Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína"

Transkript

1 Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína Známy, pôvodom chorvátsky historik medicíny, M. Grmek rozlišoval tri druhy historiografie medicíny, vedeckú (iatrocentristickú), historickú (sociologickú alebo filologickú) a filozofickú. 1 Pri dnešnom poklese znalostí klasických jazykov je len pochopiteľné, že veľká časť súčasných historikov antickej medicíny patrí skôr do filologického smeru. 2 Napriek tomu o Isidorovi zo Sevilly ( ), autorovi diela, ktoré je založené na filologickom výklade odborných termínov, sa v najnovších dejinách antickej medicíny od V. Nuttona, iného známeho súčasného historika medicíny, nachádza len veľmi stručná zmienka. 3 Etymologiae sú široko koncipovaným súhrnom vtedajších znalostí, ktorý bol vytvorený excerpovaním z mnohých diel, hoci často len sprostredkovane. 4 Isidor je teda kompilátor, ktorý cudzie výroky mieša so svojimi (Conpilator, qui aliena dicta suis praemiscet), ako sám trefne definuje kompilátora (Etym. X,44). Keď Isidor pri ich písaní čerpal vo veľkom množstve z predchodcov, tak potom neskôr sa sám stal zdrojom pre nasledovníkov. Vzhľadom na rozsah diela, ktoré predstavuje množstvo systematicky spracovaných informácií a spôsob spracovania, ktoré má podobu stromu a teda formu databázy, získal Isidor novú úlohu v súčasnosti, stal sa patrónom počítačov, programátorov a používateľov internetu a internetu vôbec. 5 Dve knihy Etymológií sa venujú lekárskej tematike, IV. 6 a XI. Vzťah Isidora a medicíny sa väčšinou posudzuje práve na základe jeho IV. knihy, ktorá sa zaoberá chorobami, teda vyslovene medicínou. Keď IV. kniha nestála za dlhšiu zmienku v dejinách medicíny, o to viac to platí o XI. knihe, ktorá s vlastnou medicínou, resp. s liečením a chorobami, súvisí len málo. 1 Por. Grmek, M. D.: Einführung. In: Die Geschichte des medizinischen Denkens Antike und Mittelalter. M. D. Grmek (vyd.). München 1996, str D. Gourevitch dokonca napísala, že dejiny medicíny buď budú filologické alebo nebudú vôbec, pretože filológia je štúdium textov, či už antických, moderných alebo súčasných, pretože filológia učí čítať správne, s porozumením, chápať všetko, čo bolo napísané a taktiež všetko, čo hovorí pacient lekárovi. Por. Le nozze del medico e di filologia. Medicina nei Secoli, 10, 1998, str , citácia str Por. Nutton, V.: Ancient medicine, London New York 2004, str O Isidorovi a jeho Etymológiách pozri úvodné štúdie prekladov Etymológii, hlavne k prvému zväzku J. Kalivoda: Isidor ze Sevilly a jeho pravda slov. Pokorná služba svobodných umění. In: Isidor ze Sevilly Etymologiae I-III. Praha 2000, str Por. Portál S. Isidora 6 Isidor ze Sevilly: Etymologie IV. Praha 2003.

2 Z hľadiska obsahu, t.j. lekárskych poznatkov, hrá teda Isidor v dejinách medicíny malú rolu, keď však opúšťame obsah a venujeme sa literárnej forme, získava na význame. 7 Isidor zhrnul vtedy známe poznatky z rôznych oblastí vedy a života na základe jazykového pôvodu ich termínov a pokračoval tak v antickej tradícii, jednak encyklopedickej a jednak etymologickej. Obe mali zastúpenie aj v oblasti medicíny. V prvej je pokračovateľom diela De medicina (O lekárstve) rímskeho autora Celsa (1. st. po Kr.) 8, ktoré tvorilo pôvodne časť veľkého encyklopedického diela Artes (Vedy) a Rufa z Efesu (okolo 100 po Kr.), ktorý je autorom spisu De corporis humani partium apellationibus (O pomenovaniach častí tela). 9 Rufus predstavuje prvú učebnicu anatómie v antike, spis je však zoznamom pomenovaní, ktorý neobsahuje ich jazykový pôvod. Spomenúť treba ešte, že pri opise sa riadil systémom a capite ad calcem, teda od hlavy po pätu, tento systém sa stal bežným v antike a použil ho aj Isidor v XI. knihe pri opise tela ako aj v IV. knihe pri vymenúvaní chorôb. Etymologická tradícia v medicíne je prítomná u Galéna ( po Kr.), ktorý v svojom obsiahlom diele 10 niekedy uvádza aj etymológiu termínu, pokračuje v nej Caelius Aurelianus (okolo r. 400 po Kr.), ktorý v svojom diele De morbis acutis et chronicis (O akútnych a chronických chorobách) tak činí pred názvom väčšiny chorôb. 11 V Isidorovom spise Etymologiae etymologická tradícia vrcholí a stáva sa základným princípom celého diela, formou myslenia, ako sa vyjadril E. Curtius. 12 Dôležité postavenie v medicíne má Isidor z hľadiska transferu poznatkov, t.j. nového trendu v historiografii medicíny, ktorý si všíma preberanie, kreatívnu transformáciu a rozširovanie lekárskych poznatkov z predošlých etáp vývoja. V medicíne smeroval tento proces v skratke z Alexandrie do Salerna 13 alebo ináč povedané z Atén cez Alexandriu do Bagdadu a Toleda 14 a sevillský biskup Isidor stojaci na rozhraní dvoch vekov, staroveku a stredoveku, zachytil vtedy známe poznatky, ktoré boli potom v stredoveku rozšírené 7 Napr. jeho dielo sa označuje za nejrozsáhlejší enyklopedický počin antiky (Šubrt, J.: Římska literatura, Praha 2005, str. 451, za ústrojný (a funkční, jak prokáže jeho osud ve středovéku) návrh uspořádání kultury (Conte, G.B.: Dějiny římské literatury, Praha 2003, str. 634). 8 Celsus. Quae supersunt. vyd. F. Marx, CML I, Leipzig Berlin Rufus z Efesu: Oeuvres de Rufus d Ephese, vyd. a prel. Ch. Daremberg Ch. E. Ruelle, Paris 1879, Por. tiež Robert von Töply: Anatomische Werke des Rhuphos und Galenos. Anatomische Hefte I. Abteilung, 76. Heft, Wiesbaden Galenos: Opera omnia, vyd. C.G. Kühn, Leipzig (reprint Hildesheim ). 11 Por. Šimon, F.: Terminologia medicinae antiquae. Košice 2003, str Por. Curtius, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha 1998, str Por. Jacquart, D.: Die scholastische Medizin. In: : Die Geschichte des medizinischen Denkens Antike und Mittelalter. M. D. Grmek (vyd.). München 1996, str Por. Steger, F., Jankrift, K.P.: Einleitung. In: Gesundheit Krankheit Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit, vyd. F. Steger, F., K. P. Jankrift. Köln Weimar Wien 2004, str. 6.

