INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE"

Transkript

1 INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

2 Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné Dvefie koufiotûsné RÛzné druhy prosklení ObloÏkové zárubnû Protihlukové dvefie Dvefie s v plní odlehãená dfievotfiísková deska Interiérové zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním svûtlíkem Dvere plné Dvere presklené Celosklenené dvere Dvere s rámãekmi z masívneho dreva Dvere jedno a dvojkrídlové Dvere poïiarne odolné Dvere posuvné Dvere odolné proti prieniku dymu Rôzne druhy presklení ObloÏkové zárubne Protihlukové dvere Dvere s v plàou odºahãená drevotriesková doska Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a boãn m svetlíkom SÓLO PRO VA E DVE E!

3 O spoleãnosti O spoloãnosti SOLODOOR a.s. je ãeská spoleãnost, která byla zaloïena jako nástupnická organizace divize Dfievafiské v roby SOLO Su ice a. s. V roce 1998 byla zahájena v roba interiérov ch dvefií s roãním objemem 15 tisíc kusû. V souãasné dobû vyrábí spoleãnost SOLODOOR a. s. více neï interiérov ch dvefií. Od roku 2004 se stala spoleãnost také v robcem obloïkov ch zárubní. Od je spoleãnost SOLODOOR a. s. drïitelem certifikátu ISO integrovaného systému fiízení dle norem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoleãnosti DET NORSKE VERITAS. Spoleãnost SOLODOOR a. s. nadále upevàuje svoji pozici pfiedního v robce a dodavatele interiérov ch dvefií a obloïkov ch zárubní. S na imi v robky se mûïete setkat nejenom v tuzemsku, ale i v zahraniãí. SOLODOOR a.s. je ãeská spoloãnosè, ktorá bola zaloïená ako nástupnícka organizácia divízie Drevárskej v roby SOLO Su ice a.s. V roku 1998 bola zapoãatá v roba interiérov ch dverí s roãn m objemom 15 tisíc kusov. V súãasnej dobe vyrába spoloãnosè SOLODOOR a.s. viac ako interierov ch dverí. Od roku 2004 sa stala spoloãnosè aj v robcom obloïkov ch zárubní. Od je spoloãnosè SOLODOOR a.s. drïiteºom certifikátu ISO integrovaného systému riadenia podºa noriem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoloãnosti DET NORSKE VERITAS. SpoloãnosÈ SOLODOOR a.s. naìalej upevàuje svoju pozíciu popredného v robcu a dodávateºa interiérov ch dverí a obloïkov ch zárubní. S na imi v robkami sa moïôte stretnúè nielen v tuzemsku, ale aj v zahraniãí. v roba dvefií a obloïkov ch zárubní se neustále zvy uje a modernizuje v roba dverí a obloïkov ch zárubní sa neustále zvy uje a modernizuje vedení spoleãnosti vedenie spoloãnosti v robní závod SOLODOOR a. s. v robn závod SOLODOOR a. s.

