Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania."

Transkript

1

2

3

4 Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade so zásadami pre udeľovanie titulu doctor honoris causa udelila v prechádzajúcom období čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa viacerým významným osobnostiam zo zahraničia. Je pre mňa cťou Vám oznámiť, že na dnešnom slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity túto hodnosť udeľujeme pánovi Dr. Günterovi Geyerovi, medzinárodne rešpektovanej osobnosti v oblasti poisťovníctva. Významne sa podieľal na rozvoji tohto sektora v Rakúsku a tiež v krajinách strednej a východnej Európy v období ich prechodu na trhovú ekonomiku. Mimoriadne záslužná bola a je jeho činnosť pri rozvoji poisťovníctva v Slovenskej republike. Dr. Günter Geyer je riadnym členom viacerých dozorných rád a spoločenských grémií celoeurópskeho rozsahu. Za výsledky jeho práce mu boli udelené viaceré medzinárodné ocenenia. Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Udelením čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa vyjadruje Ekonomická univerzita v Bratislave úctu k celkovej činnosti a práci Dr. Güntera Geyera, k jeho osobným vlastnostiam, ako aj k rozvoju spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom osobitne v oblasti poisťovníctva. Bratislava, 20. februára 2012 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 2

5 Eure Exzellenzen, Eure Magnifizenzen, Eure Spektabilitäten, Eure Honorabilitäten, sehr geehrter Herr Dr. Günter Geyer, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte feierliche Versammlung, die Wirtschaftsuniversität Bratislava verlieh in der vergangenen zeit die ehrenwürde doctor honoris causa mehreren bedeutenden Persönlichkeiten aus dem ausland im einklang mit den Grundsätzen für die verleihung der ehrenwürde doctor honoris causa. es ist mir eine besondere ehre, ihnen bei der heutigen feierlichen versammlung des Wissenschaftlichen rates der Wirtschaftsuniversität in Bratislava mitteilen zu dürfen, dass wir diese ehrenwürde herrn Dr. Günter Geyer, einer international anerkannten Persönlichkeit im Bereich des versicherungswesens, verleihen. er beteiligte sich aktiv an der entwicklung dieses sektors in Österreich und in den ländern mittel- und osteuropas in der zeit ihres übergangs zur marktwirtschaft. er trug bedeutend zur entfaltung des versicherungswesens in der slowakischen republik bei. Dr. Günter Geyer ist mitglied mehrerer aufsichtsräte und Gremien in europäischem ausmaße. Für die ergebnisse seiner tätigkeiten wurden ihm mehrere internationale Würdigungen verliehen. er ist Gedankenträger der Demokratie, der internationalen verständigung, des vertrauens, er unterstützt Wissenschaften und Bildung. mit der verleihung der ehrenwürde doctor honoris causa bringt die Wirtschaftsuniversität Bratislava zum ausdruck, dass sie sowohl die ganze arbeit und tätigkeit von Dr. Günter Geyer, seine Persönlichkeitseigenschaften als auch seinen Beitrag zur entwicklung der zusammenarbeit im versicherungswesen zwischen Österreich und der slowakei hoch schätzt. Bratislava, 20. Februar 2012 Dr. h. c. Prof. ing. rudolf sivák, PhD. rektor der Wirtschaftsuniversität Bratislava 3

6 laudácio Vaša Magnificencia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., vážený pán Dr. Günter Geyer, Vaše Excelencie,Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážené dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, je pre mňa veľká česť, že mám možnosť na slávnostnom rozšírenom zasadnutí vedeckej rady ekonomickej univerzity v Bratislave a vedeckej rady národohospodárskej fakulty eu v Bratislave predstaviť vám pána Dr. Güntera Geyera, ktorému dnes ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctora honoris causa. Pán Dr. Günter Geyer sa narodil v norimbergu v nemecku 31. júla je ženatý a má dve deti. vyštudoval právne vedy. Pán Dr. Günter Geyer po ukončení štúdia v roku 1974 nastúpil do poisťovacej spoločnosti Wiener städtische versicherung v rámci ktorej prešiel mnohými významnými pozíciami. v roku 1983 bol vymenovaný za predsedu predstavenstva spoločnosti union versicherung, v roku 1988 za člena predstavenstva spoločnosti Wiener städtische, v roku 1991 za zástupcu generálneho riaditeľa spoločnosti Wiener städtische a v roku l999 za generálneho riaditeľa spoločnosti Donau versicherung. v rokoch 2001 až 2010 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group, od roku 2006 aj ako predseda predstavenstva Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein vermögensverwaltung vienna insurance Group. od júla 2008 do júna 2010 zastával funkciu prezidenta rakúskeho poisťovacieho zväzu. od augusta 2010 (od nadobudnutia právoplatnosti rozčlenenia) až doteraz je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva skupiny vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe. je tiež členom dozorných rád, okrem iných, v poisťovni kooperativa (Česká republika), kooperativa (slovenská republika), union Biztositó (maďarsko), Donau versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. od roku 1990 až doteraz významnou mierou prispel a naďalej prispieva k rozvoju hospodárskej súťaže v oblasti poisťovacích služieb a ku skvalitňovaniu poistného trhu v slovenskej republike. v roku 1990 sa stal zakladajúcim členom kooperativy v bývalej Československej republike so sídlom v Bratislave. od 30. októbra 1990 bol členom predstavenstva spoločnosti kooperativa, československá družstevná poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave. Wiener städtische versicherung ag bola s podielom 14,49 % zakladajúcim členom a prvou západoeurópskou poisťovacou spoločnosťou v strednej a východnej európe. Ďalších 70 akcionárov predstavovali väčšinou družstevné organizácie (54,5 %). Po rozdelení Českej a slovenskej republiky a po vzniku samostatnej slovenskej republiky v roku 1993, došlo od 1. marca 1993 za aktívnej účasti pána Geyera, aj k rozdeleniu spoločnosti kooperativa Bratislava a k založeniu spoločností Česká kooperativa, družstevní pojišťovna, a. s., Praha a kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s., Brno ako samostatných právnických osôb (v roku 1999 došlo k fúzii oboch českých kooperatív) a kooperatíva Bratislava bola v tom čase najväčším akcionárom oboch českých kooperatív s podielom cca 53 %. Wiener städtische versicherung ag vlastnila v oboch českých kooperatívach po cca 15 %. Pán Dr. Günter Geyer za svoje mimoriadne zásluhy o rozvoj ekonomiky a poisťovníctva v rakúsku a v strednej a východnej európe získal aj mnohé vyznamenania. na slovensku mu slovenská obchodná a priemyselná komora v roku 2004 udelila zlatú medailu sopk za mimoriadne zásluhy o rozvoj hospodárskej a obchodnej spolupráce so slovenskou republikou a primátor hlavného mesta sr Bratislavy mu udelil cenu primátora mesta Bratislavy. 4

7 laudatio Eure Magnifizenz Rektor der Wirtschaftsuniversität Bratislava Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., sehr geehrter Herr Dr. Günter Geyer, Eure Exzellenzen, Eure Magnifizenzen, Eure Spektabilitäten, Eure Honorabilitäten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte feierliche Versammlung, es ist mir eine besondere ehre, ihnen bei der heutigen feierlichen versammlung des Wissenschaftlichen rates der Wirtschaftsuniversität in Bratislava und des Wissenschaftlichen rates der volkswirtschaftlichen Fakultät der Wirtschaftsuniversität herrn Dr. Günter Geyer vorstellen zu dürfen, dem heute die Wirtschaftsuniversität Bratislava die akademische ehrenwürde doctor honoris causa verleiht. Dr. Günter Geyer wurde am 31. juli 1943 in nürnberg in Deutschland geboren. er ist verheiratet und hat zwei kinder. er studierte rechtswissenschaften nach dem abschluss des studiums begann Dr. Günter Geyer seine professionelle laufbahn bei der versicherungsgesellschaft Wiener städtische versicherung, bei der er viele bedeutende Positionen bekleidete wurde er zum vorstandsvorsitzenden der union versicherung ernannt, 1988 wurde er vorstandsmitglied der Wiener städtischen, 1991 wurde er Generaldirektor-stellvertreter der Wiener städtischen und 1999 Generaldirektor der Donau versicherung. in den jahren 2001 bis 2010 war er als Generaldirektor und vorstandsvorsitzender der Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group tätig. seit 2006 arbeitete er als vorstandsvorsitzender der Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein-vermögensverwaltung der vienna insurance Group. von juli 2008 bis juni 2010 bekleidete er die Funktion des Präsidenten im versicherungsverband Österreichs. von august 2010 (seit in-kraft-treten der spaltung) bis heute ist er Generaldirektor und vorstandsvorsitzender der vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe. er ist auch mitglied der aufsichtsräte bei kooperativa (tschechische republik), kooperativa (slowakische republik), union Biztosító (ungarn), Donau versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. von 1990 bis heute trug und trägt er im bedeutenden maße zur entwicklung des wirtschaftlichen Wettbewerbs auf dem Gebiet der versicherungsdienstleistungen und zur Qualitätssteigerung des versicherungsmarktes in der slowakischen republik bei wurde er Gründungsmitglied der kooperativa in der ehemaligen tschechoslowakischen republik mit sitz in Bratislava. von 30. oktober 1990 war er vorstandsmitglied der kooperativa, tschechoslowakische Genossenschafts-versicherung ag in Bratislava. Die Wiener städtische versicherung ag war mit ihrem anteil von 14,49 % das Gründungsmitglied und die erste westeuropäische versicherungsgesellschaft in mittel- und osteuropa. Weitere 70 aktionäre stellten meistens Genossenschaften (54,5 %) dar. nach der trennung der tschechischen und slowakischen republik und nach der entstehung der selbstständigen slowakischen republik im jahre 1993, wurde am dank der aktiven Beteiligung von herrn Geyer die erfolgreiche trennung der kooperativa Bratislava und die Gründung der Gesellschaften tschechische kooperativa, Genossenschaftsversicherung ag Praha und kooperativa, mährisch-schlesische Genossenschaftsversicherung ag Brno als selbstständiger juristischer Personen vollzogen. erst 1999 fusionierten die beiden tschechischen kooperativen. Die kooperativa Bratislava war zu dieser zeit der größte aktionär der beiden tschechischen kooperativen mit einem anteil von ca 53 %. Die Wiener städtische versicherung ag besaß in beiden tschechischen kooperativen je ca 15 %. herr Dr. Günter Geyer erwarb für seine außerordentlichen verdienste um die entwicklung der Ökonomik und des versicherungswesens in Österreich und in mittel- und osteuropa viele auszeichnungen. Die slowakische industrie- und handelskammer verlieh ihm im jahr 2004 die Goldene medaille der slowakischen industrie- und handelskammer für außerordentliche verdienste um die entwicklung der wirtschaftlichen und geschäftlichen zusammenarbeit mit der sr. Der Bürgermeister der slowakischen hauptstadt Bratislava verlieh ihm im jahr 2007 den Bürgermeisterpreis der stadt Bratislava. 5

8 okrem vyššie uvedených získal aj ďalšie ocenenia: 1992 udelenie veľkého čestného odznaku spolkovej republiky Burgenland 1998 udelenie veľkej striebornej medaily hospodárskej komory viedeň 2004 udelenie zlatej medaily slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za mimoriadne zásluhy o rozvoja hospodárskej a obchodnej spolupráce so slovenskou republikou 2005 udelenie zlatého čestného odznaku za zásluhy o spolkovú krajinu viedeň 2007 udelenie ceny primátora mesta Bratislavy udelenie veľkého zlatého čestného odznaku za zásluhy o republiku rakúsko udelenie veľkého tirolského rádu orla 2011 udelenie ceny karla leitla za partnerstvo v pracovnom svete. menovaný svoje vedecké a odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti poisťovníctva pravidelne prezentoval odbornej i širokej verejnosti prostredníctvom tlačových konferencií, odborných a vedeckých konferencií, odborných článkov v odborných tlačových médiách v rakúsku i na slovensku i prostredníctvom rozhovorov v elektronických médiách. Pán Dr. Günter Geyer svojim celoživotným dielom podstatným spôsobom prispel k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi v oblasti ekonomiky a podnikania. svojou profesionalitou v oblasti poisťovníctva sa významnou mierou pričinil o rozvoj poisťovacích služieb v zahraničí, vrátane slovenska. jeho vedecký a odborný profil bol a je zviazaný s poisťovníctvom. je výraznou osobnosťou európskej ekonomiky o čom svedčí jeho profesionálna kariéra v rakúsku a v zahraničí. Čestný titul doctor honoris causa ekonomickej univerzity v Bratislave menovanému navrhujeme v zmysle zásad udeľovania tohto čestného titulu bod 2, písmeno c), podľa ktorého na udelenie možno navrhnúť vynikajúcu osobnosť zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú medzinárodný ohlas. sme toho názoru, že takúto poctu si za svoju doterajšiu činnosť v oblasti poisťovníctva pán doktor Geyer nesporne zaslúži. Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 15. decembra 2011 schválila návrh na udelenie čestného titulu doctor honoris causa Ekonomickej univerzity a uložila mi postúpiť ho Vedeckej rade Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá ho prerokovala a schválila dňa 30. januára Vaša magnificencia Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prosím Vás, aby ste vychádzajúc z tejto charakteristiky osobnosti pána doktora Güntera Geyera ako aj z rozhodnutí vedeckých rád, dali súhlas na začatie slávnostného promočného aktu pre udelenie čestného titulu Doctor honoris causa 6

9 außerdem erwarb er noch weitere auszeichnungen: 1992 verleihung des Großen ehrenzeichens des landes Burgenland 1998 verleihung der Großen silbernen ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Wien 2004 verleihung der Goldenen medaille der slowakischen industrie- und handelskammer für außerordentliche verdienste um die entwicklung der wirtschaftlichen und geschäftlichen zusammenarbeit mit der sr 2005 verleihung des Goldenen ehrenzeichens für verdienste um das land Wien 2007 verleihung des Bürgermeisterpreises der stadt Bratislava verleihung des Großen Goldenen ehrenzeichens für verdienste um die republik Österreich verleihung des Großen tiroler adler-ordens 2011 verleihung des karl leitl-preises für Partnerschaft in der arbeitswelt. Günter Geyer präsentierte seine wissenschaftlichen und fachlichen kenntnisse und erfahrungen im Bereich des versicherungswesens regelmäßig der fachlichen und breiten Öffentlichkeit mittels sowohl fachlicher und wissenschaftlicher Pressekonferenzen als auch der Fachartikel in österreichischen und slowakischen medien und der Gespräche in elektronischen medien. herr Dr. Günter Geyer trug mit seinem lebenswerk zur verbreitung des humanismus, der Demokratie und verständigung zwischen den nationen auf dem Gebiet der Ökonomik und des unternehmertums bei. Durch seine Professionalität setzte er sich in hohem maße für die entwicklung der versicherungsdienste im ausland, einschließlich der slowakei, ein. sein wissenschaftliches und fachliches Profil war und ist mit dem versicherungswesen verbunden. er ist die führende Persönlichkeit der europäischen Ökonomik, was seine professionelle karriere sowohl in Österreich als auch im ausland bezeugt. Wir schlagen vor, Dr. Günter Geyer die akademische ehrenwürde doctor honoris causa der Wirtschaftsuniversität Bratislava laut Punkt 2, Buchstabe c der Grundsätze für die verleihung dieser Würde, zu verleihen. Danach kann man eine anerkannte Persönlichkeit aus dem ausland vorschlagen, deren tätigkeitsergebnisse einen internationalen anklang finden. Wir sind der ansicht, dass herr Dr. Günter Geyer diese ehrenwürde für seine bisherige arbeit auf dem Gebiet des versicherungswesens zweifellos verdient. Der Wissenschaftliche Rat der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Wirtschaftsuniversität Bratislava billigte am 15. Dezember 2011 den Vorschlag zur Verleihung der Ehrenwürde doctor honoris causa der Wirtschaftsuniversität und leitete ihn an den Wissenschaftlichen Rat der Wirtschaftsuniversität Bratislava. Dieser beriet und bewilligte ihn am 30. Januar Eure Magnifizenz, Dr. h. c. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ich bitte Sie, ausgehend von dieser Charakteristik von Herrn Dr. Günter Geyer, sowie von den Entscheidungen der Wissenschaftlichen Räte, den feierlichen Promotionsakt der Verleihung der Ehrendoktorwürde durchzuführen. Doctor honoris causa 7

10 vývoj Poisťovníctva v strednej a východnej európe na PríklaDe vienna insurance GrouP Dr. Günter Geyer Posledné tri roky veľmi výrazne podčiarkli význam poisťovní v ekonomickom cykle národného hospodárstva, ale vlastne aj v celej globálnej ekonomike. Prínos poisťovní spočíva predovšetkým v tom, že sú jedinými ekonomickými organizáciami, schopnými znášať riziko za ľudí aj firmy. zabezpečenie majetku a osôb, s cieľom poskytnúť ochranu pred možným ohrozením ekonomickej existencie, sa stalo podstatným pilierom moderného hospodárstva. táto snaha o bezpečnosť predstavuje priam neodmysliteľný aspekt stále komplexnejšieho sveta a nutnú podmienku racionálneho konania, orientovaného na budúcnosť. Poisťovne sú, na rozdiel od bánk, zbernými miestami kapitálu, ktoré vďaka vysokému a bezpečnému vybaveniu vlastným kapitálom a regulovaným bezpečným kapitálovým investíciám slúžia ako spoľahlivý partner. všetky poisťovne, ktoré sledovali klasický model moderného poisťovacieho hospodárstva a ktoré ostali verné svojej základnej úlohe, ktorou je znášanie rizika, dokázali dobre prekonať aj ťažké ekonomické obdobie po finančnej kríze v roku ani jedna poisťovňa nepotrebovala pre svoje kľúčové úlohy štátnu podporu. tie, ktoré podporu potrebovali, sa v tejto situácii ocitli v dôsledku aktivít, ktoré sú poisťovaciemu obchodu vzdialené. v tejto súvislosti mi dovoľte stručnú poznámku na tému životné poistenie: v stredoeurópskych krajinách podlieha ochrana peňazí klienta špeciálnym ustanoveniam. aj v prípade konkurzu poisťovne by bol našetrený majetok vyčlenený a použitý pre klientov a tým pádom vyňatý spod dosahu ostatných veriteľov. STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA RASTOVÉ ŠANCE PRE KLIENTOV, ZAMESTNANCOV, AKCIONÁROV v uplynulých dvoch desaťročiach prešli krajiny strednej a východnej európy fascinujúcim vývojom. z centrálne riadených hospodárskych systémov pod štátnou kontrolou sa stali dynamicky rastúce národné hospodárstva. Ľudia veľmi výrazne prejavili vôľu vybudovať svoju krajinu a vytvoriť trvalé hodnoty. hospodárska kríza neobišla žiadnu krajinu tohto regiónu. napriek tomu štáty ukázali, že chcú pozitívny vývoj posunúť ďalej. napriek často vyjadrovaným obavám západných expertov, ktorí situáciu poznali len z diaľky, pokračoval rastový kurz rýchlejšie ako sa predpokladalo. Pokračovanie ekonomického rastu a s tým spojený nárast blahobytu spoločnosti ponúka poisťovaciemu priemyslu množstvo príležitostí do budúcnosti. skutočné rastové šance sa veľmi objektívne prejavujú pri porovnávaní trhov na základe podstatných údajov. Poistná hustota, t. j. výška zaplateného poistného na obyvateľa krajiny a penetrácia poistenia, t. j. podiel poistného na hdp krajiny, sú podstatnou pákou rozvoja. na slovensku dosahovala poistná hustota v roku 2010 približne 481 usd, v rakúsku usd a v starých krajinách eú-15 dokonca v priemere usd. Podobne je to v prípade penetrácie poistenia. Podiel poistného na hdp dosiahol v roku 2010 v slovenskej republike 3 %, v rakúsku skoro 6 % a v krajinách eú-15 8,7 %. 8

11 Die entwicklung Der versicherungswirtschaft in cee am BeisPiel Der vienna insurance GrouP (vig) Dr. Günter Geyer Die letzten drei jahre haben sehr deutlich die Bedeutung der versicherungen im gesamtwirtschaftlichen kreislauf einer volkswirtschaft, aber eigentlich darüber hinaus im Bereich der globalen Ökonomie unterstrichen. Die leistung von versicherungen besteht vor allem darin, dass sie als einzige wirtschaftliche organisationen in der lage sind, risiko für viele menschen und unternehmen zu tragen. Die absicherung von vermögenswerten und Personen, um schutz vor möglichen Bedrohungen der wirtschaftlichen existenz zu bieten, ist ein wesentlicher Pfeiler der modernen Wirtschaft geworden. Dieses streben nach sicherheit ist ein nahezu unverzichtbarer aspekt in einer komplexer werdenden Welt und eine fast notwendige Bedingung, um zukunftsorientiert und rational handeln zu können. versicherungen sind ganz im Gegensatz zu Banken kapitalsammelstellen, die durch eine hohe ausstattung mit eigenmitteln und eine regulierte sichere vermögensveranlagung verlässliche Partner sind. alle versicherungen, die dem klassischen modell der modernen versicherungswirtschaft gefolgt sind und ihrem kerngeschäft dem tragen von risiko treu geblieben sind, haben auch die schwierigen wirtschaftlichen jahre seit der Finanzkrise 2008 gut überstanden. keine einzige versicherungsgesellschaft hat wegen ihrer kernaufgaben staatliche unterstützungen gebraucht. jene, die sie benötigten, hatten sich durch dem versicherungsgeschäft ferne aktivitäten in diese lage gebracht. in diesem zusammenhang eine Bemerkung zur lebensversicherung: in den zentraleuropäischen ländern sehen die Bestimmungen einen besonderen schutz der kundengelder vor. auch im konkursfall einer versicherung würde das angesparte versicherungsvermögen ausgesondert und für die kunden verwendet werden und damit dem zugriff der übrigen Gläubiger entzogen. ZENTRAL- UND OSTEUROPA WACHSTUMSCHANCEN IM SINNE DER KUNDEN, MITARBEITER UND AKTIONÄRE in den vergangenen zwei jahrzehnten haben die länder zentral- und osteuropas eine sehr faszinierende entwicklung durchlaufen. von zentral gesteuerten Wirtschaftssystemen unter staatlicher kontrolle entwickelten sie sich zu dynamisch wachsenden volkswirtschaften. Die menschen haben in sehr starkem ausmaß den Willen gezeigt, ihre länder aufzubauen und Werte zu schaffen, die nachhaltig abgesichert sein sollten. Die Wirtschaftskrise hat kein land dieser region verschont. Dennoch zeigten die staaten, dass sie die positive entwicklung weiter vorantreiben wollen. entgegen den vielfach geäußerten Bedenken westlicher experten, denen die situation nur aus der Ferne bekannt war, setzten sie den Wachstumskurs rascher fort als angenommen. Die Fortführung des erfolgreichen Wachstumsweges und die damit verbundene erhöhung des gesellschaftlichen Wohlstandes bieten der versicherungsindustrie zahlreiche chancen für die zukunft. Die tatsächlichen Wachstumsmöglichkeiten zeigen sich im vergleich der märkte anhand wesentlicher Daten sehr objektiv. Die versicherungsdichte, d. h. die gezahlten versicherungsprämien pro kopf der Bevölkerung eines landes, und die versicherungsdurchdringung, d. i. der anteil der versicherungsprämien am jeweiligen Bruttoinlandsprodukt (BiP), sind die anknüpfungspunkte und hebel der entwicklung. so betrug im jahr 2010 die versicherungsdichte in der slowakei 481 usd, in Österreich wurden usd verzeichnet und in den alten eu-15 ländern sogar durchschnittlich usd. Ähnlich verhält sich die entwicklung der versicherungs-durchdringung. Der anteil der versicherungsprämien am BiP belief sich im jahr 2010 in der slowakischen republik auf 3 %, in Österreich hingegen bei knapp 6 % und in den eu-15 ländern bei 8,7 %. 9

12 na základe vývoja týchto ukazovateľov môžeme dospieť k záveru, že rast hdp ide ruka v ruke so zvyšovaním poistnej hustoty resp. nárastom penetrácie poistenia. je to priam prírodný zákon, podľa ktorého sa predpokladá, že v budúcich rokoch bude spolu s ekonomickým vývojom regiónu a s tým spojeným predpokladaným kontinuálnym nárastom hdp rásť aj dopyt po poistení a teda aj stúpať poistné. slovensko spolu s Českou republikou a Poľskom patrí v tomto odvetví k najrozvinutejším trhom strednej a východnej európy. odstup od úrovne krajín eú-15 je však ešte stále veľmi veľký. nasledujúca štatistika predstavuje spomínané ukazovatele v najdôležitejších krajinách strednej a východnej európy a znázorňuje tak rastový potenciál poistného hospodárstva: Poistná hustota 2010 (usd) Penetrácia poistenia 2010 eú ,9 8,7 % rakúsko 2.651,2 5,9 % Česká republika 752,7 4,0 % slovensko 480,5 3,0 % Poľsko 465,5 3,7 % maďarsko 399,7 3,0 % chorvátsko 379,2 2,8 % Bulharsko 152,5 2,5 % rumunsko 122,8 1,7 % srbsko 99,6 1,8 % ukrajina 54,2 1,9 % (zdroj: sigma 2/2011) náš optimizmus sa opiera o skúsenostné hodnoty, ktoré dokážu načrtnúť dopyt po poisťovacích produktoch vo forme pyramídy potrieb. majetkové poistenie, teda zabezpečenie vlastného bytu alebo domu a obzvlášť motorového vozidla, predstavuje základňu. skoro všetci ľudia potrebujú túto istotu pre svoje bezprostredné okolie. Poistenie motorových vozidiel na zabezpečenie mobility je povinné a sú na to aj dobré dôvody. mobilita spoločnosti predstavuje na jednej strane základ ekonomického úspechu a dôležitú osobnú slobodu, bez ktorej by ekonomický rozvoj bol len ťažko možný. na druhej strane je možnosť mobility pre všetkých aj výsostne demokratickým prejavom, pretože túto fundamentálnu slobodu ponúkajú len demokracie. a riziká majú byť v zmysle spoločenstva zabezpečené poistením. rovnako dôležité je zabezpečenie finančných dôsledkov úrazu, ktoré môžu byť v individuálnych prípadoch veľmi tragické, ale za pomoci vhodného poisťovacieho riešenia však možno minimálne uľahčiť liečenie alebo opateru. téma starobného zabezpečenia sa dostala do popredia vo všetkých krajinách európy. Štátne systémy dosiahli hranicu svojich financovacích možností, preto je žiadaná individuálna prevencia. Životné poistenie je teda ideálnym nástrojom na ďalšom stupni pyramídy. klasické životné poistenie vďaka dlhodobému a veľmi bezpečnému investovaniu predstavuje ideálnu bázu pre dôchodkové zabezpečenie predovšetkým z hľadiska vyplnenia medzery v dôchodkovom zabezpečení, ktorá tu vzniká. Životné poistenie je okrem toho vhodné aj na akumuláciu majetku. 10

13 aus der entwicklung dieser kennzahlen können wir zu recht schließen, dass eine zunahme des BiP mit einer erhöhung der versicherungsdichte, bzw. einer steigerung der versicherungsdurchdringung hand in hand geht. es wird also, fast einem naturgesetz gleich, in den nächsten jahren und jahrzehnten mit der wirtschaftlichen entwicklung der region und dem damit verbundenen voraussichtlich kontinuierlichen Wachstum des BiP zu einer weiteren nachfrageerhöhung von versicherungen und damit zu einem steigen der Prämien kommen. Die slowakische republik zählt neben der tschechischen und Polnischen zu den in diesem Branchenbereich am weitesten fortgeschrittenen ländern der cee region. Der abstand zum erreichen des eu- 15 niveaus ist jedoch noch immer sehr groß. Die folgende statistik zeigt die erwähnten kennziffern für die wichtigsten länder zentral- und osteuropas und trifft damit auch eine aussage über das Wachstumspotential der versicherungsbranche: versicherungsdichte 2010 (usd) versicherungspenetration 2010 eu ,9 8,7 % Österreich 2.651,2 5,9 % tschechische republik 752,7 4,0 % slowakei 480,5 3,0 % Polen 465,5 3,7 % ungarn 399,7 3,0 % kroatien 379,2 2,8 % Bulgarien 152,5 2,5 % rumänien 122,8 1,7 % serbien 99,6 1,8 % ukraine 54,2 1,9 % (Quelle: sigma 2/2011) unser optimismus gründet sich dabei auf die erfahrungswerte, die die nachfrage nach versicherungsprodukten in Form einer Bedürfnispyramide skizzieren. Die sachversicherung also die absicherung der eigenen Wohnung oder des wohlerworbenen hauses, im Besonderen aber des autos und der damit verbundenen Gefahren stellt die Grundlage dar. nahezu alle menschen brauchen diese sicherheit für ihr unmittelbarstes lebensumfeld. Die kfz-versicherung zur absicherung der mobilität ist mit gutem Grund eine verpflichtende sache. Die mobilität einer Gesellschaft ist einerseits Grundlage für wirtschaftlichen erfolg und eine wichtige persönliche Freiheit, ohne die wirtschaften nur schwer möglich wäre. Darüber hinaus ist die möglichkeit der mobilität für alle ein zutiefst demokratisches zeichen, denn nur Demokratien bieten diese fundamentale Freiheit. Die risiken gilt es im sinne der Gemeinschaft durch versicherungen abzusichern. ebenso bedeutend ist die absicherung der finanziellen Folgen von unfällen, die im individuellen Fall oft sehr tragisch sein können, aber mit hilfe der passenden versicherungslösung kann zumindest die heilung oder die versorgung erleichtert werden. Das thema altersvorsorge ist in allen ländern europas in den vordergrund gerückt. Die staatlichen systeme geraten an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit und individuelle vorsorge ist dabei gefragt. hierfür steht die lebensversicherung als ein ideales instrument auf der nächsten Pyramidenstufe zur verfügung. mit der langfristigen und sehr sicheren veranlagung bietet die klassische lebensversicherung die ideale Basis für die Pensionsvorsorge vor allem in hinblick darauf, eine entstehende Pensionslücke zu schließen. Die lebensversicherung eignet sich darüber hinaus auch zum aufbau von vermögen. 11

14 na špičke poisťovacej pyramídy sa nachádza zdravotné poistenie. mnohí ho využívajú v prvom rade vo forme cestovného poistenia s cieľom zabezpečiť sa čo najlepšie aj počas dovolenky a pokryť náklady na ošetrenie v zahraničí. súkromné zabezpečenie vlastného zdravia sa zväčša rozvíja len na vyspelejších poisťovacích trhoch západnej európy. v týchto krajinách súkromné zdravotné poistenie významným spôsobom prispieva k financovaniu štátneho systému zdravotníctva a umožňuje tak financovať maximálne zdravotnícke výkony. možno teda predpokladať, že v priebehu nasledujúcich rokov vznikne potreba súkromného zdravotného poistenia aj v strednej a východnej európe a význam tohto poistenia v súvislosti s otázkami financovania štátu stúpne. SLOVENSKÁ REPUBLIKA VZOROVÝ PRÍKLAD VÝVOJA VOĽNÉHO POISŤOVACIEHO TRHU krajiny strednej a východnej európy zažili počas uplynulých dvoch desaťročí bezprecedentný proces zmien. otvorenie hraníc prinieslo nové šance, ktoré sa pred niekoľkými rokmi ešte považovali za nemožné, ak už nechcem povedať nemysliteľné. od konca 2. svetovej vojny až do roku 1990 boli vo vtedajšom Československu povolené len 2 poisťovne pod štátnou kontrolou. Česká statní pojišťovna a slovenská štátna poisťovňa poskytovali poisťovacie služby pre príslušné časti štátu, prevažne v záujme vlády. myšlienka moderného podniku služieb s orientáciou na zákazníkov nebola v časoch monopolu príliš silne zakotvená. začalo to v novembri 1990 so sumou sotva 1,15 mil.. touto sumou sa Wiener städtische podieľala na založení československej družstevnej poisťovne kooperativa. kooperativa bola prvou súkromnou poisťovacou spoločnosťou vo vtedajších postkomunistických krajinách. Československé družstvá, v tej dobe opora krajiny, hľadali pri zakladaní novej spoločnosti západného partnera, ktorý im mal poskytnúť predovšetkým potrebné know-how. spoločnosť, ktorá zahájila svoju obchodnú činnosť v marci 1991, sa vyvíjala od počiatku veľmi dobre. Štátna poisťovňa nebola medzi obyvateľstvom príliš obľúbená a preto sa mnoho občanov rozhodlo pre súkromnú alternatívu, od ktorej očakávali lepší servis. už v roku 1991, teda v prvom obchodnom roku, dokázala novo založená spoločnosť nahospodáriť zisk vo výške 10 mil. korún. skúsenosti pri budovaní kooperativy viedli k tomu, že stredná a východná európa nadobudla ako budúci cieľ našich poisťovacích aktivít veľmi veľký význam. všetky tieto trhy pociťovali potrebu moderných poisťovacích riešení, ktoré by boli prispôsobené lokálnym podmienkam a ktoré by veľmi výrazne zohľadňovali potreby klientov. ako je známe, v roku 1993 sa Československá republika rozdelila. Dnes okrem úspešnej kooperativy v Bratislave pôsobí aj spoločnosť toho istého mena s hlavným sídlom v Prahe. výrazný skok vpred zažila česká kooperativa v roku 1999, slovenská v roku 2001, kedy definitívne padol dovtedy platný štátny monopol na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. v priebehu niekoľkých týždňov získala spoločnosť v Českej republike približne 1,1 milióna nových klientov a vystavila presne taký istý počet poistiek; prepočítané na bežnú pracovnú dobu to znamenalo, že každých 7 sekúnd bol získaný jeden klient, vystavená jedna poistka, resp. zaplatené poistné. Pre mladú firmu to predstavovalo veľkú logistickú výzvu. na zvládnutie toho náporu sme museli angažovať stovky študentov, pred pobočkami stáli ľudia v radoch, aby sme mohli všetkých zákazníkov obslúžiť, bolo treba stoly vyniesť až na ulicu. o niekoľko týždňov získala spoločnosť v Českej republike jedným razom trhový podiel 20 %. 12

15 an der spitze der versicherungspyramide steht die private krankenversicherung. viele nützen sie zuallererst in Form einer reisekrankenversicherung, um auch im urlaub bestens versorgt zu sein und um die Behandlungskosten im ausland abdecken zu können. Die private vorsorge für die eigene Gesundheit findet sich zumeist nur in den reiferen versicherungsmärkten Westeuropas. in diesen ländern leistet die private krankenversicherung auch wesentliche Beiträge in der Finanzierung des staatlichen Gesundheitssystems und ermöglicht darüber hinaus die Finanzierung bestmöglicher medizinischer spitzenleistungen. es ist daher anzunehmen, dass im laufe der kommenden jahre der Bedarf nach privater krankenversicherung auch in zentral- und osteuropa entstehen und in verbindung mit staatlichen Finanzierungsfragen an Bedeutung gewinnen wird. DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK EIN PARADEBEISPIEL FÜR DIE ENTWICKLUNG EINES FREIEN VERSICHERUNGSMARKTES Die staaten zentral- und osteuropas haben in den vergangenen zwei jahrzehnten einen beispiellosen Wandel und große veränderungen erlebt. mit der Öffnung der Grenzen wurden neue chancen aufgetan, die einige jahre davor noch für unmöglich um nicht zu sagen undenkbar gehalten wurden. seit dem ende des 2. Weltkriegs und bis ins jahr 1990 waren in der damaligen tschechoslowakei nur zwei versicherungsunternehmen unter staatlicher kontrolle zugelassen. Die Česká státní pojišťovna und die slovenská štátna poisťovňa übernahmen für die jeweiligen landesteile die erbringung von versicherungsdienstleistungen vorwiegend im interesse der regierung. Der Gedanke eines modernen, kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens war in der zeit des monopols kaum verankert. es begann im november 1990 mit knapp 1,15 millionen euro. mit diesem Betrag beteiligte sich die damalige Wiener städtische versicherung an der Gründung der tschechoslowakischen Genossenschaftsversicherung kooperativa in Bratislava. Die kooperativa war die erste private versicherungsgesellschaft in den reformstaaten. Die tschechoslowakischen Genossenschaften, damals ein wirtschaftliches rückgrat des landes, suchten für ihre neugründung einen westlichen Partner, der vor allem das nötige know-how beisteuern sollte. Die Gesellschaft, die im märz 1991 ihre Geschäftstätigkeit aufnahm, lief vom start weg sehr gut. Die staatliche versicherung war bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt, deshalb entschieden sich viele Bürger für die private alternative, von der sie sich bessere serviceleistungen versprachen. Bereits 1991, im ersten Geschäftsjahr, konnte das neu gegründete institut einen Gewinn von 10 millionen kronen erwirtschaften. Die erfahrungen mit dem aufbau der kooperativa führten dazu, dass zentral- und osteuropa als künftiges versicherungsgebiet für unsere Gruppe größte Bedeutung gewann. auf all diesen märkten bestand Bedarf an modernen versicherungs-lösungen, die auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt sind und die Bedürfnisse der kunden sehr deutlich berücksichtigen. im jahre 1993 trennten sich bekanntlich die tschechische und die slowakische republik. heute besteht neben der erfolgreichen kooperativa in Bratislava eine Gesellschaft gleichen namens mit hauptsitz in Prag. einen gewaltigen sprung nach vorne machte die tschechische kooperativa im jahre 1999, die slowakische im jahr 2001, als in der kfz-haftpflichtversicherung das bis dahin geltende staatliche monopol endgültig fiel. Binnen weniger Wochen konnte die Gesellschaft in tschechien rund 1,1 millionen neue kunden gewinnen und eben so viele Polizzen ausstellen; in normale arbeitszeit umgerechnet, wurde alle sieben sekunden ein neuer kunde gewonnen, eine Polizze ausgestellt bzw. versicherungsprämien bezahlt. Dies stellte das junge unternehmen vor eine große logistische herausforderung. hunderte studenten mussten engagiert werden, um mit dem andrang fertig zu werden: vor den Filialen standen die menschen schlange, tische wurden auf die straße gestellt, um den ansturm von neuen kunden zu bewältigen. nach wenigen Wochen hatte die Gesellschaft mit einem schlag in der kfz-haftpflichtversicherung einen marktanteil von 20 % in tschechien erzielt. 13

16 keď o 2 roky neskôr prebehla demonopolizácia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel na slovensku, bola motivácia slovenských kolegov enormná. Počas víkendov sa pobočky premenili na ubytovne, cieľom bolo ušetriť čas a zvládnuť celý nával práce. slovenskí kolegovia chceli úspech českých kolegov podľa možnosti predstihnúť. ich úsilie viedlo k trhovému podielu v tomto segmente vo výške skoro 25 %. táto akvizičná akcia oboch kooperatív bola s istotou najväčším úspechom poisťovne v moderných dejinách krajiny. z poistno-technického hľadiska bola však táto silná angažovanosť spojená aj s rizikami. Štatistiky s dostatočnou výpovednou hodnotou, potrebné na kalkuláciu poistného, totiž skoro neexistovali. Počet áut bol síce známy, aj ich priemerný vek, menej však skutočná frekvencia škôd. vzhľadom na túto situáciu boli ostatní poisťovatelia veľmi zdržanliví. vďaka úspechu kooperativy sa táto skupina stala jednotkou v krajine a položila základ pre ďalšie kroky do strednej a východnej európy. skutočnosť, že tento koncern dnes zohráva vedúcu úlohu aj v priestore strednej a východnej európy, veľmi podstatne súvisí so skúsenosťami kooperativy. Dovoľte mi zhrnúť tieto faktory úspechu: 1. Fokus stredná a východná Európa. jasné strategické zameranie našej skupiny na strednú a východnú európu sa vykryštalizovalo, ako som už spomenul, po úspešnom založení poisťovne vo vtedajšom Československu. zistili sme, že na trhoch strednej a východnej európy a neskôr aj v juhovýchodnej európe, vládne veľký dopyt po moderných poisťovacích riešeniach, ktoré by boli prispôsobené lokálnym podmienkam a ktoré by na rozdiel od etablovaných štátnych poisťovní veľmi výrazne zohľadňovali predovšetkým potreby klientov. 2. Riadiť lokálne, myslieť globálne v rámci nášho koncernu vládne jasný konsenzus v názore, že lokálny manažment konkrétnej krajiny najlepšie pozná potreby svojich klientov a môže teda konať veľmi nezávisle, rýchlo a efektívne v zmysle potrieb klientov a firmy. tento názor sa zakladá na presvedčení, a doterajšie skúsenosti z tohto regiónu to len potvrdzujú, že v globálnej súťaži by malo byť silne zdôraznené poznanie špecifických daností a regionálnych zvláštností trhu. je to potrebné, ak chceme úspešne osloviť klientov a vytvoriť si vzťah, ktorý pre obe strany sľubuje dlhodobý úspech. centrála spoločnosti poskytuje lokálnemu manažmentu v prípade potreby podporu a vykonáva okrem toho koordinačné aktivity. 3. Stratégia viacerých značiek naša skupina je skoro na všetkých trhoch zastúpená viacerými značkami. Prvé pozitívne skúsenosti s takzvanou stratégiou viacerých značiek sme získali v rakúsku po akvizícii spoločnosti Donau versicherung. táto stratégia odlišuje náš koncern od väčšiny ostatných. skoro všetky spoločnosti, a teda aj dcérske a sesterské spoločnosti kooperativy, používajú s hrdosťou svoje vlastné meno. väčšinou totiž ide o dobre etablované značky, ktoré obyvateľstvo pozná. zachovanie týchto značiek je zároveň aj výrazom rešpektu a partnerstva v rámci koncernu. lokálne značky chápeme ako vlastné meno, doplnené priezviskom vienna insurance Group. Predovšetkým pre menšie spoločnosti je to výhodou, pretože tak môžu jasne a výrazne vyzdvihnúť svoju príslušnosť ku kapitálovo silnému a dôveryhodnému koncernu. konkurenti kritizujú túto stratégiu, pretože ju interpretujú ako príliš drahú. my to vidíme inak. viac spoločností, ktoré vystupujú ako účastníci trhu, dokáže trh lepšie pokryť a osloviť rôzne segmenty klientov lepšie, ako keby bolo všetko centralizované. 14

17 als zwei jahre später in der slowakei ebenfalls die kfz-haftpflicht privatisiert wurde, war die motivation der mitarbeiter hier im lande enorm. über das Wochenende wurden die Filialen auch als schlafräume verwendet; eben um zeit zu sparen und die große menge anfallender arbeit zu bewältigen. Die slowakischen kolleginnen und kollegen wollten den erfolg ihrer tschechischen Freunde nach möglichkeit übertreffen. Die leistungen führten zu einem marktanteil in diesem segment von knapp 25 %. Diese kundengewinnungsaktion beider kooperativas stellt sicherlich den größten erfolg eines versicherers in der modernen Geschichte eines landes dar. Dabei war, vom versicherungstechnischen standpunkt aus gesehen, dieses starke engagement auch mit risken verbunden. Denn es gab kaum aussagekräftige statistiken, wie man sie für eine vernünftige Prämienkalkulation braucht. man wusste zwar die zahl der autos, ihr durchschnittliches alter, weniger aber über die echte schadenshäufigkeit. angesichts dieses umfeldes waren andere versicherer sehr zurückhaltend. Dank des erfolges der kooperativa ist diese Gruppe zur nummer. 1 des landes aufgestiegen und hat den Grundstein für den weiteren schritt nach zentral- und osteuropa geöffnet. Dass dieser konzern heute auch in zentral- und osteuropa die führende rolle darstellt, ist sehr wesentlich auf die erfahrungen der kooperativa zurückzuführen. lassen sie mich die erfolgsfaktoren zusammenfassen: 1. Fokus Zentral- und Osteuropa Der klare strategische Fokus unserer Gruppe auf zentral- und osteuropa kristallisierte sich, wie bereits erwähnt, nach dem erfolg der Gründung der versicherungsgesellschaft in der damaligen tschechoslowakei heraus. Wir stellten fest, dass auf den märkten in osteuropa, später zunehmend auch in südosteuropa, ein hoher Bedarf nach modernen versicherungslösungen bestand, die auf die lokalen Gegebenheiten abgestimmt sind und, im Gegensatz zu den etablierten staatlichen versicherungen, besonders die Bedürfnisse der kunden sehr deutlich berücksichtigen. 2. Lokal lenken, global denken innerhalb unseres konzerns besteht ein klarer konsens darüber, dass ein lokales management im jeweiligen land die Bedürfnisse seiner kunden am besten kennt und daher auch sehr unabhängig, rasch und effizient im sinne des Wohlergehens der kunden und des unternehmens handeln können muss. Dahinter stehen die überzeugung und das durch die bisherige erfahrung in dieser region angeeignete Wissen, dass in einem globalen Wettbewerb die spezifischen kenntnisse und regionalen Besonderheiten der märkte besonders hohe Beachtung finden sollen. Dies ist nötig, um kunden erfolgreich ansprechen zu können und so eine für beide seiten langfristig erfolg versprechende Beziehung zu schaffen. Die zentrale der Gruppe bietet dem lokalen management bei Bedarf hilfestellung und verfolgt darüber hinaus koordinierende aktivitäten. 3. Mehrmarkenstrategie auf fast allen unseren märkten tritt die Gruppe mit mehreren verschiedenen marken auf. Die ersten positiven erfahrungen mit der sogenannten mehrmarkenstrategie konnten in Österreich mit dem erwerb der Donau versicherung gesammelt werden. mit dieser strategie unterscheidet sich der konzern von nahezu allen anderen. Beinahe alle Gesellschaften so auch die tochter- und schwester-gesellschaften der kooperativa führen stolz ihren eigenen namen. es handelt sich dabei ja um meist gut eingeführte und bei der Bevölkerung bekannte marken. Die Beibehaltung dieser marken ist auch ein ausdruck des respekts und der Partnerschaft innerhalb des konzerns. Wir bezeichnen die lokale marke als vornamen, ergänzt um den Familiennamen vienna insurance Group. Dies ist vor allem für kleinere Gesellschaften ein vorteil, da damit die zugehörigkeit zu einem kapitalstarken und vertrauenswürdigen konzern klar und deutlich hervorgehoben wird. mitbewerber kritisierten diese strategie, weil sie als zu teuer interpretiert wird. Wir sehen das anders: mehrere Gesellschaften, die als marktbewerber auftreten, können diesen besser ausschöpfen und verschiedene kundensegmente ansprechen, als wenn alles zentralisiert wäre. 15

