Arbeit und Freizeit. WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen. AUSSPRACHE (S. 126) Konsonant s. WORTSCHATZ Berufe Aussehen Kleidung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Arbeit und Freizeit. WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen. AUSSPRACHE (S. 126) Konsonant s. WORTSCHATZ Berufe Aussehen Kleidung"

Transkript

1 Inhalt Modul 6 Lektion 16 A Im Ausland B Ein Jahr in Ecuador Arbeit und Freizeit WORTSCHATZ Auslandsaufenthalte Sprachen hovoriť o minulosti používať časové údaje vyjadriť čas trvania préteritum slovies sein a haben perfektum vybraných pravidelných a nepravidelných slovies perfektum s pomocným slovesom haben alebo sein slovosled: perfektum časové údaje v akuzatíve (nächst-, dies-, letzt-) názvy jazykov s koncovkou -isch AUSSPRACHE (S. 126) Konsonant s Lektion 17 A Schülerpraktikum B Modelcasting Lektion 18 A Reisen B Ferien zu Hause WORTSCHATZ Berufe Aussehen Kleidung vyjadriť sympatie vyjadriť účasť robiť komplimenty vyjadriť, že sa mi niečo páči/nepáči opísať niekoho predložky miesta bei, in predložka ohne ukazovacie zámená der, das, die v nominatíve a akuzatíve slovosled po spojkách deshalb, aber, oder, und AUSSPRACHE (S. 132) Konsonantenverbindungen st, sp, sch WORTSCHATZ Reiseziele Postkarten Aktivitäten in den Ferien Wetter zaželať niekomu niečo oznámiť niečo vyjadriť čas trvania napísať oslovenie v liste/ e kamarátom napísať záverečný pozdrav v liste/ e kamarátom hovoriť o počasí rozprávať o prázdninách vyjadriť plán/želanie vyjadriť súhlas/nesúhlas odmietnuť niečo spôsobové sloveso wollen predložky s datívom a akuzatívom an, in predložky pri zemepisných názvoch predložka mit + datív AUSSPRACHE (S. 138) Aspiration: p, t, k In einem anderen Land arbeiten oder einen Sprachkurs machen 4 vier

2 Modul 7 Lektion 19 A Bekannte Leute B Aussehen Menschen und Gesundheit WORTSCHATZ Person Charakter Aussehen predstaviť seba a ostatných pomenovať povolanie opísať seba a ostatných poprieť niečo vyjadriť pravdepodobnosť robiť komplimenty vyjadriť, že sa mi niečo páči/nepáči vyjadriť, komu čo patrí vyjadriť súhlas/nesúhlas zápor s nicht a kein slovesá s datívom (stehen, passen, gehören, helfen, gefallen) slovesá s akuzatívom (brauchen, finden, haben, treffen, anrufen, fragen, es gibt, ) prídavné mená s príponou -ig, -lich, -isch AUSSPRACHE (S.145) Vokale a, e, ä Lektion 20 A Gesundheit B Krankheiten Lektion 21 A Sport B Extremsport WORTSCHATZ Gesundheitsmesse Körperteile Medikamente vyjadriť radosť hovoriť o tom, ako sa mám hovoriť o minulosti ukončiť svoj prejav povedať, že tu niekto ešte nie je vyjadriť súcit/prekvapenie zaželať niekomu skoré uzdravenie perfektum pravidelných a nepravidelných slovies perfektum s pomocným slovesom haben alebo sein slovosled: perfektum AUSSPRACHE (S. 151) Vokale i, u, ü WORTSCHATZ Sportarten Sportereignisse Wettbewerbe používať časové údaje varovať niekoho vyjadriť, čo sa stalo slovesá s predponami perfektum slovies s odlučiteľnou predponou perfektum slovies s neodlučiteľnou predponou perfektum slovies s príponou -ieren AUSSPRACHE (S. 157) Endung -ie Promis aus der Slowakei in deutschsprachigen Ländern fünf 5

3 Modul 8 Lektion 22 A Fremdsprachenlernen B Schulpartnerschaft Lektion 23 A Schulbiografien B Matheunterricht Lektion 24 A Traumberufe B Berufsbilder Schule und Berufe WORTSCHATZ Sprachen Aktivitäten beim Sprachenlernen požiadať o radu želať niekomu niečo vyjadriť odporúčanie od inej osoby odôvodniť niečo spýtať sa, či mi druhí rozumejú požiadať o vysvetlenie vyjadriť, že nejaké slovo nepoznáš alebo si ho zabudol/a spôsobové sloveso sollen ukazovacie zámeno dies- hlavná veta so spojkou denn AUSSPRACHE (S. 164) Vokale o, ö WORTSCHATZ Schulformen Schulabschlüsse Aktivitäten in der Schule vyjadriť rozpor vyjadriť zlosť ponúknuť/odmietnuť pomoc spýtať sa na spokojnosť vyjadriť spokojnosť hlavná veta so spojkou trotzdem slovesá/podstatné mená/prídavné mená s predložkami AUSSPRACHE (S. 170) Konsonant h WORTSCHATZ Berufe Ausbildung Berufswahl Berufsberatung pomenovať povolanie odôvodniť niečo vyjadriť zápor vyjadriť, že sa mi niečo páči/nepáči vyjadriť mieru vyjadriť dôležitosť vedľajšia veta so spojkou weil slabé skloňovanie skloňovanie prídavných mien s neurčitým členom skloňovanie prídavných mien po mein a kein AUSSPRACHE (S. 176) Vokalneueinsatz und Konsonantenbindung Auch das ist Deutschland 6 sechs

