Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Jazyk a kultúra číslo 1/2010. M. Fedorko: Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah. Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU,"

Transkript

1 Trendelenburg a Kierkegaard: Zvláštny vzťah Richard Purkarthofer (Rakúsko / Dánsko) Marián Fedorko, Filozofická fakulta PU, Asi iba máloktorý mysliteľ spomedzi súčasníkov Sörena Aabye Kierkegaarda si z jeho strany zaslúži toľké uznanie ako Friedrich Adolf Trendelenburg ( ). 1 Pre oboch je typická ambivalentnosť, ktorá sa u nich prejavuje vo vzťahu k Hegelovi. Názorné vyjadrenie tejto ambivalentnosti nájdeme v Trendelenburgovej práci Logická otázka (Die logische Frage), kde porovnáva Hegelov systém s impozantnou budovou: Kto raz svojim duchovným okom zhliadol veľkosť a majestátnosť tejto stavby vytvorenej z jedinej myšlienky, odhodlá sa túto stavbu haniť až vtedy, keď ho nadobudnuté poznanie prinúti presunúť svoju pozornosť z celého valiaceho sa množstva na krehký základ, na ktorom ono stojí. 2 V Záverečnom nevedeckom dodatku opisuje Kierkegaardov pseudonym Johannes Climacus presne definovaný, rozumne zoradený a dobre zdôvodnený systém filozofických tvrdení taktiež pomocou metafory prevzatej z architektúry. Zároveň tu zaznieva tá istá pochybnosť týkajúca sa spoľahlivosti základov tohto systému, a to vtedy keď Climacus píše o úbohom súkromnom učiteľovi, ktorý býva v podkrovnej izbičke tejto obrovskej stavby a zrazu len čo sa rozpúta prudká búrka ho prepadne strašná predtucha, že so základmi nie je čosi v poriadku. 3 Tak Trendelenburg ako aj Kierkegaard prechovávajú voči Hegelovi ten najhlbší rešpekt a jeho filozofické počiny na nich nie len že robia veľký dojem, ale sú nimi aj veľmi ovplyvnení. Na druhej strane ho však obaja ostro kritizujú v mnohých aspektoch, 4 napr. v súvislosti s krehkým základom jeho systému. Hegelianizmus tu teda zanechal svoje stopy a to nezávisle od toho, či bol iba vonkajškovo akceptovaný a pri adaptácii bola pozmenená jeho vnútorná podstata, ako to bolo v prípade dánskych hegeliánov, alebo jeho odmietanie a obrana pred ním prispeli k vnútornému zblíženiu sa s ním. 1 Po Kierkegaardovej smrti boli v jeho knižnici zaevidované tieto Trendelenburgove knihy: Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata, Lipsko1826 (kat. č. 842), Logische Untersuchungen, Berlin 1840 (kat. č. 843, kúpená 15. januára 1844; citáty a odkazy na túto prácu budú v ďalšom texte uvádzané pod skratkou LU), Elementa logices Aristotelicae, Berlin 1842 (kat. č. 844, kúpená 13. februára 1843), Erläuterungen zu den Elementen der aristotelischen Logik, Berlin 1842 (kat. č. 845, kúpená 13. februára 1843), Die logische Frage in Hegel s System, Leipzig 1843 (kat. č. 846, kúpená 7. mája 1843), Niobe, Berlin 1846 (kat. č. 847), Geschichte der Kategorienlehre, Berlin 1846 (kat. č. 848), Aristoteles de anima libri tres, Jena 1833 (kat. č. 1079, kúpená 18. decembra 1844). Podčiarknuté a zvýraznené pasáže v Kierkegaardovom vlastnom exemplári Trendelenburgových Erläuterungen sú zaznamenané v Pap. V C 10. Kierkegaardove práce sú citované z nemeckého vydania jeho zobraných spisov (Gesammelte Werke GW1) ako aj z dánskeho vydania (Søren Kierkegaards Skrifter SKS a Søren Kierkegaards Papirer Pap.) a označované skratkami uvedenými za zoznamom literatúry. 2 Die logische Frage in Hegel s System. Zwei Streitschriften. Von Adolf Trendelenburg, Leipzig: F.A. Brockhaus 1843 (prvý krát uverejnené v Neue jenaische allgemeine Literaturzeitung, apríl 1842, č. 97 a n., a február 1843, č. 45 a n.). 3 GW1 AUN 1, 55 / SKS 7, s Por. Adolf Trendelenburg: Logische Untersuchungen, Zv. I-II, Berlin: Bethge 1840 (LU), druhé a tretie rozšírené vydanie z roku 1862 resp. 1870, LU I, s. VI. Čo sa týka Kierkegaarda, jeho kritika Hegela sa stala až akousi encyklopedickou poučkou, no zdá sa, že v súčasnosti, sa opäť detailnejšie skúma a precizuje.

2 Kto teda bol tento mysliteľ, ktorého Kierkegaard na viacerých miestach nazýva hlbokým a rozvážnym mysliteľom, a ktorý disponoval skvelým vzdelaním dosiahnuté prostredníctvom Grékov? 5 Na rozdiel od Kierkegaarda, ktorý bol prvou generáciou akademikov vo svojej rodina, sa Trendelenburg narodil do rodiny učencov, lekárov a štátnych úradníkov. 6 Svoje štúdium začal v roku 1822 v Kieli, v 1823 odchádza do Lipska a v 1824 do Berlína, kde svoje štúdium v roku 1826 ukončuje dizertáciou o platónskej náuke o ideách. Študoval širokú paletu predmetov a väčšinou u prvotriednych učiteľov. Jeho učiteľmi boli Johann von Berger, Hegel, Schleiermacher a Henrich Steffens, históriu študoval u Friedricha Christopha Dahlmanna, grécku filológiu a filozofiu u Gottfrieda Hermanna, Augusta Boeckha a Immanuela Bekkera, cirkevné dejiny u Augusta Neandera, germánsku a nordickú mytológiu u Friedricha von der Hagen a porovnávaciu jazykovedu u Franza Boppa. Zaoberal sa tak sanskritom a gótštinou ako aj matematikou, fyzikou, meteorológiou a astronómiou. Jeho hlavným záujmom bol predovšetkým Platón a Aristotelés, no živo sa zaujímal aj o prírodné vedy a ich dejiny. Kierkegaarda môžeme na rozdiel od neho jednoznačne označiť za samouka, ktorý nemá ani partnerov do diskusie, a preto si ich musí a v tom sa prejavuje ako moderný mysliteľ vymyslieť v dôkladne premyslenom pletenci spisov vydávaných pod pseudonymami a pod vlastným menom. K prírodovedným otázkam sa Kierkegaard vyjadruje iba príležitostne a aj to diletantsky. Od 1826 do 1833 bol Trendelenburg domácim učiteľom vo Frankfurte nad Mohanom, v roku 1933 sa stáva mimoriadnym profesorom v Berlíne, v 1837 profesorom pre praktickú filozofiu taktiež v Berlíne a 1846 členom Berlínskej akadémie vied. Ako učenec cítil aj povinnosť, aktívne sa politicky angažovať. 7 Trendelenburga môžeme naozaj charakterizovať ako hlbokého a rozvážneho mysliteľa a Kierkegaard to rozpoznal a oceňoval. Sám výstižne charakterizuje svoj vzťah k tomuto nemeckému filozofovi v jednom denníkovom zápisku z roku 1847: Neexistuje žiaden moderný filozof, ktorý by bol pre mňa taký užitočný ako Trendelenburg. V tom čase, keď som písal Opakovanie, som od neho ešte nič nečítal a teraz, po tom ako som ho čítal, vidím to všetko o mnoho jasnejšie a zreteľnejšie. Vytvoril som si k nemu zvláštny vzťah. 8 V tom istom roku si zaznamenáva Kierkegaard vo svojich poznámkach: Je to neuveriteľné, aký užitočný je pre mňa Trendelenburg. Teraz dostávam aparát pre to, čo som vymyslel už pred niekoľkými rokmi. 9 V nasledujúcom texte sa pokúsim ozrejmiť, čo mohol 5 V Journal JJ: 288 v SKS 18, s. 231, zaznamenané pri čítaní (komentáru k) De anima, pravdepodobne v decembri 1844; Pap. VI B 29, s. 110 a n. Ďalej je to poznámka pochádzajúca z prípravného konceptu k Záverečnému nevedeckému dodatku, kde sa nachádza aj citát z Trendelenburgových Erläuterungen, s. 69; ďalej Pap. VI B 54,21 (v SKS K7, 284 a n.), ako aj v ďalšom prípravnom koncepte k Záverečnému nevedeckému dodatku, GW1 AUN 1, s Bližšie k Trendelenburgovej biografii: Ernst Bratuschek: Adolf Trendelenburg, Berlin: Verlag von F. Henschel 1873 a Peter Petersen Die Philosophie Friedrich Adolf Trendelenburgs. Ein Beitrag zur Geschichte des Aristoteles im 19. Jahrhundert, Hamburg Stručné informácie, ktoré sa však viac zameriavajú na Trendelenburgov vzťah k Dánsku, nájdeme aj v R. Purkarthofer: Trendelenburg. Traces of a Profound and Sober Thinker in Kierkegaard s Postscript, v: Kierkegaard Studies. Yearbook 2005, Walter de Gruyter: Berlin und New York, 2005, s K Trendelenburgovmu pôsobeniu vo verejnom živote pozri: Antonia Ruth Weiss: Friedrich Adolf Trendelenburg und das Naturrecht im 19. Jahrhundert, Lassleben: Kallmünz 1960, s Journal NB:132 v SKS 20, s Not13:55 v SKS 19, s Poznámka zaznamenaná vo februári 1847 sa vzťahuje na lektúru Trendelenburgovej práce Geschichte der Kategorienlehre.

3 Kierkegaard rozumieť pod tým aparátom pre jeho vlastné myslenie a na konci tohto článku predstavím skôr esejistickým spôsobom divergujúce ciele, ktoré si kládli obaja myslitelia, aby som priblížil, prečo tento aparát ponechal Kierkegaard z väčšej časti nevyužitý. Kierkegaard si bezprostredne pred svojou druhou cestou do Berlína 10 zadovážil Trendelenburgov malý, polemicky ladený spis Die logische Frage. Iba raz ho spomína priamo a síce vo svojom náčrte k Pojmu úzkosti a jeho poznámka sa pôvodne vzťahuje na vysvetlenie úlohy, ktorú hrá negativita v logike. Jeho pseudonym Vigilius Haufniensis sa tu vyjadruje proti hegeliánskemu chápaniu negativity ako určujúcej sily dialektickej metódy. Aby dosiahli nejaký pohyb v rámci logiky, pozmenili hegeliáni pojem negativity do takej miery, že neoznačoval už len negáciu, ale aj kontrapozíciu. A na tomto mieste odkazuje Haufniensis na Trendelenburgov spis: Pozn. Ak si chce niekto vytvoriť presnejšiu predstavu neoprávneného použitia negativity v logike, chcel by som ho odkázať na dva polemické spisy pod názvom Die logische Frage in Hegels System. Trendelenburg je našťastie výnimočne dobre vzdelaný gréckou filozofiou, a preto nie je zvyknutý na to, aby sa za svoje peniaze nechal odbaviť táraním. 11 Tu odkazuje na stranu 14 a spomínaného spisu. Pre Kierkegaarda je charakteristické, že Trendelenburga dáva do súvislosti s gréckou filozofiou a to ako protiklad špekulatívnej filozofie, ktorú o pár miest ďalej odsúdi ako sofistickú. Kierkegaard opakovane charakterizuje a dehonestuje spolu s Platónom sofistov práve za to, že si dali platiť peniaze za svoje bezobsažné táranie. Z hľadiska obsahu ide o to, že Trendelenburg rozlišuje medzi logickým určením negativity ako iba formálnou negáciou a ontickou negáciou ako reálnou opozíciou. 12 Zatiaľ čo formálna negácia v oblasti čistého myslenia zostáva v platnosti, je ontické určenie reálnej opozície vždy odkázané na názornosť, ktorú čisté myslenie nemôže nikdy uchopiť, iba za jedného predpokladu. Ide tu o zotrvávanie na rozlišovaní medzi kontrárnymi a kontradiktorickými výrazmi, ako s ním pracuje klasická logika. A iba vyhnutie sa rozlíšeniu medzi protikladom a kontradikciou umožňuje Hegelovi vniesť do logiky pohyb. Môžeme to ilustrovať na známom a Hegelom viackrát použitom príklade: aby sme pochopili pojem severného magnetického pólu, sme nútení evidovať aj jeho južný pól. Jeden sa definuje prostredníctvom svojho protikladu resp. prostredníctvom svojho proťajšku. Tak Trendelenburg ako aj Kierkegaard by s tým súhlasili. Upozornili by však na to, že čisté myslenie môže iba konštatovať, že sever len implikuje nie-sever (kontradiktorický pojem). Ale o juhu ako jeho protiklade môžeme hovoriť až vtedy, keď zohľadníme čosi empirické (teda niečo, čo Trendelenburg nazýva reálna opozícia a Haufniensis kontrapozícia ). Ale práve to leží podľa Hegela za hranicou čistého myslenia. Ak však musíme siahnuť po názornosti, aby sme do logiky dostali pohyb t.j. do nutného, dialektického vývinu pojmov zo seba samých potom to už nie je imanentný pohyb. To isté by potom platilo aj o Hegelovom ontologickom prechode od ničoho k bytiu. Práve túto námietku opakuje Climacus v Záverečnom nevedeckom dodatku a to s odvolaním sa na Trendelenburga: 10 V nedeľu, 7. mája Na druhý deň cestoval Kierkegaard do Berlína a zostal tam do 30. mája. 11 Pap. V B 49, s. 6; por. aj SKS K4, s. 366 a n. 12 Por. Trendelenburg: Die logische Frage, cit. dielo, s. 15 ako aj LU I, s. 31 a s. 12.

4 To, že Hegel vo svojej logike toto nezohľadňujúc neustále zapája do hry aj predstavu [t.j. názornosť pozn. aut.], ktorá až príliš jasne pochádza z konkrétnosti a blízkosti, ktoré pán profesor, priečiac sa tak nutnému prechodu, zakaždým potrebuje, aby sa dostal ďalej, je samozrejme chyba, na ktorú Trendelenburg tak majstrovsky poukázal. 13 Dokázaním tohto úskoku získavajú tak Trendelenburg ako aj Kierkegaard pôdu pre námietku voči samopohybu čistého myslenia, ktorý zároveň sám vytvára bytie. 14 Obaja dôsledne dodržiavajú prísne oddelenie určení myslenia od určení bytia. Popierajú ich identitu, nie však to, že myslenie a bytie majú spoločný základ. Trendelenburg vidí tento spoločný základ v pohybe, ktorý opisuje aj ako činnosť 15. Climacus v konaní, ktorému pripisuje existenciálny význam: Každý individuálny život je inkomensurabilný, nezlučiteľný s pojmom; tým najvyšším preto nemôže byť život filozofa k čomu sa teda viaže táto inkomensurabilita? ku konaniu to, čo majú všetci ľudia spoločné je vášeň. 16 Obaja pracujú so základným predpokladom, že už neplatí identita myslenia a bytia, ktorá je implicitným základom celej západnej filozofie Parmenidom explicitne vyjadrená a nakoniec Hegelom rozšírená v poslednom monumentálnom vzmachu tejto myšlienky. Hegel vidí identitu myslenia a bytia v absolútnom duchu v čistom myslení zatiaľ čo Trendelenburg popiera túto identitu a princípom prieniku oboch sfér robí pohyb, Kierkegaard zase konanie. 17 Tým sú ešte obaja poplatný tradícii, ktorá už skôr spomínanému krehkému, otriasajúcemu sa základu chce pomôcť novým, o niečo lepším zdôvodnením. Kierkegaard nakoniec úpúšťa od novovekého hľadania fundamentum inconcussum, keďže v ňom vidí iba zúfalý manéver človeka so zámerom poistiť sám seba. Pri tom sa obracia ku skôr novoplatónstvom inšpirovanému hľadaniu pôvodu a zdroja reality. Problém počiatku potom nie problémom princípov a odôvodnení. Tento horizontálny model vytvárania a kauzálnych prepojení reality nahrádza vertikálnym modelom: z potenciálne neustále prítomného pôvodu získava realita kvalifikáciu, ktorú potrebuje. Ďalšiu podobnosť medzi Trendelenburgom a Kierkegaardom nájdeme v ich chápaní hraníc myslenia. Trendelenburg k tomuto poznamenáva: Ľudské myslenie chápe samo seba ako 13 GW1 AUN 2, 1 / SKS 7, s Kierkegaard nie je jediný, ktorý postupuje podľa tejto Trendelenburgovej argumentácie. Rudolf Haym píše v práci Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Entwickelung, Wesen und Werth der Hegel schen Philosophie, Verlag von Rudolph Gaertner: Berlin 1857, s. 320: Táto dialektika, hovorí nám Hegel, nie je ničím iným ako princípom všetkého prírodného a duchovného života vôbec. V skutočnosti je to práve naopak: práve prírodný a duchovný život je princípom tejto dialektiky. Ňou sú tajomným spôsobom odmeňované všeobecné určenia myslenia a práve tým sa ruší ich strnulosť, stávajú sa ohybné, elastické a schopné vývoja, nadobúdajú zdanie reality, charakter konkrétnosti, zbavujú sa svojej pevnej previazanosti s Ja, s kritikou a vedomím samého seba. A v poznámke pokračuje: Je známe, že zásluhu má na tom Trendelenburg, ktorý vo svojich Logických skúmaniach na to prvý krát poukázal., s Neskôr nájdeme tie isté tvrdenia aj Wilhelma Diltheya a Karla Löwitha. 14 Por. Die dialektische Methode, LU I, 23-99, s LU II, s Pap. IV C s Práve to je revolučný zlom, ktorý sa udial v myslení 19. storočia. Bližšie k tomu Karl Löwith: Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts. Marx und Kierkegaard, 2. vydanie, W. Kohlhammer Verlag: Stuttgart 1950 [1941].

5 konečné myslenia a predsa sa snaží prekročiť tieto medze. 18 To nám pripomína formuláciu, ktorú nájdeme vo Filozofických drobnostiach a v Konečnom nevedeckom dodatku. V Drobnostiach je to takto: Najväčším paradoxom myšlienky je chcieť objaviť niečo, čo sama myslieť nemôže. Táto vášeň myslenia je v myslení všade prítomná. 19 V Konečnom nevedeckom dodatku sa objavuje formulácia, ktorá už nepripomína Trendelenburga: Myslenie sa snaží dostať nad seba samého preto, aby objavilo paradox [ ] To najvyššie, čo ľudské myslenie môže chcieť, je dostať sa nad seba samého do paradoxnosti. 20 Poznámka pod čiarou k tomuto miestu nám ozrejmí, že aj táto formulácia je v súlade s Trendelenburgom, pretože myslenie, o ktoré tu ide, ako tu Kierkegaard tvrdí, nie je objektívnou špekuláciou a čistým bytím. Kierkegaardove poznámky, ako napríklad táto, sú celkom zjavne koncipované v tom zmysle, že tu ide o istú formu myslenia inklinujúcu k iracionalizmu. Musíme však upozorniť, že tak u Trendelenburga ako aj u Climaca ide o racionalitu, ktorá by bola schopná vytýčiť pôsobnosť a hranice ľudského myslenia a v tom zmysle by bola autonómna. Tak Climacus, ako aj Trendelenburg určujú chápanie tejto racionality v kontexte akéhokoľvek možného, racionálneho poznania Boha: Ak môžeme poznávať Boha iba prostredníctvom podmieneného a on sám nie je ničím podmieneným, ak sa všetky naše určenia myslenia pohybujú spočiatku vždy v konečnosti a vyjavujú tým nedostatočnosť konečnosti, aby takto poukázali na nekonečnosť, tak musí dochádzať k protirečeniu zakaždým, keď myslíme na Boha. 21 Neskôr to Kierkegaardov pseudonym Anti-Climacus detailnejšie rozpracuje v spise Nácvik kresťanstva v tom zmysle, že ak sa má tento nemysliteľný Boh zjaviť ľudskému mysleniu, môže k tomu dôjsť iba v znamení protirečenia. Pre oboch mysliteľov zohráva protirečenie ústrednú úlohu iba v tejto otázke. Myslenie je charakterizované tým, že chce myslieť na niečo, čo nie je prístupné myšlienkam. Myslenie preto vedie tak u Trendelenburga ako aj u Kierkegaarda k protirečeniu, len čo sa chce myslieť na Boha. Nemôže nás teda prekvapovať, že obaja odmietajú akýkoľvek dôkaz Boha. V prípade ontologického dôkazu sa ich námietky opierajú o imanentnosť myslenia a prísne oddelenie myslenia a bytia. O rôznych formách ontologického dôkazu Boha píše Trendelenburg: Nech už sa jednotlivé tieto pojmy pochopia akokoľvek, nech už každý z nich má svoje vlastné nedostatky, všetky majú jeden spoločný nedostatok. Všetky tieto pojmy sme si len mysleli a teda aj v nich obsiahnuté bytie sme iba mysleli. To všetko končí v myslení. Čo nás teda núti všetky tieto myšlienky považovať za reálne a určiť ich za reálne. Táto nutnosť nevychádza zo samotného dôkazu, ale má zrejme svoj pôvod v iných úvahách. Tento dôkaz teda nie je dôkazom. Ak chceme uchopiť Boha v rámci formálneho myslenia a to z myslenia samotného, nedostaneme sa takto ku žiadnemu bytiu, pretože od bytia sa tu práve odhliada LU II, s GW1 PB, 35 / SKS 4, s. 243; Filosofické drobky aneb drobátko filosofie, preložila Marie Mikulová Thulstrupová, Votobia: Olomouc 1997, s GW1 AUN 1, 97 / SKS 7, s LU II, s LU II, s. 340.

6 Podobné vyjadrenia nájdeme aj u Kierkegaarda, aj keď nie vždy môžeme predpokladať, že sú formulované v závislosti od Trendelenburga, keďže sčasti boli zaznamenané ešte skôr ako sa Kierkegaard zoznámil s Trendelenburgovými textami. O to pochopiteľnejšie je Kierkegaardove nadšenie pri čítaní Trendelenburgových textov, o ktorých sa domnieva, že v nich nájde aparát pre niektoré svoje myšlienky. 23 Odhliadajúc od doposiaľ spomínaných obsahových a terminologických podobností by som sa teraz chcel v krátkosti zamerať na metodologický aspekt. Tak Trendelenburg ako aj Kierkegaard prikladajú veľký význam nepriamemu dôkazu. Tento dôkaz ex hypotheseis má svoj pôvod v gréckej dialektike a odtiaľ ho prebrala aj starogrécka matematika, aby sa nakoniec adaptoval aj medzi filozofmi. Nepriamy dôkaz nájdeme napr. v Menónovi a na mnohých ďalších miestach u Platóna. Z formálnej stránky ho však opísal až Aristotelés (Prvé analytiky 40 b 25 a n. a 41a 22 a n.). Nepriamy dôkaz prináleží do oblasti dialektiky a nie vedy (epistémé), keďže prvé princípy sa nedajú dokázať priamo resp. geneticky. A keďže sa Trendelenburg sa vo svojich Logických skúmaniach (Logische Untersuchungen) zaoberá základnými princípmi logiky, a práve tie nie je možné dokázať priamo, sú pre neho nepriame dôkazy veľmi dôležité. Kierkegaard si to poznamenáva v jednom denníkovom zázname: Tie najvyššie princípy sa dajú dokázať iba nepriamo (negatívne). Túto myšlienku nájdeme často u Trendelenburga v jeho Logických skúmaniach. Pre mňa je dôležitá ako akýsi skok ako aj preto, že nám ukazuje, že to najvyššie sa dá dosiahnuť iba ako hranica. 24 Kierkegaard označuje nepriame dôkazy často ako argumenty e concessis. Tento druh argumentov nachádzame u Kierkegaarda na viacerých úrovniach. Určujú celú štruktúru Filozofických drobností a majú kľúčové postavenie v Knihe o orlovi. V Konečnom nevedeckom dodatku sa často začínajú formuláciami ako dajme tomu, že... alebo predpokladajme.... Aj v tomto prípade situuje Kierkegaard Trendelenburga do blízkosti gréckej dialektiky, aby ju potom postavil proti špekulatívnej dialektike. Tieto podobnosti a obsahové zhody však nesmú prekrývať rozdiely. Hoci obom mysliteľom ide o realitu, sledujú pri tom rôzne ciele. Trendelenburgovi ide o epistemologické otázky a otázky teórie vedy a v konečnom dôsledku o to, aby podal jednotný opis reality. Táto jednotnosť implikuje pre Trendelenburga to, že veda vedie neustály dialóg s vlastnými dejinami, že pracuje akumulatívne, a že povedané neskorším výrazom existuje akási logika skúmania platná pre všetko budúce skúmanie. Tento jednotný opis a preskúmanie reality sa má dosiahnuť bez toho, aby pri tom tu Trendelenburg protirečí Hegelovi spoluúčinkovalo absolútne vedenie či čisté myslenie, v rámci ktorých sa bytie a myslenie myslia ako identické. Kierkegaard má inú motiváciu pre hľadanie reality. On hľadá niečo, čo by bolo schopné nanovo kvalifikovať realitu človeka. Trendelenburg rozvíja svoj organický pohľad na svet resp. organický svetonázor. 25 Ten môžeme označiť ako teleologický, nakoľko účel vo význame svet ovládajúceho faktora [ ] tvorí základné línie nášho organického pohľadu na svet, podľa ktorého je duch tvorivou dušou vecí a veci sú nástrojmi ducha. Pri tom, podľa Trendelenburga, pretrváva 23 Pap. VIII 2 C 1, z februára Denníkový záznam JJ: 266 z roku 1844 v SKS 18, s Bližšie k tomu: J. Wach Die Typenlehre Trendelenburgs und ihr Einfluß auf Dilthey, Tübingen 1926.

7 viera v harmóniu celku, v ktorej sa rozpoltenosť rozpúšťa do jednoty ducha. 26 Tento postoj je blízky aristotelovskej tradícii, ale predsa značne nezvyčajný pre dobu, v ktorej biologické vedy ešte nezačali opätovne diskutovať o takýchto teleologických explanačných modeloch. S tým, čo tu Trendelenburg uvádza by zrejme úplne súhlasil aj Kierkegaard, ale tomu nejde o nejakú jednotnú metódu, ktorá by odhalila a opísala, ako je poprepájaný tento jeden svet, jedna realita. Jemu ide o jednoduchú a elementárnu jednotu ľudského bytia, v ktorej sa rozpúšťa rozpoltenosť zúfalstva a to v pohybe, ktorému zodpovedá prechod od potenciálne celostného a zdravého ku skutočne celostnému a zdravému. Na rozdiel od Trendelenburgovho teleologického chápania môžeme u Kierkegaarda hovoriť o eschatologickom chápaní. Človek nechápe svoju vlastnú realitu na základe svojej minulosti ani na základe vopred daného účelu, ale na základe toho, čím by mohol byť a čo má očakávať vzhľadom na posledné veci. Obom mysliteľom je však jasné, že neuskutočnená jednota reality, či už teleologicky alebo eschatologicky formulovaná, sa u človeka žijúceho v časnosti síce predpokladá, ale je v jeho konečnosti nedosiahnuteľná. Trendelenburg k tomu poznamenáva: Touto myšlienkou sa prenášame cez pole skúsenosti. Pretože kam sa len pozrieme, všetko je neúplné a čiastkové. 27 Kierkegaardov pseudonym Johannes Climacus narážajúc na Prvý list Korintským (I Kor 13,9) taktiež vyjadruje túto myšlienku takto: ak je život človeka v časnosti, potom je eo ipso čiastkový. 28 Literatúra: Collins, James: The Mind of Kierkegaard, Princeton University Press: Princeton, New Jersey 1983 [1953], s a s Come, Arnold B.: Trendelenburg s Influence on Kierkegaard s Modal Categories, Inter Editions: Montreal Diem, Hermann: Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard, Evangelischer Verlag: Zürich 1950, s (angl. Kierkegaard s Dialectic of Existence, Oliver and Boyd: Edinburgh 1959, s ). Dietz, Walter: Trendelenburg und Kierkegaard. Ihr Verhältnis im Blick auf die Modalkategorien, v: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie 34 (1992), s Fabro, Cornelio: Aristotle and Aristotelianism, v: Bibliotheca Kierkegaardiana 6, Reitzels: Kopenhagen 1981, s , najmä s González, Darío: Trendelenburg: An Ally against Speculation, v: Kierkegaard and His German Contemporaries, tome 1, Ashgate: Aldershot und Burlington 2007, s Høffding, Harald: Philosophien i Tydskland efter Hegel, Gyldendalske Boghandel: Kjøbenhavn 1872, s LU II, s LU II, s Pretože k tejto prízemnosti človeka patrí aj to, že je časný a nemôže bez prerušenia viesť život večnosti v časnosti. A ak je jeho život v časnosti, tak je eo ipso čiastkový. Ak je čiastkový, tak je spojený s rozptýlením a v tomto rozptýlení je vzdialený od svojho vzťahu k Bohu alebo v nie je taký silný, ako v silnom okamžiku sústredenia. (GW1 AUN 2, 200 / SKS 7, s. 445). I Kor 13, 9-10: Lebo len zčiastky poznávame, len zčiastky prorokujeme, ale keď príde, čo je dokonalé [to teleion] pominie sa, čo je zčiastky. (Písmo sväté Nového zákona, Spolok svätého Vojtecha: Trnava 1947, s. 471).

8 Message, Jacques: Kierkegaard, Trendelenburg; La logique et les catégories modales, v: Kairos Nº 10, 1997, s Purkarthofer, Richard: Trendelenburg. Traces of a Profound and Sober Thinker in Kierkegaard s Postscript, v: Kierkegaard Studies. Yearbook 2005, Walter de Gruyter: Berlin und New York 2005, s Ruttenbeck, Walter: Sören Kierkegaard. Der christliche Denker und sein Werk, 1929, s Schmidt, Josef: Hegels Wissenschaft der Logik und ihre Kritik durch Adolf Trendelenburg, Johannes Berchmans Verlag: München Weiss, Antonia Ruth: Friedrich Adolf Trendelenburg und das Naturrecht im 19. Jahrhundert, Lassleben: Kallmünz Skratky: AUN Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift (1846), Zv. 1-2, v GW1. GW1 Gesammelte Werke, preložené a vydané Emanuelom Hirschom, Hayo Gerdesom a Hansom-Martinom Junghansom, 36 oddelení v 26 zväzkoch a Register, Eugen Diederichs Verlag: Düsseldorf/Köln (textovo identické dotlače: GTB ( ) ). LU Logische Untersuchungen, Zv. I-II, Berlin: Bethge 1840, druhé a tretie rozšírené vydanie 1862 resp ktl. Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards Bogsamling, ed. H. P. Rohde, Det Kongelige Bibliotek: Kopenhagen Pap. Søren Kierkegaards Papirer, 2. rozš. vydanie. Ed. Niels Thulstrup et al., Gyldendal: Kopenhagen, PB SKS Philosophische Brocken (1844), v GW1. Søren Kierkegaards Skrifter, ed. Niels Jørgen Cappelørn et al., Gads Forlag: Kopenhagen 1997 a n. Abstract In one of his journals, Søren Kierkegaard remarked that there is no modern thinker from whom he has profited so much as from Trendelenburg. This article illuminates the way in which Kierkegaard employs Trendelenburg s writings in his own critique of speculative dialectics by juxtaposing it with Greek dialectics. The article explores the role of negativity, the Hegelian selfproduction of concepts, the identity of thinking and being, as well as the limitations of thought, which is central to the critique of speculative thought. Finally, some of the main differences between the German philosopher and the Danish thinker will be pointed out.

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice

VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice FILOZOFIA STATE Roč. 65, 2010, č. 2 HEIDEGGER A DEJINY FILOZOFIE VLADIMÍR LEŠKO, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ, Košice LEŠKO, V.: Heidegger and the History of Philosophy FILOZOFIA 65, 2010,

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet :

Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok Ú v a h y nad. listom Ž i d o m. Mikuláš Zavilla. Internet : f Publikácia 16...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2015 Ú v a h y nad listom Ž i d o m Mikuláš Zavilla Internet : www.zmenaarast.sk 1 Zamyslenia - List Židom (autor Mikuláš Zavilla) Mnohí sa zamýšľajú

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

KANT A PROBLÉM POLITIKY

KANT A PROBLÉM POLITIKY FILOZOFIA Roč. 63, 2008, č. 2 KANT A PROBLÉM POLITIKY ĽUBOMÍR BELÁS, Katedra filozofie FF PU, Prešov BELÁS, Ľ.: Kant and the Problem of Politics FILOZOFIA 63, 2008, No 2, p. 131 The paper offers a discussion

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Osud ľudstva na prahu

Osud ľudstva na prahu Heinz Eckhoff Osud ľudstva na prahu Antroposofia v rozhodnutiach našej doby J. Ch. Mellinger Verlag Stuttgart Obsah Predslov I. Prekračovanie prahu - osud ľudstva 1. Fenomény prahovej situácie 2. Postaviť

Mehr

Poznámka autorov internetovej stránky

Poznámka autorov internetovej stránky Poznámka autorov internetovej stránky Dielo Ľudovíta Štúra Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí uverejňujeme v znení, ako bolo publikované v diele: ŠTÚR, Ľ.: Nárečie slovenské alebo potreba

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková

PREDHOVOR. Jaroslava Matláková PREDHOVOR Školám sa veľmi často vyčíta, že nepripravujú pre život, ale v školách pripravujú žiakov s encyklopedickými znalosťami. Táto veta však nie je úplne pravdivá. Aby žiak mohol uspieť v praktickom

Mehr

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera

Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Oskar Borgman-Hansen Mystérijné drámy Rudolfa Steinera Prednáška pre Slovenskú antropozofickú spoločnosť Bratislava 05.-08.09.2002 Pôvodné nemecké texty boli prevzaté z: Rudolf Steiner: Mysteriendramen

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Philosophie des 19. Jahrhunderts. Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt. Grundkurs Philosophie 9. Zweite, durchgesehene Auflage

Philosophie des 19. Jahrhunderts. Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt. Grundkurs Philosophie 9. Zweite, durchgesehene Auflage Emerich Coreth Peter Ehlen Josef Schmidt Philosophie des 19. Jahrhunderts Grundkurs Philosophie 9 Zweite, durchgesehene Auflage Verlag W. Kohlhammer Stuttgart Berlin Köln Inhalt A. Von Kant zum Deutschen

Mehr

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA

EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA EPOCHY V ŽIVOTE JOHANNA GOTTFRIEDA HERDERA Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Johann Gottfied Herder (25. august 1744-18. december 1803) výrazne ovplyvnil európske dianie koncom 18. a v prvej polovici 19. storočia.

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Meditácia základného kameňa

Meditácia základného kameňa Heinz Zimmermann Meditácia základného kameňa 1.máj 2004, Bratislava Prepis prednášky nebol prednášajúcim autorizovaný a je preto určený len na študijné účely pre záujemcov o antropozofiu. Prepísal: Martin

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf.

Extract of the Annotations used for Econ 5080 at the University of Utah, with study questions, akmk.pdf. 1 The zip archives available at http://www.econ.utah.edu/ ~ ehrbar/l2co.zip or http: //marx.econ.utah.edu/das-kapital/ec5080.zip compiled August 26, 2010 have the following content. (they differ in their

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE

O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE O ČOM JE VETA A ČOMU VO VETE ROZUMIEME: BOLZANO VERZUS FREGE František Gahér 1. Bolzanova kritika obsahu a rozsahu pojmu: pojem nie je jednoznačne určený jeho časťami Bolzano podrobil kritike tradičný

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA 2/2007. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo 2/2007 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VHÚ Bratislava 2007 Príspevky vyjadrujú názory autorov a nemusia byť totožné

Mehr

UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU

UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU UMENIE AKO POHYB PROTI NIHILIZMU DIZERTAČNÁ PRÁCA ERIK MARKOVIČ Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra filozofie a dejín filozofie systematická filozofia 2.1.2. Školiteľ: Prof.

Mehr

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ

KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ KOLOBEH ROKA A SEDEM UMENÍ Sergej O. Prokofieff PREDSLOV Nasledujúce opisy tvoria obsah prednášky, ktorá bola prednesená na viacerých miestach. Pôvodne boli zamýšľané ako doplnenie a pokračovanie mojej

Mehr

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade

1/ Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade G ymplušák 1/2014-2015 Študentský časopis Gymnázia P. U. Olivu v Poprade Náš deň S str. 6 Známy neznámy str. 11 Gympel má talent str. 12 Editoriál Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu v Poprade REDAKCIA

Mehr

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1

Spravodlivý a milosrdný Boh v Knihe Exodus 1 1 1 Ctený otec biskup a ctení bratia kňazi! Vlastnosti Boha spravodlivý a milosrdný sú bezpochyby všetkým dobre známe. Súvis medzi a vzájomné prepojenie medzi nimi je a ostáva nám neraz veľkou neznámou.

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

A.1. Náboženská didaktika ako veda

A.1. Náboženská didaktika ako veda A.1. Náboženská didaktika ako veda 1. Od katechetiky ku náboženskej didaktiky zaciatky katechetiky po Tridentskom koncile (1545-1563): vznikajú rôzne koncepcie systematického vzdelávania vo viere detí

Mehr

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103

Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Víťazstvo Srdca JEŽIŠ ŽIJE! Rodina Panny Márie 2015(II)/č. 103 Prosme Pannu Máriu, ktorá bola tichým svedkom smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša, aby nás voviedla do veľkonočnej radosti. Pápež František,

Mehr

Article traduit du français en russe par Natalia Balandina

Article traduit du français en russe par Natalia Balandina 1 Article traduit du français en russe par Natalia Balandina, : - -,,,,., Abstract This article is a praxeological analysis of the task of the translator as a mediator between author and reader. constraints,

Mehr

Historický časopis, 57, 1, 2009

Historický časopis, 57, 1, 2009 O B S A H Š t ú d i e Š u c h, Juraj: Frank Ankersmit: Naratívna logika a historická reprezentácia... 3 Č a r n o g u r s k á, Marina: Lao c, zakladateľ čínskeho taoizmu, vo svetle novoodhalených historických

Mehr

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53.

akadémia Správy SAV Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam 53. akadémia 1. 2017 Správy SAV 53. ročník Osobnosť vedy a techniky Imrich Barák Ústav molekulárnej biológie SAV Čím viac pochybujem, tým viac sa posúvam akadémia SPRÁVY SAV 1. 2017 V tomto čísle Voľby do

Mehr

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!!

ČAUTE, ŠTUDÁCI. č.3 január 2006 POZOR VÝZVA!!! Časopis študentov Gymnázia Dr. Daxnera vo Vranove n.t. č.3 január 2006 ČAUTE, ŠTUDÁCI Prázdniny ubehli ako školského roka. Veríme, vás prekvapí 3.číslo Ale nepredbiehajme, Za všetky príspevky najhlavnejší,

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric...

Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmeric... 1 z 78 23. 12. 2012 7:51 Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej DUCHOVNÁ STUDNICA Zostavil Clemens Brentano Upravila Paola Giovettiová Preložila Jana Sarňáková Dobrá kniha

Mehr

Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1

Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1 Inauguračná prednáška Ľubomír Belás Katedra filozofie IFE, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Kantova filozofia kultúry a fenomén multikulturalizmu 1 Vážený pán predseda vedeckej rady,

Mehr

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY Ľalii, Kráľovnej čistoty 1 2 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 3 Emil Páleš Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou, 1995 4 DUCHOVNÁ ÚLOHA

Mehr

Priestor a ja: Reflexia dozoru a politickej kontroly rodovo rozdeleného priestoru

Priestor a ja: Reflexia dozoru a politickej kontroly rodovo rozdeleného priestoru CLAUDIA REICHE, ANDREA SICK Priestor a ja: Reflexia dozoru a politickej kontroly rodovo rozdeleného priestoru Abstrakt Dozor a politická kontrola sa odohrávajú na mieste či už ide o geopolitický priestor,

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE

PRAMENE ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE FILOZOFIA PRAMENE Roč. 67, 2012, č. 1 ŠLOMO BEN JEHUDA IBN GABIROL: FONS VITAE O diele. Fons vitae (Prameň života) je latinským prekladom pôvodne po arabsky napísaného diela Kitáb janbú al-chaját Šlomo

Mehr

Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína

Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína Isidorova XI. kniha Etymológií a antická medicína Známy, pôvodom chorvátsky historik medicíny, M. Grmek rozlišoval tri druhy historiografie medicíny, vedeckú (iatrocentristickú), historickú (sociologickú

Mehr

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ?

ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? ŽIVOT MÁNÍHO LEMURIA DIONÝZIOS AREOPAGITA JE PEKLO VEČNÉ? Štvrťročník pre uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 10 leto 1996 Najlepším rozkazom je vlastný príklad 2 Hovoří javor se svými dlanitými

Mehr

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím

FILOTEA. Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons. C. Taramasso, Rím Sv. FRANTIŠEK SALESKÝ Návod k nábožnému životu Preložil JÁN KOVÁČ Štvrté vydanie FILOTEA Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím 1989 Nihil obstat: Štefan Vrablec, censor delegatus Imprimatur: Mons.