18 Predpokladom je, aby boli spoločnosti úspešné a aby administratívne činnosti, ako je výpočtová technika, ekonomický úsek atď., ktoré nie sú zákazníkom na očiach, boli vybavované podľa možnosti pre všetky spoločnosti spoločne. 4. Rozmanitosť odbytových ciest rozmanitosť odbytových ciest zabezpečuje optimálny prístup ku zákazníkom a je jasným výrazom možností, ktoré poskytuje stratégia viacerých značiek. jadrom obchodnej oblasti je štáb obchodnej služby s vlastnými obchodníkmi, spolupracujúcimi obchodníkmi a agentmi. okrem toho existujú aj partnerstvá a kooperácie s maklérmi, viacnásobnými agentmi, štruktúrovaným odbytom a bankami. už niekoľko rokov koncern udržiava v odbyte úzky a vzájomný partnerský vzťah so spoločnosťou erste Group. Dobre nastavený a angažovaný odbyt je predpokladom pre úspešné naplnenie obchodného potenciálu. to platí predovšetkým pre podnik služieb, ktorý ponúka na predaj neviditeľný tovar. 5. Diverzifikácia Diverzifikácia je podstatným predpokladom na to, aby sme produkt istota mohli skutočne ponúkať aj v krízových časoch. koncern sa usiluje riziká obmedziť čo najširším rozptylom. Diverzifikáciu však u nás nechápeme len z hľadiska produktov, regiónov a odbytových ciest. Diverzifikácia je samozrejmou podstatou nášho investmentu a zaistenia. keďže ekonomický vývoj v strednej a východnej európe prebieha v každej krajine inak, môže naša skupina lepšie podchytiť pokles konjunkturálneho vývoja v jednej krajine a vyrovnať ho pozitívnym vývojom iných krajín v rámci koncernu. je to dôsledok geografickej diverzifikácie a regionálneho rozptylu rizika. v oblasti investmentu veľmi vedome investujeme predovšetkým do investícií s trvalou udržateľnosťou rozvoja. to okrem iného znamená aj to, že investujeme predovšetkým do tých krajín, z ktorých pochádza poistné a zisk. to je zároveň aj podstatný dôvod našich relatívne veľmi nízkych opravných položiek, ktoré sme museli vytvoriť z investícií v takzvaných krajinách PiiGs (Portugalsko, taliansko, írsko, Grécko, Španielsko). v oblasti zaistenia dosahujeme vysoký rozptyl vďaka zapojeniu skoro všetkých renomovaných zaisťovateľov s vysokou bonitou. Úspech našej skupiny v aktuálne 25 krajinách strednej a východnej európy bude navždy pevne spojený so skúsenosťami skupiny kooperativa na slovensku, so sídlom v Bratislave. expanzia do strednej a východnej európy začala tu a preniesla sa do iných krajín sve. skúsenosti a know-how, ktoré sme pritom získali, boli pre tento vývoj veľmi podstatné. na záver by som nerád nespomenul, že za výrazné ekonomické znalosti mnohých kolegov našej skupiny vďačíme okolnosti, že mnohí špičkoví manažéri vo vedení skupiny kooperatíva v tejto krajine, ale aj v kontrolingu centrály, sú absolventmi tejto univerzity. Ďakujem vám za pozornosť. Pramene: sigma Štatistiky a materiály tlačového oddelenia a generálneho sekretariátu vig, kooperativy a iných oddelení skupiny. 16

19 voraussetzung hiefür ist, dass die Gesellschaften erfolgreich sind und die verwaltungstätigkeiten, wie edv, rechnungswesen etc., die nicht im Blickfeld der kunden stehen, nach möglichkeit für alle Gesellschaften gemeinsam erledigt werden. 4. Multikanalvertrieb eine vielzahl von vertriebswegen sichert einen optimalen kundenzugang und ist ein deutlicher ausdruck der möglichkeiten, die die mehrmarkenstrategie bietet. Den kern des verkaufsbereiches bildet der außendienstmitarbeiterstab mit angestellten, mitarbeitern und agenten. Darüber hinaus gibt es Partnerschaften und kooperationen mit maklern, mehrfachagenten, strukturvertrieben und Banken. seit mehreren jahren ist der konzern mit der erste Group in eine enge wechselseitige vertriebspartnerschaft getreten. ein gut aufgestellter und engagierter vertrieb ist die voraussetzung für eine erfolgreiche ausschöpfung des Geschäftspotentials. Dies gilt insbesondere für ein Dienstleistungsunternehmen, das eine unsichtbare Ware zum kauf anbietet. 5. Diversifikation Die Diversifikation ist eine wesentliche voraussetzung, um das Produkt sicherheit auch wirklich krisenfest anbieten zu können. so ist der konzern bestrebt, die risken durch möglichst weite streuung zu begrenzen. Die Diversifikation wird aber nicht nur nach Produkten, nach regionen und nach vertriebsarten verstanden: sie ist selbstredend auch ein kernstück unserer veranlagung und rückversicherung. Da die wirtschaftliche entwicklung in zentral- und osteuropa von land zu land unterschiedlich verläuft, können für unsere Gruppe konjunkturdämpfer in einem land durch positive entwicklungen in anderen ländern besser abgefangen und innerhalb der Gruppe ausgeglichen werden. Dies ist eine Folge der geographischen Diversifikation und regionalen risikostreuung. im Bereich der veranlagungen wird ganz bewusst vor allem in nachhaltige anlageformen investiert. Darunter verstehen wir auch, dass wir insbesonders in jenen ländern unsere investments platzieren, aus denen die Prämieneinnahmen und Gewinne kommen. Dies ist ein wesentlicher Grund für unsere relativ gesehen sehr geringen Wertberichtigungen, die wir aus investitionen in den sogenannten PiiGs (Portugal, italien, irland, Griechenland, spanien) ländern vornehmen müssen. im Bereich der rückversicherung erfolgt eine deutliche streuung durch einbindung nahezu aller namhaften rückversicherer mit hoher Bonität. Der erfolg unserer Gruppe in derzeit 25 ländern zentral- und osteuropas wird immer tief und fest mit den erfahrungen der kooperativa Gruppe in der slowakischen republik mit sitz in Bratislava verbunden sein. Der aufbruch nach zentral- und osteuropa erfolgte von hier aus in andere länder in cee. Die erfahrungen und das dabei erworbene know-how sind für diese expansion sehr wesentlich gewesen. abschließend darf nicht unerwähnt bleiben, dass die hohen wirtschaftlichen kenntnisse vieler mitarbeiter unserer Gruppe auf den umstand zurückzuführen sind, dass eine reihe von spitzenkräften in der Führung der kooperativa Gruppe hier im lande, aber auch im controlling der konzernzentrale, absolventen dieser universität sind. vielen Dank für ihre aufmerksamkeit. Quellnachweis: sigma statistiken unterlagen aus dem Presse- und Generalsekretariatsbereich der vig, kooperativa und anderen abteilungen der Gruppe. 17

20 obchodný radca Dr. Günter Geyer ŽivotoPis kariéra 1974 Wiener städtische versicherung 1983 predseda predstavenstva spoločnosti union versicherung 1988 člen predstavenstva spoločnosti Wiener städtische 1991 zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Wiener städtische 1999 generálny riaditeľ Donau versicherung generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Wiener städtische versicherung ag vienna insurance Group od roku 2006 júl 2008 jún 2010 od augusta 2010 predseda predstavenstva Wiener städtische Wechselseitiger versicherungsverein vermögensverwaltung vienna insurance Group prezident rakúskeho poisťovacieho zväzu (od nadobudnutia právoplatnosti rozčlenenia) generálny riaditeľ a predseda predstavenstva skupiny vienna insurance Group ag Wiener versicherung Gruppe Ďalej Členstvo v dozorných radách: o. i. kooperativa (Česká republika), kooperativa (slovensko), union Biztosító (maďarsko), Donau versicherung, s versicherung, casinos austria, sozialbau, Österreichisches verkehrsbüro, Wien holding Gmbh. vzdelanie Štúdium právnych vied vyznamenania 1992 udelenie veľkého čestného odznaku spolkovej krajiny Burgenland 1998 udelenie veľkej striebornej medaily hospodárskej komory viedeň 2004 udelenie zlatej medaily slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 2005 udelenie zlatého čestného odznaku za zásluhy o spolkovú krajinu viedeň 2007 udelenie ceny primátora mesta Bratislava udelenie veľkého zlatého čestného odznaku za zásluhy o republiku rakúsko udelenie veľkého tirolského rádu orla 2011 udelenie ceny karla leitla za partnerstvo v pracovnom svete osobné ÚDaje narodený 31. júla 1943, ženatý, dve deti 18

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln

Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Glaube an die Existenz von Regeln für Vergleiche und Kenntnis der Regeln Regeln ja Regeln nein Kenntnis Regeln ja Kenntnis Regeln nein 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Glauben Sie, dass

Mehr

Papa - was ist American Dream?

Papa - was ist American Dream? Papa - was ist American Dream? Das heißt Amerikanischer Traum. Ja, das weiß ich, aber was heißt das? Der [wpseo]amerikanische Traum[/wpseo] heißt, dass jeder Mensch allein durch harte Arbeit und Willenskraft

Mehr

Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen. EinkommensSicherungsKonzept

Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen. EinkommensSicherungsKonzept Sichern Sie Ihr Einkommen vor Risiken und Nebenwirkungen EinkommensSicherungsKonzept Es reicht nicht, Arbeit zu haben. Man muss auch arbeiten können. Einen gesicherten Arbeitsplatz zu haben, zählt heute

Mehr

Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel

Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel 1 Denken und Träumen - Selbstreflexion zum Jahreswechsel Welches sinnvolle Wort springt Ihnen zuerst ins Auge? Was lesen Sie? Welche Bedeutung verbinden Sie jeweils damit? 2 Wenn Sie an das neue Jahr denken

Mehr

Fakten zur geförderten Pflegezusatzversicherung.