3 a používané. Isidor je označovaný aj za posledného cirkevného otca západu a prvého encyklopedistu temného veku, t.j. stredoveku. 15 Pri transfere lekárskych poznatkov antiky do stredoveku hralo významnú rolu aj kresťanstvo. Existuje viac dôvodov, prečo sa medicína etablovala v kresťanstve: - niektorí cirkevní otcovia študovali medicínu, napr. Bazil Veľký ( ), 16 - niektorí z nich pôsobili aj ako lekári, napr. biskup Paulus z Meridy ( 612) 17, - cirkevní otcovia, napr. Tertullianus ( ) a Augustinus ( ), reflektovali lekárstvo a vo svojich dielach používali mnoho prirovnaní, metafor z lekárstva 18, - v evanjeliách sa spomínajú príbehy o uzdravení, - v kresťanstve sa aplikovalo platónske porovnanie filozofia = liek, filozof = lekár 19 ako aj téza, že lekár duší je dôležitejší ako lekár tela a Kristus sa pri tom stal lekárom (Christus medicus), - úlohou človeka bolo udržiavať telo ako dielo boha a aj medicína, ktorá mala túto úlohu plniť, pochádza od boha, ako napokon aj ostatné vedy, - znaky obľúbeného Asklepiovho kultu sa preniesli do kresťanstva, pričom vlastnosti zázračného božského lekára Asklepia získal Kristus, - v období rímskeho cisárstva získal lekár pozitívny obraz, - priaznivo pôsobila aj skutočnosť, že kresťanstva bolo otvorené voči gréckorímskemu vzdelávaciemu systému, tzv. septem artes liberales (sedem slobodných umení), kde síce medicína pôvodne nepatrila, ale mala k nim veľmi blízko. 20 Výsledkom toho všetkého bolo, že v neskorej antike pôsobilo relatívne veľa lekárov, ktorí sa hlásili ku kresťanstvu Por. Verburg. P. A.: Discipline versus philosophy. In: Linguistic studies offered to Berthe Siertsema., D. J. van Alkemade, A. Feitsma, W. J. Meys, P. van Reenen, J. J. Spa (vyd.) Amsterdam, 1980, str , citát Por. Antike Medizin, s.v. 17 Bol to vraj do Meridy prisťahovaný grécky lekár, ktorý sa pre svoj zbožný život stal meridským biskupom, Por. Schäferdiek, K.: Die Kirche in den Reichen der Westgoten und Suewen bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche. Berlin New York 2002, str. 97, Schütz, H.-A.: Die Schrift De medicina des Isidor von Sevilla. Ein Beitrag zur Medizin im Spätantiken Spanien, Giessen 1984, str Por. Antike Medizin, s.v. Tertullianus, Augustinus. 19 Por. aj slávne Isidorovo zakončenie IV. knihy, podľa ktorého sa lekárstvo nazýva aj druhá filozofia (medicina secunda philosophia dicitur) a lekárstvo je filozofia tela a filozofia je lekárstvo duše (Etym. IV,13,5). 20 Por. Schulze, Ch.: Medizin und Christentum in Spätantike und frühem Mittelalter. Tübingen 2005, str , Dörnemann, M.: Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter. Tübingen 2003, passim, Antike Medizin, s.v. Christentum. 21 Ch. Schulze na základe epigrafického a papyrologického materiálu konštatuje, že z tohto obdobia máme správu o 150 kresťanských lekároch, tento počet porovnal s takým bežným povolaním ako pekár a zistil, že počet kresťanských pekárov je menší než počet kresťanských lekárov, Por. Schulze, Medizin und Christentum, str

4 Keď nerátame nesúrodú X. knihu obsahujúcu abecedný zoznam rôznych slov, tak XI. knihou, opisom človeka ako vrcholom tvorstva, začína biologicko-fyzikálna časť Etymológií. Prvé dve časti XI. knihy sa venujú duševnej a telesnej stránke človeka a jeho životu, témou tretej časti je polo-človek alebo ne-človek, t.j. netvor a tvorí tak prechod medzi človekom a zvieratami, opis ktorých sa nachádza v XII. knihe. Podstatnú časť XI. knihy tvoria poznatky a termíny z anatómie. Antická medicína a jej pokračovateľka, stredoveká medicína, rozlišovala teóriu a prax, teória pozostávala z fyziológie, etiológie a semiológie, 22 prax podľa Celsa (1. st. po Kr.) sa delila na 3 časti, dietetiku, chirurgiu a farmaceutiku (De med. Prooem. 9). Anatómia ako súčasť medicíny sa v tomto delení vyslovene nespomína. Nie je obsiahnutá napokon ani v Isidorovej štvrtej knihe, ktorá sa venuje medicíne a ktorá nasleduje hneď po siedmich slobodných umeniach. Napriek tomu sa anatómia automaticky považovala za samozrejmú súčasť medicíny, za clavus et clavis medicinae (kľúč a kormidlo medicíny), ako sa hovorilo od čias novoveku. Potvrdzuje to aj Augustinus ako jeden z Isidorových prameňov, keď napísal, že disciplina medicinalis (lekárska veda) zahŕňa artem anatomicam vel empiricam (anatomické a empirické schopnosti) (De anim. 4,6,7). Tak ako Celsus v svojom úvode, kde sa nachádza spomínané delenie medicíny, píše na inom mieste, že pitvou možno zistiť positum, calorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem (polohu, farbu, tvar, veľkosť, usporiadanie tvrdosť, mäkkosť) častí tela (De med. Prooem. 9), tak sa anatomické poznatky vyskytujú v XI. knihe Etymológií, t.j. oddelene od knihy o medicíne. Antická anatomická tradícia začína hippokratovským korpusom, zbierkou spisov, ktorá obsahuje relatívne málo vyslovene anatomických spisov. Poznatky boli založené na pozorovaní ľudského tela pri niektorých príležitostiach (náhodné a vojnové úrazy, obetovanie zvierat a pitva zvierat a na jej základe analógia s ľudským telom). Krátku dobu začiatkom 3. st. pr. Kr. sa v Alexandrii konali aj pitvy ľudského tela, ale potom opäť anatomické poznatky vnútra tela boli odkázané na analógie a dohady. 23 Platí to aj pre Galéna, systemizátora antickej medicíny a autora mnohých anatomických spisov, ktoré dostali do pozdnoantického kánonu. 24 Preto sa aj antická anatómia označuje za vonkajšiu. Okrem toho sa miešala aj so znalosťami, ktoré dnes patria do fyziológie, napr. poznatky o dýchaní, trávení, pulze, funkciách častí tela, o štyroch prvkoch (oheň, voda, zem, vzduch) ako aj štyroch šťavách (krv, žlč, čierna žlč, flegma), z ktorých sa telo skladá. Preto sa zase označuje dnes aj za funkčnú a klinickú anatómiu. 22 Por. Jacquart, D.: Die scholastische Methode. In: Die Geschichte des medizinischen Denkens, str K dejinám antickej anatómie Por. Antike Medizin, s.v. Anatomie. 24 Por. Nutton, Ancient medicine, str. 298, pozn. 28.

5 Na prvý pohľad je XI. kniha súpis anatomických termínov, ale je rozdiel medzi súčasnými anatomickými termínmi a Isidorovými pomenovaniami. Dnes anatomické termíny majú v latinskej podobe jasný terminologický charakter, v Isidorovej dobe bola latinčina dorozumievacím jazykom a v podstate neexistoval ani samotný pojem terminus technicus, takže niekedy uvádzané slová nemuseli mať terminologickú platnosť, veď sa tu vyskytujú aj také časti tela ako napr. barba (brada), caesaries (štica), pugnus (päsť), latus (bok). Celé dielo je síce založené na etymológii, ale často nejde o etymológiu v pravom slova zmysle. Niekedy to skôr pripomína sémantickú motiváciu termínu a podobá sa to na rozbor termínov na základe teórie terminológie. Z dnešného hľadiska možno celkovo povedať, že je to skôr terminologický slovník, pretože podáva viac informácií než len samotnú etymológiu, ide o výklad, objasnenie nejakej dôležitej myšlienky, ktorá súvisí s daným termínom. 25 Isidor je ako dnešný terminológ, ktorý má za úlohu spísať súbor termínov, postupuje onomaziologicky, t.j. od pojmu k termínu a o odbore má toľko vedomostí, aby ho mohol jazykovo vysvetliť. Preto je pochopiteľné, že v XX. storočí Isidor vzbudil záujem nemeckých historikov medicíny, ktorí v Nemecku zabezpečujú aj výučbu latinskej lekárskej terminológie. Táto sa totiž chápe ako propedeutika do medicíny a tak H. Schipperges považuje Isidorovo dielo za podivuhodné, 26 lebo podľa neho úvod do medicíny môže byť založený na odbore, dejinách medicíny, ale najelegantnejšia cesta do medicíny vedie cez jazyk. 27 Obsah XI. knihy sa môže dnes označiť aj za antropologický. Ako vedný odbor antropológia síce v antike neexistovala, ale už v antike sa podstate človeka ako aj jeho postaveniu v spoločnosti a podobným témam venovali viacerí autori. Dnes sa rozlišuje niekoľko smerov v antropológii, Isidor sa venuje tomu, čo by sme mohli nazvať biologická antropológia. Biologický obraz človeka u Isidora je kombináciou kresťanskej náuky a antickej medicíny. Podobne ako v IV. knihe, kde sa začína výkladom toho, čo je medicína, tak aj tu vzhľadom na samotný princíp diela, sa na začiatku nachádza definícia hlavného predmetu knihy, známa definícia človeka. Človek sa podľa nej volá tak preto, lebo pochádza zo zeme (homo dictus, quia ex humo est factus) (XI,1,4). Pôvod gréckeho slova anthrópos, človek, ako keby dopĺňal latinský výklad, pretože keď v latinčine človek pochádza zo zeme, tak v gréčtine sa tak volá preto, lebo má vztýčený hľadieť na nebo a hľadať boha (tamt.). Je to 25 Por. Schütz, Die Schrift De medicina, Giessen 1984, str. 77., Por. tiež Šimon, F.: Isidors Etymologien der Krankheitsbezeichnungen. In: Graecolatina et Orientalia XXIII-XXIV, 1995, str Por. Schipperges, H.: Die Sprache des Arztes, Stuttgart 1976, str Por. Schipperges, H.: Die Sprache der Medizin, Heidelberg 1988, str. 11. Nebolo to však vždy tak, v roku 1915 označil iný nemecký historik medicíny samotnú myšlienku zachovať vedomosti antickej medicíny vo forme etymológií za niečo bizarné, Por. O. Probst. Isidors Schrift de medicina., Archiv für Geschichte der Medizin I, 1915, str

6 typický príklad Isidorovho miešania pohansko-antických stanovísk, ktoré nevedomky vychádzali z gréckeho materializmu a na druhej strane biblicko-kresťanských stanovísk. 28 Pre Isidora, kresťanského biskupa, je človek jednoznačne božie stvorenie (Etym. XI,1,4), na rozdiel od neho Rufus z Efezu, jeho pohanský predchodca v anatomickej terminológii, potrebuje za vhodné uviesť, že sa človek veľmi podobá na jedno zviera, t.j. opicu (De corp. hum. part. apell. 9). Podľa Isidora človek má dvojakú podstatu, duševnú a telesnú ( duplex est autem homo, interior et exterior, interior homo anima [et] exterior corpus) (Etym. XI,1,6.), na inom mieste rozdiel medzi telom a dušou rozvádza detailnejšie, duša je netelesná a nesmrteľná substancia (substantia incorporea... immortalis) a telo pozostáva zo štyroch hmotných prvkov, ohňa, vzduchu, vody a zeme (Differentiae II, 27,92, PL 83 B-C.). Po tejto definícii sa v paragrafoch bližšie venuje najprv spomínanej netelesnej stránke, t.j. termínom duša ( anima), duch (spiritus, animus), myseľ (mens) a napokon pamäť (memoria). Antická predstava o človeku ako o rozumnom tvorovi (animal rationale) je vyjadrená v dvoch termínoch, myseľ (mens) je myslenie a rozum (ratio) je posudzovanie správnosti. Aj keď duševná stránka má z hľadiska kresťanskej náuky prednosť pred telesnou, venuje sa jej oveľa menej miesta než telu. V paragrafoch sa spomína telesná stránka všeobecne, termíny telo (corpus) a mäso (caro), paragrafy sa venujú fyziológii, konkrétne piatim zmyslom. Až potom začína vlastná anatomická časť diela, v ktorej od hlavy po pätu sa menujú časti tela. Taký postup vyhovoval aj laickému chápaniu tela. 29 Isidorov opis nie je ani konzistentný anatomický výklad, uvádzajú sa v prvom rade kosti, potom niektoré vnútorné orgány ako žalúdok, pľúca, z cievneho systému len heslá žily, tepny a srdce, do opisu patria aj tekutiny tela ako krv, žlč, mlieko a výlučky tela ako moč. Opis je tiež popretkávaný fyziologickými pojmami. Isidorove anatomické poznatky tak odrážajú stav anatómie na konci staroveku. Ťažko však môžeme dnes vyčítať Isidorovi, že v jeho opise sa niektoré anatomické útvary nenachádzajú, veď jeho cieľ nebol odborný anatomický opis ľudského tela. Napriek tomu konštatujeme, že niektoré dnes očakávané anatomické termíny pri opise chýbajú, ide zvlášť o pomenovania vnútorných orgánov. Zo známych termínov je to mozog (cerebrum), pohrudnica (pleura), hrudník (thorax), hrubé črevo (colon), podžalúdková žľaza (pancreas), z výlučkov tela sa neuvádza etymológia slov slina (sputum) a pot (sudor), hoci sa ako také spomínajú v inej súvislosti (Etym. XI,1,42 a 49). Menované chýbajúce anatomické termíny sa však väčšinou predsa nachádzajú v Etymológiách, ale v IV. knihe, kde sa napríklad menujú choroby ako ustrnutie mozku (oppressio cerebri) (IV,6,5), pichanie v boku (pleurisis), 28 Por. Diesner, H.-J.: Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien, Berlin 1977, str Por. Antike Medizin, vyd. K.H. Leven. München 2005, s.v. a capite ad calcem.

7 termín odvodený od pleura (bok) (IV,6,8), kolika (colica passio), termín odvodený od názvu colon (hrubé črevo) (IV,7,38). Po častiach tela sa v paragrafoch vysvetľujú ešte termíny sperma, menštruácia, zárodok a posledné dva paragrafy prvej, anatomickej časti, , sa oblúkom vracajú k antropologickej téme a to k teleologickému výkladu vzhľadu človeka. Stabilná súčasť koncepcií človeka až do 18. st. bolo učenie o štyroch prvkoch, z ktorých sa skladá človek a o štyroch kvalitách, ktoré sú im prisudzované (suché, vlhké, teplé, studené). Táto teória sa svojím významom pre európsku spoločnosť porovnáva s konštantami židovského a kresťanského náboženstva. 30 Aj Isidor ich uvádza ako terra (zem), aer (vzduch), humor (tekutina, t,j, voda) a ignis (oheň) (XI,1,17), ale nespomína ich kvality. Zem (terra) ako prvok antického učenia o prvkoch pritom nemá nič spoločné so zemou, z ktorej pochádza človek (homo ex humo). V tejto knihe sa nenachádza ani zmienka o humorálnej teórii rozlišujúcej štyri základné šťavy tela (krv, žlč, čierna žlč a flegma, t.j. sliz), ktoré sa tiež prirovnali k spomínaným prvkom a kvalitám. Autor síce menuje krv a žlč, ale nie ako súčasť tejto teórie. Zato v IV. knihe píše Isidor doslova, že tak ako existujú štyri elementy, tak existujú štyri šťavy v ľudskom tele a menuje ich (IV,5,3). V súvislosti s tými šťavami sa v antickej medicíne považovali srdce, mozog, pečeň a slezina za štyri základné orgány tela, slezina napr. sa považovala za vlhkú a za zdroj čiernej žlče, pečeň za orgán, kde sa tvorila krv. Týmto orgánom sa pripisovali aj rôzne funkcie a afekty tela, a tak aj podľa Isidora sa slezinou smejeme, srdcom chápeme, pečeňou milujeme. Keďže v XI. knihe sa mozog nespomína, miesto toho je žlč, ktorou sa hneváme (XI,1,127). Štandardnou témou antropologických úvah sú aj rozdiely medzi mužom a ženou a nachádzajú sa aj v tejto Isidorovej knihe. Autor nemá zábrany hovoriť ani o sexuálnych témach. Muži a ženy majú rozdielne pohlavné orgány, ženy maaternicu (uterus), muži úd (penis), k ženským veciam (muliebria) patrí aj lono (vulva), hoci expressis verbis to nie je uvedené, ale možno to tak chápať, pretože lono prijíma semeno a vychádza z neho plod, muži majú spermie, ženy menštruačnú krv. Rozdiel je aj v sídle sexuálnej túžby, u muža je v bedrách, u ženy v pupku. Mliečne žľazy majú obe pohlavia, ale s rozdielnou funkciou, lebo u muža sú na okrasu. Ženy majú dokonca aj rozdielny počet zubov. Pre niektoré časti tela sa používajú rozdielne názvy vzhľadom na pohlavie, tak názov crines (vlasy) sa používa len v súvislosti so ženami, rozdiel je aj v pomenovaní pier, labra sú mužské a labia ženské. Fúzy (barbae) sa síce nepripisujú len mužom, ale na inom mieste autor uvádza ako znaky 30 Por. Böhme, H.: Die vier Elemente: Feuer Wasser Erde Luft. In: Vom Menschen. Handbuch der Historischen Anthropologie, München 1996, str. 19.

8 pohlavného odlíšenia skutočnosť, že muži majú dlhé fúzy a ženy hebkú tvár. Ďalšie také znaky sú mohutný hrudník u mužov a u žien čnejúcu hruď a širšie boky, aby mohli lepšie rodiť. Z týchto anatomických rozdielov vyplýva, že muž má viac sily ako žena (XI,2,17). V tradičnej antickej medicíne sa pohlavia líšovali aj podľa prevahy štiav a ich kvalít v tele, muž mal viac sucha a tepla (ako oheň), žena bola viac vlhká a studená (ako voda), ale tento rozdiel sa u Isidora nevyskytuje. Priamo s anatómiou nesúvisí konštatovanie, že sa patrí, aby muži boli ostrihaní a ženy nie (XI,1,30). Iné rozdiely medzi ľuďmi (napr. vzhľadom na farbu pleti) sa neuvádzajú. Existuje len veľmi málo styčných bodov medzi patologickou IV. a anatomickou XI. knihou. Ako je v IV. knihe jediná zmienka o anatómii pri bedrovom kĺbe (IV,7,29), 31 tak sa v XI. knihe nachádza jedna patologická poznámka, že moč je indikátor zdravia a choroby (XI,1,138). IV. kniha nebola určená lekárom, všeobecne sa konštatuje, že to bol úvod do medicíny pre kňazov, mníchov a vzdelaných laikov 32 a to isté platí aj pre XI. knihu. O to viac, že táto časť Etymológií s anatomickými poznatkami je menej odborná než diskusia o vlastných medicínskych témach a odráža len trochu viac než pojmy bežné medzi vzdelanými laikmi tej doby 33 Táto skutočnosť súvisí aj s prameňmi, ktoré Isidor použil v IV. a XI. knihe. Pre IV. knihu sa najčastejšie uvádzajú lekári, napr. Quaestiones medicinales Pseudo-Sorana (5.-6. st. po Kr.), Caelia Aureliana (okolo r. 400 po Kr.) so spismi De acutis et chronicis morbis a Medicinales responsiones, Cassia Felixa jeho spis De medicina (5. st. po Kr.) 34. V XI. knihe sa však najčastejšie uvádzajú teologickí autori: Lactantius ( po Kr.) so spisom De opificio Dei, Augustinus, Tertullianus, Cassiodorus ( po Kr.), ale aj pohanskí autori, Varro ( pr. Kr.) a Serviov komentár k Vergiliovi (okolo r. 400). 35 Keď nerátame Plinia St. ( po Kr.), tak ako prameň neslúžil Isidorovi žiadny lekár a preto aj, ako sa výstižne vyjadril W. D. Sharpe, rozdiel medzi tými dvoma knihami je vlastne rozdiel medzi všeobecným a lekárskym slovníkom Por. Florianová, H.: Isidorova štvrtá kniha Etymologií. In: Isidor ze Sevilly, Etymologiae IV, str Por. Schütz, Die Schrift De medicina, str Por. Sharpe, W. D.: Isidore of Sevilla. The medical writings, in: Transactions of the American philosophical society New series 54, Part 2, 1964, str Rôzni autori udávajú rôzne ďalšie pramene, Por. Schütz, Die Schrift De medicina str , Sharpe, Isidore of Sevilla, str Tamt. a Por. tiež poznámky prekladateľky k prekladu tejto XI. knihy. 36 Por. Sharpe, Isidore of Sevilla,, str. 28.

9 Literatúra Antike Medizin, vyd. K.H. Leven. München Celsus. Quae supersunt. vyd. F. Marx, CML I, Leipzig Berlin Conte, G.B.: Dějiny římské literatury, Praha Curtius, E. R.: Evropská literatura a latinský středověk, Praha Die Geschichte des medizinischen Denkens Antike und Mittelalter, M. D. Grmek (vyd.), München Diesner, H.-J.: Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien, Berlin 1977Dörnemann, M.: Krankheit und Heilung in der Theologie der frühen Kirchenväter. Tübingen Galenos: Opera omnia, vyd. C.G. Kühn, Leipzig (reprint Hildesheim ). Gesundheit Krankheit Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit, vyd. F. Steger, F., K. P. Jankrift. Köln Weimar Wien Gourevitch. D.: Le nozze del medico e di filologia. Medicina nei Secoli, 10, 1998, str Isidor ze Sevilly Etymologiae I-III. Praha 2000, str Isidor ze Sevilly: Etymologiae IV. Praha Kalivoda, J.: Isidor ze Sevilly a jeho pravda slov. Pokorná služba svobodných umění. In: Nutton, V.: Ancient medicine, London New York Rufus z Efesu: Oeuvres de Rufus d Ephese, vyd. a prel. Ch. Daremberg Ch. E. Ruelle, Paris Schäferdiek, K.: Die Kirche in den Reichen der Westgoten und Suewen bis zur Errichtung der westgotischen katholischen Staatskirche. Berlin New York Schipperges, H.: Die Sprache des Arztes, Stuttgart Schipperges, H.: Die Sprache der Medizin, Heidelberg Schulze, Ch.: Medizin und Christentum in Spätantike und frühem Mittelalter. Tübingen Schütz, H.-A.:Die Schrift De medicina des Isidor von Sevilla. Ein Beitrag zur Medizin im Spätantiken Spanien, Giessen Sharpe, W. D.: Isidore of Sevilla. The medical writings, in: Transactions of the American philosophical society New series 54, Part 2, 1964, str Šimon, F.: Terminologia medicinae antiquae. Košice Šimon, F.: Isidors Etymologien der Krankheitsbezeichnungen. In: Graecolatina et Orientalia XXIII-XXIV, 1995, str Šubrt, J.: Římska literatura, Praha 2005.

10 Töply, R. von: Anatomische Werke des Rhuphos und Galenos. Anatomische Hefte I. Abteilung, 76. Heft, Wiesbaden Verburg. P. A.: Discipline versus philosophy. In: Linguistic studies offered to Berthe Siertsema., D. J. van Alkemade, A. Feitsma, W. J. Meys, P. van Reenen, J. J. Spa (vyd.) Amsterdam, 1980, str

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka písané pre K&K Vpredkladanej stati sa venujem Friedrichovi Nietzschemu a jeho psychologickému prístupu k fenoménu morálky, ktorý sa všeobecne napriek

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet : f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : www.zmenaarast.sk 1 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú

Mehr

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok FILOZOFIA PRAMENE Roč. 66, 2011, č. 1 TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, 1. 10. článok Predkladaný preklad prvej otázky prvej časti sa nachádza úplne na začiatku Sumy teologickej Tomáša

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah Richard Purkarthofer (Rakúsko / Dánsko) Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, fedorkom@unipo.sk Asi iba máloktorý mysliteľ spomedzi súčasníkov Sörena Aabye

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

NIEKOĽKO POZNÁMOK O FUNKCIÁCH NÁZVU LITERÁRNEHO DIELA. NA PRÍKLADE ROMÁNU AGNES OD PETRA STAMMA 1

NIEKOĽKO POZNÁMOK O FUNKCIÁCH NÁZVU LITERÁRNEHO DIELA. NA PRÍKLADE ROMÁNU AGNES OD PETRA STAMMA 1 NIEKOĽKO POZNÁMOK O FUNKCIÁCH NÁZVU LITERÁRNEHO DIELA. NA PRÍKLADE ROMÁNU AGNES OD PETRA STAMMA 1 Ján JAMBOR Ako sa všeobecne uznáva, názov literárneho diela je samostatná, typograficky odlíšená kompozičná

Mehr

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY Ľalii, Kráľovnej čistoty 1 2 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 3 Emil Páleš Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou, 1995 4 DUCHOVNÁ ÚLOHA

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia

Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia George Virsik Už v roku 1982 zahájil Michael Novak jednu svoju prednášku konštatovaním, že ku koncu druhej svetovej vojny nie veľa ľudí by bolo

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED BRATISLAVA. Autori

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED BRATISLAVA. Autori SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 0STAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY A SLOVENSKA LITERÄRNOVEDNÄ SPOLOČNOSŤ PRI SAV PROBLÉMY SUJETU Autori VEDECKÝ REDAKTOR PhDr. OSKÁR ČEPAN, DrSc. NORA KRAUSOVÁ, JÁN ŠTEVCEK, FRANTIŠEK

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY MÚDROSŤ JE LEN U BOHA (Literárna analýza Knihy Jóbovej) Disciplína: Úvod do Starej zmluvy /časť predmetu Stará

Mehr

Meditácia základného kameňa

Meditácia základného kameňa Heinz Zimmermann Meditácia základného kameňa 1.máj 2004, Bratislava Prepis prednášky nebol prednášajúcim autorizovaný a je preto určený len na študijné účely pre záujemcov o antropozofiu. Prepísal: Martin

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта ISSN 1642-1248 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR N R 12/2012 7/2007 Prešovská univerzita v Prešove Artykuły teoretyczne i historyczne Теоретические и исторические статьи Kantova filozofia politiky Философия

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Štúdie Ľubomír Belás Prešovská univerzita v Prešove Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Svet by sa mal vybrať na krížovú výpravu proti nerovnosti, inak nás čaká veľa sociálnych konfliktov

Mehr

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Johann Gottfied Herder (25. august 1744-18. december 1803) výrazne ovplyvnil európske dianie koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia.

Mehr

KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA

KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KIERKEGAARDOVO ODMIETNUTIE MYSTIKY MAJSTRA ECKHARTA PETER ŠAJDA, Filozofický ústav SAV, Bratislava ŠAJDA, P.: Kierkegaard s Rejection of the of the Mysticism of Master Eckhart

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

KANT A PROBLÉM POLITIKY

KANT A PROBLÉM POLITIKY FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KANT A PROBLÉM POLITIKY ĽUBOMÍR BELÁS, Katedra filozofie FF PU, Prešov BELÁS, Ľ.: Kant and the Problem of Politics FILOZOFIA 63, 2008, No 2, p. 131 The paper offers a discussion

Mehr

Súčasné tendencie vo výskume exilovej literatúr y v nemeckej literárnej vede*

Súčasné tendencie vo výskume exilovej literatúr y v nemeckej literárnej vede* m at e r i á ly / m at t e r s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 4 4 6 ( 62 3 ( 2) 3 ) 2 014 2 014 ( 0 0( 50 8 0 06 05 ) Súčasné tendencie vo výskume exilovej literatúr y v nemeckej literárnej

Mehr

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ?

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? Štvrťročník pre uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 10 leto 1996 Najlepším rozkazom je vlastný príklad 2 Hovoří javor se svými dlanitými

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

ĽUBOMÍR STANČEK Malá metóda a najplnšia forma kázne

ĽUBOMÍR STANČEK Malá metóda a najplnšia forma kázne UNIVERZITA KOMENSKÉHO RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA MALÁ METÓDA A NAJPLNŠIA FORMA KÁZNE Doktorská práca P.ThLic. Ľubomíra Stančeka, CM pod vedením prof. ThDr. Jozefa Vrableca Spišská

Mehr

U Ľ. Diskusie. Správy a posudky. Spytovali ste sa PQ O. Rozličnosti

U Ľ. Diskusie. Správy a posudky. Spytovali ste sa PQ O. Rozličnosti Časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV HLAVNÝ REDAKTOR Ján Kačala VÝKONNÝ REDAKTOR Matej Považaj REDAKČNÁ RADA U Ľ Á Eugénia Bajzlková, Valéria Betáková,

Mehr

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka Uvedenie Len málo príbehov je obdobne známych a môže sa pochváliť takými bohatými dejinami výkladu ako ten, ktorý nájdeme

Mehr

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ Sergej O. Prokofieff PREDSLOV Nasledujúce opisy tvoria obsah prednášky, ktorá bola prednesená na viacerých miestach. Pôvodne boli zamýšľané ako doplnenie a pokračovanie mojej

Mehr

Mgr. Jozef Benka, PhD.

Mgr. Jozef Benka, PhD. TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VII (2013), Č. 2, S. 174-182 OBRAZ EVANJELICKÉHO FARÁRA V PRAKTICKO-TEOLOGICKEJ DISKUSII V 21. STOROČÍ Mgr. Jozef Benka, PhD. Abstrakt: Evangelische Pfarrerbilder in der praktisch-theologischen

Mehr

O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE

O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE František Gahér 1. Bolzanova kritika obsahu a rozsahu pojmu: pojem nie je jednoznačne určený jeho časťami Bolzano podrobil kritike tradičný

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

In: Aspekt, (1998) 1, s SUBJEKT V POHYBE. Zuzana Kiczková

In: Aspekt, (1998) 1, s SUBJEKT V POHYBE. Zuzana Kiczková SUBJEKT V POHYBE Zuzana Kiczková Križovatky stretnutí postmoderných a feministických iniciatív Nedá sa nevšimnúť si, že v západnej civilizácii dochádza k zásadným procesom premeny. Jedným zo znakov zmien

Mehr

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53.

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53. akadémia 1. 2017 Správy SAV 53. ročník Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam akadémia SPRÁVY SAV 1. 2017 V tomto čísle Voľby do

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

PSYCHOLOGICKO-SPIRITUÁLNE OTÁZKY

PSYCHOLOGICKO-SPIRITUÁLNE OTÁZKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PASTORÁLNEJ A SPIRITUÁLNEJ TEOLÓGIE Lívia Štocková PSYCHOLOGICKO-SPIRITUÁLNE OTÁZKY STRACHU A BIBLIA AKO MOŽNÁ ODPOVEĎ Diplomová

Mehr

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA:

Mehr

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Lucia Beňušková BIBLICKÉ ZÁKLADY EKOLOGICKEJ ŠPIRITUALITY Bakalárska práca Vedúci práce: Pavel Vojtěch

Mehr

POTŘEBUJEME POZNAT DĚJINY HUDOBNEJ PEDAGOGIKY?

POTŘEBUJEME POZNAT DĚJINY HUDOBNEJ PEDAGOGIKY? POTŘEBUJEME POZNAT DĚJINY HUDOBNEJ PEDAGOGIKY? jo z e f Vereš, Jiří Fukač KVúčové šlová: Iliuhhná peda^o^ika, pcriodizúcia dějin, hudolmá teória, špeciálna hudohná výchova, všeohecná hudohná výchova, estetická

Mehr

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček!

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček! V Bratislave 14. apríla 2004 Milá starenka, milý starček! Pred mnohými a mnohými rokmi, keď v týchto končinách prekvital reálny socializmus, lialo sa mlieko po 1.90 Kčs a sypal sa piesok z nepodarených

Mehr

Pred necelým rokom vyšla vo vydavateľstve Psychosozial-Verlag v Gießene rozsiahla historicko-kritická

Pred necelým rokom vyšla vo vydavateľstve Psychosozial-Verlag v Gießene rozsiahla historicko-kritická r e c e n z i e / b o o k r e v i e w s wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 1 6 ( 2 3 ) 2 014 ( 141 15 8 ) Adam Bžoch: Psychoanalyse in der Slowakei. Eine Geschichte von Enthusiasmus und Widerstand.

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK IX (2015), Č. 1, S. 14 22 STAL SA ČLOVEKOM A VSTAL Z MŔTVYCH : ÚVAHY KU KRISTOLOGICKÝM OTÁZKAM VIERY 1 PD Dr. Anne Käfer Abstrakt: Mensch geworden und auferstanden. Überlegungen

Mehr

Osud ľudstva na prahu

Osud ľudstva na prahu Heinz Eckhoff Osud ľudstva na prahu Antroposofia v rozhodnutiach našej doby J. Ch. Mellinger Verlag Stuttgart Obsah Predslov I. Prekračovanie prahu - osud ľudstva 1. Fenomény prahovej situácie 2. Postaviť

Mehr

Prof. ThDr. Juraj Bándy

Prof. ThDr. Juraj Bándy TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VII (2013), Č. 2, S. 88 96 SUMA STAREJ ZMLUVY VO SVETLE KUMRÁNSKEHO VÝKLADU K ABAKUKOVI (1QPHAB) Prof. ThDr. Juraj Bándy Abstrakt: Die Summe des Alten Testaments im Lichte

Mehr

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade G ymplušák 1/2014-2015 Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA

Mehr

» Doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ing. Jozef Brezák, Doc. PhDr. Mária Vlčková, CSc. Za odbornú a jazykovú stránku zodpovedá autor ISBN

» Doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ing. Jozef Brezák, Doc. PhDr. Mária Vlčková, CSc. Za odbornú a jazykovú stránku zodpovedá autor ISBN » Doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, Ing. Jozef Brezák, Doc. PhDr. Mária Vlčková, CSc. Za odbornú a jazykovú stránku zodpovedá autor ISBN 80-88868-47-5 Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce

Mehr

Zrodenie Krista v nás

Zrodenie Krista v nás Rudolf Steiner Zrodenie Krista v nás Berlín, 27. december 1914 Aj keby Kristus v Betleheme tisíckrát bol zrodený, ak nezrodil sa v tebe ako chceš byť zachránený? Sú dve hľadiská tohto krásneho výroku veľkého

Mehr

OBSAH. Úvod...3 ŠTÚDIE

OBSAH. Úvod...3 ŠTÚDIE OBSAH Úvod...3 ŠTÚDIE MAREK MEŠKO Konštantínopol a jeho miesto v politickej ideológii včasnej Byzancie v 4. až 7. storočí...31 VRATISLAV ZERVAN Výboje Karola Veľkého proti Avarom...45 MAREK ĎURČO Postavenie

Mehr

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov

Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Spôsoby ochrany priemyselných vzorov Rigorózna práca Vypracoval: Mgr. Martin Flaškár Robotnícka

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1 Úvod Organizácia Svedkov Jehovových patrila a aj dnes patrí medzi malé náboženské spoločenstvá v našej republike. Možno aj preto bola často podceňovaná a prehliadaná.

Mehr

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE FILOZOFIA PRAMENE Roč. 67, 2012, č. 1 ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE O diele. Fons vitae (Prameň života) je latinským prekladom pôvodne po arabsky napísaného diela Kitáb janbú al-chaját Šlomo

Mehr

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice FILOZOFIA STATE Roč. 65, 2010, č. 2 HEIDEGGER A DEJINY FILOZOFIE VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice LEŠKO, V.: Heidegger and the History of Philosophy FILOZOFIA 65, 2010,

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Komponenty pre zabudovanie snímačov

Komponenty pre zabudovanie snímačov Typový list 90.2440 Strana 1/9 Komponenty pre zabudovanie snímačov Guľové ventily T-kusy Ochranné ímky Redukcie Montážne príslušenstvo Pre meranie teploty v potrubiach je dôležitým kritériom výber odberného

Mehr

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ Paliatívna starostlivosť Deutsch-slowakische Ausgabe herausgegeben von Thomas Sitte / vydal Thomas Sitte 1. Auflage / 1. vydanie Die Pflegetipps Palliative Care Tipy

Mehr

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1 1 1 Ctený otec biskup a ctení bratia kňazi! Vlastnosti Boha spravodlivý a milosrdný sú bezpochyby všetkým dobre známe. Súvis medzi a vzájomné prepojenie medzi nimi je a ostáva nám neraz veľkou neznámou.

Mehr

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang

Pohľady ANSICHTEN Z OBSAHU: Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang Časopis Slovákov v Rakúsku Zeitschrift der SlowakInnen in Österreich XXXI. ročník Jahrgang ANSICHTEN 3/2016 Pohľady Z OBSAHU: REŠTAURÁCIE V RAKÚSKU SO SLOVENSKÝM SRDCOM SPOLKOVÝ KALENDÁR SLOVENSKÁ PÚŤ

Mehr

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Daniel Klimovský Abstract Author deals with cameralism that showed up in the late 17 th century in the countries where German language was

Mehr

Poznámka autorov internetovej stránky

Poznámka autorov internetovej stránky Poznámka autorov internetovej stránky Dielo Ľudovíta Štúra Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí uverejňujeme v znení, ako bolo publikované v diele: ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric...

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric... 1 z 78 23. 12. 2012 7:51 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Zostavil Clemens Brentano Upravila Paola Giovettiová Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁRSKA PRÁCA 2011 ANDREA ZAŤKOVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra klasické filologie POLITICKÉ SPISY ARISTOTELA A PLATÓNA

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr