Gráfová Jarmila: Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Gráfová Jarmila: Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK"

Transkript

1 Gráfová Jarmila: Z rukopisnej pozostalosti Jána Martáka v ALU SNK Dr. Ján Marták zasvätil celý svoj život výskumu slovenskej literatúry, organizácii osvetovej a výskumnej práce v Matici slovenskej a rozvoju ochotníckeho divadla. Svedectvá o svojom účinkovaní nám zanechal vo svojej písomnej pozostalosti, ktorá je uložená v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Svojím rozsahom je neveľká, archív ju získal darom od pani Lýdie Martákovej v rokoch 1988 a 1994 a obsahuje 537 jd. archívnych dokumentov. V roku 1990 odovzdal vtedajší predseda MS Vladimír Mináč do archívu 48 pozdravných listov z roku 1969 adresovaných Jánovi Martákovi, staronovému správcovi MS. K osobnému fondu J. Martáka patria aj písomnosti z rokov , z obdobia prvého účinkovania v MS vo funkcii správcu, ktoré sa do archívu dostali v roku 1969 presunom zo správy MS (údaj v akvizičnej knihe pod akv. č. 44/66). Písomná pozostalosť je zatiaľ spracovaná len prvostupňovo, t.j. vyhotovené sú podrobné akvizičné súpisy, pripravená je na odborné analytické spracovanie. S informáciou o obsahu písomnej pozostalosti začneme tam, kde svoju činnosť v národnom kultúrnom živote začínal aj mladý študent Ján Marták na literárnom poli. Zo slovenskej literatúry ho zaujal literárny romantizmus, a predovšetkým osobnosť a básnické dielo Jána Bottu. Už v roku 1929 ako študent slovenčiny na FF UK v Bratislave skúmal pramene k jeho životu a dielu. 17. decembra 1929 píše správcovi MS Jozefovi Škultétymu: Slovutný pán profesor, chystám monografiu o J. Bottovi, ktorú chcem na fakulte podať napred ako štátnu písomnú prácu. Robota mi postúpila k takému štádiu, že bez prameňov, uložených v Muzeálnom archíve mi nemožno v nej pokračovať. Prácu s názvom Mladý Ján Botto ukončil 14. decembra V doslove k práci hneď v prvej vete naznačuje, že predkladaná rigorózna práca s podnázvom rozprava literárno dejepisná je len začiatkom k výskumu osobnosti J. Bottu. Prácu nepovažujem za ukončenú, ani materiál v nej použitý za definitívne spracovaný... Išlo mi hlavne o to, abych vysvetlil mladého Bottu z levočského ideového prostredia a abych podľa svojich schopností naznačil Bottov látkový okruh ako sa nám javí v jeho publikovanej tvorbe. Prácou sa habilitoval na doktora filozofie v roku K získaným pramenným materiálom k životu a dielu J. Bottu rokmi pribúdali ďalšie nové poznatky a výsledkom systematickej práce je niekoľko hlbokých sond do Bottovho diela i do prostredia, v ktorom Botto začal rásť teda do literárnej Levoče. Literárna Levoča sa stala predmetom Martákovej kandidátskej dizertačnej práce, ktorú pod názvom Jednota mládeže slovenskej v Levoči ukončil v roku 1961 a obhájil ňou hodnosť kandidáta vied. V Tézach kandidátskej dizertačnej práce uvádza, že predložená práca je prvou časťou monografie o Jednote mládeže slovenskej v Levoči od roku 1845 do roku 1848 a zaoberá sa prevažne ideovou náplňou Jednoty. Avizovaná druhá časť sa bude zaoberať literárnym odkazom. Na prácu, ktorá je výsledkom výskumu archívnych materiálov, napísal priaznivý posudok univerzitný profesor Milan Pišút. Vzhľadom na to, že sa slovenská literárna veda dosiaľ náležite vyčerpávajúcim spôsobom nezaoberala organizačnou a literárnou činnosťou levočskej skupiny, má, podľa M. Pišúta, práca J.Martáka prvoradý význam a považuje ju za prínos do slovenskej literárnej vedy. Ján Marták priblížil dielo Jána Bottu formou prednášok, článkov a štúdií, a najmä vydaním súborného diela J. Bottu s rozsiahlou štúdiou. V písomnej pozostalosti sa okrem ucelených prác nachádza množstvo podkladových materiálov odpisy básní J. Bottu a levočských študentov, odpisy listov a množstvo excerpčného materiálu, ktoré sú dokladom mravčej výskumnej práce Jána Martáka. Druhým, nemenej dôležitým okruhom písomností, je korešpondencia, práce a dokumentárny materiál vzťahujúce sa na činnosť Jána Martáka v Matici slovenskej. Do MS nastúpil v roku

2 1933 plný energie, ktorá ho priam strhávala zapájať sa do všetkých činností, ktoré sa v Matici rozbiehali. V Matici sa stále niečo zakladalo, nové vedecké odbory, nové časopisy, nové edície, nová tlačiareň... spomína J. Marták v roku 1973 v rozhovore pre Večerník. Ján Marták sa od začiatku zapájal do všetkých činností, prešiel viacerými funkciami od referenta až po funkciu správcu MS. Na toto obdobie sa vzťahuje najviac materiálov v písomnej pozostalosti, t. j. z rokov , keď bolo treba riešiť problematiku súvisiacu so znárodnením Neografie, zlúčením Slovenskej Ligy s MS a poštátnením Matice v roku Tieto zmeny so sebou priniesli množstvo internej práce v MS od prípravy nových stanov po novú organizačnú štruktúru spojenú s personálnymi zmenami. Svedectvo o tejto hektickej dobe nám zanechali listy Jána Martáka písané Alexandrovi Hirnerovi do Paríža, kde v rokoch študoval na Sorbone faktorovú analýzu. V liste z 21. decembra 1948 okrem iného píše: Mimoriadne valné zhromaždenie sme už odbavili, Ligu sme už zhltli a teraz ju trávime...ligu zlikvidoval Okáli jediným výmerom Povereníctva vnútra a padla nám za krk nepripraveným. A tak bolo a je s tým oštary dosť! Dedičstvo nie na závidenie. Informuje o príprave nového zákona o Matici. Udalosti sa sypú jedna za druhou a hoci zákon ešte len ide do pripomienkového pokračovania, Informácie (myslí Povereníctvo informácií a osvety) nás už berú ako by bol vonku a sypú na nás robotu. Štátna osveta za temer štyri roky neurobila u nás temer nič a teraz to všetko má dohoniť Matica slovenská, hoci aj hneď píše v liste z O tom, že práce bolo neúrekom svedčí aj tento list, ktorý musel náhle ukončiť uprostred vety. V liste pokračoval až ďalšími informáciami a list končí povzdychom: Šaňo môj, niekedy mi je úzko, kto to tu všetko zdolá. Ja odchádzam na liečenie, vypovedúva mi srdce. Už toho napätia bolo priveľa. Ako si odišiel vari nebolo pokojného dňa. Je isté, že sa J. Martákovi veľmi uľavilo, keď sa Hirner vrátil z Paríža a zapojil sa opäť do práce v MS. Keď v roku 1953 odchádzal A. Hirner z Matice do Vydavateľstva Osveta, napísal mu Ján Marták list, v ktorom sa s ním lúčil aj týmito slovami: Myslím, že nás spájalo najmä dobro Matice slovenskej, spoločné úsilie pri jej budovaní a v posledných rokoch a mesiacoch urputná snaha o jej dôstojné pokračovanie. To bola pôda, z ktorej sa živilo i naše osobné priateľstvo. Tešieval som sa z toho, keď si preberal iniciatívu v ťažkom zápase o MS za mňa, vytrhával ma neraz z nerozhodnosti i slabosti. (23. sept. 1953). A po rokoch, pri príležitosti Hirnerovej 70-ky, sa Marták v liste z priznáva...k čomu sa ľudia priznávajú hádam až vo veku, keď sa už pre nich všetko končí. Mával som pri Tebe niekedy pocit menejcennosti. Snažil som sa ho premáhať tým, že som podporoval Tvoje plány a podujatia, ktoré vychodili z Tvojej iniciatívy. Ty si sa prácou pretekal s časom, kým ja som toľko času premárnil, až mi je teraz z toho nanič. Je pravda, že človek neprekročí svoj vlastný tieň. A ten môj bol ešte k tomu aj pridlhý. Za najdôležitejšie však považuje to, že nikdy medzi nimi nevznikli vážne nedorozumenia a spory, vždy sa našli pri spoločnej práci. Ján Marták prežil v Matici slovenskej mnoho radosti a nadšenia i mnoho trpkosti a smútku. V rozhovore pre Večerník (august 1973) povedal: Mohol by som napísať mnoho strán na tému Matica a ja, pravda, tak pre seba, aby som si aspoň v posledných rokoch života ujasnil, čo to vlastne bolo, čo ma k nej tak kruto a osudovo pripútalo, že som sa odvážil ešte i vrátiť sa k nej. Do Matice sa vrátil ako jej staronový správca v roku Gabriel Rapoš reaguje na túto udalosť v liste z 20. mája 1968 slovami: Ver mi, úprimne som sa potešil správe, že si sa predsa rozhodol v týchto vážnych časoch vziať do ruky kormidlo Matice slovenskej. Aj keď som uznal všetky Tvoje argumenty proti tomuto rozhodnutiu, si dnes jediným zo slovenských vedeckých pracovníkov, ktorý môže pomôcť vrátiť Matici to miesto v národnom živote, ktoré jej patrí.

3 Tretí okruh písomností tvorí korešpondencia a práce vzťahujúce sa na činnosť Jána Martáka v oblasti divadelníctva. V pozostalosti sa nachádza poznámkový materiál k organizátorskej práci v ÚSODe, no najmä články venované ochotníckemu divadlu prevažne spomienkového charakteru. Vyvrcholením Martákových snáh o rozvoj slovenského divadelníctva bolo založenie Slovenského komorného divadla v Martine v roku Na ťažké začiatky profesionálneho divadla spomína v článku Tak sme začínali, ktorý napísal k 30. výročiu vzniku Slovenského komorného divadla pre Matičné čítanie ( ). Činoherný súbor vtedy pozostával z piatich členov. Bola medzi nimi aj Naďa Hejná Pietrová, ktorej ľudské, spoločenské a morálne pôsobenie v súbore znamenalo aj pre Jána Martáka v krízových obdobiach prvej sezóny SKD neoceniteľnú pomoc. Takto spomína Ján Marták na prvé stretnutie s Naďou Hejnou v liste z 12. októbra 1981 pri príležitosti jej životného jubilea: Rozpomínal som sa, ako som Ťa prvý raz videl v auguste roku 1926 počas národných slávností v Martine v Slovane v temperamentnej zábave. Vtedy si mala dvadsať a ja dvadsaťtri. Netušil som ešte, že svoje najkrajšie roky prežijem v Martine a že vznikne medzi nami trvalé priateľstvo. Záujem o divadlo ho neopustil ani po odchode z Martina, naopak ako vedecký pracovník SAV sa intenzívne venoval výskumu dejín ochotníckeho divadla a výsledkom boli dejiny ochotníckej činohry v rokoch Ivan Kusý v liste z 9. augusta 1963 blahoželá Martákovi k šesťdesiatym narodeninám a zároveň píše: Dva dni pred svojou šesťdesiatkou ste odovzdali rukopis svojho nového diela o ďalšej svojej láske, o ochotníckom divadle. Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ v Bratislave požiadalo Jána Martáka, aby napísal knižku rozpomienok, v ktorej by zachytil najmä kultúrne pomery na Slovensku. Marták na spomienkach začal pracovať, v pozostalosti sa zachoval list, v ktorom Marták prosí riaditeľa trenčianskeho gymnázia, aby mu zo školského archívu požičal výročné správy za školské roky a píše: Veľmi sa potrebujem oprieť o presné dáta, pretože pamäť je bez nich nespoľahlivá. Po úmornom hľadaní po knižniciach a antikvariátoch, našiel som iba Prvú správu za školský rok 1918/19 v Univerzitnej knižnici. Pamäti však už nedokončil, Jozef Telgársky uverejnil tri kapitoly v Slovenských pohľadoch v roku Aby informácia o písomnej pozostalosti Dr. Jána Martáka bola úplná, nesmieme zabudnúť na fotografický archív, ktorý je z väčšej časti spracovaný a obsahuje okolo 150 fotografií. Ide o podobizne Jána Martáka z rôznych časových období, rodinné fotografie, rodný dom v Dolnom Srní, fotografie z osláv životných jubileí, z činnosti v MS (so spolupracovníkmi, z rôznych podujatí; veľa fotografií je z 20. mája 1968 z privítania staronového správcu v budove MS). Fotografická dokumentácia je neúplná, chýbajú fotografie z ďalších pôsobísk J. Martáka a rodinné fotografie vzťahujúce sa na jeho druhé manželstvo s Lýdiou Martákovou, rodenou Manicovou. Písomná pozostalosť Dr. Jána Martáka nie je rozsiahla, preto vítame každú príležitosť na doplnenie tak rukopisnej, ako aj fotografickej časti.

4 Kováč Mišo - Adamov: Ján Marták a slovenské divadlo Veľactená rodina i rodáci pána správcu Matice slovenskej Jána Martáka, literárneho vedca, teatrológa, organizátora kultúry a vtom i divadelného života na Slovensku; - vážení pamätníci jeho pôsobenia v prostredí Martina, dediči v jubilujúcom Slovenskom komornom divadle, Matici slovenskej i Slovenskej národnej knižnici; - milí priatelia, tvorcovia i obdivovatelia divadelného umenia! Už trojvrsteveným oslovením naznačujem rozložitosť príspevku o osobnosti vám nie neznámej, ktorá vyvoláva i stretné pohľady, čo je tak vlastné divadlu, ale aj dobovým podmienkam, s ktorými zápasil až v dvoch totalitách. Nachádzame ho v nich priam v polarite medzi nimi a demokraciou, naoko v istých uslužnostiach moci ale v zámere i dôsledkoch k záchrane veci národných i verejných. V zápasoch, ktoré sú, vieme, podstatou dramatických umení. Ján Marták sa narodil na počiatku 20. storočia a jeho dvojka akoby naznačila hru tohto čísla v jeho životnej hre, odborníka i organizátora, literárneho vedca i divadelníka. V životných a pracovných osudoch mal rodisko dvojmenné, dve prostredia stredoškolského štúdia a dve stále pracovné pôsobiská, do Matice slovenskej ako jej odborný a vedúci pracovník vstupoval dva razy (1933 a 1968). Pôsobil v nej v dvoch čelných postaveniach (ako tajomník i správca) zachraňoval aspoň jej meno po zrušení členskej základne a vedeckých odborov, najprv ako osvetové ústredie a potom prevzatím národnej knižnice. Dva razy bol z nej posielaný preč (1959 a 1972), v SAV viedol dve oddelenia - divadelnej i staršej literatúry, mal dve manželky, ktorými vstúpil do dvoch významných rodov Rázusovcov a Manicových, mal dva pohreby, v Bratislave (1982) a v rodisku Dolné Sŕnie (2002), dokonca mal i dve mená, jedno úradné a druhé, ktoré mu dala manželka Mária Rázusová-Martáková pri stvárňovaní jeho mladosti vlastnou prózou: Janko Benko. Takáto dvojdomosť ho poznamenávala ale nerobila dvojakým, lež otvoreným, ľudským k národným a kultúrnym hodnotám. Sám zaujatý prácou usiloval sa vytvoriť priestor aj vhodné podmienky pre svojich spolupracovníkov. Aj preto ustavične tá druhá strana komunistickej totality naňho útočila, že je povahou demokrat. A ním naozaj aj bol. Pramene príhlasu k divadlu. Aj divadelné činy Jána Martáka pramenia zo stretnutia dvoch činiteľov: mladíckeho zaujatia účinkovať ako herec, s túžbou venovať sa tomu aj z povolania a pôsobenia Matice slovenskej i jej blízkeho USODu, čiže aj na základe pracovných príležitostí. Priznáva sa k týmto spojeným žriedlam v príspevku do príležitostného vydania k 25. ročnici založenia profesionálneho divadla v Martine : Kedysi (a je to už veľmi dávno) cítil som sa predurčený, ba v svojej mládeneckej neskromnosti i všestranne uspôsobený, stať sa divadelnou hviezdou. Okolnosti a podmienky vytvárajú sa, pravda, ináč ako by si želal zapálený mládenec. S javiskom sa bolo treba rozlúčiť na dlhé roky... Pravda, aj jedna z činností a či funkcií, akých som v živote nejaký tucet prežil.veci, do ktorých sa zainteresovávala Matica slovenská... Ale mladosť v akejsi forme jednako len človeku ostane, jej záľuby a vzruchy pretrvávajú a obnovujú sa vo vedení, len čo sa dostaneme do blízkosti objektu, s ktorým boli spojené. Mladosť sa nám vracia v zaujatosti oň. Svet divadla nestratil pre mňa na pôvabe nikdy. (Dvadsať rokov založenia profesionálneho divadla v Martine. Martin 1969, s. 5.) Zážitky, túžby, predstavy a hry mladosti, živili i odborné pôsobenie Jána Martáka a takisto sa k nim priraďuje aj redigovanie detských kníh, Slniečka i edície Čítanie študujúcej mládeže

5 Matice slovenskej, ako i jeho priekopnícke úvahy i výstižné hodnotenia detských kníh, teda opäť matičné pracovné príležitosti. Nemôžem nepripomenúť túto vrstvu Martákovho rozložitého a iste preto i značne fragmentálneho diela, nielen preto že sa sústredenie na jeho juvenálne akcenty v našom rokovaní nenachodí. Hoci má priekopnícky zástoj aj v myslení o intencionálnej tvorbe u nás, lež najmä, že práve divadlo mu bolo žriedlom obnovy síl v dramatických zápasoch, ktoré zvádzal o tvarovanie i uchovanie existencie MS. Vieme, divadlo sa koná premenov herca v postavu iného pred prítomnými divákmi, osobne sa uskutočňuje aj ako výklad literárnej predlohy (či ináč pripraveného plánu) hrou na skutočnosť predstavením, ktoré vzbĺka i zaniká ako plameň v istom čase i priestore. Nuž práve preto má tak významný zástoj obnovovanie pamäti na dôsledky v kultivácii zážitkov divákov. Oživovať vedomie súvislostí. Viazať vývinom. Marták i v živote musel prijímať rozličné role a konať v istom čase i priestore ako sa dalo presadiť, to čo dostal prijatím úlohy stáť na čele čelnej ustanovizne slovenských dejín i v jej prezentáciách v daných podmienkach, spoločne priamo s ňou spríbuznenými pracoviskami (ÚSOD, SNK, NEOGRAFIA, SKD). Ísť za snom a plniť ciele čo vždy odznova oživoval práve pramenením v mladosti a jej hravosti. Tak sme ho poznali, hoci neraz priam obťažkaného ohrozením, aj ako na hravý žart otvoreného predstaveného i kolegu odrazu. Tak sa mi do vecného sledovania divadelných príspevkov Jána Martáka prirodzene mieša osobné s odborným, tým viac, že som ho poznal najprv ako mládežnícky ochotník na ústredných i oblastných súťažiach ÚSODu, (od r. 1947) a aj prvý osobný rozhovor, už ako pracovník MS, mal som s ním keď ma pozval po premiere Zvonovho Tanca nad plačom v r. 1956, do svojej správcovskej pracovne a rozobral naše výkony. Následne sme sa denne stretávali nielen v druhej budove MS, ale aj ako obyvatelia matičného domu. Keď ho vyháňali po prvý raz z MS v r stál som za ním a označili ma "martákovcom". Na jar 1968 spolu s Petrom Libom sme mali česť zastupovať pracovníkov MS s výzvou aby prijal opäť správcovský údel. Na jeseň, po našaich protiokupačných vystúpeniach, sme sa už, istým spôsobom i preli. Netajím ani, že som od neho prijímal v máji r pri jubileu ocenenia a vo februári o rok na to odvolanie z riaditeľstva Pamätníka slovenskej literatúry, ako v Matici prvý postihnutý normalizáciou. (Zástupca správcu a tajomník šli von po mne a ostatní riaditelia ústavov až o rok). No način mi dodať dnes už verejne, že po osobnej dohode, aby som si mohol vybrať sám nástupcu. Totalitníci ho využili a vyhnali z MS do penzie po druhý raz (1972). Ako by sa mi nevplietalo do hodnotenia divadelníka Jána Martáka osobné, keď ide o osobnosť, ktorá sa nezaoberala len juvenálnou literárnou tvorbou štúrovcov, či intencionálnou z medzivojnového mnohoslohového obdobia, lež z mladosti prameniaca a konfliktnosťou doby predznačená sa dráme i divadlu vydala venovať v osobnom zaujatí, už sme zistili, i z pracovných povinností, v jednote a v dvoch rovinách: ako tvorivý divadelník, od herca počnúť, cez dramaturgiu, réžiu až po priekopnícku organizačnú prácu, lež i teatrológ a hodnotiteľ dejín slovenského divadla. Prvú základnú vrstvu divadelných príspevkov Jána Martáka tvorí bohato zmnožená, aktívna literárno-dramatická, či dramaturgická činnosť, ako aj priamo divadelno-výkonná tvorba, nielen v oblasti ochotníctva lež i vo vyústení do profesionálneho divadla. Hodnotiteľ divadelnej tvorby ochotníkov Tak ako Ján Marták sa návratne a cieľavedome viazal so svojou mladosťou, nemôžeme nevnímať v akých okoľnostiach sa zoznamuje s divadlom a následne mu to potom prichodí hodnotiť. V rodisku - Dolnom Srní bolo v časoch jeho detstva ešte živé ľudové divadlo, tvorilo súčasť výročitého kolobehu dediny a bolo účinným ústrojenstvom nielen uchovávajúcim dedičstvo ale tvarujúcim celé dedinské spoločenstvo. Doma, ako desaťročný

6 po prvý raz vidí divadlo a veľa o ňom počúva aj v súvise s účinkovaním pána farára Jozefa Hollého, do ktorého pôsobnosti patrila aj fília Sŕnie. V čase stredoškolského vzdelávania, už po prevrate, v Trenčíne i v Novom Meste, v ňom zvlášť, sa rozvíjala bohatá činnosť Divadelného súboru Jozefa Hollého, v ktorom pôsobí i manželka Anna Hollá a vedenia sa ujíma Ferdinand Navara, uvádzajúci nielen českú dramaturgiu ale aj hry Jozefa Hollého, Tajovského a Mrštíkovcov. V týchto príspevkoch nachádza svoj vzťah k divadlu i mladý Ján Marták, cítiaci, ako to sám priznáva, aj krásu hereckého zázemia, vôňu maskovania a podobne. Cieľavedomejší rozvin to však ešte nebol, nielen v Trenčíne a v Novom Meste, pre viacero dôvodov. Neskôr ich poznáva i pomenúva ako hodnotiteľ vývinu ochotníckeho divadla po prevrate "... charakteristickým znakom tohto divadla je jeho nepriebojnosť, spoločenská ustrnutosť. Nemá ambíciu boriť sa o nové myslenie, pôsobiť v spoločnosti ako kvas. Naopak, v drvivej väčšine je to útek od súčasných pálčivých ideologických a spoločenských otázok k sladkastej sentimentalite, k bezobsakžnej zábave a k neplodnému smiechu".(ján Marták: Ochotnícka činohra, Bratislava 1965 s. 46.) Ani Bratislava, v ktorej sa ocitá ako vysokoškolák na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študujúci slovenčinu, francúzštinu a filozofiu, mu veľa podnetov v divadle ešte nemôže poskynúť,ale práve preto ho priťahuje,keďže v Slovenskom národnom divadle sa vtedy ešte prevažne hralo komerčné divadlo a po česky. Pravda po r prichádzajú do SND aj prví zakladatelia generácie slovenského profesionáleho herectva i prvý profesionálny režisér J. Borodáč, so snahou sústavnejšie uvádzať i pôvodný repertoár. Vzrast týchto úsilí nemohli nepoznamenať mladého Jána Martáka, a hoci sprostredkovane poznávajúceho ako študent francúzštiny aj širšie myšlienkové spektrum náhľadov na estetiku divadla, ktorá pre nedostatok neatrologických odborníkov v našich podmienkach vtedy chýbala. To všetko vyústilo, ba čo "prepuklo" v ponuke i potrebe Divadelných závodov ÚSODu, do ktorých sa zapojil ako porodca i lektor, ihneď po vstupe do Matice slovenskej v r ako pracovník Literárneho odboru a redaktor Pedagogického zborníka MS. Ešte sa stihol spoznať a spoluporotovať s kliesniteľom náročnejšej divadlnej tvorby J.K. Blahníkom i Š. Krčmérym, pripojil sa ku rovnako zaujatým podnecovateľom úrovne slovenského ochotníctva J. Cincíkovi, A. Mlázovi, J.C. Hronskému, J. Borodáčovi a neskoršie J. Jamníckemu i A. Bagarovi. Bol od toho času osou kontinuity poroty až do rozrušenia úsodarských prehliadok po r Pravda, v 30. rokoch 20. storočia hodnotenia nezverejňoval. (Paradoxne však autopsiu účasti využil už ako teatrológ v SAV, po odstupe času i zmene pracovného zadelenia). O otázkach slovenského ochotníctva sa rozpísal v Našom divadle, Slovenských pohľadoch, Živene a Národných novinách až v 40. rokoch. Zvlášť sa venoval dramaturgickým rozborom, javiskovej reči (nielen zo správnosti Slovenčiny lež jej scénického uplatnenia) a interpretačnej úrovni hodnotených inscenácií a súťažných prehliadok. V duchu toho čo vytrvale hodnotil pri účinkovaní súborov v rámci lektorských vystúpení a na prednáškach presadzoval, aby ochotníci sa nespoliehali len na náturizmus, vlastné herecké nadanie, bez kultivácie jeho úrovne. Aby režiséri ich viedli k výkladu a sami hľadali svoj kľúč k odomykaniu predlôh, nevyberali si len ľahšie uspokojovania vkusu, ale spolu so scénografmi sa inšpirovali aj interpretačnými a inscenačnými prúdmi hýbucími svetové divadlo, aby tak zasiahlo aj slovenského diváka. Pomáhal odklínať ustrnutosť domácej tradície, príliš sa viažúcej na dedičstvo z 19. storočia, pričom však, netajíme, nielen on v hodnoteniach podcenil zástoj, autentického slovenského ľudového divadla, pre moderné umenie, keďže sa vtedy zdalo, že brzdí pomkýnanie vývinu. Prispievateľ k divadelnej tvorbe Účasť v porotách, nielen v Martine ale aj práve vznikajúcich základniach oblastných prehliadok, od počiatku 30. rokov, po celom Slovensku i na vzdelávacích kurzoch ochotníkov počas nich, ba i pomimo, usporadúvané USODom, akoby zatlačilo do úradia pôvodnú podstatu zaujatia mladého Martáka divadlom, byť hercom, ba možno i režisérom. Dokonca mu kritická angažovaťnosť zahatala možnosť byť členom

