VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 3 Judikáty /ASPI/. 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ABRAHÁMOVÁ, Eva - ŠKVARENINOVÁ, Oľga: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov. - 2.vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, s. - (Učebné texty právnickej fakulty). - ISBN Sig. E20-4 (1028) 2. B. THOMPSON, John: Média a modernita : Sociální teorie médií vyd. - Praha : KAROLINUM, s. - (Mediální studia). - ISBN Sig. E08-9 (2199) 3. Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / zost. DORR, Dieter ; zost. KREILE, Johanneas ; zost. D. COLE, Mark. - Frankfurt am Main : Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, s. - ISBN Sig. B08-78 (2712) 4. MATOUŠKOVÁ, Ingrid - SPURNÝ, Joža: Komunikačně náročné situace v policejní praxi. - Plzeň : Aleš Čeněk, s. - ISBN Sig. B06-9 (192) 5. ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo rozš.vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, s. - ISBN Sig. B01-48 (1478) 6. ŠKVARENINOVÁ, Oľga : Rečová komunikácia preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. - ISBN Sig. E16-13 (1278) 7. TEGZE, Oldřich: Neverbální komunikace. - 1.vyd. - Praha : Computer Press, s. + CD - ISBN Sig. E02-25 (700) 8. THEOBALD, Theo - COOPER, Cary: Nemluv! Naslouchej! : Základy a principy úspěšné komunikace (nejen) v zaměstnání. - vyd.1. - Praha : Ekopress, s.r.o., s. - ISBN Sig. E12-3 (1427)

2 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 2. BEDNÁŘ, Vojtěch : Krizová komunikace s médii. - Praha : Grada, s. ISBN Univerzitná knižnica UK 3. BUHAJ, Ján Míka, Vladimír, Čimborová, Katarína: Zásady krízovej komunikácie s médiami. - Žilina : s. Prístup:\Prace\2013\B\ E7F1D4AF0AC E2E2A6.pdf. Univerzitná knižnica Žilinskej 4. DRGONEC, Ján: Základy masmediálneho práva.- Bratislava : Eurokódex, s.- ISBN (viaz.). Univerzitná knižnica Trnavskej 5. FINDRA, Ján: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrenia. Martin: Osveta, s. ISBN HEGER, Vladimír: Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, s. ISBN HLAVŇA, Vladimír HLAVŇOVÁ, Anna: Krízová situácia a komunikácia s médiami. Zborník vyšiel aj na CD-ROM. - ISBN In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. - ISBN S Univerzitná knižnica Žilinskej 8. HOLLÁ, Katarína: Elektronické šikanovanie : nová forma agresie.- 1. vyd. Bratislava : Iris, s. - ISBN Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava 9. JIRÁK, Jan - Köpplová, Barbara : Média a společnost : Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace vyd. - Praha: Portál, s. Knižnica Akadémie Policajného zboru 10. Kríza komunikácie v médiách / Miloš Horváth (ed.). - Bratislava : Stimul, elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN (elektronická kniha) 11. KROUPA, Jiři et al.: Mediální právo. - Brno : Masarykova univerzita, s.- (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 12. MAGÁL, Slavomír et al.: Limity mediálnej internetovej komunikácie.- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN (brož.) 13. Masmediálna komunikácia a realita *Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík (eds.)]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, videodisk (DVD). - ISBN (elektronická kniha) 14. MORAVEC, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej 15. MUŘÍN, Peter: Slovenské masmediálne právo. - Bratislava : Epos, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy

3 16. MUSIL, Josef: Sociální a mediální komunikace vyd. - Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 17. MUSIL, Josef : Komunikace v informační společnosti vyd. - Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, s.- Knižnica Akadémie Policajného zboru 18. POLÁKOVÁ, Eva MASARYKOVÁ, Zuzana: Etika mediálnej komunikácie v on-line prostredí : učebnica pre študentov mediálnych štúdií vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej 19. POSPÍŠIL, Jan: Jak na média. 1. vyd. - Kralice na Hané : Computer Media, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 20. RÁMIŠ, Vladan et al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.-praha : Linde, s. ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 21. REMIŠOVÁ, Anna. Etika a média. Bratislava: Kalligram, s. ISBN ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo.- 2. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, s.-isbn Univerzitná knižnica Trnavskej 23. SCANNELL, Paddy : Media and communication. - London : SAGE, s. - ISBN Univerzitná knižnica UK Bratislava 24. Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte / *zodpovedný editor: Peter Zeman+. - Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, s. ISBN TOMANDL, JAN : Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. - Brno : Computer Press, s. ISBN Univerzitná knižnica UK Bratislava 26. Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie / *editori: Jozef Matúš, Dagmar Valentovičová, Slavomír Mágal+.-Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s. -ISBN (brož.) 27. VOJČÍK, Peter et al.: Mediálne právo.-trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s.- ISBN (brož.). Univerzitná knižnica Trnavskej 28. VYBÍRAL, Zbyněk : Psychologie komunikace vyd. - Praha: Portál, s. ISBN Knižnica Akadémie Policajného zboru 29. ZVALOVÁ, Janka: Čo musíme vedieť ešte predtým, ako začneme hovoriť vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej

4 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. Biznárová, Magda: Psychosociálne faktory mediálnej komunikácie. In: Sociálna prevencia : Mediálna výchova. - Roč. V, č. 1 (2010), s ISSN Feťková, Gabriela: Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s ISSN Feťková, Gabriela: Rozhlasová relácia o politicko-spoločenskom vývoji a porušenie práva na súdnu ochranu v spojení s právom slobodne rozširovať informácie. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s ISSN Gero, Štefan: Čo je objektivita médií?. In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. XIII, č. 1 (2006), s ISSN X 5. Vaňkátová, Eva: Kyberšikanovanie ako jedno z rizík elektronickej komunikácie. In: Sociálna prevencia : Mediálna výchova. - Roč. V, č. 1 (2010), s ISSN ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. Harvanek, Jaromir- Stejskal, Jan: Stat a pravo v ere postmoderni komunikace. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN Roc. 18, c. 2 (2010), s Herczeg, Jiří : Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. In: Bulletin advokacie. Č. 3(2013), s Herczeg, Jiří : Dopad virtuální koule aneb meze politické satiry. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.19, č.7(2011), s Herczeg, Jiří : Ochrana presumpce neviny a mediální zpravodajství v Rakousku. In: Trestněprávní revue. Č. 5(2013), s Herczeg, Jiří : Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu.1. časť In: Trestněprávní revue. ISSN Roč. 13, č. 1 (2014), s Kucera, Pavel Kincl, Michael: Nebezpecna moc medii. - In: Trestni pravo. - ISSN Roc. 15, c. 11 (2010), s Kučerová, Pavla : Nezávislost a odpovědnost soudců. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.19, č. 10(2011), s Ondřejová, Eva: Ochrana cti a důstojnosti v britském právu. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.20, č. 11 (2012), s Svidron, Jan: Pravne aspekty kulturneho rozvoja spolocnosti.- In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN Roc. 19, c. 4 (2011), s

5 10. Šovar,Jan : Internetová stránka jako přípustné médium pro poskytování informací zákazníkům na finančním trhu. In: Obchodněprávní revue. Č. 6(2010), s Vanicek, Zdenek: Smernice o audiovizualnich medialnich sluzbach. - In: Pravni rozhledy. - ISSN Roc. 17, c. 21 (2009), s. II 3. JUDIKÁTY /ASPI/ 1. JUD66332SK - JUD66332SK - II. ÚS 326/09-K slobode prejavu vo vzťahu k informovaniu o trestnom stíhaní sudcu - posledný stav textu.- 11/ JUD66383SK - JUD66383SK - IV. ÚS 107/2010-Právo verejnosti na informácie o veciach verejného záujmu - posledný stav textu. - 62/ Od vydavateľa periodickej tlače nemožno požadovať, aby selektoval informácie získané od štátneho orgánu (z policajného zdroja), na ktoré sa mohol s dôverou spoliehať, pretože sa tým upiera právo verejnosti na úplné informácie o veciach verejného záujmu. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 107/2010 z 28. októbra 2010) 3. JUD84414SK - JUD84414SK - I. ÚS 390/2011-Vyslovenie polemického názoru a realizácia slobody prejavu - posledný stav textu 114/ Za vyjadrenie polemického názoru, ktoré je chránené právom na slobodu prejavu, nemožno považovať použitie polemického slova "údajne" pred opísaním skutkových okolností, pokiaľ nositeľ základného práva na slobodu prejavu nedisponuje dostatkom indícií na to, aby mohol veriť v pravdivosť svojich tvrdení. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky. - I. ÚS 390/ JUD31685SK - JUD31685SK - III. ÚS 83/01-Prezumpcia neviny a výroky orgánov činných v trestnom konaní zverejnené v masmédiách - posledný stav textu.- (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn.iii. ÚS 83/01 z 24. januára 2002) 5. JUD34345SK - JUD34345SK - I. ÚS 155/07-Skúmanie kritérií spoluzodpovednosti osoby poskytujúcej informáciu médiám - posledný stav textu 64/ (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 155/07 z 3. decembra 2008) V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Nemecký jazyk - právnická terminológia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Mehr

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) 1. Einleitung Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht Zdeněk Vašíček (Tschechische Republik)

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Novinky k 30.9.2012 Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Oddelenie beletrie Hanniker, Ladislav, Mreže Bratislava Ikar 2012 Cremer, Andrea R. Krvavá

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt CURRICULUM VITAE PERSÖNLICHE DATEN Name Peter Morgenstein Akademischer Titel Ing. arch., PhD. Adresse Čiližská 1, 821 07 Bratislava, Slowakei Mobiltelefon +421 (0) 902 884 503 E-Mail peter.morgenstein@gmail.com

Mehr

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern Eine Zeitung von Bürgern für Bürger DER BÄNNJERRÜCKBOTE Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern 4. Ausgabe, März 2009, ISSN 1867-1950 Dieses Projekt wird im Rahmen

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN

NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN LUJZA KOLDEOVÁ, RENÁTA TÓTHOVÁ Comenius University in Bratislava, Slovakia NEGATIVE BEWERTUNG IN DER SCHULE UND FAMILIE AUS DER SICHT DER SCHÜLER DER SEKUNDARSTUFE UND LEHRAMT-HOCHSCHULSTUDENTEN ABSTRACT.

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Grundrisse des Handelsrechts

Grundrisse des Handelsrechts Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS DES LEHRGEGENSTANDES Englisch Identifikation Typ des Gegemstandes Grundrisse des Handelsrechts Principles of Commercial Law ZOP Pflichtfach

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute

Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute 7 Lang Hahn / Wazel (Hrsg.) Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion 7 Martin Hahn / Gerhard Wazel (Hrsg.) Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984).

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984). Dr. Thomas Kletečka Ausbildung und berufliche Laufbahn: Studium der Psychologie, Slawistik und Geschichte; Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien (Dissertation aus Geschichte) 1985. 1984/1985

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT. ein Versuch der Standortbestimmung

INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT. ein Versuch der Standortbestimmung INTERKULTURALITÄT VS. TRANSKULTURALITÄT ein Versuch der Standortbestimmung Programm Interkulturalität o Was ist Interkulturalität? o Der Kulturbegriff im Paradigma der Interkulturalität Transkulturalität

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Neue Autorität. INA - Literatur-Empfehlungen

Neue Autorität. INA - Literatur-Empfehlungen Neue Autorität INA - Literatur-Empfehlungen Bücher von Prof. Haim Omer Haim Omer/Arist von Schlippe: Autorität ohne Gewalt. Coaching f ü r E l t e r n v o n K i n d e r n m i t Ve r h a l t e n s p ro

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte

Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte Deutschlehrertag 2013: Seminarinhalte 1) Medienarbeit im DaF-Unterricht für die Mittelschule/Sprachschule Tomáš Černý Digitale Medien gewinnen in allen Lebens- und Lernbereichen an Bedeutung, auch im Fremdsprachenunterricht.

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Veranstaltungskalender. Juli

Veranstaltungskalender. Juli Veranstaltungskalender Juli 03.07.2012 Betriebliches Gesundheitsmanagement als wirksame Strategie gegen den Fachkräftemangel Dr. med Volker Schrage, Dr. Dagmar Siebecke, Horst Mehlhose Sparkasse Westmünsterland,

Mehr

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Reálie ČR a německy mluvících zemí Autor: Mgr. Daniela Emmertová

Mehr

SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA. Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA

SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA. Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA SLOWAKISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRATISLAVA Slovenská Technická Univerzita Bratislava FAKULTÄT FÜR WERKSTOFFE UND TECHNOLOGIEN TRNAVA Materiálovotechnologická fakulta Trnava DISSERTATIONSARBEIT Dizertačná

Mehr

Application Requirements Engineering

Application Requirements Engineering Application Requirements Engineering - Fokus: Ableitung von Produktanforderungen - Günter Halmans / Prof. Dr. Klaus Pohl Software Systems Engineering ICB (Institute for Computer Science and Business Information

Mehr

Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5

Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5 Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5 Nr. Veranstaltung Tag Datum Von Bis Ort Information Zeit Zeit J A N U A R - 2 0 1 2 Führungsteamsitzung Mo 09.01.2012 8:00 10.00 Führungsteams aller

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Struktur der Datenbank in Linguaporta

Struktur der Datenbank in Linguaporta Struktur der Datenbank in Linguaporta zu der Datenbank drei Zugangsmöglickeiten 1. Katalog der Sprachkurse 2. Katalog der Sprachlernmaterialien 3. Katalog der Institutionen/Organisationen (grenzüberschreitende

Mehr

Artikel und Handbucheinträge

Artikel und Handbucheinträge Artikel und Handbucheinträge Roche, Jörg (2014): Language Acquisitiion and Language Pedagogy. In: Littlemore, Jeannette; Taylor John R. (Hg. The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics. New York

Mehr

Stefan Kirn, Christian Anhalt, Christian Heine (Hrsg.)

Stefan Kirn, Christian Anhalt, Christian Heine (Hrsg.) Stefan Kirn, Christian Anhalt, Christian Heine (Hrsg.) Mobiles Computing in der Medizin Proceedings zum 4. Workshop der GMDS-Projektgruppe Mobiles Computing in der Medizin, Universität Hohenheim, Stuttgart,

Mehr

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE

GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE THERESA LANGER, DIPL. KULTURWIRTIN PASSAU THERESALANGER@GMX.DE Darstellung des Promotionsvorhabens PROBLEMSTELLUNG GRENZLANDFOTOGRAFIE DIE FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DER TSCHECHISCHEN GRENZGEBIETE IN TSCHECHOSLOWAKISCHEN

Mehr

Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library. Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent

Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library. Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent Bibliothèque Bibliothek Biblioteca Library Acquisitions récentes Neuanschaffungen Acquisizioni recenti Recent acquisitions 07/2014 1 A 12 e COMP/19 2014 Informes de la Asociación Argentina de Derecho Comparado

Mehr

Grundlagen, Ansätze und Fallb für Sponsoren und Gesponserte

Grundlagen, Ansätze und Fallb für Sponsoren und Gesponserte Grundlagen, Ansätze und Fallb für Sponsoren und Gesponserte Herausgegeben von Dr. Ariane Bagusat, Professor Dr. Arnold Hermanns Georg-Eckcrt-hv.'j^ fir lnteí;>c''- v -"~ Schulbuch íc.-»c:

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A.

Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Por. Číslo Autor Názov knihy Vydavateľstvo Miesto a rok vydania Jazyk 1. A. A. гурштейн Tajná odveká nevyváženosť Osveta Moskva, 1973 ruský 2. A. Bruzek a C. J. Durrant Ilustrovaný slovník termínov alnečnej

Mehr

Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste

Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste Modschiedler, Walter: Mathematik, Deutsch, Englisch Bayern : Abschluss-Prüfungsaufgaben mit Lösungen ; 2010-2012 ; [mit

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Einführung in das Kapitalmarktrecht

Einführung in das Kapitalmarktrecht Schriftenreihe der juristischen Schulung/ Studium 181 Einführung in das apitalmarktrecht von Prof. Dr. Barbara Grunewald, Prof. Dr. Michael Schlitt, Dr. Thorsten Becker, Dr. Christian Ries, Dr. Jan Stoppel,

Mehr

03.07.12. censhare 2012. Unternehmen. Stefan Ruthner Key Account Management

03.07.12. censhare 2012. Unternehmen. Stefan Ruthner Key Account Management censhare 2012 Unternehmen Stefan Ruthner Key Account Management 1 03.07.12 Unternehmen 3 Marktführender Lösungsanbieter integrierter Informationssysteme 30+ Jahre Publishing-, Projektund Technologie-Know-how

Mehr

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM

Management v době krize pro lepší budoucnost. Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Management v době krize pro lepší budoucnost Jiří Přibyslavský, SAP ČR, spol. s r.o. Business Consultant EPM Náklady? Dvakrát měř, jednou řež! 1. Současné versus budoucí náklady? 2. Cílem je snížit špatné

Mehr

Programm. Finance Meets Media Media Meets Finance»Auf der Suche nach Vertrauen: Kommunikation nach der Krise« 18. November 2009

Programm. Finance Meets Media Media Meets Finance»Auf der Suche nach Vertrauen: Kommunikation nach der Krise« 18. November 2009 Programm Hauptmedienpartner: Finance Meets Media Media Meets Finance»Auf der Suche nach Vertrauen: Kommunikation nach der Krise«18. November 2009 Congress Center Messe Frankfurt Frankfurt am Main Sehr

Mehr

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe

Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Vorstellung der E.ON Czech Gruppe Tomáš Kubín head of area management České Budějovice, 12. November 2010 Agenda 1. Vorstellung E.ON Konzern 2. E.ON Czech Gruppe und ihre Position auf dem Strom- und Gasmarkt

Mehr

Boris Blahak / Publikationen

Boris Blahak / Publikationen Boris Blahak / Publikationen A) Beteiligung an Monographien 2. Deutschsprachige Länder und Slowakei im Vergleich- Fakten, Entwicklung, Zusammenhänge. 2 Bde. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2011 [mit H.

Mehr

"Eine Welt fairstärken". Vergleichende Analysen ausgewählter deutscher und tschechischer Werbeträger des fairen Handels.

Eine Welt fairstärken. Vergleichende Analysen ausgewählter deutscher und tschechischer Werbeträger des fairen Handels. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce "Eine Welt fairstärken". Vergleichende Analysen ausgewählter deutscher und tschechischer Werbeträger des fairen Handels. Markéta Hejdová

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

JAHRBUCH PREUSSISCHER KULTURBESITZ 2012

JAHRBUCH PREUSSISCHER KULTURBESITZ 2012 JAHRBUCH PREUSSISCHER KULTURBESITZ 2012 Band XLVIII Herausgegeben im Auftrag des Stiftungsrats vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Gebr. Mann Verlag Copyright 2014 bygebr. Mann Verlag

Mehr

Liste deutschsprachiger Rechtsanwälte sowie allgemeine Informationen zu Rechtsberatung und Rechtsverfolgung in der Tschechischen Republik

Liste deutschsprachiger Rechtsanwälte sowie allgemeine Informationen zu Rechtsberatung und Rechtsverfolgung in der Tschechischen Republik Stand: Mai 2016 Liste deutschsprachiger Rechtsanwälte sowie allgemeine Informationen zu Rechtsberatung und Rechtsverfolgung in der en Republik Diese Angaben basieren auf den der Botschaft zum Zeitpunkt

Mehr

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n :

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n : Unterkünfte/ Accomodation TWE Alle Preisangaben gelten pro Nacht + Zimme r. / All prices p e r n i g h t + r o o m. > H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a

Mehr

geboren in Dresden Studium der Ostslavistik, Westslavistik und Evangelischen Theologie an der Universität Hamburg und an der Karlsuniversität Prag

geboren in Dresden Studium der Ostslavistik, Westslavistik und Evangelischen Theologie an der Universität Hamburg und an der Karlsuniversität Prag PD Dr. Anne Hultsch a.hultsch@web.de VITA geboren in Dresden Studium der Ostslavistik, Westslavistik und Evangelischen Theologie an der Universität Hamburg und an der Karlsuniversität Prag 1999 Magistra

Mehr

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN

DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS KUNDERNORIENTIERTES HANDELN 1. Ausgangssituation Thomas Bader 1, Iveta Kremeňová 2 Zufriedene Kunden sind die Basis für den langfristigen geschäftlichen

Mehr

Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Handelsregister Statistikberichte für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2011

Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Handelsregister Statistikberichte für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2011 Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über Handelsregister Statistikberichte für den Zeitraum 01.01. bis 30.09.2011 IB.Service Kroatien 09.2011 Inhalt 1. ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DES GESETZES ÜBER

Mehr

Thema 5. Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens

Thema 5. Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens Thema 5 Technische Kommunikation, technische Dokumentation Gramatika: trennbare und untrennbare Verben, Präpositionens Bewältigung des Lehrstoffes: 10 Unterrichtsstunden Zeitaufwand für Übungen: 60 Minuten

Mehr

Gezieltes Kontakt- und Kundenmanagement. Die Software für Ihren Erfolg 2,8 Millionen Anwender weltweit! Installationsleitfaden

Gezieltes Kontakt- und Kundenmanagement. Die Software für Ihren Erfolg 2,8 Millionen Anwender weltweit! Installationsleitfaden ACT! 10 Premium EX Gezieltes Kontakt- und Kundenmanagement. Die Software für Ihren Erfolg 2,8 Millionen Anwender weltweit! Installationsleitfaden ACT! 10 Premium EX Installationsleitfaden ACT! 10 Premium

Mehr

Fallsammlung zum Urheber- und Medienrecht

Fallsammlung zum Urheber- und Medienrecht Fallsammlung zum Urheber- und Medienrecht Für Studium, Fachanwaltsausbildung und Praxis von Prof. Dr. Artur-Axel Wandtke, Prof. Dr. Winfried Bullinger, Dr. Marcus von Welser, Dr. Ilja Czernik, Peter Endres,

Mehr

CRM System am Beispiel einer Maschinen Firma. Bc. Eva Králíková

CRM System am Beispiel einer Maschinen Firma. Bc. Eva Králíková CRM System am Beispiel einer Maschinen Firma Bc. Eva Králíková Bachelorarbeit 2013 ABSTRACT Meine Bachelorarbeit befasst sich mit einem Thema CRM Kundenbeziehungsmanagement). In der Arbeit orientiere

Mehr

Employer-Branding. Bedeutung für die strategische Markenführung

Employer-Branding. Bedeutung für die strategische Markenführung Mareike Ulrike Wolf Employer-Branding Bedeutung für die strategische Markenführung Forschungsergebnisse im Kontext erfolgreicher und nicht erfolgreicher Beispiele aus der Praxis Diplomica Verlag Mareike

Mehr

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n :

> H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a c c o mo d a t i o n : Unterkünfte/ Accomodation Alle Preisangaben gelten pro Nacht + Zimme r. / All prices p e r n i g h t + r o o m. > H i l f r e i c h e Links zur Unterkunftssuche/ Helpful links fo r f i n d i n g a n a

Mehr

Gesellschaftliches Engagement im Fußball

Gesellschaftliches Engagement im Fußball Gesellschaftliches Engagement im Fußball Wirtschaftliche Chancen und Strategien für Vereine Von Christoph Heine Erich Schmidt Verlag Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek

Mehr

Zeitschriften. Bestandsempfehlungen für kleine öffentliche Bibliotheken (Stand: September 2015)

Zeitschriften. Bestandsempfehlungen für kleine öffentliche Bibliotheken (Stand: September 2015) Zeitschriften Bestandsempfehlungen für kleine öffentliche Bibliotheken (Stand: September 2015) REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE FACHSTELLE FÜR DAS ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKSWESEN 1 Grundbestandsempfehlung für

Mehr

Computerspiele für Kinder

Computerspiele für Kinder Computerspiele für Kinder Das Buch von Lulu. -CD-ROM-. Ravensburg: Interactive Medien, 1996. Signatur: DW- Spr CR/ 619: b Max und das Schlossgespenst. -CD-ROM-. Berlin: Tivola Verlag. Signatur: DW- Spr

Mehr

Vorstände engagiert für Vereine. Workshop im Rahmen der Jahresarbeitstagung der lafganrw am 13. April 2015

Vorstände engagiert für Vereine. Workshop im Rahmen der Jahresarbeitstagung der lafganrw am 13. April 2015 Vorstände engagiert für Vereine Workshop im Rahmen der Jahresarbeitstagung der lafganrw am 13. April 2015 Vereinsboom: 550.000+? 700.000 600.000 545.000 574.000 594.000 580.000 500.000 554.000 416.000

Mehr

KulturKommerz Band 13

KulturKommerz Band 13 KulturKommerz Band 13 Management-Handbuch Bildungssponsoring Grundlagen, Ansätze und Fallbeispiele für Sponsoren und Gesponserte Herausgegeben von Dr. Ariane Bagusat, Professor Dr. Arnold Hermanns Erich

Mehr

12. Februar 2014 OPTIONEN DES KREDITHANDELS KREDIT- UND INFRASTRUKTURFONDS

12. Februar 2014 OPTIONEN DES KREDITHANDELS KREDIT- UND INFRASTRUKTURFONDS 12. Februar 2014 OPTIONEN DES KREDITHANDELS KREDIT- UND INFRASTRUKTURFONDS STEUERLICHE ASPEKTE Dr. Matthias Geurts Besteuerungsregime Übersicht 2 Steuerliche Definition von Investmentfonds 3 Steuerliche

Mehr

Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book)

Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book) Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch + E-Book) Grundlagen, Rezepte, Anwendungsbeispiele von Walter Doberenz, Thomas Gewinnus 1. Auflage Datenbank-Programmierung mit Visual Basic 2012 (Buch

Mehr

Portfolio Online-PR und Social Media

Portfolio Online-PR und Social Media Agentur für Online-Kommunikation Portfolio Online-PR und Social Media Übersicht Online-PR + Social Media Moderne Unternehmen brauchen einen Facebook-Auftritt oder? Nicht immer sind Facebook & Co sinnvoll.

Mehr

Lehrplan Basismodul: Grundlagen des Journalismus

Lehrplan Basismodul: Grundlagen des Journalismus Lehrplan Basismodul: Grundlagen des Journalismus (Version 1.1) Stand: 2012 Gliederung Einführung... 3 1. Einführung in das Arbeitsfeld des Journalisten... 4 2. Nachricht (Meldung)... 6 3. Bericht... 8

Mehr

C E R T I F I C A T E

C E R T I F I C A T E Frau Karin Achterfeld Frau Anna Bechtler Herr Vergim Bekiroski Frau Elisabeth Bitzl Herr Jürgen Blassnig Herr Christian Böhme Frau Kathrin Bradl Herr Armin Brotz Herr Thomas Brugger Frau Kristina Bulak

Mehr

THE REAL ESTATE INVESTMENT GROUP

THE REAL ESTATE INVESTMENT GROUP THE REAL ESTATE INVESTMENT GROUP WEGE... DIE WIR KONSEQUENT WEITERGEGANGEN SIND Die Noerr Real Estate Investment Group hat im Jahr 2012 beraten: 5 der 10 größten deutschen (Thomas Daily) rund 60 Prozent

Mehr

Colja M. Dams Stefan Luppold. Hybride Events. Zukunft und Herausforderung für Live-Kommunikation

Colja M. Dams Stefan Luppold. Hybride Events. Zukunft und Herausforderung für Live-Kommunikation essentials Essentials liefern aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Die Essenz dessen, worauf es als State-of-the-Art in der gegenwärtigen Fachdiskussion oder in der Praxis ankommt, komplett mit Zusammenfassung

Mehr

Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen

Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen Carl-Auer 1 2 Ulrike Borst Andrea Lanfranchi (Hrsg.) Liebe und Gewalt in nahen Beziehungen Therapeutischer Umgang mit einem Dilemma 2011 3 Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER I. VERGABEKRITERIEN 1. D i e g a s t i e r e n d e Gr u p p e k o m m t a u s e i n e m a n d e r e n B u n d e s l a n d. 2. D i e g e p l a n t

Mehr

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus

Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Vorlesung Konsumentenverhalten 2015_1 Dr. Hansjörg Gaus Universität des Saarlandes Centrum für Evaluation (CEval) Vorlesung Konsumentenverhalten Folienskript: Download unter www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/bwl2/lehre/downloads.php/skripte

Mehr

Eva Streit. Die Itten-Schule Berlin

Eva Streit. Die Itten-Schule Berlin Eva Streit Die Itten-Schule Berlin Die Itten-Schule Berlin Geschichte und Dokumente einer privaten Kunstschule neben dem Bauhaus Eva Streit Gebr. Mann Verlag Berlin Bibliografische Information der Deutschen

Mehr

Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit

Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit + Main topic: Kreditzinsen: steuerliche Abzugsfähigkeit IB.Service Czech Republic Mai 2010 Inhalt KREDITZINSEN-STEUERLICHE ABZUGSFÄHIGKEIT 2 WIRTSCHAFTSPRÜFERGESETZ - 17 3 NOVELLE DES EST.-GESETZES: QUELLENSTEUER

Mehr

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch

AL 5000. Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner. Spare Parts List MIG/MAG Manual welding torch D GB F Ersatzteilliste MIG/MAG-Handschweiß - brenner Spare Parts ist MIG/MAG Manual welding torch iste de pièces de rechange chalumeau manuel MIG/MAG A 5000 I ista parti di ricambio cannello saldatura

Mehr

Sig.: CMS D60. Bade, Klaus J., 1944-

Sig.: CMS D60. Bade, Klaus J., 1944- Abernethy, Virginia Population pressure & cultural adjustment / Virginia Deane Abernethy ; with a new introduction by the author.. -- New Brunswick, NJ : Transaction Publishers, c2005. -- xxii, 189 s.

Mehr