MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)"

Transkript

1 MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MONTAGEVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION) INSTALLATION INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION) MONTAGEANLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE) MONTERINGSANVISNING (ÖVERSATT DOKUMENTATION) STENHØJ A/S DK-7150 Barrit , telefax / Date: Serial No: Ref.: PML/LJE/gf Pages: 44

2 1 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Nedenstående montagevejledning viser punkt for punkt, hvordan man skal gå frem for at sikre montage og senere drift uden problemer. Det er derfor YDERST VIGTIGT, at man tager sig tid til omhyggeligt at sikre sig, at de angivne tolerancer ikke overskrides, eller fungerer løfteren ikke optimalt, og man får ikke den fulde udnyttelse af den. NB: SÅFREMT DENNE MONTAGEVEJLEDNING IKKE FØLGES, KAN LØFTEREN IKKE OMFATTES AF GARANTIEN. OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BYGNINGSINGENIØR ELLER ARKITEKT For at kunne tillade fuld udnyttelse af løfterens bæreevne skal værkstedsgulvet opfylde følgende krav: a) Bæreevne: min. 550 kp/m² N/m² b) Fladetryks punktlast: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Optrækning af ekspansionsbolte: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn OPLYSNING TIL MONTØR Tilbehørspakken vil være delt op i et antal små plastposer, hver med sit nummer. Dette nummer vil i denne vejledning være afbilledet som en lille nummereret pose. Undgå derfor, af hensyn til hurtig og korrekt montage, at blande indholdet fra de forskellige poser. EKSPANSIONSBOLTE: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). NB: Se efter denne pil. Pilen vil altid orientere løfteren i forhold til indkørselsretningen (se billede 1). Skitsen nedenfor viser den korrekte placering af afbrydere for obstruktion samt bundstop. S6 S7 S8 S10 S5

3 STENHØJ MAJOR 2 ENGLISH The below instructions indicate step by step how you ensure a trouble-free installation and a satisfactory operation. It is therefore of VITAL IMPORTANCE that you take the necessary time and care in order to ensure that the installation tolerances are not exceeded, otherwise the lift will not function effectively and you will not benefit fully from your pur - chase of the lift. NB: IF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED STRICTLY, THE LIFT IS NOT COVERED BY WARRANTY. INFORMATION FOR CONSTRUCTION ENGINEER OG ARCHITECT To allow full use of the lift capacity, the strength of the concrete floor or foundation should fulfil the following specifications: a) Load capacity: min. 550 kp/m² N/m² b) Surface spot load: 3.5 kp/cm² kn/m² c) Extraction load for expansion bolts: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn INFORMATION FOR FITTER The accessory kit consists of a number of small plastic bags with a number printed on each of them. This number will be pictured by a small numbered bag. Do not, therefore, mix the contents of the different bags. EXPANSION BOLTS: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). NB: Note this arrow. The lift will throughout these instructions be shown from the drive-on direction (see picture 1) The below sketch shows correct positioning of obstruction switches and bottom limit switch. S6 S7 S8 S10 S5

4 3 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH Die folgende Montageanleitung zeigt Schritt für Schritt den Montageablauf, der einen späteren störungsfreien Betrieb gewährleistet. Es ist daher AUßERORDENTLICH WICHTIG, sich die Zeit zu nehmen, die einzuhaltenden Toleranzen ge-wissenhaft zu prüfen. Anderenfalls kann die optimale Funktion der Hebebühne nicht garantiert werden. NB: BEI NICHTBEFOLGEN DER MONTAGEANLEITUNG VERFÄLLT JEGLICHER GARANTIEANSPRUCH AUF DIE HEBEBÜHNE. AUSKÜNFTE ZUR VERWENDUNG FÜR DEN BAUINGENIEUR ODER ARCHITEKTEN Um die volle Tragkraft der Bühne ausnutzen zu können, muß der Werkstattboden folgende Forderungen erfüllen: a) Tragkraft: Min. 550 kp/m² N/m² b) Punktlast des Flächendrucks: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Ziehkraft der Bolzen: Für Major 4000 / / : 1190 kp/bolzen (3/8") 11,9 kn Für Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolzen (3/8") 14,1 kn AUSKÜNFTE AN DEN MONTEUR Das Zubehörpaket ist auf kleine Plastiktüten verteilt, jede mit ihrer eigenen Nummer. Diese Nummer werden in dieser Anleitung als kleine nummerierte Tüten abgebiltet. Um eine schnelle und korrekte Montage ausführen zu können, ist es deshalb wichtig, den Inhalt der Plastiktüten zertrennt zu halten. EXPANSIONSBOLZEN: Für Major 4000 / / : Für Major / 6000 / 7000: Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). NB: Der Pfeil gibt jeweils die Einfahrrichtung in die Hebebühne an (siehe Bild 1). Die untenstehende Skizze zeigt die korrekte Plazierung der Obstruktionsschalter und des unteren Endschalters. S6 S7 S8 S10 S5

5 STENHØJ MAJOR 4 SVENSKA Nedanstående montagevägledning visar punkt för punkt, hur man skall gå til väga för erhålla ett riktigt montage och drift utan problem. Det är därför mycket viktigt att man tar sig tid till att följa de angivna toleranserna så att de inte överskrides, för annars fungerar lyften inte tillfredsställande och man kan inte utnyttja den till fullo. OBS: Om denna montagevägledning inte följes, kan lyften inte omfattas av garantin. ANVÄNDBARA UPPLYSNINGAR TILl BYGGNADSANSVARIGE: För att lyftens hela kapacitet ska kunna utnyttjas måste verkstadsgolvet uppfylla följande krav: A Belastningskapacitet: min. 550 kp/m² N/m² b) Punktbelastningskapacitet: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Utdragningskraft för expanderbultar: Major 4000 / / : 1190 kp/bult (3/8") 11,9 kn Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bult (3/8") 14,1 kn UPPLYSNING TILL MONTÖR: Monteringssatserna består av ett antal små, numrerade plastpåser som avbildas i anvisningen. Undvik att blanda innehållen från olika påsar. EXPANDERBULTAR: Major 4000 / / : Major / 6000 / 7000: beställnummer (ingår vid nyleveransen). beställnummer (ingår vid nyleveransen). OBS! Ge akt på denna pil. Pilen visar alltid lyftens orientering i förhållande till inkörningsriktingen (se bild 1). Skissen nedan visar korrekt placering av obstruktionsbrytarna samt bottenstopp. S6 S7 S8 S10 S5

6 5 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Fjern transportsikring omkring kørebanerne. 1. Træk wirer og skub tværvangerne på plads under kørebanen. Stempelstang på cylinder trækkes i yderstilling for at opnå optimal wirelængde. 2. Montér de 2 mellemlægsplader Y mellem venstre kørebane og tværvange. Fastgør kørebanen (pose 2). 3. Placér højre kørebane og fastgør den midlertidigt med 4 skruer (pose 2). ENGLISH Remove the transportation retaining device around the platforms. 1. Pull cables and push cross beams in position under platform. The piston rod of the cylinder is to be pulled out to extreme position in order to achieve optimum cable length. 2. Fit the 2 shims Y between left platform and cross beam. Fasten platform (bag 2). 3. Place right platform and fasten it temporarily by means of 4 screws (bag 2). DEUTSCH Die Transportsicherung um die Fahrbahnen entfernen. 1. Die Drahtseile ziehen und die Querträger unter die feste Fahrbahn schieben. Die Kolbenstange am Zylinder zur äussersten Stellung ausziehen, um die optimale Seillänge zu erzielen. 2. Die 2 Zwischenplatten Y zwischen linker Fahrbahn und Querträger anbringen. Fahrbahn fixieren (Tüte 2). 3. Die rechte Fahrbahn plazieren und sie zeitweilig mit 4 Schrauben befestigen (Tüte 2). Avlägsna transportsäkringen runt körbanorna. SVENSKA 1. Drag lyftwirarna och lägg tvärbalkarna på plats under körbanorna. Kolvstång på cylindern dras i ytterläge för att öppnå maximal wirelängd. 2. Montera de två mellanlägena Y mellan vänstra körbanan och tvärbalken. Sätt fast körbanan (Påse 2). 3. Placera höger körbana och sätt fast den temporärt med 4 skruvar (Påse 2).

7 STENHØJ MAJOR Control post 1 2 P Y 1 1 X Major P X Y x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x460

8 7 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 4. Justér kørebaner og tværvanger i vater. Krydsmål løfteren. NB: De lokale myndigheders krav til opstilling af løftere skal altid være overholdt: Afstand til væg: 50 cm Norge dog: 60 cm Sverige og Finland: 70 cm 5. Tilspænd venstre kørebane. Kontrollér at lejeplader er i lod. Hvis ikke, anvend pakkestålbånd. Mål afstand fra underkant pal til gulv (alle 4 hjørner). Er forskel mere end 10mm skal der monteres en ekstra fodplade under søjlen i det hjørne, hvor afstanden er størst. Foretages dette ikke, kan løfter ikke justeres i vater. 6. Placér wirehjul og afstandsskiver samt aksel. NB: Smør lejebøsning i wirehjul inden akslen monteres. 7. Skub palen ind i tværvangen og montér stålbånd eller 10mm bolt således, at palen holdes inde i tværvangen. ENGLISH 4. Level platforms and cross beams and measure the diagonals. Note: the requirements of the local authorities concerning installation of lifts must be respected: Distance to walls: 50 cm Norway, however: 60 cm Sweden + Finland: 70 cm 5. Fasten left platform. Check that bedplates are plumb. If not, shim up by means of steel packing band. Measure distance from lower edge ratchet to floor (all 4 corners). If different is more than 10 mm an extra base plate is to be fitted under the post of the corner where distance is the biggest. If this is not done the lift cannot be adjusted to level position. 6. Place cable pulleys, distance washers and axles. NOTE: Lubricate the bearing bush in the cable pulley before fitting the axle. 7. Push the ratchet into the cross beam and fit steel band or 10 mm bolt in order to keep the ratchet in the cross beam. DEUTSCH 4. Fahrbahnen und Querträger justieren, so daß sie waagerecht sind. Die Hebebühne kreuzmessen. NB: Immer die Anforderungen der örtlichen Behörden bzgl. Aufstellung von Hebebühnen überhalten: Wandabstand: 50 cm 5. Die linke Fahrbahn festspannen. Kontrollieren, daß die Lagerplatten senkrecht sind. Wenn nicht, sie mit Zwischenlagen (Verpackungsbändern) justieren. Den Abstand von Unterkante Klinke bis Fußboden (alle 4 Ecken) messen. Wenn der Unterschied mehr als 10 mm ist, soll eine extra Fußplatte unter die Säule in die Ecke eingelegt werden, wo der Abstand am größten ist. Wenn dies nicht gemacht wird, kann man die Bühne nicht waagerecht justieren. 6. Die Drahtseilrollen und Abstandscheiben sowie die Achsen anbringen. Hinweis: die Lagerbuchse in der Drahtseilrolle schmieren, bevor die Achse montiert wird. 7. Die Klinke in den Querträger schieben und Stahlband oder 10 mm Bolzen einsetzen, so daß die Klinke im Querträger sitzen bleibt. SVENSKA 4. Justera körbanor och tvärbalkar till vågrätt läge. Mät diagonalerna. OBS! Montera lyften med ett avstånd till vägg på minst 700 mm. 5. Drag fast vänster körbana. Kontrollera att körbanorna är i lod. Om inte, justera med hjälp av emballagets plåtband. Mät avståndet från underkant spärr till golv (alla 4 hörnen). Är skillnaden mer än 10mm skall en extra fotplatta monteras i det hörn där avståndet är som störst. Om detta inte görs, kan inte lyften justeras in i våg. 6. Placera linhjul, distansbrickor och axel. OBS! Smörj lagerbussning i wirehjul innan axeln monteras. 7. Skjut in spärren i tvärbalken och montera stålband eller en 10mm bult för att hålla spärren inne.

9 STENHØJ MAJOR 8 4 Y Y Y = Y 5 Y Y Y = Y 6 7 GREASE Major 5000 Major 6000 Major

10 9 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 8. Formontér skruer m.v. for hulskinner i søjlerne inden disse rejses. 9. Skub søjlerne på plads. 10. Montér nylonstyr. Overhold de angivne mål. 11. Montér hjælpeværktøj for eksentrikbremse (lån evt. taptite fra pose 20). ENGLISH 8. Pre-fit screws etc. for ratchet rails in the posts before raising the posts. 9. Push posts into correct position. 10. Fit nylon guides. Keep within the measures indicated. 11. Fit auxiliary tool for excentric brake (if necessary borrow a taptite from bag 20). DEUTSCH 8. Schrauben usw. für Lochschienen in den Säulen montieren, bevor die Säulen aufgerichtet werden. 9. Die Säulen auf ihren endlichen Platz schieben. 10. Nylonführungen montieren. Die angegebenen Maße einhalten. 11. Das Hilfwerkzeug für Exzentrikbremse montieren (evt. eine Taptite Schraube von der Tüte 20 leihen). SVENSKA 8. Förmontera skruvar etc för hålskenorna innan pelarna reses upp. 9. Sätt pelarna på plats 10. Montera specialverktyget. 11. Montera hjälpverktyg för exenterbromsen ( låna ev. skruv från påser 20)

11 STENHØJ MAJOR mm 5 mm Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

12 11 STENHØJ MAJOR T Montér o-ring i bund af hulskinne. 13. Montér hulskinne i top af søjle. DANSK 14. Demontér de 4 bolte fra pose 2 (se fig. 3). Montér nylonglideklodser, samt de 4 bolte for afløftesikring. 15. Montér hjælpeværktøj. Fjern stålbånd (se fig.7). Løft tværvangen, så palen går i indgreb i hulskinnen i samme niveau. Gentag dette for de øvrige 3 hjørner. Justér hulskinner, så tværvanger og kørebaner er i vater. Kontramøtrik for hulskinne spændes. 16. Pumpeanlæg monteres. 17. Demontér låg for manøvrebox. Manøvrebox monteres med M6x12 Taptite (pose 8). 12. Fit o-ring in bottom of ratchet rail. 13. Fit ratchet rail. ENGLISH 14. Dismount the 4 bolts from bag 2 (see picture 3). Fit nylon slide blocks and the 4 bolts for the retaining device. 15. Fit auxiliary tool. Remove steel band (see pict. 7). Raise cross beam to make the ratchet engage in the ratchet rail at the same height. Repeat same procedure for the 3 other corners. Adjust ratchets rails so that cross beams and platforms are level. Tighten counternut for ratchet rail. 16. Attach pump unit. 17. Dismantle cover for control box. Attach control box by means of M6x12 Taptite screws (bag 8). 12. O-ring unten an die Lochschiene montieren. 13. Lochschiene montieren. DEUTSCH 14. Die 4 Bolzen von der Tüte 2 (siehe Bild 3) wieder abmontieren. Die Nylongleitklötze sowie die 4 Bolzen für die Hubsicherung montieren. 15. Hilfswerkzeug montieren. Stahlband entfernen (siehe Bild 7). Querträger heben, so daß die Klinke in derselben Höhe in der Lochschiene in Eingriff einrastet. Dies für die anderen 3 Ecken wiederholen. Die Lochschienen justieren, so daß die Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. Die Gegenmutter für die Lochschiene festspannen. 16. Die Pumpenanlage montieren. 17. Den Deckel für die Steuerung demontieren. Steuerkasten mittels M6x12 Taptite (Tüte 8) montieren. 12. Montera o-ring i botten av hålskenorn. 13. Montera hålskenorn. SVENSKA 14. Demontera de 4 bultar från påse 2 (se bild 3). Montera nylonglidklossarna och de 4 bultarna för stoppanordningen. 15. Montera hjälpverktyg. Ta bort stålband (se figur 7). Lyft tvärbalken så att spärren går i ingrepp i hålskenan på samma nivå. Upprepa på samtliga pelare. Justera hålskenor och körbanor så att de är i våg. Spänn kontramuttern för hålskena. 16. Montera pumpenheten. 17. Demontera skyddskåpan för manöverboxen. Montera manöverboxen med M6x12 Taptiteskruv (påse 8).

13 STENHØJ MAJOR ,5 mm Max. 50 mm ,5 mm

14 13 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 19. Træk 5-leder el-kabel med jord fra top af søjle (eller bund) og ud af søjle. Tilslut el-motor i klemkasse som vist. Vigtigt! Tilslut for korrekt spænding. 20. Forbind nylonslangerne som vist. 21. Træk slanger igennem panserslangen og fastspænd den på kørebanen med spændebånd. Træk 1 x ekstra løst kabel gennem panserslangen til senere brug (se pkt. 38). NB: Påbygning af belysning, se side 35. Påbygning af hjælpeløfter, se side Etablér luftforsyning (7-10 bar) som vist i top af manøvresøjle og forbind nylonslanger til magnetventil og pressostat (A/B skal evt. ombyttes senere (se pkt. 27). Fastgør panserslange til styring som vist. ENGLISH 19. Pull the five-core electric cable with earth from top of post (or bottom) and out of post. Connect electric motor in terminal box as shown. Important! Connect to correct voltage. 20. Connect nylon hoses as shown. 21. Pull hoses through armoured hose and tighten it on platform with clip. Pull one extra loose cable through the armoured hose to be used later (see step 38). Note: Installation of lighting set, see page 35. Installation of auxiliary jack, see page Establish the air supply (7-10 bar) on top of control post as shown and connect nylon hoses to solenoid valve and pressure switch (A/B will perhaps have to be interchanged lateron). Fasten armoured hose to control unit as shown. DEUTSCH 19. Fünfleiter E-Kabel mit Erdleiter oben (oder unten) von der Säule und aus der Säule ziehen. E-Motor im Klemmenkasten wie gezeigt anschließen. Wichtig! An die korrekte Spannung anschließen. 20. Die Nylonschläuche wie gezeigt anschließen. 21. Die Schläuche durch den Panzerschlauch ziehen und diesen mittels Spannband auf den Fahrbahn festspannen. Ein extra loses Kabel durch den Panzerschlauch für spätere Verwendung ziehen (siehe Punkt 38). NB: Montage der Beleuchtung, siehe Seite 35. Montage des Hilfsheber, siehe Seite Die Luftversorgung (7-10 bar) oben in der Steuersäule wie gezeigt montieren und die Nylonschläuche an das Magnetventil und an den Druckschalter anschließen (A/B müssen evt. späterhin umgetauscht werden). Panzerschlauch wie gezeigt auf die Steurung festspannen. SVENSKA 19. Drag den 5-ledar-el-kabeln från toppen eller botten av pelaren och till manöverboxen. Anslut elmotor till kopplingsplint enligt bild. Viktigt! Koppla in rätt spänning, 400 Volt. 20. Anslut nylonslangarna så som visas. 21. Drag slangarna genom den armerade slangen och skruva fast den på körbanan med slangklämma. Dra 1st extra lös kabel genom slangen för senare bruk. (se figur 38) OBS: Installation av belysning, se sidan 35. Installation av frihjulslyft, se sidan Anslut tryckluft (7-10 bar) som visas till toppen av manöverpelaren och anslut sedan luftslangarna till magnettventilen och pressostaten (A/B kan eventuellt behövas skiftas senare (se punkt 27). Drag fast den armerade slangen till styrenheten så som visas.

15 STENHØJ MAJOR A = B = Solenoid valve Magnetventil Pressure switch Druckschalter B A A B 8 8

16 15 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 23. De 4 wireender monteres i toppen af søjlerne (pose 7). 24. Montér hydraulikslangen som vist. 25. Påfyld hydraulikolie, se drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 26. Kun for Major : returløbslange (pose 1) monteres på studs på cylinderen. Slangen føres langs venstre kørebane, ud gennem panserlangen og monteres på studs i pumpeanlægget. 27. Lad en el-installatør tilslutte løfteren som vist (el-diagram indlagt i styringen). Aktivér hovedafbryder og tryk på OP-knap; hvis pumpe ikke giver olie (løfteren hæver sig ikke) ombyt da 2 faseledninger i styringen (se ovenfor). Hvis der samtidig blæser luft ved pal i manøvresøjle (4), ombyt da slanger A og B (se pkt. 22). 28. Overlus obstruktion i styring. Fjern montagebukkene. ENGLISH 23. Fit cable ends in top of the 4 posts (bag 7). 24. Fit the hydraulic hose as shown. 25. Fill oil tank with hydraulic oil, see operation and maintenance instructions. 26. Only for Major : fit oil return hose (bag 1) on connecting piece on cylinder. Pull hose along left platform, out through armoured hose and fit on connecting piece on pump unit. 27. Electric connection of the lift as shown must only be performed by an authorized electrician (electrical diagram in the control box). Activate main switch and push UP-button; if pump does not deliver oil (lift does not rise), interchange two phase wires in control unit (se above). If air is also blowing out at the ratchet in control post (4), interchange hoses A and B (see item 22). 28. Bridge obstruction in control unit. Remove installation trestles. DEUTSCH 23. Die 4 Drahtseilenden in die Säulenköpfe montieren (Tüte 7). 24. Die hydraulischen Schläuche wie gezeigt montieren. 25. Hydrauliköl einfüllen, siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung. 26. Nur für Major : den Rücklaufschlauch (Tüte 1) auf den Stutzen am Zylinder montieren. Den Schlauch an der linken Fahrbahn entlang führen, durch den Panzerschlauch hinaus und auf den Stutzen im Aggregat montieren. 27. Die Hebebühne von einem autorisierten Elektroinstallateur wie gezeigt anschließen lassen (Schaltplan im Steuerkasten eingelegt) Den Hauptschalter betätigen und AUF-Taster drücken; wenn die Pumpe nicht Öl gibt (Bühne hebt sich nicht), dann 2 Fasenleitungen in der Steuerung umtauschen (siehe oben). Wenn es gleichzeitig Luft an der Klinke in der Antriebsäule (4) gibt, die Schläuche A und B umtauschen (siehe Punkt 22). 28. Die Obstruktionsfunktion in der Steuerung überbrücken. Montagebökke entfernen. SVENSKA 23. Montera de 4 linändarna i toppen av pelarna. 24. Montera hydraulslangen så som visas. 25. Fyll på hydraulolja, se drifts- och underhållsinstruktion Bare för Major : returslangen (pos 1) monteras på nipplen på cylindern. Slangen dras längs vänstra körbanan, ut genom pansarslangen och monteras på nipplen i pumpaggregatet. 27. Låt en elinstallatör ansluta lyften så som visas (kopplingsschema i manöverboxen). Sätt på huvudströmbrytaren och tryck på UPP-knappen; om nu pumpen inte pumpar runt olja (lyften höjer sig inte) skifta då de två faserna på kopplingsplinten (se bild 26). Om det samtidigt blåser luft vid spärren på manöverpelaren (4), skifta då slangarna A og B (se pkt. 22). 28. Överbygla obstruktion i styrningen. Ta bort pallbockarna

17 STENHØJ MAJOR Approx. 40mm OIL x230V only 28 F1 F3 F2 L1 L2 L3 N PE X X2-1 X2-2

18 17 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 29. Kør løfteren til bundstilling derefter køres den lidt op igen således, at tværvangerne kan hvile på 4 stk. træklodser (4x4) 30. Montér hjælpeværktøj. 31. Ret søjlerne op, eventuelt ved hjælp af pakkestålbånd, kontrollér de angivne mål ved nylonstyr. ENGLISH 29. Lower lift to bottom position then raise it a little again so that the cross beams can rest on 4 wooden blocks (4x4). 30. Fit auxiliary tool. 31. Adjust posts vertically, using bits of steel packing band if necessary, check the measures indicated at the nylon guides. DEUTSCH 29. Die Bühne zur Bodenstellung senken sie dann wieder ein bischen heben, so daß die Querträger auf 4 Holzklotzen (4x4) ruhen können. 30. Das Hilfswerkzeug montieren. 31. Die Säulen aufrichten, eventuell mittels Verpackungsbänder, die angegebenen Maße an den Nylonführungen kontrollieren. SVENSKA 29. Kör lyften till botten- kör därefter upp något så att tvärbalkarna kan vila på 4st klossar (4x4). 30. Montera specialverktyget. 31. Rikta upp pelarna, eventuellt med hjälp av emballagets plåtband, kontrollera angivna mått vid nylonstyrningarna.

19 STENHØJ MAJOR Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

20 19 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 32. Benyt fastspændingshullerne i søjlens fodplade som styr, og bor huller for ekspansionsbolte. Tilspænd boltene: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Kontrollér, at søjlerne er i lod. 33. Kør løfteren op i passende højde (ca. 1m.) og parker løfteren. Kontroller at palerne går i indgreb i samme hul på alle hulskinner. Kontrollér at løfteren er i vater hvis ikke, justér hulskinne og tilpænd atter kontramøtrik Montér beslag for obstruktion (pose 16). Bemærk! Beslaget skal anbringes ved tværvangens yderside. De anvendte taptite sikres derefter med loctite. 34. Montér de 4 afbrydere for obstruktion (se placering på skitse side 1). Træk kabler fra S6 og S7 gennem venstre kørebane. 35. Montér bundstopafbryder på tværvange ved manøvresøjle. 36. Montér beslag for bundstop på manøvresøjlen som vist. ENGLISH 32. Use the base plate holes as templates and drill holes for expansions bolts. Tighten bolts at: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Check that posts are plumb. 33. Raise lift in appropriate height (approx. 1 m) and park the lift. Check that ratchets engage in same hole on all ratchet rails. Check that lift is level ifnot adjust ratchet rail and re-tighten counternut. Fit bracket for obstruction system (bag 16). Note! The bracket is to be placed on the outer side of the cross beam. Afterwards lock the taptite screws used with loctite. 34. Fit the 4 switches for obstruction system (see positioning on sketch page 2). Pull cables from S6 and S7 through left platform. 35. Fit bottom limit switch on cross beam at control post. 36. Fit bracket for bottom limit switch on control post as shown.

21 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

22 21 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 32. Die Befestigungslöchern in der Fußplatte als Steuer benutzen und Löcher für die Expansionsbolzen bohren. Die Bolzen anziehen: 50 N m für Major 4000 / / N m für Major / 6000 / 7000 Kontrollieren, daß die Bühne im Lot sind. 33. Die Bühne zur passenden Höhe heben (ca. 1 m) und sie parkieren. Kontrollieren, daß die Klinken imselben Loch auf alle Lochschienen einrasten. Kontrollieren, daß die Bühne waagerecht steht wenn nicht, die Lochschiene justieren und die Gegenmutter wieder zuspannen. Beschlag für Obstruktion (Tüte 16) montieren. Hinweis! Der Beschlag muß auf der Außenseite des Querträgers montiert werden. Danach die verwendeten Taptite Schrauben mit Loctite sichern. 34. Die 4 Schalter für Obstruktion montieren (siehe Plazierung auf Skizze Seite 3). Kabel von S6 und S7 durch die linke Fahrbahn ziehen. 35. Schalter für unteren Endschalter auf den Querträger bei der Steuersäule montieren. 36. Beschlag für unteren Endschalter auf die Steuersäule wie gezeigt montieren. SVENSKA 32. Använd hålen i pelarnas fotplattor som styrning för borrning av hålen för expanderbultarna. Spänn bultarne: 50 N m för Major 4000 / / N m för Major / 6000 / 7000 Kontrollera att pelarena är i våg. 33. Kør lyften till en passande höjd (ca 1 m) och lägg den på parkering. Kontrollera att spärrarna går i ingrepp på samma nivå på alla 4 hålstegarna. Kontrollera at lyften er vågrätt. Om inte, justera hålstegarna. Montera beslagen för obstruksion (påse 16). Obs! Skall sitta på tvärbalkens yttersida. De använda taptite skruvarna säkras därefter med loctite 34. Montera de fyra obstruktionsbrytarna ( se placering på sid 4) Dra kablar från S6 och S7 genom vänster körbana. 35. Montera bottenstoppsbrytaren på tvärbalken vid manöverpelaren. 36. Montera beslag för bottenstopp på manöverpelaren så som visas.

23 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

24 23 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 37. Montér samlebox for obstruktion. Demontér lus for obstruktion i styringen. 38. Forbind de 5 kabler for obstruktion og bundstop. Forbind kabel til styring. Træk kabel gennem panserslange, og montér dette på styringen. 39. Kør løfteren ned på en træklods for at kontrollere obstruktionen. Dette foretages efter tur i alle 4 hjørner. Opkørsel fra obstruktion: tryk på OP-knappen. Fjern træklods. Kør løfteren i bund. Når bundstilling er nået, holdes NED-knappen inde i 20 sek. (udluftning). Justér skruer under tværvange således, at tværvanger og kørebaner er i vater. 40. Luk for lufttilførslen. Justér wirer, således at de 4 paler går i indgreb samtidig, når OP-knappen aktiveres. ENGLISH 37. Fit connecting box for obstruction. Remove bridge for obstruction in control unit. 38. Connect the 5 cables for obstruction and bottom limit switch according to wiring diagram. Connect cable to control unit. Pull cable through armoured hose, and fit this armoured hose on control unit. 39. Lower lift onto a piece of wood to check the obstruction system, repeat the same procedure in all 4 corners. To raise lift from an obstruction: push UP-button. Remove wooden block. Lower lift to bottom position. When bottom position has been reached, keep DOWN button activated for about 20 sec. (venting). Adjust screws under cross beam until cross beams and platforms are horizontal. 40. Switch off air supply. Adjust wires to make the 4 ratchets engage simultaneously when UP-button is activated.

25 STENHØJ MAJOR Control unit JP1-5 X2-2 X S10-3 S10-2 S8-1 S8-2 S7-1 S7-2 S6-1 S6-2 S5-1 S5-2 S sec. Min. 40

26 25 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 37. Der Anschlußdose für Obstruktion montieren. Überbrückung für Obstruktion im Schaltkasten enfernen. 38. Die 5 Kabel für Obstruktion und unteren Endschalter verbinden. Kabel an der Steuerung verbinden. Kabel durch den Panzerschlauch ziehen und es im Steuerung montieren. 39. Die Hebebühne auf einen Kantholz senken, um das Obstruktionssystem zu überprüfen, diese Überprüfung in allen 4 Ecken durchführen. Um von einer Obstruktion wegzufahren: den AUF-Taster betätigen. Holzklotz entfernen. Die Bühne zur Bodenstellung senken. Wenn die untere Stellung erreicht worden ist, den AB-Taster 20 Sek. eindrucken (Entlüftung). Die Schrauben unter den Querträgern so justieren, daß Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. 40. Die Luftzufuhr abschalten. Die Drahtseile so justieren, daß die 4 Klinken gleichzeitig einrasten, wenn den AUF-Taster betätigt wird. SVENSKA 37. Montera anslutningsboxen för obstruktion. Demontera lock för obstruktionsstyrningen. 38. Montera de 5 kablarna för obstruktion och bottenstopp. Koppla ihop kablarna till styrningen. Dra kabel genom slangen och montera detta på styrningen. 39. Kör ner lyften på en träkloss för att kontrollera säkerhetssystemet ; upprepa samma procedur för alla 4 hörnen. Uppkörning av lyft efter att ovanstående punkter har gjorts: tryck på UPP-knappen. Ta bort träkloss. Kör lyften till botten. När bottenläget nåtts, håll NED-knappen intryckt ca 20 sek. (urluftning). Justera skruvar under tvärbalk så att dessa kommer i våg. 40. Stäng lufttillförseln. Justera lyftwirarna så att de 4 spärrarna hakar i samtidigt när UPP-knappen aktiveras.

Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This

Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This English version PREFACE Thank you for using PolySecu LP905 PIN code lock. Please read this Manual carefully before installation & use. This manual covers installation procedures and operation steps. Manufacture,

Mehr

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221

NIBE Uplink IHB 1404-4 231221 SE GB DE NIBE Uplink Installatörshandbok NIBE Uplink - Uppgradering för NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 och VVM500 Installer manual NIBE Uplink - Upgrade kit for NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245,

Mehr

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK

Montage- og brugsvejledning DK Montage- und Gebrauchsanleitung D Assembly and user instructions UK Montage- og brugsvejledning Montage- und Gebrauchsanleitung Assembly and user instructions DK D UK See our website for further information: www.winther-bikes.com DK Indhold 6 Indledning 30 Indstilling

Mehr

DALI SUB E-12 F MANUAL

DALI SUB E-12 F MANUAL MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON MK2 LEKTOR N ZENSOR CONCEPT SUBWOOFER DALI ZENSOR M A NUA L ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951043-0-0F MEGALINE EUPHONIA HELICON MK2 MENTOR IKON LEKTOR CONCEPT

Mehr

Givaruppgradering FIGHTER 2020 Sensor upgrade FIGHTER 2020 Fühleraufrüstsatz FIGHTER 2020

Givaruppgradering FIGHTER 2020 Sensor upgrade FIGHTER 2020 Fühleraufrüstsatz FIGHTER 2020 SIT 1311-4 Upg. F2020 711203 Givaruppgradering FIGHTER 2020 Sensor upgrade FIGHTER 2020 Fühleraufrüstsatz FIGHTER 2020 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Givaruppgradering FIGHTER 2020 SERVICE INSTRUCTION Sensor

Mehr

LAF 30. Art.nr. 172658-01

LAF 30. Art.nr. 172658-01 SE BRUKSANVISNING Avfuktare för professionellt bruk VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisningen för framtida bruk....2 GB USER INSTRUCTION Dehumidifier for professional

Mehr

DALI FAZON MIKRO MANUAL

DALI FAZON MIKRO MANUAL ENGLISH - DEUTSCH - DANSK DALI No. 951046-0-0D TABLE 1 FAZON MIKRO MIKRO VOKAL Speaker(s) pr. carton 2 1 DALI FAZON MIKRO MANUAL x2 x6 x1 x3 ENGLISH - DEUTSCH - DANSK DALI FAZON MIKRO MANUAL FIGURE 1 Min.

Mehr

English - Electronic Levelling System Assembly Manual

English - Electronic Levelling System Assembly Manual English - Electronic Levelling System Assembly Manual 75 Content Set content Page 76 Preface Page 77 Assembly in 10 steps 1 Mounting the jacks Page 78 2 Installing the pump Page 79 Ordering hoses Page

Mehr

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung

Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung SV E DE Installations- och skötselanvisning Installation and instructions manual Installations- und Wartungsanleitung GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE -

Mehr

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010

Secotom-10. Instruction Manual. Manual No.: 15037001. Date of Release.0.2010 Instruction Manual Manual No.: 15037001 Date of Release.0.2010 Instruction Manual Table of Contents Page User s Guide... 1 Reference Guide... 31 Quick Reference... 43 Always state Serial No and Voltage/frequency

Mehr

Villavent VR-400 EV/EC

Villavent VR-400 EV/EC 204742 06.02.2007 RD/KMB Villavent VR-400 EV/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Mehr

Powerline Network System

Powerline Network System MAXIMUM 500 NANO KIT Item no.: 21020 Powerline Network System Internet access to any power outlet English Deutsch Dansk User manual Installationsanleitung Brugervejledning Installation Guide This document

Mehr

CDP 20 / 30. Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog

CDP 20 / 30. Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog CDP 20 / 30 Bedienungsanleitung Instruction Manual Livret D`Instructions Instruktionsbog Nov.98 974290 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Inhaltsverzeichnis

Mehr

Villavent VR-250 EH/B /3

Villavent VR-250 EH/B /3 204916 / 392415 15.06.2006 RD/KMB Villavent VR-250 EH/B /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregat med varmegjenvinning

Mehr

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC

Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC 204664 27.03.2009 AT/KMB Villavent VR-400 EV/B VR-400 EV/B/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Mehr

HP Pavilion MX75 Monitor Guide

HP Pavilion MX75 Monitor Guide HP Pavilion MX75 Monitor Guide English Filename: M0075KEU2.doc Title: HP-Print2k.dot Template: HP-Print2K.dot Author: James Zimmerman Last Saved By: WASSER, Inc. Revision #: 35 Page: 1 of 32 Printed: 10/13/00

Mehr

SD 22 SD 23 SD 30 SD 40 SD 60 SD 80 SD 125 SD 210. Automatic cubers Automatic Kegeleisbereiter

SD 22 SD 23 SD 30 SD 40 SD 60 SD 80 SD 125 SD 210. Automatic cubers Automatic Kegeleisbereiter SD 22 SD 23 SD 30 SD 40 SD 60 SD 80 SD 125 SD 210 Automatic cubers Automatic Kegeleisbereiter 090091.05 - REV. 04/00 A TABLE OF CONTENTS PAGE INHALTSVERZEICHNIS SEITE GENERAL INFORMATION AND INSTALLATION

Mehr

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten

AKTO. Klaas de Jong. Jolanda Linschooten AKTO Klaas Jong Jolanda Linschoot Välkomm till ditt nya Hilleberg Akto! Du har investerat i ett högkvalitetstält, så tag väl hand om t. Vi rekommrar att du läser instruktionshäftet noggrant innan du sätter

Mehr

SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB

SE Manual Control Star/Micro USB. GB Manual Control Star/Micro USB. DE Handbuch Control Star/Micro USB SE Manual Control Star/Micro USB GB Manual Control Star/Micro USB DE Handbuch Control Star/Micro USB Innehållsförteckning/Contents SE MANUAL CONTROL STAR USB OCH CONTROL MICRO USB... 4 INLEDNING... 4 Möjligheter

Mehr

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi

Maxi-Cosi Mobi (XP) Maxi-Cosi Mobi (XP) www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 0 Maxi-Cosi (XP) www.maxi-cosi.com Maxi-Cosi (XP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 EN Instructions for use / Warranty 7-8 0 0 DE Bedienungsanleitung / Garantie 0 9-0 0 NL Gebruiksaanwijzing / Garantie 0 0

Mehr

460701- SAAB 9-3 (>2003)

460701- SAAB 9-3 (>2003) DEFA AS NORSK TIMERSATS FOR MONTERING SAMMEN MED DEFA WARM UP I: Timerfunksjonene skal styres av bilens SID-enhet, som må programmeres med TECH 2. Løsne kabelen til batteriets minuspol. Demonter lydisoleringen

Mehr

DIMAS PP 455E. English... 3. Deutsch... 33. Italiano... 63. Nederlands... 93

DIMAS PP 455E. English... 3. Deutsch... 33. Italiano... 63. Nederlands... 93 DIMAS PP 455E English... 3 Deutsch... 33 Italiano... 63 Nederlands... 93 Operator's Manual PP 455E Contents English Contents Key to symbols... 5 Safety Instructions... 6 Introduction... 9 What is what...

Mehr

XT 1090 CROSSTRAINER

XT 1090 CROSSTRAINER XT 1090 CROSSTRAINER Mod. A25 / A26 GB D CZ SK H Table of contents - Inhaltsverzeichnis - Obsah - Obsah - Tájékoztató 1. English 2. Deutsch 3. Česky. 4. Slovensky 5. Magyar. P 3 P 27 P 52 P 76 P 100 The

Mehr

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso

Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik. Sistema videocitofono portatile a cristalli liquidi Installazione e uso g d n i Portable Visiocam LCD Video Chime System Installation and use Tragbares LCD-Videoglockenspielsystem Installation und Gebrauch Mobiel video-deurbelsysteem Installatie en gebruik Sistema videocitofono

Mehr

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG ci common interface for pay tv channels pvr record tv programs to usb stick T T for digital pay tv and free to air tv channels usb port

Mehr

Simhallsutrustning Swimming Pool Equipment Schwimmbadausstattung

Simhallsutrustning Swimming Pool Equipment Schwimmbadausstattung Simhallsutrustning Swimming Pool Equipment Schwimmbadausstattung Christian Malmsten, Charlotta Banfalvi, Bo Eliasson, Inger Mohlin, Marcus Malmsten, Göran Kjellberg, Marianne Walter, Kenneth Hedkvist,

Mehr

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT MAV 1351-1 231892 SE MONTERINGSANVISNING RUMSENHET GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT DE MONTAGEANWEISUNG RAUMEINHEIT LEK MONTERINGSANVISNING Allmänt Rumsenhet fungerar som en extern display med inbyggd

Mehr

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

392-16. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung 124525 06.07.2011 AT/KMB 392-16 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung FORORD Villavent-utstyr for boligventilasjon

Mehr

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54

English... 2. Dansk... 28. Deutsch... 54 English... 2 Dansk... 28 Deutsch... 54 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Mehr

Villavent VR-400/700 E /3

Villavent VR-400/700 E /3 204469 30.11.2007/ RD/KMB Villavent VR-400/700 E /3 Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Mehr