Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015"

Transkript

1 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015

2 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava, ÚIPŠ. 4-krát ročne. ISSN Sign Acta Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom, Dubnický technologický inštitút. 2-krát ročne. ISSN Sign Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drog. závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. Bratislava, Vydavateľstvo V OBZOR. 5-krát ročne. ISSN Sign Bibiana. Revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti. 4-krát ročne. ISSN Sign Bulletin SAK. Bratislava, SAK. 4-krát ročne. ISSN Sign Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy. Nitra, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF. 2-krát ročne. ISSN Sign. 2816

3 Čistý deň. Časopis pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových látok a rizikového správania zdravo, pozitívne a harmonicky. Galanta, Čistý deň. 2-krát ročne. ISSN Sign Dieťa - nielen pre rodičov. Váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva. Bratislava, vydavateľstvo SOLLERTIA. 12-krát ročne. ISSN Sign Dobrá škola. Inšpirácia pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší. Bratislava, EXAM testing. 10-krát ročne. ISSN Sign EFETA - otvor sa. Vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Martin, Spoločnosť pre špec. a lieč. výchovu v SR vo vyd. Emitplus. 4-krát ročne. ISSN Sign Ekonomický časopis. Časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava, Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. 10-krát ročne. ISSN Sign. 110 Enviromagazín. Odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Banská Bystrica, Slovenská agentúra životného prostredia a MŽP SR. 6-krát ročne. ISSN Sign. 2846

4 Família. Kultúrno-spoločenský magazín pre rodiny. Bratislava, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku. 5-krát ročne. ISSN Sign Filozofia. Bratislava, Filozofický ústav SAV. 10-krát ročne. ISSN X Sign. 413 Geografia. Časopis pre základné, stredné a vysoké školy. Bratislava, GEO-servis. 3-krát ročne. ISSN Sign Historická revue. Vedecko-populárny mesačník o dejinách. Bratislava, Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI. 12-krát ročne. ISSN Sign Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. Bratislava, Historický ústav SAV. 4-krát ročne. ISSN Sign. 188 Informácie ZPMP v SR. Bratislava, ZPMP v SR. 5-krát ročne. ISSN Sign. 2826

5 IT Lib. Informačné technológie a knižnice. /Predtým Bulletin CVTI/ Bratislava, CVTI SR. 4-krát ročne. ISSN X Sign Jazykovedný časopis. Bratislava, SAP. 2-krát ročne. ISSN Sign. 504 Knižná revue. Dvojtýždenník o nových knihách. Bratislava, Literárne informačné centrum. 26-krát ročne. ISSN Sign. V2694 Knižnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. Martin, Slovenská národná knižnica. 12-krát ročne. ISSN Sign Kultúra slova. Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6-krát ročne. ISSN Sign. 28 Literárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov. 52-krát ročne. ISSN Sign. V2590

6 Manažment školy v praxi. Odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. Bratislava, IURA EDITION. 12-krát ročne. ISSN Sign Mládež a spoločnosť. Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava, MŠVVaŠ SR a ÚIPŠ. 4-krát ročne. ISSN Sign Moja psychológia. Časopis, ktorý vidí pod povrch. Bratislava, VERSA MEDIA. 12-krát ročne. ISSN Sign Múzy v škole. Odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a estetickú výchovu. Banská Bystrica, Občianske združenie Múzy v škole. 4-krát ročne. ISSN Sign Národná osveta. Mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti. Bratislava, Národné osvetové centrum. 3-krát ročne. ISSN Sign Naša škola. Odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl. Bratislava, Pamiko s.r.o. 10-krát ročne. ISSN Sign. 2847

7 Naša univerzita. Spravodaj Univerzity Komenského. Bratislava, Univerzita Komenského. 10-krát ročne. ISSN Sign Pán učiteľ. Časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. Bratislava, AG MUSICA LITURGICA. 5-krát ročne. ISSN Sign Pedagogický časopis/journal of Pedagogy. Trnava, Pedagogická fakulta TU. 2-krát ročne. ISSN Sign Právny kuriér pre školy. Aktuálne informácie k riadeniu škôl a školských zariadení. Bratislava, Dr. Josef Raabe Slovensko. 10-krát ročne. ISSN Sign Predškolská výchova. Celoštátny časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava, Mgr. Katarína Domastová. 6-krát ročne. ISSN Sign. 104 Prevencia. Informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. Bratislava, ÚIPŠ a MŠVVaŠ SR. 4-krát ročne. ISSN Sign. 2861

8 Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 4-krát ročne. ISSN Sign Rebrík. Bratislava, erko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. 10-krát ročne. ISSN Sign Revue svetovej literatúry. Časopis pre prekladovú literatúru. Bratislava, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry. 4-krát ročne. ISSN Sign Rodina a škola. Mesačník pre rodičov a učiteľov. Bratislava, Parentes. 10-krát ročne. ISSN Sign. 180 Slniečko. Umelecký mesačník pre žiakov ročníka ZŠ. Bratislava, Literárne informačné centrum. 10-krát ročne. ISSN X Sign. 472 Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu. Bratislava, SAP s.r.o. 6-krát ročne. ISSN Sign. 132

9 Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka. Bratislava, SAP s.r.o. 6-krát ročne. ISSN Sign. 141 Slovenská štatistika a demografia. Vedecký časopis. Bratislava, Štatistický úrad SR. 4-krát ročne. ISSN Sign Slovenský národopis. Časopis Ústavu etnológie SAV. Bratislava, Ústav etnológie SAV s.r.o. 5-krát ročne. ISSN Sign Sociálna prevencia. Informačno-vzdelávací bulletin. Bratislava, Národné osvetové centrum. 4-krát ročne. ISSN Sign Sociológia. Časopis pre otázky sociológie. Bratislava, Sociologický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA SAV. 6-krát ročne. ISSN a Sign Studia psychologica. Časopis pre výskum a teóriu v psychológii. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV v SAP. 4-krát ročne. ISSN Sign. 125

10 Škola manažment, ekonomika, legislatíva. Časopis o manažovaní škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich prevádzky. Bratislava, Vydavateľstvo a nakladateľstvo JurisDat. 6-krát ročne. ISSN Sign Telesná výchova a šport. Vedecký a odborný recenzovaný časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. Bratislava, Slovenská ved. spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 4-krát ročne. ISSN Sign Tvorba. Revue pre literatúru a kultúru. Bratislava, Spoločnosť pre Tvorbu. 4-krát ročne. ISSN Sign Včielka. Časopis pre najmenších. Bratislava, Spoločnosť 7 PLUS. 11-krát ročne. ISSN Sign Vychovávateľ. Časopis pedagógov. Bratislava, EDUCATIOPRESS. 10-krát ročne. ISSN Sign. 905 Zbierka zákonov SR. Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR. Vychádza podľa potreby. ISSN /neuvedené/ Sign. 10

11 Zornička. Časopis pre malých školákov. Bratislava, Spoločnosť 7 PLUS. 10-krát ročne. ISSN Sign. 62 Zvedavček. Pracovný zošit pre deti vo veku 5-6 rokov Bratislava, Dr. Josef Raabe Slovensko. 6-krát ročne. ISSN Sign Denníky: Hospodárske noviny. Denník pre moderné Slovensko. Bratislava, Ecopress a.s. ISSN Sign. V2510 Pravda. Bratislava, PEREX a.s. ISSN Sign. V144 Sme. Bratislava, Petit Press a.s. ISSN X Sign. V2780

12 České: Adiktologie. Odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Praha, Sdružení SCAN. 4-krát ročne. ISSN Sign Andragogika. Čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. Zlín, Academia Economia. 4-krát ročne. ISSN Sign Aula. Revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha, Centrum pro studium vysokého školství. 2-krát ročne. ISSN Sign Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, SPN pedagogické nakladatelství. 5-krát ročne. ISSN Sign Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi. Praha, Pedagogická fakulta UK. 5-krát ročne. ISSN Sign. 849 Československá psychologie. Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha, Psychologický ústav AV ČR. 6-krát ročne. ISSN X Sign. 839

13 Český časopis historický. Praha, Historický ústav AV ČR. 4-krát ročne. ISSN Sign. 23 Český jazyk a literatura. Praha, SPN pedagogické nakladatelství. 5-krát ročne. ISSN Sign Čtenář. Měsičník pro knihovny. Kladno, Středočeská vědecká knihovna. 12-krát ročne. ISSN Sign. 861 Demografie. Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha, Český statistický úřad. 4-krát ročne. ISSN Sign Filosofický časopis. Praha, Filosofický ústav AV ČR. 6-krát ročne. ISSN Sign. 123 Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha, Pedagogická fakulta UK. 4-krát ročne. ISSN Sign. 2733

14 Informatorium 3-8. Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ a ŠD. Praha, Portál. 10-krát ročne. ISSN Sign Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 4-krát ročne. ISSN Sign. 98 Matematika, Fyzika, Informatika. Časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Prometheus s.r.o. 10-krát ročne. ISSN Sign Rok 2012/2013 vychádza iba na internete na adrese mfi.prometheus-nakl.cz! Moderní vyučovaní. Časopis na podporu rozvoje škol. Kladno, AISIS. 5-krát ročne. ISSN Sign Pedagogická orientace. Vědecký časopis ČpdS. Brno, Česká pedagogická společnost. 6-krát ročne. ISSN Sign Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha, Pedagogická fakulta UK. 4-krát ročne. ISSN Sign. 102

15 Psychologie dnes. Praha, Portál. 11-krát ročne. ISSN Sign Rodina a škola. Časopis pro rodiče a učitele. Praha, Portál. 10-krát ročne. ISSN Sign. V460 Sociální práce/sociálna práca. Nabízíme spojení teorie s praxí. Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci ASVSP. 4-krát ročne. ISSN Sign Sociologický časopis. Praha, Sociologický ústav AV ČR. 6-krát ročne. ISSN Sign Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha, Pedagogická fakulta UK. 4-krát ročne. ISSN Sign Tělesná výchova a sport mládeže. Odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha, FTVS UK. 6-krát ročne. ISSN Sign. 109

16 Učitelské noviny. Týdeník pro učitele a přátele školy. Praha, GNOSIS s r. o. 46-krát ročne. ISSN Sign. V162 Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 12-krát ročne. ISSN /neuvedené/ Sign. 25 Výtvarná výchova. Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha, Pedagogická fakulta UK. 4-krát ročne. ISSN Sign Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí. Praha, Národní ústav pro vzdélávání. 12-krát ročne. ISSN /neuvedené/ Sign. 2818

17 Maďarské: Új Pedagógiai Szemle. Budapest, Oktatáskutatós és Fejlesztő Intézet /HU/. 12-krát ročne. ISSN Sign. 410 Nemecké: Grundschule. Braunschweig, Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers /DB/. 12-krát ročne. ISSN Sign Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung. Weinheim, Julius Beltz /DB/. 4-krát ročne. ISSN Sign Anglické: SGI Quarterly. A Buddhist forum for peace, culture and education. Tokyo, Soka Gakkai International /JP/. 4-krát ročne. ISSN Sign. 2690

18

19

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1

Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 Seriály v Knižnici Múzea Ľudovíta Štúra v Modre 1 A-Zet / Zodp. red. Jaroslav Šajnar.- Č. 146 (23. 6. 1938).- Praha : Melantrich. Arch : O architektúre a inej kultúre / Riad. Martin Mašek.- Roč. 7, 9 (2002).-

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Profesný životopis. Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina

Profesný životopis. Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina Profesný životopis Doc. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Vzdelanie: 1967-1972 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Nemčina a švédčina Profesijný postup 1971 1972 tlmočníčka Filmové štúdio

Mehr

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1 Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc der Lehrer, der Autor und Mitautor von Lehrbüchern der slowakischen

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA Bibliografický leták 2007 Prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc. jazykovedec Narodil sa 7. 9. 1937 v Bratislave. Celé detstvo prežil v Trenčíne (jeho otec

Mehr

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft K založeniu EBG august 1990 Založenie Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť v Düsseldorfe ako nezisková vzdelávacia inštitúcia

Mehr

Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik

Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik Jana Koprivňáková Prešover Universität in Prešov Griechisch-Katholische theologische Fakultät Der Mensch kann nur

Mehr

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky

Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 1 Opis stavu výskumu divadla a filmu z domáceho a medzinárodného hľadiska a koncepcia Kabinetu divadla a filmu SAV na roky 2003-2006. Výskum divadla a filmu sa oproti napríklad literárnovednému alebo kunsthistorickému

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN

NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN LUJZA KOLDEOVÁ, RENÁTA TÓTHOVÁ Comenius University in Bratislava, Slovakia NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN ABSTRACT.

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Novinky k 30.9.2012 Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Oddelenie beletrie Hanniker, Ladislav, Mreže Bratislava Ikar 2012 Cremer, Andrea R. Krvavá

Mehr

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky z NJ Školní rok 2016/2017 Pedagogické lyceum 25. Bildungssystem in

Mehr

Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule

Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen Erscheinungen in der Schule Sozialpädagogik als Lösung in der Prävention von sozial-pathologischen 89 Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej NUMER 1/2013 DOROTA SMETANOVÁ, LUJZA KOLDEOVÁ Univerzita Komenského v Bratislave

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt CURRICULUM VITAE PERSÖNLICHE DATEN Name Peter Morgenstein Akademischer Titel Ing. arch., PhD. Adresse Čiližská 1, 821 07 Bratislava, Slowakei Mobiltelefon +421 (0) 902 884 503 E-Mail peter.morgenstein@gmail.com

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Najkrajšie knihy Slovenska The Most Beautiful Books of Slovakia Die schônsten Búcher der Slowakei

Najkrajšie knihy Slovenska The Most Beautiful Books of Slovakia Die schônsten Búcher der Slowakei o Najkrajšie knihy Slovenska The Most Beautiful Books of Slovakia Die schônsten Búcher der Slowakei»* L Najkrajšie knihy Slovenska The Most Beautiful Books of Slova kia Die schônsten Búcher der Slowakei

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti,

Mehr

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2007 I. 10 387 CHUDZIK, Anna: Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatycznokognitywnym. Krakow : Towarystwo autorów i wydawców prac naukowych Universitas, 2002. 148

Mehr

199,5 g. = 1,995 g/ml = 1,995 g/cm³. Beschreibt, was Lena falsch gemacht hat und was sie anders machen müsste.

199,5 g. = 1,995 g/ml = 1,995 g/cm³. Beschreibt, was Lena falsch gemacht hat und was sie anders machen müsste. Level: leicht B L Lena möchte die Dichte einer unbekannten Flüssigkeit bestimmen. Dazu füllt sie einen Messkolben bis zum 100mL-Strich mit der Flüssigkeit und stellt den gefüllten Kolben auf die Waage:

Mehr

Boris Blahak / Publikationen

Boris Blahak / Publikationen Boris Blahak / Publikationen A) Beteiligung an Monographien 2. Deutschsprachige Länder und Slowakei im Vergleich- Fakten, Entwicklung, Zusammenhänge. 2 Bde. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2011 [mit H.

Mehr

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied. Soňa Kovačevičová osobný fond. inventár. Lýdia Kamencová 2005 Ústredný archív Slovenskej akadémie vied Soňa Kovačevičová osobný fond 1928 2005 inventár Lýdia Kamencová 2005 Názov fondu: Soňa Kovačevičová osobný fond Časový rozsah: 1928 2005 Pomôcka: inventár Počet

Mehr

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. Narodený: 27. mája 1951 v Novom Meste nad Váhom Samostatný vedecký pracovník (IIa), v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje od roku 1997. V Slovenskej akadémii

Mehr

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013

Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Zoznam vyradených knižničných jednotiek v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Ponuka platí iba pre knižnice do 20.10.2013 Por. č. Názov Autor Miesto vyd. Vydavateľstvo Rok vyd. Prír.č. 1. 1 000 otázok a

Mehr

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) 1. Einleitung Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht Zdeněk Vašíček (Tschechische Republik)

