SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen"

Transkript

1 SDV BELGIUM N.V. Deze website betreft uitsluitend de bindende contractsvoorwaarden (algemene handelsvoorwaarden) van SDV Belgium die bindend toepassing vinden op al haar verbintenissen en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Zo u andere informatie zoekt over SDV Belgium of de SDV groep, klik dan hier : SDV Belgium and SDV worldwide Ce site web concerne exclusivement les conditions contractuelles obligatoires (conditions générales et commerciales) de SDV Belgium qui s'appliquent obligatoirement à tous ses engagements et font partie intégrante du contrat. Si vous êtes à la recherche d autres renseignements concernant SDV Belgium ou le groupe SDV, alors cliquez ici : SDV Belgium and SDV worldwide Diese Website betrifft ausschließlich die verbindlichen Vertragsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) der SDV Belgium, die auf ihre sämtlichen Verpflichtungen verbindlich Anwendung finden und einen integrierenden Vertragsbestandteil bilden. Wenn Sie andere Informationen über SDV Belgium oder die SDV Gruppe suchen, klicken Sie hier: SDV Belgium and SDV worldwide This website is devoted exclusively to the binding conditions of contract (General Terms and Conditions of Trade) of SDV Belgium and which are binding on all its undertakings and which constitute an integral part of the contract. If you are looking for more general information about SDV Belgium or the SDV Group, click here: SDV Belgium and SDV worldwide * * * Nederlands Français Deutsch English Bindende contractsvoorwaarden Conditions contractuelles obligatoires Verbindlichte Vertragsbedingungen Binding conditions of contract

2 BINDENDE CONTRACTSVOORWAARDEN (NEDERLANDSE versie) Welkom bij SDV Belgium: Kwaliteits- veiligheidsnormen zijn voor SDV Belgium NV [verder SDV Belgium] uiterst belangrijk bij het vervoer van uw goederen. Vervoer van goederen is vaak een complexe zaak: er komt zowel zee- of luchtvervoer, als voor- en natransport aan te pas; er is douanedeclaratie en tussendoor verblijven de goederen in magazijnen en op kaaien of luchthavens. Voor al deze schakels gebruiken we betrouwbare en ervaren professionelen, waaronder vele bedrijven uit de SDV-groep. Ondanks de complexiteit van het vervoer zijn schadegevallen hoogst uitzonderlijk. Toch dienen we er toch rekening mee te houden. Daarom ziet SDV Belgium het duidelijk communiceren van haar algemene handelsvoorwaarden als een deel van haar service aan de klanten, teneinde deze volledig in kennis te stellen van de door SDV Belgium opgenomen verbintenissen en verantwoordelijkheden. U vindt alle nuttige informatie over onze bindende contractsvoorwaarden op deze website. Vooreerst bevelen wij u een goederentransportverzekering aan. Dit laat u toe tot 120% van de CIF value van de beschadigde/verloren goederen met een minimum aan administratie op een snelle wijze te recuperen zonder dat de vraag naar de verantwoordelijkheid het dossier vertraagt. Als u dit wenst, kunnen wij een dergelijke goederentransportverzekering aanbieden via de huisverzekeraar van onze groep. U kunt dit aanvragen per mail bij de opening van elk transportdossier. Principieel treedt SDV als commissionair-expediteur op, met toepassing van de bijzondere clausules en de algemene voorwaarden der Expediteurs (beiden hierna vermeld). Enkel wanneer de opdrachtgever SDV verzoekt een vervoerdocument uit te geven treedt ze als commissionairvervoerder op met toepassing van de voorwaarden van het SDV-vervoerdocument. Onze bijzondere clausules die vermeld staan op keerzijde van onze facturen zijn een basisdocument in het kader van onze bindende contractvoorwaarden. Wij leggen daarin uit dat: Indien SDV optreedt als commissionair-expediteur (SDV geeft dan geen eigen vervoerdocument uit), engageert SDV zich naar de klant/opdrachtgever toe het vervoer, in diens opdracht en voor diens rekening, in de best mogelijke omstandigheden te organiseren door met betrouwbare en ervaren professionelen de vereiste contracten te sluiten om de goederen naar hun bestemming te verzenden. In voorkomend geval wordt het vervoerdocument uitgegeven door de vervoersonderneming die door SDV Belgium in opdracht en voor rekening van de klant/opdrachtgever werd aangesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval indien wij cognossementen van scheepsvaartlijnen of van NVOCC s aanbieden of luchtvrachtbrieven (Air Waybills) van luchtvaartlijnen. In dit geval wordt de verantwoordelijkheid van SDV Belgium verder bepaald/beperkt door de algemene voorwaarden van onze eigen beroepsorganisatie, met name de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Belgische Expediteurs. In deze context is het nuttig dat u weet dat onze aangestelde aannemers werken tegen voorwaarden die eigen zijn aan hun sector. Zo zijn bijvoorbeeld goederenbehandelaars, naties, stouwerijen etc., lid van een beroepsorganisatie die algemene (contracts)-voorwaarden uitvaardigen voor hun sector. Bovendien kunnen aangestelde aannemers eigen algemene (contracts)voorwaarden inroepen. Zie bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden op de rugzijde van een zeevrachtbrief (Bill of Lading). Het is praktisch onmogelijk om hier alle (contracts)voorwaarden van alle mogelijke beroepsorganisaties en aannemers wereldwijd te vermelden, laat staan publiceren, doch wij stellen U als opdrachtgever hierbij in kennis van het bestaan en de toepasselijkheid van deze algemene (contracts)voorwaarden, met vaak belangrijke aansprakelijkheidsontheffingen en beperkingen. Tevens wijzen wij U erop dat gebeurlijke aansprakelijkheid in hoofde van SDV Belgium steeds beperkt is tot deze onderschreven en aanvaard door de door haar aangestelde aannemers in het kader van de door hen uit te voeren opdracht. Indien SDV Belgium optreedt als vervoerder of commissionair-vervoerder (omdat ze niet enkel het vervoer organiseerd maar tevens een eigen vervoerdocument uitgeeft) wordt onze verantwoordelijkheid bepaald door de voorwaarden vermeld op dit SDV vervoersdocument.

3 Dit vervoersdocument kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) voor gecombineerd vervoer, de SDV House Bill of Lading voor zuiver zeevervoer en de SDV House Air Waybill voor luchtvervoer. SDV Belgium verbindt zich enerzijds met haar eigen vervoersdocumenten naar u, de klant/opdrachtgever tot het betreffende vervoer en anderzijds tot het boeken van uw vracht bij de scheeps- of luchtvaartlijn, met een Bill of Lading van de scheepslijn of een Airwaybill van de luchtlijn. Noteer dat in geval van luchtvracht de House Air Waybill de voorwaarden van een IATA Air Waybill herneemt. Deze werkwijze wordt onder meer gevolgd omwille van uw vraag in het kader van bijvoorbeeld multimodaal transport, groepagezendingen, documentair krediet, enz. Overzicht van de voorwaarden : 1) Vooreerst zijn er de Bijzondere clausules van SDV Belgium NV die u vindt op de rugzijde van onze facturen in de drie landstalen en het Engels. Deze zijn bindend van toepassing en vindt U eveneens op deze website. 2) In het geval dat we optreden als commissionair-expediteur zijn de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de Vereniging van Belgische Expediteurs van kracht. Deze voorwaarden omkaderen al de door ons georganiseerde transporten onder dit regime. U vindt deze hieronder. 3) Evenwel zijn, in het geval dat we optreden als vervoerder of commissionair-vervoerder, al naargelang het gebruikte transportdocument, de voorwaarden die vermeld zijn op ons eigen SDV connossement (CTBL in het Engels of CTC in het Frans) of op onze House Bill of Lading of op onze House Air Waybill van kracht. Ook deze vindt u hieronder. 4) Tot slot zijn er de Algemene Voorwaarden van de beroepsorganisaties van betrokken aannemers (magazijnen, haven, bedrijven, zeehaven- en luchthavendiensten, baan- en spoorvervoer, douaneagenten en expediteurs, enz.) en hun respectieve Bijzondere Voorwaarden (onder andere rederijen en net voornoemde aannemers). De voorwaarden onder dewelke uw goederen vervoerd worden, verschillen dus al naargelang onze hoedaningheid (commissionair-expediteur of commissionair-vervoerder) en daarmee samenhangend het gebruikte vervoersdocument. Principieel komt SDV tussen als commissionair-expediteur (zie dan overzicht van de voorwaarden 1,3 en 4) en enkel als op basis van uw instructies met betrekking tot de aard van het transport (lucht- of zeevracht, groupage of niet, de bestemming, intermodaal of port-port, al dan niet documentair krediet, enz.) onze tussenkomst als vervoerder of commissionair-vervoerder (zie dan overzicht van de voorwaarden 1 en 2) vereist en/of aangewezen is, treden wij als dusdanig op. SDV Belgium engageert zich, in welke hoedanigheid ze ook optreedt, om kwaliteitservice na te streven en uw goederen en belangen als een goede huisvader te behartigen. Onze kwaliteits- en veiligheidscertificaten staan daar borg voor. Enkel als u tevreden bent, zijn wij dat ook. Door uw transportopdracht aan SDV Belgium toe te vertrouwen, erkent u uitdrukkelijk op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met onze voorwaarden. Mocht u omtrend onze bindende contractvoorwaarden bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren op (zeevracht) of (luchtvracht).

4 SDV Belgium vous souhaite la bienvenue: CONDITIONS CONTRACTUELLES OBLIGATOIRES (Version FRANCAISE) Pour SDV Belgium S.A. [ci-après SDV Belgium], les normes de qualité et sécurité sont primordiales pour le transport de vos marchandises. Le transport de marchandises est souvent une tâche complexe : nous organisons aussi bien les transports maritimes et aériens, que les transports terrestres avant le chargement ou après le déchargement ; il y a les déclarations en douane et entre-temps les marchandises demeurent dans des magasins et sur les quais ou dans les aéroports. Pour chaque maillon de cette chaîne de transport, nous faisons appel à des professionnels expérimentés de confiance, dont de nombreuses entreprises du Groupe SDV. Malgré la complexité du transport, les sinistres sont des exceptions rares. Nous devons tout de même en tenir compte. De là que SDV considère que la communication explicite de ses conditions générales et commerciales obligatoires fait part entière de son service aux clients, afin de les informer intégralement des obligations et responsabilités contractées par SDV Belgium. Vous trouverez toutes informations utiles sur nos conditions contractuelles obligatoires sur ce site web. D abord nous vous recommandons de souscrire une assurance transport de marchandises. Elle vous permet de récupérer rapidement jusqu'à 120% de la valeur CIF des marchandises endommagées / perdues avec un minimum de tracas administratifs en sans que la question de la responsabilité retarde le dossier. Si vous le voulez, nous pouvons vous proposer telle assurance transport de marchandises via notre assureur maison. Vous pouvez en faire la demande par à l ouverture de chaque dossier de transport. En principe SDV agit comme commissionnaire-expéditeur avec application des «clauses particulières» et des conditions générales des Expéditeurs (voir ci-après). Uniquement lorsque le client prie SDV d'émettre un document de transport, elle agit comme commissionnaire de transport avec application des conditions du document de transport SDV. Nos «clauses particulières» mentionnées au verso de nos factures constituent un document de base dans le cadre de nos conditions contractuelles obligatoires. Nous y expliquons que: si SDV agit comme commissionnaire-expéditeur (dans ce cas SDV n'émet elle-même aucun document de transport), SDV s'engage vis-à-vis de client / donneur d'ordre à organiser le transport, sur ordre et pour le compte de celui-ci, dans les conditions les meilleures possibles, en concluant avec des professionnels expérimentés de confiance les contrats nécessaires pour expédier les marchandises à leur destination. Le cas échéant le document de transport est émis par l'entreprise de transport désignée par SDV Belgium sur ordre et pour le compte du client / donneur d'ordre. Cela est, par exemple, le cas lorsque nous offrons des connaissements de lignes maritimes ou des NVOCC ou des lettres de transport aérien (Air Waybills) de lignes aériennes. Dans ce cas la responsabilité de SDV Belgium est en outre déterminée/limitée par les conditions générales de notre syndicat professionnel, notamment les Conditions Générales de la Confédération des Expéditeurs de Belgique. Dans ce contexte il est utile de savoir que nos entrepreneurs désignés opèrent aux conditions propres à leur secteur. Ainsi, les manutentionnaires, sociétés d'entreposage, arrimeurs, etc. sont affiliées à l'un ou l'autre syndicat professionnel qui publie des conditions générales (contractuelles) pour son secteur. En plus, ils peuvent faire valoir leurs propres conditions générales (contractuelles). Voir, par exemple, les Conditions Générales au verso d'un connaissement (Bill of Lading). Il est pratiquement impossible de mentionner ici toutes les conditions (contractuelles) de tous les syndicats professionnels et de tous les entrepreneurs possibles à travers le monde, il est encore moins possible de les publier, mais nous vous informons par le présent de l'existence et de l'applicabilité de ces conditions générales (contractuelles), qui contiennent souvent des exonérations et limitations importantes de responsabilité. Nous vous notifions aussi que la responsabilité éventuelle à l égard de SDV Belgium est toujours limitée à celle souscrite et acceptée par les entrepreneurs désignés par elle dans le cadre de la mission à exécuter par eux. si SDV Belgium agit comme transporteur ou commissionnaire de transport (parce que non seulement elle organise le transport, mais émet également elle-même un document de transport) notre responsabilité est alors déterminée par les conditions indiquées sur ce document de transport SDV.

