ALUTHERM 1000 / 1500 / 2000 Wi-Fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ALUTHERM 1000 / 1500 / 2000 Wi-Fi"

Transkript

1 NL - Instructiebekje DE - Bedienungsanleitung EN - Instructin bklet FR - Manuel d utilisatin CS - Návd k pužití SK - Návd na pužitie ALUTHERM 1000 / 1500 / 2000 Wi-Fi elektrische cnvectrkachel elektrische Knvektrheizung electrical cnvectr heater cnvecteur électrique elektrické knvektrvé tpení elektrický knvektrvý hrievač Art.nr / / Art.nr. Swiss plug: / /

2 NL Dit symbl p uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbl n yur device means: d nt cver! DE Dieses Symbl auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken! FR Ce symble sur vtre appareil signifie : ne pas cuvrir! DA Dette symbl betyder: Må ikke tildækkes! SV Den här symblen betyder: får ej övertäckas! NO Dette symblet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til! FI Tämä laitteessa leva symbli tarkittaa: ei saa peittää! HU A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le! CS Tent symbl na vašem zařízení znamená: nezakrývejte! PL Ten symbl na urządzeniu znacza: nie zakrywać! SK Tent symbl na vašm zariadení znamená: nezakrývajte! RO acest simbl ce apare pe aparatul dumneavastră înseamnă: nu acperiţi RU Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать! IT Quest simbl sul dispsitiv indica: nn cprire! 2

3 3

4 Nederlands Technische gegevens Type Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Aansluitspanning V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Vermgen 1000W 1500W 2000W Instelmgelijkheden 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Thermstaat Dagtimer Weektimer Islatieklasse IP24 IP24 IP24 Afmetingen 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Gewicht 3,7 kg 4,4 kg 5,2 Algemene veiligheidsvrschriften 1. Lees vr gebruik dit instructiebekje zrgvuldig en geheel dr. Bewaar het m het in de tekmst ng eens te kunnen raadplegen. 2. Cntrleer vr gebruik uw nieuwe kachel (incl. kabel en stekker) p zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging. 3. Gebruik de kachel niet vrdat hij vlledig geïnstalleerd is cnfrm de vrschriften nder Installatie. 4. Deze kachel is uitsluitend bedeld vr nrmaal huishudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen vr bijverwarming in huis. 5. Deze kachel is in principe geschikt vr gebruik in natte f vchtige ruimtes als badkamers, wasruimtes enz. (IP24). Hud hem evenwel minimaal 1,5 m. verwijderd van watertappunten en waterreservirs (bad, wastafel, tilet) en zrg ervr dat hij nit in water kan vallen en dat er geen water de kachel binnendringt. Mcht tch it water de kachel binnendringen, neem dan éérst de stekker uit het stpcntact! Een inwendig nat gewrden kachel niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dmpel k sner f stekker nit in water f andere vleistf en raak de kachel 6. Aansluitspanning en frequentie, vermeld p het apparaat, dienen vereen te kmen met die van het te gebruiken stpcntact. Het te gebruiken stpcntact dient vrzien te zijn van randaarde en de elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mamp.). 7. Rl de elektrkabel vlledig af vr u de stekker in het stpcntact steekt, en zrg ervr dat hij nergens met de kachel in cntact kmt f anderszins heet kan wrden. Leid de kabel niet nder tapijt dr, bedek hem niet met matten, lpertjes.i.d. en hud de kabel buiten de lprute. Zrg ervr dat er niet p getrapt wrdt en er geen meubels p wrden gezet. Leid de kabel niet m scherpe heken en wind hem na gebruik niet te strak p! 8. Het gebruik van een verlengsner wrdt afgeraden mdat dit ververhitting en brand kan verrzaken. Is het gebruik van een verlengsner nvermijdelijk, zrg wifi 4

5 dan vr een nbeschadigd, gedgekeurd verlengsner met een minimale drsnee van 3 x 1,5 mm² (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) en een minimaal tegestaan vermgen van 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000). Rl het sner altijd geheel af m ververhitting te vrkmen! 9. Om verbelasting en drgebrande zekeringen te vrkmen geen andere apparatuur p hetzelfde stpcntact f dezelfde elektrische grep aansluiten als waar de kachel p aangeslten is. 10. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m². 11. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de hfdschakelaar en neem dan de stekker uit het stpcntact. Nit de kachel d.m.v. de stekker uitschakelen! 12. Een kachel bevat inwendig hete en/f gleiende en vnkende delen. Gebruik hem dus niet in een mgeving waar brandstffen, verf, ntbrandbare vleistffen en/f gassen enz. wrden bewaard. 13. Plaats de kachel niet vlakbij- nder- f gericht p een stpcntact en niet in de buurt van pen vuur f warmtebrnnen. 14. Gebruik de kachel niet vlakbij f gericht p meubels, dieren, grdijnen, papier, kleding, beddenged f andere brandbare zaken. Hud dit minstens 1 meter van de kachel verwijderd! 15. Bedek een kachel nit! Ventilatiepeningen mgen p geen enkele wijze wrden geblkkeerd, m brand te vrkmen. Gebruik de kachel dus k nit m kleding p te drgen f iets p te zetten. 16. De lucht rnd een kachel met vrij kunnen circuleren. Plaats hem dus niet te dicht p muren f grte vrwerpen en niet nder een plank, kast.i.d. Zie vr de minimale vrije ruimtes rnd de kachel Installatie. 17. Vrkm dat vreemde vrwerpen dr de ventilatie- f uitblaaspeningen de kachel binnendringen. Dit kan een elektrische schk, brand f beschadiging verrzaken. 18. Deze kachel kan, behalve handmatig, k met een timer f een app wrden bediend. He u hem k in werking stelt, zrg er te allen tijde vr dat alle veiligheidsvrschriften in acht zijn genmen! 19. Altijd stekker uit het stpcntact als de kachel niet in gebruik is! Pak de stekker daarte in de hand; trek nit aan het sner! 20. Deze kachel wrdt heet tijdens het gebruik. Om brandwnden te vrkmen niet met de blte huid de hete ppervlakken aanraken! 21. Schakel altijd de kachel uit, neem de stekker uit het stpcntact en laat de kachel eerst afkelen wanneer u: - de kachel wilt schnmaken - nderhud aan de kachel wilt uitveren - de kachel aanraakt f verplaatst. 22. Zrg vr zrgvuldig tezicht wanneer dit apparaat wrdt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsnbekwame persnen f huisdieren. Kinderen, jnger dan 3 jaar dienen uit de buurt te wrden gehuden, tenzij er cntinu tezicht p hen is. Kinderen, uder dan 3 jaar maar jnger dan 8 jaar mgen het apparaat uitsluitend aan- f uitschakelen als het apparaat p zijn nrmale werkplek geïnstalleerd is en wanneer er tezicht p hen wrdt gehuden f wanneer zij instructies hebben ntvangen aangaande het p veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan 5

6 verbnden zijn. Kinderen, uder dan 3 jaar maar jnger dan 8 jaar mgen niet de stekker in het stpcntact steken, niet het apparaat regelen f reinigen en er geen gebruikersnderhud aan uitveren. 23. Dit apparaat kan dr kinderen van 8 jaar en uder en persnen met verminderde fysieke, zintuiglijke f geestelijke vaardigheden f gebrek aan ervaring en kennis wrden gebruikt wanneer er tezicht p hen wrdt gehuden f wanneer zij instructies hebben ntvangen aangaande het p veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbnden zijn. Kinderen mgen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersnderhud mgen niet dr kinderen znder tezicht wrden uitgeverd 24. Hud de kachel schn. Stf, vuil en/f aanslag in de kachel is een veelvrkmende reden vr ververhitting. Zrg ervr dat dergelijke neerslag regelmatig wrdt verwijderd. 25. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen cnstateert aan apparaat, elektrkabel f stekker, f wanneer het slecht functineert, is gevallen f p andere wijze een string vertnt. Breng het cmplete apparaat terug naar uw leverancier f een erkend elektricien vr cntrle en/f reparatie. Vraag altijd m riginele nderdelen. 26. Gebruik geen tevegingen/accessires p de kachel, die niet zijn aanbevlen f geleverd dr de fabrikant. 27. Het apparaat (incl. elektrkabel en stekker) mag uitsluitend wrden gepend en/f gerepareerd dr daarte bevegde en gekwalificeerde persnen. 28. Gebruik de kachel uitsluitend vr het del waarvr hij is ntwrpen en p de wijze zals beschreven in dit instructiebekje. Afwijkingen van 26, 27 & 28 kunnen schade, brand en/f persnlijk letsel verrzaken. Zij den de garantie vervallen en leverancier, imprteur en/f fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid vr de gevlgen! Beschrijving 1. Rster warmteafgifte 2. Luchtinlaatrster 3. Bedieningspaneel en LED-display 4. Hfdschakelaar 5. Afstandsbediening 6

7 Het LED-display (3) heeft 4 lijnen: 1 e lijn: - 3 znnetjes, die aangeven f de kachel p laag, middel f hge capaciteit werkt. - Het wifi-symbl. Als er wifi-verbinding is, brandt dit symbl cnstant. - P : thermstaatwerking dan wel werking vlgens weektimer. - M : werking p ingesteld vermgen. 2 e lijn: - SET geeft aan dat er dag f tijd kan wrden ingesteld. - ON geeft aan dat de kachel is ingeschakeld. - OFF geeft aan dat de kachel dr de stand-by knp f de mvalbeveiliging is uitgeschakeld. - De cijfers tnen de temperatuur 3 e lijn: - De tijd: zwel de gewne tijd als de ingestelde tijden vr de weektimer. 4 e lijn: - De dagen van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag enz. De kachel met altijd aan een muur wrden pgehangen; hij mag nit staand wrden gebruikt! Gebruik hem niet vr u hem vlgens de nderstaande vrschriften hebt geïnstalleerd. Installatie Verwijder al het verpakkingsmateriaal en hud het buiten het bereik van kinderen. Cntrleer na verwijdering van de verpakking f het apparaat geen beschadigingen f tekenen die p een fut/defect/string kunnen wijzen, vertnt. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tt uw leverancier ter cntrle / vervanging. Kies een stevige, vlakke en ldrechte wand van nbrandbaar en niet-smeltend materiaal (dus niet van hut, synthetisch materiaal.i.d.!) m de kachel aan p te hangen. Bepaal de plaats waar u de kachel wilt phangen. Zrg er daarbij vr dat de kachel te allen tijde vldende vrije ruimte rnd zich heeft en er geen brandbare materialen te dicht bij de kachel kunnen kmen (zie k de veiligheidsvrschriften). Plaats de kachel niet achter een deur! De nderzijde van de kachel dient minimaal 30 cm. van de vler verwijderd te zijn, de zijkanten minstens 30 cm. van zijmuren en de bvenzijde minimaal 150 cm. van het plafnd, verhangende planken enz. Bevestig 2 phangbeugels aan de muur. Kies vr een linker- en een rechterbeugel en bevestig ze met de sleuf naar bven, de krte kanten tegen de 7

8 wand en naar elkaar te gericht (zie k de afbeeldingen p pag. 3). Br daarte 2 gaten in de wand, met een nderlinge afstand van 255 mm. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), minstens 61 cm. bven de vler en vlkmen hrizntaal van elkaar. Duw pluggen in de brgaten en schref de beugels met 2 grte schreven tegen de wand. Schref de andere 2 beugels met de kleine schrefjes nderaan de kachel, in de daarvr bestemde gaatjes (zie afb.): schrefje dr de lange kant van de beugel, de krte kant naar beneden gericht. De krte kant kmt nu t.z.t. tegen de muur. Hang de kachel in de beide phangbeugels en laat hem in de gleufjes zakken. De krte kanten van de andere 2 beugels vallen nu tegen de muur. Teken af waar deze tegen de wand geschrefd meten wrden en til de kachel weer uit de phangbeugels. Br 2 gaten p de gemerkte plaatsen en vrzie ze van pluggen. Hang de kachel weer in de phangbeugels, laat hem zakken en schref de laatste 2 grte schreven dr de nderste beugels tegen de wand. Cntrleer f uw kachel exact hrizntaal en nwrikbaar hangt, met de juiste minimumafstanden tt vler, plafnd en evt. zijmuren. Ingebruikname en Werking Cntrleer f de hfdschakelaar p O (uit) staat. Cntrleer f de kachel stabiel en ged rechtp hangt, cnfrm alle vrschriften. Steek de stekker in een 220/240V geaard stpcntact. Zet de hfdschakelaar p I (aan). Op het display verschijnt OFF. Werking met het bedieningspaneel Het bedieningspaneel (3) heeft 6 knppen: MOD / SET / WEEK / + / - / en de aan/uit-knp Om de kachel in te schakelen drukt u nu p de aan/uit-knp. Het display licht p en de kachel kan wrden bediend. Stel nu dag en tijd in. Druk wat langer p SET tt er SET p het scherm verschijnt. De nummers van de weekdagen (lijn 4) gaan knipperen. Zek met de + en knppen de juiste dag (1 maandag, 2 = dinsdag enz.) en bevestig met SET. Nu knipperen de uren. Zek met de + en knppen het juiste uur en bevestig met SET. Nu knipperen de minuten. Zek met de + en knppen de juiste minuten en bevestig met SET. Nu zijn dag en tijd ingesteld. Let p: De instelling van dag en tijd verdwijnt als de kachel wrdt uitgeschakeld met de hfdschakelaar f de stekker; bij uitschakeling dmv. de aan/uit-knp blijven deze instellingen bewaard. Als u geen dag en tijd instelt, gaat de kachel er van uit dat het dag 1 en uur is. 8

9 Het scherm dft na twee minuten autmatisch en kan met elke willekeurige knp weer wrden ingeschakeld. Druk nu p MOD m in te stellen f u vlgens de M- f P-functie wilt werken. Onder M-functie stelt u nu met de + en knppen (afstandsbediening: met de balkjesknp) een vermgen in waar de kachel cntinu mee zal blijven werken: laag, middel f hg, zie technische gegevens. De thermstaat is niet in te stellen. Onder P-functie kunt u met de + en knppen een gewenste temperatuur instellen die de kachel zal prberen te handhaven. De kachel kiest autmatisch het juiste vermgen: 1 f 2 graden pwarmen = laag, 3, 4 f 5 graden pwarmen is middel en 6 f meer graden pwarmen is hg. Als de gewenste temperatuur is bereikt schakelt de kachel autmatisch uit, en weer in wanneer het afkelt. Onder P-functie kunt u k de weektimer instellen. Dr p WEEK te tetsen kunt u de weektimer-infrmatie instellen f cntrleren. Let p! Om de weektimer in te stellen dient u wel eerst dag en tijd crrect te hebben ingeverd!). Instelling weektimer: Hudt de knp WEEK wat langer ingedrukt. Er verschijnt knipperend 01 p het scherm. Kies met de + en knppen vr 01 (eenmalige instelling) f ][ (de instelling die u aanmaakt zal elke week wrden uitgeverd). Bevestig met SET. Let p: de instelling(en) die u nder eenmalig (01) maakt, met(en) in de huidige week vallen. Op zndag (dag 7) m uur wrden alle eenmalige instellingen p nn-actief gezet. Een instelling die u p dinsdag maakt vr zaterdag zal dus werken, een instelling die u p zaterdag maakt vr dinsdag werkt niet. Let p: een eenmalige instelling (01) zal dr de kachel k maar één keer wrden uitgeverd, maar de timerinstelling blijft nn-actief wel in het geheugen staan en neemt dus de plaats in van één van de vier mgelijke instellingen p die dag. U kunt hem dus beter verwijderen, zie verderp. Nu knippert ON. Met de + en knppen kunt u nu kiezen tussen ON en OF: wel f geen anticipatie. Bij ON zal de kachel 20 minuten vr de ingestelde inschakelingstijd de temperatuur in de ruimte cntrleren. Met er meer dan 6 graden pgewarmd wrden, dan zal de kachel vast p vl vermgen inschakelen m de ruimte p de inschakeltijd p de juiste temperatuur te hebben. Bij 3, 4 f 5 graden verschil schakelt hij in f middelvermgen en bij 1 f 2 graden verschil p laag vermgen. Wilt u deze vr-inschakeling niet, schakel anticipatie dan uit: OF. Druk p SET ter bevestiging. Let p: de keuze vr de instelling eenmalig f herhalend en wel/geen anticipatie geldt nu vr alle timer-instellingen! 01 SET ON verschijnt p het scherm, ten teken dat u de eerste aan -tijd kunt instellen. Nu kunt u met de + en tetsen de dag van de week vr de instelling selecteren. Druk p SET bij de juiste dag. Nu verschijnt de temperatuur (standaard 25 ) knipperend p het scherm. Met de + en knppen kunt u deze aanpassen, van 0 tt 37 C. Bevestig met SET. Nu knipperen de uren. Kies het gewenste uur en bevestig met SET. Vervlgens knipperen de minuten. Kies de gewenste minuten en bevestig met SET. Uw eerste inschakeltijd is nu ingesteld. 9

10 Nu verschijnt 01 SET OFF p het display, ten teken dat u de uitschakeltijd in met stellen. De dat p dezelfde wijze als beschreven in de bvenstaande 2 punten. Uw eerste instelling is nu klaar. Er verschijnt 02 p het scherm. U kunt nu p dezelfde wijze een tweede in- en uitschakeling aanmaken in ttaal 4 per dag, 28 per week. Wilt u dat niet, wacht dan tt het scherm naar het standaard beeld terugschakelt. Let p! Alle timerinstellingen (max. 28 per week) zullen successievelijk wrden afgewerkt. Zrg er dus vr dat ze geen tegenstrijdigheden bevatten! Schakel de kachel nu met de aan/uit-schakelaar uit. Op het scherm verschijnt P en OFF, ten teken dat er wel een inschakeling is geprgrammeerd, maar de kachel mmenteel niet werkt. Op het ingestelde tijdstip zal hij autmatisch inen weer uitschakelen. De ingestelde timergegevens blijven wél bewaard na uitschakeling d.m.v. hfdschakelaar f stekker. Wanneer u een aantal keren krt p WEEK drukt krijgt u achtereenvlgens de vlgende timerinstellingen te zien: - Eenmalig f wederkerend - Anticipatie aan f uit - Thermstaatinstelling - Timer n-tijd - Timer-ff tijd - Vlgende timerinstelling Wanneer u een bepaalde instelling wilt wissen drukt u wat langer p WEEK en zek vervlgens de timerinstelling die u wilt wissen. Passeer daarte eerst 01- ][ en n/ff dr krt p SET te drukken. Wanneer het nummer van de timerinstelling die u wilt wissen verschijnt, drukt u langere tijd p SET. U hrt een krte piep en de geselecteerde instelling is nu gewist. Wanneer u alle timer-instellingen wilt wissen, hud dan eerst de WEEK-knp langer ingedrukt. Druk dan langere tijd tegelijk p de MOD en SET-knp, tt u een piep hrt. Op het scherm verschijnt 88:88, ten teken dat alle instellingen zijn gewist. Let p: alle timer-instellingen tegelijk wissen kan alleen met de knppen van het bedieningspaneel, niet met de afstandsbediening! Wanneer u de timergegevens wilt behuden maar de timer vr bepaalde tijd niet wilt gebruiken, hud dan de WEEK-knp langer ingedrukt en druk dan langere tijd p MOD, tt TIME verdwijnt van het scherm m aan te geven dat de gegevens bewaard blijven maar niet actief zijn. Dr weer p MOD te drukken tt TIME weer verschijnt activeert u de timer weer. Schermbeveiliging: Als er bij een werkende kachel 2 minuten lang niets aan de instellingen is verandert zal het LED-display dven terwijl ON blijft branden. Zdra u p een knp drukt zal het weer plichten. Wanneer de kachel met de aan/uit-knp is uitgeschakeld zal p het scherm OFF blijven branden. 10

