SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "SDV BELGIUM N.V. * * * Bindende contractsvoorwaarden. Conditions contractuelles obligatoires. Verbindlichte Vertragsbedingungen"

Transkript

1 SDV BELGIUM N.V. Deze website betreft uitsluitend de bindende contractsvoorwaarden (algemene handelsvoorwaarden) van SDV Belgium die bindend toepassing vinden op al haar verbintenissen en integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Zo u andere informatie zoekt over SDV Belgium of de SDV groep, klik dan hier : SDV Belgium and SDV worldwide Ce site web concerne exclusivement les conditions contractuelles obligatoires (conditions générales et commerciales) de SDV Belgium qui s'appliquent obligatoirement à tous ses engagements et font partie intégrante du contrat. Si vous êtes à la recherche d autres renseignements concernant SDV Belgium ou le groupe SDV, alors cliquez ici : SDV Belgium and SDV worldwide Diese Website betrifft ausschließlich die verbindlichen Vertragsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) der SDV Belgium, die auf ihre sämtlichen Verpflichtungen verbindlich Anwendung finden und einen integrierenden Vertragsbestandteil bilden. Wenn Sie andere Informationen über SDV Belgium oder die SDV Gruppe suchen, klicken Sie hier: SDV Belgium and SDV worldwide This website is devoted exclusively to the binding conditions of contract (General Terms and Conditions of Trade) of SDV Belgium and which are binding on all its undertakings and which constitute an integral part of the contract. If you are looking for more general information about SDV Belgium or the SDV Group, click here: SDV Belgium and SDV worldwide * * * Nederlands Français Deutsch English Bindende contractsvoorwaarden Conditions contractuelles obligatoires Verbindlichte Vertragsbedingungen Binding conditions of contract

2 BINDENDE CONTRACTSVOORWAARDEN (NEDERLANDSE versie) Welkom bij SDV Belgium: Kwaliteits- veiligheidsnormen zijn voor SDV Belgium NV [verder SDV Belgium] uiterst belangrijk bij het vervoer van uw goederen. Vervoer van goederen is vaak een complexe zaak: er komt zowel zee- of luchtvervoer, als voor- en natransport aan te pas; er is douanedeclaratie en tussendoor verblijven de goederen in magazijnen en op kaaien of luchthavens. Voor al deze schakels gebruiken we betrouwbare en ervaren professionelen, waaronder vele bedrijven uit de SDV-groep. Ondanks de complexiteit van het vervoer zijn schadegevallen hoogst uitzonderlijk. Toch dienen we er toch rekening mee te houden. Daarom ziet SDV Belgium het duidelijk communiceren van haar algemene handelsvoorwaarden als een deel van haar service aan de klanten, teneinde deze volledig in kennis te stellen van de door SDV Belgium opgenomen verbintenissen en verantwoordelijkheden. U vindt alle nuttige informatie over onze bindende contractsvoorwaarden op deze website. Vooreerst bevelen wij u een goederentransportverzekering aan. Dit laat u toe tot 120% van de CIF value van de beschadigde/verloren goederen met een minimum aan administratie op een snelle wijze te recuperen zonder dat de vraag naar de verantwoordelijkheid het dossier vertraagt. Als u dit wenst, kunnen wij een dergelijke goederentransportverzekering aanbieden via de huisverzekeraar van onze groep. U kunt dit aanvragen per mail bij de opening van elk transportdossier. Principieel treedt SDV als commissionair-expediteur op, met toepassing van de bijzondere clausules en de algemene voorwaarden der Expediteurs (beiden hierna vermeld). Enkel wanneer de opdrachtgever SDV verzoekt een vervoerdocument uit te geven treedt ze als commissionairvervoerder op met toepassing van de voorwaarden van het SDV-vervoerdocument. Onze bijzondere clausules die vermeld staan op keerzijde van onze facturen zijn een basisdocument in het kader van onze bindende contractvoorwaarden. Wij leggen daarin uit dat: Indien SDV optreedt als commissionair-expediteur (SDV geeft dan geen eigen vervoerdocument uit), engageert SDV zich naar de klant/opdrachtgever toe het vervoer, in diens opdracht en voor diens rekening, in de best mogelijke omstandigheden te organiseren door met betrouwbare en ervaren professionelen de vereiste contracten te sluiten om de goederen naar hun bestemming te verzenden. In voorkomend geval wordt het vervoerdocument uitgegeven door de vervoersonderneming die door SDV Belgium in opdracht en voor rekening van de klant/opdrachtgever werd aangesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval indien wij cognossementen van scheepsvaartlijnen of van NVOCC s aanbieden of luchtvrachtbrieven (Air Waybills) van luchtvaartlijnen. In dit geval wordt de verantwoordelijkheid van SDV Belgium verder bepaald/beperkt door de algemene voorwaarden van onze eigen beroepsorganisatie, met name de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Belgische Expediteurs. In deze context is het nuttig dat u weet dat onze aangestelde aannemers werken tegen voorwaarden die eigen zijn aan hun sector. Zo zijn bijvoorbeeld goederenbehandelaars, naties, stouwerijen etc., lid van een beroepsorganisatie die algemene (contracts)-voorwaarden uitvaardigen voor hun sector. Bovendien kunnen aangestelde aannemers eigen algemene (contracts)voorwaarden inroepen. Zie bijvoorbeeld de Algemene Voorwaarden op de rugzijde van een zeevrachtbrief (Bill of Lading). Het is praktisch onmogelijk om hier alle (contracts)voorwaarden van alle mogelijke beroepsorganisaties en aannemers wereldwijd te vermelden, laat staan publiceren, doch wij stellen U als opdrachtgever hierbij in kennis van het bestaan en de toepasselijkheid van deze algemene (contracts)voorwaarden, met vaak belangrijke aansprakelijkheidsontheffingen en beperkingen. Tevens wijzen wij U erop dat gebeurlijke aansprakelijkheid in hoofde van SDV Belgium steeds beperkt is tot deze onderschreven en aanvaard door de door haar aangestelde aannemers in het kader van de door hen uit te voeren opdracht. Indien SDV Belgium optreedt als vervoerder of commissionair-vervoerder (omdat ze niet enkel het vervoer organiseerd maar tevens een eigen vervoerdocument uitgeeft) wordt onze verantwoordelijkheid bepaald door de voorwaarden vermeld op dit SDV vervoersdocument.

