JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí"

Transkript

1 JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005

2 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka a literatúry LinGos vzdelávacie centrum v Bratislave JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Zborník príspevkov z II. Konferencie s medzinárodnou účasťou máj 2005 Bratislava Bratislava 2005

3 JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Zborník príspevkov z II. Konferencie s medzinárodnou účasťou Zostavovatelia Executive Editors Prof. PhDr. Richard Repka, CSc. doc. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. Recenzenti Reviewers PhDr. Daniel Lančarič, PhD. PhDr. Milan Žitný, CSc. Vydal: RETAAS, s.r.o. Bratislava Technická redakcia: Lingos D.M. Bratislava Nakladateľ: LINGOS, D.M. Bratislava Prvé vydanie, náklad 100 ks Bratislava 2005 Za odbornú a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú jednotliví ISBN:

4 Obsah ÚVOD...7 I. PREDNÁŠKY V PLÉNE...8 Eva Tkáčiková K PREHISTÓRII VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV NA SLOVENSKU (SLOVO NA ÚVOD)...9 Ivan Cvrkal NOVÉ POHĽADY NA PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ V SÚČASNEJ NEMECKEJ LITERATÚRE Richard Repka SYSTÉMOVO-FUNKČNÁ JAZYKOVEDA A JEJ VPLYV NA VZNIK A ROZVOJ KOMUNIKATÍVNEHO PRÍSTUPU Lívia Adamcová ASPEKTY SÚČASNEJ NEMECKEJ VÝSLOVNOSTI Nina Vietorová MINULOSŤ V PRÍTOMNOSTI II. PREDNÁŠKY V SEKCIÁCH ANGLICKÁ SEKCIA Alexandra Bagiova RAISING A MATERIAL AWARENESS IN TEACHING ADULT LEARNERS Sylvia Brychová REFLECTIONS ON INTERCULTURALITY Pavol Burcl THE PERSPECTIVES AND FUTURE OF TEACHING GENERAL ENGLISH AT UNIVERSITIES IN SLOVAKIA Zdenka Gadušová - Jana Harťanská TRAINING A PROFESSIONAL: NEW SKILLS FOR THE 21ST CENTURY TEACHER Adriana Halušková SOME ASPECTS OF PRAGMATICS AND THEIR RELATION TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING Jana Hromníková POČÍTAČOM SPROSTREDKOVANÁ KOMUNIKÁCIA (CMC) A KOMUNIKATÍVNY PRÍSTUP K V VYUČOVANIU ANGLICKÉHO JAZYKA Jela Kehoe CULTURAL ASPECTS OF LANGUAGE TEACHING: IRISH STUDIES Mária Kostelníková HYPERTEXT IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING... 80

5 Gabriela Lojová VRODENÉ DISPOZÍCIE A UČENIE SA JAZYKOV Gabriela Miššíková ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION AND LANGUAGE COMPETENCE Žaneta Pavlíková INTEGRATING COMMUNICATIVE SKILLS Zuzana Sedláčková GAMES IN ESP TEACHING AT SECONDARY SCHOOLS Katarína Stanová TEACHER A GUIDE THROUGH COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. A TEACHER S ROLES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING Lenka Štullerová PROBLEMS CONNECTED WITH THE EXPLANATION OF GRAMMATICAL STRUCTURES AND THEIR PRESENTATION WITHIN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM Viola Tamášová CUDZIE JAZYKY V MATERSKEJ ŠKOLE Eva Tandlichová LOOKING AT TRAINER S ROLE(S), THE ROLE OF MEDIUM OF COMMUNICATION AND TRAINEE S ROLES IN TEACHER TRAINING Eva Vehnerová MULTICULTURAL ENVIRONMENT REQUIRES POLYCULTURALLY COMPETENT TEACHERS Zuzana Vépyová INTERNACIONÁLNE SLOVÁ ANGLICKÉHO PÔVODU LEXIKÁLNE JEDNOTKY S PRÍZNAKOM NOVOSTI Zlata Zelenská PRACTICAL TIPS FOR TEACHING CONDITIONAL SENTENCES NEMECKÁ SEKCIA Lívia Adamcová EINIGE BEMERKUNGEN ZUM GEBRAUCH DER R-LAUTE IM DEUTSCHEN Silvia Baraňayová NARRATIVE STRUKTUR IN DER ANZEIGENWERBUNG Pavla Benešová EMOTIONALE ASPEKTE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT AM BEISPIEL DES KREATIVEN SCHREIBENS Hana Borsuková PROFESSIONELLE KOMPETENZEN DES FREMDSPRACHENLEHRERS Mária Daňová STELLUNGSFELDERMODELL EIN HILFSMITTEL ZUR BESCHREIBUNG DES DEUTSCHEN SATZES

6 Věra Höppnerová NEUE WEGE ZUR MÜNDLICHEN KOMMUNIKATION Melinda Huszárová PRÄSENTATIONSLEITFADEN ZUM ÖSTERREICH SPIEGEL ZEITUNG FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT Mária Kavcová DER ANTEIL DER PHONETIK IN DEN LEHRWERKEN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE UND VORGEHENSWEISEN IN DER SEGMENTALEN EBENE Jana Korčáková BERUFSLAUFBAHN: DEUTSCHLEHRER Jana Lišková EVALUATION DER BENUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN LERNMATERIALIEN FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN DER PÄDAGOGISCHEN FAKULTÄT DER MASARYK-UNIVERSITÄT Katarína Lukácsová PLURIZENTRIK IM DEUTSCHUNTERRICHT ANALYSE EINIGER GRUNDSTUFENLEHRWERKE Andrea Mikulášová KRIEGSKINDHEIT IM SPIEGEL DER SLOWAKISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN LITERATUR Petra Milošovičová PRÁCA S VIDEOM NA VYUČOVANÍ NEMČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA S MOŽNOSŤOU VYUŽITIA RÔZNYCH TYPOV CVIČENÍ Katarína Motyková DIE ALTERNATIVEN SYNTAKTISCHEN KONSTRUKTIONEN IM UNTERRICHT Mária Mrázová - Ingrid Kunovská ROLLE DER SPRACHE IN DER INTERKULTURELLEN KOMPETENZ PRÄSENTATION DER PROJEKTE Jürgen Neckam MUSIKER SCHREIBEN BÜCHER: HANS PLATZGUMERS EXPEDITION, ROCKO SCHAMONIS DORFPUNKS UND SVEN REGENERS HERR LEHMANN. 224 Darina Pallová FUNKTIONSDEUTUNG DER GESINNUNG ZUR TOTALITÄT IN DEN PROSAWERKEN MIT DEM EXPRESSIONISTISCHEN MOTIV DES DOPPELGÄNGERS Attila Péteri SATZMODUS UNTER KONTRASTIVEM ASPEKT UND SEINE RELEVANZ IM FREMDSPRACHUNTERRICHT AM BEISPIEL DES DEUTSCHEN UND DES UNGARISCHEN INTERROGATIVSATZES Eva Podhajská ZUM EINFLUSS DER INTERFERENZ AUF DIE FREMDSPRACHENANEIGNUNG ERGEBNISSE EINER SPRACHDIDAKTISCHENFORSCHUNG IN KURZFASSUNG Gabriela Slobodová ROLLE DER MUTTERSPRACHE IM FSU

7 Monika Šajánková DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR VERMITTLUNG DER PHRASEOLOGISMEN Jana Štefaňáková DER COMPUTER - EIN AKTUELLES MEDIUM UND KOMMUNIKATIONSMITTEL IM DAF-UNTERRICHT AN SLOWAKISCHEN SCHULEN? Nataša Ukropcová VERSTÄNDIGUNGSPROBLEME ZWISCHEN EXPERTEN UND LAIEN AM BEISPIEL DER JURISTISCHEN GESETZESSPRACHE Mária Vajičková GEBRAUCHSPRÄFERENZEN UND GEBRAUCHSRESTRIKTIONEN DER WORTBILDUNG Anikó Vargová PROBLEME DER AUSSPRACHESCHULUNG SLOWAKISCHER DEUTSCHLERNER (KONTRASTIVE GEGENÜBERSTELLUNG DER SEGMENTALENEBENE DEUTSCH-SLOWAKISCH) III. RECENZIE - CITÁCIE - OHLASY Mária Kostelníková L.RIES E. KOLLÁROVÁ (EDS.) M. HANZLÍKOVÁ, R. CHUDĚRA, J. MOTHEJZÍKOVÁ, M. ŠIGUTOVÁ, E. TANDLICHOVÁ, P. ZAJÍCOVÁ: SVĚT CIZÍCH JAZYKŮ DNES - SVET CUDZÍCH JAZYKOV DNES INOVAČNÍ TRENDY V CIZOJAZYČNÉ VÝUCE - INOVAČNÉ TRENDY V CUDZOJAZYČNEJ VÝUČBE Mária Kostelníková LÍVIA ADAMCOVÁ: GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SPRACHE Gabriela Lojová KVETOSLAVA VAČKOVÁ, LENKA ZAŤKOVÁ: VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA U DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI Gabriela Lojová M. P. BREEN:LEARNER CONTRIBUTIONS TO LANGUAGE LEARNING: NEW DIRECTIONS IN RESEARCH Mária Vajičková JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA: ARBEITSVORSCHLÄGE ZUR DIDAKTISCHEN AUFBEREITUNG VON TEXTEN IM BERUFS- UND FACHSPRACHENUNTERRICHT DEUTSCH IM TOURISMUSBEREICH Mária Vajičková JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ MEDINA: GERMANISCHE SPUREN IN ANDALUSIEN. EIN ANDALUSISCH DEUTSCHER REISEFÜHRER IM FACH- UND BERUFSSPRACHENUNTERRICHT DEUTSCH IM TOURISMUSBEREICH Mária Vajičková SILVIA BARAŇAYOVÁ: ÜBUNG MACHT DEN MEISTER ZOZNAM KONTAKTNÝCH ADRIES AUTOROV PRÍSPEVKOV...303

8 Úvod V dňoch 19. a 20. mája 2005 organizovala Katedra anglického jazyka a literatúry a Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK za podpory Občianskeho združenia Lingos medzinárodnú konferenciu v bratislavskom Doprastave pod názvom Jazyk a komunikácia - príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. Táto konferencia (v poradí už druhá s medzinárodnou účasťou., ktorú spoluorganizovali obe najväčšie jazykové katedry na Pedagogickej fakulte) bola zameraná na aktuálne lingvistické a literárne aspekty osvojovania si cudzích jazykov, ako aj na vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v kontexte súčasnej Európy. Pri jej koncipovaní sme vychádzali z predpokladu, že s 21. storočím sa otvára komunikácia vyššej úrovne, ktorej ústrednou súčasťou zostáva jazyková komunikácia. Komunikácia medzi rôznymi jazykovými spoločenstvami predpokladá znalosť a štúdium rôznych jazykov, z ktorých je každý pre niekoho materinský, pre iného cudzí. Viacjazyková kompetencia je spoločenskou požiadavkou budúcej Európy. Predpokladá to, že občania všetkých európskych krajín dostanú zodpovedajúce jazykové vzdelávanie. Podmienkou úspechu je vzdelaný, invenčný, zaujatý učiteľ. Cieľom, ktorý si konferencia zvolila, bolo pokúsiť sa urobiť krok vpred v racionalizácii smerovania budúcej teórie a praxe vyučovania cudzích jazykov. K témam, na ktoré sa zameriavali prednášky v pléne i v rokovacích sekciách, patrili najmä súčasné problémy v príprave budúcich učiteľov vo vzťahu k lingvistickým, literárnovedným, didaktickým a sociokultúrnym disciplínam. Záujem o účasť na konferenciu príjemne prekvapil organizátorov. Nakoniec sa prezentovalo 49 účastníkov a hostí (medzi zahraničnými účastníkmi boli kolegovia z Čiech a Maďarska). Regionálne boli zastúpené takmer všetky slovenské univerzity, ktoré na svojich univerzitách pripravujú učiteľov cudzích jazykov. Príspevky predniesli tiež mladí doktorandi, ktorí mali možnosť prezentovať na konferencii dielčie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Cenné je, že sa rokovania zúčastnili aj učitelia cudzích jazykov z praxe naši absolventi. Konferencia dokázala, že lingvistika, literatúra a didaktika cudzích jazykov sú oblasti, ktoré disponujú intelektuálnym a realizačným zázemím. Zdá sa, že učitelia cudzích jazykov si na všetkých úrovniach uvedomujú aktuálnosť poslania svojich disciplín a k ich rozvoju chcú a dokážu prispieť. Richard Repka Lívia Adamcová 7

9 I. PREDNÁŠKY V PLÉNE I. PREDNÁŠKY V PLÉNE 8

10 PREDNÁŠKY V PLÉNE K PREHISTÓRII VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV NA SLOVENSKU (Slovo na úvod) Eva Tkáčiková Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: latinčina, nemčina, humanizmus, renesancia, barok, uhorský kultúrny kontext, Ján Bayer, H. Gavlovič, M. Bel, B. Tablic Dovoľte mi, aby som Vás všetkých privítala na tejto dnešnej konferencii v mene dekana i celého vedenia fakulty. S radosťou možno konštatovať, že sa na fakulte vytvorila tradícia takýchto vedeckých stretnutí jazykárov, a že tieto stretnutia popri nepochybne významnom vedeckom rozmere, majú v sebe zakomponovaný aj ľudský rozmer, sú to stretnutia priateľov a kolegov. Dnešný i zajtrajší deň budú venované vedeckým rozpravám týkajúcich sa tak filologických problémov, ako aj spôsobov hľadania ciest k čo najefektívnejšiemu odovzdávaniu vedomostí alebo ak by som sa mala vrátiť k starým tradíciám nášho školstva, bude to aj uvažovanie o tom, aby sa škola stala dielňou ľudskosti, aby práve škola potvrdila chápanie človeka ako imago Dei oproti aristotelovskému homo rationale, pretože iba tak zaručuje možnosť permanetnej emancipácie a sebazdokonaľovania v humanizačnom procese. Tak o tom hovorí barokový filozof, profesor na mestskej latinskej škole v Prešove Ján Bayer vo svojich Regulae scholasticae z r Zároveň Bayer zdôrazňuje potrebu filologického štúdia ako súčasti získavania informácií z rozličných vied zdôrazňuje aj jeho utilitárnu funkciu teda cestu na získavanie širšie poňatého vzdelania. Ak by som sa mala dotknúť trochu okrajovo tradície filologického teda jazykového vzdelávania môžem konštatovať, že v našom prostredí nemožno nepracovať so zložito zauzlenými duchovnými i vzdelanostnými kontextami, ktoré boli jednak dotované európskymi zdrojmi, ale sa zároveň pretínali v multikultúrnom a polyglotnom uhorskom prostredí. Mnohé sa odohrávalo v kontexte vzťahov národných jazykov k univerzalistickej latinčine. Ako príklad môžem uviesť rukopisné dielko slovenského humanistu Jeremiáša Paralgia De litteratura Slavorum germanissima z prelomu 16. a 17. stor., v ktorom autor na pozadí pravidiel správnej latinskej výslovnosti a jej porušovania vo viacerých európskych jazykoch (napr. v nemčine) sa zaoberá vlastnosťami slovenských hlások. Ide teda akoby o prvý pokus o spracovanie fonetického inštrumentária slovenčiny, ale i iných jazykov. Gramatiky jazykov používaných na našom území sa cielene začínajú písať predovšetkým v 18. storočí. V súčasnosti toľko proklamovaná reforma výučby materinského jazyka i cudzích jazykov by si nepochybne našla viacero podnetov u známeho polyhistora Mateja Bela. V predhovore k učebnici rétoriky a poetiky, ktorú vydal v roku 1717, hneď na začiatku vyjadruje jednu zo svojich ústredných myšlienok odsudzuje príliš detailné štúdium gramatických príručiek, ktoré podľa neho nevedie k osvojeniu si skutočne správnej, čistej latinčiny. Tej sa možno naučiť jedine dôsledným čítaním klasikov. Podobne sa proti preťažovaniu žiakov gramatickými poučkami vyslovuje aj v predhovore k druhému vydaniu Cellariovej učebnice latinčiny. V mladšom veku má byť lektúra zameraná na jednotlivé gramatické javy, pričom podľa Bela treba začínať dialógmi, ktoré sa týkajú praktického života, a tým sú pre žiakov príťažlivé. Na základe tejto zásady odporúča ako alternatívu i čítanie ezopských bájok. Navrhuje pritom tento didaktický postup: výklad, slovíčka, frazeológia, rozbor (analýza), preklad, napodobňovanie, opakovanie. Výklad prečítaného textu sa má diať sčasti i v domácom jazyku, preto by mal učiteľ v Uhorsku ovládať všetky tri jazyky - nemčinu, maďarčinu i češtinu. Belov známy úvod k Doležalovej gramatike češtiny (teda aj literárnej a cirkevnej slovenčiny) nielen chváli jazyk, ale súvisí aj so vtedajšími 9

11 PREDNÁŠKY V PLÉNE snahami časti uhorskej inteligencie budovať uhorské vlastenectvo postavené na princípe spolunažívania rovnoprávnych národov. Matej Bel bol totiž už autorom gramatiky nemčiny, latinčiny a maďarčiny a Doležalova gramatika češtiny (resp. slovenčiny) znamenala, že všetky tri rovnoprávne národy v Uhorsku už majú svoje základné jazykové príručky, ktoré im napomôžu vzdelávať a kultivovať svoj národ. Nemenej zaujímavá a pre dnešnú dobu podnetná je Belova úvaha o jazykovej príprave tých, čo sa rozhodli pôsobiť vo verejnej a štátnej správe. Hovorí, že práve tí, ktorí sa chcú venovať verejnej činnosti, by sa mali vyznačovať bezchybnosťou latinskej reči. V súvislosti s verejným pôsobením zdôrazňuje význam vzdelávania sa v elokvencii: menom politik by sa vôbec nemal označovať ten, čo nedokáže štátne záležitosti podať kultivovaným ústnym či písomným prejavom. Dôkazom rozmýšľania o čo najlepšej koncepcii vyučovania cudzieho jazyka, (v prípade minulosti to bola predovšetkým latinčina) je Sama učící abeceda od spomínaného Pavla Doležala, ktorá poskytuje spôsob podľa ktorého i nejmenší žaček k čtení písma snadno přiveden býti múže, a to tím spíše, čím méně ku koncy hnán bude. V duchu pietistickej pedagogiky Doležal navrhuje pri vyučovaní používať rôzne učebné pomôcky - obrázky a najmä veršíky. Učiteľ pri učení abecedy má podľa neho najskôr ukázať dieťaťu obrázok, potom zodpovedajúce písmeno a napokon pomenovať zobrazovanú vec aj meno písmena. Používa mnohé veršíky, ktoré majú aj mravoučný charakter. Zároveň tu hovorí Doležal aj o vyučovaní latinčiny. Trvá na tom, že sa najskôr treba naučiť materinský jazyk a až potom a iba prostredníctvom materinského jazyka možno pristúpiť k vyučovaniu latinčiny. V tomto zmysle zostavil aj akúsi pomôcku latinsko - slovenský slovník, ktorý bol veršovaný a predpokladám, že pre dieťa aj príťažlivý: černý niger-lenivý piger, člověk homo - pluce pulmo, hruda gerba - zelina herba, hrebík clavus - Slovák Slavus. Slovenské slová boli lexikálne často skôr nárečovými výrazmi, čím Doležal uvoľňoval priestor na prenikanie slovakizmov a ľudových výrazov jazykovej normy. Nemenej zaujímavým príkladom úsilia o hľadaní ciest v jazykovom vyučovaní je donedávna temer neznáme dielko od barokového básnika Hugolína Gavloviča z r Peťsto naučení o dobrých mravoch. O štruktúre tohto rukopisu a Gavlovičových metodických postupoch informovala na nedávnom odbornom seminári o Gavlovičovi dr. Dekanová. Toto dielo je totiž zostavené v modernej podobe paralelného prekladu na pravej strane sú latinské originály slávnych výrokov a na ľavej strane sú prebásnené slovenské ekvivalenty. Svoju prekladateľskú metódu Gavlovič vysvetľuje v úvodnom príhovore a možno povedať, že ide azda ukážku prvého umeleckého prekladu, resp. parafrázy, ktorý rešpektuje prozodické vlastnosti jazyka i literárnosť celého textu. Ako príklad možno uviesť latinskú sentenciu Stomachus et multorum capax et paucorum (Do žalúdka sa zmestí veľa aj málo): Žaludek je v človekovi jak nejake vrecko, Do neho malo i mnoho pomesti se všecko. A jak doňho tolko kladeš, čo se muže vložiť, Naučiš ho pažravosti, nestačiš naň robiť. Žaludek s malym pokrmem spokojeny byva, Když privykne ku skromnosti, lepši zdravi miva. Prudentia suus homini murus, et arma, et praesidium est. (Múdrosť je človeku jeho hradbou, zbraňou i útočiskom): Zajac v nohach a vul v rohach a ptak na skrytem miste. Človek ma ve svem rozume mur, zbroj, utočiste. V tomto zmysle si treba uvedomiť, že Gavlovičovo pretlmočenie latinských sentencií je určené školskej mládeži, takáto forma pretlmočenia mohla rozšíriť rady potenciálnych čitateľov a bola veľmi inštruktívna pre deti, ktoré sa učili po latinsky. Aj ďalší dodnes celkom neznámy Gavlovičov spis Qualis vita, mors est ita (Aký život, taká smrť), na ktorý upozornila na spomínanom seminári dr. E. Brtáňová je venovaný výučbe latinčiny ako cudzieho jazyka. 10

12 PREDNÁŠKY V PLÉNE Je to vlastne zbierka príkladov základnej latinskej syntaxe (napr. pasívnych väzieb, gerundia, supina), pričom však obsah textov je jednoznačne didaktický a vieroučný, vysvetľuje základné kresťanské zásady dobrého života s poukázaním na eschatologickú dimenziu pričom sa venuje napr. téme samovraždy, resp. dobrovoľnej smrti, prehnanej starostlivosti o pohodlie tela po smrti, nezmyselnosti pompéznych pohrebov, osobitne analyzuje strach pred smrťou a pod. Na začiatku svojho príhovoru som spomenula multikultúrne a polyglotné prostredie starého Slovenska. Na záver mi dovoľte odcitovať niekoľko veršov básnika rokokového idylizmu B. Tablica, ktorý v básni Svobodné volení nám predstavuje vzorovú knižnicu i čitateľskú a predpokladajme i jazykovú kompetenciu človeka na začiatku 19. storočia: Knihovnu bych žádal znamenitou vlásti, na výbor by do ní musily se klásti knihy nejvzácnější v celém světě vyšlé, z anglické a franské, z vlaské země přišlé, denního jenž světla v Němcích docházejí, i ty jenž se z Polska, z Čech, Rus dovážejí. Voltér, Šekspír, Pop, Jung, Výland, Lessing, Rusov, Géte, Šiler, Kant a Lomonosov Velké okrasy by knihovny mé byly s Řeky, Latiníky, ježto všickni ctili. Bohuslav Tablic je jedným z prvých prekladateľov z anglickej i nemeckej literatúry (Shakespeare, Pope, Goethe, Schiller). Prijmime ho teda ako nášho akéhosi duchovného mecéna dnešného podujatia a nasledujúcimi hodinami splácajme svoj záväzok voči úsiliam mnohých generácií vzdelancov, ktorí nasycovali región starého Slovenska silou a kultúrnosťou ducha. Resumé Vyučovanie cudzích jazykov má svoju prehistóriu v rámci uhorského školstva. Známe sú gramatiky a učebnice latinčiny koncipované vždy vo vzťahu k materinskému jazyku. Osobitá pozornosť sa venuje prekladu latinských sentencií (H. Gavlovič), ktorý možno považovať za zaujímavý umelecký preklad a zároveň za ukážku osobitého didaktického prístupu k textu. 11

13 PREDNÁŠKY V PLÉNE NOVÉ POHĽADY NA PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ V SÚČASNEJ NEMECKEJ LITERATÚRE Ivan Cvrkal Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: kritika spoločnosti v literatúre NDR, vyrovnávanie sa s fašizmom v západonemeckej literatúre, opoziční autori v NDR, situácia po zjednotení Nemecka, nové aspekty literárnej tvorby po roku 1989 Po spoločenskom prelome konca 80. a začiatku 90. rokov minulého storočia dochádza v tvorbe nemeckých autorov postupne k umeleckej reflexii kľúčových spoločenských a politických udalostí. Napätie medzi kolektivizmom a individuálnym nárokom na vlastný osobný život občanov bývalej NDR reflektovali už v 70. a neskorších rokoch viacerí autori, známi aj v slovenskej prekladovej tvorbe. Za všetkých spomeniem Christopha Heina, ktorého romány Cudzí priateľ, Hornov koniec vyvolali aj u nás zaslúženú pozornosť. K nim nesporne patria aj romány Günthera de Bruyna (Buridanov osol, Odovzdávanie ceny, Výskumy v braniborskej marke, Nová nádhera), Ulricha Plenzdorfa Nové utrpenia mladého W. Poukazovali na obrátenú, neoficiálnu temnú stránku života, v ktorej sa ocitlo ľudské indivíduum s problémami, o ktorých sa v oficiálnej publicistike, masmédiách, no i v prevažnej časti umeleckej tvorby mlčalo alebo sa k nej tvorcovia vyslovovali len okrajovo. Narastajúca kritika spoločenských neduhov bola vtedy zaiste odvážnym umeleckým počinom, ale aj statočným postojom spisovateľov k dobovej realite. Niektoré tieto diela nemohli u nás v tom čase vyjsť (mám na mysli najmä prvé obdobie tzv. normalizácie po r. 1968). Za všetky nevydané diela spomeniem román Christy Wolfovej Zamyslenie sa nad Christou T., prózu o osudoch ženy, ktorá si nárokovala prežiť svoj život v dobrovoľnej samote a izolácii, tak vzdialenej od hlučného a plytkého kolektivizmu, či St. Heymov politický román Správa o kráľovi Dávidovi, len priezračne zahalený do biblického rúcha, v skutočnosti však pranierujúci politické praktiky zdanlivo demokratického štátu, kde lož a kriminalizovanie jednotlivca je v popredí politických záujmov a mocenských ambícií. Alebo politickú prózu W. Brauna Hinze-Kunze Roman, čo by sme mohli voľne preložiť Od Petra k Pavlovi, zobrazujúci nešváry spoločnosti v NDR, napätie medzi popredným straníckym filozofom a jeho šoférom. (Poznamenávam, že príbeh mal svoju odozvu v praktickom živote skončil sa samovraždou profilového filozofa.) Čo spájalo tieto diela? Na prvom mieste by sme mohli vyzdvihnúť odklon od pozitívneho hrdinu tzv. reálneho socializmu. Po spoločenskom zvrate v roku 1989 sa na čas dostáva k slovu politicky motivovaná literárna kritika, ktorej hlavným cieľom je nielen naprávať politické chyby minulosti v živote a umení, vyrovnávať sa s temnými a negatívnymi stránkami štyridsaťročnej histórie NDR, ale znevážiť ľudský profil, osobnosť niektorých autorov bývalej NDR. Spomeniem tu len diskusie a polemiky typu Prípad Christy Wolfovej, za ktorými sa ukrývala, nazdávam sa, nielen kritická reflexia, zámer naprávať chyby minulosti, ale v prvom rade vytĺkanie politického kapitálu i svojský spôsob budovania si vlastnej kariéry niektorých literátov. či profesionálne orientovaných germanistov. V priebehu 90. rokov 20. storočia tieto vlny postupne opadli a dnes stojí v popredí najmä objektívne zhodnocovanie prínosu autorov bývalej NDR do klenotnice spoločnej nemeckej literatúry, hoci dodnes jestvujú negatívne príklady (problémové hodnotenie G. de Bruyna a i.). Napokon samotná Wolfová, toľko kritizovaná za spoluprácu s verchuškou NDR, vystavila diagnózu východonemeckému štátu 12

14 PREDNÁŠKY V PLÉNE v próze Čo zostane (Was bleibt, 1990), napísanom ešte koncom 70. Rokov, so všetkou biedou morálky v štáte plnom udavačov. Súbežne zo spolitizovaním umenia sa vyskytli medzi niektorými západonemeckými spisovateľmi obavy o osud literatúry v dnešnom svete (B. Strauss). Z autorov bývalej NDR sa vyčleňuje skupina spisovateľov, ktorí sa od samého začiatku úprimne vzopreli politickému systému východného Nemecka. Sú to najmä Walter Kempowski, Erich Loest, Uwe Johnson, Wolf Biermann, Rainer Kunze, Sarah Kirschová, Joachim Schädlich a ďalší. Všetci prešli buď na Západ alebo boli odsúdení do väzenia. (K odsúdeným patril napr. aj známy prekladateľ slovenskej a českej literatúry Gustav Just.) Zo širokej tematickej, žánrovej povahy súčasnej nemeckej literatúry sa budem prioritne orientovať na problémy súčasnosti v jej vzťahoch k minulosti na vyrovnávanie sa autorov a ich diel so situáciou v bývalej NDR a ešte v dávnejšej minulosti, s dôsledkami fašizmu, ktoré, ako sa zdá, ešte stále v niektorých extrémne pravicových vrstvách živnou pôdou ich agresívneho správania. V literatúre pritom nejde len o zobrazovanie dôsledkov fašizmu, ale aj o príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťou spoločenských zmien po druhej svetovej vojne alebo o zobrazenie udalostí, ktoré boli do nedávnej minulosti istým tabu. Wolfgang Hilbig, ktorý nezastáva jednoznačné ideologické postoje, sa stal známy svojím románom Ja (Ich, 1993). Vytvoril postavu M.W., kuriča v továrni, ktorý je aj básnik a súčasne aj policajný špiceľ. Román je príbeh o rozpade osobnosti, dielo o schizofrénnej mysli osoby, kolísajúcej medzi potrebou spisovateľa objavovať a odhaľovať pravdu a medzi lžou každodenného života, príznačnou pre správanie sa policajného donášača. Hilbigov román sa odohráva v konečnej fáze existencie NDR, vo východnom Berlíne, takisto ako román nositeľa Nobelovej ceny Güntera Grassa Šíre pole (Ein weites Feld, 1995). Na hrdinu príbehu je nasadený agent Stasi (tajnej polície) Hoftaller. Osudy Hoftallera sledoval aj Joachim Schädlich v románe Tallhofer, 1986). Autor vytvoril typológiu nadčasového agenta a donášača, ktorý je ustavične verným sluhom každej vrchnosti proti subverzívnym živlom spoločnosti. Jeho osudy autor časovo zasadil do rozpätia medzi prvou polovicou 19. storočia až do začiatkov NDR (koniec 40. rokov 20. storočia). Pre protagonistu nejestvovali nijaké spoločenské zmeny a zlomy, len plynulý prechod od jedného systému k ďalšiemu. Rád hovoril o sebe v množnom čísle: Práve sa chystáme nanovo sa zorientovať. Na začiatku nového tisícročia frekventujú v časti literatúry otázky viny, kolektívnej a individuálnej, vyrovnávanie sa z minulosťou, fašizmom (Vergangenheitsbewältigung). Táto téma pravda nie je nová. Tiahne sa už od roku 1947 celou literatúrou, v ktorej dominovala západonemecká skupina 47 (Böll, Lenz a ďalší). Martin Walser, ktorý takisto vyšiel zo skupiny 47, predstavil spôsob svojho osobného vyrovnávania sa s fašizmom v autobiografickom románe Fontána (Ein springender Brunnen, 1998). Autor kladie paralely medzi snovými obrazmi detstva a dnešnou realitou, ktorej súčasťou je aj istý proces výchovy a poznania. Trak ako sa sny vymykajú možnosti jazykového výkladu, tak sa aj minulosť vymyká súčasnému zobrazeniu., výkladu a hodnoteniu, pretože dnešný človek je iný, ako ten, ktorý žil v danom čase minulosti. Aj historiografia je pre rozprávača a hrdinu číra fikcia. Iný prístup k histórii dokumentuje bestseller Bernharda Schlinka ( občianskym povolaním člena krajinského ústavného súdu). Ide o román Predčítač (Der Vorleser, 1995). Hrdina a rozprávač Michael sa dostáva do erotického vzťahu s Hannou, o dvadsať rokov staršou ženou, ktorá je zamestnaná ako sprievodkyňa v električke. Po pravidelnom ľúbostnom opojení mladý hrdina predčítava Hanne úryvky z diel nemeckých a svetových klasikov. Hanna napokon jedného dňa zmizne bez stopy. Ako študent práv sa Michael po rokoch zúčastní na procese s bývalými dozorkyňami koncentračného tábora. Medzi nimi je aj Hanna. Keďže ona nevie čítať ani písať, nedokáže sa obhájiť, nerozumie obžalobnému spisu, je odsúdená na doživotie. Michael sa dištancuje od minulosti zapojením sa do študentského 13

15 PREDNÁŠKY V PLÉNE hnutia. Naďalej však Hanne posiela do väzenia nahrávky s úryvkov svetovej literatúry. Po dlhých rokoch sa opäť stretnú. Michaelovým problémom je konflikt medzi pochopením a odsúdením bývalej milenky. Hanna však vie, že dnešná spoločnosť ju nepochopí (to skôr jej bývalé obete) a v deň svojho prepustenia sa obesí v cele. Isté vecné dôsledky vojny predstavujú diela W. Kempowského, napr. román Echolot, kolektívmny denník (1993). Oveľa účinnejší, oslovujúci najmä mladšie generácie, je román Dietera Wellershoffa Vážny prípad (Der Enstfall. Innenansichten eines Krieges, 1995). Život a umieranie na fronte nie je mimoriadny jav všedného dňa, uvádza autor, ale bezvýchodisková situácia, ktorá neumožňuje dokonca ani dezerciu. Spomínaný Günter Grass stvárnil fašizmus najmä v svojom slávnom románe Plechový bubienok (Die Blechtrommel, 1959), prvej časti Gdanskej trilógie. V novele Račím tempom (Im Krebsgang, 2002) zobrazil opačnú stranu vojny, tentoraz z pohľadu porazených a utrpenia nevinných. Koncom januára 1945 torpédovala a potopila ruská ponorka v Baltskom mori loď s nemeckými utečencami, väčšinou ženami a deťmi. Zahynulo asi 9000 pasažierov, šesťkrát viac ako pri zániku Titaniku. (Len pre zaujímavosť dodávam, že túto katastrofu nezaznamenali ani nemecké ani sovietske vojenské pramene, dokonca ju neuvádzajú ani novšie nemecké encyklopédie.) Grass známymi svojimi kritickými a nesúhlasnými postojmi k priebehu zjednocovania Nemecka po roku 1990, neprenechal v spomínanej novele pole revanšistickým náladám. V próze vystupuje sám ako starec, ktorý je však unavený životom a prenecháva čestnú povinnosť rozpamätávania sa mladšiemu partnerovi.: rozprávač Pavol je novinár a príslušník študentského hnutia z roku Je teda príslušníkom generácie, ktorá sa zaujímala viac o Osvienčim a vinu rodičov ako o obete vojny na strane Nemcov. Jeho matka Tulla (postava známa z novely Mačka a myš z druhej časti Gdanskej trilógie) ho presviedča, aby o zániku lode s utečencami napísal. Grass porušil doterajšie tabu, opisom otrasných scén ľudského utrpenia. Ale napokon (do novely sú začlenené aj problémy revanšizmu, antisemitizmu) sa vracia k tradičnej politickej korektnosti. Vyrovnávanie sa s minulosťou charakterizuje relativizácia a diferenciácia pohľadov na históriu. Uwe Timm (ročník 1940) v dávnejšie vydanom románe Na príklade môjho brata (Am Beispiel meines Bruders) predstavil hrdinu, ktorý si spomína na svojho brata, hoci sa s ním nikdy nestretol a kladie si otázku, prečo vstúpil do vojnových jednotiek, známych ako Waffen SS. Podobne aj Christoph Meckel v próze Hľadáčik. Moja mama (Das Suchbild. Meine Mutter, 2002) si všíma otázky spätosti staršej generácie s fašizmom. Už spomínaný Bernhard Schlink v sérii kriminálnych románov Selbs Justiz, Selbs Betrug a ď. vytvoril napínavé, čitateľsky pútavé príbehy. Napr. v románe Selbov podvod (Selbs Betrug, 2003) zobrazil 68 ročného súkromného detektíva, ktorý má nájsť zmiznutú študentku. Napokon nájde jej stopy v psychiatrickej liečebni, dozvie sa, že nezomrela, ale žije a navyše je teroristka. Selb ju zachráni a umožní jej útek za hranice. Napokon ju nehľadá otec, ako sa Selb spočiatku nazdával, ale Spolkový kriminálny úrad. Autor prekročil hranice bežného kriminálneho žánru. Jeho hrdina nesie so sebou ťarchu minulosti. Selb bol počas fašizmu prokurátor. Je to teda opäť vyrovnávanie sa s minulosťou. Aj v ďalších týchto románoch rezonuje fašistická minulosť postáv, otázka viny súbežcov vtedajšieho režimu. Po historickom prelome v roku 1990 nastupuje v literatúre aj ďalšia téma vyrovnávanie sa s minulosťou a históriou NDR. Monika Maronová (roč. 1941) známa prvým románom v literatúre na tému o problémoch znečisťovania ovzdušia a prírody s názvom Popolček (Flugasche) uviedla v diele Morény (Endmorenen, 2002) problémy so získavaním novej identity. Hrdinovia, manželia Johanna a Achim sú bývalí obyvatelia NDR, povolaním germanisti. Po rozpade NDR im nový začiatok nevyšiel, cítia sa starí a zbytoční. Podobné problémy ľudí, ktorí sa ocitli na rázcestí a bez perspektív riešia diferencovane aj iní autori, napr. Ingo Schulze v próze Simple Storys (1998), Günther de Buyn Štyridsať rokov (Vierzig Jahre, 1996), Christoph 14

16 PREDNÁŠKY V PLÉNE Hein, Od samého začiatku (Von allem Anfang an 1997), Erich Loest Dobrí súdruhovia (Gute Genossen, 1999), Christa Wolfová Naživo (Leibhaftig, 2002) a ď. Aj spomínaný Wolfgang Hilbig, ktorý v próze Ja (Ich) poukázal na deštrukciu a rozpad myslenia indivídua, na schizofréniu subjektu medzi hľadaním pravdy a klamstva, napísal román o problémoch človeka vytrhnutého z Východu a presadeného do Západu. V románe Provizórium (Das Provisorium, 2003) sa dostáva hrdina pred prevratom do západného Nemecka. Obklopený starostlivými priateľkami, žije so štipendií Ako bývalý spisovateľ žije v novom prostredí v provizóriu, stratil schopnosť tvorivého písania, prepadá alkoholu, bezútešnosti, rozkladu mysle. Z tejto línie si dovolím malé odbočenie. Literárny život v SRN, vkus čitateľov a verejnú mienku vo vzťahu k literatúre formovalo vyše 14 rokov tzv. Literárne kvarteto, na čele s profilovým kritikom Marcelom Reichom Ranitzkým. Popri brilantných úvahách o literárnych novinkách, išlo v podstate o televízne divadlo. Jednotlivé diela boli buď vynášané do neba alebo kladené pod čiernu zem. Ranitzky ešte pred vydaním Grassovho románu Šíre pole, ( v ktorom autor Grass popri vzťahu k domácim literárnym tradíciám, situácii v NDR na konci jej existencie, prejavil expressis verbis nesúhlas so spôsobom znovuzjednocovania Nemecka ) vyslovil o tomto diele zdrvujúcu kritiku. Výsledok a reakcie čitateľov boli ohromujúce, román sa stal na dlhý čas bestsellerom. Vydavateľstvo vydalo hrubý bachant, v ktorom vyslovili čitatelia svoje názory na román. Martin Walser, o ktorom bola reč vyššie, si myslím neprávom vyslúžil v časti verejnosti najmä po vydaní niektorých jeho publikovaných prejavov, povesť akéhosi povojnového prívrženca antisemitizmu. V románe Smrť kritika (Der Tod eines Kritikers, 2002) si parodickým spôsobom vzal na mušku M.R.-Ranitzkého. (Ranitzky si to rozhádzal s viacerými významnými autormi (Peter Rühmkorf, Peter Handke, G. Grass, H. Heissenbüttel, Christa Reinigová a ď.). Román Smrť kritika má tri časti. V prvých dvoch je rozprávačom Michael Landolf, ktorý vedecky skúma otázky mysticizmu, v tretej časti sa prekvapujúco mení na akési alter ego ďalšieho hrdinu Hansa Lacha (identickým so skutočnou postavou M. Walsera). Ten sa dostane do konfliktu s kritikom Ehrl-Königom a keďže on sám napísal knihu Túžba stať sa zločincom, polícia ho obviní s údajnej vraždy Ehrla-Königa, ktorý je židovského pôvodu. K vražde sa napokon prizná Ehrl-Königova manželka. Zdanlivo mŕtvy Ehrl-König sa však opäť objaví živý, prednesie reč nad hrobom známeho vydavateľa. Lach medzitým ujde s jeho peknou vdovou a naďalej sa venuje výskumom mysticizmu. Walserova próza je kolportážny román s brilantnou karikatúrou M. Reicha-Ranitzkého. Literárna polemika prerástla do podozrení autora Walsera z rasovej nevraživosti. Diskusia o diele, do ktorej sa zapojili aj renomované denníky, prerástla do politických koľají. Neprávom a navyše v čase, keď román ešte ani nevyšiel. Keď kniha napokon vyšla, mnohých čitateľov zaujímali už len otázky, či ide o satirický obraz kritika, alebo hádam dokonca o znevažovanie židovského spoluobčana? A napokon, kto sa skrýva za postavami tohto kľúčového románu? Vlastná literárna pozícia Martina Walsera nebola až taká zaujímavá. Walser si však vzal na mušku prioritne povrchnosť a plytkosť sveta médií. Na okraj poznamenávam, že diel o médiách a paródiách na ne vyšlo viacero. Napokon by som sa chcel zastaviť pri dvoch dielach, ktoré v istom zmysle reflektujú fašizmus a jeho dôsledky pre dnešok, pričom je zaujímavé, že v prvom i druhom prípade ide o odchod a únik pred ruskými vojskami, resp. o dôsledky politických zmien, straty vlasti po vojne. Už spomínaný Christoph Hein, dnes prezident celonemeckého PEN-klubu, napísal román Presídlenie (Landnahme, 2004). Hrdina Bernhard Haber sa dostáva do malej saskej dedinky na sklonku vojny ako presídlenec zo Sliezska. V dedine Guldenburg prežíva svoj život ako outsider, nenávidený a prenasledovaný nežičlivými dedinčanmi. No tvrdohlavý Haber túži po svojom malom šťastí, po integrácii. Napriek nevraživosti okolia sa stáva najúspešnejším občanom dediny. Aj po prevrate v roku 1989 si pestuje svoje súkromie 15

17 PREDNÁŠKY V PLÉNE a buduje si svoje malé šťastie. Povstanie zo 17. Júna 1953 je pre dedinu len dobrodružstvo, výstavba berlínskeho múru znamená koniec prevádzačskej činnosti a zárobkov z nej, kolektivizácia je len epizódou, ktorú všetci v zdraví prečkali, spoločenský zvrat (ako mnohí dúfajú ) prinesie len bohatstvo a zisk. 5 osôb rozpráva osud protagonistu. Táto metóda, autorom viac ráz vyskúšaná, umožňuje podať plastický obraz hrdinu a cez neho i históriu malomeštiackeho sveta od roku 1950 až do konca tisícročia. Hans Ulrich Treichel napísal román Stratený (Der Verlorene, 1998), ktorý nedávno vyšiel aj v slovenčine. Je to pohľad mladej generácie na traumatizujúce zážitky rodičov, s akými nové pokolenie už nechce mať nič spoločné. Rodina stratila koncom vojny, na úteku pred ruskou armádou druhého syna. Protagonista sa po rokoch dozvie, že zdanlivo stratený brat žije a k tomuto neznámemu členovi rodiny si vytvára osobný citový vzťah. Napokon sa rodine podarí zistiť miesto pobytu syna a brata i jeho terajšiu identitu. Matka napokon rezignuje pred konečným krokom odmietne vyhľadať ho a prihlásiť sa k nemu. Tento melancholický príbeh je podobou malej i veľkej histórie, no súčasne i jej morálnym korektívom z pohľadu dnešnej mládeže, ktorú trápia iné problémy a skutočnosti ako rodičovskú generáciu. Súčasná nemecká literatúra, (z ktorej som vedome vynechal obraz rakúskej a švajčiarskej spisby) má svoj rozmanitý profil a nesporné umelecké hodnoty, ktoré žiaľ toho času slovenské vydavateľstvá len nedostatočne vnímajú. Jej umelecký a ľudský prínos i apel prehlušuje v slovenskom prostredí záplava braku z periférie literárnej tvorby. Zusammenfassung In dem Beitrag wird der Literatur Aufmerksamkeit geschenkt, die wir als politisch-engagierte Kunst charakterisieren können. Nach der Wende im Jahre 1989 kommt es in der Literatur auf dem Gebiet Deutschlands zur Erneuerung der traditionellen Themenkreise. Autoren, die in der DDR kritische Werke geschrieben haben, setzen ihre Bemühungen unter den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen fort. In den 90er Jahren werden neue Themen und Impulse erwogen, die die Beziehung zum Faschismus und zur Geschichte des realen Sozialismus darstellen sollen. Es sind dies die Autoren, die in der damaligen DDR politisch verfolgt, verhaftet wurden oder das Land verlassen mussten oder wollten. Aber auch Autoren, die ihre Werke veröffentlichen durften, schreiben kritisch über die vergangene Epoche. In der jetzigen Situation melden sich junge Autoren zu Wort, welche die alten Probleme unter neuen Gesichtspunkten sehen und darstellen. Die Gegenwartsliteratur verfolgt neue und alte Themen, wobei der Schwerpunkt in der Verbindung zwischen der Gegenwart und Vergangenheitsbewältigung liegt. 16

18 PREDNÁŠKY V PLÉNE SYSTÉMOVO-FUNKČNÁ JAZYKOVEDA A JEJ VPLYV NA VZNIK A ROZVOJ KOMUNIKATÍVNEHO PRÍSTUPU Richard Repka Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Kľúčové slová: pragmatika jazykovej pedagogiky, funkcie jazyka, významový potenciál, komunikatívne situácie, komunikatívna udalosť,tematicko-interaktívny prístup, procesový model jazyka, sociálne diskurzy a praktiky, interakčný proses, interakčná sekvencia, vyjednávanie významov Je nepochybný fakt, že proces výučby cudzích jazykov je neustále ovplyvňovaný poznatkami, ktoré sú výsledkom skúmaní v takých vedných disciplínach ako jazykoveda, sociológia, filozofia a pedagogika, nehovoriac o ďalších hraničných disciplínach, ako napríklad sociolingvistika, psycholingvistika, etnolingvistika, atď. Každá koncepcia výučby má svoj špecifický teoretický základ, čiže proces výučby by mal rezultovať zo vzťahu teóriaprax. Stračár (1975) pomenoval tento vzťah ako vedný systém versus didaktický systém. Widdowson(1991: 30) v tejto súvislosti hovorí o pragmatike jazykovej pedagogiky. Pod týmto pojmom treba rozumieť the working out of a reflexive, interdependent relationship between theory and practice, between abstract ideas deriving from various areas of enquiry and their actualization in the achievement of practical outcomes. Pragmatizmus je podľa Widdowsona funkciou pedagogického sprostredkovania, t.j., vzťah medi teóriou a praxou, ideami a ich aktualizáciou, sa realizuje výlučne v procese aplikácie ako bezprostredné vyučovacie aktivity. A Widdowson aj navrhuje model pedagogického sprostredkovania. Vo vzťahu k pedagogickej mediácií (vyučovanie ako pragmatická aktivita) rozlišuje dva navzájom späté procesy. Prvý sa týka všeobecného hodnotenia (appraisal), ktoré sa skladá z teoretickej interpretácie ideí v rámci ich poľa pôsobenia a evaluácie ich relevancie vo vzťahu ku kontextu ich aplikácie. Hodnotenie je teda podľa Widdowsona špecifikáciá transferovej hodnoty nových myšlienok. Druhý pragmatický proces sa nazýva aplikácia (application) a Widdowson ho opäť chápe ako dvoj-štadiálny proces. Prvé štádium sa vzťahuje na konkrétne vyučovanie (operation) a v rámci druhého štádia sa zisťuje efektívnosť vyučovacieho procesu( empirical evaluation) samotným učiteľom. Skúmania v oblasti jazykovedy mali a vždy budú mať podstatný vplyv na výučbu jazykov. Tak napríklad tradičná lingvistika bola základom gramaticko-prekladovej metódy, americká deskriptívna jazykoveda bola základom audiolingvizmu, univerzálna gramatika a kognitívna gramatika sa stali základom tzv.cognitive code learning theory, funkčná lingvistika a pragmatika sa stali základom tzv. functional and notional approach D.Wilkinsa. Chcem sa však sústrediť predovšetkým na systémovo-funkčnú jazykovedu, ktorá vyrástla z kontextovej lingvistiky J.R.Firtha a ktorá podľa nášho názoru stala pri zrode komunikatívneho prístupu. Tento prístup sa vo všeobecnosti vo svete akceptuje, avšak jeho implementácia sa líši v rozličných edukačných kontextoch. Tu však chcem ihneď pripomenúť, že zrod komunikatívneho prístupu nemožno chápať absolútne ale relatívne, pretože v predchádzajúcich prístupoch a metódach výučby cudzích jazykov sa pravidelne či nepravidelne objavovali komunikatívne aktivity, úlohy a procedúry, nehovoriac o všade prítomných komunikatívnych cieľoch. Spôsoby realizácie komunikatívnych cieľov boli však odlišné. Systémovo-funkčná jazykoveda je predovšetkým spätá s menom M.A.K. Hallidaya (pozri napr.1978,1985). Hallidayova teória je na kraji funkčných koncepcií jazyka. Od neho 17

19 PREDNÁŠKY V PLÉNE napravo je funkčný štrukturalizmus Pražskej školy a ešte ďalej je kognitívna gramatika (pozri napr. Langacker 1987, Taylor 2002). Všetko toto poukazuje na fakt, že funkčné teórie vidíme ako kontinuum, na začiatku ktorého je systémové-funkčná gramatika a na konci kognitívna jazykoveda R.W. Langackera. V opozícií voči funkčnej jazykovede stojí syntaktickocentristická koncepcia jazyka N.Chomskeho a jeho nasledovníkov. Halliday (1978:21) považuje jazyk za významový potenciál (meaning potential), t.j. as a means of expressing what the human organism can do, in interaction with other human organisms, by turning it into what he can mean What he can mean (the semantic system) is, in turn, encoded into what he can say (the lexicogrammatical system, or grammar and vocabulary);.. Jazyk sa vyvinul, aby uspokojoval ľudské potreby a spôsob, akým je štrukturovaný je funkčný vo vzťahu k týmto potrebám. Nie je teda arbitrárny. Jazyk ako taký musí plniť určité funkcie vo všetkých ľudských kultúrach. Halliday vychádza z tých najvšeobecnejších funkcií, ktoré jazyk musí plniť bez ohľadu na fyzické prostredie. Konkrétne ide o to, že: 1. Language has to interprete the whole of our experience, reducing the indefinitely varied phenomena of the world around us, and also of the world inside us,the processes of our own consciousness, to a manageable number of classes of phenomena: types of processes, events and actions, classes of objects, people and institutions, and the like. 2. Language has to express certain elementary logical relations, like and and or and if, as well as those created by language itself such as namely, says and means. 3. Language has to express our participation, as speakers, in the speech situation; the roles we take on ourselves and impose on others; our wishes, feelings, attitudes and judgements. 4. Language has to do all these things simultaneously, in a way which relates what is being said to the context in which it is being said, both to what has been said before and the context of situation ; in other words, it has to be capable of being organized as relevant discourse, not just as words and sentences in a grammar-book or dictionary. (1978:21-22) Tieto najvšeobecnejšie funkcie jazyka potom Halliday sústreďuje do známej triády metafunkcií, ktoré sú zapustené v semantickom systéme jazyka a ktoré súčasne tvoria základ gramatického systému: interpersonálne, ideačné a textové. V interpersonélnej metafunkcii sa odráža proces interakcie medzi hovoriacim a počúvajúcim. Týka sa predovšetkým sociálnych úloh, do ktorých neustále vstupujeme, ako aj nadväzovania, zmeny a udržiavania sociálnych vzťahov v dialogickej interakcii. Hlavným gramatickým systémom je tu pochopiteľne spôsob (módus), ktorý vystupuje do popredia na úrovni vety a ktorý treba chápať rovnako ako každý gramatický systém, t.j. ako opcie v paradigmatickom zmysle. Ideačná funkcia determinuje jazykové prostriedky, pomocou ktorých interpretujeme našu skúsenosť týkajúcu sa sveta okolo nás a v nás. Ľudská skúsenosť sa vykladá ako neustále plynutie (flux of goings-on ), chápané ako procesy, do ktorých sú zaangažovaní participanti a ktoré sa realizujú v určitých sprievodnych okolnostiach. Hlavným gramatickým systémom je v tejto súvislosti tranzitívny systém. Tranzitivita je východiskovým bodom semantickej organizácie našej skúsenosti, pretože subsumuje všetky funkcie, ktoré sú relevantné pre syntax vety, V nej sa vyvažujú významy s gramatickými kategóriami. Tretia metafunkcia, textová metafunkcia, má v porovnaní s prvými dvoma iný charakter. Táto funkcia zabezpečuje, aby sa z jazyka stal text vo vzťahu k sebe (text ako relevantná štruktúra) i vo vzťahu ku kontextu jeho použitia, a to predchádzajúcemu a nasledujúcemu. Text sa vytvára prezentovaním interpersonálnych a ideačných významov ako informácie, o ktorú sa delia hovoriaci a počúvajúci v danom kontexte. Úlohou tejto metafunkcie je potom poskytnúť hovoriacemu stratégie na usmerňovanie počúvajúceho pri interpretácii textu. 18

20 PREDNÁŠKY V PLÉNE V rámci textovej metafunkcie fungujú dve základné štruktúry. Halliday na prvom mieste uvádza informačnú jednotku (information unit), ktorú chápe ako štruktúru, ktorá sa skladá z daného( nie nového) komponentu a nového komponentu (given-new information). Informačná štruktúra je veľmi tesne semanticky spätá s tematickou štruktúrou, v ktorej sa vyskytujú dva základné elementy: Theme-Rheme. Uvedené metafunkcie sú integrované v rámci kultúrneho kontextu, ktorý popisuje a vyjadruje žáner, a situačného kontextu, ktorý je reprezentovaný situačnými typmi. Situačné typy sú potom vyjadrované špecifickými registrami. Registre v podstate zodpovedajú funkčným štýlom, ktoré patria do bežného pojmového aparátu Pražskej školy. Samotný pojem situačný kontext, resp. komunikatívna situácia, sa dosť ťažko definuje. Halliday ho definuje ako ekologickú štruktúru, ktorá sa skladá z troch dimenzii: pole(field), zámer (tenor) a spôsob(mode). Field sa vzťahuje na prebiehajúce sociálne procesy a tematický obsah vyjadrovaný jazykom pri realizácii týchto procesov. V tejto zložke situácie sa prelínajú ideačné významy(ideačná metafunkcia). Tenor informuje o participantoch sociálneho procesu, ich sociálnych rolach a vzťahoch. Tu sa manifestuje interpersonálna metafunkcia. Mode sa týka komunikačných médií (písaný jazyk, ústny jazyk a rozličné iné komplexné kategórie), komunikačného kanálu (napr. face-to-face) a retorickej organizácie textu. Je to prirodzene pole pôsobnosti textovej metafunkcie. Okrem uvedených metafunkcii Halliday (1978:19-20) rozlišuje sedem tzv. počiatočných(initial) funkcii (alebo makrofunkcii): 1 Instrumental ( I want ): satisfying material needs 2 Regulatory ( do as I tell you ): controlling the behaviour of others 3 Interactional ( me and you ): getting along with other people 4 Personal ( here I come ): identifying and expressing the self 5 Heuristic ( tell me why ): exploring the world around and inside one 6 Imaginative ( let s pretend ): creating a world of one s own 7 Informative ( I ve got something to tell you ): communicating new information. Tieto funkcie, ktoré Halliay vydedukoval z vlastného pozorovania jazykového vývoja dieťaťa, sú takmer identické s funkciami, s ktorými sa operovalo na pôde Pražskej školy. Mám na mysli Jakobsonovu schému funkcii, v ktorej sú jednotlivé funkcie orientované na základné komponenty procesu komunikácie: Context (referential) Message (poetic) Addresser Addressee (emotive) (connative) Contact (phatic) Code (metalinguistic) 19

21 PREDNÁŠKY V PLÉNE Systémovo-funkčná jazykoveda svojou paletou funkcií precíznejšie vymedzuje definíciu jazyka ako významového potenciálu a súčasne naznačuje i smery jej praktickej aplikácie vo sfére výučby jazykov. Jazyk je forma interakcie, a preto sa učí prostredníctvom interakcie. Toto poznanie má dosah predovšetkým pre plánovanie procesu výučby. Prvým krokom plánovania je pochopiteľne špecifikácia cieľov. Už v roku 1964 sa v známej publikácii od autorov Halliday-McIntosh-Strevens ciele špecifikujú a definujú ako základné komunikatívne zručnosti, t.j. počúvanie s porozumením, hovorenie, čítanie s porozumením a písanie. Tieto zručnosti sa spravidla osvojujú...by experiencing them: by encountering them in use in real situations and coming to associate certain activities, persons or topics with the foreign language. (Halliday-McIntosh-Strevens 1964:252) Naznačenie cieľových zručnosti a spôsobu ich rozvoja sa stalo spoločne s neskorším vymedzením pojmu komunikatívna kompetencia východiskovým momentom pre vznik komunikatívneho vyučovania. Systémovo-funkčná jazykoveda však prispela i ďalšími pojmami. V jej rámci sa špecifikoval pojem situačný typ, resp.komunikatívna situácia, ktorý v procese komunikatívneho vyučovania zohráva významnú úlohu. Každá komunikatívna situácia vytvára bázu pre nácvik špecifických zručností a používanie relevantných jazykových prostriedkov. Hoci Halliday nepoužíva termín jazykové prostriedky, jeho chápanie lexiky a gramatiky je rovnaké, t.j. pomocou lexiko-gramatiky( lexicogrammar) sa artikulujú komunikatívne situácie. Jazykové prostriedky majú v tomto zmysle vyslovene funkčnú orientáciu. Ešte väčší vplyv mala Hallidayova koncepcia jazyka na tvorbu učebníc. Halliday jednak presne definoval rozdiel ústny jazyk - písaný jazyk ako kontinuum módov( spoken-written), a jednak presne stanovil textovú koherenciu a kohéziu( pozri Halliday-Hasan 1976). Tvorcovia učebníc majú takto k dispozícií teoretický rámec, ktorý spolu s generickou štruktúrou textov môžu systematicky uplatňovať pri tvorbe modelových textov učebníc. Taktiež učitelia sa môžu oprieť o užitočný pojmový rámec, ktorý im umožňuje hodnotiť učebnice a vyberať texty pre vyučovací proces. Systémovo-funkčná jazykoveda postupne ovplyvňovala viaceré aspekty plánovania a realizácie komunikatívneho vyučovania, t.j. samotné princípy a z nich vyplyvajúce techniky a úlohy. To napokon vyústilo do tzv. tematicko-interakčnej koncepcie( topical-interactional approach) cudzojazyčného vyučovania, ktorú teoreticky rozpracoval Melrose (1991). Vychádzajúc z Hallidayovej funkčnej gramatiky, Melrose najskôr prezentoval tzv. procesový model jazyka (a process model of language). Model vyvárajú tri navzájom späté komponenty, ak odrátame sústavu lexikálno-gramatických prostriedkov a paralingvistické javy.. Prvý komponent sa vzťahuje na celkový kultúrny context (ideológiu). V ňom sú imanentné sociálne diskurzy, tematické systémy a semiotika sociálneho správania (social action semiotic). Celkový kultúrny kontext generuje rozličné situačné typy, čiže množiny komunikatívnych situácií, ktoré predstavujú druhý komponent procesovej koncepcie jazyka. Ďalší komponent sú interakčné procesy a v nich sa vo forme interakčných sekvencií a pomocou jazykových prostriedkov a paralingvistickej symboliky artikulujú komunikatívne situácie. Z tohto vyplýva, že sociálny kontext predikuje text. Procesový model jazyka prezentovaný Melroseom, podľa nášho názoru, adekvátne zachytáva vznik komunikatívnej udalosti a jej dynamiku odrážajúcu fluiditu komunikatívnych situácií a tým aj významov. Treba však súčasne povedať, že model môže byť pre učiteľa pomerne komplikovaný, pretože v ňom vystupuje značný počet premenných. Nič nemení na tom fakt, že Melrose ho precízne demonštroval na vybranom texte zo známej série učebníc Strategies (Building Strategies). Je to do určitej miery paradox, pretože zmyslom modelu je pomôcť žiakovi prekonávať prekážky na ceste ku komunikatívnemu osvojovaniu cudzieho jazyka. 20

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Study guide written by René Koglbauer

Study guide written by René Koglbauer Published November 2013 WITH SUPPORT FROM Aufgabe während des Films Was erfährst du über diese Themen? (What did you learn about these topics?) Fußball Familie Nachkriegszeit 2 Aufgabe 1 Die Hauptfigur:

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition)

Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Funktion der Mindestreserve im Bezug auf die Schlüsselzinssätze der EZB (German Edition) Philipp Heckele Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Funktion

Mehr

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition)

Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Werbung (German Edition) Lisa Johann Click here if your download doesn"t start automatically Download and Read Free Online Die Bedeutung neurowissenschaftlicher

Mehr

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form

Bewertungsbogen. Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Bewertungsbogen Please find the English version of the evaluation form at the back of this form Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der BAI AIC 2015! Wir sind ständig bemüht, unsere Konferenzreihe zu verbessern

Mehr

Mediation. Ein recht neuer Begriff in der Fremdsprachendidaktik

Mediation. Ein recht neuer Begriff in der Fremdsprachendidaktik Mediation Ein recht neuer Begriff in der Fremdsprachendidaktik Theorie Das Zusammenwachsen der europäischen Länder und die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierungstendenzen haben die

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Listening Comprehension: Talking about language learning

Listening Comprehension: Talking about language learning Talking about language learning Two Swiss teenagers, Ralf and Bettina, are both studying English at a language school in Bristo and are talking about language learning. Remember that Swiss German is quite

Mehr

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition)

Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER spektrum) (German Edition) Ulrich Schaffer Click here if your download doesn"t start automatically Im Fluss der Zeit: Gedanken beim Älterwerden (HERDER

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Martin Luther. Click here if your download doesn"t start automatically

Martin Luther. Click here if your download doesnt start automatically Die schönsten Kirchenlieder von Luther (Vollständige Ausgabe): Gesammelte Gedichte: Ach Gott, vom Himmel sieh darein + Nun bitten wir den Heiligen Geist... der Unweisen Mund... (German Edition) Martin

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Content Strategy for Mobile

Content Strategy for Mobile Content Strategy for Mobile Maik Derek Schneitler Responsive Webdesigner Büro für kreative Zusammenarbeit B User = Wir Es gibt keine Content Strategy für Mobile. Wir brauchen: Eine Strategie für alles.

Mehr

Level 1 German, 2014

Level 1 German, 2014 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2014 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Wednesday 26 November 2014 Credits: Five Achievement

Mehr

elearning 02.07.2004 SIGNAL project Hans Dietmar Jäger 1

elearning 02.07.2004 SIGNAL project Hans Dietmar Jäger 1 elearning The use of new multimedia technologies and the Internet to improve the quality of learning by facilitating access to resources and services as well as remote exchange and collaboration. (Commission

Mehr

job and career for women 2015

job and career for women 2015 1. Überschrift 1.1 Überschrift 1.1.1 Überschrift job and career for women 2015 Marketing Toolkit job and career for women Aussteller Marketing Toolkit DE / EN Juni 2015 1 Inhalte Die Karriere- und Weiter-

Mehr

Contents. Interaction Flow / Process Flow. Structure Maps. Reference Zone. Wireframes / Mock-Up

Contents. Interaction Flow / Process Flow. Structure Maps. Reference Zone. Wireframes / Mock-Up Contents 5d 5e 5f 5g Interaction Flow / Process Flow Structure Maps Reference Zone Wireframes / Mock-Up 5d Interaction Flow (Frontend, sichtbar) / Process Flow (Backend, nicht sichtbar) Flow Chart: A Flowchart

Mehr

Security Patterns. Benny Clauss. Sicherheit in der Softwareentwicklung WS 07/08

Security Patterns. Benny Clauss. Sicherheit in der Softwareentwicklung WS 07/08 Security Patterns Benny Clauss Sicherheit in der Softwareentwicklung WS 07/08 Gliederung Pattern Was ist das? Warum Security Pattern? Security Pattern Aufbau Security Pattern Alternative Beispiel Patternsysteme

Mehr

Sprachen als Schlüssel für globale Zusammenarbeit und interkulturelles Verständnis Detlefsengymnasium Glückstadt April 2010

Sprachen als Schlüssel für globale Zusammenarbeit und interkulturelles Verständnis Detlefsengymnasium Glückstadt April 2010 Sprachen als Schlüssel für globale Zusammenarbeit und interkulturelles Verständnis Detlefsengymnasium Glückstadt April 2010 Ziele des sprachlichen Profils! Kompetenz in 3 Fremdsprachen: Ähnlichkeiten bzw.

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesn"t start automatically

Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise. Click here if your download doesnt start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Click here if your download doesn"t start automatically Wer bin ich - und wenn ja wie viele?: Eine philosophische Reise Wer bin ich - und

Mehr

Wenn Russland kein Gas mehr liefert

Wenn Russland kein Gas mehr liefert Ergänzen Sie die fehlenden Begriffe aus der Liste. abhängig Abhängigkeit bekommen betroffen bezahlen Gasspeicher Gasverbrauch gering hätte helfen importieren liefert 0:02 Pläne politischen Projekte Prozent

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases)

Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Lektion 3: Nominativ und Akkusativ (nominative and accusative cases) Das Verb bestimmt, in welchem Fall das Substantiv steht. Manche Verben wollen nur den Nominativ, andere wollen zusätzlich den Akkusativ

Mehr

Vorstellung RWTH Gründerzentrum

Vorstellung RWTH Gründerzentrum Vorstellung RWTH Gründerzentrum Once an idea has been formed, the center for entrepreneurship supports in all areas of the start-up process Overview of team and services Development of a business plan

Mehr

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours

Draft. Draft Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours SPECIMEN MATERIAL A-level GERMAN Paper 2 Writing Specimen 2018 Morning Time allowed: 2 hours Materials For this paper you must have: Answer book Instructions Use black ink or black ball-point pen. Answer

Mehr

Konzept zur Push Notification/GCM für das LP System (vormals BDS System)

Konzept zur Push Notification/GCM für das LP System (vormals BDS System) Konzept zur Push Notification/GCM für das LP System (vormals BDS System) Wir Push Autor: Michael Fritzsch Version: 1.0 Stand: 04. Februar 2015 Inhalt 1. Was ist eine Push Notification? 2. Wofür steht GCM?

Mehr

Social Innovation and Transition

Social Innovation and Transition Social Innovation and Transition Dmitri Domanski & Jürgen Howaldt TU Dortmund University Sozialforschungsstelle Dortmund Co-innovation theory and practice to facilitate change Wageningen, October 28-29,

Mehr

Englisch Klasse 8 - Name:

Englisch Klasse 8 - Name: Englisch Klasse 8 Name: Kompetenzen: Unit 1 talk about New York City Englisch G 21 A4 p. 1421 Fit für Tests und Klassenarbeiten 4, p. 89, p. 14 ex. 2, p. 15 ex. 3 use the present perfect progressive and

Mehr

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesn"t start automatically

Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten. Click here if your download doesnt start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Click here if your download doesn"t start automatically Ein Stern in dunkler Nacht Die schoensten Weihnachtsgeschichten Ein Stern in dunkler

Mehr

Modern Foreign Languages

Modern Foreign Languages MFL1: To understand the verb werden and to be able to talk about future plans A) Match the English answers to the German. German Correct Answer English Ich werde spielen Du wirst spielen You will play

Mehr

Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition)

Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition) Was heißt Denken?: Vorlesung Wintersemester 1951/52. [Was bedeutet das alles?] (Reclams Universal-Bibliothek) (German Edition) Martin Heidegger Click here if your download doesn"t start automatically Was

Mehr

Schöpfung als Thema des Religionsunterrichts in der Sekundarstufe II (German Edition)

Schöpfung als Thema des Religionsunterrichts in der Sekundarstufe II (German Edition) Schöpfung als Thema des Religionsunterrichts in der Sekundarstufe II (German Edition) Juliane Timmroth Click here if your download doesn"t start automatically Schöpfung als Thema des Religionsunterrichts

Mehr

Wie Hotels gegen booking.com & Co. online bestehen können. Jörg Eugster @ NetBusiness Consulting AG

Wie Hotels gegen booking.com & Co. online bestehen können. Jörg Eugster @ NetBusiness Consulting AG Wie Hotels gegen booking.com & Co. online bestehen können 1 Case «Hotels in St. Moritz» 2 3 4 5 6 Was können wir dagegen tun? 7 1) Wir stecken den Kopf in den Sand 8 2) Wir halten eine Krisensitzung 9

Mehr

Nem inapre opatrovate ky

Nem inapre opatrovate ky Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE PETRA KUTIŠOVÁ Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE Autor Mgr. Petra Kutišová, 2008 Jazyková korektúra: Heike Zukowski PRAXIDE

Mehr

Workshop Quality Assurance Forum 2014

Workshop Quality Assurance Forum 2014 Workshop Quality Assurance Forum 2014 How do connotations of to learn and to teach influence learning and teaching? Andrea Trink Head of Quality Management Fachhochschule Burgenland - University of Applied

Mehr

Englisch-Grundwortschatz

Englisch-Grundwortschatz Englisch-Grundwortschatz Die 100 am häufigsten verwendeten Wörter also auch so so in in even sogar on an / bei / in like wie / mögen their with but first only and time find you get more its those because

Mehr

Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis

Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis Radegundis Stolze Click here if your download doesn"t start automatically Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis Radegundis Stolze Fachübersetzen

Mehr

Berühmte deutsche Autoren

Berühmte deutsche Autoren Berühmte deutsche Autoren Lektion 10 in Themen aktuell 2, nach Seite 123 Was lernen Sie hier? Sie suchen Informationen zur deutschen Literatur und lernen zwei große Websites für Geschichte und Literatur

Mehr

Sagen und Geschichten aus dem oberen Flöhatal im Erzgebirge: Pfaffroda - Neuhausen - Olbernhau - Seiffen (German Edition)

Sagen und Geschichten aus dem oberen Flöhatal im Erzgebirge: Pfaffroda - Neuhausen - Olbernhau - Seiffen (German Edition) Sagen und Geschichten aus dem oberen Flöhatal im Erzgebirge: Pfaffroda - Neuhausen - Olbernhau - Seiffen (German Edition) Dr. Frank Löser Click here if your download doesn"t start automatically Sagen und

Mehr

PROFESSIONELLE ANSAGEN UND MUSIK

PROFESSIONELLE ANSAGEN UND MUSIK TELEKOMMUNIKATION PROFESSIONELLE ANSAGEN UND MUSIK...um die Langweile zu überwinden! Sie brauchen Ihre Kunden nicht nur mit dem üblichen "Bitte warten" oder "Einen Moment bitte" empfangen. Das erstellen

Mehr

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Methods of research into dictionary use: online questionnaires Annette Klosa (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) 5. Arbeitstreffen Netzwerk Internetlexikografie, Leiden, 25./26. März 2013 Content

Mehr

Predložky s akuzatívom alebo datívom:

Predložky s akuzatívom alebo datívom: Skloňonanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív des es es dem em den en die e er er die e das des es dem em das es die Männer Männer den Männern

Mehr

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative

WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative DER KOMPATATIV VON ADJEKTIVEN UND ADVERBEN WAS IST DER KOMPARATIV: = The comparative Der Komparativ vergleicht zwei Sachen (durch ein Adjektiv oder ein Adverb) The comparative is exactly what it sounds

Mehr

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang:

Englisch. Schreiben. 18. September 2015 HTL. Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung. Name: Klasse/Jahrgang: Name: Klasse/Jahrgang: Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung HTL 18. September 2015 Englisch (B2) Schreiben Hinweise zum Beantworten der Fragen Sehr geehrte Kandidatin,

Mehr

Matrix42. Use Case - Bearbeiten einer Störung unter Verwendung von Inventardaten, Aktionen und Knowledge Base. Version 1.0.0. 16.

Matrix42. Use Case - Bearbeiten einer Störung unter Verwendung von Inventardaten, Aktionen und Knowledge Base. Version 1.0.0. 16. Matrix42 Use Case - Bearbeiten einer Störung unter Verwendung von Version 1.0.0 16. April 2013-1 - Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 3 1.1 Beschreibung 3 1.2 Vorbereitung 3 2 Use Case 4-2 - 1 Einleitung

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Sport Northern Ireland. Talent Workshop Thursday 28th January 2010 Holiday Inn Express, Antrim

Sport Northern Ireland. Talent Workshop Thursday 28th January 2010 Holiday Inn Express, Antrim Sport Northern Ireland Talent Workshop Thursday 28th January 2010 Holiday Inn Express, Antrim Outcomes By the end of the day participants will be able to: Define and differentiate between the terms ability,

Mehr

The poetry of school.

The poetry of school. International Week 2015 The poetry of school. The pedagogy of transfers and transitions at the Lower Austrian University College of Teacher Education(PH NÖ) Andreas Bieringer In M. Bernard s class, school

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Vertretungsstunde Englisch 5. Klasse: Grammatik Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Pronouns I Let s talk about

Mehr

Daten haben wir reichlich! 25.04.14 The unbelievable Machine Company 1

Daten haben wir reichlich! 25.04.14 The unbelievable Machine Company 1 Daten haben wir reichlich! 25.04.14 The unbelievable Machine Company 1 2.800.000.000.000.000.000.000 Bytes Daten im Jahr 2012* * Wenn jedes Byte einem Buchstaben entspricht und wir 1000 Buchstaben auf

Mehr

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition)

Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen (German Edition) Wilhelm Busch Click here if your download doesn"t start automatically Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in Sieben Streichen

Mehr

Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition)

Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Trudi Canavan Click here if your download doesn"t start automatically Das Zeitalter der Fünf 3: Götter (German Edition) Trudi Canavan Das Zeitalter der

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB

PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB Read Online and Download Ebook PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: ENGLISCH LERNEN MIT JUSTUS, PETER UND BOB DOWNLOAD EBOOK : PONS DIE DREI??? FRAGEZEICHEN, ARCTIC ADVENTURE: Click link bellow

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Fakultät für Informatik Lehrstuhl für Simulation 13. Juli 2009 Klausur Schlüsselkompetenzen I und II Gesamtzahl der erreichbaren Punkte: 100 Anzahl der Aufgaben:

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: If-clauses - conditional sentences - Nie mehr Probleme mit Satzbau im Englischen! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de

Mehr

Volksgenossinnen: Frauen in der NS- Volksgemeinschaft (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus) (German Edition)

Volksgenossinnen: Frauen in der NS- Volksgemeinschaft (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus) (German Edition) Volksgenossinnen: Frauen in der NS- Volksgemeinschaft (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus) (German Edition) Hg. von Sybille Steinbacher Click here if your download doesn"t start automatically

Mehr

Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg

Die Badstuben im Fuggerhaus zu Augsburg Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg Jürgen Pursche, Eberhard Wendler Bernt von Hagen Click here if your download doesn"t start automatically Die "Badstuben" im Fuggerhaus zu Augsburg Jürgen Pursche,

Mehr

Mercedes OM 636: Handbuch und Ersatzteilkatalog (German Edition)

Mercedes OM 636: Handbuch und Ersatzteilkatalog (German Edition) Mercedes OM 636: Handbuch und Ersatzteilkatalog (German Edition) Mercedes-Benz Click here if your download doesn"t start automatically Mercedes OM 636: Handbuch und Ersatzteilkatalog (German Edition) Mercedes-Benz

Mehr

GERMAN VACATION WORK (2014)

GERMAN VACATION WORK (2014) GERMAN VACATION WORK (2014) IB Read Der Vorleser by Bernhard Schlink in preparation for the start of the Michaelmas term. AS Work as shown on the following pages. German Department Vacation Work Vth Form

Mehr

MASTERSTUDIUM WIESO UND WARUM (HINTER)GRÜNDE FÜR EIN MASTERSTUDIUM IN DER SCHWEIZ Tim Kaltenborn Universum Communications

MASTERSTUDIUM WIESO UND WARUM (HINTER)GRÜNDE FÜR EIN MASTERSTUDIUM IN DER SCHWEIZ Tim Kaltenborn Universum Communications MASTERSTUDIUM WIESO UND WARUM (HINTER)GRÜNDE FÜR EIN MASTERSTUDIUM IN DER SCHWEIZ Tim Kaltenborn Universum Communications Master-Messe Zürich November 2013 WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM About me TIM KALTENBORN

Mehr

Flow - der Weg zum Glück: Der Entdecker des Flow-Prinzips erklärt seine Lebensphilosophie (HERDER spektrum) (German Edition)

Flow - der Weg zum Glück: Der Entdecker des Flow-Prinzips erklärt seine Lebensphilosophie (HERDER spektrum) (German Edition) Flow - der Weg zum Glück: Der Entdecker des Flow-Prinzips erklärt seine Lebensphilosophie (HERDER spektrum) (German Edition) Mihaly Csikszentmihalyi Click here if your download doesn"t start automatically

Mehr

EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von 55 Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an

EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von 55 Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an IP/8/899!"#$$%&')*+%,%-.%"/ EU nimmt neues Programm Mehr Sicherheit im Internet in Höhe von Millionen für mehr Sicherheit für Kinder im Internet an Ab. Januar 9 hat die EU ein neues Programm für eine sicherere

Mehr

Level 2 German, 2013

Level 2 German, 2013 91126 911260 2SUPERVISOR S Level 2 German, 2013 91126 Demonstrate understanding of a variety of written and / or visual German text(s) on familiar matters 9.30 am Monday 11 November 2013 Credits: Five

Mehr

Level 1 German, 2012

Level 1 German, 2012 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2012 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 9.30 am Tuesday 13 November 2012 Credits: Five Achievement

Mehr

Die Konzeption der Evaluation des Comenius 2. 1. Projekts. Appraisal of Potential for Teaching

Die Konzeption der Evaluation des Comenius 2. 1. Projekts. Appraisal of Potential for Teaching Die Konzeption der Evaluation des Comenius 2. 1. Projekts Appraisal of Potential for Teaching Gliederung Evaluation Eingesetzte Instrumente Rückmeldungen zum online-fragebogen Ausblick Evaluation Brüssel

Mehr

QS solutions GmbH. präsentiert das Zusammenspiel von. Ihr Partner im Relationship Management

QS solutions GmbH. präsentiert das Zusammenspiel von. Ihr Partner im Relationship Management QS solutions GmbH präsentiert das Zusammenspiel von & Ihr Partner im Relationship Management Verbinden von Dynamics CRM mit Yammer Yammer ist ein internes soziales Netzwerk, das den Kollegen in Ihrer Organisation

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172)

Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Klausur BWL V Investition und Finanzierung (70172) Prof. Dr. Daniel Rösch am 13. Juli 2009, 13.00-14.00 Name, Vorname Anmerkungen: 1. Bei den Rechenaufgaben ist die allgemeine Formel zur Berechnung der

Mehr

Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition)

Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition) Handbuch der therapeutischen Seelsorge: Die Seelsorge-Praxis / Gesprächsführung in der Seelsorge (German Edition) Reinhold Ruthe Click here if your download doesn"t start automatically Handbuch der therapeutischen

Mehr

Geschichte der Philosophie im Überblick: Band 3: Neuzeit (German Edition)

Geschichte der Philosophie im Überblick: Band 3: Neuzeit (German Edition) Geschichte der Philosophie im Überblick: Band 3: Neuzeit (German Edition) Franz Schupp Click here if your download doesn"t start automatically Geschichte der Philosophie im Überblick: Band 3: Neuzeit (German

Mehr

"Die Brücke" von Franz Kafka. Eine Interpretation (German Edition)

Die Brücke von Franz Kafka. Eine Interpretation (German Edition) "Die Brücke" von Franz Kafka. Eine Interpretation (German Edition) Johanna Uminski Click here if your download doesn"t start automatically "Die Brücke" von Franz Kafka. Eine Interpretation (German Edition)

Mehr

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making

Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Kybernetik Intelligent Agents- Decision Making Mohamed Oubbati Institut für Neuroinformatik Tel.: (+49) 731 / 50 24153 mohamed.oubbati@uni-ulm.de 03. 07. 2012 Intelligent Agents Environment Agent Intelligent

Mehr

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel:

DOWNLOAD. Englisch in Bewegung. Spiele für den Englischunterricht. Britta Buschmann. Downloadauszug aus dem Originaltitel: DOWNLOAD Britta Buschmann Englisch in Bewegung Spiele für den Englischunterricht auszug aus dem Originaltitel: Freeze Hör-/ und Sehverstehen Folgende Bewegungen werden eingeführt: run: auf der Stelle rennen

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit :

miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : miditech 4merge 4-fach MIDI Merger mit : 4 x MIDI Input Port, 4 LEDs für MIDI In Signale 1 x MIDI Output Port MIDI USB Port, auch für USB Power Adapter Power LED und LOGO LEDs Hochwertiges Aluminium Gehäuse

Mehr

Qualität und Verlässlichkeit Das verstehen die Deutschen unter Geschäftsmoral!

Qualität und Verlässlichkeit Das verstehen die Deutschen unter Geschäftsmoral! Beitrag: 1:43 Minuten Anmoderationsvorschlag: Unseriöse Internetanbieter, falsch deklarierte Lebensmittel oder die jüngsten ADAC-Skandale. Solche Fälle mit einer doch eher fragwürdigen Geschäftsmoral gibt

Mehr

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303

Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Intercultural educations by Means of PArtners working with ECvet Transfer LdV (TOI): DE/10/LLP-LdV/TOI/147303 Product 5 IMPAECT Assessment Sheet for Students IMPAECT ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES NAME

Mehr

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe

Accounting course program for master students. Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe Accounting course program for master students Institute of Accounting and Auditing http://www.wiwi.hu-berlin.de/rewe 2 Accounting requires institutional knowledge... 3...but it pays: Lehman Bros. Inc.,

Mehr

Preisliste für The Unscrambler X

Preisliste für The Unscrambler X Preisliste für The Unscrambler X english version Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%). Irrtümer, Änderungen und Fehler sind vorbehalten. The Unscrambler wird mit

Mehr

Wörterbuch der Sozialpädagogik. und Sozialarbeit. Englisch/ Deutsch

Wörterbuch der Sozialpädagogik. und Sozialarbeit. Englisch/ Deutsch Wörterbuch der Sozialpädagogik und Sozialarbeit Englisch/ Deutsch Wolfgang Dohrmann Wörterbuch der Sozialpädagogik und Sozialarbeit Teil I: Englisch Deutsch Teil II: Deutsch Englisch Dictionary of Social

Mehr

Die besten Chuck Norris Witze: Alle Fakten über den härtesten Mann der Welt (German Edition)

Die besten Chuck Norris Witze: Alle Fakten über den härtesten Mann der Welt (German Edition) Die besten Chuck Norris Witze: Alle Fakten über den härtesten Mann der Welt (German Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Die besten Chuck Norris Witze: Alle Fakten über den

Mehr

631 English Teacher Conference

631 English Teacher Conference 631 English Teacher Conference Termin: Tag, 24.-25.Oktober 2018, 09:00 Uhr bis 15:45 Uhr Ort: Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz Zielgruppe: English teachers of all schools Ziel: What makes a good English

Mehr

arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek

arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek arlanis Software AG SOA Architektonische und technische Grundlagen Andreas Holubek Speaker Andreas Holubek VP Engineering andreas.holubek@arlanis.com arlanis Software AG, D-14467 Potsdam 2009, arlanis

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln

August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln August Macke 1887-1914 Abschied, 1914 Museum Ludwig, Köln Ideas for the classroom 1. Introductory activity wer?, was?, wo?, wann?, warum? 2. Look at how people say farewell in German. 3. Look at how people

Mehr

«Zukunft Bildung Schweiz»

«Zukunft Bildung Schweiz» «Zukunft Bildung Schweiz» Von der Selektion zur Integration Welche Art von Schule wirkt sich positiv auf eine «gute» zukünftige Gesellschaft aus? Eine Schwedische Perspektive. Bern 16-17.06.2011 Referent:

Mehr

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3

2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 page Edward Martin, Institut für Anglistik, Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz 2 German sentence: write your English translation before looking at p. 3 3 German sentence analysed in colour coding;

Mehr

Level 1 German, 2016

Level 1 German, 2016 90886 908860 1SUPERVISOR S Level 1 German, 2016 90886 Demonstrate understanding of a variety of German texts on areas of most immediate relevance 2.00 p.m. Wednesday 23 November 2016 Credits: Five Achievement

Mehr

Pluralisierung von Lebensformen - Veränderung familiärer Strukturen und innergesellschaftlicher Wandel (German Edition)

Pluralisierung von Lebensformen - Veränderung familiärer Strukturen und innergesellschaftlicher Wandel (German Edition) Pluralisierung von Lebensformen - Veränderung familiärer Strukturen und innergesellschaftlicher Wandel (German Edition) Olivia Stockhause Click here if your download doesn"t start automatically Pluralisierung

Mehr

Präsentation / Presentation

Präsentation / Presentation Kooperative Bildungslandschaften: Führung im und mit System Learning Communities: Networked Systems and System Leadership SL Symposium Schulleitungssymposium 2011 School Leadership Symposium 2011 Präsentation

Mehr

FACHKUNDE FüR KAUFLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN FROM THIEME GEORG VERLAG

FACHKUNDE FüR KAUFLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN FROM THIEME GEORG VERLAG FACHKUNDE FüR KAUFLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN FROM THIEME GEORG VERLAG DOWNLOAD EBOOK : FACHKUNDE FüR KAUFLEUTE IM GESUNDHEITSWESEN Click link bellow and free register to download ebook: FACHKUNDE FüR KAUFLEUTE

Mehr