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie

Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka. Uvedenie Rôzne prístupy k pochopeniu perikopy o obetovaní Izáka (Gen 22, 1-19) 1 David Benka Uvedenie Len málo príbehov je obdobne známych a môže sa pochváliť takými bohatými dejinami výkladu ako ten, ktorý nájdeme

Mehr

[Rez. von Magnus Schlette in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 56 (2011), ]

[Rez. von Magnus Schlette in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 56 (2011), ] Dr. Markus Kleinert Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien Universität Erfurt Postfach 90 02 21 99105 Erfurt Tel.: 0361 7372837 E-Mail: markus.kleinert@uni-erfurt.de Publikationsliste

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI

P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI 36 2 P. Šebastián Labo SJ RÓBERT BEZÁK PRAVDA O ODVOLANOM ARCIBISKUPOVI Samizdat A. D. 2014 3 Šebastián Labo, 2014 Samizdat 2014 4 VENOVANIE Excelencia, milý pán nuncius, srdečná vďaka za šesť rokov Vašej

Mehr

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie. Lucia Beňušková UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie Lucia Beňušková BIBLICKÉ ZÁKLADY EKOLOGICKEJ ŠPIRITUALITY Bakalárska práca Vedúci práce: Pavel Vojtěch

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA

JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS VIERA CIRKV V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA VIERA CIRKV JOSEF NEUNER HEINRICH ROOS V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA DOBRÁ KNIHA Josef Neuner Heinrich Roos VIERA CIRKVI V ÚRADNÝCH DOKUMENTOCH JEJ MAGISTÉRIA Prepracovali KARÍ. RAHNER, SJ a KARL-HEINZ

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Ľubomír Belás. Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. Ku Kantovým sociálno-teoretickým názorom

Ľubomír Belás. Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. Ku Kantovým sociálno-teoretickým názorom Ľubomír Belás Prešovská univerzita v Prešove Od obcianskej ˇ spolocnosti ˇ a politického spolocenstva ˇ k morálnemu celku. V spoločenskom styku je všetka ľudská cnosť drobný peniaz a je dieťaťom ten, čo

Mehr

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77

Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA. Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Viťazstvo Srdca V PÁNOVI STE SA STALI SVETLOM. ŽITE AKO DETI SVETLA Rodina Panny Márie 2010 (VI)/č. 77 Urob mňa i všetkých, ktorí sú z kameňa a z dreva, živými ľuďmi, v ktorých je prítomná tvoja láska.

Mehr

História vzťahov medzi vedou a vierou. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava

História vzťahov medzi vedou a vierou. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava História vzťahov medzi vedou a vierou Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Dekan CMBF UK, Bratislava Vzťah medzi vedou a vierou má v histórii mnohorakú podobu. Je to ovplyvnené aj tým, že náboženské pravdy majú

Mehr

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Časopis Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc. PhDr.

Mehr

Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1. Ján Letz

Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1. Ján Letz Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske 1 Ján Letz Považujem za skutočne providenciálne, že Svätý Otec Benedikt XVI. venoval svoju prvú encykliku Deus Caritas est 2 otázke

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ

Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Štúdie Ľubomír Belás Prešovská univerzita v Prešove Kantova praktická filozofia v kontexte súcasnosti ˇ Svet by sa mal vybrať na krížovú výpravu proti nerovnosti, inak nás čaká veľa sociálnych konfliktov

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

Arteterapia so seniormi

Arteterapia so seniormi Inštitút vzdelávania v arteterapii Občianske združenie Terra therapeutica Inovačné prístupy vo výtvarnej výchove, arteterapia dvojročné štúdium akreditované ministerstvom školstva SR Arteterapia so seniormi

Mehr

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Arbeitsbibliographie Literatur Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952 Ders., Vorlesungen über die Philosophie der Religon, Band 1, Stuttgart 1965 Ders., Vorlesungen

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Dedičstvo bohov. Erich von Däniken. Po kozmických stopách" okolo sveta. Predslov

Dedičstvo bohov. Erich von Däniken. Po kozmických stopách okolo sveta. Predslov Erich von Däniken Dedičstvo bohov Po kozmických stopách" okolo sveta Predslov Svetom letí jedna téma. Nesporne a jednoznačne. Prežívam to denno-denne. V mojej kancelárii už nie je možné pokojne pracovať.

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod

Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1. Úvod Svedkovia Jehovovi ako pastoračný problém 1 Úvod Organizácia Svedkov Jehovových patrila a aj dnes patrí medzi malé náboženské spoločenstvá v našej republike. Možno aj preto bola často podceňovaná a prehliadaná.

Mehr

Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia

Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská a dimenzia George Virsik Už v roku 1982 zahájil Michael Novak jednu svoju prednášku konštatovaním, že ku koncu druhej svetovej vojny nie veľa ľudí by bolo

Mehr

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN

Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Roč. XII. č. 45 EMPATIA BULLETIN Odbor poradensko-psychologických služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave. Slúži na komunikáciu a informovanie

Mehr

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54

Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI. Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Víťazstvo Srdca PRIJATÍ DO MATKY CIRKVI Rodina Panny Márie 2007 (I)/č. 54 Objavili poklad katolíckej viery Milí čitatelia, pri Ježišových slovách, ktorými sa lúčil: Duch Svätý vás vovedie do všetkej pravdy,

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU:

pohľady Na ostrove Molokai Sme dvaja Robo Grigorov Alžbeta Sommerbauer... A POZDRAVUJTE MI DOMOVINU 3/2001 Z OBSAHU: pohľady 3/2001 Z OBSAHU: ročník XV Na ostrove Molokai Začiatkom februára tohto roku navštívil Peter Žaloudek, náš krajan zo Slovenska, žijúci vo Viedni, už po štvrtý krát havajský ostrov Molokai. Dodnes

Mehr

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania Príspevok charakterizuje a na konkrétnych príkladoch vizualizuje základné termíny citovania

Mehr

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen Züüü E Lm ü Fm Sw 2. v A Züüü Sw E Lm ü Fm m 2 Hö-CD (Ao-CD) öm Sü vo A B-S Fü S- w ü G. 14 Lko 2 Ao-CD S Hövä (Tx L) Sü Ü m ü 900 Foo Akk w m Sw M L Fom A4 / 352 S / ISBN N. 978-3-033-01173-1 www.-. o

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Wilhelm Philosoph Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr