Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :"

Transkript

1 f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : 1

2 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú nad Písmom svätým, aby poznali viac Pána Ježiša Krista, vôľu Božiu a nakoniec to s Božou pomocou uplatnili vo vlastných životoch, prípadne to povedali aj iným. Možnosť rozumieť možnosť svedčiť, možnosť hovoriť o Božích cieľoch a plánoch je nielen vzrušujúce, ale predovšetkým veľmi užitočné dáva to zmysel života. Možno aj to niekomu poslúži k širšiemu pohľadu na vlastný život, na život vo svojom okolí a na život v širšom zmysle v dejinách Cirkvi a ľudstva. Najmä pre naše deti a vnúčatá je aj toto zamyslenie. Amen. Citáty Písma svätého z ekumenického prekladu. Skratky - NZ Nová Zmluva, - SZ - Stará Zmluva 2

3 List Židom List, ktorý vyvolal a spôsobuje mnohé otázky, ba až problematické postoje. Pod týmto titulom je zaradená jedna z kníh Novej Zmluvy /NZ/. Predovšetkým jeden z veľkých teológov M.Luther mal z touto knihou veľký problém. Nie je našim cieľom rozoberať rôzne postoje a názory na túto knihu, ale na to, aby sme z nej mohli načerpať duchovné požehnanie, obohatenie a predovšetkým zmenu života. Života, ktorý by sa čo najviac zhodoval s Pánom Ježišom Kristom. Dôvodom a príčinou toho, že je vôbec táto kniha napísaná a že je súčasťou Božieho slova inšpirovaného Duchom svätým. Preto z nej čítame z 1:1-2:1,toto: 1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. 2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach. 4 Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil. 5 Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom? 6 A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! 7 O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. 8 O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť,preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. 10 A ešte: Ty, Pane, si na začiatku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostávaš; a všetci zostarnú ako odev 12 a zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám? 14 Vari nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? 1 Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. «Úvod» Na začiatku každej knihy by sme si mali ozrejmiť niekoľko detailov, ak je to možné. Najprístupnejšie je vždy to, čo kniha sama o sebe hovorí. Nesie nadpis list hoci vôbec nezačína tak ako typicky začínajú ostatní knihy NZ a preto ich z hľadiska literárneho hodnotíme ako listy. Až v záver tejto knihy od 12.kap. začínajú slova podobné ako bývajú na záver v listoch apoštolov, vodcov a strážcov viery. Slová spolupatričnosti, spolunažívania, vzájomného napomínania a modlitebného podporného postoja a konania. Ba i viac, ale to až keď k tomu prídeme. Zdá sa byť zvláštnou kapitolou, tá 11. Nazvaná aj oslavnou o tých, ktorí sa doslova riadili slovami z 1. verša v 2.kapitole, preto sme ju aj k úvodnému slovu pripojili. Óda na vieru? Skôr, ba predovšetkým na TOHO, ktorý kráča vpredu a vyznačuje cestu, ba aj dokonáva a doplňuje, kde sme my slabí, tam je ON silný. Naša sila je v slabostiach. Sila a oslava Patrí jedine Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto je to podstatné, že ostatné kapitoly t.j.1-9 hovoria o Pánovi Ježišovi a- ko o Vodcovi nás všetkých, či už čitateľov tých čias a vedie, či vyzýva k tomu, aby nik nepoblúdil. Celému listu, neskôr dali nadpis List Židom. Je to, ale rozhodne list ktorý hovorí: «O Pánovi Ježišovi Kristovi» Preto správne už pred kanonizáciou bol tento list v NZ a čítaný v Cirkvi Pána Ježiša. To čo dáva poznanie o Pánovi Ježišovi je pre nás zaujímavé, ba viac k životu časnému aj večnému veľmi potrebné. Poznanie o Pánovi dáva impulz, často je v nej výzva k nasledovaniu. Nie je tu častá lacná priama výzva, ale je tu mnohokrát argumentačná výzva. Je to v tomto zmysle: Ak je to tak, potom to nemôže oko- 3

4 lo nás prejsť iba ako niečo čo si nevšimneme, ale naopak ideme odhodlane do toho priam s presvedčením a z hľadiska pravého poznania, základu! Niekto ako hlavnú myšlienku tomuto listu dáva: Ak nenapreduješ, zaostaneš, nedôjdeš do cieľa! Ba odvodzujú to, že sa človek bude pozerať späť, po starých veciach, po veciach ligotajúcich, zábavných, oči pútajúcich. V čom je vždy veľké nebezpečie, nielen pre čas, v ktorom bol napísaný tento list, ale aj pre všetky časy, pokiaľ trvá tento stav sveta. K tomu všetkému by sme mali ešte prísť na základe hlbšieho zamyslenia nad týmto listom. List Židom, áno najmä preto, že mnoho používa zo SZ. Používa SZ bohoslužobné sviatosti, obrady na lepšie a hlbšie pochopenie NZ. Tým je orientovaný na ľudí viery, ktorí raz prišli k viere a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Tiež, že ustali, nepokročili začali sa vracať k starým tradíciám a spôsobom, ktorými Boha oslavovali a tým spôsobom žili zbožným životom. Možné je to, že nerástli a preto ich niekto ľahko mohlo zvádzať. Táto kniha, najmä svojim spôsobom argumentácie sa súčasne stáva knihou nenahraditeľnou v prepojení NZ medzi SZ. Je silným argumentom v tom, že SZ a NZ patria k sebe a iba v spojení dávajú úplnosť Slova Božieho. V spojení SZ a NZ sa stáva Božie slovo zrozumiteľnejším najmä to vidíme pri hlbšom štúdiu Písma. Aj iné knihy Písma toto pravidlo podporujú. /Napr. porozumenie kn.zjavenia/. Kniha argumentujúca o Pánovi Ježišovi Kristovi, preto knihou pre veriacich v jediného Pána Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista veľmi dôležitá a tak povediac nenahraditeľná. Nakoniec tak ako aj ostatné knihy Písma tvoriace ucelené Slovo Božie - dobrú zvesť Písma - evanjelium. O Pánovi Ježišovi Kristovi argumentajúci list - spis. «Kto a komu» Pisateľ listu nie je uvedený menom ako zvyčajne v ostatných listoch Písma. Z formulácie viet však môžeme s istotou povedať, že ide o Žida. Používa výraz našim otcom v 1:1 i keď to ekumenický preklad takto neprekladá iné preklady to jasne uvádzajú a čo hlavne odborníci na pôvodné jazyky sa v tom zhodujú, že ide o otcov, ku ktorým patrí aj pisateľ listu. Teda pisateľ je rozhodne Žid a preto môžeme povedať, že celá NZ je napísaná židmi mimo výnimiek, ktoré napísal evanjelista Lukáš - nežid. Človek, lekár nežidovského pôvodu. Ďalej z listu možno vyrozumieť, že ide o pisateľa adresátom veľmi blízky a známy. Takže prvý čitateľa poznali pisateľa a všetci tvorili ľudia, ktorí veľmi dobre poznali pôvodnú SZ, jej význam a Pána Boha oslavujúci, vyznávajúci obsah a účel. To nám dokazuje obsah listu, pretože stavia na poznaní SZ a cez toto poznanie odvodzuje argumenty pre NZ, pre vieru v Pána Ježiša Krista. Ďalej tento postup pisateľa poukazuje na to, že poznal veľmi blízko a jasne spôsob výkladu Pána Ježiša Krista. On totiž zo SZ, na ktorej staval a z nej vyvádzal nové, alebo ich usmernil tým správnym smerom. Reformoval - Pán Ježiš tu vystupuje ako reformátor SZ. O tom viac a bližšie niekedy inokedy a pri inej príležitosti. Ďalej si pisateľ osvojil dôležitý princíp: Písmo, vykladať Písmom! To nie je novodobí objav, ale princíp, ktorý sa pradávno užíval a nemal by sa ani dnes zanedbať a nahradiť tzv. múdrymi výrokmi, múdrych ľudí. Lebo ak sú ozaj pravdivé a majú ú- činok tak sú veľmi často iba preinpretované slová z Božieho slova. Treba ešte dodať, že tu ide o pisateľa Žida, ktorý v prvom rade rieši problém, ktorý nastal medzi Židmi. Preto neskoršie pomenovanie tejto knihy Písma - List Židom má svoje opodstatnenie. I keď táto kniha Písma má širokospektrálne poučenie pre všetkých veriacich, teda aj nežidov. Preto aj nemožno výhradne povedať, že bola určená iba pre veriacich z radov Izraela pochádzajúcich veriacich. Nemožno ju obmedzovať, že rieši iba problém z radov veriacich Izraelitov, ale má aj veľmi silnú teologickú, alebo duchovnú hodnotu pre všetkých veriacich v každom čase. Tým je: Kto nenapreduje, ten zaostáva, obzerá sa, vracia sa, prípadne ide nesprávnym smerom. Teda tu máme v podstate 4

5 to, že kto písal komu v kontexte aj prečo to písal. Pôvodným čitateľom a Pánu Bohu určite známy a Duchom svätým vedený pisateľ. I keď nie jeden do prvých radov patriaci apoštol, ale veriaci ktorý u- veril a pracoval pre Pána, tak, že z toho máme ešte aj dnes duchovné požehnanie. List je, podľa znalcom a odborníkov na jazyky písaný v gréčtine. V gréčtine veľmi dobrej a spisovnej, tak povediac nie v tom čase bežnej hovorovej gréčtine, ale v jazyku, ktorý používali spisovatelia a vyučený v gréckom jazyku. To dáva predpoklad, že bol napísaný mimo ú- zemia Izraela, v diaspóre a pre čitateľov v diaspore.niektorí odborníci na NZ, predpokladajú, že bol napísaný Apolom, žiakom Timotejov, teda Pavlovým nasledovníkom a tiež pre veriacich z tohto okruhu na území Ríma, alebo rímskej ríše. To sú však veľmi nepodložené domnienky. «Kedy, čas napísania listu» Predpokladá sa, že ap. Pavol už nežil. Jeho usmrtenie sa datuje na roky 63, 64 po Kr. Ďalej chrám bol Rimanmi zničený v r. 70 po Kr. Je to veľmi závažná udalosť nie len pre Izraelitov, ale aj pre veriacich v Pána Ježiša Krista. Tieto skutočnosti hovoria za to, že list mohol byť napísaný medzi tými udalosťami. Teda pred r.70 a po r.64 po Kr. Najčastejšie je mu pripísovaný čas roky 66, alebo 67. Nie len tento list, ale aj napísanie celej NZ sa smelo môže datovať pred r.70 po Kr. Mimo knihy Zjavenia, ktorú datujeme krátko pred rok 100 po Kr. To, ale znamená, že NZ, a- ko ju my dnes poznáme bola už známa v prvom storočí. To tiež hovorí o tom, že NZ bola už dávno známe pre jej kanonizáciou, ba práve preto bola takto odsúhlasená, že už existovala v takom zložení a priniesla mnoho duchovného úžitku a požehnania. Bolo iba potrebné oddeliť, čo sa pridalo a nebolo inšpirované Duchom svätým. Je až nepochopiteľné, že by túto knihu niekto chcel zo NZ vylúčiť, alebo že mu neprinesie duchovné obohatenie a požehnanie. Veríme, že aj nám prinesie duchovné obohatenie, úžitok a to všetko na Božiu slovu. Amen. Prejav lásky Ak nás, alebo my niekoho milujeme tak máme o neho starosť a prejavujeme svoj záujem. Predovšetkým preto, aby sme pomohli, povzbudili v tom - najlepšom, a to je v živote, už tu na zemi a najmä vo večnosti s Pánom Ježišom Kristom. To je tá nezištná láska, obetujúca sa a nevyžadujúca akúkoľvek odplatu, alebo odmenu. Možno sme mali dlhší úvod k listu Židom, ale i tak sme sa nedotkli ešte ďalších možných úvah na úvod listu. Myslíme, že aj toto je postačujúce k hlbšiemu zamysleniu sa nad týmto listom. «Hovoriť, ale aj prejaviť sa»toto je to, čomu často hovoríme - dať o sebe vedieť. Väčší sa prejaví voči menšiemu, silnejší voči slabšiemu. Šťastný voči nešťastnému. Pokojný voči nepokojnému. Bohatý voči potrebnému. Tvorca voči svojmu dielu. V tom zmysle môžeme aj chápať úvodne slová napísané v prvom verši. Najmä ide o to z cudzej ďalekej krajiny dať o sebe vedieť a vyvinúť vzájomný kontakt, porozumenie ba priam vzťah. Je to dôležité najmä v tom prípade ak ide o ťažkosti porozumenia. Božia reč a myslenie nie sú ako ľudské /Ž.94:11;Iz.55: 9/. Božie však nie je v postavení nemožného, ale naopak. Kdežto ľudské myslenie, reč, vzťahy sú voči v nižšom a kvalitatívne horšom postavení voči Pánu Bohu. Tým je aj samozrejmosťou, ak Ten zručnejší má mimo múdrosti aj lásku, tak začína ON riešiť problém. To vidíme opätovne, že Pán Boh je prvým iniciatorom a vždy voči ľudstvu urobí ten prvý krok. Krok porozumenia, lásky, pomoci a najdokonalejšieho usmernenia. Tú dodajme, že mimo toho Pán a Boh, Stvoriteľ, dal svojmu dielu - človeku určitú výsadu - slobodnú vôľu. O slobodnej vôli sa teraz nebudeme rozširovať. Berieme ju ako fakt a že funguje pričom súčasne človeka stavia do určitej zodpovednosti. Možnosti hodnotenia, alebo konečného odpočtu. Teda pisateľ celkom jasne argumentuje tým, že Všemohúci Boh sa skláňa k svojmu stvoreniu, aby o Ňom 5

6 vedelo, aby Mu rozumelo, aby pochopilo Jeho lásku starostlivosť, milosť a na to primerane odpovedalo. Princíp tej najkrajšej lásky, je láska opätovaná.človek je ten, čo opakovane zlyháva a postavenie vo svojej slobodnej vôle zneužíva a k pochopeniu Pána, k poznaniu Jeho dobrotivých zámerov a cieľov sa obracia chrbtom. Žiaľ ako celok to robí ľudstvo opakokovane až do dnes. Pán Boh však hovoril, hovorí a bude hovoriť... Prehovoril a neustále ľudstvu dohovára cez svoje stvorené dielo. Práve tí, čo prírodu skúmajú, vedci sú toho svedkami, ak chcú nimi byť. Vo svojej pýche a namyslenosti však často idú práve opačnou cestou. Existenciu Pána Boha zapierajú, lebo by museli uznať nad sebou niekoho múdrejšieho a nadriadeného a tým by sa Mu museli aj zodpovedať za svoj život. V tom je podstata veci. Prehovoril a prehovára priamou rečou. Snami, videniami vnuknutím. To treba vždy konfrontovať z nemenným napísaným slovom. Hovoril priamo Pán Ježiš Kristus, v SZ i NZ. Hovoril, hovorí a bude hovoriť cez svojich poslov - anjelov, služobníkov, prorokov. Taktiež, cez zázraky a znamenia, tým treba porozumieť cez dar Ducha svätého. Toto nám hovoria úvodné slová z listu Židom. «Vystupňovanie lásky a milosti», Druhý verš však hovorí: Posledným, vystupňovaní prejavom sa to uskutočnilo v Jeho milovanom Synovi. Už táto parafráza nám dáva pochopiť, že ide o najvyšší spôsob prejaviť milosť a lásku, že Otec nebeský k ľuďom prehovorí vo svojom Synovi. Skrze Syna nesúci v Sebe majestát najvyšší: Je súčasne Človekom a Bohom. Pisateľ listu tu hovorí o Pánovi, pánov a Kráľovi, kráľov. O Stvoriteľovi, Vládcovi, ktorý sa prišiel priam obetovať pre ľudské zlyhávanie, či hriech. Zámerom je: Ak toto niekoho neosloví a nepohne s človekom, s jeho vedomým a svedomým /srdcom/ tak je v skutku tvrdší ako skala a nevyliečiteľne slepý a hluchý. Je preto iba samozrejme, že po takom Božom prejave lásky a trpezlivosti, prejavenej po stáročia, či tisícročia sa spravodlivo jedny dejiny ľudstva ukončia tým súdom, aký je opísaný v knihe Zjavenia. Pre jedných v druhej smrti a pre jedných spasených, oslobodených už pri prvom súde - pred Kristovou stolicou. Veď si len uvedomme tie hodnoty, tie atribúty, to postavenie, treba tu ešte nejaké vysvetlenie? Nie!, skôr hlboké zamyslenie, uvedomenie si čím je, kto je Pán Ježiš Kristus a tu sa nedá inak odpovedať iba vyznať: Môj Boh a Pán. A po prosiť vezmi ma za ruku a veď, chcem konať iba Tvoju vôľu. V slovách slávy, o- slavovania, postavenia akoby celkom zaniklo, alebo sa stratilo to čo prišiel vykonať. Dielo a poslanie, ktoré nik iný nemohol vykonať iba sám Boh vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Preto Jeho priame slovo má hodnotu a platnosť najvyššiu a stojí nad všetkými slovami a prejavmi. To treba brať v úvahu a uplatňovať pri štúdiu Písma svätého. «Absolútna čistota» Definujme ešte raz: vykonal očistenie od hriechov! Pisateľ nás tu uvádza do postupnosti. Iba Ten, kto je absolútne čistý a nie je Mu potrebné akékoľvek očistenie - Ten môže vykonať očistenie. Keď hovorí o stvorení, očistení, vystúpení na pravicu, vládnutí a na koniec o ukončení tohto stvoreného. Myslite na to, hovorí pisateľ čitateľom, a to nielen tým, ktorých osobne poznal, ale aj čitateľom všetkých čias. Dnes viac ako kedykoľvek by k nám mali prehovoriť Slová Písma svätého, či slovami či skutkami, ktoré sú tam opísané. Alebo vypovedané priamo Pánom Ježišom, či prorokmi, či inak prejavené a vyjavené Pánom a Bohom. Prečo?, lebo dnes prenikáme poznaním do šírky, výšky vesmíru, alebo do hĺbky a hrúbky D NA, všade je vpísaná Božia prozreteľnosť, moc a láska. Tak hovorí aj prorok Daniel: V posledných časoch sa rozmôže poznanie - veda, z materiálneho sveta, ale predovšetkým z duchovné poznanie /Dn.12:10/. Vo vesmíre mnoho vedci spoznávajú, ale kto to udržuje riadi a spravuje vyznávajú iba kresťanskí vedci. Pri objave a skúmaní DNA sú drobné informácie, či 6

7 písmenka, ktoré určujú budúci vývoj, ale slovo je tam dané Vševedúcim Pánom. I tam tí múdri Bohom obdarovaní spoznávajú Božiu všemohúcnosť. Dielo absolútnej čistoty, či svätosti, ktoré vykonal Pán Ježiš Kristus podstúpiac bolestné bičovanie, tŕňovú korunu a smrť na kríži čo je jedinečné a v celom vesmíre neopakovateľné dielo. To-ktoré len čiastočne a už teraz vnímajú tí čo z milosti prijajali Pána Ježiša Krista. Veď aká to milosť, aká radosť a istota, keď aj anjeli, tak dokonalé bytosti slúžia Pánovi Ježišovi Kristovi, ale aj nám, zrejme podľa Jeho najlepších pokynov a rozkazov. Služba, ktorá vedie ku spáse, to je niečo, čo by sme si mali uvedomiť. Tá je určená nám, nie nič nerobiacim, ale životom nasmerovaným do služby pre dielo spásy, pre evanjelium. Ak sme do úvodného textu prib- rali aj 1.verš z 2.kap., v ktorom je priama výzva tak preto, aby sme tento úvod u- končili práve touto výzvou a nabudúce práve touto výzvou opäť začali. Amen. Boží princíp lásky Doposiaľ sme sa zamýšľali z 1.kap. po 3.verš. Nasledujúce verše 4.-12, zopakujme si ich hovoria: 4 Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho me- 7 no, ktoré zdedil. 5 Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil?a opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom? 6 A keď uvádza Prvorodené ho na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! 7 O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. 8 O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť,preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. 10 A ešte: Ty, Pane, si na začiatku založil zem a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostávaš; a všetci zostarnú ako odev 12 a zvinieš ich ako plášť,ako odev a zmenia sa. «Vyjadrenie lásky» Z Písma poznáme príbeh o Jozefovi ako synovi a Jákobovi ako otca. Často je tento príklad myslím nesprávne pochopený, iba ako privilegovaná láska medzi otcom a deťmi. Ide tu o vzťah lásky otca k Jozefovi oproti o- statným bratom. Z ľudského pohľadu a jednoduchého pohľadu sme ochotní rýchle uzavrieť náhľad na určité vzťahy. Ale prečo sú práve také? Ako rodičia niekedy, ani dostatočne tento vzťah si nevieme vysvetliť. Vyvinie sa napriek našej ú- primnej snahe - mať všetky deti rovnako v láske. Nakoniec kto má právo hovoriť do určitých vzťahov, alebo ich kritizovať a definovať ich ako nesprávne? Najmä. Ak sa od malička vyvíja medzi dieťaťom a rodičom úprimný vzťah, dôvera a žiaľ u ostatných sa to neuberá týmto smerom. Je viac ako pravdepodobné to, že medzi Otcom Jákobom a synom Jozefom sa vzťah uberal týmto smerom. U otca Jozef nielen vzbudzoval dôveru, ale aj istotu, že mu neklame, nepodvádza, je úprimný, pravdovravný a tak to šlo ďalej. Možno sa rád pritúli, a vieme, že to nie je samozrejmosť u každého dieťaťa. Až nakoniec sa Otec prejavil tým, že svojho syna zvýhodňoval, prejavil mu opätoval dôverou a nakoniec ho aj pekne obliekol - to bola odmena, ale za ktorou bol aj jasný dôvod. Medzi Jakobom a Jozefom môžeme aj taký vývoj a vzťah predpokladať. Veď Jozef je v určitom slova zmysle predobrazom Pána Ježiša Krista. V prípade nebeského Otca a Syna - Pána Ježiša Krista je to rozhodne tak. Na mnohých miestach nám to sám Pán Ježiš takto deklaruje - že je milujúci a poslušný Syn svojho Otca. A opačne nebeský Otec to tiež takto potvrdzuje - jasným hlasom z neba, čo mohli dosvedčiť aj očití svedkovia. Z toho vzťahu, podložený skutkami nám vyplýva dôležitý princíp.. «Najkrajšia láska - opätovaná» To je už princíp, alebo ak chcete zákon. Kto spoznáva Pána Ježiša Krista a Otca nebeského z tohto pohľadu, tak nehľadá iné. To bolo to najkrajšie, to je to najkrajšie a zostáva tým najkrajším od vekov nave-

8 ky. Amen. Toto poznanie máme zo vzťahu Syna - Pána Ježiša Krista s nebeským Otcom. Kto však nepozná tento princíp, ten zaostáva, ten hľadá niečo iné, a- lebo ide späť do starých pekných vychodených koľají. To je aj dôvod napísania tohto listu. Dnes je poučením, že nehladáme niečo nové, vyumelkované, zábavné, a Slovo stráca na hodnote a význame. Ústredným bolo a zostáva SLOVO. Opätovaná rozprava - Písmo a modlitba. Dary a starostlivosť - vďačnosť a poslušnosť. Toto nie je teológia spasenie zo skutkov. To je teológia lásky, ktorá pramení z nebeského trónu, ktorá nám priniesla spasenie skrze vieru /Ef.25b/. Vieru živú, prejavúca sa skutkami /Jb.2:17, 26/. Pán Ježiš poslaný na zem, aby vykonal dielo spásy, pred ukrižovaním o svojom živote hovorí: Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca (Jn.10:18). Jednota Syna a Otca v slove a skutku. Pán Ježiš sa vždy s úctou vyjadroval voči nebeskému Otcovi a vždy a vo všetko Ho poslúchol. Niele, že chcel poslúchnuť, ako my ľudia. On doslova a do písmenka vykonal vôľu nebeského Otca. K dispozícii mal nebeských anjelov, tých nezneužil na svoje vyslobodenie od Piláta. Nuž a tak Otec nebeský rozhodol, že dostal miesto po pravici Otca všemohúceho a všetko Mu zveril do Jeho rúk. To nielen, že čítame, ale spolu s Jánom skrze Zjavenie aj vidíme. On Pán Ježiš je Ten čo večne bude vládnuť, ukončí existenciu tohto vesmíru a stvorí nové nebo a novú zem s nebeským Jeruzalemom. Mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, mať možnosť slobodnej voľby. Tú nielen, že odovzdať do rúk Pána Ježiša Krista, ale aj tvorivo v láske a obetavosti byť kreatívnym spolutvorcom nebeského kráľovstva tu na zemi a aj pre večnosť. K tomu sme povolaní aj my s našim Spasiteľom a Pánom Ježišom Kristom. «Začína to SLOVOM, rečou» Tak to hovorí ap.ján vo svojom evanjeliu a pisateľ listu Židom to potvrdzuje, v tom pokračuje, a v tom je tá láska. Záverečné verše prvej kapitoly síce ešte hovoria o Pánovi Ježišovi, ale prechádzajú aj na tých, ktorí sú a majú byť spasení - večne s Pánom v nebi. Anjeli večne v nebi a sú služobníkmi. Nevieme s istotou, nie je to nikde napísané, ale prepokladáme, že blahoslavenými. Apoštolovia sa často samy stavajú do role otrokov. Máme za to, že blahoslavený otrok je viac a nešťastný cár. V SZ má otrok možnosť ostať pri svojom pánovi a nebol to asi z- riedkavý prípad. Prečo, lebo mu tam bolo najlepšie ako si vedel predstaviť a priať. Pokoj a spokojnosť sú veľkým ziskom, či bohatstvom /TN.6:6/. Teda aj naši predchodcovia - apoštolovia, ktorí sú základom našej viery sú blahoslavení otroci už tu na zemi. O čo viac blahoslavenstva očakávajú v nebi. Ap. Pavol hovorí, o korune, ktorá mu je už pripravená. Aj my sme tu ešte na zemi a k nám zaznievajú slová: Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. V jednej piesni sa hovorí, že: ideš tam kde lásky tvojej netreba. Veľmi sa nám to nezdá. Pretože Božie slovo hovorí: Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané (1.Ko.13:8). Sme tu na zemi preto, aby sme počúvali a sa vyučili, naučili pre večnosť. Preto počúvajme s láskou a úprimnosťou, tak ako je k nám hovorené. Tým by sme mohli aj ukončiť úvod do listu Židom. Amen. Čo je človek? Pokračujeme v liste Židom, alebo aj niekto prekladá Hebrejom, čo niektorí z- nalci pôvodných jazykov nepokladajú práve za najšťastnejší preklad. Teda čítame v 2.kapitole toto: 1 Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. 2 Veď ak už slovo povedané skrze anjelov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, 3 ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal 8

9 ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? «Nezabúdať, nezanedbať» Človek je náchylný k tomu, aby na dobré veci rýchlo zabúdal. Keď nie tak ich aspoň zanedbáva. Čo si dobre a dlho pamätá, to je krivda a bolesť. To by mal vedieť čo najskôr zabudnúť, odpustiť. Tak ako Pán Boh - zahodiť do hlbín mora a nespomínať viac. Toto je však odbočenie zo správneho smeru. Keď sa izraelský národ vzďaľoval od Pána Boha. Tak im on poslal prorokov a im veľmi často vkladal do úst slová na spomienky. Na spomienky kedy, kde a čo pre nich dobrého urobil Pán Boh. Jednou takou to častou pripomienkou je vyvedenie, alebo vyslobodenie Izraela spod otrockého jarma Egypta. Je to pripomínanie, o ktorom hovorí aj prorok O- zeáš a to už od tých čias, egyptských u- behlo pekných pár storočí. Ide o časy dávnominulé. List Židom tu však uvádza pozornosť na Pána Ježiša Krista, v ktorého ani nie tak dávno uverili. Lenže v láske a poznaní neporástli, takže sa navracali, ale dá sa povedať upadali do starých koľají. Bolo im pripomenuté: sme počuli, aby sme sa neodchýlili! Veľmi často počujeme, že Duch svätý príde a napraví. Aj tu Duch svätý prišiel i povedal a oni sa mali možnosť zorientovať.v tom nasadení, ísť k poznaniu, nútiť lásku, to sa musí rozhodnúť človek a poslúchnuť hlas Ducha svätého a On bude tu pri nás a dielo v nás dokoná. Ale bez toho rozhodnutia, bez poslúchnutia je to iba ubíjanie hlasu Ducha svätého a následné chradnutie vo viere. Nemajme falošné predstavy o práci Ducha svätého. Bez toho, aby sme samy neštudovali Písmo z modlitbou a prosbou sa nič do nášho vedomie a svedomia /srdca/ nedostaví. Ale pri našom usilovnom a modlitebnom štúdiu rýchlo spoznáme zmeny, ktoré sa udejú v našom živote, o ktorých budeme musieť vyznať - to nebolo z nás ani z našej múdrosti a šikovnosti. List plný lásky a milosti - Písmo sväté nám pripravil a zachoval náš Pán a Boh. Ono je hotové prehovoriť k nám v každý čas. V čase písania tohto listu bolo veľmi vzácne Písmo - Zvitky. Tu čítame, že si odovzdávali to čo tí pre nimi počuli. Pisateľ tak mohol byť až tretí v poradí po apoštoloch. Možno žiak Timoteov, Pavlov. On je ten, ktorého vedie Duch svätý a píše, argumentuje, len aby veriaci rástli vo viere neochabovali. Nezabúdali na to, čo Pán Ježiš vykonal, podstúpil a kam až došiel, aby bol aj našim príhovorcom. V SZ hovorili a zvestovali Božiu vôľu aj anjeli, aj dnes sa to v niektorých prípadoch môže zopakovať. V čase súženia sa to isto stane. Lebo je napísané: Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a Ľ- dnu (Zj.14:6). To čo sa dnes, alebo do druhého príchodu Pána Ježiša - zvestovanie evanjelia každému kmeňu, to dokoná anjel na milostivý príkaz Pánov. Nielen, že pamätajme na to, čo Pán Ježiš vykonal, ale spoznávajme aj to čo stojí pred nami. Aj v čase najväčšieho beda /podľa slov Pána/, bude o zvesť evanjelia postarané, len obrátenie a vyznanie bude oveľa bolestivejšie ako v čase milosti. Nebude nemožné, to nám ukazujú aj dnešné dni, keď s ľudia obracajú v zemiach tvrdého prenasledovania kresťanstva, kde ide o život. Dnes je to v niektorých krajinách, potom to bude celosvetové. Lenže verný sa nemusí obávať, lebo má zasľúbenie v Zj.3:10 a Pán slovo dodrží, aj toto: Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Nezabúdajme nezanedbávajme Slovo. «Vážme si čo máme a čím sme» Už žalmista bol priam ohúrený tým, čo človek znamená pre Pána Boha. Keďže tento list čerpá zo SZ, aby vyzdvihol Pána Ježiša Krista a dominantné postavenie evanjelia v Písme tak vychádza práve z výroku zo žalmu /8:5/. 5 Čo je človek, že naň ho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 6 Urobil si ho len o niečo menším než nebes- 9

10 10 ké bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. 7 Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy! Argument je v tom, keď v SZ si toto uvedomil veriaci človek o čo viac si to musí uvedomiť a vážiť človek, ktorý vie a uveril v dielo spásy a pôsobenia Pána Ježiša Krista tu na zemi. Keď pozná Jn.3:16, a- lebo Mk.10:45 sú to slová Pána: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Vieme si uvedomiť, aké tieto slová mali mať účinok na tých, ktorí poznali SZ, ktorí podľa SZ očakávali na Mesiáša? Tie slová majú dodnes účinok, vidíme to u veriacich zo Židov, dnes u mesiášskych veriacich. Nemali by sme nemyslieť na to, a neoceniť toto postavenie na celej zemi, ale aj pre večnosť. Je isté, že pisateľ rozmýšľa reálne a dodáva, že je to ešte neviditeľné. Mnohí mučeníci za vieru sa však tak s istotou cítili byť tými ľuďmi, ktorí majú toto výnimočné postavenie. Ap. Peter si uvedomuje a píše: Ak totiž toto všetko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista (2.Pt.1:8). Výnimočné postavenie, skrze vieru deťmi Božími, rodom kniežacím. Toto postavenie mali aj veriaci zo židovstva a aj sám pisateľ tohto listu. Máme tu teda pred sebou pisateľa listu, o ktorom vieme, že dostal svedectvo o Pánovi Ježišovi od očitých svedkov. Vieru v Pána Boha praktizoval kedysi tak ako to požadoval Pán skrze prikázania dané cez Mojžiša a teraz vyzýva: POZOR, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Dá sa povedať rázne a jednoznačne vie, že ísť späť, znamená poblúdiť od správneho smeru. Toto poblúdenie málo, má a bude mať dôsledok - trest, či odsúdenie. Argument je príliš silný - SLOVO, pre anjelov /Jd.1:6/, SLOVO povedané skrze anjelov - poslaných poslov, kňazov, kazateľov slova. Vidíme, že poriadok Boží má večnú platnosť a je večne účinný. Naučme sa to už teraz. To, čo ráz Pán povedal a vykonal má večnú platnosť, ako tu na zemi v časovo-priestorovom svete tak aj v duchovnom - večnom. Pisateľ listu tu jednoducho nehovorí rozkazovacím spôsobom, ale o to účinnejším, pretože výzvy k spôsobu posväteného života dokladá faktami, argumentáciou, ktorá sa skutočne udiala a môže sa zopakovať. Keď teda návrat k zákoníckemu spôsobu života má takéto dôsledky. Tak si uvedomme, aké to môže mať následky návrat k hriešnemu, alebo k lahostajnému životu voči hriechu. Keď je inde jasne napísané, že hriech nie je iba to, čo sme vykonali, ale aj to čo sme mali konať, sme neuviedli do nášho života. «Čo je človek?» Na záver tejto úvahy si teda uvedomme, čo je pre Pána Ježiša Krista človek? Dal mu všetko, život, radosť a pokoj - blahoslavenstvo v raji, po páde a neposlušnosti, opäť nádej na opravu. Bez zásluh a hodnosti, ako sa spieva v jednej piesni a list do Efezu nám to jasne hovorí /Ef.2:5,8/. Pánu Bohu tak vzácny a cenný človek, že obetuje za človeka Svojho Jediného Syna. Ako teda ten človek takto oslovený má reagovať. Nech nám Pán Ježiš v tom dá silu i Ducha múdrosti. Amen. Reč údivu a porozumenia Keď v liste, ktorý tvorí priam nerozlučné spojenie medzi SZ a NZ tak je bezpodmienečne nutné, aby sme poznali o- boje, t.j. NZ i SZ. Prečítajme si teda ďalšiu časť z L.Židom z 2.kap. od 4.verša. 4 Boh pritom vydával svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. 5 Veď Pán nepodriadil budúci svet, o ktorom hovoríme, anjelom. 6 Tak o tom ktosi kdesi svedčí: Čo je človek, že naňho pamätáš,alebo syn človeka, že oňho dbáš? 7 Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anjeli, potom si ho ovenčil slávou a c- ťou 8 a všetko si mu položil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal niečo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bo-

11 lo podriadené všetko. 9 Hľadíme však na Ježiša, postavené ho o niečo niššie ako sú anjeli,ktorý,pretože pretrpel smrť,bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. 10 Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil pôvodcu ich spásy. 1 Veď aj ten, kto posväcuje, ako aj tí,čo sú posväcovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, 12 keď hovo rí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom a upro stred zhromaždenia ťa budem velebiť. 13 A znova: Ja budem v neho dúfať. A zasa: Hľa, ja i moje deti,ktoré mi dal Boh. 14 Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich,aby smrťou zničil toho,čo mal moc nad smrťou,totiž diabla, 15 aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. 16 Veď sa neujíma anjelov, ale Abrahámovho potomstva.. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. 18 A preto že sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. «Slová, reč z večnou platnosťou» Komunikuje sa rôznym spôsobom. V prvom rade to bývajú slová, či reč. Potom skutkami, obrazmi, vyvolávaním pocitov, ale aj postojom. Máme za to, že Pán Boh veľmi jasne prehovoril k prvým ľuďom. Bola tu priama reč, skutky lásky aj tými najlepšími pocitmi, ktorými mohol žiť v raji. Postojom bol človeku na blízku a nápomocný. O tom svedčí to, čo Pán urobil s človekom a pre človeka na počiatku. Napriek tomu človek sa nezachoval voči svojmu starostlivému a dobrému nebeskému Otcovi úctivo a neopätoval lásku, prejavom poslušnosti a rešpektu, alebo ako Písmo hovorí - bázňou. Pán sa naďalej správal k človeku z láskou, dobrotou a milosťou. To by malo mysliaceho človeka, človeka toto chápajúceho uviesť do údivu, ba až rozpakov, z otázkami čo to ja robím? Prečo sa takto správam? Preto pisateľ listu opisuje ako sa Pán prejavoval voči človeku. Najmä tým, že už poznal Pána Ježiša a Jeho prístup k človeku. Tu pisateľ hovorí Pán Boh to robil odpočiatku, stupňoval to až natoľko, že napokon obetoval svojho Jediného Syna, Pána Ježiša Krista. Po nanebovstúpení Pán neukončil komunikáciu s človekom, ale dáva človeku dar Ducha svätého ako neustála možnosť komunikácie a porozumenia. To všetko nie je samoúčelné, ale preto aby cez tento dar priam všetkým vládol. Ak by si to človek uvedomil a poprosil Pána Ježiša, že chce ísť touto cestou, tak mu to umožní, už teraz v duchovnom zmysle a raz aj v materiálnom svete, keď Pán Ježiš ustanoví tu na zemi svoje kráľovstvo. Vo večnosti tu bude samozrejmosťou, o tom spasený človek nepochybuje. Je potrebné však stáť v údive, že sa raz naplnia slová prorokované ap. Pavlom v 1.Ko.6:2,3: 2 Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti? 3 Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života? Treba vedieť, že teraz je človek v postavení o niečo málo nižšom ako anjeli, ale raz to bude tak, že postavenie bude obrátené. Áno ťažko pochopiteľné, ale s pomocou Ducha svätého uveriteľné. Uveri - teľné ako nám Pán dal tú milosť, aby Slovu Božiemu porozumeli doslovne. Vierou a vierou vedeli. Je rozdiel v tom keď hovorí človek, človek si uvedomuje, že ani sám sebe nemôže veriť a byť si istý samým sebou, či všeobecne človekom. Ale je tu hodnotový rozdiel medzi nami a vypovedanými slovami a medzi rečou Božou. O túto argumentáciu ide v celom liste Židom. Rovnako je to aj s Pánom Ježišom aj On je tu na zemi v postavení nižšom ako anjeli, doslova nám to hovorí Písmo. Potom však čo vystúpil na nebesia a sedí na pravici Otca je vševládnucim Pánom nad všetky mocnosti. Porozumejme, čo sa udialo, čo vykonal pre ľudstvo nebeský Otec. Preto v porozumení,či lepšie v presvedčení majme Pána v 11

12 úcte /bázni/ teraz aj vo večnosti.porozumejme pisateľovi listu, že mu ide o prehlbenie viery tých, ktorým je tento list adresovaný, ale ktorému ide o rast aj našej viery, všetkých čitateľov tohto listu. Večne platné účinné slová a skutky Božie, ako zo SZ, tak aj z NZ majú honotu a účinnosť. Porozumejme, čo Pán Ježiš zmenil so SZ, čo vytýčil ako vyššie, ale dosažiteľné v Ježišovi Kristovi. Ak On nás doplní a zastúpi. My však nemôžeme stáť ani bokom, ani v ľahostajnosti, či dokonca v ignorantstve voči Božím prikázaniam, ktoré vedú k záchrane človek a k posvätnému životu. SLOVO, priama reč to je vždy to najpodstatnejšie. To máme v Písme svätom, to je opora, to je kontrolka v porovnaní s inými prejavmi. Zázraky, znamenia a ďalšie prejavy, sme preto povinní konfrontovať s nemenným napísaným Božím slovom. Tie si nesmú odporovať, ale naopak majú sa dopĺňať. «Najvyššie postavenie, cez najväčšie utrpenie» Ak sledujeme a ak máme nasledovať život Pána Ježiša Krista a neskôr niektorých Jeho učeníkov tak vidíme, že úvodné slova v tomto od stavci sú pravdivé. Tak sa doslova udiali, stali skutočnosťou.pán Ježiš, ap. Peter, Ján, Pavol a ďalší ukončili svoje pozemské pôsobenie mučeníckou smrťou. Najbližšie k nebeskému trónu stoja v nebesiach tí, čo sa v poslednom hroznom beda nebudú kláňa šelme - antikristovi, ani falošnému prorokovi. O tom nám hovoria slová v.9 od slov: pretože pretrpel. Preto je správne, aby bol postavený do osláveného postavenia. Nie, nejde o to, aby každý spasený prešiel hrozným utrpením, ale určitými skúškami prechádza každý vykúpený, aby bol osvedčený. Tu platia slová Pána Ježiša Krista v Lk.12:48b: Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Tieto slová sa doslovne naplnili pri Pánovi a môžeme predpokladať aj pri apoštoloch, tak ich zjavil Pán Ježiš ap. Jánovi v knihe Zjavenia. Nie samým utrpením, alebo biednym životom je človek automaticky spasený, ale človek vykúpený krvou Pána Ježiša a keď žije v tele podobne ako Pán Ježiš, ten je zachránený pre večnosť. Ide o podobnosť v poslušnosti voči nebeskému Otcovi. Pán Ježiš to bol, ktorý svojich učeníkov nazval bratmi. Cez tieto slová deťmi Božími a tak aj súrodencami Pána Ježiša. To je udivujúca totožnosť, ale je pravdivá. Pravdivá opäť cez doslovné znenie Božieho slova. Pripravení, ochotní za SLOVO trpieť, ba aj život položiť. V tej istote a pravde, ktorú nám opäť doslovne prisľubuje Božie slovo: Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho (Mt.16:25). To isté spojenie medzi zmyslom týchto slov zo Židov, z evanjelia má aj to, čo píše ap. Pavol: Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života (Rm.6:4). Do určitej miery je pochopiteľný strach zo smrti a utrpenia. Nebolo to inak ani u Pána Ježiša. Písmo nám to jasne hovorí, ako trpel a ako sa modlil v getsemanskej záhrade. A predsa to všetko je určitou výzvou - nebáť sa smrti. «Povzbudenie, útecha» Ten čo sám vytrpel, a podstúpil umieranie najbolestvejším spôsobom aké len človek vymyslel. Ten môže spolusúcitiť a vie pomôct. O Pánovi vieme, že šiel Via dolorozou, ako baránok. Božie slovo nám o tom hovorí cez proroka Izaiáša Iz.53:7: Bol trápený a on sa nechal ponižo vať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. I to mohlo byť jedným svedectvom pre lotra, ktorý šiel s Ním tou istou cestou. A- by pochopil, že tu ide s Ním Kráľ, kráľov a Pán aj nad bolesťou a utrpením. Lebo inak podľa dostupných svedectiev všetci, ktorí boli takýmto spôsobom popravovaní, revali, kričali, nadávali od bolesti. On ani svoje ústa neotvoril v tomto zmysle, ale vieme, že ešte súcitne prehovoril k 12

13 ženám, ktoré Ho oplakávali. Pri skonávaní na kríži tam boli nielen ženy, ale aj jeden učeník. Ján Ho videl na kríži. Ten istý Ján o niekoľko rokov neskôr vidí v nebi na tróne s najvyššou slávou. Nielen to vidí, ale videl tam aj svoje miesto pred trónom medzi 24 starcami. Nie je to útecha? Nie je to istota? To nemohlo byť ľahostajné čitateľom listu. To nemôže byť ľahostajne ani nám, ktorí to čítame dnes. Nuž aj v dnešných časoch sú svedectvá tých, čo pre meno a vieru v Pána Ježiša trpeli a umierali vydávajú svedectvo o tom ako sa báli. Ako si neboli istí v tom, ako to všetko unesú, že dostali zvláštnu silu a niesli to tak, že čo ich trýznite- lia boli z toho udivení. Lekári, zdravotníci, ktorí pracujú na miestach kde umierá hodne ľudí, tiež vedia, že umierajúci reagujú v posledných hodinách života rôzne. Máme o tom aj výroky slávnych ľudí, z čoho vyplýva, že neveriaci umierajú i- nak ako veriaci. Preto verš 18. jasne argumentuje o tom, že Písmo sväté, to nie sú iba reči, ale je to skutočnosť. Pravdivá a nemenná, ktorú ako istotu môžeme a máme prijať do svojich životov. Amen. Niet vyššej autority Človek akoby bol dostatočne múdry, šikovný sebestačný a či už zjavne, alebo menej zjavne pyšný sám na seba. Potvrdzuje to tým, že nikoho nepotrebuje, človek si chce sám vystačiť - zo všetkým, a vo všetkom. Ale... list Židom pokračuje a tam čítame, v 3.kap.1-7,toto: 1 Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. 2 On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. 3 On je však hoden o toľko väčšej slávy a- ko Mojžiš, o koľko má väčšiu česť staviteľ domu ako dom. 4 Veď každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, čím dosvedčil to, čo sa neskoršie malo hlásať. 6 No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. 7 Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas. «Túžba byť bez autority» Je to dobrá a správna túžba? Už ako deti túžime byť samostatní, nemať nad sebou rodičovskú autoritu, dozor, ochranu a usmernenia. Ak niekto bystro rozmýšľa, dokonca povie to nie je jeho vec - to zdedil. Veď už Adam a Eva chceli samy rozhodovať, čo je dobré a správne pre nich. Minimálne chceli byť, ako ich autorita - Pán Boh. Zo skúsenosti vieme, že múdrejší človek si lepšie žije ako menej múdry. Inak povedané, kto si lepšie vystačí rozumom tomu to sa ľahšie materiálne. Vieme, že nie vždy je to tak, ale určitým väčšinovým pravidlom to iste je. Tu sa však vynára otázka sme dostatočne múdry? Dokonca niektorí pripúšťajú, že pod múdrou a dobrou autoritou sa nám darí lepšie a žijeme šťastnejší život. Dôkazy o tom máme - mnohí otroci sa stali doživotnými otrokmi svojich Pánov - lebo to tak uznali za najlepšie. V ľudskej rovine úvah, asi by sme sa nedopracovali jednoznačnej a pravde zodpovedajúcej odpovede. Preto je múdrejšie si prizvať na pomoc niekoho mimo ľudskej spoločnosti, a t.j. SLOVO Božie. Tu nachádzame potvrdenie, že sme urobili správne. Pretože v Pr.1:7, sa píše: Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú. Tieto slová nám už jasne hovoria, že naša túžba po absolútnej samostatnosti. E- xistencia bez pravej a správnej autority je túžbou nesprávnou - ba zvrátenosťou. Kto bol zamestnaný a mal dobrého nadriadeného, ktorý mu dával jasne a dobré príkazy, ten vie, že sa mu žilo ľahšie, ako keď sa podujal samostatne podnikať a tým sa živil. O čo viac to platí v nebeskom povolaní - mať jasné a pravdivé usmernenia. Mať pravú a najlepšiu nebeskú autoritu a od Nej usmernenie ako kresťania. Možno to krásne znie, možno sa vám to aj zahovára, ale si poviete, no to 13

14 nie je také celkom samozrejmé. Áno, nie je. List Hebrejom nám toto tiež ukazuje. Ten, čo nenapreduje, nielen, že zaostáva, ale sa vracia a upadáva. To je tiež jedno z poučení čo dáva tento list. Uznať Pána Ježiša znamená aj čo najlepšie Ho spoznať. To poznanie ako sme sa doň zahryzli tak vieme, že nie je prechádzkou po vystlatých chodníkoch. Vie, že je to nasadenie s modlitbou a prosbou v milostivej súčinnosti s Duchom svätým v nás. Tak dochádzame k niečomu čo nevieme pochopiť, ale vierou vieme, že je to presne tak: Existuje trojediný Boh, ktorý sa nám ľuďom prejavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. To spoznávanie nie je ťažkým bremenom, ale ľahkou a radostnou úlohou, keď sme k nej dostali slobodný prístup. Keď sme k nej priam nabádaní: A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista Toto hovorí sám Pán v Jn.17:3. Veriaci zo Židov najprv mali Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána, ale neskôr sa im to akosi vytratilo a pisateľ im musí pripomínať kto je im tou pravou autoritou. Položí základ Mojžiša, ktorého si vážili a opäť sa k tomu spôsobu a účelu, ktorý v ich životoch mal Mojžiš. A chceli sa k tomu vrátiť. Ale tu je im predložená vyššia a dôstojnejšia autorita Pán Ježiš Kristus. Tu je Pán v porovnaní s Mojžišom opísaný vo veršoch 2 až 6. Slová, ktorým je treba rozumie, nič im netreba pridať, ani ubrať. «Inak ani nemôže byť» Keď je tu niekto, Kto dával Mojžišovi, Kto Mojžišovi dal život, zdravie, ochranu a o mnoho viac, akoby mal byť menší, menej ohodnotený a nižšie postavený ako je Mojžiš. Nemôže byť logicky staviteľ menej ocenený ako samotná stavba, hoci ako krásna a cenná. Iba ak logiku postavíme na hlavu, iba tak môžeme prísť k iným záverom a z nich vyvodiť iné dôsledky. Dôsledky tak závažné, že majú vplyv na náš život, terajší aj večný. Krátko je tu spomenuté i postavenie veľkňaza. Aj toto postavenie a úcta voči nemu dobre poznali čitatelia listu. Možno nám, dnešnému modernému svetu, keď už nevieme dať úctu skoro nikomu to nič nehovorí. Zamyslíme sa však viac a skúsme sa vžiť do tejto doby. Možno dnes si pomôžeme obrazom pápeža, s jeho honosným oblečením a ako sa mu klaňajú mnohí rímsky katolíci. Pretože v čase Pána Ježiša a priamo Jeho účinkovanie bolo síce v peknom, aj trochu drahšom oblečení, predsa to nepripomínalo vystupovanie veľkňazov s ich oblečením. Pravú, vykúpenú Cirkev však prišiel postaviť Pán Ježiš Kristus, nie s vonkajšími zvyklosťami, ale so srdcom verným a úprimným. Tak to vysvetlil aj Pán Ježiš samaritánke. Pri rozprave o bohoslužbe, či modlitbe. On hovorí tú podstatu:...v Duchu a v pravde... (Jn.4:23,24). Dodržiavanie Boží prikázaní je odpoveď lásky a život v posvätení. V tom je tá podstatná zmena, ktorú zmenil Pán Ježiš Kristus v Novej zmluve. Mimo toho prišiel naplniť tam kde mi úprimne nemôžeme a nevládzeme, aby sme nežili v strachu a v obavách o náš večný život. Je zaujímavý poznatok tých ľudí, ktorí sa stretli ako cudzinci, z iných kultúr, národa a nachvíľu sa cítili ako jedna rodina - jedna stavba, ktorú postavil Pán Ježiš Kristus. Kto toto zažil vie o čom tu hovoríme. Inak jednodušní ľudia veľmi skoro spoznajú, že patria k sebe, do jedného kráľovstva. «Nechcete k nim patriť?» Túto otázku nastolil pisateľ listu aj veriacim zo Židov. Preto ak boli oslovení Duchom svätým vo chvíli keď čítali tento list sa mohli okamžite obrátiť. Urobiť pokánie a prosiť o novú milosť do ďalších dní. Nik sa neobráti ak ho neosloví Duch svätý. Biely jazdec, na čistom bielom koni, nesie čisté evanjelium. Napína všetky svoje zmysly a vydáva z celého srdca svedectvo o Pánovi Ježišovi, ale šíp vo svojej výzbroji nemá. Ten si ponechal Pán a vysiela Ho On, zo svojho Ducha. Pretože z Jn.16:13,14platí: 13 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde. 14 On oslávi mňa, lebo z 14

15 môjho vezme a zvestuje vám. Na jednej strane činnosť človeka a na druhej strane účinnosť Božia. Na toto sa spolieha aj pisateľ listu. On síce niečo píše, svedčí ako najlepšie vie. Stavia základy a na nich argumentácie, ktoré by človek nemal zanedbať. Očakáva na reakcie, ale tie prídu iba v súčinnosti z Duchom svätým, ktorý vyvolá rezonaciu v mysli a srdci. Potom sa človek otvorí a sám začína byť činný a iný v myslení a konaní. Tento úžitok a požehnanie môžeme aj my zažiť pri zamyslení sa nad listom Hebrejom. Amen. Istota a strach? Ide toto do hromady? Ak je niečo isté, prečo by sme sa o to mali obávať. Niekedy to tak je ak sa spoliehame na seba, na človeka. Keď si uvedomíme, ľudské zlýhanie. To čo záleží na Bohu, to je isté, ale čo je závislé na človeku v tom už nie sme si tak istý, aj keď to závisí priamo na nás. V Písme svätom čítame v 4.kap. od 1-6. vreš, v l. Židom: 1 Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. 2 Veď aj nám sa ohlasova lo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nezrástli. 3 Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: A tak som vo svojom hneve prisahal:nevojdú do môjho odpočinku,hoci jeho diela boli dokonané od stvorenia sveta, 4 lebo kdesi sa hovorí o siedmom dni takto: Na siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. 5 A tu zasa: Nevojdú do môjho odpočinku. 6 Ak teda trvá možnosť, aby doň niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium o- hlasovalo ako prvým, pre neposluš nosť nevošli,... «Istota a strach?» Pán Ježiš Kristus hovorí v Jn.10:28 toto: Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Z toho vyplýva istota spasenia. Nielen tieto slová, ale aj na iných miestach Písma svätého môžeme vyrozumieť, že čo ráz Pán Ježiš spasil, to už nezhynie. Tak to aj vyznávame a iste v tom žili aj čitatelia tohto listu. Tých, ktorých pisateľ oslovuje bratia, tých aj mal za spasených bratov a predsa im dáva výstrahu bojme sa a- by niekto nezaostal, iný preklad aj nezahynul. Teda ide o výstrahu nestratiť spasenie. O tom píše ap. aj na inom mieste Flp.2:12, takto: Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Tieto varovania sú akoby v protiklade z Božou všemohúcnosťou a zasľúbením. Je toto možné? Áno, aj nie. Totiž sám Pán Ježiš v kn. Zjavenia, v 2.3.kap. opakovane dáva túto výstrahu a dokonca potvrdzuje možnosť straty večného života, ak neurobia nápravu. Náprava, ktorá leži na dobrovoľnom rozhodnutí človeka, preto, aby bola preukázaná ľudská ochota, a to aby bolo možné a oprávnene vyhodnotené - záchranou, alebo vymazaním z knihy života ako je v Zj,3:5 napísané: Kto zvíťazí, bude oblečený do biele ho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi. Slovo Božie nám nedáva iba výstrahu, a- le poukazuje na to, že je možné každého meno zapísať, i vymazať. Tú možnosť nemá nik iný iba Pán Boh. ON je všemohúci a môže všetko. Prvý ľudia tiež stáli pred skúškou lásky a poslušnosti. Bola im daná jasná výstraha a vieme ako to dopadlo. Prečo? «Božia všemohúcnosť a ľudská slobodná vôľa» To sú dve atribúty, Božia a ľudská. Človeku ju dal sám Pán a pretože je spravodlivý a pravdomluvný aj pravdu dodržujúci Pán Boh, tak ľudskú slobodnú vôľu rešpektuje. O tom niet pochýb, že Pán stojí nad ňou. Ale nerešpektovanie akékoľvek zasahovanie spochybňuje spravodlivé vyhodnotenie a odmenu. Tu je to, načo sme ako ľudia upozorňovaní. Aj čitatelia listi Židom, už boli spasení, už boli 15

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre

PD Dr. Anne Käfer. Hauptbegriffe: Auferstehung, Inkarnation, Taufe, Abendmahl, Zwei-Naturen- Lehre TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK IX (2015), Č. 1, S. 14 22 STAL SA ČLOVEKOM A VSTAL Z MŔTVYCH : ÚVAHY KU KRISTOLOGICKÝM OTÁZKAM VIERY 1 PD Dr. Anne Käfer Abstrakt: Mensch geworden und auferstanden. Überlegungen

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok

TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, článok FILOZOFIA PRAMENE Roč. 66, 2011, č. 1 TOMÁŠ AKVINSKÝ: SUMA TEOLOGICKÁ, 1. časť, 1. otázka, 1. 10. článok Predkladaný preklad prvej otázky prvej časti sa nachádza úplne na začiatku Sumy teologickej Tomáša

Mehr

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1 1 1 Ctený otec biskup a ctení bratia kňazi! Vlastnosti Boha spravodlivý a milosrdný sú bezpochyby všetkým dobre známe. Súvis medzi a vzájomné prepojenie medzi nimi je a ostáva nám neraz veľkou neznámou.

Mehr

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE

PREKLADY O POJME A PREDMETE 1. Gottlob FREGE 29 PREKLADY O POJME A PREDMETE 1 Gottlob FREGE 1192" Benno Kerry sa v sérii článkov" o nazeraní a jeho psychickom spracovaní v tomto štvrťročníku sčasti súhlasne, sčasti odmietavo odvolával na moje Základy

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím Sv. FRANTIŠEK SALESKÝ Návod k nábožnému životu Preložil JÁN KOVÁČ Štvrté vydanie FILOTEA Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím 1989 Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons.

Mehr

Sv. Aurelius Augustín. Boží štát. I. a II. SVÄZOK 1948 SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE

Sv. Aurelius Augustín. Boží štát. I. a II. SVÄZOK 1948 SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE Sv. Aurelius Augustín Boží štát I. a II. SVÄZOK 1948 SPOLOK SV. VOJTECHA V TRNAVE Sv. Aurelius Augustín: Boží štát (Ad Marcellinum DE CIVITATE DEI contra paganos libri viginti duo), vychádza v preklade

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Dôveryhodnosť Biblie

Dôveryhodnosť Biblie Dôveryhodnosť Biblie Dôveryhodnosť Biblie obzvlášť Nového Zákona, má pre život kresťana zásadný význam. V Novom Zákone sú zachytené svedectvá Ježišových učeníkov, ktorí s ním trávili deň a noc. Tieto svedectvá

Mehr

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY MÚDROSŤ JE LEN U BOHA (Literárna analýza Knihy Jóbovej) Disciplína: Úvod do Starej zmluvy /časť predmetu Stará

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Urob mňa i všetkých, ktorí sú z kameňa a z dreva, živými ľuďmi, v ktorých je prítomná tvoja láska.

Mehr

Zrodenie Krista v nás

Zrodenie Krista v nás Rudolf Steiner Zrodenie Krista v nás Berlín, 27. december 1914 Aj keby Kristus v Betleheme tisíckrát bol zrodený, ak nezrodil sa v tebe ako chceš byť zachránený? Sú dve hľadiská tohto krásneho výroku veľkého

Mehr

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Prosme Pannu Máriu, ktorá bola tichým svedkom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, aby nás voviedla do veľkonočnej radosti. Pápež František,

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka

Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka Friedrich Nietzsche a psychológia morálky Peter Chrenka písané pre K&K Vpredkladanej stati sa venujem Friedrichovi Nietzschemu a jeho psychologickému prístupu k fenoménu morálky, ktorý sa všeobecne napriek

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Johann Gottfied Herder (25. august 1744-18. december 1803) výrazne ovplyvnil európske dianie koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia.

Mehr

I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA

I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA I. VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA KKT52 002/15 (3. roč., 2. sem., 10 h, 5 kr.) a) Cieľ Študent dokáže uviesť druhých do problematiky biblického textu a vie samostatne pracovať pri rozbore biblického textu

Mehr

OBSAH ÚVODNÉ SLOVO DECEMBER 2009

OBSAH ÚVODNÉ SLOVO DECEMBER 2009 OBSAH ÚVODNÉ SLOVO 1 Martin Šefranko: ÚVODNÉ SLOVO 3 Andrej Hajduk: ZA CIRKEV 4 Stanislav Piętak: BOŽÍ ZÁMĚR JE ZACHRÁNIT ČLOVĚKA A POUŽÍT SI JEJ K ZÁCHRANĚ DALŠÍCH 7 Terézia Lenczová: KRESŤANSKÁ ŽENA

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora:

R É T O R I K A. Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - RÉTORIKA. Odporúčaná literatúra autora: R É T O R I K A Odporúčaná literatúra autora: Homílie (A, B, C, tématické) http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=5 Homílie - Knihy http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=11 - KŇAZ RÉTOR

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ

DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ DIE PFLEGETIPPS TIPY NA STAROSTLIVOSŤ Paliatívna starostlivosť Deutsch-slowakische Ausgabe herausgegeben von Thomas Sitte / vydal Thomas Sitte 1. Auflage / 1. vydanie Die Pflegetipps Palliative Care Tipy

Mehr

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Objavili poklad katolíckej viery Milí čitatelia, pri Ježišových slovách, ktorými sa lúčil: Duch Svätý vás vovedie do všetkej pravdy,

Mehr

ĽUBOMÍR STANČEK Malá metóda a najplnšia forma kázne

ĽUBOMÍR STANČEK Malá metóda a najplnšia forma kázne UNIVERZITA KOMENSKÉHO RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA MALÁ METÓDA A NAJPLNŠIA FORMA KÁZNE Doktorská práca P.ThLic. Ľubomíra Stančeka, CM pod vedením prof. ThDr. Jozefa Vrableca Spišská

Mehr

Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD.

Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, ThDr. Dávid Benka, PhD. Múdrosť a múdroslovie v Izraeli Univerzita tretieho veku, Bratislava, 16.4. 2009 ThDr. Dávid Benka, PhD. Stará zmluva/starý zákon predstavuje sväté Písmo izraelského ľudu a zároveň aj neoddeliteľnú prvú

Mehr

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade G ymplušák 1/2014-2015 Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA

Mehr

Meditácia základného kameňa

Meditácia základného kameňa Heinz Zimmermann Meditácia základného kameňa 1.máj 2004, Bratislava Prepis prednášky nebol prednášajúcim autorizovaný a je preto určený len na študijné účely pre záujemcov o antropozofiu. Prepísal: Martin

Mehr

Prof. ThDr. Juraj Bándy

Prof. ThDr. Juraj Bándy TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VII (2013), Č. 2, S. 88 96 SUMA STAREJ ZMLUVY VO SVETLE KUMRÁNSKEHO VÝKLADU K ABAKUKOVI (1QPHAB) Prof. ThDr. Juraj Bándy Abstrakt: Die Summe des Alten Testaments im Lichte

Mehr

Veľké vzory činorodej lásky. Ján Letz

Veľké vzory činorodej lásky. Ján Letz Veľké vzory činorodej lásky Ján Letz V duchovných a náboženských dejinách ľudstva môžeme nájsť množstvo veľkých, skutočne príkladných životov, ktoré presvedčivým spôsobom poukazujú na opravdivú lásku.

Mehr

Osud ľudstva na prahu

Osud ľudstva na prahu Heinz Eckhoff Osud ľudstva na prahu Antroposofia v rozhodnutiach našej doby J. Ch. Mellinger Verlag Stuttgart Obsah Predslov I. Prekračovanie prahu - osud ľudstva 1. Fenomény prahovej situácie 2. Postaviť

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI 36 2 P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI Samizdat A. D. 2014 3 Šebastián Labo, 2014 Samizdat 2014 4 VENOVANIE Excelencia, milý pán nuncius, srdečná vďaka za šesť rokov Vašej

Mehr

Blažej Štrba. SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním

Blažej Štrba. SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním Blažej Štrba SPRAVODLIVÝ A MILOSRDNÝ BOH UŽ V KNIHE EXODUS 1 Porovnanie biblických pojmov spravodlivosti a milosrdenstva s ich všeobecným chápaním Anotácia: Štúdia ponúka pohľad na dve výnimočne dôležité

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Poznámka autorov internetovej stránky

Poznámka autorov internetovej stránky Poznámka autorov internetovej stránky Dielo Ľudovíta Štúra Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí uverejňujeme v znení, ako bolo publikované v diele: ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA VIERA CIRKV JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA Josef Neuner Heinrich Roos VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA Prepracovali KARÍ. RAHNER, SJ a KARL-HEINZ

Mehr

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62

Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI. Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Víťazstvo Srdca MÁRIA POMÁHA V KAŽDEJ NÚDZI Rodina Panny Márie 2008 (III)/č. 62 Naša Matka Rozuzľovateľka Kresťania sa vždy vo svojich ťažkostiach a úzkostiach obracali na Pannu Máriu, Matku Pána. Práve

Mehr

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka Uvedenie Len málo príbehov je obdobne známych a môže sa pochváliť takými bohatými dejinami výkladu ako ten, ktorý nájdeme

Mehr

POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla)

POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn u Viktora E. Frankla) FILOZOFIA Roi. 59. 2004, č. 8 POTREBA ZMYSLU ŽIVOTA (Tézy k pojmu Wille zum Sinn" u Viktora E. Frankla) PETER TAVEL, Katedra psychológie TU, Trnava TAVEL, P.: Bedllrftiis nach dem Sinn des Lebens (Thesen

Mehr

Číslo 4/2011 Ročník 10.

Číslo 4/2011 Ročník 10. Číslo 4/2011 Ročník 10. Časopis farnosti sv. Michala Archanjela v Závode ÚVODNÍK Vianoce... beda? Už od septembra bežia v telke vianočné reklamy, obchody sú vyzdobené vianočnými ozdobami, z vianočnej výzdoby

Mehr

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková PREDHOVOR Školám sa veľmi často vyčíta, že nepripravujú pre život, ale v školách pripravujú žiakov s encyklopedickými znalosťami. Táto veta však nie je úplne pravdivá. Aby žiak mohol uspieť v praktickom

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта ISSN 1642-1248 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR N R 12/2012 7/2007 Prešovská univerzita v Prešove Artykuły teoretyczne i historyczne Теоретические и исторические статьи Kantova filozofia politiky Философия

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric...

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric... 1 z 78 23. 12. 2012 7:51 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Zostavil Clemens Brentano Upravila Paola Giovettiová Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha

Mehr

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ Sergej O. Prokofieff PREDSLOV Nasledujúce opisy tvoria obsah prednášky, ktorá bola prednesená na viacerých miestach. Pôvodne boli zamýšľané ako doplnenie a pokračovanie mojej

Mehr

KANT A PROBLÉM POLITIKY

KANT A PROBLÉM POLITIKY FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KANT A PROBLÉM POLITIKY ĽUBOMÍR BELÁS, Katedra filozofie FF PU, Prešov BELÁS, Ľ.: Kant and the Problem of Politics FILOZOFIA 63, 2008, No 2, p. 131 The paper offers a discussion

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej

Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej Umučenie Pána Ježiša vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha Trnava, 2004 Edizioni San Paolo, Cinizello Balsamo, 2004 Translation Jana

Mehr

František Dancák. Náboženský turizmus. Turistika, náboženská turistika, púte história a súčasnosť

František Dancák. Náboženský turizmus. Turistika, náboženská turistika, púte história a súčasnosť František Dancák Náboženský turizmus Turistika, náboženská turistika, púte história a súčasnosť Prešov 2005 PaedDr. František Dancák Náboženský turizmus Recenzenti prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. ThLic.

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Ekumenizmus a Benedikt XVI. pápež ekumenizmu

Ekumenizmus a Benedikt XVI. pápež ekumenizmu Ľubomír STANČEK Ekumenizmus a Benedikt XVI. pápež ekumenizmu pred zvolením za pápeža a po zvolení Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula 2012 Kniha je len pre študentov a verejnosť ako

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc. PhDr.

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

Požehnané a veselé Vianoce a do Nového roka veľa pevného zdravia, šťastia a úspechov Vám praje Karol Pavlovič, starosta obce

Požehnané a veselé Vianoce a do Nového roka veľa pevného zdravia, šťastia a úspechov Vám praje Karol Pavlovič, starosta obce Ročník XVI. číslo 5 december 2011 0,27 eur Na Vianoce, keď svet stíchne, Nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť, dobrú vôľu a nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku, nech Vám stoja popri

Mehr

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!!

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!! Časopis študentov Gymnázia Dr. Daxnera vo Vranove n.t. č.3 január 2006 ČAUTE, ŠTUDÁCI Prázdniny ubehli ako školského roka. Veríme, vás prekvapí 3.číslo Ale nepredbiehajme, Za všetky príspevky najhlavnejší,

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE FILOZOFIA PRAMENE Roč. 67, 2012, č. 1 ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE O diele. Fons vitae (Prameň života) je latinským prekladom pôvodne po arabsky napísaného diela Kitáb janbú al-chaját Šlomo

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček!

V Bratislave 14. apríla Milá starenka, milý starček! V Bratislave 14. apríla 2004 Milá starenka, milý starček! Pred mnohými a mnohými rokmi, keď v týchto končinách prekvital reálny socializmus, lialo sa mlieko po 1.90 Kčs a sypal sa piesok z nepodarených

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,

Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah Richard Purkarthofer (Rakúsko / Dánsko) Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, fedorkom@unipo.sk Asi iba máloktorý mysliteľ spomedzi súčasníkov Sörena Aabye

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Aurelius Augustinus - osoba a dielo filozofa, západného cirkevného otca a biskupa v Hippo Regius

Aurelius Augustinus - osoba a dielo filozofa, západného cirkevného otca a biskupa v Hippo Regius Aurelius Augustinus - osoba a dielo filozofa, západného cirkevného otca a biskupa v Hippo Regius ThDr. Monika Zaviš, PhD. Aurelius Augustinus je cirkevným otcom, ktorý zo všetkých kresťanských autorov

Mehr

Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1. Ján Letz

Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1. Ján Letz Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1 Ján Letz Považujem za skutočne providenciálne, že Svätý Otec Benedikt XVI. venoval svoju prvú encykliku Deus Caritas est 2 otázke

Mehr

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1 Úvod Organizácia Svedkov Jehovových patrila a aj dnes patrí medzi malé náboženské spoločenstvá v našej republike. Možno aj preto bola často podceňovaná a prehliadaná.

Mehr

Psychoterapia. zameraná na Cloveka. u klientov dospelých ludí s mentálnym postihnutím

Psychoterapia. zameraná na Cloveka. u klientov dospelých ludí s mentálnym postihnutím Psychoterapia zameraná na Cloveka u klientov dospelých ludí s mentálnym postihnutím Psychoterapia zameraná na Cloveka u klientov dospelých ludí s mentálnym postihnutím Záverečná práca k ukončeniu výcviku

Mehr

História vzťahov medzi vedou a vierou. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava

História vzťahov medzi vedou a vierou. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava História vzťahov medzi vedou a vierou Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava Vzťah medzi vedou a vierou má v histórii mnohorakú podobu. Je to ovplyvnené aj tým, že náboženské pravdy majú

Mehr

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU:

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU: pohľady 3/2001 Z OBSAHU: ročník XV Na ostrove Molokai Začiatkom februára tohto roku navštívil Peter Žaloudek, náš krajan zo Slovenska, žijúci vo Viedni, už po štvrtý krát havajský ostrov Molokai. Dodnes

Mehr

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010

Surfer. ZŠ Kúpeľná 2, Prešov. 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Surfer ZŠ Kúpeľná 2, Prešov 1. ročník občasník: máj - jún číslo:2 Šk. rok: 2009/2010 Obsah Zo života školy Praha 2009 ( spomienky deviatakov ) ŠKD Módna prehliadka a naše výtvory na Deň Zeme Deň narcisov

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY Ľalii, Kráľovnej čistoty 1 2 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 3 Emil Páleš Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou, 1995 4 DUCHOVNÁ ÚLOHA

Mehr

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ?

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? Štvrťročník pre uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 10 leto 1996 Najlepším rozkazom je vlastný príklad 2 Hovoří javor se svými dlanitými

Mehr

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice FILOZOFIA STATE Roč. 65, 2010, č. 2 HEIDEGGER A DEJINY FILOZOFIE VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice LEŠKO, V.: Heidegger and the History of Philosophy FILOZOFIA 65, 2010,

Mehr

Pastoračný charakter Druhého vatikánskeho koncilu

Pastoračný charakter Druhého vatikánskeho koncilu Pastoračný charakter Druhého vatikánskeho koncilu Realizácia v pastoračných plánoch 1 Jozef Žuffa 5 ŽUFFA, J.: Pastoral Character of the Second Vatican Council Implementation in Pastoral Planning. Studia

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Bože, ak si, ukáž sa mi! Všetko pre Boha a celá pre ľudí

Bože, ak si, ukáž sa mi! Všetko pre Boha a celá pre ľudí Všetko pre Boha a celá pre ľudí Táto brožúrka je venovaná HILDEGARDE BURJANOVEJ, žene sociálneho činu, jej dielu a osobe. Ako kresťansko-sociálna poslankyňa v prvej republike Rakúska a ako zakladateľka

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

GYMPLOVINY. Študentský ples. Celoslovenské kolo SOČ. Som NeNORMAlne fér. Dortmund. Gymnázium Ivana Bellu, Handlová

GYMPLOVINY. Študentský ples. Celoslovenské kolo SOČ. Som NeNORMAlne fér. Dortmund. Gymnázium Ivana Bellu, Handlová GYMPLOVINY Gymnázium Ivana Bellu, Handlová Študentský ples Celoslovenské kolo SOČ Som NeNORMAlne fér Dortmund Obsah 1 Úvodník 2 Študentský ples 3 Celoslovenské kolo SOČ 4 Top pedagóg 5 Dortmund 6 Som nenormalne

Mehr

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952.

KRST DETÍ KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS. Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch 1871 1952. Spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku Téma: KRESŤANSTVO A NACIONALIZMUS KRST DETÍ Okolnosti vzniku, vývoj a činnosť nitrianskych seniorálnych pastorálnych konferencií v rokoch

Mehr

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie

01/2014. Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého. str. 12. Zariadenie opatrovateľskej služby. str. 14. Nový supermarket. str. 15. Príjemné stretnutie 01/2014 ROČNÍK 24 ČÍSLO 1 (Jar 2014) Cena 0,33 Pre obyvateľov Moravského Lieskového zdarma Uplynulo 10 rokov od smrti M. Hollého Ako miesto svojho posledného odpočinku si Moravské Lieskové vybral najmä

Mehr

Dedičstvo bohov. Erich von Däniken. Po kozmických stopách" okolo sveta. Predslov

Dedičstvo bohov. Erich von Däniken. Po kozmických stopách okolo sveta. Predslov Erich von Däniken Dedičstvo bohov Po kozmických stopách" okolo sveta Predslov Svetom letí jedna téma. Nesporne a jednoznačne. Prežívam to denno-denne. V mojej kancelárii už nie je možné pokojne pracovať.

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr