SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen"

Transkript

1 SDV BELGIUM N.V. Deze website betreft uitsluitend de bindende contractsvoorwaarden (algemene handelsvoorwaarden) van SDV Belgium die bindend toepassing vinden op al haar verbintenissen en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Zo u andere informatie zoekt over SDV Belgium of de SDV groep, klik dan hier : SDV Belgium and SDV worldwide Ce site web concerne exclusivement les conditions contractuelles obligatoires (conditions générales et commerciales) de SDV Belgium qui s'appliquent obligatoirement à tous ses engagements et font partie intégrante du contrat. Si vous êtes à la recherche d autres renseignements concernant SDV Belgium ou le groupe SDV, alors cliquez ici : SDV Belgium and SDV worldwide Diese Website betrifft ausschließlich die verbindlichen Vertragsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) der SDV Belgium, die auf ihre sämtlichen Verpflichtungen verbindlich Anwendung finden und einen integrierenden Vertragsbestandteil bilden. Wenn Sie andere Informationen über SDV Belgium oder die SDV Gruppe suchen, klicken Sie hier: SDV Belgium and SDV worldwide This website is devoted exclusively to the binding conditions of contract (General Terms and Conditions of Trade) of SDV Belgium and which are binding on all its undertakings and which constitute an integral part of the contract. If you are looking for more general information about SDV Belgium or the SDV Group, click here: SDV Belgium and SDV worldwide * * * Nederlands Français Deutsch English Bindende contractsvoorwaarden Conditions contractuelles obligatoires Verbindlichte Vertragsbedingungen Binding conditions of contract

2 BINDENDE CONTRACTSVOORWAARDEN (NEDERLANDSE versie) Welkom bij SDV Belgium: Kwaliteits- veiligheidsnormen zijn voor SDV Belgium NV [verder SDV Belgium] uiterst belangrijk bij het vervoer van uw goederen. Vervoer van goederen is vaak een complexe zaak: er komt zowel zee- of luchtvervoer, als voor- en natransport aan te pas; er is douanedeclaratie en tussendoor verblijven de goederen in magazijnen en op kaaien of luchthavens. Voor al deze schakels gebruiken we betrouwbare en ervaren professionelen, waaronder vele bedrijven uit de SDV-groep. Ondanks de complexiteit van het vervoer zijn schadegevallen hoogst uitzonderlijk. Toch dienen we er toch rekening mee te houden. Daarom ziet SDV Belgium het duidelijk communiceren van haar algemene handelsvoorwaarden als een deel van haar service aan de klanten, teneinde deze volledig in kennis te stellen van de door SDV Belgium opgenomen verbintenissen en verantwoordelijkheden. U vindt alle nuttige informatie over onze bindende contractsvoorwaarden op deze website. Vooreerst bevelen wij u een goederentransportverzekering aan. Dit laat u toe tot 120% van de CIF value van de beschadigde/verloren goederen met een minimum aan administratie op een snelle wijze te recuperen zonder dat de vraag naar de verantwoordelijkheid het dossier vertraagt. Als u dit wenst, kunnen wij een dergelijke goederentransportverzekering aanbieden via de huisverzekeraar van onze groep. U kunt dit aanvragen per mail bij de opening van elk transportdossier. Principieel treedt SDV als commissionair-expediteur op, met toepassing van de bijzondere clausules en de algemene voorwaarden der Expediteurs (beiden hierna vermeld). Enkel wanneer de opdrachtgever SDV verzoekt een vervoerdocument uit te geven treedt ze als commissionairvervoerder op met toepassing van de voorwaarden van het SDV-vervoerdocument. Onze bijzondere clausules die vermeld staan op keerzijde van onze facturen zijn een basisdocument in het kader van onze bindende contractvoorwaarden. Wij leggen daarin uit dat: Indien SDV optreedt als commissionair-expediteur (SDV geeft dan geen eigen vervoerdocument uit), engageert SDV zich naar de klant/opdrachtgever toe het vervoer, in diens opdracht en voor diens rekening, in de best mogelijke omstandigheden te organiseren door met betrouwbare en ervaren professionelen de vereiste contracten te sluiten om de goederen naar hun bestemming te verzenden. In voorkomend geval wordt het vervoerdocument uitgegeven door de vervoersonderneming die door SDV Belgium in opdracht en voor rekening van de klant/opdrachtgever werd aangesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval indien wij cognossementen van scheepsvaartlijnen of van NVOCC s aanbieden of luchtvrachtbrieven (Air Waybills) van luchtvaartlijnen. In dit geval wordt de verantwoordelijkheid van SDV Belgium verder bepaald/beperkt door de algemene voorwaarden van onze eigen beroepsorganisatie, met name de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Belgische Expediteurs. In deze context is het nuttig dat u weet dat onze aangestelde aannemers werken tegen voorwaarden die eigen zijn aan hun sector. Zo zijn bijvoorbeeld goederenbehandelaars, naties, stouwerijen etc., lid van een beroepsorganisatie die algemene (contracts)-voorwaarden uitvaardigen voor hun sector. Bovendien kunnen aangestelde aannemers eigen algemene (contracts)voorwaarden inroepen. Zie bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden op de rugzijde van een zeevrachtbrief (Bill of Lading). Het is praktisch onmogelijk om hier alle (contracts)voorwaarden van alle mogelijke beroepsorganisaties en aannemers wereldwijd te vermelden, laat staan publiceren, doch wij stellen U als opdrachtgever hierbij in kennis van het bestaan en de toepasselijkheid van deze algemene (contracts)voorwaarden, met vaak belangrijke aansprakelijkheidsontheffingen en beperkingen. Tevens wijzen wij U erop dat gebeurlijke aansprakelijkheid in hoofde van SDV Belgium steeds beperkt is tot deze onderschreven en aanvaard door de door haar aangestelde aannemers in het kader van de door hen uit te voeren opdracht. Indien SDV Belgium optreedt als vervoerder of commissionair-vervoerder (omdat ze niet enkel het vervoer organiseerd maar tevens een eigen vervoerdocument uitgeeft) wordt onze verantwoordelijkheid bepaald door de voorwaarden vermeld op dit SDV vervoersdocument.

3 Dit vervoersdocument kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) voor gecombineerd vervoer, de SDV House Bill of Lading voor zuiver zeevervoer en de SDV House Air Waybill voor luchtvervoer. SDV Belgium verbindt zich enerzijds met haar eigen vervoersdocumenten naar u, de klant/opdrachtgever tot het betreffende vervoer en anderzijds tot het boeken van uw vracht bij de scheeps- of luchtvaartlijn, met een Bill of Lading van de scheepslijn of een Airwaybill van de luchtlijn. Noteer dat in geval van luchtvracht de House Air Waybill de voorwaarden van een IATA Air Waybill herneemt. Deze werkwijze wordt onder meer gevolgd omwille van uw vraag in het kader van bijvoorbeeld multimodaal transport, groepagezendingen, documentair krediet, enz. Overzicht van de voorwaarden : 1) Vooreerst zijn er de Bijzondere clausules van SDV Belgium NV die u vindt op de rugzijde van onze facturen in de drie landstalen en het Engels. Deze zijn bindend van toepassing en vindt U eveneens op deze website. 2) In het geval dat we optreden als commissionair-expediteur zijn de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de Vereniging van Belgische Expediteurs van kracht. Deze voorwaarden omkaderen al de door ons georganiseerde transporten onder dit regime. U vindt deze hieronder. 3) Evenwel zijn, in het geval dat we optreden als vervoerder of commissionair-vervoerder, al naargelang het gebruikte transportdocument, de voorwaarden die vermeld zijn op ons eigen SDV connossement (CTBL in het Engels of CTC in het Frans) of op onze House Bill of Lading of op onze House Air Waybill van kracht. Ook deze vindt u hieronder. 4) Tot slot zijn er de Algemene Voorwaarden van de beroepsorganisaties van betrokken aannemers (magazijnen, haven, bedrijven, zeehaven- en luchthavendiensten, baan- en spoorvervoer, douaneagenten en expediteurs, enz.) en hun respectieve Bijzondere Voorwaarden (onder andere rederijen en net voornoemde aannemers). De voorwaarden onder dewelke uw goederen vervoerd worden, verschillen dus al naargelang onze hoedaningheid (commissionair-expediteur of commissionair-vervoerder) en daarmee samenhangend het gebruikte vervoersdocument. Principieel komt SDV tussen als commissionair-expediteur (zie dan overzicht van de voorwaarden 1,3 en 4) en enkel als op basis van uw instructies met betrekking tot de aard van het transport (lucht- of zeevracht, groupage of niet, de bestemming, intermodaal of port-port, al dan niet documentair krediet, enz.) onze tussenkomst als vervoerder of commissionair-vervoerder (zie dan overzicht van de voorwaarden 1 en 2) vereist en/of aangewezen is, treden wij als dusdanig op. SDV Belgium engageert zich, in welke hoedanigheid ze ook optreedt, om kwaliteitservice na te streven en uw goederen en belangen als een goede huisvader te behartigen. Onze kwaliteits- en veiligheidscertificaten staan daar borg voor. Enkel als u tevreden bent, zijn wij dat ook. Door uw transportopdracht aan SDV Belgium toe te vertrouwen, erkent u uitdrukkelijk op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met onze voorwaarden. Mocht u omtrend onze bindende contractvoorwaarden bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren op (zeevracht) of (luchtvracht).

4 SDV Belgium vous souhaite la bienvenue: CONDITIONS CONTRACTUELLES OBLIGATOIRES (Version FRANCAISE) Pour SDV Belgium S.A. [ci-après SDV Belgium], les normes de qualité et sécurité sont primordiales pour le transport de vos marchandises. Le transport de marchandises est souvent une tâche complexe : nous organisons aussi bien les transports maritimes et aériens, que les transports terrestres avant le chargement ou après le déchargement ; il y a les déclarations en douane et entre-temps les marchandises demeurent dans des magasins et sur les quais ou dans les aéroports. Pour chaque maillon de cette chaîne de transport, nous faisons appel à des professionnels expérimentés de confiance, dont de nombreuses entreprises du Groupe SDV. Malgré la complexité du transport, les sinistres sont des exceptions rares. Nous devons tout de même en tenir compte. De là que SDV considère que la communication explicite de ses conditions générales et commerciales obligatoires fait part entière de son service aux clients, afin de les informer intégralement des obligations et responsabilités contractées par SDV Belgium. Vous trouverez toutes informations utiles sur nos conditions contractuelles obligatoires sur ce site web. D abord nous vous recommandons de souscrire une assurance transport de marchandises. Elle vous permet de récupérer rapidement jusqu'à 120% de la valeur CIF des marchandises endommagées / perdues avec un minimum de tracas administratifs en sans que la question de la responsabilité retarde le dossier. Si vous le voulez, nous pouvons vous proposer telle assurance transport de marchandises via notre assureur maison. Vous pouvez en faire la demande par à l ouverture de chaque dossier de transport. En principe SDV agit comme commissionnaire-expéditeur avec application des «clauses particulières» et des conditions générales des Expéditeurs (voir ci-après). Uniquement lorsque le client prie SDV d'émettre un document de transport, elle agit comme commissionnaire de transport avec application des conditions du document de transport SDV. Nos «clauses particulières» mentionnées au verso de nos factures constituent un document de base dans le cadre de nos conditions contractuelles obligatoires. Nous y expliquons que: si SDV agit comme commissionnaire-expéditeur (dans ce cas SDV n'émet elle-même aucun document de transport), SDV s'engage vis-à-vis de client / donneur d'ordre à organiser le transport, sur ordre et pour le compte de celui-ci, dans les conditions les meilleures possibles, en concluant avec des professionnels expérimentés de confiance les contrats nécessaires pour expédier les marchandises à leur destination. Le cas échéant le document de transport est émis par l'entreprise de transport désignée par SDV Belgium sur ordre et pour le compte du client / donneur d'ordre. Cela est, par exemple, le cas lorsque nous offrons des connaissements de lignes maritimes ou des NVOCC ou des lettres de transport aérien (Air Waybills) de lignes aériennes. Dans ce cas la responsabilité de SDV Belgium est en outre déterminée/limitée par les conditions générales de notre syndicat professionnel, notamment les Conditions Générales de la Confédération des Expéditeurs de Belgique. Dans ce contexte il est utile de savoir que nos entrepreneurs désignés opèrent aux conditions propres à leur secteur. Ainsi, les manutentionnaires, sociétés d'entreposage, arrimeurs, etc. sont affiliées à l'un ou l'autre syndicat professionnel qui publie des conditions générales (contractuelles) pour son secteur. En plus, ils peuvent faire valoir leurs propres conditions générales (contractuelles). Voir, par exemple, les Conditions Générales au verso d'un connaissement (Bill of Lading). Il est pratiquement impossible de mentionner ici toutes les conditions (contractuelles) de tous les syndicats professionnels et de tous les entrepreneurs possibles à travers le monde, il est encore moins possible de les publier, mais nous vous informons par le présent de l'existence et de l'applicabilité de ces conditions générales (contractuelles), qui contiennent souvent des exonérations et limitations importantes de responsabilité. Nous vous notifions aussi que la responsabilité éventuelle à l égard de SDV Belgium est toujours limitée à celle souscrite et acceptée par les entrepreneurs désignés par elle dans le cadre de la mission à exécuter par eux. si SDV Belgium agit comme transporteur ou commissionnaire de transport (parce que non seulement elle organise le transport, mais émet également elle-même un document de transport) notre responsabilité est alors déterminée par les conditions indiquées sur ce document de transport SDV.