4 Interiérové dvefie otoãné rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm ez dvefimi s papírovou vo tinou Rez dverami s papierovou vo tinou za pfiíplatek dodáváme dvefie atypick ch rozmûrû jak na ífiku, tak na v ku rám dvefií je vyroben z kvalitního smrkového dfieva, v rozích je zpevnûn, aby nedocházelo k provû ení dvefií dvefie jsou pevné a lehké v plà dvefií je zpevnûná papírová vo tina, nebo odlehãená dfievotfiísková deska, u dvefií poïárnû odoln ch je v plà poïárnû odolná dfievotfiísková deska ez dvefimi s odlehãenou dfievotfiískouvou deskou Rez dverami s odºahãenou drevotrieskovou doskou Levé a pravé dvefie ªavé a prave dvere povrch dvefií: lakovan (lakovaná dfievovláknitá deska MDF) u dvefií LAMINATE CPL fólie povrch je vysoce odoln proti odûru prosklené dvefie jsou standardnû dodávány se sklem kûra ãirá, lze dodat dal í druhy skla dvefie OTAVA nejsou dodávány se sklem kûra ãirá a kûra bronzová dvefie jsou bûïnû vybaveny obyãejn m zámkem, lze dodat WC zámek, vloïkov zámek (rozteã 72 mm), u dvefií poïárnû odoln ch je vloïkov zámek s rozteãí 90 mm. levé dvefie ºavé dvere pravé dvefie pravé dvere dvefie jsou dodávány se 3 stfiíbrn mi panty, lze dodat panty zlaté a bronzové Dodávaná skla dvefie lze podfiíznout 2 cm, dvefie poïárnû odolné 5 cm plné dvefie a dvefie poïárnû odolné dodáváme téï jako protihlukové do obloïkové nebo ocelové zárubnû vãetnû prahu dvefie poïárnû odolné v obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné ãinãila bronz ãinãila bronz ãinãila ãirá ãinãila ãíra flutesmatt flutesmatt dvefie jsou baleny s ochrann mi rohy nebo s ochrann mi podéln mi rohy (dvefie fiady SOLO, STYL. SONG, OTAVA, DPO) dvefie urãené do obkladu ocelové zárubnû OOZ musí mít hloubku zádlabu 80 mm místo bûïn ch 60 mm. Nutno prostudovat informaãní leták. grossfield grossfield kûra bronz kôra bronz kûra ãirá kôra ãíra dvefie i obloïkové zárubnû lze dodat v atypickém provedení dle moïnosti v roby Interiérové dvefie posuvné mastercarre mastercarre masterpoint masterpoint satinato satinato kromû dvefií poïárnû odoln ch lze jakékoli dvefie dodat jako posuvné na stûnu vãetnû garn Ïe a pfiíslu enství nebo jako posuvné do stavebního pouzdra

5 Interiérové dvere otoãné bílá CPL fólie biela CPL fólie bílá MDF biela MDF rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm za príplatok dodávame dvere atypick ch rozmerov ako na írku, tak na v ku buk CPL fólie buk CPL fólie buk MDF buk MDF rám dverí je vyroben z kvalitného smrekového dreva, v rohoch je spevnen, aby nedochádzalo k preveseniu dverí dvere sú pevné a ºahké v plà dverí je spevnená papierová vo tina, alebo odºahãená drevotriesková doska, u dverí poïiarne odoln ch je v plà poïiarne odolná drevotriesková doska dub CPL fólie dub CPL fólie ol e CPL fólie ol a CPL fólie tfie eà CPL fólie ãere Àa CPL fólie javor CPL fólie javor CPL fólie rumunská tfie eà rumunská ãere Àa CPL fólie dub MDF dub MDF ol e MDF ol a MDF tfie eà MDF ãere Àa MDF javor MDF javor MDF rumunská tfie eà rumunská ãere Àa MDF povrch dverí: lakovan (lakovaná drevovláknitá doska MDF) u dverí LAMINATE CPL fólia povrch je vysoko odoln proti oderu presklené dvere sú tandartne dodávané zo sklom kôra ãíra, dajú sa dodaè ìal ie druhy skla dvere OTAVA nie sú dodávané zo sklom kôra ãíra a kôra bronzová dvere sú beïne vybavené obyãajn m zámkom, dá sa dodaè WC zámok, vloïkov zámok (rozpätie 72mm), pri dverách poïiarne odoln ch je vloïkov zámok s rozpätím 90mm dvere sú dodávané s 3 strieborn mi pántami, dajú sa dodaè pánty zlaté a bronzové dvere sa dajú podrezaè 2cm, dvere poïiarne odolné 5cm plné dvere a dvere poïiarne odolné dodávame tieï ako protihlukové do obloïkovej, alebo ocelovej zárubne vrátane prahu Dvere poïiarne odolné v obloïkovej zárubni SOLO dodávame ako dvere odolné proti prieniku dymu. dvere sú balené s ochrann mi rohmi, alebo s ochrann mi pozdæïnymi rohmi (dvere rady SOLO, STYL, SONG, OTAVA, DPO) Dvere do obkladu oceºovej zárubne OOZ musí maè hæbku zádlabu 80 mm. Je bezpodmieneãne nutno dodrïaè podmienky v informaãnom letáku. dvere aj obloïkové zárubne sa dajú dodaè v atypickom prevedení podºa moïnosti v roby Interiérové dvere posuvné okrem dverí poïiarne odoln ch sa dajú akékoºvek dvere dodaè ako posuvné na stenu vrátane garniïe a príslu enstva, alebo ako posuvné do stavebného puzdra

6 SOLO modelová fiada modelová rada Léty provûfiená znaãka, kvalita, elegance a tradice. Rokmi preverená znaãka, kvalita, elegancia a tradícia. posuvné dvefie posuvné dvere

7 SOLO III. SOLO XVIII. SOLO XXI. SOLO IV. SOLO XIX. SOLO II. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK SOLO V. SOLO I. SOLO XIV. SOLO XV. SOLO XX. KLERMONT SOLO VIII. SOLO IX. SOLO X. SOLO VII. SOLO VI. MONTY SOLO XVI. SOLO XI. SOLO XII. SOLO XIII. SOLO XVII. li ta ã. 1 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 1 Verglasung + Kassetten li ta ã. 1 nalepovací die Leiste Nr. 1 zum Aufkleben li ta ã. 2 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 2 Verglasung + Kassetten li ta ã. 2 nalepovací die Leiste Nr. 2 zum Aufkleben li ta ã. 3 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 3 Verglasung + Kassetten li ta ã. 3 nalepovací die Leiste Nr. 3 zum Aufkleben li ta ã. 4 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 4 Verglasung + Kassetten li ta ã. 4 nalepovací die Leiste Nr. 4 zum Aufkleben Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SOLO lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SOLO sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky dvefií SOLO jsou vyrobeny z masívního dfieva. Pro rámeãky KLASIK je urãena pouze li ta ã.1. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky dverí SOLO sú vyrobené z masívneho dreva. Pre rámãeky KLASIK je urãená iba li ta ã.1. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Interiérové dvefie modelová fiada SOLO Interiérové dvere modelová rada SOLO

8 Tato pfiijemná melodie se mûïe rozeznít i u Vás. Táto prijemná melódia sa môïe rozoznieè aj u Vás. SONG modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

9 SONG I. SONG II. SONG III. SONG IV. SONG V. SONG VI. SONG VII. SONG XXI. SONG XXII. SONG XXIII. SONG XXIV. SONG XXV. SONG XXVI. SONG XXVII. SONG XXVIII. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SONG lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SONG sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z MDF obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z MDF obalované CPL fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie SONG s povrchem CPL fólie lze dodat v dezénu ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky pri dverách s povrchom lakovan m sú vyrobené z MDF obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z MDF obalovanej CPL fóliou. Pri dverách LAMINATE tvorí povrch CPL fólia, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere SONG s povrchom CPL fólia moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada SONG Interiérové dvere modelová rada SONG

10 STYL modelová fiada modelová rada Spojení jednoduché linie s pohledem do minulého století. Spojenie jednoduchej línie s pohºadom do minulého storoãia. posuvné dvefie posuvné dvere

11 STYL I. STYL II. STYL III. STYL IV. STYL V. STYL VI. STYL VII. STYL VIII. STYL IX. STYL X. STYL XI. STYL XII. STYL XIII. STYL XIV. STYL XV. STYL XVI. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie STYL lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere STYL sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie STYL lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere STYL moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada STYL Interiérové dvere modelová rada STYL

12 modelová fiada modelová rada OTAVA PrÛzraãná voda ze umavské fieky Otavy osvûïí i Vá domov. Priezraãná voda zo umavskej rieky Otavy osvieïi aj Vá domov. posuvné dvefie posuvné dvere

13 OTAVA I OTAVA II OTAVA III OTAVA IV OTAVA V OTAVA VI OTAVA VII OTAVA XI OTAVA XII OTAVA XIII OTAVA XIV OTAVA XV OTAVA XXI OTAVA XXII OTAVA XXIII OTAVA XXIV OTAVA XXV li ta ã. 3 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 3 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta zasklívací pro dvefie lakovaná MDF li ta kazetová pro dvefie lakovaná MDF li ta nalepovací pro dvefie lakovaná MDF Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie OTAVA lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere OTAVA sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné! ). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie OTAVA lze vyrobit jako prosklené, kazetové nebo s nalepovacími rámeãky. Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z masivního dfieva. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Lze dodat jakékoli sklo dle nabídky kromû kûry ãiré a bronzové. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere OTAVA sa dajú vyrobiè ako presklené, kazetové, alebo s nalepovacími rámãekmi. Rámãeky pri dverách s lakovan m povrchom sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z masívneho dreva. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dá sa dotaè akékoºvek sklo podºa ponuky okrem kôry ãírej a bronzovej. Interiérové dvefie modelová fiada OTAVA Interiérové dvere modelová rada OTAVA

14 Spojení dfieva a bezpeãnosti pfiiná í do Va eho domova klid a jistotu. Spojenie dreva a bezpeãnosti priná a do Vá ho domova kºud a istotu. POÎÁRNù ODOLNÉ modelová fiada modelová rada

15 30 Vás na e dvefie ochrání pfied poïárem! min.vás na e dvere ochránia pred poïiarom! Varianty dvefií poïárnû odoln ch s nalepovacími rámeãky. Varianty dverí poïiarne odoln ch s nalepovacími rámãekmi. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK 2/3 2/3 + 1/3 3/3 KLERMONT 2/3 2/3 + 1/3 3/3 MONTY 2/3 2/3 + 1/3 3/3 li ta ã. 1 nalepovací li ta ã. 2 nalepovací li ta ã. 3 nalepovací Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku PoÏární odolnost EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie poïárnû odolné lze dodat se samozavíraãem. Dvefie poïárnû odolné lze opatfiit nalepovacími rámeãky. Dvefie poïárnû odolné (v poïárnû odolné obloïkové zárubni SOLO, vãetnû pevného dfievûného prahu) je moïné dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 37 db. Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2 db. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40 db, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie poïárnû odolné lze dodat v dezénu CPL ofiech. V obloïkové zárubni SOLO lze dodat jako koufiotûsné. PoÏiarna odolnosè EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmery vyrában ch dverí. jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere poïiarne odolné sa dajú dodaè so samozatváraãom. Dvere poïiarne odolné sa dajú vybaviè nalepovacími rámãekmi. Dvere poïiarne odolné (v poïiarne odolnej obloïkovej zárubni SOLO, vrátane pevného dreveného prahu) je moïné dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 37dB. Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere poïiarne odolné moïno dodaè i v dezénu CPL orech. V obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie poïárnû odolné Interiérové dvere poïiarnû odolné

16 Tak jako rám a obraz tvofií nerozluãnou dvojici, stejnû tak zárubeà dokáïe spoleãnû s dvefimi vytvofiit harmonick celek a vyjádfiit Vá Ïivotní styl. Tak ako rám a obraz tvoria nerozluãnú dvojicu, tak isto zárubàa dokáïe spolu s dverami vytvoriè harmonick celok a vyjadriè tak Vá Ïivotn t l. HLADKÉ modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

17 plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie HLADKÉ lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere HLADKÉ sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre drokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). ofiech CPL fólie orech CPL fólie Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm prosklené dvefie se nevyrábí v rozmûru 110 / 197 cm Plné dvefie (v obloïkové zárubni SOLO a vãetnû pevného dfievûného prahu) lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahem 32dB (v suvn práh li ta mechanicky zajíïdûjící do spodní strany dvefií pfii jejich otevfiení). Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2dB. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40dB, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie hladké lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197 cm presklené dvere sa nevyrábajú v rozmere 110 / 197 cm Plné dvere (v obloïkovéj zárubni SOLO a vrátane pevného dreveného prahu) sa dajú dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahom 32dB (v suvn prah li ta mechanicky sa zasúvajúca do spodnej strany dverí pri ich otvorení). Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere hladké moïno dodaè i v dezénu CPL orech. Interiérové dvefie hladké Interiérové dvere hladké

18 Spolehlivost Originalita Nápaditost Elegance Trvanlivost SpoºahlivosÈ Originalita NápaditosÈ Elegancie TrvanlivosÈ SONET modelová fiada modelová rada

19 SONET I SONET II SONET III Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm Plá È dfievotfiísková deska s CPL fólií v dezénech bílá, buk, dub, ol e, tfie eà, javor, rumunská tfie eà, ofiech Dvefie SONET jsou dodávány standardnû s kalen m sklem tlou Èky 8 mm FLOAT ãir, za pfiíplatek lze také dodat: PLANIBEL (bronz, ed, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm Masív s povrchom CPL fólia v dezénoch biela, buk, dub, jel a, ãere Àa, javor, rumunská ãere Àa, orech. Dvere SONET sú dodávané tandardne so zakalen m sklom o hrúbke 8 mm FLOAT ãir, za príplatok moïno dodaè PLANIBEL (bronz, siv, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Interiérové dvefie modelová fiada SONET Interiérové dvere modelová rada SONET

20 OBLOÎKOVÉ ZÁRUBNù

21 obloïka pantová obkládka pántová obloïka zámková obkládka zámková ostûní ostenie ostûní ostenie zdivo murivo zdivo murivo kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà obloïková zárubeà do stavebního otvoru obloïková zárubàa do stavebného otvoru obloïka krycí obkládka krycia obklad ocelové zárubnû obklad ocelovej zárubne obloïka krycí obkládka krycia Rozmûry dvefií cm Rozmery dverí cm ífika stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) írka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) V ka stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) V ka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) 60/197 70/197 80/197 90/ / / Stavební otvory Stavebné otvory ObloÏkové zárubnû v raznû zlep í vzhled interiéru. ObloÏkové zárubnû jsou vyrobeny z dfievotfiískové desky, povrch pro dvefie lakované je vysokotlaká fólie, pro dvefie LAMINATE CPL fólie dvoutáhlové závûsy, protiplech, tûsnûní. ObloÏkové zárubnû lze dodat i v dezénu bílá pór. Minimální ífika stûny je 60 mm, maximální 500 mm (stavitelnost obloïky u ífiky zdi 60 a 70 mm je 0 mm +10 mm, od ífiky zdi 80 mm je mm). Panty dvefií a obloïkov ch zárubní lze dodat stfiíbrné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubnû dodáváme i jako poïárnû odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubnû dodáváme v provedení OOZ obklad ocelové zárubnû. ObloÏkové zárubnû jsou baleny v kartonov ch krabicích. ObloÏkové zárubnû se instalují na dokonãené zdivo a podlahy. ObloÏkové zárubne v razne zlep ia vzhºad interiéru. ObloÏkové zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, povrch pre dvere lakované je vysokotlaká fólia, pre dvere LAMINATE CPL fólia dvojtiahlové závesy, protiplech, tesnenie. ObloÏkové zárubne sa dajú dodaè aj v dezéne biela pór. Minimálna írka steny je 60mm, maximálna 500mm (staviteºnosè obloïky pri irke steny 60 a 70mm je 0mm + 10mm, od írky steny 80mm je mm). Pánty dverí a obloïkov ch zárubní sa dajú dodaè strieborné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubne dodávame aj ako poïiarne odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubne dodávame v prevedení OOZ obklad ocelovej zárubne. ObloÏkové zárubne sú balené v kartónov ch krabiciach. ObloÏkové zárubne sa in talujú na dokonãené murivo a podlahy. ObloÏkové zárubnû SOLO ObloÏkové zárubne SOLO

22 NADSVùTLÍKY

23 nadsvûtlík nadsvetlík boãní svûtlík lev boãn svetlík ºav boãní svûtlík prav boãn svetlík prav 2 boãní svûtlíky 2 boãné svetlíky nadsvûtlík boãní svûtlík lev nadsvetlík boãn svetlík ºav nadsvûtlík boãní svûtlík prav nadsvetlík boãn svetlík prav nadsvûtlík 2 boãní svûtlíky nadsvetlík 2 boãné svetlíky Typ Typ Popis Popis V ka stavebního otvoru V ka stavebného otvoru Tlou Èka stûny Hrúbka steny MoÏné ífiky stavebních otvorû pro rûzné typy svûtlíkû (cm) MoÏné írky stavebn ch otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm) 70, 80, 90, , , , 235, 250 NS I nadsvûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I P boãní svûtlík prav do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I L boãní svûtlík lev do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS II 2x boãní svûtlík do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / , 90, 125, 145 / 197 NBS I P NBS I L NBS II nadsvûtlík a boãní svûtlík prav do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a boãní svûtlík lev do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a 2x boãní svûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 Tabulka rozmûrû Tabuºka rozmerov S povrchem z vysokotlaké fólie pro dvefie s povrchem lakovaná MDF a z CPL fólie pro dvefie LAMINATE. Svûtlíky se dodávají standardnû se sklem kûra ãirá. Minimální ífika stûny je 80 mm, maximální 450 mm, stavitelnost -5 mm +15 mm. V zeleném rámeãku jsou pouïitelné jmenovité rozmûry dvefií odpovídající stavebním otvorûm. S povrchom z vysokotlakej fólie pre dvere s povrchom lakovaná MDF a z CPL fólie pre dvere LAMINATE. Svetlíky sa dodávajú tandartne so sklom kôra ãíra. Minimálna írka steny je 80mm, maximálna 450mm, staviteºnosè mm. V zelenom rámãeku tabuºky sú pouïiteºné rozmery dverí pre stavebné otvory. Zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním nadsvûtlíkem Zárubne s nadsvetlíkem a boãn m nadsvetlíkem

24 SOLODOOR a.s. NádraÏní 166, Su ice âeská republika tel.: fax:

BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität

BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität BUND-Chronik Güllehavarien von Juli 2015 bis Juni 2016 Schlampereien, Pech und Pannen - Güllehavarien haben schlimme Folgen für die Wasserqualität 1 https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/360/article/14324.html

Mehr

8. BILDANHANG. Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera.

8. BILDANHANG. Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera. I 8. BILDANHANG Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera. Abb. 2: Abbildung des Hexagons unter der Kuppel mit Blick in den Altarraum (Isaakopfer

Mehr

Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation

Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation I. Adresse Name, Firmierung Straße PLZ. Ort Land Fax Internet Hauptbranche II. Firmenprofil Angebotenes Portfolio Rechtsform Gründungsjahr Tochtergesellschaften

Mehr

Zahlensysteme. Hardware Mathematische Grundlagen. Striche Römische Zahl Dezimalzahl Dualzahl

Zahlensysteme. Hardware Mathematische Grundlagen. Striche Römische Zahl Dezimalzahl Dualzahl Zahlensysteme Striche Römische Zahl Dezimalzahl Dualzahl 0 0 I 1 1 II 2 10 III 3 11 IV 4 100 V 5 101 VI 6 110 VII 7 111 VIII 8 1000 IX 9 1001 X 10 1010 XI 11 1011 XII 12 1100 XIII 13 1101 XIV 14 1110 XV

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

1 3 0 4 0 6 0 9 0 9 0 9 0 7 0 8 0 1 0 2 0 7 0 6 0 9 0 0 0 5 0 6 0 9 0 6 0 0 0 0. 0 1. 0 1 0 8 0 6 0 6 0 9 0 5 0 6 0 4 0 7 0 8 0 6 0 7 0 4 0 8 0 6 0 6 0 6 0 3 0 2 0 9 0 2 0 1 0 6 0 8 0 4 0 7 0 5 0 5 0 8

Mehr

Motivation im Betrieb

Motivation im Betrieb LUTZ VON ROSENSTIEL Motivation im Betrieb Mit Fallstudien aus der Praxis ROSENBERGER FACHVERLAG LEONBERG IX Vorbemerkung zur 11. Auflage Vorbemerkung zur 10. Auflage Empfehlungen für den Leser Zielsetzung

Mehr

Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung

Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung Michael Angermäier Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung Ein Liferaturbericht Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Erster Teil: Begriffliche Klärungen j^. Problementfaltung

Mehr

Schaft schafft schaft schafft forder vorder

Schaft schafft schaft schafft forder vorder 1 Übungen zur f Schreibung... 2 1.1 der Schaft (=Nomen), -schaft (=Nachsilbe) / -schafft (von schaffen )... 2 1.1.1 Setze die fehlenden Wörter (der Schaft oder schafft (von schaffen ) oder Wortteile (-schaft

Mehr

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV Digital-Technik Grundlagen und Anwendungen Teil IV Übersicht 10-11 10 Zeitabhängige binäre Schaltungen 10.1 B i s t a b i l e Kippstufen (Flipflops) 10.2 Zeitablaufdiagramme 1 0. 3 M o n o s t a b i l

Mehr

Übungen zu Zahlentheorie für TM, SS 2013

Übungen zu Zahlentheorie für TM, SS 2013 Übungen zu Zahlentheorie für TM, SS 2013 zusammengestellt von Johannes Morgenbesser Übungsmodus: Ausarbeitung von 10 der Beisiele 1 38, 5 der Beisiele A O und 15 der Beisiele i xxxi. 1. Zeigen Sie, dass

Mehr

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen

Übersicht über die systematischen Hauptgruppen Ü ü H 1-9: A G 1 B 2 Nw 3 F 4 A T 5 I I A (D, M, H) 6 Z (w.) 7 Z ( w S), Z 10-19: W W 10 S G W 11 G Gw, G 12 G Gw G, 13 G Gw G, N, Lä 14 G Gw G, N, Lä 15 O Gw 16 B, A M 17 G Pä / G U / L S G 20-29: U E

Mehr

Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder?

Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Geisteswissenschaft Jacqueline Sprey Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Bachelorarbeit Psychisch erkrankte Eltern Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Jacqueline

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

XVIII " # 2013

XVIII  # 2013 XVIII 070002! : " # 2013 4 I (1704 1786 ) 11 (XVI XVII ) 12!" ( ) # (1704 1721 ) 13 $ 1721 1760 14 % & - (1760 1786 ) II $ " XVIII XIX 21! 1745 1760 22 ' - 144 1760 1784 23 ( $ -)" 163 - ( XVIII XIX )

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

Die beruflichen Schulen in München

Die beruflichen Schulen in München Die beruflichen Schulen in Nr. I Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt 1. BFS Öffentliche Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Amalienstr. 36, 80799 2. FAK Öffentliche Fachakademie für Fremdsprachenberufe

Mehr

Artikel Nr. / Bezeichnung Preis/St. Bestellung. Artikel Nr. / Bezeichnung Preis/St. Bestellung

Artikel Nr. / Bezeichnung Preis/St. Bestellung. Artikel Nr. / Bezeichnung Preis/St. Bestellung Artikel Nr. / Bezeichnung Preis/St. Bestellung 692091 30 cm Weihnachtsmann VIGGO EAN: 4260157692091 UVP.: 14,90 692015 30 cm Weihnachtsmann VIKTOR EAN: 4260157692015 UVP.: 14,90 223496 30 cm Weihnachtsmann

Mehr

Bearbeitungszeit: Name: Erklärung

Bearbeitungszeit: Name: Erklärung Ausgabe: Mittwoch, 05.05.2004 Abgabe: Freitag, 14.05.2004 Am Freitag den 14.05.2004 halte ich die Mathestunde. Bring deshalb auch dann dein Übungsblatt mit! Bearbeitungszeit: Name: Erklärung 1 2 3 Pflichtaufgabe

Mehr

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008 Inhalt Vorwort 1 I. Dramatische Ethik was ist das? 5 II. Menschliches Handeln in seiner dramatischen Wirkungsgeschichte 11 1. Von der Grundspannung im Wesen der Freiheit 11 2. Der Kampf ums Dasein 14 3.