Fakten zur geförderten Pflegezusatzversicherung. Fakten zur geförderten Pflegezusatzversicherung. Historischer Schritt für die soziale Sicherung in Deutschland Seit dem 1. Januar 2013 zahlt der Staat einen Zuschuss für bestimmte private Pflegezusatzversicherungen.

Mehr

ONLINE-AKADEMIE. "Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht" Ziele

ONLINE-AKADEMIE. Diplomierter NLP Anwender für Schule und Unterricht Ziele ONLINE-AKADEMIE Ziele Wenn man von Menschen hört, die etwas Großartiges in ihrem Leben geleistet haben, erfahren wir oft, dass diese ihr Ziel über Jahre verfolgt haben oder diesen Wunsch schon bereits

Mehr

Wir wollten schon immer ruhig schlafen. Rundum versichert mit der Kompakt-Police.

Wir wollten schon immer ruhig schlafen. Rundum versichert mit der Kompakt-Police. Wir wollten schon immer ruhig schlafen. Rundum versichert mit der Kompakt-Police. NAME: WOHNORT: ZIEL: PRODUKT: Armin Naudorf Braunschweig Ein Versicherungsprodukt mit Rundum-Sicherheit. Kompakt-Police

Mehr

EARSandEYES-Studie: Elektronisches Bezahlen

EARSandEYES-Studie: Elektronisches Bezahlen www.girocard.eu Management Summary EARSandEYES-Studie: Elektronisches Bezahlen Management Summary August 2014 Seite 1 / 6 EARSandEYES-Studie: Elektronisches Bezahlen Der Trend geht hin zum bargeldlosen

Mehr

Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben

Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben 29.12.2015 PRESSEINFORMATION Generali Geldstudie: Wofür Österreicher 2016 Geld ausgeben MEHR GELD FÜR URLAUB, WOHNEN UND SPORT KAUFKRAFT ETWAS STÄRKER ALS IM VORJAHR Rückfragehinweis Angelika Knap Pressesprecherin

Mehr

micura Pflegedienste München/Dachau GmbH

micura Pflegedienste München/Dachau GmbH micura Pflegedienste München/Dachau GmbH 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE 3 Im Laufe eines Lebens verändern sich die Bedürfnisse. micura Pflegedienste München/ Dachau schließt die Lücke einer eingeschränkten

Mehr

Ich will den Kopf frei haben! Rundum versichert mit der SecurFlex Police.

Ich will den Kopf frei haben! Rundum versichert mit der SecurFlex Police. Ich will den Kopf frei haben! Rundum versichert mit der SecurFlex Police. NAME: Bodo Kleinschmidt mit Thea WOHNORT: Regensburg ZIEL: Eine Police mit starkem Schutz und hoher Flexibilität. PRODUKT: SecurFlex

Mehr

Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl

Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut wird, dass sie für sich selbst sprechen können Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen, denen nicht zugetraut Von Susanne Göbel und Josef Ströbl Die Ideen der Persönlichen Zukunftsplanung stammen aus Nordamerika. Dort werden Zukunftsplanungen schon

Mehr

Statement. Dr. Jens Sträter zeb/rolfes.schierenbeck.associates

Statement. Dr. Jens Sträter zeb/rolfes.schierenbeck.associates Statement Dr. Jens Sträter zeb/rolfes.schierenbeck.associates Das mittelständische Firmenkundengeschäft in Deutschland Zufriedenheit, Erwartungen und Anregungen des deutschen Mittelstands Pressegespräch

Mehr

Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig?

Pädagogik. Melanie Schewtschenko. Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe. Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Pädagogik Melanie Schewtschenko Eingewöhnung und Übergang in die Kinderkrippe Warum ist die Beteiligung der Eltern so wichtig? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung.2 2. Warum ist Eingewöhnung

Mehr

Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren

Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren Lineargleichungssysteme: Additions-/ Subtraktionsverfahren W. Kippels 22. Februar 2014 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 2 Lineargleichungssysteme zweiten Grades 2 3 Lineargleichungssysteme höheren als

Mehr

FORSA-STUDIE ARBEIT, FAMILIE, RENTE WAS DEN DEUTSCHEN SICHERHEIT GIBT

FORSA-STUDIE ARBEIT, FAMILIE, RENTE WAS DEN DEUTSCHEN SICHERHEIT GIBT Presse Information FORSA-STUDIE ARBEIT, FAMILIE, RENTE WAS DEN DEUTSCHEN SICHERHEIT GIBT Sicherheit geht vor: 87 Prozent der Deutschen setzen bei der Altersvorsorge vor allem auf Garantien Deutsche gestalten

Mehr

Private Altersvorsorge

Private Altersvorsorge Private Altersvorsorge Datenbasis: 1.003 Befragte im Alter von 18 bis 65 Jahren, bundesweit Erhebungszeitraum: 10. bis 16. November 2009 Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: HanseMerkur,

Mehr

Schnellstart - Checkliste

Schnellstart - Checkliste Schnellstart - Checkliste http://www.ollis-tipps.de/schnellstart-in-7-schritten/ Copyright Olaf Ebers / http://www.ollis-tipps.de/ - Alle Rechte vorbehalten - weltweit Seite 1 von 6 Einleitung Mein Name

Mehr

Lebenslanges Wohnrecht im GDA-Wohnstift: Sorglos mehr vom Leben. Raum für Persönlichkeit

Lebenslanges Wohnrecht im GDA-Wohnstift: Sorglos mehr vom Leben. Raum für Persönlichkeit Lebenslanges Wohnrecht im GDA-Wohnstift: Sorglos mehr vom Leben. Raum für Persönlichkeit Mietfreies Wohnen auf Lebenszeit. GDA-Wohnrecht eine clevere Investition in die eigene Zukunft. Mit dem Erwerb Ihres

Mehr

Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche?

Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? 6 Was sind Jahres- und Zielvereinbarungsgespräche? Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren

Mehr

Mehr Geld. Mehr Strategie. Mehr Service. Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eg

Mehr Geld. Mehr Strategie. Mehr Service. Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eg Mehr Geld. Mehr Strategie. Mehr Service. R Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eg Schön, dass Sie sich näher über uns informieren! Unsere Bank bietet ihren Kunden seit über 115 Jahren einen sicheren und

Mehr

Ergebnisse: Online- Fundraising Studie 2011 von Thomas Seidl & Altruja GmbH

Ergebnisse: Online- Fundraising Studie 2011 von Thomas Seidl & Altruja GmbH Ergebnisse: Online- Fundraising Studie 2011 von Thomas Seidl & Altruja GmbH Im Folgenden stellen wir Ihnen die Resultate der von Thomas Seidl und der Altruja GmbH durchgeführten Studie zum Thema - vor.

Mehr

Gutes Leben was ist das?

Gutes Leben was ist das? Lukas Bayer Jahrgangsstufe 12 Im Hirschgarten 1 67435 Neustadt Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Landwehrstraße22 67433 Neustadt a. d. Weinstraße Gutes Leben was ist das? Gutes Leben für alle was genau ist das

Mehr

Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU

Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU Verband der TÜV e. V. STUDIE ZUM IMAGE DER MPU 2 DIE MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG (MPU) IST HOCH ANGESEHEN Das Image der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) ist zwiespältig: Das ist

Mehr

Themen neu 2/Lektion 2 Schule, Ausbildung, Beruf Schreiben & Sprechen

Themen neu 2/Lektion 2 Schule, Ausbildung, Beruf Schreiben & Sprechen Schreiben & Sprechen Schreiben Sie Texte, und vergleichen Sie die Texte mit den Texten im Kursbuch auf Seite 24. Florian Gansel, 28, Landwirt Eltern / Bauernhof, Landwirt / keine Lust, jüngerer Bruder

Mehr

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky

Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky #upj15 #upj15 Staatssekretär Dr. Günther Horzetzky Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie,

Mehr

expopharm 30. September 2015

expopharm 30. September 2015 expopharm 30. September 2015 Dr. Martin Zentgraf Vorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.v. - Es gilt das gesprochene Wort - Seite 2 Sehr geehrter Herr Schmidt, sehr geehrter

Mehr

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen scheuen den administrativen und. finanziellen Aufwand, eine betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen scheuen den administrativen und. finanziellen Aufwand, eine betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter Pressemitteilung 29.2014 Kienbaum-Studie zur Verbreitung und Gestaltung betrieblicher Altersversorgung Erst jeder zweite Mittelständler bietet betriebliche Altersversorgung Gummersbach, 4. Juli 2014 Der

Mehr

mehrmals mehrmals mehrmals alle seltener nie mindestens **) in der im Monat im Jahr 1 bis 2 alle 1 bis 2 Woche Jahre Jahre % % % % % % %

mehrmals mehrmals mehrmals alle seltener nie mindestens **) in der im Monat im Jahr 1 bis 2 alle 1 bis 2 Woche Jahre Jahre % % % % % % % Nicht überraschend, aber auch nicht gravierend, sind die altersspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit des Apothekenbesuchs: 24 Prozent suchen mindestens mehrmals im Monat eine Apotheke auf,

Mehr

Primzahlen und RSA-Verschlüsselung

Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Primzahlen und RSA-Verschlüsselung Michael Fütterer und Jonathan Zachhuber 1 Einiges zu Primzahlen Ein paar Definitionen: Wir bezeichnen mit Z die Menge der positiven und negativen ganzen Zahlen, also

Mehr

Avenue Oldtimer Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge. Ihre Leidenschaft, gut versichert

Avenue Oldtimer Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge. Ihre Leidenschaft, gut versichert Avenue Oldtimer Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge Ihre Leidenschaft, gut versichert Die Versicherung für aussergewöhnliche Fahrzeuge Sicherheit für das Objekt Ihrer Leidenschaft Die Versicherung von Sammlerfahrzeugen

Mehr

Was ist das Budget für Arbeit?

Was ist das Budget für Arbeit? 1 Was ist das Budget für Arbeit? Das Budget für Arbeit ist ein Persönliches Geld für Arbeit wenn Sie arbeiten möchten aber nicht mehr in einer Werkstatt. Das gibt es bisher nur in Nieder-Sachsen. Und in

Mehr

Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg

Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg Wir machen neue Politik für Baden-Württemberg Am 27. März 2011 haben die Menschen in Baden-Württemberg gewählt. Sie wollten eine andere Politik als vorher. Die Menschen haben die GRÜNEN und die SPD in

Mehr

BPI-Pressekonferenz. Statement. Dr. Martin Zentgraf. Geschäftsführer der Desitin Arzneimittel GmbH und Mitglied des BPI-Vorstandes Berlin

BPI-Pressekonferenz. Statement. Dr. Martin Zentgraf. Geschäftsführer der Desitin Arzneimittel GmbH und Mitglied des BPI-Vorstandes Berlin BPI-Pressekonferenz Statement Dr. Martin Zentgraf Geschäftsführer der Desitin Arzneimittel GmbH und Mitglied des BPI-Vorstandes Berlin Es gilt das gesprochene Wort Berlin, den 26. September 2012 Seite

Mehr

Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär.

Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär. Ich will im Krankenhaus eine V.I.P.-Behandlung. Die Kranken-Zusatzversicherung V.I.P. stationär. NAME: Daniela Fontara WOHNORT: Bonn ZIEL: Behandlung nach Maß PRODUKT: V.I.P. Tarife stationär Wie kann

Mehr

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ) An wen wende ich mich im Schadensfall? Egal für welche Versicherungsgesellschaft Sie sich entschieden haben, Sie wenden sich bitte immer an uns. Wir leiten Ihre Schadensmeldung sofort an die zuständige

Mehr

Erst Lesen dann Kaufen

Erst Lesen dann Kaufen Erst Lesen dann Kaufen ebook Das Geheimnis des Geld verdienens Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist - so geht s den meisten Leuten. Sind Sie in Ihrem Job zufrieden - oder würden Sie lieber

Mehr

Christian Zahn. Perspektive der Krankenversicherung. bei der Präsentation des Sonderpostwertzeichens. 100 Jahre Reichsversicherungsordnung

Christian Zahn. Perspektive der Krankenversicherung. bei der Präsentation des Sonderpostwertzeichens. 100 Jahre Reichsversicherungsordnung Perspektive der Krankenversicherung bei der Präsentation des Sonderpostwertzeichens 100 Jahre Reichsversicherungsordnung Christian Zahn Vorsitzender des Verwaltungsrats des GKV-Spitzenverbandes Präsentation

Mehr

Unser Auto: So individuell wie unsere Versicherung!

Unser Auto: So individuell wie unsere Versicherung! Unser Auto: So individuell wie unsere Versicherung! Unsere neue Kfz-Versicherung bietet individuell auf Sie zugeschnittenen Schutz, wie Sie ihn sich wünschen. Die Sicherheit, die Sie wünschen. Ganz persönlich.

Mehr

IV/M.183 - SCHWEIZER RÜCK / ELVIA

IV/M.183 - SCHWEIZER RÜCK / ELVIA DE Fall Nr. IV/M.183 - SCHWEIZER RÜCK / ELVIA Nur der deutsche Text ist verfügbar und verbindlich. VERORDNUNG (EWG) Nr. 4064/89 ÜBER FUSIONSVERFAHREN Artikel 6, Absatz 1, b KEINE EINWÄNDE Datum: 14.01.1992

Mehr

Sport & Aktiv. American Express Reise & Lifestyle. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express.

Sport & Aktiv. American Express Reise & Lifestyle. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express. American Express Reise & Lifestyle Sport & Aktiv Versicherung Alles über Ihre neue von American Express. Willkommen zu mehr Sicherheit Hier finden Sie alle Leistungen, die Sie mit Ihrer neuen Versicherung

Mehr

micura Pflegedienste Köln

micura Pflegedienste Köln micura Pflegedienste Köln 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE 3 Im Laufe eines Lebens verändern sich die Bedürfnisse. micura Pflegedienste schließt die Lücke einer eingeschränkten Lebensführung. Viele Alltäglichkeiten

Mehr

FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS

FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS FINANZWISSEN UND VORSORGEPRAXIS Burgenland Eine Studie von GfK-Austria im Auftrag von s Versicherung, Erste Bank und Sparkassen 13. Juli 2011 Daten zur Untersuchung Thema Befragungszeitraum Grundgesamtheit

Mehr

Elternzeit Was ist das?

Elternzeit Was ist das? Elternzeit Was ist das? Wenn Eltern sich nach der Geburt ihres Kindes ausschließlich um ihr Kind kümmern möchten, können sie bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit beantragen. Während der Elternzeit ruht das

Mehr

Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.

Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Predigt Salvenmoser: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Vor einigen Tagen habe ich folgende Meldung in der örtlichen Presse gelesen: Blacky Fuchsberger will ohne Frau nicht leben. Der Entertainer

Mehr

Vorsorgeverhalten und Pensionskonto Neu Steiermark

Vorsorgeverhalten und Pensionskonto Neu Steiermark Vorsorgeverhalten und Pensionskonto Neu Steiermark Eine Studie von GfK-Austria im Auftrag der s Versicherung, Erste Bank & Sparkassen Graz, 2. September 2014 Daten zur Untersuchung Befragungszeitraum 2014

Mehr

1. Weniger Steuern zahlen

1. Weniger Steuern zahlen 1. Weniger Steuern zahlen Wenn man arbeitet, zahlt man Geld an den Staat. Dieses Geld heißt Steuern. Viele Menschen zahlen zu viel Steuern. Sie haben daher wenig Geld für Wohnung, Gewand oder Essen. Wenn

Mehr

ES GEHT NICHTS ÜBER EX-AZUBIS, Leiter der Fertigung, Produktbereich Blech, bei

ES GEHT NICHTS ÜBER EX-AZUBIS, Leiter der Fertigung, Produktbereich Blech, bei 20 Vertrauen aufbauen ES GEHT NICHTS ÜBER EX-AZUBIS, Leiter der Fertigung, Produktbereich Blech, bei ThyssenKrupp schwört auf seine Azubis. Einer von ihnen,, wurde sogar Deutschlands Bester. Was sagt der

Mehr

Wenn der Chef den Chefarzt zahlt: Darum ist die betriebliche Krankenversicherung für (manche) Vermittler so spannend

Wenn der Chef den Chefarzt zahlt: Darum ist die betriebliche Krankenversicherung für (manche) Vermittler so spannend Wenn der Chef den Chefarzt zahlt: Darum ist die betriebliche Krankenversicherung für (manche) Vermittler so spannend Die betriebliche Krankenversicherung ist in Zeiten des Fachkräftemangels oft das Zünglein

Mehr

Lösungen mit Strategie

Lösungen mit Strategie Lösungen mit Strategie Imagebroschüre Daaden Zeichen setzen Wenn sich Unternehmenserfolg über»anfangen im Kleinen und Streben nachgroßem«definiert, dann blicken wir nicht nur auf eine lange Tradition,

Mehr

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 Wiener Städtische Konzern von Jänner bis September 2005 (nach IFRS)*: Starke Steigerung des Konzerngewinns (vor Steuern) auf rd. 188 Mio. Euro Gewinn-Ziel (vor Steuern)

Mehr

Schön, dass ich jetzt gut

Schön, dass ich jetzt gut Schön, dass ich jetzt gut versorgt werde. Und später? Unsere private Pflegezusatzversicherung ermöglicht im Pflegefall eine optimale Betreuung. Solange es geht sogar zu Hause und das schon für monatlich.*

Mehr

Versetzungsgefahr als ultimative Chance. ein vortrag für versetzungsgefährdete

Versetzungsgefahr als ultimative Chance. ein vortrag für versetzungsgefährdete Versetzungsgefahr als ultimative Chance ein vortrag für versetzungsgefährdete Versetzungsgefährdete haben zum Großteil einige Fallen, die ihnen das normale Lernen schwer machen und mit der Zeit ins Hintertreffen

Mehr

Sparstudie 2014 Ergebnisse Burgenland: Gibt s noch Futter für das Sparschwein?

Sparstudie 2014 Ergebnisse Burgenland: Gibt s noch Futter für das Sparschwein? Sparstudie 2014 Ergebnisse Burgenland: Gibt s noch Futter für das Sparschwein? Hans-Peter Rucker, Landesdirektor der Erste Bank im Burgenland 23.10.2014 Studiendesign Auftraggeber: Erste Bank der oesterreichischen

Mehr

Die Veranlagungs- Pyramide

Die Veranlagungs- Pyramide Die Veranlagungs- Pyramide Die Bank für Ihre Zukunft www.raiffeisen-ooe.at Vermögen aufbauen mehr Spielraum schaffen Sicherheit Sicherheit Ertrag Ertrag Risiko Verfügbarkeit Verfügbarkeit Sicherheit, Ertrag,

Mehr

Deutscher Bürgerpreis. Jetzt bewerben: www.ksk-heidenheim.de/buergerpreis. Deutschland 2016 Integration gemeinsam leben

Deutscher Bürgerpreis. Jetzt bewerben: www.ksk-heidenheim.de/buergerpreis. Deutschland 2016 Integration gemeinsam leben Deutscher Deutscher Bürgerpreis Bürgerpreis 2016 2016 Deutscher Bürgerpreis Jetzt bewerben: www.ksk-heidenheim.de/buergerpreis Deutschland 2016 Integration gemeinsam leben Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mehr

1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - 08.09.2010 19:00 Uhr

1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - 08.09.2010 19:00 Uhr 1: 9. Hamburger Gründerpreis - Kategorie Existenzgründer - Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Dr. Vogelsang, sehr geehrter Herr Strunz, und meine sehr geehrte Damen und Herren, meine

Mehr

Sparen in Deutschland - mit Blick über die Ländergrenzen

Sparen in Deutschland - mit Blick über die Ländergrenzen Sparen in Deutschland - mit Blick über die Ländergrenzen Die wichtigsten Ergebnisse Allianz Deutschland AG, Marktforschung, September 2010 1 1 Sparverhalten allgemein 2 Gründe für das Geldsparen 3 Geldanlageformen

Mehr

Unternehmensleitbild. Vision Mission Werte Spielregeln

Unternehmensleitbild. Vision Mission Werte Spielregeln Unternehmensleitbild Vision Mission Werte Spielregeln Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir genießen heute bei unseren Geschäftspartnern einen ausgezeichneten Ruf. Dazu haben die langjährige erfolgreiche

Mehr

1. Fabrikatshändlerkongress. Schlussworte Robert Rademacher

1. Fabrikatshändlerkongress. Schlussworte Robert Rademacher Robert Rademacher Präsident Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe - Zentralverband - 1. Fabrikatshändlerkongress Schlussworte Robert Rademacher 24. Oktober 2008 Frankfurt Es gilt das gesprochene Wort Meine sehr

Mehr

Konzentration auf das. Wesentliche.

Konzentration auf das. Wesentliche. Konzentration auf das Wesentliche. Machen Sie Ihre Kanzleiarbeit effizienter. 2 Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, die Grundlagen Ihres Erfolges als Rechtsanwalt sind Ihre Expertise und Ihre Mandantenorientierung.

Mehr

Das Russlandbild der Deutschen

Das Russlandbild der Deutschen Thomas Petersen Das Russlandbild der Deutschen Tagung Das Image zwischen Russen und Deutschen im Wandel Stiftung Russki Mir Friedrich-Ebert-Stiftung Moskau, 9. Oktober 2015 1. Deutsch-russische Beziehungen

Mehr

Vermögen sichern - Finanzierung optimieren

Vermögen sichern - Finanzierung optimieren I. Vermögen sichern - Finanzierung optimieren Persönlicher und beruflicher Hintergrund: geboren 1951 Bauernsohn landwirtschaftliche Lehre Landwirtschaftsschule ab 1974 Umschulung zum Bankkaufmann ab 1982

Mehr

Welches Übersetzungsbüro passt zu mir?

Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 1 Welches Übersetzungsbüro passt zu mir? 2 9 Kriterien für Ihre Suche mit Checkliste! Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Übersetzungsbüro das Internet befragen, werden Sie ganz schnell feststellen,

Mehr

Mobile Intranet in Unternehmen

Mobile Intranet in Unternehmen Mobile Intranet in Unternehmen Ergebnisse einer Umfrage unter Intranet Verantwortlichen aexea GmbH - communication. content. consulting Augustenstraße 15 70178 Stuttgart Tel: 0711 87035490 Mobile Intranet

Mehr

Gesundheit PLUS. American Express Gesundheit und Vorsorge. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express.

Gesundheit PLUS. American Express Gesundheit und Vorsorge. Versicherung. Alles über Ihre neue. von American Express. American Express Gesundheit und Vorsorge Gesundheit PLUS Versicherung Alles über Ihre neue von American Express. Willkommen zu mehr Sicherheit Hier finden Sie alle Leistungen, die Sie mit Ihrer neuen Versicherung

Mehr

Vorsorge in der Schweiz Die Sicht der Lebensversicherer. Andreas Zingg Vorsitzender der Kommission für Soziale Fragen des SVV

Vorsorge in der Schweiz Die Sicht der Lebensversicherer. Andreas Zingg Vorsitzender der Kommission für Soziale Fragen des SVV Vorsorge in der Schweiz Die Sicht der Lebensversicherer Andreas Zingg Vorsitzender der Kommission für Soziale Fragen des SVV Vorsorge in der Schweiz Die Sicht der Lebensversicherer 3-Säulen-Konzept Sozialpartnerschaft

Mehr

Mein Laden Beratung und Service mit Herz. Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit.

Mein Laden Beratung und Service mit Herz. Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit. Mein Laden Beratung und Service mit Herz Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit. Ich denke an mein Geschäft, meine Versicherung an mich Als Unternehmer geben Sie jeden Tag 100 % schließlich tragen

Mehr

Grußwort. des Herrn Staatsministers. Prof. Dr. Bausback. bei dem Medizinrecht-Symposium der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe

Grußwort. des Herrn Staatsministers. Prof. Dr. Bausback. bei dem Medizinrecht-Symposium der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Der Bayerische Staatsminister der Justiz Prof. Dr. Winfried Bausback Grußwort des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Bausback bei dem Medizinrecht-Symposium der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und

Mehr

Letzte Krankenkassen streichen Zusatzbeiträge

Letzte Krankenkassen streichen Zusatzbeiträge Zusatzbeiträge - Gesundheitsfonds Foto: D. Claus Einige n verlangten 2010 Zusatzbeiträge von ihren Versicherten. Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2011 ermöglichte den n die Rücknahme der

Mehr

Informationsblatt Induktionsbeweis

Informationsblatt Induktionsbeweis Sommer 015 Informationsblatt Induktionsbeweis 31. März 015 Motivation Die vollständige Induktion ist ein wichtiges Beweisverfahren in der Informatik. Sie wird häufig dazu gebraucht, um mathematische Formeln

Mehr

A2 Lies den Text in A1b noch einmal. Welche Fragen kann man mit dem Text beantworten? Kreuze an und schreib die Antworten in dein Heft.

A2 Lies den Text in A1b noch einmal. Welche Fragen kann man mit dem Text beantworten? Kreuze an und schreib die Antworten in dein Heft. Seite 1 von 5 Text A: Elternzeit A1a Was bedeutet der Begriff Elternzeit? Was meinst du? Kreuze an. 1. Eltern bekommen vom Staat bezahlten Urlaub. Die Kinder sind im Kindergarten oder in der Schule und

Mehr

4. Das neue Recht der GmbH ein Überblick

4. Das neue Recht der GmbH ein Überblick 4. Das neue Recht der GmbH ein Überblick Wie sieht die GmbH-Reform eigentlich aus und was sind ihre Auswirkungen? Hier bekommen Sie einen kompakten Überblick. Einer der wesentlichen Anstöße, das Recht

Mehr

Anleitung über den Umgang mit Schildern

Anleitung über den Umgang mit Schildern Anleitung über den Umgang mit Schildern -Vorwort -Wo bekommt man Schilder? -Wo und wie speichert man die Schilder? -Wie füge ich die Schilder in meinen Track ein? -Welche Bauteile kann man noch für Schilder

Mehr

Pflegeversicherung von AXA: Langfristige Erhaltung der Lebensqualität als zentrale Herausforderung

Pflegeversicherung von AXA: Langfristige Erhaltung der Lebensqualität als zentrale Herausforderung Pflegeversicherung von AXA: Langfristige Erhaltung der Lebensqualität als zentrale Herausforderung E-Interview mit Lutz Lieding Name: Lutz Lieding Funktion/Bereich: Geschäfts- und Produktpolitik Organisation:

Mehr

Fachkenntnisse auf höchstem Niveau

Fachkenntnisse auf höchstem Niveau Fachkenntnisse auf höchstem Niveau sind und bleiben das Selbstverständnis unseres Berufsstandes. Auf den ersten Blick aber lässt sich die Qualität von Steuerberatungsleistungen nur schwer beurteilen. Hinzu

Mehr

Sehr geehrter Herr Präsident [Prof. Dr. Dr. h.c. Greipl], meine sehr geehrten Damen und Herren!

Sehr geehrter Herr Präsident [Prof. Dr. Dr. h.c. Greipl], meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gilt das gesprochene Wort! Ehrenamtsfeier der IHK München und Oberbayern am Montag, 10. Oktober 2011, in München Rede von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr geehrter Herr

Mehr

Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. in Leichter Sprache

Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz von der Bundesvereinigung Lebenshilfe. in Leichter Sprache 1 Wichtige Forderungen für ein Bundes-Teilhabe-Gesetz von der Bundesvereinigung Lebenshilfe in Leichter Sprache 2 Impressum Originaltext Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. Leipziger Platz 15 10117 Berlin

Mehr

Anleitung. Empowerment-Fragebogen VrijBaan / AEIOU

Anleitung. Empowerment-Fragebogen VrijBaan / AEIOU Anleitung Diese Befragung dient vor allem dazu, Sie bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Anhand der Ergebnisse sollen Sie lernen, Ihre eigene Situation besser einzuschätzen und eventuell

Mehr

Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache

Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Informationen zum Ambulant Betreuten Wohnen in leichter Sprache Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Siegen - Wittgenstein/ Olpe 1 Diese Information hat geschrieben: Arbeiterwohlfahrt Stephanie Schür Koblenzer

Mehr

Entscheiden Sie sich...

Entscheiden Sie sich... Entscheiden Sie sich...... für einen spannenden und abwechslungsreichen Beruf mit Perspektiven im Wachstumsmarkt Logistik. Die Zukunft heißt Logistik ist eine gemeinnützige Initiative der studentischen

Mehr

Gute Pflege kostet viel Geld Die Absicherung der individuellen Pflegelücke mit Pflegevorsorge Flex-U.

Gute Pflege kostet viel Geld Die Absicherung der individuellen Pflegelücke mit Pflegevorsorge Flex-U. Gute Pflege kostet viel Geld Die Absicherung der individuellen Pflegelücke mit Pflegevorsorge Flex-U. Pflegelückenrechner Pflegevorsorge Flex-U Die wachsende Bedeutung der Pflege. In den kommenden Jahren

Mehr

Es gilt das gesprochene Wort. Anrede

Es gilt das gesprochene Wort. Anrede Sperrfrist: 28. November 2007, 13.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Statement des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Karl Freller, anlässlich des Pressegesprächs

Mehr

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Freunde,

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Freunde, Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Freunde, wenn ich mir die vergangenen zwei Jahre so vor Augen führe, dann bildete die Aufnahmezeremonie immer den Höhepunkt des ganzen Jahres. Euch heute, stellvertretend

Mehr

Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter!

Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! Wer in Kontakt ist verkauft! Wie reden Sie mit mir? Erfolg im Verkauf durch Persönlichkeit! Potenzialanalyse, Training & Entwicklung für Vertriebsmitarbeiter! www.sizeprozess.at Fritz Zehetner Persönlichkeit

Mehr

Wir wollen führend sein in allem was wir tun.

Wir wollen führend sein in allem was wir tun. Unser Leitbild Wir wollen führend sein in allem was wir tun. Vorwort Wir wollen eines der weltweit besten Unternehmen für Spezialchemie sein. Die Stärkung unserer Unternehmenskultur und unsere gemeinsamen

Mehr

Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund.

Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Gemeinsame Erklärung zur inter-kulturellen Öffnung und zur kultur-sensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrations-Hintergrund. Das ist eine Erklärung in Leichter Sprache. In einer

Mehr

Das Glück wird mehr. Die Sicherheit bleibt. ELTERNZEIT. BVK Bayerische. V ersorgungskammer

Das Glück wird mehr. Die Sicherheit bleibt. ELTERNZEIT. BVK Bayerische. V ersorgungskammer Das Glück wird mehr. Die Sicherheit bleibt. ELTERNZEIT BVK Bayerische V ersorgungskammer Herzlichen Glückwunsch! Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden gratuliert Ihnen herzlich zur Geburt

Mehr

Dr. med. Max Kaplan, Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer

Dr. med. Max Kaplan, Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer Grußwort 22. Arbeitsmedizinische Herbsttagung vom 19.10 bis 21.10.2006 in Würzburg Dr. med. Max Kaplan, Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer am 19.10.2006 in Würzburg Es gilt das gesprochene

Mehr

Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident,

Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident, Rede zu Protokoll TOP 74 Straßenverkehrsrecht Peter Hettlich MdB, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen

Mehr

U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d Q u a l i t ä t s p o l i t i k U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d PURRATIO AG

U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d Q u a l i t ä t s p o l i t i k U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d PURRATIO AG U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d Q u a l i t ä t s p o l i t i k pur ratio U n t e r n e h m e n s l e i t b i l d PURRATIO AG Mörikestraße 30 D-73765 Neuhausen a.d. Fildern Tel.: +49-7158 - 986

Mehr

100-Jahre Alkoholfachstelle 13. September 2012. Referat von Ruedi Hofstetter

100-Jahre Alkoholfachstelle 13. September 2012. Referat von Ruedi Hofstetter Kantonales Sozialamt 100-Jahre Alkoholfachstelle 13. September 2012 Referat von Ruedi Hofstetter (es gilt das gesprochene Wort) Sehr geehrter Herr Stadtrat Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Frau

Mehr

Fremdwährungsanteil bei Tilgungsträgerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1

Fremdwährungsanteil bei Tilgungsträgerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1 Fremdwährungsanteil bei strägerkrediten bei 86 % eine Analyse der Fremdwährungskreditstatistik 1 Christian Sellner 2 Im europäischen Vergleich ist das Volumen der Fremdwährungskredite in Österreich sehr

Mehr

Chancen 2014: Erfolgsfaktor Bibliotheksstrategie

Chancen 2014: Erfolgsfaktor Bibliotheksstrategie Chancen 2014: Erfolgsfaktor Bibliotheksstrategie Ergebnisse der Online-Befragung 1. Verfügt Ihre Bibliothek über eine schirftlich fixierte Strategie bzw. ein Bibliothekskonzept? 2. Planen Sie die Entwicklung

Mehr

Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität.

Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Geyer & Weinig: Service Level Management in neuer Qualität. Verantwortung statt Versprechen: Qualität permanent neu erarbeiten. Geyer & Weinig ist der erfahrene Spezialist für Service Level Management.

Mehr

Meinungen zur Altersvorsorge

Meinungen zur Altersvorsorge Meinungen zur Altersvorsorge Datenbasis: 1.003 Befragte ab 18 Jahren, die nicht in Rente sind Erhebungszeitraum: 19. bis 22. März 2007 statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte Auftraggeber: komm.passion

Mehr