7 spoločenstva pôsobiaceho u nás najtrvácnejšie (od polovice 19. storočia a v tom čase i najpodnetnejšie) - v činohre Slovenského spevokolu, aby nevznikal medzi ostatnými súťažiacimi dojem o jeho súnaležitosti len s martinčanmi. Keďže každá súťaž je taká, vyvoláva i podozrenia zo zaujatia. Výnimkou z takéhoto odlúčenia od blízkeho divadelného zázemia, ( byť akoby v odstupe), sú roky , keď sa zapája do prípravy i uvedenia inscenácie V. Huga, Hernani, nielen ako tichý, či zamlčaný prekladateľ predlohy Márie Rázusovej-Martákovej, lež i predstaviteľ Dona Carlosa v réžii F. Kudláča, na scéne J. Cincíka. Inscenácia patrila k najvýraznejším predstaveniam nielen Slovenského spevokolu a toho času lež aj v širších súvislostiach. Ňou sa súbor vpisuje po prvý raz do Venca víťazov USOD-u. V tých istých rokoch prijíma aj účasť pracovať vo výbore Slovenského spevokolu, ku ktorej sa vracia v rokoch , aby pomáhal tomuto spoločenstvu v kontinuite aj po vzniku Slovenského komorného divadla, akoby v kompenzácii za vytvorenie takéhoto opozita martinským ochotníkom. Ako dramaturgický poradca a spolupracovník režiséra F. Hoffmanna, neskôr i F. Kudláča a scénografa J. Cincíka, však pomáhal ticho a nežištne činohre Slovenského spevokolu už celý čas pôsobenia v Martine od druhej polovice 30. rokov minulého storočia, až po postupné rozpustenie Slovenského spevokolu Rovnako prekladal pre súbor už skôr, spolu s manželkou E. Rostanda Cyrano z Berceracu (1934). Hernaniho i Cyrana a neskôr aj Werharenovho Filipa II. (1944) aj redigoval vo vydania MS a ÚSODu. Redigoval a poznámkami opatril aj matičné vydania I. Stodolu Kráľ Svätopluk a Tajovského Hriech (obe v roku 1944). Pre ochotníkov i profesionálov priam vrátil (po predchádzajúcich rozlične sprevracujúcich úpravách iných reštaurátorov, v nepravej podobe) ako účinný kreovateľ na jednej strane pôvodnej podoby, ale vo výstižnej kontenzácii jadra Kocúrkova Jána Chalúpku (1951). (Matica ho vydala, mimochodom, medzi poslednými príspevkami tohto druhu, po odňatí edičnej činnosti v tejto oblasti). Mal nemalý podiel aj na výslednom tvare veršovanej hry Jánošík Márie Rázusovej-Martákovej (priznal to aj osobne vo viacerých rozhovoroch). Spoluzakladateľ slovenského komorného divadla Všetky spomínané dramaturgické, spoluprekladateľské i redakčné činy Jána Martáka boli súčasťou osobnej spolupráce s činovníkmi činohry Slovenského spevokolu ale aj inštitučných väzieb, v ktorých sa angažoval. Od r ako úradujúci predseda ÚSODu, člen Jednateľstva Zboru slovenského rozhlasu za MS i vedenia Družstva SND. Čím nielen kooperoval súčinnosť Matice slovenskej a ÚSODu s tymito celonárodnými ustanovizňami, keďže MS mala v nich finančný podiel, ale nadobúdal i poznatky a možnosti ako presadzovať ďalší kultúrny rozvin Martina. Na tomto základe sa zrodilo v r Rozhlasové vysielanie z Martina, v ktorom sa divadelníci angažovali zvlášť výrazne. Touto cestou sa vybral pripravovať i zrod Slovenského komorného divadla od 11. marca 1943, kedy sa stretli spoluzakladatelia Slovenského komorného divadla na čele s J. C. Hronským a priamo oslovili "aby Spevokol so svojim súborom vypomohol pri organizovaní Komorného divadla ÚSODu" (I. Thurzo Maják v tme 1974 s. 115). Sám charakterizoval súboru úlohy a ciele ale aj pramene už v prvom Programe SKD k hre Filip II.: "Zakladatelia určili Slovenskému komornému divadlu dve hlavné úlohy: slúžiť divadelným ochotníkom ako inštruktážna scéna ÚSOD-u tak, že im bude poskytovať možnosť vidieť čo najčastejšie dobrú činohru a bude im tak vzorom umeleckého výkonu a ukazovateľom nových ciest divadelného umenia..." Za SKD stála i mravná sila Matice slovenskej a jej štedrá ruka, ktorá napokon vypeľhala i ÚSOD a bola zárukou jeho činnosti, tak ako to píše dr. Ján Marták, že "...divadelná tradícia Slovenského spevokolu s prispením Matice slovenskej umožnila vznik Ústredia slovenských ochotníckych divadiel a na základoch, položených týmti osvedčenými inštitúciami, robí sa teraz nová stavba, tvorí sa v

8 Turčianskom svätom Martine stále divadlo... Slovenské komorné divadlo pri svojom prvom kroku do života naplno si teda uvedomuje, že vykračuje na cestu, ktorú mu v Martine vyšliapala bohatá divadelná činnosť Slovenského spevokolu. Preto chce s ním na historickom martinskom javisku pracovať ruka v ruke. Bez práce Slovenského spevokolu sotva by sme sa boli dožili v Martine tejto chvíle. Nielen, že sme mu zaviazaní náležitou vďakou, ale s úctou skláňame sa pred jeho divadelnou prácou, vykonávanou vyše sedemdesiat rokov." Ján Marták však nebol iba formulovateľ programu SKD, ale aj všestranný činovník, prvý riaditeľ i prvý dramaturg, čo pripomínajú aj spomienky jeho najbližšieho spolupracovníka Ivana Turzu: "Žiada sa mi zopár slov povedať o práci Dr. Jána Martáka, tajomníka MS a úradujúceho podpredsedu ÚSODu, okolo založenia martinského divadla, lebo tak sa mi vidí, že sa naň zabúda. Andrej Bagar niesol totiž svoju kožu na trh ako režisér hry a predstaviteľ Filipa II., ale Marták ako zodpovedný funkcionár spomínaných inštitúcií priamo zodpovedal za založenie divadla a za osudy ľudí prijatých do súboru. Bol prvý medzi tými, čo prišli na myšlienku založiť profesionálnu scénu v Martine na sklonku roka 1942, keď sa otvorene hovorilo o nespokojnosti viacerých členov činoherného súboru SND, ba o ich vôli i ochote prejsť do Martina."(Z môjho života, Bratislava 1989 s. 34.) Prvý celkový hodnotiteľ divadelných aktivít Jána Martáka, aj ako ich osobný svedok v druhej časti jeho životného pôsobenia Zoltán Rampák, v spomienkovom zborníku napísal o ňom: "Marták však nebol iba jedným z inšpirátorov týchto akcií. Prejavil sa i ako všestranný vedúci praktický činiteľ, čo býva u ľudí od pera veľmi zriedkavé. Mal vopred dobrý prehľad nielen o umeleckom zložení divadla, ale aj o jeho finančno-organizačnej štruktúre, navštevníckom zázemí v jednotlivých oblastiach našej krajiny a pod. Iste si to nevymyslel všetko sám, v mnohom sa mohol spoľahnúť na viacerých schopných spolupracovníkov na čele s Andrejom Bagarom. Jednako vašak bol jediný, ktorý ovládal všetky mnohostranné zložky v existenčnej problematike novej divadelnej inštitúcie, vrátane umeleckej a hospodárskej. Ani priamej umeleckej práce na javisku sa neľakal. Keď bolo treba dokončiť naštudovanie Barčovho Neznámeho, vzal si z Matice neplatenú dovolenku a hru doštudoval - hoci s viacerými hercami nováčikmi. (K. Rosenbaun: J. Marták Martin 1974 In. Z. Rampák Ján Marták a slovenské divadlo s. 112.) V hodnotení príspevku Jána Martáka do rozvinu ochotníckeho divadla na Slovensku nemôže teda chýbať i vyústenie zápasu amatérov o moderné divadlo, cez úsilia MS, ÚSOD-u i Slovenského spevokolu. Vzor Slovenského komorného divadla pretrváva a následne, už i jeho podnecovanie úrovne amatérskej tvorby, prostredníctvom tvorivého hľadačstva ale aj zapájaním sa členov súboru - profesionálnych divadelníkov - do spolupráce s ochotníkmi ako režiséri súborov i tvorcovia ich scén. V súčinnosti ustanovizní dostala ešte užšiu prepojenosť, zvlášť v oblasti dramaturgie, keď sa Ján Marták stáva po r správcom MS a predsedom ÚSOD-u. Po skončení II. svetovej vojny Jána Martáka čakal teda ešte väčší údel v zápasoch o uspôsobenie MS i inšpirovanie slovenských ochotníkov novými podnetmi. Dom umenia spolu s obdobne zaujatými chce vybudovať v Martine. Nezabúda na ochotníctvo nielen ako predseda ÚSOD-u, ale ani na slovenské profesionálne divadlo, keď spolu s A. Bagarom a I. Turzom vypracovali návrh na poštátnenie jestvujúcich slovenských profesionálnych divadiel (SND, SKD a Slovenské divadlo v Prešove, potom i v Košiciach). Divadelné skúsenosti ho vedú pod vonkajším tlakom hľadať aj novú náplň Matice slovenskej v rokoch , keď sa zlikvidovala matičná členská základňa, zrušili vedecké odbory a preniesli do SAV jej odborné časopisy. V rámci tejto premeny, keď sa načas stala osvetovým ústavom, včleňuje sa do organizmu Matice i ÚSOD a popri ďalších hudobných a tanečných ústrediach, vzniká i Ústredie bábkarských ochotníckych súborov (ÚBOS). Toto spojenie by sa nemuselo považovať za útlm ochotníctva, keby po ňom nebolo nasledovalo aj zrušenie úsodárskych

9 divadelných pretekov. "Mohutná vlna schématizmu zachvátila celú organizáciu jej časopisu. Prestávajú pracovať a písať tí, ktorí úroveň vytvárali".(vladimír Štefko Matičný ÚSOD In. Kmetianum I. Martin 1968 s. 103). Po pár rokoch hľadania tvaru i zmyslu takejto úrovne, sa opäť jej náplň mení. Pre pracovné úlohy pridelené MS vznikajú nové dve pracoviská v Bratislave, pre ĽUT a osvetovú prácu. Martákovi prichodí zápasiť o nové úlohy súvisiace s prevzaním náplne Slovenskej národnej knižnice, pod záhlavím Matice. Ján Marták zostáva však naďalej pozorným sledovateľom vyvinu slovenského divadelníctva. Už nielen ako jeho výskumník v SAV ale aj osobným záujmom. V 70. rokoch, keď sa venoval výskumu staršej slovenskej literatúry je predsedom Štátnej skúšobnej komisie na VŠMU a členom výboru Slovenskej literárnej a divadelnej agentúry (Diliza), ktorá tiež prevzala isté úlohy z ÚSOD-u i z MS (vydávanie dramtickej literatúry a agendáž). Ba aktívne sa zapája aj do obnovy Martinských divadelných festivalov, účasťou na prvých ročníkoch i prednáškou na seminári o ÚSOD-e počas Martinského festivalu o memoriál ÚDOS-u v r Považoval za česť keď ho Združenie divadelných ochotníkov Slovenska vpísalo do pamätnej knihy s príhlasom k jeho priekopníckej divadelnej činnosti. Teatrologický hodnotiteľ divadla Druhú rovinu divadelného pôsobenia Jána Martáka sme pomenovali teatrologickou, keď sa profesionálne začal venovať v SAV výskumu medzivojnového ochotníckeho divadla, ale svojim spôsobom do nej patrí aj už spomínaná porotcovsko-lektorská činnosť a divadelné kritiky, ktoré zverejňoval najmä v súvise s ochotníckymi prehliadkami a v rámci programovania Slovenského komorného divadla. Podstatou však je jeho sústavnejšie prispenie do dejín slovenského divadla, ktoré však predchádzali aj isté väzby s divadlom už v literárnych štúdiach. Ako vysokoškolák publikoval prácu o Samovi Ormisovi, pedagógovi a prvému dramatizátorovi slovenskej rozprávky Mataj. Dizertačná práca o mladom Jánovi Bottovi sa tiež vzťahovala aj na jeho divadelné pôsobenie či dramatičkosť epiky. Do plna tieto zretele rozvíja ako pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV po r. 1959, keď sa načas stáva i vedúcim divadelného oddelenia tohto ústavu a má v úlohe zostaviť dejiny slovenského divadla. Prvá časť vyšla ako kolektívne dielo v r. 1967, v jeho hlavnej redakcii. Druhú časť však pre autorské dôvody spolupracovníkov tvorí len vydanie jeho Ochotnícka činohra , Bratislava Okrem tohto kľúčového diela napísal príspevky do Slovenského divadla: Niekoľko poznámok k XXIX. Jiráskovmu Hronovu augusta 1959 (7/1959) č, 6 s , Divadelná činnosť Jednoty mládeže v Levoči ( ) Slovenské divadlo (IX) 1961 č, 2 s , Zborník o A. Bagarovi (SD 9/1961 č, 2 s ), 20 rokov martinského divadla ( č. 1 s ), Dejiny ÚSOD-u, Zborník z konferencie k storočnici Matice slovenskej. (1963) Všetky čiastkové práce sa vzťahujú na trvalý literárny i divadelný výskum autora. Aj neskôr sa k divadlu hlási zvlášť pri výročiach martinského divadla: Reč dr. Jána Martáka na zakladajúcom valnom zhromaždení SKD dňa 31. marca In: 5 rokov Slovenského komorného divadla 1949, s , Prvé kroky In. Slovenského komorného divadla, 1949, s K založeniu divadla v Martine. In. 10 rokov profesionálneho divadla v Martine, 1954, s. 5-12; niekoľko slov osobného vyznania In. Dvadsaťpäť rokov založenia profesionálneho divadla v Martin 1969 s Už sme zistili Ján Marták sa teatrologickým zreteľom venoval popri literárno-historickom výskume a tento prístup uplatňoval i pri oživujúcom výklade predlôch predstaveniami. Bol to kľúč jeho metódy i pri výskume divadla, nie však bez estetických nárokov na inscenačný tvar a výslednú interpretáciu. Naopak v čase presadzovania marxistickej vedy anticitoval vlastne aspekty intersemioniky a literárnej komunikácie. Nečudo, veď Martin bol v 40. rokoch aj centrom štrukturálnych výskumov, zvlášť folklóru a divadla (Melicherčík, Karvaš, Rampák a

10 i.). Bol a zostáva priekopníkom nielen v sústredení a analyzovaní autentických údajov o bohato rozvitej ochotníckej činnosti na Slovensku vo zvolenom období ale aj spôsobu ich výkladu. Významná je už cieľavedomosť voľby aké obdobie spracuje pre chystaný a nevydaný diel z dejín slovenského divadla , v ktorom ochotníctvo prešlo prudkými zmenami a tie vyvrcholili vo vzniku až dvoch profesionálnych divadiel, ako sme už zistili,v Martine a Prešove. Osobne sa tohto vývinu zúčastnil, ale aj vtedy mu bolo ochotnícke divadlo predmetom hodnotenia (okrem už spomínaných osobných vstupov v ňom). Mohol zostať naďalej objektívnym a nemusel sa zároveň zaoberať tým obdobím, ktoré naopak vyústilo do ruptúrnej likvidácie nielen ÚSOD-u a divadelných prehliadok ale aj zmysluplnej ochotníckej práce, vtláčaním do nej ideologické zretele, schématické zjednodušenia, kontrolu a cenzúru. Svojou metódou i vyčlenením úseku sa zaoberá v úvode,pričom sa priznáva, že pri sledovaní vývinu "išlo predovšetkým o spoločenský význam, o spoločenskú účinnsoť divadla".(cd s. 7).V ďalších častiach sa práca člení do troch kapitol stav ochotníckeho divadlo v r , vychádza v nej zo všeobecnej spoločenskej situácie po oslobodení, sleduje kvantitatívne rozvoj súborov a poznania sa domáha cez rozbor hraného repertoáru v troch skupinách slovenský, český a zahraničný. V závere ho zovšeobecňuje aj s istými teoreticko-kritickými zdôvodneniami, keďže toto obdobie nemá ešte vlastných bádateľov. Druhú časť tvorí kapitola o Ústredí slovenských ochotníckych divadiel od založenia a jeho vývin, mimoriadne podnetná je časť. O otázkach teórie a praxe. Má i prvý ucelený pohľad na Divadelné závody a režisérske kurzy. Obdobne sa člení aj rozpracovanie rokov , v závere sa prirodzene dotýka aj vyústenia tohto vývinu do zrodu Slovenského komorného divadla. Na samom konci skúmaného obdobia, v sezóne 1934/1944 zaznamenáva vznik dvoch profesionálnych činoherných scén, Slovenského komorného divadla v Martine a Slovenského divadla v Prešove. Obe sú výsledkom ochotníckych úsilí. Nejde iba o premenu ochotníckych telies na profesionálne, ale aj o ovzdušie, o zakotvenie divadla vo vedomí obyvateľstva oboch miest, teda o pôdu a zázemie pripravené intenzívnou činnosťou ochotníkov. Okrem vecného doloženia vývinu sa Ján Marták sústredil na komparatívne zovšeobecnenia z literárno-dramaturgických a divadelno-estetických stránok v jednote, na základe "učenia teórie na praxi",ktorú preberá od Blahníka, presných a výstižných formuláciach vrství príspevky ako sa nielen autori ale s nimi i režiséri sprvu nerealizujú hľadačsky ale skôr pripôsobivo k predchádzajúcemu vkusu, malo ho meniac pokusmi o experiment. Ani vo vlasteneckej tématike nevidí nič zmenené od Palárika. V kritike spoločnosti zasa od Chalúpku. Prísny meter mu napĺňajú najmä Peter Zvon s Tancom nad Plačom a Veľrieka Štefana Králika. Pravda nemohol celkom otupiť tlaky vtedajšej dominácie triedneho boja. Bol na jednej strane kritériom hodnotenia Urbánka, bez uvedomenia si jeho zástoja v uchovávaní práve prvkov ľudového divadla a trochu smiešnym precenením v tej súvislosti hry Jána Poničana Dva svety (1924 a Iskry bez ohňa 1935, Vzbura na rozkaz 1936, ktoré "vychádzajú z triedneho hľadiska (CD s. 321),ale zostali nehrané, bez účinku a aj v dnešnom čítaní sú podenkou. Sú to drôbnostky, ktoré zaraďujú prácu do obdobia vzniku ale jej celkové vyznenie zvlášť nepoznamenávajú.preto aj spomienky na zrod a prvé pôsobenia Slovenského komorného divadla, ku ktorým sa v každom výročí vracal, sú tiež potvrdením jednoty tvorivého divadelníka a kritického teatrológa, ktorá sa napĺňala aj v jeho spolu s dielom Jána Bottu najbližšou oblasťou a to Literárna Levoča, ktorá je tiež nie bez divadelnej tradície. Stopy divadelného pôsobenia Jána Martáka zostávajú zreteľné a majú aj dôsledky. Aký je ich odkaz? Nadviazal na dejinný vývin a navodzoval význam trvalej spolupráce ochotníkov i profesionálov a toto posolstvo ním v praxi uskutočnené je výzvou naďalej. Osvetlil dôsledky i potreby objasňovania vedomia súvislostí, dejiny divadelného druhu a význam divadelného zázemia,keďže každé divadlo sa rodí nielen v istom čase a priestore, lež aj pôsobí na isté spoločenstvo, ktorého vedomie a vkus má tiež spätný dosah na divadelné dianie a tvorivé výsledky. To pripomínajú dielo Jána Martáka ako aj účinkovanie poltucta desaťročí

11 Slovenského komorného divadla, ktoré sa vždy vracalo k svojim počiatkom a hľadalo v púti dejinami i výhľad na ceste do ďalšieho tvorivého rozvinu.

12 Kubenková Viera -Kusá: Ján Marták a Slovenské komorné divadlo mojimi očami Pripadla mi veľmi milá a vzácna úloha, pohovoriť o prvom riaditeľovi Slovenského komorného divadla - o Dr. Jánovi Martákovi. Robím tak veľmi rada, veď som o ňom už dosť popísala v mojich spomienkach. Preto, pravdaže, musím najskôr spomenúť Maticu slovenskú v Turčianskom Svätom Martine, v ktorej Dr. Ján Marták pracoval ako tajomník. Matica slovenská koncom 30. a začiatkom 40. rokov veľmi veľa znamenala pre slovenský národ. Matičné knihy a časopisy, jej edície, ale aj predsedovia, správcovia, tajomníci, referenti všetkých vedeckých odborov, ako aj Miestne odbory MS vyvíjali nevšednú kultúrnu činnosť, prebúdzali lásku k rodnej vlasti, k už slobodnému jazyku, ale aj ku krásam Slovenska -prírodným i kultúrnym. Matica bola prepotrebnou, ako taká sa stala aj liahňou, úrodnou pôdou pre vznik Slovenského komorného divadla. Ďalšou dôležitou ustanovizňou z hľadiska divadla, bol ÚSOD (Ústredie slovenských ochotníckych divadiel), ktorého predsedom bol Dr. Ján Marták, podpredsedom Jozef C. Hronský a tajomníkom Ivan Turzo. Hronský a Marták, Marták a Hronský tvorili nerozlučiteľnú dvojicu, podnikavú, nápaditú, výkonnú a veľmi úspešnú. Úspešnú v Matici medzi úradníkmi, medzi matičnými členmi doma i v zahraničí. Ako vtedajšia najmladšia úradníčka MS s veľkým záujmom a obdivom som sledovala ich všestrannú činnosť. Boli nastupujúcou dvojicou, pokračovateľmi predsavzatí a ideí vtedy už čestného správcu MS baťka Dr. Jozefa Škultétyho. Tak ako jeho, aj jeho nasledovníkov malo úradníctvo vo veľkej úcte, veď nás nielen učili pracovať, ale aj žiť v láske bez nenávisti, bez závidenia, ako v rodine. Pri všetkej úcte a obdive k obom - Jozef C. Hronský bol viac živší, trochu uponáhľaný, Ján Marták zas pomalší a rozvážnejší. Obaja mali v sebe neúnavnú pracovitosť, ktorú prejavovali aj v oblasti slovenského ochotníckeho divadla. Jeho úroveň počiatkom 40. rokov vrcholila. Platilo to aj pre martinských ochotníkov: "Spevokol" získal titul Čestný veniec víťazov na Divadelných závodoch v roku Udelila mu ho porota, v ktorej boli Jozef C. Hronský, Dr. Ján Marták, Dr. Ján Jamnický, Dr. Andrej Mráz, Andrej Bagar, Dr. Zoltán Rampák, Zora Jesenská a ďalší. Náročný repertoár, vycibrení režiséri vychovávali kvalitných hercov. Zora Jesenská mohla po premiére Barčovej Matky smelo napísať:"... a herci boli takí dobrí, že chvíľami sme zabudli, že máme pred sebou ochotníkov." Akoby napriek fašistickým ukrutnostiam vo vtedajších vojnových časoch divadelné krúžky v ÚSOD-e pribúdali na Slovensku i v tých najzapadlejších dedinkách. Stretalo sa v nich čoraz viac ľudí, hrali sa hry často s čitateľne protifašistickou tematikou, rodili sa herci i režiséri... Predseda ÚSOD-u Marták, podpredseda Hronský i tajomník Turzo videli na vlastné oči každoročne na Divadelných závodoch, že ich namáhavá práca - pozdvihnúť ochotníctvo - ktorú pred rokmi začal Dr. Štefan Krčméry, nebola márna. Po zisku titulu Čestný veniec víťazov sa začalo v Martine veľa debatovať - čo s vyspelými hercami. "Potrebovali by sme nové divadlo...", v Martine sa už o tom hovorilo hádam všade, na skúškach, pred predstaveniami, po nich, v Matici, v ÚSOD-e, v Národnej knižnici, v kníhkupectvách, v Slovane, u tety Brtáňky. No keď sme si niečo dôležitého tichučko chceli povedať, volala nás domov Nadinka, do domu Pietrovcov. Malo to tú veľkú výhodu, že bývali blízko. Sem často chodili manželia Martákovci, Turzovci, Barč-Ivan, Fero Kudláč, Zora Štetková, Andrej Bagar, Gabo Rapoš, Zoltán Rampák, Peter Karvaš a mladí. Tam sa často preberali najnovšie správy o vojne, koho zas zatvorili, koho vzali do Nemecka, do lágrov, ako vystačíme s lístkami... Ale najmä herci vždy čakali kritiku za poslednú premiéru. Kritici nás teda pokritizovali, pochválili a radili ako ďalej. Tu Dr. Ján Marták vyriekol závažné rozhodné slová: "Budeme v Martine stavať profesionálnu scénu," začal len tichučko, ale ďalej už vravel nahlas

13 "...do ktorej budeme prijímať vyspelých hercov z mestských ochotníckych krúžkov. A mladým sa zaraz duše rozihrali, oči zažiarili spokojnosťou, ale ešte viac nedočkavosťou, lebo všetci sme sa tam už videli. Nastal ruch a haravara, lebo sa zrazu v mysliach i na perách objavilo množstvo prekážok. "Nebojte sa," pokračoval Marták, "veď také ustanovizne ako Matica a ÚSOD si tiež zastanú svoje". "Uspokojení" už sme divadlu aj začali vymýšľať meno. Vymýšľalo sa, formulovalo a hľadalo priliehavé pomenovanie. Naraz pani Marienka Rázusová Martáková vyriekla "Slovenské komorné divadlo" a hneď sme ešte neexistujúce divadlo začali tak volať. Bolo viac ako zrejmé, že Martákovci, títo oduševnení milovníci divadla, ktorí vždy viac konali ako hovorili, museli doma neraz preberať túto tému a spolu uvažovať o zrode nášho martinského divadla. Pomaly sme si začínali uvedomovať, že Martákovci budú jeho najlepšími rodičmi, ktorí ho budú vychovávať a vystroja ho do života na ďalekú neznámu cestu. Nikdy nevynechali nijakú spevokolskú premiéru: keď hral J. Marták v Hugovej hre Hernani Dona Carlosa, často chodievali aj na skúšky obaja. Veď pani Marienka hru preložila. Chodila aj ona, s boľavými nôžkami, o paličke, ale prišla. Prišla, posedela s nami, podebatovala, pripomenula, na čo máme v hre dbať, upozornila na dôrazy v prednese, láskavo si uťahovala z muža ako z herca.ale aj ona akoby chcela okúsiť hereckého umenia, a tak si zahrala v Gogoľovej Ženbe Irinu Pantelejmonovnu. Síce len v našich rozhlasových vysielaniach, ale až prekvapujúco oduševnene. Veľmi sme si ju vážili ako spisovateľku a prekladateľku, veď tak nádherne preložila Hernaniho a zveršovala Jánošíka, povyberala z klenotnice slovenského jazyka hádam tie najbohatšie dary a nechala ich v slovenskom verši zaznieť v ich najkrajšej podobe. Tak isto milo a starostlivo zneli z jej úst všetky poznámky a pripomienky - ako od materi. Jej muž, popri všetkej robote v ÚSOD- e musel hodnotiť každý krúžok, každého režiséra, herca, prednášal režisérom na kurzoch; popri organizačnej a vedeckej práci v Matici sa nielen staral o svoju chorú manželku, ale práve spolu všetok svoj voľný čas trávili s nami, v Slovenskom spevokole, na skúškach či predstaveniach. Presvedčili sme sa aj, že nie je "mručo", ako sa o ňom niekedy hovorilo, že sa nesmeje... Veď koľko nám ten pri spevokolskej peci narozprával vtipov... Obaja Martákovci sa pre nás stávali vzorom a zároveň ľuďmi čoraz bližšími, ba veru pristalo im "byť rodičmi" rodiaceho s malého divadielka, svoje nadšenie a duševnú silu rozdávali všetkým okolo seba. Roku 1941 Marták s Turzom začali do Martina sústreďovať najlepších hercov z miestnych ochotníckych krúžkov. Zamestnali ich zatiaľ v ÚSOD-e. Našich najlepších hercov Hejnú a Medka nám veru chceli prebrať do prešovského divadla, úspešná dvojica Hronský, Marták však aj v tomto prípade zasiahla, vyplatila im v Matici plat, a tak ich existenčne zaistila. Repertoár sa tvoril celkom profesionálne, ako pre skúsených hercov. Marták myslel hádam na všetko, aj na celkom mladú generáciu. Napríklad neskoršia zakladajúca členka Novej scény v Bratislave Hanka Kováčikova dostala zamestnanie v bratislavskom matičnom odbore s platom 300 korún mesačne, čo jej umožnilo absolvovať v hlavnom nieste herecké štúdiá. Martinský Spevokol ochotne prepustil Komornému divadlu javisko a všetko, čo k nemu patrilo. Rozhlasová trojica z Bratislavy Bagar, Rapoš a Vrabec prichádzala do Martina odvysielať naše inscenácie, Hronský s Martákom im na to v Matici uvoľnili miestnosti. Na nový ochotnícky dom začíname predávať v Martine tehličky. Za redaktora časopisu Naše divadlo prijímajú Petra Karvaša, ktorý zostavoval aj hodnotné bulletiny a neskôr sa stal aj naším dramaturgom. Dvojica Marták - Hronský prehovorila aj z Národného divadla vyhosteného majstra A.Bagara, aby prijal miesto režiséra a herca v SKD. Majster Bagar priviedol z Bratislavy dvoch mladých hercov - Blanku Valáškovú a Karia Hynka-Dragu a začal s nimi skúšať prvú hru, Verhaerenovho Filipa II. Peter Karvaš mi prezradil, že aj so mnou počítajú do martinského divadla. Marták si ma dal v Matici zavolať a spýtal sa ma, či sa chcem stať členkou SKD. Od radosti, od veľkého šťastia som mu nedala odpoveď hneď, ale počúvala som ho, ako v hmlách: "No, rozmyslite si to, a

14 potom mi dáte odpoveď." Ani som mu vari nepoďakovala, ale od prvého februára 1944 nás s Ctiborom Filčíkom z Bratislavy prijali za členov SKD. Do Matice som sa už nevrátila, chodila som pozerať ako skúša majster Bagar. S Nadinkou, Filčíkom a Medkom sme začali skúšať Moliérove Smiešne preciózky a Nanútený sobáš. Konečne bolo Slovenské komorné divadlo hrou Filip II. 22. januára 1944 slávnostne otvorené. Vtedy sme si mysleli, že sa v Martine zrodil malý zázrak v neprajnom ovzduší vtedajšieho štátu, že sa to udialo len tak akoby nič, len zo samej ochotníckej lásky... Že vo finančných veciach pomáhala Matica, ÚSOD, Neografia, o to sme sa my, herci veľmi nestarali, to sme nechávali na starosť starostlivému otcovi Jánovi Martákovi. Mocipánom sa tento martinský "zázrak" neveľmi pozdával. Pre nich, pre vtedajší štát bola prvá premiéra SKD provokatívna. Nepáčila sa hra, nepáčilo sa, že hru režíruje a hrá v nej vyhostený člen SND Andrej Bagar. Inscenáciu nám po druhej repríze zakázali, čo všetkých veľmi bolelo. Všetci sme mali malú dušičku, že divadlo zatvoria. A keď nás okresný úrad postavil pod prísnu cenzúru, mali čo robiť Marták i Turzo, aby vyriešili existenciu divadla. Ministerstvo školstva nebolo ochotné poskytnúť podporu, ťažkosti a útrapy sa ešte len teraz stali Dr. Martákovi srdečnou záležitosťou. Stáva sa prvým riaditeľom SKD, bráni svoje novonarodené dieťa a zakladá Družstvo Slovenského komorného divadla. Družstvo, zložené z väčšiny martinských "pánov" upísalo podiely a divadlu v zlom čase dosť pomohlo. Zakázané boli aj rozhlasové vysielania z Martina, preto sme sa veľmi ponáhľali s premiérou Moliera, pán riaditeľ s dramaturgom Karvašom zaradili do repertoáru zo Spevokolu nacvičené Barčovu Matku a Gogoľovu Ženbu a začali sme skúšať rozprávku Márie Rázusovej-Martákovej Gajdoš Filúz, ktorú pani Marienka napísala pre nás. Martáka situácia potešila, lebo bolo s čím ísť na zájazdy. Chodievali sme vlastne hrávať k "svojim", k ochotníkom do divadelných krúžkov, ktorí nás srdečne vítali i vyprevádzali. Našli sa aj jednotlivci i väčšie podniky Baťa v Baťovanoch, Taušrova továreň na Myjave, ktoré nás aj priamo finančne štedro obdarili. Do repertoáru sme veľmi skoro zaradili aj Ukážky z klasikov (z Namieta, Cyrana, Fausta, Villiama Tella), ako aj hru A. Coubiera Aimée. Všetko bolo režírované A. Bagarom. Najskôr sme tajomníka v divadle nemali, mnohé veci sme si ako herci vybavovali sami. Jeho potrebu sme si uvedomovali predovšetkým na zájazdoch, aj keď sa prvý riaditeľ až otcovsky o nás staral a chodil aj na niektoré zájazdy. V podstate na nich plnili funkcie tajomníka striedavo s majstrom Bagarom. Sem-tam sme sa totiž stretli aj s pre nás nepochopiteľnými reakciami - na plagátoch v meste sme našli popísané: "Dolu s Čechoslovákmi a zradcami!" Aj takto nás teda niektorí videli. Vtedy sme boli naozaj veľmi radi, keď za nami pricestoval Marták aj s Karvašom, tým sme sa mohli posťažovať, na málo obecenstva na večernom predstavení i na zimu v šatniach... Usilovali sa vždy riešiť problémy, ktoré vznikli. Horšie bolo, keď v polovici predstavenia odtrúbili poplach a všetci sme museli utekať do krytov. Pravda, predstavenia sme už nedohrali. Obecenstvo sa rozpŕchlo domov, vojna stále nekončila... Vo všeličom však malo naše mladučké divadlo šťastie: mali sme, okrem iného, aj svojho výborného dramatika Júliusa Barča-Ivana. Napísal pre nás vynikajúcu hru Mastný hrniec, drámu Matka i Neznámeho. Zasa len osvedčená dvojica Hronský Marták mala na tom zásluhu, že prijali osvedčeného dramatika do svojich radov a zamestnali ho ako tajomníka Slovenskej národnej knižnice. Barč-Ivan pracoval, písal pre nás hry a veru hádam sme ho výkonmi v martinských predstaveniach k tomu trošičku aj inšpirovali. Na 22. mája sme mali pripraviť premiéru Barčovho Neznámeho v hlavnej úlohe s Bagarom. Z rozštudovanej hry Bagara odvolali a zakázali mu vstup do Martina. Prenasledovanie a intrigy stále pokračovali. Dr. Marták si tak musel v Matici vybrať mesačnú dovolenku, aby sa mohol ujať réžie, preobsadiť hercov, dokončiť pripravovanú inscenáciu, aby zachránil divadlo od katastrofy. Viem, že sme i my ženy vtedy dochádzali na skúšky povzbudiť ich, pomáhali

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 237 Filozofia na pôde Vedeckej syntézy Vladimír Bakoš 1949 2009, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Pred viac ako 75 rokmi bol v Bratislave založený Spolok pre vedeckú

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava

Max Reinhardt. a bratislava pressburg und pressburg bratislava Max Reinhardt a bratislava pressburg und pressburg bratislava Bratislava Stupava 2018 vedecký výbor konferencie wissenschaftsausschuss der konferenz Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. PhDr. Elena Knopová,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang JURAJ KUKURA O ÚLOHÁCH DIVADLA

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang JURAJ KUKURA O ÚLOHÁCH DIVADLA Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang ANSICHTEN 1/2014 Pohľady Z OBSAHU: JURAJ KUKURA O ÚLOHÁCH DIVADLA NAŠI KRAJANIA V BULHARSKU JOZEF KRONER 90. VÝROČIE

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Predložky s akuzatívom alebo datívom:

Predložky s akuzatívom alebo datívom: Skloňonanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív des es es dem em den en die e er er die e das des es dem em das es die Männer Männer den Männern

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2009/2010 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2014 Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM. Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89

Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM. Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89 Víťazstvo Srdca POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM Rodina Panny Márie 2012 (VI)/č. 89 POĎTE, PÔJDEME K JASLIČKÁM Dar kňazstva je nevyčerpateľný Aj tento rok sme mali veľkú radosť, lebo v bazilike Santa Maria Maggiore

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE Jún 2017 (číslo 2) Ročník piaty ISSN 1339-3189 Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk Fotografia na obálke: Krakow

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN muž.rod str.rod ženr.rod množné číslo 1.pád der Tag das Kind die Frau die Tage die Kinder die Frauen 2.pád des Tages des Kindes der Frau der Tage der Kinder der Frauen 3.pád

Mehr

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Thomas Diener ESENCIA PRÁCE Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Preklad: Andrej Jeleník, november 2007 Obsah Úvod Teória Návrat alchýmie Úvod Výrobcovia zlata Triezvy svet Funguj! Zamestnanec ako

Mehr

Kultúra, davy, televízia

Kultúra, davy, televízia ROČNÍK XXI. č. 2 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 24. JANUÁRA 2018 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström Škola odhalenia hlasu Valbork Werbeck Swärdström Na úvod Predložené dielo Škola odhalenia hlasu je výsledkom výskumnej práce, siahajúcej približne od rokov 1910/11 cez prvú svetovú vojnu až do začiatku

Mehr

Jazyk, veda o jazyku, societa

Jazyk, veda o jazyku, societa Jazyk, veda o jazyku, societa Slavomír Ondrejovič Jazyk, veda o jazyku, societa Sociolingvistické etudy Veda Bratislava 2008 Slovenská akadémia vied jazykovedný ústav ľudovíta štúra ľ recenzenti Prof.

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang ANSICHTEN 3/2014 Pohľady Z OBSAHU: POMÁHAŤ SVOJIM BLÍŽNYM CHARITA OKOLO NÁS ROZMARÍN 10. VÝROČIE VZNIKU KAROL

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Mgr. Miloš Klátik, PhD. Abstract: Aurel Stodola und sein Werk Aus der Slowakei stammt eine Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten, die man kennen sollte. Dazu gehört auch

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang ANSICHTEN 3/2016 Pohľady Z OBSAHU: REŠTAURÁCIE V RAKÚSKU SO SLOVENSKÝM SRDCOM SPOLKOVÝ KALENDÁR SLOVENSKÁ PÚŤ

Mehr

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 1 Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 2003-2006. Výskum divadla a filmu sa oproti napríklad literárnovednému alebo kunsthistorickému

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

cena: 10 Sk Október 2006

cena: 10 Sk Október 2006 cena: 10 Sk Október 2006 Nezávislý občasník študentov Gymnázia Pavla Horova Nová telocvičňa GPH hľadá SuperStar Na cestách po hlavných mestách Vive Paris! Vlkolaci Koniec flákania editorial EDITORIAL Čaute,

Mehr

Pohľady ANSICHTEN. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIII. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIII. ročník Jahrgang 1/2008 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: SLOVÁCI V RAKÚSKU MAJÚ PO ROKOCH MENŠINOVÚ RADU / str.2 PETER LIZÁK NOVÝM

Mehr

Ročník XVII. číslo 4 december ,27 eur

Ročník XVII. číslo 4 december ,27 eur Ročník XVII. číslo 4 december 2012 0,27 eur Príjemné prežitie vianočných sviatkov plných lásky, porozumenia, spokojnosti a božieho požehnania. Do nového roku veľa pevného zdravia, šťastia, osobných i pracovných

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU:

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU: pohľady 3/2001 Z OBSAHU: ročník XV Na ostrove Molokai Začiatkom februára tohto roku navštívil Peter Žaloudek, náš krajan zo Slovenska, žijúci vo Viedni, už po štvrtý krát havajský ostrov Molokai. Dodnes

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Glosolália. Obsah. Rodovo orientovaný časopis

Glosolália. Obsah. Rodovo orientovaný časopis Glosolália Obsah 2 2014 Rodovo orientovaný časopis KATARÍNA SLANINOVÁ: Žensky znepokojivá (o tvorbe Lucie Tallovej) 1 STANISLAVA REPAR: Améryho úvahy o transformovanom ja 5 JANA VARCHOLOVÁ: Básne 11 VĚRA

Mehr

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Urob mňa i všetkých, ktorí sú z kameňa a z dreva, živými ľuďmi, v ktorých je prítomná tvoja láska.

Mehr

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53.

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53. akadémia 1. 2017 Správy SAV 53. ročník Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam akadémia SPRÁVY SAV 1. 2017 V tomto čísle Voľby do

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie 01/2014 ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 (Jar 2014) Cena 0,33 Pre obyvateľov Moravského Lieskového zdarma Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého Ako miesto svojho posledného odpočinku si Moravské Lieskové vybral najmä

Mehr

Nem inapre opatrovate ky

Nem inapre opatrovate ky Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE PETRA KUTIŠOVÁ Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE Autor Mgr. Petra Kutišová, 2008 Jazyková korektúra: Heike Zukowski PRAXIDE

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXX. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXX. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXX. ročník Jahrgang ANSICHTEN 1/2015 Pohľady Z OBSAHU: SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH MICHALA SIVEKOVÁ HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA

Mehr

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE 10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE Magazin der Städte Bratislava und Wien I N F O S E R V I S K U LT Ú R N Y C H P O D U J A T Í C U LT U R A L E V E N T I N F O S E R V I C E INFORMAČNÉ CENTRUM

Mehr

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Naša Matka Rozuzľovateľka Kresťania sa vždy vo svojich ťažkostiach a úzkostiach obracali na Pannu Máriu, Matku Pána. Práve

Mehr

Pohľady. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXV. ročník Jahrgang 2/2010

Pohľady. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXV. ročník Jahrgang 2/2010 Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXV. ročník Jahrgang 2/2010 Ansichten Pohľady Z ObsahU: 1. Deň národnostných skupín v rakúskom parlamente Mozaika slovenských osudov

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität LESEN Studium an der Universität Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen Ecken der Slowakei,

Mehr

/ obsah / Romboid 3 / 2013 / ročník XLVIII

/ obsah / Romboid 3 / 2013 / ročník XLVIII / obsah / Romboid 3 / 2013 / ročník XLVIII 3 Básne Mila Haugová 7 / rozhovor / V každom umení je nevyhnutné aj remeslo rozhovor s prekladateľkou Michaelou Jurovskou 76 / vidím / Koniec starožitníkov Ivana

Mehr

Tempo} 3-4/2011. Obsah. {rozhovory

Tempo} 3-4/2011. Obsah. {rozhovory Obsah Tempo} 3-4/2011 02 Vznik Katedry tanečnej tvorby Rozhovor so Zlatkou Vincentovou Ivica Liszkayová 05 Rozhovor s Irenou Pavlitovou Ivica Liszkayová 09 Rozhovor s Martinom Ťapákom Ivica Liszkayová

Mehr

Aby zvíťazilo zlo, stačí, keď dobro mlčí

Aby zvíťazilo zlo, stačí, keď dobro mlčí Ročník 29 38 39/2014 27. september 2014 Cena 1,- SANKCIE OLIGARCHOM V RUSKU NEŠKODIA Strana 5. POCTIVÁ PRÁCA SA NIKDY NESTRATÍ Strana 7. A. HLINKA OHŇOJAZYK SLOVENSKÉHO NÁRODA Strana 8. AKO SYMBOL ŠTÁTNOSTI

Mehr

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev KULTÚRA ZÁPADU?!?!?!? v agónii!?!?!?! O európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev Dr. M. B. Benjan I Obsah Úvodné poznámky

Mehr

SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES

SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES 9 2014 NA LITERATÚRU, UMENIE A VEDU ROČNÍK IV. + 130. M Á R I A B ÁT O R O VÁ SLOVENSKÁ KULTÚRA DNES Časopis založil roku 1846 Jozef Miloslav Hurban. Vydávanie bolo obnovené roku 1881 Šéfredaktor: Bystrík

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang 1/2012 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: JURAJ MACHÁČ NOVÝ SLOVENSKÝ VEĽVYSLANEC V RAKÚSKU V POHĽADOCH O POHĽADOCH

Mehr

Ján Andrej Segner. Otec vodných turbín ( ) Fyzik Matematik Lekár, chemik Univerzitný profesor Vynálezca

Ján Andrej Segner. Otec vodných turbín ( ) Fyzik Matematik Lekár, chemik Univerzitný profesor Vynálezca Ján Andrej Segner (9. 10. 1704 5. 10. 1777) Fyzik Matematik Lekár, chemik Univerzitný profesor Vynálezca Aktivita sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT Popularizácia vedy a techniky na

Mehr

ROČNÍK XXXV 4 29,- SK KATARÍNA BREJKOVÁ MOZARTOV TÝŽDEŇ TRI OPERNÉ PREMIÉRY DALLAPICCOLOV VÄZEŇ MIRO BÁZLIK CANTICUM ISSN

ROČNÍK XXXV 4 29,- SK KATARÍNA BREJKOVÁ MOZARTOV TÝŽDEŇ TRI OPERNÉ PREMIÉRY DALLAPICCOLOV VÄZEŇ MIRO BÁZLIK CANTICUM ISSN ROČNÍK XXXV 4 2003 29,- SK KATARÍNA BREJKOVÁ MOZARTOV TÝŽDEŇ TRI OPERNÉ PREMIÉRY DALLAPICCOLOV VÄZEŇ MIRO BÁZLIK CANTICUM ISSN 1335-4140 Asociácia učiteľov hudby Slovenska s príspevkom Ministerstva školstva

Mehr

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček!

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček! V Bratislave 14. apríla 2004 Milá starenka, milý starček! Pred mnohými a mnohými rokmi, keď v týchto končinách prekvital reálny socializmus, lialo sa mlieko po 1.90 Kčs a sypal sa piesok z nepodarených

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

SFZ S LORINOM MAAZELOM BARYTONISTA ŠIMON SVITOK PREHLIADKA MLADÝCH JOZEF MALOVEC: POÉMA PRE HUSLE NEMECKÝ JAZZ KONCERTNÝCH UMELCOV 34,- SK

SFZ S LORINOM MAAZELOM BARYTONISTA ŠIMON SVITOK PREHLIADKA MLADÝCH JOZEF MALOVEC: POÉMA PRE HUSLE NEMECKÝ JAZZ KONCERTNÝCH UMELCOV 34,- SK ROČNÍK XXXVII 2 2005 34,- SK SFZ S LORINOM MAAZELOM BARYTONISTA ŠIMON SVITOK PREHLIADKA MLADÝCH KONCERTNÝCH UMELCOV JOZEF MALOVEC: POÉMA PRE HUSLE NEMECKÝ JAZZ ISSN 1336-4140 Kongres EAS 2005 PRAHA 12.

Mehr

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Prosme Pannu Máriu, ktorá bola tichým svedkom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, aby nás voviedla do veľkonočnej radosti. Pápež František,

Mehr

ANSICHTEN. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXIII. ročník Jahrgang

ANSICHTEN. Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXIII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXIII. ročník Jahrgang ANSICHTEN 2/2018 Pohľady Z OBSAHU: OSMIČKOVÉ VÝROČIA DIVADLO STARÍ MAJSTRI KLUBOVÉ AKTIVITY ŠTEFAN KVIETIK NÁUČNÁ

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang ANSICHTEN 3/2012 Pohľady Z OBSAHU: VEČER NAPLNENÝ SPOMIENKAMI A EMÓCIAMI 30. VÝROČIE ZALOŽENIA RAKÚSKO- SLOVENSKÉHO

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade G ymplušák 1/2014-2015 Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: OTEC A SYN S ANTONOM A PETROM HRABOVCOVCAMI O POČIATKOCH RAKÚSKO-SLOVENSKÉHO KULTÚRNEHO SPOLKU

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: OTEC A SYN S ANTONOM A PETROM HRABOVCOVCAMI O POČIATKOCH RAKÚSKO-SLOVENSKÉHO KULTÚRNEHO SPOLKU Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXVII. ročník Jahrgang 2/2012 ANSICHTEN Pohľady Z OBSAHU: OTEC A SYN S ANTONOM A PETROM HRABOVCOVCAMI O POČIATKOCH RAKÚSKO-SLOVENSKÉHO

Mehr

Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland

Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland Študenti zo Slovenska píšu o Nemecku Studierende in der Slowakei schreiben über Deutschland Univerzita Komenského v Bratislave 2014 2016 Comenius-Universität Bratislava 2014 2016 Obsah Inhalt Jana Pekarovičová

Mehr

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!!

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!! Časopis študentov Gymnázia Dr. Daxnera vo Vranove n.t. č.3 január 2006 ČAUTE, ŠTUDÁCI Prázdniny ubehli ako školského roka. Veríme, vás prekvapí 3.číslo Ale nepredbiehajme, Za všetky príspevky najhlavnejší,

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXIX. ročník Jahrgang ANSICHTEN 2/2014 Pohľady Z OBSAHU: SLOVENSKÝ ÚSPECH VO SVETE MÓDY PETRA BENOVSKY RICHARD ROZBORA KULTÚRNA JAR

Mehr