11 Werking met de afdstandsbediening De afstandsbediening (5) heeft dezelfde 6 knppen als het bedieningspaneel (MOD = MODE) en werkt glbaal p dezelfde wijze, maar: Met de afstandsbediening kunt u (nder M-mde) het vermgen niet met de + f knppen instellen. Gebruik daarvr de balkjes knp. De afstandsbediening heeft een ECO-knp vr een energiezuinige stand; de kachel hudt de ruimte p 16 C. Op het scherm verschijn EC. Opheffen dr ngmaals p ECO te drukken. Verder is p deze stand niets in te stellen. Werkt de kachel p de ECO-stand en wrdt er ndertussen een timerinstelling actief, dan zal de kachel gaan werken vlgens de timer-instelling. Schakelt die de kachel uit, dan gaat de kachel niet terug naar de ECO-stand, maar uit. Werking met de APP via wifi De kachel is k te bedienen met een app p uw smartphne. Daarte dient de kachel te zijn verbnden met een wifi-mdem. Zie vr de installatie van de App achterin dit bekje. Dr de app p uw smartphne f tablet te activeren en het apparaat te selecteren kunt u de kachel met de smartphne/tablet bedienen. U heft geen dag f tijd in te stellen, die wrden autmatisch ingesteld (zwel p de app als p het display). Met de app kunt u het apparaat aan- en uit zetten (znder anticipatie ), de temperatuur en het vermgen regelen en de ECO-stand instellen. Verder biedt de app de mgelijkheid m dagelijks 20 in- en uitschakelingen in te stellen p de weektimer. Als het apparaat is verbnden met de wifi en is ingeschakeld, tnt het display (bij schermbeveiliging) het wifi-symbl + ON. Is het apparaat met wifi verbnden maar uitgeschakeld, dan tnt het display het wifi-symbl + OFF. Let p: timerinstellingen die met de app zijn gemaakt zijn niet zichtbaar p het display; timerinstellingen die met het bedieningspaneel f de afstandsbediening zijn gemaakt zijn niet zichtbaar p de app! Zdra er wifi-verbinding is kunt u niet meer met het paneel f de afstandsbediening een nieuwe weektimer-instelling maken (WEEK- & SET-knp zijn uitgeschakeld); reeds bestaande, handmatig ingeverde weektimerinstelling blijven k nder wifi wel actief. Gebruik beide manieren van timer-instellen dus nit dr elkaar!!! Wanneer de kachel is ingelgd p de wifi zal bij het aanzetten van de kachel autmatisch verbinding wrden gemaakt. Het wifi-symbl brandt cnstant. Knippert het wifi-symbl snel, dan is er (ng) geen verbinding. U kunt de wifi-instellingen resetten dr lang p de MODE-knp te drukken. Bestaande verbindingen wrden verwijderd, het wifi-symbl gaat weer snel knipperen en er kan pnieuw verbinding wrden gemaakt. U kunt de wifi-verbinding (en het knipperende wifi-symbl) uitschakelen dr langere tijd p de aan/uit-knp te drukken. Als u een lange piep hrt is de wifi uitgeschakeld; het wifi-symbl dft. Dr ngmaals langer p de aan/uit-knp drukken geeft een krte piep aan dat de wifi-verbinding is weer ingeschakeld. Het wifi-symbl licht weer p. Waarschuwing: Na het in- f uitschakelen van de kachel kunt u een licht geluid hren. Dat is nrmaal en geen reden tt zrg. Het heeft te maken met het uitzetten en krimpen van het materiaal tijdens het pwarmen en afkelen. 11

12 Beveiligingen Het kacheltje is vrzien van een mvalbeveiliging die het kacheltje uitschakelt wanneer het nverheds mcht vallen. Wanneer u het vervlgens weer rechtp hangt hervat het zijn werking, maar schakel het eerst uit, neem de stekker uit het stpcntact en cntrleer de kachel p beschadigingen. Bij beschadiging f afwijkend functineren niet gebruiken maar ter cntrle/reparatie aanbieden! De ververhittingbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer hij inwendig te heet wrdt. Dat kan gebeuren wanneer de kachel zijn warmte nvldende kan afgeven f te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Drgaans is de rzaak dus (gedeeltelijke) afdekking van de kachel, verstpping van de aanzuig- en/f uitblaasrsters, plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. De kachel zal na afkeling k weer autmatisch in werking treden maar als de rzaak niet is weggenmen dreigt herhaling, met alle gevaren vandien. Bij ververhitting dient u de kachel uit te schakelen en de stekker uit het stpcntact te nemen. Geef de kachel tijd m af te kelen, neem de reden van de ververhitting weg en stel de kachel weer in gebruik. Wanneer het prbleem blijft ptreden f u geen reden vr de ververhitting kunt vinden, de kachel nmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stpcntact nemen. Neem cntact p met een servicepunt vr reparatie. Schnmaak en Onderhud Hud het kacheltje schn. Neerslag van stf en vuil in het apparaat is een veelvrkmende reden van ververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel vr schnmaak- f nderhudswerk het kacheltje uit, neem de stekker uit het stpcntact en laat het kacheltje afkelen. Neem de buitenzijde van het kacheltje regelmatig af met een drge f geduitgewrngen vchtige dek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schnmaakf schuurmiddelen, was, glansmiddelen f enige chemische plssing! Wanneer de kachel hangt k de achterzijde en de ruimte achter de kachel schnmaken. Neem daarte de kachel van de wand, zie Installatie. Zuig met de stfzuiger vrzichtig stf en vuil uit de rsters en cntrleer f de luchtinlaat- en uitblaaspeningen schn zijn. Let erp tijdens het schnmaken p geen inwendige nderdelen aan te raken c.q. te beschadigen! De kachel bevat verder geen nderdelen die nderhud beheven. Ruim aan het eind van het seizen het kacheltje schn p, z.m. in de riginele verpakking. Plaats het rechtp p een kele, drge en stfvrije plaats. VERWIJDERING Binnen de EU betekent dit symbl dat dit prduct niet met het nrmale huishudelijke afval mag wrden afgeverd. Afgedankte apparaten bevatten waardevlle materialen die hergebruikt kunnen en meten wrden, m het milieu en de gezndheid niet te schaden dr ngereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarm naar een daarvr aangewezen inzamelpunt f wend u tt het bedrijf waar u het apparaat gekcht hebt. Zij kunnen er vr zrgen dat zveel mgelijk nderdelen van het apparaat hergebruikt wrden. 12

13 Deutsch Technische Daten Typ Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Anschlussspannung V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Leistung 1000W 1500W 2000W Einstellungsmöglichkeiten 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Thermstat Tagestimer Wchentimer Schutzklasse IP24 IP24 IP24 Maße 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Gewicht 3,7 kg 4,4 kg 5,2 Allgemeine Sicherheitsvrschriften 1. Lesen Sie dieses Handbuch vr der Benutzung srgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. 2. Kntrllieren Sie Ihre neue Heizung (inkl. Kabel und Stecker) vr der Benutzung auf sichtbare Beschädigungen. Nehmen Sie eine beschädigte Heizung nicht in Betrieb, sndern bitten Sie Ihren Lieferanten um Austausch. 3. Benutzen Sie die Heizung nicht, bevr Sie kmplett knfrm den Vrschriften unter Installatin installiert wurde. 4. Diese Heizung eignet sich ausschließlich für die nrmale Haushaltsanwendung. Benutzen Sie das Gerät nur als zusätzliche Heizung im Haus. 5. Dieser Ofen ist grundsätzlich für die Verwendung in Feuchträumen wie Badezimmer der Waschsalns geeignet (IP24). Halten Sie ihn dennch mindestens 1,5 m vn Wasserzapfstellen und Wasserreservirs (Badewanne, Waschbecken, Tilette) entfernt und srgen Sie dafür, dass er nie ins Wasser fallen und dass kein Wasser in den Ofen eindringen kann. Sllte dch Wasser in den Ofen eindringen, dann ziehen Sie sfrt den Stecker. Ist einmal Wasser in den Ofen eingedrungen, dann muss er zur Reparatur geschafft werden. Tauchen Sie weder Kabel nch Stecker ins Wasser der in andere Flüssigkeiten, und berühren Sie den Kenvektr niemals mit nassen Händen. 6. Anschlussspannung und Frequenz, genannt auf dem Gerät, müssen der benutzten Steckdse entsprechen. Die zu verwendende Steckdse muss geerdet und die elektrische Installatin muss mit einem Fehlerstrmschutzschalter geschützt sein (max. 30 mamp.). 7. Rllen Sie das Elektrkabel kmplett ab, bevr Sie den Stecker in die Steckdse stecken und srgen Sie dafür, dass es nirgendw mit der Heizung in Kntakt kmmt der auf andere Weise heiß werden kann. Führen Sie das Kabel nicht unter einen Teppich durch, bedecken Sie es nicht mit Matten, Läufern und dergleichen und halten Sie das Kabel außerhalb des Laufwegs. Srgen Sie dafür, dass nicht darauf getreten wird und keine Möbel darauf gestellt werden. wifi 13

14 Führen Sie das Kabel nicht um scharfe Ecken und wickeln Sie es nach der Benutzung nicht zu straff auf. 8. Vm Gebrauch eines Verlängerungskabels wird abgeraten, weil dieses Überhitzung und Brand verursachen kann. Ist die Benutzung eines Verlängerungskabels unvermeidbar, achten Sie auf ein unbeschädigtes, geprüftes Verlängerungskabel mit einem Mindestdurchmesser vn 3 x 1,5 mm² (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) und einer zulässigen Leistung vn 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000). Watt. Rllen Sie das Kabel immer kmplett ab um Überhitzung zu vermeiden! 9. Um Überlastung und durchgebrannte Sicherungen zu vermeiden, keine anderen Geräte an dieselbe Steckdse der dieselbe elektrische Gruppe anschließen, an welche die Heizung angeschlssen ist. 10. Verwenden Sie das Kabel nicht außer Haus und nicht in Räumen, die kleiner als 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m² sind. 11. Schalten Sie das Gerät immer erst mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdse. Das Heizgerät nie durch Ziehen des Steckers ausschalten! 12. Eine Knvenktrheizung enthält inwendig heiße und/der glühende Teile. Benutzen Sie diese daher nicht in einer Umgebung, in der Brennstffe, Farbe, entflammbare Flüssigkeiten und/der Gase, usw. gelagert werden. 13. Platzieren Sie die Heizung nicht in der Nähe, unter der auf eine Steckdse gerichtet und nicht in der Nähe eines ffenen Feuers der einer Wärmequelle. 14. Benutzen Sie die Heizung nicht in der Nähe vn der gerichtet auf Möbel, Tieren, Gardinen, Papier, Kleidung, Bettwäsche der snstiger brennbarer Gegenstände. Halten Sie mindestens 1 m Abstand vn der Heizung! 15. Bedecken Sie die Heizung niemals! Ventilatinsöffnungen dürfen auf keine Weise blckiert werden, um Brand zu vermeiden. Verwenden Sie die Heizung daher auch niemals, um Kleidung zu trcknen der etwas darauf zu stellen. 16. Die Luft rund um die Heizung muss frei zirkulieren können. Platzieren Sie die Heizung daher nicht nahe an Wänden der grßen Gegenständen und nicht unter einem Brett, Schrank der dergleichen Siehe für die Mindestabstände rings um den Knvektr den Abschnitt Installatin. 17. Verhindern Sie, dass fremde Gegenstände durch die Ventilatins- der Gebläseöffnungen in die Heizung gelangen können. Dies kann zu einem elektrischen Schlag, Brand der Beschädigung führen. 18. Die Bedienung dieses Heizgeräts kann swhl manuell als auch mit einem Timer der einer App erflgen. Stellen Sie sicher, dass immer alle Sicherheitsvrschriften beachtet wurden, ganz egal, auf welche Weise Sie das Gerät in Betrieb nehmen! 19. Immer den Stecker aus der Steckdse nehmen, wenn die Heizung nicht benutzt wird. Nehmen Sie den Stecker dazu in die Hand, ziehen Sie niemals am Kabel. 20. Diese Heizung wird während der Benutzung heiß. Um Brandwunden zu vermeiden, nicht mit der blßen Haut die heißen Flächen berühren! 21. Schalten Sie die Heizung immer zuerst aus, bevr Sie den Stecker aus der Steckdse ziehen und lassen Sie die Heizung erst abkühlen, wenn Sie: - die Heizung sauber machen möchten - Wartungsarbeiten an der Heizung ausführen möchten - die Heizung berühren der verstellen. 22. Srgen Sie für gute Aufsicht, falls der Heizlüfter in der Nähe vn Kindern der Behinderten betrieben wird. Kinder jünger als 3 Jahre sind fern zu halten, es sei 14

15 denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahren und junger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden der bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vrausgesetzt, dass das Gerät in seiner nrmalen Gebrauchslage installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdse stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/der nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen. 23. Dieses Gerät kann vn Kindern ab 8 Jahren und darüber swie vn Persnen mit verringerten physischen, sensrischen der mentalen Fähigkeiten der Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt der bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht vn Kindern hne Beaufsichtigung durchgeführt werden. 24. Halten Sie die Heizung sauber. Staub, Schmutz und/der Ablagerungen in der Heizung sind eine häufig auftretende Ursache für Überhitzung. Achten Sie darauf, dass slche Ablagerungen regelmäßig entfernt wird. 25. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen am Gerät, am Elektrkabel der am Stecker feststellen der wenn es schlecht funktiniert, gefallen ist der auf andere Weise eine Störung anzeigt. Bringen Sie das kmplette Gerät zur Kntrlle und/der Reparatur zurück zu Ihrem Lieferanten der einem anerkannten Elektriker. Bitten Sie immer um Originalersatzteile. 26. Verwenden Sie keine Ergänzungen/Zubehör für die Heizung, die nicht vm Hersteller empfhlen der geliefert werden. 27. Das Gerät (inkl. Elektrkabel und Stecker) darf ausschließlich durch dazu befugte und qualifizierte Persnen geöffnet und/der repariert werden. 28. Benutzen Sie die Heizung ausschließlich für den Zweck, für den diese entwickelt wurde und in der Weise, die in diesem Handbuch beschrieben wird. Abweichungen vn 26, 27 & 28 können Schaden, Brand und/der Persnenschäden verursachen. Diese führen zum Garantieverfall und Lieferant, Imprteur und/der Hersteller übernehmen keine Haftung für die Flgen. Beschreibung 1. Gitter Wärmeabgabe 2. Lufteinlassgitter 3. Schalttafel und LED- Anzeige 4. Hauptschalter 5. Fernbedienung 15

16 Die LED-Anzeige (3) hat 4 Zeilen: 1. Zeile: - 3 Snnen, die angeben, b das Heizgerät mit geringer, mittlerer der hher Leistung arbeitet. - Das WLAN-Symbl. Gibt es eine WLAN- Verbindung, dann leuchtet dieses Symbl ständig. - P : Funktin gemäß Thermstat bzw. Wchentimer - M : Funktin mit eingestellter Leistung 2. Zeile: - SET gibt an, dass Tag der Zeit eingestellt werden kann. - ON gibt an, dass das Heizgerät eingeschaltet ist. - OFF gibt an, dass das Heizgerät mit der Stand-by-Taste der aufgrund der Kippsicherung ausgeschaltet ist. - Die Zahlen zeigen die Temperatur an. 3. Zeile: - Die Zeit: swhl die nrmale Zeit als auch die mit dem Wchentimer eingestellten Zeiten. 4. Zeile: - Die Tage der Wche: 1 = Mntag, 2 = Dienstag usw. Das Heizgerät muss immer an die Wand gehängt werden - es darf nie stehend verwendet werden! Verwenden Sie es nicht, bevr Sie es gemäß den flgenden Anweisungen installiert haben. Installatin Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer der Reichweite vn Kindern. Kntrllieren Sie nach Entfernung der Verpackung, b das Gerät Beschädigungen der Anzeichen eines Fehlers/Defekt/Störung aufweist. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sndern wenden Sie sich zur Kntrlle / Austausch an Ihren Lieferanten. Wählen Sie eine stabile, vllkmmen senkrechte und nicht brennbare Wand aus nicht brennbarem und nicht schmelzendem Material (als nicht aus Hlz, synthetischem Material der ähnlichem!) aus, um die Heizung aufzuhängen. Bestimmen Sie den Platz, an dem Sie die Heizung aufhängen möchten. Achten Sie darauf, dass um die Heizung herum immer genug Platz ist und keine brennbaren Materialien zu dicht an die Heizung kmmen können (siehe auch die Sicherheits-vrschriften). Platzieren Sie die Heizung nicht hinter einer Tür! Die Unterseite der Heizung muss mindestens 30 cm u vm Bden entfernt sein, die Seitenkanten mindestens 30 cm vn den Seitenwänden und die Oberseite mindestens 150 cm vn der Decke, vn überstehenden Bretten, usw. 16

17 Befestigen Sie zwei Aufhängebügel an der Wand. Nehmen Sie einen linken und einen rechten Bügel und befestigen Sie sie mit dem Schlitz nach ben, die kurzen Seiten an der Wand und einander zugewandt (siehe auch die Abbildungen auf Seite 3). Bhren Sie dazu zwei Löcher in die Wand mit einem Mittenabstand vn 255 mm. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), mindestens 61 cm über dem Bden und hrizntal. Drücken Sie die Dübel in die Bhrlöcher und schrauben Sie mit zwei grßen Schrauben die Bügel an die Wand. Schrauben Sie die anderen zwei Bügel mit den kleinen Schrauben unter dem Heizgerät in die dafür vrgesehenen Löcher (siehe Abb.): eine Schraube durch die lange Seite des Bügels, die kurze nach unten gerichtet. Die kurze Seite kmmt zu gegebener Zeit an die Wand. Hängen Sie das Heizgerät in die beiden Aufhängebügel und lassen Sie es in die Schlitze rutschen. Die kurzen Seiten der anderen zwei Bügel liegen jetzt an der Wand an. Zeichnen Sie ab, w diese an die Wand geschraubt werden müssen, und heben Sie das Heizgerät wieder aus den Aufhängebügeln. Bhren Sie an den beiden markierten Stellen ein Lch und stecken Sie Dübel hinein. Hängen Sie das Heizgerät wieder in die Aufhängebügel, lassen Sie es herunterrutschen und schrauben Sie die letzten zwei grßen Schrauben durch die unteren Bügel an die Wand. Prüfen Sie, b Ihr Heizgerät genau waagerecht und unverrückbar hängt, mit den richtigen Mindestabständen zu Bden, Decke und etwaigen Seitenwänden. Inbetriebnahme und Betrieb Prüfen Sie, b der Hauptschalter auf O (aus) steht. Prüfen Sie, b das Heizgerät stabil und aufrecht hängt, gemäß allen Vrschriften. Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdse mit 220/240 V. Schalten Sie den Hauptschalter auf I (ein). Auf der Anzeige erscheint OFF. Funktin mit der Schalttafel Die Schalttafel (3) hat 6 Tasten: MOD / SET / WEEK / + / - / und die AN/AUS-Taste Um das Heizgerät einzuschalten, drücken Sie die AN/AUS-Taste. Die Anzeige leuchtet auf, das Heizgerät kann jetzt bedient werden. Stellen Sie jetzt den Tag und die Zeit ein. Drücken Sie etwas länger auf SET, bis SET in der Anzeige erscheint. Die Ziffern der Wchentage (Zeile 4) blinken. Suchen Sie mit den Tasten + und den richtigen Tag (1 = Mntag, 2 = Dienstag usw.) und bestätigen Sie mit SET. Jetzt blinken die Stunden. Suchen Sie mit den Tasten + und die richtige Stunde und bestätigen Sie mit SET. Jetzt blinken die Minuten. Suchen Sie mit den Tasten + und die richtigen Minuten und bestätigen Sie mit SET. Jetzt sind Tag und Zeit eingestellt. 17

18 Hinweis: Die Einstellung vn Tag und Zeit wird gelöscht, wenn das Heizgerät mit dem Hauptschalter und dem Stecker ausgeschaltet wird; wird lediglich die AN/AUS- Taste betätigt, bleibt die Einstellung gespeichert. Stellen Sie Tag und Zeit nicht ein, dann geht das Heizgerät davn aus, dass es Tag 1 um 0 Uhr ist. Die Anzeige erlischt nach zwei Minuten autmatisch und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden. Drücken Sie jetzt auf MOD, um einzustellen, b Sie mit der M- der P-Funktin arbeiten wllen. Bei der M-Funktin stellen Sie jetzt mit den Tasten + und (Fernbedienung: mit der Balken-Taste) die Leistung ein, mit welcher das Heizgerät kntinuierlich arbeiten wird: gering, mittel der hch; siehe die technischen Daten. Der Thermstat ist nicht einzustellen. Bei der P-Funktin können Sie mit den Tasten + und die gewünschte Temperatur einstellen, welche das Heizgerät aufrechtzuerhalten versucht. Das Heizgerät wählt autmatisch die nötige Leistung: Erwärmen um 1 der 2 Grad erflgt mit geringer Leistung, um 3-5 Grad mit mittlerer und um 6 der mehr Grad mit hher Leistung. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet sich das Heizgerät autmatisch aus; hat sich der Raum wieder abgekühlt, schaltet es sich autmatisch wieder ein. Bei der P-Funktin können Sie auch den Wchentimer einstellen. Drücken Sie auf WEEK, um den Wchentimer zu prüfen der einzustellen. Hinweis! Um den Wchentimer nutzen zu können, müssen Sie Tag und Zeit eingestellt haben. Einstellung Wchentimer: Halten Sie die Taste WEEK etwas länger gedrückt. Es erscheint 01 blinkend in der Anzeige. Wählen Sie mit den Tasten + und die 01 (einmalige Einstellung) der ][ (die vrgenmmene Einstellung wird wöchentlich ausgeführt) aus. Bestätigen Sie mit SET. Hinweis: Die Einstellung/en, die sie unter einmalig (01) vrnehmen, muss/müssen in der aktuellen Wche sein. Am Snntag (Tag 7) um Uhr werden alle einmaligen Einstellungen deaktiviert. Eine Einstellung, die Sie am Dienstag für Samstag vrnehmen, wird als ausgeführt, während eine am Samstag für Dienstag vrgenmmene Einstellung nicht ausgeführt wird. Hinweis: Eine einmalige Einstellung (01) wird vm Heizgerät auch nur einmal ausgeführt, während die Timereinstellung deaktiviert im Speicher bleibt und flglich eine der vier an diesem Tag möglichen Einstellungen ausfüllt. Als können Sie sie besser löschen, siehe weiter unten. Jetzt blinkt ON. Mit den Tasten + und können Sie jetzt zwischen ON und OFF wählen: Antizipatin ein der aus. Bei ON wird das Heizgerät 20 Minuten vr der eingestellten Einschaltzeit die Temperatur im Raum messen. Muss um mehr als 6 Grad erwärmt werden, dann schaltet das Heizgerät schn mal auf vlle Leistung, damit der Raum zur Einschaltzeit die richtige Temperatur hat. Bei 3-5 Grad Differenz wird die mittlere und bei 1-2 Grad Unterschied die geringe Leistung eingeschaltet. Wünschen Sie dieses Vrabeinschalten nicht, dann schalten Sie die Antizipatin aus: OFF. Drücken Sie zur Bestätigung auf SET. Hinweis: Die Auswahl für die Einstellung einmalig der wiederhlt und Antizipatin ja/nein gilt nun für alle Timereinstellungen! 18

