MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MAJOR 4000 / 7000 (august 2012)"

Transkript

1 MAJOR 4000 / 7000 (august 2012) MONTAGEVEJLEDNING (ORIGINAL VERSION) INSTALLATION INSTRUCTIONS (TRANSLATED VERSION) MONTAGEANLEITUNG (ÜBERSETZTE AUSGABE) MONTERINGSANVISNING (ÖVERSATT DOKUMENTATION) STENHØJ A/S DK-7150 Barrit , telefax / Date: Serial No: Ref.: PML/LJE/gf Pages: 44

2 1 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Nedenstående montagevejledning viser punkt for punkt, hvordan man skal gå frem for at sikre montage og senere drift uden problemer. Det er derfor YDERST VIGTIGT, at man tager sig tid til omhyggeligt at sikre sig, at de angivne tolerancer ikke overskrides, eller fungerer løfteren ikke optimalt, og man får ikke den fulde udnyttelse af den. NB: SÅFREMT DENNE MONTAGEVEJLEDNING IKKE FØLGES, KAN LØFTEREN IKKE OMFATTES AF GARANTIEN. OPLYSNINGER TIL BRUG FOR BYGNINGSINGENIØR ELLER ARKITEKT For at kunne tillade fuld udnyttelse af løfterens bæreevne skal værkstedsgulvet opfylde følgende krav: a) Bæreevne: min. 550 kp/m² N/m² b) Fladetryks punktlast: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Optrækning af ekspansionsbolte: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn OPLYSNING TIL MONTØR Tilbehørspakken vil være delt op i et antal små plastposer, hver med sit nummer. Dette nummer vil i denne vejledning være afbilledet som en lille nummereret pose. Undgå derfor, af hensyn til hurtig og korrekt montage, at blande indholdet fra de forskellige poser. EKSPANSIONSBOLTE: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). bestillingsnummer (ikke inkluderet i løfterens bestillingsnummer). NB: Se efter denne pil. Pilen vil altid orientere løfteren i forhold til indkørselsretningen (se billede 1). Skitsen nedenfor viser den korrekte placering af afbrydere for obstruktion samt bundstop. S6 S7 S8 S10 S5

3 STENHØJ MAJOR 2 ENGLISH The below instructions indicate step by step how you ensure a trouble-free installation and a satisfactory operation. It is therefore of VITAL IMPORTANCE that you take the necessary time and care in order to ensure that the installation tolerances are not exceeded, otherwise the lift will not function effectively and you will not benefit fully from your pur - chase of the lift. NB: IF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED STRICTLY, THE LIFT IS NOT COVERED BY WARRANTY. INFORMATION FOR CONSTRUCTION ENGINEER OG ARCHITECT To allow full use of the lift capacity, the strength of the concrete floor or foundation should fulfil the following specifications: a) Load capacity: min. 550 kp/m² N/m² b) Surface spot load: 3.5 kp/cm² kn/m² c) Extraction load for expansion bolts: For Major 4000 / / : 1190 kp/bolt (3/8") 11,9 kn For Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolt (3/8") 14,1 kn INFORMATION FOR FITTER The accessory kit consists of a number of small plastic bags with a number printed on each of them. This number will be pictured by a small numbered bag. Do not, therefore, mix the contents of the different bags. EXPANSION BOLTS: For Major 4000 / / : For Major / 6000 / 7000: Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). Stenhøj order No. for set (not included in the delivery). NB: Note this arrow. The lift will throughout these instructions be shown from the drive-on direction (see picture 1) The below sketch shows correct positioning of obstruction switches and bottom limit switch. S6 S7 S8 S10 S5

4 3 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH Die folgende Montageanleitung zeigt Schritt für Schritt den Montageablauf, der einen späteren störungsfreien Betrieb gewährleistet. Es ist daher AUßERORDENTLICH WICHTIG, sich die Zeit zu nehmen, die einzuhaltenden Toleranzen ge-wissenhaft zu prüfen. Anderenfalls kann die optimale Funktion der Hebebühne nicht garantiert werden. NB: BEI NICHTBEFOLGEN DER MONTAGEANLEITUNG VERFÄLLT JEGLICHER GARANTIEANSPRUCH AUF DIE HEBEBÜHNE. AUSKÜNFTE ZUR VERWENDUNG FÜR DEN BAUINGENIEUR ODER ARCHITEKTEN Um die volle Tragkraft der Bühne ausnutzen zu können, muß der Werkstattboden folgende Forderungen erfüllen: a) Tragkraft: Min. 550 kp/m² N/m² b) Punktlast des Flächendrucks: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Ziehkraft der Bolzen: Für Major 4000 / / : 1190 kp/bolzen (3/8") 11,9 kn Für Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bolzen (3/8") 14,1 kn AUSKÜNFTE AN DEN MONTEUR Das Zubehörpaket ist auf kleine Plastiktüten verteilt, jede mit ihrer eigenen Nummer. Diese Nummer werden in dieser Anleitung als kleine nummerierte Tüten abgebiltet. Um eine schnelle und korrekte Montage ausführen zu können, ist es deshalb wichtig, den Inhalt der Plastiktüten zertrennt zu halten. EXPANSIONSBOLZEN: Für Major 4000 / / : Für Major / 6000 / 7000: Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). Bestellnr. für Set (nicht mitgeliefert). NB: Der Pfeil gibt jeweils die Einfahrrichtung in die Hebebühne an (siehe Bild 1). Die untenstehende Skizze zeigt die korrekte Plazierung der Obstruktionsschalter und des unteren Endschalters. S6 S7 S8 S10 S5

5 STENHØJ MAJOR 4 SVENSKA Nedanstående montagevägledning visar punkt för punkt, hur man skall gå til väga för erhålla ett riktigt montage och drift utan problem. Det är därför mycket viktigt att man tar sig tid till att följa de angivna toleranserna så att de inte överskrides, för annars fungerar lyften inte tillfredsställande och man kan inte utnyttja den till fullo. OBS: Om denna montagevägledning inte följes, kan lyften inte omfattas av garantin. ANVÄNDBARA UPPLYSNINGAR TILl BYGGNADSANSVARIGE: För att lyftens hela kapacitet ska kunna utnyttjas måste verkstadsgolvet uppfylla följande krav: A Belastningskapacitet: min. 550 kp/m² N/m² b) Punktbelastningskapacitet: 3,5 kp/cm² kn/m² c) Utdragningskraft för expanderbultar: Major 4000 / / : 1190 kp/bult (3/8") 11,9 kn Major / 6000 / 7000: 1410 kp/bult (3/8") 14,1 kn UPPLYSNING TILL MONTÖR: Monteringssatserna består av ett antal små, numrerade plastpåser som avbildas i anvisningen. Undvik att blanda innehållen från olika påsar. EXPANDERBULTAR: Major 4000 / / : Major / 6000 / 7000: beställnummer (ingår vid nyleveransen). beställnummer (ingår vid nyleveransen). OBS! Ge akt på denna pil. Pilen visar alltid lyftens orientering i förhållande till inkörningsriktingen (se bild 1). Skissen nedan visar korrekt placering av obstruktionsbrytarna samt bottenstopp. S6 S7 S8 S10 S5

6 5 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK Fjern transportsikring omkring kørebanerne. 1. Træk wirer og skub tværvangerne på plads under kørebanen. Stempelstang på cylinder trækkes i yderstilling for at opnå optimal wirelængde. 2. Montér de 2 mellemlægsplader Y mellem venstre kørebane og tværvange. Fastgør kørebanen (pose 2). 3. Placér højre kørebane og fastgør den midlertidigt med 4 skruer (pose 2). ENGLISH Remove the transportation retaining device around the platforms. 1. Pull cables and push cross beams in position under platform. The piston rod of the cylinder is to be pulled out to extreme position in order to achieve optimum cable length. 2. Fit the 2 shims Y between left platform and cross beam. Fasten platform (bag 2). 3. Place right platform and fasten it temporarily by means of 4 screws (bag 2). DEUTSCH Die Transportsicherung um die Fahrbahnen entfernen. 1. Die Drahtseile ziehen und die Querträger unter die feste Fahrbahn schieben. Die Kolbenstange am Zylinder zur äussersten Stellung ausziehen, um die optimale Seillänge zu erzielen. 2. Die 2 Zwischenplatten Y zwischen linker Fahrbahn und Querträger anbringen. Fahrbahn fixieren (Tüte 2). 3. Die rechte Fahrbahn plazieren und sie zeitweilig mit 4 Schrauben befestigen (Tüte 2). Avlägsna transportsäkringen runt körbanorna. SVENSKA 1. Drag lyftwirarna och lägg tvärbalkarna på plats under körbanorna. Kolvstång på cylindern dras i ytterläge för att öppnå maximal wirelängd. 2. Montera de två mellanlägena Y mellan vänstra körbanan och tvärbalken. Sätt fast körbanan (Påse 2). 3. Placera höger körbana och sätt fast den temporärt med 4 skruvar (Påse 2).

7 STENHØJ MAJOR Control post 1 2 P Y 1 1 X Major P X Y x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x x70x460

8 7 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 4. Justér kørebaner og tværvanger i vater. Krydsmål løfteren. NB: De lokale myndigheders krav til opstilling af løftere skal altid være overholdt: Afstand til væg: 50 cm Norge dog: 60 cm Sverige og Finland: 70 cm 5. Tilspænd venstre kørebane. Kontrollér at lejeplader er i lod. Hvis ikke, anvend pakkestålbånd. Mål afstand fra underkant pal til gulv (alle 4 hjørner). Er forskel mere end 10mm skal der monteres en ekstra fodplade under søjlen i det hjørne, hvor afstanden er størst. Foretages dette ikke, kan løfter ikke justeres i vater. 6. Placér wirehjul og afstandsskiver samt aksel. NB: Smør lejebøsning i wirehjul inden akslen monteres. 7. Skub palen ind i tværvangen og montér stålbånd eller 10mm bolt således, at palen holdes inde i tværvangen. ENGLISH 4. Level platforms and cross beams and measure the diagonals. Note: the requirements of the local authorities concerning installation of lifts must be respected: Distance to walls: 50 cm Norway, however: 60 cm Sweden + Finland: 70 cm 5. Fasten left platform. Check that bedplates are plumb. If not, shim up by means of steel packing band. Measure distance from lower edge ratchet to floor (all 4 corners). If different is more than 10 mm an extra base plate is to be fitted under the post of the corner where distance is the biggest. If this is not done the lift cannot be adjusted to level position. 6. Place cable pulleys, distance washers and axles. NOTE: Lubricate the bearing bush in the cable pulley before fitting the axle. 7. Push the ratchet into the cross beam and fit steel band or 10 mm bolt in order to keep the ratchet in the cross beam. DEUTSCH 4. Fahrbahnen und Querträger justieren, so daß sie waagerecht sind. Die Hebebühne kreuzmessen. NB: Immer die Anforderungen der örtlichen Behörden bzgl. Aufstellung von Hebebühnen überhalten: Wandabstand: 50 cm 5. Die linke Fahrbahn festspannen. Kontrollieren, daß die Lagerplatten senkrecht sind. Wenn nicht, sie mit Zwischenlagen (Verpackungsbändern) justieren. Den Abstand von Unterkante Klinke bis Fußboden (alle 4 Ecken) messen. Wenn der Unterschied mehr als 10 mm ist, soll eine extra Fußplatte unter die Säule in die Ecke eingelegt werden, wo der Abstand am größten ist. Wenn dies nicht gemacht wird, kann man die Bühne nicht waagerecht justieren. 6. Die Drahtseilrollen und Abstandscheiben sowie die Achsen anbringen. Hinweis: die Lagerbuchse in der Drahtseilrolle schmieren, bevor die Achse montiert wird. 7. Die Klinke in den Querträger schieben und Stahlband oder 10 mm Bolzen einsetzen, so daß die Klinke im Querträger sitzen bleibt. SVENSKA 4. Justera körbanor och tvärbalkar till vågrätt läge. Mät diagonalerna. OBS! Montera lyften med ett avstånd till vägg på minst 700 mm. 5. Drag fast vänster körbana. Kontrollera att körbanorna är i lod. Om inte, justera med hjälp av emballagets plåtband. Mät avståndet från underkant spärr till golv (alla 4 hörnen). Är skillnaden mer än 10mm skall en extra fotplatta monteras i det hörn där avståndet är som störst. Om detta inte görs, kan inte lyften justeras in i våg. 6. Placera linhjul, distansbrickor och axel. OBS! Smörj lagerbussning i wirehjul innan axeln monteras. 7. Skjut in spärren i tvärbalken och montera stålband eller en 10mm bult för att hålla spärren inne.

9 STENHØJ MAJOR 8 4 Y Y Y = Y 5 Y Y Y = Y 6 7 GREASE Major 5000 Major 6000 Major

10 9 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 8. Formontér skruer m.v. for hulskinner i søjlerne inden disse rejses. 9. Skub søjlerne på plads. 10. Montér nylonstyr. Overhold de angivne mål. 11. Montér hjælpeværktøj for eksentrikbremse (lån evt. taptite fra pose 20). ENGLISH 8. Pre-fit screws etc. for ratchet rails in the posts before raising the posts. 9. Push posts into correct position. 10. Fit nylon guides. Keep within the measures indicated. 11. Fit auxiliary tool for excentric brake (if necessary borrow a taptite from bag 20). DEUTSCH 8. Schrauben usw. für Lochschienen in den Säulen montieren, bevor die Säulen aufgerichtet werden. 9. Die Säulen auf ihren endlichen Platz schieben. 10. Nylonführungen montieren. Die angegebenen Maße einhalten. 11. Das Hilfwerkzeug für Exzentrikbremse montieren (evt. eine Taptite Schraube von der Tüte 20 leihen). SVENSKA 8. Förmontera skruvar etc för hålskenorna innan pelarna reses upp. 9. Sätt pelarna på plats 10. Montera specialverktyget. 11. Montera hjälpverktyg för exenterbromsen ( låna ev. skruv från påser 20)

11 STENHØJ MAJOR mm 5 mm Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

12 11 STENHØJ MAJOR T Montér o-ring i bund af hulskinne. 13. Montér hulskinne i top af søjle. DANSK 14. Demontér de 4 bolte fra pose 2 (se fig. 3). Montér nylonglideklodser, samt de 4 bolte for afløftesikring. 15. Montér hjælpeværktøj. Fjern stålbånd (se fig.7). Løft tværvangen, så palen går i indgreb i hulskinnen i samme niveau. Gentag dette for de øvrige 3 hjørner. Justér hulskinner, så tværvanger og kørebaner er i vater. Kontramøtrik for hulskinne spændes. 16. Pumpeanlæg monteres. 17. Demontér låg for manøvrebox. Manøvrebox monteres med M6x12 Taptite (pose 8). 12. Fit o-ring in bottom of ratchet rail. 13. Fit ratchet rail. ENGLISH 14. Dismount the 4 bolts from bag 2 (see picture 3). Fit nylon slide blocks and the 4 bolts for the retaining device. 15. Fit auxiliary tool. Remove steel band (see pict. 7). Raise cross beam to make the ratchet engage in the ratchet rail at the same height. Repeat same procedure for the 3 other corners. Adjust ratchets rails so that cross beams and platforms are level. Tighten counternut for ratchet rail. 16. Attach pump unit. 17. Dismantle cover for control box. Attach control box by means of M6x12 Taptite screws (bag 8). 12. O-ring unten an die Lochschiene montieren. 13. Lochschiene montieren. DEUTSCH 14. Die 4 Bolzen von der Tüte 2 (siehe Bild 3) wieder abmontieren. Die Nylongleitklötze sowie die 4 Bolzen für die Hubsicherung montieren. 15. Hilfswerkzeug montieren. Stahlband entfernen (siehe Bild 7). Querträger heben, so daß die Klinke in derselben Höhe in der Lochschiene in Eingriff einrastet. Dies für die anderen 3 Ecken wiederholen. Die Lochschienen justieren, so daß die Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. Die Gegenmutter für die Lochschiene festspannen. 16. Die Pumpenanlage montieren. 17. Den Deckel für die Steuerung demontieren. Steuerkasten mittels M6x12 Taptite (Tüte 8) montieren. 12. Montera o-ring i botten av hålskenorn. 13. Montera hålskenorn. SVENSKA 14. Demontera de 4 bultar från påse 2 (se bild 3). Montera nylonglidklossarna och de 4 bultarna för stoppanordningen. 15. Montera hjälpverktyg. Ta bort stålband (se figur 7). Lyft tvärbalken så att spärren går i ingrepp i hålskenan på samma nivå. Upprepa på samtliga pelare. Justera hålskenor och körbanor så att de är i våg. Spänn kontramuttern för hålskena. 16. Montera pumpenheten. 17. Demontera skyddskåpan för manöverboxen. Montera manöverboxen med M6x12 Taptiteskruv (påse 8).

13 STENHØJ MAJOR ,5 mm Max. 50 mm ,5 mm

14 13 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 19. Træk 5-leder el-kabel med jord fra top af søjle (eller bund) og ud af søjle. Tilslut el-motor i klemkasse som vist. Vigtigt! Tilslut for korrekt spænding. 20. Forbind nylonslangerne som vist. 21. Træk slanger igennem panserslangen og fastspænd den på kørebanen med spændebånd. Træk 1 x ekstra løst kabel gennem panserslangen til senere brug (se pkt. 38). NB: Påbygning af belysning, se side 35. Påbygning af hjælpeløfter, se side Etablér luftforsyning (7-10 bar) som vist i top af manøvresøjle og forbind nylonslanger til magnetventil og pressostat (A/B skal evt. ombyttes senere (se pkt. 27). Fastgør panserslange til styring som vist. ENGLISH 19. Pull the five-core electric cable with earth from top of post (or bottom) and out of post. Connect electric motor in terminal box as shown. Important! Connect to correct voltage. 20. Connect nylon hoses as shown. 21. Pull hoses through armoured hose and tighten it on platform with clip. Pull one extra loose cable through the armoured hose to be used later (see step 38). Note: Installation of lighting set, see page 35. Installation of auxiliary jack, see page Establish the air supply (7-10 bar) on top of control post as shown and connect nylon hoses to solenoid valve and pressure switch (A/B will perhaps have to be interchanged lateron). Fasten armoured hose to control unit as shown. DEUTSCH 19. Fünfleiter E-Kabel mit Erdleiter oben (oder unten) von der Säule und aus der Säule ziehen. E-Motor im Klemmenkasten wie gezeigt anschließen. Wichtig! An die korrekte Spannung anschließen. 20. Die Nylonschläuche wie gezeigt anschließen. 21. Die Schläuche durch den Panzerschlauch ziehen und diesen mittels Spannband auf den Fahrbahn festspannen. Ein extra loses Kabel durch den Panzerschlauch für spätere Verwendung ziehen (siehe Punkt 38). NB: Montage der Beleuchtung, siehe Seite 35. Montage des Hilfsheber, siehe Seite Die Luftversorgung (7-10 bar) oben in der Steuersäule wie gezeigt montieren und die Nylonschläuche an das Magnetventil und an den Druckschalter anschließen (A/B müssen evt. späterhin umgetauscht werden). Panzerschlauch wie gezeigt auf die Steurung festspannen. SVENSKA 19. Drag den 5-ledar-el-kabeln från toppen eller botten av pelaren och till manöverboxen. Anslut elmotor till kopplingsplint enligt bild. Viktigt! Koppla in rätt spänning, 400 Volt. 20. Anslut nylonslangarna så som visas. 21. Drag slangarna genom den armerade slangen och skruva fast den på körbanan med slangklämma. Dra 1st extra lös kabel genom slangen för senare bruk. (se figur 38) OBS: Installation av belysning, se sidan 35. Installation av frihjulslyft, se sidan Anslut tryckluft (7-10 bar) som visas till toppen av manöverpelaren och anslut sedan luftslangarna till magnettventilen och pressostaten (A/B kan eventuellt behövas skiftas senare (se punkt 27). Drag fast den armerade slangen till styrenheten så som visas.

15 STENHØJ MAJOR A = B = Solenoid valve Magnetventil Pressure switch Druckschalter B A A B 8 8

16 15 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 23. De 4 wireender monteres i toppen af søjlerne (pose 7). 24. Montér hydraulikslangen som vist. 25. Påfyld hydraulikolie, se drifts- og vedligeholdelsesvejledning. 26. Kun for Major : returløbslange (pose 1) monteres på studs på cylinderen. Slangen føres langs venstre kørebane, ud gennem panserlangen og monteres på studs i pumpeanlægget. 27. Lad en el-installatør tilslutte løfteren som vist (el-diagram indlagt i styringen). Aktivér hovedafbryder og tryk på OP-knap; hvis pumpe ikke giver olie (løfteren hæver sig ikke) ombyt da 2 faseledninger i styringen (se ovenfor). Hvis der samtidig blæser luft ved pal i manøvresøjle (4), ombyt da slanger A og B (se pkt. 22). 28. Overlus obstruktion i styring. Fjern montagebukkene. ENGLISH 23. Fit cable ends in top of the 4 posts (bag 7). 24. Fit the hydraulic hose as shown. 25. Fill oil tank with hydraulic oil, see operation and maintenance instructions. 26. Only for Major : fit oil return hose (bag 1) on connecting piece on cylinder. Pull hose along left platform, out through armoured hose and fit on connecting piece on pump unit. 27. Electric connection of the lift as shown must only be performed by an authorized electrician (electrical diagram in the control box). Activate main switch and push UP-button; if pump does not deliver oil (lift does not rise), interchange two phase wires in control unit (se above). If air is also blowing out at the ratchet in control post (4), interchange hoses A and B (see item 22). 28. Bridge obstruction in control unit. Remove installation trestles. DEUTSCH 23. Die 4 Drahtseilenden in die Säulenköpfe montieren (Tüte 7). 24. Die hydraulischen Schläuche wie gezeigt montieren. 25. Hydrauliköl einfüllen, siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung. 26. Nur für Major : den Rücklaufschlauch (Tüte 1) auf den Stutzen am Zylinder montieren. Den Schlauch an der linken Fahrbahn entlang führen, durch den Panzerschlauch hinaus und auf den Stutzen im Aggregat montieren. 27. Die Hebebühne von einem autorisierten Elektroinstallateur wie gezeigt anschließen lassen (Schaltplan im Steuerkasten eingelegt) Den Hauptschalter betätigen und AUF-Taster drücken; wenn die Pumpe nicht Öl gibt (Bühne hebt sich nicht), dann 2 Fasenleitungen in der Steuerung umtauschen (siehe oben). Wenn es gleichzeitig Luft an der Klinke in der Antriebsäule (4) gibt, die Schläuche A und B umtauschen (siehe Punkt 22). 28. Die Obstruktionsfunktion in der Steuerung überbrücken. Montagebökke entfernen. SVENSKA 23. Montera de 4 linändarna i toppen av pelarna. 24. Montera hydraulslangen så som visas. 25. Fyll på hydraulolja, se drifts- och underhållsinstruktion Bare för Major : returslangen (pos 1) monteras på nipplen på cylindern. Slangen dras längs vänstra körbanan, ut genom pansarslangen och monteras på nipplen i pumpaggregatet. 27. Låt en elinstallatör ansluta lyften så som visas (kopplingsschema i manöverboxen). Sätt på huvudströmbrytaren och tryck på UPP-knappen; om nu pumpen inte pumpar runt olja (lyften höjer sig inte) skifta då de två faserna på kopplingsplinten (se bild 26). Om det samtidigt blåser luft vid spärren på manöverpelaren (4), skifta då slangarna A og B (se pkt. 22). 28. Överbygla obstruktion i styrningen. Ta bort pallbockarna

17 STENHØJ MAJOR Approx. 40mm OIL x230V only 28 F1 F3 F2 L1 L2 L3 N PE X X2-1 X2-2

18 17 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 29. Kør løfteren til bundstilling derefter køres den lidt op igen således, at tværvangerne kan hvile på 4 stk. træklodser (4x4) 30. Montér hjælpeværktøj. 31. Ret søjlerne op, eventuelt ved hjælp af pakkestålbånd, kontrollér de angivne mål ved nylonstyr. ENGLISH 29. Lower lift to bottom position then raise it a little again so that the cross beams can rest on 4 wooden blocks (4x4). 30. Fit auxiliary tool. 31. Adjust posts vertically, using bits of steel packing band if necessary, check the measures indicated at the nylon guides. DEUTSCH 29. Die Bühne zur Bodenstellung senken sie dann wieder ein bischen heben, so daß die Querträger auf 4 Holzklotzen (4x4) ruhen können. 30. Das Hilfswerkzeug montieren. 31. Die Säulen aufrichten, eventuell mittels Verpackungsbänder, die angegebenen Maße an den Nylonführungen kontrollieren. SVENSKA 29. Kör lyften till botten- kör därefter upp något så att tvärbalkarna kan vila på 4st klossar (4x4). 30. Montera specialverktyget. 31. Rikta upp pelarna, eventuellt med hjälp av emballagets plåtband, kontrollera angivna mått vid nylonstyrningarna.

19 STENHØJ MAJOR Max. 0,5mm 0 - Max. 0,5mm

20 19 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 32. Benyt fastspændingshullerne i søjlens fodplade som styr, og bor huller for ekspansionsbolte. Tilspænd boltene: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Kontrollér, at søjlerne er i lod. 33. Kør løfteren op i passende højde (ca. 1m.) og parker løfteren. Kontroller at palerne går i indgreb i samme hul på alle hulskinner. Kontrollér at løfteren er i vater hvis ikke, justér hulskinne og tilpænd atter kontramøtrik Montér beslag for obstruktion (pose 16). Bemærk! Beslaget skal anbringes ved tværvangens yderside. De anvendte taptite sikres derefter med loctite. 34. Montér de 4 afbrydere for obstruktion (se placering på skitse side 1). Træk kabler fra S6 og S7 gennem venstre kørebane. 35. Montér bundstopafbryder på tværvange ved manøvresøjle. 36. Montér beslag for bundstop på manøvresøjlen som vist. ENGLISH 32. Use the base plate holes as templates and drill holes for expansions bolts. Tighten bolts at: 50 N m for Major 4000 / / N m for Major / 6000 / 7000 Check that posts are plumb. 33. Raise lift in appropriate height (approx. 1 m) and park the lift. Check that ratchets engage in same hole on all ratchet rails. Check that lift is level ifnot adjust ratchet rail and re-tighten counternut. Fit bracket for obstruction system (bag 16). Note! The bracket is to be placed on the outer side of the cross beam. Afterwards lock the taptite screws used with loctite. 34. Fit the 4 switches for obstruction system (see positioning on sketch page 2). Pull cables from S6 and S7 through left platform. 35. Fit bottom limit switch on cross beam at control post. 36. Fit bracket for bottom limit switch on control post as shown.

21 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

22 21 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 32. Die Befestigungslöchern in der Fußplatte als Steuer benutzen und Löcher für die Expansionsbolzen bohren. Die Bolzen anziehen: 50 N m für Major 4000 / / N m für Major / 6000 / 7000 Kontrollieren, daß die Bühne im Lot sind. 33. Die Bühne zur passenden Höhe heben (ca. 1 m) und sie parkieren. Kontrollieren, daß die Klinken imselben Loch auf alle Lochschienen einrasten. Kontrollieren, daß die Bühne waagerecht steht wenn nicht, die Lochschiene justieren und die Gegenmutter wieder zuspannen. Beschlag für Obstruktion (Tüte 16) montieren. Hinweis! Der Beschlag muß auf der Außenseite des Querträgers montiert werden. Danach die verwendeten Taptite Schrauben mit Loctite sichern. 34. Die 4 Schalter für Obstruktion montieren (siehe Plazierung auf Skizze Seite 3). Kabel von S6 und S7 durch die linke Fahrbahn ziehen. 35. Schalter für unteren Endschalter auf den Querträger bei der Steuersäule montieren. 36. Beschlag für unteren Endschalter auf die Steuersäule wie gezeigt montieren. SVENSKA 32. Använd hålen i pelarnas fotplattor som styrning för borrning av hålen för expanderbultarna. Spänn bultarne: 50 N m för Major 4000 / / N m för Major / 6000 / 7000 Kontrollera att pelarena är i våg. 33. Kør lyften till en passande höjd (ca 1 m) och lägg den på parkering. Kontrollera att spärrarna går i ingrepp på samma nivå på alla 4 hålstegarna. Kontrollera at lyften er vågrätt. Om inte, justera hålstegarna. Montera beslagen för obstruksion (påse 16). Obs! Skall sitta på tvärbalkens yttersida. De använda taptite skruvarna säkras därefter med loctite 34. Montera de fyra obstruktionsbrytarna ( se placering på sid 4) Dra kablar från S6 och S7 genom vänster körbana. 35. Montera bottenstoppsbrytaren på tvärbalken vid manöverpelaren. 36. Montera beslag för bottenstopp på manöverpelaren så som visas.

23 STENHØJ MAJOR M5x8 M5x S5 S6 S7 S

24 23 STENHØJ MAJOR T70755 DANSK 37. Montér samlebox for obstruktion. Demontér lus for obstruktion i styringen. 38. Forbind de 5 kabler for obstruktion og bundstop. Forbind kabel til styring. Træk kabel gennem panserslange, og montér dette på styringen. 39. Kør løfteren ned på en træklods for at kontrollere obstruktionen. Dette foretages efter tur i alle 4 hjørner. Opkørsel fra obstruktion: tryk på OP-knappen. Fjern træklods. Kør løfteren i bund. Når bundstilling er nået, holdes NED-knappen inde i 20 sek. (udluftning). Justér skruer under tværvange således, at tværvanger og kørebaner er i vater. 40. Luk for lufttilførslen. Justér wirer, således at de 4 paler går i indgreb samtidig, når OP-knappen aktiveres. ENGLISH 37. Fit connecting box for obstruction. Remove bridge for obstruction in control unit. 38. Connect the 5 cables for obstruction and bottom limit switch according to wiring diagram. Connect cable to control unit. Pull cable through armoured hose, and fit this armoured hose on control unit. 39. Lower lift onto a piece of wood to check the obstruction system, repeat the same procedure in all 4 corners. To raise lift from an obstruction: push UP-button. Remove wooden block. Lower lift to bottom position. When bottom position has been reached, keep DOWN button activated for about 20 sec. (venting). Adjust screws under cross beam until cross beams and platforms are horizontal. 40. Switch off air supply. Adjust wires to make the 4 ratchets engage simultaneously when UP-button is activated.

25 STENHØJ MAJOR Control unit JP1-5 X2-2 X S10-3 S10-2 S8-1 S8-2 S7-1 S7-2 S6-1 S6-2 S5-1 S5-2 S sec. Min. 40

26 25 STENHØJ MAJOR T70755 DEUTSCH 37. Der Anschlußdose für Obstruktion montieren. Überbrückung für Obstruktion im Schaltkasten enfernen. 38. Die 5 Kabel für Obstruktion und unteren Endschalter verbinden. Kabel an der Steuerung verbinden. Kabel durch den Panzerschlauch ziehen und es im Steuerung montieren. 39. Die Hebebühne auf einen Kantholz senken, um das Obstruktionssystem zu überprüfen, diese Überprüfung in allen 4 Ecken durchführen. Um von einer Obstruktion wegzufahren: den AUF-Taster betätigen. Holzklotz entfernen. Die Bühne zur Bodenstellung senken. Wenn die untere Stellung erreicht worden ist, den AB-Taster 20 Sek. eindrucken (Entlüftung). Die Schrauben unter den Querträgern so justieren, daß Querträger und Fahrbahnen waagerecht sind. 40. Die Luftzufuhr abschalten. Die Drahtseile so justieren, daß die 4 Klinken gleichzeitig einrasten, wenn den AUF-Taster betätigt wird. SVENSKA 37. Montera anslutningsboxen för obstruktion. Demontera lock för obstruktionsstyrningen. 38. Montera de 5 kablarna för obstruktion och bottenstopp. Koppla ihop kablarna till styrningen. Dra kabel genom slangen och montera detta på styrningen. 39. Kör ner lyften på en träkloss för att kontrollera säkerhetssystemet ; upprepa samma procedur för alla 4 hörnen. Uppkörning av lyft efter att ovanstående punkter har gjorts: tryck på UPP-knappen. Ta bort träkloss. Kör lyften till botten. När bottenläget nåtts, håll NED-knappen intryckt ca 20 sek. (urluftning). Justera skruvar under tvärbalk så att dessa kommer i våg. 40. Stäng lufttillförseln. Justera lyftwirarna så att de 4 spärrarna hakar i samtidigt när UPP-knappen aktiveras.

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel

Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Udskiftning af ballast i T5 spejle Replacement of ballast in T5 mirrors Auswechselung des Ballasts der T5 Spiegel Note: Skal udføres af en autoriseret elektriker. Note: Must be done by a certified electrician.

Mehr

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Aufbauanleitung Monteringsanvisning Assembly instructions Aufbauanleitung 11 600-0 Viktig säkerhetsinformation Pallstället måste vara fastbultat i golvet (se tillverkarens instruktioner) Bakre bärbalk måste vara fastbultad

Mehr

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray

Installation manual / Montageanleitung WBC2 splice patch with Fibertray Spleissung/Rangierung mit Fibertray Content of Assembly Instruction I. Required tools II. Required parts III. Installation Inhalt der Montageanleitung I. Benötigte Werkzeuge II. Benötigte Teile III. Installation I. Required tools: I. Benötigtes

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 2 (pages 26-52) Description: Instructions continued on How to properly change the Spider Seals

Mehr

LAF-P30. Art.nr: 172709-01

LAF-P30. Art.nr: 172709-01 SE MONTERINGSANVISNING FÖR UPPSAMLINGSKÄRL MED PUMP VIKTIGT: Läs denna anvisning innan produkten monteras och ansluts. Spara anvisnigen för framtida bruk....2 GB FITTING INSTRUCTION FOR CONDENSATE CONTAINER

Mehr

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning

WCA 3FM. Installation instruction Anleitung Installationsvejledning WCA 3FM Field bus card with BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU interface for WSC 310/320 Plus & WCC 310/320 Plus Feldbuskarte mit BACnet MSTP / RS 485 / Modbus RTU Interface für WSC 310/320 Plus & WCC 310/320

Mehr

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs www.wallmek.se info@wallmek.se Tel. +46(0)0 58580 Bultgatan 18 442 40 Kungälv, Sweden Arbetsinstruktion för hjullagerdemonteringssats 1091-21, VW T5 samt Touareg Demontering av framhjulslager 1. Demontera

Mehr

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L

D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L NN FAZON PIANO ELEGANCE ENGLISH - DEUTSCH - DANSK Item No. 951031-3-0 A D A L I F A Z O N L C R T A B L E S T A N D M A N U A L DALI UK +44 (0)845 644 3537 DALI USA +1 303 464 7000 DALI Denmark +45 9672

Mehr

Installation guide for Cloud and Square

Installation guide for Cloud and Square Installation guide for Cloud and Square 1. Scope of delivery 1.1 Baffle tile package and ceiling construction - 13 pcs. of baffles - Sub construction - 4 pcs. of distance tubes white (for direct mounting)

Mehr

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM R1 99850-170909 INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln - Anzahl Steigungen aufgrund von Schema A1 auswählen Etagenhöhe -

Mehr

torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure

torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure torqeedo heckmotorhalterung stern-motor-bracket holiday/explorer Riverstar, adventure MONTAGEANLEITUNG Assembly instructions Besitzer/Name: Owner/name: PLZ, Ort: Post code, town: Straße, Nr.: Street, nr:

Mehr

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net

Phone: 800.894.0412 - Fax: 888.723.4773 - Web: www.ctiautomation.net - Email: info@ctiautomation.net MLDSET-Mx-yy00T (T-Shape) MLDSET Komponenten (im Lieferumfang enthalten): UDC-yy00-S2 Muting Transceiver MLD530-RT2M oder MLD530-RT3M MLD-M002 oder MLD-M003 SET-AC-MTX.2-2S (T-Shape) SET-AC-MTX.2-2SA (L-Shape)

Mehr

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box MULTICAL 801 - MULTICAL 601 - MULTICAL 66-CDE Danish - English - German - Swedish i n s t a l l a t i o n Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45

Mehr

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung

Vægbeslag 40-40905-9. Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung Vægbeslag 40-40905-9 Wall Plate, Wand montage platte Montageanvisning Mounting instructions, Montageanleitung PDF 6033 / 11.02.2011 Loire straight DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme

Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme Installation manual for Conen height adjustable pylon systems for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Pylonensysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction Einleitung

Mehr

1. Allgemeine Information

1. Allgemeine Information 1. Allgemeine Information ACHTUNG! Der Betriebsdruck der Klasse 876 ist 6 bar. Sollte der Druck Ihrer Versorgungsleitung höher als 6 bar sein, muss der Druck an der Versorgungseinheit der Nähmaschine auf

Mehr

MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene

MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene MultiFlex understøttelsesliste MultiFlex bottom rail MultiFlex Distanzschiene Max. 150 cm 113,8 cm 115,5 cm Ved montering på vægge af etlags gips skal anvendes specielle skruer og rawlplugs. For single

Mehr

Installation guide Danfoss Air PC Tool

Installation guide Danfoss Air PC Tool Danfoss Heating Solutions Installation guide Danfoss Air Tool www.danfoss.com 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user: Connection by

Mehr

Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare

Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Installation manual for Conen height adjustable spring tension mechanism for interactive whiteboards Montageanleitung für Conen höhenverstellbare Federzugsysteme für interaktive Whiteboards 1. Introduction

Mehr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Bedienungsanleitung Nr. 107375 Bedienungsanleitung Satelliten Finder RL-TC-0101 Artikel Nr. 54 25 97 Instruction Manual Satellite Finder RL-TC-0101 Article No. 54 25 97 Benutzung Funktionsumfang Regelbare

Mehr

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting

Montageanleitung DORMA PT 30. Oberlichtbeschlag. Installation instruction DORMA PT 30. Overpanel patch fitting Montageanleitung DORMA PT 30 Oberlichtbeschlag Installation instruction DORMA PT 30 Overpanel patch fitting Stand/Issue 09.0 / 00331 00.5.371.6.3 Wichtige Informationen: Important information: 1 = Bauteil/Baugruppe

Mehr

OPDATERING AF LH DATALINK MODUL UPGRADING THE LH DATALINK MODULE UPPDATERING AV DATALINK AUFRÜSTUNG DES DATALINK MODULS. LH Technologies Denmark ApS

OPDATERING AF LH DATALINK MODUL UPGRADING THE LH DATALINK MODULE UPPDATERING AV DATALINK AUFRÜSTUNG DES DATALINK MODULS. LH Technologies Denmark ApS OPDATERING AF LH DATALINK MODUL UPGRADING THE LH DATALINK MODULE UPPDATERING AV DATALINK AUFRÜSTUNG DES DATALINK MODULS LH No. 012-800-DK-UK-S-D LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211

MAV SE 0920-2. Flm 30/F640. Alt. 1. Alt. 1 LEK LEK. Alt. 2. Alt. 2 LEK LEK LEK 061211 LEK 061211 MAV SE 0920-2 Konsolmontage 611759 Flm 30/F640 SE GB DE MONTERINGSANVISNING Konsolmontering INSTALLATION INSTRUCTIONS Bracketsassembly MONTERUNGSANWEISUNG Konsolenmontage 061211 061211 Monteringsanvisning

Mehr

1. Verwendung des Teilesatzes. 2. Komponenten des Teilesatzes

1. Verwendung des Teilesatzes. 2. Komponenten des Teilesatzes 1. Verwendung des Teilesatzes Der Teilesatz Elektropneumatische Mehrweite ist für Kettenstichmaschinen der Klasse 175 und 176 vorgesehen. 2. Komponenten des Teilesatzes Der Teilesatz besteht aus folgenden

Mehr

STOW Design Patrik Hansson

STOW Design Patrik Hansson STOW Design Patrik Hansson mediabänk TV bench STV200, fåtölj easy chair Kalvi, bord table Newton omslag cover STH40-1, STG75-1, STH75-2, STG40-1, STG55-4, STH100 2 mediabänk TV bench STG150, hylla shelf

Mehr

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN

C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN ) ) ) 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 3V C R 2025 C LOSE PUSH OPEN 25 222 Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska

Mehr

Century Gun. Artikelbezeichnung: Century-Pistole Part Description: Artikelnummer/ Part No.: 029-2500

Century Gun. Artikelbezeichnung: Century-Pistole Part Description: Artikelnummer/ Part No.: 029-2500 1 / 11 2 / 11 6W FNOLVWH&HQWXU\3LVWROH3DUWV/LVW&HQWXU\*XQ $UWLNHOQXPPHU 1XPPHU1R $UWLNHOEHVFKUHLEXQJ 3DUW'HVFULSWLRQ 3DUW1XPEHU 1 Haltering Retaining Ring 029-2501 2 Luft-/Peroxidkappe Air/Catalyst Cap

Mehr

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber

Bedienungsanleitung Hydraulischer Rangier-Wagenheber Einführung Geehrter Kunde, wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Wagenhebers gratulieren! Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische

Mehr

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW XBW SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10385 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION XVV SERVICE INSTRUCTION XHW SERVICEINSTRUKTION XBW NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190 www.nibe.se

Mehr

Directions. Trouble shooting

Directions. Trouble shooting Betriebsanleitung 1. Legen Sie die Uhr mit der Vorderwand auf den Tisch und öffnen Sie die Rückwand des Uhrengehäuses (A). 2. Entfernen Sie das Papier welches zwischen die Rückwand und Tonfeder geklemmt

Mehr

F1 STÅLREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 STÅLREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 STÅLREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Dobbeltopstilling...............side 5 Ekstra

Mehr

Montageanleitung / Mounting Instructions. CELSIUS M / R / V / W Rack Kit

Montageanleitung / Mounting Instructions. CELSIUS M / R / V / W Rack Kit Montageanleitung / Mounting Instructions System CELSIUS M / R / V / W Rack Kit Congratulations on your purchase of an innovative product from Fujitsu. The latest information about our products, tips, updates

Mehr

Thermalright. Macho 120

Thermalright. Macho 120 Thermalright Macho 120 Macho 120 Assembly package 4 1 4 4 4 7 5 4 4 4 1 Chill Factor 1 1 2 1 8 Macho 120 Intel 775/1155/1156/1366 Exploded View Important! Before proceeding with installation, please check

Mehr

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01

M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 1 M90/60 Spare Parts Catalog SPC-M90-01 Notice: i. The Spare Parts prices are subject to change without notice. ii. The Spare Parts & Assembly Groups are subject to change without notice. iii. The drawings

Mehr

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions

roll-up SONJA powerdisplays Aufbauanleitung Assemble instructions powerdisplay SONJA Mit Rollfunktion! Die Werbefläche rollt sich vollständig in das Display. So ist Ihre Werbung geschützt und in Sekunden wieder aufgebaut. Farbe: chrom/silber inkl. Tasche With rolling

Mehr

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG

Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG Instant Roof INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG 1 1 6 5 1 x Sides wall X Seitenwand x Front wall X 1 Vorderwand 1x x Mud guard x Windschutz x Storm strap x 7 Sturmabspannung 7x x roof x 1 Dachstange 1x x 1 Keder

Mehr

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09

HPS.04.696.10000/B Revision: 01. Hauptständer KTM 990 SM-T / SM-R '09 Center Stand KTM 990 SM-T / SM-R '09 Hauptständer KTM 0 SM-T / SM-R '0 Center Stand KTM 0 SM-T / SM-R '0 Montagehinweise Revision: 01 Mounting Instruction Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt

Mehr

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient

NEWSLETTER. FileDirector Version 2.5 Novelties. Filing system designer. Filing system in WinClient Filing system designer FileDirector Version 2.5 Novelties FileDirector offers an easy way to design the filing system in WinClient. The filing system provides an Explorer-like structure in WinClient. The

Mehr

LH DataLink Modul Version 98

LH DataLink Modul Version 98 LH DataLink Modul Version 98 Monteringsvejledning Fitting Instructions Monteringsanvisning Montageanleitung LH No. 011-800-DK-UK-S-D Vers. 1.00 LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark

Mehr

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide

300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide LevelOne WAB-5120 300Mbps Wireless Outdoor PoE Access Point/Bridge Quick Installation Guide English Deutsch - 1 - Table of Content English... - 3 - Deutsch... - 9 - This guide covers only the most common

Mehr

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät

RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät Betriebsanleitung RS232-Verbindung, RXU10 Herstellen einer RS232-Verbindung zwischen PC und Messgerät oder Modem und Messgerät ä 2 Operating Instructions RS232 Connection, RXU10 Setting up an RS232 connection

Mehr

Wasserzapfsäule Premium

Wasserzapfsäule Premium Wasserzapfsäule Premium Montagehinweise und Technische Informationen Wasserzapfsäule Premium (Seite 2-3) Installation instructions and technical information Premium water pump (Page 4-5) 1. Allgemeine

Mehr

Produktinformation 201407_182PNdeen

Produktinformation 201407_182PNdeen Produktinformation 201407_182PNdeen Deutsch Seite 1-2 English page 3 4 Produkt Information POWER LIFT HL 2.35 NT DT Fahrzeuge und Transporter werden immer schwerer, von der Automobilindustrie und den Autohäusern

Mehr

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40 - R51

Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40 - R51 Am Schwimmbad 8 95326 Kulmbach Tel. 09221 / 95620 Fax 09221 / 956222 e-mail: verkauf@taubenreuther.de Anbauanleitung Seilwindenanbausatz Fitting instruction winch mounting kit Nissan Navara 2,5L D401 D40

Mehr

PNEUMATISCHE PUMPEN PNEUMATIC PUMPS

PNEUMATISCHE PUMPEN PNEUMATIC PUMPS BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge Tel. 057/33 48 36 Fax 057/33 61 27 info@pomac.be internet: www.pomac.be EINLEITUNGSSCHMIERSYSTEM MIT VOLUMETRISCHEN DOSIERVENTILEN FÜR

Mehr

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits

Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits Application of EN ISO 13849-1 in electro-pneumatic control systems Hazards and measures against hazards by implementation of safe pneumatic circuits These examples of switching circuits are offered free

Mehr

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich?

KURZANLEITUNG. Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? KURZANLEITUNG Firmware-Upgrade: Wie geht das eigentlich? Die Firmware ist eine Software, die auf der IP-Kamera installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Nach dem Firmware-Update stehen Ihnen

Mehr

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide

Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide Schnell-Start-Anleitung Quick Start Guide 3 1. Cube anschließen Schließen Sie den Cube an die Stromversorgung an. Verbinden Sie den Cube mit dem Router. Die Power- und die Internet-LED beginnen zu blinken,

Mehr

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges

Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche 9Angles + Flanges Winkel + Flansche/Angels + Flanges 367 Damit es sicher um die Ecke geht Turning the corner safely 1 2 368 Winkel + Flansche/Angels + Flanges Praktische Winkelverschraubungen

Mehr

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2

Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0 D-42855 Remscheid Fax: ++49 (0)2191/907-141 Bedienungsanleitung Instruction Manual K 106/1 & 2 WE.3347_C Version 1.c 7/01 Auf dem Knapp 46 Tel.: ++49 (0)2191/907-0

Mehr

UWC 8801 / 8802 / 8803

UWC 8801 / 8802 / 8803 Wandbedieneinheit Wall Panel UWC 8801 / 8802 / 8803 Bedienungsanleitung User Manual BDA V130601DE UWC 8801 Wandbedieneinheit Anschluss Vor dem Anschluss ist der UMM 8800 unbedingt auszuschalten. Die Übertragung

Mehr

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!!

!!! UNBEDINGT BEACHTEN!!! Produktinformation 201501_197PAdeen Deutsch Seite 1 5 English page 6 10 Solldaten-Update Achsvermessung 2015 WA 900 / 920 / 020 / 950 / 970 CURA S 800 / 860 / 060 / 900 / 960 WAB01 / WAB 02 CCT / RoboLigner

Mehr

Spare Parts Ersatzteile Elément de rechange Reservdelar 1998

Spare Parts Ersatzteile Elément de rechange Reservdelar 1998 Production: Fakta Sweden HEAD OFFICE Esbe AB Box SE-0 Reftele Sweden Tel + - 0 Fax + -0 00 Email: Sales@esbe.se Internet: www.esbe.se FRANCE Esbe SARL, rue Palestro FR-9 00 Pantin France Tel + 0 0 Fax

Mehr

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features:

Produktion: The Creation: Zur Herstellung: Das Besondere: Det særlige: Special Features: eisenfrank feuerobjekte Zur Herstellung: Purer, warm gewalzter Stahl wird als Werkstoff für die Feuerobjekte verwendet. Die Oberflächen werden belassen, so wie diese aus dem Stahlwerk kommen. Oder es

Mehr

CABLE TESTER. Manual DN-14003

CABLE TESTER. Manual DN-14003 CABLE TESTER Manual DN-14003 Note: Please read and learn safety instructions before use or maintain the equipment This cable tester can t test any electrified product. 9V reduplicated battery is used in

Mehr

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28

0020059302_00 Eastern Europe,11/2010. Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Spare parts catalogue Ersatzteilkatalog 0020059302_00 Eastern Europe,11/2010 Wall-hung boilers eloblock Elektro-Wandheizgeräte eloblock VE 6 VE 9 VE 12 VE 14 VE 18 VE 21 VE 24 VE 28 Content - Inhalt VE6

Mehr

Installation Instructions

Installation Instructions EN DE Installation Instructions WLAN Installation Kit, 300 Mbps, 5 GHz, 16 dbi AK-4 Wireless Kit Scope of delivery Junction box AK-4 (1x) 1 Connection board AK-4 CB with 12VDC power supply unit (1x) 2

Mehr

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC

fastpim 1 H fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC fast switching H bridge module Features: - 1 Phase Input Rectifier Bridge - 1 Phase fast switching IGBT + FRED full H bridge - NTC Copyright by Vincotech 1 Revision: 1 module types / Produkttypen Part-Number

Mehr

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25)

Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25) Knowledge Base Article Type: Instructions Haarup Mixers, Instructions for; Changing the Spider Seals Part 1 (pages 1-25) Description: Instructions on How to properly change the Spider Seals on Haarup Mixers.

Mehr

CS-30 CPU-holders CS-30 CPU-Halter

CS-30 CPU-holders CS-30 CPU-Halter CPU Holder by Our modern, high quality CPU holders are easy to install and can be adapted for use with both large and small cabinets. The holders provide you and your employees with an efficient, ergonomically

Mehr

FOX EXHAUST SYSTEMS//

FOX EXHAUST SYSTEMS// FOX EXHAUST SYSTEMS// MONTAGEANLEITUNG V1106 Renault Clio II ENDSCHALLDÄMPFER Artikelnummer: RE071022-xxx 1. Lieferumfang: 1x 1x M8 1x 1xHaltegummi 1xM8x25 1x 58,5mm 1x48,5mm 1x43,5mm 1x Ø9mm 1xZusatzhalter

Mehr

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes.

Software-Update Version 1.0.10 manual. In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. Software-Update Version 1.0.10 manual In order to keep your door systems updated, please proceed with the following changes. 1. Exchange CPU -Z1 (E60-0228-10) by the new one you already received. Front

Mehr

Tillverkning & Monteringsanvisning Manufacturing & Assembly instructions Herstellung & Montageanleitung

Tillverkning & Monteringsanvisning Manufacturing & Assembly instructions Herstellung & Montageanleitung S C A N DINA V I A N G L A S S I NNOV A TIO N S Aqua Monteringsanvisning RÖDLÖGA Tillverkning & Monteringsanvisning Manufacturing & Assembly instructions Herstellung & Montageanleitung BO 5200405, 5200406,

Mehr

CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP

CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP ANLEITUNGEN // INSTRUCTIONS CONTROLLER RECEIVER REPEATER PAIRING SLIM CLIP BEDIENUNGSANLEITUNG // INSTRUCTION MANUAL MONTAGEANLEITUNG // ASSEMBLY INSTRUCTION MONTAGEANLEITUNG // ASSEMBLY INSTRUCTION KOPPLUNG

Mehr

truck and bus spare parts for Mercedes Benz

truck and bus spare parts for Mercedes Benz truck and bus spare parts for 02/2013 Achse / Axle 63 450 187 AIR SPRING BASE 357 320 15 34 63 450 188 AIR SPRING BASE 393 320 10 18 21 401 019 BALL BEARING 004 981 43 05 06.32489.0051 FAG 32018 63 451

Mehr

FOX EXHAUST SYSTEMS//

FOX EXHAUST SYSTEMS// FOX EXHAUST SYSTEMS// MONTAGEANLEITUNG V2397/ V2398 Opel Adam ENDSCHALLDÄMPFER/ VORSCHALLDÄMPFER Artikelnummer: OP210005-xxx / OP210000-VSD 1. Lieferumfang: 1x 1x 1x 1xVerbindungsrohr 2 1xVerbindungsrohr

Mehr

spare parts for Mercedes Benz

spare parts for Mercedes Benz spare parts for 02/2013 Achse / Axle 63 451 424 BOOT KIT W 123 W 126 126 350 03 37 63 451 425 BOOT KIT W 140 140 350 11 37 63 451 426 BOOT KIT 210 357 00 91 210 357 01 91 11 000 007 ENGINE MOUNTING 124

Mehr

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal

Uhrenbeweger Watch winders. Crystal Uhrenbeweger Watch winders Crystal Sehr geehrter Kunde, unsere Uhrenbeweger sind so konstruiert, dass sie trotz kompakter Abmessungen nur geringe Laufgeräusche verursachen. Jeder Antrieb erzeugt jedoch

Mehr

USBASIC SAFETY IN NUMBERS

USBASIC SAFETY IN NUMBERS USBASIC SAFETY IN NUMBERS #1.Current Normalisation Ropes Courses and Ropes Course Elements can conform to one or more of the following European Norms: -EN 362 Carabiner Norm -EN 795B Connector Norm -EN

Mehr

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis

HIR Method & Tools for Fit Gap analysis HIR Method & Tools for Fit Gap analysis Based on a Powermax APML example 1 Base for all: The Processes HIR-Method for Template Checks, Fit Gap-Analysis, Change-, Quality- & Risk- Management etc. Main processes

Mehr

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch

User Manual Bedienungsanleitung. www.snom.com. snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter. English. Deutsch English snom Wireless Headset Adapter snom Schnurlos-Headset-Adapter Deutsch User Manual Bedienungsanleitung 2007 snom technology AG All rights reserved. Version 1.00 www.snom.com English snom Wireless

Mehr

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1

SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 Diamond Aircraft Industries G.m.b.H. DAI SID4-020/1 N.A. Otto-Straße 5 Page 1 of 2 A-2700 Wiener Neustadt 06-Sep-2004 SERVICE INFORMATION NO. SID4-020/1 SUPERSEDES SERVICE INFORMATION NO. SID4-020 I. TECHNICAL

Mehr

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus

Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Parameter-Updatesoftware PF-12 Plus Mai / May 2015 Inhalt 1. Durchführung des Parameter-Updates... 2 2. Kontakt... 6 Content 1. Performance of the parameter-update... 4 2. Contact... 6 1. Durchführung

Mehr

Worx Landroid - Software Update

Worx Landroid - Software Update Worx Landroid - Software Update WORX Landroid Software Update für Anwender 30.04.2015 Website: www.worxlandroid.com Direct Direkter Link Link for auf the Update: Update: https://www.worxlandroid.com/en/software-update

Mehr

SCRUBTEC 343.2 E. Stückliste Deutsch. Model: SCRUBTEC 343.2 E ALT

SCRUBTEC 343.2 E. Stückliste Deutsch. Model: SCRUBTEC 343.2 E ALT Model: ALT Stückliste Deutsch Inhalt GENERAL SYSTEM 3 FRISCHWASSERSYSTEM 5 FILTER AND WHEELS SYSTEM 7 SCHMUTZWASSERSYSTEM 9 HANDLE AND DASHBOARD SYSTEM 11 SQUEEGEE AND LIFT SYSTEM 13 Bürstensystem 15 VERDRATUNGSSYSTEM

Mehr

Coverstitch Binder 3. / 8 " (10mm)

Coverstitch Binder 3. / 8  (10mm) 1 PFAFF coverlock.0, coverlock 4.0 HUSQVARNA VIKING HUSKYLOCK S21, HUSKYLOCK S25, SINGER 14T970 CoverStitch machine Contents: 1. 10mm ( /8") Binder 2. Presser foot. Mounting Plate and screws 4. Thumb screws

Mehr

Ausgleichshalter / Compensation Holder

Ausgleichshalter / Compensation Holder usgleichshalter / Compensation Holder usgleichshalter Produkt-Eigenschaften: usgleichshalter für HSK und SK Für Werkzeuge mit Weldon Spanfläche Produkt-Vorteile: Korrektur von Rundlauffehler und chsfehler

Mehr

Beipackzettel Instruction leaflet

Beipackzettel Instruction leaflet Beipackzettel Instruction leaflet Montage an einen Wandarm Mounting to wall arm Pepperl+Fuchs GmbH Antoniusstr. 21 D-73249 Wernau Germany Tel.: +49(0) 621 776-3712 Fax: +49(0) 621 776-3729 www.pepperl-fuchs.com

Mehr

Moldau, 40-42010-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6050 / 01.01.2011

Moldau, 40-42010-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6050 / 01.01.2011 Moldau, 40-42010-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung 1 PDF 6050 / 01.01.2011 Anbefalede montage mål: * Vandtilslutning ½ ballofix ** Afløb ø32 *** Dimensioner i forhold til en montagehøjde

Mehr

Spinnakerbom-byggsats, end-for-end

Spinnakerbom-byggsats, end-for-end 595-533-SET 2009-04-15 Spinnakerbom-byggsats, end-for-end Monteringsinstruktion for spinnakerbommar Verktyg som behövs: Bågfil Borrmaskin Borr Ø 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Beräkna längden på

Mehr

Serviceinformation Nr. 05/10

Serviceinformation Nr. 05/10 Serviceinformation Nr. 05/10 vom: 05.08.2010 von: GRC 1. Strömungswächter für Grundwasseranlagen Ab sofort können anstelle der Seikom Strömungswächter GF Schwebekörper Durchflussmesser mit Reed Kontakt

Mehr

HAMOSTEEL YACHT EQUIPMENT TLF. +45 74 42 17 10 FAX. +45 74 43 34 20

HAMOSTEEL YACHT EQUIPMENT TLF. +45 74 42 17 10 FAX. +45 74 43 34 20 Katalog pr. 01.01.04 Side 1 Alle forpulpitter - agterpulpitter- håndløb - trin - kan også leveres med denne type kuglefødder. Da skal De opgive nummer på det ønskede produkt + med fod 3 UH Alle Bugkörpe

Mehr

5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE!

5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE! 5 TFT LCD MONITOR LCM 1250 BEDIENUNG / OPERATION ACHTUNG FAHRER! CAUTION! NICHT WÄHREND DER FAHRT AUF DEN BILDSCHIRM SEHEN! DON T WATCH AND DRIVE! Sicherheitshinweise 1. Achten Sie darauf, dass durch die

Mehr

Manual Positioning Systems

Manual Positioning Systems M anue l l e Po si tio n iers y s t e me Manual Positioning Systems Linearversteller LT...4-4 linear translation stages LT Kreuztische MT...4-5 XY translation stages MT Hubtische HT...4-6 vertical translation

Mehr

i 90 -Adapter als Zubehör erhältlich 90 adapter Available as accessory Montageanleitung RJ45-Buchse Installation instruction RJ45-Jack 1/8

i 90 -Adapter als Zubehör erhältlich 90 adapter Available as accessory Montageanleitung RJ45-Buchse Installation instruction RJ45-Jack 1/8 RJ-uchse RJ-Jack RJ-uchse ohne 90 -dapter RJ-Jack without 90 adapter Seite & Mounting instruction page & Demontageanleitung Seite Disassembling instruction page RJ-uchse mit 90 -dapter RJ-Jack with 90

Mehr

E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P

E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P E R S A T Z T E I L L I S T E HKY 100 LVIP WASCHBOY V I P Weidner Reinigungssysteme OHG Steinbeisweg 29 74523 Schwäbisch Hall Tel.: (0791) 9 50 12-0 Fax: (0791) 5 47 42 e-mail: info@weidner-cleaning.com

Mehr

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå=

p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= p^db=`oj===pìééçêíáåñçêã~íáçå= Error: "Could not connect to the SQL Server Instance" or "Failed to open a connection to the database." When you attempt to launch ACT! by Sage or ACT by Sage Premium for

Mehr

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe

Cameraserver mini. commissioning. Ihre Vision ist unsere Aufgabe Cameraserver mini commissioning Page 1 Cameraserver - commissioning Contents 1. Plug IN... 3 2. Turn ON... 3 3. Network configuration... 4 4. Client-Installation... 6 4.1 Desktop Client... 6 4.2 Silverlight

Mehr

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time

Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time Write your name here Surname Other names Edexcel IGCSE German Paper 1: Listening Centre Number Candidate Number Tuesday 10 May 2011 Afternoon Time: 30 minutes plus 5 minutes reading time You do not need

Mehr

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3

1. General information... 2 2. Login... 2 3. Home... 3 4. Current applications... 3 User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines Inhalt: User Manual for Marketing Authorisation and Lifecycle Management of Medicines... 1 1. General information... 2 2. Login...

Mehr

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13

Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Anleitung zur Schnellinstallation TFM-560X YO.13 Table of Contents Deutsch 1 1. Bevor Sie anfangen 1 2. Installation 2 Troubleshooting 6 Version 06.08.2011 1. Bevor Sie anfangen Packungsinhalt ŸTFM-560X

Mehr

Mathematics (M4) (English version) ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Gymnasium. Code-Nr.:

Mathematics (M4) (English version) ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Gymnasium. Code-Nr.: Gymnasium 2. Klassen MAR Code-Nr.: Schuljahr 2005/2006 Datum der Durchführung Donnerstag, 6.4.2006 ORIENTIERUNGSARBEIT (OA 11) Gymnasium Mathematics (M4) (English version) Lesen Sie zuerst Anleitung und

Mehr

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F

Produktinformation Access Upgrade Video. Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F Produktinformation Access Upgrade Video Product information Access licence for video upgrade AUV 870-0 T AUV 870-0 F 1+2 100-1216 V1.1.2 1216-11-1159 MAC-Adresse D4-E3-2C-XX-XX-XX 3+4 press click 2 5 6

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank

Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank Austausch Saugschlauch am CUBE-Dieseltank GB Exchange of suction hose of CUBE diesel tank 137.0109.301 / 06.14 / Rn CEMO GmbH In den Backenländern 5 D-71384 Weinstadt Tel. +49 7151 9636-0 Fax +49 7151

Mehr

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT

RBE SPLIT MAV 1351-1 RBE SPLIT MONTERINGSANVISNING RUMSENHET RBE SPLIT INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT RBE SPLIT MAV 1351-1 231892 SE MONTERINGSANVISNING RUMSENHET GB INSTALLATION INSTRUCTIONS ROOM UNIT DE MONTAGEANWEISUNG RAUMEINHEIT LEK MONTERINGSANVISNING Allmänt Rumsenhet fungerar som en extern display med inbyggd

Mehr

KOBIL SecOVID Token III Manual

KOBIL SecOVID Token III Manual KOBIL SecOVID Token III Manual Einführung Vielen Dank, dass Sie sich für das KOBIL SecOVID Token entschieden haben. Mit dem SecOVID Token haben Sie ein handliches, einfach zu bedienendes Gerät zur universellen

Mehr

Vinkelbeslag. Angle connectors. Winkelverbinder V4PL V2 PL V13 V11 V12 V10 S35 V14 V15 V21 V26. Perforated angle plates S35PL K3 K4

Vinkelbeslag. Angle connectors. Winkelverbinder V4PL V2 PL V13 V11 V12 V10 S35 V14 V15 V21 V26. Perforated angle plates S35PL K3 K4 Vinkelbeslag Angle connectors Winkelverbinder V1 V2 V2 PL V3 V4 V4PL V7 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V21 V26 S35 S35PL M1 M2 Perforated angle plates K2 K3 K4 LV1 P1-8 Heavy load angles P1-10 P1-12 P2-10

Mehr

Part No. 206-01S DV Studio rig basic - follow focus system

Part No. 206-01S DV Studio rig basic - follow focus system E2035095 E0514095 E1128166 E2032011 E2030166 E1818095 S1874095 S1870095 S1797095 Focus drive All rights reserved by Filmtechnik Alfred Chrosziel GmbH. Extracts may only be taken with permission. Modification

Mehr

Kuhnke Technical Data. Contact Details

Kuhnke Technical Data. Contact Details Kuhnke Technical Data The following page(s) are extracted from multi-page Kuhnke product catalogues or CDROMs and any page number shown is relevant to the original document. The PDF sheets here may have

Mehr