slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015"

Transkript

1 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti podnikateľských stimulov so zameraním na štátnu podporu investícií v regiónoch, realizáciu výskumu a a odborné vzdelávanie žiakov (duálne vzdelávanie). INVESTIČNÁ POMOC (IP) (PODLIEHA SCHVÁLENIU) Dňom nadobudla účinnosť novela Zákona o (č. 561/2007 Z.z.) reflektujúca zmeny, ktoré prinieslo nariadenie Európskej únie účinné od 1. júla minulého roka. Nižšie vám prinášame sumár najvýznamnejších zmien spolu so zhrnutím podmienok na poskytnutie. ANREIZE FÜR UNTERNEHMEN IN DER SLOWAKEI IM J In dieser Ausgabe von Mailing BMB Leitner informieren wir Sie über Anreize für Unternehmen mit Schwerpunkt auf Staatsförderungen in Regionen, F&E Aktivitäten sowie Berufsausbildung von Auszubildenden (duale Ausbildung). STAATÖRDERUNGEN () (GENEHMIGUNGSPFLICHTIG) Am trat die Novelle des Gesetzes zu Staatsförderungen (Nr. 561/2007 GesSlg.) in Kraft, welche die umsetzt, die durch die seit dem anwendbare EU-Verordnung eingeführt wurden. Wir bringen Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten einschließlich einer Zusammenfassung der Bedingungen für die Vergabe von. Regionálny prínos V rámci posudzovania investičného zámeru sa bude prihliadať na jeho regionálny prínos. Ak z posudku investičného zámeru bude vyplývať, že investícia nebude mať významný regionálny prínos, nebudú splnené všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Regionaler Nutzen Bei der Beurteilung des Investitionsvorhabens wird sein regionaler Nutzen berücksichtigt. Sollte sich aus dem Gutachten über das Investitionsvorhaben ergeben, dass die Investition keinen bedeutenden regionalen Nutzen haben wird, werden die allgemeinen Bedingungen für die Vergabe von als nicht erfüllt gelten. Vytvorené nové pracovné miesta Zachovala sa povinnosť dosiahnuť čistý nárast v počte zamestnancov v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov vo výške 40 zamestnancov. Nárast počtu novo vytvorených miest však už nemusí dosahovať 10 % oproti priemeru za predchádzajúcich 12 mesiacov. Pre Technologické centrá sa znížila povinnosť nárastu počtu zamestnancov na 30. Neu gebildete Arbeitsplätze Der obligatorische Nettozuwachs von 40 Arbeitsplätzen gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate blieb erhalten. Der Zuwachs neu gebildeter Arbeitsplätze muss allerdings nicht mehr 10% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate erreichen. Bei Technologiezentren ging der obligatorische Arbeitnehmerzuwachs auf 30 zurück.

2 STRANA 2/7 JÚN 2015 SEITE 2/7 JUNI 2015 wichtigste Skrátenie a uľahčenie administratívneho procesu Nová úprava výrazne prispela k skráteniu administratívneho procesu posudzovania a schvaľovania investičného zámeru. Nižšie uvádzame sumár významných skrátení jednotlivých lehôt: lehota na zabezpečenie vypracovania odborného posudku investičného zámeru skrátenie zo 45 na 30 dní, vypracovanie návrhu na poskytnutie skrátenie z 30 na 20 dní, posúdenie návrhu poskytovateľmi - skrátenie z 30 na 15 dní, vypracovanie ponuky investičnej pomoci skrátenie z 30 na 10 dní, podanie žiadosti žiadateľa o poskytnutie pomoci na základe jej ponuky skrátenie zo 60 na 10 dní, vydanie rozhodnutia o schválení (na základe rozhodnutia vlády) skrátenie z 15 na 5 dní. Verkürzung und Vereinfachung des administrativen Prozesses Die Neuregelung trug bedeutend zur Verkürzung des mit der Beurteilung und Billigung des Investitionsvorhabens verbundenen administrativen Prozesses bei. Die einzelnen Fristen wurden wie folgt verkürzt: Frist für die Erstellung des Fachgutachtens zum Investitionsvorhaben verkürzt von 45 auf 30 Tage, Erstellung des Entwurfs für die Vergabe der verkürzt von 30 auf 20 Tage, Beurteilung des Entwurfs durch Förderungsgeber verkürzt von 30 auf 15 Tage, Erstellung des Angebots der verkürzt von 30 auf 10 Tage, Abgabe des Antrags vom Antragsteller anhand des vorgelegten Angebotes verkürzt von 60 auf 10 Tage, Erlass der Entscheidung über die Billigung der Staatsförderungen (anhand einer Regierungsentscheidung) verkürzt von 15 auf 5 Tage. Rozšírenie možností pre investičné zámery vo výške eur Investičné zámery s výdavkami na obstaranie majetku vo výške eur bude možné na základe novej úpravy realizovať už aj v okresoch, v ktorých miera nezamestnanosti je o 35 % vyššia ako miera nezamestnanosti v SR. Podľa pôvodného znenia zákona musela byť miera nezamestnanosti aspoň o 50% vyššia ako je priemer. Erweiterung für Investitionsvorhaben ihv EUR Laut der Neuregelung können Investitionsvorhaben mit Kosten für die Vermögensbeschaffung ihv EUR auch in den Bezirken realisiert werden, in welchen die Arbeitslosenrate um 35 % höher als der slowakische Durchschnitt ist. Laut der ursprünglichen Gesetzesfassung musste die Arbeitslosenrate mindestens um 50% höher sein als der Durchschnitt.

3 STRANA 3/7 JÚN 2015 SEITE 3/7 JUNI 2015 wichtigste -zhrnutie podmienok na poskytnutie ZHRNUTIE PODMIENOK NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI K Poskytnutie IP je podmienené vytvorením nových pracovných miest (čistý nárast pracovných miest nesmie byť nižší ako 40 pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva alebo dopravy). Priemyselná výroba Minimálne výšky investície sa znižujú nasledovne: 10 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti nižšia ako slovenský priemer, 5 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako slovenský priemer, 3 mil. eur v okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 35 % vyššia ako slovenský priemer. ZUSAMMENFASSUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DIE VERGABE DER ZUM Die Vergabe der ist durch Bildung neuer Arbeitsplätze bedingt (Nettozuwachs an Arbeitsplätzen darf nicht niedriger als 40 gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate vor Vorlage des Investitionsvorhabens beim Wirtschafts- oder Verkehrsministerium sein). Industrieproduktion Die Mindesthöhe der Investition wird wie folgt gesenkt: 10 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate unter dem slowakischen Durchschnitt, 5 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate über dem slowakischen Durchschnitt, 3 Mio. EUR in Bezirken mit einer Arbeitslosenrate von mindestens 35% über dem slowakischen Durchschnitt. Minimálne 50% investície musí byť krytých vlastným imaním. Aspoň 60% z celkových oprávnených nákladov na obstarávaný majetok pri investičných zámeroch nad 10 mil. eur musia tvoriť nové výrobné a technologické zariadenia. Pre investičné zámery nad 5 mil. eur sa hodnota znižuje na 50 % a pre zámery nad 3 mil. eur na 40 % oprávnených nákladov. Rozšírenie výroby v existujúcom podniku je podmienené nárastom výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15% v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva. Mindestens 50% der Investition müssen durch Eigenkapital gedeckt sein. Bei Investitionsvorhaben über 10 Mio. EUR muss der Wert neuer Produktions- und Technologieeinrichtungen mindestens 60% der förderfähigen Kosten für das angeschaffte Vermögen erreichen. Bei Investitionsvorhaben über 5 Mio. EUR sinkt der Wert auf 50 % und bei Vorhaben über 3 Mio. EUR auf 40 % der förderfähigen Kosten. Die Produktionserweiterung in einem bestehenden Betrieb ist durch eine Produktionserhöhung (entweder wertoder volumenmäßige) um mindestens 15% im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre vor Vorlage des Investitionsvorhabens beim Wirtschaftsministerium bedingt.

4 STRANA 4/7 JÚN 2015 SEITE 4/7 JUNI 2015 wichtigste Technologické centrá a centrá strategických služieb Z celkového počtu zamestnancov musia tvoriť zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním v odvetví technologických centier najmenej 70% a v odvetví centier strategických služieb najmenej 60%. Cestovný ruch Hodnota nových výrobných a technologických zariadení musí predstavovať minimálne 40% z hodnoty investície (s možnosťou zníženia pri nižších investíciách). Oprávnené náklady Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok je oprávneným nákladom do výšky hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku, mzdy zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného a príspevkov v prepočte za obdobie dvoch rokov. Technologiezentren und Zentren strategischer Dienstleistungen Mitarbeiter mit Universitätsabschluss müssen im Bereich Technologiezentren mindestens 70% und im Bereich Zentren strategischer Dienstleistungen mindestens 60% der gesamten Belegschaft bilden. Reiseverkehr Der Wert neuer Produktions- und Technologieeinrichtungen muss mindestens 40% des Investitionswertes betragen (Möglichkeit der Senkung bei niedrigeren Investitionen). Förderfähige Kosten Sachanlagen, Immaterielles Anlagevermögen bis zur Höhe der angeschafften Sachanlagen gilt als förderfähige Kosten, Löhne der Mitarbeiter, die auf die neuen, izm dem Investitionsvorhaben gebildeten Arbeitsplätze eingestellt wurden einschließlich Sozialabgaben, berechnet für den Zeitraum von 2 Jahren. Maximálna intenzita a výška investičnej pomoci Výška IP je závislá od miery nezamestnanosti. Regióny sú rozdelené do 3 zón - A, B, C (podľa výšky IP zostupne): zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135% priemernej miery nezamestnanosti v SR, zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100%, najviac 135%, zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100% priemernej miery nezamestnanosti, okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko. Höchstintensität und Höhe der Staatsförderungen Die Höhe der hängt von der Arbeitslosenrate ab. Die Regionen sind in 3 Zonen aufgeteilt - A, B, C (aufsteigend anhand der Höhe der ): Zone A Bezirke mit einer Arbeitslosenrate von über 135% des slowakischen Durchschnitts, Zone B Bezirke mit einer Arbeitslosenrate zwischen 100% und 135% des slowakischen Durchschnitts, Zone C Bezirke mit einer Arbeitslosenrate von bis zu 100% des slowakischen Durchschnitts, Bezirke in der Region Westslowakei.

5 STRANA 5/7 JÚN 2015 SEITE 5/7 JUNI 2015 wichtigste Super odpočet nákladov na výskum Aj naďalej je možné dosiahnuť maximálnu intenzitu 35 % z celkových oprávnených nákladov. To napríklad pri investícii vo výške 3 mil. eur predstavuje 1,05 mil. eur daňovej úľavy, ak subjekt žiada o nepriamu pomoc. Investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur Investičné zámery s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur predstavujú samostatnú kategóriu. Pre tieto projekty nie je potrebné schválenie vládou SR a nie je potrebné splniť podmienku tvorby nových pracovných miest. Investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 mil. eur sa rozumie projekt zameraný na realizáciu: nového podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky, komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu. V oboch prípadoch však suma oprávnených nákladov musí byť minimálne 200 mil. eur a navrhovaná investičná pomoc musí byť zlučiteľná s legislatívou EU. Die Höchstintensität beträgt nach wie vor 35% der gesamten förderfähigen Kosten. Z.B. bei einer Investition ihv 3 Mio. EUR stellt dies 1,05 Mio. EUR an Steuerbefreiung dar, wenn das Subjekt indirekte Förderungen beantragt. Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR fallen in eine Sonderkategorie. Diese Projekte unterliegen weder der Billigung durch die Regierung noch der Bedingung der Bildung neuer Arbeitsplätze. Investitionsvorhaben mit förderfähigen Kosten von über 200 Mio. EUR gelten als Projekte mit Fokus auf: den Aufbau eines neuen Betriebes, Produktionserweiterung in einem bestehenden Betrieb, Produktionsdiversifizierung neue, zusätzliche Produkte, den Aufbau eines komplexen Reiseverkehrszentrums oder Erweiterung eines bestehenden komplexen Reiseverkehrszentrums. In beiden Fällen muss allerdings die Summe der förderfähigen Kosten mindestens 200 Mio. EUR betragen und die vorgeschlagenen Staatsförderungen müssen mit dem EU-Recht vereinbar sein. SUPER ODPOČET NÁKLADOV NA VÝSKUM A VÝVOJ (AUTOMATICKÝ NÁROK) S účinnosťou od vstúpilo do platnosti nové ustanovenie Zákona o dani z príjmov, ktoré zavádza možnosť automatického dodatočného odpočtu výdavkov na výskum od základu dane. Odpočet od základu dane (tzv. super odpočet) tvorí súčet: SUPERABZUG VON F&E KOSTEN (AUTOMATISCHER ANSPRUCH) Am trat eine neue Bestimmung des Einkommensteuergesetzes in Kraft, welche die Möglichkeit eines automatischen zusätzlichen Abzugs von Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) von der Bemessungsgrundlage einführt. Der Superabzug ist eine Summe von:

6 STRANA 6/7 JÚN 2015 SEITE 6/7 JUNI 2015 wichtigste 25% nákladov vynaložených na výskum v zdaňovacom období, 25% mzdových nákladov zamestnanca mladšieho ako 26 rokov podieľajúceho sa na realizácií projektu výskumu a po splnení stanovených podmienok, 25% medziročného nárastu nákladov vynaložených na výskum. Dodatočný odpočet je možné uplatniť napríklad na tieto druhy nákladov súvisiacich s projektom výskumu a: osobné náklady a odvody, cestovné náklady, odpisy majetku, ostatné prevádzkové náklady (materiál, energie, spotreba plynu a tepla, telekomunikačné náklady). Odpočet nemožno uplatniť na náklady, na ktoré bola poskytnutá podpora z verejných financií, služby, licencie a výsledky výskumu a obstarané od iných osôb s výnimkou verejných inštitúcií (SAV, univerzít) a osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum. Dôležitým prvkom je preukázateľnosť charakteru činnosti výskumu a - kritériom je prítomnosť oceniteľného prvku novosti a výskumná neistota. Podmienkou je vypracovanie písomného projektu výskumu a, ktorý sa v prípade kontroly predloží správcovi dane. FRSR bude zverejňovať zoznam daňovníkov uplatňujúcich super odpočet. Ak nie je uplatnenie odpočtu možné z dôvodu vykázania nízkeho daňového základu alebo daňovej straty, je možnosť prenosu neuplatneného odpočtu do najbližšieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník vykáže kladný základ dane, najviac v štyroch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po vzniku nároku. 25% der im Besteuerungszeitraum verauslagten F&E Kosten, 25% der Lohnkosten für Mitarbeiter unter 26 Jahre, die am F&E Projekt teilnehmen; nach Erfüllung vorgeschriebener Bedingungen, 25% des F&E Kostenzuwachses gegenüber dem Vorjahr. Der Superabzug kann z.b. bei folgenden, mit dem F&E Projekt zusammenhängenden Kostenarten geltend gemacht werden: Personalkosten und Sozialabgaben, Reisekosten, Abschreibungen auf Vermögen, sonstige Betriebskosten (Material, Strom-, Gas- und Wärmeverbrauch, Telekommunikationskosten). Bei Kosten, für welche Förderungen aus öffentlichen Quellen vergeben wurden, bei Dienstleistungen, Lizenzen und F&E Ergebnissen, die von Dritten angeschafft wurden, ausgenommen öffentliche Institutionen (Slowakische Akademie der Wissenschaften, Universitäten) und Personen mit Lizenzen für F&E, ist der Superabzug nicht anwendbar. Wichtig ist die Nachweisbarkeit des F&E Tätigkeitscharakters als Kriterien gelten das Vorhandensein eines bewertbaren Neuheitselements und die Forschungsunsicherheit. Ein schriftliches F&E Projekt ist zu verfassen, das bei einer Außenprüfung dem Steuerverwalter vorzulegen ist. Eine Liste der den Superabzug in Anspruch nehmenden Steuersubjekte wird von der Finanzdirektion veröffentlicht. Ist der Superabzug infolge einer niedrigen Bemessungsgrundlage oder eines steuerlichen Verlustes nicht möglich, kann der nicht geltend gemachte Superabzug in den nächsten Besteuerungszeitraum, in welchem das Steuersubjekt eine positive Bemessungsgrundlage ausweist, vorgetragen werden, höchstens jedoch vier Jahre lang nach der Anspruchsentstehung.

7 STRANA 7/7 JÚN 2015 SEITE 7/7 JUNI 2015 wichtigste DUÁLNE VZDELÁVANIE (PODLIEHA SCHVÁLENIU) V marci tohto roka bol Národnou radou schválený dlho očakávaný zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý na Slovensku zavádza systém duálneho vzdelávania. Zatraktívňujú sa podmienky odbornej prípravy žiakov formou oslobodenia od zdanenia a platenia odvodov z odmeny vyplatenej žiakom, uplatnenia nákladov vynaložených na poskytovanie praktického vyučovania ako daňových výdavkov ako aj nepriama subvencia podnikateľského subjektu vo forme daňového stimulu (1.600 resp eur na žiaka). Viac informácií vám radi poskytneme na požiadanie. DUALE AUSBILDUNG (GENEHMIGUNGSPFLICHTIG) Im März dieses Jahres verabschiedete das Parlament das lang erwartete Gesetz Nr. 61/2015 über die fachliche Ausbildung und Vorbereitung, das in der Slowakei das System der dualen Ausbildung einführt. Die Bedingungen der fachlichen Vorbereitung der Azubis werden attraktiver: Befreiung des an Azubis ausbezahlten Entgeltes von Steuern und Sozialabgaben, steuerliche Abzugsfähigkeit der für den praktischen Unterricht verauslagten Kosten, indirekte Subventionen an Unternehmen in Form von steuerlichen Anreizen (1.600 bzw EUR/Azubi). Weitere Informationen liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage. Autori/Autoren: Renáta Bláhová FCCA, LL.M. Partner Peter Szabó Audit Manager HERAUSGEBER BMB Leitner Zámocká Bratislava T F M Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy. Aj keď zostavovaniu tohto materiálu bola venovaná profesionálna pozornosť, spoločnosť BMB Leitner neprijíma žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu. Auch wenn der Erstellung dieses Materials höchste Aufmerksamkeit gewidmet wurde, übernimmt die Gesellschaft BMB Leitner keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, Ungenauigkeiten oder für eventuelle Schäden, die aus Gutgläubigkeit gegenüber diesem Material entstehen. In jedem Fall empfehlen wir, für den konkreten Einzelfall fachlichen Rat einzuholen.

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen

Duale Ausbildung in der Slowakei Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen Finanzielle und steuerliche Anreize für Unternehmen DUALE AUSBILDUNG Nach dem Muster Deutschlands, Österreichs und der Schweiz werden auch in der Slowakei Elemente des dualen Systems der Berufsausbildung

Mehr

Investitionsförderung in der Slowakei NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016

Investitionsförderung in der Slowakei NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016 NOVELLE DES GESETZES ZUR INVESTITIONSFÖRDERUNG ZUM 1. JANUAR 2016 Zum Jahreswechsel 2015/16 änderten sich die Bedingungen für die staatliche Investitionsförderung. Im Dezember 2015 trat das Gesetz Nr.

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol Tiroler Kleinunternehmensförderung De-minimis-Beihilfe lt. Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel

Mehr

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol. Impulspaket Tirol

Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol. Impulspaket Tirol Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Tirol Impulspaket Tirol Förderungsrichtlinie 1. Zielsetzung Ziel des Impulspaketes Tirol ist die Unterstützung von Vorhaben, durch die besondere Impulse für ein

Mehr

NOVEMBER 2014. Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht

NOVEMBER 2014. Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die November-Nummer bringt: Einkommensteuer Änderung der Verpflegungssätze Sammelbericht Die Abgeordneten des Nationalrates

Mehr

Unterstützung betrieblicher Investitionen

Unterstützung betrieblicher Investitionen Unterstützung betrieblicher Investitionen Betriebliche Investitionen, die der Wettbewerbsfähigkeit der Saarwirtschaft zugute kommen, werden gezielt unterstützt. Damit sorgt die Landesregierung dafür, dass

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Gesetz 14/2013, vom 27. September Von Mauro Cruz-Conde Spanien hat endlich ein neues Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, Visen und Aufenthaltsgenehmigungen

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 FEBRUÁR 2016 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY V ROKU 2016

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 FEBRUÁR 2016 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY V ROKU 2016 STRANA 1/7 FEBRUÁR 2016 SEITE 1/7 FEBRUAR 2016 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY V ROKU 2016 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli stručne informovať o prehľade stimulov a zamerať sa na novinku pre

Mehr

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/6 JÚL 2016 DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ STRANA 1/6 JÚL 2016 SEITE 1/6 JULI 2016 DPH pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť DPH PRI SLUŽBÁCH VZŤAHUJÚCICH SA NA NEHNUTEĽNOSŤ V tomto vydaní Mailing BMBLeitner sme pre Vás pripravili súhrn

Mehr

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen

Mehr

Kurzinformation Wirtschaft

Kurzinformation Wirtschaft Mit dem Zuschuss Nachhaltige Stadtentwicklung fördert die ILB kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Land Brandenburg gemäß der Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Ziel

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Ansiedelungsförderungen in Rumänien

Ansiedelungsförderungen in Rumänien Ansiedelungsförderungen in Rumänien Juni 2008 Ansiedelungsförderungen in Rumänien: Inhalt Unterstützungsstellen Allgemeine Informationen Eignungskriterien Ansiedelungsquoten und Regionen Arten der Investition,

Mehr

Arbeitsübereinkommen zur Ausstellung einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) für., zur Verwendung als.

Arbeitsübereinkommen zur Ausstellung einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) für., zur Verwendung als. Arbeitsübereinkommen zur Ausstellung einer Europäischen Technischen Bewertung (ETA) für., zur Verwendung als. gemäß Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 1 auf Basis der ETAG. 2 verwendet als Europäisches

Mehr

AUSZUG AUS DEM ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

AUSZUG AUS DEM ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012 1 2 3 4 AUSZUG AUS DEM ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012 ANWENDUNG DER UNTERNEHMENSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN Der Jahresabschluss wurde nach den Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches soweit auf Kreditinstitute

Mehr

Arbeitsblatt: Finanzplanung

Arbeitsblatt: Finanzplanung Arbeitsblatt: Finanzplanung 1) Kapazität Worin besteht Ihre Kapazität? Wie viel von Ihren Produkten/Dienstleistungen können Sie maximal herstellen/verkaufen? Das hängt sehr vom Geschäftsmodell ab: Wenn

Mehr

Aufgrund des 9 des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 150/2012, wird nachstehende Richtlinie erlassen: Geltungsbereich

Aufgrund des 9 des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 150/2012, wird nachstehende Richtlinie erlassen: Geltungsbereich Richtlinie zur Förderung der Kultur - Bildende Kunst und Architektur Beschluss der Landesregierung vom 20.01.2015 Aufgrund des 9 des Tiroler Kulturförderungsgesetzes 2010, LGBl. Nr. 150/2012, wird nachstehende

Mehr

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

ANTRAG AUF FÖRDERUNG STIFTUNG FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT SAXONIA-TRANSILVANIA RO 505400 RASNOV Antrag-Nr. ANTRAG AUF FÖRDERUNG im Rahmen der Maßnahme des Bundesministerium des Innern der Bundesrepublik Deutschland zur

Mehr

CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen. Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen)

CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen. Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen) CIVA Sektion III Weitere Verpflichtungen des Steuerpflichtigen Artikel 28 CIVA (Allgemeine Verpflichtungen) 1- Neben der Verpflichtung zur Steuerzahlung sind die in Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe a), genannten

Mehr

EUROPÄISCHES PARLAMENT

EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROPÄISCHES PARLAMENT 2004 Haushaltsausschuss 2009 24.10.2008 MITTEILUNG AN DIE MITGLIER Betrifft: Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments für 2008 Anbei übermitteln wir Ihnen den Vorschlag

Mehr

Zuschüsse für Gründungs- und Nachfolgeprojekte. und Jungunternehmern. Programmdokument gemäß Punkt 2.3. der aws-zuschussrichtlinie 2014

Zuschüsse für Gründungs- und Nachfolgeprojekte. und Jungunternehmern. Programmdokument gemäß Punkt 2.3. der aws-zuschussrichtlinie 2014 Zuschüsse für Gründungs- und Nachfolgeprojekte von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern Programmdokument gemäß Punkt 2.3. der aws-zuschussrichtlinie 2014 vom 01. Juli 2014 Inhaltsverzeichnis 1. Ziele

Mehr

Strategien von ansässigen Unternehmen zur Standortsicherung unter den besonderen Bedingungen der Verfügbarkeit von Fachkräften in der Region

Strategien von ansässigen Unternehmen zur Standortsicherung unter den besonderen Bedingungen der Verfügbarkeit von Fachkräften in der Region Strategien von ansässigen Unternehmen zur Standortsicherung unter den besonderen Bedingungen der Verfügbarkeit von Fachkräften in der Region Gliederung 1. Strategie der Standortsicherung 1.1. Standortfaktoren

Mehr

TAX FRESH INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN ABGABENORDNUNG AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015. Sehr geehrte Damen und Herren,

TAX FRESH INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN ABGABENORDNUNG AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015. Sehr geehrte Damen und Herren, TAX FRESH AUSGABE NR.: 1 I JANUAR 2015 INHALT: EINKOMMENSTEUER NATÜRLICHER PERSONEN DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN, DIE SCHON FÜR 2014 ANGEWANDT WERDEN KÖNNEN WEITERE ÄNDERUNGEN, DIE DEN VERANLAGUNGSZEITRAUM

Mehr

Das EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen 2007 2013

Das EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen 2007 2013 Das EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen 2007 2013 Kick-Off Meeting Innovationstransferprojekte LEONARDO DA VINCI 2013 Günnewig Hotel Bristol Bonn 09. Oktober 2013 Regeln Beschluss Nr. 1720/2006/EG

Mehr

Sonderförderungsprogramm. für die Osttiroler Produktions- und Transportwirtschaft

Sonderförderungsprogramm. für die Osttiroler Produktions- und Transportwirtschaft Sonderförderungsprogramm für die Osttiroler Produktions- und Transportwirtschaft Förderungsrichtlinie 1. Zielsetzung Vorrangiges Ziel der Förderungsmaßnahme ist es, die für die Osttiroler Produktions-

Mehr

Stand Musterauswertung März 2010. Handelsbilanz. MusterGmbH Schreinerei und Ladenbau Präsentationsdatenbestand Nürnberg. zum. A.

Stand Musterauswertung März 2010. Handelsbilanz. MusterGmbH Schreinerei und Ladenbau Präsentationsdatenbestand Nürnberg. zum. A. Handelsbilanz AKTIVA 31. Dezember 2009 PASSIVA zum A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen

Mehr

Überbrückungsgeld für arbeitslose Existenzgründer

Überbrückungsgeld für arbeitslose Existenzgründer WIRTSCHAFTSENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT Neustadt an der Weinstraße mbh Überbrückungsgeld für arbeitslose Existenzgründer Die Bundesanstalt für Arbeit kann Arbeitslosen bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit

Mehr

Es kann mit weiteren verwandten Aufgaben betraut werden.4)

Es kann mit weiteren verwandten Aufgaben betraut werden.4) 1 KONKORDAT betreffend das Laboratorium der Urkantone (Vom 14. September 1999)1) Die Kantone Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden vereinbaren: I. Organisationsform und Aufgaben Artikel 1 Name, Rechtsnatur,

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

save energy save money

save energy save money save energy save money EM ecowin Fonds Stromeffizienz für alle Grundsätze und Bedingungen Zürich, 25.3.2014 1 Grundsatz des Förderprogramms Mit der Initiative EM ecowin will Elektro-Material AG Firmen

Mehr

Prämienverbilligung 2016 im Kanton Schwyz Achtung! Eingabefrist: 30. September 2015

Prämienverbilligung 2016 im Kanton Schwyz Achtung! Eingabefrist: 30. September 2015 Prämienverbilligung 2016 im Kanton Schwyz Achtung! Eingabefrist: 30. September 2015 Informationen Berechnungshilfen Allgemeines 2 Warum werden Krankenkassenprämien verbilligt? Die Krankenkassen erheben

Mehr

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG Tax Alert Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Januar 2016 trat das Gesetz vom 25. September

Mehr

TSG 08 Roth e.v. Übungsleiterwesen/Bezuschussung

TSG 08 Roth e.v. Übungsleiterwesen/Bezuschussung Personalbogen Übungsleiter/in Anlage 3 Inanspruchnahme der lohnsteuer- und sozialversicherungsfreien Aufwandsentschädigung für nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter / Trainer nach 3 Nr. 26 EStG (Übungsleiter-Freibetrag)

Mehr

Tiroler Privatvermieterförderung und Unterstützung für kleine gewerbliche Beherbergungsbetriebe

Tiroler Privatvermieterförderung und Unterstützung für kleine gewerbliche Beherbergungsbetriebe Tiroler Privatvermieterförderung und Unterstützung für kleine gewerbliche Beherbergungsbetriebe Förderungsrichtlinie 1. Zielsetzung Ziel der Tiroler Privatvermieterförderung und Unterstützung für kleine

Mehr

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus Jugendfördermitteln des Landkreises Sigmaringen

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus Jugendfördermitteln des Landkreises Sigmaringen Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen aus Jugendfördermitteln des Landkreises Sigmaringen Stand: 24.11.2014 Teil A Grundsätzliches 1. Verantwortung und Gültigkeit 1.1 Der Landkreis Sigmaringen

Mehr

Innovations- und Investitionsförderung des Landes Brandenburg

Innovations- und Investitionsförderung des Landes Brandenburg Stephan Worch ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH Innovations- und Investitionsförderung des Landes Brandenburg Information zu ausgewählten Förderprogrammen FÖRDERTAG BERLIN-BRANDENBURG 2014 Donnerstag,

Mehr

BEANTRAGUNG VON STAATLICHEN FÖRDERMITTELN

BEANTRAGUNG VON STAATLICHEN FÖRDERMITTELN BEANTRAGUNG VON STAATLICHEN FÖRDERMITTELN Analyse der Fördermittelpraxis und Programme aus der Sicht von Investoren Referent Nils Blunck 19.01.2011 DUIHK Budapest 1 Blucron Kft. & InterGest Hungaria Kft.

Mehr

EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse. (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA

EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse. (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA EU-Verordnungsvorschläge zur GAP nach 2013 Sachstand und erste Analyse (Stand 12.9.2011) 19. Fleischrindtag der LFA Zeitplan Noch 2 Jahre Debatte über die GAP liegen vor uns Meilensteine 2011: - Entwurf

Mehr

Universalkredit Innovativ

Universalkredit Innovativ Universalkredit Innovativ Fördermitteltag der IHK Würzburg-Schweinfurt Referent: Herbert Antes 21.07.2014 Universalkredit Innovativ Was wird gefördert? Finanziert werden Investitionen sowie der allgemeine

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 3 430 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

AMTSBLATT für den Landkreis Rhön-Grabfeld

AMTSBLATT für den Landkreis Rhön-Grabfeld AMTSBLATT für den Landkreis Rhön-Grabfeld Herausgegeben vom Landkreis Rhön-Grabfeld Bad Neustadt a. d. Saale, 12.03.2015 Nummer 4 Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Fränkisches Freilandmuseum

Mehr

EEG 2014. Aktuelle Information zur Besonderen Ausgleichsregelung

EEG 2014. Aktuelle Information zur Besonderen Ausgleichsregelung EEG 2014 Aktuelle Information zur Besonderen Ausgleichsregelung Impressum Herausgeber Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Presse- und Sonderaufgaben Frankfurter Str. 29-35 65760 Eschborn www.bafa.de

Mehr

VfW-Sachverständigenordnung

VfW-Sachverständigenordnung VfW-Sachverständigenordnung Stand: Januar 2013 Herausgegeben vom VfW VfW-Sachverständigenordnung 2/5 VfW-Sachverständigenordnung VfW-Sachverständige für Energiedienstleistungen Im Folgenden möchten wir

Mehr

312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten

312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten 312a Allgemeine Pflichten und Grundsätze bei Verbraucherverträgen; Grenzen der Vereinbarung von Entgelten (1) Ruft der Unternehmer oder eine Person, die in seinem Namen oder Auftrag handelt, den Verbraucher

Mehr

06-12 Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, Jahresbericht 2005

06-12 Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, Jahresbericht 2005 06-2 Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz, Jahresbericht 2005 Bericht EDI über die Mittelverwendung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz im Jahre 2005 Ausgangslage Grundlagen Das Bundesgesetz vom

Mehr

Grant Thornton Hungary News. April 2014

Grant Thornton Hungary News. April 2014 Grant Thornton Hungary News April 2014 Liebe Kunden, mit diesem Rundschreiben dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verordnung des Ministers für Nationalwirtschaft über die Detailregeln bezüglich

Mehr

EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung

EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung EU-Programm Lebenslanges Lernen Nationale Kofinanzierung Richtlinien zur Antragstellung ab 2007/2008 www.lebenslanges-lernen.at/nkf I. An wen kann ich mich wenden? Für allgemeine Anfragen steht Ihnen Frau

Mehr

Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung

Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung Denkwerk: Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich Bewerbung Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße 31 70184 Stuttgart Seite 1 Federführender Antragsteller Kooperationspartner 1 Bitte

Mehr

Erbschaftssteuer, Fremden- und Asylbereich sowie Zulassung zum Medizinstudium Sessions-Schwerpunkte

Erbschaftssteuer, Fremden- und Asylbereich sowie Zulassung zum Medizinstudium Sessions-Schwerpunkte Presseinformation 1010 Wien, Judenplatz 11 Österreich Mediensprecher Mag. Christian Neuwirth Tel ++43 (1) 531 22-525 Fax ++43 (1) 531 22-108 christian.neuwirth@vfgh.gv.at www.vfgh.gv.at Erbschaftssteuer,

Mehr

Lohnsteuerhilfe - Ringstraße 87 / 04209 Leipzig - 0341 / 4111511 E-Mail : gruenau@lohnsteuerhilfe-leipzig.de - Fax : 49 3222 4126 013

Lohnsteuerhilfe - Ringstraße 87 / 04209 Leipzig - 0341 / 4111511 E-Mail : gruenau@lohnsteuerhilfe-leipzig.de - Fax : 49 3222 4126 013 - Seite 1 von 5 Seiten - Haftungsausschluss Mit der Publikation dieses Textes übernehme ich keine Haftung für den Inhalt des veröffentlichten Artikels, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität

Mehr

Steuerliche Aspekte bei Joint Venture. Deutsch-Russische Auslandshandelskammer Rechtskomitee Valeria Khmelevskaya Baker & McKenzie Moskau, 21.

Steuerliche Aspekte bei Joint Venture. Deutsch-Russische Auslandshandelskammer Rechtskomitee Valeria Khmelevskaya Baker & McKenzie Moskau, 21. Steuerliche Aspekte bei Joint Venture Deutsch-Russische Auslandshandelskammer Rechtskomitee Valeria Khmelevskaya Baker & McKenzie Moskau, 21.Mai2009 Inhalt Besteuerung einer russischen Gesellschaft Finanzierung

Mehr

PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2013 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Baden-Württemberg e.v. Stuttgart Inhalt 1. Prüfungsauftrag 2. Prüfungsvorgehen 3. Prüfungsergebnis 4. Darstellung

Mehr

Offenlegung gemäß Artikel 437 in Verbindung mit Artikel 492 CRR

Offenlegung gemäß Artikel 437 in Verbindung mit Artikel 492 CRR Offenlegung gemäß Artikel 437 in Verbindung mit Artikel 492 CRR Bilanzabstimmung zu Posten der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die Überleitung der Bilanzpositionen

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Ausbildungsfinanzierung unter DRG-Bedingungen

Ausbildungsfinanzierung unter DRG-Bedingungen Ausbildungsfinanzierung unter DRG-Bedingungen Die neue Ausbildungsfinanzierung ab 2005 Duisburg, den 7. Dezember 2004 1 Ausbildungsfinanzierung bisher: Die Kosten der Ausbildungsstätten, die mit dem Krankenhaus

Mehr

Talanx Asset Management GmbH Jahresabschluss 2012. eine Marke der

Talanx Asset Management GmbH Jahresabschluss 2012. eine Marke der Talanx Asset Management GmbH Jahresabschluss 2012 eine Marke der Bilanz. Bilanz zum 31. Dezember 2012 A K T I V A 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Mehr

AUSSEN WIRTSCHAFT NEWSLETTER SLOWAKEI

AUSSEN WIRTSCHAFT NEWSLETTER SLOWAKEI AUSSEN WIRTSCHAFT NEWSLETTER SLOWAKEI NATIONALE & EU-FÖRDERUNGEN INTERNATIONALE FINANZIERUNGEN AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER BRATISLAVA AUSGABE AUGUST 2014 EINLEITUNG 2 Mit Beginn der neuen Finanzierungsperiode

Mehr

Grundlagen des belgischen Steuerrechts Frankfurt, 20 Februar 2013

Grundlagen des belgischen Steuerrechts Frankfurt, 20 Februar 2013 www.pwc.com Grundlagen des belgischen Steuerrechts Frankfurt, Hugo Verbist Director Steuerberatung Agenda 1. Körperschaftsteuer: allgemeine Prinzipien 2. Fiktiver Zinsabzug 3. Steuerabzug für Patenterträge

Mehr

Wer muss, wer darf eine Einkommensteuererklärung

Wer muss, wer darf eine Einkommensteuererklärung 1 Im Hinblick auf die Frage, wer eine Steuererklärung einreichen muss bzw. darf, unterscheidet das Einkommensteuergesetz zwischen der Pflichtveranlagung und der Antragsveranlagung. Während im Rahmen der

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Steuerberater. Merkblatt. Vorsteuervergütungsverfahren. Inhalt. Steffen Feiereis

Steuerberater. Merkblatt. Vorsteuervergütungsverfahren. Inhalt. Steffen Feiereis Steuerberater Steffen Feiereis Merkblatt Vorsteuervergütungsverfahren Inhalt 1 Allgemeines 2 Regelung seit 01.01.2010 3 In Deutschland ansässige Unternehmen 3.1 Unternehmerbescheinigung 3.2 Vorsteuervergütungsverfahren

Mehr

Richtig kalkuliert in 8 Schritten

Richtig kalkuliert in 8 Schritten Richtig kalkuliert in 8 Schritten 1. Schritt: Bezahlte Stunden Ihre Mitarbeiter haben Anspruch auf Urlaub, erhalten Weihnachtsgeld und Lohnfortzahlung bei Krankheit. Somit ist die Arbeitsstunde teurer,

Mehr

24.11.2015 Antragstellerseminar

24.11.2015 Antragstellerseminar Michael Jordan Erasmus+ Strategische Partnerschaften 24.11.2015 Antragstellerseminar Besonderheiten der Programmlinie 1 Hilfreiche Unterlagen zur Antragstellung Erasmus+ Programme Guide 2016 (S.105 ff.)

Mehr

1 Zweck, Geltungsbereich

1 Zweck, Geltungsbereich Neubekanntmachung der Satzung der Technischen Universität Dortmund über die Erhebung von Studienbeiträgen, Hochschulabgaben und Hochschulgebühren vom 28. September 2006, zuletzt geändert durch die Vierte

Mehr

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Die Novellen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 431/2001 GesSlg.

Mehr

Duales Studium Betriebliche Ausbildung und Hochschulstudium

Duales Studium Betriebliche Ausbildung und Hochschulstudium Duales Studium Betriebliche Ausbildung und Hochschulstudium 48. Wissenschaftliches Kolloquium Bergische Universität Wuppertal Druck- und Medientechnologie Rainer Braml Verband Druck + Medien Nordrhein-Westfalen

Mehr

1 Allgemeines. 2 Arten der Stipendien

1 Allgemeines. 2 Arten der Stipendien Richtlinien der Universität Würzburg für die Vergabe von Stipendien aus Mitteln der Gemeinnützigen Hermann-Niermann-Stiftung (Studienbörse Germanistik) 1 Allgemeines Die Universität Würzburg vergibt aus

Mehr

KALENDER DES UNTERNEHMERS

KALENDER DES UNTERNEHMERS 8. Oktober 2015 September 2015 September 2015 unselbstständiger Tätigkeit durch den Arbeitgeber für September 2015 15. Oktober 2015 Fälligkeit der durch Abzug erhobenen ESt. und KöSt. und Meldung Einkommenszahler

Mehr

Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB)

Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB) 84 Zusammengefasster Lagebericht Wirtschaftliche Lage der Deutschen Beteiligungs AG (Erläuterungen auf Basis HGB) Der Lagebericht der Deutschen Beteiligungs AG und der Konzernlagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr

Mehr

Eingangsformel. 1 Unterrichtung der Studienbewerber und Studenten. 2 Versicherungsbescheinigung. 3 Zuständigkeitsregelung SKV-MV

Eingangsformel. 1 Unterrichtung der Studienbewerber und Studenten. 2 Versicherungsbescheinigung. 3 Zuständigkeitsregelung SKV-MV Verordnung über Inhalt, Form und Frist der Meldungen sowie das Meldeverfahren für die Krankenversicherung der Studenten (Studentenkrankenversicherungs- Meldeverordnung - SKV-MV) SKV-MV Ausfertigungsdatum:

Mehr

Steuerliche Behandlung von Förderprojekten vor dem Hintergrund der EU - Regelungen

Steuerliche Behandlung von Förderprojekten vor dem Hintergrund der EU - Regelungen Steuerliche Behandlung von Förderprojekten vor dem Hintergrund der EU - Regelungen Erfurt, 15. 04. 2008 Annette Sachse, Steuerberaterin Dr. Wolfram Schellhardt Vortragsinhalte Veränderte Ausgangsbedingungen

Mehr

Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld

Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld Fragen und Antworten zum neuen Kinderbetreuungsgeld FRAGE: Wie wird der Tagsatz beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld (KBG) berechnet? (Achtung: einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld gebührt

Mehr

I. Allgemeine Beschreibung des Förderbereichs

I. Allgemeine Beschreibung des Förderbereichs 7072.2-W Richtlinien zur Förderung von Seilbahnen und Nebenanlagen in kleinen Skigebieten Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie vom 6.

Mehr

Drittmittelrichtlinie für die Georg-August-Universität Göttingen

Drittmittelrichtlinie für die Georg-August-Universität Göttingen Die Drittmittelrichtlinie für die Georg August-Universität Göttingen wurde vom Präsidium der Georg-August-Universität Göttingen am 27.02.2008 und vom Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen am 17.01.2008

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Fact Sheet 8 Gemeinsame Kosten

Fact Sheet 8 Gemeinsame Kosten Fact Sheet 8 Gemeinsame Kosten Gültig ab Version 1 27.04.2015./. Aktualisierung zu Version 1 10.06.2015 Gültig bis Zusammenfassung: Das vorliegende Fact Sheet informiert über die Möglichkeiten zur Aufteilung

Mehr

asknet auf einen Blick

asknet auf einen Blick Finanzdaten zum Konzernabschluss 3/2015 asknet auf einen Blick Rohertrag nach Geschäftsbereichen Q1 Q3 2015 (in %) 1 Fokus: ecommerce > 30 Shop-Sprachen 3 Geschäftsbereiche > 30 Shop-Währungen 3 Kontinente

Mehr

Bewilligungsbedingungen

Bewilligungsbedingungen HEIDEHOF STIFTUNG GmbH Bewilligungsbedingungen 1. Bewilligungsgrundsätze 1.1. Der Bewilligungsbescheid begründet erst dann einen Anspruch des Bewilligungsempfängers, wenn die Bewilligungsbedingungen durch

Mehr

Betriebswirtin des Handwerks

Betriebswirtin des Handwerks Betriebswirtin des Handwerks Dr. Timmermann Str. 22 31515 Wunstorf Tel. (0 50 31) 51 53 31 info@beratung-stanzel.de Heute meinerseits für Sie: Energiekosten und deren Optimierung Entwicklung der Strompreise

Mehr

Günstiges Geld für die Existenzgründung

Günstiges Geld für die Existenzgründung in Lippe erfolgreich selbständig Forum für Gründer und junge Unternehmen Günstiges Geld für die Existenzgründung Tanja Aporius und Tobias Vietz Sparkassen in Lippe Tanja Aporius Tanja Aporius Abteilung

Mehr

1st High Speed Business Meeting in Bratislava

1st High Speed Business Meeting in Bratislava 1st High Speed Business Meeting in Bratislava Steuerliche Aspekte in der Slowakei 02.06.2014 MMag. Klaus Krammer Partner TPA Horwath Ing. Peter Danovsky Partner TPA Horwath Mitglied von Crowe Horwath International

Mehr

EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (PLL) LEONARDO DA VINCI Innovationstransferprojekte. Benutzeranleitung für die Abrechnungstabellen

EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (PLL) LEONARDO DA VINCI Innovationstransferprojekte. Benutzeranleitung für die Abrechnungstabellen EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (PLL) LEONARDO DA VINCI Innovationstransferprojekte Benutzeranleitung für die Abrechnungstabellen Folgende Hinweise sollen Ihnen bei der Handhabung der Abrechnungstabelle

Mehr

Infoblatt Nr. 14 Körperschaftssteuer und Abschreibungen

Infoblatt Nr. 14 Körperschaftssteuer und Abschreibungen 14. Körperschaftssteuer und Abschreibungen Die Körperschaftssteuer wird auf das Einkommen aus weltweiten Tätigkeiten von tschechischen Unternehmen sowie aus dem in der Tschechischen Republik erzielten

Mehr

Aktuelle Änderungen bei der Umsatzsteuer für polnische Unternehmer in Deutschland. Uwe Komm Diplom-Finanzwirt Steuerberater 11.

Aktuelle Änderungen bei der Umsatzsteuer für polnische Unternehmer in Deutschland. Uwe Komm Diplom-Finanzwirt Steuerberater 11. Aktuelle Änderungen bei der Umsatzsteuer für polnische Unternehmer in Deutschland Uwe Komm Diplom-Finanzwirt Steuerberater 11. Juni 2010 Seminar UNI-BUD in Kolberg 11.-12.06.2010 BM Partner Revision GmbH

Mehr