19 01 SET ON erscheint in der Anzeige, um anzugeben, dass Sie die erste Einschaltzeit einstellen können. Jetzt können Sie mit den Tasten + und den Wchentag für die Einstellung auswählen. Drücken Sie beim richtigen Tag auf SET. Jetzt erscheint die Temperatur (Standard 25 C) blinkend in der Anzeige. Mit den Tasten + und können Sie sie vn 0-37 C ändern. Bestätigen Sie mit SET. Jetzt blinken die Stunden. Wählen Sie die gewünschte Stunde aus und bestätigen Sie mit SET. Nun blinken die Minuten. Wählen Sie die gewünschten Minuten aus und bestätigen Sie mit SET. Ihre erste Einschaltzeit ist jetzt eingestellt. Nun erscheint 01 SET OFF in der Anzeige, um anzugeben, dass Sie die Ausschaltzeit einstellen sllen. Dies tun Sie auf dieselbe Weise, wie in den beiden benstehenden Punkten beschrieben. Ihre erste Einstellung ist jetzt fertig. Es erscheint 02 in der Anzeige. Sie können jetzt auf dieselbe Weise eine zweite Ein- und Ausschaltung prgrammieren: insgesamt sind vier pr Tag und 28 pr Wche möglich. Wenn Sie dies nicht wllen, warten Sie, bis die Anzeige wieder zur Standardanzeige zurückschaltet. Achtung! Alle Timereinstellungen (max. 28 pr Wche) werden nacheinander abgearbeitet. Achten Sie als darauf, dass diese keine Widersprüche enthalten! Schalten Sie das Heizgerät jetzt mit dem AN-/AUS-Schalter aus. In der Anzeige erscheint P und OFF, um anzugeben, dass eine Einschaltung prgrammiert ist, das Heizgerät im Mment aber nicht arbeitet. Zu den eingestellten Zeiten wird es sich autmatisch ein- und ausschalten. Die eingestellten Timerdaten bleiben auch nach dem Ausschalten mit Hauptschalter und Stecker gespeichert. Drücken Sie mehrmals auf WEEK, dann sehen Sie nacheinander die flgenden Timereinstellungen: - Einmalig der wiederhlt - Antizipatin ein der aus - Thermstateinstellung - Timer ein-zeit - Timer aus-zeit - Flgende Timereinstellung Möchten Sie eine bestimmte Einstellung löschen, dann drücken Sie etwas länger auf WEEK und suchen die zu löschende Timereinstellung. Passieren Sie dazu erst 01- ][ und n/ff, indem Sie kurz auf SET drücken. Erscheint die Nummer der zu löschenden Timereinstellung, dann drücken Sie länger auf SET. Sie hören ein kurzes Piepen, die ausgewählte Einstellung ist jetzt gelöscht. Möchten Sie alle Timereinstellungen löschen, dann halten Sie erst die WEEK- Taste länger gedrückt. Drücken Sie dann längere Zeit gleichzeitig auf die Tasten MOD und SET, bis Sie ein Piepen hören. Auf der Anzeige erscheint 88:88, um anzugeben, dass alle Einstellungen gelöscht sind. 19

20 Hinweis: Alle Timereinstellungen gleichzeitig können nur an der Schalttafel gelöscht werden, nicht mit der Fernbedienung. Möchten Sie die Timereinstellungen behalten, aber den Timer für bestimmte Zeit nicht verwenden, dann halten Sie die WEEK-Taste länger gedrückt und drücken dann länger auf MOD, bis TIME aus der Anzeige verschwindet, um anzugeben, dass die Angaben gespeichert, aber nicht mehr aktiv sind. Drücken Sie erneut auf MOD, bis TIME wieder erscheint, dann aktivieren Sie den Timer wieder. Anzeigenabschaltung: Wurde bei einem arbeitenden Heizgerät zwei Minuten lang nichts an den Einstellungen verändert, dann erlischt die Anzeige, während ON leuchten bleibt. Sbald Sie eine Taste drücken, schaltet sie sich wieder ein. Wenn das Heizgerät über die AN/AUS- Taste ausgeschaltet ist, bleibt auf der Anzeige OFF leuchten. Funktin mit der Fernbedienung Die Fernbedienung (5) hat dieselben 6 Tasten wie die Schalttafel (MOD = MODE) und arbeitet in grben Zügen identisch, aber: Mit der Fernbedienung können Sie (im M-Mdus) mit den Tasten + der die Leistung nicht verändern. Verwenden Sie dazu die Balken-Taste. Die Fernbedienung hat eine ECO-Taste für eine energiesparende Einstellung; das Heizgerät hält den Raum auf 16 C. In der Anzeige erscheint EC. Drücken Sie erneut ECO, um die Einstellung wieder abzuschalten. Ferner ist in dieser Stellung nichts einzustellen. Ist das Heizgerät in der ECO-Stellung und wird unterdessen eine Timereinstellung aktiv, dann arbeitet das Heizgerät laut dieser Timereinstellung. Schaltet diese das Heizgerät aus, dann kehrt das Heizgerät nicht in die ECO-Stellung zurück, sndern schaltet es sich aus. Funktin mit der APP über WLAN Das Heizgerät lässt sich auch mit einer App auf Ihrem Smartphne bedienen. Dazu muss das Heizgerät mit dem Ruter verbunden sein. Siehe für die Installatin der App weiter unten. Aktivieren Sie die App auf Ihrem Smartphne der Tablet und wählen Sie das Gerät aus, dann können Sie das Heizgerät mit dem Smartphne / Tablet bedienen. Sie brauchen weder Tag nch Zeit einzustellen - dies erflgt autmatisch (swhl in der App als auch in der Anzeige). Mit der App können Sie das Gerät ein- und ausschalten (hne Antizipatin), die Temperatur und Leistung regeln und die ECO-Stellung aktivieren. Ferner bietet die App die Möglichkeit, täglich 20 Ein- und Ausschaltungen im Wchentimer einzustellen. Ist das Gerät mit WLAN verbunden und eingeschaltet, dann erscheint auf der Anzeige das WLAN-Symbl + ON. Ist das Gerät mit WLAN verbunden und ausgeschaltet, dann erscheint auf der Anzeige das WLAN-Symbl + OFF. Hinweis: Timereinstellungen, die mit der App vrgenmmen wurden, sind nicht in der Anzeige zu sehen; Timereinstellungen, die an der Schalttafel der mit der Fernbedienung vrgenmmen wurden, sind nicht in der App zu sehen! Sbald die WLAN-Verbindung hergestellt ist, können Sie an Schalttafel der Fernbedienung keine neue Wchentimereinstellung vrnehmen (WEEK- & SET-Tasten sind 20

21 deaktiviert); bereits bestehende, manuell eingegebene Wchentimereinstellungen bleiben allerdings auch bei WLAN-Verbindung aktiv. Verwenden Sie als die beiden Arten der Einstellung des Timers nicht durcheinander! Ist das Heizgerät beim WLAN-Netz angemeldet, dann wird, wenn das Heizgerät eingeschaltet wird, autmatisch eine Verbindung hergestellt. Das WLAN-Symbl leuchtet ständig. Blinkt das WLAN-Symbl schnell, dann besteht (nch) keine Verbindung. Sie können die WLAN-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie lange die MODE-Taste drücken. Bestehende Verbindungen werden gelöscht, das WLAN-Symbl blinkt wieder schnell, es kann eine neue Verbindung hergestellt werden. Sie können die WLAN-Verbindung (und das blinkende WLAN-Symbl) ausschalten, indem Sie längere Zeit die AN/AUS-Taste drücken. Wenn Sie ein langes Piepen hören, ist WLAN ausgeschaltet, das WLAN-Symbl erlischt. Drücken Sie nchmals länger die AN/AUS-Taste, dann gibt ein kurzes Piepen an, dass die WLAN- Verbindung wieder eingeschaltet ist. Das WLAN-Symbl leuchtet wieder auf. Hinweis: Nach dem Ein- der Ausschalten des Heizgeräts können Sie ein leises Geräusch hören. Das ist nrmal und kein Grund zur Srge. Dies hängt mit dem Ausdehnen und Schrumpfen des Materials beim Erwärmen und Abkühlen zusammen. Sicherungen Das Heizgerät hat eine Kippsicherung, die das Gerät ausschaltet, wenn es gefallen ist. Nachdem es wieder aufrecht aufgehängt wrden ist, nimmt es seine Funktin wieder auf. Schalten Sie das Gerät jedch zunächst aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdse und kntrllieren Sie den Heizlüfter auf Beschädigungen. Benutzen Sie ihn bei Beschädigung der abweichender Funktinstüchtigkeit nicht, sndern bringen Sie ihn zur Kntrlle/Reparatur. Die Überhitzungssicherung schaltet die Heizung aus, wenn es inwendig zu heiß wird. Das kann geschehen, wenn die Heizung ihre Wärme unzureichend abgeben der zu wenig frische Luft ansaugen kann. In der Regel ist die Ursache (teilweise) Abdeckung der Heizung, Verstpfung des Ansaug- und/der Ausblasgitters, Schmutz, Platzierung zu dicht an z.b. einer Wand, usw. Das Heizgerät wird sich nach dem Abkühlen auch wieder autmatisch einschalten. Wenn jedch die Ursache nicht behben wrden ist, drht eine Wiederhlung mit den entsprechenden Knsequenzen bzw. sich daraus ergebenden Gefahren. Schalten Sie die Heizung bei Überhitzung aus, nehmen Sie den Stecker aus der Steckdse und geben Sie ihr die Zeit um abzukühlen. Geben Sie dem Gerät Zeit um abzukühlen, beheben Sie die Ursache der Überhitzung und setzen Sie die Heizung wieder in Betrieb. Wenn das Prblem weiterhin auftritt der Sie keine Ursache für die Überhitzung finden können, schalten Sie die Heizung sfrt aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdse. Nehmen Sie mit einer Servicestelle Kntakt auf, um sie reparieren zu lassen. Reinigung und Wartung Halten Sie die Heizung sauber. Ablagerungen vn Staub und Schmutz im Gerät ist eine der häufigsten Ursachen für Überhitzung. Entfernen Sie diese als regelmäßig. 21

22 Schalten Sie für Reinigungs- der Wartungsarbeiten die Heizung aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdse und lassen Sie die Heizung abkühlen. Säubern Sie die Außenseite der Heizung regelmäßig mit einem trckenen der gut ausgewrungenem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- der Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel der snstige chemische Lösungen. Wenn das Heizgerät an der Wand befestigt ist, muss auch die Rückseite und der Bereich hinter dem Gerät gereinigt werden. In diesem Fall nehmen Sie das Heizgerät vn der Wand (siehe Installatin ). Saugen Sie mit dem Staubsauger vrsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kntrllieren Sie, b die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile berühren bzw. beschädigen. Die Heizung enthält ansnsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen. Räumen Sie die Heizung am Ende der Saisn weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie die Heizung aufrecht stehend an einem kühlen, trckenen und staubfreiem Ort. ENTSORGUNG Innerhalb der EU weist dieses Symbl darauf hin, dass dieses Prdukt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsrgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvlle Stffe, die verwertet werden können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht durch eine unkntrllierte Müllsammlung zu schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür vrgesehenen Depnie der wenden Sie sich an das Geschäft, w Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür srgen, dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden. 22

23 English Technical data Type Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Supply Vltage V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Capacity 1000W 1500W 2000W Settings 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Thermstat Day-timer Weekly timer Insulatin class IP24 IP24 IP24 Dimensins 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Weight 3,7 kg 4,4 kg 5,2 General safety instructins 1. Befre using the machine, carefully read this entire instructin manual. Keep the instructin leaflet smewhere safe s that yu can cnsult it in future. 2. Befre using yur new heater, check it, including crd and plug, fr any visible damage. D nt use a damaged heater, but send it back t yur dealer fr replacement. 3. D nt use the heater until it is been fully installed in accrdance with the instructins under the heading Installatin. 4. This heater is strictly intended fr nrmal dmestic use. Only use it fr the additinal heating f yur hme. 5. This heater is, in principle, suitable fr use in wet r damp spaces such as bathrms, wash rms etc. (IP24). Keep it at least 1.5 m frm water surces and water reservirs (bath, sink, tilet) and ensure that it can never fall int water and that n water penetrates the heater itself. If the heater des get wet make sure yu remve the plug frm the scket! D nt use a heater that is wet inside but take it t be repaired. Never immerse the cable r plug in water r any ther fluid and never tuch the heater with wet hands. 6. The supply vltage and utility frequency, specified n the machine, need t match thse f the scket that is used. The scket used needs t be earthed and the electrical installatin needs t be secured with a grund-fault circuit interrupter (max. 30 mamp). 7. Fully extend the crd befre plugging in the heater. Make sure it des nt cme int cntact with any part f the heater and prevent it frm heating up any ther way. D nt run the crd underneath carpeting; d nt cver it with mats, carpet strips r similar and make sure it is nt placed in any passageways. Make sure the crd cannt be stepped n and that n furniture is placed n tp f it. D nt lead the crd arund sharp crners and d nt rll it up t tightly after use! 8. If pssible, d nt use an extensin crd, as this pses the risk f verheating and fire. If the use f an extensin crd is unavidable, then make sure it is an undamaged, apprved extensin crd with a minimum diameter f 3 x 1,5 mm² wifi 23

24 (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) and a minimum permissible pwer f 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000). Watt. T prevent verheating, always fully extend the crd! 9. T prevent the circuit being verladed and fuses blwing, make sure n ther appliances are cnnected t the same scket r wired t the same electrical circuit as the heater. 10. D nt use the heater utdrs and d nt use it in spaces, smaller than 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m². 11. Always turn ff the device and remve the plug frm the pwer scket: Never turn ff the heater using the plug! 12. A heater cntains ht and/r glwing and sparking cmpnents. D nt, therefre, use it in areas where fuels, paint, flammable liquids and/r gasses etc. are stred. 13. D nt place the heater near, under, r directly ppsite a scket and d nt place it near an pen fire r ther heat surce. 14. D nt use the heater near r directly ppsite furniture, animals, curtains, paper, clthes, bedding r ther inflammable bjects. Keep them at least 1 metre away frm the heater! 15. Never cver a heater! The heater s ventin penings shuld never be bstructed in any way, s as t prevent the pssibility f fire. Never use the heater t dry clthes and d nt place anything n tp f the heater. 16. Make sure that the air arund the heater can circulate freely. D nt place the heater t clse t walls r large bjects and d nt place it under shelves, cupbards r similar. Fr minimum free space arund the heater, see Installatin. 17. Prevent freign bjects frm entering the heater via the venting r exhaust penings as this may lead t electric shck, fire r damage. 18. This heater can als be cntrlled with a timer r an app as well as manually. Hwever yu perate it, always ensure that all safety regulatins have been bserved! 19. Always switch the heater ff befre remving the plug frm the scket. Always unplug the heater when nt in use! Pull n the plug t remve frm the scket, never pull n the crd. 20. Always switch the heater ff, unplug it and leave t cl dwn befre: - cleaning the heater - carrying ut maintenance n the heater - tuching r mving the heater. 21. This machine gets ht when in use. T prevent burns, d nt let bare skin cme int cntact with ht surfaces. 22. Clse supervisin is necessary if the prduct is used near children r incapacitated persns. Children f less than 3 years shuld be kept away unless cntinuusly supervised. Children aged frm 3 years and less than 8 years shall nly switch n/ff the appliance prvided that it has been installed in its intended nrmal perating psitin and they have been given supervisin r instructin cncerning use f the appliance in a safe way and understand the hazards invlved. Children aged frm 3 years and less than 8 years shall nt plug in, regulate and clean the appliance r perfrm user maintenance. 23. This appliance can be used by children aged frm 8 years and abve and persns with reduced physical, sensry r mental capabilities r lack f 24

25 experience and knwledge if they have been given supervisin r instructin cncerning use f the appliance in a safe way and understand the hazards invlved. Children shall nt play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall nt be made by children withut supervisin. 24. Keep the heater clean. Dust, dirt and/r a build up f depsits in the heater are a cmmn cause f verheating. Make sure these depsits are remved regularly. 25. D nt turn n the appliance if yu have discvered damage t the appliance itself, the crd r the plug, if the appliance is malfunctining, if it has been drpped r if there are any ther signs f a defect. Return the cmplete prduct t the vendr r t a certified electrician fr inspectin and/r repair. Always ask fr the riginal parts. 26. D nt use attachments and/r accessries that have nt been recmmended r supplied by the manufacturer. 27. The appliance (incl. crd and plug) may nly be pened and/r repaired by prperly authrised and qualified persns. 28. Only use this heater fr its intended purpse and as described in this instructin manual. Nt abiding by instructins 26, 27 & 28 may lead t damage, fire an/r persnal injuries. A failure t adhere t these rules als immediately nullifies the guarantee and vendr, imprter and/r manufacturer d nt take respnsibility fr any f the cnsequences! Descriptin 1. Heat utlet grille 2. Air inlet grille 3. Operating panel and LED display 4. Main switch 5. Remte cntrl The LED-display (3) has 4 lines: 1st line: - 3 suns, that indicate whether the heater is set t lw, medium r high capacity. - The wifi symbl. If there is a wifi cnnectin, this symbl will stay n. - P : thermstat functin r wrking accrding t weekly timer. - M : wrking n set capacity. 2nd line: - SET indicates that a day r time can be set. - ON indicates that the heater is switched n. 25

26 - OFF indicates that the heater has been switched ff by the stand-by buttn r the tpple safeguard. - The figures shw the temperature 3rd line: - The time: bth the rdinary time and the set times fr the weekly timer. 4th line: - The days f the week: 1 = Mnday, 2 = Tuesday and s n. The heater must always be secured t a wall; it may nt be used standing up! D nt use until it has been installed accrding t the instructins belw. Installatin Remve all packaging material and keep ut f reach f children. After remving packaging, check the appliance fr damage r ther signs that culd indicate a fault/defect/malfunctin. In case f dubt, d nt use the appliance, but cntact yur vendr fr inspectin r replacement. Chse a slid, flat and cmpletely vertical wall made f nn-flammable and nnmelting material n which t munt the heater (i.e. n wd, synthetic materials, etc!) Decide where yu want t munt the heater. Make sure that the heater has sufficient space arund it at all times and that n inflammable materials are lcated nearby (see als safety instructins). D nt place the heater behind a dr! The heater s underside needs t be at least 30 cm abve the flr, the sides at least 30 cm frm the side walls and the tp at least 150 cm frm the ceiling, ceiling beams, etcetera. Secure the 2 hanging brackets the wall. Chse a left and a right bracket and secure them with the channel t the tp, the shrt sides against the wall and facing ne anther (see diagram n page 3). Drill 2 hles in the wall, with a distance f 255 mm between them. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), at least 61 cm. abve the flr and hrizntal. Push plugs int the drilled hles and screw the brackets t the wall using the 2 large screws. Screw the ther 2 brackets with the smaller screws belw the heater, in the relevant hles (see diagram): screw thrugh the lng side f the bracket, the shrt side facing dwn. The shrt side will cme t lie against the wall. Hang the heater n bth brackets and let it drp int 26

27 the channels. The shrt sides f the ther 2 brackets will fall against the wall. Mark where these must be screwed t the wall and lift the heater ut f the brackets. Drill 2 hles at the marked lcatins and insert plugs. Hang the heater back n the brackets, let it drp int the channels and screw the last 2 large screws thrugh the lwer brackets against the wall. Check t ensure yur heater is hrizntal and secure, with the minimum distance t the flr, ceiling and any side walls. Using fr the first time and Operatin Check t make sure the main switch is set t O (ff). Check that the heater is stable and upright, in line with instructins. Nw insert the plug int the 220/240V scket. Set the main switch t I (n). The display will shw: OFF Using the perating panel The perating panel (3) has 6 buttns: MOD / SET / WEEK / + / - / and the ON/OFF buttn Press the ON/OFF buttn in rder t switch the heater n. The display lights up and the heater can be perated. Nw, set the day and time. Press and hld SET until SET appears n the screen. The numbers f the weekdays (line 4) will blink. Use the + and buttns t find the right day (1 Mnday, 2 = Tuesday, etc.) and cnfirm with SET. The hur will nw blink. Use the + and buttns t set the right hur and cnfirm with SET. The minutes will nw blink. Use the + and buttns t set the right minutes and cnfirm with SET. The day and time are nw set. Please Nte: The day and time settings will be lst if the heater is switched ff using the main switch r plug; these will be retained if the ON/OFF buttn is used. If yu d nt set a time and day, the heater will assume that it is day 1 and The screen ges ff autmatically after 2 minutes and can be turned n again with any buttn. Press MOD t set whether yu wish t wrk with the M r P functin. Under the M-functin, yu use the + and buttns (remte cntrl: with the bar buttn) t set the capacity at which the heater will wrk: lw, medium r high - see technical details. The thermstat cannt be adjusted. Under the P-functin, yu can use the + and buttns t set the desired temperature fr the heater, which it will then try t maintain. The heater will autmatically select the crrect capacity: 1 r 2 degrees f heat = lw, 3, 4 r 5 degrees f heat is medium and 6 r mre degrees f heat is high. Once the desired temperature is reached, the heater autmatically turns ff, and then back n again when it cls dwn. Under the P-functin, yu can als set the weekly timer. Pressing WEEK, allws yu t set r check the weekly timer. Please nte! T set the weekly timer, yu must first enter the day and time crrectly. 27