5 Ce document de transport peut avoir des formes différentes. Ainsi, il y a le CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de transport Combiné), le SDV House Bill of Lading pour un transport purement maritime et le SDV House Air Waybill pour un transport aérien. Par ces documents SDV Belgium s'engage vis-à-vis de vous, le client / donneur d'ordre, d'une part, à effectuer le transport en question et, d'autre part, à s'occuper de la réservation de votre cargaison auprès de la compagnie maritime ou aérienne au moyen d'un connaissement de cette compagnie maritime ou d'un bordereau de transport aérien de cette compagnie aérienne. Veuillez noter qu'en cas de transport aérien, le SDV House Air Waybill reprend les conditions d'un IATA Air Waybill. Cette procédure est suivie, entre autres, en raison de votre demande, par exemple, dans le cadre d'un transport multimodal, de groupages, d'un crédit documentaire, etc. Aperçu des conditions : 1) En premier lieu il y a les «clauses particulières» de SDV BELGIUM S.A., que vous trouverez au verso de nos factures dans les 3 langues nationales et en anglais. Elles sont d'application obligatoire et vous pouvez les lire également sur ce site web. 2) Si nous devons agir en tant que commissionnaire-expéditeur, les conditions générales de notre syndicat professionnel, la "Confédération des Expéditeurs de la Belgique", sont d'application. Ces conditions, que vous pouvez lire ci-après, définissent tous les transports que nous organisons sous ce régime. 3) Si nous devons agir en tant que transporteur ou commissionnaire de transport, selon le document de transport utilisé, les conditions mentionnées sur notre connaissement SDV (CTBL en anglais ou CTC en français) et notre House Bill of Lading et notre House Air Waybill sont toutefois en vigueur. Vous pouvez les lire aussi ci-après. 4) Enfin, il y a les Conditions Générales des syndicats professionnels d'entrepreneurs impliqués (magasins, port, entreprises, services de ports maritimes et aéroports, sociétés de transport routier et ferroviaire, agents en douanes et expéditeurs, etc.), ainsi que leurs Conditions Particulières (entre autre les armateurs et les entrepreneurs désignés mentionnés à l instant). Les conditions auxquelles vos marchandises sont transportées, diffèrent donc selon notre qualité (commissionnaireexpéditeur ou commissionnaire de transport) et le document de transport utilisé à cet effet. En principe SDV intervient comme commissionnaire-expéditeur (voir alors aperçu des conditions 1, 3 et 4) et nous n'intervenons comme transporteur ou commissionnaire de transport que lors que notre intervention comme commissionnaire de transport (voir dans ce cas aperçu des conditions 1 et 2) est requise et / ou recommandée sur base de vos instructions concernant la nature du transport (fret aérien ou maritime, groupage ou non, destination, intermodal ou port-port, crédit documentaire ou non, etc.). Indépendamment de la qualité en laquelle elle agit, SDV Belgium s'engage à poursuivre un service de qualité et à veiller à vos marchandises et vos intérêts en bon père de famille. Nos certificats de qualité et de sécurité en sont le garant. Uniquement lorsque vous êtes contents, nous le sommes aussi. En confiant vos transports à SDV BELGIUM, vous reconnaissez expressément avoir connaissance de nos conditions et de les accepter. Si vous avez encore des questions concernant nos conditions commerciales, n hésitez pas à nous contacter sur (fret maritime) ou (fret aérien).

6 VERBINDLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (DEUTSCHE Version) Willkommen bei SDV Belgium: Qualitäts- und Sicherheitsnormen sind für SDV Belgium NV [im Folgenden SDV Belgium] bei der Beförderung Ihrer Waren äußerst wichtig. Warentransport ist oft eine komplexe Sache: sowohl See- oder Lufttransport, als auch Vor- und Nachtransport sind betroffen; es gibt eine Zollanmeldung und zwischendurch gibt es noch einen Aufenthalt der Waren in Lagern und an Kaien oder in Flughäfen. Für diese sämtlichen Leistungen setzen wir zuverlässige und erfahrene Fachleute ein, unter denen sich viele Unternehmen der SDV-Gruppe befinden. Trotz der Komplexität des Transports sind Schadensfälle äußerst selten. Trotzdem müssen wir dessen Rechnung tragen. Deswegen sieht SDV Belgium die deutliche Mitteilung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen als ein Teil ihres Kundenservice an, um diese Kunden von den von SDV Belgium eingegangenen Verpflichtungen und Verantwortungen völlig in Kenntnis zu setzen. Auf dieser Webseite finden Sie alle nützlichen Informationen über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen. Zunächst empfehlen wir Ihnen eine Warentransportversicherung. Hierdurch können Sie bis 120% des CIF-Wertes der beschädigten/verlorenen Waren mit einem Minimum an Administration auf schnelle Weise zurückerhalten ohne dass die Frage der Verantwortung die Akte verzögert. Wenn Sie wünschen, können wir Ihnen über die Hausversicherung unserer Gruppe eine solche Warentransportversicherung anbieten. Sie können diese bei jeder Transportauftragsbestätigung per anfordern. Grundsätzlich wird SDV als Kommissionär-Spediteur tätig, mit Anwendung der Sonderklauseln und der Allgemeinen Speditionsbedingungen (beide nachstehend angegeben). Nur wenn der Auftraggeber SDV um Ausstellung eines Transportdokuments bittet, wird sie als Kommissionär- Transporteur mit Anwendung der Bedingungen des SDV-Transportdokuments tätig. Unsere rückseitig auf unseren Rechnungen angegebenen Sonderklauseln sind ein Basisdokument im Rahmen unserer verbindlichen Vertragsbedingungen. Darin erläutern wir, dass: Wenn die SDV als Kommissionär-Spediteur tätig wird (SDV stellt dann kein eigenes Transportdokument aus), SDV sich dem Kunden/Auftraggeber gegenüber dazu verpflichtet, die Beförderung in dessen Auftrag und auf dessen Rechnung unter den möglichst besten Umständen zu organisieren, indem sie mit zuverlässigen und erfahrenen Fachleuten die erforderlichen Verträge bezüglich des Versands der Waren nach ihrer Bestimmung abschließt. Gegebenenfalls wird durch das von der SDV Belgium im Auftrag und auf Rechnung des Kunden/Auftraggebers bestellte Beförderungsunternehmen das Transportdokument ausgestellt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir Konnossemente von Schifffahrtslinien oder von NVOCCs oder Luftfrachtbriefe (Air Waybills) von Fluglinien anbieten. In diesem Fall wird die Haftung der SDV Belgium weiter durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres eigenen Berufsverbandes, nämlich die Allgemeinen Bedingungen der Vereinigung der belgischen Spediteure, weiter bestimmt/beschränkt. In diesem Kontext ist es nützlich, zu wissen, dass unsere angestellten Unternehmer zu Bedingungen arbeiten, die ihrem Sektor eigen sind. So sind beispielsweise Güterumschlagbetriebe, Lagerungsgesellschaften, Stauer, usw. Mitglied eines Berufsverbands, der allgemeine (Vertrags-)Bedingungen für seinen Sektor ausstellt. Außerdem können angestellte Unternehmer eigene allgemeine (Vertrags-)Bedingungen geltend machen. Siehe beispielsweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite eines Seefrachtbriefes (Bill of Lading). Es ist praktisch unmöglich, hier alle (Vertrags-)Bedingungen jedweder Berufsverbände und Unternehmer weltweit anzugeben, geschweige denn zu veröffentlichen, aber hierdurch setzen wir Sie als Auftraggeber über das Bestehen und die Anwendbarkeit dieser allgemeinen (Vertrags-)Bedingungen in Kenntnis, mit oftmals wichtigen Haftungsbefreiungen und -Einschränkungen. Auch lenken wir Ihre Aufmerksamkeit darauf, dass sich eine etwaige Haftung der SDV Belgium stets auf die Haftung beschränkt, die von den von ihr angestellten Unternehmern im Rahmen des von ihnen auszuführenden Auftrages unterzeichnet und akzeptiert ist. wenn SDV Belgium als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig wird (weil sie nicht nur den Transport organisiert, sondern zugleich ein eigenes Transportdokument ausstellt), wird unsere Haftung durch die in diesem SDV Transportdokument erwähnten Bedingungen bestimmt.

7 Dieses Transportdokument kann unterschiedliche Formen annehmen. So gibt es das CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné / Konnossement des kombinierten Transports) für kombinierten Transport, das SDV House Bill of Lading für reinen Seetransport und das SDV House Air Waybill für Lufttransport. SDV Belgium verpflichtet sich einerseits mit ihren eigenen Transportdokumenten Ihnen, dem Kunden/Auftraggeber gegenüber zur betreffenden Beförderung und andererseits Ihre Ladung bei der Schifffahrts- oder Fluggesellschaft zu buchen mit einem Bill of Lading der Schiffslinie oder einem Air Waybill der Fluglinie. Bitte nehmen Sie Kenntnis davon, dass im Falle einer Luftfrachtsendung das House Air Waybill die Bedingungen eines IATA Air Waybill übernimmt. Diese Verfahrensweise wird unter anderem wegen Ihrer Frage im Rahmen von beispielsweise Multimodaltransport, Sammelladungen, Dokumentenkredit, usw. eingehalten. Übersicht über die Bedingungen: 1) Zunächst gibt es die Sonderklauseln der SDV Belgium NV, die Sie auf der Rückseite unserer Rechnungen in den drei Nationalsprachen sowie im Englischen finden. Diese kommen verbindlich zur Anwendung und sind zugleich auf dieser Webseite zurückzufinden. 2) Wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden, gelten die Allgemeinen Bedingungen unseres Berufsverbands die Vereinigung der belgischen Spediteure. Diese Bedingungen umrahmen sämtliche von uns organisierte Transporte dieser Art. Sie finden diese nachstehend. 3) Wenn wir aber als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig werden, je nach dem verwendeten Transportdokument, kommen die auf unserem eigenen SDV Konnossement (CTBL im Englischen oder CTC im Französischen) oder auf unserem House Bill of Lading oder auf unserem House Air Waybill angegebenen Bedingungen zur Anwendung. Auch diese finden Sie nachstehend. 4) Schließlich gibt es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berufsverbände der betroffenen Unternehmer (Lager, Hafen, Betriebe, Seehafen- und Flughafendienste, Straßen- und Bahntransport, Zollagenten und Spediteure, usw.) und deren jeweilige Sonderbedingungen (unter anderem Reedereien und die gerade angegebenen Unternehmer). Die Bedingungen, unter denen Ihre Waren befördert werden, unterscheiden sich also je nach unserer Eigenschaft (Kommissionär-Spediteur oder Kommissionär-Transporteur) und damit einhergehend dem verwendeten Transportdokument. Grundsätzlich interveniert SDV als Kommissionär-Spediteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1, 3 und 4) und nur wenn aufgrund Ihrer Anweisungen über die Art des Transports (Luft- oder Seefracht, Sammelladung oder nicht, die Bestimmung, intermodal oder port-port, Dokumentenkredit oder nicht, usw.) unsere Intervention als Kommissionär-Transporteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1 und 2) erforderlich und/oder empfehlenswert ist, werden wir als solche tätig. SDV Belgium verpflichtet sich, in welcher Eigenschaft sie auch immer tätig wird, Qualitätsservice nachzustreben und Ihre Waren und Interessen wie ein guter Familienvater zu vertreten. Unsere Qualitäts- und Sicherheitszertifikate garantieren dafür. Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Indem Sie Ihren Transportauftrag der SDV Belgium anvertrauen, erkennen Sie ausdrücklich an, von unseren Bedingungen Kenntnis zu haben und mit diesen einverstanden zu sein. Wenn Sie über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen zusätzliche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich unter (Seefracht) oder (Luftfracht) mit uns in Verbindung zu setzen.

8 BINDING CONDITIONS OF CONTRACT (ENGLISH version) Welcome to SDV Belgium: Quality and safety standards are of utmost importance to SDV Belgium NV (referred to hereinafter as SDV Belgium) when caring for the transport of your goods. The carriage of goods is often a complex matter: goods are dispatched by sea or by air and often initial and terminal land transport is involved; customs clearance has to be considered as well as the handling of the goods in warehouses, on the dockside, or in the airport. We use reliable and experienced professionals for every link in the chain, including many SDV Group companies. Despite the sheer complexity of international transport, cases of loss or damage are highly unusual. Even so, we have to take the possibility into account. For this reason SDV Belgium regards the disclosure of its general terms and conditions in the clearest way possible as part of the service it gives its customers, and the best way of making sure that the customer is fully aware of the undertakings and responsibilities assumed by SDV Belgium. You can find all useful information about these terms and conditions on this website. First of all we recommend goods transport insurance cover. This allows you to quickly recover up to 120% of the CIF value of the damaged or lost goods with a minimum of administration nuisance whereby the question of responsibility for the claim does not give rise to delay. If you wish we can offer goods transport insurance cover via the house insurers of our group. You may apply for this by whenever you place a new order for transport. In principle, SDV acts as a freight forwarder subject to the application of the special terms and conditions and the General Terms and Conditions of Belgian Forwarders (both set out here below). Only when the principal asks SDV to issue a transport document, SDV does act as a combined transport operator subject to the application of the terms and conditions of the SDV transport document. Our special terms and conditions as set out on the back of our invoices are a basic document for the purposes of our binding conditions of contract. In these terms and conditions we state that: if SDV Belgium acts as a freight forwarder (SDV does not issue its own transport documents), SDV undertakes in respect of the customer/principal to organize the transport on the instructions and for the account of customer/principal in the best possible conditions by agreeing the requisite contracts with reliable and experienced professionals for the shipment of the goods to their destination. When this applies, the transport document is issued by the transport enterprise appointed by SDV Belgium on the instructions and for the account of customer/principal. This for example is the case if we present the bills of lading issued by shipping lines or NVOCCs or the Air Waybills of airlines. In this case the responsibilities of SDV are further determined / limited by the general conditions of our own trade association, namely the General Terms and Conditions of the Belgian Freight Forwarders. Here you should be aware that the contractors we appoint work subject to the terms and conditions that are specific to their own particular sector. For instance, goods handlers, warehousing company, stevedores, etc. will be members of one or other trade association that drafts and publishes general terms and conditions (of contract) for their members. Moreover, contractors may also invoke their own specific general terms and conditions (of contract). See for example the General Terms and Conditions that are printed on the back of a Bill of Lading. For practical reasons it is simply impossible to list all the general terms and conditions (of contract) of every trade association and contractor in the world, let alone reproduce them in detail, nonetheless we wish to inform you, as principal, of the existence and applicability of such general conditions. These often contain significant limitations of and exemptions from liability. We furthermore inform you that any liability on the part of SDV Belgium is always limited to the liability agreed and accepted by the contractors that it appoints in the context of the instructions which it has been given. Should SDV Belgium act as carrier or combined transport operator (because it not only organizes the transport but also issues its own transport documents) our responsibilities are determined by the terms and conditions set out in said SDV transport document. This transport document may take various forms. It may be a CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) for combined transport, the SDV House Bill of Lading, when the transport is limited to carriage by sea, or the SDV House Air Waybill, when only air transport is involved.

9 SDV Belgium gives on one hand side an undertaking to you, the customer/principal by issuing its own documents, to make the arrangements for the transport concerned, and, on the other hand, to book your shipment with a shipping line or an airline, by means of a Bill of Lading issued by the shipping line or an Air Waybill issued by the airline. It should be noted that for air freight, the House Air Waybill adopts the conditions contained in the IATA Air Waybill. This procedure is typically adopted further to your wishes in respect of multi-modal transport, consolidation shipments, letters of credit are involved and so on. Overview of the conditions: 1) First of all there are the Special Terms and Conditions of SDV Belgium NV that are printed on the back of our invoices in Dutch, French, German and English. They are of mandatory application and you will find them elsewhere on this website. 2) In those cases when we act as a forwarding agent the Standard Trading Conditions of our trade organization the Association of Belgian Freight Forwarders apply. These terms and conditions provide the framework of all the transport operations we organize further to this arrangement. You can find them below. 3) In other cases when we act as carrier or combined transport operator, depending on the transport documents used, the conditions that appear on our own SDV Bill of Lading (CTBL in English or CTC in French) and on our House Bill of Lading and House Air Waybill are applicable. These too can found below. 4) Finally there are the General Terms and Conditions of the trade organizations of the contractors involved in the transport operation (warehouses, port operators, operators, seaport and airport services, road hauliers and rail operators, customs agents and forwarders), and their respective Special Conditions (for example the shipping lines and the contractors mentioned above). The conditions that govern the carriage of your goods thus vary depending on the capacity in which we act (freight forwarder or combined transport operator) and the associated transport documents. In principle SDV acts as freight forwarder (see Overview of the Conditions 1, 3 and 4) and only when further to your instructions relating to the nature of the transport (air freight, maritime cargo, groupage or otherwise, the destination, intermodal or port to port, with letter of credit or otherwise, etc.) is it required or desirable for us to act as combined transport operator (see Overview of the Conditions 1 and 2), shall we act as such. SDV Belgium undertakes, regardless of the capacity in which it acts, to aspire to deliver a high quality service and to protect your goods and interests as if they were our own. Our quality and safety certificates are your guarantee of this. Only when you are only satisfied are we content. When you instruct SDV Belgium with the transport of your goods, you expressly acknowledge that you are fully informed of and agree to our conditions. Should you have any questions in connection with our binding terms and conditions of contract, please do not hesitate to get in touch with us at (maritime cargo) or (air freight).

10 Handelsvoorwaarden Conditions Commerciales Geschäftsbedingungen Terms and Conditions of Trade. Gezien de internationale context waarin deze documenten worden gebruikt, zijn sommigen enkel beschikbaar in het Engels en/of het Frans. Vu le contexte international dans lequel ces documents sont utilisés, certains documents ne sont disponibles qu en anglais et/ou en français. Angesichts des internationalen Kontextes, in dem diese Dokumente verwendet werden, sind manche nur in englischer und/oder französischer Sprache verfügbar. In view of the international context in which these documents are used, some of them are available only in English and/or French. 1) SDV Belgium: Bijzondere clausules, Clauses particulières, Sonderklauseln, Special Clauses. Nederlands, Français, English & Deutsch 2) SDV Bill of Lading (CTBL/CTC) Indien SDV optreedt als vervoerscommissionair SDV en qualité de Commissionaire de transport SDV in ihrer Eigenschaft als Transportkommissionär SDV acting as a Combined transport operator.. Combined Transport Bill of Lading (CTBL) (English version) Connaissement de Transport Combiné (CTC) (version française) House Bill of Lading House Air Waybill

11 3) Voorwaarden in geval we optreden als commissionair-expediteur. Conditions lorsque nous agissons en qualité de commissionnaire-expéditeur. Bedingungen, wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden. Terms and conditions when we act as a freight forwarder Algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de Vereniging van Belgische Expediteurs Conditions générales de notre syndicat professionnel "Confédération des Expéditeurs de Belgique" Allgemeine Speditionsbedingungen unseres Berufsverbands "Vereinigung der belgischen Spediteure" General terms and conditions of our professional association "Association of Belgian Freight Forwarders" (Nederlands versie) (version Française) (Deutsche version) (English version) 4) Voorwaarden van onze onderaannemers in geval we optreden als commissionair-expediteur. Conditions de nos sous-traitants lorsque nous agissons comme commissionnaire-expéditeur. Bedingungen unserer Subunternehmer, wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden. Conditions of our subcontractors, applicable when we act as a freight forwarder. Omwille van de veelvuldige wereldwijde onderaannemers kunnen deze niet vermeld worden. Pour des raisons pratiques, les conditions de nos nombreux sous-traitants à travers le monde ne peuvent pas être publiées. For practical reasons it is not possible to list the terms and conditions of our many subcontractors all over the world. Wegen der vielen Subunternehmer weltweit können diese Bedingungen nicht angegeben werden.

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek

08/12. Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek 08/12 Gebrauchsanleitung Trekkingrucksäcke Trekking rucksacks Instructions for use Notice d'emploi pour sacs à dos de trek X-TRANSITION Bedingungen der JACK WOLFSKIN 3-Jahres-Gewährleistung Terms and

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr

Verwenden Sie nur Original-KRONE-Ersatzteile! Das gibt Sicherheit und spart Kosten! Use Original-KRONE parts only This will increase operational reliability and help to save costs! N'utiliser que des piéces

Mehr

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1

SWISS MADE CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010. Version 2.1 CORPORATE WATCHES E-CATALOGUE 2010 Version 2.1 ITS TIME ist eine Schweizer Uhrenfirma aus Grenchen, die sich auf «Corporate Watches«spezialisiert hat. «Swiss Made», versteht sich. Inzwischen sind wir Marktleader

Mehr

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate Mandat de domiciliation européenne SEPA B2B

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate Mandat de domiciliation européenne SEPA B2B Ausfertigung für Execution for Copie pour SEPA-Firmenlastschrift-Mandat SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate Mandat de domiciliation européenne SEPA B2B Page 1/2 Wiederkehrende Zahlungen Recurrent

Mehr

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR

TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR TECHNISCHE FICHE CONTACT CONTACTOR 02-01-02-00 voorbeeld gegevens klant: Type machine:... Serie nr. machine:... prijsaanvraag bestelling CODE: AT-CT x D1 x L1 x L2 x AT-TI x AT-PL x AT-GA x TA x D2 x B

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3

11 EN 81-70 Page 1 of 2 Standard: INTERPRETATION RELATED TO. Clause(s): 5.4.2.3 CEN RELATED TO 11 Page 1 of 2 Standard: Edition: 2003 Clause(s): 5.4.2.3 Valid from: 15/09/2010 Date of modification: Key-word(s): Car operating panel, Two entrance lift Replacing interpretation No.: QUESTION

Mehr

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account!

S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! S-Digicash Payez mobile depuis votre compte courant! Mobil bezahlen, direkt von Ihrem Girokonto aus! Pay mobile from your current account! Payez mobile depuis votre compte courant BCEE! Scannez le QR Code

Mehr

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss

Moss art. Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss. Frame Aluminium with topper rim Round moss. Special project Round moss Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Aluminium with topper rim Round moss Special project Round moss Moss art Polystone rock finish Flat moss 4 Introduction 6 Polystone natural finish 7 Naturescast

Mehr

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master

Wichtige Informationen zum Masterstudium. Informations importantes pour vos études de Master Wichtige Informationen zum Masterstudium Informations importantes pour vos études de Master Studienplan I Plan d étude Studienplan I Plan d étude Es werden nicht alle Kurse jedes Jahr angeboten. Tous les

Mehr

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen

Liebe Kolleginnen Liebe Kollegen Von: nebis-bibliotheken-request@nebis.ch im Auftrag von Gross Christine An: nebis-bibliotheken@nebis.ch Thema: NEBIS / Aleph V20: Neuerungen - Aleph V20: nouveautés Datum: Montag, 8. November 2010 15:57:57

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx

Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx Aufgabe: Que faut-il faire? SK-Beispielaufgabe_Haustiere.docx Lisez bien le sujet avant de vous précipiter sur votre copie et élaborez votre plan afin de préparer votre brouillon. On vous demande donc

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES!

MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! MIT UNS KÖNNEN SIE FESTE FEIERN! AVEC NOUS, VOUS POUVEZ ORGANISER VOS FÊTES! Das beste Schweizer Grill-Poulet! Le meilleur poulet rôti Suisse! FESTE FEIERN MIT NATURA GÜGGELI UND SIE HEBEN SICH AB! FÊTEZ

Mehr

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!!

Notice: All mentioned inventors have to sign the Report of Invention (see page 3)!!! REPORT OF INVENTION Please send a copy to An die Abteilung Technologietransfer der Universität/Hochschule An die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH Ettlinger Straße

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz

*Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz *Corporate services from Switzerland *Services d entreprise de la Suisse *Unternehmungsberatung in der Schweiz Dema Consultants S.A. / www.demaconsultants.ch *We are a subsidiary of Dema Services Ltd,

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Seidig Seifen UG (haftungsbeschränkt) http://www.seidigseifen.de/

Seidig Seifen UG (haftungsbeschränkt) http://www.seidigseifen.de/ Deutsch English French Dutch Lieber Kunde, der von Ihnen erstellte Katalog enthält zu den von Ihnen ausgesuchten Produkten die zur Zeit der Erstellung gültigen Preise. Für eine Bestellung ist immer der

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein

Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein Fonds microprojets ETB: L ETB au service de ses citoyens TEB-Kleinprojektefonds: Der TEB setzt sich für seine BürgerInnen ein FORMULAIRE DE DEMANDE DE COFINANCEMENT ANTRAGSFORMULAR Les demandes de cofinancement

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

job and career at CeBIT 2015

job and career at CeBIT 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at CeBIT 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers in DIGITAL BUSINESS 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Price list. Preisliste - TARIF - Prijslijst

Price list. Preisliste - TARIF - Prijslijst Price list Preisliste - TARIF - Prijslijst 04 / 2015 Terms of delivery The payment is due 30 days after date of invoice. Payments up to 14 days after date of invoice get 2 % cash discount. In cases of

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre

Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Test de semestre Analogtechnik 2, Semestertest Technique analogique 2, Dr. Theo Kluter 05. 06. 2011 Name/Nom : Vorname/Prénom : Klasse/Classe : Aufgabe/ Punkte maximal/ Punkte erreicht/ Problème : Points maximaux : Points

Mehr

Europäisches Patentamt: Vorzugsbehandlung für Microsoft, Canon & Co.

Europäisches Patentamt: Vorzugsbehandlung für Microsoft, Canon & Co. http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/computer/europaeisches-patentamt-bevorzugung-microsoft-100.html Europäisches Patentamt: Vorzugsbehandlung für Microsoft, Canon & Co. Microsoft und neun andere Großkunden

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst. Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren

Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst. Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren Interprétariat Interculturel Interkultureller Dolmetscherdienst Communiquer sans barrières Barrierefrei kommunizieren La mission du service Mettre à disposition des administrations publiques et des institutions

Mehr

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc

FSSL Steinbauer/15.05.2014/Information_FSSL_GOINDUSTRY.doc SCHENCK TECHNOLOGIE- UND INDUSTRIEPARK GMBH (TIP) is a company, which is independent of GoIndustry DoveBid and provides the following services: 1. Preparation of export documents. Invoice showing invoiced

Mehr

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper

Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Umrüstung von SMA Wechselrichtern nach SysStabV Bernd Lamskemper Disclaimer IMPORTANT LEGAL NOTICE This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU

J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU J RG IMMENDORFF STANDORT F R KRITIK MALEREI UND INSPIRATION ERSCHEINT ZUR AUSSTELLUNG IM MUSEUM LU 8 Feb, 2016 JRISFRKMUIEZAIMLAPOM-PDF33-0 File 4,455 KB 96 Page If you want to possess a one-stop search

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

EEX Kundeninformation 2007-09-05

EEX Kundeninformation 2007-09-05 EEX Eurex Release 10.0: Dokumentation Windows Server 2003 auf Workstations; Windows Server 2003 Service Pack 2: Information bezüglich Support Sehr geehrte Handelsteilnehmer, Im Rahmen von Eurex Release

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus

TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus TRAAM-TLSE-ALL004 / Katrin Unser Haus I. Introduction Type de document : audio Langue : allemand Durée : 01:09 Niveau : collège A1+ Contenu : Katrin vit avec sa famille dans une maison. Elle présente l

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Händler Preisliste Trade Price List 2015

Händler Preisliste Trade Price List 2015 Händler Preisliste Trade Price List 2015 gültig ab / valid from 01.03.2015 Qualität die verbindet Driven by Quality Sehr geehrter Kunde, zu unserer neuen Preisliste möchten wir Ihnen nachfolgend einige

Mehr

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café

Corporate Digital Learning, How to Get It Right. Learning Café 0 Corporate Digital Learning, How to Get It Right Learning Café Online Educa Berlin, 3 December 2015 Key Questions 1 1. 1. What is the unique proposition of digital learning? 2. 2. What is the right digital

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

Symbio system requirements. Version 5.1

Symbio system requirements. Version 5.1 Symbio system requirements Version 5.1 From: January 2016 2016 Ploetz + Zeller GmbH Symbio system requirements 2 Content 1 Symbio Web... 3 1.1 Overview... 3 1.1.1 Single server installation... 3 1.1.2

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels

Grischa. Spielregel Rules Règles Spelregels Grischa Spielregel Rules Règles Spelregels Spielregeln Inhalt: 60 Aufgaben 3 schwarze Murmeln rote Murmel Marble Monster Transportbox Ziel des Spiels: Verflixt, schon wieder ist die kleine rote Murmel

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

Luxembourg International Rowing Club LIRC, B.P. 56, L-5201 Sandweiler

Luxembourg International Rowing Club LIRC, B.P. 56, L-5201 Sandweiler Luxembourg International Rowing Club LIRC, B.P. 56, L-5201 Sandweiler Application for participating in Beginner s Training Antrag auf Teilnahme an der Anfängerausbildung Demande de participation à la session

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany Joint company exhibition of the Federal Republic of Organiser +49 211 38600-60 Registration Closing date for registrations: 10. February 2014 We hereby register as participants at the above-mentioned participation.

Mehr

ONLINE LICENCE GENERATOR

ONLINE LICENCE GENERATOR Index Introduction... 2 Change language of the User Interface... 3 Menubar... 4 Sold Software... 5 Explanations of the choices:... 5 Call of a licence:... 7 Last query step... 9 Call multiple licenses:...

Mehr

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios

Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Login data for HAW Mailer, Emil und Helios Es gibt an der HAW Hamburg seit einiger Zeit sehr gute Online Systeme für die Studenten. Jeder Student erhält zu Beginn des Studiums einen Account für alle Online

Mehr

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule

Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Schulstruktur Kindergarten und Grundschule Vom Kindergarten bis zur 12. Klasse bietet die Ecole Internationale de Manosque eine mehrsprachige Erziehung und Bildung auf hohem Niveau. In Kindergarten und

Mehr

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE

STRATEGISCHES BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE BETEILIGUNGSCONTROLLING BEI KOMMUNALEN UNTERNEHMEN DER FFENTLICHE ZWECK ALS RICHTSCHNUR FR EIN ZIELGERICHTETE PDF-SBBKUDFZARFEZ41-APOM3 123 Page File Size 5,348 KB 3 Feb, 2002 TABLE OF CONTENT Introduction

Mehr

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0

Release Notes BRICKware 7.5.4. Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Release Notes BRICKware 7.5.4 Copyright 23. March 2010 Funkwerk Enterprise Communications GmbH Version 1.0 Purpose This document describes new features, changes, and solved problems of BRICKware 7.5.4.

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité Wir (we; nous) R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg 9160/..-1.-11 erklären in alleiniger Verantwortung,

Mehr

A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies

A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 08, 2016 A study on computer-aided design of PIN-diode phase modulators at microwave frequencies Schjær-Jacobsen, Hans Publication date: 1976 Document Version Publisher's

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development A framework for decision-making Dr. David N. Bresch, david_bresch@swissre.com, Andreas Spiegel, andreas_spiegel@swissre.com Klimaanpassung

Mehr

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL

HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY FRIEDRICH VOGEL FRIEDRICH VOGEL READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HUMANGENETIK IN DER WELT VON HEUTE: 12 SALZBURGER VORLESUNGEN (GERMAN EDITION) BY Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD HUMANGENETIK

Mehr

www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961

www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961 www.kolma.ch sales@kolma.ch Tel. 0800 960 960 Fax 0800 961 961 Bewerbungsmappe 3-teilig mit Klemme und Klemmschiene Dossier de candidature 3 parties avec pince et dos pinçant Tender A4 Die Bewerbungsmappe

Mehr

Geometrie und Bedeutung: Kap 5

Geometrie und Bedeutung: Kap 5 : Kap 5 21. November 2011 Übersicht Der Begriff des Vektors Ähnlichkeits Distanzfunktionen für Vektoren Skalarprodukt Eukidische Distanz im R n What are vectors I Domininic: Maryl: Dollar Po Euro Yen 6

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

gewaarborgd bent van een uitstekende service door een van de Razzo dealers binnen de Benelux.

gewaarborgd bent van een uitstekende service door een van de Razzo dealers binnen de Benelux. SCOOTER CATALOGUE , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding, maar

Mehr

Informationen zum Elterngeld in Englisch. Parental allowance

Informationen zum Elterngeld in Englisch. Parental allowance Informationen zum Elterngeld in Englisch Parental allowance Who can get parental allowance? Parents can claim parental allowance for their own child. The child must live with the mother or the father in

Mehr

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen

WP2. Communication and Dissemination. Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung im Freistaat Thüringen WP2 Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 GOALS for WP2: Knowledge information about CHAMPIONS and its content Direct communication

Mehr

E R L E B E N S I E D A S E C H T E T I R O L D I S C O V E R T H E R E A L T Y R O L B E L E E F H E T E C H T E T I R O L D É C O U V R E Z L E V R

E R L E B E N S I E D A S E C H T E T I R O L D I S C O V E R T H E R E A L T Y R O L B E L E E F H E T E C H T E T I R O L D É C O U V R E Z L E V R S U I T E N E R L E B E N S I E D A S E C H T E T I R O L D I S C O V E R T H E R E A L T Y R O L B E L E E F H E T E C H T E T I R O L D É C O U V R E Z L E V R A I T Y R O L URLAUB AB DER ERSTEN MINUTE!

Mehr

Zubehör Accessories Accessoires

Zubehör Accessories Accessoires Seite Page Page 14/2 DA 14/4 Allgemeine Merkmale Drehantrieb General parameters Rotary drive unit Caractéristiques générales Servomoteur rotatif + 16 Zubehör Accessories Accessoires 14/0 Drehantrieb Rotary

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

ZKD FITT & FLEXX. Die Flexibilität des Designs. La flexibilité du design.

ZKD FITT & FLEXX. Die Flexibilität des Designs. La flexibilité du design. ZKD FITT & FLEXX. Die Flexibilität des Designs. La flexibilité du design. ZKD FITT & FLEXX. KOMBINIERTE FLEXIBILITÄT IST PROGRAMM. Wo klare Linien und grenzenlose Einrichtungsfreiheiten aufeinander treffen,

Mehr

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station

Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Zusatzinfo: Betrieb mit der Mobile Station Digital-Loks einsetzen, die nicht in der Datenbank der Mobile Station enthalten sind: a) Einstellen des Eintrags über die Adresse b) Geeignete Alternativlok aus

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht

How to deal with complaints writing business letters and e-mails. Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel. Voransicht III Business communication: writing 5 How to deal with complaints 1 von 32 How to deal with complaints writing business letters and e-mails Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel Beschwerden und Reklamationen

Mehr

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande

KG 51R F K. 1 Informations concernant la personne qui fait la demande Nom et prénom de la personne qui fait la demande Name und der antragstellenden Person N d allocations familiales Kindergeld-Nr. F K KG 51R Annexe étranger pour la demande d allocations familiales allemandes

Mehr

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande

EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande COMMUNIQUE DE PRESSE EPEX Spot SE Visioconférence avec la chancelière allemande Paris, 19 Août 2010 La chancelière fédérale allemande Angela Merkel a visité aujourd hui les locaux de la bourse de l énergie

Mehr

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2

Invitation - Benutzerhandbuch. User Manual. User Manual. I. Deutsch 2. 1. Produktübersicht 2. 1.1. Beschreibung... 2 Invitation - Inhaltsverzeichnis I. Deutsch 2 1. Produktübersicht 2 1.1. Beschreibung......................................... 2 2. Installation und Konfiguration 2 2.1. Installation...........................................

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

Communication du Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, Bonn, du 11 février 2015.

Communication du Ministère fédéral des Transports et des Infrastructures numériques, Bonn, du 11 février 2015. ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FÜR DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR INTERGOVERNMENTAL ORGANISATION FOR INTERNATIONAL

Mehr

KMK Zertifikat Niveau I

KMK Zertifikat Niveau I MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT KMK Zertifikat Niveau I Fach: Hauptprüfung Datum: 30.04.2008 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr Hilfsmittel: Zweisprachiges Wörterbuch Bearbeitungshinweise: Alle sind zu bearbeiten.

Mehr

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany

Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany Joint company exhibition of the Federal Republic of Germany WorldFood Istanbul (GIDA) - International Food Products and Processing Technologies Exhibition Torstraße 124 10119 Berlin Germany Organiser Realisation

Mehr

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25

There are 10 weeks this summer vacation the weeks beginning: June 23, June 30, July 7, July 14, July 21, Jul 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18, Aug 25 Name: AP Deutsch Sommerpaket 2014 The AP German exam is designed to test your language proficiency your ability to use the German language to speak, listen, read and write. All the grammar concepts and

Mehr

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES

PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES 3 RUE MYRHA 75018 PARIS +33 (0) 1 42 29 15 81 +33 (0) 6 83 09 38 82 47plus@orange.fr PRESENTE LE CONTE DANS L ENSEIGNEMENT DE L ALLEMAND EN MILIEU SCOLAIRE PROJET POUR COLLEGES ET LYCEES CONCEPTION : JANINE

Mehr

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0

2 IP X4 WLS/FL IP24. Montage-Anleitung Instructions de montage Assembling instructions. 225 cm. 60 cm 0 WLS/FL IP Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Mehr

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829)

Englische Fassung der Bescheinigung im Sinne der Rn. 5 des BMF-Schreibens vom 22. Juli 2005 (BStBl I 2005 S. 829) Postanschrift Berlin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin Gerd Müller Gatermann Unterabteilungsleiter IV B POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin Zentraler Kreditausschuss

Mehr

Datenschutzerklärung. Published: 2009-08-03 Author: 42media services GmbH

Datenschutzerklärung. Published: 2009-08-03 Author: 42media services GmbH Datenschutzerklärung Published: 2009-08-03 Author: 42media services GmbH Inhaltsverzeichnis Datenschutzerklärung... 4 Datenverarbeitung auf dieser Internetseite... 4 Cookies... 4 Newsletter... 4 Auskunftsrecht...

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= How to Disable User Account Control (UAC) in Windows Vista You are attempting to install or uninstall ACT! when Windows does not allow you access to needed files or folders.

Mehr

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015

Weiterbildung Datenschutzrecht. Formation continue en droit de la protection des données. Programm / Programme 2014-2015 Weiterbildung Datenschutzrecht Formation continue en droit de la protection des données Programm / Programme 2014-2015 Université de Fribourg Faculté DE DROIT Universität Freiburg Rechtswissenschaftliche

Mehr