MDTnyt. Dansk Translatørforbunds. Redaktion. Annoncer. Artikler

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "MDTnyt. Dansk Translatørforbunds. Redaktion. Annoncer. Artikler"

Transkript

1 MDTnyt 2 / 07 Brug øjnene! Om CRITT og forskningsprojektet Eye-to-IT Ingenieur vs. Übersetzer: Wird Hochtechnologie zu hoch für Übersetzer? Legal Interpreting in Britain dee s corner Julekonkurrence

2 Dansk Translatørforbund Dansk Translatørforbund er en brancheorganisation, der blev sti et den 15. januar Forbundets medlemmer er selvstændigt praktiserende translatører og tolke, der kan vise deres tilhørsforhold til forbundet ved e er deres navn at anføre betegnelsen MDT (Medlem af Dansk Translatørforbund). Dansk Translatørforbund har vedtaget etiske og kollegiale regler, som hvert enkelt medlem skal overholde. Medlemmerne er underlagt tavshedspligt vedrørende forhold og enkeltheder om deres klienter, som de må e få kendskab til under udførelsen af deres arbejde. Derudover skal det enkelte medlem til stadighed forny og udvikle sin sproglige og faglige viden. For at bidrage hertil arrangerer Dansk Translatørforbund jævnligt kurser inden for fagligt relevante emner. Disse kurser er åbne for alle interesserede. Forbundet bistår sine medlemmer ved til hvert medlem at udlevere en omfa ende håndbog, der giver oplysninger om de forhold, en translatør erfaringsmæssigt støder på i sit arbejde. Nyuddannede medlemmer får tilbudt en mentorordning, hvor de får tilkny et en erfaren kollega i samme sprog, som bistår med råd og dåd ved det nye medlems etablering af selvstændig virksomhed. Alle medlemmer er forpligtet til at have en professionel ansvarsforsikring. Foruden at arbejde for en høj faglig standard blandt medlemmerne repræsenterer Dansk Translatørforbund sine medlemmer over for myndigheder i Danmark og i EU-sammenhæng, ligesom forbundet samarbejder med en række udenlandske oversæ erorganisationer. MDTnyt Redaktion Annie Georgsen (ansv.) Asger Rygs Gade 2A, 2.th København V Tlf Jeanne e Jensen Tlf Birte Kreilgaard Tlf Dee Shields Tlf Annoncer Helsides: kr ,- ekskl. moms Halvsides: kr. 650,- ekskl. moms Artikler Artikler og andet materiale, der offentliggøres, dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller Dansk Translatørforbunds holdninger. Bidrag sendes på diske e, cd-rom eller pr. til Dee Shields eller til Dansk Translatørforbund. ISSN

3 Der har i den senere tid været en del røre om translatørhvervet, idet Handelshøjskolen/CBS har varslet nedlæggelse af uddannelsen i andre sprog end engelsk. Årsagerne er - så vidt vides at der ikke er tilstrækkelig mange studerende til at opre e hold, medmindre der bevilges yderligere økonomisk stø e til uddannelserne, samt at de potentielle studerende ikke har den fornødne sproglige kompetence til at studere sprog på højt niveau. Dansk Industri har undersøgt sprogbehovet i danske virksomheder og er kommet til den konklusion, at der er et meget stort behov for sproglig kompetence. Denne kompetence skal i vid udstrækning ligge hos de enkelte medarbejdere, men det står også klart, at specialopgaverne bør lægges ud til eksperter (translatører). Mindre virksomheder kan ikke have den fornødne specialkompetence i deres egen organisation, og større virksomheder kan ikke dække alle sprog gennem ansæ else af specialister. Det er ikke nogen overraskelse, at engelsk er det mest udbredte sprog i virksomhederne og den internationale samhandel, men der er i høj grad også brug for andre sprog. Det er dokumenteret, at danske virksomheder mister en del ordrer på grund af manglende fremmedsprogskompetence og har afstået fra markedsfremstød på grund af svære kommunikationsvanskeligheder på et andet fremmedsprog end engelsk. Dansk Industris undersøgelse viser også, at en meget stor del af de danske virksomheder anvender ekstern assistance til udarbejdelse af tekster på fremmedsprog. Det drejer sig især om teknisk og juridisk materiale samt salgsmateriale. En del virksomheder bruger også tolke. Spørgsmålet er så, hvor al den kompetence skal komme fra i fremtiden. Dansk Industri peger, som nævnt, på opgradering af de enkelte medarbejderes sproglige kunnen, hvilket uden tvivl kræver meget kompetente undervisere, der ganske givet ville kunne findes i translatørernes rækker, idet det formodes, at det er medarbejdernes erhvervsrelaterede sprogkompetencer, der skal fokuseres på. Den eksterne kompetence, der e erspørges, synes helt klart at være translatørkompetence. Så hvad sker der, når der ikke længere bliver uddannet translatører i København, bortset fra translatører i engelsk? Den senere tids debat om translatøruddannelserne har endnu ikke påkaldt sig den store opmærksomhed fra advokat-, politi- og domstolskredse, men det må formodes, at en fremtidig mangel på translatører og den deraf følgende mangel på personer, der kan udføre bekræ ede oversæ elser eller levere kompetent tolkning, må ramme disse områder hårdt. Politikerne synes overhovedet ikke at interessere sig for denne problemstilling. Det burde de. De burde reagere, inden det bliver for sent at bibringe nye generationer den fornødne specialkompetence. Me e Aarslew Formand Indholdsfortegnelse Brug øjnene! Om CRITT og forskningsprojektet Eye-to-IT...4 Ingenieur vs. Übersetzer: Wird Hochtechnologie zu hoch für Übersetzer?...8 Om Retssystemets opbygning e er domstolsreformen...17 Ich und mein Beruf...18 På ne et...20 Words words words...21 Legal Interpreting in Britain...24 Eine schöne Dänin...32 Julekonkurrence dee s corner...36 Fra vores egen verden...39 Beskikkede i perioden

4 Brug øjnene! Om CRITT og forskningsprojektet Eye-to-IT Af Arnt Lykke Jakobsen, professor i oversæ else og oversæ elsesteknologi, CBS CBS satser på oversæ elsesforskning Der er flere grunde til at CBS satser på oversæ elsesforskning. En er, at CBS altid har betragtet oversættelse som et kerneområde i uddannelsen af translatører og tolke. Og translatører og tolke skal ikke kun kunne tolke og oversætte. De skal også kunne forklare hvorfor de tolker og oversæ er som de gør, og begrunde hvorfor én oversæ elsesløsning er bedre end en anden. Den form for argumentation kræver professionel viden og indsigt baseret på forskning, helst af nyeste årgang. En anden grund er, at flere og flere mennesker har en flersproget dagligdag, hvor der løbende foregår én eller anden form for oversæ else. På mange menneskers arbejde tales der nu flere forskellige sprog af kolleger og kunder, og ikke kun dansk og engelsk. Også når vi skriver, er der tit et element af oversæ else. Hvis vi skal skrive en reklametekst eller en produktbeskrivelse, stø er vi os gerne til tekster af samme slags. De er tit ikke skrevet på samme sprog som vores tekst skal skrives på, men hvis de er gode, lader vi os inspirere af dem og finder en smart måde at gengive dem på, på vores sprog. Der er så ikke tale om oversæ else i snæver forstand, men i en bredere forstand hvor udtryk og indhold i én tekst giver inspiration til formuleringer i en anden. Masser af smarte formuleringer og trendy udtryk skyldes netop den form for påvirkning fra ét sprog til et andet. Denne løbende dialog mellem flere sprog betyder, at vi bevidst eller ubevidst hele tiden sammenligner, omdanner, oversætter, nyformulerer betydningsindhold på tværs af sprogene. Det er på den baggrund man næsten kan sige, at vi lever i oversættelse. Det er selvfølgelig en konsekvens af de transformationsprocesser, vi har vænnet os til at sammenfa e under overskri en globalisering og det placerer humanistiske specialer som oversættelse, tolkning, kommunikation og formidling helt centralt, når det gælder om at forholde sig til de forandringsprocesser, vi står midt i. Derfor er det rigtigt set af CBS at prioritere området højt. Vi tolker og oversæ er måske nok alle sammen, men ikke alle lige professionelt. Hvis vi skal gøre os gældende internationalt, må vi kunne udtrykke os med fuld styrke og forstå det andre kommunikerer helt ud i krogene. CRITT center for forskning og innovation inden for oversæ else I daglig tale hedder centeret CRITT, der står for Center for Research and Innovation in