28 Setting weekly timer: Press the WEEK buttn and hld it in. A blinking 01 will nw appear n the display. Use the + and buttns t chse 01 (ne-ff setting) r ][ (the setting yur install will be implemented every week). Cnfirm with SET. Nte: the setting(s) that yu enter under 'ne-ff' (01) must fall int the current week. On Sunday (day 7) at 24.00, all ne-ff settings will be turned t nnactive. A setting that yu enter n Tuesday fr Saturday will wrk, but a setting that yu enter n Saturday fr Tuesday will nt. Nte: a ne-ff setting (01) will nly be implemented by the heater nce, but the timer setting will stay as nn-active in the memry and therefre takes the place f ne f the fur pssible settings n that day. Yu are better ff deleting it, see later. ON nw blinks. Use the + and buttns t chse between ON and OFF: with r withut 'anticipatin'. With ON, the heater will check the temperature in the rm 20 minutes befre it set activatin time. If it needs t be heated by ver 6 degrees, the heater will switch n at full capacity in rder t heat the rm t the right temperature by the activatin time. Fr 3, 4 r 5 degrees' difference, it will switch n in the medium setting and fr 1 r 2 degrees, it will switch n at lw capacity. If yu wuld prefer nt t have this functin, switch 'anticipatin' t: OFF. Press set t cnfirm. Please Nte: The chice f 'ne-ff' r 'repeated' and 'yes r n' fr 'anticipatin' nw applies t all timer settings! 01 SET ON appears n the screen t signify that yu can set the first 'n' time. Yu can nw use the + and buttns t select the day f the week fr the setting. Press SET fr the right day. The temperature (standard 25 ) nw appears n the display and blinks. Use the + and buttns t adjust it, frm 0 t 37 C. Cnfirm with SET. The hur will nw blink. Chse the right hur and cnfirm with SET. The minutes will nw blink. Chse the right minutes and cnfirm with SET. The first activatin time is nw set. Nw, 01 SET OFF will appear n the display, t indicate that yu must set the deactivatin time. D this in the same way as set ut in the abve 2 pints. Yur first setting is nw entered. A 02 will nw appear n the display. Yu can nw set a secnd activatin/deactivatin time; a ttal f 4 per day and 28 per week. If yu dn't need t, wait until the screen returns t the standard settings. Attentin! All timer settings (maximum 28 per week) will be prcessed cmpletely ne by ne. Therefre, make sure that they d nt cntradict each ther! Nw switch the heater n using the ON/OFF switch. The screen will shw P and OFF t indicate that a setting has been prgrammed but that the heater is currently ff. At the set time, it will switch n and ff autmatically. The set timer details will be retained after it is switched ff using the main switch r plug. If yu press repeatedly n WEEK, yu will see the fllwing timer settings, ne after the ther: - One-ff r repeated 28

29 - Anticipatin n r ff - Thermstat setting - Timer n-time - Timer ff-time - Next timer setting If yu wuld like t delete a specific setting, press and hld WEEK and then search fr the timer setting that yu need. G past 01- ][ and n/ff first by pressing SET briefly. When the number f the timer setting that yu wish t change appears, press SET fr a little lnger. Yu will hear a shrt beep and the selected setting has been deleted. If yu wish t delete all timer settings, press the WEEK buttn and hld. Press and hld the MOD and SET buttns at the same time, until yu hear a beep. The screen will shw 88:88, indicating that all settings have been deleted. Please Nte: all timer settings can nly be deleted with the buttns n the perating panel, nt with the remte cntrl! If yu wish t retain the timer details but d nt want t use the timer fr a while, push and hld the WEEK buttn and then push and hld the MOD until TIME disappears frm the screen t indicate that the data will be retained but will nt be active. By pressing MOD again until TIME appears, yu will reactivate the timer. Screen prtectin: If the settings n a wrking heater are nt adjusted fr 2 minutes, the LED display will g ut but ON will stay n. It will light up again when yu press a buttn. If the heather is switched ff using the ON/OFF buttn, the OFF screen will stay n. Using with the remte cntrl The remte cntrl (5) has the same 6 buttns as the perating panel (MOD = MODE) and wrks in rughly the same way, but: Yu cannt use the remte cntrl (under M-mde) t set the capacity with the + r - buttns. Use the bar buttn fr this purpse. The remte cntrl has an ECO buttn fr an energy efficient mde; the heater maintains the rm at 16 C. The screen shws EC. Deactivate by pressing ECO again. Nthing else can be set under this setting. If the heater is wrking n ECO setting and a timer setting becmes active, the heater will start t wrk accrding t the timer setting. When the heat ges ff, the heater will nt return t the ECO setting, but g ff. Wrking with the app via wifi The heater can als be perated using an app n yur smartphne. The heater must be cnnected with a wifi mdem. See the back f the bklet fr instructins n hw t install the app. By activating the app n yur smartphne r tablet, and selecting the device, yu can perate the heater with the smartphne. Yu d nt need t set a day r time as they are set autmatically (bth n the app and n the display). Yu can use the app t switch the device n and ff (withut anticipatin), regulate the temperature and capacity, and set the ECO setting. The app can als be used t set 20 n and ff settings daily, n the weekly timer. 29

30 If the device is cnnected with wifi and is switched n, the display will shw (during screen saver) the wifi symbl and ON. If the device is cnnected t wifi but switched ff, the display will shw the wifi symbl and OFF. Nte: timer settings that are created using the app are nt visible n the display; timer settings that are created using the perating panel r remte cntrl are nt visible n the app! Once there is a wifi cnnectin, yu cannt create a new weekly timer using the panel r the remte cntrl (WEEK and SET buttns are turned ff); any existing, manually entered weekly timer settings will remain active under wifi. D nt use bth methds at the same time!!! When the heater has lgged int wifi, an autmatic cnnectin will be made when it is switched n. The wifi symbl will be n all the time. If the wifi symbl blinks quickly, there is n cnnectin. Yu can reset the wifi settings by pressing and hlding the MODE buttn. Existing cnnectins will be deleted, the wifi symbl will begin t blink and a new cnnectin will be made. Yu can switch ff the wifi cnnectin (and the blinking wifi symbl) by pressing and hlding the ON/OFF buttn. If yu hear a lng beep, the wifi is switched ff; the wifi symbl will g ut. By pressing and hlding the ON/OFF buttn, yu will hear a shrt beep t indicate that wifi is switched n again. The wifi symbl will cme back n. Warning! After switching the heater n r ff, yu will hear a quiet sund. This is nrmal and n reasn t wrry. It is just the material expanding and shrinking during heating and cl-dwn. Safety measures The heater is equipped with a tpple safeguard which switches the heater ff if it accidentally falls ver. It will start wrking again nce it has been set upright. but, befre reusing, switch if ff, unplug and check fr damage. D nt use the heater if it is damaged r malfunctining, but have it inspected/repaired! In case f internal verheating, the verheating safeguard will switch the heater ff. This may ccur if the heater cannt give ff enugh heat r if it cannt draw in enugh fresh air. As mentined abve, this is generally caused by (partially) cvering the heater, bstructing the air intake and/r utlet grills r installing the heater t clse t a wall r smething similar. After cling dwn, the heater will autmatically switch n again but if the cause has nt been eliminated, this culd be repeated (with all f the crrespnding risks) In case f verheating, switch ff the heater and unplug. Give the heater time t cl dwn, remve the surce f the verheating and use as nrmal. If the prblem persists r if yu have nt been able t trace the surce f the verheating, turn the heater ff immediately and unplug. Cntact a servicing pint t have the heater repaired. Cleaning and Maintenance Keep the heater clean. Depsits f dust and dirt in the appliance are a cmmn cause f verheating s these shuld be remved regularly. Switch ff the heater, remve the plug frm the scket and allw the heater t cl dwn befre cleaning r carrying ut maintenance wrk. 30

31 Wipe the utside f the heater regularly with a dry r slightly damp clth. D nt use aggressive saps, sprays, cleaners r abrasives, waxes, plishes r chemical slutins! If the heater is hung n the wall, clean the back and the space behind the heater. Then remve the heater frm the wall, see Installatin. Use a vacuum cleaner t carefully remve any dust and dirt frm the grills and ensure that the air intake and utlet penings are clean. Be careful nt t tuch r damage any internal parts during cleaning! The heater cntains n ther parts which need maintenance. At the end f the seasn, stre the cleaned heater in the riginal packaging if pssible. Stre it upright in a cl, dry and dust-free place. REMOVAL In the EU this symbl indicates that this prduct may be dispsed f as rdinary husehld waste. Old equipment cntains valuable materials, suitable fr recycling. These materials shuld be made suitable fr reuse in rder t prevent any adverse effects t health and the envirnment caused by unregulated waste cllectin. Therefre, please make sure that yu bring ld equipment t a designated cllectin pint. Alternatively, cntact the riginal supplier, wh can make sure that as many f the cmpnents as pssible can be recycled. 31

32 Français Dnnées techniques Type Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Tensin V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Puissance 1000W 1500W 2000W Pssibilités de réglage wifi 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Thermstat Minuterie de jur Minuterie de semaine Classe d islatin IP24 IP24 IP24 Dimensins 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Pids 3,7 kg 4,4 kg 5,2 Cnsignes générales de sécurité 1. Avant utilisatin, lisez attentivement et entièrement le présent manuel d utilisatin. Cnservez ce mde d'empli afin de puvir le cnsulter ultérieurement. 2. Avant utilisatin, cntrôlez vtre nuveau radiateur (y cmpris le crdn et la fiche) quant à la présence de dmmages visibles. Ne mettez pas en service un radiateur endmmagé, mais apprtez-le à vtre furnisseur en vue d un remplacement. 3. N utilisez pas le radiateur avant de l'avir installé entièrement seln les instructins furnies sus «Installatin». 4. Ce radiateur est destiné exclusivement à un usage dmestique nrmal. Utilisez l appareil uniquement cmme chauffage d appint dmestique. 5. Ce radiateur cnvient en principe à une utilisatin dans des pièces muillées u humides telles que salles de bain, buanderies, etc. (IP24). Tenez-le cependant à au mins 1,5 m de distance de tut pint d'eau u réservir d'eau (baignire, lavab, WC) et veillez à ce qu'il ne puisse jamais tmber à l'eau et que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans le radiateur. Si de l'eau pénètre dans le radiateur, retirez d'abrd la fiche de la prise de curant! Un fyer dnt l'intérieur est entré en cntact avec de l'eau ne dit plus être utilisé et dit être cnfié à un réparateur. Ne plngez jamais le crdn d'alimentatin u la fiche dans de l'eau u un autre liquide et ne tuchez jamais le radiateur les mains muillées. 6. La tensin et la fréquence mentinnées sur l appareil divent crrespndre à celles de la prise de curant utilisée. La prise de curant utilisée dit être mise à la terre et l installatin électrique dit être prtégée par un disjncteur différentiel (max. 30 ma). 7. Dérulez entièrement le crdn avant d insérer la fiche dans la prise de curant et veillez à ce qu il n entre jamais en cntact avec le radiateur u qu il ne puisse devenir brûlant de tute autre manière. Ne passez pas le câble sus un tapis, ne le recuvrez pas de tapis, d un chemin d escalier u autre et tenez-le à l'écart des lieux de passage. Veillez à ne pas écraser le câble et à ne pas pser de 32

33 meubles dessus. Ne passez pas le câble par des angles pintus et ne l enrulez pas de manière trp serrée après utilisatin! 8. L utilisatin d une rallnge est décnseillée, puisqu elle peut entraîner une surchauffe et un incendie. Si l utilisatin d une rallnge ne peut être évitée, utilisez une rallnge en bn état et agréée, d un diamètre minimum de 3 x 1,5 mm² (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) et d une puissance minimale autrisée de 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000).. Dérulez tujurs le crdn entièrement pur éviter tute surchauffe! 9. Pur éviter une surcharge et le grillage des fusibles, ne branchez aucun autre appareil sur la même prise de curant u sur le même grupe électrique que le radiateur. 10. N utilisez pas le radiateur à l extérieur, ni dans des pièces de mins de 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m². 11. Désactivez tujurs d abrd l appareil avec l interrupteur principal et enlevez ensuite la fiche de la prise. Ne jamais désactiver le radiateur avec la fiche!! 12. Un radiateur pssède des cmpsants internes chauds et/u brûlants qui prduisent des étincelles. Par cnséquent, ne l utilisez pas dans un envirnnement ù des cmbustibles, de la peinture, des liquides et/u des gaz inflammables, etc. snt entrepsés. 13. Ne placez pas le radiateur à prximité, en dessus u dans la directin d une prise de curant, ni à prximité d un feu uvert u de surces de chaleur. 14. N utilisez pas le radiateur à prximité u dans la directin de meubles, d animaux, de rideaux, de papier, de vêtements, de literie u de tut autre bjet inflammable. Tenez-les au mins à 1 mètre de distance du radiateur! 15. Ne recuvrez jamais un radiateur! Pur éviter tut incendie, les rifices de ventilatin ne peuvent être blqués d aucune manière. N utilisez dnc jamais le radiateur pur sécher des vêtements u pur y dépser quelque chse. 16. L air autur d un radiateur dit puvir circuler librement. Par cnséquent, ne le placez pas trp près de murs u d'bjets vlumineux, ni sus une planche, une armire u quelqu élément similaire. Pur les espaces libres minimum autur de l'appareil, vir «Installatin». 17. Evitez que des crps étrangers pénètrent dans les rifices de ventilatin u de sufflage. Cela peut prvquer un chc électrique, un incendie u des dmmages. 18. Ce pêle peut être cmmandé manuellement, mais aussi avec une minuterie u une appli. Quelle que sit la façn dnt vus le mettez en marche, veillez à respecter à tut mment tutes les cnsignes de sécurité! 19. Eteignez-le d abrd, puis retirez la fiche de la prise de curant. Retirez tujurs la fiche de la prise de curant lrsque le radiateur n est pas en service! A cet effet, saisissez la fiche. Ne tirez jamais sur le crdn! 20. Eteignez tujurs le radiateur, retirez la fiche de la prise de curant et laissez d abrd refridir le radiateur pur : - nettyer le radiateur ; - entretenir le radiateur ; - tucher u déplacer le radiateur. 21. Ce radiateur devient brûlant lrsqu il est en service. Pur éviter tute brûlure, ne tuchez pas les surfaces brûlantes avec une peau nue! 22. Exercez une surveillance étrite lrsque cet appareil est utilisé en présence d'enfants, de persnnes incmpétentes u d animaux dmestiques. Les enfants de mins de 3 ans divent être tenus à l'écart sauf s'ils snt surveillés en permanence. Les enfants de plus de 3 ans mais de mins de 8 ans ne peuvent allumer u éteindre l'appareil que si l'appareil est installé sur sn lieu de 33

34 fnctinnement nrmal et qu'ils snt placés sus surveillance u s'ils nt reçu des instructins sur une utilisatin sûre de l'appareil et qu'ils cmprennent les risques qui y snt liés. Les enfants de plus de 3 ans mais de mins de 8 ans ne peuvent pas insérer la fiche dans la prise de curant, ni régler u nettyer l'appareil, ni prcéder à des pératins de maintenance utilisateur. 23. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des persnnes dnt les capacités physiques, sensrielles u mentales snt réduites u qui manquent d'expérience et de cnnaissance à cnditin que ceux-ci fassent l'bjet d'une surveillance u qu'ils aient reçu des instructins sur une utilisatin sûre de l'appareil et cmprennent les risques qui y snt liés. Il est interdit aux enfants de juer avec l'appareil. Les pératins de nettyage et de maintenance utilisateur ne peuvent être effectuées par des enfants sans surveillance. 24. Cnservez le radiateur en bn état de prpreté. De la pussière, de la saleté et/u des dépôts snt des causes fréquentes de surchauffe. Veillez à enlever régulièrement de tels dépôts. 25. N'allumez pas l appareil lrsque vus cnstatez des dmmages à l appareil, au crdn u à la fiche, u lrsqu il fnctinne mal, qu il est tmbé u qu il présente tut autre dysfnctinnement. Rapprtez l appareil cmplet au furnisseur u à un électricien agréé pur cntrôle et/u réparatin. Exigez tujurs des pièces d rigine. 26. N utilisez pas d ajuts/d accessires nn recmmandés u furnis par le fabricant. 27. L appareil (y cmpris le crdn et la fiche) peut être uvert et/u réparé exclusivement par des persnnes cmpétentes et qualifiées. 28. Utilisez le radiateur exclusivement aux fins pur lesquelles il a été cnçu et cmme décrit dans le présent manuel d utilisatin. Le nn-respect des pints 26, 27 & 28 peut entraîner des dmmages, un incendie et/u une blessure crprelle. Cela rend la garantie caduque et le furnisseur, l imprtateur et/u le fabricant n assument aucune respnsabilité pur les cnséquences! Descriptin 1. Grille d émissin de chaleur 2. Grille d arrivée d air 3. Panneau de cmmande et Écran LED 4. Interrupteur principal 5. Télécmmande 34

35 L Écran LED (3) a 4 lignes : 1 ère ligne : - 3 sleils, qui indiquent si le radiateur fnctinne à une capacité basse, myenne u élevée. - Le symble Wi-Fi. Lrsqu il y a une cnnexin Wi-Fi, ce symble est cnstamment allumé. - «P» : fnctinnement du thermstat u fnctinnement seln la minuterie de semaine. - «M»: fnctinnement avec puissance paramétrée. 2 ième ligne : - SET indique qu n peut paramétrer le jur u l heure - ON indique que le radiateur est activé - OFF indique que le radiateur est désactivé par le butn veille u la prtectin antichute. - Les chiffres mntrent la température 3 ième ligne : - L heure : aussi bien l heure nrmale que les heures paramétrées pur la minuterie de semaine. 4 ième ligne : - Les jurs de la semaine : 1 = lundi, 2 = mardi etc. Le radiateur dit tujurs être accrché au mur ; il ne peut jamais être utilisé debut! Ne l'utilisez pas tant que vus ne l'avez pas installé cnfrmément aux instructins ci-dessus. Installatin Enlevez la ttalité de l emballage et tenez-la hrs de prtée des enfants. Après avir enlevé l emballage, vérifiez que l appareil ne présente aucun dmmage u signe puvant indiquer tut vice/défaut/panne. En cas de dute, n utilisez pas l appareil : adressez-vus à vtre furnisseur en vue d un cntrôle/remplacement. Chisissez un mur slide, plan et parfaitement vertical, cmpsé d un matériau ininflammable et qui ne fnd pas (dnc pas en bis, en plastique, etc.!) pur y accrcher le radiateur. Chisissez l emplacement ù vus suhaitez accrcher le radiateur. Veillez à ce qu il y ait tujurs suffisamment de place autur du radiateur et qu aucun matériau inflammable ne puisse se rapprcher trp près du radiateur (vir aussi les cnsignes de sécurité). Ne placez pas le radiateur derrière une prte! La distance entre le dessus du radiateur et le sl dit être d au mins 30 cm, celle entre les côtés et les murs latéraux d au mins 30 cm et celle entre le dessus et le plafnd, de planches en surplmb, etc. d au mins 150 cm. 35

36 Fixez 2 supprts de fixatin au mur. Optez pur un supprt de gauche et de drite et fixez-les avec la fente vers le haut, les petits côtés cntre le mur et face à face (vir aussi les illustratins à la page 3). Pur ce faire, percez deux trus dans le mur avec un espacement de 255 mm. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), au mins 61 cm au-dessus du sl et parfaitement à l hrizntale les uns des autres. Pussez les buchns dans les trus de frage et vissez les supprts cntre le mur avec 2 grandes vis. Vissez les deux autres supprts avec les petites vis au fnd du radiateur, dans les trus apprpriés (vir illustratin) : la vis par le lng côté du supprt, le petit côté vers le bas. Le petit côté vient maintenant à sn tur cntre le mur. Accrchez l'appareil de chauffage dans les deux supprts de suspensin et abaissez-le dans les rainures. Les côtés curts des deux autres supprts tmbent maintenant cntre le mur. Marquez ù ils divent être vissés au mur et sulevez le radiateur hrs des supprts de suspensin. Percez 2 trus aux endrits marqués et placez des buchns. Suspendez l'appareil de chauffage dans les supprts de suspensin, abaissez-le et vissez les 2 dernières grandes vis à travers les supprts inférieurs cntre le mur. Vérifiez si vtre radiateur est exactement hrizntal et fixé, avec les distances minimales crrectes au sl, au plafnd et éventuellement aux paris latérales Mise en service et fnctinnement Vérifiez que le principal de l'interrupteur est réglé sur O (arrêt). Vérifiez que l'appareil de chauffage est stable et crrectement psitinné, cnfrmément à tutes les réglementatins. Insérez la fiche dans une prise 220/240 V mise à la terre. Mettez l'interrupteur principal sur I (allumé). OFF apparaît sur l'affichage. Fnctinnement avec le panneau de cmmande Le panneau de cmmande (3) a 6 butns: MOD / SET / WEEK / + / - / et le butn marche/arrêt Pur allumer le radiateur, appuyez sur le butn marche / arrêt. L'affichage s'allume et le radiateur peut être utilisé. Réglez le jur et l'heure maintenant. Appuyez sur SET un peu plus lngtemps jusqu'à ce que SET apparaisse sur l'écran. Les numérs des jurs de la semaine (ligne 4) cmmencent à clignter. Utilisez les butns + et - pur truver le bn jur (1 - lundi, 2 = mardi, etc.) et cnfirmez avec SET. Maintenant, les heures cligntent. Utilisez les butns + et - pur truver l'heure crrecte et cnfirmez avec SET. Maintenant, les minutes cligntent. Utilisez les butns + et - pur truver les bnnes minutes et cnfirmez avec SET. Maintenant, le jur et l'heure snt réglés. 36

37 Attentin : Le réglage du jur et de l'heure disparaîtra si le radiateur est éteint avec l interrupteur principal u la prise; à l'arrêt au myen du butn marche / arrêt ces paramètres snt cnservés. O Si vus ne réglez pas un jur et une heure, le radiateur suppse qu'n est le jur 1 et 00h00. L'affichage s'éteint autmatiquement après deux minutes et peut être rallumé avec n'imprte quel butn. Appuyez maintenant sur MOD pur définir si vus vulez travailler seln la fnctin M u P. Sus la fnctin M, vus paramétrez maintenant avec les butns + et - (télécmmande : avec le butn de barre) une puissance à laquelle le radiateur cntinuera de fnctinner en cntinu : faible, myen u élevé, vir les caractéristiques techniques. Le thermstat ne peut pas être réglé. Sus la fnctin P, vus puvez utiliser les butns + et - pur régler la température que le radiateur essaiera de maintenir. Le radiateur sélectinne autmatiquement la bnne puissance : chauffage de 1 u 2 degrés = bas, chauffage de 3, 4 u 5 degrés c est myen et chauffage de 6 degrés u plus est élevé. Lrsque la température désirée est atteinte, le radiateur s'éteint autmatiquement, puis s active à nuveau lrsqu'il refridit. Vus puvez également régler la minuterie de semaine sus la fnctin P. En appuyant sur WEEK, vus puvez définir u vérifier les infrmatins de la minuterie de semaine. Faites attentin! Pur régler la minuterie de semaine, vus devez d'abrd rentrer crrectement le jur et l'heure!). Réglage minuterie de semaine : Appuyez sur le butn WEEK un peu plus lngtemps. «01» clignte à l'écran. Utilisez les butns + et - pur sélectinner «01» (réglage unique) u «] [«(le réglage que vus faites sera effectué chaque semaine). Cnfirmez avec SET. Attentin : le(s) réglage(s) que vus faites sus une fis (01) di(ven)t survenir durant la semaine actuelle. Le dimanche (jur 7) à 24h00 tus les réglages nnrécurrents snt mis en nn-actif. Un réglage que vus créez un mardi pur le samedi fnctinnera dnc, un réglage que vus faites un samedi pur le mardi ne fnctinnera pas. Attentin : un réglage unique (01) ne sera exécuté qu'une seule fis par le radiateur, mais le réglage de la minuterie reste inactif dans la mémire et prend ainsi la place de l'un des quatre réglages pssibles ce jur-là. Il vaut dnc mieux l'enlever, vir ci-dessus ON clignte maintenant. Avec les butns + et - vus puvez maintenant chisir entre ON et OF : avec u sans «anticipatin». Avec ON, le radiateur vérifie la température de la pièce 20 minutes avant l'heure de mise en marche réglée. Si n dit chauffer plus de 6 degrés, le radiateur s'allumera à pleine puissance pur avir la bnne température dans la pièce au bn mment. Avec 3, 4 u 5 degrés de différence, il passe en puissance myenne et à 1 u 2 degrés de différence à une faible puissance. Si vus ne vulez pas cette pré-activatin, désactivez «anticipatin»: OU. Appuyez sur SET pur cnfirmer. Remarque : le chix du réglage «unique u répétitin» et «avec / sans anticipatin» s'applique désrmais à tus les réglages de minuterie! «01 SET ON» apparaît sur l'écran, indiquant que vus puvez régler le premier mment d activatin. Vus puvez maintenant utiliser les butns + et - pur 37

38 sélectinner le jur de la semaine pur le réglage. Appuyez avec SET sur le bn jur. Maintenant la température (standard 25 ) apparaît en cligntant sur l'écran. Avec les tuches + et - vus puvez l'ajuster, de 0 à 37 C. Cnfirmez avec SET. Maintenant, les heures cligntent. Sélectinnez l'heure désirée et cnfirmez avec SET. Puis les minutes cligntent. Sélectinnez les minutes désirées et cnfirmez avec SET. Vtre premier mment d'activatin est maintenant défini. Maintenant «01 SET OFF» apparaît sur l'écran, indiquant que vus devez régler l'heure d'arrêt. Faites-le de la même manière que décrite dans les 2 pints ci-dessus. Vtre premier réglage est maintenant terminé. 02 apparaît sur l'écran. Vus puvez maintenant créer une secnde activatin et désactivatin de la même manière, au ttal 4 par jur, 28 par semaine. Si vus ne le suhaitez pas, attendez que l'écran repasse à l'image par défaut. Attentin! Tus les réglages de minuterie (max. 28 par semaine) sernt effectués successivement. Par cnséquent, veillez à ce qu il n y ait pas de cntradictins! Éteignez l'appareil de chauffage à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt. P et OFF apparaissent sur l'écran, indiquant qu'une mise en marche a été prgrammée mais que le radiateur ne fnctinne pas pur le mment. A l'heure prgrammée, il s'allume et s'éteint autmatiquement à nuveau. Les dnnées de minuterie enregistrées snt cnservées après l'arrêt au myen de l interrupteur principal u de la prise. Si vus appuyez brièvement plusieurs fis sur WEEK, les réglages de minuterie suivants s'affichent : - Unique u répétitin - Anticipatin activée u désactivée - Réglage de thermstat - Heure Minuterie activée - Heure Minuterie désactivée - Réglage de minuterie suivant Lrsque vus vulez effacer un certain réglage, appuyez un peu plus lngtemps sur WEEK et recherchez ensuite le paramétrage de minuterie que vus vulez effacer. Pur ce faire, passez d abrd 01- ][ et n/ff en appuyant brièvement sur SET. Lrsque le numér du réglage de la minuterie que vus suhaitez supprimer apparaît, appuyez lnguement sur SET. Vus entendrez un bip curt et le réglage sélectinné est maintenant effacé. Si vus suhaitez supprimer tus les réglages de la minuterie, appuyez d'abrd sur le butn WEEK et maintenez-le enfncé pendant plus lngtemps. Ensuite, appuyez sur le butn MOD et SET pendant une lngue péride en même temps jusqu'à ce que vus entendiez un bip. 88:88 apparaît sur l'écran, indiquant que tus les paramètres nt été effacés. Attentin : n peut uniquement supprimer tus les réglages de la minuterie en même temps avec les butns du panneau de cmmande, pas avec la télécmmande! 38

39 Si vus suhaitez cnserver les dnnées de la minuterie mais que vus ne vulez pas utiliser la minuterie pendant un certain temps, appuyez lnguement sur le butn WEEK et appuyez lnguement sur MOD jusqu'à ce que 'TIME' disparaisse de l'affichage pur indiquer que les dnnées snt cnservées mais pas activées. En appuyant à nuveau sur MOD jusqu'à ce que 'TIME' réapparaisse, vus réactivez la minuterie. Écnmiseur d'écran : Si les réglages n'nt pas été mdifiés depuis 2 minutes avec un radiateur actif, l Écran LED s'éteindra alrs que ON reste allumé. Dès que vus appuyez sur un butn, il s'allume à nuveau. Lrsque le radiateur est éteint avec le butn marche / arrêt, OFF reste affiché. Fnctinnement avec la télécmmande La télécmmande (5) a les mêmes 6 butns que le panneau de cmmande (MOD = MODE) et fnctinne glbalement de la même façn, mais : Avec la télécmmande, vus ne puvez pas régler (sus le mde M) la puissance avec les butns + u. Pur ce faire, utilisez le butn de barre. La télécmmande a un butn ECO pur un mde écnme en énergie ; le radiateur maintient la pièce à 16 C. EC apparaît sur l'écran. Annulez en appuyant à nuveau sur ECO. On ne peut rien paramétrer d autre dans cette psitin. Si le radiateur est en mde ECO et qu'un réglage de la minuterie est activé entretemps, le radiateur cmmencera à fnctinner seln le réglage de la minuterie. S il éteint le radiateur, le radiateur ne returnera pas en mde ECO, mais s'éteindra. Fnctinnement avec l APPLI via Wi-Fi Le radiateur peut également être utilisé avec une applicatin sur vtre smartphne. À cette fin, le radiateur dit être cnnecté à un mdem Wi-Fi. Vir pur l'installatin de l'applicatin à la fin de ce livret. En activant l'applicatin sur vtre smartphne u tablette et en sélectinnant l'appareil, vus puvez faire fnctinner le radiateur avec le smartphne / tablette. Vus n'avez pas à définir un jur u une heure, qui snt autmatiquement définis (à la fis sur l'applicatin et sur l'écran). Avec l'applicatin, vus puvez allumer et éteindre l'appareil (sans «anticipatin»), cntrôler la température et la puissance et régler le mde ECO. En utre, l'applicatin ffre la pssibilité de régler chaque jur 20 activatins et désactivatins sur la minuterie de semaine. Si l'appareil est cnnecté au Wi-Fi et qu'il est allumé, l'écran (avec écnmiseur d'écran) affiche le symble Wi-Fi + ON. Si l'appareil est cnnecté au Wi-Fi mais est éteint, l'écran affiche le symble Wi-Fi + OFF. Attentin : les réglages de minuterie effectués avec l'applicatin ne snt pas visibles sur l'écran; les réglages de minuterie réalisés avec le panneau de cmmande u la télécmmande ne snt pas visibles sur l'applicatin! Dès qu'il y a une cnnexin Wi- Fi, vus ne puvez plus utiliser le panneau u la télécmmande pur effectuer un nuveau réglage de minuterie de semaine (les butns WEEK & SET snt désactivés) ; les réglages de minuterie existants, saisis manuellement, resternt 39

40 également actifs sus Wi-Fi. Ne mélangez jamais les deux manières de paramétrer la minuterie!!! Lrsque le radiateur est cnnecté au Wi-Fi, la cnnexin autmatique sera établie lrsque le radiateur sera allumé. Le symble Wi-Fi est cnstamment activé. Si le symble Wi-Fi clignte rapidement, c est qu il n'y a pas (encre) de cnnexin. Vus puvez réinitialiser les paramètres Wi-Fi en appuyant lnguement sur le butn MODE. Les cnnexins existantes snt supprimées, le symble Wi-Fi clignte à nuveau rapidement et une nuvelle cnnexin peut être établie. Vus puvez désactiver la cnnexin Wi-Fi (et le symble Wi-Fi cligntant) en appuyant lnguement sur le butn marche / arrêt. Si vus entendez un lng bip, le Wi-Fi est éteint ; le symble Wi-Fi s'éteint. En appuyant de nuveau plus lngtemps sur le butn marche / arrêt, un bip curt indique que la cnnexin Wi-Fi est à nuveau activée. Le symble Wi-Fi s'allume à nuveau. Avertissement :. Après avir allumé u éteint le radiateur, vus puvez entendre un léger bruit. C'est nrmal et pas inquiétant. Cela a trait à la dilatatin et au rétrécissement du matériau pendant le chauffage et le refridissement Prtectins Le radiateur est équipé d'une prtectin antichute qui éteint l'appareil de chauffage lrsqu'il tmbe accidentellement. Lrsque vus l'accrchez ensuit, il reprend sn fnctinnement. Tutefis, éteignez d abrd le radiateur, retirez la fiche de la prise de curant et cntrôlez la présence de dmmages éventuels sur celui-ci. En cas de dmmage u de dysfnctinnement, n utilisez pas le radiateur et apprtez-le pur cntrôle/réparatin! La prtectin anti-surchauffe éteint le radiateur en cas de surchauffe interne. Cela peut arriver lrsque le radiateur ne peut diffuser suffisamment sa chaleur u lrsqu il ne peut aspirer assez d air frais. Les causes les plus fréquentes snt les suivantes : recuvrement (partiel) du radiateur, bstructin des grilles d aspiratin et/u de sufflage, installatin trp près, par exemple, d un mur, etc. Une fis refridi, le cnvecteur se remet en marche autmatiquement. Cependant, si le prblème n'est pas réglé, il risque de se représenter avec tus les dangers qu'il cmprte. En cas de surchauffe, vus devez éteindre le radiateur et retirer la fiche de la prise de curant. Laissez refridir le radiateur, réparez la cause de la surchauffe, puis remettez le radiateur en service. Si le prblème est récurrent u que vus ne truvez pas la cause de la surchauffe, éteignez immédiatement le radiateur et retirez la fiche de la prise de curant. Cntactez un service après-vente pur réparatin. Nettyage et entretien Cnservez le radiateur en bn état de prpreté. Les dépôts de pussière et de saletés dans l appareil snt une cause fréquente de surchauffe! Par cnséquent, enlevez-les régulièrement. Pur les pératins de nettyage u d entretien, éteignez le radiateur, retirez la fiche de la prise de curant et laissez refridir le radiateur. Nettyez régulièrement l extérieur du radiateur avec un chiffn sec u un chiffn humide bien essré. N utilisez pas de savn crrsif, de sprays, de détergents, d abrasifs, de cire, de prduits lustrants u tute autre slutin chimique! 40

41 Si le cnvecteur est suspendu, n'ubliez pas de le nettyer également à l'arrière. Pur ce faire, détachez-le du mur. Reprtez-vus aux instructins d'installatin. A l aide d un aspirateur, aspirez délicatement la pussière et les saletés des grilles et cntrôlez la prpreté des rifices d aspiratin et de sufflage. Pendant le nettyage, veillez à ne pas tucher u endmmager de cmpsants internes! Le radiateur ne cntient pas d autres cmpsants qui nécessitent un entretien. A la fin de la saisn, rangez signeusement le radiateur, si pssible dans l emballage d rigine. Placez-le debut dans un endrit frais, sec et à l abri de la pussière. ÉLIMINATION Au sein de l UE, ce symble indique que ce prduit ne peut être éliminé avec les déchets ménagers habituels. D anciens appareils cntiennent des matériaux précieux recyclables, qui divent être recnditinnés pur ne pas nuire à l envirnnement et à la santé humaine par une cllecte incntrôlée des déchets. Par cnséquent, nus vus prins de dépser vs anciens appareils dans un pint de cllecte destiné à cet effet u de vus adresser au furnisseur ù vus avez acheté l appareil. Ce dernier veillera à ce qu un maximum de pièces de l appareil sient réutilisées. 41

42 Česky Technické údaje Typ Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Napájecí napětí V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Výkn 1000W 1500W 2000W Vlby nastavení 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Termstat Denní časvač Týdenní časvač Třída izlace IP24 IP24 IP24 Rzměry 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Hmtnst 3,7 kg 4,4 kg 5,2 Všebecné bezpečnstní pkyny 1. Před pužitím přístrje si pečlivě přečtěte celý tent návd k bsluze. Návd na pužití si pečlivě uschvejte pr případné další pužití. 2. Před pužitím zkntrlujte celý přístrj včetně kabelu a knektru, zda není jakkli viditelně pškzen. Pkud je tpení pškzen, nepužívejte jej. Pškzené tpení zašlete zpět svému prdejci, a pžádejte výměnu. 3. Nepužívejte tpení dříve, než jej kmpletně nainstalujete v suladu s pkyny pdle dstavce Instalace. 4. Tent přístrj je striktně určen pr běžné dmácí pužití. Pužívejte jej puze pr přitápění vašeh dmva. 5. Pdle všebecných pdmínek uvedených v tét přílze lze tpení pužívat v uzavřených mkrých neb vlhkých prstrách, jak jsu kupelny, prádelny a tak dále (IP24). Neumisťujte tpení v blízksti khutků, vana, sprchvý kut, bazén, fntán a pdbně ( > 1.5 m.). Ujistěte se, že přístrj nemůže spadnut d vdy a že se vda nemůže dstat d tpení. Kdykliv tpení spadne d vdy, nejdříve jej dpjte! Nepužívejte tpení, pkud je uvnitř vlhké. Nechte jej pravit. Nikdy nepnřujte tpení, kabel neb zástrčku d vdy a nikdy se jich nedtýkejte mkrýma rukama. 6. Napájecí napětí a frekvence uvedené na přístrji musí dpvídat napětí a frekvenci uvedeným na pužité zásuvce. Pužitá zásuvka musí být uzemněna a elektrická instalace musí být chráněna prudvým jističem (max. 30 ma). 7. Před připjením tpení šňůru úplně natáhněte. Zajistěte, aby se nedtýkala žádné částí tpení a zabraňte jejímu hřevu jakýmkli jiným způsbem. Nedávejte kabel pd kberec, nepřekrývejte jej rhžemi, kbercvými lištami a pdbně, a zajistěte aby neprcházel žádným průchdem. Zajistěte, aby se na kabel nešlapal a aby na něm nestál žádný kus nábytku. Neveďte kabel klem strých rhů a p pužití jej nerlujte příliš těsně! wifi 42

43 8. Z důvdu větší bezpečnsti před pžárem pkud mžn nepužívejte prdlužvací šňůru. Pkud je pužití prdlužvacíh kabelu nevyhnutelné, pak se ujistěte, že není pškzen. Pužívejte schválený prdlužvací kabel s minimálním průměrem 3 x 1,5 mm² (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) a minimálním dvleným výknem 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000).. Kabel vždy plně natáhněte, aby se zabránil přehřátí! 9. Zajistěte, aby na stejné zásuvce s tpením, neb na stejném kabelvém bvdu nebyl připjen žádný další elektrický sptřebič, aby nedšl k přetížení bvdu a výpadku pjistky. 10. Nepužívejte tpení venku, ani v prstrech menších, než 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m². 11. Vždy přístrj nejdříve vypněte hlavním vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy hřívač nevypínejte vytažením zástrčky! 12. Tpení bsahuje teplé, žhavé a zápalné části. Prt jej nepužívejte v prstrech, kde jsu uskladněny phnné hmty, barvy, hřlavé kapaliny neb plyny. 13. Neumisťujte tpení pblíž, pd, neb prti zásuvce a nestavte jej v blízksti tevřenéh hně, neb jiných zdrjů tepla. 14. Nepužívejte tpení v blízksti nábytku, neb přím na nábytku, pblíž zvířat, zácln, papíru, blečení, lůžkvin neb jiných hřlavých předmětů. Udržujte vzdálenst nejméně 1 metr d tpení! 15. Tpení nikdy nezakrývejte! Z důvdu pžární bezpečnsti nesmí nic bránit vstupu ani výstupu vzduchu z tpení. Nikdy nepužívejte přístrj k sušení blečení a nepkládejte nic na hrní stranu přístrje. 16. Zajistěte, aby klem tpení mhl vlně prudit vzduch. Nestavte tpení příliš blízk zdi, neb velkých bjektů a nepkládejte jej pd pličky, skříně a pdbně. Pr minimální dstupy klem hřívače viz Instalace. 17. Nedvlte, aby se d přístrje vstupními neb výstupními tvry dstal cizí předmět. Mhl by t způsbit úraz elektrickým prudem, pžár neb pškzení tpení. 18. Tat kamna se dají vládat krmě ručně také pmcí časvače (timer) neb aplikace. Ať už je zapínáte jakýmkli způsbem, vždycky dbejte na t, abyste ddržvali všechny bezpečnstní předpisy! 19. Nejdříve jej vypněte a ptm dpjte. Když tpení nepužíváte, vždy jej dpjte! Při dpjvání držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel. 20. Vypnut tpení, dpjit jej a nechat vychladnut je nutné vždy, když: - chcete vyčistit tpení - chcete prvést údržbu přístrje - chcete se tpení dtknut neb je přesunut. 21. Když je přístrj v prvzu, je hrký. Nedtýkejte se hlu kůží hrkých pvrchů, abyste se neppálili. 22. Pkud přístrj pužíváte v blízksti dětí neb invalidních sb, je nezbytný blízký dhled. Nedvlte, aby si děti s přístrjem hrály. Děti d 3 let se nesmí zdržvat v dsahu zařízení bez stáléh dzru. Děti ve věku mezi 3 a 8 lety smějí zařízení zapnut neb vypnut výhradně je namntván na bvyklém místě prvzu, a pkud jsu pd dzrem resp. bdržely pkyny hledně bezpečné manipulace 43

44 se zařízením a chápu mžná nebezpečí. Děti ve věku mezi 3 a 8 lety nesmí zasuvat zástrčku d zásuvky, nastavvat neb čistit zařízení ani vyknávat jeh údržbu. 23. Děti ve věku 8 let a starší a sby se sníženými fyzickými, smyslvými neb duševními schpnstmi neb nedstatečnými zkušenstmi a znalstmi smějí tt zařízení pužívat pkud jsu pd dzrem, resp. dstaly pkyny hledně bezpečné manipulace se zařízením a chápu mžná nebezpečí. Děti si nesmějí se zařízením hrát. Děti nesmějí zařízení čistit a prvádět jeh údržbu, pkud nejsu pd dzrem. 24. Udržujte tpení v čisttě. Prach, špína neb nečistty v tpení čast způsbují přehřátí. Zajistěte pravidelné dstraňvání těcht usazenin. 25. Pkud si všimnete nějakéh pškzení sptřebiče, kabelu neb zástrčky, přístrj nezapínejte. Také pkud sptřebič nefunguje správně, když spadl na zem, neb když zjistíte příznaky jakýchkli jiných závad. V takvém případě vraťte celý výrbek prdejci neb certifikvanému elektrikáři ke kntrle a pžádejte pravu. Vždy žádejte riginální díly. 26. Nepužívejte jiné dplňky ani příslušenství, než ty, které dpručuje, neb ddává výrbce. 27. Přístrj (včetně elektrických kabelů a knektrů) smí tevřít a případně pravit puze řádně autrizvaná a kvalifikvaná sba. 28. Přístrj pužívejte puze pr účely, pr které byl navržen, a pdle tht návdu. Neddržení pkynů 26, 27 & 28 může způsbit škdu, pžár neb zranění. Tím kamžitě zaniká záruka, a prdejce, dvzce ani výrbce nenesu dpvědnst za žádné eventuální následky! Ppis 1. Mřížka výstupu tepléh vzduchu 2. Mřížka vstupu vzduchu 3. Ovládací panel a LED brazvka 4. Hlavní vypínač 5. Dálkvý vladač LED brazvka (3) má 4 řádky: 1. řádek: - 3 sluníčka, která udávají, zda hřívač pracuje na nízký, střední či vyský výkn. - Symbl wi-fi. Pkud je spjení přes wi-fi, svítí tent symbl bez přerušení. 44

45 - P : funkce termstatu, resp. prvz pdle týdenníh časvače. - M : prvz na nastavený výkn. 2. řádek: - SET udává, že může být nastaven den neb čas. - ON udává, že je hřívač zapnut. - OFF udává, že hřívač byl vypnut dálkvým vladačem neb pjistku prti pádu. - Číslice ukazují tepltu 3. řádek: - Čas: jak běžný čas, tak nastavené časy pr týdenní časvač. 4. řádek: - Dny v týdnu: 1 = pndělí, 2 = úterý atd. Ohřívač musí být vždy pvěšen na stěnu; nikdy nesmí být pužit ve stjaté plze! Nikdy hřívač nepužívejte, dkud není namntván pdle níže uvedených pkynů. Instalace Odstraňte veškerý balvý materiál a dstraňte jej z dsahu dětí. P dstranění balu zkntrlujte, zda přístrj není pškzen neb zda nevykazuje jiné znaky mžné pruchy neb závady. V případě pchybnstí přístrj nepužívejte, ale braťte se na ddavatele a pžádejte kntrlu neb výměnu. Pr mntáž tpení si vyberte pevnu, plchu a zcela svislu stěnu, pstavenu z nehřlavéh a netavitelnéh materiálu (t znamená žádné dřev, syntetické materiály, a pdbně!) Rzhdněte, kde chcete tpení přimntvat. Zajistěte, aby klem tpení byl vždy dstatek prstru, a aby se d jeh blízksti nedstaly žádné hřlavé materiály (viz též bezpečnstní pkyny). Neumisťujte tpení za dveřmi! Dlní strana tpení musí být nejméně 30 cm nad pdlahu, p stranách nejméně 30 cm d bční stěny, a hrní strana musí být nejméně 150 cm d strpu, strpních trámů atd. Upevněte 2 závěsné držáky na stěnu. Vyberte jeden levý a jeden pravý držák a upevněte je tak, aby drážka směřvala nahru, krátké strany prti stěně a směrem prti sbě (viz rvněž brázky na str. 3). Vyvrtejte k tmu 4 tvry ve stěně ve vzdálensti 255 mm d sebe. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), minimálně 61 cm nad pdlahu a zcela hrizntálně. Zatlačte hmždinky d navrtaných tvrů a našrubujte držáky d stěny pmcí 2 velkých šrubů. 45

46 Našrubujte statní 2 držáky pmcí malých šrubků d předvrtaných tvrů ve spdní části hřívače (viz br.): šrubek skrz dluhu stranu držáku, krátká strana směřuje dlů. Krátká strana přijde pzději ke stěně. Zavěste hřívač d bu závěsných držáků a zasuňte je d drážek. Kratší strany statních 2 držáků nyní dlehnu prti stěně. Označte tužku, kde mají být šruby a hřívač znvu vytáhněte z držáků. Vyvrtejte 2 tvry na značená místa a vlžte d nich hmždinky. Zavěste hřívač znvu d držáků, nechte h pklesnut a zašrubujte pslední 2 velké šruby skrz držáky d stěny. Zkntrlujte, zda je hřívač zcela vdrvně v zavěšení stabilní, a zda byla ddržena minimální vzdálenst d pdlahy, strpu a příp. bčním stěnám. Pužívání a funkce Zkntrlujte, zda je hlavní vypínač nastaven d plhy O (vypnut). Zkntrlujte, zda je hřívač stabilní a zda je v přímé plze v suladu se všemi předpisy. Zástrčku zasuňte d uzemněné zásuvky s 220/240 V. Hlavní spínač nastavte d plhy I (zapnut). Na displeji se zbrazí OFF (vypnut). Ovládání pmcí dálkvéh vládacíh panelu Dálkvý vládací panel (3) má 6 tlačítek: MOD / SET / WEEK / + / - / a tlačítk pr vypnutí a zapnutí Kamna zapnete stisknutím tlačítka pr zapnutí/vypnutí. Rzsvítí se displej a hřívač můžete nyní vládat. Nyní nastavte den a čas. Stiskněte pněkud déle tlačítk SET, až se na displeji bjeví text SET. Čísla dnů v týdnu (řádek 4) začnu blikat. Vyhledejte pmcí tlačítek + a - pžadvaný den (1 - pndělí, 2 - úterý atd.) a ptvrďte tlačítkem SET. Nyní se rzblikají hdiny. Tlačítky + neb - zvlte pžadvaný čas a ptvrďte tlačítkem SET. Nyní se rzblikají minuty. Tlačítky + neb - zvlte pžadvané minuty a ptvrďte tlačítkem SET. Nyní je nastaven den i čas. Pzr: Nastavení dne a času zmizí, bude-li hřívač vypnut hlavním vypínačem neb vytažením zástrčky ze zásuvky; při vypnutí tlačítkem pr zapnutí/vypnutí zůstávají tat nastavení zachvána. Pkud nenastavíte žádný den ani čas, bude hřívač vycházet z th, že den je 1 a čas Displej se p dvu minutách autmaticky vypne a může být pět zapnut libvlným tlačítkem. Nyní stiskněte MOD pr nastavení prvzu hřívače (M či P funkce). Při funkci M nyní nastavíte pmcí tlačítek + a (dálkvé vládání: tlačítk s čárkami) výkn, v němž nyní bude hřívač dále pracvat: nízký, střední neb vyský, viz technické údaje. Termstat není mžné nastavit. 46

47 Při funkci P můžete pmcí tlačítek + a nastavit pžadvanu tepltu, kteru se hřívač bude snažit ddržvat. Ohřívač si autmaticky zvlí pžadvaný výkn: Ohřev 1 neb 2 stupně = nízký výkn, hřev 3, 4 neb 5 stupňů je střední výkn, hřev 6 a více stupňů je vyský výkn. Až je pžadvaná teplta dsažena, hřívač se autmaticky vypne a znvu zapne, až se chladí. Při funkci P můžete rvněž nastavit týdenní časvač. Stisknutím tlačítek WEEK můžete nastavvat či kntrlvat infrmace týdenníh časvače. Upzrnění! Abyste mhli nastavit týdenní časvač, musíte nejdříve správně zadat den a čas. Nastavení týdenníh časvače: Držte tlačítk WEEK déle stisknuté. Na displeji se bjeví blikající 01. Tlačítky + a navlte 01 (jednrázvé nastavení) neb ][ (nastavení, které zadáte, bude prveden každý týden). Ptvrďte stisknutím tlačítka SET. Upzrnění: nastavení, která zadáte jednrázvě pd (01), musí spadat d aktuálníh týdne. V neděli (den 7) ve hdin budu veškerá jednrázvá nastavení deaktivvána. Nastavení, které prvedete v úterý pr sbtu, bude tedy fungvat, kdežt nastavení, které prvedete v sbtu pr úterý, nebude fungvat. Upzrnění: jednrázvé nastavení (01) bude hřívačem prveden tedy puze jedenkrát, avšak nastavení časvače zůstane v paměti neaktivní a nahradí tak v daném dni jedn z mžných čtyř nastavení. Prt h raději dstraňte, viz dále. Nyní se rzbliká ON. Pmcí tlačítek + a můžete zvlit mezi ON a OF: tedy dhad (předvídání) an či ne. Při zvlení ON bude hřívač p dbu 20 minut před nastavenu dbu zapnutí kntrlvat tepltu v prstru. Musí-li být prstr vytpen více než 6 stupňů, hřívač se zapne na plný výkn, aby prstr měl v nastavené dbě zapnutí správnu tepltu. Při rzdílu 3, 4 neb 5 stupňů se hřívač zapne na střední výkn a při rzdílu 1 neb 2 stupně na nízký výkn. Pkud tt předběžné zapnutí nechcete, dhad (předvídání) vypněte. OF: Ptvrďte stisknutím SET. Pzr: vlba pr nastavení jednrázvě neb pakvaně a dhad (předvídání) an či ne platí nyní pr všechna nastavení časvače! Na brazvce se bjeví 01 SET ON, cž znamená, že můžete nastavit první čas zapnutí. Nyní můžete pmcí tlačítek + a zvlit den týdne pr prvedení nastavení. U zvlenéh dne stiskněte SET. Nyní bude na brazvce blikat teplta (standardně 25 ). Pmcí tlačítek + a můžete tepltu nastavit, a t d 0 d 37 C. Ptvrďte stisknutím tlačítka SET. Nyní se rzblikají hdiny. Zvlte pžadvanu hdinu a ptvrďte stisknutím tlačítka SET. Nyní se rzblikají minuty. Zvlte pžadvané minuty a ptvrďte stisknutím tlačítka SET. Nastavení času prvníh zapnutí je nyní uknčen. Nyní se na displeji bjeví 01 SET OFF, cž znamená, že musíte nastavit čas vypnutí. Udělejte t stejným způsbem, jak je ppsán ve 2 výše uvedených bdech. Vaše první nastavení je nyní uknčen. Na displeji se bjeví 02. Stejným způsbem můžete nastavit i druhé zapnutí a vypnutí, celkem 4 za den, 28 za týden. Pkud t nechcete, vyčkejte, až se brazvka vrátí ke standardnímu zbrazení. 47

48 Upzrnění! Všechna nastavení časvače (max. 28 týdně) budu s úspěchem dknčena. Ujistěte se tedy, že nastavení nebsahují žádné prtichůdné pkyny! Vypněte nyní hřívač spínačem pr zapnutí/vypnutí. Na brazvce se bjeví P a OFF, cž znamená, že je naprgramván zapnutí, ale hřívač mmentálně není v prvzu. Zapne a vypne se autmaticky v nastavený čas. Nastavené údaje časvače zůstanu ulženy i p vypnutí hlavním vypínačem neb vytažením zástrčky. Pkud něklikrát stiskněte krátce WEEK, uvidíte pstupně následující nastavení časvače: - Jednrázvě neb pakvaně - Odhad (předvídání) zapnut či vypnut - Nastavení termstatu - Dba zapnutí časvače - Dba vypnutí časvače - Další nastavení časvače Pkud chcete nějaké nastavení vymazat, stiskněte delší dbu WEEK a vyhledejte nastavení časvače, které chcete vymazat. K tmu nejdříve krátkým stisknutím tlačítka SET přejděte přes 01- ][ a n/ff. Když se bjeví čísl nastavení časvače, které chcete vymazat, stiskněte delší dbu tlačítk SET. Uslyšíte krátký tón a zvlené nastavení je nyní vymazán. Pkud chcete vymazat všechna nastavení časvače, držte delší dbu stisknuté tlačítk WEEK. Sučasně držte stlačené tlačítk MOD a tlačítk SET, až uslyšíte tón. Na displeji se bjeví 88:88, cž znamená, že veškerá nastavení byla vymazána. Pzr: vymazání všech nastavení časvače lze prvést puze tlačítky vládacíh panelu, nikliv pmcí dálkvéh vladače! Pkud chcete údaje v časvači zachvat, i když nebudete časvač p nějaku dbu pužívat, stiskněte déle tlačítk WEEK a pté stiskněte déle tlačítk MOD, až z brazvky zmizí TIME, cž znamená, že údaje zůstanu zachvány, ale nejsu aktivní. Časvač můžete znvu aktivvat dalším stisknutím tlačítka MOD, až se znvu bjeví TIME. Zabezpečení brazvky: Pkud u hřívače v průběhu prvzu neprvedete p dbu 2 minut žádné změny nastavení, LED displej zhasne a ON zůstane svítit. Jakmile stiskněte některé tlačítk, displej se znvu rzsvítí. Pkud vypnete hřívač spínačem pr zapnutí a vypnutí, na displeji zůstane svítit OFF. Ovládání dálkvým vladačem Dálkvý vladač (5) má 6 tlačítek, která jsu stejná jak tlačítka na vládacím panelu (MOD = MODE) a funguje zhruba stejným způsbem. Až na některé výjimky: pmcí dálkvéh vladače nemůžete (v M mdu) nastavit výkn tlačítky + neb. Pužijte k tmu tlačítk s čárkami. Dálkvý vladač má rvněž tlačítk ECO, které je určen pr prvz v energeticky úsprném režimu; hřívač udržuje 48

49 tepltu v prstru na 16 C. Na brazvce se bjeví EC. Tent režim zrušíte pětvným stisknutím tlačítka ECO. Dále se v tmt režimu nic nenastavuje. Pkud hřívač funguje v režimu ECO a djde k aktivvání nastavení časvače, pkračuje hřívač v prvzu pdle nastavení časvače. Pkud časvač hřívač vypne, časvač se nevrátí d režimu ECO, nýbrž se vypne. Prvz s APP, prstřednictvím wi-fi Ohřívač můžete vládat pmcí aplikace na vašem smartphnu. K tmu musí být hřívač prpjen s wi-fi mdemem. Pstup instalace tét aplikace najdete na zadní straně tét příručky. Aktivváním aplikace na vašem smartphnu neb tabletu a výběrem danéh přístrje můžete hřívač vládat přes váš smartphne neb tablet. Nemusíte nastavvat den ani čas, tyt se nastavují autmaticky (jak v aplikaci, tak na displeji). Pmcí tét aplikace můžete přístrj zapnut či vypnut (bez režimu dhad (předvídání), řídit tepltu a výkn a nastavit režim ECO. Dále tat aplikace nabízí mžnst nastavit na časvači až 20 zapnutí a vypnutí denně. Je-li přístrj prpjen s wi-fi a je zapnutý, je na displeji (při zabezpečení brazvky) zbrazen symbl wi-fi + ON. Je-li přístrj prpjen s wi-fi a je vypnutý, je na displeji zbrazen symbl wi-fi + OFF. Upzrnění: nastavení časvače, prvedená pmcí aplikace, nejsu na displeji vidět; nastavení časvače, prvedena dálkvým vladačem neb na vládacím panelu, nejsu vidět v aplikaci! Je-li přístrj prpjen s wi-fi, není mžné pmcí vládacíh panelu neb dálkvéh vladače prvést nvé nastavení týdenníh časvače (tlačítka WEEK & SET jsu vypnutá); stávající a ručně zadaná nastavení týdenníh časvače zůstávají v případě wi-fi spjení aktivní. Nepužívejte prt nikdy sučasně ba způsby nastavvání časvače!!! Je-li hřívač přihlášen k wi-fi, djde při zapnutí hřívače k autmatickému připjení. Symbl wi-fi svítí nepřetržitě. Pkud symbl wi-fi rychle bliká, není k dispzici (ještě) žádné spjení. Nastavení wi-fi můžete resetvat dluhým stiskem tlačítka MODE. Stávající spjení je dstraněn, symbl wi-fi bude pět rychle blikat a je mžné vytvřit nvé spjení. Spjení wi-fi můžete vypnut (a rvněž i blikající symbl wi-fi) dluhým stiskem tlačítka pr zapnutí a vypnutí. Až uslyšíte dluhé pípnutí, je wi-fi spjení vypnut a symbl wi-fi zhasne. P pětvném delším stisku tlačítka pr zapnutí a vypnutí uslyšíte krátký tón, který udává, že spjení wi-fi byl pět zapnut. Symbl wi-fi se pět rzsvítí. Varvání: P zapnutí či vypnutí hřívače můžete slyšet slabý zvuk. T je nrmální a nemusíte mít žádné bavy. Tent jev suvisí s vypnutím a smršťváním materiálu během zahřívání a chlazvání. Pjistky Ohřívač je vybaven pjistku prti pádu, která hřívač vypne, pkud by náhdu spadl. Když h pté znvu pvěsíte rvně, bnví svu funkci. Avšak nejdříve přístrj vypněte a dpjte a zkntrlujte, zda není pškzen. Pkud je přístrj pškzen neb má pruchu, nepužívejte jej. Nechte jej zkntrlvat a případně pravit! 49

50 V případě, že djde k vnitřnímu přehřátí, funkce chrany prti přehřátí přístrj autmaticky vypne. Takvá situace může nastat, když tpení nemůže pskytnut dstatek tepla, neb nemá k dispzici dstatek čerstvéh vzduchu. Jak je uveden výše, je bvyklu příčinu (částečně) zakrytí tpení, bránění vstupu vzduchu d přístrje neb výstupu vzduchu ven z přístrje, instalace tpení příliš blízk stěny a tak dále. Ohřívač se p chlazení autmaticky zapne, ale v případě, že příčina nebyla dstraněna, hrzí zpakvání situace se všemi příslušnými riziky. V případě přehřátí přístrj vypněte a dpjte. Dejte přístrji dst času na vychladnutí, dstraňte zdrj přehřátí a pkračujte v nrmálním prvzu. Pkud prblém nezmizel neb pkud se vám nepdařil zjistit příčinu přehřátí, tpení ihned vypněte a dpjte. Kntaktujte servis a pžádejte pravu. Čištění a údržba Udržujte tpení v čisttě. Usazvání prachu a nečistt v přístrji je častu příčinu přehřátí! Prt tyt usazeniny pravidelně dstraňujte. Před čištěním neb údržbu tpení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístrj vychladnut. Pečlivě třete pvrch tpení suchým, neb téměř suchým hadříkem. Nepužívejte agresivní mýdla, spreje, čističe neb abrazivní prstředky, vsky, lešticí ani chemické rztky! Pkud se hřívač pužívá jak závěsný, čistěte i zadní stěnu a prstr za hřívačem. Pkud se hřívač chystáte vyčistit, pak h ze stěny sundejte, viz "Instalace". Pmcí vysavače patrně dstraňte prach a nečistty z tpení a vyčistěte přívd vzduchu a výstupní tvry. Dávejte pzr, abyste se při čištění nedtkli žádné vnitřní části a abyste ji nepškdili! Tpení nebsahuje žádné další díly vyžadující údržbu. Na knci sezóny uskladněte vyčištěný přístrj pkud mžn v půvdním balu. Ulžte jej ve vzpřímené plze v chladném, suchém a čistém, nezaprášeném vlném prstru. LIKVIDACE V rámci EU tent symbl značuje, že tent výrbek nesmí být likvidván s běžným dmvním dpadem. Vyřazené přístrje bsahují cenné materiály, které mhu a musí být znvu pužity, aby se předešl nepříznivým účinkům na živtní prstřední a zdraví v důsledku neregulvanéh sběru dpadu. Odevzdávejte prt vyřazené přístrje d určenéh sběrnéh místa neb se braťte na ddavatele, kde jste přístrj zakupili. Ten může zajistit, aby se c nejvíce částí přístrje recyklval. 50

51 Slvensky Technické údaje Typ Alutherm 1000 wifi Alutherm 1500 wifi Alutherm 2000 Napájanie V / 50Hz V / 50Hz V / 50Hz Výkn 1000W 1500W 2000W Nastavenia 400/600/1000W 600/900/1500W 800/1200/2000W Termstat Denný časvač Týždenný časvač Trieda izlácie IP24 IP24 IP24 Rzmery 61,5 x 9 x 41 cm 76 x 9 x 41 cm 92,5 x 9 x 41 cm Hmtnsť 3,7 kg 4,4 kg 5,2 Všebecné bezpečnstné predpisy 1. Pred pužitím zariadenia si pzrne prečítajte celý tent návd na pužívanie. Návd na pužitie si starstliv uschvajte pre neskršie pužitie. 2. Pred pužitím nvý hrievač skntrlujte. Skntrlujte aj kábel a zástrčku, či nevykazujú žiadne vnkajšie pškdenie. Pškdený hrievač nepužívajte, pšlite h späť vášmu predajcvi na výmenu. 3. Ohrievač nepužívajte, kým nie je úplne zmntvaný pdľa pkynv v časti Inštalácia. 4. Tent hrievač je prísne určený iba na dmáce pužívanie. Pužívajte h iba ak prídavné vykurvanie dmácnsti. 5. Pdľa všebecných pdmienk uvedených v tejt prílhe môžete hrievač pužívať v uzatvrených mkrých aleb vlhkých priestrch, ak sú kúpeľne, práčvne atď (IP24). Ohrievač neukladajte v blízksti khútikv, vane, sprchy, bazénv, fntán aleb iných zdrjv vlhksti ( > 1.5 m.). Uistite sa, že nemôže spadnúť d vdy a zabráňte, aby sa d hrievača dstala vda. Ak hrievač spadne d vdy, kamžite h dpjte d zdrja energie! Nepužívajte hrievač, ktrý má vlhký vnútrajšk, ale h kamžite dajte praviť. Ohrievač, kábel aleb zástrčku nikdy nenamáčajte d vdy, ani sa ich nedtýkajte mkrými rukami. 6. Napájanie a úžitkvá frekvencia, ktré sú predpísané na strji musia zdpvedať hdntám, ktré sú uvedené pre pužívanú zásuvku. Pužitá zásuvka musí byť uzemnená a elektrická inštalácia musí byť zabezpečená prerušvačm bvdu (max. 30 ma). 7. Pred pripjením hrievača kábel úplne rztiahnite. Uistite sa, že nie je v kntakte s žiadnu časťu hrievača a zabezpečte h pred hriatím iným spôsbm. Kábel neveďte ppd kbercm, neprikrývajte h rhžami, behúňmi a pd. a uistite sa, že nie je na miestach, kadiaľ sa prechádza. Uistite sa, že na kábel sa nebude stúpať a že na ňm nie je plžený žiadny nábytk. Kábel neveďte v klí strých rhv a p pužití h nestláčajte príliš siln! wifi 51

52 8. Ak je t mžné, nepužívajte predlžvací kábel, pretže t môže znamenať nebezpečenstv prehriatia a pžiaru. Ak je pužitie predlžvacieh kábla nevyhnutné, uistite sa, že pužívate nepškdený predlžvací kábel s minimálnym priemerm 3 x 1,5 mm² (Alutherm 1000) / 3 x 2,5 mm² (Alutherm 1500 & 2000) a minimálnym pvleným napájaním 1200W (Alutherm 1000) / 1800W (Alutherm 1500) / 2500W (Alutherm 2000). Aby ste predišli prehriatiu, kábel vždy úplne rztiahnite! 9. Aby ste predišli preťaženiu kruhu a vypáleniu pistiek, uistite sa, že k rvnakej zásuvke nie sú pripjené žiadne ďalšie zariadenia, aleb že nie sú pripjené k rvnakému kruhu ak hrievač. 10. Ohrievač nepužívajte vnku a nepužívajte h v priestrch menších ak 10 (Alutherm 1000) / 15 (Alutherm 1500) / 20 (Alutherm 2000) m². 11. Zariadenie vždy vypínajte najprv hlavným vypínačm a až ptm vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Ohrievač nikdy nevypínajte len tak, že vytiahnete zástrčku z zásuvky! 12. Ohrievač bsahuje hrúce a/aleb žeravé a iskriace kmpnenty. Pret zariadenie nepužívajte na miestach, kde sú ulžené palivá, farby, hrľavé tekutiny a/aleb plyny atď. 13. Ohrievač neukladajte blízk, pd aleb priam prti zásuvky, ani d blízksti tvrenéh hňa aleb iných zdrjv tepla. 14. Ohrievač nepužívajte v blízksti aleb priam prti nábytku, zvierat, závesv, papiera, devv, lôžka a iných hrľavých predmetv. Uchvávajte minimálne 1 meter d hrievača! 15. Ohrievač nikdy neprikrývajte! Prívdy a vývdy vzduchu hrievača by nikdy nemali byť žiadnym spôsbm zablkvané, pretže v pačnm prípade hrzí nebezpečenstv pžiaru. Ohrievač nikdy nepužívajte na sušenie devv a na hrnú stranu hrievača nič neumiestňujte. 16. Uistite sa, že vzduch v klí hrievač cirkuluje vľne. Ohrievač neumiestňujte príliš blízk stien aleb veľkých predmetv a rvnak ich neumiestňujte pd plice, skrinky a pd. Pre minimálne dstupy kl hrievača pzri Inštalácia. 17. Zabráňte, aby sa d hrievača cez ventilačné aleb výfukvé tvry dstali cudzie predmety, pretže t môž viesť k praneniu elektrickým prúdm, pžiaru aleb pškdeniu. 18. Tát pec sa dá, krem ručnéh bsluhvania, bsluhvať aj časvačm aleb niektru aplikáciu ( apku ). Hcak ju uvediete d prevádzky, pstarajte sa stále t, aby bli ddržané bezpečnstné predpisy! 19. Pred vybraním zástrčky z zásuvky hrievač vždy vypnite. Keď hrievač nepužívate, vždy h dpjte d napájania! Pri vyberaní zástrčky z zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. 20. Ohrievač vždy vypnite, dpjte h d napájania a nechajte vychladnúť pred: - čistením hrievača - vyknávaním údržby hrievača - dtknutím sa aleb presúvaním hrievača. 21. Tent strj sa pčas pužívania zhreje. Aby ste predišli ppáleninám, nevľte, aby sa dstala d kntaktu s hrúcimi pvrchmi hlá pkžka. 22. Nepužívajte časvač ani pdbné zariadenia na autmatické zapnutie hrievača. Pred pužitím hrievača vždy vyknajte bezpečnstné kntrly! 52

53 23. Ak výrbk pužívate v blízksti detí aleb nespôsbilých ľudí, je ptrebný dzr. Nedvľte, aby deti pužívali zariadenie ak hračku. Deti d 3 rkv sa nesmú zdržiavať v dsahu zariadenia, pkiaľ nie sú pd neustálym dzrm. Deti staršie ak 3 rky, ale mladšie ak 8 rkv smú zariadenie zapnúť aleb vypnúť výlučne vtedy, ak sa nachádza je namntvané na bvyklm mieste prevádzky, a ak sú pd dzrm, resp. dstali pkyny hľadne bezpečnej manipulácie s zariadením a rzumejú, aké nebezpečenstvá s tým súvisia. Deti staršie ak 3 rky, ale mladšie ak 8 rkv nesmú zasúvať zástrčku d zásuvky, nastavvať aleb čistiť zariadenie ani vyknávať jeh údržbu. 24. Deti v veku 8 rkv a staršie a sby s zníženými fyzickými, zmyslvými aleb duševnými schpnsťami aleb nedstatčnými skúsensťami a znalsťami smú tt zariadenie pužívať, ak sú pd dzrm, resp. dstali pkyny hľadne bezpečnej manipulácie s zariadením a rzumejú, aké nebezpečenstvá s tým súvisia. Deti sa nesmú s zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a vyknávať jeh údržbu, ak nie sú pd dzrm. 25. Zariadenie nezapínajte, ak ste bjavili pškdenie samtnéh zariadenia, kábla aleb zástrčky, ak je zariadenie pruchvé, ak spadl aleb sú na ňm iné znaky pškdenia. Celé zariadenie vráťte predajcvi aleb certifikvanému elektrikárvi, na kntrlu a/aleb pravu. Vždy si pýtajte riginálne diely. 26. Nepužívajte dplnky a/aleb príslušenstv, ktré nebli dpručené aleb ddané výrbcm. 27. Zariadenie (vrátane kábla a zástrčky) môžu tvárať a/aleb pravvať iba riadne autrizvané a kvalifikvané sby. 28. Tent hrievač pužívajte iba na určené účely a tak, ak je t ppísané v tmt návde na pužívanie. Neddržanie pkynv 26, 27 & 28 môže viesť k pškdeniu, pžiaru a/aleb praneniu sôb. Neddržanie týcht pkynv tiež ruší platnsť záruky a zdpvednsť predajcu, dvzcu a/aleb výrbcu za akékľvek následky! Ppis 1. Mriežka výstupu tepléh vzduchu 2. Mriežka vstupu vzduchu 3. Ovládací panel a LED displej 4. Hlavný vypínač 5. Diaľkvý vládač: 53

54 LED displej (3) má 4 riadky: 1. riadk: - 3 slniečka, ktré zbrazujú, či je hrievač nastavený na nízky, stredný aleb plný výkn. - Symbl Wi-Fi. Ak je k dispzícii pripjenie Wi-Fi, tent symbl nepretržite svieti. - P : prevádzka pdľa termstatu aleb pdľa týždennéh časvača. - M : prevádzka pdľa nastavenéh výknu. 2. riadk: - SET ukazuje, že je mžné nastaviť deň aleb čas. - ON ukazuje, že je hrievač zapnutý. - OFF ukazuje,že je hrievač vypnutý tlačidlm phtvstnéh režimu aleb pistku prti pádu. - Čísla ukazujú tepltu. 3. riadk: - Čas: bežný čas, ak aj nastavené časy pre týždenný časvač. 4. riadk: - Dni v týždni: 1 = pndelk, 2 = utrk, atď. Ohrievač je ptrebné vždy zavesiť na stenu; nikdy sa nesmie pužívať na stjat. Nepužívajte h, ak ste h nenainštalvali pdľa nižšie uvedených predpisv. Inštalácia Odstráňte všetk balvý materiál a udržujte mim dsahu detí. P dstránení balenia skntrlujte zariadenie na pškdenie a statné znaky, ktré by mhli indikvať pruchu/chybu/zlyhanie. V prípade pchybnstí zariadenie nepužívajte, ale kntaktujte svjh predajcu, aby zariadenie skntrlval aleb vymenil. Vyberte pevnú, rvnú a úplne klmú stenu, vyrbenú z nehrľavých a nerzpustných materiálv, na ktrú namntujete hrievač (tj. nie drevené, syntetické materiály apd.!) Rzhdnite sa, kam chcete hrievač namntvať. Uistite sa, že v klí hrievača je vždy dstatk vľnéh miesta a v blízksti nie sú žiadne hrľavé materiály (viď bezpečnstné pkyny). Ohrievač neumiestňujte za dvere! Spdná strana hrievača musí byť minimálne 30 cm nad pdlahu, bky minimálne 30 cm d bčných stien a vrchná strana minimálne 150 cm d strpu, strpných trámv, atď. Namntujte 2 závesné držiaky na stenu. Vyberte si ľavý držiak a pravý držiak a namntujte ich drážku smerm nahr, krátkymi kncami ku stene a smerm k sebe (pzri tiež brázk na str. 3). Vyvŕtajte 2 tvry d steny tak, aby bla medzi nimi vzdialensť 255 mm. (Alutherm 1000) / 400 mm. (Alutherm 500) / 563 mm. (Alutherm 2000), minimálne 54

55 61 cm nad pdlahu a v úplne hrizntálnej plhe vči sebe. Vlžte rzperky d vyvŕtaných tvrv a priskrutkujte držiaky pmcu 2 veľkých skrutiek na stenu. Priskrutkujte 2`dalšie držiaky pmcu malých skrutiek na spdnú stranu hrievača, d tvrv na t určených (pzri br.); skrutku prestrčte cez dlhú časť držiaka, kratší kniec smeruje nadl. Kratší kniec ptm bude priliehať na stenu. Zaveste hrievač na ba závesné držiaky a nechajte h zapadnúť d drážk. Kratšie knce druhých 2 držiakv sa prú stenu. Zaznačte si na stene, kam je ptrebné tiet držiaky namntvať a hrievač dajte päť dlu z závesných držiakv. Vyvŕtajte 2 tvry na značené miesta a vlžte d nich rzperky. Zaveste hrievač znvu na držiaky, nechajte h zapadnúť a priskrutkujte psledné 2 veľké skrutky cez spdné držiaky d steny. Skntrlujte, či je hrievač presne v hrizntálnej plhe a či stabilne visí, s správnymi minimálnymi dstupmi d pdlahy, strpu a prípadne bčných stien. Nastavenie a prevádzka Skntrlujte, či je hlavný vypínač nastavený d plhy O (vypnutý). Skntrlujte, či hrievač visí stabilne a v zvislej plhe v súlade s všetkými predpismi. Zástrčku zasuňte d uzemnenej zásuvky s 220/240 V. Hlavný vypínač prepnite d plhy I (zapnutý). Na displeji sa zbrazí OFF. Ovládanie pmcu vládacieh panela Ovládací panel (3) má 6 tlačidiel: MOD / SET / WEEK / + / - / a hlavný vypínač Aby ste hrievač spustili, stlačte hlavný vypínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Kntrlná žiarvka sa rzsvieti a hrievač začne hrievať. Ptm nastavte deň a čas. Stlačte a dlhšie pdržte tlačidl SET, kým sa na brazvke nezbrazí SET. Začnú blikať čísla dní v týždni (4. riadk). Nájdite pmcu tlačidiel + a - príslušný deň (1 - pndelk, 2 = utrk atď.) a ptvrďte stlačením tlačidla SET. Teraz začnú blikať hdiny. Nájdite pmcu tlačidiel + a - príslušnú hdinu a ptvrďte sltačením tlačidla SET. Teraz blikajú minúty. Nájdite pmcu tlačidiel + a - príslušné minúty a ptvrďte stlačením tlačidla SET. Teraz je nastavený deň a čas. Upzrnenie: Nastavenie dňa a času zmizne, keď sa hrievač vypne hlavným spínačm aleb vytiahnutím zástrčky z zásuvky; pri vypnutí stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ stanú tiet nastavenia zachvané. Ak nenastavíte žiadny deň ani čas, hrievač bude vychádzať z th, že je deň 1 a hdina, Obrazvka autmaticky zhasne p dvch minútach a znva sa zapne stlačením ľubvľnéh tlačidla. Stlačte tlačidl MOD, aby ste nastavili prevádzku pdľa funkcie M aleb P. 55

56 V rámci funkcie M nastavíte pmcu tlačidiel + aleb - (diaľkvý vládač: pmcu tlačidla s zvislými paličkami) výkn, na ktrm bude hrievač nepretržite fungvať: nízky, stredný aleb vyský, pzri technické údaje. Termstat nie je nastaviteľný. V rámci funkcie P môžete pmcu tlačidiel + aleb - nastaviť pžadvanú tepltu,pdľa ktrej sa bude riadiť fungvanie hrievača. Ohrievač si autmaticky vyberie ten správny výkn. Ohrievanie 1 aleb 2 stupne = nízky, 3, 4, aleb 5 stupňv je stredný výkn a 5 a viac stupňv je vyský výkn. P dsiahnutí pžadvanej teplty sa hrievač autmaticky vypne a znva sa zapne p vychladnutí. V rámci funkcie P môžete tiež nastaviť týždenný časvač. Stlačením tlačidla WEEK môžete nastaviť aleb kntrlvať infrmáciu týždennm časvači. Upzrnenie! Aby ste nastavili týždenný časvač, musíte najprv nastaviť deň a čas!). Nastavenie týždennéh časvača: Stlačte a dlhšie pdržte tlačidl WEEK. Na brazvke sa zbrazí blikajúci symbl 01. Pmcu tlačidiel + aleb - vyberte 01 (jednrazvé nastavenie) aleb ][ (nastavenie, ktré zadáte, sa bude vyknávať každý týždeň). PtvrĎte stlačením tlačidla SET. Upzrnenie: nastavenie(-a), ktré urbíte jednrazv (01), musí(-ia) spadať d aktuálneh týždňa. V nedeľu (deň 7) 24:00 hdine sa všetky jednrazvé nastavenia prepnú na neaktívne. Nastavenie, ktré urbíte v utrk na sbtu bude teda fungvať, ale nastavenie, ktré urbíte v sbtu na utrk, fungvať nebude. Upzrnenie: jednrazvé nastavenie (01) bude na hrievači fungvať len jeden krát, pričm nastavenie časvača stane neaktívne, ale uchvané v pamäti a prevezme teda funkciu jednéh z štyrch mžných nastavení v ten deň. Pret je lepšie, keď h zrušíte, pzri ppis nižšie. Teraz bliká ON. Pmcu tlačidiel + a - môžete vybrať medzi ON a OF: zapnutá aleb vypnutá anticipácia. V prípade ON hrievač 20 minút pred nastaveným časm spustenia skntrluje tepltu v miestnsti. Ak je ptrebné hrievanie viac ak 6 stupňv, hrievač sa ptm spustí na plný výkn, aby sa v miestnsti dsiahla pžadvaná teplta pred mmentm spustenia. Pri rzdiele teplty 3, 4 aleb 5 stupňv sa hrievač spustí s stredným výknm a pri rzdiele 1 až 2 stupne s nízkym výknm. Ak si tent pstup pred spustením neželáte, vypnite funkciu anticipácie : OF. Stlačte tlačidl SET na ptvrdenie. Upzrnenie: Výber nastavenia jednrazvé aleb pakvané a zapnutá/vypnutá anticipácia teraz platí pre všetky nastavenia časvača! Na brazvke sa zbrazí 01 SET ON ak znak th, že môžete nastaviť prvý čas spustenia. Ptm môžete pmcu tlačidiel + a - zvliť pre nastavenie deň v týždni. Stlačte tlačidl SET pri príslušnm dni. Ptm sa na brazvke zbrazí blikajpci údaj teplte (štandardne 25 C). Tlačidlami + a - ju môžete prispôsbiť, d 0 d 37 C. Ptvrďte tlačidlm SET. Teraz blikajú hdiny. Vyberte si pžadvanú hdinu a ptvrďte tlačidlm SET. Následne začnú blikať minúty. Vyberte pžadvané minúty a ptvrďte tlačidlm SET. Váš prvý čas spustenia je nastavený. 56

57 Ptm sa na brazvke zbrazí 01 SET OFF ak znak th, že musíte nastaviť čas vypnutia. Urbte tak takým istým spôsbm ak je uvedené v predchádzajúcich 2 bdch. Vaše prvé nastavenie je htvé. Na brazvke sa zbrazí 02. Tým istým spôsbm môžete zadať druhé nastavenie spustenia a vypnutia, celkv sú mžné 4 nastavenia za deň, 28 za týždeň. Ak si t tak neželáte, pčkajte, kým sa brazvka prepne naspäť d štandardnéh režimu. Upzrnenie! Všetky nastavenia času (max. 28 za týždeň) budú pstupne dknčené. Dbajte teda na t, aby nebsahvali žiadne nezrvnalsti! Ohrievač ptm vypnite pmcu vypínača ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Na brazvke sa zbrazí P a OFF, ak znak th, že spustenie je síce naprgramvané, ale hrievač mmentálne nie je v prevádzke.. V nastavenm kamihu sa ptm autmaticky spustí a znva vypne. Nastavené údaje časvača stanú ulžené aj p vypnutí pmcu hlavnéh spínača aleb vytiahnutím zástrčky z zásuvky. Ak niekľkkrát krátk stlačíte tlačidl WEEK, následne sa vám zbrazia nasledvné nastavenia časvača: - Jednrazv aleb pakvane - Zapnutá aleb vypnutá anticiácia - Nastavenie termstatu - Časvač zapnutý - čas - Časvač vypnutý - čas - Nasledujúce nastavenie času Ak chcete niektré nastavenie zmazať, stlačte trchu dlhšie tlačidl WEEK a nájdite ptm nastavenia časvača, ktré chcete vymazať. Najprv preskčte 01- ][ a ON/OFF tak, že krátk stlačíte tlačidl SET. Keď sa bjaví čísl nastavenia časvača, ktré chcete vymazať, dlhšie pdržte stlačené tlačidl SET. Začujete krátke pípnutie, č znamená, že vybraté nastavenie sa vymazal. Ak chcete vymazať všetky nastavenia časvača, najprv dlhšie pdržte stlačené tlačidl WEEK. Ptm zárveň dlhšie pdržte stlačené tlačidl MOD a SET, kým nebudete pčuť pípnutie. Na brazvke sa zbrazí 88.88, č znamená, že všetky nastavenia bli vymazané. Upzrnenie: Vymazať všetky nastavenia času naraz je mžné len pmcu tlačidiel na vládacm paneli, nie diaľkvým vládačm! Ak chcete uchvať údaje časvači, ale časvač na určitý čas nechcete pužívať, ptm dlhšie pdržte stlačené tlačidl WEEK a tiež dlhšie stlačené tlačidl MOD, kým z brazvky nezmizne TIME ak znak th, že údaje stanú zachvané, ale nie sú aktívne. Opätvným stlačením tlačidla MOD, kým sa päť nezbrazí TIME, znvu aktivujete časvač. Šetrič brazvky: Ak sa pčas fungvania hrievača 2 minúty nič nezmení v nastaveniach, LED displej sa vypne, pričm ON stane svietiť. Hneď ak stlačíte niektré tlačidl, sa brazvka znvu rzsvieti. V prípade vypnutia hrievača pmcu tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ na brazvke zstane svietiť OFF. Ovládanie pmcu diaľkvéh vládača Diaľkvý vládač (5) má tých istých 6 tlačidiel ak vládací panel (MOD = MODE) a funguje celkv rvnakým spôsbm, ale: 57

58 Pmcu diaľkvéh vládača sa nedá (v režime M-mde) nastaviť výkn tlačidlami + aleb -. Pužite za týmt účelm tlačidl s zvislými paličkami. Diaľkvý vládač je vybavený tlačidlm ECO pre úspru energie, hrievač udržuje tepltu v miestnsti na 16 C. Na brazvke sa zbrazí EC. Zrušíte t pätvným stlačením tlačidla ECO. Ďalej sa v tmt režime už nič nenastavuje. Ak je hrievač spustený v úsprnm ECO režime a medzičasm sa aktivuje nastavenie časvača, ptm bude hrievač fungvať pdľa nastavenéh časvača. Pkiaľ časvač hrievač vypne, hrievač sa nevráti naspäť d úsprnéh režimu ECO, ale sa vypne. Ovládanie pmcu aplikácie cez Wi-Fi Ohrievač sa dá vládať aj pmcu aplikácie na vašm smartfóne. Za týmt účelm musí byť hrievač pripjený k Wi-Fi mdemu. Návd na inštaláciu tejt aplikácie nájdete na knci tejt príručky. Aktivvaním aplikácie na vašm smartfóne aleb tablete a výberm zariadenia môžete vládať hrievač pmcu vášh smartfónu/tabletu. Nemusíte nastavvať žiadny deň ani čas, tie sa nastavia autmaticky (tak v aplikácii, ak aj na brazvke). Pmcu aplikácie môžete zariadenie spustiť aleb vypnúť (bez funkcie anticipácie ), regulvať tepltu či výkn a nastaviť úsprný ECO režim. Ďalej vám aplikácia pnúka mžnsť nastavenia 20 spustení a vypnutí denne na týždennm časvači. Keď je zariadenie pripjené k sieti Wi-Fi a je spustené, na brazvke (pri šetriči brazvky) sa zbrazí symbl Wi-Fi + ON. Ak je zariadenie pripjené k sieti Wi-Fi, ale je vypnuté, ptm sa na brazvke zbrazuje symbl Wi-Fi + OFF: Upzrnenie: Nastavenia časvača urbené pmcu aplikácie sa na brazvke nezbrazujú: nastavenia časvača urbené pmcu vládacieh panela aleb diaľkvéh vládača sa zase nezbrazujú v aplikácii! Hneď ak je k dispzícii pripjenie k Wi-Fi, už viac nemôžete nastavvať nvé nastavenie týždennéh časvača pmcu vládacieh panela aleb diaľkvéh vládača (tlačidlá WEEK & SET sú vypnuté); už existujúce, manuálne zadané nastavenie týždennéh časvača však stane aktívne aj pčas pripjenia k sieti Wi-Fi. Pret nikdy nepužívajte bidva spôsby nastavenia časvača zárveň! Keď je hrievač prihlásený k sieti Wi-Fi, pri spustení hrievača sa autmaticky zapne aj pripjenie. Symbl Wi-Fi nepretržite svieti. Ak symbl Wi-Fi rýchl bliká, ptm (ešte) nie je k dispzícii žiadne pripjenie. Nastavenia Wi-Fi môžete vymazať tak, že dlhšie stlačíte a pdržíte tlačidl MODE. Už existujúce pripjenia sa dstránia, symbl Wi-Fi sa rýchl rzbliká a znvu sa môže nastaviť pripjenie. Wi-Fi pripjenie (a blikajúci symbl Wi-Fi) môžete vypnúť tak, že dlhšie pdržíte stlačené tlačinl ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ. Keď začujete dlhé pípnutie, znamená t, že sa Wi-Fi vypl, symbl Wi-Fi zhasne. P pätvnm dlhšm stlačení tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ sa zve krátke pípnutie ak znak th, že Wi-Fi pripjenie bl znvu zapnuté. Symbl Wi-Fi sa znvu rzsvieti. Upzrnenie: P zapnutí aleb vypnutí hrievača môžete začuť jemný zvuk. Je t nrmálne a nedáva t žiadny dôvd na bavy. Súvisí t s rzťahvaním a zmršťvaním materiálu pčas zhrievania a chladnutia. 58

59 Zabezpečenia. Ohrievač je vybavený pistku prti pádu, ktrá vypne zariadenie, ak by mimvľne padl. Ak by ste h následne znvu zvisle zavesili, päť sa spustí. Ale pred pätvným pužitím vám dprúčame, aby ste h vypli a skntrlvali, či nie je pškdený. Ohrievač nepužívajte, ak je pškdený aleb má pruchu. V takm prípade h nechajte skntrlvať/praviť! V prípade internéh prehriatia vypne hrievač chrana prti prehriatiu. Môže sa tak stať, ak nedkáže hrievač vydávať viac tepla aleb dstatk čerstvéh vzduchu. Tak, ak je uvedené vyššie, všebecne je t spôsbené (čiastčným) prikrytím hrievača, zablkvaním mriežk vstupu a/aleb výstupu vzduchu aleb nainštalvaním hrievača príliš blízk ku stene aleb niečmu pdbnému. Ohrievač sa p chladení autmaticky zapne, ale v prípade, že príčina nebla dstránená, hrzí zpakvanie situácie s všetkými príslušnými rizikami. V prípade prehriatia vypnite hrievač a dpjte h. Nechajte hrievač vychladnúť, dstráňte zdrj prehrievania a pužívajte ak zvyčajne. Ak prblém pretrváva, aleb ak neviete určiť zdrj prehriatia, kamžite vypnite hrievač a dpjte h d napájania. Kntaktujte servisné stredisk kvôli prave hrievača. Čistenie a údržba: Ohrievač udržujte v čistte. Čiastčky prachu a špiny v zariadení sú bežnu príčinu prehriatia, pret by ste ich mali pravidelne dstraňvať. Pred čistením aleb pred údržbu vypnite hrievač, dpjte zástrčku z zásuvky a hrievač nechajte vychladnúť. Vnkajšk hrievača pravidelne utierajte suchu aleb mierne navlhčenu látku. Nepužívajte agresívne mydlá, spreje, čistiace prstriedky ani abrazívne vsky, leštidlá aleb chemické rztky! Pkiaľ sa hrievač pužíva ak závesný, čistite aj zadnú stenu a priestr za hrievačm. Ak sa hrievač chystáte vyčistiť, zlžte h z steny, pzri Inštalácia. Pmcu vysávača patrne dstráňte všetku špinu a prach z mriežk a uistite sa, že tvry vstupu a výstupu vzduchu sú čisté. Dávajte pzr, aby ste sa pčas čistenia nedtkli aleb nepškdili žiadne vnútrné časti! Ohrievač nebsahuje žiadne ďalšie časti, ktré si vyžadujú údržbu. Ak je t mžné, na knci sezóny uskladnite hrievač v riginálnm balení. Uskladňujte h v vzpriamenej plhe na chladnm, suchm a bezprašnm mieste. LIKVIDÁCIA V rámci EÚ daný symbl znamená, že tent výrbk sa nesmie likvidvať s bežným kmunálnym dpadm. Pužité zariadenia bsahujú cenné materiály, vhdné na pätvné využitie. Je ptrebné ich recyklvať, aby sa zabránil pškdeniu živtnéh prstredia a zdravia v dôsledku neregulvanej likvidácie dpadu. Pužité zariadenie pret dneste na zberné miest, ktré je na t určené, aleb kntaktujte pôvdnéh ddávateľa, u ktréh ste zariadenie kúpili. Môže zabezpečiť, aby sa mhl č najviac súčiastk zariadenia recyklvať. 59

60 Quick install manual Eurm Smart App NL - Dwnladen en installeren Eurm Smart App DE - Herunterladen und Installieren der Eurm Smart App EN - Dwnlad and install the Eurm Smart App FR - Cmmande par Wi-Fi et l appli CZ - Stažení a instalace Eurm Smart App SK Stiahnutne a inštalvanie aplikácie Eurm Smart - Scan met Smartphne nderstaande QR cde f zek Eurm Smart in App stre f Ggle Play en vlg de dwnlad-instructies. - Scannen Sie den flgenden QR-Cde mit dem Smartphne der suchen Sie Eurm Smart im App-Stre der bei Ggle Play und flgen Sie die dwnlad-anweisungen. - Scan the QR cde belw with the smartphne, r search fr Eurm Smart in the App stre r Ggle Play and fllw the dwnlad instructins. - Avec un smartphne, scannez le cde QR ci-dessus u recherchez Eurm Smart dans l App stre u Ggle Play et suivez les instructins de téléchargement. - Naskenujte chytrým mbilem níže uvedený kód QR neb vyhledejte Eurm Smart v App Stre neb Ggle Play a pstupujte pdle instrukcí pr stažení. - Skenvať Smartfónm nižšie uvedený QR kód, aleb vyhľadajte Eurm Smart v aplikácii ulženej na Ggle Play a pstupujte pdľa pkynv sťahvania. - De Eurm Smart App wrdt tegevegd p uw smartphne - Die Eurm Smart App wird auf Ihrem Smartphne installiert. - The Eurm Smart App will be added t yur smartphne - L Eurm Smart App est ajutée sur vtre smartphne - Eurm Smart App se přidá d vašeh chytréh telefnu. - Aplikácia Eurm Smart App sa dá pridať na Váš smartfón. 60

61 NL - Registreren Eurm Smart App DE - Registrieren der Eurm Smart App EN - Register the Eurm Smart App FR - Enregistrer l appli Eurm Smart CZ - Registrace Eurm Smart App SK Registrácia aplikácie Eurm Smart 1. Open de App en kies Register 1. Öffnen Sie die App und wählen Sie Register 1. Open the app and select Register 1. Ouvrez l appli et sélectinnez Register 1. Otevřete aplikaci a zvlte "Register" (zaregistrvat). 1. Otvrte aplikáciu a zvľte Register 2. Vul uw mbiele telefnnummer in, landnummer is al vr ingevuld 2. Geben Sie Ihre Handynummer ein, die Landesvrwahl ist bereits eingetragen 2. Enter yur mbile phne number, the cuntry cde has already been filled in fr yu 2. Remplissez vtre numér de téléphne prtable, le numér de pays est déjà prérempli. 2. Vyplňte své telefnní čísl, mezinárdní telefnní předvlba je již vyplněná předem. 2. Vyplňte Vaše mbilné telefónne čísl, predvľba krajiny je vždy vpred vyplnená 61

62 3. Uw ntvangt per sms de zg. verificatin cde. Tets binnen 60 secnden deze verificatin cde en uw zelf gekzen wachtwrd in en kies cnfirm m de registratie te bevestigen. 3. Per SMS erhalten Sie den sg. Verificatin Cde. Geben Sie diesen Verificatin Cde und das vn Ihnen gewählte Passwrt innerhalb vn 60 Sekunden ein und wählen Sie Cnfirm, um die Registrierung zu bestätigen. 3. Yu will receive an SMS with a verificatin cde. Within 60 secnds, enter this verificatin cde and yur chsen passwrd and select cnfirm t cnfirm the registratin. 3. Vus recevez ledit verificatin cde par SMS. Saisissez ce verificatin cde et le mt de passe de vtre chix dans les 60 secndes, puis sélectinnez Cnfirm pur cnfirmer l enregistrement. 3. Prstřednictvím sms bdržíte tzv. verifikační kód. Zadejte d 60 vteřin tent verifikační kód a své hesl, které si sami zvlíte, a stiskněte "Cnfirm" (ptvrdit), abyste registraci ptvrdili. 3. Cez sms dstanete tzv. verifikačný kód. Zadajte pčas 60 sekúnd tút verifikáciu a Vami samými zvlené hesl a zvľte cnfirm na ptvrdenie registrácie. 62

63 NL- Eerste keer verbinding maken tussen App en Eurm Kachel Zrg dat de smartphne waarmee u uw kachel wilt bedienen verbnden is met dezelfde Wi-Fi mdem als waar de kachel tegang tt heeft. DE - Die erste Verbindung zwischen App und Eurm Heizgerät herstellen Stellen Sie sicher, dass das Smartphne, mit dem Sie Ihr Heizgerät bedienen möchten, und das Heizgerät mit demselben WLAN-Mdem verbunden sind. EN - Making a cnnectin between the app and the Eurm Heater fr the first time Make sure that the smartphne that yu want t use t perate the heater is cnnected t the same Wi-Fi mdem as the heater FR - Etablir la première cnnexin entre l appli et le pêle Eurm Veillez à ce que le smartphne avec lequel vus suhaitez cmmander vtre pêle sit cnnecté au même mdem Wi-Fi que celui auquel le pêle a accès. CZ - První navázání spjení mezi aplikací (App) a kamny Eurm Zajistěte, aby váš chytrý telefn, kterým chcete svá kamna vládat, byl připjený pmcí stejnéh mdemu WiFi, na jaký jsu připjená kamna. SK Vytvrenie prvéh spjenia medzi aplikáciu a pecu Pstarajte sa t, aby smartfón, ktrým chcete bsluhvať Vašu pec bl spjený s tým istými mdemm Wi-Fi, ak keď chcete mať prístup k peci. 1. Om de Eurm Smart App te kunnen gebruiken dient uw kachel eenmalig te wrden tegevegd in de App. Kies Add Device. 1. Um die Eurm Smart App nutzen zu können, muss Ihr Heizgerät einmalig zur App hinzugefügt werden. Wählen Sie Add Device. 1. In rder t use the Smart App, yur heater must be added nce t the App. Select Add Device. 1. Pur puvir utiliser l appli Eurm Smart, vtre pêle dit être ajuté 1 fis dans l applicatin. Sélectinnez Add Device 1. Abyste mhli začít pužívat Eurm Smart App, musí vá kamna jednrázvě přidat d aplikace. Zvlte Add Device (přidat přístrj). 1. Ak chcete pužívať aplikáciu Eurm Smart App, máte jednrazv pridať pec d aplikácie. Zvľte Add Device. 63

64 2. Als het lampje p de kachel snel knippert kiest u in de App: cnfirm indicatr rapidly blink Als uw kachel al een keer verbinding heeft gehad met een Wi-Fi mdem zal het Wi-Fi lampje niet autmatisch gaan knipperen. Om de kachel te resetten en het Wi-Fi lampje weer snel te laten knipperen: - Druk 5 secnden p de MODE knp en het Wi-Fi lampje zal snel gaan knipperen 2. Sbald das Lämpchen am Heizgerät schnell blinkt, wählen Sie in der App: Cnfirm Indicatr rapidly blinks. Wenn dein Heizgerät schn einmal Verbundung gehat hat mit einem Wi-Fi-Mdem wird die Wi-Fi-Licht nicht autmatisch blinken. Um die Heizung zurückzusetzen und die Wi-Fi-Lampe wieder schnell blinken zu lassen: - Drücken Sie die MODE -Taste für 5 Sekunden und die Wi-Fi-Lämpchen blinkt schnell 2. When the lamp n the heater is blinking rapidly, select in the App: cnfirm indicatr rapidly blinking. If yur stve already nce has been cnnected t a Wi-Fi mdem, the lamp will nt autmatically start blinking. T reset the heater and t start the Wi-Fi light t blink quickly again: - Press the MODE buttn fr 5 secnds and the Wi-Fi light will blink quickly 2. Lrsque le témin sur le pêle clignte rapidement, sélectinnez dans l appli : cnfirm indicatr rapidly blink. Si vtre pêle a déjà été cnnectée à un mdem Wi-Fi, la lampe ne démarre pas autmatiquement en cligntant. Pur réinitialiser le pêle et pur démarrer le témin Wi-Fi pur clignter rapidement à nuveau: - Appuyez sur le butn MODE pendant 5 secndes et le témin Wi-Fi clignte rapidement 2. Když začne indikátr na kamnech rychle blikat, zvlte v aplikaci: cnfirm indicatr rapidly blinks (ptvrdit rychle blikající indikátr). Je-li váš hřívač již jednu připjen k mdemu Wi-Fi, lampa nebude autmaticky blikat. Chcete-li vyměnit hřívač a znvu spustit světl Wi-Fi: - Stiskněte tlačítk MODE p dbu 5 sekund a indikátr Wi-Fi rychle bliká 2. Ak žiarvka na peci rýchl bliká, zvľte v aplikácii: cnfirm indicatr rapidly blink Ak váš hrievač už bl raz pripjený k Wi-Fi mdemu, kntrlka nebude autmaticky blikať. Ak chcete vykurvanie vynulvať a päť začať blikať indikátr Wi-Fi: - Stlačte tlačidl MODE na 5 sekúnd a indikátr Wi-Fi rýchl bliká. 64

65 3. Geef het crrecte Wi-Fi wachtwrd. 3. Geben Sie das krrekte WLAN-Passwrt ein. 3. Enter the crrect Wi-Fi passwrd 3. Saisissez le mt de passe Wi-Fi crrect 3. Zadejte správné hesl WiFi. 3. Zadajte správne hesl Wi-Fi. 4. Er wrdt nu verbinding gemaakt tussen de Eurm Smart App en de Eurm kachel. Lukt dat niet, druk dan 5 secnden p de MODE-knp van de kachel m te resetten. 4. Es wird eine Verbindung zwischen der Eurm Smart App und dem Eurm Heizgerät hergestellt. Wenn das nicht gelingt, 5 Sekunden auf die MODE -Taste des Heizgeräts drücken, um zurückzusetzen. 4. A cnnectin will nw be made between the Eurm Smart App and the Eurm heater. If this desn t wrk, hld the MODE buttn f the heater fr 5 secnds t reset. 4. Une cnnexin est maintenant établie entre l appli Eurm Smart et le pêle Eurm. Si vus n'y arrivez pas, appuyez 5 secndes sur le butn MODE du radiateur afin de 'reseter'. 4. Nyní se mezi Eurm Smart App a kamny Eurm naváže spjení. Pkud nefunguje, pdržte tlačítk MODE hřívače 5 sekund, aby se resetval. 4. Teraz bl vytvrené spjenie medzi aplikáciu Eurm Smart App a pecu Eurm. Ak tt nefunguje, pdržte tlačidl MODE hrievača p dbu 5 sekúnd a resetujte. 65

66 5. Kies Dne wanneer de verbinding succesvl is gemaakt. Is er geen verbinding tt stand gekmen, vlg dan de instructies p de app. 5. Wählen Sie Dne, wenn die Verbindung erflgreich hergestellt wurde. Ween keine Verbindung hergestellt Wurde, flgen Sie dann den Anweisungen auf der App. 5. Select Dne nce the cnnectin has been successfully established. If n cnnectin has been established, fllw the instructins n the app. 5. Sélectinnez Dne lrsque la cnnexin est établie avec succès. Si le cnnexin n a pas été établie, suives s.v.p. les intructins sur l applicatin. 5. Když je spjení úspěšně navázané, zvlte Dne (htv). Jestliže se spjení nepdařil navázat, pstupujte pdle pkynů v aplikaci. 5. Zvľte Dne, ak bl úspešne vytvrené spjenie. Ak sa neuskutčnil úspešné spjenie, pstupujte pdľa pkynv v aplikácii. 6. Het scherm waarmee u de kachel kunt bedienen verschijnt. 6. Der Bedienungsbildschirm des Heizgerätes erscheint 6. The screen fr perating the heater will nw appear 6. L écran avec lequel vus puvez cmmander le pêle s affiche 6. Objeví se brazvka, ze které můžete kamna vládat. 6. Ukáže sa brazvka, ktru môžete bsluhvať pec. 66

67 7. Kies rechtsbven in het bedieningsscherm, kies daarna Mdify Device Name m uw kachel een lgische naam te geven zdat het vr u duidelijk is welke kachel het betreft. 7. Wählen Sie rechts ben im Bedienungsbildschirm und wählen Sie anschließend Mdify Device Name, um Ihrem Heizgerät einen lgischen Namen zu geben, sdass es Ihnen klar ist, um welches Heizgerät es sich handelt. 7. Select... at tp right in the cntrl screen, then select Mdify Device Name t give yur heater a lgical name s that it is clear t yu which heater it is. 7. Sélectinnez en haut à drite sur l écran de cmmande, puis sélectinnez Mdify Device Name pur dnner un nm lgique à vtre pêle. Ainsi, vus savez directement de quel pêle il s agit. 7. Zvlte vprav nahře na brazvce vládání, pak zvlte Mdify Device Name (změnit název přístrje) a zadejte pr svá kamna nějaký lgický název, aby vám byl jasné, kterých kamen se t týká. 7. Zvľte vprav hre na brazvke bsluhvania, ptm zvľte Mdify Device Name, aby ste zadali Vašej peci lgický názv tak, aby bl jasné, ktrej pece sa týka. - NL - Uw Eurm kachel kan nu wrden bediend met de Eurm Smart App. - DE - Die Bedienung Ihres Eurm Heizgeräts kann jetzt mit der Eurm Smart App erflgen - EN - Yur Eurm heater can nw be perated using the Eurm Smart App. - FR - Vtre pêle Eurp peut maintenant être cmmandé avec l appli Eurm Smart. - CZ - Vaše kamna Eurm se nyní dají vládat pmcí Eurm Smart App. - SK Vaša pec Eurm sa teraz dá bsluhvať s aplikáciu Eurm Smart App. 67