. Sviatosti Sedem hlavných hriechov Šesť hlavných právd Pätoro cirkevných prikázaní Krédo - Apoštolské vyznanie viery O Božom slove Desatoro Sedem darov Ducha Svätého Čnosti Homílie: Sviatosti Krst Mt 28,18-20

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah Richard Purkarthofer (Rakúsko / Dánsko) Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, fedorkom@unipo.sk Asi iba máloktorý mysliteľ spomedzi súčasníkov Sörena Aabye

Mehr

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev KULTÚRA ZÁPADU?!?!?!? v agónii!?!?!?! O európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev Dr. M. B. Benjan I Obsah Úvodné poznámky

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Blažej Štrba. SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním

Blažej Štrba. SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním Blažej Štrba SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním Anotácia: Štúdia ponúka pohľad na dve výnimočne dôležité

Mehr

Meditácia základného kameňa

Meditácia základného kameňa Heinz Zimmermann Meditácia základného kameňa 1.máj 2004, Bratislava Prepis prednášky nebol prednášajúcim autorizovaný a je preto určený len na študijné účely pre záujemcov o antropozofiu. Prepísal: Martin

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric...

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric... 1 z 78 23. 12. 2012 7:51 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Zostavil Clemens Brentano Upravila Paola Giovettiová Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha

Mehr

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ I. časť

PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ I. časť Prot. prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc. PRAVOSLÁVNA DUCHOVNOSŤ I. časť Vydala Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi na Slovensku PREŠOV 1997 1 Autor: Prot. prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc. Recenzenti:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

A: KONVERZÁCIA. dobrý zlý malý veľký nový starý zaujímavý nezaujímavý nudný. mladý starý vysoký nízky pekný škaredý sympatický nesympatický mrzký

A: KONVERZÁCIA. dobrý zlý malý veľký nový starý zaujímavý nezaujímavý nudný. mladý starý vysoký nízky pekný škaredý sympatický nesympatický mrzký Priania Priania Ako sa máš? Kto je to? osoba Čo je to? vec Aké je to? vlastnosť Hovoríš po slovensky? Maj sa dobre/fajn! Majte sa pekne! Prajem ti/vám pekný deň! Prajem ti/vám skoré uzdravenie! Šťastnú

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

Páter Anselm Grün. Birmovanie. Vier-Türme-Verlag

Páter Anselm Grün. Birmovanie. Vier-Türme-Verlag Páter Anselm Grün Birmovanie Vier-Türme-Verlag 1 Nemecká knižnica Jednotný záznam CIP Záznam titulu tejto publikácie možno získať od Nemeckej knižnice 2. vydanie 2002 Vier-Türme-GmbH, Verlag, D-97359 Münsterschwarzach

Mehr

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Thomas Diener ESENCIA PRÁCE Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Preklad: Andrej Jeleník, november 2007 Obsah Úvod Teória Návrat alchýmie Úvod Výrobcovia zlata Triezvy svet Funguj! Zamestnanec ako

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Prosme Pannu Máriu, ktorá bola tichým svedkom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, aby nás voviedla do veľkonočnej radosti. Pápež František,

Mehr

Dejiny spásy: zmluvy Starého zákona a Nová. zmluva

Dejiny spásy: zmluvy Starého zákona a Nová. zmluva RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Dejiny spásy: zmluvy Starého zákona a Nová zmluva Diplomová práca Ing. Petra Šantavého z biblických vied pod vedením

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka Uvedenie Len málo príbehov je obdobne známych a môže sa pochváliť takými bohatými dejinami výkladu ako ten, ktorý nájdeme

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Urob mňa i všetkých, ktorí sú z kameňa a z dreva, živými ľuďmi, v ktorých je prítomná tvoja láska.

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Naša Matka Rozuzľovateľka Kresťania sa vždy vo svojich ťažkostiach a úzkostiach obracali na Pannu Máriu, Matku Pána. Práve

Mehr

NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Ing. Alena Kovaliková

NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Ing. Alena Kovaliková qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui NEMECKÁ GRAMATIKA Die deutsche Grammatik

Mehr

Kultúra, davy, televízia

Kultúra, davy, televízia ROČNÍK XXI. č. 2 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 24. JANUÁRA 2018 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Mehr

cena: 10 Sk Október 2006

cena: 10 Sk Október 2006 cena: 10 Sk Október 2006 Nezávislý občasník študentov Gymnázia Pavla Horova Nová telocvičňa GPH hľadá SuperStar Na cestách po hlavných mestách Vive Paris! Vlkolaci Koniec flákania editorial EDITORIAL Čaute,

Mehr

REVUE PRE DUCHOVfW v ZIVO

REVUE PRE DUCHOVfW v ZIVO REVUE PRE DUCHOVfW v ZIVO Ročník IIL 1943. 6 í s 1 o 5. OBSAH:.;V\ Cesty. Miiller: Posväcovanie spoločnosti Soukup: Veriaci 198. Z Knihy blahosla Angely z Foligno 20,'>. Gapura: Dozretá 208. Biradáč: S^tý.^MBK^Icvtogký

Mehr

Laura klettert gern. klettern, ist. a ktoré k téme šport? Doplň. krížikom: Je to správne r alebo nesprávne f?

Laura klettert gern. klettern, ist. a ktoré k téme šport? Doplň. krížikom: Je to správne r alebo nesprávne f? klettert gern. NACH AUFGABE 2 1 Passt das zu Musik oder zu Sport? Ergänze. Ktoré slová sa hodia k téme huda a ktoré k téme šport? Doplň. klettern singen Fußall spielen Tennis spielen Gitarre spielen Basketall

Mehr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁRSKA PRÁCA 2011 ANDREA ZAŤKOVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra klasické filologie POLITICKÉ SPISY ARISTOTELA A PLATÓNA

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SMER, revue pre duchovný Život. Rediguje ROČNÍK V. Vydáva dominikánska edícia VERITAS. Prof. Dr. Inocent Müller, OP. Trenčín 1945.

SMER, revue pre duchovný Život. Rediguje ROČNÍK V. Vydáva dominikánska edícia VERITAS. Prof. Dr. Inocent Müller, OP. Trenčín 1945. SMER, revue pre duchovný Život. Rediguje Prof. Dr. Inocent Müller, OP. ROČNÍK V. Vydáva dominikánska edícia VERITAS. Trenčín 1945. OBSAH: BABOR. Prol. Dr. J. F.: Mimoriadne mystické ziavy a lekárska veda

Mehr

evue pre ouchovnu živor.

evue pre ouchovnu živor. evue pre ouchovnu živor. pčník II. 42. i s I o 6. OBSAH: Cesty. Anjelov: Božie Telo 241. Pius XII.: Bojovník Pravdy 242. Habán: Nemáme tu trvalý pobyt 246. Miiller: Ako sa modliť 249. Beňuška: Eucharistia

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Číslo 4/2011 Ročník 10.

Číslo 4/2011 Ročník 10. Číslo 4/2011 Ročník 10. Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode ÚVODNÍK Vianoce... beda? Už od septembra bežia v telke vianočné reklamy, obchody sú vyzdobené vianočnými ozdobami, z vianočnej výzdoby

Mehr

POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla)

POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn u Viktora E. Frankla) FILOZOFIA Roi. 59. 2004, č. 8 POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla) PETER TAVEL, Katedra psychológie TU, Trnava TAVEL, P.: Bedllrftiis nach dem Sinn des Lebens (Thesen

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Poznámka autorov internetovej stránky

Poznámka autorov internetovej stránky Poznámka autorov internetovej stránky Dielo Ľudovíta Štúra Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí uverejňujeme v znení, ako bolo publikované v diele: ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba

Mehr

sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k

sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k sich verpflichten sich verpflichten zu + D jemand verpflichtet sich zu etwas zaviazať, zaväzovať sa k Twitter verpflichtet sich zu besserem Datenschutz. Twitter sa zaväzuje k lepšej ochrane dát. Die Opposition

Mehr

Základná škola Kapušany

Základná škola Kapušany Základná škola Kapušany 2008/2009 č. 3 Obsah 1. Natália Ličáková: Úvodník 2. Jednou - dvomi vetami 3. Patrícia Fogašová: Rozhovor s pani učiteľkou RNDr. Slávkou Gutekovou 4. Lenka Botková a Lenka Vidumská:

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Lucia Beňušková BIBLICKÉ ZÁKLADY EKOLOGICKEJ ŠPIRITUALITY Bakalárska práca Vedúci práce: Pavel Vojtěch

Mehr

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Objavili poklad katolíckej viery Milí čitatelia, pri Ježišových slovách, ktorými sa lúčil: Duch Svätý vás vovedie do všetkej pravdy,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI 36 2 P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI Samizdat A. D. 2014 3 Šebastián Labo, 2014 Samizdat 2014 4 VENOVANIE Excelencia, milý pán nuncius, srdečná vďaka za šesť rokov Vašej

Mehr

Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína

Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína Známy, pôvodom chorvátsky historik medicíny, M. Grmek rozlišoval tri druhy historiografie medicíny, vedeckú (iatrocentristickú), historickú (sociologickú

Mehr

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Johann Gottfied Herder (25. august 1744-18. december 1803) výrazne ovplyvnil európske dianie koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Viele Menschen sind gewöhnt, wenn sie von der sinnlichen Wahrnehmung sprechen, fünf Arten derselben aufzuzählen: das

Viele Menschen sind gewöhnt, wenn sie von der sinnlichen Wahrnehmung sprechen, fünf Arten derselben aufzuzählen: das II. DER MENSCH ALS SINNESORGANISMUS Der Anfang der Anthroposophie soll gemacht werden mit einer Betrachtung der menschlichen Sinne. Durch die Sinne kommt der Mensch nach der einen Seite hin in ein Verhältnis

Mehr

Glosolália. Obsah. Rodovo orientovaný časopis

Glosolália. Obsah. Rodovo orientovaný časopis Glosolália Obsah 2 2014 Rodovo orientovaný časopis KATARÍNA SLANINOVÁ: Žensky znepokojivá (o tvorbe Lucie Tallovej) 1 STANISLAVA REPAR: Améryho úvahy o transformovanom ja 5 JANA VARCHOLOVÁ: Básne 11 VĚRA

Mehr

Slovenská Ves 24. DECEMBER 2011 Lukáš 2,7

Slovenská Ves 24. DECEMBER 2011 Lukáš 2,7 24. DECEMBER 2011 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. Lukáš 2,7 Vianočná Svetloslav Veigl Nebeská liturgia...3 V jedličke

Mehr

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora:

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora: R É T O R I K A Odporúčaná literatúra autora: Homílie (A, B, C, tématické) http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=5 Homílie - Knihy http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=11 - KŇAZ RÉTOR

Mehr

Prof. ThDr. Juraj Bándy

Prof. ThDr. Juraj Bándy TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VII (2013), Č. 2, S. 88 96 SUMA STAREJ ZMLUVY VO SVETLE KUMRÁNSKEHO VÝKLADU K ABAKUKOVI (1QPHAB) Prof. ThDr. Juraj Bándy Abstrakt: Die Summe des Alten Testaments im Lichte

Mehr

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie 01/2014 ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 (Jar 2014) Cena 0,33 Pre obyvateľov Moravského Lieskového zdarma Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého Ako miesto svojho posledného odpočinku si Moravské Lieskové vybral najmä

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES

SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES 9 2014 NA LITERATÚRU, UMENIE A VEDU ROČNÍK IV. + 130. M Á R I A B ÁT O R O VÁ SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES Časopis založil roku 1846 Jozef Miloslav Hurban. Vydávanie bolo obnovené roku 1881 Šéfredaktor: Bystrík

Mehr

Veľké vzory činorodej lásky. Ján Letz

Veľké vzory činorodej lásky. Ján Letz Veľké vzory činorodej lásky Ján Letz V duchovných a náboženských dejinách ľudstva môžeme nájsť množstvo veľkých, skutočne príkladných životov, ktoré presvedčivým spôsobom poukazujú na opravdivú lásku.

Mehr

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта ISSN 1642-1248 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR N R 12/2012 7/2007 Prešovská univerzita v Prešove Artykuły teoretyczne i historyczne Теоретические и исторические статьи Kantova filozofia politiky Философия

Mehr

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade G ymplušák 1/2014-2015 Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA

Mehr

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström Škola odhalenia hlasu Valbork Werbeck Swärdström Na úvod Predložené dielo Škola odhalenia hlasu je výsledkom výskumnej práce, siahajúcej približne od rokov 1910/11 cez prvú svetovú vojnu až do začiatku

Mehr

Podraďovacie súvetie. Všeobecné pravidlá slovosledu v podraďovacom súvetí

Podraďovacie súvetie. Všeobecné pravidlá slovosledu v podraďovacom súvetí Podraďovacie súvetie V podraďovacom súvetí závisí podradená vedľajšia veta od nadradenej hlavnej vety ako jej vetný člen. Vedľajšia veta dopĺňa obsah nadradenej vety a nemôže spravidla stáť samostatne.

Mehr

VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY

VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY Ţilinská univerzita v Ţiline Fakulta prírodných vied Katedra humanitných vied VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY KRESŤANSKEJ ETIKY (KRESŤANSKÁ ETIKA I.) Sylabus, Poznámky a ČÍTANKA Zostavil: Mgr. Tomáš Gulán, 2010

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA

I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA KKT52 002/15 (3. roč., 2. sem., 10 h, 5 kr.) a) Cieľ Študent dokáže uviesť druhých do problematiky biblického textu a vie samostatne pracovať pri rozbore biblického textu

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Sprach-Spaß Spaß-Sprache

Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprach-Spaß Spaß-Sprache Sprachanimation für österreichisch-slowakische Kinder- und Jugendbegegnungen NÖ Landesakademie c/o 2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair-Straße 47 T: +43-2247-51933-0 www.noe-lak.at

Mehr

Víťazstvo Srdca KRESŤANSKÁ ŠĽACHTA POVOLANÁ K SVÄTOSTI. Rodina Panny Márie 2006 (IV)/č. 51

Víťazstvo Srdca KRESŤANSKÁ ŠĽACHTA POVOLANÁ K SVÄTOSTI. Rodina Panny Márie 2006 (IV)/č. 51 Víťazstvo Srdca KRESŤANSKÁ ŠĽACHTA POVOLANÁ K SVÄTOSTI Rodina Panny Márie 2006 (IV)/č. 51 Kresťanská šľachta povolaná k svätosti Cirkevné dejiny sú preplnené fascinujúcimi životopismi svätých mužov a žien

Mehr

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková PREDHOVOR Školám sa veľmi často vyčíta, že nepripravujú pre život, ale v školách pripravujú žiakov s encyklopedickými znalosťami. Táto veta však nie je úplne pravdivá. Aby žiak mohol uspieť v praktickom

Mehr

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ Paliatívna starostlivosť Deutsch-slowakische Ausgabe herausgegeben von Thomas Sitte / vydal Thomas Sitte 1. Auflage / 1. vydanie Die Pflegetipps Palliative Care Tipy

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr