Terminologija za computer, internet, a handy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Terminologija za computer, internet, e-mail a handy"

Transkript

1 Terminologija za computer, internet, a handy Wopytowański material (staw: januar 2004) zestajaŕ: Gerat Nagora fachowy wobradowaŕ: Uwe Kuhmann rěcnej wobradowarja: Fryco Libo, Manfred Starosta redakcija: Christiana Piniekowa wudawaŕ: Źěłanišćo za kubłańske wuwijanje Chośebuz Chośebuz, 2004 Pśi wuźěłanju materiala jo se glědało na skript Jadwiga Markec, Lubina Šěnec, Fabian Kaulfürst, Janek Wowčer, dr. Hync Rychtaŕ, nowa leksika komputer, , internet, handy Pšosymy aby pśispomnjenja podali pisnje A.B.C. dr. Christiana Piniekowa Sielower Straße 37 (Villa) Cottbus / Chośebuz fax: 0355 / wustnje tel / A.B.C. 1

2 abbrechen program wótłamaś, z programom pśestaś wótłamaś - wótłamowaś, pśestaś abfragen (polling) wótpšašaś - wótpšašowaś abmelden, sich (log off) wótzjawiś se abrufen (Datei) dataju wótwołaś wótwołaś - wótwołowaś Absatz wótstawk zasunuś wótstawk Absatzformat wótstawkowy format, format wótstawka Absatzmarke wótstawkowe znamje absenden Wótpósćelom śi źinsa wótpósłaś hyšći pěś datajow. Absender(in) wótpósłaŕ/-rka abspeichern składowaś pód mjenim składowaś, wótkłasć wótkładowaś absteigend směr dołoj Absturz wowalenje, wótwalenje abstürzen Computer jo se mě wótwalił. wowaliś wowalowaś, wótwaliś wótwalowaś action game Maš za mnjo nowe wójowańske graśe wójowańske graśe? Adresse adresa adventure (adventure game) Maš za mnjo nowe dyrdomdejske graśe dyrdomdejske graśe? Akkumulator akumulator aktivieren (Programm) Kótary program musym nejpjerwjej (z)aktiwěrowaś, (za)aktiwěrowaś program (z/za)aktiwěrowaś? aktualisieren aktualizěrowaś algorithmieren algorytměrowaś Algorithmus Alt-Taste Analogrechner Anbieter (provider) Anhang (attachment) Tłoc alt-tastu a drugu naraz! K som śi hyšći pśiwisk pśipołožył. K e- mail pósćelom śi hyšći pśiwisk. Pśipowěš mě pšosym hyšći wobraz! algorytmus alt-tasta analogny licak póbitowaŕ, porucaŕ, provider m pśiwisk anhängen pśipowjesyś - pśipowjesaś - pśipowjesowaś Animation computerowa animacija animacija, wóžywjenje anklicken etw. Anlage anlegen anmelden Anmeldung (log in) Anmerkung anordnen anpassen Anschluß Naklikni pšosym raz drugi symbol! Załož pšosym nowy zarědnik! format, grafiku pśiměriś/ pśipódobniś nakliknuś naklikowaś něco pśiłoga załožyś załožowaś pśizjawiś se pśizjawjenje pśispomnjeśe zarědowaś pśiměriś pśiměrjowaś, pśipódobniś - pśipodobnjowaś pśizamknjenje 2

3 Ansicht Antivalenz Antivirusprogramm anwählen Anwender/Benutzer (user) Anwendung Anzeige/Display (auf dem Bildschirm) Äquivalenz Arbeitsplatz Arbeitsspeicher (RAM) archivieren Anhang (attachment) Audiodatei Audiodaten Auflösung (Bild-) Maš južo nowy antiwirusowy program? Musymy něnt drugi online-system wóliś? Musym rozpušćenje wobraza znižyś. aufnehmen (bespielen) Co tam cyniš? Nagrawam pśijaśelce narodnemu dnju cejdejku. póglěd antiwalenca antiwirusowy program wóliś wužywaŕ/-rka nałožowanje pokazka/display (na wobrazowce) ekwiwalenca źěłowe městno źěłowy skład, ram-skład archiwěrowaś pśiwisk awdiowa dataja/awdiodataja awdiowe daty rozpušćenje (wobraza) nagraś nagrawaś aufsteigend směr górjej ausblenden seśowe linije wušaltowaś wušaltowaś ausdrucken Wuśišć tekst! wuśišćaś ausführen wuwjasć Ausgabe wudaśe (artefact), wudawanje (proces) Ausgangsseite (der Homepage) prědny/startowy bok ausgeben wudaś wudawaś ausrichten Wusměrijomy bok na lěwo. wusměriś wusměrjowaś ausschalten ausschneiden Wurěž ten kusk teksta a połož jen how! wušaltowaś wurězaś - wurězowaś Ausschnitt wurězk auswechseln Wuměnijom disketu. wuměniś - wuměnjowaś Autokorrektur samokorektura, awtokorektura Automat awtomat Back-up (Sicherungskopie) zawěsćona kopija Backtracking backtracking Baum bom bearbeiten Tekst cu hyšći wobźěłaś wobźěłowaś wobźěłaś. beenden Zakóńc źěło z computerom! Zakóńctej graśe na computerje! zakóńcyś beenden (herunterfahren) Zacynjaj computer zacynjaś pórědnje! beenden (schließen) Zacyńśo dataju! zacyniś Befehl pśikaz 3

4 Befehlssatz Befehlsvorrat Beilage (Anlage) Benutzer/Anwender (user) benutzerdefiniert benutzerfreundlich Benutzerinformation Benutzername (log in name, user name) Benutzeroberfläche berechenbar Berechenbarkeit beschädigt beschreiben (CD) beschriften Beschriftung bespielen (aufnehmen) Betaversion Betrachterprogramm Betreff (Gegenstand der Nachricht) Betriebsystem bewegen (Cursor) Bildbearbeitung Bilddatei Bildlaufleiste (scroll bar) Bildschirm Bildschirmanzeige (display) Bildschirmarbeitsplatz Bildschirmschoner Bildschirmtext Bildbetrachter (Funktion) Binärbaum Binärsystem Binärzahl Bit Blatt Block Blocksatz wobškóźony tekst reparěrowaś Pópisujom rowno nowu cd. Nagrawam rowno nowu cd. Maš "Windowsxp" ako źěłowy system instalěrowany? Pógibuj/Suń pokazowaŕ/cursor pitśku napšawo! Na wobrazowce njejo nic wiźeś. Na displayju su znamuška wiźeś. Wobrazowkowy šćitnik jo zašaltowany. Wjele bitow pśeběžyjo pśez twój modem? Jadno łopjeno ma dwa boka. pśikazowa sajźba skład pśikazow pśiłoga wužywaŕ/-rka definowane za wužywarja za wužywarja pśigódny,-a,-e informacija za wužywarja mě wužywarja wužywarski pówjerch woblicobny,-a,-e woblicobnosć wobškóźony,-a,-e pópisaś - pópisowaś pópisaś pópisowaś pópisanje nagraś - nagrawaś betawersija spěšne wobglědanje nastupajucy źěłowy system pógibowaś, sunuś suwaś wobrazowe wobźěłanje/ wobźěłanje wobraza wobrazowa dataja scrollowański pask wobrazowka, monitor (wobrazowkowa) pokazka, display m źěłowe městno pśi computerje wobrazowkowy šćitnik, šćitnik wobrazowki tekst na wobrazowce wobglědowak binarny bom binarny system binarna licba bit m łopjeno blok blokowa sajźba 4

5 bluetooth Boolesche Algebra (nach G. Boole) Boolesche Variable Breitensuche Briefkasten (mailbox) Browser Brückenproblem Buchstabe Button Byte Cache (Pufferspeicher) CD CD-Brenner CD-Laufwerk CD-ROM-Laufwerk Chipsatz Code Compiler Computer/Rechner (Datenverarbeitunganlage) Control-Taste, Steuerungstaste crash Cursor Damenproblem Darstellung (auf dem Bildschirm) Datei Dateiformat Dateimanager Dateiname Daten Datenaustausch Datenautobahn Datenbank Datenbus Datendurchsatz Datenerfassung Datennamenerweiterung kilobyte, megabyte, Wjele kilobytow du hyšći na disketu? System jo se do kopicki sunuł. Jěź z pokazowarjom dołoj! Toś te licby daju se derje w grafice zwobrazniś. Pśesuń dataju na disketu! Spśesuwaj wšykne dataje do togo zarědnika. datowu banku zestajaś/załožyś bźezdrotowa komunikacija Boolšowa algebra Boolšowa wariabla pytanje do šyrokosći listowy kašćik (mailowa boksa) browser m móstowy problem pismik bublink byte m temporarny skład, mjazyskład cd, cedejka cd-palak cd-nik cd-rom-gónidło chipowa sajźba kode compiler m computer, licak control-tasta, wóźeca tasta systemowy wótpad cursor, pokazowaŕ damowy problem zwobraznjenje dataja datajowy format datajowy manager, manager datajow mě dataje daty datowa wuměna, wuměna datow malsna datowa droga, malsna droga datow datowa banka datowy bus datowy pśeběg (ze)zběranje datow pódlejšenje datajowego mjenja 5

6 Datennetz Datenpaket (packet) Datensatz (record) Datenschutz Datenspeicherung Datenträger Datentyp Datenübertragung Datenverarbeitung deinstallieren Deinstallierung Dekodierung dekomprimieren Demo Desktop deterministischer Automat Dezimalsystem Dialogbox (= Dialogfeld) digital Digitalrechner Diode Dioden-Transistor-Logik Direktzugriffsspeicher (RAM) Disjunktion disjunktive Normalform Diskette Diskettenlaufwerk Display divergieren Dokument Dokumentenstruktur Domain Doppelklick doppelt durchgestrichen download drahtlose Datenübertragung Drucker Dualsystem Dualzahl durchgestrichen Durchsatz durchstreichen Echtzeitsystem editieren (Text) Editor Staraj se wó šćit twójich datow! Połož zwězowanku na desktop! Na displayu njejo nic wiźeś. Zmólki su dwójcy pśešmarnjone. składowaś, wuśěgnuś z interneta datowa seś datowy paket datowa sajźba šćit datow składowanje datow datowy nosak datowy typ pśenosenje, pśenosowanje datow pśeźěłanje datow deinstalěrowaś deinstalizacija dekoděrowanje wupakowaś, dekompriměrowaś demo, pśikład, demonstracija desktop, źěłańska płonina deterministiski awtomat decimalny system dialogowe woknyško digitalny,-a,-e digitalny licak dioda diodo-transistorowa logika źěłański skład disjunkcija disjunktiwna normalna forma disketa disketnik, disketowy rěd display, wobrazowka diwergěrowaś dokument dokumentowa struktura domain f, indekl dwójoklik, dwójne kliknjenje dwójcy pśešmarnjone składowaś, wuśěgnuś, pśenosyś bźezkablowe pśenosowanje datow śišćak dualny system dualna licba pśešmarnjony,-a,-e pśeběg pśešmarnuś pśešmarowaś rownocasny system editěrowaś, wobźěłaś editor m 6

7 Effektfilter Effizienz Eigenschaften einfach einfache Verzweigung einfügen Eingabe Eingabetaste eingeben einloggen einrahmen einscannen einschalten einschieben einsetzen Einstellung eintippen By kśěła toś ten wótstawk how zasunuś. Daty do computera zatipowaś, zapisaś pisaś, zapisowaś efektowy filter eficienca kakosći jadnory,-a,-e jadnora roznoga zasunuś zasuwowaś, zasajźiś zasajźowaś zapódaśe zapódanka, zapódaśowa tasta zapódaś pśizjawiś se, zaloggowaś se zaramikowaś zascannowaś zašaltowaś zasunuś - zasuwaś zasajźiś nastajenje zatipowaś, zapisaś zapisowaś, pisaś do einziehen (Papier) zaśěgnuś zaśěgowaś Einzug zasunjenje, zasuwanje Einzug (Einrücken d. Textes) Smužka jo zasunjona. zasunjenje Einzug (Papier) zaśěg Einzug (Vorrichtung) zaśěgowak, zasunjenje, zasuwanje (Nachricht) f, indekl, mailka f, elektroniska powěsć Emulation emulacija endlicher Automat skóńcny awtomat Endlosschleife bźezkóńcowa kokula Enter-Taste enter-tasta entpacken wupakowaś Entscheidbarkeit rozsuźobnosć Entscheidungsbaum rozsuźowy bom Ergebnisfunktion wugbaśowa funkcija Error zmólka, error m ersetzen dataju x pśez dataju y narownaś narownowaś narownaś erstellen nowy format zgótowiś zgótowiś zgótowaś Erweiterung (extension) pódlejšenje Escape-Taste escape-tasta Exklusives Oder abo-funkcija Expertensystem ekspertowy system Explorer eksplorer m Extras ekstry, ekstra m, indekl, pśidawki, wósebnosći Farbenproblem barwowy problem Farbseparation barwowa separacija Favoriten faworit Faxmodem faxmodem m Fehlerbehandlung wobjadnanje zmólkow 7

8 Fehlerkorrektur Fehlermeldung Fehlermeldung (error) Fehlertoleranz Feld (array) Fenster Fenstergröße Fenstertechnik Festplatte fett (Schrift) Filter Fixkommazahl Flaggenproblem Format formatieren Formatierung Formatvorlage Fragezeichen Fragmentierung Freeware Freigabe Fülleffekte Funktionstaste Fußnote Fußzeile Gatter Gatterschaltung Gehäuse Gigabyte Gitternetzlinie gleichmächtig gleichmäßig Gleitkommazahl globale Variable Grafikkarte grafische Gestaltung / Darstellung Graph Großbuchstaben Großschreibung Gültigkeit Gültigkeitsbereich Hacker (hacker) Halteproblem Handy Hardware Hauptprogramm Hauptspeicher Hertz (Maßeinheit) herunterfahren Nastajijom něnt tucne pismo. Z mójim handyjom mógu do interneta. korektura zmólkow wózjawjenje zmólkow pokazka na zmólku, zdźělenje zmólki toleranca napśeśiwo zmólkam pólo wokno, woknyško wjelikosć woknyška woknowa technika kšuta plata tucny,-a,-e filter licba z kšuteju komu chórgojckowy problem format (s)formatěrowaś formatěrowanje formatowa pśedłoga pšašak fragmentěrowanje freeware, software zadermo dowólenje pśistupnosći połnjeńske efekty funkciska tasta nožka, pśispomnjenje dołojcna smužka klětka klětkowe šaltowanje kašćik gigabyte m seśowa linija rownomócny,-a,-e jadnak licba z pógibneju komu globalna wariabla grafikowa kórta, grafikkórta grafiske zwobraznjenje graf m wjelike pismiki wjelikopisanje płaśiwosć płaśecy wobcerk zadobywaŕ problem wustaśa handy m rědy, hardware f, indekl głowny program głowny skład hertz zacynjaś 8

9 herunterholen Skulaj wobraz dołoj! dołoj skulaś, kulaś Herunterladen pśewześe herunterladen pśewześ hervorheben wuzwignuś wuzwigowaś Hervorhebung wuzwignjenje wuzwigowanje hexadezimal heksadecimalny,-a,-e Hexadezimalsystem heksadecimalny system Hexadezimalzahl heksadecimalna licba Hierarchie hierarchija Hilfe pomoc Hintergrund Do slězneje dłymi slězna dłym stajijomy wobraz. hinzufügen pśidaś pśidawaś; dodaś dodawaś Hochformat wusoki format hochgestellt wušejstajony pismik wušejstajony,-a,-e, górjejstajony,-a,-e hocholen Skulaj wobraz górjej! górjej skulaś, kulaś home prědny bok homepage Homepage Wjele firmow ma swóje domacne boki, homepage f domacne boki/swóju homepage. Wjele homepagow sy źinsa pśeglědował? Host centralny licak Hyperlink hyperlink Implementation implementacija Implikation implikacija Index zapis, indeks indiziert Toś to graśe jo za młodosnych zakazane. indicěrowany,-a,-e, zakazany,- a,-e Wóno stoj na indeksu. Inhalt wopśimjeśe installieren instalěrowaś Installierung instalěrowanje Instanz instanca Instanziierung Internet Co coš w interneśe pytaś? instanciěrowanje internet Internetzugang pśistup do interneta/do seśi Interpreter interpreter m ISDN-Anschluss isdn-pśizamknjenje Iteration iteracija iterativer Algorithmus iteratiwny algorytmus Joystick joystick m Kabel Teliko kablow! kabel kalt starten wótnowotki startowaś Kaltstart zymny start Kellerautomat piwnicowy awtomat Kellerspeicher piwnicowy skład Kennwort pótajmne/klucowe słowo Keyboard keyboard m, tastatura Klartext jasny tekst 9

10 Klasse Kleinbuchstabe Kleinschreibung klicken Klikni/Tłoc dwójcy z myšku! klasa mały pismik małopisanje, pisanje z małymi pismikami kliknuś klikaś, (s)tłocyś Knoten suk kompatibel kompatibelny,-a,-e Kompatibilität kompatibelnosć Komplexität kompleksnosć komprimieren (s)kompriměrowaś konfigurieren konfigurěriwaś Konfiguration konfiguracija Konjunktion konjuncija konjunktive Normalform konjunktiwna normalna forma Kontrollkästchen kontrolne woknyško konvergieren konwergěrowaś Konvertierung konwertěrowanje, pśenjasenje Kopfzeile głowowa smužka kopieren kopěrowaś Korrektheit korektnosć Korrektur pórěźenje, korektura korrigieren pórěźiś pórěźaś, spórěźiś spórěźowaś, (s)korigěrowaś Kryptographie kryptografija künstliche Intelligenz wuměłska inteligenca kursiv (Schrift) kursiwne pismo kursiwny,-a,-e laden dataju lodowaś lodowaś Landescode krajny kode Längenbyte dłujkosćowy byte Laserdrucker laserowy śišćak Lauflängenkodierung koděrowanje pó dłujkosći Laufwerk gónidło Lautsprecher głosnik Layout layout m, wugótowanje Leerzeichen prozne znamje Lichtwellenleiter (fiberglass optiski kabel cable) Link link linksbündig wusměrjony,-a,-e na lěwy bok Liste lisćina Lochkarte źěrkata kórta Lochstreifen źěrkaty pas Logik logika lokale Variable lokalna wariabla löschen (delete) lašowaś wulašowaś, wuchyśiś Lüfter pśewětšowak Mächtigkeit mócnosć mail (elektronische Post) elektroniski post Mailbox mailowa boksa mailen Som śi wobraz mailowała. mailowaś 10

11 Makro Smy se napisali wšake makro (m, indekl) makro. markieren markěrowaś Maus myška, myš Mauspad myškowa pódłoga, pódłoga za myšku Maustaste myškowa tasta MB, Megabyte 5 megabytow mb, megabyte Medienplayer wótgrawak, medijowy player m Mehrfachverzweigung wěcejrazowa roznoga Menü (menu) meni, lisćina pórucenjow Menüleiste menijowy pask minimieren miniměrowaś, pómjeńšyś Modem modem m Modul (module, unit) modul m Modularisierung modularizacija Modulhierarchie modulowa hierarchija Monitor wobrazowka MP3-Player mp3-wótgrawański program, mp3-wótgrawak Muster muster, pśedłoga Nadeldrucker glickowy śišćak Netz (net) seś Netzteil milinowy źěl Netzwerk (network) zwězana seś Netzwerkdrucker śeśowy śišćak neuronales Netz neuronalna seś nichtdeterministischer Automat njedeterministiski awtomat Normalform normalna forma Notepad noticne łopjeno, notepad m numerischer Algorithmus numeriski algoritmus oberhalb wušej Objekt objekt objektorientiert orientěrowany,-a,-e na objekt Oder abo (abo-funkcija) öffnen (Datei) Mam dataju něnt wócyniś? wócyniś wócynjaś, wótewrěś wótewěraś Oktalsystem oktalny system online (sein) w seśi (byś), online (byś), zwězany (byś) Option móžnosć, opcija Ordner Połož dataju do togo zarědnik zarědnika! zarědnik załožyś packen spakowaś, skompriměrowaś Papierformat papjerowy format, format papjery/boka Papierkorb papjernik Passwort pótajmne, pasowe słowo Pfad (path) puś Pixel dypk, piksel Platzhalter (wildcard) zastupne znamuško 11

12 Positionsrahmen pozicijowy ramik Post (mail) post, mailka Prädikat predikat Prädikatenlogik predikatowa logika Präsentation prezentacija Problem des Handlungsreisenden problem wikowarskego drogowarja Programmfehler programowa zmólka Programmhierarchie programowa hierarchija programmieren programěrowaś Programmiersprache programěrowańska rěc Protokoll protokol Provider póbitowaŕ, provider m, porucaŕ Prozess proces Prozessor procesor m Pufferspeicher (cache) nachylny/pśechodny skład, mjazyskład Punkt dypk Quelle žrědło Querformat prěcny format Querverweis prěcna pokazka Quickinfo spěšna informacija, błysk-info Rahmen (frame) ramik rahmen (za)ramikowaś Rahmenlinie, außen wenkowna ramikowa linija Rahmenlinie, innen nutśikowna ramikowa linija Rahmenlinien ramikowe linije RAM-Speicher (Arbeitsspeicher) ram-skład, źěłowy skład Rechenwerk liceński rěd Rechner licak rechtsbündig wusměrjony,-a,-e na pšawy bok Rechtschreibprüfung pśespytowanje pšawopisa Regel pšawidło Register register Rekursion rekursija Rekursionsbaum rekursiwny bom Rekursionsende kóńc rekursije Rekursionsschritt rekursiwny kšac rekursiver Algorithmus rekursiwny algoritmus Roboter roboter Rohling (CD-Rohling) cd-surowc rollen (scroll) wótkulowaś, scrollowaś rückgängig machen Ja cu nejpjerwjej pśikaz slědk wześ/braś slědk wześ/braś. Rückmeldung (feedback) wótegrono Rückruf (call back) slědkwołanje Rucksackproblem nakładowy problem rückwärts naslědk Sammlung zběrka scannen scannowaś Scanner scanner 12

13 Schaltalgebra šaltowańska algebra Schalter šalter Schaltfläche šaltowańske woknyško Schaltkreis šalterowy krejz Schaltung šaltowanje Schlange (queue) cakański rěd schließen zacyniś zacynjowaś, zezacynjowaś Schnellspeicherung spěšne składowanje Schnittstelle (interface) pśechodnik, pśechodny tykac, zwězowański tykac, zwězowańske městno schreibgeschützt To su šćitane dataje. šćitany,-a,-e schreibgeschützt machen dataju pśed šćitaś pśed zapisowanim zapisowanim šćitaś Schreibschutz pisański šćit Schriftart družyna pisma/pismikow Schriftfarbe pismowa barwa, barwa pisma Schriftgrad wjelikosć pisma/pismikow schützen šćitaś scrollen (blättern) scrollowaś Segment segment Segmentierung segmentacija Seite Jadno łopjeno ma dwa bok boka. Seite einrichten bok zarědowaś Seitenansicht bokowy póglěd, póglěd boka, póglěd na bok Seitenformat bokowy format, format boka Seitenrand póbocna kšoma Seitenzahl numerěrowanje/ cysło/numer boka cysłowanje bokow senden (elektronische Post) Ja som śi mail južo słaś pósłaś, mailowaś pósłała. Pósćel mě pšosym hyšći toś tu mail! Seriendruck serijowy śišć Server serwer, centralny computer Setup Sy južo ze setupom instalěrowanje, setup m gotowy? sichern zawěsćiś zawěsćowaś Sicherungskopie (Back-up) zawěsćona kopija Sichtbarkeit widobnosć Signatur signatura Simulation simulacija SMS senden symsnuś symsowaś, sms (f, indekl) pósłaś słaś Software programy, software f, indekl Sonderzeichen wósebne znamuško Sortieralgorithmus sortěrowański algoritmus sortieren rědowaś/sortěrowaś pó rědowaś, sortěrowaś serbskem alfabeśe Sortierschlüssel sortěrowański kluc, kluc 13

14 sortěrowanja Soundkarte zukowa/soundowa kórta, soundkórta Spalte słup Spaltenbreite šyrokosć słupa Speicher skład Speichereffizienz składowańska eficienca Speicherkapazität składowańska kapacita speichern Njezabyń składowaś! składowaś; wótkłasć wótkładowaś Speicherort składowańske městno, městno składowanja Speicherplatz składowańske městno Spielkonsole grajna konsola Springerproblem problem kónika Sprung (jump) skok Stabilität stabilnosć Standard standard Standleitung trajny wód Stapel (stack) składowanka Stapelspeicher składowankowy skład Start (launch) start, zachopjeńk starten startowaś Startmenü startowy meni Startwert startowańska gódnota Statusleiste statusowy pask Steuerbus wóźeński bus Steuerung wóźenje Steuerungstaste wóźeńska tasta, control-tasta Steuerwerk wóźeński rěd Steuerzeichen wóźeńske znamuško Stichwort Napiš wažnik a pón tłoc wažnik enter-tastu! Stundenplanproblem problem góźinskego plana Suchalgorithmus pytański algorytmus Suchen pytanje Suchmaschine (search engine) pytańska mašina Suchwort (Stichwort, key word) pytańske słowo surfen surfowaś, pó seśi dundaś Symbol (icon) symbol, icon m, wobrazk Symbolleiste symbolowy pask Systemabfall systemowy wótpad Systembibliothek systemowa biblioteka Systemeinstellungen systemowe nastajenja Tabelleneigenschaften tabelowe kakosći Tabellenkalkulation tabelowa kalkulacija Tabulator-Taste tabulator-tasta, tabulatorowa tasta Taktfrequenz taktowa frekwenca taktowa frekwenca Taskleiste taskowy pask Tastatur (Keyboard) tastatura teilen źěliś, rozdźěliś Teleshopping (machen) Naša telenakup jo se telenakup f, telenakupowanje 14

15 wupłaśiła. Textbegrenzung wobgranicowanje teksta Textdatei tekstowa dataja Textdaten tekstowe daty Texteingabe zapódaśe/zapódawanje teksta Textprogramm tekstowy program Textsatz tekstowa sajźba Thermodrucker termowy śišćak Thesaurus słownik Tiefensuche pytanje do dłymokosći tiefgestellt nižejstajony pismik nižejstajony,-a,-e Tinte carnidło, tinta Tintenstrahldrucker carnidłowy/tintowy śišćak Titelleiste titelowy pask Ton (Farbe) barwowa nuanca Ton (Gehör) zuk Toner toner m Tower torm, tower m Transistor transistor Transistor-Transistor-Logik transistor-transistor-logika Treiber (driver) wóźak, gónjak trennen źěliś, rozdźěliś rozdźělowaś Trojanisches Pferd Trojanski kóń Turingmaschine turingowa mašina turingvollständig pó turingu dospołna rěc pó turingu dospołny,-a,-e Turingvollständikeit dospołnosć turinga überarbeiten pśeźěłana dataja pśeźěłaś Übergangsfunktion pśechadna funkcija überprüfen gramatiku pśespytowaś pśespytowaś überschreiben (Datei) pśepisaś pśepisowaś Überschreibmodus pśepisański modus übersehen Zmólku som pśewiźeł. pśewiźeś Übersetzer (Maschine) pśełožak überspielen pśegraś pśegrawaś Uhr Pśestaj zeger na pšawy zeger cas! umbenennen pśemjeniś pśemjenjowaś, druge mě daś dawaś umwandeln pśeměniś do tabele abo pśeměniś pśeměnjowaś do teksta Und a (a-funkcija) Unentscheidbarkeit njerozsuźiwosć unterbreiten (Vorschlag) Som jomu to naraźił, ale naraźiś, pórucyś wón se njejo pó tym měł. unterhalb spózy Untermenü pódmeni Unterprogramm pódprogram unterstreichen pódšmarnuś unterstrichen (Schrift) pódšmarnjone pismo pódšmarnjony,-a,-e Unterverzeichnis pódzapis Update Co jo z updatom? aktualizěrowanje, update m, indekl 15

16 User (Anwender/Benutzer) wužywaŕ/-rka, user m Variable wariabla Verfügbarkeit wužywajobnosć Verifikation werifikacija Verknüpfung (erstellen) Zwěž dataju a staj zwězanje zwězanje na desktop! verschieben Pśesuń dataju do pśesunuś pśesuwaś zarědnika x! Version wersija verteilen smužki jadnak rozdźěliś rozdźěliś rozdźělowaś Verweis How mamy něnt pokazka pokazku na dalšnu opciju. verweisen Toś ta pokazka pokazowaś na pokazujo na to, až jadna se wó šćitanu dataju. Verzeichnis (directory) (pśeglědowy) zapis Verzweigung roznoga Virus Som se zasej někótare wirus wiruse zapópadnuł. Vollständigkeit dospołnosć Volumentarif wolumowy tarif Vorgang procedura Vorlage pśedłoga Vorschau pokazka Vorschlag naraźenja za głowny naraźenje słownik vorwärts naprědk, doprědka Wählleitung wólony wód warm starten Njewótšaltuj computer śopły start dospołnje, gótuj śopły start! Warmstart (reset) Startuj z resetom! śopły start, reset m Warteschlange Cakam (w rěźe) aby se cakański rěd, rěd cakanja zaloggował/-a. wechseln Pśejź na drugi program! pśejś, pśeskócyś weiterleiten (forwarding) dalejwóźenje Werkzeug (tool) rěd Wertetabelle tabela gódnotow wiederherstellen slědk zwołaś Wiederherstellung slědkzwołanje wireless bźezdrotowy,-a,-e Wissensbasis wěźeńska baza, baza wědy Wörterbuch słownik Wurm Pśez som se wacka (wuźeńc) wuženca załapił. Zähler (counter) licak Zeichen To jo cuze znamuško. znamje, znamuško Zeichenautomat (plotter) kresleński awtomat, plotter m Zeichenkette pismikowy rjeśaz Zeilenabstand Wótstawk mjazy smužkami musymy pówětšyś abo wótstawk mjazy smužkami 16

17 Zeiteffizienz Zeittarif Zelle zentriert Zertifikat zippen Zoom Zubehör (kit) Zugang zugreifen (auf Daten) Zugriff pómjeńšyś? woknyško w tabeli lašowaś Pówětš pismo wó sto procentow! K toś tym datam móžoš pśistupiś. Toś te daty možoš wužywaś. Su mě pśistup k datam zakazali. casowa eficienca casowy tarif woknyško centrěrowany,-a,-e certifikat zippowaś, kompriměrowaś zoom, pówětšenje źěłańske rědy pśistup pśistupiś pśistupowaś, wužywaś pśistup Zugriffsrecht pšawo pśistupjenja zurücksetzen slědk sajźiś zusammenführen Tekst wjeźomy gromadu wjasć, zwjasć gromadu. zusammenstellen zestajiś zestajaś zestajowaś Zusatz pśidank Zustand staw Zustandsfunktion stawowa funkcija Zustandsmenge stawowe młogosć Zuverlässigkeit spušćobnosć Zuweisung pśipokazanje Zwischenspeicher mjazyskład Zwischenspeicherung mjazyskładowanje 17

ECDL / ICDL Textverarbeitung

ECDL / ICDL Textverarbeitung ECDL / ICDL Textverarbeitung DLGI Dienstleistungsgesellschaft für Informatik Am Bonner Bogen 6 53227 Bonn Tel.: 0228-688-448-0 Fax: 0228-688-448-99 E-Mail: info@dlgi.de, URL: www.dlgi.de In Zweifelsfällen

Mehr

Word XP Tastaturbefehle. Befehlsname Parameter Taste Menü oder Kontextmenü Anw Wiederherstellen Alt+ F5 Anzeigen Einfügungen

Word XP Tastaturbefehle. Befehlsname Parameter Taste Menü oder Kontextmenü Anw Wiederherstellen Alt+ F5 Anzeigen Einfügungen Befehlsname Parameter Menü oder Abbrechen ESC Ablegen Alle Änderungen Angezeigt Alle Änderungen Im Absatz Abstand Vor Strg+ 0 Hinzufügen oder Löschen Absatz Block Strg+ B Absatz Links Strg+ L Absatz Oben

Mehr

ProBIT EDV-Schule & Bürodienstleistungen

ProBIT EDV-Schule & Bürodienstleistungen Seite 1 von 6 & Bürodienstleistungen Grundlagen EDV Hardware Eingabegeräte a) Tastatur, Maus b) Diskettenlaufwerk, Festplatte, CD-ROM c) Scanner Zentraleinheit a) Der Prozessor b) Der Arbeitsspeicher Ausgabegeräte

Mehr

Hardware Software Tastatur Maus und Funktion (zerlegen) Zusatzgeräte (Scanner, USB, Spiele, Laufwerke usw.)

Hardware Software Tastatur Maus und Funktion (zerlegen) Zusatzgeräte (Scanner, USB, Spiele, Laufwerke usw.) KG VISION EDV Schulung Grundkurs Ihr Nutzen Die Teilnehmerzahl ist auf max. 6 Personen beschränkt Sie arbeiten in einer persönlichen und angenehmen Atmosphäre, ohne Stress! Die Referenten gehen auf Ihre

Mehr

Shortcuts. Seite 1. Befehlsname Parameter Taste Menü Abbrechen. Annehmen Alle Änderungen Angezeigt Annehmen Alle Änderungen Im Dokument

Shortcuts. Seite 1. Befehlsname Parameter Taste Menü Abbrechen. Annehmen Alle Änderungen Angezeigt Annehmen Alle Änderungen Im Dokument Seite 1 Befehlsname Parameter Menü Abbrechen ESC Ablegen Alle Änderungen Angezeigt Alle Änderungen Im Dokument Absatz Abstand Vor Hinzufügen oder Löschen Strg+ 0 Absatz Block Strg+ B Absatz Links Strg+

Mehr

EDITH NEUBAUER 2004 INHALT I

EDITH NEUBAUER 2004 INHALT I INHALT Vorwort...3 Inhalt... I 1. Word 2003 - Allgemeines...9 Text eingeben...9 Der Cursor...9 Klicken und Eingeben...10 Absätze und Zeilenumbruch...10 Nicht druckbare Zeichen...10 Text korrigieren...10

Mehr

Text markieren mit der Maus. Text markieren mit der Tastatur. Text schnell formatieren. Löschen, überschreiben, rückgängig machen

Text markieren mit der Maus. Text markieren mit der Tastatur. Text schnell formatieren. Löschen, überschreiben, rückgängig machen Text markieren mit der Maus Ein Wort Einen Satz Eine Zeile Einen Absatz doppelt in das Word klicken S Taste gedrückt halten und in den Satz klicken in den Bereich links neben der Zeile klicken doppelt

Mehr

INTRO zum ECDL INTRO zum ECDL

INTRO zum ECDL INTRO zum ECDL INTRO zum ECDL DLGI Dienstleistungsgesellschaft für Informatik Am Bonner Bogen 6 53227 Bonn Tel.: 0228-688-448-0 Fax: 0228-688-448-99 E-Mail: info@dlgi.de, URL: www.dlgi.de Dieser Syllabus darf nur in

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS OBERFLÄCHE...8. Starten... 9 Beenden... 9 Die Maus... 10

INHALTSVERZEICHNIS OBERFLÄCHE...8. Starten... 9 Beenden... 9 Die Maus... 10 OBERFLÄCHE...8 Starten... 9 Beenden... 9 Die Maus... 10 Allgemeines... 11 Der Mauszeiger... 11 Begriffsbestimmung... 11 Die Fenster... 12 Darstellung eines Fensters... 13 Fenster verschieben... 13 Fenster

Mehr

ECDL 2007 Modul 3 MS Word 2007. Inhalt

ECDL 2007 Modul 3 MS Word 2007. Inhalt Inhalt 1. Einführung in MS Word... 1 MS Word starten... 1 Das Fenster von MS Word... 1 Die Titelleiste... 2 Die Multifunktionsleiste... 4 Das Lineal... 6 Der Arbeitsbereich... 6 Die Statusleiste... 6 Die

Mehr

Schach, Adventure Diagramm, Grafik und Bildbearbeitung Mathematisches Programm und Tabellenkalkulation. Rechner und Monitor einschalten

Schach, Adventure Diagramm, Grafik und Bildbearbeitung Mathematisches Programm und Tabellenkalkulation. Rechner und Monitor einschalten Mit einem Computer kann man... schreiben spielen zeichnen rechnen sammeln und finden kommunizieren regeln und steuern Textverarbeitung Schach, Adventure Diagramm, Grafik und Bildbearbeitung Mathematisches

Mehr

Inhalt Einführung in MS Word... 1 Textverarbeitungsgrundlagen... 15

Inhalt Einführung in MS Word... 1 Textverarbeitungsgrundlagen... 15 Inhalt 1. Einführung in MS Word... 1 MS Word starten... 1 Das Fenster von MS Word... 1 Die Titelleiste... 2 Das Menüband... 3 Das Lineal... 6 Der Arbeitsbereich... 6 Die Statusleiste... 6 Die Dokumentansichten...

Mehr

Umgang mit Windows- Betriebssystemen BASISWISSEN

Umgang mit Windows- Betriebssystemen BASISWISSEN Umgang mit Windows- Betriebssystemen BASISWISSEN Der (Betriebs-) Systemstart Einschalten Computer Einlesen der Systemdateien in den Arbeitsspeicher von - je nach Einstellung und Vorhandensein - Diskette,

Mehr

Schriftbild. STRG + UMSCHALT + * Nichdruckbare Zeichen anzeigen

Schriftbild. STRG + UMSCHALT + * Nichdruckbare Zeichen anzeigen Tastenkombination Beschreibung Befehlsrubrik Tastenkombinationen zum Arbeiten mit Dokumenten STRG + N Neues Dokument erstellen Dokument STRG + O Dokument öffnen Dokument STRG + W Dokument schließen Dokument

Mehr

Schaltfläche Start/Drucker und Faxgeräte, mit rechter Maustaste auf Druckersymbol klicken, Befehl Eigenschaften wählen.

Schaltfläche Start/Drucker und Faxgeräte, mit rechter Maustaste auf Druckersymbol klicken, Befehl Eigenschaften wählen. Fragen und Antworten zu Modul 2 Computerbenutzung 1. Wie kann man die Schriftart der einzelnen Menüs verändern? Mit rechter Maustaste auf Desktop klicken, Befehl Eigenschaften, Register Darstellung, Erweitert,

Mehr

ALT+TAB: Zwischen geöffneten Programmen wechseln. Windows-Logo+L: Computer sperren (ohne STRG+ALT+ENTF zu drücken)

ALT+TAB: Zwischen geöffneten Programmen wechseln. Windows-Logo+L: Computer sperren (ohne STRG+ALT+ENTF zu drücken) Tastenkombinationen für das Windows-System F1: Hilfe STRG+ESC: Öffnen Menü Start ALT+TAB: Zwischen geöffneten Programmen wechseln ALT+F4: Programm beenden UMSCHALT+ENTF: Objekt dauerhaft löschen Windows-Logo+L:

Mehr

MS-Word. Inhalt der Lerneinheiten. Arbeitsoberfläche. 1. Grundlagen der Textverarbeitung. 2. Drucken. 3. Textgestaltung. 4.

MS-Word. Inhalt der Lerneinheiten. Arbeitsoberfläche. 1. Grundlagen der Textverarbeitung. 2. Drucken. 3. Textgestaltung. 4. Arbeitsoberfläche Ein Textverarbeitungsprogramm entdecken Allgemeines über das Arbeitsumfeld Ansichtszoom 1. Grundlagen der Textverarbeitung Dateien speichern Öffnen eines Dokuments Anzeigen der nicht

Mehr

HILFE ZUM ÄNDERN VON INHALTEN

HILFE ZUM ÄNDERN VON INHALTEN HILFE ZUM ÄNDERN VON INHALTEN Erste Schritte - Loggen Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort ein. Bestätigen mit Enter-Taste oder auf den grünen Button klicken. hier bestätigen - Wählen Sie den

Mehr

WINDOWS 7 INHALTSVERZEICHNIS

WINDOWS 7 INHALTSVERZEICHNIS OBERFLÄCHE...8 Allgemeines...9 Starten...11 Beenden...11 Die Fenster...12 Allgemeines...13 Darstellung...13 Zwischen Fenstern umschalten...13 Schließen...15 Größe...15 Fenster nebeneinander anordnen...17

Mehr

Syllabus. Computerwissen für alle Kinder! Der Lerninhalt beinhaltet ejunior Basis und ejunior Profi. Version 1.0

Syllabus. Computerwissen für alle Kinder! Der Lerninhalt beinhaltet ejunior Basis und ejunior Profi. Version 1.0 Syllabus Version 1.0 Der Lerninhalt beinhaltet und Computerwissen für alle Kinder! Programm der Österreichischen Computer Gesellschaft ejunior Syllabus Version 1.0 OCG Österreichische Computer Gesellschaft

Mehr

Tastenkürzel für WORD. F4 oder Strg + Y oder Alt + Enter

Tastenkürzel für WORD. F4 oder Strg + Y oder Alt + Enter Tastenkürzel für WORD Abbrechen Rückgängig Wiederherstellen Wiederholen neue Seite neue Spalte Beenden Word MS Systeminfo ESC Strg + Z oder Alt + Rück Alt + Umschalt + Rück F4 oder Strg + Y oder Alt +

Mehr

ECDL-VORBEREITUNGSKURS Modul 3 (Word) - Syllabus 5

ECDL-VORBEREITUNGSKURS Modul 3 (Word) - Syllabus 5 ECDL-VORBEREITUNGSKURS Modul 3 (Word) - Syllabus 5 Textverarbeitungsprogramm starten, beenden Dokument öffnen, schließen Neues Dokument erstellen basierend auf: Standardvorlage oder anderer Vorlage Dokument

Mehr

Word öffnen und speichern

Word öffnen und speichern Word öffnen und speichern 1. Öffne das Programm "Word" mit Klick auf das Symbol in der Taskleiste. 2. Schreibe den Titel deiner Wortliste auf und drücke auf die Enter-Taste. 3. Klicke auf "Speichern".

Mehr

Index. B Bcc 146, 149 Bearbeiten Bilder 66 Befehl ausführen 20

Index. B Bcc 146, 149 Bearbeiten Bilder 66 Befehl ausführen 20 204 A Administratorkonto 108, 168 Adresse Webseite 128 Aktivierung Windows 7 12 Aktuelle Wiedergabe Windows Media Player 76 Albumcover 76 Anlage 150 öffnen und speichern 158 Anpassungsfenster 180 Ansicht

Mehr

MS-Wordfür Windows 2.0

MS-Wordfür Windows 2.0 Ron Person, Karen Rose MS-Wordfür Windows 2.0 Lernen, Nutzen, Beherrschen Übersetzt und ausgewählt von Gabriele Broszat-Kehl Systhema Verlag GmbH München 1992 Inhaltsverzeichnis Einführung Warum Word für

Mehr

ECDL - Core. Modul 2 Dateimanagement. Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5

ECDL - Core. Modul 2 Dateimanagement. Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5 ECDL - Core Modul 2 Dateimanagement Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5 - 2 - Inhaltsverzeichnis - Modul 2 (Dateimanagement) INHALTSVERZEICHNIS 1. Syllabus

Mehr

Betriebssystem - Fragen

Betriebssystem - Fragen 1. Wo kann man abgestürzte Programme schließen? a. In der Systemsteuerung b. Im Task-Manager c. In den Systemeinstellungen d. Im Super-Tool 2. Was passiert beim Formatieren? a. Der Inhalt von Textdateien

Mehr

über Startmenü / Programme Unterordner Microsoft Office durch Doppelklick auf Word-Dokument auf Windows-Desktop oder im Explorer

über Startmenü / Programme Unterordner Microsoft Office durch Doppelklick auf Word-Dokument auf Windows-Desktop oder im Explorer MTA 2009/2010 Frank Papendorf, Hannover Word starten über Startmenü / Programme Unterordner Microsoft Office durch Doppelklick auf Word-Dokument auf Windows-Desktop oder im Explorer Dateinamenserweiterungen

Mehr

Tastenkombinationen in Officepaketen

Tastenkombinationen in Officepaketen Tastenkombinationen in Officepaketen Wer viel Office-Arbeiten bewältigen muss profitiert am Meisten von den Tastenkombinationen. Ausschneiden, Kopieren, Alles Markieren, etc. sind Funktionen, die man mithilfe

Mehr

Verwenden von WordPad (Win7)

Verwenden von WordPad (Win7) Verwenden von WordPad (Win7) WordPad ist ein Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie Dokumente erstellen und bearbeiten können. In WordPad können Dokumente komplexe Formatierungen und Grafiken enthalten.

Mehr

Von: Sven Weltring, Viola Berlage, Pascal Küterlucks, Maik Merscher

Von: Sven Weltring, Viola Berlage, Pascal Küterlucks, Maik Merscher Von: Sven Weltring, Viola Berlage, Pascal Küterlucks, Maik Merscher Inhaltsverzeichnis 1. Desktop 2. Erklärung von Tastatur und Maus 3. Computer ausschalten 4. Neuer Ordner erstellen 5. Microsoft Word

Mehr

Überreicht von IT-Schulungen Volkard Schwarz www.it-schulungen.info

Überreicht von IT-Schulungen Volkard Schwarz www.it-schulungen.info en für Windows WIN + E WIN + D WIN + M F2 STRG beim Ziehen eines Elements STRG + A F3 ALT + F4 ALT+TAB ALT+ESC F5 Windows Explorer öffnen Desktop anzeigen Alle Programme / Fenster minimieren Gewähltes

Mehr

STRG+SHIFT+PFEIL OBEN Absatz Pfeil Rechts. STRG+PFEIL UNTEN Absatz Unten Erweitern. STRG+SHIFT+PFEIL UNTEN Absatz Zentriert

STRG+SHIFT+PFEIL OBEN Absatz Pfeil Rechts. STRG+PFEIL UNTEN Absatz Unten Erweitern. STRG+SHIFT+PFEIL UNTEN Absatz Zentriert Abbrechen ESC Absatz Abstand Vor Hinzufügen oder Löschen STRG+0 Absatz Block STRG+B Absatz Pfeil Links STRG+L Absatz Oben STRG+PFEIL OBEN Absatz Oben Erweitern STRG+SHIFT+PFEIL OBEN Absatz Pfeil Rechts

Mehr

Name: Vorname: Schule:

Name: Vorname: Schule: Mein m.a.u.s.-heft für die Grundschule Name: Vorname: Schule: Grundkurs Ich kann den Computer starten und wieder herunterfahren. Ich kann die Teile des Computers benennen und zeigen: Monitor Tastatur Maus

Mehr

TYPO3-Kurzreferenz für Redakteure

TYPO3-Kurzreferenz für Redakteure TYPO3-Kurzreferenz für Redakteure Die Kurzreferenz orientiert sich weitgehend an den TYPO3 v4 Schulungsvideos. Es kann jedoch geringfügige Abweichungen geben, da in den Videos auf didaktisch sinnvolles

Mehr

1 Was ist Windows?...15

1 Was ist Windows?...15 Inhalt 1 Was ist Windows?...15 1.1 Verstehen, was ein Computer ist... 16 1.2 Aufgaben eines Betriebssystems... 17 1.3 Die verschiedenen Windows-Versionen... 18 1.4 Zusammenfassung... 20 2 Maus, Tastatur

Mehr

Stoffverteilungsplan EDV Unterricht (Klasse 7 bis 10)

Stoffverteilungsplan EDV Unterricht (Klasse 7 bis 10) Stoffverteilungsplan EDV Unterricht (Klasse 7 bis 10) Inhalte des Unterrichts sollten sein: - Grundlagen der EDV - Word - Excel - Powerpoint - Internet Ein Schreibtrainer für das 10-Finger-Schreiben kann

Mehr

Computer Grundlagen für Senioren

Computer Grundlagen für Senioren Computer Grundlagen für Senioren 2008 Computer Grundlagen für Senioren EDV-EinführungEinführung Windows Word 1 Inhalt Vorwort...5 Einleitung...6 KAPITEL 1...7 Den Computer kennenlernen...7 1. Grundkonzeption

Mehr

Nützliche Tasten in WORD 2010

Nützliche Tasten in WORD 2010 Nützliche Tasten in WORD 2010 A L L G E M E I N E B E F E H L E + Neues Dokument + Datei öffnen + Aktuelle Datei schließen (mit Speichern-Abfrage) + Word schließen (mit Speichern-Abfrage) + Speichern Speichern

Mehr

1. Beschreiben Sie stichwortartig die Benutzeroberfläche von Word (benennen Sie die einzelnen Leisten): ...

1. Beschreiben Sie stichwortartig die Benutzeroberfläche von Word (benennen Sie die einzelnen Leisten): ... Fragenkatalog Word 2007 301 Benutzeroberfläche 1. Beschreiben Sie stichwortartig die Benutzeroberfläche von Word (benennen Sie die einzelnen Leisten): 2. Die Multifunktionsleiste ist ausgeblendet. Wie

Mehr

Filmliste: Word 2007. Gemeinsame Funktionen. Modul 1: Überblick. Modul 2: Metadaten. Dauer

Filmliste: Word 2007. Gemeinsame Funktionen. Modul 1: Überblick. Modul 2: Metadaten. Dauer Gemeinsame Funktionen Modul 1: Überblick Das Bedienkonzept von Office 2007 01:56 Kontextabhängige Register 01:05 Die Schnellzugriffsleiste 03:02 Das OFFICE-Menü 00:39 Liste der zuletzt verwendeten Dokumente

Mehr

ECDL - Core. Modul 3 - MS Word. Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5

ECDL - Core. Modul 3 - MS Word. Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5 ECDL - Core Modul 3 - MS Word Arbeitsblätter für Schüler mit praktischen Übungen zu allen Lernzielen des Syllabus 5 - 2-1. Syllabus 5 - Lernziele für Modul 3. 1 Vorgegebene Lernziele für die Prüfung 2.

Mehr

Schnellübersichten. Access 2016 Grundlagen für Anwender

Schnellübersichten. Access 2016 Grundlagen für Anwender Schnellübersichten Access 2016 Grundlagen für Anwender 1 Access kennenlernen 2 2 Mit Datenbanken arbeiten 3 3 Dateneingabe in Formulare 4 4 Dateneingabe in Tabellen 5 5 Daten suchen, ersetzen und sortieren

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS WINDOWS AERO... 8

INHALTSVERZEICHNIS WINDOWS AERO... 8 WINDOWS AERO... 8 Allgemeines... 9 Starten... 11 Beenden... 11 Die Fenster... 13 Allgemeines...14 Darstellung...14 Zwischen Fenstern umschalten...14 Schließen...17 Größe...17 Multifunktionsleiste / Menüs...

Mehr

Es gibt situationsabhängig verschiedene Varianten zum Speichern der Dokumente. Word bietet im Menü DATEI unterschiedliche Optionen an.

Es gibt situationsabhängig verschiedene Varianten zum Speichern der Dokumente. Word bietet im Menü DATEI unterschiedliche Optionen an. 3. SPEICHERN DATEIEN SPEICHERN Dateien werden in Word Dokumente genannt. Jede Art von Datei, die Sie auf Ihrem Computer neu erstellen, befindet sich zuerst im Arbeitsspeicher des Rechners. Der Arbeitsspeicher

Mehr

Symbole: für Programme, Ordner, Dateien -

Symbole: für Programme, Ordner, Dateien - Der Desktop (von Windows) Aufbau des Desktops (= englisch für Arbeitsfläche, Schreibtischplatte): Arbeitsplatz: Zugriff auf Dateien und Ordner Papierkorb: Gelöschte Dateien landen erst mal hier. Symbole:

Mehr

Die Menüleiste in einem Programm aktivieren. Das aktuelle Fenster i. e. MDI-Programm schließen

Die Menüleiste in einem Programm aktivieren. Das aktuelle Fenster i. e. MDI-Programm schließen Globale Tastenkombinationen F10 Alt + unterstrichener Buchstabe Strg + F4 Alt + F4 Strg + X Strg + C Strg + V Strg + A Strg + Z Entf Die Menüleiste in einem Programm aktivieren Den gewünschten Menübefehl

Mehr

Einstellungen des Windows-Explorers

Einstellungen des Windows-Explorers Einstellungen des Windows-Explorers Die Ordnerstruktur des Explorers Der Explorer ist der Manager für die Verwaltung der Dateien auf dem Computer. Er wird mit Rechtsklick auf Start oder über Start Alle

Mehr

Anleitung zur Erstellung einer Batchdatei. - für das automatisierte Verbinden mit Netzlaufwerken beim Systemstart -

Anleitung zur Erstellung einer Batchdatei. - für das automatisierte Verbinden mit Netzlaufwerken beim Systemstart - Anleitung zur Erstellung einer Batchdatei - für das automatisierte Verbinden mit Netzlaufwerken beim Systemstart - Mögliche Anwendungen für Batchdateien: - Mit jedem Systemstart vordefinierte Netzlaufwerke

Mehr

Zum Wortschatz bei Computer, Internet, Handy & Co.

Zum Wortschatz bei Computer, Internet, Handy & Co. (Martin Herold, 2008) Zum Wortschatz bei Computer, Internet, Handy & Co. Bitte füllen Sie den folgenden Lückentext aus! ( - Abgucken und Sprechen erlaubt! - ) Um viertel vor sechs gehe ich zu meinem Schreibtisch,

Mehr

Login. Login: Excel für Aufsteiger. Passwort: Voraussetzungen. Unterlagen, Literatur. xx = Platznummer 2-stellig

Login. Login: Excel für Aufsteiger. Passwort: Voraussetzungen. Unterlagen, Literatur. xx = Platznummer 2-stellig Login Excel für Aufsteiger Login: xx = Platznummer 2-stellig Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Windows Grundkenntnisse in Excel oder Teilnahme am Excel Kurs für Einsteiger Passwort: - RHRK Schulung -

Mehr

STRG + A = STRG + C = STRG + X = STRG + V = STRG + Alt + Entf = STRG + S =

STRG + A = STRG + C = STRG + X = STRG + V = STRG + Alt + Entf = STRG + S = Wie heißen die Leisten? Was bedeuten die Tastenkombinationen mit STRG? STRG + A STRG + C STRG + X STRG + V STRG + Alt + Entf STRG + S STRG + A = STRG + C = STRG + X = STRG + V = STRG + Alt + Entf = STRG

Mehr

1 ÖFFNEN UND SPEICHERN VON DATEIEN... 2

1 ÖFFNEN UND SPEICHERN VON DATEIEN... 2 1 ÖFFNEN UND SPEICHERN VON DATEIEN... 2 2 SEITENANSICHT, ZOOM, FORMATIERUNGSZEICHEN... 2 2.1 SEITENANSICHT... 2 2.2 ZOOM... 2 2.3 FORMATIERUNGSZEICHEN... 3 3 MARKIEREN... 3 3.1 MARKIEREN VON ZEICHEN...

Mehr

Schnellstarthandbuch. Dateien verwalten Klicken Sie auf die Registerkarte Datei, um Word-Dateien zu öffnen, zu speichern, zu drucken und zu verwalten.

Schnellstarthandbuch. Dateien verwalten Klicken Sie auf die Registerkarte Datei, um Word-Dateien zu öffnen, zu speichern, zu drucken und zu verwalten. Schnellstarthandbuch Microsoft Word 2013 unterscheidet sich im Aussehen deutlich von älteren Word-Versionen. Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, sich schnell mit der neuen Version vertraut zu machen.

Mehr

Schulung ist Vertrauenssache! TEAM MIZEROVSKY

Schulung ist Vertrauenssache! TEAM MIZEROVSKY Schulung ist Vertrauenssache! TEAM MIZEROVSKY In 10 Schritten die Grundlagen begreifen Harald Mizerovsky Inhalt ECDL Modul 2 Betriebssystem Windows 7... 2 Nach dem Start von Windows sehen Sie folgendes

Mehr

(Sara Treptau / WG 13 / 2010/11)

(Sara Treptau / WG 13 / 2010/11) www.klausschenck.de / Minihandbuch Office 2010 / S. 1von 21 Verfasst von: Sara Treptau Klasse: 13.1 Schuljahr: 2010 /11 Schule: Fach: Fachlehrer: Kaufmännische Schule TBB Deutsch OSR. Schenck www.klausschenck.de

Mehr

Vorwort... 9. 1. Die Arbeitsumgebung von Word... 11

Vorwort... 9. 1. Die Arbeitsumgebung von Word... 11 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort... 9 1. Die Arbeitsumgebung von Word... 11 1.1. Das Word-Fenster...11 1.2. Befehlseingabe...12 Menüband... 12 Symbolleiste für den Schnellzugriff... 14 Weitere Möglichkeiten

Mehr

Word Kapitel 1 Grundlagen Lektion 1 Benutzeroberfläche

Word Kapitel 1 Grundlagen Lektion 1 Benutzeroberfläche Word Kapitel 1 Grundlagen Lektion 1 Benutzeroberfläche Elemente der Benutzeroberfläche Sie kennen nach dieser Lektion die Word-Benutzeroberfläche und nutzen das Menüband für Ihre Arbeit. Aufgabe Übungsdatei:

Mehr

Mit Windows beginnen. Windows 7. Die neue Benutzeroberfläche (seit 2009) Windows 7 - Grundlagen 1

Mit Windows beginnen. Windows 7. Die neue Benutzeroberfläche (seit 2009) Windows 7 - Grundlagen 1 1 Mit Windows beginnen Windows 7 Die neue Benutzeroberfläche (seit 2009) Windows 7 - Grundlagen 1 1 Mit Windows beginnen Sicheres Kennwort Zufällige Zeichenfolge Mindestens 8 Zeichen, jedes zusätzliche

Mehr

1 Computerbenutzung 7 1.1 Der Computer... 7

1 Computerbenutzung 7 1.1 Der Computer... 7 PC-EINSTEIGER Inhalt INHALT 1 Computerbenutzung 7 1.1 Der Computer... 7 1.1.1 Der PC und seine Zusatzgeräte... 9 1.1.2 Den Computer einschalten... 11 1.1.3 Den Computer ausschalten... 12 1.1.4 Die Computertastatur...

Mehr

WORD-EINFÜHRUNG. Inhaltsverzeichnis

WORD-EINFÜHRUNG. Inhaltsverzeichnis WORD-EINFÜHRUNG INHALT Inhaltsverzeichnis 1 Erste Schritte in Word...1 1.1 Word starten... 1 1.2 Der Word-Bildschirm... 2 2 Erste Arbeiten am Text...6 2.1 Text erfassen und speichern... 6 2.1.1 Übung...

Mehr

Kursthemen IC³- Internet and Computing Core Certification GS4 Key Applications

Kursthemen IC³- Internet and Computing Core Certification GS4 Key Applications 1 Der Aufbau von Microsoft Word 2010 1.1 Die Multifunktionsleiste 1.2 Wichtige Hinweise zur Arbeit mit der Multifunktionsleiste 1.3 Startprogramme für Dialogfelder 1.4 Kontexttools 1.5 Datei-Schaltfläche

Mehr

Computer Grundlagen Windows 7

Computer Grundlagen Windows 7 Computer Grundlagen Windows 7 Wenn wir den Computer starten, dann kommt in der Regel eine Benutzeranmeldung. Durch Eingabe von Benutzername und Passwort (in Netzwerken oft vorher STRG + ALT + ENTF) kann

Mehr

Das Windows-Dateien-System Seite 1 von 10 Arbeiten mit USB-Stick oder CD und dem Windows-Explorer

Das Windows-Dateien-System Seite 1 von 10 Arbeiten mit USB-Stick oder CD und dem Windows-Explorer Das Windows-Dateien-System Seite 1 von 10 Arbeiten mit USB-Stick oder CD und dem Windows-Explorer Nach Einstecken des USB-Sticks in den USB-Anschluss oder Einlegen der CD in das CD-Rom-Laufwerk erschein

Mehr

MODUL 4 Tabellenkalkulation

MODUL 4 Tabellenkalkulation MODUL 4 Tabellenkalkulation Der folgende Abschnitt ist der Syllabus für Modul 4, Tabellenkalkulation, und stellt die Grundlage für den praktischen Test für dieses Modul dar. ZIELE MODUL 4 Das Modul Tabellenkalkulation

Mehr

Word 4.0 kurz und bündig

Word 4.0 kurz und bündig CHIP WISSEN Hans-Peter Förster Martin Zwernemann Word 4.0 kurz und bündig Texte erfassen, gestalten, drucken VOGEL-BUCHVERLAG WÜRZBURG Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Führer zu den Word-4.0-Befehlen 13 Schriftbild

Mehr

Für wen dieses Buch ist... 10 Der Inhalt im Überblick... 10 Arbeiten mit diesem Buch... 12 Die wichtigsten Neuheiten in Excel 2010...

Für wen dieses Buch ist... 10 Der Inhalt im Überblick... 10 Arbeiten mit diesem Buch... 12 Die wichtigsten Neuheiten in Excel 2010... --- Dieses Buch auf einen Blick 9 Für wen dieses Buch ist.................................................... 10 Der Inhalt im Überblick.................................................... 10 Arbeiten

Mehr

Inhalte mit DNN Modul HTML bearbeiten

Inhalte mit DNN Modul HTML bearbeiten Einführung Redaktoren Content Management System DotNetNuke Inhalte mit DNN Modul HTML bearbeiten DotNetNuke Version 7+ w3studio GmbH info@w3studio.ch www.w3studio.ch T 056 288 06 29 Letzter Ausdruck: 15.08.2013

Mehr

PC-Aufbaukurs, Teil Vertiefung Windows 7 7.2.2013 1

PC-Aufbaukurs, Teil Vertiefung Windows 7 7.2.2013 1 PC-Aufbaukurs, Teil Vertiefung Windows 7 7.2.2013 1 Inhaltsverzeichnis Hinweise an den Benutzer beim Selbstunterricht 1 Datei- und Ordnerverwaltung 1.1 Dateien und Ordner auf der Festplatte 1.2 Erstellen

Mehr

Herzlich willkommen... 15. Dokumente erstellen und bearbeiten... 33. Inhalt. Inhalt 5

Herzlich willkommen... 15. Dokumente erstellen und bearbeiten... 33. Inhalt. Inhalt 5 Inhalt 5 1 Inhalt Herzlich willkommen... 15 Vorwort... 16 Word starten und beenden... 18 Was ist neu in Word 2016?... 20 Die Programmoberfläche und ihre Elemente... 21 Die verschiedenen Registerkarten...

Mehr

1. DIE HÄUFIGSTEN SHORTCUTS VON WINDOWS

1. DIE HÄUFIGSTEN SHORTCUTS VON WINDOWS 1. DIE HÄUFIGSTEN SHORTCUTS VON WINDOWS Shortcuts mit der Windows-Taste: [Windows-Taste] = Startmenü öffnen [Windows-Taste] + [e] = "Explorer" starten [Windows-Taste] + [r] = "Ausführen..." starten [Windows-Taste]

Mehr

Fit für den Quali - Fragenkatalog

Fit für den Quali - Fragenkatalog Fit für den Quali - Fragenkatalog IT-Grundwissen Arbeite mit ASK-Informatik Lexikon 1. Was ist ein Reset? 2. Erkläre das EVA-Prinzip! 3. Was bedeutet die Abkürzung EDV? 4. Nenne Eingabegeräte, nenne Ausgabegeräte.

Mehr

B Programmübergreifende Neuerungen... 41

B Programmübergreifende Neuerungen... 41 INHALT A Windows 7... 9 Kurzübersicht... 9 1. Das Startmenü...10 1.1. Alle Programme anzeigen... 10 1.2. Programme anheften und lösen... 11 1.3. Suchfunktion... 12 1.4. Dateien über Sprunglisten öffnen...

Mehr

Aktuelles Datum in die markierte/aktive Zelle einfügen Ganzes Tabellenblatt markieren Nächstes Tabellenblatt der Arbeitsmappe aktivieren

Aktuelles Datum in die markierte/aktive Zelle einfügen Ganzes Tabellenblatt markieren Nächstes Tabellenblatt der Arbeitsmappe aktivieren Excel-Shortcuts Die wichtigsten Shortcuts [Alt] + [F11] [F1] [F2] [F4] [F7] [F9] [F11] [Shift] + [F9] [Shift] + [F11] [Strg] + [.] [Strg] + [A] [Strg] + [C] [Strg] + [F] [Strg] + [F4] [Strg] + [F6] [Strg]

Mehr

Name und Version der Programme, mit denen Sie arbeiten. Betriebssystem (z.b. Windows NT) Textverarbeitung (z.b. Word 2000)

Name und Version der Programme, mit denen Sie arbeiten. Betriebssystem (z.b. Windows NT) Textverarbeitung (z.b. Word 2000) Selbsteinschätzung Vor- und Nachname Name und Version der Programme, mit denen Sie arbeiten Office-Programme Name des Programms Version Betriebssystem (z.b. Windows NT) Textverarbeitung (z.b. Word 2000)

Mehr

Mit dem Befehl Format/Zellen, Register Rahmen. Mit rechter Maustaste anklicken, Befehl Zellen formatieren, Register Rahmen. Mit dem Symbol Rahmen.

Mit dem Befehl Format/Zellen, Register Rahmen. Mit rechter Maustaste anklicken, Befehl Zellen formatieren, Register Rahmen. Mit dem Symbol Rahmen. Fragen und Antworten zu Modul 4 Tabellenkalkulation 1. Wie kann man eine Zeile in einer Tabelle löschen? Zeile markieren, Befehl Bearbeiten/Zellen löschen. Zeile mit rechter Maustaste anklicken, Befehl

Mehr

PC-Grundlagen Windows M1

PC-Grundlagen Windows M1 PC - Schulung PC- M1 vom bis h bis h Anmelden in einer sitzung MS 95/98 - Win Hilfe: Anmeldekontex Einstellungen unter Arbeitsplatz / Systemsteuerung / Kennwörter bzw. unter Netzwerkeinstelungen. Starten

Mehr

@HERZOvision.de. Kurzanleitung WebClient. v 1.0.0 by Herzo Media GmbH & Co. KG - www.herzomedia.de

@HERZOvision.de. Kurzanleitung WebClient. v 1.0.0 by Herzo Media GmbH & Co. KG - www.herzomedia.de @HERZOvision.de Kurzanleitung WebClient v 1.0.0 by Herzo Media GmbH & Co. KG - www.herzomedia.de Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 2 E-Mails direkt im Browser bearbeiten... 3 Einführung in den WebClient

Mehr

Lernzielkatalog Textverarbeitung Basics

Lernzielkatalog Textverarbeitung Basics Lernzielkatalog Textverarbeitung Basics Word 2000 / 2002 Voraussetzung Grundkenntnisse im Umgang mit Windows Groblernziele Die Teilnehmer/innen haben... Kenntnisse über die Leistungsfähigkeit, Einsatzmöglichkeiten

Mehr

Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer

Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer Hinweis: Die Beschreibungen für die Aktionen mit Dateien gelten jeweils für Ordner analog. Sie können Aktionen wie Umbenennen, Löschen, Kopieren und Verschieben

Mehr

Zugriff auf die Multifunktionsleiste mithilfe der Tastatur

Zugriff auf die Multifunktionsleiste mithilfe der Tastatur en 2 Zugriff auf die Multifunktionsleiste mithilfe der Tastatur 1. Drücken Sie die ALT-TASTE. Die Zugriffstasteninfos werden für jedes Feature angezeigt, das in der aktuellen Ansicht verfügbar ist. Das

Mehr

Microsoft Word Autokorrektur, Autotext

Microsoft Word Autokorrektur, Autotext Microsoft Word Autokorrektur, Autotext 1. Autokorrektur benutzen 2. Allgemeine Autokorrektur definieren 3. Autokorrektur individuell ergänzen für immer wiederkehrende Tippfehler, z.b. zürück (2 x ü) oder

Mehr

5.2.2.5 Übung - Erweiterte Installation von Windows XP

5.2.2.5 Übung - Erweiterte Installation von Windows XP 5.0 5.2.2.5 Übung - Erweiterte Installation von Windows XP Einführung Drucken Sie diese Übung aus und führen Sie sie durch. In dieser Übung werden Sie ein Windows XP-Betriebssystem automatisiert mit Hilfe

Mehr

ECDL / ICDL Tabellenkalkulation

ECDL / ICDL Tabellenkalkulation ECDL / ICDL Tabellenkalkulation DLGI Dienstleistungsgesellschaft für Informatik Am Bonner Bogen 6 53227 Bonn Tel.: 0228-688-448-0 Fax: 0228-688-448-99 E-Mail: info@dlgi.de, URL: www.dlgi.de In Zweifelsfällen

Mehr

Herzlich willkommen!... 13. Schnelleinstieg in Windows 10... 23. Inhalt 1. Inhalt 5

Herzlich willkommen!... 13. Schnelleinstieg in Windows 10... 23. Inhalt 1. Inhalt 5 Inhalt 5 Inhalt 1 Herzlich willkommen!... 13 Vorwort... 14 Was ist neu in Windows 10?... 16 Wo finde ich was?... 18 Der Desktop im Überblick... 19 Der Explorer in der Übersicht... 20 2 Schnelleinstieg

Mehr

DAS EINSTEIGERSEMINAR. Microsoft Office. Word 2010 Günter Flipsen LERNEN ÜBEN ANWENDEN

DAS EINSTEIGERSEMINAR. Microsoft Office. Word 2010 Günter Flipsen LERNEN ÜBEN ANWENDEN DAS EINSTEIGERSEMINAR Microsoft Office Word 2010 Günter Flipsen LERNEN ÜBEN ANWENDEN BuchWord2010.book Seite 5 Freitag, 1. Oktober 2010 4:14 16 Einleitung................................. 11 Lernen Üben

Mehr

Strg + 0 (Null) Strg + 0 (Null) Strg + E

Strg + 0 (Null) Strg + 0 (Null) Strg + E Pia Bork Tastenkü rzel Word Seite 1 von 6 Allgemeines Abbrechen Beenden Word MS Systeminfo neue Seite neue Spalte Rü ckgängig Wiederherstellen Wiederholen Esc Alt + F4 Alt + Strg + F1 Strg + Enter Strg

Mehr

Kennen, können, beherrschen lernen was gebraucht wird www.doelle-web.de

Kennen, können, beherrschen lernen was gebraucht wird www.doelle-web.de Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 Grundlagen... 1 Texteingabe und einfache Korrekturen... 1 Einen Text erfassen... 1 Cursor im Text positionieren... 2 Mit der Maus... 2 Mit der Tastatur... 2 Zeichen

Mehr

Excel Allgemeine Infos

Excel Allgemeine Infos Spalten Zeilen Eine Eingabe bestätigen Die Spalten werden mit Buchstaben benannt - im Spaltenkopf Die Zeilen werden durchnumeriert - im Zeilenkopf Mit der Eingabe Taste Bewegen innerhalb der Arbeitsmappe

Mehr

Kursthemen Microsoft Qualifizierung für Büro und Sekretariat Word 2013

Kursthemen Microsoft Qualifizierung für Büro und Sekretariat Word 2013 Basiswissen 1 Die Word-Programmoberfläche 1.1 Word starten 1.2 Das Word-Fenster 1.3 Das Menüband 1.4 Weitere Möglichkeiten der Befehlseingabe 1.4.1 Kontextmenü und Minisymbolleiste 1.4.2 Tastenkombinationen

Mehr

Bedienungsanleitung. Content-Management-System GORILLA

Bedienungsanleitung. Content-Management-System GORILLA Bedienungsanleitung Content-Management-System GORILLA Einloggen Öffnen Sie die Seite http://login.rasch-network.com Es öffnet sich folgendes Fenster. Zum Anmelden verwenden Sie die Benutzerdaten, die wir

Mehr

Winword 97. Einführung

Winword 97. Einführung Winword 97 Einführung Programmstart Word für Windows läßt sich auf verschiedene Arten starten. Z. B. mit einem Klick auf Start: dann auf Programme und schließlich auf Microsoft Word oder mit einem Doppelklick

Mehr

Migration in Access 2010

Migration in Access 2010 Inhalt dieses Handbuchs Microsoft Microsoft Access 2010 unterscheidet sich im Aussehen deutlich von Access 2003. Daher wurde dieses Handbuch erstellt, damit Sie schnell mit der neuen Version vertraut werden.

Mehr

Windows 7. Der Desktop und seine Elemente. Der Desktop

Windows 7. Der Desktop und seine Elemente. Der Desktop Windows 7 Der Desktop und seine Elemente Der Desktop Nach der erfolgten Anmeldung an den Computer wird der DESKTOP angezeigt Der Desktop ist mit einem Schreibtisch zu vergleichen auf welchem Dokumente

Mehr

Wortschatz zum Thema: Computer, Internet

Wortschatz zum Thema: Computer, Internet 1 Rzeczowniki: der Computer, - die Anlage, -n die Computerfirma, -en die Computerprogramm, -e der Programmierer, - der Computeringenieur das Computerspiel, -e der Computervirus der Bildschirm die Taste,

Mehr

Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer

Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer Dateiverwaltung mit dem Windows-Explorer Hinweis: Die Beschreibungen für die Aktionen mit Dateien gelten jeweils für Ordner analog. Sie können Aktionen wie Umbenennen, Löschen, Kopieren und Verschieben

Mehr

Word Mac 2011 WORD MAC 2011

Word Mac 2011 WORD MAC 2011 Word Mac 2011 WORD MAC 2011 1 Grundeinstellungen... 2 1.1 Word anpassen... 2 1.2 Symbolleisten und Menüs anpassen... 2 2 Suchen und Ersetzen... 3 2.1 Suchen und Ersetzen von Formatierungen... 3 3 Zeichenformatierung:

Mehr

1. Beschreiben Sie stichwortartig die Elemente des Desktops: ...

1. Beschreiben Sie stichwortartig die Elemente des Desktops: ... Fragenkatalog Windows XP 201 Desktop 1. Beschreiben Sie stichwortartig die Elemente des Desktops: 2. Wie öffnen Sie eine am Desktop markierte Anwendung? Mit der Schaltfläche Öffnen unten rechts Über das

Mehr

ATB Ausbildung technische Berufe Ausbildungszentrum Klybeck

ATB Ausbildung technische Berufe Ausbildungszentrum Klybeck Inhaltsverzeichnis DOKUMENTATION SERVER INSTALLATION MIT WINDOWS 2000...1 Was ist ein Server...1 Aufbau des aprentas Servers...1 Materialliste:...1 Ablauf der Installation:...1 Die Installation:...1 Server

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS EINFÜHRUNG IN DAS INTERNET...8

INHALTSVERZEICHNIS EINFÜHRUNG IN DAS INTERNET...8 EINFÜHRUNG IN DAS INTERNET...8 Allgemeines... 9 Historie... 9 Nutzen des Internet... 11 Verbindung mit dem Internet... 11 Die Internet- Dienste... 12 Das World Wide Web... 13 Das FTP... 13 Die elektronische

Mehr