Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí"

Transkript

1

2

3

4

5 Ðßíáêáò ðåñéå ïìýíùí Silver Crest SNM 33 A1 Åããõçóç...1 Ãñáììç åîõðçñåôçóçò ðåëáôùí...1 Óçìáíôéêåò ðëçñïöïñéåò áóöáëåéáò / Óùóôç ñçóç...2 ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç áíþò...3 ÅîáñôÞìáôá...3 Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò...3 Óýíäåóç ôçò óõóêåõþò ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá...4 ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëüìðáò...4 ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò...5 Ìï ëüò áíýøùóçò óå 2 èýóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò...5 Ñýèìéóç ôçò ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò...6 ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ...6 Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý...7 Ôïðïèåôçóç ìáóïõñéïõ...7 ÐÝñáóìá ôçò ðüíù êëùóôþò...8 Åíôáóç êëùóôçò...9 Áíýøùóç ôçò êüôù êëùóôþò...9 Îåêéíçìá ñáøéìáôïò...10 Ôáéñéáóìá âåëïíáò / õöáóìáôïò / êëùóôçò...10 Ðþò íá åðéëýãåôå ôï ó Ýäéï óáò...11 ºóéï ãáæß êáé èýóç âåëüíáò...11 Æéãê-Æáãê âåëïíéü...12 Ðüäé ãéá öåñìïõüñ...12 Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá...13 Ðüäé ãéá êïõìðéü...13 Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò...14 ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéü...15 ÐïëëáðëÝò ñáöýò æéãê-æáãê...15 ÅðéëïãÞ ó åäßùí...16 ÐÜôóãïõïñê...16 ÌïíïãñÜììáôá êáé êýíôçìá ìå óôåöüíç êåíôþìáôïò...17 ÁðëéêÝ...17 Ñáöç ôåíé...18 Äéðëç âåëïíá...18 ÓõíôÞñçóç...19 Ïäçãüò åíôïðéóìïý âëáâþí...20 Áðïóõñóç...21 Ôå íéêá óôïé åéá...21

6 Silver Crest SNM 33 A1 Åããõçóç Óáò óõí áéñïõìå ãéá ôçí áãïñá ôçò ñáðôïìç áíçò óáò. Áãïñáóáôå ìéá ìç áíç ðñùôçò ðïéïôçôáò, ç ïðïéá êáôáóêåõáóôçêå ìå ìåãáëç öñïíôéäá. Ïé ïäçãéåò ñçóåùò óõìðåñéëáìâáíïõíå ïëåò ôéò áðáñáéôçôåò ïäçãéåò ãéá ôç óùóôç ñçóç ôçò ñáðôïìç áíçò. Åëðéæïõìå ç ñáðôïìç áíç íá óáò áðïöåñåé ìåãáëç áñá êáé óáò åõ ïìáóôå êáëç åðéôõ éá. ÅÃÃÕÇÓÇ Ãéá ôç óõãêåêñéìåíç ìç áíç å åôå 3 ñïíéá åããõçóç, ç ïðïéá îåêéíáåé ìå ôçí áãïñá ôçò ìç áíçò. Ç ìç áíç åëåã èçêå ðñïóåêôéêá êáé ìå öñïíôéäá ðñéí ôçí ðáñáäïóç ôçò. Óáò ðáñáêáëïõìå íá êñáôçóåôå ôçí áðïäçîç áãïñáò. Óå ðåñéðôùóç ðñïâëçìáôïò åíôïò ôçò åããõçóçò, óáò ðáñáêáëïõìå íá åñèåôáé óå ôçëåöùíéêç åðáöç ìå ôçí åîõðçñåôçóç ðåëáôùí ìáò. Ìïíï óå áõôçí ôçí ðåñéðôùóçìðïñïõìå íá åããõçèïõìå ôçí áíåõ ñåùóç ìåôáöïñá ôçò ìç áíçò óáò óôï óåñâéò ìáò. Ç åããõçóç êáëõðôåé ìïíï êáôáóêåõáóôéêåò âëáâåò ç âëáâåò õëéêïõ. Äåí êáëõðôåé õëéêåò öèïñåò ç æçìéåò ðñïêáëïõìåíåò áðï áðñåðçò ñçóç, ð.. óå äéáêïðôåò. Ôï ðñïéïí ðñïïñéæåôáé ãéá ïéêéáêç ñçóç êáé ï é ãéá åðáããåëìáôéêç ñçóç. Óå ðåñéðôùóç áðñåðåéò, âéáéçò ñçóéìïðïéçóçò ç êáèå åéäïõò åðåìâáóçò áðï ìç åîïõóéïäïôéìåíï êáôáóôçìá, ëçãåé ç åããõçóç. Ç åããõçóç äåí ðåñéïñéæåé ôá íïìéêá óáò äéêáéùìáôá. Ãñáììç åîõðçñåôçóçò ðåëáôùí Ïé ïäçãéåò ñçóåùò äåí ìðïñïõíå íá êáëõøïõíå ïëåò ôéò ðéèáíåò ëåéôïõñãéåò. Ãéá ðåñéóóïôåñåò ðëçñïöïñéåò ç óå ðåñéðôùóç ðñïâëçìáôùí ðïõ äåí ðåñéãñáöïíôáé óôéò ïäçãéåò ñçóåùò, óáò ðáñáêáëïõìå íá åñèåôáé óå ôçëåöùíéêç åðáöç ìå ôçí åîõðçñåôçóç ðåëáôùí ìáò Öõëáîôå ôéò ïäçãéåò ñçóåùò óå áóöáëç ùñï. Äùóôå êáé ôéò ï äçãéåò ñçóåùò óå ðåñéðôùóç ð áñáäïóçò ôçò óõóêåõçò óå ôñéô ïõò. Äéåõèõíóç ãéá óåñâéò: Crown Technics GmbH Lerchenstrasse 2 DE Nordheim 1

7 Óçìáíôéêåò ðëçñïöïñéåò áóöáëåéáò / Óùóôç ñçóç Silver Crest SNM 33 A1 ¼ôáí ñçóéìïðïéåßôå ìéá çëåêôñéêþ óõóêåõþ, õðüñ ïõí êüðïéïé êáíïíéóìïß áóöáëåßáò ôïõò ïðïßïõò ðñýðåé íá ôçñåßôå ðüíôá, êáé åéäéêüôåñá ôïõò áêüëïõèïõò: ÄéáâÜóôå üëï ôï åã åéñßäéï ñþóçò ðñéí ñçóéìïðïéþóåôå ôç ñáðôïìç áíþ. ÊÉÍÄÕÍÏÓ - Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò çëåêôñïðëçîßáò: 1. Ç çëåêôñéêç óõóêåõç ðñåðåé íá åéíáé ðáíôá õðï ôçí åðéôçñçóç êáðïéïõ, ïôáí åéíáé óõíäåìåíç. 2. Áðïóõíäåóôå ôçí óõóêåõç áðï ôçí ðñéæá, ïôáí ìåíåé áíåðéôçñçôç, ãéá áðïöõãåé ôñáõìáôéóìùí óå ðåñéðôùóç áèåëçò åíåñãïðïéçóçò ôçò óõóêåõçò. 3. ÁðïóõíäÝåôå ðüíôá ôç óõóêåõþ ðñéí áíôéêáôáóôþóåôå ôçí áìðïýëá ôçò ëõ íßáò. ÁíôéêáôáóôÞóôå ôçí áìðïýëá ìå ìéá ôïõ éäßïõ ôýðïõ, éó ýïò 10 W (äßêôõï V) Þ 15 W (äßêôõï V). ÐÑÏÓÏ Ç - Ãéá íá ìåéþóåôå ôïõò êéíäýíïõò åãêáõìüôùí, ðõñêáãéüò, çëåêôñïðëçîßáò Þ óùìáôéêþí êáêþóåùí: 1. Ìçí åðéôñåðåôå óå ðáéäéá íá ñçóéìïðïéïõí ôç óõóêåõç óáí ðáé íéäé. Ïôáí ç óõóêåõç ñçóéìïðïéåéôáé áðï ç êïíôá óå ðáéäéá, åéíáé áðáñáéôçôç ç áõóôçñç åðéâëåøç ôïõò. 2. ñçóéìïðïéçóôå ôçí óõóêåõç ìïíï ãéá ôçí ðñïâëåðïìåíç ñçóç, ïðùò ðåñéãñáöåôáé óôï ðáñïí åã åéñéäéï ñçóçò. 3. Ìçí ñçóéìïðïéåéôå ðïôå ôç óõóêåõç ïôáí ôï êáëùäéï ôñïöïäïóéáò ç ôï âõóìá ôïõ åéíáé öèáñìåíï, áí å åé åéóåëèåé íåñï óôçí ìç áíç, áí ç ìç áíç äåí ëåéôïõñãåé óùóôá. Åðéóôñåøôå ôç óõóêåõç óôï ðéï êïíôéíï áíôéðñïóùðï ç åðéóêåõáóôç ãéá íá ôçí åîåôáóåé. 4. Ëïãï ôçò êéíçóçò ôçò âåëïíáò, õðáñ åé êéíäõíïò ôñáõìáôéóìïõ! Äïõëåõåôå ìå ðñïóï ç, ðáñáôçñïíôáò ðáíôïôå ôï ðåäéï åñãáóéáò. 5. ñçóéìïðïéåéôå ðáíôá ôçí êáôáëëçëç ðëáêá âåëïíáò. Ìéá áêáôáëëçëç ðëáêá âåëïíáò ìðïñåé íá ðñïêáëåóåé ôï óðáóéìï ôçò âåëïíáò. 6. Ìç ñçóéìïðïéåéôå ðïôå óôñáâåò âåëïíåò. 7. Áðïöõãåôå íá ôñáâáôå ôï õöáóìá ôçí ùñá ðïõ ôñõðáôå. Êáôé ôåôïéï ìðïñåé íá ðñïêáëåóåé ôçí êëéóç êáé åíäå ïìåíùò ôï óðáóéìï ôçò âåëïíáò. 8. Áðïóõíäåóôå ôç ñáðôïìç áíç ïôáí ðáñåìâáéíåôå óå óçìåéá ó åôéêá ìå ôç âåëïíá, ïðùò, ãéá ðáñáäåéãìá, ïôáí âáæåôå ìéá âåëïíá, ïôáí ôçí áíôéêáèéóôáôå ç áíôéêáèéóôáôå ôï ðåíôáë, êôë. 9. Áðïóõíäåóôå ðáíôá ôç ñáðôïìç áíç áðï ôçí ðñéæá ôïõ çëåêôñéêïõ ñåõìáôïò ïôáí áðïìáêñéíåôå ôá ðåñéâëçìáôá, ëéðáéíåôå ôá åîáñôçìáôá ç êáíåôå ïðïéáäçðïôå åíåñãåéá óõíôçñçóçò áðï áõôåò ðïõ áíáöåñïíôáé óôï ðáñïí åã åéñéäéï. 10. Áðïöõãåôå ôçí åéóáãùãç ïðïéïõäçðïôå áíôéêåéìåíïõ óôá áíïéãìáôá ôçò ìç áíçò. 11. Ìçí ñçóéìïðïéåéôå ôç ìç áíç óå åîùôåñéêïõò ùñïõò. 12. Ãéá íá áðïóõíäåóåôå ôç ñáðôïìç áíç, èåóôå ïëåò ôéò ñõèìéóåéò óôç èåóç??ï?? êáé óôç óõíå åéá âãáëôå ôï âõóìá áðï ôçí çëåêôñéêç ðñéæá. 13. Ãéá ôçí áðïóõíäåóç, ìçí ôñáâáôå ôï êáëùäéï. Ôñáâçîôå ôï âõóìá. 14. Ôï åðéðåäï åíôáóçò ôïõ ç ïõ õðï êáíïíéêåò óõíèçêåò åéíáé 75dB(A). 15. Áðåñíåñãïðïéçóôå ç áðïóõíäåóôå ôç óõóêåõç áðï ôï ñåõìá ïôáí äåí ëåéôïõñãåé óùóôá. 16. Ìçí ôïðïèåôåéôå ðïôå áíôéêåéìåíá ðáíù óôï ðïäï åéñéóôçñéï. 17. Óå ðåñéðôùóç ðïõ ôï êáëùäéï ðáñï çò ôïõ ðïäï åéñéóôçñéïõ å åé õðïóôåé æçìéá, ðñåðåé íá áíôéêáôáóôáèåé áðï ôïí êáôáóêåõáóôç, ôïí áíôéðñïóùðï ôå íéêçò õðïóôçñéîçò ç áôïìï ìå ðáñïìïéá åîïõóéïäïôçóç, ùóôå íá áðïöåõ èïõí ôõ ïí åðéêéíäõíåò êáôáóôáóåéò. 18. Ç óõóêåõç áõôç äåí ðñïïñéæåôáé ãéá ñçóç áðï áôïìá (óõìðåñéëáìâáíïìåíùí ðáéäéùí) ìå ìåéùìåíåò óùìáôéêåò, áéóèçôçñéáêåò ç äéáíïçôéêåò éêáíïôçôåò ç áðï áôïìá ðïõ äåí å ïõí ðñïçãïõìåíç åìðåéñéá ç äåí ãíùñéæïõí ôïí ôñïðï ñçóçò ôçò óõóêåõçò, åêôïò áí ñçóéìïðïéïõí ôç óõóêåõç õðï ôçí åðéâëåøç ç êáèïäçãçóç áôïìïõ õðåõèõíïõ ãéá ôçí áóöáëåéá ôïõò. 19. Ðáéäéá ðñåðåé íá âñéóêïíôáé õðï åðéâëåøç ãéá íá åîáóöáëéóôåé ïôé äåí ðáéæïõí ìå ôç óõóêåõç. 20. Ìç ñçóéìïðïéåéôå ôç óõóêåõç áí ôá óôïìéá åéóáãùãçò áåñá åéíáé öñáãìåíá. Åëåõèåñùóôå ïëá ôá óôïìéá åéóáãùãçò áåñá ôçò ñáðôïìç áíçò êáé ôï ðåíôáë áðï óõóóùñåõìåíá íïõäéá, óêïíåò ç êïììáôéá õöáóìáôïò. 21. Öõëáîôå ôï ðáñïí åã åéñéäéï ñçóçò óå êáôáëëçëç èåóç êïíôá óôçí óõóêåõç. Äùóôå êáé ôï åã åéñéäéï ñçóçò óå ðåñéðôùóç ðáñáäïóçò ôçò óõóêåõçò óå ôñéôïõò. ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ ÐÁÑÏÍ Åà ÅÉÑÉ ÄÉÏ ÑÇÓÇÓ Áíôç ç ñáðôïìç áíç ðñïïñéæåô áé áðïêëåéóôéêá ãéá ïéêéáêç / ïéêïãåíåéáêç ñçóç. Óùóôç ñçóç Ç ñáðôïìç áíç ðñïïñéæåôáé... - ãéá ñçóéìïðïéçóç ùò öïñçôç óõóêåõç, - ãéá ñáøéìï ôõðéêùí ïéêéáêùí õöáóìáôùí êáé... - ìïíï ãéá ïéêéáêç ñçóç. Ç ñáðôïìç áíç äåí ðñïïñéæåôáé... - ãéá ìïíôáñéóìá óå óôáèåñç ôïðïèåóéá, - ãéá ñçóéìïðïéçóç ðåñáéôåñùí õöáóìáôùí (ð.. äåñìáôéíá ç óêëçñá õöáóìáôá, ïðùò ôåíôá ç íáõôéêá õöáóìáôá). - ãéá åìðïñéêç ç âéïìç áíéêç ñçóç. 2

8 Silver Crest SNM 33 A1 ËåðôïìÝñåéåò ôçò ìç áíþò 1. ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò 2. Äßóêïò ôåíôþìáôïò ôçò êëùóôþò 3. ÅíôáôÞñáò êëùóôþò 4. Ðüäé 5. ÐëÜêá âåëüíáò 6. Ðôõóóïìåíç ðñïåêôáóç 7. Óõãêñáôçñáò ìáóïõñéïõ 8. ÅðéëïãÝáò ìþêïõò 9. íäåéîç âåëüíùí 10. Ìï ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò 11. Ñýèìéóç ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ñáðôïìç áíþò 12. ÅãêïðÞ ãéá êüøéìï êëùóôþò 13. ËáâÞ ãéá ìåôáöïñü 14. îïíáò ðåñéôýëéîçò ôïõ ìáóïõñéïý 15. ÓôÞñéãìá êïõâáñßóôñáò 16. Ôñï áëßá 17. Äßóêïò åðéëïãþò âåëüíáò 18. Äéáêüðôçò ON/OFF 19. Ðñßæá 20. Ïäçãüò öüñôùóçò ìáóïõñéïý 21. Ìï ëüò áíýøùóçò ðïäéïý 22. Ïäçãüò ðüíù êëùóôþò ÅîáñôÞìáôá a. Ðïëõëåéôïõñãéêü ðüäé b. Ðüäé ãéá öåñìïõüñ c. Ðüäé ãéá êïõìðéü d. Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò e. Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá f. åéñïêßíçôïò ìç áíéóìüò ðåñüóìáôïò êëùóôþò g. Ìáóïýñéá (3x) h. ÊåôóÝò (2x) i. ËáäùôÞñé j. Âåëüíåò (3 ôåì. ÊáíïíéêÝò êáé ìßá äéðëþ ãáæéïý) k. Êáôóáâßäé ìå ãùíßùóç l. Êáôóáâéäé (ìéêñï êáé ìåãáëï) m. Êïõâáñéóôñåò (1 ìðëå, 1 ñïæ êáé 1 êßôñéíç) n. Ìá áßñé ãéá êïõìðüôñõðåò/ óêïýðá êáèáñéóìïý o. Ïäçãïò ñáöçò p. Ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò Óõíáñìïëüãçóç ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò ÊñáôÞóôå ôçí ðôõóóüìåíç ðñïýêôáóç óå ïñéæüíôéá èýóç êáé ùèþóôå ôçí ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò. Ôï åóùôåñéêü ôçò ðôõóóüìåíçò ðñïýêôáóçò ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß êáé ùò êïõôß åîáñôçìüôùí. Ãéá íá ôï áíïßîåôå, áíáóçêþóôå ôï êáðüêé ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò. 3

9 Óýíäåóç ôçò óõóêåõþò ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá Silver Crest SNM 33 A1 A Ðñïóï Þ: ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõþ. Ðñïóï Þ: ÅÜí Ý åôå ôçí ðáñáìéêñþ áìöéâïëßá ó åôéêü ìå ôï ðþò ðñýðåé íá ãßíåé ç óýíäåóç óôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá, áðåõèõíèåßôå óå Ýíáí åîåéäéêåõìýíï ôå íéêü. ÁðïóõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò üôáí äåí ñçóéìïðïéåßôå ôç ìç áíþ. Ç ìç áíþ ðñýðåé íá ñçóéìïðïéåßôáé ìå ôï ðåíôüë KD-2902 (äßêôõï V) êáôáóêåõþò FDM (zhejiang founder motor corporation ltd, China) ÓõíäÝóôå ôç óõóêåõþ ìå ôçí çëåêôñéêþ ôñïöïäïóßá üðùò öáßíåôáé óôï ó Þìá. Ëõ íßá öùôéóìïý ÐéÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF(A) ãéá íá èýóåôå óå ëåéôïõñãßá ôç ìç áíþ êáé íá áíüøåé ç ëõ íßá (èýóç "I"). ÐåíôÜë Ôï ðåíôüë ñçóéìåýåé óôç ñýèìéóç ôçò ôá ýôçôáò ìå ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ç ñáðôïìç áíþ. ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëüìðáò A B ÁðïóõíäÝóôå ôç ìç áíþ áðü ôçí ðçãþ çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò âãüæïíôáò ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá.! - Îåâéäþóôå ôç âßäá (A) üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. - ÂãÜëôå ôï êáðüêé (B). - Îåâéäþóôå ôçí ëüìðá (C) êáé ôïðïèåôþóôå ìéá êáéíïýñéá óôç èýóç ôçò. - ÎáíáâÜëôå ôï êáðüêé êáé âéäþóôå ôï ìå ôç âßäá. C Óå ðåñßðôùóç ðïõ áíôéìåôùðßóåôå ðñüâëçìá, áðåõèõíèåßôå óôïí áíôéðñüóùðï ôçò ðåñéï Þò óáò, ï ïðïßïò èá óáò óõìâïõëåýóåé êáôüëëçëá. 4

10 Silver Crest SNM 33 A1 ÔïðïèÝôçóç ôçò âåëüíáò A D Ðñïóï Þ: Êëåßóôå ôçí ôñïöïäïóßá ("O"). Ïé âåëïíåò ðñåðåé íá åéíáé óå áøïãç êáôáóôáóç. Íá áëëáæåôáé ôç âåëïíá óõ íá, éäéáéôåñá áí äåé íåé óçìáäéá öèïñáò êáé ðñïêáëåé ðñïâëçìáôá. C B ÔïðïèåôÞóôå ôç âåëüíá áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôéò äéðëáíýò åéêüíåò. A. Îåâéäþóôå ôç âßäá óôåñýùóçò ôçò âåëüíáò êáé âéäþóôå ôçí îáíü ìüëéò ôïðïèåôþóåôå ìéá êáéíïýñéá âåëüíá. B. Ôï ðëáôõ ìåñïò ôçò âåëïíáò ðñåðåé íá åéíáé óôñáììåíï ðñïò ôá ðéóù êáé ç âåëïíá íá ðéåóôåé ùò ôï ôåñìá ôçò ó éóìçò. C/D. Âõèýóôå ôç âåëüíá üóï ðéï ìýóá ãßíåôáé. ñçóéìïðïéåßóôå ìüíï âåëüíåò ïéêéáêþò ñþóåùò. Ôï åðüíù ìýñïò ôéò âåëüíáò íá åßíáé ðëáêý ôçí ìßá ðëåõñü êáé êõñôü ôçí Üëëç ðëåõñü. ÐñïâëÞìáôá ìðïñïýí íá ðñïêëçèïýí ìå: - ËõãéóìÝíåò âåëüíåò - Âåëüíåò ìå êáôåóôñáììýíç ôç ìýôç. Ìï ëüò áíýøùóçò óå 2 èýóåéò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò Ãéá ñüøéìï ðïëëþí óôñùìüôùí õöüóìáôïò Þ ïíôñþí õöáóìüôùí, ìðïñåßôå íá óçêþóåôå ôï ðüäé óôñéöþìáôïò, óôáèåñïðïéþíôáò ôï óå ìéá äåýôåñç åãêïðþ, ãéá íá åßíáé ðéï åýêïëç ç ôïðïèýôçóç ôïõ õöüóìáôïò. (A) 5

11 Ñýèìéóç ôçò ðßåóçò ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò Silver Crest SNM 33 A1 Ç ðéåóç ôïõ ðïäéïõ óôñéöùìáôïò ôçò ñáðôïìç áíçò åéíáé ðñï-ñõèìéóìåíç ãéá óõíçèéóìåíá õöáóìáôá. Ãéá ôï ñáøéìï åéäéêùí õöáóìáôùí ìðïñåé íá ðñïóáñìïóôåé ç ðéåóç ôïõ ðïäéïõ óôñéöùìáôïò (åëáöñéá ç âáñéá õöáóìáôá). Áí ñåéáóôåé íá ñõèìéóåôå ôçí ðßåóç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò, ãõñßóôå ôïí êï ëßá ñýèìéóçò ìå ôç âïþèåéá åíüò êýñìáôïò. Ãéá íá ñüøåôå ðïëý ëåðôü õöüóìáôá, ìåéþóôå ôçí ðßåóç ðåñéóôñýöïíôáò ôïí êï ëßá ìå öïñü áíôßèåôç áðü ôïõò äåßêôåò ôïõ ñïëïãéïý. Óå ðåñéðôþóåéò âáñýùí õöáóìüôùí, áõîþóôå ôçí ðßåóç ðåñéóôñýöïíôáò ðñïò ôç öïñü ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäïöüñïõ a Ðñïóï Þ: Ãéá ôçí åêôýëåóç ôùí ðáñáðüíù åíåñãåéþí ôïðïèåôþóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôç èýóç OFF ("O"). e c 1. Óçêþóôå ôïí ïñèïóôüôç ôïõ ðïäéïý ôçò ñáðôïìç áíþò (a). Óôåñåþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) üðùò áðåéêïíßæåôáé. b 1 2 d f 2. ÓôåñÝùóç ôïõ ðïäéïý áìçëþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) ìý ñéò üôïõ ôï ìç Üíçìá êïðþò (c) âñåèåß áêñéâþò ðüíù áðü ôïí Üîïíá (d). ÙèÞóôå ôï ìï ëü (e) ìå ôç öïñü ôïõ âýëïõò. áìçëþóôå ôïí ðïäïöüñï (b) Ýôóé þóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò (f) íá áóöáëßóåé áõôüìáôá. e g 3. Áöáéñåóç ôïõ ðïäéïõ Óçêþóôå ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò. ÙèÞóôå ôï ìï ëü (e) ìå ôç öïñü ðïõ äåß íåé ôï âýëïò êáé ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò èá åëåõèåñùèåß ÔïðïèÝôçóç ôïõ ïäçãïý ñáöþò ÔïðïèåôÞóôå ôïí ïäçãü ñáöþò ( g) óôçí ó éóìþ üðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá. Ñõèìßóôå ôïí óýìöùíá ìå ôéò áíüãêåò ãéá ôá óôñéöþìáôá, ôéò óïýñåò, êôë. 6

12 Silver Crest SNM 33 A1 Ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý a a. ÊåôóÝò Ôïðïèåôçóôå åíá áäåéï ìáóïõñé óôïí áîïíá ðåñéôõëéîçò ôïõ ìáóïõñéïõ. Ôïðïèåôçóôå ìéá êïõâáñéóôñá óôï óôçñéãìá ôçò êïõâáñéóôñáò. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç ôçò êïõâáñéóôñáò áðï ôïí ïäçãï ðáíù êëùóôçò. Ôõëéîôå áñêåôåò öïñåò ôçí êëùóôç óôï áäåéï ìáóïõñé, äéá åéñïò, êáôá ôç öïñá ôïõ ñïëïãéïõ. Ðéåóôå ôï ìáóïõñé ðñïò ôá äåîéá óôç èåóç "ðåñéôõëéîç ôïõ ìáóïõñéïõ". Ðáôçóôå ôï ðåíôáë åëáöñéá. Ç ðåñéôõëéîç ôçò êëùóôçò óôáìáôåé áõôïìáôá ìïëéò ãåìéóç ôï ìáóïõñé. Ðéåóôå ôï ìáóïõñé ðéóù óôçí áñ éêç ôïõ èåóç êáé áöáéñåóôå ôï. Ðáñáêáëïýìå óçìåéþóôå: ¼ôáí ï Üîïíáò ðåñéôýëéîçò åßíáé óôç èýóç "ðåñéôýëéîç ôïõ ìáóïõñéïý", ç ñáðôïìç áíþ äåí ìðïñåß íá ñüøåé êáé ç ôñï áëßá äåí ãõñßæåé Ãéá íá îåêéíþóåôå ôï ñüøéìï, óðñþîôå ôïí Üîïíá ðåñéôýëéîçò ðñïò ôá áñéóôåñü (èýóç ñáöþò). Ôïðïèåôçóç ìáóïõñéïõ Ðñïóï Þ: ÈÝóôå ôï äéáêüðôç ON/OFF óôï OFF (èýóç "O"). 2 ¼ôáí ôïðïèåôåßôå Þ áöáéñåßôå ôï ìáóïýñé, ç âåëüíá ðñýðåé íá åßíáé ôåëåßùò áíáóçêùìýíç Áíïßîôå ôï êüëõììá. (1) - ÊñáôÞóôå ôç óáàôá ìå ôï Ýíá Ýñé. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìáóïýñé (2) Ýôóé þóôå ç êëùóôþ íá ãõñíü ìå äåîéüóôñïöç êáôåýèõíóç (âýëïò). (3) - ÔñáâÞîôå ôçí êëùóôþ ìýóá áðü ôç ó éóìþ êáé êüôù áðü ôï äü ôõëï. (4) - ÊñáôÞóôå ôçí óáàôá áðü ôï óýñôç. (5) - ÔïðïèåôÞóôå ôç ìýóá óôçí õðïäï Þ ôçò óáàôáò (ôóáãáíü). (6) 7

13 ÐÝñáóìá ôçò ðüíù êëùóôþò Silver Crest SNM 33 A1 a Ðñïóï ç: Èåóôå ôïí äéáêïðôç ON/OFF óôï OFF (èåóç "Ï"). Áíåâáóôå ôïí ðïäïöïñï ðñïò ôá åðáíù. Å åôå ôïí åíôáôçñá êëùóôçò óôï áíùôåñï óçìåéï. a. ÊåôóÝò 1 1. Ôïðïèåôçóôå ôçí êïõâáñéóôñá óôï óôçñéãìá êïõâáñéóôñáò. Ôïðïèåôçóôå êáé ôï êáðáêé ôçò êïõâáñéóôñáò. 2. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç áðï ôïí ïäçãï êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá êáé ìåôá áðï ôéò ñïäåëåò åíôáóçò. 3. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç áðï ôï ñõèìéóôç åíôáóåùò ôçò êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá. 4. Ïäçãùíôáò ôçí êëùóôç ðñïò ôá åðáíù, ðåñáóôå ôçí áðï ôïí åíôáôçñá êëùóôçò, áðï äåîéá ðñïò ôá áñéóôåñá. 5. Ïäçãùíôáò ôçí êëùóôç ðáëé ðñïò ôá êáôù, ðåñáóôå ôçí áðï ôïõò äõï ïäçãïõò êëùóôçò. 6. Ðåñáóôå ôçí êëùóôç ðáíôïôå áðï ìðñïóôá ðñïò ôá ðéóù

14 Silver Crest SNM 33 A1 Åíôáóç êëùóôçò Óçìåßùóç: ÊáíïíéêÜ, äåí åßíáé áðáñáßôçôï íá ñõèìßæåôå ôï ôýíôùìá ôçò êëùóôþò ôçò êïõâáñßóôñáò. A B C íôáóç ôçò êüôù êëùóôþò Áéùñçóôå ôçí åëáöñéá. Åáí ç åíôáóç åéíáé óùóôç, ç êëùóôç èá îåôõëé ôåé ðåñéðïõ 10 ìå 15 åêáôïóôá. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé óùóôþ, ç êëùóôþ èá îåôõëé ôåß ìéá Þ äýï ßíôóåò. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý óöéêôþ, äåí èá îåôõëé ôåß êáèüëïõ. ÅÜí ç Ýíôáóç åßíáé ðïëý áëáñþ, èá ðýóåé ðüñá ðïëý. Ãéá íá ñõèìßóåôå, ãõñßóôå ôçí ìéêñþ âßäá óôçí ðëåõñü ôçò óáàôáò. íôáóç ôçò ðüíù êëùóôþò ÂáóéêÞ ñýèìéóç Ýíôáóçò êëùóôþò: "AUTO" Ãéá íá áõîþóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá óôïí åðüìåíï áýîïíôá áñéèìü. Ãéá íá ìåéþóåôå ôçí Ýíôáóç, ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá óôïí åðüìåíï ìéêñüôåñï áñéèìü. A. Êáíïíéêü ôýíôùìá êëùóôþò B. ÅðÜíù êëùóôþ ü é áñêåôü ôåíôùìýíç C. ÅðÜíù êëùóôþ õðåñâïëéêü ôåíôùìýíç Áíýøùóç ôçò êüôù êëùóôþò ÊñáôÞóôå ôçí ðüíù êëùóôþ ìå ôï áñéóôåñü óáò Ýñé. Ãõñßóôå ôçí ôñï áëßá ðñïò ôá åìðñüò ìý ñéò üôïõ óçêùèåß åíôåëþò ç âåëüíá. ÔñáâÞîôå ôçí åðüíù êëùóôþ Ýôóé þóôå íá óçêùèåß ç êüôù êëùóôþ ìýóù ôçò ïðþò ôçò ðëüêáò âåëüíáò. ÔïðïèåôÞóôå ôéò äõï êëùóôýò ðßóù, êüôù áðü ôï ðïäáñüêé ôçò ñáðôïìç áíþò. 9

15 Îåêéíçìá ñáøéìáôïò Silver Crest SNM 33 A1 A ÑáöÞ ìå êßíçóç ðñïò ôá ðßóù ÖèÜíïíôáò óôï ôýëïò ôçò ñáöþò, ðéýóôå ôïí ìï ëü ôçò êßíçóçò ðñïò ôá ðßóù. ÊÜíôå ìåñéêýò âåëïíéýò ðñïò ôá ðßóù. ÁöÞóôå ðüëé ôïí ìï ëü êáé ç ìç áíþ èá îåêéíþóåé ôç ñáöþ ðñïò ôá åìðñüò. (A) B ÁðïìÜêñõíóç ôïõ õöüóìáôïò Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ðñïò ôá ìðñïóôá åôóé ùóôå íá áíåâáóåôå ôïí ïäçãï ôåíôùìáôïò ôçò êëùóôçò. Óçêùóôå îáíá ôï ðïäáñáêé ôçò ñáðôïìç áíçò êáé âãáëôå ôï õöáóìá ôñáâïíôáò ôï ðñïò ôá ðéóù. ÊïðÞ ôçò êëùóôþò ÊñáôÞóôå ìå ôá äõï Ýñéá ôéò êëùóôýò ðßóù áðü ôï ðüäé ôçò ñáðôïìç áíþò, ðåñüóôå ôéò ìýóá áðü ôçí åãêïðþ (Â) êáé êáôåâüóôå ôá Ýñéá. Ôáéñéáóìá âåëïíáò / õöáóìáôïò / êëùóôçò ÏÄÇÃÏÓ ÅÐÉËÏÃÇÓ ÂÅËÏÍÁÓ / ÕÖÁÓÌÁÔÏÓ / ÊËÙÓÔÇÓ ÌÅÃÅÈÏÓ ÂÅËÏÍÁÓ 9-11 (70-80) (80-90) 14 (90) 16 (100) 18 (110) ÕÖÁÓÌÁÔÁ ËåðôÜ âáìâáêåñü õöüóìáôá, âïýáë, óåñæ, ìåôáîùôü, ìïõóåëßíá, qiana, interlocks, âáìâáêåñü ðëåêôü, ôñéêüô, æýñóåû, êñåð, ìüëëéíá ðïëõýóôåñ, õöüóìáôá ðïõêáìßóùí êáé ìðëïõæþí. Ìåóáßïõ âüñïõò õöüóìáôá âáìâáêåñü, óáôýí, êïôëý, íáõôéêü ñïý á, äéðëü ðëåêôü, åëáöñü ìüëëéíá. Ìåóáßïõ âüñïõò âáìâáêåñü õöüóìáôá ìå ðïýðïõëá, ìüëëéíá, âáñýôåñá ðëåêôü, ôåñéëýí, ôæéí. ÂáñéÜ õöüóìáôá, ìüëëéíá, õöüóìáôá ôåíôþí êáé ðáðëùìüôùí êáðéôïíý, ôæéí, õëéêü ôáðåôóáñßáò (åëáöñü Ýùò ìåóáßá). ÂáñéÜ ìüëëéíá, õöüóìáôá ðáëôþí, õöüóìáôá ôáðåôóáñßáò, ìåñéêü äýñìáôá êáé âéíýëéá. ÊËÙÓÔÇ ËåðôÞ âáìâáêåñþ êëùóôþ, íüéëïí, ðïëõåóôåñéêþ Þ ðïëõåóôåñéêþ åðåíäõìýíç ìå âáìâüêé. Ïé ðåñéóóüôåñåò êëùóôýò ðïõ ðùëïýíôáé óôï åìðüñéï åßíáé ìåóáßïõ ìåãýèïõò êáé êáôüëëçëåò ãéá ôá õöüóìáôá áõôü êáé áõôü ôá ìåãýèç âåëïíþí. Íá ñçóéìïðïéåßôå ðïëõåóôåñéêýò êëùóôýò óå óõíèåôéêü õëéêü êáé âáìâáêåñýò óå öõóéêü õöüóìáôá ãéá êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá. Íá ñçóéìïðïéåéôå ðáíôïôå ôçí éäéá êëùóôç ãéá ôï ðáíù êáé êáôù ìåñïò. ÃåñÞ êëùóôþ, êëùóôþ ãéá áëéü.(íá ñçóéìïðïéåßôå ìåãüëá íïýìåñá ðïäéþí ðßåóçò). ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÔáéñéÜîôå ôï ìýãåèïò ôçò âåëüíáò ìå ôï ìýãåèïò ôçò êëùóôþò êáé ôï âüñïò ôïõ õöüóìáôïò. Óçìåéþóåéò ãéá ôç äßäõìç âåëüíá: 1. Ïé äßäõìåò âåëüíåò, ìðïñïýí íá áãïñáóôïýí ãéá äéáêïóìçôéêþ åñãáóßá. 2. Ïôáí ñáâåôå ìå äéðëç âåëïíá, ï äéáêïðôçò ðëáôïõò âåëïíéáò èá ðñåðåé íá å åé ñõèìéóôåé óå ìéêñïôåñï íïõìåñï áðï ôï "3". 3. Ôï åõñùðáéêï ìåãåèïò âåëïíáò åéíáé 65,70,80 êôë., ôï áìåñéêáíéêï êáé ôï éáðùíéêï ìåãåèïò åéíáé 9,11,12 êôë. 4. Íá áíôéêáèéóôüôå ôç âåëüíá óõ íü (ðåñßðïõ êüèå êáéíïýñãéï ñïý ï) êáé / ÞóôïðñþôïóðÜóéìï ôçò êëùóôþò Þ üôáí áñ ßóåé íá áöþíåé âåëïíéýò. 10

16 S2 S1 Silver Crest SNM 33 A1 Ðþò íá åðéëýãåôå ôï ó Ýäéï óáò ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò S1-S2 íäåéîç âåëüíùí Ãéá ßóéá âåëïíéü åðéëýîôå ôï ó Ýäéïìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ " ". Ñõèìßóôå ôï ìþêïò ìå ôïí åðéëïãýá ìþêïõò. Ìðïñåßôå íá åðéëýîåôå ïðïéáäþðïôå èýóç âåëüíáò, ãõñíþíôáò ôïí åðéëïãýá ðëüôïõò. A Äßóêïò åðéëïãþò âåëüíáò Ìï ëüò áíôßóôñïöçò êßíçóçò Ãéá æéãê-æáãê âåëïíéü, åðéëýîôå ôï ó Ýäéïìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ " ". Ñõèìßóôå ôï ìþêïò êáé ôï ðëüôïò áíüëïãá ìå ôï ýöáóìá ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé. Ãéá íá åðéôý åôå êüðïéï áðü ôá Üëëá ó Ýäéá ðïõ åìöáíßæïíôáé óôçí åðüíù ãñáììþ ôçò ïèüíçò åðéëïãþò, åðéëýîôå ôï ãñüììá ðüíù áðü ôçí âåëïíéü ìå ôïí åðéëïãýá ó åäßïõ. Ñõèìßóôå ôï ìþêïò êáé ôï ðëüôïò ìå ôïõò åðéëïãåßò ñýèìéóçò áíüëïãá ìå ôï åðéèõìçôü áðïôýëåóìá. Ãéá íá áðïêôçóåôå êáðïéï áðï ôá ðñïôõðá ó åôéêá ìå ôç äåõôåñç ãñáììç, åðéëåîôå ôï ó åäéï ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ "S1". Ãéá íá áðïêôçóåôå êáðïéï áðï ôá ðñïôõðá ó åôéêá ìå ôç ôñéôç ãñáììç, åðéëåîôå ôï ó åäéï ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ "S2". Åðéëåîôå ôï ãñáììá ðáíù áðï ôçí âåëïíéá ìå ôïí åðéëïãåá ó åäéïõ. Ñõèìéóôå ôï ìçêïò êáé ôï ðëáôïò âåëïíéáò ìå ôïõò åðéëïãåéò ñõèìéóçò áíáëïãá ìå ôï åðéèõìçôï áðïôåëåóìá. ºóéï ãáæß êáé èýóç âåëüíáò ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò Ãõñßóôå ôïí åðéëïãýá Ýôóé þóôå ç ïèüíç íá äåßîåé ôç èýóç ôçò åõèåßáò. ÃåíéêÜ, üóï ðéï ðõêíü ôï ýöáóìá, êëùóôþ êáé âåëüíá, ôüóï ðéï ìåãüëç èá ðñýðåé íá åßíáé ç âåëïíéü Åðéëåîôå ôç èåóç ôçò âåëïíáò áðï áñéóôåñá ðñïò ôá äåîéá êáôá ôçí áëëáãç ôçò ñõèìéóçò ôïõ ðëáôïõò áðï "0" åùò "5". S1 11

17 Æéãê-Æáãê âåëïíéü Silver Crest SNM 33 A1 ÅðéëïãÝáò ðëüôïõò ÅðéëïãÝáò ìþêïõò Ãõñéóôå ôï äéóêï åðéëïãçò âåëïíéáò óôï "Â". Ëåéôïõñãéá åðéëïãåá ðëáôïõò âåëïíéáò õðï âåëïíéá æéãê-æáãê Ôï ìýãéóôï ðëüôïò æéãêæáãê ãéá æéãêæáãê ñáöþ åßíáé '5'. Ùóôüóï, ôï ðëüôïò ìðïñåß íá ìåéùèåß óå ïðïéïäþðïôå ó Ýäéï. Ôï ðëüôïò áõîüíåôáé êáèþò ìåôáêéíåßôå ôïí äéáêüðôç æéãêæáãê áðü ôï "0" - "5". Ëåéôïõñãéá åðéëïãåá ìçêïõò âåëïíéáò õðï âåëïíéá æéãê-æáãê Ç ðõêíüôçôá ôùí æéãê-æáãê ãáæéþí áõîüíåôáé êáèþò ç ôïðïèýôçóç ôïõ åðéëïãýá ìþêïõò ðëçóéüæåé ôï ''0''. ÊáèáñÝò æéãê-æáãê âåëïíéýò ðåôõ áßíïíôáé óõíþèùò óôá ''2.5'' Þ áìçëüôåñá. Âåëïíéá êáìðéá Åáí ôï ìçêïò ôçò âåëïíéáò åéíáé ñõèìéóìåíï ìåôáîõ "0" êáé "1", ôá ñáììáôá âñéóêïíôáé ðïëõ êïíôá ìåôáîõ ôïõò êáé äçìéïõñãïõí ôç âåëïíéá êáìðéáò. Áõôç ç âåëïíéá ñçóéìïðïéåéôáé ãéá êïõìðïôñõðåò êáé ãéá äéáêïóìçôéêåò âåëïíéåò. Åêëåêôá õöáóìáôá Åáí ñáâåôå ðïëõ åêëåêôá õöáóìáôá, ôïðïèåôçóôå åíá ëåðôï áñôé êáôù áðï ôï õöáóìá. Áöïõ ôåëåéùóåôå ôç ñáöç, ìðïñåéôå åõêïëá íá áðïìáêñéíåôå ôï áñôé ôñ áâùíôáò ôï. Ðüäé ãéá öåñìïõüñ A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò 1~4 1 2 Ôï ðïäáñüêé ãéá öåñìïõüñ ìðïñåß íá åéóá èåß áðü äåîéü Þ áðü áñéóôåñü, áíüëïãá ìå ôçí ðëåõñü áðü ôçí ïðïßá èá ñüøåôå (1). Ãéá íá ñüøåôå ôçí õðïäï Þ ôïõ öåñìïõüñ, áìçëþóôå ôç âåëüíá ðüíù óôï ýöáóìá, óçêþóôå ôï ðïäáñüêé êáé óðñþîôå ôçí õðïäï Þ ðßóù áðü ôï ðïäáñüêé. áìçëþóôå ôï ðïäáñüêé êáé óõíå ßóôå ôï ñüøéìï. Åðßóçò, ìðïñåßôå íá ñüøåôå Ýíá êïñäüíé óôï åóùôåñéêü ìéáò ëïîþò ëùñßäáò, äçìéïõñãþíôáò Ýôóé «ñýëéáóìá». Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí ìåôáîý "1" - "4" (áíüëïãá ìå ôï ðü ïò ôïõ õöüóìáôïò). (2) 12

18 Silver Crest SNM 33 A1 Ðüäé ãéá êñõöü óôñßöùìá D ðëüôïõò 1~2 ìþêïõò 3~5 Ãéá óôñéöþìáôá, êïõñôßíåò, ðáíôåëüíéá, ðïõêüìéóá, êëð. ÊñõöïâåëïíéÜ óôñéöþìáôïò/ åóþñïõ á ãéá óöéêôü õöüóìáôá. Äéðëþóôå ôï ýöáóìá üðùò äåß íåé ç åéêüíá ìå ôçí áíüðïäç ðëåõñü ðñïò ôá ðüíù. (1) ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá êüôù áðü ôï ðüäé. Ãõñßóôå ôç åéñïêßíçôç ñüäá ðñïò ôá åìðñüò ìå ôï Ýñé ìý ñé ç âåëüíá íá ìåôáêéíçèåß ôåëåßùò áñéóôåñü. Èá ðñýðåé íá äéáôñõðþóåé ôï äßðëùìá ôïõ õöüóìáôïò. ÅÜí äåí ôï êüíåé, ñõèìßóôå áíüëïãá ôï ðëüôïò. (2) Ñõèìßóôå ôïí ïäçãü (3) ãõñßæïíôáò ôï êïõìðß (4) Ýôóé þóôå ï ïäçãüò íá óôáìáôü ðüíù áðü ôï äßðëùìá. ÑÜâåôå áñãü, ïäçãþíôáò ôï ýöáóìá ðñïóåêôéêü êáôü ìþêïò ôçò Üêñçò ôïõ ïäçãïý. Ðüäé ãéá êïõìðéü B ðëüôïõò 0~5 ìþêïõò 0 Ôïðïèåôçóôå ôçí ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò. Ðåñáóôå ôï õöáóìá êáôù áðï ôï ðïäé ãéá êïõìðéá. Ôïðïèåôçóôå ôï êïõìðé óôçí åðéèõìçôç èåóç, êáôåâáóôå ôï ðïäáñáêé, áöçóôå áñ éêá ôï ðëáôïò âåëïíéáò óôï "0" êáé ñáøôå ìåñéêåò âåëïíéåò óôçñéîçò óôçí áñéóôåñç ôñõðá. Åðáíáñõèìéóôå ôï ðëáôïò ôçò âåëïíéáò (óõíçèùò ìåôáîõ 3?4). Ðñáãìáôïðïéçóôå ìå âïçèåéá ôçò ôñï áëéáò ìéá äïêéìáóôéêç âåëïíéá ìå ñé íá ôñõðçóåé ç âåëïíá ôçí äåîéá ìåñéá ôïõ êïõìðéïõ (ôï ðëáôïò âåëïíéáò ìðïñåé íá äéáöåñåé áðï êïõìðé óå êïõìðé). Ñáøôå ôï êïõìðé. Åðéëåîôå ðáëé ðëáôïò âåëïíéáò "0" êáé ñáøôå ìåñéêåò âåëïíéåò óôçñéîçò. Åáí ñåéáæåôáé ðáôåëåôá, âáëôå ìéá âåëïíá ðáíù óôï êïõìðé êáé ñáøôå. Ãéá êïõìðéá ìå 4 ôñõðåò, ñáøôå êáôáñ áò ôéò äõï ìðñïóôéíåò ôñõðåò, óðñùîôå ôï õöáóìá ðñïò ôá åìðñïò ñáøôå ôéò äõï ôñõðåò ðéóù, ïðùò ðåñéãñáöåôáé. 13

19 Ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò Silver Crest SNM 33 A1 ðëüôïõò 5 ìþêïõò 0.5~1 Ðñïåôïéìáóßá: ÂãÜëôå ôï ðüäé ãéá æéãêæáãê êáé ôïðïèåôþóôå ôï ðüäé ãéá êïõìðüôñõðåò. Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ìþêïõò ìåôáîý "0,5" êáé "1". Ç Ýíôáóç ôçò åîáñôüôáé áðü ôï ðü ïò ôïõ õöüóìáôïò. Óçìåßùóç: ÊÜíôå ðüíôá ìéá äïêéìáóôéêþ êïõìðüôñõðá. a b c d e Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õöüóìáôïò: ÌåôñÞóôå ôç äéüìåôñï ôïõ êïõìðéïý êáé ðñïóèýóôå 0,3 cm ãéá ôçí êïñäýëá óõãêñüôçóçò. Áí ôï êïõìðß åßíáé ðïëý ïíôñü, ðñïóèýóôå ìåãáëýôåñç äéüìåôñï. ÓçìáäÝøôå ôç èýóç êáé ôï ìþêïò ôçò êïõìðüôñõðáò ðüíù óôï ýöáóìá. ÔïðïèåôÞóôå ôï ýöáóìá Ýôóé þóôå ç âåëüíá íá âñßóêåôáé óôï ðéï áðïìáêñõóìýíï óçìåßï áðü åóüò. Áðïìáêñõíåôå ïóï ðéï ìáêñéá ìðïñåéôå áðï åóáò ôï ðïäáñáêé ãéá êïõìðïôñõðåò. ÊáôåâÜóôå ôï ðïäáñüêé. a. Ñõèìßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " ". ÑÜøôå ìå óõãêñáôçìýíç ôá ýôçôá ìý ñéò üôïõ öôüóåôå óôï óçìåßï ðïõ Ý åôå óçìåéþóåé. b. Ãõñéóôå ôï äéóêï åðéëïãçò ó åäéùí óôï " " êáé êáíôå 5 ìå 6 âåëïíéåò óôçñéîçò. c. Ãõñßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " " êáé ñüøôå ôçí áñéóôåñþ ðëåõñü ôçò êïõìðüôñõðáò ìý ñé ôï ðéï áðïìáêñõóìýíï áðü åóüò óçìåßï. d. Ãõñßóôå ôï äßóêï åðéëïãþò ó åäßùí óôï " " êáé êüíôå êüðïéåò âåëïíéýò óôþñéîçò. ÂãÜëôå ôï ýöáóìá êüôù áðü ôï ðüäé. ÔñáâÞîôå ôçí ðüíù êëùóôþ ìýóá áðü ôï ýöáóìá êáé åíþóôå ôçí ðüíù ìå ôçí êüôù êëùóôþ. Êüøôå ôï êýíôñï ôçò êïõìðüôñõðáò ìå Ýíá ìá áßñé ãéá êïõìðüôñõðåò ðñïóý ïíôáò íá ìçí êüøåôå ôéò âåëïíéýò áðü ôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñü. ÓõìâïõëÝò: - Åëáôôþóôå ëßãï ôï ôýíôùìá ôçò åðüíù êëùóôþò ãéá íá Ý åôå êáëýôåñá áðïôåëýóìáôá. - Ãéá ôá ëåðôü êáé åëáóôéêü õöüóìáôá, ñçóéìïðïéþóôå õëéêü óôþñéîçò. - Ãéá ôá åëáóôéêá êáé ôá ðëåêôá, óáò óõìâïõëåõïõìå íá ñçóéìïðïéçóåôå êáðïéá ðñïóèçêç. Ç âåëïíéá æéãê?æáãê ðñåðåé íá ðåñáóåé ðáíù áðï ôçí ðñïóèçêç (e). 14

20 Silver Crest SNM 33 A1 ÑáöÞ ìå ðáíùâåëïíéü E,F ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1,S2 Ðñïóï Þ: ñçóéìïðïéþóôå êáéíïýñéåò âåëüíåò, âåëüíåò ìå ìðßëéá Þ âåëüíåò ãéá åëáóôéêü õöüóìáôá! ÓõññáöÞ, ôåëåßùìá, öáíåñü óôñßöùìá. A B C ÐëÜãéï óôñßöùìá Ãéá ôá ëåðôü ðëåêôü, ôá æýñóåú, ôïõò ëáéìïýò êáé ôá ôåëåéþìáôá. (A) Êáíïíéêï óôñéöùìá Ãéá ôá ëåðôá ðëåêôá, ôá æåñóåé, ôïõò ëáéìïõò êáé ôá ôåëåéùìáôá (Â). ÑáöÞ ìå äéðëü óôñßöùìá Ãéá ëåðôü ðëåêôü, ðëåêôü óôï Ýñé êáé óõññáöýò. (C) ¼ëåò ïé ðáíùâåëïíéýò åíäåßêíõíôáé ãéá ôï ñüøéìï êáé ôï ôåëåßùìá ôùí ðëåõñþí, êáèþò êáé ôéò ïñáôýò óõññáöýò, ìå ìéá êßíçóç. Ãéá ôéò åñãáóéåò ôïõ ôåëåéùìáôïò, ðñåðåé ç âåëïíá íá ðåñáóåé ëéãï ðåñá áðï ôçí áêñç ôïõ õöáóìáôïò. ÐïëëáðëÝò ñáöýò æéãê-æáãê C ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 1~2 Ãéá ñüøéìï óå äáíôýëåò êáé ëüóôé á, ìáíôüñéóìá, ìðüëùìá, ðïíôáñéóéýò ãéá ôçí åíßó õóç ôùí áêñþí. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðüëùìá óôç èýóç ôïõ. Ôï ìþêïò ìðïñåß íá êïíôýíåé ãéá íá ðáñüãåôå ðïëý êëåéóôü ãáæéü. (1) ¼ôáí ìáíôüñåôå ó éóßìáôá, åíäåßêíõôáé íá ñçóéìïðïéåßôå Ýíá êïììüôé öüäñáò ãéá åíßó õóç. Ç ðõêíüôçôá ãáæéïý ìðïñåß íá äéáöýñåé ñõèìßæïíôáò ôï ìþêïò ôçò. ÑÜøôå ðñþôá ðüíù óôï êýíôñï êáé ìåôü åðéêáëýøôå êáé ôéò äýï ðëåõñýò. ÁíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õöüóìáôïò êáé ôç æçìéü, ñüøôå ìåôáîý 3 êáé 5 ãñáììþí. (2)

21 ÅðéëïãÞ ó åäßùí Silver Crest SNM 33 A1 A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò S1,S2 Ôñéðëç åõèåéá âåëïíéá: (1) Ãéá áíèåêôéêýò ñáöýò. Ç ìç áíþ ñüâåé ðñáãìáôïðïéþíôáò äõï âåëïíéýò ìðñïóôü êáé ìßá ðßóù. Áõôü Ý åé ùò áðïôýëåóìá ôñéðëþ åíßó õóç. B ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1,S2 1 2 Ôñéðëü æéãê-æáãê: (2) Ãéá áíèåêôéêýò ñáöýò, óôñéöþìáôá êáé äéáêïóìçôéêýò ñáöýò. Ç ôñéðëþ ñáöþ æéãê-æáãê ôáéñéüæåé óå áíèåêôéêü õöüóìáôá, üðùò ôæéí, âåëïýäï, êôë. ÐÜôóãïõïñê DF ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò S1 ÁõôÜ ôá ãáæéü ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá åíþíïõí äýï êïììüôéá õöüóìáôïò åíþ áöþíïõí Ýíá äéüóôçìá ìåôáîý ôùí áêñþí. - Äéðëùóôå ôéò áêñåò êáé ôùí äõï êïììáôéùí õöáóìáôïò ãéá ôï óôñéöùìá êáé óôåñåùóôå ôéò áêñåò ìå ôñõðùìá óå åíá êïììáôé ëåðôï áñôé, áöçíïíôáò åíá ìéêñï äéáóôçìá ìåôáîõ ôïõò. - Ãáæþóôå êáôü ìþêïò ôçò Üêñçò, ôñáâþíôáò êáé ôéò äýï êëùóôýò åëáöñü üôáí áñ ßóåôå ôï ñüøéìï. - ñçóéìïðïéþóôå ðá ýôåñåò áðü ôéò êáíïíéêýò êëùóôýò ãéá ñüøéìï. - ÌåôÜ ôï ñüøéìï, áöáéñýóôå ôï ôñýðùìá êáé ôï áñôß. Ôåëåéùóôå äåíïíôáò êïìðïõò, áðï ôçí áíáðïäç ðëåõñá, óôçí áñ ç êáé óôï ôåëïò ôùí ñáöùí. 16

22 Silver Crest SNM 33 A1 ÌïíïãñÜììáôá êáé êýíôçìá ìå óôåöüíç êåíôþìáôïò * Ôï ôåëüñï ãéá êýíôçìá äåí äéáôßèåôáé ìáæß ìå ôç ñáðôïìç áíþ. B ðëüôïõò 1~5 ìþêïõò 0 Ðñïóèçêç ôçò ðëáêáò ìáíôáñéóìáôïò - Áöáéñåóôå ôï ðïäé ñáöçò êáé ôçí õðïäï ç ôïõ. - Ðñïóèåóôå ôçí ðëáêá ìáíôáñéóìáôïò. - Êáôåâáóôå ôïí ìï ëï ôïõ ðïäéïõ ñáöçò ðñéí áñ éóåôå ôï ñáøéìï. - Ñõèìßóôå ôï ðëüôïò áíüëïãá ìå ôï ìýãåèïò ôïõ ãñüììáôïò Þ ôïõ ó åäßïõ. Ðñïåôïéìáóßá ãéá Ìïíüãñáììá êáé ÊÝíôçìá* - Ó åäéáóôå ôï åðéèõìçôï ãñáììá ç ó åäéï óôçí ðéóù ìåñéá ôïõ õöáóìáôïò. - Ôåíôùóôå ôï õöáóìá ðáíù óôç óôåöáíç êåíôçìáôïò ïóï ðéï äõíáôá ãéíåôáé. - Ôïðïèåôçóôå ôï õöáóìá êáôù áðï ôç âåëïíá. Âåâáéùèåéôå ïôé ï ðïäïöïñïò åéíáé êáôåâáóìåíïò óôçí êáôùôåñç ôïõ èåóç. - Ãõñßóôå ôç ñüäá åîéóïññüðçóçò ðñïò ôá åóüò ãéá íá áíåâüóåôå ôçí áìçëüôåñç êëùóôþ ìýóù ôïõ õöüóìáôïò. ÑÜøôå ìåñéêýò âåëïíéýò ãéá íá óôåñåþóåôå óôï óçìåßï Ýíáñîçò. - ÊñáôÞóôå ôï óôåöüíé ìå ôïí áíôß åéñá êáé ôï äåßêôç êáé ôùí äýï åñéþí. - Åíáñìïíßóôå ôçí ôá ýôçôá ñáøßìáôïò êáé ôçí êßíçóç ôïõ óôåöáíéïý. ÁðëéêÝ B ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 0.5~ Êïøôå ôï ìïôéâï ôçò áðëéêáò, âáëôå ôï ðáíù óôï õöáóìá êáé óôáèåñïðïéçóôå ôï ìå ôñõðùìá. - Ñáøôå áñãá ãõñù áðï ôï ìïôéâï. - Êïøôå ôï õöáóìá ðïõ ðåñéóóåõåé åîù áðï ôéò ñáöåò. Ðñïóåîôå íá ìçí êïøåôå ôéò ñáöåò. - ÂãÜëôå ôçí êëùóôþ ôïõ ôñõðþìáôïò. - Åíùóôå ôçí ðáíù êáé ôçí êáôù êëùóôç óôï êáôù ìåñïò ôçò áðëéêáò, ãéá íá áðïöõãåôå ôï îåöôéóìá.

23 Ñáöç ôåíé Silver Crest SNM 33 A1 I ðëüôïõò 3~5 ìþêïõò 1~2 Áõôç ç ìç áíç ìðïñåé íá ðáñáãåé áõôïìáôá ìéá ñáöç ôåíé, ç ïðïéá ìðïñåé íá ñçóéìïðïéçèåé ùò äéáêïóìçôéêç ìðïñíôïõñá. - Ñáøôå óôçí áêñç ôïõ óôñéöùìáôïò Êïøôå ôï ðåñéóóåõìá êáôá ìçêïò êïíôá óôç ñáöç. Ðñïóåîôå íá ìçí êïøåôå ôéò ñáöåò. Äéðëç âåëïíá A ðëüôïõò 2.5 ìþêïõò 1~4 Óçìåéùìáôá: Ðñéí íá îåêéíçóåôå ôç ñáöç, åðéëåîôå ôï ðëáôïò ôçò âåëïíéáò. Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ðñïóåêôéêá äéá åéñïò, ãéá íá åëåãîåôå, åáí ç âåëïíá ðåñíáåé ôçí ôñõðá ñáöç ò äé ùò íá âñéóêåé ç íá ôõðáåé óôçí ðëáêá âåëïíáò ç óôï ðïäé ñáöçò. Ïôáí ñáâåôå ìå ôç äéðëç âåëïíá, ñáâåôå ðáíôïôå ìå ìéêñç ôá õôçôá, ãéá íá å åôå óôï ôåëïò ùñáéá áðïôåëåóìáôá. - Ãéá ôï ñáøéìï ìå ôç äéðëç âåëïíá, ðñåðåé êáé ç äõï êëùóôåò íá å ïõí ôçí éäéá áíèåêôéêïôçôá. Ìðïñåéôå íá ñçóéìïðïéçóåôå åíá ñùìá ç äõï ñùìáôá êëùóôùí. - Ôïðïèåôçóôå ôç äéðëç âåëïíá. - Åéóáãåôå ôçí áíù êáé ôç äåõôåñç êëùóôç ùò ãíùóôùí. - Óôï ôåñìá ðåñíáôå ôç ìéá êëùóôç áðï ôçí áñéóôåñç âåëïíá êáé ôçí áëëç êëùóôç áðï ôç äåîéá âåëïíá. 18

24 Silver Crest SNM 33 A1 ÓõíôÞñçóç Ðñïóï ç: Äéáêïøôå ôçí çëåêôñéêç ôñïöïäïóéá ôçò ñáðôïìç áíçò áðïóõíäåïíôáò ôï âõóìá ôïõ êáëùäéïõ ôñïöïäïóéáò áðï ôçí çëåêôñéêç ðñéæá. Êáôá ôïí êáèáñéóìï ôçò ìç áíçò, ðñåðåé áõôç íá åéíáé áðïóõíäåìåíç áðï ôçí çëåêôñéêç ôñïöïäïóéá. Áöáéñåóç ôçò ðëáêáò âåëïíáò (1): Ãõñéóôå ôçí ôñï áëéá ìå ñé íá óçêùèåé åíôåëùò ç âåëïíá. Áíïéîôå ôï ìðñïóôéíï êáëõììá êáé îåâéäùóôå ôéò âéäåò ôçò ðëáêáò ìå åíá êáôóáâéäé. 1 Êáèáñéóìüò ôùí åéñïëáâþí (2): ÂãÜëôå ôç èþêç ôïõ ìáóïõñéïý êáé ñçóéìïðïéþóôå ôç âïýñôóá ðïõ äéáôßèåôáé ãéá íá êáèáñßóåôå üëç ôç æþíç. Êáèáñéóìïò êáé ëéðáíóç ôïõ áãêéóôñïõ (3-7): Âãáëôå ôç èçêç ôïõ ìáóïõñéïõ. Óôñåøôå ôá äõï ìáíôáëá óõãêñáôçóçò ôïõ áãêéóôñïõ (3) ðñïò ôá åîù. Âãáëôå ôïí áíáâïëåá ôçò óáéôáò (4) êáé ôï áãêéóôñï (5) êáé êáèáñéóôå ìå åíá áðáëï ðáíé. Ëéðáíåôå âáæïíôáò 1ç2óôáãïíåò ëáäé ãéá ñáðôïìç áíåò óôï óçìåéï ðïõ õðïäåéêíõåôáé (6). Ðåñéóôñåøôå ôçí ôñï áëéá ìå ñé ç óáéôá (7) íá âñåèåé áñéóôåñá. Âáëôå îáíá ôï áãêéóôñï óôç èåóç ôïõ êáé åðáíáöåñåôå ôá äõï ìáíôáëá óõãêñáôçóçò. Îáíáâáëôå ôç èçêç ôïõ ìáóïõñéïõ, ôï ìáóïõñé êáé ôçí ðëáêá âåëïíáò óôç èåóç ôïõò. 2 Óçìáíôéêü: ÐñÝðåé íá êáèáñßæåôå ôç ñáðôïìç áíþ óõ íü áðü ôá íïýäéá êáé ôá õðïëåßììáôá. Óå äéáöïñåôéêþ ðåñßðôùóç, èá ðñýðåé íá áíáèýôåôå ôçí åðéèåþñçóç ôçò ñáðôïìç áíþò óå êüðïéï áðü ôá ôìþìáôá óýñâéò ôçò åôáéñåßáò ìáò áíü ôáêôü ñïíéêü äéáóôþìáôá

IAN 95638 SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE. Ñáðôïìç áíþ NÄHMASCHINE. Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò. Operation and Safety Notes

IAN 95638 SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE. Ñáðôïìç áíþ NÄHMASCHINE. Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò. Operation and Safety Notes SEWING MACHINE SNMD 33 A1 SEWING MACHINE Operation and Safety Notes Ñáðôïìç áíþ Õðïäåßîåéò åéñéóìïý êáé áóöüëåéáò NÄHMASCHINE Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 95638 Before reading, unfold the page

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland?

VPPR Stab Sicherheit, Gesundheit und Umwelt Safety, Security, Health and Environment. Laser which rules apply in Switzerland? Laser which rules apply in Switzerland? ETH Zürich KT/07.07.2008 When in danger say STOP! VPPR Laser classes Class 1 Eye safe < 0.39 mw Class 1M Eye safe without optical instruments 400 700 nm < 0.39 mw

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel...

Inhaltsverzeichnis. Einleitung. Speisekarte. Briefe. ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9. Ankunft im Hotel... Inhaltsverzeichnis Einleitung ÁëöÜâçôï êáé ðñïöïñü... 5 Ôïíéóìüò... 9 Ïñèïãñáößá...9 Lektion 1 Ankunft im Hotel... 10 Lektion 2 Im Restaurant... 16 Lektion 3 Wegbeschreibung... 22 Lektion 4 Reklamationen...

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL 11678 BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL - 0 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden. Lesen Sie sämtliche Hinweise

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

miditech midiface 4x4

miditech midiface 4x4 miditech midiface 4x4 4In-/4 Out USB MIDI Interface 4 x MIDI In / 4 x MIDI Out USB MIDI Interface 64 MIDI Kanäle 4 LEDs für MIDI Input 4 LEDs für MIDI Output Power LED USB Powered, USB 1, 2 und 3 kompatibel

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

1. Allgemeine Information

1. Allgemeine Information 1. Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 876 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1 PocketCinema A100W WiFi Connection Guide for Local version: 12718 Page 1 1. Apple AirPlay Mode (peer to peer) a. Turn on the A100W and wait until the SSID & Password information is shown on the top of

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16

PS3 / PS4 / PC XBOX 360 GAMING HEADSET LX16 PS / PS / PC XBOX 60 GAMING HEADSET LX6 CHAT GAME Content Inhalt Lioncast LX6 gaming headset Lioncast LX6 Gaming Headset Inline remote kabelgebundene Fernbedienung MUTE - MIC - ON XBOX PS PS PC RCA splitter

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license

HiOPC Hirschmann Netzmanagement. Anforderungsformular für eine Lizenz. Order form for a license HiOPC Hirschmann Netzmanagement Anforderungsformular für eine Lizenz Order form for a license Anforderungsformular für eine Lizenz Vielen Dank für Ihr Interesse an HiOPC, dem SNMP/OPC Gateway von Hirschmann

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829

RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT. Expansion 111829 RS-232 SERIAL EXPRESS CARD 1-PORT Expansion 111829 1. Introduction equip RS-232 Serial Express Card works with various types of RS-232 serial devices including modems, switches, PDAs, label printers, bar

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena

Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena Lehrstuhl für Allgemeine BWL Strategisches und Internationales Management Prof. Dr. Mike Geppert Carl-Zeiß-Str. 3 07743 Jena http://www.im.uni-jena.de Contents I. Learning Objectives II. III. IV. Recap

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde)

USB-Stick (USB-Stick größer 4G. Es ist eine größere Partition notwendig als die eines 4GB Rohlings, der mit NTFS formatiert wurde) Colorfly i106 Q1 System-Installations-Tutorial Hinweise vor der Installation / Hit for preparation: 准 备 事 项 : 外 接 键 盘 ( 配 套 的 磁 吸 式 键 盘 USB 键 盘 通 过 OTG 插 发 射 器 的 无 线 键 盘 都 可 ); U 盘 ( 大 于 4G 的 空 白 U 盘,

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr

Readme-USB DIGSI V 4.82

Readme-USB DIGSI V 4.82 DIGSI V 4.82 Sehr geehrter Kunde, der USB-Treiber für SIPROTEC-Geräte erlaubt Ihnen, mit den SIPROTEC Geräten 7SJ80/7SK80 über USB zu kommunizieren. Zur Installation oder Aktualisierung des USB-Treibers

Mehr

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD

FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD FIRMWARE UPDATE TAPMOTION TD CMP-SPF TO WHOM IT MAY CONCERN Seite 1 von 9 Inhalt / Overview 1. Firmware überprüfen und Update-file auswählen / Firmware check and selection of update file 2. Update File

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

Technische Spezifikation ekey FW update

Technische Spezifikation ekey FW update Technische Spezifikation ekey FW update Allgemein gültig Produktbeschreibung Mit dem ekey Firmware update kann bei allen ekey home Fingerscannern und Steuereinheiten eine Softwareaktualisierung durchgeführt

Mehr

Quick Start Guide RED 10

Quick Start Guide RED 10 Quick Start Guide RED 10 Sophos Access Points 1. Preparation Note: Before you begin, please make sure that you have a working Internet connection. Congratulations on your purchase of the Sophos RED security

Mehr

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung

AVANTEK. Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne. Instruction Manual Bedienungsanleitung AVANTEK Indoor HDTV Antenna DVB-T Zimmerantenne Instruction Manual Bedienungsanleitung EN 1 Illustration AC Adapter Connecting Box EN 2 Product Introduction This indoor antenna brings you access to free

Mehr

Garmin Express Installation (Opel)

Garmin Express Installation (Opel) Garmin Express Installation (Opel) Deutsch Wichtiger Hinweis Diese Installation können Opel Mitarbeiter durchführen, wenn Sie die nötige Berechtigung besitzen, was in der Regel der Fall ist. Sollten Sie

Mehr

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs.

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs. Total Security Intelligence Die nächste Generation von Log Management and SIEM Markus Auer Sales Director Q1 Labs IBM Deutschland 1 2012 IBM Corporation Gezielte Angriffe auf Unternehmen und Regierungen

Mehr

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part I) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part I) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18

Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Cleanroom Fog Generators Volcano VP 12 + VP 18 Description & Functional Principle (Piezo Technology) Cleanrooms are dynamic systems. People and goods are constantly in motion. Further installations, production

Mehr

IBM Security Lab Services für QRadar

IBM Security Lab Services für QRadar IBM Security Lab Services für QRadar Serviceangebote für ein QRadar SIEM Deployment in 10 bzw. 15 Tagen 28.01.2015 12015 IBM Corporation Agenda 1 Inhalt der angebotenen Leistungen Allgemeines Erbrachte

Mehr

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen

Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen Kurzanleitung um Transponder mit einem scemtec TT Reader und der Software UniDemo zu lesen QuickStart Guide to read a transponder with a scemtec TT reader and software UniDemo Voraussetzung: - PC mit der

Mehr

Linux Anwender-Security. Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013

Linux Anwender-Security. Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013 Linux Anwender-Security Dr. Markus Tauber markus.tauber@ait.ac.at 26/04/2013 Inhalt Benutzer(selbst)Schutz - für den interessierten Anwender Praktische Beispiele und Hintergründe (Wie & Warum) Basierend

Mehr

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry Vollert Anlagenbau GmbH + Co. KG Postfach 13 20 74185 Weinsberg/Germany Stadtseestr. 12 74189 Weinsberg/Germany Telefon +49 (0) 7134 / 52-229 Telefax +49 (0) 7134 / 52-222 E-mail: intralogistics@vollert.de

Mehr

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update

8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update 8 Intensotab - Android 4.0 ICE CREAM SANDWICH Update Deutsche Anleitung zur Durchführung des Firmware Updates: Seite 2-10 English instruction guide for installing the firmware update: Page 11-17 1 Anleitung

Mehr

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08

Robotino View Kommunikation mit OPC. Communication with OPC DE/EN 04/08 Robotino View Kommunikation mit OPC Robotino View Communication with OPC 1 DE/EN 04/08 Stand/Status: 04/2008 Autor/Author: Markus Bellenberg Festo Didactic GmbH & Co. KG, 73770 Denkendorf, Germany, 2008

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US)

Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US) HELP.PYUS Release 4.6C Employment and Salary Verification in the Internet (PA-PA-US SAP AG Copyright Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015

Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Event-UG (haftungsbeschränkt) DSAV-event UG (haftungsbeschränkt) Am kleinen Wald 3, 52385 Nideggen Invitation to the International Anglers Meeting 2015 Silo Canal/Brandenburg 15.10. - 17.10. 2015 Ladies

Mehr

Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1. Bedienungsanleitung Instruction Manual

Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1. Bedienungsanleitung Instruction Manual Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 1 Bedienungsanleitung Instruction Manual Innen B67995970 alles_layout 1 24.01.11 16:00 Seite 2 BELEUCHTUNG (Taste A) LIGHT (A Key) MODUS/BETRIEBSART

Mehr

SignalManager 500. Bedienungsanleitung Operation Manual

SignalManager 500. Bedienungsanleitung Operation Manual SignalManager 500 Bedienungsanleitung Operation Manual TLS Communication GmbH Tel.: +49 (0) 2103 50 06-0 Marie-Curie-Straße 20 Fax: +49 (0) 2103 50 06-90 D - 40721 Hilden e-mail: info@tls-gmbh.com Bedienungsanleitung

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz

Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz Universal Funksender (Kamera) Profiline 2,4GHz / 5,8GHz Version 1.1 TV5722 TV5723 Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen Produktes. Mit dem Erwerb dieser neuen Komponente

Mehr

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide

SanStore: Kurzanleitung / SanStore: Quick reference guide SanStore Rekorder der Serie MM, MMX, HM und HMX Datenwiedergabe und Backup Datenwiedergabe 1. Drücken Sie die Time Search-Taste auf der Fernbedienung. Hinweis: Falls Sie nach einem Administrator-Passwort

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.

Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web. Using TerraSAR-X data for mapping of damages in forests caused by the pine sawfly (Dprion pini) Dr. Klaus MARTIN klaus.martin@slu-web.de Damages caused by Diprion pini Endangered Pine Regions in Germany

Mehr

Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen

Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen Was ist Packet Tracer (PT)? PT ist ein Protokoll Simulator, welcher von Dennis Frezzo und seinem Team bei CISCO entwickelt wurde. Er ist ein sehr mächtiges Tool

Mehr

Sepiola Mockups. Overview. Show notes. Primäre Navigation anklicken um zum gewünschten Mockups zu gehen. Backup usage. Overview.

Sepiola Mockups. Overview. Show notes. Primäre Navigation anklicken um zum gewünschten Mockups zu gehen. Backup usage. Overview. Show notes usage Incremental s Free 35% 30% 35% 711 MB 598 MB 739 MB Quota: 2 GB change quota under Settings schedule Last s Successfull Tuesday, 19.3.09 12:16 Successfull Wednesday, 19.3.09 12:25 Successfull

Mehr

Bedienungsanleitung Regelbares Labornatzgerät McPower LAB-2305

Bedienungsanleitung Regelbares Labornatzgerät McPower LAB-2305 Bedienungsanleitung Regelbares Labornatzgerät McPower LAB-2305 542-307 Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Netzgerätes gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide

Delphi Stereo Speaker. Bedienungsanleitung - User s Guide Delphi Stereo Speaker Bedienungsanleitung - User s Guide Introduction Thank you for purchasing the Delphi Stereo Speaker System. The unique, integrated speaker and amplifier design of this advanced system

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING.

SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. SAFETY FIRST HAS NEVER BEEN SO EXCITING. Fahraktive EVENTS ZUM ANSCHNALLEN. FASTEN YOUR SEATBELTS FOR SOME AWESOME DRIVING EVENTS. SICHER IST SICHER IST EINZIGARTIG. Jeder, der BMW UND MINI DRIVING ACADEMY hört, denkt automatisch an Sicherheit.

Mehr

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Klausur Verteilte Systeme

Klausur Verteilte Systeme Klausur Verteilte Systeme SS 2005 by Prof. Walter Kriha Klausur Verteilte Systeme: SS 2005 by Prof. Walter Kriha Note Bitte ausfüllen (Fill in please): Vorname: Nachname: Matrikelnummer: Studiengang: Table

Mehr

Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk-

Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk- Service Information 0916-0080 16.04.09 / -jk- Rev 1.0 Device: Module/Subassembly: Re: K2M Firmware Update Einleitung Der K2M beinhaltet drei Prozessoren: Hauptprozessor, Streaming-Client Prozessor und

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft?

5. Was passiert, wenn die Zeit in meinem Warenkorb abläuft? FAQ Online Shop 1. Wie kann ich Tickets im Online Shop kaufen? Legen Sie die Tickets für die Vorstellung Ihrer Wahl in den Warenkorb. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten an und gelangen durch

Mehr

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008

Technical Support Information No. 123 Revision 2 June 2008 I IA Sensors and Communication - Process Analytics - Karlsruhe, Germany Page 6 of 10 Out Baking Of The MicroSAM Analytical Modules Preparatory Works The pre-adjustments and the following operations are

Mehr

Sunny Data. Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data

Sunny Data. Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data Sunny Data Parameteränderung mit Sunny Data Changing Parameters with Sunny Data Sunny Data Kurzanleitung: Parameteränderung mit Sunny Data Geltungsbereich: Einsatz von Sunny Data für die Parameteränderung

Mehr