NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník"

Transkript

1 NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September Október 4 Modul 2: Lektion 1: Das Haus von Familie Weigel Čo sme si zapamätali z minulého ročníka? LB Nahradenie určitého člena (der, die,das) osobným zámenom (er, sie, es), Gram.45, LB 45/3, AH 29/1,2, 30/3 Určitý člen LB 47/8, AH 30/4, neurčitý člen a zápor "kein a nicht"- Gram.48, AH 30/5, 31/6,7,8 spojka "aber/sondern", AH 32/9, 32/10-CD 39, 32/11 Žiak vie: pomenovať miestnosti a zariadenie domu,pýtať sa na miestnosti a opísať ich,pozná farby pýtať sa na predmety a odpovedať na otázky, informovať, začleniť informáciu, potvrdiť, vyjadriť svoj názor krížovka bingo 2,3,4 5 Nácvik písania- Cvič.z prac.zošita- 33/12-15 pieseň 6 Opakovanie, LB 50/15- CD 38, 50/ "Du kannst..." LB 51 November 7 Opakovanie 1.lekcie formou online testu online cvičenie 8 Test 1. lekcia Fráza "Wie geht es dir/ihnen?"- Modul 2: Lektion 2: Ein tykanie/vykanie, Gram..LB 54, cvič.ah 34/1,2, Žiak vie: opýtať sa ako sa darí a na túto 9 Besuch 35/3,4 otázku odpovedať, povedať ako sa cíti 5,7,14 Nepočitateľné potraviny- "ein Glas Milch / ponúknuť niečo k pitiu, vypýtať si niečo na 10 eine Tasse Tee" pitie, prijať ponku, odmietnuť December 11 Sloveso "trinken" vo vete, AH 35/5, 36/6 vyjadriť záľubu, prianie, želanie, túžu 12 Sloveso "moechten" vo vete, Gram.LB 55, AH 36/7, 37/8,9,10- CD 43 vyjadriť radosť, smútok z niečoho, ponúknuť a reagovať na ponuku prezentácia 13 Nácvik písania- cvič.z prac.zošita- 38/11, 12,13 pexeso Január 14 Opakovanie, LB 56/ "Du kannst..." LB 57 krížovka 15 Opakovanie 2. lekcie formou online testu 16 Test 2. lekcia Nominatív určitého člena (der, die, das), náhrada urč.člena osobným zámenom (er, Žiak vie: ospravedlniť sa, priznať sa, povedať, Modul 2: Lektion 3: sie, es), časovanie slovesa "haben" - či má/nemá domáce zviera, spýtať sa Február 17 Mautzi, unsere Katze opakovanie: AH 39/1,2,3 + 41/7 spolužiaka, či má domáce zviera 4,9,12,13

2 Akuzatív neurčit.člena (einen, eine, ein)- povedať,ktoré zviera má/nemá rád, ktoré je 18 Gram. LB 60, AH 40/4,5 jeho najobľúbenejšie zviera, opísať zviera práca vo dvojiciach 19 zápor v akuzatíve (keinen, keine, kein) - vyjadriť svoj súhlas,nesúhlas, názor, Gram. LB 60, AH 40/6 presvedčenie 20 Plurál podstat.mien, LB 60/9, AH 41/8,9 vyjadriť záujem,nezáujem o niečo sloveso "moegen" Gram.LB 62, AH 41/9 + Marec 21 42/10,11,12 pexeso 22 Cvičenia z prac.zošita- AH 43, 44,45 pieseň 23 Opakovanie LB 64 + "Du kannst.." LB 65 monológ Apríl 24 Opakovanie 3. lekcie formou online testu online cvičenie 25 Test 3. lekcia Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto oázku Modul 2: Lektion 4: Die Nachbarn von Familie odpovedať, opýtať sa na znalosť cudzích jazykov, povedať akým jazykom sa hovorí v 1,2,3,13,14 26 Weigel Práca s textom- LB 66/1 cudzej krajine Predložky aus, in, in der, aus der, bei..ah Máj 27 46/1,2, 4, "Wo/woher"- AH 47/3 povedať, čo niekto rád, nerád robí, informuje online cvičenie Jún 31 Sloveso "sprechen", neosobné zámeno "man" (spricht man)gram. LB 70, AH 47/5, vypočuť si a podať informácie, reagovať na 28 48/6,7 + 49/8 udalosť, ústne opísať izbu práca vo dvojiciach 29 Cvičenia z prac.zošita - AH RLK Wir trainieren: Lesen LB 75, Schreiben 30 LB76, "Teste dein Deutsch" LB 84 online cvičenie Opakovanie gramatiky LB 78-83, Opakovanie formou online testu 32 Test 4. lekcia 33 Test z modulu 2 (lekcie 1-4)

3 NEMECKÝ JAZYK - 7.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Modul 2: Lekcia 4: Die Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto Nachbarn von Familie Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho otázku odpovedať...opýtať sa na znalosť September 1 Weigel ročnika?+práca s textom- LB 66/1 cudzích jazykov.. 1,2,3,13,14 Prierez. Témy Predložky aus, in, in der, aus der, bei..ah povedať akým jazykom sa hovorí v cudzej 2 46/1,2, 4, "Wo/woher"- AH 47/3 krajine...povedať čo niekto rád/nerád robí Sloveso "sprechen", neosobné zámeno "man" (spricht man)gram. LB 70, AH 47/5, 48/6,7 + informuje...vypočuť si a podať krížovka 3 49/8 informácie...reagovať na udalosť Október 4 Cvičenia z prac.zošita - AH bingo RLK 5 Wir trainieren: Lesen LB 75, Schreiben LB76, "Teste dein Deutsch" LB 84. pieseň 6 Opakovanie gramatiky LB 78-83, Opakovanie formou online testu November 7 Test 4. lekcia online cvičenie 8 Modul 3:Lekcia 1: Was isst du in der Pause? Sloveso "essen" Gram.LB 87, názvy potravín 87/3, akuzatív neurčit.člena - Gram.LB 88,AH 65/11, 61/1, 64/9 Žiak vie: spýtať sa kamaráta, čo chce jesť/piť...povedať, čo sám chce/nechce jesť/piť 5,9,14,20 povedať,že má hlad/smäd...odmietnuť nejaké jedlo/nápoj a opýtať sa na 9 akuzatív záporu-gram.lb 89, AH 62/3-5 alternatívu. monológ 10 Tvorba viet s 2 slovesami "Was moechtest du essen/trinken?" AH 61/2, opýtať sa na cenu a odpovedať FIG December 11 sloveso "nehmen" Gram.LB 91, AH 62/7,8 12 Tvorba jedálneho lístka, Cvič.z pracov.zošita AH 62/6, 65/10 prezentácia 13 Opakovanie LB 91, "Du kannst.." LB 92, opakovanie formou online testu pexeso Január 14 Test 1. lekcia krížovka 15 Modul 3: Lekcia 2: Meine Schulsachen názvy školských potrieb, plurál podstat.mien LB 93, AH 66/1,2, Kartenspiel 94/4,6 Žiak vie: povedať, čo má v peračníku...opýtať sa spolužiaka,či potrebuje nejaké veci monológ 4,5,8,9 16 Akuzatív určit.člena-gram.lb 96, sloveso "brauchen a suchen", AH 67/3,4 + AH 68/5 povedať,že niečo potrebuje...opýtať sa,či sa spolužiakovi páči určitý vyučovací predmet. Stundenplan- názvy škol.predmetov -LB 96/11, predložka "am" LB 97, AH 69/7,8, Február 17 AH 70/9 vyjadriť svoj názor

4 18 sloveso "finden" -Gram.LB 97, AH 70/10,11,12 práca vo dvojiciach 19 Môj rozvrh hodín, cvič.z prac.zošita AH 71/13-CD 71, AH 71/14,15, AH 72/ Opakovanie gramatiky LB 98/17-19, "Du kannst.." LB 99, opakovanie formou online testu Marec 21 Test 2.lekcia pexeso Modul 3: Lekcia 3: Was gibt es im Fernsehen? TV program LB 100/1, vysielanie LB 101/5, predlozka "von..bis"-gram. LB 101, sloveso "fernsehen"-gram.lb 102, AH 73,74 Určovanie času oficiálne, predložka "um"- LB 103/10, AH 75, 76, 78/13-CD 78 Žiak vie:opýtať sa a povedať či rád pozerá televíziu alebo nie...opýtať sa a povedať ako dlho pozerá TV pieseň 2,4,9 zistiť informácie o telev.programoch...informovať...povedať,k torý program má najradšej monológ Apríl 24 Osobné zámeno 3.osoby v akuzatíve (ihn, sie, es, die)-gram.lb 103, AH 77, 78/11,12 opýtať sa a vyjadriť svoj názor...povedať koľko je hodín online cvičenie 25 Väzba "es gibt + akuzatív"-lb 104, LB 104/11-13, + 104/14-CD 77, AH Opakovanie gramatiky LB 105/15-18,"Du kannst.." LB 106, Opakovanie formou online testu Máj 27 Test 3. lekcia online cvičenie Modul 3: Lektion 4: Určovanie času, predložka "um"-lb 107, Žiak vie: opýtať sa koľko je hodín a Um wie viel Uhr stehst práca s textom 108/3, AH 80/1, 2-CD 81, odpovedať...opýtať sa, kedy sa niečo 28 du auf? AH 81 koná a odpovedať práca vo dvojiciach 2,3,4,5,9,18, Sloveso "fahren"-gram.lb 109, slovesá s odlučiteľnou predponou "aufstehen,anfangen..."-gram.109, AH 82,83,84 opýtať sa kamaráta, čo robí celý týždeň a odpovedať...popísať svoj denný režim 30 Predložka "am"-gram.lb 111, LB 111/9, 112/10, AH 85,86, 87/16-CD /17,18 online cvičenie Jún 31 "Du kannst.." LB 113,Teste dein Deutsch- LB 127, opakovanie formou online testu Trénujeme Lesen LB , Schreiben 32 LB Test 4.lekcia monológ

5 NEMECKÝ JAZYK - 8.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Modul 2: Lekcia 4: Die Žiak vie: opýtať sa na pôvod a na túto Nachbarn von Familie Čo sme si zapamätali z predchádzajúceho otázku odpovedať...opýtať sa na znalosť September 1 Weigel ročnika?+práca s textom- LB 66/1 cudzích jazykov.. 1,2,3,13,14 Prierez. Témy Predložky aus, in, in der, aus der, bei..ah povedať akým jazykom sa hovorí v cudzej 2 46/1,2, 4, "Wo/woher"- AH 47/3 krajine...povedať čo niekto rád/nerád robí Sloveso "sprechen", neosobné zámeno "man" (spricht man)gram. LB 70, AH 47/5, 48/6,7 + informuje...vypočuť si a podať krížovka 3 49/8 informácie...reagovať na udalosť Október 4 Cvičenia z prac.zošita - AH bingo RLK 5 Wir trainieren: Lesen LB 75, Schreiben LB76, "Teste dein Deutsch" LB 84. pieseň 6 Opakovanie gramatiky LB 78-83, Opakovanie formou online testu November 7 Test 4. lekcia online cvičenie 8 Modul 3:Lekcia 1: Was isst du in der Pause? Sloveso "essen" Gram.LB 87, názvy potravín 87/3, akuzatív neurčit.člena - Gram.LB 88,AH 65/11, 61/1, 64/9 Žiak vie: spýtať sa kamaráta, čo chce jesť/piť...povedať, čo sám chce/nechce jesť/piť 5,9,14,20 povedať,že má hlad/smäd...odmietnuť nejaké jedlo/nápoj a opýtať sa na 9 akuzatív záporu-gram.lb 89, AH 62/3-5 alternatívu. monológ 10 Tvorba viet s 2 slovesami "Was moechtest du essen/trinken?" AH 61/2, opýtať sa na cenu a odpovedať FIG December 11 sloveso "nehmen" Gram.LB 91, AH 62/7,8 12 Tvorba jedálneho lístka, Cvič.z pracov.zošita AH 62/6, 65/10 prezentácia 13 Opakovanie LB 91, "Du kannst.." LB 92, opakovanie formou online testu pexeso Január 14 Test 1. lekcia krížovka 15 Modul 3: Lekcia 2: Meine Schulsachen názvy školských potrieb, plurál podstat.mien LB 93, AH 66/1,2, Kartenspiel 94/4,6 Žiak vie: povedať, čo má v peračníku...opýtať sa spolužiaka,či potrebuje nejaké veci monológ 4,5,8,9 16 Akuzatív určit.člena-gram.lb 96, sloveso "brauchen a suchen", AH 67/3,4 + AH 68/5 povedať,že niečo potrebuje...opýtať sa,či sa spolužiakovi páči určitý vyučovací predmet. Stundenplan- názvy škol.predmetov -LB 96/11, predložka "am" LB 97, AH 69/7,8, Február 17 AH 70/9 vyjadriť svoj názor

6 18 sloveso "finden" -Gram.LB 97, AH 70/10,11,12 práca vo dvojiciach 19 Môj rozvrh hodín, cvič.z prac.zošita AH 71/13-CD 71, AH 71/14,15, AH 72/ Opakovanie gramatiky LB 98/17-19, "Du kannst.." LB 99, opakovanie formou online testu Marec 21 Test 2.lekcia pexeso Modul 3: Lekcia 3: Was gibt es im Fernsehen? TV program LB 100/1, vysielanie LB 101/5, predlozka "von..bis"-gram. LB 101, sloveso "fernsehen"-gram.lb 102, AH 73,74 Určovanie času oficiálne, predložka "um"- LB 103/10, AH 75, 76, 78/13-CD 78 Žiak vie:opýtať sa a povedať či rád pozerá televíziu alebo nie...opýtať sa a povedať ako dlho pozerá TV pieseň 2,4,9 zistiť informácie o telev.programoch...informovať...povedať,k torý program má najradšej monológ Apríl 24 Osobné zámeno 3.osoby v akuzatíve (ihn, sie, es, die)-gram.lb 103, AH 77, 78/11,12 opýtať sa a vyjadriť svoj názor...povedať koľko je hodín online cvičenie 25 Väzba "es gibt + akuzatív"-lb 104, LB 104/11-13, + 104/14-CD 77, AH Opakovanie gramatiky LB 105/15-18,"Du kannst.." LB 106, Opakovanie formou online testu Máj 27 Test 3. lekcia online cvičenie Modul 3: Lektion 4: Určovanie času, predložka "um"-lb 107, Žiak vie: opýtať sa koľko je hodín a Um wie viel Uhr stehst práca s textom 108/3, AH 80/1, 2-CD 81, odpovedať...opýtať sa, kedy sa niečo 28 du auf? AH 81 koná a odpovedať práca vo dvojiciach 2,3,4,5,9,18, Sloveso "fahren"-gram.lb 109, slovesá s odlučiteľnou predponou "aufstehen,anfangen..."-gram.109, AH 82,83,84 opýtať sa kamaráta, čo robí celý týždeň a odpovedať...popísať svoj denný režim 30 Predložka "am"-gram.lb 111, LB 111/9, 112/10, AH 85,86, 87/16-CD /17,18 online cvičenie Jún 31 "Du kannst.." LB 113,Teste dein Deutsch- LB 127, opakovanie formou online testu Trénujeme Lesen LB , Schreiben 32 LB Test 4.lekcia monológ

7 Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti "Gesund leben"-zdravo žiť-modálne slovesá Modul 5: Lektion 2: "muessen, duerfen" -Gram. LB 63, AH 41- Žiak vie: spýtať sa na dovolenie urobiť September 1 Gesund leben 42 niečo...niekomu dovoliť urobiť niečo. 4,11,14, Október 4 väzba "schaden+datív" Gram.LB 62, AH 43/5 + AH 43/6, 44/7 NEMECKÝ JAZYK - 9.ročník slovosled vo vete po spojke "weil"-gram.lb 64/12, AH 44/8,9 + AH 45/10 "Ein Rezept"+slovná zásoba AH 45/11, 47/16, 48/17,18 vysloviť zákaz...vytvoriť zdôvodnenie..vyjadriť svoj názor,presvedčenie,nesúhlas dať súhlas,povoliť niečo...vyjadriť morálnu alebo soc.normu...žiadať od niekoho niečo. odpovedať na žiadosť...uistiť sa v rozhovore, čo to bolo pochopené práca s textom kalorické tabuľky Prierez. Témy 5 modálne sloveslo "sollen"-ah 49/20 +precvič.modál.slovies "muessen, duerfen"- AH 46/12-CD 36, AH 47/14,15, AH 49/19 "U lekára"- AH 46/13, opakovanie "Du kannst.." LB 69, opakovanie formou online testu 6 November 7 Test 2.lekcia recepty Perfektum-zložený minulý čas- (pravidelných, nepravidelných slovies a Modul 5: Lektion 3: slovies s odlučiteľnou predponou) Gram.LB 8 Tina hat sich wehgetan 71 9 Perfektum-precvičovanie- AH 50,51,52/4, Žiak vie: reagovať na nesplnenie povinností/pravidiel...referovať o minulých zážitkoch a skúsenostiach. 3,7,12,16 pomenúť si na niečo...reagovať na niečo,čo sa stalo v minulosti...tvoriť minulý čas niektorých pravidelných a nepravidelných slovies Príslovkové určenie času AH 53/6- spýtať sa,kedy sa niečo stalo a 10 8, Určovanie času-preložka "um" AH 52/5, odpovedať na túto otázku..vyjadriť bolesť "W"-otázky AH 54/9, 10-CD /11, December 11 AH 55/12-14 OŽZ 12 Trénujeme Lesen LB 80-83, Schreiben LB 84 prezentácia 3,18,20,24 13 Opakovanie "Du kannst.." LB 77, opakovanie formou online testu pexeso Január 14 Test 3.lekcia krížovka Modul 6: Lektion 1: Wo Predložky+datív LB 95/2, AH 65/1, 66/2, Žiak vie: spýtať sa,kde sa nachádza 15 ist denn hier...? 67/3,4,5, 68/6,7 nejaká osoba alebo miesto. monológ 2,3,4,20 kvíz monológ OŽZ

8 16 Zvratné sloveso "sich treffen"- Gram.LB 97, 69/10-CD 50, AH 71/16, lokalizovať osobu/miesto...dohodnúť si miesto stretnutia...vyjadriť svoj názor modálne sloveso "wissen" Gram.98, AH podať návrh...povedať,kde sa chodí Február 17 68/8,9 nakupovať...orientovať sa v meste 18 "Was kann man hier kaufen?"-čo sa tu dá kúpiť- AH 69/11, práca vo dvojiciach 19 "Námestie"-práca s textom AH 70/13,14, AH 71/15,17, AH 72/18,19 RLK 20 "Opakovanie LB 103/19, "Du kannst.." LB 103, opakovanie formou online testu Marec 21 Test 1.lekcia pexeso 22 Modul 6: Lektion 2: Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Infinitív s "zu"-lb 104/3, AH 73/1,2,3-CD 55 Žiak vie: spýtať sa spolužiaka,či má chuť/čas niekam spoločne ísť alebo niečo spoločne podniknúť, odpovedať pieseň 2,3,14,20 23 Apríl 24 predložky+akuzatív-lb 104/4, "wohin/wo?" predložky + datív/akuzatív? Gram.LB 106, AH 74/4,5,6, AH 75/7,8 "mit,zu+datív"-gram-lb 108, AH 76/9,10,11 Popis cesty-ah 77/12,13, AH 78/14,15, AH navrhnúť spolužiakovi nejakú spoločenskú akciu...orientovať sa v meste...spýtať sa a poskytnúť informácie monológ popísať cestu...vymieňať si názor...komunikovať online cvičenie 25 79/16,17,18 RLK Opakovanie LB 109/17,18, "Du kannst.." LB , opakovanie formou online testu Máj 27 Test 2.lekcia online cvičenie Modul 6: Lektion 3: Ordnung muss sein! slovesá "stellen,legen, kommen+akuzatív" LB 110/3, AH 80/1,2, AH 81/3 slovesá "stehen,sein+datív" LB 112/8, AH 81/4, AH 82/5, AH 83/6,7 Žiak vie: spýtať sa, kde sa nachádza nejaký predmet a určiť jeho miesto práca vo dvojiciach 2,4,8,11 spýtať sa, kam má položiť nejaký predmet a na to aj odpovedať. prezentovať projekt svojej izbe 30 Jún 31 "wo/wohin"-(legen/liegen, stellen/stehen)- Gram.LB 112, AH 84/8,9,10, AH 85/11, 12- CD 65, AH 88/17 nájsť v texte dôležité informácie...vyjadriť svoj názor,spokojnosť online cvičenie "Mein Zimmer"-Opis izby-ah 86/13,14, AH 87/15,16, Krížovka AH 88/18 32 Trénujeme Lesen LB , Schreiben LB 124, Opakovanie "Du kannst." LB 119,opakovanie formou testu 2,7,20 33 Test 3.lekcia, test modul 6 monológ

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk

Súkromná jazyková škola Humboldt IDŠ www.humboldt.sk 1 25. LEKCIA A - Návod: V 25. lekcii sa dozviete o rôznych možnostiach cestovania a ubytovania, stravovania a trávenia voľného času na dovolenke. Dozviete sa veľa o Rakúsku, ako krajine zimných športov,

Mehr

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY

DEUTSCH SCHNELLER 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY DEUTSCH SCHNELLER UČEBNICA NEMČINY PRE JAZYKOVÉ KURZY 1.STUPEŇ PETRA KUTIŠOVÁ 1 Einführung ABECEDA A VÝSLOVNOSŤ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J [jot], K, L, M, N, O, P, Q, R, S/ß, T, U, V [fao], W [ve:],

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen.

Ich darf die Tafel wischen. Ich darf früher nach Hause gehen. Ich mag schwimmen. 1 M O D A L V E R B E N 1. M ö g l i c h k e i t Bedeutung: Infinitiv: können Ich beherrsche es. Ich habe die Gelegenheit. Ich habe Zeit Es ist erlaubt. Es ist erlaubt. 2.) A b s i c h t Ich habe immer

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

1 = Roller fahren. Medien Sport Musik Tennis

1 = Roller fahren. Medien Sport Musik Tennis Meine Freizeit 47 1 Freizeit und Hobbys Was kennt ihr auf Deutsch? *** faulenzen *** das Schwimmbad *** Musik hören *** das Stadion *** 3 1 2 4 1 = Roller fahren 2 = 48 2 Geräusche und Dialoge Was hört

Mehr

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Berlin II Anotace Pracovní listy k reáliím o hlavním městě Německa Berlíně. Mezipředmětové vztahy - zeměpis

Mehr

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch.

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch. Arbeit und Freizeit Modul 6 A B C F D E 1 Schaut die Fotos an. Welche Fotos passen zu Arbeit, welche zu Freizeit? a) Ordnet zu. Arbeit: A, Freizeit: b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu.

Optimal A1 / Kapitel 7 Reisen Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. Ferien planen &Ferien machen Ordnen Sie zu. am Strand spazieren gehen gut essen lange schlafen ein Zimmer reservieren im Hotel bleiben Leute fotografieren einen Ausflug machen im Internet Ideen suchen

Mehr

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer

Aufgabe 2 Σχημάτιςε τον ενικό die Tasche - die Taschen. 1. die Schulen 2. die Schüler 3. die Zimmer 4. die Länder 5. die Männer Aufgabe 1 Πωσ λζγεται η γλώςςα 1. Man kommt aus Korea und spricht 2. Man kommt aus Bulgarien und spricht 3. Man kommt aus Albanien und spricht 4. Man kommt aus China und spricht 5. Man kommt aus Norwegen

Mehr

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin

Twilight -Besuch: Filmstars kommen nach Berlin WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Niemiecki (A2) NG3 Aufgabe 1. Ergänze die Lücken sinnvoll! Vergiss nicht über Korrektheit der eingegebenen Wörter! Uzupełnij luki! Nie zapomnij

Mehr

SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE

SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE SOMMERHEFT 2.015 5. KLASSE 1 Übung 1: Schreib die folgende Zahlen 87.965 12.098 90.128 91.289 5.076 12. 403 43. 121 5.830 71. 876 3. 592 98.312 Übung 2: Kojugiere die folgende Verben: SEIN HABEN MÖCHTEN

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 11 Název materiálu: Ročník: 4.L Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Mehr

Übungen zum Text: ESSEN

Übungen zum Text: ESSEN Übungen zum Text: ESSEN Mein Name ist Else, Else Tetzlaff. Mein Tag beginnt mit dem Frühstück. Um sechs Uhr frühstücke ich zusammen mit meinem Mann Robert, die Kinder schlafen dann noch. Ich trinke Tee

Mehr

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases)

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Das Verb bestimmt, in welchem Fall das Substantiv steht. Manche Verben wollen nur den Nominativ, andere wollen zusätzlich den Akkusativ

Mehr

Test poziomujący z języka niemieckiego

Test poziomujący z języka niemieckiego Test poziomujący z języka niemieckiego 1. Woher kommst du? Italien. a) In b) Über c) Nach d) Aus 2. - Guten Tag, Frau Bauer. Wie geht es Ihnen? - Danke, gut. Und? a) du b) dir c) Sie d) Ihnen 3. Das Kind...

Mehr

Deutschkurs. Level 4

Deutschkurs. Level 4 Deutschkurs Level 4 INHALT: Wiederholung der Zeiten, die Satzstellung, Modalverben, Aktiv/Passiv, Possessivpronomen ZIEL: flüssige Konversation, Texte verstehen und verfassen können. www.deutsch.fit Die

Mehr

Hören Sie das Gespräch. Der Kurs beginnt jetzt.

Hören Sie das Gespräch. Der Kurs beginnt jetzt. kennen lernen (jdn) Gespräch, das, -e beginnen, begonnen jemanden im Café kennen lernen Hören Sie das Gespräch. Der Kurs beginnt jetzt. 18 Zahl, die, -en Hier lernen Sie die Zahlen 1 1000. etwas bestellen

Mehr

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung!

Frohe Ostern! Viel Glück! Toi, toi, toi! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Frohe Weihnachten! Gute Besserung! Alles Gute! 61 1 1 Wünsche und Situationen Was kennst du? Was passt zusammen? 2 3 4 5 6 Frohe Weihnachten! Frohe Ostern! Gute Besserung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Gute Reise! Guten Appetit!

Mehr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Svět kolem nás - cestování Alpen und Alpenzentren

Mehr

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen.

A-1 ICH. Prüferblatt SUULINE OSA 2012. I. Bildbeschreibung + Gespräch Der Prüfling muss mindestens 10 Sätze sagen. A-1 ICH 1. Wo ist dein Lieblingsplatz? Wann bist du da und was machst du da? 2. Warum ist es schön, ein Haustier zu haben? 3. Welche Musik und Musiker magst du? Warum? Wann hörst du Musik? Ihr(e) Schüler(in)

Mehr

In der Konditorei http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/german/year8/konditorei/index.htm

In der Konditorei http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/german/year8/konditorei/index.htm WIR 2 Modul 3, lekcija 1: Was isst du in der Pause? Essen und Trinken_ 1 http://www.hueber.de/shared/uebungen/tangramaktuell/lerner/uebungen/fset.php?volume=1&lection=2&exercise=1&subexercise=1&page Essen

Mehr

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch 14. Altpflege Gesundheits- und Krankpflege Deutsch 1. Frag zum Alter. Frag und antwort Sie. Arbeit Sie zu zweit. Ab wann ist ein Msch alt? Wie stell Sie sich Ihr Leb im Alter vor? Was möcht Sie im Alter

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Das kann ich. Ich kann lesen. Ich kann schreiben. Ich kann rechnen. Schulsachen. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Heft. Ich habe ein Lineal.

Das kann ich. Ich kann lesen. Ich kann schreiben. Ich kann rechnen. Schulsachen. Ich habe ein Buch. Ich habe ein Heft. Ich habe ein Lineal. 1. Thema: Schule 1 Das kann ich Ich kann lesen. Ich kann schreiben. Ich kann rechnen. 2 Schulsachen Ich habe ein Buch. Ich habe ein Heft. Ich habe ein Lineal. Alles neu 3 Mein Buch ist neu. Mein Heft ist

Mehr

VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG

VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: říjen 2013 Ročník: 1.Nde Škola: SOU Valašské

Mehr

Modalverben. dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten. should. dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten

Modalverben. dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten. should. dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten Modalverben dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten may 1. Formen can/be able to like shall/ should want must/ have to like to have dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten ich darf ich

Mehr

Trotzdem deshalb denn

Trotzdem deshalb denn Ein Spiel für 3 bis 5 Schülerinnen und Schüler Dauer: ca. 30 Minuten Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 23A, A4 bis A7 Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer: Mit diesem Spiel üben die Schülerinnen und

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika

Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Krok za krokom k maturite Nemčina gramatika Aj v tlačenej verzii. Objednať si môžete na stránke www.fragment.sk Ďalšie e-knihy v edícii: Krok za krokom k maturite Matematika Krok za krokom k maturite Slovenský

Mehr

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D.

10. A. Ich gehe nach Hause. B. Ich gehe von Hause. C. Ich gehe aus Hause. D. Ich gehe in Hause. 11. A. Bücher B. Hefte C. Stühler D. JĘZYK NIEMIECKI Test uplasowania językowego poziom A1 Dla przykładów 1-20 wybierz jeden poprawny punkt A-D. 1. A. Peter kann nicht gut schwimmen. B. Peter nicht gut schwimmen kann. C. Peter schwimmt nicht

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Genitiv: Übersetzen Sie 12/1

Genitiv: Übersetzen Sie 12/1 Genitiv: Übersetzen Sie 12/1 Peter s bicycle during the meal my parents house the price of the books in the center of the city near the train station during our trip the name of the hotel because of my

Mehr

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki

EINSTUFUNGSTEST. Autorin: Katrin Rebitzki EINSTUFUNGSTEST A2 Name: Datum: Bitte markieren Sie die Lösung auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Antwort. 1 Sofie hat Paul gefragt, seine Kinder gerne in den Kindergarten gehen. a) dass b)

Mehr

Deutschkurs. Level 2

Deutschkurs. Level 2 Deutschkurs Level 2 INHALT: Die Familie, Possessivpronomen, der Körper, Fragewörter, regelmäßige und unregelmäßige Verben im Präsens, Ortsangaben, Wohnen WICHTIG: Zeit lassen, oft wiederholen und durch

Mehr

Übung 25 Sie haben das Wort! Spanisch Australien Deutsch Guadeloupe Französisch Mexiko Englisch Österreich Arabisch Brasilien Portugiesisch Irak

Übung 25 Sie haben das Wort! Spanisch Australien Deutsch Guadeloupe Französisch Mexiko Englisch Österreich Arabisch Brasilien Portugiesisch Irak Übung 25 Ziele : II.1. Einfachen Wörter, zusammengesetzten Wörtern und Wortgruppen erkennen V.3. Vergleichen Schwierigkeitsgrad : 3 Überschrift : Sie haben das Wort! Evaluation : Hinweis : Verbinde mit

Mehr

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel.

2 Finden Sie in dem Silbenrätsel sechs Berufe. Schreiben Sie die Berufe mit Artikel. Zwischentest, Lektion 1 3 Name: 1 Ergänzen Sie die Verben. machen kommst heißen ist bist komme 1. Ich aus Frankreich. 4. Wie Sie? 2. Mein Name Sergej. 5. Wer du? 3. Woher du? 6. Was Sie beruflich? 2 Finden

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Jahreszeiten - ročné obdobia

Jahreszeiten - ročné obdobia Meno: 1. Lies das Gedicht. PL č.5 Predmet: Nemecký jazyk, 9.ročník Jahreszeiten - ročné obdobia Von den zwölf Monaten Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder: den Frühling, den Sommer, den Herbst und

Mehr

3. ESSEN UND TRINKEN

3. ESSEN UND TRINKEN 1 3. ESSEN UND TRINKEN Die erste Mahlzeit, mit der wir den Tag beginnen sollten, ist das Frühstück. Jemand empfehlt ein reichhaltiges Frühstück, der andere ein leichtes, gesundes, welches leicht verdaulich

Mehr

NJEMAČKI JEZIK JUN, ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE. Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja.

NJEMAČKI JEZIK JUN, ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE. Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja. NJEMAČKI JEZIK JUN, ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja. Vrijeme rješavanja testa je 60 minuta. Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i

Mehr

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Umweltschutz. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Umweltschutz. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Umweltschutz Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/02-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Mehr

Welche Sätze kann man auch mit um zu + Infinitiv formulieren? Kreuzen Sie an, und schreiben Sie die Sätze mit um zu + Infinitiv.

Welche Sätze kann man auch mit um zu + Infinitiv formulieren? Kreuzen Sie an, und schreiben Sie die Sätze mit um zu + Infinitiv. Finalsätze: damit o um zu+inf. Lesen Sie A5 und Ü4. Was muss Juri tun? Warum? Wozu? Formulieren Sie Sätze mit damit o um zu + Infinitiv. Juri muss bis morgen Homepage fertig machen, Er muss den Druckauftrag

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Schritte. Schritte 3/2. im Beruf. Gespräche führen: Einen Arbeitsauftrag bekommen und darauf reagieren

Schritte. Schritte 3/2. im Beruf. Gespräche führen: Einen Arbeitsauftrag bekommen und darauf reagieren 1 Sehen Sie die Bilder an und ordnen Sie die Wörter zu. Breze Brot Brötchen Butter Eier Gabeln Honig Joghurt Kaffee Käse Kuchen Löffel Marmelade Milch Messer Obst Quark Schüsseln Servietten Tee Teller

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Herzlich willkommen! Deutsch lernen mit welcomegrooves

Herzlich willkommen! Deutsch lernen mit welcomegrooves Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Schön, dass Sie da sind. Ankommen und sich heimisch fühlen, das geht leichter, wenn man die Sprache versteht. Mit den welcomegrooves lernen Sie erste Wörter, Sätze,

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

A Hallo, ich (Christine 0667 / 234 65 21) reise auch gerne und möchte mein Englisch verbessern. Ganz besonders liebe ich London warst du schon dort?

A Hallo, ich (Christine 0667 / 234 65 21) reise auch gerne und möchte mein Englisch verbessern. Ganz besonders liebe ich London warst du schon dort? A feladatlap I. Az iskolai hirdetőn a következő szövegeket olvasod (1-3). Találd meg minden szöveghez a hozzá tartózó helyes választ (A-C)! (3 pont) 1. Politikfans aufgepasst! Habt ihr Bücher, die ihr

Mehr

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen

[Type text] Lektion 7 Schritt A. Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Lektion 7 Schritt A Lernziel: über Fähigkeiten sprechen Zeit Schritt Lehrer-/ Schüleraktivität Material/ Medien 2 Std. Einstimmung auf Der Lehrer stellt Fragen zu den Bildern A, B und C KB das Thema Bild

Mehr

Mein Name. die Dialoge den Bildern zu. Servus, Grazia. Wie geht s dir? Servus, Laura. Mir geht s prima! Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht.

Mein Name. die Dialoge den Bildern zu. Servus, Grazia. Wie geht s dir? Servus, Laura. Mir geht s prima! Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht. TEST A Mein Name Ordne die Dialoge den Bildern zu. 4 Servus, Grazia. Wie geht s dir? Servus, Laura. Mir geht s prima! Hallo! Wie geht s dir? Mir geht s schlecht. Wie geht s dir? So lala. Mathe ist blöd.

Mehr

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE

NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE NATIONAL SPORT SCHOOL ST CLARE COLLEGE Mark HALF-YEARLY EXAMINATION 2014/15 FORM 1 GERMAN WRITTEN PAPER TIME: 1 hr 30 mins FAMILIENNAME VORNAME KLASSE SCHULE Gesamtergebnis GESAMTPUNKTZAHL: SPRECHEN, HÖREN,

Mehr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Μάθημα: Γερμανικά Δπίπεδο: Ε1 Γιάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία: 19 Μαΐοσ

Mehr

Test: So groß ist dein ökologischer Fußabdruck

Test: So groß ist dein ökologischer Fußabdruck In welcher Art von Wohnung lebst du o in einem freistehenden Haus...40 o in einem Reihen- od. Mehrfamilienhaus.. 20 o in einem Wohnblock mit mehr als 4 Wohnungen...10 Welche Heizenergie bezieht ihr in

Mehr

Deine Kinder Lars & Laura

Deine Kinder Lars & Laura Bitte Hör auf! Deine Kinder Lars & Laura Dieses Buch gehört: Dieses Buch ist von: DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V. Westring 2, 59065 Hamm Tel. 02381/9015-0 Fax: 02381/9015-30 e-mail: info@dhs.de

Mehr

Infoheft SVK Schuljahr 2014/15

Infoheft SVK Schuljahr 2014/15 Volksschulamt Heilpädagogisches Schulzentrum Balsthal Falkensteinerstrasse 20 4710 Balsthal Telefon 062 391 48 64 www.hpsz.ch ab September 2014 (Natel 079 515 40 52) hps-balsthal@bluewin.ch Infoheft SVK

Mehr

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt

1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt I. Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Der Pilot.. das Flugzeug nach London geflogen. a) ist b) hat c) bist d) habt 2. Wessen Hut liegt auf dem Regal? a) Der Hut von Mann. b) Der Hut des Mann. c) Der Hut

Mehr

Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben

Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben Arbeitsblatt 4.1 a Mein persönlicher Lerncheck: Einen Bericht schreiben Auf den folgenden Arbeitsblättern überprüfst du, was du im Bereich bereits kannst. Gehe dafür so vor: Bearbeite die Aufgaben (Arbeitsblätter

Mehr

Kinderschlafcomic. 2012 Schwerdtle, B., Kanis, J., Kübler, A. & Schlarb, A. A.

Kinderschlafcomic. 2012 Schwerdtle, B., Kanis, J., Kübler, A. & Schlarb, A. A. 2012 Schwerdtle, B., Kanis, J., Kübler, A. & Schlarb, A. A. Adaption des Freiburger Kinderschlafcomic (Rabenschlag et al., 1992) Zeichnungen: H. Kahl In den folgenden Bildergeschichten kannst du sehen,

Mehr

Wortschatz zum Thema: Freizeit

Wortschatz zum Thema: Freizeit 1 Wortschatz zum Thema: Freizeit Rzeczowniki: die Freizeit das Wochenende, -n die Beschäftigung, -en das Hobby, -s der Sport die Arbeit, -en die Gartenarbeit das Jogging das Radfahren das Reiten das Skifahren

Mehr

Ich brauche kein Büro.

Ich brauche kein Büro. Ich brauche kein Büro. Wörter 1 Schreiben Sie die Wörter an die richtige Stelle. R E C H N U N G 2 Ergänzen und vergleichen Sie. Deutsch Englisch Meine Sprache oder andere Sprachen Das ist ein Stift. This

Mehr

SARUNLAPORN AUS THAILAND EINE BILDERGESCHICHTE

SARUNLAPORN AUS THAILAND EINE BILDERGESCHICHTE SARUNLAPORN AUS THAILAND EINE BILDERGESCHICHTE Sarunlaporns Großmutter arbeitet in der Produktion der Engel. Hier zeigt Sarunlaporn einige Bilder aus ihrem Leben. 01 HALLO! Ich heiße Sarunlaporn, bin das

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Stanislav CINA RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV - 2006 - METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Stanislav CINA

Mehr

Hörtexte: Lektion 16. S. 44/45: Eine E-Mail aus Zürich

Hörtexte: Lektion 16. S. 44/45: Eine E-Mail aus Zürich Hörtexte: Lektion 16 S. 44/45: Eine E-Mail aus Zürich 2 Mutter Knab? Hallo Mama! Ich bin's... Mutter! Dass du dich auch mal rührst! Von dir hört man ja gar nichts mehr! Hat dir Oma meine Grüße nicht ausgerichtet?

Mehr

Sonderausgabe zu unserem Jahresthema

Sonderausgabe zu unserem Jahresthema Schulnachrichten 15 Juni 2011 Sonderausgabe zu unserem Jahresthema Ganz Ohr sein Kunstvoll hinhören oder die Kunst des Zuhörens Die Fähigkeit des Kindes, ganz Ohr, ganz Auge, ganz Hand zu sein, sind die

Mehr

Mein Englisch Portfolio für die Grundschule

Mein Englisch Portfolio für die Grundschule 4 Mein Englisch Portfolio für die Grundschule Ich und meine Sprachen Schreibe hier auf, welche Sprachen du schon kennst. Diese Sprache(n) kann ich verstehen: Diese Sprache(n) kann ich sprechen: Diese Sprache(n)

Mehr

Přijímací oborový test

Přijímací oborový test Versin F Pčet bdů + parafa VERSION F FILOZOFICKÁ FAKULTA MU, BRNO ÚSTAV GERMANISTIKY, NEDERLANDISTIKY A NORDISTIKY Přijímací brvý test Němčina Červen 2015 PŘÍJMENÍ, JMÉNO: /hůlkvým písmem/ DATUM NAROZENÍ:

Mehr

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das

Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das Was ist denn los? 7 KB 2 1 Was ist da? Erinnern Sie sich an die Bilder im Kursbuch? Welche Gegenstände fehlen? Schreiben Sie die Nomen ins Bild. das 2 Krankheiten Was haben die Leute wirklich? Korrigieren

Mehr

Warum trinkt die Kuh so viel Wasser? Vom Wasserverbrauch der Tiere auf dem Bauernhof

Warum trinkt die Kuh so viel Wasser? Vom Wasserverbrauch der Tiere auf dem Bauernhof Warum trinkt die Kuh so viel Wasser? Vom Wasserverbrauch der Tiere auf dem Bauernhof Ah ja, richtig, fällt ihr ein, ich bin ja bei Oma und Opa und nicht zu Hause. Und ich muss auch nicht in die Schule.

Mehr

Konjugation der Verben im Präsens

Konjugation der Verben im Präsens Konjugation der Verben im Präsens 1. Personalpronomen und Verben Hallo Andy, Max hier. Wann kommst du endlich? Ich übe die ganze Zeit allein. O.k., o.k. Ich komme gleich. Tina und Sara kommen aber später,

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1)

Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Einstufungstest Deutsch (A1, A2, B1) Name: Datum: Was passt? Markieren Sie! (z.b.: 1 = d) heisst) 1 Wie du? a) bin b) bist c) heissen d) heisst Mein Name Sabine. a) bin b) hat c) heisst d) ist Und kommst

Mehr

Richtige und gesunde Ernährung für Kinder

Richtige und gesunde Ernährung für Kinder Richtige und gesunde Ernährung für Kinder Eine gesunde und vor allem nährstoffreiche Ernährung ist bei Babys bzw. Kleinkindern wichtig. Besonders in den ersten Lebensjahren können und sollten Sie ihrem

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 16

UNTERRICHTSPLAN LEKTION 16 Lektion 16 Wir haen hier ein Prolem. UNTERRICHTSPLAN LEKTION 16 1 Was war denn das jetzt?, Gruppenareit a Die TN sehen sich das Foto an. Fragen Sie, wo die Personen sind, und erklären Sie, dass Lift auch

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Stomatologie Deutsch

Stomatologie Deutsch Stomatologie Deutsch 4. Zahnpflege 1. Wie kann man seine Zähne pflegen? Diskutieren Sie zu zweit. 2. a) Die goldenen Zahnputzregeln für gesunde Zähne. Lesen Sie die Regeln. Halten Sie alle ein? Putzen

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: "FERIEN UND FESTE"

HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: FERIEN UND FESTE HALLO AUS BERLIN PROGRAMME 9: "FERIEN UND FESTE" 1. Ferien an der Ostsee. Hör gut zu. Sind die Sätze "richtig" oder "falsch"? Verbessere, wenn falsch! Richtig Falsch 1. Daniel und seine Familie machen

Mehr

SOZIALPRAKTIKUM. Liebe Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs,

SOZIALPRAKTIKUM. Liebe Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs, SOZIALPRAKTIKUM Willhöden 74 / 22587 Hamburg Tel.: 040 / 86 60 10-0 Fax: 040 / 86 60 10 14 Informationen zum Sozialpraktikum März/April 2015 Zeitplan und to-do-liste Liebe Schülerinnen und Schüler des

Mehr

DOWNLOAD. Miteinander leben. Ethik 2. Klasse. Arbeitsblätter für einen handlungsorientierten. Winfried Röser. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Miteinander leben. Ethik 2. Klasse. Arbeitsblätter für einen handlungsorientierten. Winfried Röser. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Winfried Röser Miteinander leben Arbeitsblätter für einen handlungsorientierten Ethikunterricht Winfried Röser Ethik 2. Klasse Bergedorfer Kopiervorlagen Downloadauszug aus dem Originaltitel:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung Modul 7 BEHÖRDEN Zusammenfassung In diesem Modul lernen wir verschiedene Behörden und offizielle Stellen sowie deren Aufgabengebiete kennen. Es werden einige Fragen aus dem praktischen Alltag behandelt:

Mehr

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TEST DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Wybierz jedną prawidłową odpowiedź a, b, c lub d. 1. Wie du? Thomas. a) heißen b) heiße c) heißt d) heiß 2. kommen Sie? Aus Polen. a) Wo b) Woher c) Wer d) Wohin

Mehr

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben

anfassen schlafen sprechen trinken fahren wohnen duschen geben Übung 1 Fülle die Lücken mit dem richtigen Infinitiv aus! 1. Möchtest du etwas, Nic? 2. Niemand darf mein Fahrrad 3. Das ist eine Klapp-Couch. Du kannst hier 4. Nic, du kannst ihm ja Deutsch-Unterricht

Mehr

Checkup von Kurt Schlumpf Protokollierte Woche vom 24.09.06 bis 30.09.06. Vermutete persönliche. Wöchentliche Lernzeit für Repetition in Min.

Checkup von Kurt Schlumpf Protokollierte Woche vom 24.09.06 bis 30.09.06. Vermutete persönliche. Wöchentliche Lernzeit für Repetition in Min. Checkup von Kurt Schlumpf Protokollierte Woche vom 24.09.06 bis 30.09.06 Wie viel Zeit wofür? Schlafen (56.3 h) Essen, trinken (14 h) Sportliche Betätigung (Velo fahren,...) (7 h) Musizieren, malen, basteln

Mehr

Unterrichtszeiten Dienstag/Donnerstag/Freitag 18:00 21:15 4 Lektionen Samstag und Blockseminar 08:30 16:30 8 Lektionen

Unterrichtszeiten Dienstag/Donnerstag/Freitag 18:00 21:15 4 Lektionen Samstag und Blockseminar 08:30 16:30 8 Lektionen Stundenplan Technische Kaufleute 2015 2017 Die Ausbildung dauert 4 Semester und umfasst 815 Lektionen. Unterrichtszeiten Dienstag/Donnerstag/Freitag 18:00 21:15 4 Lektionen Samstag und 08:30 16:30 8 Lektionen

Mehr

Haushaltsbuch Jänner 2013

Haushaltsbuch Jänner 2013 Haushaltsbuch Jänner 2013 Di 1 Mi 2 Do 3 Fr 4 Sa 5 So 6 Mo 7 Di 8 Mi 9 Do 02 Fr 11 Sa 12 So 13 Mo 14 Di 15 Mi 16 Do 17 Fr 28 Sa 19 So 20 Mo 21 Di 22 Mi 23 Do 24 Fr 25 Sa 26 So 27 Mo28 Di 29 Mi 30 Do 31

Mehr

Wiederholungsmodul MINTAOLDAL. Das wissen wir schon. Wir4_Ismetles_TK.indd 7 2013.02.22. 19:14:09

Wiederholungsmodul MINTAOLDAL. Das wissen wir schon. Wir4_Ismetles_TK.indd 7 2013.02.22. 19:14:09 Das wissen wir schon 7 Wiederholungsmodul Wir4_Ismetles_TK.indd 7 2013.02.22. 19:14:09 Wiederholungsmodul Das wissen wir schon Unser Land-Stadt-Fluss-Spiel. Wählt einen Buchstaben und füllt die Tabelle

Mehr

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben?

Öğrenci no. Wohin musst du jetzt gehen? Was willst du morgens essen? Wie lange willst du bleiben? 815 2380 2360 2317 2297 1 2 3 4 9. A Kannst du jetzt anrufen? Du rufst an. Will er jetzt nicht arbeiten? Er arbeitet jetzt nicht. Kann ich ab und zu nicht anrufen? Ich rufe ab und zu an. Wollen wir morgens

Mehr

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung.

international Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. Einstufungstest Teil 1 (Schritte 1 und 2) Bitte markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortblatt. Es gibt nur eine richtige Lösung. 1 Guten Tag, ich bin Andreas Meier. Und wie Sie? Davide Mondini. a) heißt

Mehr

Frühstück für Kinder Ernährungsberatung

Frühstück für Kinder Ernährungsberatung Frühstück für Kinder Ernährungsberatung für Kinder und Jugendliche Herausgegeben von der Landeshauptstadt Düsseldorf Der Oberbürgermeister Gesundheitsamt Ernährungsberatung für Kinder und Jugendliche Kölner

Mehr

Učebné texty pre 4. ročník Nemecký jazyk PaedDr. Diana Mešťanová

Učebné texty pre 4. ročník Nemecký jazyk PaedDr. Diana Mešťanová Učebné texty pre 4. ročník Nemecký jazyk PaedDr. Diana Mešťanová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 1. Präteritum Hilfsverben 1 Präteritum benutzt man vor allem in der schriftlichen Form. Die

Mehr