Terminologija za computer, internet, a handy

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Terminologija za computer, internet, e-mail a handy"

Transkript

1 Terminologija za computer, internet, a handy Wopytowański material (staw: januar 2004) zestajaŕ: Gerat Nagora fachowy wobradowaŕ: Uwe Kuhmann rěcnej wobradowarja: Fryco Libo, Manfred Starosta redakcija: Christiana Piniekowa wudawaŕ: Źěłanišćo za kubłańske wuwijanje Chośebuz Chośebuz, 2004 Pśi wuźěłanju materiala jo se glědało na skript Jadwiga Markec, Lubina Šěnec, Fabian Kaulfürst, Janek Wowčer, dr. Hync Rychtaŕ, nowa leksika komputer, , internet, handy Pšosymy aby pśispomnjenja podali pisnje A.B.C. dr. Christiana Piniekowa Sielower Straße 37 (Villa) Cottbus / Chośebuz fax: 0355 / wustnje tel / A.B.C. 1

2 abbrechen program wótłamaś, z programom pśestaś wótłamaś - wótłamowaś, pśestaś abfragen (polling) wótpšašaś - wótpšašowaś abmelden, sich (log off) wótzjawiś se abrufen (Datei) dataju wótwołaś wótwołaś - wótwołowaś Absatz wótstawk zasunuś wótstawk Absatzformat wótstawkowy format, format wótstawka Absatzmarke wótstawkowe znamje absenden Wótpósćelom śi źinsa wótpósłaś hyšći pěś datajow. Absender(in) wótpósłaŕ/-rka abspeichern składowaś pód mjenim składowaś, wótkłasć wótkładowaś absteigend směr dołoj Absturz wowalenje, wótwalenje abstürzen Computer jo se mě wótwalił. wowaliś wowalowaś, wótwaliś wótwalowaś action game Maš za mnjo nowe wójowańske graśe wójowańske graśe? Adresse adresa adventure (adventure game) Maš za mnjo nowe dyrdomdejske graśe dyrdomdejske graśe? Akkumulator akumulator aktivieren (Programm) Kótary program musym nejpjerwjej (z)aktiwěrowaś, (za)aktiwěrowaś program (z/za)aktiwěrowaś? aktualisieren aktualizěrowaś algorithmieren algorytměrowaś Algorithmus Alt-Taste Analogrechner Anbieter (provider) Anhang (attachment) Tłoc alt-tastu a drugu naraz! K som śi hyšći pśiwisk pśipołožył. K e- mail pósćelom śi hyšći pśiwisk. Pśipowěš mě pšosym hyšći wobraz! algorytmus alt-tasta analogny licak póbitowaŕ, porucaŕ, provider m pśiwisk anhängen pśipowjesyś - pśipowjesaś - pśipowjesowaś Animation computerowa animacija animacija, wóžywjenje anklicken etw. Anlage anlegen anmelden Anmeldung (log in) Anmerkung anordnen anpassen Anschluß Naklikni pšosym raz drugi symbol! Załož pšosym nowy zarědnik! format, grafiku pśiměriś/ pśipódobniś nakliknuś naklikowaś něco pśiłoga załožyś załožowaś pśizjawiś se pśizjawjenje pśispomnjeśe zarědowaś pśiměriś pśiměrjowaś, pśipódobniś - pśipodobnjowaś pśizamknjenje 2

3 Ansicht Antivalenz Antivirusprogramm anwählen Anwender/Benutzer (user) Anwendung Anzeige/Display (auf dem Bildschirm) Äquivalenz Arbeitsplatz Arbeitsspeicher (RAM) archivieren Anhang (attachment) Audiodatei Audiodaten Auflösung (Bild-) Maš južo nowy antiwirusowy program? Musymy něnt drugi online-system wóliś? Musym rozpušćenje wobraza znižyś. aufnehmen (bespielen) Co tam cyniš? Nagrawam pśijaśelce narodnemu dnju cejdejku. póglěd antiwalenca antiwirusowy program wóliś wužywaŕ/-rka nałožowanje pokazka/display (na wobrazowce) ekwiwalenca źěłowe městno źěłowy skład, ram-skład archiwěrowaś pśiwisk awdiowa dataja/awdiodataja awdiowe daty rozpušćenje (wobraza) nagraś nagrawaś aufsteigend směr górjej ausblenden seśowe linije wušaltowaś wušaltowaś ausdrucken Wuśišć tekst! wuśišćaś ausführen wuwjasć Ausgabe wudaśe (artefact), wudawanje (proces) Ausgangsseite (der Homepage) prědny/startowy bok ausgeben wudaś wudawaś ausrichten Wusměrijomy bok na lěwo. wusměriś wusměrjowaś ausschalten ausschneiden Wurěž ten kusk teksta a połož jen how! wušaltowaś wurězaś - wurězowaś Ausschnitt wurězk auswechseln Wuměnijom disketu. wuměniś - wuměnjowaś Autokorrektur samokorektura, awtokorektura Automat awtomat Back-up (Sicherungskopie) zawěsćona kopija Backtracking backtracking Baum bom bearbeiten Tekst cu hyšći wobźěłaś wobźěłowaś wobźěłaś. beenden Zakóńc źěło z computerom! Zakóńctej graśe na computerje! zakóńcyś beenden (herunterfahren) Zacynjaj computer zacynjaś pórědnje! beenden (schließen) Zacyńśo dataju! zacyniś Befehl pśikaz 3

4 Befehlssatz Befehlsvorrat Beilage (Anlage) Benutzer/Anwender (user) benutzerdefiniert benutzerfreundlich Benutzerinformation Benutzername (log in name, user name) Benutzeroberfläche berechenbar Berechenbarkeit beschädigt beschreiben (CD) beschriften Beschriftung bespielen (aufnehmen) Betaversion Betrachterprogramm Betreff (Gegenstand der Nachricht) Betriebsystem bewegen (Cursor) Bildbearbeitung Bilddatei Bildlaufleiste (scroll bar) Bildschirm Bildschirmanzeige (display) Bildschirmarbeitsplatz Bildschirmschoner Bildschirmtext Bildbetrachter (Funktion) Binärbaum Binärsystem Binärzahl Bit Blatt Block Blocksatz wobškóźony tekst reparěrowaś Pópisujom rowno nowu cd. Nagrawam rowno nowu cd. Maš "Windowsxp" ako źěłowy system instalěrowany? Pógibuj/Suń pokazowaŕ/cursor pitśku napšawo! Na wobrazowce njejo nic wiźeś. Na displayju su znamuška wiźeś. Wobrazowkowy šćitnik jo zašaltowany. Wjele bitow pśeběžyjo pśez twój modem? Jadno łopjeno ma dwa boka. pśikazowa sajźba skład pśikazow pśiłoga wužywaŕ/-rka definowane za wužywarja za wužywarja pśigódny,-a,-e informacija za wužywarja mě wužywarja wužywarski pówjerch woblicobny,-a,-e woblicobnosć wobškóźony,-a,-e pópisaś - pópisowaś pópisaś pópisowaś pópisanje nagraś - nagrawaś betawersija spěšne wobglědanje nastupajucy źěłowy system pógibowaś, sunuś suwaś wobrazowe wobźěłanje/ wobźěłanje wobraza wobrazowa dataja scrollowański pask wobrazowka, monitor (wobrazowkowa) pokazka, display m źěłowe městno pśi computerje wobrazowkowy šćitnik, šćitnik wobrazowki tekst na wobrazowce wobglědowak binarny bom binarny system binarna licba bit m łopjeno blok blokowa sajźba 4

5 bluetooth Boolesche Algebra (nach G. Boole) Boolesche Variable Breitensuche Briefkasten (mailbox) Browser Brückenproblem Buchstabe Button Byte Cache (Pufferspeicher) CD CD-Brenner CD-Laufwerk CD-ROM-Laufwerk Chipsatz Code Compiler Computer/Rechner (Datenverarbeitunganlage) Control-Taste, Steuerungstaste crash Cursor Damenproblem Darstellung (auf dem Bildschirm) Datei Dateiformat Dateimanager Dateiname Daten Datenaustausch Datenautobahn Datenbank Datenbus Datendurchsatz Datenerfassung Datennamenerweiterung kilobyte, megabyte, Wjele kilobytow du hyšći na disketu? System jo se do kopicki sunuł. Jěź z pokazowarjom dołoj! Toś te licby daju se derje w grafice zwobrazniś. Pśesuń dataju na disketu! Spśesuwaj wšykne dataje do togo zarědnika. datowu banku zestajaś/załožyś bźezdrotowa komunikacija Boolšowa algebra Boolšowa wariabla pytanje do šyrokosći listowy kašćik (mailowa boksa) browser m móstowy problem pismik bublink byte m temporarny skład, mjazyskład cd, cedejka cd-palak cd-nik cd-rom-gónidło chipowa sajźba kode compiler m computer, licak control-tasta, wóźeca tasta systemowy wótpad cursor, pokazowaŕ damowy problem zwobraznjenje dataja datajowy format datajowy manager, manager datajow mě dataje daty datowa wuměna, wuměna datow malsna datowa droga, malsna droga datow datowa banka datowy bus datowy pśeběg (ze)zběranje datow pódlejšenje datajowego mjenja 5

6 Datennetz Datenpaket (packet) Datensatz (record) Datenschutz Datenspeicherung Datenträger Datentyp Datenübertragung Datenverarbeitung deinstallieren Deinstallierung Dekodierung dekomprimieren Demo Desktop deterministischer Automat Dezimalsystem Dialogbox (= Dialogfeld) digital Digitalrechner Diode Dioden-Transistor-Logik Direktzugriffsspeicher (RAM) Disjunktion disjunktive Normalform Diskette Diskettenlaufwerk Display divergieren Dokument Dokumentenstruktur Domain Doppelklick doppelt durchgestrichen download drahtlose Datenübertragung Drucker Dualsystem Dualzahl durchgestrichen Durchsatz durchstreichen Echtzeitsystem editieren (Text) Editor Staraj se wó šćit twójich datow! Połož zwězowanku na desktop! Na displayu njejo nic wiźeś. Zmólki su dwójcy pśešmarnjone. składowaś, wuśěgnuś z interneta datowa seś datowy paket datowa sajźba šćit datow składowanje datow datowy nosak datowy typ pśenosenje, pśenosowanje datow pśeźěłanje datow deinstalěrowaś deinstalizacija dekoděrowanje wupakowaś, dekompriměrowaś demo, pśikład, demonstracija desktop, źěłańska płonina deterministiski awtomat decimalny system dialogowe woknyško digitalny,-a,-e digitalny licak dioda diodo-transistorowa logika źěłański skład disjunkcija disjunktiwna normalna forma disketa disketnik, disketowy rěd display, wobrazowka diwergěrowaś dokument dokumentowa struktura domain f, indekl dwójoklik, dwójne kliknjenje dwójcy pśešmarnjone składowaś, wuśěgnuś, pśenosyś bźezkablowe pśenosowanje datow śišćak dualny system dualna licba pśešmarnjony,-a,-e pśeběg pśešmarnuś pśešmarowaś rownocasny system editěrowaś, wobźěłaś editor m 6

7 Effektfilter Effizienz Eigenschaften einfach einfache Verzweigung einfügen Eingabe Eingabetaste eingeben einloggen einrahmen einscannen einschalten einschieben einsetzen Einstellung eintippen By kśěła toś ten wótstawk how zasunuś. Daty do computera zatipowaś, zapisaś pisaś, zapisowaś efektowy filter eficienca kakosći jadnory,-a,-e jadnora roznoga zasunuś zasuwowaś, zasajźiś zasajźowaś zapódaśe zapódanka, zapódaśowa tasta zapódaś pśizjawiś se, zaloggowaś se zaramikowaś zascannowaś zašaltowaś zasunuś - zasuwaś zasajźiś nastajenje zatipowaś, zapisaś zapisowaś, pisaś do einziehen (Papier) zaśěgnuś zaśěgowaś Einzug zasunjenje, zasuwanje Einzug (Einrücken d. Textes) Smužka jo zasunjona. zasunjenje Einzug (Papier) zaśěg Einzug (Vorrichtung) zaśěgowak, zasunjenje, zasuwanje (Nachricht) f, indekl, mailka f, elektroniska powěsć Emulation emulacija endlicher Automat skóńcny awtomat Endlosschleife bźezkóńcowa kokula Enter-Taste enter-tasta entpacken wupakowaś Entscheidbarkeit rozsuźobnosć Entscheidungsbaum rozsuźowy bom Ergebnisfunktion wugbaśowa funkcija Error zmólka, error m ersetzen dataju x pśez dataju y narownaś narownowaś narownaś erstellen nowy format zgótowiś zgótowiś zgótowaś Erweiterung (extension) pódlejšenje Escape-Taste escape-tasta Exklusives Oder abo-funkcija Expertensystem ekspertowy system Explorer eksplorer m Extras ekstry, ekstra m, indekl, pśidawki, wósebnosći Farbenproblem barwowy problem Farbseparation barwowa separacija Favoriten faworit Faxmodem faxmodem m Fehlerbehandlung wobjadnanje zmólkow 7

8 Fehlerkorrektur Fehlermeldung Fehlermeldung (error) Fehlertoleranz Feld (array) Fenster Fenstergröße Fenstertechnik Festplatte fett (Schrift) Filter Fixkommazahl Flaggenproblem Format formatieren Formatierung Formatvorlage Fragezeichen Fragmentierung Freeware Freigabe Fülleffekte Funktionstaste Fußnote Fußzeile Gatter Gatterschaltung Gehäuse Gigabyte Gitternetzlinie gleichmächtig gleichmäßig Gleitkommazahl globale Variable Grafikkarte grafische Gestaltung / Darstellung Graph Großbuchstaben Großschreibung Gültigkeit Gültigkeitsbereich Hacker (hacker) Halteproblem Handy Hardware Hauptprogramm Hauptspeicher Hertz (Maßeinheit) herunterfahren Nastajijom něnt tucne pismo. Z mójim handyjom mógu do interneta. korektura zmólkow wózjawjenje zmólkow pokazka na zmólku, zdźělenje zmólki toleranca napśeśiwo zmólkam pólo wokno, woknyško wjelikosć woknyška woknowa technika kšuta plata tucny,-a,-e filter licba z kšuteju komu chórgojckowy problem format (s)formatěrowaś formatěrowanje formatowa pśedłoga pšašak fragmentěrowanje freeware, software zadermo dowólenje pśistupnosći połnjeńske efekty funkciska tasta nožka, pśispomnjenje dołojcna smužka klětka klětkowe šaltowanje kašćik gigabyte m seśowa linija rownomócny,-a,-e jadnak licba z pógibneju komu globalna wariabla grafikowa kórta, grafikkórta grafiske zwobraznjenje graf m wjelike pismiki wjelikopisanje płaśiwosć płaśecy wobcerk zadobywaŕ problem wustaśa handy m rědy, hardware f, indekl głowny program głowny skład hertz zacynjaś 8

9 herunterholen Skulaj wobraz dołoj! dołoj skulaś, kulaś Herunterladen pśewześe herunterladen pśewześ hervorheben wuzwignuś wuzwigowaś Hervorhebung wuzwignjenje wuzwigowanje hexadezimal heksadecimalny,-a,-e Hexadezimalsystem heksadecimalny system Hexadezimalzahl heksadecimalna licba Hierarchie hierarchija Hilfe pomoc Hintergrund Do slězneje dłymi slězna dłym stajijomy wobraz. hinzufügen pśidaś pśidawaś; dodaś dodawaś Hochformat wusoki format hochgestellt wušejstajony pismik wušejstajony,-a,-e, górjejstajony,-a,-e hocholen Skulaj wobraz górjej! górjej skulaś, kulaś home prědny bok homepage Homepage Wjele firmow ma swóje domacne boki, homepage f domacne boki/swóju homepage. Wjele homepagow sy źinsa pśeglědował? Host centralny licak Hyperlink hyperlink Implementation implementacija Implikation implikacija Index zapis, indeks indiziert Toś to graśe jo za młodosnych zakazane. indicěrowany,-a,-e, zakazany,- a,-e Wóno stoj na indeksu. Inhalt wopśimjeśe installieren instalěrowaś Installierung instalěrowanje Instanz instanca Instanziierung Internet Co coš w interneśe pytaś? instanciěrowanje internet Internetzugang pśistup do interneta/do seśi Interpreter interpreter m ISDN-Anschluss isdn-pśizamknjenje Iteration iteracija iterativer Algorithmus iteratiwny algorytmus Joystick joystick m Kabel Teliko kablow! kabel kalt starten wótnowotki startowaś Kaltstart zymny start Kellerautomat piwnicowy awtomat Kellerspeicher piwnicowy skład Kennwort pótajmne/klucowe słowo Keyboard keyboard m, tastatura Klartext jasny tekst 9

10 Klasse Kleinbuchstabe Kleinschreibung klicken Klikni/Tłoc dwójcy z myšku! klasa mały pismik małopisanje, pisanje z małymi pismikami kliknuś klikaś, (s)tłocyś Knoten suk kompatibel kompatibelny,-a,-e Kompatibilität kompatibelnosć Komplexität kompleksnosć komprimieren (s)kompriměrowaś konfigurieren konfigurěriwaś Konfiguration konfiguracija Konjunktion konjuncija konjunktive Normalform konjunktiwna normalna forma Kontrollkästchen kontrolne woknyško konvergieren konwergěrowaś Konvertierung konwertěrowanje, pśenjasenje Kopfzeile głowowa smužka kopieren kopěrowaś Korrektheit korektnosć Korrektur pórěźenje, korektura korrigieren pórěźiś pórěźaś, spórěźiś spórěźowaś, (s)korigěrowaś Kryptographie kryptografija künstliche Intelligenz wuměłska inteligenca kursiv (Schrift) kursiwne pismo kursiwny,-a,-e laden dataju lodowaś lodowaś Landescode krajny kode Längenbyte dłujkosćowy byte Laserdrucker laserowy śišćak Lauflängenkodierung koděrowanje pó dłujkosći Laufwerk gónidło Lautsprecher głosnik Layout layout m, wugótowanje Leerzeichen prozne znamje Lichtwellenleiter (fiberglass optiski kabel cable) Link link linksbündig wusměrjony,-a,-e na lěwy bok Liste lisćina Lochkarte źěrkata kórta Lochstreifen źěrkaty pas Logik logika lokale Variable lokalna wariabla löschen (delete) lašowaś wulašowaś, wuchyśiś Lüfter pśewětšowak Mächtigkeit mócnosć mail (elektronische Post) elektroniski post Mailbox mailowa boksa mailen Som śi wobraz mailowała. mailowaś 10

11 Makro Smy se napisali wšake makro (m, indekl) makro. markieren markěrowaś Maus myška, myš Mauspad myškowa pódłoga, pódłoga za myšku Maustaste myškowa tasta MB, Megabyte 5 megabytow mb, megabyte Medienplayer wótgrawak, medijowy player m Mehrfachverzweigung wěcejrazowa roznoga Menü (menu) meni, lisćina pórucenjow Menüleiste menijowy pask minimieren miniměrowaś, pómjeńšyś Modem modem m Modul (module, unit) modul m Modularisierung modularizacija Modulhierarchie modulowa hierarchija Monitor wobrazowka MP3-Player mp3-wótgrawański program, mp3-wótgrawak Muster muster, pśedłoga Nadeldrucker glickowy śišćak Netz (net) seś Netzteil milinowy źěl Netzwerk (network) zwězana seś Netzwerkdrucker śeśowy śišćak neuronales Netz neuronalna seś nichtdeterministischer Automat njedeterministiski awtomat Normalform normalna forma Notepad noticne łopjeno, notepad m numerischer Algorithmus numeriski algoritmus oberhalb wušej Objekt objekt objektorientiert orientěrowany,-a,-e na objekt Oder abo (abo-funkcija) öffnen (Datei) Mam dataju něnt wócyniś? wócyniś wócynjaś, wótewrěś wótewěraś Oktalsystem oktalny system online (sein) w seśi (byś), online (byś), zwězany (byś) Option móžnosć, opcija Ordner Połož dataju do togo zarědnik zarědnika! zarědnik załožyś packen spakowaś, skompriměrowaś Papierformat papjerowy format, format papjery/boka Papierkorb papjernik Passwort pótajmne, pasowe słowo Pfad (path) puś Pixel dypk, piksel Platzhalter (wildcard) zastupne znamuško 11

12 Positionsrahmen pozicijowy ramik Post (mail) post, mailka Prädikat predikat Prädikatenlogik predikatowa logika Präsentation prezentacija Problem des Handlungsreisenden problem wikowarskego drogowarja Programmfehler programowa zmólka Programmhierarchie programowa hierarchija programmieren programěrowaś Programmiersprache programěrowańska rěc Protokoll protokol Provider póbitowaŕ, provider m, porucaŕ Prozess proces Prozessor procesor m Pufferspeicher (cache) nachylny/pśechodny skład, mjazyskład Punkt dypk Quelle žrědło Querformat prěcny format Querverweis prěcna pokazka Quickinfo spěšna informacija, błysk-info Rahmen (frame) ramik rahmen (za)ramikowaś Rahmenlinie, außen wenkowna ramikowa linija Rahmenlinie, innen nutśikowna ramikowa linija Rahmenlinien ramikowe linije RAM-Speicher (Arbeitsspeicher) ram-skład, źěłowy skład Rechenwerk liceński rěd Rechner licak rechtsbündig wusměrjony,-a,-e na pšawy bok Rechtschreibprüfung pśespytowanje pšawopisa Regel pšawidło Register register Rekursion rekursija Rekursionsbaum rekursiwny bom Rekursionsende kóńc rekursije Rekursionsschritt rekursiwny kšac rekursiver Algorithmus rekursiwny algoritmus Roboter roboter Rohling (CD-Rohling) cd-surowc rollen (scroll) wótkulowaś, scrollowaś rückgängig machen Ja cu nejpjerwjej pśikaz slědk wześ/braś slědk wześ/braś. Rückmeldung (feedback) wótegrono Rückruf (call back) slědkwołanje Rucksackproblem nakładowy problem rückwärts naslědk Sammlung zběrka scannen scannowaś Scanner scanner 12

13 Schaltalgebra šaltowańska algebra Schalter šalter Schaltfläche šaltowańske woknyško Schaltkreis šalterowy krejz Schaltung šaltowanje Schlange (queue) cakański rěd schließen zacyniś zacynjowaś, zezacynjowaś Schnellspeicherung spěšne składowanje Schnittstelle (interface) pśechodnik, pśechodny tykac, zwězowański tykac, zwězowańske městno schreibgeschützt To su šćitane dataje. šćitany,-a,-e schreibgeschützt machen dataju pśed šćitaś pśed zapisowanim zapisowanim šćitaś Schreibschutz pisański šćit Schriftart družyna pisma/pismikow Schriftfarbe pismowa barwa, barwa pisma Schriftgrad wjelikosć pisma/pismikow schützen šćitaś scrollen (blättern) scrollowaś Segment segment Segmentierung segmentacija Seite Jadno łopjeno ma dwa bok boka. Seite einrichten bok zarědowaś Seitenansicht bokowy póglěd, póglěd boka, póglěd na bok Seitenformat bokowy format, format boka Seitenrand póbocna kšoma Seitenzahl numerěrowanje/ cysło/numer boka cysłowanje bokow senden (elektronische Post) Ja som śi mail južo słaś pósłaś, mailowaś pósłała. Pósćel mě pšosym hyšći toś tu mail! Seriendruck serijowy śišć Server serwer, centralny computer Setup Sy južo ze setupom instalěrowanje, setup m gotowy? sichern zawěsćiś zawěsćowaś Sicherungskopie (Back-up) zawěsćona kopija Sichtbarkeit widobnosć Signatur signatura Simulation simulacija SMS senden symsnuś symsowaś, sms (f, indekl) pósłaś słaś Software programy, software f, indekl Sonderzeichen wósebne znamuško Sortieralgorithmus sortěrowański algoritmus sortieren rědowaś/sortěrowaś pó rědowaś, sortěrowaś serbskem alfabeśe Sortierschlüssel sortěrowański kluc, kluc 13

14 sortěrowanja Soundkarte zukowa/soundowa kórta, soundkórta Spalte słup Spaltenbreite šyrokosć słupa Speicher skład Speichereffizienz składowańska eficienca Speicherkapazität składowańska kapacita speichern Njezabyń składowaś! składowaś; wótkłasć wótkładowaś Speicherort składowańske městno, městno składowanja Speicherplatz składowańske městno Spielkonsole grajna konsola Springerproblem problem kónika Sprung (jump) skok Stabilität stabilnosć Standard standard Standleitung trajny wód Stapel (stack) składowanka Stapelspeicher składowankowy skład Start (launch) start, zachopjeńk starten startowaś Startmenü startowy meni Startwert startowańska gódnota Statusleiste statusowy pask Steuerbus wóźeński bus Steuerung wóźenje Steuerungstaste wóźeńska tasta, control-tasta Steuerwerk wóźeński rěd Steuerzeichen wóźeńske znamuško Stichwort Napiš wažnik a pón tłoc wažnik enter-tastu! Stundenplanproblem problem góźinskego plana Suchalgorithmus pytański algorytmus Suchen pytanje Suchmaschine (search engine) pytańska mašina Suchwort (Stichwort, key word) pytańske słowo surfen surfowaś, pó seśi dundaś Symbol (icon) symbol, icon m, wobrazk Symbolleiste symbolowy pask Systemabfall systemowy wótpad Systembibliothek systemowa biblioteka Systemeinstellungen systemowe nastajenja Tabelleneigenschaften tabelowe kakosći Tabellenkalkulation tabelowa kalkulacija Tabulator-Taste tabulator-tasta, tabulatorowa tasta Taktfrequenz taktowa frekwenca taktowa frekwenca Taskleiste taskowy pask Tastatur (Keyboard) tastatura teilen źěliś, rozdźěliś Teleshopping (machen) Naša telenakup jo se telenakup f, telenakupowanje 14

15 wupłaśiła. Textbegrenzung wobgranicowanje teksta Textdatei tekstowa dataja Textdaten tekstowe daty Texteingabe zapódaśe/zapódawanje teksta Textprogramm tekstowy program Textsatz tekstowa sajźba Thermodrucker termowy śišćak Thesaurus słownik Tiefensuche pytanje do dłymokosći tiefgestellt nižejstajony pismik nižejstajony,-a,-e Tinte carnidło, tinta Tintenstrahldrucker carnidłowy/tintowy śišćak Titelleiste titelowy pask Ton (Farbe) barwowa nuanca Ton (Gehör) zuk Toner toner m Tower torm, tower m Transistor transistor Transistor-Transistor-Logik transistor-transistor-logika Treiber (driver) wóźak, gónjak trennen źěliś, rozdźěliś rozdźělowaś Trojanisches Pferd Trojanski kóń Turingmaschine turingowa mašina turingvollständig pó turingu dospołna rěc pó turingu dospołny,-a,-e Turingvollständikeit dospołnosć turinga überarbeiten pśeźěłana dataja pśeźěłaś Übergangsfunktion pśechadna funkcija überprüfen gramatiku pśespytowaś pśespytowaś überschreiben (Datei) pśepisaś pśepisowaś Überschreibmodus pśepisański modus übersehen Zmólku som pśewiźeł. pśewiźeś Übersetzer (Maschine) pśełožak überspielen pśegraś pśegrawaś Uhr Pśestaj zeger na pšawy zeger cas! umbenennen pśemjeniś pśemjenjowaś, druge mě daś dawaś umwandeln pśeměniś do tabele abo pśeměniś pśeměnjowaś do teksta Und a (a-funkcija) Unentscheidbarkeit njerozsuźiwosć unterbreiten (Vorschlag) Som jomu to naraźił, ale naraźiś, pórucyś wón se njejo pó tym měł. unterhalb spózy Untermenü pódmeni Unterprogramm pódprogram unterstreichen pódšmarnuś unterstrichen (Schrift) pódšmarnjone pismo pódšmarnjony,-a,-e Unterverzeichnis pódzapis Update Co jo z updatom? aktualizěrowanje, update m, indekl 15

16 User (Anwender/Benutzer) wužywaŕ/-rka, user m Variable wariabla Verfügbarkeit wužywajobnosć Verifikation werifikacija Verknüpfung (erstellen) Zwěž dataju a staj zwězanje zwězanje na desktop! verschieben Pśesuń dataju do pśesunuś pśesuwaś zarědnika x! Version wersija verteilen smužki jadnak rozdźěliś rozdźěliś rozdźělowaś Verweis How mamy něnt pokazka pokazku na dalšnu opciju. verweisen Toś ta pokazka pokazowaś na pokazujo na to, až jadna se wó šćitanu dataju. Verzeichnis (directory) (pśeglědowy) zapis Verzweigung roznoga Virus Som se zasej někótare wirus wiruse zapópadnuł. Vollständigkeit dospołnosć Volumentarif wolumowy tarif Vorgang procedura Vorlage pśedłoga Vorschau pokazka Vorschlag naraźenja za głowny naraźenje słownik vorwärts naprědk, doprědka Wählleitung wólony wód warm starten Njewótšaltuj computer śopły start dospołnje, gótuj śopły start! Warmstart (reset) Startuj z resetom! śopły start, reset m Warteschlange Cakam (w rěźe) aby se cakański rěd, rěd cakanja zaloggował/-a. wechseln Pśejź na drugi program! pśejś, pśeskócyś weiterleiten (forwarding) dalejwóźenje Werkzeug (tool) rěd Wertetabelle tabela gódnotow wiederherstellen slědk zwołaś Wiederherstellung slědkzwołanje wireless bźezdrotowy,-a,-e Wissensbasis wěźeńska baza, baza wědy Wörterbuch słownik Wurm Pśez som se wacka (wuźeńc) wuženca załapił. Zähler (counter) licak Zeichen To jo cuze znamuško. znamje, znamuško Zeichenautomat (plotter) kresleński awtomat, plotter m Zeichenkette pismikowy rjeśaz Zeilenabstand Wótstawk mjazy smužkami musymy pówětšyś abo wótstawk mjazy smužkami 16

17 Zeiteffizienz Zeittarif Zelle zentriert Zertifikat zippen Zoom Zubehör (kit) Zugang zugreifen (auf Daten) Zugriff pómjeńšyś? woknyško w tabeli lašowaś Pówětš pismo wó sto procentow! K toś tym datam móžoš pśistupiś. Toś te daty možoš wužywaś. Su mě pśistup k datam zakazali. casowa eficienca casowy tarif woknyško centrěrowany,-a,-e certifikat zippowaś, kompriměrowaś zoom, pówětšenje źěłańske rědy pśistup pśistupiś pśistupowaś, wužywaś pśistup Zugriffsrecht pšawo pśistupjenja zurücksetzen slědk sajźiś zusammenführen Tekst wjeźomy gromadu wjasć, zwjasć gromadu. zusammenstellen zestajiś zestajaś zestajowaś Zusatz pśidank Zustand staw Zustandsfunktion stawowa funkcija Zustandsmenge stawowe młogosć Zuverlässigkeit spušćobnosć Zuweisung pśipokazanje Zwischenspeicher mjazyskład Zwischenspeicherung mjazyskładowanje 17

Office 2013. Die Anleitung in Bildern. von Frank Möller

Office 2013. Die Anleitung in Bildern. von Frank Möller Office 2013 Die Anleitung in Bildern von Frank Möller Inhalt 1 Die Grundlagen Office im Überblick... 10 Maus und Touchpad bedienen... 12 Der neue Startbildschirm... 14 Office-Programme starten und beenden

Mehr

ECDL Core Syllabus 5. der Standard für die Zukunft.

ECDL Core Syllabus 5. der Standard für die Zukunft. ECDL Core Syllabus 5 der Standard für die Zukunft. Der Europäische Computer Führerschein ist eine Initiative von ECDL Foundation und Österreichischer Computer Gesellschaft The European Computer Driving

Mehr

ECDL Base. Lernzielkatalog Modul Computer-Grundlagen Modul Online-Grundlagen Modul Textverarbeitung Modul Tabellenkalkulation.

ECDL Base. Lernzielkatalog Modul Computer-Grundlagen Modul Online-Grundlagen Modul Textverarbeitung Modul Tabellenkalkulation. Lernzielkatalog Modul Computer-Grundlagen Modul Online-Grundlagen Modul Textverarbeitung Modul Tabellenkalkulation Der kompakte ECDL Der Europäische Computer Führerschein ist eine Initiative von ECDL Foundation

Mehr

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLLABUS VERSION 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLLABUS VERSION 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLLABUS VERSION 5.0 Copyright 2007 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. DLGI Dienstleistungsgesellschaft für

Mehr

1. 2. Systemstart und ende

1. 2. Systemstart und ende 1. Arbeit mit dem Computer Der Begriff Computer" Das Wort Computer stammt aus dem Englischen und lässt sich durch den Begriff Rechner" übersetzen (engl.: to compute" * dt.: berechnen"). Diese Bezeichnung

Mehr

ECDL Profile. in Education Austria. Der kompakte ECDL. Lernzielkatalog

ECDL Profile. in Education Austria. Der kompakte ECDL. Lernzielkatalog ECDL Profile in Education Austria Lernzielkatalog Der kompakte ECDL Der Europäische Computer Führerschein ist eine Initiative von ECDL Foundation und Österreichischer Computer Gesellschaft. The European

Mehr

Schulungsprogramm Anwendertraining

Schulungsprogramm Anwendertraining Rüdiger Luthin Schulungsprogramm Anwendertraining Brügger Hof 3 49124 Georgsmarienhütte t.: +49 (5401) 799422 f.: +49 (1212) 529421860 m.: +49 (179) 9246510 mail@luthin.de www.luthin.de Inhaltsverzeichnis

Mehr

Liebe Leserin, lieber Leser!... 8

Liebe Leserin, lieber Leser!... 8 Inhaltsverzeichnis Liebe Leserin, lieber Leser!... 8 Kapitel 1: Office 2013: Erste Schritte 9 Microsoft Office 2013 im Überblick... 10 Office starten und beenden... 12 Office-Anwendungen... 16 Dokumente...

Mehr

ECDL Standard. Lernzielkatalog. Der umfassende ECDL

ECDL Standard. Lernzielkatalog. Der umfassende ECDL Lernzielkatalog Der umfassende ECDL Der Europäische Computer Führerschein ist eine Initiative von ECDL Foundation und Österreichischer Computer Gesellschaft. The European Computer Driving Licence Foundation

Mehr

Übersicht. Teil A Einführung... 29. Teil B Textdokumente erstellen... 81. Teil C Dokumente formatieren... 197

Übersicht. Teil A Einführung... 29. Teil B Textdokumente erstellen... 81. Teil C Dokumente formatieren... 197 Übersicht Teil A Einführung... 29 1 Willkommen bei Microsoft Word 2007... 31 2 Die neue Benutzeroberfläche von Word 2007... 41 3 Neue Funktionen in Word 2007... 61 4 So finden Sie Hilfe... 69 Teil B Textdokumente

Mehr

Index. B Bcc 146, 149 Bearbeiten Bilder 66 Befehl ausführen 20

Index. B Bcc 146, 149 Bearbeiten Bilder 66 Befehl ausführen 20 204 A Administratorkonto 108, 168 Adresse Webseite 128 Aktivierung Windows 7 12 Aktuelle Wiedergabe Windows Media Player 76 Albumcover 76 Anlage 150 öffnen und speichern 158 Anpassungsfenster 180 Ansicht

Mehr

Position von Befehlen in Office 2007 und in früheren Versionen

Position von Befehlen in Office 2007 und in früheren Versionen Position von Befehlen in Office 2007 und in früheren Versionen Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort... 5 1.1 Alte und neue Office-Oberfläche... 5 1.2 Übungen zum Office-Menü... 6 1.3 Die Standardregister der

Mehr

Stichwortverzeichnis. Symbole. Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis. Symbole. Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis Symbole #BEZUG! (Excel) 368 #DIV/0! (Excel) 368 #NAME? (Excel) 368 #NULL! (Excel) 368 #NV (Excel) 368 #WERT! (Excel) 368 #ZAHL! (Excel) 368 < Operator (Access)

Mehr

Hans-Furler-Gymnasium Methodencurriculum. Fach / Fächergruppe: Umgang mit dem Computer ITG - Klassenstufe 5 8. Ordnerstruktur

Hans-Furler-Gymnasium Methodencurriculum. Fach / Fächergruppe: Umgang mit dem Computer ITG - Klassenstufe 5 8. Ordnerstruktur Hans-Furler-Gymnasium Methodencurriculum Fach / Fächergruppe: Umgang mit dem Computer ITG - Klassenstufe 5 8 Klasse (Schwerpunkte) 5 Ordnerstruktur Word und Excel Einführung 6 GFS Internet Unterrichtseinheit

Mehr

Das Franzis Handbuch für Windows 7 - XL Sonderausgabe

Das Franzis Handbuch für Windows 7 - XL Sonderausgabe Action Das Franzis Handbuch für Windows 7 - XL Sonderausgabe Programme - Tuning - Sicherheit von Christian Immler 1. Auflage Franzis-Verlag 2011 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 645

Mehr

Fachsprache Computer - Computerterminologie für Deutsch als Fremdsprache

Fachsprache Computer - Computerterminologie für Deutsch als Fremdsprache Fachsprache Computer - Computerterminologie für Deutsch als Fremdsprache Ausländer haben besonders viele Probleme mit der 'deutschen' Computersprache, weil viele Wörter als Anglizismen ins Deutsche übernommen

Mehr

Europäischer Computer-Führerschein (European Computer Driving Licence - ECDL)

Europäischer Computer-Führerschein (European Computer Driving Licence - ECDL) Europäischer Computer-Führerschein (European Computer Driving Licence - ECDL) Lehrplan und Prüfungsinhalte (Syllabus) Version 3.0 März 2000 Copyright März 2000 DLGI Dienstleistungsgesellschaft für Informatik

Mehr

Windows 2000. Grafische Benutzeroberfläche. Objektorientiertes Arbeiten. Multitasking-Fähigkeit und Betriebssicherheit. Multimedia-Unterstützung

Windows 2000. Grafische Benutzeroberfläche. Objektorientiertes Arbeiten. Multitasking-Fähigkeit und Betriebssicherheit. Multimedia-Unterstützung Windows 2000 Merkmale des Betriebssystems Windows 2000 Grafische Benutzeroberfläche Objektorientiertes Arbeiten Multitasking-Fähigkeit und Betriebssicherheit Multimedia-Unterstützung Internetunterstützung

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Teil A Office 2013... 35

Inhaltsverzeichnis. Teil A Office 2013... 35 Teil A Office 2013... 35 1 Die neue Office-Generation... 37 Office im Wandel... 38 Office at your fingertips... 38 Roaming: Ihr Office-Profil folgt Ihnen... 39 SkyDrive der Onlinespeicher von Microsoft...

Mehr

Computer-Grundlagen. Computer-Grundlagen

Computer-Grundlagen. Computer-Grundlagen Computer-Grundlagen Dieses Modul behandelt die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei der Nutzung von Computern und Mobilgeräten, bei der Er stellung und Verwaltung von Dateien, beim Umgang

Mehr

Hardware Software Tastatur Maus und Funktion (zerlegen) Zusatzgeräte (Scanner, USB, Spiele, Laufwerke usw.)

Hardware Software Tastatur Maus und Funktion (zerlegen) Zusatzgeräte (Scanner, USB, Spiele, Laufwerke usw.) KG VISION EDV Schulung Grundkurs Ihr Nutzen Die Teilnehmerzahl ist auf max. 6 Personen beschränkt Sie arbeiten in einer persönlichen und angenehmen Atmosphäre, ohne Stress! Die Referenten gehen auf Ihre

Mehr

Anwenderterminologie Computer und Internet (DE-ES) 1

Anwenderterminologie Computer und Internet (DE-ES) 1 Anwenderterminologie Computer und Internet (DE-ES) 1 abbrechen ablegen im Verzeichnis abmelden abonnieren Absatz Absätze einrücken Absatzformatierung Absatzkontrolle Absatzmarke Absatzmarken abschalten

Mehr

Stand: 29.05.2014. Word. Excel. G:\Worddoku\Computer\InfoPC\Infos\Office 2010.docx / 29.05.2013 19:25:00 / 29.05.2014 16:09:00 1

Stand: 29.05.2014. Word. Excel. G:\Worddoku\Computer\InfoPC\Infos\Office 2010.docx / 29.05.2013 19:25:00 / 29.05.2014 16:09:00 1 Stand: 29.05.2014 Word Excel G:\Worddoku\Computer\InfoPC\Infos\Office 2010.docx / 29.05.2013 19:25:00 / 29.05.2014 16:09:00 1 Office 2010 Computer Inhalt Office 2010...2 Word Menüband...3 Menüs...4 Optionen...5

Mehr

Der Dettmer-Verlag bietet Excel-Seminarunterlagen an, die als Word-Datei geliefert werden und für eigene Schulungen unbegrenzt oft einsetzbar sind

Der Dettmer-Verlag bietet Excel-Seminarunterlagen an, die als Word-Datei geliefert werden und für eigene Schulungen unbegrenzt oft einsetzbar sind Der Dettmer-Verlag bietet Excel-Seminarunterlagen an, die als Word-Datei geliefert werden und für eigene Schulungen unbegrenzt oft einsetzbar sind 8 Tabelle gestalten Excel bietet Ihnen eine große Fülle

Mehr

Arbeiten mit Word 2010

Arbeiten mit Word 2010 1 Werner Geers Arbeiten mit Word 2010 1. Auflage Bestellnummer 61020 61020_001_00.indd 1 11/17/10 5:45:37 PM Haben Sie Anregungen oder Kritikpunkte zu diesem Produkt? Dann senden Sie eine E-Mail an 61020_001@bv-1.de

Mehr

Kompetenzstufenraster

Kompetenzstufenraster Kompetenzstufenraster für Computer und Internet: Praktischer Orientierungsrahmen für die Schule Kompetenzstufenraster 10 Kompetenzbereiche auf 6 Niveaustufen Dezernat Medienbildung Projekt Kompetenzorientiert

Mehr

Windows Grundlagen. Modul 2 ECDL Seite 1

Windows Grundlagen. Modul 2 ECDL Seite 1 Windows Grundlagen Nach dem Einschalten und Anmelden erscheint die Arbeitsoberfläche = Desktop, darauf findest du alle möglichen Symbole (Icons) Icons mit einem Pfeil sind Verknüpfungen zu Programmen oder

Mehr

Schulungsunterlage Word 2013 Einführung Digitale Schulungsunterlage zum Thema für IT-Seminare und EDV-Schulungen zum Outlook 2013 Weiterführung.

Schulungsunterlage Word 2013 Einführung Digitale Schulungsunterlage zum Thema für IT-Seminare und EDV-Schulungen zum Outlook 2013 Weiterführung. Schulungsunterlage Word 2013 Einführung Digitale Schulungsunterlage zum Thema für IT-Seminare und EDV-Schulungen zum Outlook 2013 Weiterführung. Sie können sie Ausdrucken und fürs Intranet verändern und

Mehr

Word 2007 vom Anwender zum Könner

Word 2007 vom Anwender zum Könner Was ist neu in Word 07 Formatvorlagen Neue Benutzeroberfläche: Die Multifunktionsleiste ersetzt die alten Pulldownmenüs. Bearbeiten Diese Leiste kann mit ctlr+f1 ein- und ausgeblendet werden. Registerkarten

Mehr

Notebook. Die Anleitung in Bildern. von Sabine Drasnin

Notebook. Die Anleitung in Bildern. von Sabine Drasnin Notebook Die Anleitung in Bildern von Sabine Drasnin Inhalt 1 Lernen Sie Ihr Notebook kennen... 10 Welches Notebook für welchen Zweck?... 12 Welche Anschlüsse hat ein Notebook?... 14 Das Notebook ein-

Mehr