VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY"

Transkript

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY KOMUNIKÁCIA S MÉDIAMI 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 3 Judikáty /ASPI/. 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ABRAHÁMOVÁ, Eva - ŠKVARENINOVÁ, Oľga: Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov. - 2.vyd. - Bratislava : Právnická fakulta UK, s. - (Učebné texty právnickej fakulty). - ISBN Sig. E20-4 (1028) 2. B. THOMPSON, John: Média a modernita : Sociální teorie médií vyd. - Praha : KAROLINUM, s. - (Mediální studia). - ISBN Sig. E08-9 (2199) 3. Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / zost. DORR, Dieter ; zost. KREILE, Johanneas ; zost. D. COLE, Mark. - Frankfurt am Main : Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, s. - ISBN Sig. B08-78 (2712) 4. MATOUŠKOVÁ, Ingrid - SPURNÝ, Joža: Komunikačně náročné situace v policejní praxi. - Plzeň : Aleš Čeněk, s. - ISBN Sig. B06-9 (192) 5. ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo rozš.vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, s. - ISBN Sig. B01-48 (1478) 6. ŠKVARENINOVÁ, Oľga : Rečová komunikácia preprac. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, str. - ISBN Sig. E16-13 (1278) 7. TEGZE, Oldřich: Neverbální komunikace. - 1.vyd. - Praha : Computer Press, s. + CD - ISBN Sig. E02-25 (700) 8. THEOBALD, Theo - COOPER, Cary: Nemluv! Naslouchej! : Základy a principy úspěšné komunikace (nejen) v zaměstnání. - vyd.1. - Praha : Ekopress, s.r.o., s. - ISBN Sig. E12-3 (1427)

2 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 2. BEDNÁŘ, Vojtěch : Krizová komunikace s médii. - Praha : Grada, s. ISBN Univerzitná knižnica UK 3. BUHAJ, Ján Míka, Vladimír, Čimborová, Katarína: Zásady krízovej komunikácie s médiami. - Žilina : s. Prístup:\Prace\2013\B\ E7F1D4AF0AC E2E2A6.pdf. Univerzitná knižnica Žilinskej 4. DRGONEC, Ján: Základy masmediálneho práva.- Bratislava : Eurokódex, s.- ISBN (viaz.). Univerzitná knižnica Trnavskej 5. FINDRA, Ján: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrenia. Martin: Osveta, s. ISBN HEGER, Vladimír: Komunikace ve veřejné správě. Praha: Grada, s. ISBN HLAVŇA, Vladimír HLAVŇOVÁ, Anna: Krízová situácia a komunikácia s médiami. Zborník vyšiel aj na CD-ROM. - ISBN In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. - ISBN S Univerzitná knižnica Žilinskej 8. HOLLÁ, Katarína: Elektronické šikanovanie : nová forma agresie.- 1. vyd. Bratislava : Iris, s. - ISBN Centrum vedecko-technických informácií, Bratislava 9. JIRÁK, Jan - Köpplová, Barbara : Média a společnost : Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace vyd. - Praha: Portál, s. Knižnica Akadémie Policajného zboru 10. Kríza komunikácie v médiách / Miloš Horváth (ed.). - Bratislava : Stimul, elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN (elektronická kniha) 11. KROUPA, Jiři et al.: Mediální právo. - Brno : Masarykova univerzita, s.- (Edice učebnic MU, č. 426). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 12. MAGÁL, Slavomír et al.: Limity mediálnej internetovej komunikácie.- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN (brož.) 13. Masmediálna komunikácia a realita *Slavomír Magál, Miloš Mistrík, Martin Solík (eds.)]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, videodisk (DVD). - ISBN (elektronická kniha) 14. MORAVEC, Ondřej: Mediální právo v informační společnosti. - [1. vyd.]. - Praha : Leges, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej 15. MUŘÍN, Peter: Slovenské masmediálne právo. - Bratislava : Epos, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy

3 16. MUSIL, Josef: Sociální a mediální komunikace vyd. - Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 17. MUSIL, Josef : Komunikace v informační společnosti vyd. - Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, s.- Knižnica Akadémie Policajného zboru 18. POLÁKOVÁ, Eva MASARYKOVÁ, Zuzana: Etika mediálnej komunikácie v on-line prostredí : učebnica pre študentov mediálnych štúdií vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej 19. POSPÍŠIL, Jan: Jak na média. 1. vyd. - Kralice na Hané : Computer Media, s. - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy, Univerzitná knižnica Trnavskej 20. RÁMIŠ, Vladan et al.: Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.-praha : Linde, s. ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 21. REMIŠOVÁ, Anna. Etika a média. Bratislava: Kalligram, s. ISBN ROZEHNAL, Aleš: Mediální právo.- 2. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, s.-isbn Univerzitná knižnica Trnavskej 23. SCANNELL, Paddy : Media and communication. - London : SAGE, s. - ISBN Univerzitná knižnica UK Bratislava 24. Slovenská mediálna legislatíva v európskom kontexte / *zodpovedný editor: Peter Zeman+. - Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, s. ISBN TOMANDL, JAN : Jak účinně oslovit média : media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru. - Brno : Computer Press, s. ISBN Univerzitná knižnica UK Bratislava 26. Vademecum masmediálnej a marketingovej komunikácie / *editori: Jozef Matúš, Dagmar Valentovičová, Slavomír Mágal+.-Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s. -ISBN (brož.) 27. VOJČÍK, Peter et al.: Mediálne právo.-trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, s.- ISBN (brož.). Univerzitná knižnica Trnavskej 28. VYBÍRAL, Zbyněk : Psychologie komunikace vyd. - Praha: Portál, s. ISBN Knižnica Akadémie Policajného zboru 29. ZVALOVÁ, Janka: Čo musíme vedieť ešte predtým, ako začneme hovoriť vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, s. - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej

4 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. Biznárová, Magda: Psychosociálne faktory mediálnej komunikácie. In: Sociálna prevencia : Mediálna výchova. - Roč. V, č. 1 (2010), s ISSN Feťková, Gabriela: Právo médií na slobodu prejavu a kritika sudcov. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 4 (2010), s ISSN Feťková, Gabriela: Rozhlasová relácia o politicko-spoločenskom vývoji a porušenie práva na súdnu ochranu v spojení s právom slobodne rozširovať informácie. In: Justičná revue. - Roč. 62, č. 3 (2010), s ISSN Gero, Štefan: Čo je objektivita médií?. In: Forum scientiae et sapientiae. - Roč. XIII, č. 1 (2006), s ISSN X 5. Vaňkátová, Eva: Kyberšikanovanie ako jedno z rizík elektronickej komunikácie. In: Sociálna prevencia : Mediálna výchova. - Roč. V, č. 1 (2010), s ISSN ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. Harvanek, Jaromir- Stejskal, Jan: Stat a pravo v ere postmoderni komunikace. - In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN Roc. 18, c. 2 (2010), s Herczeg, Jiří : Přístup médií na jednání soudu a právo na spravedlivý proces. In: Bulletin advokacie. Č. 3(2013), s Herczeg, Jiří : Dopad virtuální koule aneb meze politické satiry. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.19, č.7(2011), s Herczeg, Jiří : Ochrana presumpce neviny a mediální zpravodajství v Rakousku. In: Trestněprávní revue. Č. 5(2013), s Herczeg, Jiří : Zásada veřejnosti a přístup médií na jednání soudu.1. časť In: Trestněprávní revue. ISSN Roč. 13, č. 1 (2014), s Kucera, Pavel Kincl, Michael: Nebezpecna moc medii. - In: Trestni pravo. - ISSN Roc. 15, c. 11 (2010), s Kučerová, Pavla : Nezávislost a odpovědnost soudců. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.19, č. 10(2011), s Ondřejová, Eva: Ochrana cti a důstojnosti v britském právu. In: Právní rozhledy. ISSN Roč.20, č. 11 (2012), s Svidron, Jan: Pravne aspekty kulturneho rozvoja spolocnosti.- In: Casopis pro pravni vedu a praxi. - ISSN Roc. 19, c. 4 (2011), s

5 10. Šovar,Jan : Internetová stránka jako přípustné médium pro poskytování informací zákazníkům na finančním trhu. In: Obchodněprávní revue. Č. 6(2010), s Vanicek, Zdenek: Smernice o audiovizualnich medialnich sluzbach. - In: Pravni rozhledy. - ISSN Roc. 17, c. 21 (2009), s. II 3. JUDIKÁTY /ASPI/ 1. JUD66332SK - JUD66332SK - II. ÚS 326/09-K slobode prejavu vo vzťahu k informovaniu o trestnom stíhaní sudcu - posledný stav textu.- 11/ JUD66383SK - JUD66383SK - IV. ÚS 107/2010-Právo verejnosti na informácie o veciach verejného záujmu - posledný stav textu. - 62/ Od vydavateľa periodickej tlače nemožno požadovať, aby selektoval informácie získané od štátneho orgánu (z policajného zdroja), na ktoré sa mohol s dôverou spoliehať, pretože sa tým upiera právo verejnosti na úplné informácie o veciach verejného záujmu. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 107/2010 z 28. októbra 2010) 3. JUD84414SK - JUD84414SK - I. ÚS 390/2011-Vyslovenie polemického názoru a realizácia slobody prejavu - posledný stav textu 114/ Za vyjadrenie polemického názoru, ktoré je chránené právom na slobodu prejavu, nemožno považovať použitie polemického slova "údajne" pred opísaním skutkových okolností, pokiaľ nositeľ základného práva na slobodu prejavu nedisponuje dostatkom indícií na to, aby mohol veriť v pravdivosť svojich tvrdení. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky. - I. ÚS 390/ JUD31685SK - JUD31685SK - III. ÚS 83/01-Prezumpcia neviny a výroky orgánov činných v trestnom konaní zverejnené v masmédiách - posledný stav textu.- (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn.iii. ÚS 83/01 z 24. januára 2002) 5. JUD34345SK - JUD34345SK - I. ÚS 155/07-Skúmanie kritérií spoluzodpovednosti osoby poskytujúcej informáciu médiám - posledný stav textu 64/ (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 155/07 z 3. decembra 2008) V Pezinku, Zostavila: PhDr. Zuzana Šimovičová Telefón:

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE A PROTI MAJETKU. DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY. COLNÉ DELIKTY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BABČÁK, Vladimír:

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Majetkové, vecné a pozemkové práva (rozbor praktických prípadov) 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Slawist Literaturhistoriker

Slawist Literaturhistoriker Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Pavel Josef Safarik Slawist Literaturhistoriker Berlin 2002

Mehr

Kompletný prehľad publikačnej činnosti

Kompletný prehľad publikačnej činnosti Doc. PhDr. SAMUEL BREČKA, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ Kompletný prehľad publikačnej činnosti Kategória: AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1. BREČKA, Samuel. Účinnosť propagandistického

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave. Prírastky za rok 2014 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2014 Sign. 21217 ARS : Roč. 44/2011, č. 1,2 - Bratislava : Ústav dejín umenia - SAV, 2011 Sign. 21218 ARS : Roč. 45/2012, č. 1, 2 - Bratislava

Mehr

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a

Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Jméno autora: Mgr. Jana Vrbová Datum vytvoření: 08.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_NJ_a Ročník: II. Vzdělávací oblast: jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávací obor: německý jazyk Tematický okruh:

Mehr

Stránka 1 http://www.1a-webkatalog.info/ http://www.abolor.de/ http://www.akh24-link.de/ http://www.all-u-want.de/ http://www.allecomputer.de/ http://www.awenso.de/index.php http://www.bigarni.net/ http://www.comover.de/

Mehr

Institut für Ostrecht München e.v

Institut für Ostrecht München e.v Institut für Ostrecht München e.v Bibliothek Laufende Periodika im 2007 Verlagsort Signatur* ISSN ABDOS-Mitteilungen Marburg D113.24 ISSN 1432-4857 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Praha ČR113.1

Mehr

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015

Slovenská pedagogická knižnica. Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Slovenská pedagogická knižnica Zoznam časopisov dochádzajúcich do Slovenskej pedagogickej knižnice v roku 2015 Bratislava 2015 Slovenské: Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. Bratislava,

Mehr

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM

INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG PROGRAMM Telč 10. 11. Dezember 2013 10. Dezember 2013 Bis 11:00 Uhr Registrierung der Teilnehmer 11:00 11:45 Uhr Eröffnung und Keynote Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004

Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta. Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty UK za rok 2004 Bratislava 2005 1 Publikačná činnosť učiteľov Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY MEDIÁLNEJ VÝCHOVY

TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY MEDIÁLNEJ VÝCHOVY Teoretické štúdie TERMINOLOGICKÉ PROBLÉMY MEDIÁLNEJ VÝCHOVY TERMINOLOGICAL PROBLEMS OF MEDIA EDUCATION Viera KAČINOVÁ ABSTRACT: The article contributes to the clarification of media education terminology.

Mehr

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (Luzern 2001) 1. Einleitung Deutsch als Kommunikationsmittel im individuellen Klavierunterricht Zdeněk Vašíček (Tschechische Republik)

Mehr

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu Forma štúdia externá Názov Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou 1. r. / ZS Týždenný: Za obdobie štúdia: 10 Podmieňujúce predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Spôsob hodnotenia a ukončenia

Mehr

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013

Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave Prírastky za rok 2013 Sign. 21121 Kostol v Ludrovej - Žilina : Žilinský samosprávny kraj, 2012. - ISBN 978-80-89172-31-3 Sign. 21122 Integrating Archaeology. Science

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

Bibliothek des Instituts für Ostrecht München im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg Akzessionsbücher ( )

Bibliothek des Instituts für Ostrecht München im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg Akzessionsbücher ( ) W 03/A=203b. Stoppel, Wolfgang Recht und Schutz der nationalen Minderheiten in Albanien. Eine zeitgeschichtlich-juristische Studie Tirana K & B, 2003, 95 S. 11.06.03. des Verfassers: Exemplare (18518/03)

Mehr

Einladung zu einer Konferenz. Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur

Einladung zu einer Konferenz. Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur Kulturministerium der Slowakischen Republik Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften Einladung zu einer Konferenz Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur Interdisziplinäre

Mehr

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen

Trestná zodpovednosť právnických osôb. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen Trestná zodpovednosť právnických osôb Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12.

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Nemecký jazyk - právnická terminológia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Mehr

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny

Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Novinky k 30.9.2012 Hudobné oddelenie Musil, Jiří František, Hudební Praha Praha Nakladatelství Lidové 2005 noviny Oddelenie beletrie Hanniker, Ladislav, Mreže Bratislava Ikar 2012 Cremer, Andrea R. Krvavá

Mehr

Exposé. des Dissertationsvorhabens mit dem Arbeitstitel

Exposé. des Dissertationsvorhabens mit dem Arbeitstitel Exposé des Dissertationsvorhabens mit dem Arbeitstitel Problematik der Vorabentscheidungsverfahren durch slowakische Rechtsprechungsinstanzen nach Art 267 AEUV bei Univ.Prof. ir. Dr. Dr. hc. Peter Fischer

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD. Mgr. Angela Škovierová, PhD. Narodená 23. júla 1974 v Považskej Bystrici. Vedecká pracovníčka (IIb) od 1. októbra 2002 do 30. júna 2011; v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV vykonávala aj práce súvisiace

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF]

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF] 1 of 22 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta [FF] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet

Mehr

Problematik der Berufswünsche von hörbehinderten Schülern

Problematik der Berufswünsche von hörbehinderten Schülern heilpaedagogik.de 4 2014 Online-Inhalte Fachartikel 1 Ivana Horvathova Problematik der Berufswünsche von hörbehinderten Schülern Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der Einstellungen und der

Mehr

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA

VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA VEREJNÁ KNIŽNICA MICHALA REŠETKU V TRENČÍNE IVOR RIPKA Bibliografický leták 2007 Prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc. jazykovedec Narodil sa 7. 9. 1937 v Bratislave. Celé detstvo prežil v Trenčíne (jeho otec

Mehr

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1 Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc der Lehrer, der Autor und Mitautor von Lehrbüchern der slowakischen

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950

Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Periodiká do roku 1950 Zoznam periodík vo Fonde starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Periodiká do roku 1950 Názov Roky A-ZET 1938 Acta musicologica 1931-1934 Acta ordinariatus Neosoliensis

Mehr

DaF-Grammatik in der Slowakei

DaF-Grammatik in der Slowakei STUDIEN UND AUFSÄTZE 9 DaF-Grammatik in der Slowakei Ružena Kozmová Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, die slowakische germanistische Linguistik der vergangenen 20 Jahre zu analysieren, indem

Mehr

(Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei

(Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei UNIVERSITÄT REGENSBURG FAKULTÄT DER RECHTSWISSENSCHAFT (Un)veränderbarer Kern in der Verfassungen von Deutschland, Tschechien und besonders von der Slowakei Deutsch-Tschechisch-Polnisches Seminar Autorin:

Mehr

Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik

Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik Primäre Ziele der Erziehung Personalisation und Sozialisation in derheutigen Pädagogik Jana Koprivňáková Prešover Universität in Prešov Griechisch-Katholische theologische Fakultät Der Mensch kann nur

Mehr

PERSUÁZIA V MASMEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII

PERSUÁZIA V MASMEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII PERSUÁZIA V MASMEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII Dana Petranová, Norbert Vrabec ABSTRAKT Ľudia sa vzájomne dennodenne ovplyvňujú bez toho, aby sme si to uvedomovali. Ovplyvňovanie je súčasťou bežného

Mehr

Donnerstag. VORSAAL 15:00 až 21:00 REGISTRIERUNG. BALLINGSAAL 16:00 až 18:30

Donnerstag. VORSAAL 15:00 až 21:00 REGISTRIERUNG. BALLINGSAAL 16:00 až 18:30 PROGRAM 25. - 27. 9. 2014 25. 9. 2014 Donnerstag VORSAAL 15:00 až 21:00 REGISTRIERUNG BALLINGSAAL 16:00 až 18:30 Aktuelle Fragen der Drogenpolitik in der Tschechischen Republik CAFÉ 19:00 až 21:00 Moderation:

Mehr

Anliegend übersenden wir folgende Unterlagen für die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der o.g. Kinder in (Staat)

Anliegend übersenden wir folgende Unterlagen für die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der o.g. Kinder in (Staat) An das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.v. Postfach 102020 69010 Heidelberg Betr.: Unterhaltsangelegenheit des Kindes, geb. DIJUF-Az. (soweit bekannt): Anliegend übersenden wir folgende

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

DIE VERWENDUNG DER SPIELZEUGE IN DER ELEMENTARERZIEHUNG IN DER SLOWAKISCHEN UND TSCHECHISCHEN REPUBLIK

DIE VERWENDUNG DER SPIELZEUGE IN DER ELEMENTARERZIEHUNG IN DER SLOWAKISCHEN UND TSCHECHISCHEN REPUBLIK DIE VERWENDUNG DER SPIELZEUGE IN DER ELEMENTARERZIEHUNG IN DER SLOWAKISCHEN UND TSCHECHISCHEN REPUBLIK Balážová Eva Roučová Eva Die Spielzeuge gehören zu der Menschengeschichte und bilden einen wichtigen

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern

DER BÄNNJERRÜCKBOTE. Eine Zeitung von Bürgern für Bürger. Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern Eine Zeitung von Bürgern für Bürger DER BÄNNJERRÜCKBOTE Unabhängige Stadtteilzeitung Bännjerrück I Karl-Pfaff-Siedlung I Kaiserslautern 4. Ausgabe, März 2009, ISSN 1867-1950 Dieses Projekt wird im Rahmen

Mehr

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt

CURRICULUM VITAE. Peter Morgenstein. Postdoktoraler Forschungsaufenthalt CURRICULUM VITAE PERSÖNLICHE DATEN Name Peter Morgenstein Akademischer Titel Ing. arch., PhD. Adresse Čiližská 1, 821 07 Bratislava, Slowakei Mobiltelefon +421 (0) 902 884 503 E-Mail peter.morgenstein@gmail.com

Mehr

Zoznam podporovaných partnerov

Zoznam podporovaných partnerov PRÍLOHA 1: Zoznam podporovaných partnerov Z RAKÚSKA 1. Podporované univerzity: Universität Wien Medizinische Universität Wien Technische Universität Wien Universität für Bodenkultur Wien Veterinärmedizinische

Mehr

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014

Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Zoznam knižničných jednotiek vyradených z fondu ÚK a ŠIS VŠMU 2014 Poradové číslo Signatúra Autor Názov Miesto, vydavateľ, a rok vydania 1. 1 D 1031/35a Lenin Zobrané spisy 35 Bratislava, Pravda 1986 2.

Mehr

Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute

Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute 7 Lang Hahn / Wazel (Hrsg.) Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion 7 Martin Hahn / Gerhard Wazel (Hrsg.) Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts

Mehr

7. Marketing podniku. Organizačné štruktúry marketingu podniku, vzťahy marketingu k ostatným oddeleniam.

7. Marketing podniku. Organizačné štruktúry marketingu podniku, vzťahy marketingu k ostatným oddeleniam. Predmet: KMKAR/ EKONÓMIA, MARKETING, MANAŽMENT Obsahová náplň štátnicového predmetu Základy ekonómie 1. Úvod do ekonómie. Historický prehľad, definície ekonómie, vedecký prístup (pozorovanie, analýza,

Mehr

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN

EUROPAEISCHE UNION EUROPAFONDS FUER REGIONALE ENTWICKLUNG IHRE ZUKUNFTSINVESTITION EISHOCKEY OHNE GRENZEN EISHOCKEY OHNE GRENZEN Projektbezeichnung: EISHOCKEY OHNE GRENZEN Hauptpartner: HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 Projektpartner: Deggendorfer Schlittschuh Club e.v. Projektrealisierung: 04 /2013 03/2014 Mitfinanziert

Mehr

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní. Školní rok 2016/2017 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Témata 3. části pracovních listů pro společnou část maturitní zkoušky z NJ Školní rok 2016/2017 Pedagogické lyceum 25. Bildungssystem in

Mehr

Veranstaltungskalender. Juli

Veranstaltungskalender. Juli Veranstaltungskalender Juli 03.07.2012 Betriebliches Gesundheitsmanagement als wirksame Strategie gegen den Fachkräftemangel Dr. med Volker Schrage, Dr. Dagmar Siebecke, Horst Mehlhose Sparkasse Westmünsterland,

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005 Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Sumár Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet záznamov:

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache

1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 1) Entwicklungstendenzen in der Lexik und Grammatik der deutschen Gegenwartssprache Von den Studierenden wird erwartet, dass sie anhand der Lektüre empfohlener Sekundärliteratur über ausgewählte Entwicklungstendenzen

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief/Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a ekonomiky na Slovensku Ausgabe/vydanie:

Mehr

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien

Repräsentanz Pilsen. Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Repräsentanz Pilsen Arbeiten über die Grenze - Montagearbeiten in Tschechien Berufsregulierung und Anzeigepflichten Nürnberg, 11. Oktober 2013 1 Arbeitsrecht Gewerberecht Baurecht Sicherheitsvorschriften

Mehr

Bakalářská práce Michaela Kovářová

Bakalářská práce Michaela Kovářová Bakalářská práce 2014 Michaela Kovářová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Personengesellschaften in tschechischen und deutschen Gesetzestexten (sprachliche und inhaltliche

Mehr

Überall dort, wo gebaut wird

Überall dort, wo gebaut wird Überall dort, wo gebaut wird 4 ALPINE Bau CZ a.s. - seit 2014 Mitglied der PSJ-Gruppe ist im Bausektor in der Tschechischen Republik seit dem Jahre 1992 tätig. Die Palette der Bautätigkeiten schliesst

Mehr

Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Kategorizácia publikačnej činnosti za rok 2011 Katedra manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB ACC ACD ADC ADD ADE ADF Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných

Mehr

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982

6 C 14914 417772 Škorecová, Emília Teória informácií a informačné systémy Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1982 Zoznam dokumentov ponukovaných na predaj pre používateľov knižnice - november 2014 P.č. Sign. Prír.č. Autor Názov Vydavateľ 1 C 1295 333960 Žizň rastenij v šesti tomach 2 Moskva : Prosveščenije, 1976 2

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984).

Monographien: Der Ausgleichsversuch des Ministeriums Hohenwart-Schäffle mit Böhmen im Jahre 1871 (ungedruckte Dissertation, Wien 1984). Dr. Thomas Kletečka Ausbildung und berufliche Laufbahn: Studium der Psychologie, Slawistik und Geschichte; Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien (Dissertation aus Geschichte) 1985. 1984/1985

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Neue Autorität. INA - Literatur-Empfehlungen

Neue Autorität. INA - Literatur-Empfehlungen Neue Autorität INA - Literatur-Empfehlungen Bücher von Prof. Haim Omer Haim Omer/Arist von Schlippe: Autorität ohne Gewalt. Coaching f ü r E l t e r n v o n K i n d e r n m i t Ve r h a l t e n s p ro

Mehr

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang

pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang TRAINING AND PRACTICE VOLUME 9. ISSUE 1-2/2011 NeleŠovKá, alena pädagogische Kompetenzen aus der sicht von studierenden im Fernstudiengang Der Beitrag stellt eine Fortsetzung der kleinen Forschungsstudien

Mehr

Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)

Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010) Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010) A. Stručné pravidlá pre výber a formu prvkov pre bibliografický odkaz pri tvorbe bibliografických odkazov podľa nižšie

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov zo dňa Autor: Bohušová Zuzana Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov zo dňa Autor: Bohušová Zuzana Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov zo dňa 09.07.2015 Autor: Bohušová Zuzana Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica AAB Neutralizácia ako kognitívna stratégia v transkultúrnej komunikácii : lingvistické

Mehr

Die Liechtenstein und die Kunst

Die Liechtenstein und die Kunst Die Liechtenstein und die Kunst Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission Band 3 Mitglieder der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission Peter Geiger, Schaan,

Mehr

Avigdor, Benesch, Gitl

Avigdor, Benesch, Gitl Avigdor, Benesch, Gitl Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing 1942 Theresienstadt) Herausgeber: Helmut Teufel, Pavel Kocman und Milan Řepa Společnost

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro základní školy / Učitelství

Mehr

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger

SLOWAKISCH- DEUTSC. ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger SLOWAKISCH- DEUTSC ##9,RJEČNIK,SLOVAČKO-NJEMAČKI,SLOVAČKI, L e i p z i g Offo Hólize's Nachfolger #NP TASCHENWÖRTERBUCH der SLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN SPRACHE # mit besonderer Berücksichtigung der NEUESTEN

Mehr

1 Clean Forest Park Hangenen Fang

1 Clean Forest Park Hangenen Fang C C / RVR Sv AG 8 M p 0 0 0 @... E Iv v RVR Sv AG C Pk N öp: R W Nk,? S ü 00 J Pp «Nk» L ü Wä. Up v R J k v T Z U- K, Iv, Mä Sy k. C C Z: M p k-k: A W v Wä G E Pp K D Zv ö, G p R K ä. D E ü Up V N R J

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität LESEN Studium an der Universität Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen Ecken der Slowakei,

Mehr

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC.

PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. PROF. PHDR. JÚLIUS ŠPAŇÁR, CSC. Július Špaňár sa narodil 12. 11. 1917 vo Veľkej Mani v terajšom okrese Nové Zámky. Vzišiel zo skromných hmotných pomerov. Na radu učiteľky miestnej ľudovej školy navštevoval

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Exposé des Dissertationsvorhabens an der Universität Wien. Das Unionsverfassungsrecht der Slowakischen Republik

Exposé des Dissertationsvorhabens an der Universität Wien. Das Unionsverfassungsrecht der Slowakischen Republik Matthias Földeak mdf@gmx.eu Matr.Nr.: 0948236 Exposé des Dissertationsvorhabens an der Universität Wien Das Unionsverfassungsrecht der Slowakischen Republik bei Univ.Prof.ret.Dr.Gerhard Hafner 1. Annäherung

Mehr

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ GOETHE UNI Vysoká škola Goethe Uni Bratislava Goethe - Hochschule Bratislava SPRIEVODCA ŠTÚDIOM STUDIUMWEGWEISER FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ FAKULTÄT FÜR MEDIEN- UND KULTURWISSENSCHAFTEN AKADEMICKÝ

Mehr

NEU: KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT

NEU: KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT NEU: KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT Anke Fiedler; Michael Meyen (Hrsg.) Fiktionen für das Volk: DDR-Zeitungen als PR-Instrument Fallstudien zu den Zentralorganen Neues Deutschland, Junge Welt, Neue Zeit und

Mehr

Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen. Herausgegeben von Th. Jäger, Köln, Deutschland

Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen. Herausgegeben von Th. Jäger, Köln, Deutschland Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen Herausgegeben von Th. Jäger, Köln, Deutschland Barbara Schnieders Die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach 9/11/01 Eine konstruktivistische Synthese

Mehr

Neuerwerbungen Jänner 2012

Neuerwerbungen Jänner 2012 Neuerwerbungen Jänner 2012 Signatur: DBW-B 4.172 Titel: Handbuch für den Mathematikunterricht ISBN/ISSN: 978-3-507-34050-3 Signatur: DBW-B 4.173 Titel: Handbuch für den Mathematikunterricht ISBN/ISSN:

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Mgr. Róbert Gáfrik, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Gáfrik, Róbert : Hra s cudzou kultúrou : k recepcii staroindických látok a motívov v

Mehr

Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy.

Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy. Princíp transparentnosti a zákon č. 211/2000 Z.z. Hmotnoprávne aspekty šírenia a sprístupňovania informácií. Povinne zverejňované zmluvy. JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 18.1.2017 1 Voľne dostupná

Mehr

Alter(n) und Gesellschaft

Alter(n) und Gesellschaft Alter(n) und Gesellschaft Band 22 Herausgegeben von G. M. Backes, W. Clemens, Berlin, Deutschland Helen Baykara-Krumme Andreas Motel-Klingebiel Peter Schimany (Hrsg.) Viele Welten des Alterns Ältere Migranten

Mehr

Komparation der Arbeitslosigkeit der Frauen in Wien und in Bratislava Comparison of Female Unemployment between Vienna and Bratislava

Komparation der Arbeitslosigkeit der Frauen in Wien und in Bratislava Comparison of Female Unemployment between Vienna and Bratislava Komparation der Arbeitslosigkeit der Frauen in Wien und in Bratislava Comparison of Female Unemployment between Vienna and Bratislava Irena Kleiner Abstract: This study gives an overview of the current

Mehr

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen

Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Internationale Tagung Die Verfolgung der intellektuellen Eliten in Polen und in der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten. Kontexte und Erinnerungskulturen Eine Tagung der Stiftung Brandenburgische

Mehr

Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5

Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5 Terminplanung Stand 06.10.2011 2012 Region 16/17 Nr. 5 Nr. Veranstaltung Tag Datum Von Bis Ort Information Zeit Zeit J A N U A R - 2 0 1 2 Führungsteamsitzung Mo 09.01.2012 8:00 10.00 Führungsteams aller

Mehr

Heinrich Ganthaler. Publikationen. I. Bücher. I.a. Monographien

Heinrich Ganthaler. Publikationen. I. Bücher. I.a. Monographien Heinrich Ganthaler Publikationen I. Bücher I.a. Monographien 1. Das Recht auf Leben in der Medizin. Eine moralphilosophische Untersuchung. Egelsbach- Frankfurt/M.-Berlin-New York 2001 (Deutsche Bibliothek

Mehr

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA NÁSTROJE VYPĹŇANIA MEDZIER V PRÁVE

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA NÁSTROJE VYPĹŇANIA MEDZIER V PRÁVE UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA NÁSTROJE VYPĹŇANIA MEDZIER V PRÁVE DIPLOMOVÁ PRÁCA Študijný program : právo (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma) Študijný odbor:

Mehr

Fussball-Bundeliga Saison 1964 / 65

Fussball-Bundeliga Saison 1964 / 65 Fussball-Bundeliga Saison 1964 / 65 1 Die Spiele der Bundesliga 1964/1965 am 1. Spieltag Sa 22.08. 16:00» Braunschweig -» 1860 München» 1:1 (1:0) Sa 22.08. 16:00» Dortmund -» Hannover» 0:2 (0:0) Sa 22.08.

Mehr

Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste

Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Abitur Mittlere Reife Quali Sondererwerbungsliste Modschiedler, Walter: Mathematik, Deutsch, Englisch Bayern : Abschluss-Prüfungsaufgaben mit Lösungen ; 2010-2012 ; [mit

Mehr