Translation and Translation Technology. Det blev startet i Som navnet siger, er der tale om et forskningscenter, der skal forske i oversæ else og oversæ elsesteknologi. Forskningen er specielt re et mod oversæ elsesprocesser. Den har kort fortalt til formål at beskrive hvordan oversæ ere, specielt ekspertoversæ ere, laver oversæ elser. Det er ikke os, der ved eller har en bestemt mening om, hvordan gode oversæ elser ser ud, men når vi bruger ekspertoversæ ere som forsøgspersoner, går vi ud fra, at de kan vise os, hvordan best practice på området udfolder sig. Vi undersøger så, hvordan ekspertoversæ ere bearbejder betydning kognitivt, dvs. hvordan de læser en kildetekst; hvad de hæ er sig ved; om de læser en tekst anderledes end andre læsere, fordi de måske læser med særlige oversæ elsesbriller; hvordan de finder frem til gode eller i hvert fald acceptable oversæ elsesløsninger; hvordan de inddeler teksten i segmenter m.m. Det er den form for procesorienteret oversæ elsesforskning CRITT er blevet særlig kendt for. Endelig interesserer vi os også for oversæ elsesprocesser forstået som arbejdsprocesser, ikke mindst samarbejdsprocesser. Her undersøger vi f. eks. hvor meget tid oversættere bruger på indledningsvis at orientere sig i den tekst de skal oversæ e; hvor meget tid de bruger på at udarbejde en råoversættelse; og hvor meget tid de bruger til revision, research, ordbogsopslag; hvordan en opgave fordeles på flere specialiserede medarbejdere mv. 4

5 Oversæ elsesteknologi Professionel oversættelse er godt på vej til at udvikle sig til højteknologi. Computeren bruges overalt, og med den alle de elektroniske hjælperedskaber den giver adgang til i form af elektroniske ordlister, ordbøger, termbaser, tekstkorpora, encyklopædier mv. Alene Internettets informationsadgang har revolutioneret den måde oversæ ere arbejder på. Men ud over disse almindeligt brugte værktøjer og ressourcer beny er oversæ ere mere specialiserede teknologier, først og fremmest oversæ elseshukommelser. Omkring det tidspunkt da CRITT blev startet, var vi ved at afslu e CBS s bidrag til EU-projektet ecolore. Det var netop et projekt, der havde til formål at udvikle materiale beregnet til undervisning i brugen af oversættelseshukommelsessystemer, specielt til lokalisering af so ware. Resultatet af de e projektsamarbejde ligger nu tilgængeligt for alle på Interne et (www.ecolore.leeds.ac.uk). Softwarelokalisering er et teknologikapitel for sig, men det understreger sådan set kun den almindelige tendens, at oversæ else nu næsten altid udføres ved, at en menneskelig ekspert (oversætteren) samarbejder med noget ret sofistikeret teknologi. Et andet eksempel er TV-tekstning, der allerede kræver specialiseret teknisk viden, og hvor der netop for tiden tales om at begynde at anvende en ny teknologi, talegenkendelse, som redskab til simultantekstning. Når vi vil forske i oversæ else, er det derfor klart, at vi må studere, hvordan denne interaktion mellem den humane aktør og teknikken fungerer; hvordan det evt. ændrer både de kognitive processer og arbejdsprocesserne i det hele taget. Den slags undersøgelser har vi indtil nu især brugt so wareproduktet Translog til, men CRITT er nu med i et stort EU-projekt, Eye-to-IT, som løber fra og inddrager spændende ny teknologi. Eye-to-IT Eye-to-IT er et projekt under EU s 6. rammeprogram under det, der kaldes IST, Information Society Technologies. Det handler altså om, at vi gerne skal yde et bidrag til yderligere udvikling af informationssamfundet. Det vi mener vi kan bidrage med i samarbejde med 5 andre konsortiepartnere fra Finland, Sverige, Norge, Østrig og Bulgarien tager netop udgangspunkt i vores forskning i ekspertoversætteres oversættelsesprocesser. Vi forsøger i udgangspunktet at udvikle et teknologisk redskab til endnu mere intensivt studium af, hvordan samspillet fungerer mellem en menneskelig ekspert (i vores design er det en oversætter) og et (høj)teknologisk værktøj (et oversættelsesværktøj). Ved at forbinde tre forskellige kendte teknologier, får vi mulighed for at monitorere hele samspillet mellem menneske og computer fra input over bearbejdning til output. Til at monitorere input bruger vi eye-tracking, altså måling af øjenbevægelser og registrering af hvad oversæ eren hele tiden har i fokus. Det giver os fantastisk præcis information om, hvad det er for tekstelementer oversæ eren netop er i gang med at finde en oversæ elsesløsning til. Til at registrere output anvender vi Translog, der registrerer tasteanslag i realtid. Og endelig bruger vi i nogle sammenhænge også EEGmåling til registrering af, hvilken elektrisk aktivitet der løbende er i forskellige områder af hjernen. Et praktisk mål Målet med projektet er imidlertid ikke kun at udforske ekspertoversætterens måde at bruge øjnene på og arbejde på. Målet er, at denne forskning skal føre frem til, at vi kan konstruere et system, der på baggrund af den måde oversæ ere arbejder på og styret af dem kan understø e deres arbejde. Det langsigtede mål er at udvikle et system, der optimerer oversæ elsesaktiviteten ved at give løbende intelligent feedback baseret på analyse af de data, der opsamles ved hjælp af de tre anvendte teknologier. Hvad vil det sige i praksis? Jo, vi forestiller os, at oversætteren sidder og arbejder ved en computer, måske bare en bærbar, med en indbygget eye-tracker. Vores so ware opsamler løbende data om øjenbevægelser og tasteanslag og kobler denne information sammen med, hvad det er for ord, der er på skærmen eller bliver tastet. Ud fra øjenbevægelserne vurderer vores so ware, om læsningen skrider uproblematisk frem, eller om der er tegn på, at oversæ eren har brug for hjælp. Hvis der f. eks. bliver fokuseret usædvanligt længe på et bestemt ord, eller hvis 5

6 det bliver læst igen og igen, tolkes det som tegn på, at oversæ eren nok gerne vil have et godt forslag hvisket i øret. Tilsvarende kan man forestille sig, at systemet ud fra tasteadfærden kunne finde ud af, at der et sted var brug for hjælp til at komme videre i en sætning. Så kunne systemet foreslå en mulig fortsæ else. I det system, vi udvikler i Eye-to-IT projektet, er det tanken, at den hjælp systemet skal tilbyde, bare vil blive vist som tekst på skærmen, men i et ikke så fjernt perspektiv kan man fint forestille sig, at forslag faktisk bliver udtalt. Hvis hele denne proces kan bringes til at fungere relativt præcist og hurtigt, mener vi det vil være en meget behagelig og stor hjælp til den oversætter, der stadig vil foretrække selv at styre processen. Hjælpeopslagene vil alle være blevet aktiveret af oversæ erens egne øjen- eller fingerbevægelser og altså alle være udsprunget af oversæ erens øjeblikkelige og helt individuelle behov. Ambitionen er endvidere, at hjælpen kan blive tilbudt så hurtigt, at oversætteren ideelt set ikke engang selv når at registrere sit behov for hjælp. Vi ved, at der går i hvert fald omkring et halvt sekund, fra de første ydre tegn på usikkerhed viser sig, og til man selv bliver bevidst om et problem. I det halve sekund kan en computer nå at udføre et kæmpe antal operationer, og hvis vi får tingene til at lykkes, som vi håber, når computeren både at registrere oversætterens usikkerhed i øjnene, koble informationen til det eller de ord på skærmen usikkerheden handler om, indhente relevant information i elektroniske ressourcer (ordbøger, oversættelseshukommelser, vidensdatabaser m.m.) og at præsentere en relevant prompt eller hviske den i øret på oversæ eren så hurtigt, at oversæ eren nærmest vil opleve den præsenterede information som sin egen gode idé. Inden vi når så langt, og der er et godt stykke vej endnu, bliver der selvfølgelig brug for ekspertoversæ ernes vurdering af systemets usability. Men vi er fortsat fortrøstningsfulde, og håber på at få etableret en god spiral, der sæ er os i stand til på den ene side at forbedre den menneskelige aktørs indsats og på den anden side sæ er os i stand til at optimere de teknologiske løsninger, så de også yder et bidrag til at forbedre aktiviteten. Her ser vi frem til et tillidsfuldt samarbejde med professionelle translatører. Os der styrer, men i samarbejde med maskinerne Man skal ikke være bange for at maskinerne kommer til at styre verden. Der er ingen tvivl om at f. eks. maskinoversættelse vil vinde yderligere terræn på områder, der egner sig specielt til det. Det skal vi hilse velkomment som et godt bidrag til informationssamfundet. Men det, der interesserer os i CRITT, er især det mere og mere udbredte forhold, at eksperter udøver deres ekspertise ved hjælp af en teknologi, at teknologibeherskelsen er en uadskillelig del af deres ekspertise. Det er ikke en tilfældighed, at et projekt som Eye-to- IT er blevet til i et forskernetværk, der kalder sig EXPERTISE (http://www.hf.uio.no/ilos/ forskning/forskningsprosjekter/expertise/). Det vi alle skal til at vænne os til er, at selv dagligdags handlinger i fremtiden vil blive udført i en form for dialog med intelligente teknologier. IT og oversæt telsestek nolog i skaber nye arbejdsvilkår og nye globale samarbejdsrelationer Som allerede nævnt interesserer vi os i CRITT for kognitive aspekter af oversættelse, for interaktionen mellem oversætteren og de teknologiske værktøjer, for selve værktøjernes beskaffenhed og for kvaliteten af de produkter, der kommer ud af det. Den sidste store klump af spørgsmål, vi interesserer os for, kan man kalde de mere sociale eller organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af oversæ else. Som led i globaliseringsprocessen oplever vi en kra ig tendens til, at der udvikler sig en stærk global oversæ elsesindustri. Hvis en oversæ er har strøm på sin computer og adgang til Interne et, gør det ikke den store forskel om hun/han er ved stranden på Mauritius, hjemme hos et sygt barn eller inde på bureauet. Oversæ elsesarbejde kan i stigende grad udføres hvor som helst. Det betyder, at oversæ erbranchen er i global konkurrence, prismæssigt, kvalitetsmæssigt, og mht. til teknologiløsninger. Oversættere har derfor globaliseringens forandringer helt inde på livet, både dens velsignelser og udfordringer. Udfordringerne hænger sammen med den skærpede konkurrence. Uden konstant fornyelse, kreativitet og innovation får man ikke 6

7 de spændende opgaver, men incitamentet til fornyelse er der, for det første fordi oversæ eren har rig mulighed for at profitere af det øgede behov i verden for informationsformidling, men mest måske på grund af oversæ erens nøglerolle ikke kun i hele globaliseringsprocessen, men i alle de lokale kulturformidlingssituationer der præger vores dagligdag. En lille flok medlemmer havde i foråret fornøjelsen af at få præsenteret den praktiske side af projektet Eye-to-IT ved et arrangement på CBS. Ud over den spændende udlægning af projektet, som I har kunnet læse om her ovenfor, fik vi en demonstration af eyetracking-proceduren, som man faktisk anvender i praksis, da centeret også tjener penge ved at udføre opgaver for private virksomheder. Et frivilligt offer fik påmonteret elektroder her og der og blev sat foran en computer med indbygget kamera og specialprogram, og så fik hun besked på at se på en side, sådan som hun normalt ville se på den. Det var vistnok en søgning på Google, eller sådan noget lignende. Der var altså ikke tale om noget, der kunne minde om en oversæ elsessituation, som projektet arbejder hen imod, men en test af hvilke øjenbevægelser en person foretager, altså hvad hun mere eller mindre bevidst ser på. Den slags resultater er interessante for virksomheder, der skal prøve at måle, om deres netreklamer ses, og hvor de måske kan placeres bedre osv. Normalt kan man jo kun måle på, om folk klikker sig ind på en given annonce. Her sad vores testperson så og så og så, og bage er fik vi en masse blå streger frem på skærmen, som viste præcist, hvordan hendes øjne havde bevæget sig. Det var utroligt fascinerende og egentlig også lidt skræmmende at se, hvor meget man faktisk ser på alt andet end det, man reelt er i gang med at læse. Me e Eilskov 7

8 Ingenieur vs. Übersetzer: Wird Hochtechnologie zu hoch für Übersetzer? Peter A. Schmi (Leipzig) 1 Hintergrund Es geht hier um die alte Frage, wer letztlich als Translator besonders kompetent ist eine Person mit translatorischer Fachausbildung und ergänzendem Fachwissen in einem anderen Fach, oder eine Person mit nich ranslatorischem Fachwissen mit zusätzlichen Fremdsprachenkenntnissen. Oder, salopp ausgedrückt, und in Bezug auf den besonders typischen Praxisfall technischer Übersetzungen: Wer übersetzt besser, ein Diplom-Übersetzer oder ein Diplom- Ingenieur? Eine andere Version dieser Frage, die gleichwohl häufig so formuliert wird, möchte ich nicht akzeptieren: Man sollte nicht fragen, ob Fachleute besser übersetzen als Übersetzer. Das ist zwar kurz, aber insofern falsch, als auch Übersetzer Fachleute sind, nur eben in einem anderen, ihrem eigenen Fach. Und Fachleute z.b. auf dem Gebiet des Maschinenbaus sind keine Fachleute für Textbau. Darauf hat schon vor fast zwei Jahrzehnten Justa HOLZ-MÄNTTÄRI hingewiesen, die Übersetzer als Textbauexperten bezeichnet und zwischen Sachfachleuten und Translatoren unterscheidet (HOLZ-MÄNTTÄRI 1984:159). Die Teilnehmer einer translatologischen Konferenz werden mit dieser Frage wohl kaum Probleme haben. Denn natürlich sind nur Übersetzer für das Übersetzen ausgebildet, und Ingenieure sind eben (normalerweise) nicht für das Übersetzen ausgebildet: Handelt es sich um einen nicht als Translator ausgebildeten Sachfachmann, der lediglich mehrere Sprachen kann, dann ist er kein Fachmann für Translation. Ihm fehlt die entscheidende Kompetenz. Ist er dagegen als Translator ausgebildet, dann ist er dem allgemeinen Translator auf dem Gebiet seiner Sachspezialisierung überlegen. Sonst nicht. (HOLZ-MÄNTTÄRI 1984:159) Andererseits wurde schon ö er festgestellt: Entgegen anderslautenden Behauptungen kann man nur das übersetzen, was man auch verstanden hat. (WILSS 1977:223) Auch ich vertrete, allerdings mit Einschränkungen, diesen Standpunkt. Eine der Einschränkungen ist z.b. die Überlegung, dass, wenn dieses Postulat gilt, dann eben die maschinelle Übersetzung per definitionem unmöglich ist weil Computer nicht verstehen und dann folglich auch nicht übersetzen können. Andernfalls müsste man Computern mit MÜ- Programmen das Verstehen und somit eine Art künstliche Intelligenz zugestehen. Eine zweite Einschränkung ist die beobachtbare Tatsache, dass nicht nur Computer de facto ohne den Text zu verstehen übersetzen (unter bestimmten Voraussetzungen sogar inhaltlich und sprachlich tadellos! 1 ), sondern dass auch Humanübersetzer (oder Simultandolmetscher) gelegentlich Texte übersetzen, die sie nicht verstehen. Und dies manchmal richtig und manchmal falsch. Insofern würde ich lieber präziser formulieren: Man kann nur solche Texte mit gleich bleibender Qualität zuverlässig sinnvoll und zweckgerecht übersetzen, die man auch verstanden hat. Damit kommen wir zurück zum Thema: Um Fachtexte zu verstehen, benötigt man Fachwissen. Für sehr spezielle Fachtexte benötigt man sehr spezielles Fachwissen. Selbstverständlich können wir unseren Diplom- Übersetzern und Diplom-Dolmetschern nicht jedes spezielle Fachwissen mit auf den Weg geben, das sie im konkreten Praxisfall benötigen. Zugegebenermaßen verfügen beispielsweise Ingenieure über erheblich mehr technisches Fachwissen als unsere Absolventen, selbst dann, 1 Wer pauschal behauptet, dass vollautomatisch übersetzte Texte generell untauglich seien, muss sich den Vorwurf der Realitätsferne gefallen lassen und kennt weder die aktuellen Möglichkeiten der maschinellen Übersetzung (MÜ) noch die Praxis beim Einsatz der MÜ in Verbindung mit kontrollierter Sprache. 8

9 wenn diese ein technisches Ergänzungsfach wie z.b. Maschinenbau oder Bauwesen studiert haben. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Absolventen etwas in einem Fachtext nicht verstehen, größer als bei einer Person, die Experte auf dem speziellen Fachgebiet ist. Es wurde in diesem Zusammenhang schon gesagt, dass der ideale Fachtranslator ein Doppelstudium habe, zum einen das komple e translatorische Diplomstudium, zum anderen ein komplettes anderes Studium, z.b. als Maschinenbauingenieur. Theoretisch ist das natürlich richtig. Praktisch ist es aber, milde formuliert, unrealistisch zu erwarten, dass jemand nach dem Abitur noch mindestens zehn Jahre (!) studiert, um dann frühestens im Alter von 28 Jahren als Berufsanfänger in den Markt einzusteigen und erstmals finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Ein Wikinger war in diesem Alter schon am Ende seiner typischen Lebenserwartung... Hinzu kommt, dass absolut nicht damit zu rechnen ist, dass sich die so erworbene Doppelqualifikation in einem doppelt so hohen Einkommen niederschlägt. Ein Ingenieur mit zusätzlichem Übersetzer-Diplom wird, wenn er als Ingenieur eingesetzt wird, nicht mehr Geld bekommen als ohne das Übersetzer-Diplom. Und ein Diplom-Übersetzer cum Diplom- Ingenieur wird nur vielleicht ein höheres Einkommen erzielen als ein Übersetzer mit nur einem einzigen akademischen Abschluss. Es ist daher geradezu zwangsläufig, dass die translatorischen Ausbildungsgänge schon seit einem halben Jahrhundert so strukturiert sind, dass die Vermi lung von nich ranslatorischem Fachwissen als sog. Ergänzungsfach oder Sachfach parallel zum translatorischen Studium verläuft. Wir haben daher bereits 50 Jahre Erfahrung mit derart ausgebildeten Diplom- Übersetzern und Diplom-Dolmetschern. Ich habe über die Jahre zahlreiche Sprachendienstleiter und Inhaber von Übersetzungsbüros nach ihren Erfahrungen mit Übersetzern befragt. Dass Übersetzer und Dolmetscher selbst an ihre Qualifikation glauben, ist zu erwarten und insofern vielleicht nicht überzeugend genug. Ich verweise daher auf zwei Personen, die selbst keine translatorische Ausbildung haben und insofern nicht im Verdacht stehen, Diplom-Übersetzern und ihrer fachlichen Kompetenz gegenüber eine rosarote Brille zu tragen. Zum einen Wolf-Dieter Haehl, dem früher eines der größten Übersetzungsbüros in Deutschland gehörte, das sich auf technische und naturwissenschaftliche Übersetzungen spezialisierte. Haehl, obwohl selbst promovierter Ingenieur, ha e wiederholt betont, dass er mit Diplom-Übersetzern bessere Erfahrungen machte als mit Diplom-Ingenieuren. Das Gleiche sagt heute Wolfgang Sturz, ebenfalls promovierter Ingenieur ohne Übersetzerausbildung, dessen Firma transline heute zu den erfolgreichsten und dynamischsten Übersetzungsbüros in Deutschland zählt, und der seine Einschätzung auf viele Jahre Erfahrung stützen kann. Insofern bestätigen die Praxiserfahrungen das, was HOLZ-MÄNTTÄRI bereits im Jahre 1984 zusammenfassend feststellte: In der Tat verfügt ein Sachfachmann nur in Ausnahmefällen über die erforderliche translatorische Kompetenz. (HOLZ- MÄNTTÄRI 1984:150) Damit müsste das Sachfachmann vs. Translator - Problem eigentlich erledigt sein. In einem jüngst erschienen Aufsatz hat Michael GRADE von der FH Köln untersucht, welche Auswirkungen es auf das Übersetzen hat, dass das naturwissenschaftliche und technische Wissen exponentiell zunimmt (GRADE 2002). Seine Einschätzung der Situation ist alarmierend: 2 Der massive Bedarf der technikorientierten deutschen Exportindustrie an fremdsprachiger Produktdokumentation [...] und die Schlüsselrolle der Neuen Technologien bei der Sicherung der Position Deutschlands im internationalen Handel werden von einem Teil der Hochschulen mit Sprach-/Über- 2 Bei der Lektüre des Aufsatzes von GRADE sollte man gleichwohl stets im Auge behalten, dass er sich primär auf Erfahrungen mit Absolventen der FH Köln bezieht. Besonders die Prozentangaben über die tatsächlichen Tätigkeitsfelder der Kölner FH-Absolventen in der Praxis lassen sich nicht verallgemeinern und decken sich insbesondere nicht mit den Ergebnissen unserer Umfragen unter Absolventen der universitären Studiengänge in Mainz/ Germersheim und Leipzig. 9

10 setzungsstudiengängen offenbar als ein nichtakademisches Problem betrachtet, das die Grundlagen des Studienfachs Übersetzen/Dolmetschen nicht unmi elbar berührt. Der direkte Zusammenhang zwischen den Aktivitäten der Industrie und dem Phänomen Übersetzungen wird in seinem quantitativen Umfang und in seiner wirtscha lich-strategischen Bedeutung nicht angemessen erkannt. (GRADE 2002:56) In der Tat gibt es immer mehr zu wissen und zu lernen. Schlimmer noch: Fast alles in der Technik wird immer komplizierter und abstrakter. Wenn man die Prämisse akzeptiert, dass man nur übersetzen kann, was man versteht, dann muss man sich heute erneut fragen, ob die Absolventen unserer heutigen Übersetzer- und Dolmetscherstudiengänge noch eine Chance haben, aktuelle (oder gar kün ige) technische Texte zu verstehen. 3 Betrachten wir exemplarisch für generelle Tendenzen die Kfz-Technik. Das ist nicht weit hergeholt (oder nur der Tatsache geschuldet, dass dies mein Spezialgebiet ist), sondern die Automobilindustrie gilt als die Schlüsselindustrie des nächsten Jahrzehnts. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Studie der Hypovereinsbank (das ist die größte Immobilienfinanzierungsbank in Europa und die zweitgrößte Bank in Deutschland) und des Unternehmens Mercer Management Consulting (einer der größten Unternehmensberaterfirmen der Welt). Die Studie wurde in breiten Kreisen zitiert, nicht 3 Ein Aspekt sei hier nur angedeutet: Wer eine Orientierung der translatorischen Lehre an der Praxis fordert, wird im universitären (!) Umfeld mitunter stigmatisiert als jemand, der zum einen unwissenschaftlich sei oder denke und zum anderen (oder deswegen) ein Protagonist der Fachhochschulen so, als sei Praxisferne ein Garant für Wissenscha lichkeit oder umgekehrt Praxisnähe unvereinbar mit Wissenscha lichkeit. Zum einen ist es eine zynische Auffassung von Lehre, etwas (auf welchem Niveau auch immer) zu lehren ohne Rücksicht darauf, ob das Gelehrte für die Lernenden in irgendeiner Weise relevant oder nützlich ist (wobei Nutzen durchaus nicht auf Materielles beschränkt ist), zum andern verdichtet sich über die Jahre der Eindruck, dass vor allem diejenigen Personen den Begriff Praxis am meisten fürchten und bekämpfen, die davon am wenigsten Ahnung haben. nur innerhalb der Auto-Szene, wie in der ADAC motorwelt (9/2001:10), sondern auch allgemein in Technikkreisen (z.b. SCHACHT 2001:2). Die Studie stellt verschiedene Bereiche fest, in denen sich signifikante technologische Entwicklungen und Veränderungen abzeichnen: Viele der noch einigermaßen begreifbaren mechanischen und hydraulischen Systeme werden noch mehr als bisher schon durch Elektronik verdrängt werden (vgl. dazu auch den von GRADE 2002:51-53 beschriebene Trend zur Hochtechnologie); neue Antriebssysteme, wie etwa die Brennstoffzellentechnik, werden eine Alternative zu den relativ archaischen Kolbenmotoren darstellen; High-Tech-Werkstoffe werden eine zunehmende Rolle spielen, wie z.b. hochfeste Stähle, Metallschäume, Magnesium, Kohlefasern, Keramik und Sintermaterialien. Das wird nicht nur die Autos verändern, sondern auch deren Dokumentation. Schon heute sind Autos leichter zu fahren als jemals zuvor. Man denke z.b. an die einst mühseligen Startvorgänge mit Anlasserkurbel (das gab es noch vor nur 50 Jahren), an alte Vergasermotoren mit manuellem Choke im Vergleich zu heutigen Triebwerken mit computergesteuertem Motormanagement, an die heutigen vollsynchronisierten oder gar vollautomatischen Getriebe (die in 0,2 Sekunden schalten) gegenüber dem früheren Schalten mit Zwischenkuppeln und Zwischengas, an die Leichtigkeit des Bremsens und Lenkens mit Servounterstützung aber hinter der einfachen Benutzeroberfläche sind Autos schon heute komplexer und komplizierter als jemals zuvor. Schon heute sind rein mechanisch orientierte Kfz-Mechaniker, die nicht umsonst vulgo als Schrauber bezeichnet werden, den Anforderungen moderner Fahrzeuge nicht gewachsen. Simple und daher leicht zu verstehende Gestänge, Seilzüge und Bowdenzüge zur Betätigung von Kupplung, Drosselklappe, Heizung, Sitzen, Außenspiegeln etc. sind bei modernen Fahrzeugen der Luxusklasse bereits heute abgelöst von vielfältigen Servoeinrichtungen, Schrittmotoren und elektronischen Steuerungen vielfältigster Art. Das Schlagwort ist Drive by Wire. Der Fahrersitz des neuen Mercedes SL ist technisch 10