3 Dit vervoersdocument kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) voor gecombineerd vervoer, de SDV House Bill of Lading voor zuiver zeevervoer en de SDV House Air Waybill voor luchtvervoer. SDV Belgium verbindt zich enerzijds met haar eigen vervoersdocumenten naar u, de klant/opdrachtgever tot het betreffende vervoer en anderzijds tot het boeken van uw vracht bij de scheeps- of luchtvaartlijn, met een Bill of Lading van de scheepslijn of een Airwaybill van de luchtlijn. Noteer dat in geval van luchtvracht de House Air Waybill de voorwaarden van een IATA Air Waybill herneemt. Deze werkwijze wordt onder meer gevolgd omwille van uw vraag in het kader van bijvoorbeeld multimodaal transport, groepagezendingen, documentair krediet, enz. Overzicht van de voorwaarden : 1) Vooreerst zijn er de Bijzondere clausules van SDV Belgium NV die u vindt op de rugzijde van onze facturen in de drie landstalen en het Engels. Deze zijn bindend van toepassing en vindt U eveneens op deze website. 2) In het geval dat we optreden als commissionair-expediteur zijn de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie de Vereniging van Belgische Expediteurs van kracht. Deze voorwaarden omkaderen al de door ons georganiseerde transporten onder dit regime. U vindt deze hieronder. 3) Evenwel zijn, in het geval dat we optreden als vervoerder of commissionair-vervoerder, al naargelang het gebruikte transportdocument, de voorwaarden die vermeld zijn op ons eigen SDV connossement (CTBL in het Engels of CTC in het Frans) of op onze House Bill of Lading of op onze House Air Waybill van kracht. Ook deze vindt u hieronder. 4) Tot slot zijn er de Algemene Voorwaarden van de beroepsorganisaties van betrokken aannemers (magazijnen, haven, bedrijven, zeehaven- en luchthavendiensten, baan- en spoorvervoer, douaneagenten en expediteurs, enz.) en hun respectieve Bijzondere Voorwaarden (onder andere rederijen en net voornoemde aannemers). De voorwaarden onder dewelke uw goederen vervoerd worden, verschillen dus al naargelang onze hoedaningheid (commissionair-expediteur of commissionair-vervoerder) en daarmee samenhangend het gebruikte vervoersdocument. Principieel komt SDV tussen als commissionair-expediteur (zie dan overzicht van de voorwaarden 1,3 en 4) en enkel als op basis van uw instructies met betrekking tot de aard van het transport (lucht- of zeevracht, groupage of niet, de bestemming, intermodaal of port-port, al dan niet documentair krediet, enz.) onze tussenkomst als vervoerder of commissionair-vervoerder (zie dan overzicht van de voorwaarden 1 en 2) vereist en/of aangewezen is, treden wij als dusdanig op. SDV Belgium engageert zich, in welke hoedanigheid ze ook optreedt, om kwaliteitservice na te streven en uw goederen en belangen als een goede huisvader te behartigen. Onze kwaliteits- en veiligheidscertificaten staan daar borg voor. Enkel als u tevreden bent, zijn wij dat ook. Door uw transportopdracht aan SDV Belgium toe te vertrouwen, erkent u uitdrukkelijk op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met onze voorwaarden. Mocht u omtrend onze bindende contractvoorwaarden bijkomende vragen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren op (zeevracht) of (luchtvracht).

4 SDV Belgium vous souhaite la bienvenue: CONDITIONS CONTRACTUELLES OBLIGATOIRES (Version FRANCAISE) Pour SDV Belgium S.A. [ci-après SDV Belgium], les normes de qualité et sécurité sont primordiales pour le transport de vos marchandises. Le transport de marchandises est souvent une tâche complexe : nous organisons aussi bien les transports maritimes et aériens, que les transports terrestres avant le chargement ou après le déchargement ; il y a les déclarations en douane et entre-temps les marchandises demeurent dans des magasins et sur les quais ou dans les aéroports. Pour chaque maillon de cette chaîne de transport, nous faisons appel à des professionnels expérimentés de confiance, dont de nombreuses entreprises du Groupe SDV. Malgré la complexité du transport, les sinistres sont des exceptions rares. Nous devons tout de même en tenir compte. De là que SDV considère que la communication explicite de ses conditions générales et commerciales obligatoires fait part entière de son service aux clients, afin de les informer intégralement des obligations et responsabilités contractées par SDV Belgium. Vous trouverez toutes informations utiles sur nos conditions contractuelles obligatoires sur ce site web. D abord nous vous recommandons de souscrire une assurance transport de marchandises. Elle vous permet de récupérer rapidement jusqu'à 120% de la valeur CIF des marchandises endommagées / perdues avec un minimum de tracas administratifs en sans que la question de la responsabilité retarde le dossier. Si vous le voulez, nous pouvons vous proposer telle assurance transport de marchandises via notre assureur maison. Vous pouvez en faire la demande par à l ouverture de chaque dossier de transport. En principe SDV agit comme commissionnaire-expéditeur avec application des «clauses particulières» et des conditions générales des Expéditeurs (voir ci-après). Uniquement lorsque le client prie SDV d'émettre un document de transport, elle agit comme commissionnaire de transport avec application des conditions du document de transport SDV. Nos «clauses particulières» mentionnées au verso de nos factures constituent un document de base dans le cadre de nos conditions contractuelles obligatoires. Nous y expliquons que: si SDV agit comme commissionnaire-expéditeur (dans ce cas SDV n'émet elle-même aucun document de transport), SDV s'engage vis-à-vis de client / donneur d'ordre à organiser le transport, sur ordre et pour le compte de celui-ci, dans les conditions les meilleures possibles, en concluant avec des professionnels expérimentés de confiance les contrats nécessaires pour expédier les marchandises à leur destination. Le cas échéant le document de transport est émis par l'entreprise de transport désignée par SDV Belgium sur ordre et pour le compte du client / donneur d'ordre. Cela est, par exemple, le cas lorsque nous offrons des connaissements de lignes maritimes ou des NVOCC ou des lettres de transport aérien (Air Waybills) de lignes aériennes. Dans ce cas la responsabilité de SDV Belgium est en outre déterminée/limitée par les conditions générales de notre syndicat professionnel, notamment les Conditions Générales de la Confédération des Expéditeurs de Belgique. Dans ce contexte il est utile de savoir que nos entrepreneurs désignés opèrent aux conditions propres à leur secteur. Ainsi, les manutentionnaires, sociétés d'entreposage, arrimeurs, etc. sont affiliées à l'un ou l'autre syndicat professionnel qui publie des conditions générales (contractuelles) pour son secteur. En plus, ils peuvent faire valoir leurs propres conditions générales (contractuelles). Voir, par exemple, les Conditions Générales au verso d'un connaissement (Bill of Lading). Il est pratiquement impossible de mentionner ici toutes les conditions (contractuelles) de tous les syndicats professionnels et de tous les entrepreneurs possibles à travers le monde, il est encore moins possible de les publier, mais nous vous informons par le présent de l'existence et de l'applicabilité de ces conditions générales (contractuelles), qui contiennent souvent des exonérations et limitations importantes de responsabilité. Nous vous notifions aussi que la responsabilité éventuelle à l égard de SDV Belgium est toujours limitée à celle souscrite et acceptée par les entrepreneurs désignés par elle dans le cadre de la mission à exécuter par eux. si SDV Belgium agit comme transporteur ou commissionnaire de transport (parce que non seulement elle organise le transport, mais émet également elle-même un document de transport) notre responsabilité est alors déterminée par les conditions indiquées sur ce document de transport SDV.

5 Ce document de transport peut avoir des formes différentes. Ainsi, il y a le CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de transport Combiné), le SDV House Bill of Lading pour un transport purement maritime et le SDV House Air Waybill pour un transport aérien. Par ces documents SDV Belgium s'engage vis-à-vis de vous, le client / donneur d'ordre, d'une part, à effectuer le transport en question et, d'autre part, à s'occuper de la réservation de votre cargaison auprès de la compagnie maritime ou aérienne au moyen d'un connaissement de cette compagnie maritime ou d'un bordereau de transport aérien de cette compagnie aérienne. Veuillez noter qu'en cas de transport aérien, le SDV House Air Waybill reprend les conditions d'un IATA Air Waybill. Cette procédure est suivie, entre autres, en raison de votre demande, par exemple, dans le cadre d'un transport multimodal, de groupages, d'un crédit documentaire, etc. Aperçu des conditions : 1) En premier lieu il y a les «clauses particulières» de SDV BELGIUM S.A., que vous trouverez au verso de nos factures dans les 3 langues nationales et en anglais. Elles sont d'application obligatoire et vous pouvez les lire également sur ce site web. 2) Si nous devons agir en tant que commissionnaire-expéditeur, les conditions générales de notre syndicat professionnel, la "Confédération des Expéditeurs de la Belgique", sont d'application. Ces conditions, que vous pouvez lire ci-après, définissent tous les transports que nous organisons sous ce régime. 3) Si nous devons agir en tant que transporteur ou commissionnaire de transport, selon le document de transport utilisé, les conditions mentionnées sur notre connaissement SDV (CTBL en anglais ou CTC en français) et notre House Bill of Lading et notre House Air Waybill sont toutefois en vigueur. Vous pouvez les lire aussi ci-après. 4) Enfin, il y a les Conditions Générales des syndicats professionnels d'entrepreneurs impliqués (magasins, port, entreprises, services de ports maritimes et aéroports, sociétés de transport routier et ferroviaire, agents en douanes et expéditeurs, etc.), ainsi que leurs Conditions Particulières (entre autre les armateurs et les entrepreneurs désignés mentionnés à l instant). Les conditions auxquelles vos marchandises sont transportées, diffèrent donc selon notre qualité (commissionnaireexpéditeur ou commissionnaire de transport) et le document de transport utilisé à cet effet. En principe SDV intervient comme commissionnaire-expéditeur (voir alors aperçu des conditions 1, 3 et 4) et nous n'intervenons comme transporteur ou commissionnaire de transport que lors que notre intervention comme commissionnaire de transport (voir dans ce cas aperçu des conditions 1 et 2) est requise et / ou recommandée sur base de vos instructions concernant la nature du transport (fret aérien ou maritime, groupage ou non, destination, intermodal ou port-port, crédit documentaire ou non, etc.). Indépendamment de la qualité en laquelle elle agit, SDV Belgium s'engage à poursuivre un service de qualité et à veiller à vos marchandises et vos intérêts en bon père de famille. Nos certificats de qualité et de sécurité en sont le garant. Uniquement lorsque vous êtes contents, nous le sommes aussi. En confiant vos transports à SDV BELGIUM, vous reconnaissez expressément avoir connaissance de nos conditions et de les accepter. Si vous avez encore des questions concernant nos conditions commerciales, n hésitez pas à nous contacter sur (fret maritime) ou (fret aérien).

6 VERBINDLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (DEUTSCHE Version) Willkommen bei SDV Belgium: Qualitäts- und Sicherheitsnormen sind für SDV Belgium NV [im Folgenden SDV Belgium] bei der Beförderung Ihrer Waren äußerst wichtig. Warentransport ist oft eine komplexe Sache: sowohl See- oder Lufttransport, als auch Vor- und Nachtransport sind betroffen; es gibt eine Zollanmeldung und zwischendurch gibt es noch einen Aufenthalt der Waren in Lagern und an Kaien oder in Flughäfen. Für diese sämtlichen Leistungen setzen wir zuverlässige und erfahrene Fachleute ein, unter denen sich viele Unternehmen der SDV-Gruppe befinden. Trotz der Komplexität des Transports sind Schadensfälle äußerst selten. Trotzdem müssen wir dessen Rechnung tragen. Deswegen sieht SDV Belgium die deutliche Mitteilung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen als ein Teil ihres Kundenservice an, um diese Kunden von den von SDV Belgium eingegangenen Verpflichtungen und Verantwortungen völlig in Kenntnis zu setzen. Auf dieser Webseite finden Sie alle nützlichen Informationen über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen. Zunächst empfehlen wir Ihnen eine Warentransportversicherung. Hierdurch können Sie bis 120% des CIF-Wertes der beschädigten/verlorenen Waren mit einem Minimum an Administration auf schnelle Weise zurückerhalten ohne dass die Frage der Verantwortung die Akte verzögert. Wenn Sie wünschen, können wir Ihnen über die Hausversicherung unserer Gruppe eine solche Warentransportversicherung anbieten. Sie können diese bei jeder Transportauftragsbestätigung per anfordern. Grundsätzlich wird SDV als Kommissionär-Spediteur tätig, mit Anwendung der Sonderklauseln und der Allgemeinen Speditionsbedingungen (beide nachstehend angegeben). Nur wenn der Auftraggeber SDV um Ausstellung eines Transportdokuments bittet, wird sie als Kommissionär- Transporteur mit Anwendung der Bedingungen des SDV-Transportdokuments tätig. Unsere rückseitig auf unseren Rechnungen angegebenen Sonderklauseln sind ein Basisdokument im Rahmen unserer verbindlichen Vertragsbedingungen. Darin erläutern wir, dass: Wenn die SDV als Kommissionär-Spediteur tätig wird (SDV stellt dann kein eigenes Transportdokument aus), SDV sich dem Kunden/Auftraggeber gegenüber dazu verpflichtet, die Beförderung in dessen Auftrag und auf dessen Rechnung unter den möglichst besten Umständen zu organisieren, indem sie mit zuverlässigen und erfahrenen Fachleuten die erforderlichen Verträge bezüglich des Versands der Waren nach ihrer Bestimmung abschließt. Gegebenenfalls wird durch das von der SDV Belgium im Auftrag und auf Rechnung des Kunden/Auftraggebers bestellte Beförderungsunternehmen das Transportdokument ausgestellt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn wir Konnossemente von Schifffahrtslinien oder von NVOCCs oder Luftfrachtbriefe (Air Waybills) von Fluglinien anbieten. In diesem Fall wird die Haftung der SDV Belgium weiter durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres eigenen Berufsverbandes, nämlich die Allgemeinen Bedingungen der Vereinigung der belgischen Spediteure, weiter bestimmt/beschränkt. In diesem Kontext ist es nützlich, zu wissen, dass unsere angestellten Unternehmer zu Bedingungen arbeiten, die ihrem Sektor eigen sind. So sind beispielsweise Güterumschlagbetriebe, Lagerungsgesellschaften, Stauer, usw. Mitglied eines Berufsverbands, der allgemeine (Vertrags-)Bedingungen für seinen Sektor ausstellt. Außerdem können angestellte Unternehmer eigene allgemeine (Vertrags-)Bedingungen geltend machen. Siehe beispielsweise die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite eines Seefrachtbriefes (Bill of Lading). Es ist praktisch unmöglich, hier alle (Vertrags-)Bedingungen jedweder Berufsverbände und Unternehmer weltweit anzugeben, geschweige denn zu veröffentlichen, aber hierdurch setzen wir Sie als Auftraggeber über das Bestehen und die Anwendbarkeit dieser allgemeinen (Vertrags-)Bedingungen in Kenntnis, mit oftmals wichtigen Haftungsbefreiungen und -Einschränkungen. Auch lenken wir Ihre Aufmerksamkeit darauf, dass sich eine etwaige Haftung der SDV Belgium stets auf die Haftung beschränkt, die von den von ihr angestellten Unternehmern im Rahmen des von ihnen auszuführenden Auftrages unterzeichnet und akzeptiert ist. wenn SDV Belgium als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig wird (weil sie nicht nur den Transport organisiert, sondern zugleich ein eigenes Transportdokument ausstellt), wird unsere Haftung durch die in diesem SDV Transportdokument erwähnten Bedingungen bestimmt.

7 Dieses Transportdokument kann unterschiedliche Formen annehmen. So gibt es das CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné / Konnossement des kombinierten Transports) für kombinierten Transport, das SDV House Bill of Lading für reinen Seetransport und das SDV House Air Waybill für Lufttransport. SDV Belgium verpflichtet sich einerseits mit ihren eigenen Transportdokumenten Ihnen, dem Kunden/Auftraggeber gegenüber zur betreffenden Beförderung und andererseits Ihre Ladung bei der Schifffahrts- oder Fluggesellschaft zu buchen mit einem Bill of Lading der Schiffslinie oder einem Air Waybill der Fluglinie. Bitte nehmen Sie Kenntnis davon, dass im Falle einer Luftfrachtsendung das House Air Waybill die Bedingungen eines IATA Air Waybill übernimmt. Diese Verfahrensweise wird unter anderem wegen Ihrer Frage im Rahmen von beispielsweise Multimodaltransport, Sammelladungen, Dokumentenkredit, usw. eingehalten. Übersicht über die Bedingungen: 1) Zunächst gibt es die Sonderklauseln der SDV Belgium NV, die Sie auf der Rückseite unserer Rechnungen in den drei Nationalsprachen sowie im Englischen finden. Diese kommen verbindlich zur Anwendung und sind zugleich auf dieser Webseite zurückzufinden. 2) Wenn wir als Kommissionär-Spediteur tätig werden, gelten die Allgemeinen Bedingungen unseres Berufsverbands die Vereinigung der belgischen Spediteure. Diese Bedingungen umrahmen sämtliche von uns organisierte Transporte dieser Art. Sie finden diese nachstehend. 3) Wenn wir aber als Transporteur oder Kommissionär-Transporteur tätig werden, je nach dem verwendeten Transportdokument, kommen die auf unserem eigenen SDV Konnossement (CTBL im Englischen oder CTC im Französischen) oder auf unserem House Bill of Lading oder auf unserem House Air Waybill angegebenen Bedingungen zur Anwendung. Auch diese finden Sie nachstehend. 4) Schließlich gibt es die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berufsverbände der betroffenen Unternehmer (Lager, Hafen, Betriebe, Seehafen- und Flughafendienste, Straßen- und Bahntransport, Zollagenten und Spediteure, usw.) und deren jeweilige Sonderbedingungen (unter anderem Reedereien und die gerade angegebenen Unternehmer). Die Bedingungen, unter denen Ihre Waren befördert werden, unterscheiden sich also je nach unserer Eigenschaft (Kommissionär-Spediteur oder Kommissionär-Transporteur) und damit einhergehend dem verwendeten Transportdokument. Grundsätzlich interveniert SDV als Kommissionär-Spediteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1, 3 und 4) und nur wenn aufgrund Ihrer Anweisungen über die Art des Transports (Luft- oder Seefracht, Sammelladung oder nicht, die Bestimmung, intermodal oder port-port, Dokumentenkredit oder nicht, usw.) unsere Intervention als Kommissionär-Transporteur (siehe dann Übersicht über die Bedingungen 1 und 2) erforderlich und/oder empfehlenswert ist, werden wir als solche tätig. SDV Belgium verpflichtet sich, in welcher Eigenschaft sie auch immer tätig wird, Qualitätsservice nachzustreben und Ihre Waren und Interessen wie ein guter Familienvater zu vertreten. Unsere Qualitäts- und Sicherheitszertifikate garantieren dafür. Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Indem Sie Ihren Transportauftrag der SDV Belgium anvertrauen, erkennen Sie ausdrücklich an, von unseren Bedingungen Kenntnis zu haben und mit diesen einverstanden zu sein. Wenn Sie über unsere verbindlichen Vertragsbedingungen zusätzliche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich unter (Seefracht) oder (Luftfracht) mit uns in Verbindung zu setzen.

8 BINDING CONDITIONS OF CONTRACT (ENGLISH version) Welcome to SDV Belgium: Quality and safety standards are of utmost importance to SDV Belgium NV (referred to hereinafter as SDV Belgium) when caring for the transport of your goods. The carriage of goods is often a complex matter: goods are dispatched by sea or by air and often initial and terminal land transport is involved; customs clearance has to be considered as well as the handling of the goods in warehouses, on the dockside, or in the airport. We use reliable and experienced professionals for every link in the chain, including many SDV Group companies. Despite the sheer complexity of international transport, cases of loss or damage are highly unusual. Even so, we have to take the possibility into account. For this reason SDV Belgium regards the disclosure of its general terms and conditions in the clearest way possible as part of the service it gives its customers, and the best way of making sure that the customer is fully aware of the undertakings and responsibilities assumed by SDV Belgium. You can find all useful information about these terms and conditions on this website. First of all we recommend goods transport insurance cover. This allows you to quickly recover up to 120% of the CIF value of the damaged or lost goods with a minimum of administration nuisance whereby the question of responsibility for the claim does not give rise to delay. If you wish we can offer goods transport insurance cover via the house insurers of our group. You may apply for this by whenever you place a new order for transport. In principle, SDV acts as a freight forwarder subject to the application of the special terms and conditions and the General Terms and Conditions of Belgian Forwarders (both set out here below). Only when the principal asks SDV to issue a transport document, SDV does act as a combined transport operator subject to the application of the terms and conditions of the SDV transport document. Our special terms and conditions as set out on the back of our invoices are a basic document for the purposes of our binding conditions of contract. In these terms and conditions we state that: if SDV Belgium acts as a freight forwarder (SDV does not issue its own transport documents), SDV undertakes in respect of the customer/principal to organize the transport on the instructions and for the account of customer/principal in the best possible conditions by agreeing the requisite contracts with reliable and experienced professionals for the shipment of the goods to their destination. When this applies, the transport document is issued by the transport enterprise appointed by SDV Belgium on the instructions and for the account of customer/principal. This for example is the case if we present the bills of lading issued by shipping lines or NVOCCs or the Air Waybills of airlines. In this case the responsibilities of SDV are further determined / limited by the general conditions of our own trade association, namely the General Terms and Conditions of the Belgian Freight Forwarders. Here you should be aware that the contractors we appoint work subject to the terms and conditions that are specific to their own particular sector. For instance, goods handlers, warehousing company, stevedores, etc. will be members of one or other trade association that drafts and publishes general terms and conditions (of contract) for their members. Moreover, contractors may also invoke their own specific general terms and conditions (of contract). See for example the General Terms and Conditions that are printed on the back of a Bill of Lading. For practical reasons it is simply impossible to list all the general terms and conditions (of contract) of every trade association and contractor in the world, let alone reproduce them in detail, nonetheless we wish to inform you, as principal, of the existence and applicability of such general conditions. These often contain significant limitations of and exemptions from liability. We furthermore inform you that any liability on the part of SDV Belgium is always limited to the liability agreed and accepted by the contractors that it appoints in the context of the instructions which it has been given. Should SDV Belgium act as carrier or combined transport operator (because it not only organizes the transport but also issues its own transport documents) our responsibilities are determined by the terms and conditions set out in said SDV transport document. This transport document may take various forms. It may be a CTBL/CTC (Combined Transport Bill of Lading / Connaissement de Transport Combiné) for combined transport, the SDV House Bill of Lading, when the transport is limited to carriage by sea, or the SDV House Air Waybill, when only air transport is involved.

INSTALLATION MANUAL CAMERA

INSTALLATION MANUAL CAMERA INSTALLATION MANUAL CAMERA Congratulations on purchasing the Egardia camera. To install the camera you need an active subscription of the Egardia Video security service. With this subscription you can

Mehr

More than. 600 new items , SEE PAGE 196 WELCOME. welkom bienvenue willkommen THE BEST OF. the market 4 SELECTION 2014. Over more than 55 years

More than. 600 new items , SEE PAGE 196 WELCOME. welkom bienvenue willkommen THE BEST OF. the market 4 SELECTION 2014. Over more than 55 years SELECTION 2014 More than 600 new items, SEE PAGE 196 WELCOME welkom bienvenue willkommen THE BEST OF the market 4 SELECTION 2014 Over more than 55 years WELCOME WELKOM BIENVENUE WILLKOMMEN THINK DIFFERENT

Mehr

VANDERSTEEN PIERRE CONSTRUBADGE 04.21-123.12 0123.456.789 1400000001 ENGLISH 58.04.21-123.12. Call Center. E-mail. Website BROCHURE EMPLOYER

VANDERSTEEN PIERRE CONSTRUBADGE 04.21-123.12 0123.456.789 1400000001 ENGLISH 58.04.21-123.12. Call Center. E-mail. Website BROCHURE EMPLOYER PIERRE N EN VERBRUGGEN NV CONSTRUBADGE BROCHURE EMPLOYER ENGLISH 04.1-13.1.45.89 000001 VANDERSTEEN PIERRE 58.04.1-13.1 013.45.89 1400000001 VERSTRAETEN EN VERBRUGGEN NV Call Center 003 09 1 (nl) 003 09

Mehr

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera D Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Überwachung mittels der integrierten Kamera. Der Betrieb kann entweder kabelgebunden über ein 10/100MBit-Netzwerk

Mehr

Bedienungsanleitung LAN Farbkamera, IR

Bedienungsanleitung LAN Farbkamera, IR D Bedienungsanleitung LAN Farbkamera, IR Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Überwachung mittels der integrierten Kamera. Der Betrieb erfolgt kabelgebunden über ein 10/100MBit-Netzwerk (RJ45-Buchse).

Mehr

WiFi THALYSNET.COM BIENVENUE CHEZ NOUS VAN HARTE WELKOM WILLKOMMEN BEI UNS WELCOME TO OUR WORLD

WiFi THALYSNET.COM BIENVENUE CHEZ NOUS VAN HARTE WELKOM WILLKOMMEN BEI UNS WELCOME TO OUR WORLD WiFi GUIDE THALYSNET.COM DE CONNEXION À BORD CONNECTION GUIDE AAN BOORD VERBINDUNGSANLEITUNG AN BORD CONNECTION GUIDE ON BOARD BIENVENUE CHEZ NOUS VAN HARTE WELKOM WILLKOMMEN BEI UNS WELCOME TO OUR WORLD

Mehr

17 -Monitor 86kHz TE785E Seite 3-20. TE785E 86kHz 17" Monitor Page 21-38. Moniteur 17" 86kHz TE785E Page 39-56. 17 -monitor 86kHz TE785E Pagina 57-74

17 -Monitor 86kHz TE785E Seite 3-20. TE785E 86kHz 17 Monitor Page 21-38. Moniteur 17 86kHz TE785E Page 39-56. 17 -monitor 86kHz TE785E Pagina 57-74 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com GB OPERATING INSTRUCTIONS NOTICE D EMLPOI D NL BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING Version 06/00 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling

Mehr

Wireless Keyboard and Optical Mouse

Wireless Keyboard and Optical Mouse Wireless Keyboard and Optical Mouse Enjoy the freedom of wireless optical precision EN FR DE NL User Manual F8E89-BNDL EN FR DE NL 9 Wireless Keyboard and Optical Mouse Belkin Ltd. Express Business Park,

Mehr

SPEECHLIVE. www.philips.com/dictation PCL1000 PCL1100. EN Quick start guide for administrators. DE Kurzanleitung für Administratoren

SPEECHLIVE. www.philips.com/dictation PCL1000 PCL1100. EN Quick start guide for administrators. DE Kurzanleitung für Administratoren For product information and support, visit www.philips.com/dictation SPEECHLIVE PCL1000 PCL1100 EN Quick start guide for administrators DE Kurzanleitung für Administratoren FR Guide de démarrage rapide

Mehr

No-compromise storage. User s Guide. Benutzerhandbuch. Guide de l utilisateur

No-compromise storage. User s Guide. Benutzerhandbuch. Guide de l utilisateur No-compromise storage. User s Guide Benutzerhandbuch Guide de l utilisateur 2 3 Welcome 5 Setup using OS X 7 Setup using Windows 8 Precautions 10 Technical Support 11 Elgato Systems Limited Warranty and

Mehr

Annual. Report. Rapport annuel Jahresbericht

Annual. Report. Rapport annuel Jahresbericht Annual Report 2014 Rapport annuel Jahresbericht CREDITS Published by: CIT, International Rail Transport Committee, General Secretariat Concept and layout: kong. gmbh, Biel/Bienne Pictures: SBB CFF FFS,

Mehr

PRO-50 Balance Charger

PRO-50 Balance Charger GB F Manual Manuel d instructions PRO-50 Balance r Carefully read the instructions!!! GB Thank you for purchasing the BMI PRO-50. You get a rapid charger/discharger that is computerized with a high performance

Mehr

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 07/01 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached

Mehr

CHOPPER CH 9170. Proficiat, u kocht zonet een fantastische hakmolen, een betrouwbaar en kwalitatief product uit het FRITEL Quality gamma.

CHOPPER CH 9170. Proficiat, u kocht zonet een fantastische hakmolen, een betrouwbaar en kwalitatief product uit het FRITEL Quality gamma. CHOPPER CH 9170 Proficiat, u kocht zonet een fantastische hakmolen, een betrouwbaar en kwalitatief product uit het FRITEL Quality gamma. Lees de gebruiksaanwijzing vooraleer u de hakmolen in gebruik neemt

Mehr

Seitz Phototechnik AG ("Seitz") Hauptstr. 14 8512 Lustdorf Switzerland / Suisse / Svizzera / Schweiz / Suiza

Seitz Phototechnik AG (Seitz) Hauptstr. 14 8512 Lustdorf Switzerland / Suisse / Svizzera / Schweiz / Suiza Seitz Phototechnik AG ("Seitz") Hauptstr. 14 8512 Lustdorf Switzerland / Suisse / Svizzera / Schweiz / Suiza www.roundshot.ch seitz@roundshot.ch ph: +41 52 376 3353 Lustdorf, 13 April 2011 This agreement

Mehr

Charger/Balancer. Manual - Manuel d instructions Bedienungsanleitung - handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht

Charger/Balancer. Manual - Manuel d instructions Bedienungsanleitung - handleiding. Warning Attention Achtung Aandacht Charger/Balancer Manual Manuel d instructions Bedienungsanleitung handleiding Specifications Spécifications Technische Daten SPECIFICATIES Input Power:1116V DC /max. charge rate : 10A 20 Memories for each

Mehr

cube cube x 2011/2012 www.interluebke.com

cube cube x 2011/2012 www.interluebke.com cube cube x 2011/2012 www.interluebke.com cube 1 06 cube x 1 64 Both rank among our modern classics. Both cut an excellent figure as elegant lowboards or sideboards, as practical room dividers or imposing

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing D USA GB F NL. Sound-Programmer

Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing D USA GB F NL. Sound-Programmer Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing D USA GB F NL Sound-Programmer 60801 D 1. Bestimmungsgemäße Verwendung 3 2. Sicherheitshinweise 3 3. Wichtige Hinweise 3 4.

Mehr

Gigabit-NAS-Adapter Version 10/09 Best.-Nr. 97 35 26

Gigabit-NAS-Adapter Version 10/09 Best.-Nr. 97 35 26 BEDIENUNGSANLEITUNG Gigabit-NAS-Adapter Version 10/09 Best.-Nr. 97 35 26 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts (z.b. einer USB- Festplatte) an ein

Mehr

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23 Impressum Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Voltcraft, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.voltcraft.de). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen

Mehr

KVM-USB-Stick. Anschluss und Inbetriebnahme. Bestimmungsgemäße Verwendung. Lieferumfang. Sicherheitshinweise. Funktionen

KVM-USB-Stick. Anschluss und Inbetriebnahme. Bestimmungsgemäße Verwendung. Lieferumfang. Sicherheitshinweise. Funktionen Anschluss und Inbetriebnahme Bedienungsanleitung KVM-USB-Stick Best.-Nr. 1277993 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss an einen Computer. Mit Hilfe des Produkts können zwei Computer

Mehr

BS-750SD. Receiver with micro SD --- Empfänger mit micro SD. **Deutsch ** English ** Français ** Nederlands 2014 AREXX - HOLLAND - CHINA

BS-750SD. Receiver with micro SD --- Empfänger mit micro SD. **Deutsch ** English ** Français ** Nederlands 2014 AREXX - HOLLAND - CHINA B-750 Receiver with micro --- mpfänger mit micro **eutsch ** nglish ** Français ** ederlands 2014 RXX - HOLL - CHI HVIG OFTWR - HOLL 1 * IFORMTIO B-750 nleitung 5 1. törungen 9 2. Kommunikationstest 12

Mehr

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V. 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - Leverancier: het bedrijf, haar rechtsopvolgers onder algemene titel

Mehr

PS3 Docking Station Seite 3-13. PS3 Docking Station Page 14-24. Station d accueil PS3 Page 25-35. PS3 Oplaadstation Pagina 36-45

PS3 Docking Station Seite 3-13. PS3 Docking Station Page 14-24. Station d accueil PS3 Page 25-35. PS3 Oplaadstation Pagina 36-45 BEDIENUNGSANLEITUNG NOTICE D EMLPOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 09/09 PS3 Docking Station Seite 3-13 PS3 Docking Station Page 14-24 Station d accueil PS3 Page 25-35 PS3 Oplaadstation

Mehr

WLAN NAS-Server N150 Version 11/10 Best.-Nr. 97 36 83

WLAN NAS-Server N150 Version 11/10 Best.-Nr. 97 36 83 BEDIENUNGSANLEITUNG WLAN NAS-Server N150 Version 11/10 Best.-Nr. 97 36 83 Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zum Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts (z.b. einer USB- Festplatte) an ein

Mehr

Inhalt Inhalt... 1 Deutsch Hinweise zu dieser Anleitung... 4 Sicherheitshinweise... 6 English Franç Recycling und Entsorgung... 10

Inhalt Inhalt... 1 Deutsch Hinweise zu dieser Anleitung... 4 Sicherheitshinweise... 6 English Franç Recycling und Entsorgung... 10 Inhalt Inhalt... 1 Hinweise zu dieser Anleitung... 4 In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter... 5 Sicherheitshinweise... 6 Datensicherung... 7 Aufstellungsort... 8 Umgebungsbedingungen...

Mehr

Automation Builder 1.1 End User License Agreement

Automation Builder 1.1 End User License Agreement Automation Builder 1.1 End User License Agreement English END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual

Mehr

the untouchable public

the untouchable public (surface mounted) 255020 (wall mounted) 255023 alfa-hygicare bv Wilhelminastraat 21 1211 RH Hilversum The Netherlands +31 (0)294 25 25 35 info@alfa-hygicare.com User Manual the untouchable priming start

Mehr

Notice from the European Patent Office concerning internet citations

Notice from the European Patent Office concerning internet citations 456 Amtsblatt EPA Official Journal EPO Journal officiel OEB 8-9/2009 Mitteilung des Europäischen Patentamts über die Anführung von Internet-Dokumenten 1. Zusammenfassung Diese Mitteilung gibt einen Überblick

Mehr

ECM Enterprise Content Management

ECM Enterprise Content Management Ulrich Kampffmeyer ECM Enterprise Content Management P R O J E C T C O N S U L T Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 0 ECM Enterprise Content Management Dr. Ulrich Kampffmeyer Autoren Dr.

Mehr