5 Ce document de transport peut avoir des formes différentes. Ainsi, il y a le CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de transport Combiné), le SDV House Bill of Lading pour un transport purement maritime et le SDV House Air Waybill pour un transport aérien. Par ces documents SDV Belgium s'engage vis-à-vis de vous, le client / donneur d'ordre, d'une part, à effectuer le transport en question et, d'autre part, à s'occuper de la réservation de votre cargaison auprès de la compagnie maritime ou aérienne au moyen d'un connaissement de cette compagnie maritime ou d'un bordereau de transport aérien de cette compagnie aérienne. Veuillez noter qu'en cas de transport aérien, le SDV House Air Waybill reprend les conditions d'un IATA Air Waybill. Cette procédure est suivie, entre autres, en raison de votre demande, par exemple, dans le cadre d'un transport multimodal, de groupages, d'un crédit documentaire, etc. Aperçu des conditions : 1) En premier lieu il y a les «clauses particulières» de SDV BELGIUM S.A., que vous trouverez au verso de nos factures dans les 3 langues nationales et en anglais. Elles sont d'application obligatoire et vous pouvez les lire également sur ce site web. 2) Si nous devons agir en tant que commissionnaire-expéditeur, les conditions générales de notre syndicat professionnel, la "Confédération des Expéditeurs de la Belgique", sont d'application. Ces conditions, que vous pouvez lire ci-après, définissent tous les transports que nous organisons sous ce régime. 3) Si nous devons agir en tant que transporteur ou commissionnaire de transport, selon le document de transport utilisé, les conditions mentionnées sur notre connaissement SDV (CTBL en anglais ou CTC en français) et notre House Bill of Lading et notre House Air Waybill sont toutefois en vigueur. Vous pouvez les lire aussi ci-après. 4) Enfin, il y a les Conditions Générales des syndicats professionnels d'entrepreneurs impliqués (magasins, port, entreprises, services de ports maritimes et aéroports, sociétés de transport routier et ferroviaire, agents en douanes et expéditeurs, etc.), ainsi que leurs Conditions Particulières (entre autre les armateurs et les entrepreneurs désignés mentionnés à l instant). Les conditions auxquelles vos marchandises sont transportées, diffèrent donc selon notre qualité (commissionnaireexpéditeur ou commissionnaire de transport) et le document de transport utilisé à cet effet. En principe SDV intervient comme commissionnaire-expéditeur (voir alors aperçu des conditions 1, 3 et 4) et nous n'intervenons comme transporteur ou commissionnaire de transport que lors que notre intervention comme commissionnaire de transport (voir dans ce cas aperçu des conditions 1 et 2) est requise et / ou recommandée sur base de vos instructions concernant la nature du transport (fret aérien ou maritime, groupage ou non, destination, intermodal ou port-port, crédit documentaire ou non, etc.). Indépendamment de la qualité en laquelle elle agit, SDV Belgium s'engage à poursuivre un service de qualité et à veiller à vos marchandises et vos intérêts en bon père de famille. Nos certificats de qualité et de sécurité en sont le garant. Uniquement lorsque vous êtes contents, nous le sommes aussi. En confiant vos transports à SDV BELGIUM, vous reconnaissez expressément avoir connaissance de nos conditions et de les accepter. Si vous avez encore des questions concernant nos conditions commerciales, n hésitez pas à nous contacter sur (fret maritime) ou (fret aérien).

6 VERBINDLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (DEUTSCHE Version) Willkommen bei SDV Belgium: Qualitäts- und Sicherheitsnormen sind für SDV Belgium NV [im Folgenden SDV Belgium] bei der Beförderung Ihrer Waren äußerst wichtig. Warentransport ist oft eine komplexe Sache: sowohl See- oder Lufttransport, als auch Vor- und Nachtransport sind betroffen; es gibt eine Zollanmeldung und zwischendurch gibt es noch einen Aufenthalt der Waren in Lagern und an Kaien oder in Flughäfen. Für diese sämtlichen Leistungen setzen wir zuverlässige und erfahrene Fachleute ein, unter denen sich viele Unternehmen der SDV-Gruppe befinden. Trotz der Komplexität des Transports sind Schadensfälle äußerst selten. Trotzdem müssen wir dessen Rechnung tragen. Deswegen sieht SDV Belgium die deutliche Mitteilung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen als ein Teil ihres Kundenservice an, um diese Kunden von den von SDV Belgium eingegangenen Verpflichtungen und Verantwortungen völlig in Kenntnis zu setzen. Auf dieser Webseite finden Sie alle nützlichen Informationen über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen. Zunächst empfehlen wir Ihnen eine Warentransportversicherung. Hierdurch können Sie bis 120% des CIF-Wertes der beschädigten/verlorenen Waren mit einem Minimum an Administration auf schnelle Weise zurückerhalten ohne dass die Frage der Verantwortung die Akte verzögert. Wenn Sie wünschen, können wir Ihnen über die Hausversicherung unserer Gruppe eine solche Warentransportversicherung anbieten. Sie können diese bei jeder Transportauftragsbestätigung per anfordern. Grundsätzlich wird SDV als Kommissionär-Spediteur tätig, mit Anwendung der Sonderklauseln und der Allgemeinen Speditionsbedingungen (beide nachstehend angegeben). Nur wenn der Auftraggeber SDV um Ausstellung eines Transportdokuments bittet, wird sie als Kommissionär- Transporteur mit Anwendung der Bedingungen des SDV-Transportdokuments tätig. Unsere rückseitig auf unseren Rechnungen angegebenen Sonderklauseln sind ein Basisdokument im Rahmen unserer verbindlichen Vertragsbedingungen. Darin erläutern wir, dass: Wenn die SDV als Kommissionär-Spediteur tätig wird (SDV stellt dann kein eigenes Transportdokument aus), SDV sich dem Kunden/Auftraggeber gegenüber dazu verpflichtet, die Beförderung in dessen Auftrag und auf dessen Rechnung unter den möglichst besten Umständen zu organisieren, indem sie mit zuverlässigen und erfahrenen Fachleuten die erforderlichen Verträge bezüglich des Versands der Waren nach ihrer Bestimmung abschließt. Gegebenenfalls wird durch das von der SDV Belgium im Auftrag und auf Rechnung des Kunden/Auftraggebers bestellte Beförderungsunternehmen das Transportdokument ausgestellt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir Konnossemente von Schifffahrtslinien oder von NVOCCs oder Luftfrachtbriefe (Air Waybills) von Fluglinien anbieten. In diesem Fall wird die Haftung der SDV Belgium weiter durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres eigenen Berufsverbandes, nämlich die Allgemeinen Bedingungen der Vereinigung der belgischen Spediteure, weiter bestimmt/beschränkt. In diesem Kontext ist es nützlich, zu wissen, dass unsere angestellten Unternehmer zu Bedingungen arbeiten, die ihrem Sektor eigen sind. So sind beispielsweise Güterumschlagbetriebe, Lagerungsgesellschaften, Stauer, usw. Mitglied eines Berufsverbands, der allgemeine (Vertrags-)Bedingungen für seinen Sektor ausstellt. Außerdem können angestellte Unternehmer eigene allgemeine (Vertrags-)Bedingungen geltend machen. Siehe beispielsweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite eines Seefrachtbriefes (Bill of Lading). Es ist praktisch unmöglich, hier alle (Vertrags-)Bedingungen jedweder Berufsverbände und Unternehmer weltweit anzugeben, geschweige denn zu veröffentlichen, aber hierdurch setzen wir Sie als Auftraggeber über das Bestehen und die Anwendbarkeit dieser allgemeinen (Vertrags-)Bedingungen in Kenntnis, mit oftmals wichtigen Haftungsbefreiungen und -Einschränkungen. Auch lenken wir Ihre Aufmerksamkeit darauf, dass sich eine etwaige Haftung der SDV Belgium stets auf die Haftung beschränkt, die von den von ihr angestellten Unternehmern im Rahmen des von ihnen auszuführenden Auftrages unterzeichnet und akzeptiert ist. wenn SDV Belgium als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig wird (weil sie nicht nur den Transport organisiert, sondern zugleich ein eigenes Transportdokument ausstellt), wird unsere Haftung durch die in diesem SDV Transportdokument erwähnten Bedingungen bestimmt.

7 Dieses Transportdokument kann unterschiedliche Formen annehmen. So gibt es das CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné / Konnossement des kombinierten Transports) für kombinierten Transport, das SDV House Bill of Lading für reinen Seetransport und das SDV House Air Waybill für Lufttransport. SDV Belgium verpflichtet sich einerseits mit ihren eigenen Transportdokumenten Ihnen, dem Kunden/Auftraggeber gegenüber zur betreffenden Beförderung und andererseits Ihre Ladung bei der Schifffahrts- oder Fluggesellschaft zu buchen mit einem Bill of Lading der Schiffslinie oder einem Air Waybill der Fluglinie. Bitte nehmen Sie Kenntnis davon, dass im Falle einer Luftfrachtsendung das House Air Waybill die Bedingungen eines IATA Air Waybill übernimmt. Diese Verfahrensweise wird unter anderem wegen Ihrer Frage im Rahmen von beispielsweise Multimodaltransport, Sammelladungen, Dokumentenkredit, usw. eingehalten. Übersicht über die Bedingungen: 1) Zunächst gibt es die Sonderklauseln der SDV Belgium NV, die Sie auf der Rückseite unserer Rechnungen in den drei Nationalsprachen sowie im Englischen finden. Diese kommen verbindlich zur Anwendung und sind zugleich auf dieser Webseite zurückzufinden. 2) Wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden, gelten die Allgemeinen Bedingungen unseres Berufsverbands die Vereinigung der belgischen Spediteure. Diese Bedingungen umrahmen sämtliche von uns organisierte Transporte dieser Art. Sie finden diese nachstehend. 3) Wenn wir aber als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig werden, je nach dem verwendeten Transportdokument, kommen die auf unserem eigenen SDV Konnossement (CTBL im Englischen oder CTC im Französischen) oder auf unserem House Bill of Lading oder auf unserem House Air Waybill angegebenen Bedingungen zur Anwendung. Auch diese finden Sie nachstehend. 4) Schließlich gibt es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berufsverbände der betroffenen Unternehmer (Lager, Hafen, Betriebe, Seehafen- und Flughafendienste, Straßen- und Bahntransport, Zollagenten und Spediteure, usw.) und deren jeweilige Sonderbedingungen (unter anderem Reedereien und die gerade angegebenen Unternehmer). Die Bedingungen, unter denen Ihre Waren befördert werden, unterscheiden sich also je nach unserer Eigenschaft (Kommissionär-Spediteur oder Kommissionär-Transporteur) und damit einhergehend dem verwendeten Transportdokument. Grundsätzlich interveniert SDV als Kommissionär-Spediteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1, 3 und 4) und nur wenn aufgrund Ihrer Anweisungen über die Art des Transports (Luft- oder Seefracht, Sammelladung oder nicht, die Bestimmung, intermodal oder port-port, Dokumentenkredit oder nicht, usw.) unsere Intervention als Kommissionär-Transporteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1 und 2) erforderlich und/oder empfehlenswert ist, werden wir als solche tätig. SDV Belgium verpflichtet sich, in welcher Eigenschaft sie auch immer tätig wird, Qualitätsservice nachzustreben und Ihre Waren und Interessen wie ein guter Familienvater zu vertreten. Unsere Qualitäts- und Sicherheitszertifikate garantieren dafür. Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Indem Sie Ihren Transportauftrag der SDV Belgium anvertrauen, erkennen Sie ausdrücklich an, von unseren Bedingungen Kenntnis zu haben und mit diesen einverstanden zu sein. Wenn Sie über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen zusätzliche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich unter (Seefracht) oder (Luftfracht) mit uns in Verbindung zu setzen.

8 BINDING CONDITIONS OF CONTRACT (ENGLISH version) Welcome to SDV Belgium: Quality and safety standards are of utmost importance to SDV Belgium NV (referred to hereinafter as SDV Belgium) when caring for the transport of your goods. The carriage of goods is often a complex matter: goods are dispatched by sea or by air and often initial and terminal land transport is involved; customs clearance has to be considered as well as the handling of the goods in warehouses, on the dockside, or in the airport. We use reliable and experienced professionals for every link in the chain, including many SDV Group companies. Despite the sheer complexity of international transport, cases of loss or damage are highly unusual. Even so, we have to take the possibility into account. For this reason SDV Belgium regards the disclosure of its general terms and conditions in the clearest way possible as part of the service it gives its customers, and the best way of making sure that the customer is fully aware of the undertakings and responsibilities assumed by SDV Belgium. You can find all useful information about these terms and conditions on this website. First of all we recommend goods transport insurance cover. This allows you to quickly recover up to 120% of the CIF value of the damaged or lost goods with a minimum of administration nuisance whereby the question of responsibility for the claim does not give rise to delay. If you wish we can offer goods transport insurance cover via the house insurers of our group. You may apply for this by whenever you place a new order for transport. In principle, SDV acts as a freight forwarder subject to the application of the special terms and conditions and the General Terms and Conditions of Belgian Forwarders (both set out here below). Only when the principal asks SDV to issue a transport document, SDV does act as a combined transport operator subject to the application of the terms and conditions of the SDV transport document. Our special terms and conditions as set out on the back of our invoices are a basic document for the purposes of our binding conditions of contract. In these terms and conditions we state that: if SDV Belgium acts as a freight forwarder (SDV does not issue its own transport documents), SDV undertakes in respect of the customer/principal to organize the transport on the instructions and for the account of customer/principal in the best possible conditions by agreeing the requisite contracts with reliable and experienced professionals for the shipment of the goods to their destination. When this applies, the transport document is issued by the transport enterprise appointed by SDV Belgium on the instructions and for the account of customer/principal. This for example is the case if we present the bills of lading issued by shipping lines or NVOCCs or the Air Waybills of airlines. In this case the responsibilities of SDV are further determined / limited by the general conditions of our own trade association, namely the General Terms and Conditions of the Belgian Freight Forwarders. Here you should be aware that the contractors we appoint work subject to the terms and conditions that are specific to their own particular sector. For instance, goods handlers, warehousing company, stevedores, etc. will be members of one or other trade association that drafts and publishes general terms and conditions (of contract) for their members. Moreover, contractors may also invoke their own specific general terms and conditions (of contract). See for example the General Terms and Conditions that are printed on the back of a Bill of Lading. For practical reasons it is simply impossible to list all the general terms and conditions (of contract) of every trade association and contractor in the world, let alone reproduce them in detail, nonetheless we wish to inform you, as principal, of the existence and applicability of such general conditions. These often contain significant limitations of and exemptions from liability. We furthermore inform you that any liability on the part of SDV Belgium is always limited to the liability agreed and accepted by the contractors that it appoints in the context of the instructions which it has been given. Should SDV Belgium act as carrier or combined transport operator (because it not only organizes the transport but also issues its own transport documents) our responsibilities are determined by the terms and conditions set out in said SDV transport document. This transport document may take various forms. It may be a CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) for combined transport, the SDV House Bill of Lading, when the transport is limited to carriage by sea, or the SDV House Air Waybill, when only air transport is involved.

9 SDV Belgium gives on one hand side an undertaking to you, the customer/principal by issuing its own documents, to make the arrangements for the transport concerned, and, on the other hand, to book your shipment with a shipping line or an airline, by means of a Bill of Lading issued by the shipping line or an Air Waybill issued by the airline. It should be noted that for air freight, the House Air Waybill adopts the conditions contained in the IATA Air Waybill. This procedure is typically adopted further to your wishes in respect of multi-modal transport, consolidation shipments, letters of credit are involved and so on. Overview of the conditions: 1) First of all there are the Special Terms and Conditions of SDV Belgium NV that are printed on the back of our invoices in Dutch, French, German and English. They are of mandatory application and you will find them elsewhere on this website. 2) In those cases when we act as a forwarding agent the Standard Trading Conditions of our trade organization the Association of Belgian Freight Forwarders apply. These terms and conditions provide the framework of all the transport operations we organize further to this arrangement. You can find them below. 3) In other cases when we act as carrier or combined transport operator, depending on the transport documents used, the conditions that appear on our own SDV Bill of Lading (CTBL in English or CTC in French) and on our House Bill of Lading and House Air Waybill are applicable. These too can found below. 4) Finally there are the General Terms and Conditions of the trade organizations of the contractors involved in the transport operation (warehouses, port operators, operators, seaport and airport services, road hauliers and rail operators, customs agents and forwarders), and their respective Special Conditions (for example the shipping lines and the contractors mentioned above). The conditions that govern the carriage of your goods thus vary depending on the capacity in which we act (freight forwarder or combined transport operator) and the associated transport documents. In principle SDV acts as freight forwarder (see Overview of the Conditions 1, 3 and 4) and only when further to your instructions relating to the nature of the transport (air freight, maritime cargo, groupage or otherwise, the destination, intermodal or port to port, with letter of credit or otherwise, etc.) is it required or desirable for us to act as combined transport operator (see Overview of the Conditions 1 and 2), shall we act as such. SDV Belgium undertakes, regardless of the capacity in which it acts, to aspire to deliver a high quality service and to protect your goods and interests as if they were our own. Our quality and safety certificates are your guarantee of this. Only when you are only satisfied are we content. When you instruct SDV Belgium with the transport of your goods, you expressly acknowledge that you are fully informed of and agree to our conditions. Should you have any questions in connection with our binding terms and conditions of contract, please do not hesitate to get in touch with us at (maritime cargo) or (air freight).

10 Handelsvoorwaarden Conditions Commerciales Geschäftsbedingungen Terms and Conditions of Trade. Gezien de internationale context waarin deze documenten worden gebruikt, zijn sommigen enkel beschikbaar in het Engels en/of het Frans. Vu le contexte international dans lequel ces documents sont utilisés, certains documents ne sont disponibles qu en anglais et/ou en français. Angesichts des internationalen Kontextes, in dem diese Dokumente verwendet werden, sind manche nur in englischer und/oder französischer Sprache verfügbar. In view of the international context in which these documents are used, some of them are available only in English and/or French. 1) SDV Belgium: Bijzondere clausules, Clauses particulières, Sonderklauseln, Special Clauses. Nederlands, Français, English & Deutsch 2) SDV Bill of Lading (CTBL/CTC) Indien SDV optreedt als vervoerscommissionair SDV en qualité de Commissionaire de transport SDV in ihrer Eigenschaft als Transportkommissionär SDV acting as a Combined transport operator.. Combined Transport Bill of Lading (CTBL) (English version) Connaissement de Transport Combiné (CTC) (version française) House Bill of Lading House Air Waybill

11 3) Voorwaarden in geval we optreden als commissionair-expediteur. Conditions lorsque nous agissons en qualité de commissionnaire-expéditeur. Bedingungen, wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden. Terms and conditions when we act as a freight forwarder Algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de Vereniging van Belgische Expediteurs Conditions générales de notre syndicat professionnel "Confédération des Expéditeurs de Belgique" Allgemeine Speditionsbedingungen unseres Berufsverbands "Vereinigung der belgischen Spediteure" General terms and conditions of our professional association "Association of Belgian Freight Forwarders" (Nederlands versie) (version Française) (Deutsche version) (English version) 4) Voorwaarden van onze onderaannemers in geval we optreden als commissionair-expediteur. Conditions de nos sous-traitants lorsque nous agissons comme commissionnaire-expéditeur. Bedingungen unserer Subunternehmer, wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden. Conditions of our subcontractors, applicable when we act as a freight forwarder. Omwille van de veelvuldige wereldwijde onderaannemers kunnen deze niet vermeld worden. Pour des raisons pratiques, les conditions de nos nombreux sous-traitants à travers le monde ne peuvent pas être publiées. For practical reasons it is not possible to list the terms and conditions of our many subcontractors all over the world. Wegen der vielen Subunternehmer weltweit können diese Bedingungen nicht angegeben werden.

Quick guide 360-45011

Quick guide 360-45011 Quick guide A. KEUZE VAN DE TOEPASSING EN: SELECTION OF APPLICATION CHOIX D UNE APPLICATION DE: AUSWAHL DER ANWENDUNGSPROGRAMME DIM Memory Off DIM Memory = Off User: Display: 1. EXIT Press Niko (Back light)

Mehr

SCOOTER CATALOGUE 2015

SCOOTER CATALOGUE 2015 SCOOTER CATALOGUE 2015 , t i e Rid! t i e v L Hartelijk dank voor het bekijken van de Razzo scooter brochure. Razzo scooters kenmerken zich niet alleen door de uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding,

Mehr

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group

Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group Anleitung für FTP-Zugriff auf Apostroph Group 1. Den Microsoft Windows-Explorer (NICHT Internet-Explorer) starten 2. In der Adresse -Zeile die Adresse ftp://ftp.apostroph.ch eingeben und Enter drücken:

Mehr

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation English Uitbreidingsmodule Nederlands Leveringsomvang schroef Uitbreidingsmodule tiptel KM-38

Mehr

kostenloses Park+Ride

kostenloses Park+Ride Wittlich Koblenz Handwerkskammer Handwerkskammer Loebstraße RudolfDiesel-Straße P+R Trier-Nord (Bussteig 7) Treviris Nikolaus- Koch-Platz Trier-Galerie SWTverkehr Loebstraße P+R Trier-Nord ime onstraße

Mehr

IMPORTANT / IMPORTANT:

IMPORTANT / IMPORTANT: Replacement of the old version 2.50. Procedure of installation and facility updates. New presentation. Remplacer l ancienne version 2.50. Procédure d installation et de mise à jour facilitée. Nouvelle

Mehr

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn

Titelbild1 ANSYS. Customer Portal LogIn Titelbild1 ANSYS Customer Portal LogIn 1 Neuanmeldung Neuanmeldung: Bitte Not yet a member anklicken Adressen-Check Adressdaten eintragen Customer No. ist hier bereits erforderlich HERE - Button Hier nochmal

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2

Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 Patentrelevante Aspekte der GPLv2/LGPLv2 von RA Dr. Till Jaeger OSADL Seminar on Software Patents and Open Source Licensing, Berlin, 6./7. November 2008 Agenda 1. Regelungen der GPLv2 zu Patenten 2. Implizite

Mehr

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes.

Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions. Prognosemärkte Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbes. Prediction Market, 28th July 2012 Information and Instructions S. 1 Welcome, and thanks for your participation Sensational prices are waiting for you 1000 Euro in amazon vouchers: The winner has the chance

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

Worldwide Logistics L anfl x

Worldwide Logistics L anfl x Worldwide Logistics IHR WELTWEITER LOGISTIK PARTNER YOUR GLOBAL LOGISTICS PARTNER Seit 1994 bietet die Leanflex das gesamte Spektrum von Logistik- & Transportdienstleistungen für Industrie, Handel sowie

Mehr

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound

Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound KEYFOUND! Leader en Suisse et recommandé par les assurances et les services de police. Marktführer

Mehr

job and career at HANNOVER MESSE 2015

job and career at HANNOVER MESSE 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at HANNOVER MESSE 2015 Marketing Toolkit DE / EN 1 Inhalte Smart Careers engineering and technology 1 Logo Seite 3 2 Signatur Seite 4 3 Ankündigungstext

Mehr

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt

Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt EEX Kundeninformation 2004-05-04 Umstellung Versand der täglichen Rechnungen Auktionsmarkt Sehr geehrte Damen und Herren, die Rechnungen für den Handel am Auktionsmarkt werden täglich versandt. Dabei stehen

Mehr

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns Het Mosa Design Team heeft een groot aantal grids ontwikkeld. Verdeeld over de twee formaatgroepen. Deze grids staan ook in de online

Mehr

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system

Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system Labour law and Consumer protection principles usage in non-state pension system by Prof. Dr. Heinz-Dietrich Steinmeyer General Remarks In private non state pensions systems usually three actors Employer

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) -

Application Form ABOUT YOU INFORMATION ABOUT YOUR SCHOOL. - Please affix a photo of yourself here (with your name written on the back) - Application Form ABOUT YOU First name(s): Surname: Date of birth : Gender : M F Address : Street: Postcode / Town: Telephone number: Email: - Please affix a photo of yourself here (with your name written

Mehr

Nr. 12 March März Mars 2011

Nr. 12 March März Mars 2011 Nr. 12 March März Mars 2011 Sound Edition Benz Patent Motor Car 1886 - Limited edition Highly detailed precision model of the first Benz automobile, in an elegant Mercedes- Benz Museum gift box and limited

Mehr

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here!

In vier Schritten zum Titel. erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! In vier Schritten zum Titel erfolgreichen Messeauftritt. Four steps to a successful trade fair. Hier beginnt Zukunft! The future starts here! Einleitung Intro Um Sie dabei zu unterstützen, Ihren Messeauftritt

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

job and career at IAA Pkw 2015

job and career at IAA Pkw 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career at IAA Pkw 2015 Marketing Toolkit job and career Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Februar 2015 1 Inhalte Smart Careers in the automotive

Mehr

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN

ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS BESITZER MIT RENNFARBEN SUISSE TROT Les Longs-Prés / CP 175 CH 1580 AVENCHES Phone : (+41) 026 676 76 30 Fax : (+41) 026 676 76 39 E-mail : trot@iena.ch www.iena.ch SUISSE TROT ANTRAG AUF AKTIVMITGLIEDSCHAFT BEI SUISSE TROT ALS

Mehr

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006

Standalone D/E/F/I (Version Upgrade not included) Upgrade from Titanium 2004, 2005 or Platinum 7 to Titanium 2006 STANDALONE Panda OEM STANDARD License Fee per User in CHF Type of OEM Price per CD/License Minimum Order Value Type 1 user 2 and more users Reseller Enduser 50 copies New Business New Business Titanium

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité Wir (we; nous) R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg 9160/..-1.-11 erklären in alleiniger Verantwortung,

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum

Disclaimer & Legal Notice. Haftungsausschluss & Impressum Disclaimer & Legal Notice Haftungsausschluss & Impressum 1. Disclaimer Limitation of liability for internal content The content of our website has been compiled with meticulous care and to the best of

Mehr

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015.

Campus. AZEK Campus Program October December 2015. www.azek.ch/campus. Location/Date Theme/Speakers Language/Address. October 2015. October 2015 «Basic» Campus Tax October 02, 2015 France October 27, 2015 Belgium October 27, 2015 United Kingdom November 10, 2015 Spain November 11, 2015 Italy November 11, 2015 «Basic» Campus Tax November

Mehr

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1

If you have any issue logging in, please Contact us Haben Sie Probleme bei der Anmeldung, kontaktieren Sie uns bitte 1 Existing Members Log-in Anmeldung bestehender Mitglieder Enter Email address: E-Mail-Adresse eingeben: Submit Abschicken Enter password: Kennwort eingeben: Remember me on this computer Meine Daten auf

Mehr

EEX Kundeninformation 2007-09-05

EEX Kundeninformation 2007-09-05 EEX Eurex Release 10.0: Dokumentation Windows Server 2003 auf Workstations; Windows Server 2003 Service Pack 2: Information bezüglich Support Sehr geehrte Handelsteilnehmer, Im Rahmen von Eurex Release

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz

Software / CRM, ERP and ProjectManagement. Work4all CRM 50 User Lizenz Software / CRM, ERP and ProjectManagement Work4all CRM 50 User Lizenz page 1 / 7 Work4all Die work4all CRM Software verwaltet Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gruppen- und Kategorien-Zuordnung (Marketingmerkmale),

Mehr

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement

Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement English en_us Please contact the Help Desk to report any problems or suggestions for improvement Europe, Middle East and South Africa: Users can call the Help Desk for assistance in English at: Phone:

Mehr

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Widerrufsbelehrung. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von

Mehr

Architekturseile von Jakob

Architekturseile von Jakob Swiss competence Architekturseile von Jakob Rope Systems stehen gleichermassen für Tradition und Innovation. Profitieren Sie von unseren unzähligen erfolgreich realisierten Projekten. Câbles d architecture

Mehr

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development

Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development Economics of Climate Adaptation (ECA) Shaping climate resilient development A framework for decision-making Dr. David N. Bresch, david_bresch@swissre.com, Andreas Spiegel, andreas_spiegel@swissre.com Klimaanpassung

Mehr

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems

XML Template Transfer Transfer project templates easily between systems Transfer project templates easily between systems A PLM Consulting Solution Public The consulting solution XML Template Transfer enables you to easily reuse existing project templates in different PPM

Mehr

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound

Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound Ihre wichtigen Schlüssel sind sicher dank KeyFound Vos clés importantes en sécurité grâce au porte-clés KeyFound KEYFOUND! Marktführer in der Schweiz und empfohlen von Versicherungen und Polizeidienststellen.

Mehr

Software / Office MailStore Service Provider Edition

Software / Office MailStore Service Provider Edition Software / Office MailStore Service Provider Edition page 1 / 5 Bieten Sie E-Mail-Archivierung als Managed Service an Mit Hilfe der MailStore Service Provider Edition können Sie Ihren Kunden moderne E-Mail-Archivierung

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite.

COMPUTER: Mission Berlin. Le 9 novembre 1989, vingt heures, trente minutes. Vous avez trente minutes pour sauver l Allemagne. Vous devez faire vite. Épisode 23 À plus tard Anna est emmenée à mobylette jusqu à la Bernauer Straße. Le bon samaritain n est autre qu Emre Ogur, qui lui souhaite bonne chance. Mais cela suffira-t-il pour échapper à la femme

Mehr

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D

PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D PORTALKRAN GANTRY CRANE GRUE PORTIQUE PORTAALKRAAN Art. Nr. 131262 D Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein

Mehr

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach

E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach E-Discovery the EU Data Protection Authorities approach Breakout Session Mind the Gap: Bridging U.S. Cross-border E-discovery and EU Data Protection Obligations Dr. Alexander Dix, LL.M. Berlin Commissioner

Mehr

Cloud for Customer Learning Resources. Customer

Cloud for Customer Learning Resources. Customer Cloud for Customer Learning Resources Customer Business Center Logon to Business Center for Cloud Solutions from SAP & choose Cloud for Customer https://www.sme.sap.com/irj/sme/ 2013 SAP AG or an SAP affiliate

Mehr

Interrijn knows the way

Interrijn knows the way Interrijn knows the way Your cargo in our care Wir bestehen seit 1971 und haben inzwischen unzählige erfolgreiche Wasserstraßenkilometer hinter uns. Es ist denn auch nicht verwunderlich, daß das Unternehmen

Mehr

CHAMPIONS Communication and Dissemination

CHAMPIONS Communication and Dissemination CHAMPIONS Communication and Dissemination Europa Programm Center Im Freistaat Thüringen In Trägerschaft des TIAW e. V. 1 CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE PROGRAMME -ist als größtes Aufbauprogramm

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

Installationskurzanleitung. Quick installation guide. Guide d installation rapide

Installationskurzanleitung. Quick installation guide. Guide d installation rapide Installationskurzanleitung Smartcard & Online-Einreichung Quick installation guide Smart card and Online Filing Guide d installation rapide Carte à puce & Dépôt en ligne Inhaltsverzeichnis Table of contents

Mehr

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part II) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part II) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

UNIGRAZONLINE. With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz.

UNIGRAZONLINE. With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz. English Version 1 UNIGRAZONLINE With UNIGRAZonline you can organise your studies at Graz University. Please go to the following link: https://online.uni-graz.at You can choose between a German and an English

Mehr

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für:

team Wir übernehmen Ihre Projekte vollumfänglich und bieten Ihnen einen Top-Service für: team team AVP est leader dans le domaine du graphisme architectural en Suisse et présent à Lausanne, à Zurich et dans plusieurs pays. Notre équipe, composée d architectes, designers et graphistes, met

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg "GIPS Aperitif" 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer

GIPS 2010 Gesamtüberblick. Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse. Seminar der SBVg GIPS Aperitif 15. April 2010 Referat von Stefan Illmer GIPS 2010 Gesamtüberblick Dr. Stefan J. Illmer Credit Suisse Agenda Ein bisschen Historie - GIPS 2010 Fundamentals of Compliance Compliance Statement Seite 3 15.04.2010 Agenda Ein bisschen Historie - GIPS

Mehr

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lexware Financial Office Premium Handwerk XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lexware Financial Office Premium Handwerk Corporation,

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Mittwoch, 25.03.2009 von 10:00Uhr-16:00Uhr. Donnerstag, 26.03.2009 von 10:00Uhr-16:00Uhr

Mittwoch, 25.03.2009 von 10:00Uhr-16:00Uhr. Donnerstag, 26.03.2009 von 10:00Uhr-16:00Uhr EEX Kundeninformation 2009-03-19 Transfer des Handels in French Power Futures im Rahmen der Kooperation zwischen EEX und Powernext Geführte Teilnehmersimulation in Eurex Konfigurationshinweis zur Einführung

Mehr

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU!

FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! FOR ENGLISCH VERSION PLEASE SCROLL FORWARD SOME PAGES. THANK YOU! HELPLINE GAMMA-SCOUT ODER : WIE BEKOMME ICH MEIN GERÄT ZUM LAUFEN? Sie haben sich für ein Strahlungsmessgerät mit PC-Anschluss entschieden.

Mehr

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 -

Smartphone Benutzung. Sprache: Deutsch. Letzte Überarbeitung: 25. April 2012. www.av-comparatives.org - 1 - Smartphone Benutzung Sprache: Deutsch Letzte Überarbeitung: 25. April 2012-1 - Überblick Smartphones haben unser Leben zweifelsohne verändert. Viele verwenden inzwischen Ihr Smartphone als täglichen Begleiter

Mehr

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014

RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 RailMaster New Version 7.00.p26.01 / 01.08.2014 English Version Bahnbuchungen so einfach und effizient wie noch nie! Copyright Copyright 2014 Travelport und/oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Mehr

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November

du 5 décembre 2006 (Etat au 6 novembre 2013) vom 5. Dezember 2006 (Stand am 6. November Recueil systématique 4..0.4 Règlement du 5 décembre 006 (Etat au 6 novembre 0) pour les étudiants et étudiantes ayant le droit comme branche secondaire Reglement vom 5. Dezember 006 (Stand am 6. November

Mehr

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf!

Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! i-r Receive Connect Bedienungsanleitung... Seite 3 Bitte bewahren Sie die Anleitung auf! Operating Instructions... page 21 Please keep these instructions in a safe place! Notice d utilisation... page 39

Mehr

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard

Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions. *Standaard positie / Standard position / Position standard 1 heatwave large Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleitung - Mounting instructions *Standaard positie / Standard position / Position standard 1040 mm / 40.95 in 56 kg / 124 lb 2086

Mehr

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler

Mash-Up Personal Learning Environments. Dr. Hendrik Drachsler Decision Support for Learners in Mash-Up Personal Learning Environments Dr. Hendrik Drachsler Personal Nowadays Environments Blog Reader More Information Providers Social Bookmarking Various Communities

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control

SAP PPM Enhanced Field and Tab Control SAP PPM Enhanced Field and Tab Control A PPM Consulting Solution Public Enhanced Field and Tab Control Enhanced Field and Tab Control gives you the opportunity to control your fields of items and decision

Mehr

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015

Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 Company / Job opportunities Ausbildung Kaufmann/-frau für Büromanagement - 2015 page 1 / 5 Kaufmann/-frau für Büromanagement Berufstyp Anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsart Duale Berufsausbildung,

Mehr

du 9 décembre 2013 vom 9. Dezember 2013

du 9 décembre 2013 vom 9. Dezember 2013 Recueil systématique..9 Règlement Reglement du 9 décembre 0 vom 9. Dezember 0 d application de l identité visuelle (Corporate Design) de l Université de Fribourg über die Anwendung der visuellen Identität

Mehr

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua.

Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. Mirar el río hecho de tiempo y aqua Y recordar que el tiempo es otro río, Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el agua. De stroom bekijken, die van tijd en water, de tijd gedenken

Mehr

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch.

Farbpalette. Palette de coloris. Standardisation. Collaboration. Information. Learning. Support. Excellence in Process Management www.gs1.ch. Farbpalette Die Wahl der Farben für den Druck des Symbols ist von entscheidender Bedeutung. Ein ausreichender Kontrast zwischen dem Strichcode und dessen Hintergrund muss gegeben sein, damit die elektronischen

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles.

TravelKid. TravelKid. Packaging Batman. 3616301912 Photos non contractuelles. Packaging Batman TM TM TM TM TM TravelKid TravelKid TravelKid Siège auto groupe 0/1 pour les enfants de 0 a 18 Kg de la naissance à 4 ans. Ce siège auto est un dispositif de retenue pour enfants de la

Mehr

Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH

Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH Markus BöhmB Account Technology Architect Microsoft Schweiz GmbH What is a GEVER??? Office Strategy OXBA How we used SharePoint Geschäft Verwaltung Case Management Manage Dossiers Create and Manage Activities

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

T R A N S P O R T V O R S C H R I F T 08.2015 - Version 014 Transportsteuerung von Einkaufslieferungen Importe aus Österreich

T R A N S P O R T V O R S C H R I F T 08.2015 - Version 014 Transportsteuerung von Einkaufslieferungen Importe aus Österreich (Lieferant) (Name) (Straße) (PLZ) (Ort) Name Abteilung Telefon Telefax E-Mail: Ihr Schreiben Unser Zeichen Datum: 27.01.2015. T R A N S P O R T V O R S C H R I F T 08.2015 - Version 014 Transportsteuerung

Mehr

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten

MindestanforderungenanDokumentationvon Lieferanten andokumentationvon Lieferanten X.0010 3.02de_en/2014-11-07 Erstellt:J.Wesseloh/EN-M6 Standardvorgabe TK SY Standort Bremen Standard requirements TK SY Location Bremen 07.11.14 DieInformationenindieserUnterlagewurdenmitgrößterSorgfalterarbeitet.DennochkönnenFehlernichtimmervollständig

Mehr

Windows PowerShell 3.0 für Einsteiger 1

Windows PowerShell 3.0 für Einsteiger 1 Windows PowerShell 3.0 für Einsteiger 1 Übersicht über Windows PowerShell 3.0. Arbeiten mit Event Logs und PING Autor: Frank Koch, Microsoft Deutschland Information in this document, including URLs and

Mehr

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität

Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Aus- und Weiterbildung in «Wissenschaftliche Integrität» 2. nationaler Vernetzungsanlass für Fachpersonen im Bereich wissenschaftliche Integrität Formation pré- et postgraduée en «intégrité scientifique»

Mehr

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs.

Total Security Intelligence. Die nächste Generation von Log Management and SIEM. Markus Auer Sales Director Q1 Labs. Total Security Intelligence Die nächste Generation von Log Management and SIEM Markus Auer Sales Director Q1 Labs IBM Deutschland 1 2012 IBM Corporation Gezielte Angriffe auf Unternehmen und Regierungen

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

EEX Kundeninformation 2009-06-04

EEX Kundeninformation 2009-06-04 EEX Kundeninformation 2009-06-04 Änderungen bei der sstellung für die monatlichen Börsentransaktionsentgelte Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres vereinheitlichen wir in mehreren Stufen

Mehr

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health)

Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) Inequality Utilitarian and Capabilities Perspectives (and what they may imply for public health) 1 Utilitarian Perspectives on Inequality 2 Inequalities matter most in terms of their impact onthelivesthatpeopleseektoliveandthethings,

Mehr

eurex rundschreiben 278/14

eurex rundschreiben 278/14 eurex rundschreiben 278/14 Datum: 23. Dezember 2014 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc EURO STOXX 50, STOXX Europe 50,

Mehr

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc.

Role Play I: Ms Minor Role Card. Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Role Play I: Ms Minor Role Card Conversation between Ms Boss, CEO of BIGBOSS Inc. and Ms Minor, accountant at BIGBOSS Inc. Ms Boss: Guten Morgen, Frau Minor! Guten Morgen, Herr Boss! Frau Minor, bald steht

Mehr

1,2-1,8 TON TWIST 100 TWIST 100

1,2-1,8 TON TWIST 100 TWIST 100 1,2-1,8 TWIST 100 L attuatore idraulico bi-direzionale Cangini permette di inclinare attrezzature o attacchi rapidi fino ad un angolazione di, facilitando le operazioni di scavo, anche in posizioni difficili

Mehr

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX.

Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars. GDW nv Hoogmolenwegel 23 B-8790 Waregem TEL. 32(0)56 60 42 12(5) FAX. Trekhaken Attelages Anhängevorrichtungen Tow bars GDW Ref. 1335 EEC APPROVAL N : e6*94/20*2015*00 D= max kg max kg x + max kg max kg x 0,00981 14,44 kn s/ = 140 kg Max. = 3500 kg GDW nv Hoogmolenwegel

Mehr

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver

Umzüge m i t C l ü v e r. Clüver Clüver m o v e s y o u Umzüge m i t C l ü v e r INTERNATIONALE M ÖBELTRANSPORTE Unsere Destination: Griechenland Eine Wohnortsverlegung ins Ausland ist immer eine anstrengende und aufregende Sache. Es

Mehr

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben?

Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? Wie bekommt man zusätzliche TOEFL-Zertifikate? Wie kann man weitere Empfänger von TOEFL- Zertifikaten angeben? How do I get additional TOEFL certificates? How can I add further recipients for TOEFL certificates?

Mehr

HiPath OpenOffice ME Description

HiPath OpenOffice ME Description HiPath OpenOffice ME Description We are now Unify. This document references our previous company name; all othercontent is still valid and correct. For further information, please visit unify.com HiPath

Mehr

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL

WIRELESS SURVEILLANCE SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLANCE SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE INSTRUCTION MANUAL WIRELESS SURVEILLAN SYSTEM DRAADLOZE CAMERA- EN MONITORSET SYSTEME DE SURVEILLAN SANS FIL DRAHTLOSE ÜBERWACHUNGSANLAGE 351.023 INSTRUCTION MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING MANUEL D UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG

Mehr

Bloomberg-University Schulungen in München

Bloomberg-University Schulungen in München Bloomberg-University Schulungen in München -Stand: 03.11.2014- Alle Schulungen finden in der Maximilianstraße 2a in 80539 München statt. (Angaben bitte selbstständig am Bloomberg-Terminal auf Richtigkeit

Mehr

Transparenz 2.0. Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand

Transparenz 2.0. Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand Matthias Seul IBM Research & Development GmbH BSI-Sicherheitskongress 2013 Transparenz 2.0 Passive Nachverfolgung und Filterung von WebApps auf dem Prüfstand R1 Rechtliche Hinweise IBM Corporation 2013.

Mehr