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Najkrajšie knihy Slovenska

Najkrajšie knihy Slovenska 2 3. R O Č N Í K S Ú Ť A Ž E Najkrajšie knihy Slovenska 2014 THE MOST BEAUTIFUL BOOKS OF SLOVAKIA DIE SCHÖNSTEN BÜCHER DER SLOWAKEI 2014 23. ROČNÍK SÚŤAŽE Sekretariát Secretariat Sekretariat súťaže NAJKRAJŠIE

Mehr

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku so zreteľom

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť

Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť Doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. Vedecká a odborná publikačná činnosť AAB. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách SEGEŠ, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Vojenstvo v stredovekom Uhorsku

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. Vedecké monografie Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. AAA AKIMJAK, A. ADAMKO, R. BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku. Lublin:

Mehr

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT SLOWAKEI

RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT SLOWAKEI RECYCLING- UND ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT SLOWAKEI Slowakei - Recycling- und Entsorgungswirtschaft Branche kompakt: Slowakei - Recycling- und Entsorgungswirtschaft (September 2014) Prag (gtai) - Die Slowakei

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Kolektív autorov Pozorné ucho (na pomoc koordinátorom prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov v podmienkach školy) - 2006 - Publikácia vyšla s

Mehr

EINE TYPOLOGISCHE NOTE ZUM ARTIKEL IM ALT- UND NEUGRIECHISCHEN

EINE TYPOLOGISCHE NOTE ZUM ARTIKEL IM ALT- UND NEUGRIECHISCHEN SBORNIK PRACI FILOZOFICKE FAKULTY BRNENSKE UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS N 9, 2004 BOHUMIL VYKYPEL EINE TYPOLOGISCHE NOTE ZUM ARTIKEL IM ALT- UND NEUGRIECHISCHEN

Mehr

Basisinformationen erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Univerzity Komenského v Bratislave. RNDr. Monika Dillingerová. Autoreferát dizertačnej práce

Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Univerzity Komenského v Bratislave. RNDr. Monika Dillingerová. Autoreferát dizertačnej práce Vedecká rada Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave RNDr. Monika Dillingerová Autoreferát dizertačnej práce PROBLÉMOVÉ VYUČOVANIE Tvorba a realizácia problémových úloh

Mehr

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1

Obsah. Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica PhDr. Jozefa Ambruša 1 Obsah Knihy...2 Antika...2 Archívnictvo...4 Bibliografia...7 Biografie...12 Biografie - korešpondencia...26 Cirkevná a náboženská literatúra...29

Mehr

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V

OBSAH ÚVOD 1 VONÝ AS AKO PRIESTOR PRE ZÁUJMY 1.1 Vymedzenie pojmu voný as 1.2 História voného asu 1.3 Funkcie voného asu 2 VÝCHOVA DETÍ A MLÁDEŽE VO V UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY AUTOREFERÁT K DIPLOMOVEJ PRÁCI MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA VONÉHO ASU DETÍ A MLÁDEŽE V MESTE A NA VIDIEKU PAVOL REVAY 2008 OBSAH ÚVOD

Mehr

1 Politischer und rechtlicher Hintergrund

1 Politischer und rechtlicher Hintergrund STRUKTUR DES BILDUNGSSYSTEMS IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK Kateřina Vlčková In diesem Studientext wird die Struktur des Tschechischen Bildungssystems anhand der -Klassifikation 1 vorgestellt. Wir beginnen

Mehr

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B

34 B 5636 357385 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 35 B 5636 357386 Hečko, František Červené víno Bratislava:Tatran, 1979 36 B 1 B 5604 357667 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 2 B 5604 357668 Harrerová, Šárka Základy lékařské angličtiny Praha:Avicenum,1979 3 B 5604 357669 Harrerová, Šárka Základy

Mehr

Liste der verbindlichen und für die entgeltliche Ausleihe vorgesehenen Lernmittel in der Klasse 6

Liste der verbindlichen und für die entgeltliche Ausleihe vorgesehenen Lernmittel in der Klasse 6 Klasse 6 Deutsch Deutschbuch 6 Cornelsen 978-3-06-062414-0 25,25 Englisch Access 2 Cornelsen 978-3-06-032545-0 19,99 Französisch* À plus! 1 (Nouvelle édition) Cornelsen 978-3-06-520041-7 18,00 Latein*

Mehr

Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte

Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte Seite 1 von 5 Slowakei stemmt milliardenschwere Infrastrukturprojekte Ausbau des Autobahnnetzes und der Gleiswege Ein großes Vorhaben im Eisenbahnbau der Slowakei ist der Ausbau der Strecke von Bratislava

Mehr

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND Němčina pro studium a stáže v zahraničí Autorka: Jana Vyorálková Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí vyjet na studijní či pracovní pobyt

Mehr

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU

20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU 20 ROKOV SAIA V KONTEXTE INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA A VÝSKUMU NA SLOVENSKU Pri príležitosti 20 rokov vzniku SAIA zostavila Oľga Šubeníková Vydala: SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava

Mehr

Transnationale Regionalforschung Das Hus-Portal, die gemeinsame Tschechisch-Bayerische Landesausstellung und das Collegium Carolinum in München

Transnationale Regionalforschung Das Hus-Portal, die gemeinsame Tschechisch-Bayerische Landesausstellung und das Collegium Carolinum in München Transnationale Regionalforschung Das Hus-Portal, die gemeinsame Tschechisch-Bayerische Landesausstellung und das Collegium Carolinum in München Dr. Robert Luft 9. Tagung der Arbeitsgemeinschaft landesgeschichtlicher

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Geestlandschule Fredenbeck Schuljahr 2016/2017

Geestlandschule Fredenbeck Schuljahr 2016/2017 Seite1 Geestlandschule Fredenbeck 2016/2017 Liste der Lernmittel Schulform: Oberschule Jahrgang/Klasse: Klasse 5 Lernmittel Kaufpreis Verlag ISBN-Nummer Formelsammlung Anschaffung durch die Eltern 12,50

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT. Fremdsprachenunterricht in den ersten neun Stufen an den Schulen im Bezirk Zlín

PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT. Fremdsprachenunterricht in den ersten neun Stufen an den Schulen im Bezirk Zlín PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT Fremdsprachenunterricht in den ersten neun Stufen an den Schulen im Bezirk Zlín Brünn 2013 Betreuerin: Mag. phil. Sandra Reitbrecht Verfasser: Bc. Ondřej Koňařík Bibliografický záznam

Mehr

Školstvo a vzdelávanie

Školstvo a vzdelávanie Školstvo a vzdelávanie Dňa 12. januára 2004 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne vernisáţ súťaţnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 4. ročníka pod názvom Svet očami

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Frühes Fremdsprachenlernen ja oder nein?

Frühes Fremdsprachenlernen ja oder nein? Frühes Fremdsprachenlernen ja oder nein? Ivica Lenčová V príspevku sa zaoberáme tematikou skorej výučby cudzích jazykov. V centre pozornosti sú vybrané aspekty predškolskej výchovy v kontexte jazykovej

Mehr

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK

PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia PRACOVNÉ LISTY Z KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU PRE 4. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy:

Mehr

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen

Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen Deutsch-tschechische Stolpersteine im Bereich Schulwesen VĚRA HÖPPNEROVÁ WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT PRAG TSCHECHIEN Abstract: Wörter fremder Herkunft können das Erlernen einer Fremdsprache erleichtern. Der

Mehr

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2006

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2006 1 Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2006 I. 10 151 MILLER, Daniel (ed.): Materiality. Durham, London : Duke University Press, 2005, 294 s. I. 10 052 WODAK, Ruth; de CILIA, Rudolf; REISIGL, Martin; LIEBHART,

Mehr

Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5

Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5 Obsah Úvod...2 1. Trendy v dopravnej nehodovosti...3 2. Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5 2. 1 Základná škola...5 2. 1. 1 Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Ihr Familienstammbaum

Ihr Familienstammbaum Ihr Familienstammbaum Großvater väterlicherseits Wilhelm Fischer?-? Großmutter väterlicherseits Fani Fischer (geb. Kärpel)?-? Großvater mütterlicherseits Daniel Treu?-? Großmutter mütterlicherseits Mina

Mehr

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7

O B S A H str. Dejiny do roku Dejiny prvej svetovej vojny 2. Medzivojnové obdobie 3. Dejiny druhej svetovej vojny 4. Povojnové obdobie 7 O B S A H str. Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 2 Medzivojnové obdobie 3 Dejiny druhej svetovej vojny 4 Povojnové obdobie 7 Najnovšie obdobie 9 Práce presahujúce vymedzené chronologické

Mehr

PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. Úvod k inventáru. Spracovala Mgr. Lýdia Kamencová

PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. Úvod k inventáru. Spracovala Mgr. Lýdia Kamencová PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. Úvod k inventáru Spracovala Mgr. Lýdia Kamencová 2008 II PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc. / 1913 2006 / sa narodila v rodine českého lekára J. Stuchlíka v Mníchove. Gymnázium navštevovala

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Zborník prác z 12. vedecko-pedagogickej konferencie ZDRAVÁ ŠKOLA - 2007-1 2 Obsah Mgr. Jurina Jakubíková Najnovšie informácie o projekte Školy podporujúce zdravie...

Mehr

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach

Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Metodicko-pedagogické centrum Efektívna drogová prevencia v školách a školských zariadeniach Eva Smiková Bratislava 2012 Obsah Úvod 4 1 Prevencia a drogy 5 1.1 Prevencia 5 1.1.1 O histórii prevencie 5

Mehr

UČEBNICE CUDZÍCH JAZYKOV

UČEBNICE CUDZÍCH JAZYKOV UČEBNICE CUDZÍCH JAZYKOV ANGLIČTINA NEMČINA FRANCÚZŠTINA ŠPANIELČINA RUŠTINA KATALÓG 2013 Langenscheidt OBSAH ANGLICKÝ JAZYK 2 chill out EU English Pre učiteľov NEMECKÝ JAZYK 3 direkt Príprava na maturitu

Mehr

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984).

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984). Dr. Thomas Kletečka Ausbildung und berufliche Laufbahn: Studium der Psychologie, Slawistik und Geschichte; Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien (Dissertation aus Geschichte) 1985. 1984/1985

Mehr

Verlage und Elearning Wie nutzen Verlage die Möglichkeiten der Neuen Medien? Dozent: Dr. Marcel Götze Datum:

Verlage und Elearning Wie nutzen Verlage die Möglichkeiten der Neuen Medien? Dozent: Dr. Marcel Götze Datum: Verlage und Elearning Wie nutzen Verlage die Möglichkeiten der Neuen Medien? Referentin: Viktoria Magnucki Dozent: Dr. Marcel Götze Datum: 28.06.2014 Seminar: Elearning/Lernen mit Neuen Medien 1 Gliederung

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

??? Von welchem Volumen (in Milliliter) kann man hier ausgehen und wie kriegt man die zugehörige Masse raus?

??? Von welchem Volumen (in Milliliter) kann man hier ausgehen und wie kriegt man die zugehörige Masse raus? Hilfe A zur Planung von Experiment 1 Ihr sollt mit diesem Experiment die Dichte der Flüssigkeit bestimmen. Dazu müsst ihr rauskriegen, welche Masse ein bestimmtes Volumen der Flüssigkeit hat.??? Von welchem

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

Klasse 5 (G9) Eingeführte Lehrbücher Schuljahr 2016/2017 Lernmittelverwaltung / Fr von Klasse. bis Klasse Verlag Preis ISBN

Klasse 5 (G9) Eingeführte Lehrbücher Schuljahr 2016/2017 Lernmittelverwaltung / Fr von Klasse. bis Klasse Verlag Preis ISBN Eingeführte Lehrbücher Schuljahr 2016/2017 Lernmittelverwaltung / Fr - 21.09.2016 Klasse 5 (G9) Fach Medientitel Profiltyp von Klasse bis Klasse Verlag Preis ISBN BNT Natura 5/6 - Biologie, Naturphänomene

Mehr

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte:

Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: Auszeichnungen: Mitgliedschaften: Arbeitsschwerpunkte: Dr. David Schriffl Ausbildung und berufliche Laufbahn: 1995 2003 Magisterstudium Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien 2004 2009 Doktoratsstudium der Geschichte an der Universität

Mehr