ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V.

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V."

Transkript

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLEEMS HOLDING B.V. 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - Leverancier: het bedrijf, haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen; - Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt, dan wel met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of met wie Leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst; - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; - Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder begrepen eetwaren als bedoeld in de Warenwet, alsmede daarmee overeenkomende eetwaren. - Order: iedere opdracht van Afnemer, in welke vorm dan ook. 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Leverancier en Afnemer. 2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN 3.1 Een aanbieding, offerte of prijsopgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Afnemer en bindt Leverancier niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een Order van Afnemer, aanvaardt of door Leverancier uitvoering aan een Order wordt gegeven. 3.3 Indien Leverancier op verzoek van Afnemer enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Afnemer Leverancier daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Leverancier geldende tarieven. Het risico van de uitvoering van een telefonische Order berust bij Afnemer. 3.4 Alle opgaven door Leverancier van maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Leverancier kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten. Afwijkingen in het gewicht zijn mogelijk en worden door Afnemer geaccepteerd. Wanneer Afnemer aantoont dat de afgeleverde Producten overigens zodanig afwijken van de opgaven van Leverancier of van de monsters dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor het deel waarvoor die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is, en niet nadat Afnemer Leverancier in gebreke heeft gesteld en Leverancier een termijn van ten minste 14 dagen heeft gegund om alsnog de reden van (partiële) ontbinding weg te nemen Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door Afnemer Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, geldt als uiterste afroepdatum de laatste leveringsdatum, volgend uit de bepalingen van Artikel Bij een afroeporder heeft Leverancier, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk vijftien dagen de gelegenheid de order uit te leveren. Deze termijn vangt aan op de eerste dag volgend op die waarop een schriftelijke afroep door de Leverancier is ontvangen. Wanneer in de order of offerte het tijdstip is aangegeven, waarop de Producten voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer af de Producten kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan Leverancier desgewenst de levering echter reeds voor het bedoelde tijdstip laten plaatsvinden In geval van niet-tijdige afroep heeft Afnemer recht op een additionele afroeptermijn van negen dagen, ingaande de eerste dag volgende op die waarop aan hem van de zijde van Leverancier een schriftelijke sommatie is gestuurd. Leverancier kan evenwel, in afwijking van deze bepaling, bedingen dat de gestelde afroeptermijn een fatale termijn zal zijn. In dat geval is Afnemer door het enkele ongebruikt verstrijken van die termijn in gebreke In geval van een niet-tijdige afroep wordt de leveringstermijn bedoeld in lid met veertien dagen verlengd Ingeval Afnemer ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan Leverancier de Producten aan Afnemer leveren, dan wel tenminste in het geval Afnemer de levering weigert, de Producten voor rekening en risico van Afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders

2 opslaan. Door zodanige opslag worden de Producten geacht te zijn geleverd. Onverwijld wordt van de opslag schriftelijk kennis gegeven onder inzending van de factuur ter zake van die levering. 4. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN 4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Artikel 3.3 is van overeenkomstige toepassing. 4.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in artikel 4.1. wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst. 5. PRIJZEN 5.1 Alle prijzen van Leverancier zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting of BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan. 5.2 Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in artikel 5.1 genoemde extra kosten van Leverancier van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Leverancier doorberekenen aan Afnemer, voor zover enige dwingend rechtelijke bepaling zich daartegen niet verzet. 6. BETALING 6.1 Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 21 dagen na factuurdatum aan Leverancier betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Leverancier, te zijner kantore of op een door hem aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval ten kantore van Leverancier wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques, tenzij anders overeengekomen. 6.2 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. 6.3 Indien op enig moment bij Leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, is Leverancier gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Leverancier onder de Overeenkomst van Afnemer te vorderen mocht hebben daaronder mede begrepen de in het handelsverkeer gebruikelijke rembours-condities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, cash against documents of cash against delivery. 6.4 In het geval wordt overeengekomen dat betaling zal plaatsvinden en/of wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Afnemer ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank zal geschieden. 6.5 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 6.6 Indien Afnemer ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Afnemer verplicht Leverancier alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend op basis van het ten tijde van de getroffen incassomaatregel geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 6.7 Ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Leverancier op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke geen eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 10.1 geldt. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.5 en 6.6 en daarna steeds op de oudste van de openstaande facturen. 7. AFLEVERINGSTERMIJN 7.1 De door Leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Leverancier verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Leverancier zo veel mogelijk in acht worden genomen. 7.2 Leveringstermijnen van drie dagen of korter dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Indien geen levertijd is genoemd, geldt een levertijd van acht dagen, onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is bepaald. 7.3 De afleveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Leverancier, en in het geval die achterwege blijft, vanaf de dag waarop de order is geplaatst en (telefonisch) is geaccepteerd. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door

3 Afnemer moeten worden verstrekt gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging. 7.4 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan Leverancier schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van Leverancier om binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving de betreffende Producten alsnog aan Afnemer af te leveren. De bepalingen in dit artikel zijn onder bepaalde omstandigheden mogelijk vernietigbaar. 7.5 Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren en overeenkomstig te factureren. 8. AFLEVERING EN RISICO 8.1 De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals af fabriek, franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing. Bij het plaatsen van de Order is Afnemer verplicht te melden hoe en, voor zover van toepassing, waar de Producten geleverd dienen te worden. 8.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risicoovergang van de Producten en de verpakking daarvan steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan Afnemer. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemde tijdstip en plaats en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving, afnemen. 8.3 Afnemer draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen leveringstermijnen. 8.4 Mocht Afnemer de Producten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 8.5 Kosten van en schade ten gevolge van oponthoud of vertraging aan de zijde van Leverancier is voor rekening van Afnemer, tenzij het oponthoud of de vertraging door de Leverancier is veroorzaakt. 9. OVERMACHT 9.1 Indien Leverancier door overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, dient Leverancier in redelijkheid aan zoveel mogelijk verplichtingen te voldoen. 9.2 Indien de overmachttoestand zolang heeft geduurd, dat van één der beide partijen niet verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst in stand laat, heeft deze partij het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 9.3 Onder overmacht van Leverancier wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden o.a. ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Leverancier of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 9.4 Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 10.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst ter zake van afgeleverde of af te leveren Producten aan Leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer gehouden de Producten separaat op te slaan. Afnemer is tot het moment waarop de eigendom van de Producten overgaat niet gerechtigd de Producten aan derden in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader Afnemer s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is Indien en zolang Leverancier eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt

4 op de Producten. Voorts zal Afnemer Leverancier op Leverancier s eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, zich bevinden Bij beslag (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Leverancier. 11. INSPECTIE EN RECLAME 11.1 Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de Producten die zijn te wijten aan grondstof-, materiaal- of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 4 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen 7 dagen na constatering en in ieder geval binnen 2 maanden na aankomst van de Producten schriftelijk aan Leverancier worden gemeld Na het ontdekken van enig gebrek is Afnemer verplicht om de bewerking, verwerking of enig ander gebruik van de betreffende Producten onverwijld te staken Afnemer zal alle door Leverancier voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van opslag, bewerking, verwerking, en/of (ander) gebruik Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Producten waarvan door Leverancier geen controle op de reclame kan plaatshebben Het staat Afnemer niet vrij de Producten te retourneren, voordat Leverancier daarmee heeft ingestemd. De redelijke kosten van retourneren zijn alsdan voor Leverancier, maar de Producten blijven voor risico van Afnemer Afnemer kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van Producten doen gelden jegens Leverancier zolang Afnemer enige daar rechtstreeks tegenover staande verplichting jegens Leverancier niet is nagekomen Indien Afnemer terecht en overeenkomstig de voorgaande artikelleden reclameert ter zake van gebreken van een Product, is Leverancier aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de in 12.3 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven Afnemer slechts het recht op ontbinding van het betreffende deel van de overeenkomst. Afnemer kan uitsluitend aanspraak maken op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Afnemer instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd. 12. GARANTIE 12.1 Leverancier staat er jegens Afnemer voor in dat de Producten tot de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum voldoen aan de daaraan wettelijk en door Afnemer in redelijkheid gestelde eisen, mits deze Producten normaal en zorgvuldig worden opgeslagen, be-/verwerkt en/of gebruikt en alle ter zake gegeven instructies en andere voorschriften stipt en volledig worden nagekomen Indien Leverancier Producten aan Afnemer aflevert welke Leverancier van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet de overeengekomen kwaliteit hebben, zal Leverancier de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij Afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 13.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de contractsom ter zake van de betreffende (deel)levering exclusief B.T.W Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikelen 13.1 en 13.2 zal Leverancier geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevend personeel.

5 13.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Leverancier of diens leidinggevend personeel, zal Afnemer Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de Producten, resp. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten of ontstaan door, resp. voortvloeiende uit door Leverancier buiten zijn bedrijf verrichte werkzaamheden. 14. OVERIGE VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN AFNEMER 14.1 Afnemer zal aan Leverancier alle voor de uitvoering van Leverancier s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan Afnemer zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken. 15. ONTBINDING 15.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: - de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Leverancier s andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden In geval van (voorlopige) surseance van betaling faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Leverancier Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is: - de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of - al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten; een en ander onverminderd Leverancier s andere rechten onder welke Overeenkomst met Afnemer dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 15.2 of (ii) 15.1 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Leverancier op Afnemer en (ii) al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Leverancier en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren Behoudens in geval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van artikel 6: 278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Leverancier enige Overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft zoals bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW. 16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 16.1 Het is Leverancier toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Leverancier worden overgedragen dient Leverancier Afnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Leverancier is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. 17. EMBALLAGE Afnemer is gehouden de emballage onverwijld aan Leverancier te retourneren. Het is Afnemer niet toegestaan de emballage te gebruiken voor andere doeleinden dan verpakking en/of vervoer van Producten van Leverancier. 18. UITOEFENING VAN OPSCHORTINGS-, ONTBINDINGS- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR LEVERANCIER Indien Leverancier op basis van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn of hadden moeten zijn, in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Leverancier niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Afnemer, en in ieder geval niet tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat hij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend. 19. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

6 Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 november 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

7 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE VLEEMS HOLDING 1. DÉFINITIONS Dans ces conditions générales («Conditions»), nous entendons par : - Fournisseur : l entreprise, ses successeurs légaux à titre général et toutes les sociétés et entreprises liées ou connectées à ces successeurs légaux ; - Acheteur : toute personne physique ou morale qui achète des Produits du Fournisseur, ou avec qui le Fournisseur conclut un Accord ou avec qui le Fournisseur négocie la conclusion d un Accord ; - Accord : tout accord conclu entre le Fournisseur et l Acheteur, toute modification ou ajout à cet accord, ainsi que tout acte (juridique) en préparation et visant l exécution de cet accord ; - Produits : toutes les choses qui font l objet d un Accord, y compris les denrées alimentaires tels que visés par la Loi sur les denrées alimentaires, ainsi que les denrées alimentaires y correspondantes. - Commande : toute commande de l Acheteur, sous quelque forme que ce soit. 2. APPLICABILITÉ 2.1 Ces Conditions font partie de tous les Accords et s appliquent à tous les (autres) actes et actes juridiques entre le Fournisseur et l Acheteur. 2.2 L applicabilité d une quelconque condition générale ou spécifique de l Acheteur est expressément exclue par le Fournisseur. 3. OFFRES, CONCLUSION D ACCORDS ET INFORMATIONS ET INDICATIONS SUR LES PRODUITS 3.1 Une offre ou un devis n est qu une invitation à l acheteur pour passer Commande et n engage pas le Fournisseur, sauf indication contraire écrite et expresse. 3.2 Un Accord n est conclu que si, et dans la mesure où, le Fournisseur accepte une Commande de l Acheteur ou si le Fournisseur exécute une Commande. 3.3 Si le Fournisseur exécute une quelconque prestation sur demande de l Acheteur avant de s être mis entièrement d accord sur le prix et les conditions de paiement de cette prestation, l Acheteur paiera le Fournisseur conformément aux tarifs en vigueur à ce moment chez le fournisseur, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. Le risque de l exécution d une commande téléphonique repose sur l Acheteur. 3.4 Toutes les indications par le Fournisseur sur la dimension, le poids, la composition et/ou les autres informations sur les Produits sont données ave le plus grand soin, mais le Fournisseur ne peut cependant pas garantir qu il n y aura pas d écarts. Les échantillons montrés ou donnés ne sont que des indications des Produits concernés. Des écarts de poids sont possibles et sont acceptés par l Acheteur. Lorsque l Acheteur démontre que les Produits fournis s écartent si loin des indications du Fournisseur ou des échantillons qu il ne peut raisonnablement plus être tenu de les acheter, l Acheteur est en droit de résilier l accord, cependant uniquement pour la partie pour laquelle cette résiliation est raisonnablement nécessaire et après que l Acheteur ait mis le Fournisseur en demeure et ait accordé au Fournisseur un délai d au moins 14 jours afin de remédier au motif de la résiliation Le terme «commande sur appel» désigne une commande pour laquelle la date de livraison est soumise à un appel de la part de l Acheteur Si rien n a été convenu concernant la date d appel, l ultime date d appel sera l ultime date de livraison qui découle des dispositions de l Article Pour une commande sur appel, le Fournisseur dispose, sauf accord contraire, d un maximum de quinze jours pour exécuter la commande. Ce délai prend effet le premier jour suivant la réception par le Fournisseur d un appel écrit. Si la date à laquelle les Produits doivent être prêts pour l appel ou à partir de laquelle les produits peuvent être appelés figure dans la commande ou le devis, un appel reçu avant cette date sera censé être reçu à la date indiquée. Cependant, dans ce cas, le Fournisseur peut, s il le souhaite, procéder à la livraison avant la date indiquée Dans le cas où l appel ne se fait pas dans les délais, l Acheteur a droit à un délai d appel supplémentaire de neufs jours à compter du premier jour suivant l envoi d une sommation écrite de la part du Fournisseur adressée à l Acheteur. Cependant, le Fournisseur peut, contrairement à cette disposition, stipuler que le délai d appel indiqué sera un délai ferme. Dans ce cas, l Acheteur est en défaut par le simple fait de l expiration de ce délai sans avoir procédé à l appel Dans le cas d un appel hors délai, le délai de livraison visé au paragraphe est prolongé de quatorze jours Dans le cas où l Acheteur n a pas procédé à l appel dans le délai supplémentaire, le Fournisseur est en droit de livrer les Produits à l Acheteur, ou dans le cas où l Acheteur refuse la livraison, il peut entreposer les Produits aux frais et aux risques de l Acheteur, y compris le risque de diminution de qualité, dans son entrepôt ou ailleurs. Lors d un tel entreposage, les Produits sont censés être livrés. Il est immédiatement fait part par écrit de l entreposage par l envoi de la facture concernant cette livraison.

8 4. MODIFICATIONS ET AJOUTS 4.1 Les modifications et les ajouts à une quelconque disposition de l Accord et/ou des Conditions peuvent exclusivement être convenus par écrit. L article 3.3 s applique également. 4.2 Lorsqu il est convenu d une modification ou d un ajout tel que visé à l article 4.1, cette modification ou cet ajout s applique exclusivement à l Accord concerné. 5. PRIX 5.1 Sauf mention contraire expresse, tous les prix du Fournisseur s entendent en euros et hors taxes ou TVA. Sauf accord contraire exprès, les frais d emballage et d expédition, les droits d importation, d exportation et d accise, ainsi que toutes les autres taxes ou impôts imposés ou prélevés pour les Produits et leur transport, sont à charge de l Acheteur. 5.2 Toute modification des facteurs qui influencent le prix et les frais supplémentaires du Fournisseur mentionnés à l article 5.1, parmi lesquels les prix d achat, les taux de change, les droits d importation et d exportation et les autres taxes dues lors de l import ou de l export, les tarifs d assurance, les tarifs de fret et les autres taxes ou impôts, peuvent être facturés à l Acheteur par le Fournisseur, dans la mesure où aucune disposition légale contraignante ne s y oppose. 6. PAIEMENT 6.1 L acheteur paiera les montants qui lui sont facturés, dans la devise mentionnée sur la facture, sous 21 jours à compter de la date de la facture. Tous les paiements seront effectués, au choix du Fournisseur, dans ses bureaux ou par virement sur un compte bancaire ou postal qu il indiquera. Dans le cas où le paiement est effectué dans les bureaux du Fournisseur, il aura lieu en espèces ou par des chèques de banque ou postaux garantis, sauf accord contraire. 6.2 Tous les montants facturés à l acheteur doivent être payés sans remise, retenue ou compensation. 6.3 Si à un quelconque moment, le Fournisseur a un doute fondé concernant la solvabilité de l Acheteur, le Fournisseur est en droit, avant d effectuer des (d autres) prestations, d exiger le paiement d avance du montant de l achat de la part de l Acheteur ou d exiger une caution appropriée, à hauteur du montant que le Fournisseur peut exiger de l Acheteur suivant l Accord, y compris entre autres les conditions usuelles dans le commerce de contre remboursement et les conditions de crédit documentaire comme les lettres de crédit irrévocables ou le paiement contre les documents. 6.4 Dans le cas où il est convenu que le paiement aura lieu et/ou lorsqu une caution est donnée par le biais d un crédit documentaire et/ou des cautions bancaires, l Acheteur veillera à ce que ceci passe toujours par le biais d une banque néerlandaise connue et de bonne réputation. 6.5 Pour tous les montants non payés au plus tard le dernier jour du délai de paiement, l Acheteur est, sans autre mise en demeure, redevable d intérêts au taux d intérêt légal en vigueur aux Pays-Bas à ce moment. À la fin de chaque année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés est augmenté avec les intérêts dus pour cette année. 6.6 Si après expiration d un nouveau délai indiqué par lettre recommandée, l acheteur n a pas payé le montant dû ainsi que les intérêts, l Acheteur est tenu d indemniser tous les frais judiciaires et extrajudiciaires. Les frais extrajudiciaires à indemniser seront calculés sur base du tarif de recouvrement de l ordre néerlandais des avocats en vigueur au moment où la mesure de recouvrement a été prise. 6.7 Chaque montant reçu de l Acheteur sera d abord affecté aux créances détenues par le Fournisseur sur l Acheteur auxquelles la réserve de propriété telle que visé à l article 10.1 ne s applique pas. Ensuite, chaque montant reçu de l Acheteur sera d abord affecté aux éventuels intérêts et frais tels que visés aux articles 6.5 et 6.6 et ensuite aux factures dues les plus anciennes. 7. DÉLAI DE LIVRAISON 7.1 Le délai de livraison indiqué par le Fournisseur est basé sur les circonstances valables au moment de la conclusion de l Accord et, dans la mesure où il dépend de prestations de tiers, sur les données fournies au Fournisseur par ces tiers. Le délai de livraison sera pour autant que possible respecté par le Fournisseur. 7.2 Les délais de livraison de trois jours ou moins doivent être expressément convenus par écrit. Si aucun délai de livraison n est mentionné, un délai de livraison de huit jours s applique, sans préjudice des stipulations du paragraphe précédent. 7.3 Le délai de livraison prend effet à la date de la confirmation de commande écrite par le Fournisseur, et dans le cas où celle-ci ne se fait pas, à compter du jour où la commande a été passée et acceptée (par téléphone). Si le Fournisseur a besoin de données ou de moyens pour l exécution de l Accord qui doivent être fournis par l Acheteur, le délai de livraison prend effet le jour où toutes les données ou tous les moyens nécessaires sont en possession du Fournisseur, mais en aucun cas avant la date de confirmation de commande. 7.4 En cas de dépassement du délai de livraison, l Acheteur n a droit à aucuns dommages-intérêts à ce sujet. Dans ce cas non plus l Acheteur n a pas le droit de résilier l accord ou d y mettre fin, sauf si le dépassement du délai de livraison est tel qu on ne peut raisonnablement plus demander de l Acheteur qu il maintienne la partie concernée de l Accord. Dans ce cas, l Acheteur est en droit de résilier l Accord ou d y mettre fin pour la partie pour laquelle cela est strictement nécessaire, à condition qu il en fasse part par écrit au Fournisseur et sans

9 préjudice du droit du Fournisseur de fournir néanmoins les Produits concernés sous 14 jours à compter de la réception de la notification. Dans certaines circonstances, les dispositions de cet article peuvent être annulées. 7.5 Le Fournisseur est à tout moment en droit de procéder à des livraisons partielles et de facturer en fonction. 8. LIVRAISON ET RISQUE 8.1 La livraison des Produits, les dispositions concernant les frais de livraison et le transfert du risque ont lieu conformément aux conditions commerciales habituelles, notamment au départ de l usine, franco, f.o.b., c.i.f. et c.f. et dans tous ces cas les Incotermes de la Chambre de commerce internationale de Paris en vigueur y sont applicables. Lors du passage de la Commande, l Acheter est tenu de mentionner comment et, dans la mesure où cela s applique, où les Produits doivent être livrés. 8.2 Si les conditions susvisées à l alinéa 7.1 n ont fait l objet d aucun accord, la livraison et le transfert du risque des Produits et de leur emballage interviennent toujours au lieu et au moment où les Produits sont prêts à l expédition vers l Acheteur. Le Fournisseur avertira au plus vite l Acheteur du moment et du lieu susmentionnés et l Acheteur enlèvera les Produits dès que possible, mais au plus tard sous 8 jours après la notification. 8.3 L Acheteur veille à ce que de son côté rien n empêche le respect des délais de livraison convenus. 8.4 Dans le cas où l Acheteur n enlèverait pas les Produits ou ne le ferait pas dans les délais, il sera réputé en défaut sans mise en demeure. Dans ce cas, le Fournisseur est en droit d entreposer les Produits aux frais et aux risques de l Acheteur ou de les vendre à une tierce partie. L acheteur reste redevable du prix d achat, augmenté des intérêts et des frais (à titre de dommages-intérêts), minorés éventuellement du produit net de la vente au dit tiers. 8.5 Les frais et les dommages résultant d un contretemps ou d un retard de la part du Fournisseur sont à charge de l Acheteur, sauf si le contretemps ou le retard est causé par le Fournisseur. 9. FORCE MAJEURE 9.1 Dans le cas où le Fournisseur ne pourrait que partiellement respecter ses obligations envers l Acheteur en raison de la survenance d un cas de force majeure, le Fournisseur est raisonnablement tenu de respecter le plus d obligations possibles. 9.2 Si la situation de force majeure a duré si longtemps que l on ne peut plus demander d une des deux parties qu elle maintienne l Accord, cette partie est en droit de résilier l Accord par écrit en totalité ou en partie. En cas de force majeure, l Acheteur n a droit à aucune indemnisation et/ou aucuns dommages-intérêts à ce sujet, même pas si la situation de force majeure se révèle avantageuse de quelque manière que ce soit pour le Fournisseur. 9.3 Par cas de force majeure dans le chef du Fournisseur, l on entend toute circonstance indépendante de la volonté du Fournisseur empêchant tout ou partie de l exécution des obligations lui incombant envers l Acheteur ou en vertu de laquelle l exécution des obligations incombant au Fournisseur ne peut raisonnablement être exigée, que ladite situation ait ou non été prévisible à la date de conclusion de l Accord. Font notamment partie de ces circonstances : les grèves et les grèves patronales, les arrêts ou autres problèmes affectant la production du Fournisseur ou de ses fournisseurs et/ou le transport assuré par le Fournisseur ou par des tiers et/ou des mesures d une quelconque instance nationale ainsi que le défaut d une quelconque autorisation à obtenir des autorités. 9.4 Le Fournisseur avertira au plus vite l Acheteur de toute (éventuelle) situation de force majeure. 10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 10.1 Le transfert de propriété des Produits n intervient, indépendamment de la livraison effective, qu après le règlement intégral par l Acheteur de tout ce dont il est ou sera redevable au Fournisseur pour les Produits déjà livrés ou à livrer en vertu de l Accord, y compris le prix d achat, les éventuels suppléments dus en application des présentes Conditions ou de l Accord, les intérêts, les taxes et les frais ainsi que les éventuels travaux réalisés ou à réaliser en vertu de l Accord Préalablement au transfert de propriété des Produits à l Acheteur, l Acheteur est tenu d entreposer les Produits séparément. Jusqu au moment où le transfert de propriété des Produits a lieu, l Acheteur n est pas en droit d accorder la jouissance des Produits à des tiers, à les nantir au bénéfice de tiers, ni à les grever d aucune autre manière que ce soit au bénéfice de tiers. L Acheteur est uniquement en droit de vendre ou de livrer des Produits à des tiers dans la mesure où l exploitation normale de l entreprise de l Acheteur le requiert Si le Fournisseur est propriétaire des Produits et tant qu il conserve cette qualité, l Acheteur notifiera sans délai par écrit le Fournisseur lorsque les Produits sont saisis ou autrement revendiqués. En outre, l Acheteur indiquera au Fournisseur où se trouvent les Produits dont le Fournisseur est propriétaire et ce à la première demande de ce dernier En cas de saisie, de règlement ou liquidation judiciaire ou de faillite, l Acheteur avisera immédiatement l huissier de justice procédant à la saisie, l administrateur judiciaire ou le liquidateur des droits (de propriété) du Fournisseur. 11. INSPECTION ET RÉCLAMATION 11.1 L Acheteur est tenu d inspecter ou de faire inspecter minutieusement les Produits dès leur arrivée sur le lieu de destination ou après leur réception par lui-même ou par un tiers agissant à sa demande, selon ce qui intervient en premier. Les éventuelles réclamations relatives aux défauts des Produits qui sont imputables à des vices de

10 matière première, de matériel ou de fabrication, ainsi que les différences en quantité, poids, composition ou qualité entre les Produits livrés et la description donnée à cet effet sur la confirmation de commande et/ou la facture, doivent être notifiées par écrit au Fournisseur au plus tard sous 4 jours à compter de l arrivée des Produits. Les défauts ne pouvant raisonnablement être détectés dans le délai susvisé, doivent être signalés par écrit au Fournisseur sous 7 jours à compter de leur constatation et en tout cas sous 2 mois à compter de l arrivée des Produits L Acheteur ayant détecté un quelconque défaut est tenu d interrompre immédiatement le traitement, la transformation ou toute autre utilisation des Produits concernés Le Client apportera tout le concours requis par le Fournisseur dans le cadre de l étude de la réclamation, notamment en permettant au Fournisseur de (faire) réaliser une étude sur place sur les conditions d entreposage, de traitement, de transformation et/ou d utilisation (autre) L Acheteur ne dispose d aucun droit de réclamation concernant les Produits pour lesquels le Fournisseur ne peut procéder à une vérification du bien-fondé de la réclamation L Acheteur n est pas habilité à retourner les Produits tant que le Fournisseur n a pas donné son accord. Dans ce cas, les frais de retour raisonnables sont à la charge du Fournisseur, mais les Produits restent aux risques de l Acheteur L Acheteur ne peut se prévaloir d aucun droit envers le Fournisseur en matière de réclamation sur les défauts des Produits tant que l Acheteur n a pas rempli toutes ses obligations directement liées envers le Fournisseur En cas de réclamation fondée et conformément aux articles susmentionnés en matière de défauts d un Produit par l Acheteur, le Fournisseur est responsable. Cette responsabilité se limite néanmoins aux obligations décrites sous 12.3, et en fonction de la nature de la réclamation, sous réserve des autres dispositions de l article Les défauts concernant un lot de Produits séparé qui fait partie d une livraison qui se compose de plusieurs lots, donnent le droit de résiliation à l Acheteur uniquement pour la partie de l Accord concernée. L Acheteur peut uniquement se prévaloir de la résiliation totale de l Accord lorsque l on ne peut raisonnablement pas demander à l Acheteur de maintenir la partie restante de l Accord. 12. GARANTIE 12.1 Le Fournisseur garantit à l Acheteur que les Produits satisfont aux exigences légales et à celles raisonnablement posées par l Acheteur jusqu à la date limite de conservation, à condition que ces Produits sont normalement et soigneusement entreposés, traités, transformés et/ou utilisés et que toutes les instructions et prescriptions en la matière aient été scrupuleusement et entièrement respectées Si le Fournisseur livre des Produits à l Acheteur que le Fournisseur a obtenu de ses propres fournisseurs, le Fournisseur n est jamais tenu à une garantie ou responsabilité supérieure envers l Acheteur que celle de laquelle le Fournisseur peut se prévaloir auprès de ses propres fournisseurs Si la réclamation a été faite dans les délais, correctement et conformément aux dispositions de l article 11 et si le Fournisseur estime raisonnablement qu il a été démontré dans une mesure suffisante que les Produits ne répondent pas aux critères de qualité convenus, le Fournisseur pourra, au choix, soit remplacer sans frais les Produits non conformes contre le retour de ces derniers, soit accorder une remise sur le prix d achat à l Acheteur, à déterminer d un commun accord. Le respect des prestations susmentionnées implique le parfait respect par le Fournisseur des obligations de garantie lui incombant et il ne sera tenu à aucune autre indemnisation/à aucuns autres dommages-intérêts. 13. RESPONSABILITÉ ET NON-RESPONSABILITÉ 13.1 Le Fournisseur ne peut jamais être tenu responsable d un quelconque dommage indirect subi par l Acheteur ou des tiers, y compris entre autres les dommages consécutifs, les dommages immatériels, le manque à gagner et les dommages environnementaux La responsabilité du Fournisseur envers l Acheteur est, en quelque vertu que ce soit, limité par sinistre (une série de sinistres liés sont considérés ici comme un seul sinistre) au montant hors T.V.A. de l accord concernant la livraison (partielle) concernée Le Fournisseur ne revendiquera pas limitations de responsabilité des articles 13.1 et 13.2 si les dommages concernés ont été causés intentionnellement ou par faute lourde du Fournisseur ou de son personnel dirigeant Sauf en cas de faute lourde ou grave de la part du Fournisseur ou de son personnel dirigeant, l Acheteur garantira le Fournisseur contre tout recours de tiers, en quelque vertu que ce soit, concernant l indemnisation de dommages, frais ou intérêts liés aux Produits ou découlant de l utilisation des Produits ou engendrés par ou découlant de travaux exécutés par le Fournisseur en dehors de son entreprise. 14. AUTRES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L ACHETEUR 14.1 L Acheteur veillera à toujours mettre à disposition dans les temps toutes les données nécessaires à l exécution des travaux du Fournisseur et en garantit l exactitude et le caractère exhaustif L Acheteur s engage à ne pas éliminer ou masquer en totalité ou en partie les signes de marque ou de reconnaissance apposés sur les Produits.

11 15. RÉSILIATION 15.1 Dans le cas où l Acheteur ne satisfait pas correctement ou pas dans un délai défini ou autrement dans les temps à une quelconque obligation résultant d un quelconque Accord, l Acheteur est en défaut et le Fournisseur est en droit, sans mise en demeure ou intervention judiciaire : - de suspendre l exécution de cet Accord et des Accords directement liés jusqu à ce que le paiement soit suffisamment garanti ; et/ou - de résilier l Accord et les Accords directement liés en totalité ou en partie ; l un et l autre sans préjudice des autres droits du Fournisseur en vertu de quelque Accord avec l Acheteur que ce soit et sans que le Fournisseur ne soit tenu à de quelconques dommages-intérêts En cas de règlement ou de liquidation judiciaire, de faillite, de cessation ou de liquidation de l entreprise de l Acheteur, les Accords conclus avec l Acheteur seront résiliés de plein droit, sauf si le Fournisseur notifie dans un délai raisonnable à l Acheteur qu il demande l exécution (d une partie) des Accords concernés, auquel cas le Fournisseur est en droit, sans mise en demeure : - de suspendre l exécution de l Accord concerné jusqu à ce que le paiement soit suffisamment garanti ; et/ou - de suspendre toutes ses éventuelles obligations envers l Acheteur ; l un et l autre sans préjudice des autres droits du Fournisseur en vertu de quelque Accord avec l Acheteur que ce soit et sans que le Fournisseur ne soit tenu à de quelconques dommages-intérêts Dans chacun des cas visés aux articles (i) 15.2 ou (ii) 15.1, respectivement (i) toutes les créances détenues par le Fournisseur sur l Acheteur et (ii) toutes lesdites créances en vertu de l Accord (des Accords) concerné(s) sont immédiatement intégralement exigibles et le Fournisseur est en droit de reprendre les Produits concernés. Dans ce cas, le Fournisseur et son (ses) mandataire(s) sont en droit de pénétrer sur les terrains et dans les bâtiments de l Acheteur afin de prendre possession des Produits. L Acheteur est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le Fournisseur ait la possibilité d exercer ses droits Sauf en cas d un achat consommateur, l applicabilité de l article 6 : 278 du Code Civil néerlandais est expressément exclu si le Fournisseur résilie un quelconque Accord avec l Acheteur ou s il procède autrement à une annulation telle que visée par l article 6 :278 alinéa 2 du Code Civil néerlandais. 16. TRANSFERT DES DROITS ET DES DEVOIRS 16.1 Le Fournisseur est en droit de transférer à des tiers les droits et obligations décrits dans tout Accord avec l Acheteur. Dans le cas où des obligations du Fournisseur sont transférées, le Fournisseur est tenu d en avertir préalablement l Acheteur et l Acheteur est alors en droit de résilier l Accord en ce qui concerne l avenir à compter de la date à laquelle le transfert aura lieu. Le Fournisseur n est tenu à aucuns dommages-intérêts en la matière L Acheteur n est pas en droit de transférer ses droits et/ou obligations résultant d un Accord à un quelconque tiers sans l accord écrit préalable du Fournisseur. 17. EMBALLAGE L Acheteur est tenu de retourner immédiatement l emballage au Fournisseur. L Acheteur n est pas en droit d utiliser l emballage à d autres fins que l emballage et/ou le transport de Produits du Fournisseur. 18. EXERCICE DES DROITS DE SUSPENSION, DE RÉSILIATION ET D ANNULATION PAR LE FOURNISSEUR Si le Fournisseur estime, sur base des circonstances qui lui sont connues à ce moment ou auraient dû l être, raisonnablement être en droit d exercer son droit de suspension, de résiliation et/ou d annulation, le Fournisseur n est tenu à aucune indemnisation/aucuns dommages-intérêts envers l Acheteur, et en aucun cas au paiement des intérêts légaux dans le cas où il serait ultérieurement établi qu il n était pas en droit d exercer le(s) droit(s) visé(s). 19. DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPÉTENTE 19.1 Les présentes Conditions ainsi que tous les Accords sont régis par le droit néerlandais. Concernant les Accords visés à l article 6 :248 alinéa 2 du Code Civil néerlandais, il est expressément stipulé que le point 3 du titre 5 du Livre 6 du Code Civil néerlandais ne sera pas applicable L'applicabilité de la Convention de Vienne de 1980 (CISG) sur la vente internationale est exclue. Les présentes Conditions Générales ont été déposées le 1 novembre 2011 à la Chambre de Commerce sous le numéro

12 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF VLEEMS HOLDING B.V. 1. DEFINITIONS Definitions for the purpose of these general terms and conditions ( Terms ): - Vendor: The company, its successors by universal title, and all partnerships, corporations, and companies affiliated to her or these successors; - Customer: Every natural person or legal entity who purchases Products from the Vendor, or who enters into an Agreement with the Vendor or with whom the Vendor is negotiating an Agreement; - Agreement: Every agreement finalized between Vendor and Customer, every amendment or addition thereto, as well as all (legal) actions in preparation or implementation of that agreement; - Products: All items that are the subject of an Agreement, including foods as intended in the Warenwet (Commodities Act), as well as corresponding foods; - Order: Any instruction from Customer, in any form. 2. APPLICABILITY 2.1 These Terms are an integral part of all Agreements and apply to all (other) legal and other actions between Vendor and Customer. 2.2 The Vendor explicitly rejects the applicability of any general or specific terms and conditions or stipulations of the Customer. 3. OFFERS, CONCLUSION OF AGREEMENTS, AND REPRESENTATIONS AND SPECIFICATIONS OF PRODUCTS 3.1 An offer, tender, or price estimate can only be considered as an invitation for the Customer to place an Order, and is not binding for the Vendor, unless explicitly otherwise agreed upon in writing 3.2 An Agreement can only be concluded if and insofar the Vendor accepts an Order from the Customer, or if the Vendor executes an Order. 3.3 If, at the request of the Customer, the Vendor makes any performance before full agreement has been reached on the price and payment terms for that performance, the Customer will pay the Vendor for this performance in accordance with the rates applicable at the Vendor at that time, subject to the provisions of articles 5 and 6. The performance risk of a phone Order resides with the Customer. 3.4 All representations made by the Vendor of measurements, weights, compositions, and/or other specifications of the Products have been done with care, but the Vendor cannot guarantee the absence of deviations. Samples shown or provided are only indications of the concerned Products. Deviations in weight are possible and are accepted by the Customer. If the Customer demonstrates that the Products delivered deviate otherwise from the representations of the Suppliers or from the samples, to such an extent that the purchase of the Products can no longer be reasonably expected from the Customer, the Customer has the right to dissolve the agreement, but only for the part for which the dissolution is reasonably required, and not after the Customer has notified the Vendor of the default and has granted the Vendor a term of at least 14 days to remedy the cause for (partial) dissolution An order on call is an order whereby the moment of delivery depends on a call by the Customer If nothing has been agreed concerning the point in time of call, the ultimate delivery date will be the ultimate call date, pursuant to the provisions of article In the event of an order on call, the Vendor has a maximum of fifteen days to deliver the order, unless otherwise agreed upon. This term starts on the first day following the day on which the Vendor has received a written call. If the point in time at which the Products on call have to be ready, or as of when the products can be called, is indicated in the order or estimate, a call received earlier is considered to have been made at the intended point in time. However and if required, the Vendor can in those cases perform the delivery already prior to the intended point in time In the event of an untimely call, the Customer is entitled to an additional call term of nine days, starting on the first day after the day that the Vendor sent the Customer a written notice. Nevertheless and notwithstanding this provision, the Vendor can stipulate that the stated call term will be a deadline. In that case, the Customer will be in default due to the mere lapse of that term In the event of an untimely call, the delivery term intended in paragraph will be extended with fourteen days In the event that the Customer also fails to issue a call within the additional term, the Vendor can deliver the Products to the Customer or, if the Customer refuses the delivery, at least store the Products in the Vendor s warehouse or elsewhere at the expense and risk of the Customer, including the risk of loss of quality. Such storage constitutes delivery of the Products. Notification of the storage is given in writing and without delay by sending the invoice for that delivery. 4. AMENDMENTS AND ADDITIONS

13 4.1 Amendments of and additions to any provision in an Agreement and/or the Terms can only be agreed upon in writing. Article 3.3 is applicable accordingly. 4.2 If an amendment and/or addition, as intended in article 4.1, are agreed upon, this amendment or addition will only apply to the concerned Agreement. 5. PRICES 5.1 All prices of the Vendor are expressed in euros and before sales tax or VAT, unless explicitly stated otherwise. Unless explicitly otherwise agreed upon, the costs of packaging and shipping, import and export duties, and excise taxes, as well as all other levies or taxes imposed or levied with respect to the Products and their transport, are at the expense of the Customer. 5.2 Each change in the factors that affect the price and the additional costs of the Vendor mentioned in article 5.1, among which purchase prices, currency rates, import and export duties, and other levies payable at import or export, insurance rates, freight rates, and other levies or taxes, can be passed on by the Vendor to the Customer, insofar this is not forbidden by any imperative legal provision. 6. PAYMENT 6.1 The Customer will pay to the Vendor the amounts invoiced to him, effectively in the currency stated on the invoice and within 21 days after the invoice date. At the Vendor s discretion, all payments will be made at the office of the Vendor or to a postal checking or bank account to be indicated by the Vendor. In the event that the payment is made at the office of the Vendor, payment will be effected in cash or through certified postal or bank checks, unless otherwise agreed upon. 6.2 All amounts charged to the Customer have to be satisfied without discount, withholding, or netting. 6.3 If at any time, the Vendor doubts the creditworthiness of the Customer, the Vendor has the right, before starting or proceeding with his performance, to demand advance payment of the purchase price or issuance of proper collateral from the Customer, in the amount that the Vendor could demand from the Customer under the Agreement, including the customary conditions for reimbursement and conditions of documentary credit, such as irrevocable letters of credit, cash against documents, or cash against delivery. 6.4 In the event that it is agreed upon that payment will be effected and/or when collateral will be provided through documentary credit and/or bank guarantees, the Customer will ensure this will always be done through a Dutch bank with a good name and reputation. 6.5 As of the last day of the payment term, the Customer owes interest, equal to the statutory interest rate prevailing in the Netherlands at that moment, on all amounts that have not been paid on that day, without further notice of default. Every time at the conclusion of a year, the amount on which the interest is calculated is augmented with the interest payable in that year. 6.6 If the Customer has not paid the amount and interest owed after the lapse of an additional payment term established through registered mail, the Customer must indemnify the Vendor for all out-of-court and court costs. The out-of-court costs to be indemnified will be calculated based on the collection rate of the Dutch Bar Association prevailing at the time that the measures for collection were taken. 6.7 Every amount received from the Customer will first serve to satisfy those claims of the Vendor on the Customer that are not subject to a retention of title as intended in article Subsequently, every amount received from the Customer will first serve to satisfy any interest and costs payable, as intended in articles 6.5 and 6.6, and then always on the most senior of the outstanding invoices. 7. DELIVERY TERM 7.1 The delivery term stated by the Vendor is based on the circumstances prevailing for the Vendor at the time of conclusion of the Agreement and, insofar dependant on the performance of third parties, on the information provided to the Vendor by those third parties. The Vendor will respect the delivery term as much as possible. 7.2 Delivery terms of three days or less have to be explicitly agreed upon in writing. If no delivery term is stated, a delivery term of eight days applies, without prejudice to the provisions of the previous paragraph. 7.3 The delivery term begins on the date of the written order confirmation of the Vendor, and in its absence, on the day the order is placed and accepted (by phone). If the Vendor requires information or tools from the Customer in order to execute the Agreement, the delivery term begins on the day that all required information or tools are in the possession of the Vendor, but not earlier than the date of the order confirmation. 7.4 In the event that the delivery term is exceeded, the Customer is not entitled to related damages. In that case, the Customer does also not have the right to dissolve or terminate the Agreement, unless the delivery term is exceeded to such an extent that the Customer cannot be reasonably expected to honor the concerned part of the Agreement. In that case, the Customer has the right to dissolve or terminate the part of the Agreement for which this is strictly necessary, on condition that the Customer notifies the Vendor in writing and notwithstanding the right of the Vendor to deliver the concerned Products to the Customer after all within 14 days after receipt of the notice. The provisions of this article are voidable under certain conditions. 7.5 The Vendor has at all times the right to make partial deliveries and issue invoices accordingly. 8. DELIVERY AND RISK

14 8.1 The delivery of the Products, the provisions concerning the delivery costs, and the transfer of risk are executed according to the conditions customary in trade, such as ex factory, carriage paid, F.O.B., C.I.F., and C.F.R., and are governed in all such cases by the prevailing Incoterms of the International Chamber of Commerce in Paris. In placing the order, the Customer must mention how and, insofar applicable, where the products should be delivered. 8.2 If the terms and conditions referred to in the preceding paragraph have not been agreed upon, the delivery and transfer of risk of the Products and their packaging will always take place when and where the Products are ready for shipping to the Customer. The Vendor will inform the Customer as soon as possible of the abovementioned time and place, and the Customer will reception the Products as soon as possible, yet ultimately within 8 days after notification. 8.3 The Customer ensures that there are no obstacles on the Customer s side to meeting specific agreed-upon delivery terms. 8.4 Should the Customer fail to reception the Products or fail to reception the Products on time, the Customer will be in default without notice being required. In that case, the Vendor has the right to store the Products at the expense and risk of the Customer or to sell the Products to a third party. The Customer remains liable for the purchase price, augmented with the interest and costs (by way of damages), but respectively reduced with the net proceeds of the sale to that third party. 8.5 Costs and damages ensuing from delays on the side of the Vendor are at the expense of the Customer, unless the Vendor has caused the delay. 9. FORCE MAJEURE 9.1 If the Vendor can only partially fulfill his obligations towards the Customer due to force majeure, the Vendor has to fulfill as many obligations as is reasonably feasible. 9.2 If the situation of force majeure has lasted that long that one of the parties cannot reasonably be expected to respect the Agreement, the concerned party has the right to dissolve the Agreement in writing, entirely or partially. In the event of force majeure, the Customer is not entitled to any damages, not even if the Vendor might derive any benefit from the force majeure. 9.3 Force majeure for the Vendor is defined as any circumstance outside the control of the Vendor, which partially or fully impedes the fulfillment of his obligations to the Customer or due to which the Vendor cannot reasonably be expected to fulfill his obligations, regardless of whether that circumstance was foreseeable at the time of conclusion of the Agreement. Among others, such circumstances also include: Strikes and lock-outs, delays or other problems in the production by the Vendor or its suppliers, and/or in the transport ensured by the Vendor or third parties, and/or measures of any regulatory agency, as well as the absence of any permit to be obtained from authorities. 9.4 The Vendor will inform the Customer as soon as possible of a (possible) situation of force majeure. 10. RETENTION OF TITLE 10.1 Notwithstanding the actual delivery, the ownership of the Products will only transfer to the Customer once the Customer has fully satisfied all current or future debts to the Vendor concerning Products delivered or to deliver pursuant to the Agreement, including the purchase price and possible surcharges, interest, taxes, and costs ensuing from these Terms or the Agreement, as well as possible work performed or to perform pursuant to such Agreement Until the ownership of the Products has been transferred to the Customer, the Customer must store the Products separately. Until the moment that the ownership of the Product is transferred, the Customer does not have the right to make the Products available to third parties, grant a lien on the Products to third parties, or encumber the Products in any other fashion on behalf of third parties. The Customer only has the right to sell or deliver the Products, owned by the Vendor, to third parties insofar this is necessary within the context of the normal course of the Customer s business If and as long as the Vendor is the owner of the Products, the Customer will inform the Vendor without delay and in writing if the Products are seized or encumbered in any other way with a claim. Furthermore, the Customer will inform the Vendor, at the Vendor s first request, where the Products, owned by the Vendor, are located In the event of seizure, (temporary) suspension of payments, or bankruptcy, the Customer will immediately inform the process server performing the seizure, the administrator, or the trustee of the (property) rights of the Vendor. 11. INSPECTION AND COMPLAINTS 11.1 The Customer must carefully inspect (have inspected) the Products immediately after arrival at destination or, if earlier, after reception by himself or by a third party appointed by him. Possible complaints of defects in the Products attributable to errors in raw materials, materials, or manufacture, as well as deviations in quantity, weight, composition, or quality between the Products delivered and the related specifications stated on the order confirmation and/or invoice, have to be communicated in writing to the Vendor ultimately within 4 days after arrival of the Products. Defects, which could not reasonably have been observed within the abovementioned

15 term, have to be communicated in writing to the Vendor within 7 days after their discovery and in any case within 2 months after the arrival of the Products After discovery of any defect, the Customer must immediately cease the manufacture, processing, or any other use of the concerned Products The Customer will provide all cooperation required by the Vendor for the investigation of the complaint, by enabling the Vendor to perform (have) an investigation (performed) on site into the conditions of storage, manufacture, processing, and/or (other) use The Customer has no right to complain regarding Products of which the Vendor cannot verify the complaint The Customer cannot return the Products until the Vendor has agreed with the return. The reasonable costs of return are at the expense of the Vendor, but the Products remain at the Customer s risk The Customer cannot make any claims on the Vendor concerning defects in Products, as long as there are unfulfilled directly related obligations of the Customer towards the Vendor The Vendor is liable if the Customer complains regarding defects in a Product, justly and in accordance with the preceding article paragraphs. However, this liability is limited to the obligations described in 12.3, in function of the nature of the complaint and subject to the other provisions of article Defects concerning a distinct lot of Products that is part of a delivery consisting of multiple lots, only give the Customer the right to dissolve the concerned part of the agreement. The Customer can only claim the dissolution of the entire Agreement, if the Customer cannot reasonably be expected to respect the remainder of the Agreement. 12. GUARANTEE 12.1 The Vendor guarantees the Customer that, until the expiration date stated on the packaging, the Products comply with the requirements reasonably imposed on the Products by law and the Customer, on condition that these Products are stored, manufactured, processed, and/or used normally and carefully, and that all related instructions and other rules issued are timely and strictly observed If the Vendor delivers Products obtained from its suppliers to the Customer, the Vendor can never be held to a more extensive guarantee or liability towards the Customer than that to which the Vendor is entitled from its supplier If a complaint was made timely, correctly, and in accordance with the provisions of article 11, and if, in the opinion of the Vendor, it has been sufficiently proven that the Products are not of the agreed quality, the Vendor has the option to redeliver the Products free of charge against the return of the faulty Products or to provide the Customer with a discount on the purchase price, to be determined in mutual consultation. By fulfilling one of the aforementioned options, the Vendor will have fully satisfied his guarantee obligations and will not be liable for any additional damages. 13. LIABILITY AND INDEMNITY 13.1 The Vendor is never liable for any indirect damages incurred by the Customer or third parties, including consequential damages, intangible losses, loss of profits and environmental damages In any case, the liability of the Vendor towards the Customer is limited per event (whereby a series of connected events count as one event) to the contractual amount before VAT of the concerned (partial) delivery The Vendor will not invoke the liability limitations in articles 13.1 and 13.2 if the concerned damages have been caused intentionally or due to the gross negligence of the Vendor or its management Except in the case of gross negligence or intent of the Vendor or its management, the Customer will hold the Vendor harmless against all claims of third parties, for whatever reason, regarding indemnification of damages, costs, or interests related to the Products, respectively ensuing from the use of the Products, or caused by or ensuing from work performed by the Vendor outside its company. 14. OTHER OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE CUSTOMER 14.1 The Customer will always make all information required for the work to be performed by the Vendor available in a timely manner and guarantees its accuracy and completeness The Customer will not remove, or render invisible, partially or completely, the markings and/or identification marks located on the Products. 15. DISSOLUTION 15.1 If the Customer fails to properly, or within a stated term, or otherwise, fulfill any obligation for him that might ensue from any Agreement, the Customer is in default and the Vendor has the right, without any notice of default being required: - To suspend the execution of that Agreement and directly related Agreements until payment has been sufficiently ensured; and/or - To dissolve, partially or completely, that Agreement and directly related Agreements; Without prejudice to the other rights of the Vendor under any Agreement with the Customer and also without the Vendor being liable for any damages.

16 15.2 In the event of a (temporary) suspension of payments, bankruptcy, closing, or liquidation of the company of the Customer, all Agreements with the Customer will automatically be dissolved, unless the Vendor informs the Customer within a reasonable term that the Vendor requires fulfillment of (a part of) the concerned Agreement, in which case the Vendor has the right, without further notice of default: - To suspend the execution of the concerned Agreement(s) until payment has been sufficiently ensured; and/or - To suspend all the Vendor s possible obligations towards the Customer; Without prejudice to the other rights of the Vendor under any Agreement with the Customer and also without the Vendor being liable for any damages In the case that an event occurs as intended in (i) 15.2 or (ii) 15.1, (i) all claims of the Vendor on the Customer and (ii) all such claims ensuing from the concerned Agreement(s), respectively, are immediately payable in full and the Vendor has the right to repossess the concerned Products. In that case, the Vendor and its representative(s) have the right to enter the premises and buildings of the Customer in order to assume possession of the Products. The Customer must take the necessary measures to enable the Vendor to exercise its rights Except in the case of a consumer purchase, the applicability of article 6: 278 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded if the Vendor dissolves any Agreement with the Customer or otherwise provides an impulse to nullification as intended in article 6:278, paragraph 2, of the Dutch Civil Code. 16. ASSIGNMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS 16.1 The Vendor has the right to assign the rights stipulated in any Agreement with the Customer to third parties. In the event that obligations of the Vendor are assigned, the Vendor has to inform the Customer in advance of this assignment and the Customer has the right to dissolve the Agreement going forward from the date of the assignment. The Vendor is not liable for any damages in that case The Customer does not have the right to assign his rights and/or obligations ensuing from an Agreement to any third party without prior written permission from the Vendor. 17. PACKAGING The Customer must return the packaging to the Vendor without delay. The Customer is not allowed to use the packaging for purposes other than packaging and/or transport of the Products of the Vendor. 18. VENDOR S EXERCISE OF RIGHTS TO SUSPEND PERFORMANCE, TO DISSOLUTION, OR TO NULLIFICATION If, based on circumstances known to the Vendor or of which the Vendor should have been aware at that moment, the Vendor reasonably believes to be able to legally exercise a right to suspension, dissolution, and/or nullification, the Vendor is not liable for any damages to the Customer nor, in any case, for payment of the statutory interest, if it would later be ascertained that the Vendor did not legally exercise the intended right(s). 19. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 19.1 These Terms, as well as all Agreements, shall be governed by and construed in accordance with Dutch Law. However, regarding Agreements as intended in article 6: 247, paragraph 2, of the Dutch Civil Code, it is explicitly stipulated that Part 3 of Title 5 of Book 6 of the Dutch Civil Code is inapplicable The applicability of the Vienna Sales Convention 1980 (CISG) is excluded. These General Terms and Conditions have been filed at the Chamber of Commerce on 1 November, 2011, with number

17 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VLEEMS HOLDING B.V. 1. DEFINITIONEN In diesen Allgemeinen Bedingungen ("Bedingungen") sind die nachstehenden Begriffe wie folgt zu verstehen: - Lieferant: Die Firma, ihre Rechtsnachfolger unter allgemeinem Titel sowie alle mit ihr und diesen Rechtsnachfolgern liierten oder verbundenen Gesellschaften und Unternehmen. - Abnehmer: Jede natürlich oder juristische Person, die Produkte von dem Lieferanten abnimmt oder mit der der Lieferant einen Vertrag eingeht oder mit der der Lieferant über den Abschluss eines Vertrages verhandelt. - Vertrag: Jeder Vertrag, der zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer zustande kommt, jede daran angebrachte Änderung oder Ergänzung sowie alle (Rechts-)Handlungen zur Vorbereitung und Durchführung dieses Vertrages. - Produkte: Alle Sachen, die Gegenstand eines Vertrages sind, darunter Esswaren im Sinne des niederländischen Lebensmittelgesetzes sowie damit übereinstimmende Esswaren. - Order: Jeder Auftrag des Abnehmers in jeglicher Form. 2. ANWENDBARKEIT 2.1 Diese Bedingungen sind Bestandteil sämtlicher Verträge und finden auf alle (sonstigen) Handlungen und Rechtsgeschäfte zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer Anwendung. 2.2 Die Anwendung jeglicher allgemeiner oder spezifischer Bedingungen des Abnehmers wird vom Lieferanten ausdrücklich ausgeschlossen. 3. ANGEBOTE, ZUSTANDEKOMMEN VON VERTRÄGEN UND PRODUKTANGABEN UND - BEZEICHNUNGEN 3.1 Ein Angebot, eine Offerte oder eine Preisangabe gilt nur als Aufforderung zur Unterbringung einer Order durch den Abnehmer und ist für den Lieferanten nicht bindend, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders angegeben. 3.2 Ein Vertrag kommt nur zustande, sofern und soweit der Lieferant eine Order des Abnehmers annimmt oder der Lieferant eine Order ausführt. 3.3 Wenn ein Lieferant auf Ersuchen des Abnehmers irgendeine Leistung erbringt, bevor vollständige Übereinstimmung in Bezug auf den Preis und die Zahlungsbedingungen für diese Leistung erzielt wurde, wird der Abnehmer dem Lieferanten dafür unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 5 und 6 die sodann beim Lieferanten geltenden Preise zahlen. Das Risiko für die Ausführung einer telefonischen Order trägt der Abnehmer. 3.4 Sämtliche Angaben des Lieferanten in Bezug auf Maße, Gewichte, Zusammensetzungen und/oder andere Bezeichnungen der Produkte wurden sorgfältig erstellt, dennoch kann der Lieferant keine Haftung dafür übernehmen, dass diesbezüglich keine Abweichungen auftreten werden. Gezeigte oder zur Verfügung gestellte Muster sind nur Beispiele für die betreffenden Produkte. Abweichungen beim Gewicht sind möglich und werden vom Abnehmer akzeptiert. Wenn der Abnehmer nachweist, dass die gelieferten Produkte im übrigen derart von den Angaben des Lieferanten oder von den Mustern abweichen, dass er nach Billigkeit nicht mehr zu deren Abnahme verpflichtet werden kann, hat er das Recht, den Vertrag aufzulösen, allerdings nur für den Teil, für den die Auflösung nach Billigkeit notwendig ist, und nicht, nachdem der Abnehmer den Lieferanten in Verzug gesetzt und diesem eine Frist von mindestens 14 Tagen eingeräumt hat, um den Grund für die (teilweise) Auflösung auszuräumen Unter einer Abruforder ist eine Order zu verstehen, bei der der Zeitpunkt der Lieferung vom Abruf durch den Abnehmer abhängig gemacht wurde Wenn in Bezug auf den Abrufzeitpunkt keine Vereinbarung getroffen wurde, gilt als äußerster Abruftermin der sich aus den Bestimmungen von Artikel 7 ergebende äußerste Liefertermin Sofern nicht anders vereinbart hat der Lieferant für die Auslieferung der Order höchstens fünfzehn Tage Zeit. Diese Frist beginnt am ersten Tag nach dem Tag, an dem beim Lieferanten der Abruf schriftlich eingegangen ist. Wenn in der Order oder Offerte der Zeitpunkt angegeben ist, zu dem die Produkte abrufbereit sein müssen oder von dem an die Produkte abgerufen werden können, gilt ein vorher eingegangener Abruf als zu dem Zeitpunkt erfolgt. In diesen Fällen kann der Lieferant bei Bedarf die Lieferung jedoch bereits vor dem genannten Zeitpunkt veranlassen Bei nicht fristgemäßem Abruf hat der Abnehmer Anspruch auf eine zusätzliche Abruffrist von neun Tagen, die am ersten Tag nach dem Tag beginnt, an dem ihm seitens des Lieferanten eine schriftliche Mahnung zugeschickt wurde. Der Lieferant kann allerdings abweichend von dieser Bestimmung verlangen, dass die gesetzte Abruffrist eine Verwirkungsfrist sein wird. In dem Fall befindet sich der Abnehmer durch das bloße ungenutzte Verstreichen dieser Frist in Verzug Im Falle eines nicht fristgemäßen Abrufs wird die Lieferfrist im Sinne von Absatz um vierzehn Tage verlängert.

18 3.5.6 Wenn der Abruf seitens des Abnehmers auch nicht innerhalb der Zusatzfrist erfolgt ist, kann der Lieferant die Produkte an den Abnehmer liefern oder zumindest, wenn der Abnehmer die Lieferung ablehnt, die Produkte auf Rechnung und Risiko des Abnehmers - darunter das Risiko der Qualitätsminderung - in seinem Lager oder anderswo einlagern. Durch eine derartige Lagerung gelten die Produkte als geliefert. Die Tatsache der Einlagerung wird unter Einsendung der Rechnung bezüglich dieser Lieferung unverzüglich schriftlich mitgeteilt. 4. ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 4.1 Änderungen und Ergänzungen einer beliebigen Bestimmung eines Vertrages und/oder der Bedingungen bedürfen der Schriftform. Artikel 3.3 findet übereinstimmende Anwendung. 4.2 Wenn eine Änderung und/oder Ergänzung im Sinne von Artikel 4.1 vereinbart wird, gilt diese Änderung oder Ergänzung nur für den betreffenden Vertrag. 5. PREISE 5.1 Sämtliche Preise des Lieferanten sind in Euro und exklusive Umsatzsteuer oder MwSt. angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, trägt der Abnehmer die Kosten für Verpackung und Versand, Ein- und Ausfuhrzölle und Verbrauchsteuern sowie alle sonstigen Abgaben oder Steuern, die in Bezug auf die Produkte und deren Transport auferlegt oder erhoben werden. 5.2 Jede Veränderung der Faktoren, die Einfluss auf den Preis und die in Absatz 5.1 genannten Zusatzkosten des Lieferanten haben, darunter Einkaufspreise, Währungskurse, Ein- und Ausfuhrzölle und andere im Rahmen der Ein- oder Ausfuhr fälligen Abgaben, Versicherungsbeiträge, Frachtkosten und sonstigen Abgaben oder Steuern, kann der Lieferant an den Abnehmer weitergeben, sofern nicht eine beliebige zwingendrechtliche Bestimmung dem entgegensteht. 6. BEZAHLUNG 6.1 Der Abnehmer wird die ihm in Rechnung gestellten Beträge ohne Abzüge in der in der Rechnung angegebenen Währung innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsdatum an den Lieferanten zahlen. Sämtliche Zahlungen haben im Ermessen des Lieferanten in seiner Geschäftsstelle oder auf ein von ihm anzugebendes Giro- oder Bankkonto zu erfolgen. Wenn die Zahlung in der Geschäftsstelle des Lieferanten geleistet wird, hat dies vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen in bar oder mit Barscheck zu erfolgen. 6.2 Sämtliche dem Abnehmer in Rechnung gestellten Beträge sind ohne Nachlass, Abzug oder Verrechnung zu begleichen. 6.3 Wenn der Lieferant zu einem beliebigen Zeitpunkt begründete Zweifel in Bezug auf die Kreditwürdigkeit des Abnehmers hat, ist er berechtigt, vor der (weiteren) Leistung vom Abnehmer zu verlangen, dass die Kaufsumme im Voraus gezahlt wird oder dass der Abnehmer eine taugliche Sicherheit in Höhe des Betrages leistet, den der Lieferant im Rahmen des Vertrages zu fordern haben würde, darunter eingeschlossen die im Handelsverkehr üblichen Nachnahmekonditionen und Dokumentenkreditkonditionen wie unwiderrufliche Akkreditive, Kasse gegen Dokumente oder Kasse gegen Lieferung. 6.4 Wenn vereinbart wird, dass die Zahlung und/oder Sicherheitsleistung durch Dokumentenkredit und/oder Bankbürgschaften erfolgt, verbürgt sich der Abnehmer dafür, dass dies jeweils über eine Bank mit gutem Ruf abgewickelt wird. 6.5 Der Abnehmer schuldet ohne nähere Inverzugsetzung auf alle Beträge, die nicht spätestens am letzten Tag der Zahlungsfrist beglichen wurden, von dem Tag an Zinsen in Höhe des sodann in den Niederlanden geltenden gesetzlichen Zinssatzes. Auf den Betrag, auf den die Zinsen berechnet werden, werden jeweils nach Ablauf eines Jahres die für das Jahr fälligen Zinsen aufgeschlagen. 6.6 Hat der Abnehmer auch nach Ablauf einer mittels Einschreiben gesetzten näheren Zahlungsfrist den fälligen Betrag und die Zinsen nicht bezahlt, ist er verpflichtet, dem Lieferanten sämtliche außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten zu vergüten. Die zu vergütenden außergerichtlichen Kosten werden auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der getroffenen Inkassomaßnahme geltenden Inkassotarifs der niederländischen Anwaltskammer berechnet. 6.7 Jeder Betrag, der vom Abnehmer eingeht, wird zuerst zur Begleichung von etwaigen Forderungen des Lieferanten gegenüber dem Abnehmer angewendet, bezüglich derer kein Eigentumsvorbehalt im Sinne von Absatz 10.1 gilt. Danach wird jeder Betrag, der vom Abnehmer eingeht, zuerst zur Begleichung sämtlicher eventuell fälliger Zinsen und Kosten im Sinne von Absatz 6.5 und 6.6 angewendet und danach jeweils zur Begleichung der am längsten offenen Rechnung. 7. LIEFERTERMIN 7.1 Der vom Lieferanten angegebene Liefertermin basiert auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für den Lieferanten geltenden Umständen und - soweit er von den Leistungen Dritter abhängig ist - auf den von diesen Dritten gegenüber dem Lieferanten gemachten Angaben. Der Liefertermin wird vom Lieferanten so weit wie möglich eingehalten. 7.2 Lieferfristen von drei Tagen oder weniger müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sein. Wurde kein Liefertermin genannt, gilt unbeschadet der Bestimmungen im vorigen Absatz eine Lieferzeit von acht Tagen.

19 7.3 Die Lieferfrist beginnt am Tag der schriftlichen Auftragsbestätigung durch den Lieferanten und beim Fehlen dieser Angabe an dem Tag, an dem die Order untergebracht und (telefonisch) angenommen wurde. Benötigt der Lieferant für die Ausführung des Auftrags Angaben oder Hilfsmittel, die vom Abnehmer zur Verfügung gestellt werden müssen, beginnt die Lieferfrist an dem Tag, an dem sämtliche erforderlichen Angaben oder Hilfsmittel im Besitz des Lieferanten sind, jedoch nicht eher als am Tag der Auftragsbestätigung. 7.4 Bei einer Überschreitung der Lieferfrist hat der Abnehmer diesbezüglich keinerlei Anspruch auf Schadenersatz. Ebenso wenig hat der Abnehmer in dem Fall das Recht, den Vertrag aufzulösen oder zu kündigen, es sei denn, die Lieferfrist wird derart überschritten, dass vom Abnehmer nach Billigkeit nicht verlangt werden kann, dass er den betreffenden Teil des Vertrages aufrechterhält. Der Abnehmer hat sodann das Recht, den Vertrag für den strikt notwendigen Teil zu kündigen, sofern er den Lieferanten hierüber schriftlich in Kenntnis setzt und unbeschadet des Rechtes des Lieferanten, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung die betreffenden Produkte nachträglich an den Abnehmer zu liefern. Die Bestimmungen in diesem Artikel können unter bestimmten Umständen für nichtig erklärt werden. 7.5 Der Lieferant hat jederzeit das Recht, Teillieferungen zu leisten und entsprechend in Rechnung zu stellen. 8. LIEFERUNG UND RISIKO 8.1 Die Lieferung der Produkte, die Bestimmungen in Bezug auf die Kosten der Lieferung und der Übergang des Risikos erfolgen bzw. gelten entsprechend den im Handelsverkehr üblichen Konditionen, wie ab Fabrik, frachtfrei, f.o.b., c.i.f. und c.f. und in allen derartigen Fällen finden darauf die jeweils geltenden Incoterm- Bestimmungen der Internationalen Handelskammer in Paris Anwendung. Beim Unterbringen der Order ist der Abnehmer verpflichtet anzugeben, wie und - soweit zutreffend - wohin die Produkte geliefert werden sollen. 8.2 Wenn die im vorigen Absatz gemeinten Konditionen nicht vereinbart wurden, erfolgen die Lieferung und der Risikoübergang für die Produkte und deren Verpackung jeweils an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, zu dem die Produkte für den Versand an den Abnehmer bereit sind. Der Lieferant wird den Abnehmer so schnell wie möglich über den oben genannten Zeitpunkt und Ort in Kenntnis setzen und der Abnehmer wird die Produkte so schnell wie möglich, jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen nach der Bekanntgabe abnehmen. 8.3 Der Abnehmer sorgt dafür, dass seinerseits der Einhaltung bestimmter vereinbarter Liefertermine nichts im Wege steht. 8.4 Sollte der Abnehmer die Produkte nicht oder nicht fristgemäß abnehmen, befindet er sich ohne Inverzugsetzung in Verzug. Der Lieferant ist sodann berechtigt, die Produkte auf Rechnung und Risiko des Abnehmers einzulagern oder an eine dritte Partei zu verkaufen. Der Abnehmer schuldet in dem Fall weiterhin die Kaufsumme zuzüglich Zinsen und Kosten (im Wege des Schadenersatzes), jedoch in auftretenden Fällen abzüglich des Nettoerlöses aus dem Verkauf an diesen Dritten. 8.5 Die Kosten und der Schaden infolge von Verspätungen oder Verzögerungen seitens des Lieferanten trägt der Abnehmer, es sei denn, die Verspätung oder Verzögerung wurde vom Lieferanten verursacht. 9. HÖHERE GEWALT 9.1 Wenn der Lieferant durch höhere Gewalt nur teilweise seine Verpflichtungen gegenüber dem Abnehmer erfüllen kann, muss er seinen Verpflichtungen nach Billigkeit so weit wie möglich nachkommen. 9.2 Wenn der Zustand höherer Gewalt so lange gedauert hat, dass von einer der beiden Parteien nicht mehr verlangt werden kann, dass sie den Vertrag aufrechterhält, hat diese Partei das Recht, den Vertrag schriftlich vollständig oder teilweise aufzulösen. Im Falle höherer Gewalt hat der Abnehmer keinerlei Anspruch auf (Schaden-)Ersatz, und zwar auch nicht, wenn der Lieferant infolge der Situation höherer Gewalt irgendeinen Vorteil genießen sollte. 9.3 Unter höherer Gewalt seitens des Lieferanten ist jeder vom Willen des Lieferanten unabhängige Umstand zu verstehen, durch den die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Abnehmer vollständig oder teilweise verhindert wird oder die Erfüllung seiner Verpflichtungen vom Lieferanten nach Billigkeit nicht verlangt werden kann, dies ohne Berücksichtigung der Tatsache, ob dieser Umstand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses absehbar war. Zu diesen Umständen werden u.a. auch folgende Situationen gerechnet: Streiks und Aussperrungen, Stockungen oder andere Probleme bei der Produktion durch den Lieferanten oder dessen Zulieferer und/oder beim selbst oder von Dritten übernommenen Transport und/oder Maßnahmen beliebiger Behörden sowie das Fehlen beliebiger, behördlicherseits zu erwirkender Genehmigungen. 9.4 Der Lieferant wird den Abnehmer so schnell wie möglich über eine (mögliche) Situation der höheren Gewalt in Kenntnis setzen. 10. EIGENTUMSVORBEHALT 10.1 Das Produkteigentum geht ungeachtet der tatsächlichen Lieferung erst auf den Abnehmer über, nachdem dieser all das vollumfänglich beglichen hat, was er auf Grund der Vertrages dem Lieferanten in Bezug auf die gelieferten oder zu liefernden Produkte schuldet oder schulden wird, darunter die Kaufsumme, eventuelle Zuschläge infolge dieser Bedingungen oder des Vertrages, Zinsen, Steuern und Kosten sowie eventuelle Tätigkeiten, die auf Grund eines solchen Vertrages verrichtet wurden oder zu verrichten sind Vor dem Übergang des Produkteigentums auf den Abnehmer ist dieser verpflichtet, die Produkte separat zu lagern. Der Abnehmer hat bis zum Zeitpunkt des Übergangs des Produkteigentums nicht das Recht, die Produkte

20 Dritten zur Nutzung zu überlassen, an Dritte zu verpfänden oder anderweitig zugunsten Dritter zu belasten. Der Abnehmer ist nur berechtigt, die Produkte, deren Eigentümer der Lieferant ist, an Dritte zu verkaufen oder zu liefern, soweit dies im Rahmen der betriebsgewöhnlichen Tätigkeit des Abnehmers notwendig ist Sofern und solange der Lieferant der Eigentümer der Produkte ist, wird der Abnehmer diesen unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen, wenn die Produkte gepfändet oder anderweitig beansprucht werden. Außerdem wird der Abnehmer den Lieferanten auf dessen erste Aufforderung hin mitteilen, wo sich die Produkte, deren Eigentümer der Lieferant ist, befinden Bei Pfändung, (vorläufigem) Zahlungsaufschub oder Insolvenz wird der Abnehmer den pfändenden Gerichtsvollzieher oder den (Insolvenz-)Verwalter unverzüglich auf die (Eigentums-)Rechte des Lieferanten hinweisen. 11. PRÜFUNG UND REKLAMATION 11.1 Der Abnehmer ist verpflichtet, die Produkte sofort nach der Ankunft am Bestimmungsort oder - wenn das früher geschieht - nach der persönlichen Annahme oder der Annahme durch einen in seinem Auftrag handelnden Dritten genau zu prüfen (prüfen zu lassen. Eventuelle Reklamationen in Bezug auf Mängel an den Produkten, die auf Grundstoff-, Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, sowie Unterschieden bei Mengen, Gewichten, Zusammensetzungen oder der Qualität zwischen den gelieferten Produkten und der jeweiligen Beschreibung in der Auftragsbestätigung und/oder Rechnung sind spätestens innerhalb von 4 Tagen nach dem Eintreffen der Produkte dem Lieferanten schriftlich mitzuteilen. Mängel, die nach Billigkeit nicht innerhalb der oben genannten Frist hätten festgestellt werden können, müssen innerhalb von 7 Tagen nach der Feststellung und in jedem Fall innerhalb von 2 Monaten nach dem Eintreffen der Produkte dem Lieferanten schriftlich mitgeteilt werden Der Abnehmer ist verpflichtet, nach der Entdeckung eines beliebigen Mangels unverzüglich die Bearbeitung, Verarbeitung oder andere Nutzung der betreffenden Produkte einzustellen Der Abnehmer wird dem Lieferanten jegliche für die Prüfung der Reklamation gewünschte Unterstützung gewähren, unter anderem indem er dem Lieferanten Gelegenheit gibt, vor Ort eine Prüfung der Umstände der Lagerung, Bearbeitung, Verarbeitung und/oder (anderen) Nutzung vorzunehmen (zu lassen) Der Abnehmer hat in Bezug auf Produkte, bei denen der Lieferant keine Prüfung der Reklamation durchführen kann, keinen Anspruch auf Reklamation Der Abnehmer darf die Produkte ohne die vorherige Zustimmung des Lieferanten nicht zurückschicken. Liegt die Zustimmung vor, dann trägt der Lieferant die angemessenen Kosten für die Rücksendung, das Risiko für die Produkte trägt jedoch weiterhin der Abnehmer Der Abnehmer kann gegenüber dem Lieferanten keine Ansprüche in Bezug auf Reklamationen von Produktmängeln geltend machen, solange er einer unmittelbar dem gegenüberstehenden Verpflichtung gegenüber dem Lieferanten nicht nachgekommen ist Wenn der Abnehmer berechtigt und in Übereinstimmung mit den obigen Absätzen dieses Artikels Mängel an einem Produkt reklamiert, ist der Lieferant haftbar. Diese Haftung beschränkt sich allerdings auf die in Absatz 12.3 beschriebenen Verpflichtungen - je nach Art der Reklamation unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen von Artikel Mängel bei einem separaten Produktposten, der Bestandteil einer aus einer oder mehreren Posten bestehenden Lieferung ist, berechtigen den Abnehmer nur zur Auflösung des betreffenden Teils des Vertrages. Der Abnehmer hat nur Anspruch auf Auflösung des gesamten Vertrages, wenn von ihm die Aufrechterhaltung des restlichen Vertragsteils nach Billigkeit nicht verlangt werden kann. 12. GARANTIE 12.1 Der Lieferant verbürgt sich gegenüber dem Abnehmer dafür, dass die Produkte bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum die gesetzlichen und vom Abnehmer nach Billigkeit daran gestellten Anforderungen erfüllen, wenn diese normal und sorgfältig gelagert, be-/verarbeitet und/oder genutzt werden und alle diesbezüglich gegebenen Anweisungen genau und vollumfänglich eingehalten werden Wenn der Lieferant dem Abnehmer Produkte liefert, die er von seinem Zulieferer bezogen hat, ist er gegenüber dem Abnehmer in keinem Fall zu einer weitergehenden Garantie oder Haftung verpflichtet als jener, die er gegenüber seinem Zulieferer geltend machen kann Wenn die Reklamation fristgemäß, korrekt und gemäß den Bestimmungen von Artikel 11 erfolgt ist und nach dem Ermessen des Lieferanten hinlänglich nachgewiesen wurde, dass die Produkte nicht die vereinbarte Qualität haben, kann der Lieferant wahlweise entweder die nachweislich untauglichen Produkte gegen Rückgabe der untauglichen Produkte kostenlos neu liefern oder dem Abnehmer einen nachträglich in Rücksprache festzulegenden Nachlass auf den Kaufpreis gewähren. Durch die Erbringung einer der eben genannten Leistungen ist der Lieferant in Bezug auf seine Garantieverpflichtungen vollständig entlastet und zu keinerlei weiterem (Schaden-)Ersatz verpflichtet. 13. HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG 13.1 Der Lieferant haftet in keinem Fall für irgendeinen indirekten Schaden seitens des Abnehmers oder Dritter, darunter auch Folgeschäden, immaterielle Schäden, Betriebs- und Umweltschäden.

PRIJSLIJST LISTE DES PRIX MIETPREISE PRICE LIST

PRIJSLIJST LISTE DES PRIX MIETPREISE PRICE LIST PRIJSLIJST LISTE DES PRIX MIETPREISE PRICE LIST VERHUUR IN DE BENELUX LOCATION EN BENELUX VERMIETUNG IM BENELUX RENTAL IN THE BENELUX 08 / 09 Prijslijst VERHUUR, geldig voor de duur van een tentoonstelling

Mehr

Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0

Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0 Smartphone met Android 4.0 Smartphone avec Android 4.0 Smartphone mit Android 4.0 MEDION LIFE P4001 (MD 98500) Handleiding Mode d emploi Bedienungsanleitung Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In

Mehr

INSTALLATION MANUAL CAMERA

INSTALLATION MANUAL CAMERA INSTALLATION MANUAL CAMERA Congratulations on purchasing the Egardia camera. To install the camera you need an active subscription of the Egardia Video security service. With this subscription you can

Mehr

Wireless Keyboard and Optical Mouse

Wireless Keyboard and Optical Mouse Wireless Keyboard and Optical Mouse Enjoy the freedom of wireless optical precision EN FR DE NL User Manual F8E89-BNDL EN FR DE NL 9 Wireless Keyboard and Optical Mouse Belkin Ltd. Express Business Park,

Mehr

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera

Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera D Bedienungsanleitung WLAN/LAN Farbkamera Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt dient zur Überwachung mittels der integrierten Kamera. Der Betrieb kann entweder kabelgebunden über ein 10/100MBit-Netzwerk

Mehr

4. WERKING EN GEBRUIK 4.1 Lichtsensor (350-10011) (fig.2) De verlichting wordt aangeschakeld als de sensor onvoldoende daglicht meet.

4. WERKING EN GEBRUIK 4.1 Lichtsensor (350-10011) (fig.2) De verlichting wordt aangeschakeld als de sensor onvoldoende daglicht meet. 1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN - Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. - De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende

Mehr

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17

2fach-Druckerumschalter (Autoswitch bidirektional) Seite 3-10. 2-Port Printer Switchbox (Bi-directional Auto Switch) Page 11-17 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI OPERATING INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING Version 07/01 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached

Mehr

Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift. Mehr als Pumpen

Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift. Mehr als Pumpen UniBox 15 Kleinhebeanlagen Petits modules de relevage Mini opvoerinstallaties Montage- und Betriebsanleitung Notice de montage et d utilisation Montage- en bedrijfsvoorschrift Mehr als Pumpen Konformitäts-Erklärung

Mehr

TWINTALKER 9210 LONG RANGE

TWINTALKER 9210 LONG RANGE TWINTALKER 9210 LONG RANGE Handleiding Manuel d utilisateur User manual Bedienungsanleitung V1.0-02/09 This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the

Mehr

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht

Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht Annual Report Jaarverslag Rapport Annuel Jahresbericht 2012 2 Soudal Annual Report 2012 EN NL FR DE Table of contents Key Figures 2012 Soudal in the World Board of Directors Management Team Word from the

Mehr

Spam: Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/58/EG Anti-Spam-Gesetze in EU-Mitgliedstaaten und ausgewählten

Spam: Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/58/EG Anti-Spam-Gesetze in EU-Mitgliedstaaten und ausgewählten Konrad Miller, LL.M. (millerkonrad@yahoo.de) Spam: Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/58/EG Anti-Spam-Gesetze in EU-Mitgliedstaaten und ausgewählten weiteren Staaten Dieser Beitrag gibt den Stand der Umsetzung

Mehr

SATA-Festplattengehäuse Backup

SATA-Festplattengehäuse Backup BEDIENUNGSANLEITUNG SATA-Festplattengehäuse Backup Version 01/10 Best.-Nr. 41 28 12 Bestimmungsgemäße Verwendung In das Gehäuse kann eine 6.35cm-/2.5 -SATA-Festplatte eingebaut werden. Der Betrieb ist

Mehr

NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BEDIENUNGSANLEITUNG

NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BEDIENUNGSANLEITUNG BE NOTICE D UTILISATION BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN BEDIENUNGSANLEITUNG Chaudière à gaz. Gasverwarmingsketel. Gas-Heizkessel VK BE 180-3 T - 920-3 T ATMO VK BE 180-3 - 630-3 ATMO POUR L UTILISATEUR! VOOR DE

Mehr

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V.

Manual. Handleiding. Manuel. Anleitung. Manual. Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V. Manual EN Handleiding NL Manuel FR Anleitung DE Manual ES Appendix Phoenix Inverter Compact 12 1200 230V 24 1200 230V 12 1600 230V 24 1600 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. All Rights Reserved This

Mehr

DEXIA EQUITIES L. SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht

DEXIA EQUITIES L. SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht DEXIA EQUITIES L R.C.S. LUXEMBOURG B-47449 SICAV de droit luxembourgeois SICAV under Luxembourg law SICAV luxemburgischen Rechts BEVEK naar Luxemburgs recht Rapport annuel révisé au 31 décembre 213 Audited

Mehr

Raumtemperatur-Regler mit Tagesprogramm Seite 4-12. Room thermostat with day program Page 13-21

Raumtemperatur-Regler mit Tagesprogramm Seite 4-12. Room thermostat with day program Page 13-21 CONRAD IM INTERNET http://www.conrad.com 100 % Recycling- Papier. Chlorfrei gebleicht. 100 % recycling paper. Bleached without chlorine. 100% papier recyclé. Blanchi sans chlore. 100 % Recyclingpapier.

Mehr

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23

LADEGERÄT P-100 BEDIENUNGSANLEITUNG SEITE 3-9 CHARGER P-100 OPERATING INSTRUCTIONS PAGE 10-16 CHARGEUR «P-100» NOTICE D EMPLOI PAGE 17-23 Impressum Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Voltcraft, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel.-Nr. 0180/586 582 7 (www.voltcraft.de). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen

Mehr

PRO-50 Balance Charger

PRO-50 Balance Charger GB F Manual Manuel d instructions PRO-50 Balance r Carefully read the instructions!!! GB Thank you for purchasing the BMI PRO-50. You get a rapid charger/discharger that is computerized with a high performance

Mehr

PARWORLD. Rapport annuel Révisé au 30 septembre 2011. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois R.C.S. B 77 384

PARWORLD. Rapport annuel Révisé au 30 septembre 2011. SICAV à compartiments de droit luxembourgeois R.C.S. B 77 384 PARWORLD R.C.S. B 77 384 Rapport annuel Révisé au 30 septembre 2011 SICAV à compartiments de droit luxembourgeois SICAV - Investment Company with Variable Capital with Sub-funds under Luxembourg law SICAV

Mehr

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE GRAPHICS SERVER End User License Agreement

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE GRAPHICS SERVER End User License Agreement Adobe Graphics Server EULA 052803 ADOBE SYSTEMS INCORPORATED ADOBE GRAPHICS SERVER End User License Agreement NOTICE TO USER: THIS LICENSE AGREEMENT GOVERNS YOUR USE OF THE ADOBE SOFTWARE ACCOMPANYING

Mehr

Solar Funk-Projektionsuhr Version 11/09 Best.-Nr. 67 20 27

Solar Funk-Projektionsuhr Version 11/09 Best.-Nr. 67 20 27 BEDIENUNGSANLEITUNG Solar Funk-Projektionsuhr Version 11/09 Best.-Nr. 67 20 27 Bestimmungsgemäße Verwendung Diese Solar Funk-Projektionsuhr verfügt über eine Solarzelle, welche bei optimaler Sonneneinstrahlung

Mehr

WP 2/20 2 takt motor 76011

WP 2/20 2 takt motor 76011 Handleiding Gebrauchsanleitung Instruction manual Manuel d instructions WP 2/20 2 takt motor 76011 WATERPOMPEN WASSERPUMPE WATER PUMPS POMPES À EAU Versie 08.2007+08-2010 NEDERLANDS... 3 DEUTSCH... 13

Mehr

tiptel Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Bedienungsanleitung (NL/B) (F/B/CH) (UK) (D/A/CH)

tiptel Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Bedienungsanleitung (NL/B) (F/B/CH) (UK) (D/A/CH) Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Bedienungsanleitung (NL/B) (F/B/CH) (UK) (D/A/CH) Analoge telefoon Téléphone analogique Analogue telephone Analoges Telefon tiptel 124 tiptel Inhoudsopgave

Mehr

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation

Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation Kurzanleitung Quick Installation Guide Verkorte handleiding Guide abrégé d installation (de) (en) (nl) (fr) tiptel.com 410 tiptel.com 810 tiptel.com 411 tiptel.com 811 tiptel.compact 42 IP 8 tiptel.compact

Mehr

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring

Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Page 1 of 92 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 30/11/2011-01/12/2011 Number of Document: Title of Document: Type of Document:

Mehr

Centro Vacanze Villaggio San Francesco

Centro Vacanze Villaggio San Francesco Veneto Centro Vacanze Villaggio San Francesco Via Selva Rosata 1 30021 Duna Verde - Caorle (VE) N 45 34' 2,400'' E 12 47' 35,530'' Listino Prezzi 2014 http://www.camping.it/veneto/sanfrancesco sanfrancesco.veneto@camping.it

Mehr

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

10-16x. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. 1. BESCHRIJVING Deze videobuitenpost uit het Niko toegangscontrolegamma maakt altijd deel uit van een systeem met één of meerdere binnenposten

Mehr

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland

Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Belastingdienst 2011 Aanvullende toelichting Aangifte omzetbelasting Voor ondernemers die niet gevestigd zijn in Nederland Complementary notes Turnover tax For entrepreneurs not based in the Netherlands

Mehr

Deutscher Bundestag 14. Wahlperiode 7 Drucksache 14/7042

Deutscher Bundestag 14. Wahlperiode 7 Drucksache 14/7042 Deutscher Bundestag 14. Wahlperiode 7 Drucksache 14/7042 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Demokratischen Volksrepublik Algerien über die gegenseitige Förderung und den gegenseitigen

Mehr

DTS 5800 D / GB/ F/ NL

DTS 5800 D / GB/ F/ NL 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie Dampf-Tapetenablöser Steam wallpaper stripper Décolleuse du papier peint Behangafstoom-apparaat D / GB/ F/ NL D GB F NL..........................................1-6.........................................7-12........................................

Mehr