4 Modul 9 Lektion 25 A Medien B Schülerzeitung Lektion 26 A Freiwilligenarbeit B Auf einem Musikfestival Lektion 27 A Eine Grillparty B Kochen Medien und Freizeit WORTSCHATZ Medien Erfahrungen Ratschläge Arbeit an einer Schülerzeitung opísať, čo robím vo voľnom čase vyjadriť pochopenie poradiť niekomu vyjadriť mieru rozlúčiť sa opísať predpoklady vyjadriť, že niečo je inak préteritum spôsobových slovies privlastňovacie zámená v singulári a pluráli hlavná veta so spojkou sondern AUSSPRACHE (S. 183) Konsonanten j, g WORTSCHATZ freiwillige Arbeiten Orte beim Musikfestival vyjadriť spokojnosť/radosť vyjadriť názor niekoho iného vyjadriť, že niečo viem uviesť množstvo vyjadriť nutnosť dohovoriť si schôdzku zvratné zámená v akuzatíve zvratné slovesá vedľajšia veta so spojkou dass časová predložka in (na otázku kedy?) AUSSPRACHE (S. 189) Konsonantenverbindung ch WORTSCHATZ Grillparty Lebensmittel/Zutaten/Gerichte Küchengegenstände Mengen/Verpackungen uviesť približný časový údaj navrhnúť niečo požiadať zdvorilo o niečo vyjadriť želanie vyjadriť, čo je ostatným známe vyjadriť účel uviesť množstvo konjunktív II slovies können a haben neurčité a záporné zámená etwas, nichts, jemand, niemand, alles predložka zum + slovesné podstatné meno etwas/nichts + spodstatnené prídavné meno hlavná veta so spojkou außerdem AUSSPRACHE (S. 195) Endungen -lich, -ig, -isch 98 Musikfestivals in Deutschland und in der Slowakei sieben 7

5 Modul 10 Lektion 28 A Stadt und Land B Leben auf dem Land Lektion 29 A Wetter B Umweltschutz Lektion 30 A Tiere im Zoo B Beim Tierarzt Natur und Umwelt WORTSCHATZ Leben in der Stadt Leben auf dem Land porovnať niečo vyjadriť spokojnosť/nespokojnosť vyjadriť, čo robím radšej/ najradšej uviesť názov a polohu obce vyjadriť, ako často niečo robím príslovky času (montags, abends ) stupňovanie prídavných mien v prísudku a prísloviek porovnanie pomocou als a wie AUSSPRACHE (S. 202) Konsonantenverbindungen sch, sp, st WORTSCHATZ Katastrophen Himmelsrichtungen Wetter Tipps für den Umweltschutz povedať, aké je počasie uviesť údaje o nejakej oblasti varovať niekoho vysvetliť situáciu zámeno es rozkazovací spôsob pri vykaní skloňovanie prídavných mien bez člena vedľajšia veta so spojkou wenn AUSSPRACHE (S. 208) Konsonant s WORTSCHATZ Zoo Wildtiere Haustiere Arbeit eines Tierarztes vyjadriť svoj názor vyjadriť súhlas/nesúhlas vyjadriť svoje výhrady hovoriť o tom, ako sa niekomu darí poďakovať napísať záverečný pozdrav v liste/ e skloňovanie prídavných mien s určitým členom skloňovanie podstatných mien v datíve plurálu genitív pri priezviskách AUSSPRACHE (S. 214) Konsonanten b-p, d-t, g-k 120 Zoos in Deutschland und in der Slowakei Arbeitsbuch Grammatikübersicht acht Liste der unregelmäßigen Verben und Mischverben in SUPER! Quellenverzeichnis

6 Arbeitsbuch Modul 10 Modul 9 Modul 8 Modul 7 Modul 6 Inhalt 122 LEKTION 16 Übungen 127 Wortschatz 128 LEKTION 17 Übungen 133 Wortschatz 134 LEKTION 18 Übungen 139 Wortschatz 140 LEKTION Das kann ich schon 141 LEKTION 19 Übungen 146 Wortschatz 147 LEKTION 20 Übungen 152 Wortschatz 153 LEKTION 21 Übungen 158 Wortschatz 159 LEKTION Das kann ich schon 160 LEKTION 22 Übungen 165 Wortschatz 166 LEKTION 23 Übungen 171 Wortschatz 172 LEKTION 24 Übungen 177 Wortschatz 178 LEKTION Das kann ich schon 179 LEKTION 25 Übungen 184 Wortschatz 185 LEKTION 26 Übungen 190 Wortschatz 191 LEKTION 27 Übungen 196 Wortschatz 197 LEKTION Das kann ich schon 198 LEKTION 28 Übungen 203 Wortschatz 204 LEKTION 29 Übungen 209 Wortschatz 210 LEKTION 30 Übungen 215 Wortschatz 216 LEKTION Das kann ich schon einhunderteinundzwanzig 121

alles klar 1b gramatika

alles klar 1b gramatika alles klar 1b gramatika Perfekt minulý čas perfektum Minulý čas perfektum označuje minulý dej, ktorý má vzťah k prítomnosti (je v prítomnosti ukončený alebo jeho následky trvajú do súčasnosti). Dnes je

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

Stoffverteilungsplan deutsch.com 2. Kommunikation Wortschatz Grammatik. Person Charakter Aussehen Adjektive

Stoffverteilungsplan deutsch.com 2. Kommunikation Wortschatz Grammatik. Person Charakter Aussehen Adjektive Stoffverteilungsplan deutsch.com 2 UE Modul 7 Neugierig Lektion 19 Leute 1-2 3-4 5 19A Mein Nachbar ist ein Promi! 19B Was steht mir? 19C Star-Test 6-7 Lektion 20 Gesundheit 8-9 10-11 20A Auf der Gesundheitsmesse

Mehr

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre 5. - 9. ročník ZŠ (anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk) Schválilo Ministerstvo školstva SR dňa. 30.8.2002 pod

Mehr

Inhalt. S Man lernt nie aus Lernen. S Höher, schneller, weiter Rekorde. S Auf Reisen Urlaub. S Menschen wie du und ich

Inhalt. S Man lernt nie aus Lernen. S Höher, schneller, weiter Rekorde. S Auf Reisen Urlaub. S Menschen wie du und ich Inhalt Einheiten Themen S. 13 1 Man lernt nie aus Lernen Erwachsenenbildung in Deutschland S. 23 2 Höher, schneller, weiter Rekorde Sport Informationen über Deutschland, Österreich, die Schweiz S. 33 3

Mehr

Inhaltsverzeichnis Arbeitsbuch... IV. Vorwort... IX. Lernwortschatz... LWS 1. Grammatikübersicht... GR 1. Lösungen zu den Tests...

Inhaltsverzeichnis Arbeitsbuch... IV. Vorwort... IX. Lernwortschatz... LWS 1. Grammatikübersicht... GR 1. Lösungen zu den Tests... Aufbau Inhaltsverzeichnis Arbeitsbuch... IV Vorwort... IX Arbeitsbuch: Lektionen 1 14... AB 10 Lernwortschatz... LWS 1 Grammatikübersicht... GR 1 Lösungen zu den s... LT 1 Symbole und Piktogramme Arbeitsbuch

Mehr

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk druhý cudzí jazyk šiesty, siedmy,

Mehr

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch.

Arbeit und Freizeit. b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden Wörter und Ausdrücke helfen euch. Arbeit und Freizeit Modul 6 A B C F D E 1 Schaut die Fotos an. Welche Fotos passen zu Arbeit, welche zu Freizeit? a) Ordnet zu. Arbeit: A, Freizeit: b) Begründet eure Meinung wie im Beispiel. Die folgenden

Mehr

Studio d A2. http://www.cornelsen.de/bgd/97/83/46/42/07/67/3/9783464207673_x1in.pdf

Studio d A2. http://www.cornelsen.de/bgd/97/83/46/42/07/67/3/9783464207673_x1in.pdf Studio d A2 http://www.cornelsen.de/bgd/97/83/46/42/07/67/3/9783464207673_x1in.pdf Inhalt Themen und Texte Sprachhandlungen 8 Sprachen und Biografien Lernerfahrungen /Mehrsprachigkeit Landeskundequiz Texte:

Mehr

Reflex Deutsch Débutant Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort

Reflex Deutsch Débutant Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort Reflex Deutsch Débutant Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort Lektion Themen Sprachliches Handeln Phonetik / Grammatik Kapitel A Lektion 1 Rauchen / trinken, Gasthaus,

Mehr

UÜ bersicht Lektionen Lesen und Schreiben ABC

UÜ bersicht Lektionen Lesen und Schreiben ABC UÜ bersicht Lektionen Lesen und Schreiben ABC Lektion AA1.1 Titel: Guten Morgen, Lena. Wie geht es dir? Handlungsfeld/Thema: Soziale Kontakte / Begrüßung und Verabschiedung a, d, e, g, i, m, n, s, ß, t,

Mehr

Dehnung (Doppelvokal, Dehnungs h, einfacher Vokal) S. 283, 286 ff., Groß und Kleinschreibung S

Dehnung (Doppelvokal, Dehnungs h, einfacher Vokal) S. 283, 286 ff., Groß und Kleinschreibung S Fördermaterialien zum Rechtschreibtest 5 Hier finden Sie Übungsempfehlungen zu Materialien aus dem Lehrwerksverbund: zum Schülerbuch, zu den Handreichungen zum Unterricht, zum Arbeitsheft mit Übungs CD

Mehr

Aufgabe im Arbeitsbuch 1 02 AB. Kommunikation KOMMUNIKATION. Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie? Ich spreche sehr gut / gut / ein bisschen

Aufgabe im Arbeitsbuch 1 02 AB. Kommunikation KOMMUNIKATION. Welche Sprachen sprichst du / sprechen Sie? Ich spreche sehr gut / gut / ein bisschen INHALT MODUL 1 1 Begrüssung, Befinden Hallo! Ich bin Nicole... 2 Angaben zur Person, Berufe Ich bin Journalistin. 3 Familie Das ist meine Mutter. 11 15 19 MODUL 5 13 Wege beschreiben Wir suchen das Hotel

Mehr

Stoffverteilung: Wir neu A1.2

Stoffverteilung: Wir neu A1.2 Stoffverteilung: Wir neu A1.2 Modul 2: Bei uns zu Hause Lektion 3: Mautzi, unsere Katze Haustiere 1 5 6 10 71 77 nach Haustieren fragen; sagen, ob man Haustiere besitzt oder nicht; Tiere beschreiben (einfache

Mehr

Cieľový vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre štvorročné gymnáziá

Cieľový vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre štvorročné gymnáziá Cieľový vzdelávací štandard z cudzích jazykov pre štvorročné gymnáziá Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom 869/2002-42 s platnosťou od 1. septembra 2002 1 Úvod Vzdelávací štandard

Mehr

Lektion 11 Einkäufe & Geschäfte 8. Lebensmittel, Verpackungen und Geschäfte benennen über Einkaufsgewohnheiten sprechen, ein Einkaufsgespräch führen

Lektion 11 Einkäufe & Geschäfte 8. Lebensmittel, Verpackungen und Geschäfte benennen über Einkaufsgewohnheiten sprechen, ein Einkaufsgespräch führen Inhalt Lektion 11 Einkäufe & Geschäfte 8 11A Der Kühlschrank ist leer 11B Einkaufen in deiner Stadt 11C Gibt es hier? Lebensmittel, Verpackungen und Geschäfte benennen über Einkaufsgewohnheiten, ein Einkaufsgespräch

Mehr

Tematický celek téma Gramatika ICH UND DU

Tematický celek téma Gramatika ICH UND DU Sekunda ICH UND DU SCHULE U. LERNEN Obsah učiva Wir heißt du? Wer bist du? sich begrüßen, sich vorstellen Getränke Freizeitaktivitäten Familienmitglieder Aktivitäten zu Hause, Städtenamen, Ländernamen

Mehr

Deutschbuch 5 Gymnasium Baden Württemberg. Materialart Kapitel Seite Teilkompetenzen. Schülerbuch (ISBN )

Deutschbuch 5 Gymnasium Baden Württemberg. Materialart Kapitel Seite Teilkompetenzen. Schülerbuch (ISBN ) Fördermaterialien zum Rechtschreibtest 5 Hier finden Sie Übungsempfehlungen zu Materialien aus dem Lehrwerksverbund: zum Schülerbuch, zu den Handreichungen zum Unterricht, zum Arbeitsheft mit Übungs CD

Mehr

7/1,2 8/B 8/1 9/4 11/6 12/7 13/ /13 12/8-9 13/12 9/2-3 10/5

7/1,2 8/B 8/1 9/4 11/6 12/7 13/ /13 12/8-9 13/12 9/2-3 10/5 Monat Woche St. Lehrstoff - Lehrbuch Aufgaben im LB Aufgaben im AH Grammatik September 1 1 Lektion 1 Es geht um das Wetter 2 Sommer ade! - Wetterberichte 3 Wetterwörter - Wetterberichte - Himmelsrichtungen

Mehr

über Bilder sprechen jemanden auffordern/bitten; Erlaubnis und Verbot aussprechen über Erlebnisse berichten

über Bilder sprechen jemanden auffordern/bitten; Erlaubnis und Verbot aussprechen über Erlebnisse berichten Planet 2 Themenkreis 1 (1) Sport und Spaß KB 5, AB 5, LHB 12 bekannte Lexik zum Themenkreis aktivieren, Einstiegsseite in Partnerarbeit 1 bearbeiten Lektion 17 Klassenfahrt (4) 2 3 4 5 KB 67, AB 67, LHB

Mehr

INHALT. 1 Berufe und Familie. 13 Sprachen lernen. 14 Post und Telekommunikation. 2 Wohnen. 15 Medien. 3 Tourismus. 16 Im Hotel.

INHALT. 1 Berufe und Familie. 13 Sprachen lernen. 14 Post und Telekommunikation. 2 Wohnen. 15 Medien. 3 Tourismus. 16 Im Hotel. MODUL 1 1 Berufe und Familie Mein Opa war auch schon Bäcker. 11 2 Wohnen Wohin mit der Kommode? 15 3 Tourismus Hier finden Sie Ruhe und Erholung. 19 MODUL 5 13 Sprachen lernen Meine erste Deutschlehrerin

Mehr

Reflex Deutsch Débutant (A2)

Reflex Deutsch Débutant (A2) Reflex Deutsch Débutant (A2) Lektion Themen Sprachliches Handeln Phonetik / Grammatik Kapitel A Lektion 1 Rauchen / trinken, Gasthaus, Café / Bar, Personalien, Essen, Freizeit, Beruf Getränke bestellen,

Mehr

Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet. Schulfächer Wochentage Jahreszeiten Monate Essen und Trinken Zahlen (13 19; 20 90)

Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet. Schulfächer Wochentage Jahreszeiten Monate Essen und Trinken Zahlen (13 19; 20 90) Deutsch ist international! MODUL 1 LEKTION WORTSCHATZ KOMMUNIKATION Seite 10 Seite 12 Lektion 1 Hallo! A Hallo! B Ich mag Tennis! Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Zuneigung/Abneigung äußern buchstabieren

Mehr

5 rokov denná slovenský Forma hodnotenia Klasifikovanie známkou - Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

5 rokov denná slovenský Forma hodnotenia Klasifikovanie známkou - Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Škola (názov, adresa) Názov predmetu a skratka Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Základná škola, Komenského ul. 6, 064

Mehr

Reflex Deutsch Intermédaire Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort

Reflex Deutsch Intermédaire Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort Reflex Deutsch Intermédaire Issu de la méthode Sprachkurs Deutsch des Editions Diesterweg à Francfort Lektion Themen Sprachliches Handeln Phonetik / Grammatik Kapitel A Lektion 1 Meer, Hafen, Hamburg,

Mehr

Reflex Deutsch Intermédiaire (B1)

Reflex Deutsch Intermédiaire (B1) Reflex Deutsch Intermédiaire (B1) Lektion Themen Sprachliches Handeln Phonetik / Grammatik Kapitel A Lektion 1 Meer, Hafen, Hamburg, Essen, Trinken Orte, Häuser, Wohnung, Sich-Orientieren (Raum), Sich-

Mehr

Stundenpläne - Intensivkurs

Stundenpläne - Intensivkurs Boston University Dresden Engineering Program CAS LG 113 E DR (Beginners Course) Lucie Palisch Stundenpläne - Intensivkurs 18.02. Lektion 1 Sich begrüßen / verabschieden, nach dem Befinden fragen, sich

Mehr

Beim Wortklang auf die Endung d achten, eventuell mit Hunde erklären, da ist es deutlicher. Wort abbauen Hund Hun Hu H Wort aufbauen H Hu Hun Hund

Beim Wortklang auf die Endung d achten, eventuell mit Hunde erklären, da ist es deutlicher. Wort abbauen Hund Hun Hu H Wort aufbauen H Hu Hun Hund Hund Beim Wortklang auf die Endung d achten, eventuell mit Hunde erklären, da ist es deutlicher. Wort abbauen Hund Hun Hu H Wort aufbauen H Hu Hun Hund Das Wort Hund ist ein Namenwort (Nomen) Namenwörter

Mehr

Nemecký jazyk v 9. ročníku Dodatok č. 7

Nemecký jazyk v 9. ročníku Dodatok č. 7 OBSAH VYUČOVANIA Nemecký jazyk v 9. ročníku Dodatok č. 7 Tematický celok Úvod 1 Úvodná hodina Poďme! 5 Písmená a čísla Rodina a priatelia Pozdravy, pokyny v triede,... Abeceda, ceny, dátumy, dni, mesiace,...

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1 Turmzimmer 1: Übungen zum Wortschatz 1. Abschreiben: Wörter mit ck und tz 7. Abschreiben: Wörter mit v 2. Aufschreiben aus dem Gedächtnis: Wörter mit ck und tz 8. Aufschreiben aus dem Gedächtnis:

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

6 Vocabolario 'erst' / 'nur' / 'schon' 7 Scrivere Was würden Sie machen? 4 Grammatica die Adjektivdeklination (2)

6 Vocabolario 'erst' / 'nur' / 'schon' 7 Scrivere Was würden Sie machen? 4 Grammatica die Adjektivdeklination (2) Indice Skill 1 1 Grammatica der Konjunktiv II (1) 2 Ascoltare Ich würde gerne 3 Vocabolario Berufe / Tiere 4 Leggere Traumberufe 5 Grammatica der Konjunktiv II (2) 6 Vocabolario 'erst' / 'nur' / 'schon'

Mehr

Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick

Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick Grammatikthemen und -progression im UÜ berblick Niveaustufe A1 Fragesatz und Aussagesatz, Satzintonation W-Fragen Erste Verben im Präsens Personalpronomen du/sie, er/sie (3. Pers. Sg.) Präposition aus,

Mehr

IM BERUF Informationen zu einer Ausbildung

IM BERUF Informationen zu einer Ausbildung IM BERUF Informationen zu einer Ausbildung 2 57 1 Hören Sie den Gesprächsanfang und machen Sie Notizen zu den Fragen. a Was sagt Lorena über ihre Arbeit? anstrengend, b Was würde sie gern machen? 2 58

Mehr

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou

Pracovné listy na krúžok Nemčina hrou Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008

CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008 ÚVOD Cieľové poţiadavky na maturitnú skúšku v

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1 Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 4. Klasse Seite 1 1. Übungen zum Wortschatz 1. Abschreiben: Wörter mit ck und tz 2. Aufschreiben aus dem Gedächtnis: Wörter mit ck und tz 3. Abschreiben: Wörter mit

Mehr

TÉMA. Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA. Jazyk a komunikácia. Nemecký jazyk ročník,IV.OA-VIII.OA. Mgr.Júlia Perečiová.

TÉMA. Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA. Jazyk a komunikácia. Nemecký jazyk ročník,IV.OA-VIII.OA. Mgr.Júlia Perečiová. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia TÉMA Učebné texty 1.-4.ročník,IV.OA VIII.OA Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Jazyk a komunikácia

Mehr

Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache

Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache von Hilde Hess Steinhauer RAA / Büro für interkulturelle Arbeit Essen Beobachtungsbogen 1. Klasse Deutsch als Zweitsprache Name: Familiensprache: Zeitraum: Einschätzung: + / ++ / +++ Beobachtungskriterien

Mehr

Freizeit Sport Musik. Sportarten Leistungssport Massensport. Steigerungsformen extreme Sportarten. "sich überbewerten" Supermann, Superfrau

Freizeit Sport Musik. Sportarten Leistungssport Massensport. Steigerungsformen extreme Sportarten. sich überbewerten Supermann, Superfrau Themenkreis In der Freizeit Lektion 1 Sport (14 Unterrichtseinheiten) 1 Einstieg in den Themenkreis LB 7-8 AB 5 über Lehr- und Lernziele Freizeit Sport Musik 2-4 A Welcher Sport ist das? LB 9-11 AB 7-8

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL INTERMEDIO INTERACCIÓN ORAL

IDIOMA: ALEMÁN NIVEL INTERMEDIO INTERACCIÓN ORAL IDIOMA: ALEMÁN NIVEL INTERMEDIO INTERACCIÓN ORAL TEMA 1 WOHNEN 2 ARBEIT 3 REISEN 4 SPORT 5 ALT SEIN 6 GESUNDHEIT 7 AUSBILDUNG 8 KONSUM 9 ESSGEWOHNHEITEN 10 NEUE TECHNOLOGIEN WOHNEN Wir unterhalten uns

Mehr

Lernwegeliste Tous ensemble Band 1

Lernwegeliste Tous ensemble Band 1 Lernwegeliste Tous ensemble Band 1 Vorbemerkung Für den differenzierenden Unterricht gibt es in den folgenden Übersichten Vorschläge für Lernwegelisten auf drei Niveaus. Jeder Teil einer Lektion beginnt

Mehr

Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5. Descripción

Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5. Descripción Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 5 Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen im Deutschen.

Mehr

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008 ÚVOD Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku v

Mehr

Inhaltsverzeichnis nach Kapiteln

Inhaltsverzeichnis nach Kapiteln Inhaltsverzeichnis nach Kapiteln Inhaltsverzeichnis nach Kapiteln... Inhaltsverzeichnis nach Seiten... Konzeption.... Aufbau und Benutzung... Bildkarten: Wiederkehrende Figuren... IV VI X XX XXI Startkapitel

Mehr

Syllabus : Deutsch Niveau A1a

Syllabus : Deutsch Niveau A1a Niveau A1a jemanden begrüßen Fragesätze mit wie, woher, wann, wo, Länder und Sprachen Alphabet sich vorstellen nach Namen und Herkunft fragen buchstabieren Telefonnummer, Adresse, E-mail- Adresse nennen

Mehr

SYLLABUS: DEUTSCH. Grammatik und Syntax Grammatica e sintassi

SYLLABUS: DEUTSCH. Grammatik und Syntax Grammatica e sintassi SYLLABUS: DEUTSCH Stufe A1a Jemanden begrüßen Sich und andere vorstellen Nach Namen und Herkunft fragen Buchstabieren Ein Gespräch beginnen Etwas bestellen und bezahlen Telefonnummern nennen und verstehen

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 1. Klasse Seite 1

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 1. Klasse Seite 1 Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 1. Klasse Seite 1 1. Wie klingen die Buchstaben? 1 1. Finde das a! 2. Finde das b! 3. Finde das c! 4. Finde das d! 5. Finde das e! 6. Finde das f! 7. Finde das g! 8.

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 5. Klasse

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 5. Klasse Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 5. Klasse 1. Lesen und Raten 1. Rückwärts lesen, vorwärts schreiben 2. Rückwärts hören, vorwärts schreiben 3. Fremdwortgalgen 4. Höre auf den Satz 5. Schau auf den Satz

Mehr

- Tageszeiten - Befinden: Wie geht es dir? - das Alphabet; buchstabieren - Zahlen 1-100

- Tageszeiten - Befinden: Wie geht es dir? - das Alphabet; buchstabieren - Zahlen 1-100 Hallo! Guten Tag! Seite 11 - sich begrüßen/verabschieden - Angaben zu Personen (Name, Adresse, Nationalität) - Höflichkeit: du oder Sie? - Tageszeiten - Befinden: Wie geht es dir? - das Alphabet; buchstabieren

Mehr

Französisch. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. Detailhandelsfachleute

Französisch. Stoffplan Wirtschaftsschule Thun. Detailhandelsfachleute Französisch Stoffplan Wirtschaftsschule Thun Detailhandelsfachleute Fassung vom 31.05.2013 Grundsätzliches Wir gestalten den Unterricht nach handlungsorientierten, prozessorientierten, zielorientierten,

Mehr

Thema Übungstyp Grammatik

Thema Übungstyp Grammatik 1 6 Das ist kein... Telefonate am Bahnhof Multiple Choice Auswahl indefiniter Artikel / Negativartikel im Nominativ 7 Am Bahnhof Gespräch auf dem Bahnsteig Multiple Choice Auswahl Possessivartikel 8 Im

Mehr

0,75 hodiny týždenne, spolu 24 konzultačných hodín Prvý, druhý 6421 L spoločné stravovanie 6411 L prevádzka obchodu slovenský jazyk a literatúra

0,75 hodiny týždenne, spolu 24 konzultačných hodín Prvý, druhý 6421 L spoločné stravovanie 6411 L prevádzka obchodu slovenský jazyk a literatúra Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Slovenský jazyk a literatúra 0,75 hodiny týždenne, spolu 24 konzultačných hodín Prvý, druhý 6421 L spoločné stravovanie

Mehr

PROGRAM NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO Moduł 1 Moduł 2 PROGRAM NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO - 210 godzin (7 modułów) Studium Języków Obcych PW Podręcznik Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Ćwiczone sprawności językowe 2A Lektion1 2A Lektion

Mehr

Themenliste MITTELSTUFE

Themenliste MITTELSTUFE 1. Das Individuum Aussehen Themenliste MITTELSTUFE Charakter, Beschreibung der Persönlichkeit Ideale Frau, idealer Mann Mode, Trends Schönheitspflege 2. Zwischenmenschliche Kontakte Freundschaft Schülerkontakte;

Mehr

DESCRIPCIÓN. Federico Lahoz. "Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I

DESCRIPCIÓN. Federico Lahoz. Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I 224 Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I DESCRIPCIÓN "Deutsch Dexway Beruflich - Niveau B1 - Kurs I In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

Stoffverteilung: Die Deutschprofis A1.1 Version für 70 UE / Schuljahr

Stoffverteilung: Die Deutschprofis A1.1 Version für 70 UE / Schuljahr : Version für 70 UE / Schuljahr Lektion 1: SO KLINGT DEUTSCH Namen und Vokale Tiernamen international 1 7 70 75 die Deutschprofis kennen lernen, in Klang und Rhythmus der deutschen Sprache einsteigen 8

Mehr

mit Freunden ausgehen? Wann gehst du abends mit Freunden aus? Wohin gehst du abends mit Freunden?

mit Freunden ausgehen? Wann gehst du abends mit Freunden aus? Wohin gehst du abends mit Freunden? Teil SPRECHEN - Teil 2 - Arena A2 Test 1 (S. 33) Aufgabenblatt A: Was machst du oft abends? Abendessen? Um wie viel Uhr isst du zu Abend? Was isst du zu Abend am liebsten? fernsehen, diskutieren? Was siehst

Mehr

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 5. Klasse

Lerninhalte ALFONS Lernwelt Deutsch 5. Klasse Seite 1 Turmzimmer 1: Lesen und Raten 1. Rückwärts lesen, vorwärts schreiben 7. Ohrentraining 2. Rückwärts hören, vorwärts schreiben 8. Europäerinnen und Europäer 3. Fremdwortgalgen 9. Europäische Leckereien

Mehr

In den Straßen unserer alten Stadt gibt es viele schöne Geschäfte. Ich gehe oft

In den Straßen unserer alten Stadt gibt es viele schöne Geschäfte. Ich gehe oft Lösung und Bewertung für den Test zur Selbsteinschätzung (für dieteilnahme am Vorkurs B+) Hier ist die Lösung s Tests. Sie können nun Ihr Testergebnis bewerten und sehen, ob Sie den Test bestanden haben

Mehr

Andrea Niňo (Sprachgruppenleiterin Romanische Sprachen) in jedem Semester

Andrea Niňo (Sprachgruppenleiterin Romanische Sprachen) in jedem Semester in zugeordnete s Spanisch Allgemeinsprache G1As Spanisch: Grundstufe 1/Allgemeinsprache (GER A1) Das Modul dient der Einführung in die spanische. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben)

Mehr

ENGLISCH Klasse5 Zeit Unit 1: Lernbereiche Kompetenzen Anforderungen aus den Lernbereichen OL: Seite/Übung 5,5

ENGLISCH Klasse5 Zeit Unit 1: Lernbereiche Kompetenzen Anforderungen aus den Lernbereichen OL: Seite/Übung 5,5 ENGLISCH Klasse5 Zeit Unit 1: Lernbereiche Kompetenzen Anforderungen aus den Lernbereichen OL: Seite/Übung 5,5 Hör-/Sehverstehen Vorstellungs- und Begegnungssituationen S. 13/1 Unterrichtsalltag S. 14/1

Mehr

Mit Erfolg zu Start Deutsch

Mit Erfolg zu Start Deutsch Hans-Jürgen Hantschel Verena Klotz Paul Krieger Mit Erfolg zu Start Deutsch Übungsbuch Ernst Klett Sprachen Stuttgart Bildquellenverzeichnis S. 142: Ernst Klett Sprachen GmbH, Klett Edition Deutsch, mit

Mehr

Substantiv / Artikelwort: Die Deklination

Substantiv / Artikelwort: Die Deklination Substantiv / Artikelwort: Die Deklination Das Substantiv hat ein Artikelwort. Das Artikelwort sagt uns: Das Substantiv ist mask., neutr. oder fem. Das Substantiv ist Sg. oder Pl. Das Substantiv bildet

Mehr

Im Sommer 29. Wohin geht s? 1 KAPITEL 2 KAPITEL 1

Im Sommer 29. Wohin geht s? 1 KAPITEL 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 Wohin geht s? 1 Lektion A 2 Was tragen sie? 2 Auf dem Weg zum Flughafen 4 Für dich 6 Sprache Comparison of Adjectives and Adverbs 6 Aktuelles Means of Transportation 9 Persönliches 12 Rollenspiel

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

Утвърдил: Директор: /Т. Крумова/

Утвърдил: Директор: /Т. Крумова/ ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СИМЕОН РАДЕВ Перник 2304 Перник, ул. Бл.Гебрев 17; тел./факс: 076/ 67 01 40; 67 01 20 www.simeonradev.org; e-mail:gp4e@mail.bg КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 - vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka

Mehr

TANTÁRGYI MINIMUM KÖVETELMÉNY - Német nyelv 9. évfolyam

TANTÁRGYI MINIMUM KÖVETELMÉNY - Német nyelv 9. évfolyam TANTÁRGYI MINIMUM KÖVETELMÉNY - Német nyelv 9. évfolyam Kommunikation Grammatik internationale Wörter aud Deutsch - das Alphabet verstehen jemanden begrüßen sich u. andere vorstellen nach Namen und Herkunft

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Regelmige Verben des Deutschen zum ben & Nachschlagen

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Regelmige Verben des Deutschen zum ben & Nachschlagen Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Regelmige Verben des Deutschen zum ben & Nachschlagen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Seite 4 Vorwort

Mehr

Text a passt zu mir. Meine beste Freundin heißt. Freundschaft. Texte und Bilder Was passt zusammen? Lest und ordnet zu.

Text a passt zu mir. Meine beste Freundin heißt. Freundschaft. Texte und Bilder Was passt zusammen? Lest und ordnet zu. Freundschaft 1 a Die beste Freundin von Vera ist Nilgün. Leider gehen sie nicht in dieselbe Klasse, aber in der Freizeit sind sie immer zusammen. Am liebsten unterhalten sie sich über das Thema Jungen.

Mehr

Schulsachen 1 Ziele und Inhalte

Schulsachen 1 Ziele und Inhalte LEKTION 5 NOCH DREI TAGE A Schulsachen 1 Ziele und Inhalte Landeskunde Schulsachen zu Hause und in der Klasse Ein deutscher Schüler hat wahrscheinlich keine grundsätzlich anderen Sachen mit in der Klasse

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Deutschkurs 2 Lehrplan

Deutschkurs 2 Lehrplan Deutschkurs 2 Lehrplan 1. Unit 01 - Lektionen 1 bis 5 i. Heidelberg Deutschland ii. Zurückkehren nach Köln iii. Wir sind in München zurückgekommen! i. Wiederholung -- Substantive: mit einem Adjektiv ohne

Mehr

Flucht & Integration Kinder / Jugendliche > Spiele

Flucht & Integration Kinder / Jugendliche > Spiele Derzeit wird an der Fachstelle Stuttgart eine umfassende Broschüre zum Thema Bibliotheken und Flüchtlinge erarbeitet, die im Frühjahr 2016 erscheinen soll. In diesem Zusammenhang entstanden Literaturlisten,

Mehr

Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción

Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción Deutsch Dexway Reden wir Unlimited - Niveau B1 - Kurs I Descripción In dieser Stufe lernen Sie, über die Vergangenheit und die Zukunft zu sprechen. Sie benutzen dabei die verschiedenen Vergangenheitsformen

Mehr

Deutsch für Jugendliche ZfA-Rahmenplan-Umsetzung

Deutsch für Jugendliche ZfA-Rahmenplan-Umsetzung Übersicht über die Kursbuchinhalte entsprechend der Kompetenzerwartungen für das Referenzniveau A1 des GeR gemäß dem Rahmenplan Deutsch als Fremdsprache für das Auslandsschulwesen Der Rahmenplan für Deutsch

Mehr

Maturitní okruhy z německého jazyka

Maturitní okruhy z německého jazyka Maturitní okruhy z německého jazyka 1. Ich stelle mich vor Ich stelle mich und unsere Familie vor Mein Lebenslauf Mein Tagesablauf/ an den Werktagen/ am Wochenende Meine Freizeit 2. Familie und Aktivitäten

Mehr

Schulinternes Curriculum SII Fach Russisch (neu einsetzend)

Schulinternes Curriculum SII Fach Russisch (neu einsetzend) Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Unterrichtsvorhaben I in EF Soziokulturelles Orientierungswissen erste Informationen zu Russland Hörverstehen Grundlagen der russischen Phonetik kennenlernen; Unterrichtsgespräche

Mehr

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch 1 Rucksack oder Stick Kommunikation Wortschatz Grammatik Landeskunde Gewicht angeben nach Preis fragen über Preise sprechen ausdrücken, in welche

Mehr

GERMAN SPECIFICATION A. Topics for Conversation. Personal Relationships

GERMAN SPECIFICATION A. Topics for Conversation. Personal Relationships GERMAN SPECIFICATION A Topics for Conversation Personal Relationships 1. Wie kommst du mit deinen Eltern aus? 2. Hättest du gern einen Bruder / eine Schwester? 3. Warum ist es besser Einzelkind zu sein

Mehr

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch

Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch Detailliertes Inhaltsverzeichnis zu Kurs- und Arbeitsbuch Wir machen eine Reise nach Deutschland Kommunikation Wortschatz Grammatik Deutsche Orts- und Städtenamen 1 Im Park jdn. begrüßen sich kennenlernen

Mehr

Stenografie. Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Lernheft 5: Lernheft 6: Lernheft 2: Lernheft 3: Lernheft 7: Lernheft 4: Lernheft 8:

Stenografie. Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Lernheft 5: Lernheft 6: Lernheft 2: Lernheft 3: Lernheft 7: Lernheft 4: Lernheft 8: Stenografie Inhaltsverzeichnis aller Lernhefte Lernheft 1: Grundsätzliches zu Arbeitsmaterialien und Übungstechniken 1. 1 Einleitung 1. 2 Grundsätzliches zu Arbeitsmaterialien und Übungstechniken 1. 3

Mehr

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung

Modul 7 BEHÖRDEN. Zusammenfassung Modul 7 BEHÖRDEN Zusammenfassung In diesem Modul lernen wir verschiedene Behörden und offizielle Stellen sowie deren Aufgabengebiete kennen. Es werden einige Fragen aus dem praktischen Alltag behandelt:

Mehr

Kapitel 2. Wir kommunizieren... 37. Wir üben Grammatik... 52. Wir drillen... 58. Wir spielen... 59

Kapitel 2. Wir kommunizieren... 37. Wir üben Grammatik... 52. Wir drillen... 58. Wir spielen... 59 Inhalt Inhalt Kapitel 1 Wir kommunizieren............................... 7 Begrüßen und sich vorstellen...................... 7 Familie und Freunde vorstellen; mit Erwachsenen sprechen..............................

Mehr

DIRECCIÓ GENERAL D ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS Conselleria d Educació PROVES DE CERTIFICACIÓ THEMA 1: WIE LERNE ICH DEUTSCH?

DIRECCIÓ GENERAL D ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS Conselleria d Educació PROVES DE CERTIFICACIÓ THEMA 1: WIE LERNE ICH DEUTSCH? BLATT 1 KANDIDAT A AUFGABE 1 MONOLOG Lesen Sie die Aufgabenstellung. Sprechen Sie über drei der vorgeschlagenen Aspekte. Sie dürfen auch andere Aspekte Ihrer Wahl ansprechen. Sie sprechen ungefähr 3 3

Mehr

Syllabus : Deutsch Niveau A1a

Syllabus : Deutsch Niveau A1a Niveau A1a jemanden begrüßen Fragesätze mit wie, woher, wann, wo, Länder und Sprachen Alphabet sich vorstellen nach Namen und Herkunft fragen buchstabieren Telefonnummer, Adresse, E-mail- Adresse nennen

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Verb-Trainer - Das richtige Verb in der richtigen Form Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Seite 4 Vorwort 5

Mehr

sollen Elisas Bruder soll Popsänger sein.

sollen Elisas Bruder soll Popsänger sein. Vorwort Liebe Lernende! MOTIVE ist ein kompaktes Lehrwerk. Es soll Sie in möglichst kurzer Zeit zu den Niveaustufen A1, A2 und B1 des Europäischen Referenzrahmens führen. Das Erlernen einer Fremdsprache

Mehr

BLOOMING LATE. Präsentation

BLOOMING LATE. Präsentation Präsentation 1 KAFFEE_TREFF 2009 -- VHS-KLASSE 1990 2 1 IST ENGLISCH EINE SCHWIERIGE SPRACHE ZU LERNEN? 2 HAT ES EINEN SINN, ENGLISCH ZU LERNEN? 3 WELCHE SIND DIE LERNBEDÜRFNISSE DER 50 +? 3 4 WARUM IST

Mehr

Kinderrechte- Reisepass

Kinderrechte- Reisepass Mein Kinderrechte- Reisepass Mein Foto Mein Reisestempel Mein Name Mein Geburtsdatum Meine Adresse Meine Schule Meine Klasse Meine Vertrauensperson Meine Reise zur Entdeckung der Kinderrechte. Rechte und

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Tests in Deutsch - Lernzielkontrollen 4. Klasse

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Tests in Deutsch - Lernzielkontrollen 4. Klasse Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Tests in Deutsch - Lernzielkontrollen 4. Klasse Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 284 Tests in Deutsch Lernzielkontrollen

Mehr

Schritte zum Rechtschreiben Inhaltsverzeichnis R 0.0.0 Seite 1. Inhaltsverzeichnis. Anmerkungen zur Diktatpraxis

Schritte zum Rechtschreiben Inhaltsverzeichnis R 0.0.0 Seite 1. Inhaltsverzeichnis. Anmerkungen zur Diktatpraxis Inhaltsverzeichnis R 0.0.0 Seite 1 Inhaltsverzeichnis Grundlagen R 0.0.1 R 0.0.2 R 0.1 R 0.1.1 R 0.2. R 0.2.1 R 0.2.2 R 0.3 R 0.3.1 R 0.4 R 0.4.1 R 0.5. R 0.5.1 R 0.5.1.1 R 0.5.1.2 R 0.6 Strategiegeleiteter

Mehr