SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ INICIATÍVY

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ INICIATÍVY"

Transkript

1 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Filozofický zborník 26 (AFPh UP 146/228) 2006 SOCIÁLNO-POLITICKÁ, ETICKÁ, KULTÚRNO- CIVILIZAČNÁ A HUMANISTICKÁ RELEVANTNOSŤ KANTOVEJ FILOZOFICKEJ INICIATÍVY Filozofická fakulta v Prešove Prešovská univerzita Prešov 2006

2 Editor: doc. PhDr. Ľubomír Belás, CSc. Vedeckí redaktori: doc. PhDr. Ľubomír Belás, CSc. prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. Výkonný redaktor: PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Redakčná rada: prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc., prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., doc. PhDr. Ľubomír Belás, CSc., PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Recenzenti: prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006 ISBN X EAN

3 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Filozofický zborník 26 (AFPh UP 146/228) 2006 RELEVANTNÝ KANT Zborník Sociálno-politická, etická, kultúrno-civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy predstavuje tretí, spolu s monografiou Dejiny a politika, záverečný výstup riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1306/04 Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť. Nadväzuje na predchádzajúce dva, ktoré vyšli pod názvami. Kanta a súčasnosť z roku 2004 a Kantov odkaz v kontexte filozofickej prítomnosti, ktorý bol vydaný v roku Základným zámerom týchto dokumentov bola spočiatku realizácia historicko filozofických návratov ku Kantovi, to znamená zachytenie podstatných momentov celku jeho iniciatív. Takýmto spôsobom boli kolektívom riešiteľov priebežne analyzované vážne, Kantom nastolené otázky. V tejto súvislosti možno uviesť napríklad tematiku osvietenstva, praktickej filozofie, filozofie dejín, metafyziky, logiky, estetiky. Ďalej je potrebné pripomenúť interpretácie Kanta v českom myslení, reflexie Kanta v pragmatizme, pohľady na Kanta u Heideggera, Diltheya či Riedela, reláciu Descartes Kant. K tomu sa pripájajú ďalšie problémy, nastolené filozoficko kritickou iniciatívou kőnigsberského mysliteľa. Predkladaný zborník Sociálno-politická, etická, kultúrno-civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy obsahuje prevažne príspevky, ktoré zazneli na rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencii konanej na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v dňoch mája Cz. Głombik je autorom štúdie Marburské novokantovstvo. Historické reflexie a pojmové nejasnosti. Vychádza z nasledujúcej konštatácie: Novokantovstvo predstavovalo jeden z najsilnejších zdrojov filozofie na prelome 19. a 20. storočia a zároveň hlboko zakorenený prúd vo filozofických diskusiách a sporoch za posledných sto rokov. Objavil sa neočakávane, bez dlhšie trvajúceho ohlasovania, ak opomenieme etapu dlhoročných prípravných štúdií. Bol následkom razantného odporu proti prehlbujúcej sa a predlžujúcej sa kríze európskej filozofie (obzvlášť nemeckej) v pohegelovskej dobe. Skoncoval s chaosom vo vtedajšom chápaní úloh filozofického poznania, s jeho evidentnou bezmocnosťou, teoretickou neprogramovosťou, ktorá priamo smerovala do hesla o súmraku filozofie a v najostrejších podobách dávala o sebe vedieť pomocou predpovedí jej rýchleho konca. Filozofia bola pokladaná takmer za mŕtvu za skutočne veľkú, ale už vyčerpanú, použitú, zažltnutú stránku histórie, t. j. filozofii bol viac pripravovaný dôstojný 3

4 pohreb, akoby sa malo uvažovať nad spôsobom jej ďalšieho oživenia (s. 8). Význam tohto prúdu skúmaného vo vývoji vidí v tom, že podnietil bohatú spisbu, ktorá stále narastá, a to nie len v Poľsku. V závere pripomína, že jeho spätosť s Kantom je správne zadanou úlohou. Príspevok M. Sobotku Kategorický imperativ stále platný obsahuje dôležitý názor, podľa ktorého Kantova etika nikdy neprestala byť aktuálnym filozofickým textom, v rôznych dobách sa však prístupy k nej menili (s. 31). Svoju úlohu pritom charakterizuje ako referát o niektorých štúdiách tematizujúcich problematiku kategorického imperatívu, ktoré sú spojené s renomovanými znalcami predmetnej oblasti štúdia Kanta (O. Höffe, D. Henrich, A. Reath, Th. Ebert, J. Ebbinghaus). Celkový ráz Kantovej etiky poznamenáva M. Sobotka je podmienený práve problematikou kategorického imperatívu. Je to etika rešpektu ku každému druhému ako nepodmienenej hodnote. Ruské filozofické myslenie a skúsenosť transcendentálnej filozofie je názov textu, ktorý pripravil S. A. Nižnikov. V ňom sa zaoberá snahou ruskej klasickej filozofie uskutočniť projekt výstavby metafyziky viery (s. 46), pričom jej konkrétne prejavy boli vo viacerých ohľadoch spojené s úsilím prekonať závery Kritiky čistého rozumu. Zároveň však dokladá, že vzťah u Kantovým úvahám nebol v prostredí ruského filozofovania jednoznačný. V tejto súvislosti vyčlenil tri logické pozície. V. Leško nastolil zaujímavý filozofický problém, ktorým je bytnosť ľudskej slobody, riešený vo vzťahu ku Kantovi a Heideggerovi. Tému Novokantovstvo a Kant analyzuje A. J. Noras. O. Sisáková posudzuje súčasné podoby reformulácie antropologickej otázky v kontexte s Kantovou pragmatickou antropológiou, pritom si všíma najmä Foucaultove úvahy. Princíp univerzalizmu, tvrdí A. M. Orechov je jedným z hlavných princípov Kantovej sociálnej filozofie (s. 93), ktorý je traktovaný v spojení s problémom ľudskej slobody. V Kantovej sociálnej filozofii je uvedený princíp rozlíšený v troch základných aspektoch pozitívnom, normatívnom a sociálno etickom. Politickej stratégii a technike moci vo filozoficko - dejinnej koncepcii nemeckého filozofa sa venuje Ľ. Belás. Kantovu filozofiu náboženstva z pohľadu sociálno-etického predstavuje E. Andreanský. V úvode svojho textu píše: Monumentálne dielo Immanuela Kanta celkom prirodzene ponúka rozsiahlu paletu filozofických tém. Mnohé z nich Kant takpovediac zdedil po svojich filozofických predchodcoch, toto dedičstvo však rozpracoval preňho príznačným spôsobom, t. j. s využitím kritického prístupu, so zvýraznením syntetizujúcich momentov, s poctivým premyslením všetkých dôsledkov a v neposlednom rade aj s nezanedbateľnou dávkou 4

5 originality (s. 124). V nadväznosti na uvedené stanovisko ďalej pripomína, že problém filozofických predpokladov, aspektov a dôsledkov náboženstva sprevádzal Kanta po celý jeho život (s. 124). Pri komplexnom riešení danej problematiky sú podľa neho dôležité i menšie práce. Závažnou, ďalej posudzovanou otázkou je adekvátne určenie vzťahu morálky a náboženstva (s. 127). Autorom príspevku Kultúra Európy v diele Husserla a Kanta je M. Ješič. Tvrdí, že problém Európy a jej duchovno-ultúrneho dedičstva nie je len marginálnym a podružným filozofickým problémom (s. 133). Dokladá to prostredníctvom diel Kanta a Husserla. V tejto súvislosti využíva Kantove malé spisy a Krízu európskych vied. Úvahy nášho autora vyúsťujú do analýzy procesu poeurópšťovania Neeurópanov (s. 142). Smutné, ale pravdivé je jeho konštatovanie, že tento proces aktuálne prebieha a stále viac a viac naberá na intenzite. Ním nastolená otázka možnosti prijatia našich zákonov a hodnôt (s. 141) aj inými, je veľmi naliehavá a znepokojujúca. Kantov striktný zákaz lži rozoberá J. Mácha. Vzťah Kant a Smith sa stal predmetom záujmu J. Belása a Ľ. Belása. M. Stachoň predkladá pokus o výstavbu Kantovej sociálnej filozofie. V jeho rámci naznačuje proces formovania tejto oblasti záujmu nemeckého filozofa. Do pozornosti čitateľa ponúka morálny i antropologický rozmer (s. 189) analyzovanej témy. Nezabúda ani na fundament Kantovej filozofie ako takej, ktorým je sloboda, predstavujúca nosnú ideu spoločenskosti (s. 193). Gadamer a Kantova etika je názov príspevku K. Bosákovej. Autorka v ňom konštatuje, že Gadamer z metodologického hľadiska akceptuje Kantovo imperatívne chápanie morálneho zákona, pretože podľa neho predstavuje návod k rozumovému skúmaniu zákonov (s. 206), na druhej strane však Kantovi vyčíta všeobecnú a bezpodmienečnú platnosť morálnej povinnosti. V. Ježková zamerala svoju pozornosť na problematiku jazyka, pričom si všíma hlavne novokantovskú interpretáciu Humboldtovho poňatia. Téma Kant a logika je obsahom príspevku M. Škáru. S. Zákutná tematizuje postavenie Kantovej politickej filozofie z hľadiska možných interpretácií. V tejto súvislosti uvádza rôznosť názorov (s. 234). Podľa hodnotenia autorky je politická filozofia tohto nemeckého mysliteľa úzko spojená s jeho chápaním dejín a postavením človeka v spoločnosti (s. 233). Pri rozbore Kantových úvah formuluje názor, že politika je určovaná verejným konaním a má sa snažiť o dosiahnutie stavu spoločnosti, kde sa žije podľa zákonov a dodržujú sa tam ľudské práva (s. 239). Zároveň však pripomína i to, že koexistencia morálky a politiky je problémová. Príspevok S. Slovákovej Kant a moderný človek sa orientuje na genézu a cestu nového človeka, oslobodzujúceho sa za pomoci rozumu z prírodných pút (s. 249). 5

6 Otáznym je však ako o tom premýšľa autorka jeho súčasný stav, vyžadujúci sprítomnenie Kantových názorov, predovšetkým tých, ktoré postulujú nezameniteľnú hodnotu človeka a jeho dôstojnosť. * * * Vydaním tohto zborníka sa filozofický záujem o Kanta realizovaný v rámci grantového projektu nekončí. Postupné riešenie základných zámerov realizované v podmienkach plodnej i medzinárodnej filozofickej spolupráce ako aj pritom dosiahnuté výsledky vyvolali potrebu pokračovania v bádateľskej činnosti. Vážne filozofické problémy nastolené Kantom, majúce výrazne aktualizujúci rozmer budú precizované a postupne posudzované už v rámci nového projektu VEGA č. 1/4691/07 s názvom Filozofické dedičstvo I. Kanta a súčasnosť II. Jeho hlavným výstupom bude monografická práca tematizujúca miesto Kanta vo filozofii súčasnosti. Ľubomír Belás 6

7 ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Filozofický zborník 26 (AFPh UP 146/228) 2006 MARBURSKÉ NOVOKANTOVSTVO HISTORICKÉ REFLEXIE A POJMOVÉ NEJASNOSTI Czesław Głombik Novokantovstvo predstavovalo jeden z najsilnejších zdrojov filozofie na prelome 19. a 20. storočia a zároveň hlboko zakorenený prúd vo filozofických diskusiách a sporoch za posledných sto rokov. Objavil sa neočakávane, bez dlhšie trvajúceho ohlasovania, ak opomenieme etapu dlhoročných prípravných štúdií. Bol následkom razantného odporu proti prehlbujúcej sa a predlžujúcej sa kríze európskej filozofie (obzvlášť nemeckej) v pohegelovskej dobe. Skoncoval s chaosom vo vtedajšom chápaní úloh filozofického poznania, s jeho evidentnou bezmocnosťou, teoretickou neprogramovosťou, ktorá priamo smerovala do hesla o súmraku filozofie a v ostrejších podobách dávala o sebe vedieť pomocou predpovedí jej rýchleho konca. Filozofia bola považovaná takmer za mŕtvu za skutočne veľkú, ale už vyčerpanú, použitú zažltnutú stránku histórie, t. j. filozofii bol viac pripravovaný dôstojný pohreb, ako by sa malo uvažovať nad spôsobom jej ďalšieho oživenia. Novokantovstvo je možné v jeho začiatkoch prirovnať k náhlemu výbuchu nového myslenia, k prekvapujúcemu nastoleniu dosiaľ márne hľadanej poznávacej perspektívy, ktorá mala filozofii opäť navrátiť jej dôležitosť, ako aj zodpovedateľnosť jej otázok. Pomáha to pochopiť, prečo v období necelých piatich rokov od roku 1862 do roku 1866 sa v nemeckom akademickom prostredí objavili tri práce, ktoré splnili základnú úlohu pri vytváraní novej filozofie pomocou jej obratu smerom ku Kantovi. Išlo postupne o nasledovné práce: traktát Eduarda Zellera ( ), historika filozofie, filozofa náboženstva a teológa, ktorý v roku 1862 (kedy opustil univerzitu v Marbugu), publikoval prácu Über Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie ([1] 1 ), ďalej knihu Otta Liebmana ( ) Kant und die Epigonen, vydaná v roku 1865 v Stuttgarte, na základe ktorej o rok neskôr Liebmann habilitoval v Tübingene (por. [2]) a taktiež veľké dvojzväzkové dielo 1 Text je prejavom uvádzajúcim prednášky z logiky a teórie poznania, ktoré Zeller realizoval na univerzite v Heidelberu. Prejav bol prednesený Prvýkrát vyšiel tlačou v podobe samostatného vydania (Heidelberg 1862, ss. 29). 7

8 Friedricha Langeho ( ) Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart, po prvýkrát uverejnené v roku 1866 v Iserlohne, neskôr veľakrát obnovované, prekladané a preto azda aj najznámejšie spomedzi raných nemeckých prác, ktoré postulovali návrat ku Kantovej filozofii. Bez problémov je možné uviesť mená iných nemeckých filozofov, ktorí pôsobili približne v tom istom čase spomínaných piatich rokov, ako aj názvy ich diel, v ktorých sa taktiež písalo o obnove filozofie a jej modernizácii na základe kantovského myslenia. Známe sú práce bádateľov ako Gerhard Lehmann ( ) alebo Helmuth Holzhey (1937), ktorí ohlasovateľov myšlienky návratu ku Kantovi videli už v neskorej fáze rozvoja nemeckého idealizmu. Predmetom skúmania sa zároveň stal nie samotný neskorý idealizmus, ale prejavujúci sa návrat ku kantovskému kriticizmu a s ním spojenej otázky, ktorá sa pýtala na poznávacie možnosti človeka. ([3], 3. kap., hlavne s. 444; [4], ). Hromadenie mien a dopĺňanie zoznamu diel by však viedlo k historiografickému zahlteniu obrazu historického počiatku novokantovstva, no nespôsobilo by potrebu revízie uvedeného základného nazerania: toto objavenie sa novokantovstva, jeho ukázanie sa na krátkom prelome rokov blížiacich sa k roku 1860, spĺňalo všetky atribúty filozofického zlomu, ostrého obratu vykonaného s rozhodnosťou a s dopĺňajúcimi sa hlasmi jeho predstaviteľov. Zeller, Liebmann aj Lange patrili medzi tých predstaviteľov početného kruhu nemeckých prívržencov návratu ku Kantovi, ktorých vystúpenia adekvátne dodávali silu ideovému napätiu, aké sprevádzalo vtedajšie diskusie o budúcnosti filozofie a podarilo sa im tým najúčinnejším spôsobom spropagovať nielen program hnutia obnovy, ale predovšetkým smer úsilia pri narábaní s vlastnou filozofickou minulosťou (por. [5]). Zeller urobil záver, že z teórie poznania v kantovskom duchu je potrebné vytvoriť základ pre nastolenie novej filozofickej koncepcie spĺňajúcej ústrednú podmienku kriticizmu a rovnako tak zohľadňujúcej premeny a úspechy pozitívnych vied. Zellerom položený dôraz na dôležitosť problematiky teórie poznania pri obnove filozofie poukazoval na jednu z podstatných čŕt rodiaceho sa novokantovstva. Priebežne, na prahu šesťdesiatych rokov, bol jediným hlasom v diskusii nemeckých vzdelancov, ktorá sa týkala pokusov ukázať filozofii nové možnosti jej sebaurčenia. Už v priebehu najbližších desaťročí sa ukázal byť vystúpením, v ktorom našla svoje vyjadrenie jedna z nemnohých spoločných čŕt charakteristických pre bádateľské záujmy novokantovcov. Špecifická Zellerova prospektívnosť pri chápaní úloh teórie poznania bola charakteristickou vlastnos- 8

9 ťou jeho názorov, a z tohto dôvodu sú cenné pre historika novokantovského hnutia. A čo Liebmann a Lange? Ich vyššie spomínané diela boli zásadne odlišné od Zellerovej práce a zdanlivo ich aj medzi sebou spájalo len málo. Odlišovali sa od seba oblasťou skúmaného materiálu ako aj jeho vnútorným zložením. Liebmann diskutoval s predstaviteľmi nemeckého pokantovského idealizmu bod po bode a v štruktúre knihy kapitolu po kapitole, druhou počnúc a piatou končiac. Vystupoval proti ich metafyzike Absolútna, metafyzike konajúceho Ja, proti voluntaristickému (A. Schopenhauer) aj realistickému (J. Herbart) založeniu metafyziky a považoval ich za Kantových epigónov, ktorí čo preňho predstavovalo druh ich spoločného previnenia nepostupovali celkom podľa Kanta, ale naopak sa na jeho názory účelovo odvolávali a podrobili ich dogmatizácii. Bola to kritika najnovšej nemeckej filozofickej tradície, pričom Liebmann sa nazdával, že viedla k neuspokojivým výsledkom, ktoré si vyžadujú prekonanie z pozície Kantovho ideového východiska ([6], predovšetkým časti II V). Zeller sa v porovnaní s týmto prístupom prirodzene zdal byť rovnako kritikom ako aj analytikom staršej filozofie, ktorý prostredníctvom Kanta navrhoval novú formu pestovania filozofie založenú na teórii poznania. U Liebmanna udivuje historicko-filozofické chápanie, hoci nebol historikom filozofie. 1 Zaujímal ho len čas dosiaľ uplynulý, iba ten blízky a najbližší, práve prežitý alebo ešte prežívaný, ktorý sa neodvoláva na veľký rozsah storočí alebo období, a to Liebmanna napokon odlišovalo od Langeho. Rudolf Eucken ( ) sa o Libmannovi vyslovil, že to bol jeden z hlavných iniciátorov novokantovstva, že v Kantovi našiel oporu pre vlastné myslenie, ale zároveň sa v žiadnom prípade nedržal Kanta otrocky presne. ([9], kap. 1 2, s. 1 5) 1 Ignác Halpern ( ; rodné meno si v roku 1922 zmenil na Myślicki) bol historik filozofie, ktorý sa filozoficky formoval počas štúdia na nemeckých univerzitách, získal doktorát u W. Diltheya a ako jeden z prvých poľských autorov písal o O. Liebmannovi: rozvíjal najhlbšie filozofické skúmania nie systematickým, ale skôr aforistickým spôsobom, s vybrúsenou spisovateľskou eleganciou. Často rozoberá nesúhlasné stanoviská, prichádza k ich podstate a obvykle končí s non liquet, je teda zároveň oponentom dogmatickej metafyziky, ako aj relativistického empirizmu. Usiluje sa o kritickú metafyziku, vytváranú synteticky, ktorá si je vedomá svojho fenomenalistického charakteru, podmieneného apriórnymi prvkami, pričom nedôsledne, no zároveň nevyhnutne, smeruje do oboch krajností, proti ktorým bojuje (pozri [7], 142; bližšie o Halpernovi por. [8], 286) 9

10 Práca Geschichte des Materialismus, s ktorou vystúpil Lange, bola obšírnym dielom, v prvých vydaniach ešte ďalej autorom rozšíreným, napísaným s vervou a literárnym talentom. Prvá časť diela bola náčrtom histórie materializmu a následne smerovala s odvolaním sa na Langeho výzvu do konečného výsledku druhej časti, ktorá bola rozvrhnutá ako zavŕšenie celej rozpravy. Práve v druhej časti, okrem kritiky systémov nemeckej idealistickej špekulatívnosti, sa nevyhol polemike so smermi vtedajšieho naturalistického uvažovania s biologickým evolucionizmom, s rodiacou sa experimentálnou psychológiou. V skutočnosti mal blízko k Liebmannovým názorom na nevyhnutnosť návratu ku Kantovi, s tým rozdielom, že Lange sa odvolával na kantovský kriticizmus interpretovaný organisticky, ktorý v a priori vidí zmyslovo-fyziologickú konkretizáciu ľudskej skúsenosti, kým Liebmann sa ukázal byť tradičnejší nielen v porovnaní s Langem pri chápaní praktickej úlohy vyplývajúcej z uskutočnenej kritiky. Každá z kapitol knihy sa končila tým istým opakujúcim sa heslom, ktoré malo povahu sloganu: Also muss auf Kant zurückgegangen werden. Nebola to len dobre znejúca a šikovne sformulovaná štylistická figúra. Toto heslo ukazovalo na smerovanie, v akom sa mala uskutočniť obnova filozofie a predstavovalo niečo ako zavŕšenie úsilia novokantovstva v období jeho začiatkov, aj keď konkrétne úlohy pri návrate ku Kantovi neboli ešte formulované. Otázka novokantovstva a novokantovské školy To, čo nasledovalo ďalej a trvalo v čase od konca šesťdesiatych rokov po prvé roky 20. storočia, bolo pravým novokantovstvom, rozvinutým novokantovstvom, ktoré nastúpilo po sotva niekoľko rokov trvajúcom ranom novokantovstve, 1 po období začiatkov novokantovstva ([11], 12). Pravé novokantovstvo sa zároveň objavilo nielen vo fáze intenzívneho štúdia pravého spôsobu uchopenia Kanta a pochopenia úloh filozofie, ale získal dominantné postavenie na nemeckých univerzitách. Je ťažké poukázať na iné filozofické hnutie predchádzajúce alebo nasledujúce po novokantovstve, ktoré by tak rýchlo získalo tak veľa: malo vynikajúcich, tvorivých predstaviteľov, početných prívržencov a sympatizantov v rôznych strediskách v Nemecku, nepo- 1 Toto označenie v rámci poľskej historiografie filozofie použil Marek Kazimierczak v titule svojej práce, ďalej ho rozvinul a zdôvodnil. O svojej knihe prehlásil, že v zámeroch a očakávaniach autora je prispieť k prehĺbeniu historicko-filozofického poznania prinajmenšom toho obdobia nemeckej filozofie, ktoré určuje problematiku a proces formovania sa ranej fázy novokantovstva ([10], 12). 10

11 chybné výsledky práce, pokiaľ ide o tvorbu, edičnú a organizačnú činnosť. V roku 1896 Hans Vaihinger ( ) založil časopis Kant-Studien, ktorý vychádza doteraz a patrí k najrenomovanejším nemeckým filozofickým periodikám. O niekoľko rokov neskôr (1904) sa ten istý filozof postavil na čelo novej filozofickej spoločnosti Kantgesellschaft, ktorej rýchly rozvoj umožnil vykročiť za počiatočné úlohy filozofickej organizácie špecialistov: stala sa postupne ako upozorňuje Maria Szyszkowska všeobecným prostriedkom podpory nemeckej filozofie vôbec ([11], 14). Významná je tiež skutočnosť, že novokantovstvo podnietilo bohatú spisbu, ktorá stále narastá, okrem iného aj v Poľsku či na Slovensku (por. [12]). Poľskí filozofi, predovšetkým historici filozofie, odstraňujú dlhoročné nedostatky, aké sa v poľskej historiografii objavili v prípade novokantovstva. Najprv chýbali ľudia pripravení na takéto skúmanie a novokantovské myslenie pritom nepatrí medzi nenáročné; v Poľsku dlho absentovali preklady prác aj tých najvýznamnejších novokantovcov. Po druhej svetovej vojne nastalo pre novokantovstvo, prinajmenšom v našej časti Európy, dvojnásobne nepriaznivé obdobie. Aj ďalej ostávalo neznáme, no k neznalosti sa pridal aj ideologicky motivovaný odpor. Novokantovstvo sa ocitlo na druhej strane barikády, ktorá historický aj súčasný obraz filozofie rozdeľovala jednoznačne a neodvolateľne na dve časti: na vedeckú a nevedeckú filozofiu a do druhej z týchto skupín bolo zaradené aj novokantovstvo. Vyslúžilo si v tom najlepšom prípade iba kritiku. Novokantovstvo však vyčkávalo na priaznivejšiu dobu pre svojich bádateľov. Máme tú česť sa podieľať na tejto zmene. Prvá z núkajúcich sa otázok sa týka podstatnej odlišnosti novokantovstva, na základe ktorej je možné odlíšiť toto filozofické hnutie od iných s ním súbežných smerov myslenia. Je vôbec možné vyjadriť takúto differentia specifica? Dá sa aspoň opisne zachytiť? Odpoveď komplikuje fakt, na ktorom sa zhodnú historici novovekej filozofie: novokantovstvo nebolo vnútorne jednotným hnutím, ani nepredstavovalo silno previazané spolupracujúce centrá, v ktorých sa rozvíjalo. Novokantovstvo je skôr typom kolektívneho pojmu, o ktorom je známe len to, že pod neho spadali filozofické rozmanitosti spojené s formulou kritického idealizmu, no už len samotné ich vymenovanie, o spoločnom prijatí ani nehovoriac, je ťažké uskutočniť. 1 Môžeme nájsť autorov, ktorí v novokantovstve rozlíšili jeho sedem prúdov, iní ostali pri štyroch, resp. troch smeroch, no najskúpejšie a zároveň najčastejšie sa 1 Por. s materiálmi cohenovského kolokvia, ktoré sa odohralo v Marburgu pri príležitosti 150-tého výročia narodenia filozofa, predovšetkým s textom Helmuta Holzheya ([13], hlavne 23 a nasl.). 11

12 vyskytujúce sa delenie zredukovalo novokantovstvo na dve školy: bádenskú a marburskú (por. [14], najmä 5 53; tiež [15], najmä kap. VI.). Princípy, podľa ktorých sa určovali tieto rozdiely, boli rozmanité. Jedni historici sa odvolávali na problémové kritérium poukazovali na odlišnosť skúmanej tematiky pestovanej v rámci jednotlivých skupín; tak napríklad došlo k vyčleneniu novokantovských smerov fyziologického, metafyzického, relativistického, axiologického. Inní autori sa z istých dôvodov pridŕžali priestorovo-geografického kritéria argumentujúc, že vedecká škola sa vždy niekde rozvíja, je spätá s istým miestom vlastnej aktivity tento názor okrem iného umožnil odlíšenie bádenskej a marburskej školy. Zdalo by sa, že toto odlíšenie prináša jednoznačnú identifikáciu, pretože nie je možné popliesť to, čo je príznačné pre Bádensko a čo naopak pre Hesensko. Skúsenosti spojené s novokantovstvom však hovoria, že aj toto kritérium sa ukázalo byť nedostatočné: cestovanie za prácou spôsobilo, že novokantovci z Marburgu si našli miesto aj v Heidelbergu, Freiburgu, Strasburgu a dokonca aj v univerzitných centrách spojených s bádenskou školou. Spomedzi vyššie uvedených novokantovských škôl, t.j. bádenskej a marburskej, práve druhá z nich, zdá sa, celkom zodpovedá pojmom vedecká škola a filozofická škola. 1 Ten, kto natrafí na výraz marburská škola, mlčky, ale i súhlasne uznáva (bez toho, aby upadol do definitorických komplikácií), že ide o skupinu osôb, figurujúcich v istej vnútornej štruktúre a zároveň prepojených na základe spoločných teoretických programov alebo výskumnej praxe. Toto presvedčenie posilňuje ľahko dostupná základná historiografická informácia (učebnice, encyklopédie), ktorá marburskú školu jasne lokalizuje v čase a priestore a poukazuje zvyčajne v nerozlučnom spojení na jej dvoch ústredných predstaviteľov, menovite Hermanna Cohena ( ) a Paula Natorpa ( ), odvoláva sa tiež na ich hlavné diela potvrdzujúce originálne výsledky a význam marburskej školy, a to nielen v novokantovskom hnutí, ale aj v tradícii celého postkantovského myslenia v Nemecku vrátane 20. storočia. Je nepochybné, že marburskej škole boli naklonené historické okolnosti, ktoré uľahčili jej vznik a rozvoj. Nestáva sa často, aby sa tieto okolnosti opakovali v takomto počte a len nemnohým učencom priaznivý osud umožňuje využívať ich. Každá vedecká škola datuje svoj začiatok od iniciátora, od toho, kto ju založí, stane sa jej tvorcom. Pre kompaktnosť školy je lepšie, ak 1 Komparatívnu analýzu rôznych spôsobov chápania výrazu vedecká škola a jeho použitie v spoločenských vedách obsahuje zborník [16]. O ťažkostiach pri označovaní vedeckých spoločenstiev termínom škola píše vo svojej monografii R. Sitek ([17]). 12

13 je zakladateľ iba jeden a je možné sa odvolať na jeho meno vtedy sa stáva, že celá škola je pomenovaná práve po ňom. Dokumentujú to dobre známe prípady filozofických škôl Christiana Wolffa ( ), Franza Brentana ( ) a niekedy sa tak zvykne postupovať vo vzťahu k ľvovskovaršavskej škole, keď je pomenovaná ako škola Kazimierza Twardowského ( ). Neoddiskutovateľným tvorcom marburskej školy bol Herman Cohen. Spájal v sebe výnimočné hodnoty bádateľa-odkrývača novej pravdy o Kantovi so schopnosťami jej účinného propagátora a bol zároveň na čo sa už poukazuje menej človekom plným pátosu, oddaným obrancom a propagátorom nábožensko-etických ideálov judaizmu. Władysław Tatarkiewicz ( ) o Cohenovi poznamenal, že v ňom súčasne bolo niečo z proroka alebo kazateľa a že ako univerzitný profesor ľahko nadväzoval kontakt so študentami, skvelo sa vedel vysporiadať s požiadavkami dobrej akademickej prednášky: hovoril pekne a miestami až pateticky. Preto neprekvapuje, že sa mladý poľský študent, ktorým bol Tatarkiewicz, po vypočutí jednej z Cohenových hosťujúcich prednášok v Berlíne v roku 1907 rozhodol opustiť hlavné mesto nad Sprévou a za prednášajúcim sa presunul do Hesenska, do malého mesta Marburg, v ktorom však sídlila dobrá univerzita. Pritiahol ho tam Cohen prednáška bola dokonalá a povzbudzujúca, poznamenal Tatarkiewicz ([18], 6). V Marburgu potom ostal tri roky a v roku 1910 tam taktiež získal doktorát. Cohen mal možnosť hlásať svoje názory ex cathedra. Rozvíjal ich v prostredí jednej univerzity a vyučoval na tej istej škole (Philipps- Universität Marburg) vyše štyridsať rokov od získania habilitácie v Marburgu v roku 1873 až do dosiahnutia dôchodkového veku v roku 1912 vtedy sa presťahoval do Berlína ([19], 299). Prípadné obmedzenie Cohenových marburských rokov len na obdobie plnenia profesorských povinností vo Philippine zmení celkový obraz iba nepatrne: mimoriadnym profesorom sa stal v roku 1875 a po necelom roku mu bola zverená katedra filozofie v Marburgu už ako riadnemu profesorovi bol prvým ordinárom židovského pôvodu, vymenovaným v nemeckej ríši ([20], 145). V každom prípade ide o impozantnú nepretržitosť rokov práce v jednom univerzitnom centre. Touto kontinuitou sa Cohen odlišoval od početných nemeckých novokantovcov a práve ona bola významná pre vznik a ďalšie osudy marburskej školy. Veď v období týchto štyridsiatich rokov, resp. práve v tomto období, sa Cohen vlastným spôsobom zmocnil kantovského filozofického odkazu, podrobil ho systematickému prístupu, v ktorom fundamentálne oblasti filozofického poznania dával do súladu so základnými princípmi, ktoré našiel v Kantovom 13

14 diele, ako aj v niektorých starších spôsoboch myslenia (Platón, platonizmus) ustálených v dejinách filozofie. V tom čase sa tiež okolo Cohena začali zhromažďovať jeho žiaci. Objavenie sa prvých nasledovníkov tohto filozofa treba považovať za rozhodujúci moment pre kolektívne osvojenie si nových filozofických názorov, ktoré v tom čase boli v Marburgu sformulované. Užší okruh Cohenových zverencov bez toho, aby sme na tomto mieste trvali na ich presnom zozname bol zahrnutý do marburskej školy, ktorá sa vo svojej podstate mala zaoberať rozširovaním, posilňovaním ako aj dopĺňaním teoretických výsledkov marburského novokantovstva. Nádeje, ktoré do tejto školy vkladal Cohen, sa potvrdzovali v čiastkových aj závažných rozhodnutiach inštitucionálno-vydavateľskej povahy, ktoré vo svojej konkrétnosti nemali obdobu v iných centrách novokantovského hnutia. V roku 1900 bol na Katedre filozofie marburskej univerzity založený filozofický seminár, ktorého prvým riaditeľom bol počas siedmych rokov sám Cohen, po ňom sa predsedníctva zhostil Paul Natorp. Na základe ich iniciatívy bola založená edícia Philosophische Arbeiten, ktorá úspešne uvádzala najmä mladých autorov, filozoficky vzdelaných v marburskej škole. V tejto edícii sa v rokoch objavilo dohromady osem vydaní (dva diely s nadväzujúcim číslovaním neboli vydané), v ktorých svoje rané práce, častokrát celkom prvé, uverejnili okrem iného Ernst Cassirer ( ), Albert Görland ( ), Nicolai Hartmann ( ) aj Heinz Heimsoeth ( ); v edičnom rade bola vydaná aj Tatarkiewiczova dizertačná práca (por. [21]). Všetci menovaní boli žiakmi Cohena a Natorpa, získali doktoráty v Marburgu a boli považovaní za Marburčanov. V dejinách školy im však pripadla zvláštna úloha: neboli ani jej zakladateľmi ani jej obrancami. Rozvoj ich individuálnej filozofickej sebareflexie viedol v rozličnom tempe, ale jednoznačne k revízii teoretického významu právd, odvodených tvorcami marburskej školy z Kantovho diela. Revízia neznamenala revolúciu, neobsahovala ani znaky manifestačne prejavovanej vzbury. Tí autori, ktorí ju rozvíjali, používali výhradne intelektuálne prostriedky nesúhlasu: vyhranený skepticizmus, pochybnosti o absolútnom charaktere prijatých rozhodnutí v rámci teórie poznania. Revízia bola kritickou konfrontáciou právd prijatých v prostredí školy s tým istým kantovským zdrojom, na ktorý sa odvolávali tvorcovia marburského novokanovstva. Bola spochybnená nesporná istota právd hlásaných v Marburgu, ako aj ich filozofická výlučnosť. Marburčania sa vzdialili od marburského novokantovstva, na rozdiel od toho sa, paradoxne, čoraz viac približovali ku Kantovi. 14

15 Otázka marburskej školy Prvá z vynárajúcich sa otázok, ktorá je sama o sebe komplexná a môže viesť k následným otázkam, sa týka začiatkov školy, okolností jej vzniku ako aj neskoršieho vykročenia niektorých Marburčanov za hranice doktríny vyznačené jej tvorcami. Filozofická škola, ktorá vznikla v Marburgu, bola nepochybne dôležitou historickofilozofickou udalosťou. Filozofia v tomto stredisku sa počas niekoľkých desaťročí stala ak si pomôžeme slovami Helmutha Holzheya európskou atrakciou, ktorá do Marburgu pritiahla študentov zo Španielska, Francúzska, Ruska, z Varšavy aj z Rigy ([13], 17 18). No objavenie sa školy si vyžadovalo čas, ktorý postupne spolu so sprievodnými okolnosťami komplikoval osudy školy a oneskoroval jej zrod. Marburská škola nevznikla zároveň s príchodom Cohena do Marburgu. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 19. storočia v Marburgu ešte škola nebola, aj keď na univerzite sa už novokantovstvo vyskytovalo. Bolo spojené s najnovšou filozofickou tradíciou Philippiny, ktorú v novokantovskom duchu vytvárali Keller a Lange a ktorú po ich odchode rozvíjal Cohen, keď sprístupnil svoje staršie práce vyznačujúce sa programovosťou, pokiaľ ide o jeho čítanie Kanta. V počiatočnom období jeho pôsobenia v Marburgu sa k jeho už známej práci Kants Theorie der Erfarung, pridali ďalšie: v roku 1873 svetlo sveta uzrela práca Die systematischen Begriffe in Kants vorktitischen Schriften nach ihrem Verhältniss zum kritischen Idealismus a v roku 1877 bola vydaná jedna z najvýznamnejších Cohenových monografií Kants Begründung der Ethik. Cohenova akademická a publikačná činnosť bola výhodná pre upevnenie školy, ale nebola dostatočná pre jej vznik nanajvýš potrební boli žiaci a kým sa neobjavili, malo ešte dôjsť k stretnutiu a spolupráci Cohena s Natorpom. Išlo o zvláštny tandem navzájom vedecky spolupracujúcich učencov. Počas dlhých rokov predstavoval príklad vzorne sa dopĺňajúcich prác dvoch profesorov, oddaných tej istej myšlienke. Ich mená ostali navzájom spojené tak silno, že zmienka jedného z nich automaticky viedla k myšlienkam na druhého a naopak. Historicky sa sformovala situácia, ktorú je možné pomenovať ako vzájomná príťažlivosť alebo aj magnetická príťažlivosť, ak sa oprieme o výraz, ktorý navrhol Andrzej Nowicki spoluzakladateľa poľskej filozofie stretnutia, keďže dané mená najčastejšie vystupovali vo vzájomnom spojení (por. [22], hlavne 58). Táto skutočnosť sa odrazila aj v ustálených spôsoboch hovorenia o ich marburskom pôsobení: tvrdí sa, že niekto bol žiakom Cohena a Natorpa, že získal doktorát u Cohena a Natorpa, že boli skúšajúcimi aj recenzentami pri obhajobách. Samozrejme, bolo to tak filozofi sa dopĺňali pri plnení povinností okrem iného aj preto, že kvalifikačné 15

16 postupy z oblasti filozofie neboli v Marburgu také početné. Ale úporné spojenie mien pôsobilo aj negatívne, malo svoju cenu: nerozlišovali sa individuálne črty osobnosti jednotlivých osôb a ochudobnené ostali ich autentické úlohy v pracovnom centre, vo vznikajúcom filozofickom hnutí. Až pred približne dvadsiatimi rokmi vzťahy medzi Cohenom a Natorpom podrobil kritickej analýze Helmut Holzhey riadny profesor univerzity v Zürichu, zakladateľ a zároveň aj riaditeľ filozofického seminára Archív Hermanna Cohena, existujúceho pri spomínanej univerzite (por. [23]). V dvojdielnej práci, v ktorej sú využité doteraz neznáme materiály, rukopisy a korešpondencia, sa zameral na vzťah medzi ústrednými postavami marburskej školy ako na zanedbaný výskumný problém ([24]). Holzhey vykonal svojráznu demytologizáciu zakoreneného stereotypu bezproblémovej spolupráce, ktorá mala spájať Cohena a Natorpa a poukázal na komplikovaný základ rozdielu medzi oboma filozofmi. Odlišovali sa štýlom práce, ako i chápaním úlohy profesora v marburskom filozofickom stredisku. Cohena viac zaujímali kongresy, spoločnosti, prednášky, hosťovania (najmä v Berlíne), t.j. všetko, čo sa dá označiť za vonkajšiu prezentáciu marburského filozofického krúžku. Natorp bol typický univerzitný profesor plniaci si svoje vedecké povinnosti v prostredí školy, bol pracovitý, ochotný pomáhať a predovšetkým bol nekonfliktný. Naplno sa oddával výskumom, ktoré nespájal z akoukoľvek reprezentačnou alebo dokonca agitačnou činnosťou; Cohen naopak témy z oblasti filozofie náboženstva prepájal s prednáškami o dejinách judaizmu a s propagáciou vtedajších kultúrnych úloh prorocky chápaného židovského mesianizmu. Kontroverzie, ktoré Cohen vyvolal svojou precitlivelosťou na antisemitizmus, svojou niekoľko desiatok rokov trvajúcou vojnou s antisemitizmom, plnou charakteristických a výrazných prejavov 1, to všetko nebolo Natorpovi ľahostajné, zvlášť vtedy, keď sa dotýkali najbližšieho kruhu profesorov Philippiny a taktiež mladých filozofov, ktorí boli v kontakte s marburskou školou. Z hľadiska úplného vzájomného porozumenia medzi profesormi, podotýka Holzhey, to boli ťažko prekonateľné bariéry a ich intenzita narastala počas rokov spolupráce, pričom sa vyostrila hlavne pred prvou svetovou vojnou ([24], Bd. 1, s. 32 a nasl.) V tom čase sa pri príležitosti 70-tich rokov Cohena objavili dve pamätné knihy venované jubilantovi. Obe boli vydané v roku 1912 v Berlíne. Známejšia z nich, uvádzaná v literatúre, je filozofická kniha Philosophishe Abhandlungen; (por. [27] 2 ), druhá, spravidla opomínaná v komentároch ku cohenovskej spisbe, 1 O tejto tématike okrem iných pojednávali U. Sieg [25], a J. Hackeschmidt [26]. 2 V tomto zborníku vyšiel aj článok W. Tatarkiewicza [28]. 16

17 tiež stojí za pozornosť, a to nielen vzhľadom na postavenie judaistickej tematiky v Cohenovom pôsobení kniha mala totiž názov Judaica, ale aj z dôvodu príspevkov, ktoré sa v nej nachádzali a nadväzovali na tematiku filozofie, resp. sa priamo sa týkali dejín filozofie. Dokumentuje to text Juliana Guttmana ( ), filozofa a religionistu, svojim pôvodom a štúdiom spätého s Wrocławou, ktorý bol autorom niekoľkých, už v tom čase známych, diel venovaných Kantovi ([29]) a ktorého článek Spinoza Zusammenhang mit dem Aristotelismus, venovaný Cohenovi, ([30]), sa rovnako dobre mohol objaviť medzi filozofickými rozpravami. Natorp sa k Philippine pridal o niekoľko rokov neskôr v porovnaní s Cohenom. V Marburgu mal od roku 1880 najprv miesto v univerzitnej knižnici, o rok neskôr bol habilitovaný a profesorské tituly (mimoriadny a následne riadny profesor) získal v rokoch 1885 a 1893 ([19], 300). To umožňuje poukázať na približné začiatky marburskej školy novokantovstva ako spoločného diela Cohena a Natorpa. Marburská filozofická škola vznikla v poslednom desaťročí 19. storočia. V skutočnosti v Marburgu Cohen promovoval svojich doktorandov už skôr, ale predkladané práce sa priamo netýkali novokantovských interpretácií Kantovho transcendentalizmu. Ich hlavnou tendenciou bola kritika skúsenostných základov psychofyziky Gustava Fechnera ( ) a teoretickú podporu hľadali v rovnako polemicky zameranom Cohenovom stanovisku vo vzťahu k dobovým experimentálnym psychologickým výskumom. V tejto súvislosti stojí za zmienku opis, ktorý použil Holzhey, keď charakterizoval skupinu týchto prvých žiakov: tvorili cohenovskú školu ( Cohenschen Schule ) ([24], 25). Novokantovskú marburskú školu napokon sformovali tí Cohenovi a Natorpovi doktori filozofie, počnúc od najskôr promovaných Cassirera a Görlanda, následne potom cez Hartmanna či Heimsoetha, ktorí si osvojili v Marburgu vytvorený idealisticko-transcendentálny model interpretácie Kanta a rozvoja filozofie v tomto duchu. Medzi predstaviteľov užšej marburskej školy sa zaradzujú aj Walter Kinkel ( ) a Karl Vorländer ( ), aj keď a to treba jasne povedať problém členstva v škole patrí medzi vyslovene diskutabilné a Alexis Philonenko, profesor univerzity v Rouen a historik nemeckej a francúzskej filozofie 18. a 19. storočia, uzavrel personálnu reprezentáciu školy do krajne obmedzených hraníc. Vo svojej monografii, ktorá je už v samotnom názve venovaná marburskej škole, svoje úvahy nasmeroval výhradne ako o tom svedčí aj podtitul a potvrdzuje obsah práce na tri postavy: Cohena, Natorpa a Cassirera. Neobvyklosť tohto prístupu spočíva v redukcii reprezentantov školy na dvoch spoluzakladateľov a ich jediného žiaka, ktorý stojí za pozornosť práve Cassirer so 17

18 svojou filozofiou kultúry a koncepciou symbolických foriem, podľa Philonenka, posilnil obraz marburskej školy a jej medzinárodné renomé ([31], 11). Tak veľmi potlačená zásoba pri uvádzaní počtu členov len málo napomáha snahe o pochopenie osobitosti a histórie školy, no je tiež pravda, že neuvážené rozširovanie menoslovu, t.j. personálne rozširovanie školy so sebou prináša nejasnosti. Vedie k otázke opodstatnenosti týchto krokov, t.j. otázke ostrosti chápania hraníc školy. Nie je ťažké nájsť príklad na podobné situácie plné pochybností či príklad nepresných klasifikácií. Prvý, ktorý je hneď naporúdzi, sa týka vedeckých centier blízkych Poliakom aj Slovákom. Ide o Władysława Tatarkiewicza. Bol to Ján Patočka ( ), kto v Doslove k českému vydaniu knihy Romana Ingardena ( ) O poznávaní literárneho diela nadviazal aj na Tatarkiewicza. Tvrdil, že spomedzi Slovanov najskôr Poliaci docenili význam fenomenológie a uviedol, že už v roku 1913 v poľskom filozofickom časopise Tatarkiewicz obrátil pozornosť na Husserla, ač sám se hlásil k novokantovcům ([32], 261) 1 Odkiaľ sa vzal Patočkov názor, podľa ktorého bol Tatarkiewicz spojený s novokantovcami? Je možné, že Patočka osobne poznal Tatarkiewicza a určite čítal jeho diela, ako aj hlasy recenzentov (vrátane českých) týkajúcich sa ich tematiky. Tatarkiewicz bol v 20. storočí jedným z najvýznamnejších a medzinárodne uznávaným poľským filozofom, historikom filozofie, teoretikom aj historikom estetiky (por. [34], tiež [35]). K prvému stretnutiu medzi mladým Patočkom a poľským historikom filozofie mohlo dôjsť už v roku 1934 v Prahe, počas konania 8. Medzinárodného filozofického kongresu. Účasť poľských filozofov na kongrese bola hojná predstavovali jednu z najpočetnejších národných skupín a patrili k počuteľným účastníkom zhromaždení či sekcií (spolu 12), rovnako tak aj diskusií ([36]). Patočka ich neobišiel pri referovaní o činnosti kongresu a venoval špeciálnu pozornosť aktivite Poliakov v rámci logistickej sekcie, ktorá zahŕňala prívržencov analytickej filozofie, predovšetkým spomedzi Viedenského krúžku, ale tiež ich oponentov. Poláci jsou převahou logistikové napísal Patočka a byli zde zastoupeni předními lidmi jako Lukasiewicz, Tarski a j. Nejzajímavěji z odpůrců promluvil Polák Ingarden ze Lvova (žák Husserlův) ([37], 53). Medzi účastníkmi pražského kongresu bol prítomný aj Tatarkiewicz na vedeckom zasadnutí varšavskej filozofickej spoločnosti, 1 Patočka sa odvolával na Tatarkiewiczovu štúdiu [33]. 18

19 takmer dva mesiace po kongrese, opísal svoje dojmy z medzinárodného stretnutia filozofov v meste nad Vltavou. 1 Z drobnejších, aj keď významných, Tatarkiewiczových prác bol ešte pred druhou svetovou vojnou v Československu publikovaný článok Obdobia európskej filozofie ([38] 2 ) Vyšiel síce vo francúzskom jazyku v pražskom periodiku Ruch filosofický, ktorý viedol Ferdinand Peroutka ( ), no sprístupnenie tohto textu bolo niečím viac, ako iba bibliografickou zvláštnosťou určenou len pre špecialistov. Článok bol súčasťou tzv. poľského vydania časopisu a jeho redaktor dbal o to, aby zloženie publikovaných prác poľských autorov bolo pestré a umožnilo zorientovať sa v mnohorozmernom filozofickom skúmaní uskutočňovanom v Poľsku. Blok týchto článkov, medzi ktorými nechýbali práce autorov ako Kazimierz Ajdukiewicz 3 ( ) a Tadeusz Kotarbiński ( ), ale tiež Jerzy Braun ( ) či Bolesław Gawecki ( ) vydaných v časopise programovo zameranom voči intelektuálnej tradícii pozitivizmu, ktorá bola v českej kultúre silná a kriticky nastavenom proti Českej mysli plniacej úlohu neoficiálneho orgánu českého pozitivizmu, mal splniť nielen komparatívno-prezentačné, ale najmä teoreticko-poznávacie úlohy: v rozmanitosti filozofických štúdií videl Ruch filosofický kultúrotvornú hodnotu samotnej filozofie. Patočkovo meno ako autora, recenzenta alebo spravodajcu nie je prítomné v ročníkoch pražského Ruchu, to však nevylučuje Patočkov záujem o poľskú filozofiu, s ktorou nadviazal kontakty ako to potvrdzuje jeho spolupráca a spriaznenosť s Tadeuszom Krońskim ( ), medzi učiteľov ktorého patril okrem iných aj Tatarkiewicz ([42], 141; tiež [43], 313) už koncom tridsiatych rokov. Najbližšie k pravde je názor, podľa ktorého sa Patočka vo svojej mienke o Tatarkiewiczovi ako filozofovi spojenom s novokantovcami opieral o Josefa Tvrdého ( ). Išlo nielen o osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj filozofie počas prvej československej republiky, ale aj o rozvoj slovenskej filozofie a duchovnej kultúry, keďže jej venoval svoje najlepšie tvorivé obdobie počas pôsobenia vo funkcii profesora filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Medzi spomienkami na profesora Tvrdého nesmú chýbať 1 Por. s poznámkou uverejnenou v časopise Ruch Filozoficzny, T. XIII, 1937, nr 5 10, s. 149a. 2 Článok po prvýkrát vyšiel v poľštine, v podobe referátu uvádzajúceho program 3. poľského filozofického zjazdu, a to v časopise Kwartalnik Filozoficzny, T. XIII, 1936, z. 4, s ). 3 Por. [40], hlavne kap. II, s. 2 Die pozitistische Richtung ; z novších prác [41], hlavne kap. I Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. 19

20 slová poľského historika filozofie: poľská filozofická historiografia je zvlášť povďačná tomuto filozofovi. Ťažko nájsť iného cudzinca, ktorý by sa tak oddane, zodpovedne a vytrvalo venoval propagovaniu poľskej filozofie medzi svojimi krajanmi. Bol jej znalcom, odborníkom a vyznávačom, ktorý daroval svoj čas, talent a srdce predovšetkým najnovšej poľskej filozofii a jej známym postavám. Spolupatričnosť, ktorá ho spájala s od neho mladším krakovským filozofom Joachimom Metallmannom ( ), môže predstavovať vzor intelektuálne a emocionálne hlboko založených, plodných kontaktov medzi filozofmi navzájom blízkych národov. 1 Tvrdý sa vo svojich prácach niekoľkokrát odvolal na Tatarkiewicza. Raz to boli len zmienky, inokedy zasa väčšie úseky viet nachádzajúce sa v štúdiách týkajúcich sa či už slovanskej alebo poľskej filozofie, no vždy opakovali tú istú myšlienku, ktorú nanajvýš ľahko modifikovali: o väzbách Tatarkiewicza na novokantovstvo alebo priamo na marburskú školu. Najprv ju vyjadril v zborníku z roku 1929, ktorý bol venovaný slovanskej filozofii a kutúre. Keď Tvrdý písal o súčasnej poľskej filozofii a menoval poľských prívržencov kriticizmu, zarátal k im aj Tatarkiewicza, pričom len pri jeho mene dodal: který je nejblíže marburské škole ([46], 267). Tento názor obohatil v štúdii uverejnenej o niekoľko rokov neskôr a týkajúcej sa najnovšej poľskej filozofie. Tatarkiewiczovi adresoval sympatizujúce tvrdenia a ešte zvýraznil jeho spojenie s novokantovstvom. Uvádzal: Novokantismus čítá dokonce i v řadách mladších filosofů mezi své stoupence tak bystrého a všestranného filosofa jako jest redaktor Przeglądu filozoficznego Władysław Tatarkiewicz. Jest profesorem esthetiky a teorie poznání na universitě varšavské. Studoval v Paříži, Berlíně a hlavně v Marburgu, odkud si přinesl methodu školy marburské. Obírá se hlavně filosofii hodnot ([47], 129). Tvrdý dokonca aj v recenzii najznámejšieho Tatarkiewiczovho diela jeho Dejín filozofie, ktoré v tridsiatych rokoch malo ešte len dva diely opäť spomínal marburskú orientáciu poľského autora. Vnější úpravou písal Tvrdý připomíná knihu amerického historika filosofie Duranta (The story of philosophy), avšak liší se od něho zásadním hlediskem. Kdežto Durant je pragmatistický subjektivista, holdující historickému impresionismu, pro Tatarkiewicze jako stoupence školy marburské mají filosofické výtvory význam objektivní. 2 1 Korešpondenciu J. Mettalmanna s J. Tvrdým sprístupnila a skomentovala H. Pavlincová ([44]). Viac o Metallmanovi por. [45]. 2 Tvrdého recenzia Tatarkiewiczovej práce [48], publikovaná v časopise Ruch filozofický, r. X, 1933, č. 2 3, s O slovenských a českých reakciách na Tatarkiewiczowo dielo informujú V. Leško ([49]) aj J. Zouhar ([50]). 20

21 Vyššie uvedené porovnanie Tatarkiewicza s americkým spisovateľom, popularizátorom filozofie a dejín kultúry Williamom J. Durantom ( ), ktoré je samo o sebe prekvapujúce, nijako neprispieva k pochopeniu zväzkov poľského filozofa s marburskou školou. Ak vôbec niečo vyjadruje, je to len v tom čase výrazná, stále čerstvá a ešte vzrastajúca Durantova popularita, pod ktorej vplyvom bol aj Tvrdý. Durant sa stal renomovaným autorom, keď v roku 1926 publikoval svoju knihu s charakteristickým názvom The story of Philosophy. Jej vydanie udivilo samotných Američanov, pretože kniha sa stala bestsellerom ([57], 312). Počas takmer troch desaťročí sa predalo vyše dvoch miliónov jej exemplárov, ako to poctivo zaznamenala Encyclopaedia Britannica, a bola preložená do mnohých jazykov ([52]); krátko pred druhou svetovou vojnou vyšiel jej poľský dvojzväzkový preklad, ktorý vytvoril Leo Belmont (vlastným menom Leopold Blumental ( ). Taká teda bola situácia v prvej polovici minulého storočia. Ďalšie desaťročia už boli menej priaznivé pre diela typu Durantovej publikácie jeho chápanie filozofie a jej dejín zvýrazňovalo úlohu veľkých filozofov, nemecký preklad sa tak objavil s jednoznačne znejúcim titulom Die großen Denker, spomínaný poľský preklad mal názov Život a tvorba veľkých filozofov. Obe formulácie sa odchyľovali od originálu, hoci neprotirečili obrazu dejín filozofie, aký v knihe propagoval sám Durant, keď sa odvolával na kategóriu významnosti ako organizujúcej, hierarchizujúcej a sprístupňujúcej orientácie v nahromadených zásobách filozofického myslenia. Primárne použitie pojmu Story v porovnaní so silnejším pojmom History, ktorý je teoreticky viacej záväzný, malo určite význam pre ďalšie osudy Durantovej knihy. Kým pred mnohými rokmi bola obľúbená naratívnou formou výkladu a predovšetkým psychologickým bohatstvom opisu uvádzaných hlavných postáv, v druhej polovici 20. storočia objem najnovšie nadobudnutých spoločenských skúseností nielen nútil k revízii uznávaných veličín, vrátane tých filozofických, ale s narastajúcou silou sa obracal proti samotnej filozofii, spochybňoval jej poznávaciu hodnotu a vzdelávaciu užitočnosť. Už pred približne 40 rokmi to viedlo Leszka Kołakowského k úvahe, že výraz veľký filozof prestal už dávno alebo práve teraz fungovať ako historickofilozofická kategória. Dodal, že je to samozrejme často používaný výraz, ale aj tak pociťujeme istú naivnosť v tomto pomenovaní, ktoré akoby evokovalo, že v galérii filozofov je možné vytýčiť nejakú objektívnu hranicu medzi veľkými a ostatným zbytkom alebo že po zmeraní významnosti vplyvu, aký mali rôzni filozofi na svojich súčasníkov a potomkov, dokážeme opísať predel, ktorý danú zvláštnu kvalitu veľkosti ako keby vykreslil ([53], 567). 21

22 Kołakowski sa prikláňal k názoru, že kategória veľkého filozofa je vo filozofickej historiografii zbytočná, pretože v rozoznateľnom výskumnom materiáli neprináša žiadne hodnoty, ktoré by už na základe iných, vedecky zdôvodnených krokov neboli dosiahnuté. Nanajvýš môže plniť pomocnú informačnú úlohu a ukazovať na väčších časových úsekoch premenlivý priebeh spoločenského uznania jedných mysliteľov či úspechu ich diel a absenciu týchto výsad v prípade iných. Túto situáciu žiaľ potvrdil aj osud Duranta a jeho najznámejšej knihy. Kniha a jej autor dnes už mnoho nehovoria ani zainteresovaným čitateľom filozofických diel, a to na rozdiel otázok spojených s marburskou školou, jej zložením, počiatkami a rozvojom, s komplikáciami vo vzťahoch medzi jej kooperujúcimi spoluzakladateľmi a žiakmi, s prísnejšie alebo voľnejšie chápaným osobným vkladom, ako aj s faktormi, ktoré ju podmienili, ale zároveň, ako správne poznamenal Ulrich Siege, sa podieľali na jej zdanlivej homogénnosti ([54], 211) toto všetko je aj naďalej aktuálne, priťahuje bádateľov a postupne obohacuje historickofilozofickú spisbu o stále nové príspevky. V tejto otázke sa odzrkadľuje aj uvedený prípad Tatarkiewicza, jeho prítomnosť medzi marburskými novokantcovcami a postoj ku Cohenovej a Natorpovej škole. V genetickom zmysle, ktorý nadväzuje na Patočkove a Tvrdého rozlíšenia, bol Tatarkiewicz na základe štúdia v Marburgu v rokoch a doktorátu získaného pod Cohenovým vedením spätý s filozofiou rozvíjanou na Philippine a medzi vodcami marburskej školy našiel svojich učiteľov. Vážil si ich a vždy na nich v dobrom spomínal práve z Philippiny si odniesol metodické usmernenie, podľa ktorého sa treba v prvom rade sústreďovať na texty poznávaného filozofa a nie na texty o ňom. Ďakoval marburským profesorom, ako to vyjadril vo svojich publikovaných spomienkach, za tému práce, odvahu analyzovať veľkých mysliteľov, pátranie po podstate ich názorov. Z vtedy nadobudnutej odvahy som bohato čerpal aj neskôr, zvlášť pri dlhoročnom písaní Dejín filozofie ([18], 12). V Marburgu nadobudol všeobecné základy filozofickej prípravy, oboznámil sa s novokantovstvom, ale a to je dôležité neostal novokantovcom, ani jeho prívržencom. Od novokantovstva sa nemusel vzdaľovať, pretože sa s ním nikdy neidentifikoval, a tak sa od neho ani nemusel dištancovať, keďže novokantovcom nikdy nebol. To, s čím sa stretol v Marburgu a čo si nikdy neosvojil, bola rozhodnosť a exkluzívnosť hlásaného filozofického programu: bola to nanajvýš abstraktná filozofia, narábajúca s myšlienkovými konštrukciami na vysokej pojmovej úrovni a táto filozofia vychádzala z Kanta, no zároveň od neho ďaleko odišla vo svojom krajne idealistickom smerovaní v rámci teórie poznania. Treba tiež zobrať do úvahy skutočnosť, že novokantvstvo, s akým sa stretol Tatar- 22

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 237 Filozofia na pôde Vedeckej syntézy Vladimír Bakoš 1949 2009, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Pred viac ako 75 rokmi bol v Bratislave založený Spolok pre vedeckú

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice FILOZOFIA STATE Roč. 65, 2010, č. 2 HEIDEGGER A DEJINY FILOZOFIE VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice LEŠKO, V.: Heidegger and the History of Philosophy FILOZOFIA 65, 2010,

Mehr

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта ISSN 1642-1248 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR N R 12/2012 7/2007 Prešovská univerzita v Prešove Artykuły teoretyczne i historyczne Теоретические и исторические статьи Kantova filozofia politiky Философия

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Predložky s akuzatívom alebo datívom:

Predložky s akuzatívom alebo datívom: Skloňonanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív des es es dem em den en die e er er die e das des es dem em das es die Männer Männer den Männern

Mehr

Ľubomír Belás. Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. Ku Kantovým sociálno-teoretickým názorom

Ľubomír Belás. Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. Ku Kantovým sociálno-teoretickým názorom Ľubomír Belás Prešovská univerzita v Prešove Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. V spoločenskom styku je všetka ľudská cnosť drobný peniaz a je dieťaťom ten, čo

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

NEGATÍVNA DIALEKTIKA AKO MODELOVÁ ANALÝZA

NEGATÍVNA DIALEKTIKA AKO MODELOVÁ ANALÝZA FILOZOFIA STATE Roč. 67, 2012, č. 8 NEGATÍVNA DIALEKTIKA AKO MODELOVÁ ANALÝZA CVETKA HEDŽET TÓTH, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, Ljubljana, Slovenija TÓTH, C. H.: Negative

Mehr

Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1

Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1 Inauguračná prednáška Ľubomír Belás Katedra filozofie IFE, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1 Vážený pán predseda vedeckej rady,

Mehr

medzinárodná recepciafilozofie praxis-u

medzinárodná recepciafilozofie praxis-u texty FILOZOFIA Roč. 57, 2002, č. 2 medzinárodná recepciafilozofie praxis-u LINO VEUAK, Zagreb Najprv si musíme vyjasniť niektoré sporné pojmy. Sú to: 1. filozofia Praxis-u; 2. príslušnosť filozofie Praxis-u

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Peter Kyslan. Kritika kultúry: Rousseau a Kant

Peter Kyslan. Kritika kultúry: Rousseau a Kant Peter Kyslan Kritika kultúry: Rousseau a Kant Kritika predstavuje dominantnú funkciu filozofie na jednej strane, na strane druhej je jednou z podmienok, metódou a cieľom filozofického prístupu k realite.

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Štúdie Ľubomír Belás Prešovská univerzita v Prešove Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Svet by sa mal vybrať na krížovú výpravu proti nerovnosti, inak nás čaká veľa sociálnych konfliktov

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2014 Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2009/2010 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

KANT A PROBLÉM POLITIKY

KANT A PROBLÉM POLITIKY FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KANT A PROBLÉM POLITIKY ĽUBOMÍR BELÁS, Katedra filozofie FF PU, Prešov BELÁS, Ľ.: Kant and the Problem of Politics FILOZOFIA 63, 2008, No 2, p. 131 The paper offers a discussion

Mehr

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev KULTÚRA ZÁPADU?!?!?!? v agónii!?!?!?! O európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev Dr. M. B. Benjan I Obsah Úvodné poznámky

Mehr

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström Škola odhalenia hlasu Valbork Werbeck Swärdström Na úvod Predložené dielo Škola odhalenia hlasu je výsledkom výskumnej práce, siahajúcej približne od rokov 1910/11 cez prvú svetovú vojnu až do začiatku

Mehr

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah Richard Purkarthofer (Rakúsko / Dánsko) Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, fedorkom@unipo.sk Asi iba máloktorý mysliteľ spomedzi súčasníkov Sörena Aabye

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE Jún 2017 (číslo 2) Ročník piaty ISSN 1339-3189 Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk Fotografia na obálke: Krakow

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU

UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU DIZERTAČNÁ PRÁCA ERIK MARKOVIČ Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra filozofie a dejín filozofie systematická filozofia 2.1.2. Školiteľ: Prof.

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Daniel Klimovský Abstract Author deals with cameralism that showed up in the late 17 th century in the countries where German language was

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE

ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE FILOZOFIA Roč. 58, 2003, č. 7 ZAKLADATEĽSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ PROFESIONÁLNEJ FILOZOFIE VLADIMÍR BAKOŠ, Filozofický ústav SAV, Bratislava BAKOŠ, V.: The Founding Fatherof Slovak Professional Philosophy

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

EVA ZELIZŇAKOVÁ JE KANT PRIRODZENOPRÁVNYM FILOZOFOM?

EVA ZELIZŇAKOVÁ JE KANT PRIRODZENOPRÁVNYM FILOZOFOM? 96 9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA EVA ZELIZŇAKOVÁ JE KANT PRIRODZENOPRÁVNYM FILOZOFOM? Je Kant prirodzenoprávnym filozofom? Prirodzenoprávna teória, ponímaná ako morálna verzia jurisprudencie, zdôrazňuje

Mehr

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka písané pre K&K Vpredkladanej stati sa venujem Friedrichovi Nietzschemu a jeho psychologickému prístupu k fenoménu morálky, ktorý sa všeobecne napriek

Mehr

Nem inapre opatrovate ky

Nem inapre opatrovate ky Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE PETRA KUTIŠOVÁ Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE Autor Mgr. Petra Kutišová, 2008 Jazyková korektúra: Heike Zukowski PRAXIDE

Mehr

Historický časopis, 57, 1, 2009

Historický časopis, 57, 1, 2009 O B S A H Š t ú d i e Š u c h, Juraj: Frank Ankersmit: Naratívna logika a historická reprezentácia... 3 Č a r n o g u r s k á, Marina: Lao c, zakladateľ čínskeho taoizmu, vo svetle novoodhalených historických

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN muž.rod str.rod ženr.rod množné číslo 1.pád der Tag das Kind die Frau die Tage die Kinder die Frauen 2.pád des Tages des Kindes der Frau der Tage der Kinder der Frauen 3.pád

Mehr

Róbert Gáfrik: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre.

Róbert Gáfrik: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre. r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 1 2 ( 19 ) 2 010 ( 81 9 9 ) Róbert Gáfrik: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

SK - Vyhlásenie o parametroch

SK - Vyhlásenie o parametroch SK - Vyhlásenie o parametroch v zmysle vyhlášky MDVRR č. 162/2013 Z.z. Výrobok: Náterové látky rozpúšťadlové dvojzložkové Typy výrobku: PD, PE, PG, SD, SG, SE a jej doplnkový material: riedidlá VP 30-2438/0,

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Thomas Diener ESENCIA PRÁCE Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Preklad: Andrej Jeleník, november 2007 Obsah Úvod Teória Návrat alchýmie Úvod Výrobcovia zlata Triezvy svet Funguj! Zamestnanec ako

Mehr

Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charibda a CISH

Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charibda a CISH Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charibda a CISH Dušan Kováč Historiografia je profesia. Vykonávanie tejto profesie si vyžaduje kvalifikáciu, potvrdenú vysokoškolským diplomom. Študuje sa na vysokých

Mehr

D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ DOBRÁ ŠKOLA. Premýšľanie o reforme

D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ DOBRÁ ŠKOLA. Premýšľanie o reforme D. KRÁLIK: UČÍM DVANÁSTY ROK A STÁLE HĽADÁM D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ str. 3-5 str. 6-7 str. 8-9 DOBRÁ ŠKOLA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Priemerná úspešnosť úspešnosť

Mehr

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok FILOZOFIA PRAMENE Roč. 66, 2011, č. 1 TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, 1. 10. článok Predkladaný preklad prvej otázky prvej časti sa nachádza úplne na začiatku Sumy teologickej Tomáša

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Internet a práva autorov - 1. časť

Internet a práva autorov - 1. časť Internet a práva autorov - 1. časť JUDr. Renáta MIŠČÍKOVÁ, LL.M. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Úvod Autorské právo upravuje vzťahy vznikajúce z tvorivej duševnej činnosti

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Samuel Štefan Osuský

Samuel Štefan Osuský Samuel Štefan Osuský Mgr. Miloš Klátik, PhD. Abstract: Mgr. Miloš Klátik, PhD., gave this speech on first of October 2009 at a science symposium which took place at the Theological Faculty of Comenius

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Kultúra, davy, televízia

Kultúra, davy, televízia ROČNÍK XXI. č. 2 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 24. JANUÁRA 2018 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413)

K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy (účet 413) Autor: Ing. Richard Farkaš, PhD. Zdroj: Dane a účtovníctvo v praxi, vydanie 3/2013, ročník 2013, ISSN 1335-7034 K reakcii JUDr. Mag. Jána Čarnogurského,

Mehr

TMJIt NASA UNIVERZITA. Apríl 2002 v znamení bohatých medzinárodných aktivít Univerzity Komenského

TMJIt NASA UNIVERZITA. Apríl 2002 v znamení bohatých medzinárodných aktivít Univerzity Komenského SPRAVODAJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO TMJIt Ročník XLVIII Máj 2002 Číslo 9 NASA UNIVERZITA Apríl 2002 v znamení bohatých medzinárodných aktivít Univerzity Komenského Univerzitu Komenského poctil svojou návštevou

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10 l SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 1987 ZBORNÍK SNG 10 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Vedecká redaktorka a zostavovatelka

Mehr

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia Predkladaná publikácia Roberta Stradlinga Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia má pomôcť učiteľom dejepisu zorientovať sa v najnovších trendoch vo vyučovaní európskych dejín dvadsiateho storočia,

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität LESEN Studium an der Universität Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen Ecken der Slowakei,

Mehr

POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ

POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ 2017 UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED KATEDRA SOCIÁLNYCH

Mehr

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet : f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : www.zmenaarast.sk 1 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú

Mehr

(Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna)

(Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa Georga Gadamera a Theodora Wiesengrunda Adorna) JUBILEÁ FILOZOFIA Roč. 56, 2001, č. 2 JOHANN SEBASTIAN BACH VO FILOZOFII DVADSIATEHO STOROČIA (Na príkladoch z diel Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera, Ernsta Blocha, Hansa Georga Gadamera a Theodora

Mehr

KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA

KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA PETER ŠAJDA, Filozofický ústav SAV, Bratislava ŠAJDA, P.: Kierkegaard s Rejection of the of the Mysticism of Master Eckhart

Mehr

LUKÁŠ ŠVIHURA ETIKA AKO ESTETIKA EXISTENCIE (POKUS O URČENIE TRENDOV ESTETIZÁCIE ĽUDSKEJ SKÚSENOSTI)

LUKÁŠ ŠVIHURA ETIKA AKO ESTETIKA EXISTENCIE (POKUS O URČENIE TRENDOV ESTETIZÁCIE ĽUDSKEJ SKÚSENOSTI) 90 9. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA LUKÁŠ ŠVIHURA ETIKA AKO ESTETIKA EXISTENCIE (POKUS O URČENIE TRENDOV ESTETIZÁCIE ĽUDSKEJ SKÚSENOSTI) Ak štúdium filozofie vôbec nejako pôsobí na iných ľudí okrem študentov

Mehr

Jazyk, veda o jazyku, societa

Jazyk, veda o jazyku, societa Jazyk, veda o jazyku, societa Slavomír Ondrejovič Jazyk, veda o jazyku, societa Sociolingvistické etudy Veda Bratislava 2008 Slovenská akadémia vied jazykovedný ústav ľudovíta štúra ľ recenzenti Prof.

Mehr

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Mgr. Miloš Klátik, PhD. Abstract: Aurel Stodola und sein Werk Aus der Slowakei stammt eine Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten, die man kennen sollte. Dazu gehört auch

Mehr