MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)"

Transkript

1 MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MONTAGEVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION) INSTALLATION INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION) MONTAGEANLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE) MONTERINGSANVISNING (ÖVERSATT DOKUMENTATION) STENHØJ A/S DK-7150 Barrit , telefax / Date: Serial No: Ref.: PML/LJE/gf Pages: 44

2 1 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Nedenstående montagevejledning viser punkt for punkt, hvordan man skal gå frem for at sikre montage og senere drift uden problemer. Det er derfor YDERST VIGTIGT, at man tager sig tid til omhyggeligt at sikre sig, at de angivne tolerancer ikke overskrides, eller fungerer løfteren ikke optimalt, og man får ikke den fulde udnyttelse af den. NB: SÅFREMT DENNE MONTAGEVEJLEDNING IKKE FØLGES, KAN LØFTEREN IKKE OMFATTES AF GARANTIEN. OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BYGNINGSINGENIØR ELLER ARKITEKT For at kunne tillade fuld udnyttelse af løfterens bæreevne skal værkstedsgulvet opfylde følgende krav: a) Bæreevne: min. 550 kp/m² N/m² b) Fladetryks punktlast: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Optrækning af ekspansionsbolte: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn OPLYSNING TIL MONTØR Tilbehørspakken vil være delt op i et antal små plastposer, hver med sit nummer. Dette nummer vil i denne vejledning være afbilledet som en lille nummereret pose. Undgå derfor, af hensyn til hurtig og korrekt montage, at blande indholdet fra de forskellige poser. EKSPANSIONSBOLTE: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). NB: Se efter denne pil. Pilen vil altid orientere løfteren i forhold til indkørselsretningen (se billede 1). Skitsen nedenfor viser den korrekte placering af afbrydere for obstruktion samt bundstop. S6 S7 S8 S10 S5

3 STENHØJ MAJOR 2 ENGLISH The below instructions indicate step by step how you ensure a trouble-free installation and a satisfactory operation. It is therefore of VITAL IMPORTANCE that you take the necessary time and care in order to ensure that the installation tolerances are not exceeded, otherwise the lift will not function effectively and you will not benefit fully from your pur - chase of the lift. NB: IF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED STRICTLY, THE LIFT IS NOT COVERED BY WARRANTY. INFORMATION FOR CONSTRUCTION ENGINEER OG ARCHITECT To allow full use of the lift capacity, the strength of the concrete floor or foundation should fulfil the following specifications: a) Load capacity: min. 550 kp/m² N/m² b) Surface spot load: 3.5 kp/cm² kn/m² c) Extraction load for expansion bolts: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn INFORMATION FOR FITTER The accessory kit consists of a number of small plastic bags with a number printed on each of them. This number will be pictured by a small numbered bag. Do not, therefore, mix the contents of the different bags. EXPANSION BOLTS: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). NB: Note this arrow. The lift will throughout these instructions be shown from the drive-on direction (see picture 1) The below sketch shows correct positioning of obstruction switches and bottom limit switch. S6 S7 S8 S10 S5

4 3 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH Die folgende Montageanleitung zeigt Schritt für Schritt den Montageablauf, der einen späteren störungsfreien Betrieb gewährleistet. Es ist daher AUßERORDENTLICH WICHTIG, sich die Zeit zu nehmen, die einzuhaltenden Toleranzen ge-wissenhaft zu prüfen. Anderenfalls kann die optimale Funktion der Hebebühne nicht garantiert werden. NB: BEI NICHTBEFOLGEN DER MONTAGEANLEITUNG VERFÄLLT JEGLICHER GARANTIEANSPRUCH AUF DIE HEBEBÜHNE. AUSKÜNFTE ZUR VERWENDUNG FÜR DEN BAUINGENIEUR ODER ARCHITEKTEN Um die volle Tragkraft der Bühne ausnutzen zu können, muß der Werkstattboden folgende Forderungen erfüllen: a) Tragkraft: Min. 550 kp/m² N/m² b) Punktlast des Flächendrucks: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Ziehkraft der Bolzen: Für Major 4000 / / : 1190 kp/bolzen (3/8") 11,9 kn Für Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolzen (3/8") 14,1 kn AUSKÜNFTE AN DEN MONTEUR Das Zubehörpaket ist auf kleine Plastiktüten verteilt, jede mit ihrer eigenen Nummer. Diese Nummer werden in dieser Anleitung als kleine nummerierte Tüten abgebiltet. Um eine schnelle und korrekte Montage ausführen zu können, ist es deshalb wichtig, den Inhalt der Plastiktüten zertrennt zu halten. EXPANSIONSBOLZEN: Für Major 4000 / / : Für Major / 6000 / 7000: Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). NB: Der Pfeil gibt jeweils die Einfahrrichtung in die Hebebühne an (siehe Bild 1). Die untenstehende Skizze zeigt die korrekte Plazierung der Obstruktionsschalter und des unteren Endschalters. S6 S7 S8 S10 S5

5 STENHØJ MAJOR 4 SVENSKA Nedanstående montagevägledning visar punkt för punkt, hur man skall gå til väga för erhålla ett riktigt montage och drift utan problem. Det är därför mycket viktigt att man tar sig tid till att följa de angivna toleranserna så att de inte överskrides, för annars fungerar lyften inte tillfredsställande och man kan inte utnyttja den till fullo. OBS: Om denna montagevägledning inte följes, kan lyften inte omfattas av garantin. ANVÄNDBARA UPPLYSNINGAR TILl BYGGNADSANSVARIGE: För att lyftens hela kapacitet ska kunna utnyttjas måste verkstadsgolvet uppfylla följande krav: A Belastningskapacitet: min. 550 kp/m² N/m² b) Punktbelastningskapacitet: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Utdragningskraft för expanderbultar: Major 4000 / / : 1190 kp/bult (3/8") 11,9 kn Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bult (3/8") 14,1 kn UPPLYSNING TILL MONTÖR: Monteringssatserna består av ett antal små, numrerade plastpåser som avbildas i anvisningen. Undvik att blanda innehållen från olika påsar. EXPANDERBULTAR: Major 4000 / / : Major / 6000 / 7000: beställnummer (ingår vid nyleveransen). beställnummer (ingår vid nyleveransen). OBS! Ge akt på denna pil. Pilen visar alltid lyftens orientering i förhållande till inkörningsriktingen (se bild 1). Skissen nedan visar korrekt placering av obstruktionsbrytarna samt bottenstopp. S6 S7 S8 S10 S5

6 5 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Fjern transportsikring omkring kørebanerne. 1. Træk wirer og skub tværvangerne på plads under kørebanen. Stempelstang på cylinder trækkes i yderstilling for at opnå optimal wirelængde. 2. Montér de 2 mellemlægsplader Y mellem venstre kørebane og tværvange. Fastgør kørebanen (pose 2). 3. Placér højre kørebane og fastgør den midlertidigt med 4 skruer (pose 2). ENGLISH Remove the transportation retaining device around the platforms. 1. Pull cables and push cross beams in position under platform. The piston rod of the cylinder is to be pulled out to extreme position in order to achieve optimum cable length. 2. Fit the 2 shims Y between left platform and cross beam. Fasten platform (bag 2). 3. Place right platform and fasten it temporarily by means of 4 screws (bag 2). DEUTSCH Die Transportsicherung um die Fahrbahnen entfernen. 1. Die Drahtseile ziehen und die Querträger unter die feste Fahrbahn schieben. Die Kolbenstange am Zylinder zur äussersten Stellung ausziehen, um die optimale Seillänge zu erzielen. 2. Die 2 Zwischenplatten Y zwischen linker Fahrbahn und Querträger anbringen. Fahrbahn fixieren (Tüte 2). 3. Die rechte Fahrbahn plazieren und sie zeitweilig mit 4 Schrauben befestigen (Tüte 2). Avlägsna transportsäkringen runt körbanorna. SVENSKA 1. Drag lyftwirarna och lägg tvärbalkarna på plats under körbanorna. Kolvstång på cylindern dras i ytterläge för att öppnå maximal wirelängd. 2. Montera de två mellanlägena Y mellan vänstra körbanan och tvärbalken. Sätt fast körbanan (Påse 2). 3. Placera höger körbana och sätt fast den temporärt med 4 skruvar (Påse 2).

7 STENHØJ MAJOR Control post 1 2 P Y 1 1 X Major P X Y x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x460

8 7 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 4. Justér kørebaner og tværvanger i vater. Krydsmål løfteren. NB: De lokale myndigheders krav til opstilling af løftere skal altid være overholdt: Afstand til væg: 50 cm Norge dog: 60 cm Sverige og Finland: 70 cm 5. Tilspænd venstre kørebane. Kontrollér at lejeplader er i lod. Hvis ikke, anvend pakkestålbånd. Mål afstand fra underkant pal til gulv (alle 4 hjørner). Er forskel mere end 10mm skal der monteres en ekstra fodplade under søjlen i det hjørne, hvor afstanden er størst. Foretages dette ikke, kan løfter ikke justeres i vater. 6. Placér wirehjul og afstandsskiver samt aksel. NB: Smør lejebøsning i wirehjul inden akslen monteres. 7. Skub palen ind i tværvangen og montér stålbånd eller 10mm bolt således, at palen holdes inde i tværvangen. ENGLISH 4. Level platforms and cross beams and measure the diagonals. Note: the requirements of the local authorities concerning installation of lifts must be respected: Distance to walls: 50 cm Norway, however: 60 cm Sweden + Finland: 70 cm 5. Fasten left platform. Check that bedplates are plumb. If not, shim up by means of steel packing band. Measure distance from lower edge ratchet to floor (all 4 corners). If different is more than 10 mm an extra base plate is to be fitted under the post of the corner where distance is the biggest. If this is not done the lift cannot be adjusted to level position. 6. Place cable pulleys, distance washers and axles. NOTE: Lubricate the bearing bush in the cable pulley before fitting the axle. 7. Push the ratchet into the cross beam and fit steel band or 10 mm bolt in order to keep the ratchet in the cross beam. DEUTSCH 4. Fahrbahnen und Querträger justieren, so daß sie waagerecht sind. Die Hebebühne kreuzmessen. NB: Immer die Anforderungen der örtlichen Behörden bzgl. Aufstellung von Hebebühnen überhalten: Wandabstand: 50 cm 5. Die linke Fahrbahn festspannen. Kontrollieren, daß die Lagerplatten senkrecht sind. Wenn nicht, sie mit Zwischenlagen (Verpackungsbändern) justieren. Den Abstand von Unterkante Klinke bis Fußboden (alle 4 Ecken) messen. Wenn der Unterschied mehr als 10 mm ist, soll eine extra Fußplatte unter die Säule in die Ecke eingelegt werden, wo der Abstand am größten ist. Wenn dies nicht gemacht wird, kann man die Bühne nicht waagerecht justieren. 6. Die Drahtseilrollen und Abstandscheiben sowie die Achsen anbringen. Hinweis: die Lagerbuchse in der Drahtseilrolle schmieren, bevor die Achse montiert wird. 7. Die Klinke in den Querträger schieben und Stahlband oder 10 mm Bolzen einsetzen, so daß die Klinke im Querträger sitzen bleibt. SVENSKA 4. Justera körbanor och tvärbalkar till vågrätt läge. Mät diagonalerna. OBS! Montera lyften med ett avstånd till vägg på minst 700 mm. 5. Drag fast vänster körbana. Kontrollera att körbanorna är i lod. Om inte, justera med hjälp av emballagets plåtband. Mät avståndet från underkant spärr till golv (alla 4 hörnen). Är skillnaden mer än 10mm skall en extra fotplatta monteras i det hörn där avståndet är som störst. Om detta inte görs, kan inte lyften justeras in i våg. 6. Placera linhjul, distansbrickor och axel. OBS! Smörj lagerbussning i wirehjul innan axeln monteras. 7. Skjut in spärren i tvärbalken och montera stålband eller en 10mm bult för att hålla spärren inne.

9 STENHØJ MAJOR 8 4 Y Y Y = Y 5 Y Y Y = Y 6 7 GREASE Major 5000 Major 6000 Major

10 9 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 8. Formontér skruer m.v. for hulskinner i søjlerne inden disse rejses. 9. Skub søjlerne på plads. 10. Montér nylonstyr. Overhold de angivne mål. 11. Montér hjælpeværktøj for eksentrikbremse (lån evt. taptite fra pose 20). ENGLISH 8. Pre-fit screws etc. for ratchet rails in the posts before raising the posts. 9. Push posts into correct position. 10. Fit nylon guides. Keep within the measures indicated. 11. Fit auxiliary tool for excentric brake (if necessary borrow a taptite from bag 20). DEUTSCH 8. Schrauben usw. für Lochschienen in den Säulen montieren, bevor die Säulen aufgerichtet werden. 9. Die Säulen auf ihren endlichen Platz schieben. 10. Nylonführungen montieren. Die angegebenen Maße einhalten. 11. Das Hilfwerkzeug für Exzentrikbremse montieren (evt. eine Taptite Schraube von der Tüte 20 leihen). SVENSKA 8. Förmontera skruvar etc för hålskenorna innan pelarna reses upp. 9. Sätt pelarna på plats 10. Montera specialverktyget. 11. Montera hjälpverktyg för exenterbromsen ( låna ev. skruv från påser 20)

11 STENHØJ MAJOR mm 5 mm Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

12 11 STENHØJ MAJOR T Montér o-ring i bund af hulskinne. 13. Montér hulskinne i top af søjle. DANSK 14. Demontér de 4 bolte fra pose 2 (se fig. 3). Montér nylonglideklodser, samt de 4 bolte for afløftesikring. 15. Montér hjælpeværktøj. Fjern stålbånd (se fig.7). Løft tværvangen, så palen går i indgreb i hulskinnen i samme niveau. Gentag dette for de øvrige 3 hjørner. Justér hulskinner, så tværvanger og kørebaner er i vater. Kontramøtrik for hulskinne spændes. 16. Pumpeanlæg monteres. 17. Demontér låg for manøvrebox. Manøvrebox monteres med M6x12 Taptite (pose 8). 12. Fit o-ring in bottom of ratchet rail. 13. Fit ratchet rail. ENGLISH 14. Dismount the 4 bolts from bag 2 (see picture 3). Fit nylon slide blocks and the 4 bolts for the retaining device. 15. Fit auxiliary tool. Remove steel band (see pict. 7). Raise cross beam to make the ratchet engage in the ratchet rail at the same height. Repeat same procedure for the 3 other corners. Adjust ratchets rails so that cross beams and platforms are level. Tighten counternut for ratchet rail. 16. Attach pump unit. 17. Dismantle cover for control box. Attach control box by means of M6x12 Taptite screws (bag 8). 12. O-ring unten an die Lochschiene montieren. 13. Lochschiene montieren. DEUTSCH 14. Die 4 Bolzen von der Tüte 2 (siehe Bild 3) wieder abmontieren. Die Nylongleitklötze sowie die 4 Bolzen für die Hubsicherung montieren. 15. Hilfswerkzeug montieren. Stahlband entfernen (siehe Bild 7). Querträger heben, so daß die Klinke in derselben Höhe in der Lochschiene in Eingriff einrastet. Dies für die anderen 3 Ecken wiederholen. Die Lochschienen justieren, so daß die Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. Die Gegenmutter für die Lochschiene festspannen. 16. Die Pumpenanlage montieren. 17. Den Deckel für die Steuerung demontieren. Steuerkasten mittels M6x12 Taptite (Tüte 8) montieren. 12. Montera o-ring i botten av hålskenorn. 13. Montera hålskenorn. SVENSKA 14. Demontera de 4 bultar från påse 2 (se bild 3). Montera nylonglidklossarna och de 4 bultarna för stoppanordningen. 15. Montera hjälpverktyg. Ta bort stålband (se figur 7). Lyft tvärbalken så att spärren går i ingrepp i hålskenan på samma nivå. Upprepa på samtliga pelare. Justera hålskenor och körbanor så att de är i våg. Spänn kontramuttern för hålskena. 16. Montera pumpenheten. 17. Demontera skyddskåpan för manöverboxen. Montera manöverboxen med M6x12 Taptiteskruv (påse 8).

13 STENHØJ MAJOR ,5 mm Max. 50 mm ,5 mm

14 13 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 19. Træk 5-leder el-kabel med jord fra top af søjle (eller bund) og ud af søjle. Tilslut el-motor i klemkasse som vist. Vigtigt! Tilslut for korrekt spænding. 20. Forbind nylonslangerne som vist. 21. Træk slanger igennem panserslangen og fastspænd den på kørebanen med spændebånd. Træk 1 x ekstra løst kabel gennem panserslangen til senere brug (se pkt. 38). NB: Påbygning af belysning, se side 35. Påbygning af hjælpeløfter, se side Etablér luftforsyning (7-10 bar) som vist i top af manøvresøjle og forbind nylonslanger til magnetventil og pressostat (A/B skal evt. ombyttes senere (se pkt. 27). Fastgør panserslange til styring som vist. ENGLISH 19. Pull the five-core electric cable with earth from top of post (or bottom) and out of post. Connect electric motor in terminal box as shown. Important! Connect to correct voltage. 20. Connect nylon hoses as shown. 21. Pull hoses through armoured hose and tighten it on platform with clip. Pull one extra loose cable through the armoured hose to be used later (see step 38). Note: Installation of lighting set, see page 35. Installation of auxiliary jack, see page Establish the air supply (7-10 bar) on top of control post as shown and connect nylon hoses to solenoid valve and pressure switch (A/B will perhaps have to be interchanged lateron). Fasten armoured hose to control unit as shown. DEUTSCH 19. Fünfleiter E-Kabel mit Erdleiter oben (oder unten) von der Säule und aus der Säule ziehen. E-Motor im Klemmenkasten wie gezeigt anschließen. Wichtig! An die korrekte Spannung anschließen. 20. Die Nylonschläuche wie gezeigt anschließen. 21. Die Schläuche durch den Panzerschlauch ziehen und diesen mittels Spannband auf den Fahrbahn festspannen. Ein extra loses Kabel durch den Panzerschlauch für spätere Verwendung ziehen (siehe Punkt 38). NB: Montage der Beleuchtung, siehe Seite 35. Montage des Hilfsheber, siehe Seite Die Luftversorgung (7-10 bar) oben in der Steuersäule wie gezeigt montieren und die Nylonschläuche an das Magnetventil und an den Druckschalter anschließen (A/B müssen evt. späterhin umgetauscht werden). Panzerschlauch wie gezeigt auf die Steurung festspannen. SVENSKA 19. Drag den 5-ledar-el-kabeln från toppen eller botten av pelaren och till manöverboxen. Anslut elmotor till kopplingsplint enligt bild. Viktigt! Koppla in rätt spänning, 400 Volt. 20. Anslut nylonslangarna så som visas. 21. Drag slangarna genom den armerade slangen och skruva fast den på körbanan med slangklämma. Dra 1st extra lös kabel genom slangen för senare bruk. (se figur 38) OBS: Installation av belysning, se sidan 35. Installation av frihjulslyft, se sidan Anslut tryckluft (7-10 bar) som visas till toppen av manöverpelaren och anslut sedan luftslangarna till magnettventilen och pressostaten (A/B kan eventuellt behövas skiftas senare (se punkt 27). Drag fast den armerade slangen till styrenheten så som visas.

15 STENHØJ MAJOR A = B = Solenoid valve Magnetventil Pressure switch Druckschalter B A A B 8 8

16 15 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 23. De 4 wireender monteres i toppen af søjlerne (pose 7). 24. Montér hydraulikslangen som vist. 25. Påfyld hydraulikolie, se drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 26. Kun for Major : returløbslange (pose 1) monteres på studs på cylinderen. Slangen føres langs venstre kørebane, ud gennem panserlangen og monteres på studs i pumpeanlægget. 27. Lad en el-installatør tilslutte løfteren som vist (el-diagram indlagt i styringen). Aktivér hovedafbryder og tryk på OP-knap; hvis pumpe ikke giver olie (løfteren hæver sig ikke) ombyt da 2 faseledninger i styringen (se ovenfor). Hvis der samtidig blæser luft ved pal i manøvresøjle (4), ombyt da slanger A og B (se pkt. 22). 28. Overlus obstruktion i styring. Fjern montagebukkene. ENGLISH 23. Fit cable ends in top of the 4 posts (bag 7). 24. Fit the hydraulic hose as shown. 25. Fill oil tank with hydraulic oil, see operation and maintenance instructions. 26. Only for Major : fit oil return hose (bag 1) on connecting piece on cylinder. Pull hose along left platform, out through armoured hose and fit on connecting piece on pump unit. 27. Electric connection of the lift as shown must only be performed by an authorized electrician (electrical diagram in the control box). Activate main switch and push UP-button; if pump does not deliver oil (lift does not rise), interchange two phase wires in control unit (se above). If air is also blowing out at the ratchet in control post (4), interchange hoses A and B (see item 22). 28. Bridge obstruction in control unit. Remove installation trestles. DEUTSCH 23. Die 4 Drahtseilenden in die Säulenköpfe montieren (Tüte 7). 24. Die hydraulischen Schläuche wie gezeigt montieren. 25. Hydrauliköl einfüllen, siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung. 26. Nur für Major : den Rücklaufschlauch (Tüte 1) auf den Stutzen am Zylinder montieren. Den Schlauch an der linken Fahrbahn entlang führen, durch den Panzerschlauch hinaus und auf den Stutzen im Aggregat montieren. 27. Die Hebebühne von einem autorisierten Elektroinstallateur wie gezeigt anschließen lassen (Schaltplan im Steuerkasten eingelegt) Den Hauptschalter betätigen und AUF-Taster drücken; wenn die Pumpe nicht Öl gibt (Bühne hebt sich nicht), dann 2 Fasenleitungen in der Steuerung umtauschen (siehe oben). Wenn es gleichzeitig Luft an der Klinke in der Antriebsäule (4) gibt, die Schläuche A und B umtauschen (siehe Punkt 22). 28. Die Obstruktionsfunktion in der Steuerung überbrücken. Montagebökke entfernen. SVENSKA 23. Montera de 4 linändarna i toppen av pelarna. 24. Montera hydraulslangen så som visas. 25. Fyll på hydraulolja, se drifts- och underhållsinstruktion Bare för Major : returslangen (pos 1) monteras på nipplen på cylindern. Slangen dras längs vänstra körbanan, ut genom pansarslangen och monteras på nipplen i pumpaggregatet. 27. Låt en elinstallatör ansluta lyften så som visas (kopplingsschema i manöverboxen). Sätt på huvudströmbrytaren och tryck på UPP-knappen; om nu pumpen inte pumpar runt olja (lyften höjer sig inte) skifta då de två faserna på kopplingsplinten (se bild 26). Om det samtidigt blåser luft vid spärren på manöverpelaren (4), skifta då slangarna A og B (se pkt. 22). 28. Överbygla obstruktion i styrningen. Ta bort pallbockarna

17 STENHØJ MAJOR Approx. 40mm OIL x230V only 28 F1 F3 F2 L1 L2 L3 N PE X X2-1 X2-2

18 17 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 29. Kør løfteren til bundstilling derefter køres den lidt op igen således, at tværvangerne kan hvile på 4 stk. træklodser (4x4) 30. Montér hjælpeværktøj. 31. Ret søjlerne op, eventuelt ved hjælp af pakkestålbånd, kontrollér de angivne mål ved nylonstyr. ENGLISH 29. Lower lift to bottom position then raise it a little again so that the cross beams can rest on 4 wooden blocks (4x4). 30. Fit auxiliary tool. 31. Adjust posts vertically, using bits of steel packing band if necessary, check the measures indicated at the nylon guides. DEUTSCH 29. Die Bühne zur Bodenstellung senken sie dann wieder ein bischen heben, so daß die Querträger auf 4 Holzklotzen (4x4) ruhen können. 30. Das Hilfswerkzeug montieren. 31. Die Säulen aufrichten, eventuell mittels Verpackungsbänder, die angegebenen Maße an den Nylonführungen kontrollieren. SVENSKA 29. Kör lyften till botten- kör därefter upp något så att tvärbalkarna kan vila på 4st klossar (4x4). 30. Montera specialverktyget. 31. Rikta upp pelarna, eventuellt med hjälp av emballagets plåtband, kontrollera angivna mått vid nylonstyrningarna.

19 STENHØJ MAJOR Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

20 19 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 32. Benyt fastspændingshullerne i søjlens fodplade som styr, og bor huller for ekspansionsbolte. Tilspænd boltene: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Kontrollér, at søjlerne er i lod. 33. Kør løfteren op i passende højde (ca. 1m.) og parker løfteren. Kontroller at palerne går i indgreb i samme hul på alle hulskinner. Kontrollér at løfteren er i vater hvis ikke, justér hulskinne og tilpænd atter kontramøtrik Montér beslag for obstruktion (pose 16). Bemærk! Beslaget skal anbringes ved tværvangens yderside. De anvendte taptite sikres derefter med loctite. 34. Montér de 4 afbrydere for obstruktion (se placering på skitse side 1). Træk kabler fra S6 og S7 gennem venstre kørebane. 35. Montér bundstopafbryder på tværvange ved manøvresøjle. 36. Montér beslag for bundstop på manøvresøjlen som vist. ENGLISH 32. Use the base plate holes as templates and drill holes for expansions bolts. Tighten bolts at: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Check that posts are plumb. 33. Raise lift in appropriate height (approx. 1 m) and park the lift. Check that ratchets engage in same hole on all ratchet rails. Check that lift is level ifnot adjust ratchet rail and re-tighten counternut. Fit bracket for obstruction system (bag 16). Note! The bracket is to be placed on the outer side of the cross beam. Afterwards lock the taptite screws used with loctite. 34. Fit the 4 switches for obstruction system (see positioning on sketch page 2). Pull cables from S6 and S7 through left platform. 35. Fit bottom limit switch on cross beam at control post. 36. Fit bracket for bottom limit switch on control post as shown.

21 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

22 21 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 32. Die Befestigungslöchern in der Fußplatte als Steuer benutzen und Löcher für die Expansionsbolzen bohren. Die Bolzen anziehen: 50 N m für Major 4000 / / N m für Major / 6000 / 7000 Kontrollieren, daß die Bühne im Lot sind. 33. Die Bühne zur passenden Höhe heben (ca. 1 m) und sie parkieren. Kontrollieren, daß die Klinken imselben Loch auf alle Lochschienen einrasten. Kontrollieren, daß die Bühne waagerecht steht wenn nicht, die Lochschiene justieren und die Gegenmutter wieder zuspannen. Beschlag für Obstruktion (Tüte 16) montieren. Hinweis! Der Beschlag muß auf der Außenseite des Querträgers montiert werden. Danach die verwendeten Taptite Schrauben mit Loctite sichern. 34. Die 4 Schalter für Obstruktion montieren (siehe Plazierung auf Skizze Seite 3). Kabel von S6 und S7 durch die linke Fahrbahn ziehen. 35. Schalter für unteren Endschalter auf den Querträger bei der Steuersäule montieren. 36. Beschlag für unteren Endschalter auf die Steuersäule wie gezeigt montieren. SVENSKA 32. Använd hålen i pelarnas fotplattor som styrning för borrning av hålen för expanderbultarna. Spänn bultarne: 50 N m för Major 4000 / / N m för Major / 6000 / 7000 Kontrollera att pelarena är i våg. 33. Kør lyften till en passande höjd (ca 1 m) och lägg den på parkering. Kontrollera att spärrarna går i ingrepp på samma nivå på alla 4 hålstegarna. Kontrollera at lyften er vågrätt. Om inte, justera hålstegarna. Montera beslagen för obstruksion (påse 16). Obs! Skall sitta på tvärbalkens yttersida. De använda taptite skruvarna säkras därefter med loctite 34. Montera de fyra obstruktionsbrytarna ( se placering på sid 4) Dra kablar från S6 och S7 genom vänster körbana. 35. Montera bottenstoppsbrytaren på tvärbalken vid manöverpelaren. 36. Montera beslag för bottenstopp på manöverpelaren så som visas.

23 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

24 23 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 37. Montér samlebox for obstruktion. Demontér lus for obstruktion i styringen. 38. Forbind de 5 kabler for obstruktion og bundstop. Forbind kabel til styring. Træk kabel gennem panserslange, og montér dette på styringen. 39. Kør løfteren ned på en træklods for at kontrollere obstruktionen. Dette foretages efter tur i alle 4 hjørner. Opkørsel fra obstruktion: tryk på OP-knappen. Fjern træklods. Kør løfteren i bund. Når bundstilling er nået, holdes NED-knappen inde i 20 sek. (udluftning). Justér skruer under tværvange således, at tværvanger og kørebaner er i vater. 40. Luk for lufttilførslen. Justér wirer, således at de 4 paler går i indgreb samtidig, når OP-knappen aktiveres. ENGLISH 37. Fit connecting box for obstruction. Remove bridge for obstruction in control unit. 38. Connect the 5 cables for obstruction and bottom limit switch according to wiring diagram. Connect cable to control unit. Pull cable through armoured hose, and fit this armoured hose on control unit. 39. Lower lift onto a piece of wood to check the obstruction system, repeat the same procedure in all 4 corners. To raise lift from an obstruction: push UP-button. Remove wooden block. Lower lift to bottom position. When bottom position has been reached, keep DOWN button activated for about 20 sec. (venting). Adjust screws under cross beam until cross beams and platforms are horizontal. 40. Switch off air supply. Adjust wires to make the 4 ratchets engage simultaneously when UP-button is activated.

25 STENHØJ MAJOR Control unit JP1-5 X2-2 X S10-3 S10-2 S8-1 S8-2 S7-1 S7-2 S6-1 S6-2 S5-1 S5-2 S sec. Min. 40

26 25 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 37. Der Anschlußdose für Obstruktion montieren. Überbrückung für Obstruktion im Schaltkasten enfernen. 38. Die 5 Kabel für Obstruktion und unteren Endschalter verbinden. Kabel an der Steuerung verbinden. Kabel durch den Panzerschlauch ziehen und es im Steuerung montieren. 39. Die Hebebühne auf einen Kantholz senken, um das Obstruktionssystem zu überprüfen, diese Überprüfung in allen 4 Ecken durchführen. Um von einer Obstruktion wegzufahren: den AUF-Taster betätigen. Holzklotz entfernen. Die Bühne zur Bodenstellung senken. Wenn die untere Stellung erreicht worden ist, den AB-Taster 20 Sek. eindrucken (Entlüftung). Die Schrauben unter den Querträgern so justieren, daß Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. 40. Die Luftzufuhr abschalten. Die Drahtseile so justieren, daß die 4 Klinken gleichzeitig einrasten, wenn den AUF-Taster betätigt wird. SVENSKA 37. Montera anslutningsboxen för obstruktion. Demontera lock för obstruktionsstyrningen. 38. Montera de 5 kablarna för obstruktion och bottenstopp. Koppla ihop kablarna till styrningen. Dra kabel genom slangen och montera detta på styrningen. 39. Kör ner lyften på en träkloss för att kontrollera säkerhetssystemet ; upprepa samma procedur för alla 4 hörnen. Uppkörning av lyft efter att ovanstående punkter har gjorts: tryck på UPP-knappen. Ta bort träkloss. Kör lyften till botten. När bottenläget nåtts, håll NED-knappen intryckt ca 20 sek. (urluftning). Justera skruvar under tvärbalk så att dessa kommer i våg. 40. Stäng lufttillförseln. Justera lyftwirarna så att de 4 spärrarna hakar i samtidigt när UPP-knappen aktiveras.

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Description: Instructions continued on How to properly change the Spider Seals

Mehr

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM R1 99850-170909 INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln - Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen Etagenhöhe -

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net MLDSET-Mx-yy00T (T-Shape) MLDSET Komponenten (im Lieferumfang enthalten): UDC-yy00-S2 Muting Transceiver MLD530-RT2M oder MLD530-RT3M MLD-M002 oder MLD-M003 SET-AC-MTX.2-2S (T-Shape) SET-AC-MTX.2-2SA (L-Shape)

Mehr

1. Allgemeine Information

1. Allgemeine Information 1. Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 876 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211 MAV SE 0920-2 Konsolmontage 611759 Flm 30/F640 SE GB DE MONTERINGSANVISNING Konsolmontering INSTALLATION INSTRUCTIONS Bracketsassembly MONTERUNGSANWEISUNG Konsolenmontage 061211 061211 Monteringsanvisning

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25) Description: Instructions on How to properly change the Spider Seals on Haarup Mixers.

Mehr

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT MAV 1351-1 231892 SE MONTERINGSANVISNING RUMSENHET GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT DE MONTAGEANWEISUNG RAUMEINHEIT LEK MONTERINGSANVISNING Allmänt Rumsenhet fungerar som en extern display med inbyggd

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P

E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P Weidner Reinigungssysteme OHG Steinbeisweg 29 74523 Schwäbisch Hall Tel.: (0791) 9 50 12-0 Fax: (0791) 5 47 42 e-mail: info@weidner-cleaning.com

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com)

Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Frequently asked Questions for Kaercher Citrix (apps.kaercher.com) Inhalt Content Citrix-Anmeldung Login to Citrix Was bedeutet PIN und Token (bei Anmeldungen aus dem Internet)? What does PIN and Token

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

Load balancing Router with / mit DMZ

Load balancing Router with / mit DMZ ALL7000 Load balancing Router with / mit DMZ Deutsch Seite 3 English Page 10 ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup ALL7000 Quick Installation Guide / Express Setup - 2 - Hardware Beschreibung

Mehr

Part No. 206-01S DV Studio rig basic - follow focus system

Part No. 206-01S DV Studio rig basic - follow focus system E2035095 E0514095 E1128166 E2032011 E2030166 E1818095 S1874095 S1870095 S1797095 Focus drive All rights reserved by Filmtechnik Alfred Chrosziel GmbH. Extracts may only be taken with permission. Modification

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus

Bedienungsanleitung User Manual. System AED Plus Bedienungsanleitung User Manual System AED Plus INHALTSVERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS Einleitung Sicherheitshinweise Verwendungszweck... 3 Lieferumfang Technische Daten Zubehör.... 4 Montage. 5 Bedienung

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion. SERVICE INSTRUCTION Hot water production. Warmwasserbereitung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10384 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Varmvattenproduktion SERVICE INSTRUCTION Hot water production SERVICEINSTRUKTION Warmwasserbereitung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

SØBY RESERVEDELSKATALOG ERSATZTEILKATALOG SPARE PART CATALOGUE ST152 ST205

SØBY RESERVEDELSKATALOG ERSATZTEILKATALOG SPARE PART CATALOGUE ST152 ST205 SØBY RESERVEDELSKATALOG ERSATZTEILKATALOG SPARE PART CATALOGUE 2 POS DEL NR. 3 37250000 MOTORKONSOL MED LEJEDÆK- SEL KPL. MOTORKONSOLE MIT END- LAGER KPL. MOTOR ASSAMPLY WITH END BEARING CPL. 1 20250900-2

Mehr

Normplader og sømplader. Norm plates and nail plates. Normplatten und Nagelplatten. Rustfrie normplader. Normplader. Stainless steel norm plates

Normplader og sømplader. Norm plates and nail plates. Normplatten und Nagelplatten. Rustfrie normplader. Normplader. Stainless steel norm plates Normplader og sømplader and nail plates und Nagelplatten Normplader Rustfrie normplader Stainless steel norm plates Rostfreie normplatten 37 Normplader DK UK D Anvendelse: Normplader anvendes som laskeplader

Mehr

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt.

cab tower JO-series JOSAM cab tower är ett system för hytt-, buss- och andra karosserireparationer på tunga fordon där man behöver nå högt. JOSAM cab tower Straightening equipment for cabs and buses - JO-series Riktutrustning för hytter och bussar - JO-serien Richtausrüstung für Fahrerhäusern und Bussen - JO-Serie EN SE DE JOSAM cab tower

Mehr

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch

BLK-2000. Quick Installation Guide. English. Deutsch BLK-2000 Quick Installation Guide English Deutsch This guide covers only the most common situations. All detail information is described in the user s manual. English BLK-2000 Quick Installation Guide

Mehr

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10380 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Shuntgrupp 2 SERVICE INSTRUCTION Shunt group 2 SERVICEINSTRUKTION Mischergruppe 2 NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd

Mehr

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge

Electronic components within the VLT are susceptible to Electrostatic Discharge VLT Instruction LCP Remote kit VLT 5000 Series and VLT 6000 HVAC Compact IP 54 Drives and Controls Montering, Mounting, Montage, Installation VLT 5001-5006, 200/240 V, VLT 5001-5011, 380/500 V VLT 6002-6005,

Mehr

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista

USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista USB Treiber updaten unter Windows 7/Vista Hinweis: Für den Downloader ist momentan keine 64 Bit Version erhältlich. Der Downloader ist nur kompatibel mit 32 Bit Versionen von Windows 7/Vista. Für den Einsatz

Mehr

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245

RTS 40. Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245. Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 RTS 40 SE GB DE Installatörshansbok Rumsgivare för NIBE F1145, F1245 Installer manual Room sensor for NIBE F1145, F1245 Installateurhandbuch Raumtemperaturfühler für NIBE F1145, F1245 IHB 0951-1 031436

Mehr

NV 10 MAV 0506-2 611812 NV 10 SE MONTERINGSANVISNING NIVÅVAKT NV 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS LEVEL MONITOR NV 10 MONTAGEANWEISUNG NIVEAUWÄCHTER NV 10

NV 10 MAV 0506-2 611812 NV 10 SE MONTERINGSANVISNING NIVÅVAKT NV 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS LEVEL MONITOR NV 10 MONTAGEANWEISUNG NIVEAUWÄCHTER NV 10 MAV 0506-61181 R SE MONTERINGSANVISNING NIVÅVAKT GB INSTALLATION INSTRUCTIONS LEVEL MONITOR DE MONTAGEANWEISUNG NIVEAUWÄCHTER Elanslutning SE 1 Allmänt Nivåvakten används när de lokala förutsättningarna

Mehr

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing

FAI. Führungsring mit Abstreiffunktion Bearing Ring with Wiping Function innenführend / inside bearing Führungsring mit Abstreiffunktion Führungsring mit Abstreiffunktion, innenführend Bearing Ring with Wiping Function, inside bearing Der Hunger Führungsring mit Abstreiffunktion dient als vorderste Führung

Mehr

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung

Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Outdoor Netzteil 24 VAC Installationsanleitung Version 1.0 (09/2009) TV8379 1. Vorwort Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses 24VAC Outdoor Netzteils. Mit diesem

Mehr

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide

USB. Kamstrup. Meter Reader. Quick Guide Kamstrup Meter Reader Quick Guide Kamstrup Meter Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Meter Reader Software. 3. Udfyld formularen

Mehr

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1

Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Seite 1 Instruktionen Mozilla Thunderbird Dieses Handbuch wird für Benutzer geschrieben, die bereits ein E-Mail-Konto zusammenbauen lassen im Mozilla Thunderbird und wird

Mehr

PS-24 Mains Adaptor Installation Guide ENGLISH DEUTSCH

PS-24 Mains Adaptor Installation Guide ENGLISH DEUTSCH PS-24 Mains Adaptor Installation Guide ENGLISH DEUTSCH PS-24 Mains Adaptor Mount the PS-24 box using the supplied holders Package contents: a) 4 holders b) 4 wood screws c) 4 screws for holders d) 4 concrete

Mehr

96-16. TA - information 26.347.000

96-16. TA - information 26.347.000 TA - information 96-16 TA TEN-X - TA 465 Ang.: Testboks for styreboks. Re. : Text box for control box. Betr. : Prüfkasten für Schaltkasten. INT 341 Page 1 of 8 Date: 96.05.14 Brug aldrig prøvelampe for

Mehr

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2

ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2. ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 ReadMe zur Installation der BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Seiten 2-4 ReadMe on Installing BRICKware for Windows, Version 6.1.2 Pages 5/6 BRICKware for Windows ReadMe 1 1 BRICKware for Windows, Version

Mehr

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise

SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise Benutzeranweisungen SmartClass Firmware-Update Vorgehensweise 2008.01 (V 1.x.x) Deutsch Please direct all enquiries to your local JDSU sales company. The addresses can be found at: www.jdsu.com/tm-contacts

Mehr

Acer. WLAN 11g Broadband Router. Quick Start Guide

Acer. WLAN 11g Broadband Router. Quick Start Guide Acer WLAN 11g Broadband Router Quick Start Guide 1 This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Model Name

Mehr

PACKTISCH PACKAGING TABLE

PACKTISCH PACKAGING TABLE PACKTISCH PACKAGING TABLE HÖHENVERSTELLBARER PACKTISCH Hochwertiger, ergonomischer Packtisch - hauptsächlich für die Verpackung von sterilen Instrumentensieben. PACKING TABLE High-quality, ergonomic packing

Mehr

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1

Exercise (Part XI) Anastasia Mochalova, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik, Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt 1 Exercise (Part XI) Notes: The exercise is based on Microsoft Dynamics CRM Online. For all screenshots: Copyright Microsoft Corporation. The sign ## is you personal number to be used in all exercises. All

Mehr

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login...

How to access licensed products from providers who are already operating productively in. General Information... 2. Shibboleth login... Shibboleth Tutorial How to access licensed products from providers who are already operating productively in the SWITCHaai federation. General Information... 2 Shibboleth login... 2 Separate registration

Mehr

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett

Wood. 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett Wood 041417 / 041418 Tremmeseng 041417 / 041418 Cot 041417 / 041418 Baby-und Kinderbett OLIVER FURNITURE A/S Ndr. Strandvej 119 A 3150 Hellebæk Denmark Tel. +45 4970 7317 www.oliverfurniture.dk Teil-Nr.

Mehr

TomTom WEBFLEET Tachograph

TomTom WEBFLEET Tachograph TomTom WEBFLEET Tachograph Installation TG, 17.06.2013 Terms & Conditions Customers can sign-up for WEBFLEET Tachograph Management using the additional services form. Remote download Price: NAT: 9,90.-/EU:

Mehr

Algorithms for graph visualization

Algorithms for graph visualization Algorithms for graph visualization Project - Orthogonal Grid Layout with Small Area W INTER SEMESTER 2013/2014 Martin No llenburg KIT Universita t des Landes Baden-Wu rttemberg und nationales Forschungszentrum

Mehr

Ingenics Project Portal

Ingenics Project Portal Version: 00; Status: E Seite: 1/6 This document is drawn to show the functions of the project portal developed by Ingenics AG. To use the portal enter the following URL in your Browser: https://projectportal.ingenics.de

Mehr

Front-mounted standard terminal kits on IZM low voltage fixed circuit breakers and cassettes

Front-mounted standard terminal kits on IZM low voltage fixed circuit breakers and cassettes Effective May 2010 2C13997H02 Front-mounted standard terminal kits on IZM low voltage fixed circuit breakers and cassettes warning (1) Only qualified electrical personnel should be permitted to work on

Mehr

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13.

Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Rechenzentrum Süd. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. z/os Requirements 95. z/os Guide in Lahnstein 13. März 2009 0 1) LOGROTATE in z/os USS 2) KERBEROS (KRB5) in DFS/SMB 3) GSE Requirements System 1 Requirement Details Description Benefit Time Limit Impact

Mehr

EEX Kundeninformation 2002-08-30

EEX Kundeninformation 2002-08-30 EEX Kundeninformation 2002-08-30 Terminmarkt - Eurex Release 6.0; Versand der Simulations-Kits Kit-Versand: Am Freitag, 30. August 2002, versendet Eurex nach Handelsschluss die Simulations -Kits für Eurex

Mehr

Rev. 110614 Art. nr/art. no./ Art. n.º 1750048 SE_EN_DE_ES_FI ... ...

Rev. 110614 Art. nr/art. no./ Art. n.º 1750048 SE_EN_DE_ES_FI ... ... Användarmanual Betalsystem Coges nyckelläsare User Manual Payment System Coges key reader Bedienungsanleitung Zahlungssystem Coges-Schlüsselleser Manual del usuario Sistema de pago Lector de llaves Coges

Mehr

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen.

Aber genau deshalb möchte ich Ihre Aufmehrsamkeit darauf lenken und Sie dazu animieren, der Eventualität durch geeignete Gegenmaßnahmen zu begegnen. NetWorker - Allgemein Tip 618, Seite 1/5 Das Desaster Recovery (mmrecov) ist evtl. nicht mehr möglich, wenn der Boostrap Save Set auf einem AFTD Volume auf einem (Data Domain) CIFS Share gespeichert ist!

Mehr

EMCO Installationsanleitung Installation instructions

EMCO Installationsanleitung Installation instructions EMCO Installationsanleitung Installation instructions Installationsanleitung Installation instructions Digitalanzeige digital display C40, FB450 L, FB600 L, EM 14D/17D/20D Ausgabe Edition A 2009-12 Deutsch...2

Mehr

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1

PocketCinema A100 W WiFi Connection Guide. PocketCinema A100W. WiFi Connection Guide. for Local version: 12718. Page 1 PocketCinema A100W WiFi Connection Guide for Local version: 12718 Page 1 1. Apple AirPlay Mode (peer to peer) a. Turn on the A100W and wait until the SSID & Password information is shown on the top of

Mehr

HEBEN SENKEN SCHWENKEN

HEBEN SENKEN SCHWENKEN HMA Lift 20 HMA Lift 20 Stufenlos höhenverstellbares Lift System für Flachbildschirme oder Steuergehäuse Infinitely variable lift system for flat screens or control boxes HAseke industry HMA Lift 20 Übersicht

Mehr

Quick Start Guide RED 10

Quick Start Guide RED 10 Quick Start Guide RED 10 Sophos Access Points 1. Preparation Note: Before you begin, please make sure that you have a working Internet connection. Congratulations on your purchase of the Sophos RED security

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town.

Der Wetterbericht für Deutschland. Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Der Wetterbericht für Deutschland Read the weather reports and draw the correct weather symbols for each town. Es ist sehr heiß in Berlin und es donnert und blitzt in Frankfurt. Es ist ziemlich neblig

Mehr

Technical Information

Technical Information Firmware-Installation nach Einbau des DP3000-OEM-Kits Dieses Dokument beschreibt die Schritte die nach dem mechanischen Einbau des DP3000- OEM-Satzes nötig sind, um die Projektoren mit der aktuellen Firmware

Mehr

Preisabfragen und Bestellungen der Artikel im Shop unter

Preisabfragen und Bestellungen der Artikel im Shop unter Preisabfragen und Bestellungen der Artikel im Shop unter www.wapalto-shop.de (einfach Artikelnummer in die Suchmaske eingeben) oder per Fax unter 0049 (0)7351 575801 Heine Vertriebs-GmbH WAP-ALTO Reinigungssysteme

Mehr

Wartung x-light Maintenance x-light

Wartung x-light Maintenance x-light Wartung x-light Maintenance x-light Datum: 11.12.2013 BKM 1 Inhalt 1 Wartungsumfänge Mechanik / Scope of mechanical maintenance... 3 1.1 Überprüfen des Scheinwerfereinstellsystems / Checking the headlamp

Mehr

eurex rundschreiben 094/10

eurex rundschreiben 094/10 eurex rundschreiben 094/10 Datum: Frankfurt, 21. Mai 2010 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Jürg Spillmann Weitere Informationen zur

Mehr

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation

Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Einsatz einer Dokumentenverwaltungslösung zur Optimierung der unternehmensübergreifenden Kommunikation Eine Betrachtung im Kontext der Ausgliederung von Chrysler Daniel Rheinbay Abstract Betriebliche Informationssysteme

Mehr

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung

FLEX LIGHT. D Bedienungsanleitung FLEX LIGHT D Bedienungsanleitung GB INSTRUCTION Manual 3x Micro AAA 9 7 8 2 3 4 1 5 2 6 D Bedienungsanleitung FlexLight Beschreibung Multifunktionale Buch-/Laptop-Leuchte mit LED-Technologie (4). Das

Mehr

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn

GmbH, Stettiner Str. 38, D-33106 Paderborn Serial Device Server Der Serial Device Server konvertiert die physikalische Schnittstelle Ethernet 10BaseT zu RS232C und das Protokoll TCP/IP zu dem seriellen V24-Protokoll. Damit können auf einfachste

Mehr

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III

Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Bedienungsanleitung User Manual KAAN SIM III Einführung Introduction Vielen Dank, dass Sie sich für ein KOBIL Smart Card Terminal entschieden haben. Mit dem KOBIL KAAN SIM III haben Sie ein leistungsfähiges

Mehr

Effizienz im Vor-Ort-Service

Effizienz im Vor-Ort-Service Installation: Anleitung SatWork Integrierte Auftragsabwicklung & -Disposition Februar 2012 Disposition & Auftragsabwicklung Effizienz im Vor-Ort-Service Disclaimer Vertraulichkeit Der Inhalt dieses Dokuments

Mehr

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished

Documentation TYC. Registration manual. Registration and Login. issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Documentation TYC Registration manual Registration and Login issued 1. April 2013 by EN changed 11. June 2015 by EN version 1 status finished Content 1 Registration... 3 2 Login... 4 2.1 First login...

Mehr

AS-Interface Erweiterung S7. AS-Interface extension S7 671085 DE/GB 03/03

AS-Interface Erweiterung S7. AS-Interface extension S7 671085 DE/GB 03/03 AS-Interface Erweiterung S7 AS-Interface extension S7 533028 671085 DE/GB 03/03 Best.-Nr.: 671085 Benennung: AUFBAUANLEITUNG Bezeichnung: D:LP-ERWS7-ASi-DE/GB Stand: 03/2003 Autoren: Hans Jürgen Eberhardt

Mehr

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV

HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV HOCHLEISTUNGSQUETSCHVENTILE TYP RV HIGH PERFORMANCE PINCH VALVES TYPE RV EIGENSCHAFTEN Nennweite: DN - 1 mm Baulänge: DIN, ASME, ISO Betriebsdrücke: 1 - bar Auf/Zu-Ventile Regelventile (elektrisch/ elektro-pneumatisch)

Mehr

Serviceinformation Nr. 02/11

Serviceinformation Nr. 02/11 Serviceinformation Nr. 02/11 vom: 06.10.2011 von: BAM 1. Software Navigator und Release Notes Auf unserer Homepage unter www.idm-energie.at/de/navigator-software.html steht ab sofort eine neue Version

Mehr

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN

REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN REQUEST FOR YOUR MEDICAL SECOND OPINION REPORT ANTRAG AUF IHR MEDIZINISCHES ZWEITE MEINUNG - GUTACHTEN SECOND OPINION REPORT ZWEITE MEINUNG GUTACHTEN netto Euro brutto Euro medical report of a medical

Mehr

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 och VVM500 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245,

Mehr

Einkommensaufbau mit FFI:

Einkommensaufbau mit FFI: For English Explanation, go to page 4. Einkommensaufbau mit FFI: 1) Binäre Cycle: Eine Position ist wie ein Business-Center. Ihr Business-Center hat zwei Teams. Jedes mal, wenn eines der Teams 300 Punkte

Mehr

Fahrzeugtechnik GmbH ERSATZTEILLISTE FÜR PKW-ANHÄNGER SPARE PARTS LIST FOR CAR-TRAILERS

Fahrzeugtechnik GmbH ERSATZTEILLISTE FÜR PKW-ANHÄNGER SPARE PARTS LIST FOR CAR-TRAILERS Fahrzeugtechnik GmbH ERSATZTEILLISTE FÜR PKW-ANHÄNGER SPARE PARTS LIST FOR CAR-TRAILERS Inhaltsverzeichnis / Contents Seite / Page Händlerverzeichnis / Distributors Produktinformation / Product information

Mehr

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1

TVHD800x0. Port-Weiterleitung. Version 1.1 TVHD800x0 Port-Weiterleitung Version 1.1 Inhalt: 1. Übersicht der Ports 2. Ein- / Umstellung der Ports 3. Sonstige Hinweise Haftungsausschluss Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Mehr

Retraktionssystem Frankfurt Frankfurt Retraction System

Retraktionssystem Frankfurt Frankfurt Retraction System Retraktionssystem Frankfurt Frankfurt Retraction System Retraktionssystem Frankfurt Frankfurt Retraction System Das Retraktionssystem Frankfurt ist ein universelles Mini Retraktionssystem für die Struma-

Mehr

SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE. Lieferumfang Im Wartungssatz enthalten sind alle Filter alle Dichtungen alle O-Ringe für die anstehende Wartung.

SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE. Lieferumfang Im Wartungssatz enthalten sind alle Filter alle Dichtungen alle O-Ringe für die anstehende Wartung. SERVICESÄTZE O&K WARTUNGSSÄTZE Gut gewartete Geräte arbeiten ausfallsfrei und effektiv. Sie sichern das Einkommen und die termingerechte Fertigstellung der Maschinenarbeiten. Fertig konfigurierte Wartungssätze

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

UFO 150 Active digital antenna FM / DAB / DAB+ / BIII / UHF

UFO 150 Active digital antenna FM / DAB / DAB+ / BIII / UHF Montagevejledning Mounting instruction Montageanleitung 150 Active digital antenna / DAB / DAB+ / BIII / UHF LTE is a trademark of ETSI Varenr./Art. No./Best. Nr. - 891021A - your ultimate connection 10

Mehr

Solenoid Valves. Magnetventile. Type 65 for Series 65/79/81/83/87. Betätigungsmagnet Typ 65 für Baureihe 65/79/81/83/87

Solenoid Valves. Magnetventile. Type 65 for Series 65/79/81/83/87. Betätigungsmagnet Typ 65 für Baureihe 65/79/81/83/87 Magnetventile Solenoid Valves Betätigungsmagnet Typ 65 für Baureihe 65/79///7 Type 65 for Series 65/79///7 Elektrische Daten 65er Magnetsystem Elektrische Ausführung: mäß VDE 050, VDE 00 Ansprechstrom:

Mehr

1.9 Dynamic loading: τ ty : torsion yield stress (torsion) τ sy : shear yield stress (shear) In the last lectures only static loadings are considered

1.9 Dynamic loading: τ ty : torsion yield stress (torsion) τ sy : shear yield stress (shear) In the last lectures only static loadings are considered 1.9 Dynaic loading: In the last lectures only static loadings are considered A static loading is: or the load does not change the load change per tie N Unit is 10 /sec 2 Load case Ι: static load (case

Mehr

SAY HELLO TO DANISH DESIGN

SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI SAY HELLO TO DANISH DESIGN HANOI DINING BAR LOUNGE TABLE DK UK DE Om HANOI møbelserien HANOI møbelserien er resultatet af et unikt samarbejde mellem Cinas og den danske designer Christian Leth. Med

Mehr

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes

Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes KURZANLEITUNG VORAUSSETZUNGEN Lesen Sie die Bedienungs-, Wartungs- und Sicherheitsanleitungen des mit REMUC zu steuernden Gerätes Überprüfen Sie, dass eine funktionsfähige SIM-Karte mit Datenpaket im REMUC-

Mehr

SCC (E/G) / CPC (E) 6x1/1 GN / 6x1/1 GN 6x1/1 GN / 10x1/1 GN

SCC (E/G) / CPC (E) 6x1/1 GN / 6x1/1 GN 6x1/1 GN / 10x1/1 GN Installation SCC (E/G) / CPC (E) 6x1/1 GN / 6x1/1 GN 6x1/1 GN / 10x1/1 GN D GB Installationsanleitung und Zeichnungen 4-9 und 10-11 Installation instructions and drawings 4-9 and 12-13 Anschlußpläne,

Mehr

Retrouver notre réseau de distribution international sur www.ronis.fr

Retrouver notre réseau de distribution international sur www.ronis.fr @w ww.ronis.fr Retrouver notre réseau de distribution international sur www.ronis.fr Discover our internatšnal distributšn network on www.ronis.fr Sie finden unser internatšnales Vetriebsnetz auf der Web-Seite

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul. English. Deutsch English snom 360 Expansion Module snom 360 Erweiterungsmodul Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2005 snom technology AG All rights reserved. Version.00 www.snom.com English snom 360 Expansion Module

Mehr

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM

Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM Bedienungs- und Montageanleitung Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM 1.0 Allgemeines Das Batterie-Identifikations-Modul EL-BIM ermöglicht eine eindeutige Zuordnung von Ladevorgang und Batterie in den

Mehr

SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning. SERVICE INSTRUCTION Forced control. Zwangssteuerung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning. SERVICE INSTRUCTION Forced control. Zwangssteuerung SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10388 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tvångsstyrning SERVICE INSTRUCTION Forced control SERVICEINSTRUKTION Zwangssteuerung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel

Mehr

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry

Intralogistics and Storage System in a Press Shop in the Automotive Industry Vollert Anlagenbau GmbH + Co. KG Postfach 13 20 74185 Weinsberg/Germany Stadtseestr. 12 74189 Weinsberg/Germany Telefon +49 (0) 7134 / 52-229 Telefax +49 (0) 7134 / 52-222 E-mail: intralogistics@vollert.de

Mehr

Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen

Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen Packet Tracer Eine neue Topologie erzeugen Was ist Packet Tracer (PT)? PT ist ein Protokoll Simulator, welcher von Dennis Frezzo und seinem Team bei CISCO entwickelt wurde. Er ist ein sehr mächtiges Tool

Mehr

Interconnection Technology

Interconnection Technology Interconnection Technology Register: 23 Date: 25.05.99 Measuring leads from Hirschmann Following measuring leads are replaced by the next generation. Additionally connectors and sockets in the same design

Mehr

Abteilung Internationales CampusCenter

Abteilung Internationales CampusCenter Abteilung Internationales CampusCenter Instructions for the STiNE Online Enrollment Application for Exchange Students 1. Please go to www.uni-hamburg.de/online-bewerbung and click on Bewerberaccount anlegen

Mehr

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400

HARTNAGEL Etikettiermaschinen für Verpackungsbecher und Automation. Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Etikettierautomat - EMR 8-200 / EMR 8-400 Die Firma Hartnagel, begann vor über 15 Jahren den ersten Etikettierautomaten zu entwickeln und zu bauen. Geleitet von der Idee, das hinsichtlich der Produktführung

Mehr