Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí"

Transkript

1

2

3

4

5 Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí Silver Crest SNM 33 A1 Åããõçóç...1 Ãñáììç åîõðçñåôçóçò ðåëáôùí...1 Óçìáíôéêåò ðëçñïöïñéåò áóöáëåéáò / Óùóôç ñçóç...2 ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç áíþò...3 ÅîáñôÞìáôá...3 Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò...3 Óýíäåóç ôçò óõóêåõþò ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá...4 ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëüìðáò...4 ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò...5 Ìï ëüò áíýøùóçò óå 2 èýóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò...5 Ñýèìéóç ôçò ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò...6 ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ...6 Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý...7 Ôïðïèåôçóç ìáóïõñéïõ...7 ÐÝñáóìá ôçò ðüíù êëùóôþò...8 Åíôáóç êëùóôçò...9 Áíýøùóç ôçò êüôù êëùóôþò...9 Îåêéíçìá ñáøéìáôïò...10 Ôáéñéáóìá âåëïíáò / õöáóìáôïò / êëùóôçò...10 Ðþò íá åðéëýãåôå ôï ó Ýäéï óáò...11 ºóéï ãáæß êáé èýóç âåëüíáò...11 Æéãê-Æáãê âåëïíéü...12 Ðüäé ãéá öåñìïõüñ...12 Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá...13 Ðüäé ãéá êïõìðéü...13 Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò...14 ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéü...15 ÐïëëáðëÝò ñáöýò æéãê-æáãê...15 ÅðéëïãÞ ó åäßùí...16 ÐÜôóãïõïñê...16 ÌïíïãñÜììáôá êáé êýíôçìá ìå óôåöüíç êåíôþìáôïò...17 ÁðëéêÝ...17 Ñáöç ôåíé...18 Äéðëç âåëïíá...18 ÓõíôÞñçóç...19 Ïäçãüò åíôïðéóìïý âëáâþí...20 Áðïóõñóç...21 Ôå íéêá óôïé åéá...21

6 Silver Crest SNM 33 A1 Åããõçóç Óáò óõí áéñïõìå ãéá ôçí áãïñá ôçò ñáðôïìç áíçò óáò. Áãïñáóáôå ìéá ìç áíç ðñùôçò ðïéïôçôáò, ç ïðïéá êáôáóêåõáóôçêå ìå ìåãáëç öñïíôéäá. Ïé ïäçãéåò ñçóåùò óõìðåñéëáìâáíïõíå ïëåò ôéò áðáñáéôçôåò ïäçãéåò ãéá ôç óùóôç ñçóç ôçò ñáðôïìç áíçò. Åëðéæïõìå ç ñáðôïìç áíç íá óáò áðïöåñåé ìåãáëç áñá êáé óáò åõ ïìáóôå êáëç åðéôõ éá. ÅÃÃÕÇÓÇ Ãéá ôç óõãêåêñéìåíç ìç áíç å åôå 3 ñïíéá åããõçóç, ç ïðïéá îåêéíáåé ìå ôçí áãïñá ôçò ìç áíçò. Ç ìç áíç åëåã èçêå ðñïóåêôéêá êáé ìå öñïíôéäá ðñéí ôçí ðáñáäïóç ôçò. Óáò ðáñáêáëïõìå íá êñáôçóåôå ôçí áðïäçîç áãïñáò. Óå ðåñéðôùóç ðñïâëçìáôïò åíôïò ôçò åããõçóçò, óáò ðáñáêáëïõìå íá åñèåôáé óå ôçëåöùíéêç åðáöç ìå ôçí åîõðçñåôçóç ðåëáôùí ìáò. Ìïíï óå áõôçí ôçí ðåñéðôùóçìðïñïõìå íá åããõçèïõìå ôçí áíåõ ñåùóç ìåôáöïñá ôçò ìç áíçò óáò óôï óåñâéò ìáò. Ç åããõçóç êáëõðôåé ìïíï êáôáóêåõáóôéêåò âëáâåò ç âëáâåò õëéêïõ. Äåí êáëõðôåé õëéêåò öèïñåò ç æçìéåò ðñïêáëïõìåíåò áðï áðñåðçò ñçóç, ð.. óå äéáêïðôåò. Ôï ðñïéïí ðñïïñéæåôáé ãéá ïéêéáêç ñçóç êáé ï é ãéá åðáããåëìáôéêç ñçóç. Óå ðåñéðôùóç áðñåðåéò, âéáéçò ñçóéìïðïéçóçò ç êáèå åéäïõò åðåìâáóçò áðï ìç åîïõóéïäïôéìåíï êáôáóôçìá, ëçãåé ç åããõçóç. Ç åããõçóç äåí ðåñéïñéæåé ôá íïìéêá óáò äéêáéùìáôá. Ãñáììç åîõðçñåôçóçò ðåëáôùí Ïé ïäçãéåò ñçóåùò äåí ìðïñïõíå íá êáëõøïõíå ïëåò ôéò ðéèáíåò ëåéôïõñãéåò. Ãéá ðåñéóóïôåñåò ðëçñïöïñéåò ç óå ðåñéðôùóç ðñïâëçìáôùí ðïõ äåí ðåñéãñáöïíôáé óôéò ïäçãéåò ñçóåùò, óáò ðáñáêáëïõìå íá åñèåôáé óå ôçëåöùíéêç åðáöç ìå ôçí åîõðçñåôçóç ðåëáôùí ìáò Öõëáîôå ôéò ïäçãéåò ñçóåùò óå áóöáëç ùñï. Äùóôå êáé ôéò ï äçãéåò ñçóåùò óå ðåñéðôùóç ð áñáäïóçò ôçò óõóêåõçò óå ôñéô ïõò. Äéåõèõíóç ãéá óåñâéò: Crown Technics GmbH Lerchenstrasse 2 DE Nordheim 1

7 Óçìáíôéêåò ðëçñïöïñéåò áóöáëåéáò / Óùóôç ñçóç Silver Crest SNM 33 A1 ¼ôáí ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêþ óõóêåõþ, õðüñ ïõí êüðïéïé êáíïíéóìïß áóöáëåßáò ôïõò ïðïßïõò ðñýðåé íá ôçñåßôå ðüíôá, êáé åéäéêüôåñá ôïõò áêüëïõèïõò: ÄéáâÜóôå üëï ôï åã åéñßäéï ñþóçò ðñéí ñçóéìïðïéþóåôå ôç ñáðôïìç áíþ. ÊÉÍÄÕÍÏÓ - Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò çëåêôñïðëçîßáò: 1. Ç çëåêôñéêç óõóêåõç ðñåðåé íá åéíáé ðáíôá õðï ôçí åðéôçñçóç êáðïéïõ, ïôáí åéíáé óõíäåìåíç. 2. Áðïóõíäåóôå ôçí óõóêåõç áðï ôçí ðñéæá, ïôáí ìåíåé áíåðéôçñçôç, ãéá áðïöõãåé ôñáõìáôéóìùí óå ðåñéðôùóç áèåëçò åíåñãïðïéçóçò ôçò óõóêåõçò. 3. ÁðïóõíäÝåôå ðüíôá ôç óõóêåõþ ðñéí áíôéêáôáóôþóåôå ôçí áìðïýëá ôçò ëõ íßáò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí áìðïýëá ìå ìéá ôïõ éäßïõ ôýðïõ, éó ýïò 10 W (äßêôõï V) Þ 15 W (äßêôõï V). ÐÑÏÓÏ Ç - Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò åãêáõìüôùí, ðõñêáãéüò, çëåêôñïðëçîßáò Þ óùìáôéêþí êáêþóåùí: 1. Ìçí åðéôñåðåôå óå ðáéäéá íá ñçóéìïðïéïõí ôç óõóêåõç óáí ðáé íéäé. Ïôáí ç óõóêåõç ñçóéìïðïéåéôáé áðï ç êïíôá óå ðáéäéá, åéíáé áðáñáéôçôç ç áõóôçñç åðéâëåøç ôïõò. 2. ñçóéìïðïéçóôå ôçí óõóêåõç ìïíï ãéá ôçí ðñïâëåðïìåíç ñçóç, ïðùò ðåñéãñáöåôáé óôï ðáñïí åã åéñéäéï ñçóçò. 3. Ìçí ñçóéìïðïéåéôå ðïôå ôç óõóêåõç ïôáí ôï êáëùäéï ôñïöïäïóéáò ç ôï âõóìá ôïõ åéíáé öèáñìåíï, áí å åé åéóåëèåé íåñï óôçí ìç áíç, áí ç ìç áíç äåí ëåéôïõñãåé óùóôá. Åðéóôñåøôå ôç óõóêåõç óôï ðéï êïíôéíï áíôéðñïóùðï ç åðéóêåõáóôç ãéá íá ôçí åîåôáóåé. 4. Ëïãï ôçò êéíçóçò ôçò âåëïíáò, õðáñ åé êéíäõíïò ôñáõìáôéóìïõ! Äïõëåõåôå ìå ðñïóï ç, ðáñáôçñïíôáò ðáíôïôå ôï ðåäéï åñãáóéáò. 5. ñçóéìïðïéåéôå ðáíôá ôçí êáôáëëçëç ðëáêá âåëïíáò. Ìéá áêáôáëëçëç ðëáêá âåëïíáò ìðïñåé íá ðñïêáëåóåé ôï óðáóéìï ôçò âåëïíáò. 6. Ìç ñçóéìïðïéåéôå ðïôå óôñáâåò âåëïíåò. 7. Áðïöõãåôå íá ôñáâáôå ôï õöáóìá ôçí ùñá ðïõ ôñõðáôå. Êáôé ôåôïéï ìðïñåé íá ðñïêáëåóåé ôçí êëéóç êáé åíäå ïìåíùò ôï óðáóéìï ôçò âåëïíáò. 8. Áðïóõíäåóôå ôç ñáðôïìç áíç ïôáí ðáñåìâáéíåôå óå óçìåéá ó åôéêá ìå ôç âåëïíá, ïðùò, ãéá ðáñáäåéãìá, ïôáí âáæåôå ìéá âåëïíá, ïôáí ôçí áíôéêáèéóôáôå ç áíôéêáèéóôáôå ôï ðåíôáë, êôë. 9. Áðïóõíäåóôå ðáíôá ôç ñáðôïìç áíç áðï ôçí ðñéæá ôïõ çëåêôñéêïõ ñåõìáôïò ïôáí áðïìáêñéíåôå ôá ðåñéâëçìáôá, ëéðáéíåôå ôá åîáñôçìáôá ç êáíåôå ïðïéáäçðïôå åíåñãåéá óõíôçñçóçò áðï áõôåò ðïõ áíáöåñïíôáé óôï ðáñïí åã åéñéäéï. 10. Áðïöõãåôå ôçí åéóáãùãç ïðïéïõäçðïôå áíôéêåéìåíïõ óôá áíïéãìáôá ôçò ìç áíçò. 11. Ìçí ñçóéìïðïéåéôå ôç ìç áíç óå åîùôåñéêïõò ùñïõò. 12. Ãéá íá áðïóõíäåóåôå ôç ñáðôïìç áíç, èåóôå ïëåò ôéò ñõèìéóåéò óôç èåóç??ï?? êáé óôç óõíå åéá âãáëôå ôï âõóìá áðï ôçí çëåêôñéêç ðñéæá. 13. Ãéá ôçí áðïóõíäåóç, ìçí ôñáâáôå ôï êáëùäéï. Ôñáâçîôå ôï âõóìá. 14. Ôï åðéðåäï åíôáóçò ôïõ ç ïõ õðï êáíïíéêåò óõíèçêåò åéíáé 75dB(A). 15. Áðåñíåñãïðïéçóôå ç áðïóõíäåóôå ôç óõóêåõç áðï ôï ñåõìá ïôáí äåí ëåéôïõñãåé óùóôá. 16. Ìçí ôïðïèåôåéôå ðïôå áíôéêåéìåíá ðáíù óôï ðïäï åéñéóôçñéï. 17. Óå ðåñéðôùóç ðïõ ôï êáëùäéï ðáñï çò ôïõ ðïäï åéñéóôçñéïõ å åé õðïóôåé æçìéá, ðñåðåé íá áíôéêáôáóôáèåé áðï ôïí êáôáóêåõáóôç, ôïí áíôéðñïóùðï ôå íéêçò õðïóôçñéîçò ç áôïìï ìå ðáñïìïéá åîïõóéïäïôçóç, ùóôå íá áðïöåõ èïõí ôõ ïí åðéêéíäõíåò êáôáóôáóåéò. 18. Ç óõóêåõç áõôç äåí ðñïïñéæåôáé ãéá ñçóç áðï áôïìá (óõìðåñéëáìâáíïìåíùí ðáéäéùí) ìå ìåéùìåíåò óùìáôéêåò, áéóèçôçñéáêåò ç äéáíïçôéêåò éêáíïôçôåò ç áðï áôïìá ðïõ äåí å ïõí ðñïçãïõìåíç åìðåéñéá ç äåí ãíùñéæïõí ôïí ôñïðï ñçóçò ôçò óõóêåõçò, åêôïò áí ñçóéìïðïéïõí ôç óõóêåõç õðï ôçí åðéâëåøç ç êáèïäçãçóç áôïìïõ õðåõèõíïõ ãéá ôçí áóöáëåéá ôïõò. 19. Ðáéäéá ðñåðåé íá âñéóêïíôáé õðï åðéâëåøç ãéá íá åîáóöáëéóôåé ïôé äåí ðáéæïõí ìå ôç óõóêåõç. 20. Ìç ñçóéìïðïéåéôå ôç óõóêåõç áí ôá óôïìéá åéóáãùãçò áåñá åéíáé öñáãìåíá. Åëåõèåñùóôå ïëá ôá óôïìéá åéóáãùãçò áåñá ôçò ñáðôïìç áíçò êáé ôï ðåíôáë áðï óõóóùñåõìåíá íïõäéá, óêïíåò ç êïììáôéá õöáóìáôïò. 21. Öõëáîôå ôï ðáñïí åã åéñéäéï ñçóçò óå êáôáëëçëç èåóç êïíôá óôçí óõóêåõç. Äùóôå êáé ôï åã åéñéäéï ñçóçò óå ðåñéðôùóç ðáñáäïóçò ôçò óõóêåõçò óå ôñéôïõò. ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ ÐÁÑÏÍ Åà ÅÉÑÉ ÄÉÏ ÑÇÓÇÓ Áíôç ç ñáðôïìç áíç ðñïïñéæåô áé áðïêëåéóôéêá ãéá ïéêéáêç / ïéêïãåíåéáêç ñçóç. Óùóôç ñçóç Ç ñáðôïìç áíç ðñïïñéæåôáé... - ãéá ñçóéìïðïéçóç ùò öïñçôç óõóêåõç, - ãéá ñáøéìï ôõðéêùí ïéêéáêùí õöáóìáôùí êáé... - ìïíï ãéá ïéêéáêç ñçóç. Ç ñáðôïìç áíç äåí ðñïïñéæåôáé... - ãéá ìïíôáñéóìá óå óôáèåñç ôïðïèåóéá, - ãéá ñçóéìïðïéçóç ðåñáéôåñùí õöáóìáôùí (ð.. äåñìáôéíá ç óêëçñá õöáóìáôá, ïðùò ôåíôá ç íáõôéêá õöáóìáôá). - ãéá åìðïñéêç ç âéïìç áíéêç ñçóç. 2

8 Silver Crest SNM 33 A1 ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç áíþò 1. ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò 2. Äßóêïò ôåíôþìáôïò ôçò êëùóôþò 3. ÅíôáôÞñáò êëùóôþò 4. Ðüäé 5. ÐëÜêá âåëüíáò 6. Ðôõóóïìåíç ðñïåêôáóç 7. Óõãêñáôçñáò ìáóïõñéïõ 8. ÅðéëïãÝáò ìþêïõò 9. íäåéîç âåëüíùí 10. Ìï ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò 11. Ñýèìéóç ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ñáðôïìç áíþò 12. ÅãêïðÞ ãéá êüøéìï êëùóôþò 13. ËáâÞ ãéá ìåôáöïñü 14. îïíáò ðåñéôýëéîçò ôïõ ìáóïõñéïý 15. ÓôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò 16. Ôñï áëßá 17. Äßóêïò åðéëïãþò âåëüíáò 18. Äéáêüðôçò ON/OFF 19. Ðñßæá 20. Ïäçãüò öüñôùóçò ìáóïõñéïý 21. Ìï ëüò áíýøùóçò ðïäéïý 22. Ïäçãüò ðüíù êëùóôþò ÅîáñôÞìáôá a. Ðïëõëåéôïõñãéêü ðüäé b. Ðüäé ãéá öåñìïõüñ c. Ðüäé ãéá êïõìðéü d. Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò e. Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá f. åéñïêßíçôïò ìç áíéóìüò ðåñüóìáôïò êëùóôþò g. Ìáóïýñéá (3x) h. ÊåôóÝò (2x) i. ËáäùôÞñé j. Âåëüíåò (3 ôåì. ÊáíïíéêÝò êáé ìßá äéðëþ ãáæéïý) k. Êáôóáâßäé ìå ãùíßùóç l. Êáôóáâéäé (ìéêñï êáé ìåãáëï) m. Êïõâáñéóôñåò (1 ìðëå, 1 ñïæ êáé 1 êßôñéíç) n. Ìá áßñé ãéá êïõìðüôñõðåò/ óêïýðá êáèáñéóìïý o. Ïäçãïò ñáöçò p. Ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò ÊñáôÞóôå ôçí ðôõóóüìåíç ðñïýêôáóç óå ïñéæüíôéá èýóç êáé ùèþóôå ôçí ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò. Ôï åóùôåñéêü ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß êáé ùò êïõôß åîáñôçìüôùí. Ãéá íá ôï áíïßîåôå, áíáóçêþóôå ôï êáðüêé ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò. 3

9 Óýíäåóç ôçò óõóêåõþò ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá Silver Crest SNM 33 A1 A Ðñïóï Þ: ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõþ. Ðñïóï Þ: ÅÜí Ý åôå ôçí ðáñáìéêñþ áìöéâïëßá ó åôéêü ìå ôï ðþò ðñýðåé íá ãßíåé ç óýíäåóç óôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá, áðåõèõíèåßôå óå Ýíáí åîåéäéêåõìýíï ôå íéêü. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôç ìç áíþ. Ç ìç áíþ ðñýðåé íá ñçóéìïðïéåßôáé ìå ôï ðåíôüë KD-2902 (äßêôõï V) êáôáóêåõþò FDM (zhejiang founder motor corporation ltd, China) ÓõíäÝóôå ôç óõóêåõþ ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá üðùò öáßíåôáé óôï ó Þìá. Ëõ íßá öùôéóìïý ÐéÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF(A) ãéá íá èýóåôå óå ëåéôïõñãßá ôç ìç áíþ êáé íá áíüøåé ç ëõ íßá (èýóç "I"). ÐåíôÜë Ôï ðåíôüë ñçóéìåýåé óôç ñýèìéóç ôçò ôá ýôçôáò ìå ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ç ñáðôïìç áíþ. ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëüìðáò A B ÁðïóõíäÝóôå ôç ìç áíþ áðü ôçí ðçãþ çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò âãüæïíôáò ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá.! - Îåâéäþóôå ôç âßäá (A) üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. - ÂãÜëôå ôï êáðüêé (B). - Îåâéäþóôå ôçí ëüìðá (C) êáé ôïðïèåôþóôå ìéá êáéíïýñéá óôç èýóç ôçò. - ÎáíáâÜëôå ôï êáðüêé êáé âéäþóôå ôï ìå ôç âßäá. C Óå ðåñßðôùóç ðïõ áíôéìåôùðßóåôå ðñüâëçìá, áðåõèõíèåßôå óôïí áíôéðñüóùðï ôçò ðåñéï Þò óáò, ï ïðïßïò èá óáò óõìâïõëåýóåé êáôüëëçëá. 4

10 Silver Crest SNM 33 A1 ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò A D Ðñïóï Þ: Êëåßóôå ôçí ôñïöïäïóßá ("O"). Ïé âåëïíåò ðñåðåé íá åéíáé óå áøïãç êáôáóôáóç. Íá áëëáæåôáé ôç âåëïíá óõ íá, éäéáéôåñá áí äåé íåé óçìáäéá öèïñáò êáé ðñïêáëåé ðñïâëçìáôá. C B ÔïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôéò äéðëáíýò åéêüíåò. A. Îåâéäþóôå ôç âßäá óôåñýùóçò ôçò âåëüíáò êáé âéäþóôå ôçí îáíü ìüëéò ôïðïèåôþóåôå ìéá êáéíïýñéá âåëüíá. B. Ôï ðëáôõ ìåñïò ôçò âåëïíáò ðñåðåé íá åéíáé óôñáììåíï ðñïò ôá ðéóù êáé ç âåëïíá íá ðéåóôåé ùò ôï ôåñìá ôçò ó éóìçò. C/D. Âõèýóôå ôç âåëüíá üóï ðéï ìýóá ãßíåôáé. ñçóéìïðïéåßóôå ìüíï âåëüíåò ïéêéáêþò ñþóåùò. Ôï åðüíù ìýñïò ôéò âåëüíáò íá åßíáé ðëáêý ôçí ìßá ðëåõñü êáé êõñôü ôçí Üëëç ðëåõñü. ÐñïâëÞìáôá ìðïñïýí íá ðñïêëçèïýí ìå: - ËõãéóìÝíåò âåëüíåò - Âåëüíåò ìå êáôåóôñáììýíç ôç ìýôç. Ìï ëüò áíýøùóçò óå 2 èýóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò Ãéá ñüøéìï ðïëëþí óôñùìüôùí õöüóìáôïò Þ ïíôñþí õöáóìüôùí, ìðïñåßôå íá óçêþóåôå ôï ðüäé óôñéöþìáôïò, óôáèåñïðïéþíôáò ôï óå ìéá äåýôåñç åãêïðþ, ãéá íá åßíáé ðéï åýêïëç ç ôïðïèýôçóç ôïõ õöüóìáôïò. (A) 5

11 Ñýèìéóç ôçò ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò Silver Crest SNM 33 A1 Ç ðéåóç ôïõ ðïäéïõ óôñéöùìáôïò ôçò ñáðôïìç áíçò åéíáé ðñï-ñõèìéóìåíç ãéá óõíçèéóìåíá õöáóìáôá. Ãéá ôï ñáøéìï åéäéêùí õöáóìáôùí ìðïñåé íá ðñïóáñìïóôåé ç ðéåóç ôïõ ðïäéïõ óôñéöùìáôïò (åëáöñéá ç âáñéá õöáóìáôá). Áí ñåéáóôåé íá ñõèìéóåôå ôçí ðßåóç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò, ãõñßóôå ôïí êï ëßá ñýèìéóçò ìå ôç âïþèåéá åíüò êýñìáôïò. Ãéá íá ñüøåôå ðïëý ëåðôü õöüóìáôá, ìåéþóôå ôçí ðßåóç ðåñéóôñýöïíôáò ôïí êï ëßá ìå öïñü áíôßèåôç áðü ôïõò äåßêôåò ôïõ ñïëïãéïý. Óå ðåñéðôþóåéò âáñýùí õöáóìüôùí, áõîþóôå ôçí ðßåóç ðåñéóôñýöïíôáò ðñïò ôç öïñü ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ a Ðñïóï Þ: Ãéá ôçí åêôýëåóç ôùí ðáñáðüíù åíåñãåéþí ôïðïèåôþóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôç èýóç OFF ("O"). e c 1. Óçêþóôå ôïí ïñèïóôüôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò (a). Óôåñåþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) üðùò áðåéêïíßæåôáé. b 1 2 d f 2. ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäéïý áìçëþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) ìý ñéò üôïõ ôï ìç Üíçìá êïðþò (c) âñåèåß áêñéâþò ðüíù áðü ôïí Üîïíá (d). ÙèÞóôå ôï ìï ëü (e) ìå ôç öïñü ôïõ âýëïõò. áìçëþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) Ýôóé þóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò (f) íá áóöáëßóåé áõôüìáôá. e g 3. Áöáéñåóç ôïõ ðïäéïõ Óçêþóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò. ÙèÞóôå ôï ìï ëü (e) ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò êáé ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò èá åëåõèåñùèåß ÔïðïèÝôçóç ôïõ ïäçãïý ñáöþò ÔïðïèåôÞóôå ôïí ïäçãü ñáöþò ( g) óôçí ó éóìþ üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. Ñõèìßóôå ôïí óýìöùíá ìå ôéò áíüãêåò ãéá ôá óôñéöþìáôá, ôéò óïýñåò, êôë. 6

12 Silver Crest SNM 33 A1 Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý a a. ÊåôóÝò Ôïðïèåôçóôå åíá áäåéï ìáóïõñé óôïí áîïíá ðåñéôõëéîçò ôïõ ìáóïõñéïõ. Ôïðïèåôçóôå ìéá êïõâáñéóôñá óôï óôçñéãìá ôçò êïõâáñéóôñáò. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç ôçò êïõâáñéóôñáò áðï ôïí ïäçãï ðáíù êëùóôçò. Ôõëéîôå áñêåôåò öïñåò ôçí êëùóôç óôï áäåéï ìáóïõñé, äéá åéñïò, êáôá ôç öïñá ôïõ ñïëïãéïõ. Ðéåóôå ôï ìáóïõñé ðñïò ôá äåîéá óôç èåóç "ðåñéôõëéîç ôïõ ìáóïõñéïõ". Ðáôçóôå ôï ðåíôáë åëáöñéá. Ç ðåñéôõëéîç ôçò êëùóôçò óôáìáôåé áõôïìáôá ìïëéò ãåìéóç ôï ìáóïõñé. Ðéåóôå ôï ìáóïõñé ðéóù óôçí áñ éêç ôïõ èåóç êáé áöáéñåóôå ôï. Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóôå: ¼ôáí ï Üîïíáò ðåñéôýëéîçò åßíáé óôç èýóç "ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý", ç ñáðôïìç áíþ äåí ìðïñåß íá ñüøåé êáé ç ôñï áëßá äåí ãõñßæåé Ãéá íá îåêéíþóåôå ôï ñüøéìï, óðñþîôå ôïí Üîïíá ðåñéôýëéîçò ðñïò ôá áñéóôåñü (èýóç ñáöþò). Ôïðïèåôçóç ìáóïõñéïõ Ðñïóï Þ: ÈÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôï OFF (èýóç "O"). 2 ¼ôáí ôïðïèåôåßôå Þ áöáéñåßôå ôï ìáóïýñé, ç âåëüíá ðñýðåé íá åßíáé ôåëåßùò áíáóçêùìýíç Áíïßîôå ôï êüëõììá. (1) - ÊñáôÞóôå ôç óáàôá ìå ôï Ýíá Ýñé. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìáóïýñé (2) Ýôóé þóôå ç êëùóôþ íá ãõñíü ìå äåîéüóôñïöç êáôåýèõíóç (âýëïò). (3) - ÔñáâÞîôå ôçí êëùóôþ ìýóá áðü ôç ó éóìþ êáé êüôù áðü ôï äü ôõëï. (4) - ÊñáôÞóôå ôçí óáàôá áðü ôï óýñôç. (5) - ÔïðïèåôÞóôå ôç ìýóá óôçí õðïäï Þ ôçò óáàôáò (ôóáãáíü). (6) 7

13 ÐÝñáóìá ôçò ðüíù êëùóôþò Silver Crest SNM 33 A1 a Ðñïóï ç: Èåóôå ôïí äéáêïðôç ON/OFF óôï OFF (èåóç "Ï"). Áíåâáóôå ôïí ðïäïöïñï ðñïò ôá åðáíù. Å åôå ôïí åíôáôçñá êëùóôçò óôï áíùôåñï óçìåéï. a. ÊåôóÝò 1 1. Ôïðïèåôçóôå ôçí êïõâáñéóôñá óôï óôçñéãìá êïõâáñéóôñáò. Ôïðïèåôçóôå êáé ôï êáðáêé ôçò êïõâáñéóôñáò. 2. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç áðï ôïí ïäçãï êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá êáé ìåôá áðï ôéò ñïäåëåò åíôáóçò. 3. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç áðï ôï ñõèìéóôç åíôáóåùò ôçò êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá. 4. Ïäçãùíôáò ôçí êëùóôç ðñïò ôá åðáíù, ðåñáóôå ôçí áðï ôïí åíôáôçñá êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá. 5. Ïäçãùíôáò ôçí êëùóôç ðáëé ðñïò ôá êáôù, ðåñáóôå ôçí áðï ôïõò äõï ïäçãïõò êëùóôçò. 6. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç ðáíôïôå áðï ìðñïóôá ðñïò ôá ðéóù

14 Silver Crest SNM 33 A1 Åíôáóç êëùóôçò Óçìåßùóç: ÊáíïíéêÜ, äåí åßíáé áðáñáßôçôï íá ñõèìßæåôå ôï ôýíôùìá ôçò êëùóôþò ôçò êïõâáñßóôñáò. A B C íôáóç ôçò êüôù êëùóôþò Áéùñçóôå ôçí åëáöñéá. Åáí ç åíôáóç åéíáé óùóôç, ç êëùóôç èá îåôõëé ôåé ðåñéðïõ 10 ìå 15 åêáôïóôá. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé óùóôþ, ç êëùóôþ èá îåôõëé ôåß ìéá Þ äýï ßíôóåò. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý óöéêôþ, äåí èá îåôõëé ôåß êáèüëïõ. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý áëáñþ, èá ðýóåé ðüñá ðïëý. Ãéá íá ñõèìßóåôå, ãõñßóôå ôçí ìéêñþ âßäá óôçí ðëåõñü ôçò óáàôáò. íôáóç ôçò ðüíù êëùóôþò ÂáóéêÞ ñýèìéóç Ýíôáóçò êëùóôþò: "AUTO" Ãéá íá áõîþóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá óôïí åðüìåíï áýîïíôá áñéèìü. Ãéá íá ìåéþóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá óôïí åðüìåíï ìéêñüôåñï áñéèìü. A. Êáíïíéêü ôýíôùìá êëùóôþò B. ÅðÜíù êëùóôþ ü é áñêåôü ôåíôùìýíç C. ÅðÜíù êëùóôþ õðåñâïëéêü ôåíôùìýíç Áíýøùóç ôçò êüôù êëùóôþò ÊñáôÞóôå ôçí ðüíù êëùóôþ ìå ôï áñéóôåñü óáò Ýñé. Ãõñßóôå ôçí ôñï áëßá ðñïò ôá åìðñüò ìý ñéò üôïõ óçêùèåß åíôåëþò ç âåëüíá. ÔñáâÞîôå ôçí åðüíù êëùóôþ Ýôóé þóôå íá óçêùèåß ç êüôù êëùóôþ ìýóù ôçò ïðþò ôçò ðëüêáò âåëüíáò. ÔïðïèåôÞóôå ôéò äõï êëùóôýò ðßóù, êüôù áðü ôï ðïäáñüêé ôçò ñáðôïìç áíþò. 9

15 Îåêéíçìá ñáøéìáôïò Silver Crest SNM 33 A1 A ÑáöÞ ìå êßíçóç ðñïò ôá ðßóù ÖèÜíïíôáò óôï ôýëïò ôçò ñáöþò, ðéýóôå ôïí ìï ëü ôçò êßíçóçò ðñïò ôá ðßóù. ÊÜíôå ìåñéêýò âåëïíéýò ðñïò ôá ðßóù. ÁöÞóôå ðüëé ôïí ìï ëü êáé ç ìç áíþ èá îåêéíþóåé ôç ñáöþ ðñïò ôá åìðñüò. (A) B ÁðïìÜêñõíóç ôïõ õöüóìáôïò Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ðñïò ôá ìðñïóôá åôóé ùóôå íá áíåâáóåôå ôïí ïäçãï ôåíôùìáôïò ôçò êëùóôçò. Óçêùóôå îáíá ôï ðïäáñáêé ôçò ñáðôïìç áíçò êáé âãáëôå ôï õöáóìá ôñáâïíôáò ôï ðñïò ôá ðéóù. ÊïðÞ ôçò êëùóôþò ÊñáôÞóôå ìå ôá äõï Ýñéá ôéò êëùóôýò ðßóù áðü ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò, ðåñüóôå ôéò ìýóá áðü ôçí åãêïðþ (Â) êáé êáôåâüóôå ôá Ýñéá. Ôáéñéáóìá âåëïíáò / õöáóìáôïò / êëùóôçò ÏÄÇÃÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÂÅËÏÍÁÓ / ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ / ÊËÙÓÔÇÓ ÌÅÃÅÈÏÓ ÂÅËÏÍÁÓ 9-11 (70-80) (80-90) 14 (90) 16 (100) 18 (110) ÕÖÁÓÌÁÔÁ ËåðôÜ âáìâáêåñü õöüóìáôá, âïýáë, óåñæ, ìåôáîùôü, ìïõóåëßíá, qiana, interlocks, âáìâáêåñü ðëåêôü, ôñéêüô, æýñóåû, êñåð, ìüëëéíá ðïëõýóôåñ, õöüóìáôá ðïõêáìßóùí êáé ìðëïõæþí. Ìåóáßïõ âüñïõò õöüóìáôá âáìâáêåñü, óáôýí, êïôëý, íáõôéêü ñïý á, äéðëü ðëåêôü, åëáöñü ìüëëéíá. Ìåóáßïõ âüñïõò âáìâáêåñü õöüóìáôá ìå ðïýðïõëá, ìüëëéíá, âáñýôåñá ðëåêôü, ôåñéëýí, ôæéí. ÂáñéÜ õöüóìáôá, ìüëëéíá, õöüóìáôá ôåíôþí êáé ðáðëùìüôùí êáðéôïíý, ôæéí, õëéêü ôáðåôóáñßáò (åëáöñü Ýùò ìåóáßá). ÂáñéÜ ìüëëéíá, õöüóìáôá ðáëôþí, õöüóìáôá ôáðåôóáñßáò, ìåñéêü äýñìáôá êáé âéíýëéá. ÊËÙÓÔÇ ËåðôÞ âáìâáêåñþ êëùóôþ, íüéëïí, ðïëõåóôåñéêþ Þ ðïëõåóôåñéêþ åðåíäõìýíç ìå âáìâüêé. Ïé ðåñéóóüôåñåò êëùóôýò ðïõ ðùëïýíôáé óôï åìðüñéï åßíáé ìåóáßïõ ìåãýèïõò êáé êáôüëëçëåò ãéá ôá õöüóìáôá áõôü êáé áõôü ôá ìåãýèç âåëïíþí. Íá ñçóéìïðïéåßôå ðïëõåóôåñéêýò êëùóôýò óå óõíèåôéêü õëéêü êáé âáìâáêåñýò óå öõóéêü õöüóìáôá ãéá êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá. Íá ñçóéìïðïéåéôå ðáíôïôå ôçí éäéá êëùóôç ãéá ôï ðáíù êáé êáôù ìåñïò. ÃåñÞ êëùóôþ, êëùóôþ ãéá áëéü.(íá ñçóéìïðïéåßôå ìåãüëá íïýìåñá ðïäéþí ðßåóçò). ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÔáéñéÜîôå ôï ìýãåèïò ôçò âåëüíáò ìå ôï ìýãåèïò ôçò êëùóôþò êáé ôï âüñïò ôïõ õöüóìáôïò. Óçìåéþóåéò ãéá ôç äßäõìç âåëüíá: 1. Ïé äßäõìåò âåëüíåò, ìðïñïýí íá áãïñáóôïýí ãéá äéáêïóìçôéêþ åñãáóßá. 2. Ïôáí ñáâåôå ìå äéðëç âåëïíá, ï äéáêïðôçò ðëáôïõò âåëïíéáò èá ðñåðåé íá å åé ñõèìéóôåé óå ìéêñïôåñï íïõìåñï áðï ôï "3". 3. Ôï åõñùðáéêï ìåãåèïò âåëïíáò åéíáé 65,70,80 êôë., ôï áìåñéêáíéêï êáé ôï éáðùíéêï ìåãåèïò åéíáé 9,11,12 êôë. 4. Íá áíôéêáèéóôüôå ôç âåëüíá óõ íü (ðåñßðïõ êüèå êáéíïýñãéï ñïý ï) êáé / ÞóôïðñþôïóðÜóéìï ôçò êëùóôþò Þ üôáí áñ ßóåé íá áöþíåé âåëïíéýò. 10

16 S2 S1 Silver Crest SNM 33 A1 Ðþò íá åðéëýãåôå ôï ó Ýäéï óáò ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò S1-S2 íäåéîç âåëüíùí Ãéá ßóéá âåëïíéü åðéëýîôå ôï ó Ýäéïìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ " ". Ñõèìßóôå ôï ìþêïò ìå ôïí åðéëïãýá ìþêïõò. Ìðïñåßôå íá åðéëýîåôå ïðïéáäþðïôå èýóç âåëüíáò, ãõñíþíôáò ôïí åðéëïãýá ðëüôïõò. A Äßóêïò åðéëïãþò âåëüíáò Ìï ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò Ãéá æéãê-æáãê âåëïíéü, åðéëýîôå ôï ó Ýäéïìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ " ". Ñõèìßóôå ôï ìþêïò êáé ôï ðëüôïò áíüëïãá ìå ôï ýöáóìá ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé. Ãéá íá åðéôý åôå êüðïéï áðü ôá Üëëá ó Ýäéá ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí åðüíù ãñáììþ ôçò ïèüíçò åðéëïãþò, åðéëýîôå ôï ãñüììá ðüíù áðü ôçí âåëïíéü ìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ. Ñõèìßóôå ôï ìþêïò êáé ôï ðëüôïò ìå ôïõò åðéëïãåßò ñýèìéóçò áíüëïãá ìå ôï åðéèõìçôü áðïôýëåóìá. Ãéá íá áðïêôçóåôå êáðïéï áðï ôá ðñïôõðá ó åôéêá ìå ôç äåõôåñç ãñáììç, åðéëåîôå ôï ó åäéï ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ "S1". Ãéá íá áðïêôçóåôå êáðïéï áðï ôá ðñïôõðá ó åôéêá ìå ôç ôñéôç ãñáììç, åðéëåîôå ôï ó åäéï ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ "S2". Åðéëåîôå ôï ãñáììá ðáíù áðï ôçí âåëïíéá ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ. Ñõèìéóôå ôï ìçêïò êáé ôï ðëáôïò âåëïíéáò ìå ôïõò åðéëïãåéò ñõèìéóçò áíáëïãá ìå ôï åðéèõìçôï áðïôåëåóìá. ºóéï ãáæß êáé èýóç âåëüíáò ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò Ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá Ýôóé þóôå ç ïèüíç íá äåßîåé ôç èýóç ôçò åõèåßáò. ÃåíéêÜ, üóï ðéï ðõêíü ôï ýöáóìá, êëùóôþ êáé âåëüíá, ôüóï ðéï ìåãüëç èá ðñýðåé íá åßíáé ç âåëïíéü Åðéëåîôå ôç èåóç ôçò âåëïíáò áðï áñéóôåñá ðñïò ôá äåîéá êáôá ôçí áëëáãç ôçò ñõèìéóçò ôïõ ðëáôïõò áðï "0" åùò "5". S1 11

17 Æéãê-Æáãê âåëïíéü Silver Crest SNM 33 A1 ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò Ãõñéóôå ôï äéóêï åðéëïãçò âåëïíéáò óôï "Â". Ëåéôïõñãéá åðéëïãåá ðëáôïõò âåëïíéáò õðï âåëïíéá æéãê-æáãê Ôï ìýãéóôï ðëüôïò æéãêæáãê ãéá æéãêæáãê ñáöþ åßíáé '5'. Ùóôüóï, ôï ðëüôïò ìðïñåß íá ìåéùèåß óå ïðïéïäþðïôå ó Ýäéï. Ôï ðëüôïò áõîüíåôáé êáèþò ìåôáêéíåßôå ôïí äéáêüðôç æéãêæáãê áðü ôï "0" - "5". Ëåéôïõñãéá åðéëïãåá ìçêïõò âåëïíéáò õðï âåëïíéá æéãê-æáãê Ç ðõêíüôçôá ôùí æéãê-æáãê ãáæéþí áõîüíåôáé êáèþò ç ôïðïèýôçóç ôïõ åðéëïãýá ìþêïõò ðëçóéüæåé ôï ''0''. ÊáèáñÝò æéãê-æáãê âåëïíéýò ðåôõ áßíïíôáé óõíþèùò óôá ''2.5'' Þ áìçëüôåñá. Âåëïíéá êáìðéá Åáí ôï ìçêïò ôçò âåëïíéáò åéíáé ñõèìéóìåíï ìåôáîõ "0" êáé "1", ôá ñáììáôá âñéóêïíôáé ðïëõ êïíôá ìåôáîõ ôïõò êáé äçìéïõñãïõí ôç âåëïíéá êáìðéáò. Áõôç ç âåëïíéá ñçóéìïðïéåéôáé ãéá êïõìðïôñõðåò êáé ãéá äéáêïóìçôéêåò âåëïíéåò. Åêëåêôá õöáóìáôá Åáí ñáâåôå ðïëõ åêëåêôá õöáóìáôá, ôïðïèåôçóôå åíá ëåðôï áñôé êáôù áðï ôï õöáóìá. Áöïõ ôåëåéùóåôå ôç ñáöç, ìðïñåéôå åõêïëá íá áðïìáêñéíåôå ôï áñôé ôñ áâùíôáò ôï. Ðüäé ãéá öåñìïõüñ A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò 1~4 1 2 Ôï ðïäáñüêé ãéá öåñìïõüñ ìðïñåß íá åéóá èåß áðü äåîéü Þ áðü áñéóôåñü, áíüëïãá ìå ôçí ðëåõñü áðü ôçí ïðïßá èá ñüøåôå (1). Ãéá íá ñüøåôå ôçí õðïäï Þ ôïõ öåñìïõüñ, áìçëþóôå ôç âåëüíá ðüíù óôï ýöáóìá, óçêþóôå ôï ðïäáñüêé êáé óðñþîôå ôçí õðïäï Þ ðßóù áðü ôï ðïäáñüêé. áìçëþóôå ôï ðïäáñüêé êáé óõíå ßóôå ôï ñüøéìï. Åðßóçò, ìðïñåßôå íá ñüøåôå Ýíá êïñäüíé óôï åóùôåñéêü ìéáò ëïîþò ëùñßäáò, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé «ñýëéáóìá». Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí ìåôáîý "1" - "4" (áíüëïãá ìå ôï ðü ïò ôïõ õöüóìáôïò). (2) 12

18 Silver Crest SNM 33 A1 Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá D ðëüôïõò 1~2 ìþêïõò 3~5 Ãéá óôñéöþìáôá, êïõñôßíåò, ðáíôåëüíéá, ðïõêüìéóá, êëð. ÊñõöïâåëïíéÜ óôñéöþìáôïò/ åóþñïõ á ãéá óöéêôü õöüóìáôá. Äéðëþóôå ôï ýöáóìá üðùò äåß íåé ç åéêüíá ìå ôçí áíüðïäç ðëåõñü ðñïò ôá ðüíù. (1) ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êüôù áðü ôï ðüäé. Ãõñßóôå ôç åéñïêßíçôç ñüäá ðñïò ôá åìðñüò ìå ôï Ýñé ìý ñé ç âåëüíá íá ìåôáêéíçèåß ôåëåßùò áñéóôåñü. Èá ðñýðåé íá äéáôñõðþóåé ôï äßðëùìá ôïõ õöüóìáôïò. ÅÜí äåí ôï êüíåé, ñõèìßóôå áíüëïãá ôï ðëüôïò. (2) Ñõèìßóôå ôïí ïäçãü (3) ãõñßæïíôáò ôï êïõìðß (4) Ýôóé þóôå ï ïäçãüò íá óôáìáôü ðüíù áðü ôï äßðëùìá. ÑÜâåôå áñãü, ïäçãþíôáò ôï ýöáóìá ðñïóåêôéêü êáôü ìþêïò ôçò Üêñçò ôïõ ïäçãïý. Ðüäé ãéá êïõìðéü B ðëüôïõò 0~5 ìþêïõò 0 Ôïðïèåôçóôå ôçí ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò. Ðåñáóôå ôï õöáóìá êáôù áðï ôï ðïäé ãéá êïõìðéá. Ôïðïèåôçóôå ôï êïõìðé óôçí åðéèõìçôç èåóç, êáôåâáóôå ôï ðïäáñáêé, áöçóôå áñ éêá ôï ðëáôïò âåëïíéáò óôï "0" êáé ñáøôå ìåñéêåò âåëïíéåò óôçñéîçò óôçí áñéóôåñç ôñõðá. Åðáíáñõèìéóôå ôï ðëáôïò ôçò âåëïíéáò (óõíçèùò ìåôáîõ 3?4). Ðñáãìáôïðïéçóôå ìå âïçèåéá ôçò ôñï áëéáò ìéá äïêéìáóôéêç âåëïíéá ìå ñé íá ôñõðçóåé ç âåëïíá ôçí äåîéá ìåñéá ôïõ êïõìðéïõ (ôï ðëáôïò âåëïíéáò ìðïñåé íá äéáöåñåé áðï êïõìðé óå êïõìðé). Ñáøôå ôï êïõìðé. Åðéëåîôå ðáëé ðëáôïò âåëïíéáò "0" êáé ñáøôå ìåñéêåò âåëïíéåò óôçñéîçò. Åáí ñåéáæåôáé ðáôåëåôá, âáëôå ìéá âåëïíá ðáíù óôï êïõìðé êáé ñáøôå. Ãéá êïõìðéá ìå 4 ôñõðåò, ñáøôå êáôáñ áò ôéò äõï ìðñïóôéíåò ôñõðåò, óðñùîôå ôï õöáóìá ðñïò ôá åìðñïò ñáøôå ôéò äõï ôñõðåò ðéóù, ïðùò ðåñéãñáöåôáé. 13

19 Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò Silver Crest SNM 33 A1 ðëüôïõò 5 ìþêïõò 0.5~1 Ðñïåôïéìáóßá: ÂãÜëôå ôï ðüäé ãéá æéãêæáãê êáé ôïðïèåôþóôå ôï ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò. Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ìþêïõò ìåôáîý "0,5" êáé "1". Ç Ýíôáóç ôçò åîáñôüôáé áðü ôï ðü ïò ôïõ õöüóìáôïò. Óçìåßùóç: ÊÜíôå ðüíôá ìéá äïêéìáóôéêþ êïõìðüôñõðá. a b c d e Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õöüóìáôïò: ÌåôñÞóôå ôç äéüìåôñï ôïõ êïõìðéïý êáé ðñïóèýóôå 0,3 cm ãéá ôçí êïñäýëá óõãêñüôçóçò. Áí ôï êïõìðß åßíáé ðïëý ïíôñü, ðñïóèýóôå ìåãáëýôåñç äéüìåôñï. ÓçìáäÝøôå ôç èýóç êáé ôï ìþêïò ôçò êïõìðüôñõðáò ðüíù óôï ýöáóìá. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá Ýôóé þóôå ç âåëüíá íá âñßóêåôáé óôï ðéï áðïìáêñõóìýíï óçìåßï áðü åóüò. Áðïìáêñõíåôå ïóï ðéï ìáêñéá ìðïñåéôå áðï åóáò ôï ðïäáñáêé ãéá êïõìðïôñõðåò. ÊáôåâÜóôå ôï ðïäáñüêé. a. Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " ". ÑÜøôå ìå óõãêñáôçìýíç ôá ýôçôá ìý ñéò üôïõ öôüóåôå óôï óçìåßï ðïõ Ý åôå óçìåéþóåé. b. Ãõñéóôå ôï äéóêï åðéëïãçò ó åäéùí óôï " " êáé êáíôå 5 ìå 6 âåëïíéåò óôçñéîçò. c. Ãõñßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " " êáé ñüøôå ôçí áñéóôåñþ ðëåõñü ôçò êïõìðüôñõðáò ìý ñé ôï ðéï áðïìáêñõóìýíï áðü åóüò óçìåßï. d. Ãõñßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " " êáé êüíôå êüðïéåò âåëïíéýò óôþñéîçò. ÂãÜëôå ôï ýöáóìá êüôù áðü ôï ðüäé. ÔñáâÞîôå ôçí ðüíù êëùóôþ ìýóá áðü ôï ýöáóìá êáé åíþóôå ôçí ðüíù ìå ôçí êüôù êëùóôþ. Êüøôå ôï êýíôñï ôçò êïõìðüôñõðáò ìå Ýíá ìá áßñé ãéá êïõìðüôñõðåò ðñïóý ïíôáò íá ìçí êüøåôå ôéò âåëïíéýò áðü ôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñü. ÓõìâïõëÝò: - Åëáôôþóôå ëßãï ôï ôýíôùìá ôçò åðüíù êëùóôþò ãéá íá Ý åôå êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá. - Ãéá ôá ëåðôü êáé åëáóôéêü õöüóìáôá, ñçóéìïðïéþóôå õëéêü óôþñéîçò. - Ãéá ôá åëáóôéêá êáé ôá ðëåêôá, óáò óõìâïõëåõïõìå íá ñçóéìïðïéçóåôå êáðïéá ðñïóèçêç. Ç âåëïíéá æéãê?æáãê ðñåðåé íá ðåñáóåé ðáíù áðï ôçí ðñïóèçêç (e). 14

20 Silver Crest SNM 33 A1 ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéü E,F ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1,S2 Ðñïóï Þ: ñçóéìïðïéþóôå êáéíïýñéåò âåëüíåò, âåëüíåò ìå ìðßëéá Þ âåëüíåò ãéá åëáóôéêü õöüóìáôá! ÓõññáöÞ, ôåëåßùìá, öáíåñü óôñßöùìá. A B C ÐëÜãéï óôñßöùìá Ãéá ôá ëåðôü ðëåêôü, ôá æýñóåú, ôïõò ëáéìïýò êáé ôá ôåëåéþìáôá. (A) Êáíïíéêï óôñéöùìá Ãéá ôá ëåðôá ðëåêôá, ôá æåñóåé, ôïõò ëáéìïõò êáé ôá ôåëåéùìáôá (Â). ÑáöÞ ìå äéðëü óôñßöùìá Ãéá ëåðôü ðëåêôü, ðëåêôü óôï Ýñé êáé óõññáöýò. (C) ¼ëåò ïé ðáíùâåëïíéýò åíäåßêíõíôáé ãéá ôï ñüøéìï êáé ôï ôåëåßùìá ôùí ðëåõñþí, êáèþò êáé ôéò ïñáôýò óõññáöýò, ìå ìéá êßíçóç. Ãéá ôéò åñãáóéåò ôïõ ôåëåéùìáôïò, ðñåðåé ç âåëïíá íá ðåñáóåé ëéãï ðåñá áðï ôçí áêñç ôïõ õöáóìáôïò. ÐïëëáðëÝò ñáöýò æéãê-æáãê C ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 1~2 Ãéá ñüøéìï óå äáíôýëåò êáé ëüóôé á, ìáíôüñéóìá, ìðüëùìá, ðïíôáñéóéýò ãéá ôçí åíßó õóç ôùí áêñþí. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðüëùìá óôç èýóç ôïõ. Ôï ìþêïò ìðïñåß íá êïíôýíåé ãéá íá ðáñüãåôå ðïëý êëåéóôü ãáæéü. (1) ¼ôáí ìáíôüñåôå ó éóßìáôá, åíäåßêíõôáé íá ñçóéìïðïéåßôå Ýíá êïììüôé öüäñáò ãéá åíßó õóç. Ç ðõêíüôçôá ãáæéïý ìðïñåß íá äéáöýñåé ñõèìßæïíôáò ôï ìþêïò ôçò. ÑÜøôå ðñþôá ðüíù óôï êýíôñï êáé ìåôü åðéêáëýøôå êáé ôéò äýï ðëåõñýò. ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õöüóìáôïò êáé ôç æçìéü, ñüøôå ìåôáîý 3 êáé 5 ãñáììþí. (2)

21 ÅðéëïãÞ ó åäßùí Silver Crest SNM 33 A1 A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò S1,S2 Ôñéðëç åõèåéá âåëïíéá: (1) Ãéá áíèåêôéêýò ñáöýò. Ç ìç áíþ ñüâåé ðñáãìáôïðïéþíôáò äõï âåëïíéýò ìðñïóôü êáé ìßá ðßóù. Áõôü Ý åé ùò áðïôýëåóìá ôñéðëþ åíßó õóç. B ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1,S2 1 2 Ôñéðëü æéãê-æáãê: (2) Ãéá áíèåêôéêýò ñáöýò, óôñéöþìáôá êáé äéáêïóìçôéêýò ñáöýò. Ç ôñéðëþ ñáöþ æéãê-æáãê ôáéñéüæåé óå áíèåêôéêü õöüóìáôá, üðùò ôæéí, âåëïýäï, êôë. ÐÜôóãïõïñê DF ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1 ÁõôÜ ôá ãáæéü ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá åíþíïõí äýï êïììüôéá õöüóìáôïò åíþ áöþíïõí Ýíá äéüóôçìá ìåôáîý ôùí áêñþí. - Äéðëùóôå ôéò áêñåò êáé ôùí äõï êïììáôéùí õöáóìáôïò ãéá ôï óôñéöùìá êáé óôåñåùóôå ôéò áêñåò ìå ôñõðùìá óå åíá êïììáôé ëåðôï áñôé, áöçíïíôáò åíá ìéêñï äéáóôçìá ìåôáîõ ôïõò. - Ãáæþóôå êáôü ìþêïò ôçò Üêñçò, ôñáâþíôáò êáé ôéò äýï êëùóôýò åëáöñü üôáí áñ ßóåôå ôï ñüøéìï. - ñçóéìïðïéþóôå ðá ýôåñåò áðü ôéò êáíïíéêýò êëùóôýò ãéá ñüøéìï. - ÌåôÜ ôï ñüøéìï, áöáéñýóôå ôï ôñýðùìá êáé ôï áñôß. Ôåëåéùóôå äåíïíôáò êïìðïõò, áðï ôçí áíáðïäç ðëåõñá, óôçí áñ ç êáé óôï ôåëïò ôùí ñáöùí. 16

22 Silver Crest SNM 33 A1 ÌïíïãñÜììáôá êáé êýíôçìá ìå óôåöüíç êåíôþìáôïò * Ôï ôåëüñï ãéá êýíôçìá äåí äéáôßèåôáé ìáæß ìå ôç ñáðôïìç áíþ. B ðëüôïõò 1~5 ìþêïõò 0 Ðñïóèçêç ôçò ðëáêáò ìáíôáñéóìáôïò - Áöáéñåóôå ôï ðïäé ñáöçò êáé ôçí õðïäï ç ôïõ. - Ðñïóèåóôå ôçí ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò. - Êáôåâáóôå ôïí ìï ëï ôïõ ðïäéïõ ñáöçò ðñéí áñ éóåôå ôï ñáøéìï. - Ñõèìßóôå ôï ðëüôïò áíüëïãá ìå ôï ìýãåèïò ôïõ ãñüììáôïò Þ ôïõ ó åäßïõ. Ðñïåôïéìáóßá ãéá Ìïíüãñáììá êáé ÊÝíôçìá* - Ó åäéáóôå ôï åðéèõìçôï ãñáììá ç ó åäéï óôçí ðéóù ìåñéá ôïõ õöáóìáôïò. - Ôåíôùóôå ôï õöáóìá ðáíù óôç óôåöáíç êåíôçìáôïò ïóï ðéï äõíáôá ãéíåôáé. - Ôïðïèåôçóôå ôï õöáóìá êáôù áðï ôç âåëïíá. Âåâáéùèåéôå ïôé ï ðïäïöïñïò åéíáé êáôåâáóìåíïò óôçí êáôùôåñç ôïõ èåóç. - Ãõñßóôå ôç ñüäá åîéóïññüðçóçò ðñïò ôá åóüò ãéá íá áíåâüóåôå ôçí áìçëüôåñç êëùóôþ ìýóù ôïõ õöüóìáôïò. ÑÜøôå ìåñéêýò âåëïíéýò ãéá íá óôåñåþóåôå óôï óçìåßï Ýíáñîçò. - ÊñáôÞóôå ôï óôåöüíé ìå ôïí áíôß åéñá êáé ôï äåßêôç êáé ôùí äýï åñéþí. - Åíáñìïíßóôå ôçí ôá ýôçôá ñáøßìáôïò êáé ôçí êßíçóç ôïõ óôåöáíéïý. ÁðëéêÝ B ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 0.5~ Êïøôå ôï ìïôéâï ôçò áðëéêáò, âáëôå ôï ðáíù óôï õöáóìá êáé óôáèåñïðïéçóôå ôï ìå ôñõðùìá. - Ñáøôå áñãá ãõñù áðï ôï ìïôéâï. - Êïøôå ôï õöáóìá ðïõ ðåñéóóåõåé åîù áðï ôéò ñáöåò. Ðñïóåîôå íá ìçí êïøåôå ôéò ñáöåò. - ÂãÜëôå ôçí êëùóôþ ôïõ ôñõðþìáôïò. - Åíùóôå ôçí ðáíù êáé ôçí êáôù êëùóôç óôï êáôù ìåñïò ôçò áðëéêáò, ãéá íá áðïöõãåôå ôï îåöôéóìá.

23 Ñáöç ôåíé Silver Crest SNM 33 A1 I ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 1~2 Áõôç ç ìç áíç ìðïñåé íá ðáñáãåé áõôïìáôá ìéá ñáöç ôåíé, ç ïðïéá ìðïñåé íá ñçóéìïðïéçèåé ùò äéáêïóìçôéêç ìðïñíôïõñá. - Ñáøôå óôçí áêñç ôïõ óôñéöùìáôïò Êïøôå ôï ðåñéóóåõìá êáôá ìçêïò êïíôá óôç ñáöç. Ðñïóåîôå íá ìçí êïøåôå ôéò ñáöåò. Äéðëç âåëïíá A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò 1~4 Óçìåéùìáôá: Ðñéí íá îåêéíçóåôå ôç ñáöç, åðéëåîôå ôï ðëáôïò ôçò âåëïíéáò. Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ðñïóåêôéêá äéá åéñïò, ãéá íá åëåãîåôå, åáí ç âåëïíá ðåñíáåé ôçí ôñõðá ñáöç ò äé ùò íá âñéóêåé ç íá ôõðáåé óôçí ðëáêá âåëïíáò ç óôï ðïäé ñáöçò. Ïôáí ñáâåôå ìå ôç äéðëç âåëïíá, ñáâåôå ðáíôïôå ìå ìéêñç ôá õôçôá, ãéá íá å åôå óôï ôåëïò ùñáéá áðïôåëåóìáôá. - Ãéá ôï ñáøéìï ìå ôç äéðëç âåëïíá, ðñåðåé êáé ç äõï êëùóôåò íá å ïõí ôçí éäéá áíèåêôéêïôçôá. Ìðïñåéôå íá ñçóéìïðïéçóåôå åíá ñùìá ç äõï ñùìáôá êëùóôùí. - Ôïðïèåôçóôå ôç äéðëç âåëïíá. - Åéóáãåôå ôçí áíù êáé ôç äåõôåñç êëùóôç ùò ãíùóôùí. - Óôï ôåñìá ðåñíáôå ôç ìéá êëùóôç áðï ôçí áñéóôåñç âåëïíá êáé ôçí áëëç êëùóôç áðï ôç äåîéá âåëïíá. 18

24 Silver Crest SNM 33 A1 ÓõíôÞñçóç Ðñïóï ç: Äéáêïøôå ôçí çëåêôñéêç ôñïöïäïóéá ôçò ñáðôïìç áíçò áðïóõíäåïíôáò ôï âõóìá ôïõ êáëùäéïõ ôñïöïäïóéáò áðï ôçí çëåêôñéêç ðñéæá. Êáôá ôïí êáèáñéóìï ôçò ìç áíçò, ðñåðåé áõôç íá åéíáé áðïóõíäåìåíç áðï ôçí çëåêôñéêç ôñïöïäïóéá. Áöáéñåóç ôçò ðëáêáò âåëïíáò (1): Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ìå ñé íá óçêùèåé åíôåëùò ç âåëïíá. Áíïéîôå ôï ìðñïóôéíï êáëõììá êáé îåâéäùóôå ôéò âéäåò ôçò ðëáêáò ìå åíá êáôóáâéäé. 1 Êáèáñéóìüò ôùí åéñïëáâþí (2): ÂãÜëôå ôç èþêç ôïõ ìáóïõñéïý êáé ñçóéìïðïéþóôå ôç âïýñôóá ðïõ äéáôßèåôáé ãéá íá êáèáñßóåôå üëç ôç æþíç. Êáèáñéóìïò êáé ëéðáíóç ôïõ áãêéóôñïõ (3-7): Âãáëôå ôç èçêç ôïõ ìáóïõñéïõ. Óôñåøôå ôá äõï ìáíôáëá óõãêñáôçóçò ôïõ áãêéóôñïõ (3) ðñïò ôá åîù. Âãáëôå ôïí áíáâïëåá ôçò óáéôáò (4) êáé ôï áãêéóôñï (5) êáé êáèáñéóôå ìå åíá áðáëï ðáíé. Ëéðáíåôå âáæïíôáò 1ç2óôáãïíåò ëáäé ãéá ñáðôïìç áíåò óôï óçìåéï ðïõ õðïäåéêíõåôáé (6). Ðåñéóôñåøôå ôçí ôñï áëéá ìå ñé ç óáéôá (7) íá âñåèåé áñéóôåñá. Âáëôå îáíá ôï áãêéóôñï óôç èåóç ôïõ êáé åðáíáöåñåôå ôá äõï ìáíôáëá óõãêñáôçóçò. Îáíáâáëôå ôç èçêç ôïõ ìáóïõñéïõ, ôï ìáóïõñé êáé ôçí ðëáêá âåëïíáò óôç èåóç ôïõò. 2 Óçìáíôéêü: ÐñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôç ñáðôïìç áíþ óõ íü áðü ôá íïýäéá êáé ôá õðïëåßììáôá. Óå äéáöïñåôéêþ ðåñßðôùóç, èá ðñýðåé íá áíáèýôåôå ôçí åðéèåþñçóç ôçò ñáðôïìç áíþò óå êüðïéï áðü ôá ôìþìáôá óýñâéò ôçò åôáéñåßáò ìáò áíü ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá

IAN 95638 SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE. Ñáðôïìç áíþ NÄHMASCHINE. Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò. Operation and Safety Notes

IAN 95638 SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE. Ñáðôïìç áíþ NÄHMASCHINE. Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò. Operation and Safety Notes SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE Operation and Safety Notes Ñáðôïìç áíþ Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò NÄHMASCHINE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 95638 Before reading, unfold the page

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

el ÅëëçíéêÜ... 72 ...

el ÅëëçíéêÜ... 72 ... MFQ364.. el ÅëëçíéêÜ........................................................... 72.................................................... el Óõã áñçôþñéáãéá ôçí áãïñü ôçò íýáò óáò óõóêåõþò áðü ôïí Oßêï BOSCH.

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Warenwirtschaft Pro XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Warenwirtschaft Pro Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Wlan Telefon Aastra 312w XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Wlan Telefon Aastra 312w Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CC03 via SIMATIC Manager from Siemens... 1 1 General... 2 1.1 Information... 2 1.2 Reference...

Mehr

Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange

Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange Bedienungsanleitung Ferngesteuerter GT-Rennwagen McTrack Challange Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen GT-Rennwagen gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL 11681 BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Lesen Sie sämtliche Hinweise

Mehr

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY

NETWORK PREMIUM POP UP DISPLAY Premium Pop Up System seamless graphic precision very compact and versatile pop-up system quick to set up at any location comes in a number of different shapes; straight, curved, wave-shaped, stair formations,

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

MU-307 A SAFETY INSTRUCTIONS SICHERHEITSHINWEISE FEATURES MERKMALE

MU-307 A SAFETY INSTRUCTIONS SICHERHEITSHINWEISE FEATURES MERKMALE SAFETY INSTRUCTIONS Read all safety instruction before operating the amplifiers. 1. Install equipment as follow condition: - Install at flat place, not bending curved. - Do not install near the water and

Mehr

Shock pulse measurement principle

Shock pulse measurement principle Shock pulse measurement principle a [m/s²] 4.0 3.5 3.0 Roller bearing signals in 36 khz range Natural sensor frequency = 36 khz 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 350 360 370 380 390

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

NÄHMASCHINE SEWING MACHINE

NÄHMASCHINE SEWING MACHINE NÄHMASCHINE SEWING MACHINE TCM D-22290 Hamburg 21970ZI-SCH MO 0703 BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIE INSTRUCTIONS FOR USE AND GUARANTEE Liebe Kundin, lieber Kunde! Sie haben eine hochwertige, moderne Nähmaschine

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Cobra Terminal Server Zugriff XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Cobra Terminal Server Zugriff Corporation, is expressly prohibited.

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

Cable Tester NS-468. Safety instructions

Cable Tester NS-468. Safety instructions Cable Tester NS-468 Safety instructions Do not use the cable tester NS-468 if it is damaged. This device is only for use inside dry and clean rooms. This device must be protected from moisture, splash

Mehr

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe)

Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Thema: Sonnenuhren (7.Jahrgangsstufe) Im Rahmen des Physikunterrichts haben die Schüler der Klasse 7b mit dem Bau einfacher Sonnenuhren beschäftigt. Die Motivation lieferte eine Seite im Physikbuch. Grundidee

Mehr

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1

OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 OMNITRONIC DSP Control Installationsanweisungen bis Version 1.3.1 Bitte befolgen Sie diese Schritt-für-Schritt Anleitung genau, nachdem Sie ein Software Update von unserer Website heruntergeladen haben.

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks

Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks Service Manual Kugelgelenke an DT Swiss Dämpfer ersetzen Replace spherical bearings on DT Swiss shocks www.dtswiss.com - Inhaltsverzeichnis / Table of contents Einleitung... 2 Instructions... 2 Montage

Mehr

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide

ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide ALL1681 Wireless 802.11g Powerline Router Quick Installation Guide 1 SET ALL1681 Upon you receive your wireless Router, please check that the following contents are packaged: - Powerline Wireless Router

Mehr

KOBIL SecOVID Token III Manual

KOBIL SecOVID Token III Manual KOBIL SecOVID Token III Manual Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das KOBIL SecOVID Token entschieden haben. Mit dem SecOVID Token haben Sie ein handliches, einfach zu bedienendes Gerät zur universellen

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL 11678 BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL - 0 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Lesen Sie sämtliche Hinweise

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.

E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama. 00021024-10.06 E asyline by Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com Gamepad Thunderstorm II 0021024 l Bedienungsanleitung

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel...

Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel... Inhaltsverzeichnis Einleitung ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9 Lektion 1 Ankunft im Hotel... 10 Lektion 2 Im Restaurant... 16 Lektion 3 Wegbeschreibung... 22 Lektion 4 Reklamationen...

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1

Cisco SSPA122. Installation und manuelle Rekonfiguration. Dokumentenversion 1 Cisco SSPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Dokumentenversion 1 Placetel UC-One Cisco SPA122 Installation und manuelle Rekonfiguration Copyright Hinweis Copyright 2015 finocom AG Alle Rechte

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN

BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN BEDIENUNGSANLEITUNG GUESS WATCHES 1 DAMEN DAMEN 2 DAMEN Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen GUESS Uhr. Das Uhrwerk wurde mit fortschrittlicher Elektroniktechnologie entwickelt und aus Komponenten

Mehr

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide LevelOne WAB-5120 300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide English Deutsch - 1 - Table of Content English... - 3 - Deutsch... - 9 - This guide covers only the most common

Mehr

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation

Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation -1- Context-adaptation based on Ontologies and Spreading Activation ABIS 2007, Halle, 24.09.07 {hussein,westheide,ziegler}@interactivesystems.info -2- Context Adaptation in Spreadr Pubs near my location

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0 D-42855 Remscheid Fax: ++49 (0)2191/907-141 Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 WE.3347_C Version 1.c 7/01 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0

Mehr

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!!

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!! Produktinformation 201501_197PAdeen Deutsch Seite 1 5 English page 6 10 Solldaten-Update Achsvermessung 2015 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT / RoboLigner

Mehr

Markengeschichte. Hingabe unterscheidet uns. Hartnäckigkeit beschreibt uns.

Markengeschichte. Hingabe unterscheidet uns. Hartnäckigkeit beschreibt uns. Bedienungsanleitung Mit unserem Glauben gehen wir voran. Mit unserer Leidenschaft steigern wir unsere Erfahrung. Vergessen die eigenen Fehlschläge, aber nicht das unerfüllte Potential. Die Leidenschaft

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x

Art.-Nr. 4450900300 greentea. Art.-Nr. 4450900200 whitemusk MAGICUS. 1 Stück/piece 2,5. 4 x 4 x 4 x. 1 x MAGICUS Art.-Nr. 4450900300 greentea 1 Stück/piece Art.-Nr. 4450900200 whitemusk 2,5 4 x 4 x 4 x 1 x 1. 2. 1 x Option 2 Option 1 3. 1 3 4 2 4. I AUTO RUN Mo Tu We Th Fr Sa Su OK + Clear R 230VAC, 50Hz

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001

Honeywell AG Hardhofweg. D-74821 Mosbach MU1H-1220GE23 R1001 BA 95 Einbau-Anleitung Installation Instructions Einbau Installation Einbaubeispiel Installation example Ablaufleitung vorsehen Install discharge pipework Durchflussrichtung beachten! Consider direction

Mehr

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren:

Der Adapter Z250I / Z270I lässt sich auf folgenden Betriebssystemen installieren: Installationshinweise Z250I / Z270I Adapter IR USB Installation hints Z250I / Z270I Adapter IR USB 06/07 (Laden Sie den Treiber vom WEB, entpacken Sie ihn in ein leeres Verzeichnis und geben Sie dieses

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung

www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung www.yellowtools.com E-License - Product Activation E-License - Produktaktivierung A-1 Yellow Tools E-License Activation Yellow Tools E-License Activation A-2 Dear user, thanks for purchasing one of our

Mehr

11227 LCD GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOK

11227 LCD GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOK 11227 LCD GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOK - 0 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Lesen Sie sämtliche Hinweise

Mehr

After sales product list After Sales Geräteliste

After sales product list After Sales Geräteliste GMC-I Service GmbH Thomas-Mann-Str. 20 90471 Nürnberg e-mail:service@gossenmetrawatt.com After sales product list After Sales Geräteliste Ladies and Gentlemen, (deutsche Übersetzung am Ende des Schreibens)

Mehr

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG 1 1 6 5 1 x Sides wall X Seitenwand x Front wall X 1 Vorderwand 1x x Mud guard x Windschutz x Storm strap x 7 Sturmabspannung 7x x roof x 1 Dachstange 1x x 1 Keder

Mehr

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID

iid software tools QuickStartGuide iid USB base RFID driver read installation 13.56 MHz closed coupling RFID iid software tools QuickStartGuide iid software tools USB base RFID driver read installation write unit 13.56 MHz closed coupling RFID microsensys Jun 2013 Introduction / Einleitung This document describes

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34

BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34 BEDIENUNGSANLEITUNG FUER UHRWERK KALIBER VD 33 & VD 34 MANUAL FOR MOVEMENT CAL. VD 33 & VD 34 2 BEDIENUNGSANLEITUNG FUER KALIBER VD 33 und VD 34 BATTERIE: SR920SW ANZEIGE: MULTIFUNKTIONSUHR MIT ZWEITER

Mehr

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102

SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 SELF-STUDY DIARY (or Lerntagebuch) GER102 This diary has several aims: To show evidence of your independent work by using an electronic Portfolio (i.e. the Mahara e-portfolio) To motivate you to work regularly

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem

GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GRIPS - GIS basiertes Risikoanalyse-, Informations- und Planungssystem GIS based risk assessment and incident preparation system Gregor Lämmel TU Berlin GRIPS joined research project TraffGo HT GmbH Rupprecht

Mehr

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB

Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installationshinweise Z501J / Z501K Adapter IrDa USB Installation hints Z501J / Z501K Adapter IrDa USB 1/3.04 (Diese Anleitung ist für die CD geschrieben. Wenn Sie den Treiber vom WEB laden, entpacken

Mehr

Installationsanweisung Installation Instructions Notice d installation. Instrucciones de montaje Istruzioni per l installazione. Programm Update.

Installationsanweisung Installation Instructions Notice d installation. Instrucciones de montaje Istruzioni per l installazione. Programm Update. Installationsanweisung Installation Instructions Notice d installation Instrucciones de montaje Istruzioni per l installazione Programm Update für FWA510 / FWA515 Program update for FWA510 / FWA515 1 2

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

Einbauanleitung /Manual Rev. 1

Einbauanleitung /Manual Rev. 1 Knüppelschalter mit 3-pos. / 2-pos. Kippschalter (und Taste) Knüppeltaster (mit zusätzlicher Taste) Für Einbau in Weatronic Sender BAT 60 und BAT 64 Bezugsquelle: RC Technik Peter Herr Müllerweg 34 83071

Mehr

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch

NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch NVR Mobile Viewer for iphone/ipad/ipod Touch Quick Installation Guide DN-16111 DN-16112 DN16113 2 DN-16111, DN-16112, DN-16113 for Mobile ios Quick Guide Table of Contents Download and Install the App...

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Building Technologies. A6V10348930_d_--_-- 2014-11-28 Control Products and Systems

Building Technologies. A6V10348930_d_--_-- 2014-11-28 Control Products and Systems Driver Installer and Uninstaller for TUSB3410 based devices Installation und Deinstallation des Treibers für Geräte auf Basis TUSB3410 Installation Manual 2014-11-28 Control Products and Systems Impressum

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

How-To-Do. Hardware Configuration of the CPU 317NET with external CPs on the SPEED Bus by SIMATIC Manager from Siemens

How-To-Do. Hardware Configuration of the CPU 317NET with external CPs on the SPEED Bus by SIMATIC Manager from Siemens How-To-Do Hardware Configuration of the CPU 317NET with external CPs on the SPEED Bus by SIMATIC Manager from Siemens Content Hardware Configuration of the CPU 317NET with external CPs on the SPEED Bus

Mehr

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update

microkontrol/kontrol49 System Firmware Update microkontrol/kontrol49 System Firmware Update Update Anleitung (für Windows) Dieses Update ist lediglich mit Windows XP kompatibel, versuchen Sie dieses nicht mit Windows 98/ME und 2000 auszuführen. 1.

Mehr

Betriebsanleitung Personal Well-being Heater MODEL : TH190. User Manual

Betriebsanleitung Personal Well-being Heater MODEL : TH190. User Manual Betriebsanleitung Personal Well-being Heater MODEL : TH190 User Manual WARNING This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01

Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 D GB Leister SYSTEM SINGLE PATCH MODULE SPM 01 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-05 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41 4 4 Fax +41-41 4 1 www.leister.com sales@leister.com Einbauanleitung

Mehr

1. Allgemeine Information

1. Allgemeine Information 1. Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 876 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

Bedienungsanleitung HiFi-Miniverstärker HVA 200

Bedienungsanleitung HiFi-Miniverstärker HVA 200 Bedienungsanleitung HiFi-Miniverstärker HVA 200 863-008 Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Hifi-Verstärkers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer

Order Number Bestellnummer. Hand crimp tool Handcrimpzange Positioner Einsatz Positioner Einsatz. Order Number. Bestellnummer Crimpingtools for Miniature Connectors Crimpwerkzeuge für Miniatursteckverbinder Hand Crimp Tool M22520/2-01 for Machined Contacts Handcrimpzange M22520/2-01 für gedrehte Kontakte Die / Einsatz Hand crimp

Mehr

XAIR-Bridge: Installationshinweise XAIR-Bridge: Short Installation Guide (English Version on Page 10)

XAIR-Bridge: Installationshinweise XAIR-Bridge: Short Installation Guide (English Version on Page 10) XAIR-Bridge: Installationshinweise XAIR-Bridge: Short Installation Guide (English Version on Page 10) Bridge Ergänzung zu XAIR LOS GEHT S/GETTING STARTED Ziel und Zweck Diese Installationshinweise beschreiben

Mehr