Mehr

Hendrik Schulte-Wrede. Arbeitnehmerbeteiligung. Europa DE GRUYTER

Hendrik Schulte-Wrede. Arbeitnehmerbeteiligung. Europa DE GRUYTER Hendrik Schulte-Wrede Arbeitnehmerbeteiligung in Europa DE GRUYTER Inhaltsverzeichnis Teil 1 - Einleitung 1 Teil 2 - Begrifflichkeiten A. Arbeitnehmerbeteiligung - Ausprägungen 7 I. Grundsätzlich 7 II.

Mehr

OLYMPIA PARCOURs IM tirol PAnORAMA

OLYMPIA PARCOURs IM tirol PAnORAMA OLYMPIA PARCOURs im tirol panorama Technik bereits Schwimmer, Taucher, Fallschirmspringer und Astronauten an der Fackelübergabe beteiligt! Winterspiele in Innsbruck 1964 01 01 wöhnlicher Winterspiele in

Mehr

GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG

GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG VERSUCH EINER ERSTEN KRITISCHEN GESAMTDARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG VON BRUNO DRESSLER 1 9 2 8 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH KAPITEL V-VII

Mehr

Wegweiser. Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis

Wegweiser. Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis Wegweiser Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis Seite V IX XXIII XXXI Einleitung 1 Begriffe: Umwandlung - Verschmelzung - Spaltung - Vermögensübertragung - Formwechsel -

Mehr

Todeslandschaften der Seele

Todeslandschaften der Seele 0 Gaetano Benedetti Todeslandschaften der Seele Psychopathologie, Psychodynamik und Psychotherapie der Schizophrenie Fünfte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen Inhalt A. PSYCHOPATHOLOGIE DER SCHIZOPHRENIE

Mehr

Das Buch Jesaja Kapitel 1-39

Das Buch Jesaja Kapitel 1-39 Peter Höffken Das Buch Jesaja Kapitel 1-39 Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart Inhaltsverzeichnis VORWORT 11 ERSTERTEIL: EINLEITUNG 13 1. Zum Aufbau des Jesajabuches (1^-39) 13 2. Zum Werden

Mehr

Steuer=Kataster. Häuser= und Rustikal=

Steuer=Kataster. Häuser= und Rustikal= Staatsarchiv Landshut Steuer=Kataster des Marktes Perlesreith von 1808 Seite 1 Häuser= und Rustikal= Steuer=Kataster des Steuer=Districtes Markt Perlesreith im Landgericht Wolfstein im Rentamte Wolfstein

Mehr

Neuere Deutsche Kunst

Neuere Deutsche Kunst Neuere Deutsche Kunst Oslo, Kopenhagen, Köln 1932. Rekonstruktion und Dokumentation von Markus Lörz 1. Auflage Neuere Deutsche Kunst Lörz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Mehr

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN 12.11.2015 L 296/1 II (Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/1986 R KOMMISSION vom 11. November 2015 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung

Mehr

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000.

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000. Eigene Emissionen der Oberbank AG Zinsanpassungen und Bekanntmachungen 2009-2014 ISIN: AT000B112701 Der Nominalzinssatz für die Periode vom 29.12.2014 bis einschließlich 26.3.2015 für die Oberbank Schuldverschreibung

Mehr

Einführung in die Textverarbeitung mit Word. Flyer I

Einführung in die Textverarbeitung mit Word. Flyer I Flyer I Hausaufgabe für die vorlesungsfreie Zeit ( Semesterferien ): Bewerbung des Tag der offenen Tür der eigenen Einrichtung mithilfe eines Flyers 1 Im Sommersemester bewerben wir dann den Tag der offenen

Mehr

II. Strategie 20 % 4. Eckpunkte der Konzernstrategie 5. Stand der Zielerreichung

II. Strategie 20 % 4. Eckpunkte der Konzernstrategie 5. Stand der Zielerreichung 1 Auswertungskriterien A. Lagebericht Grundlagen des Konzerns I. Struktur und Geschäftstätigkeit 40 % 1. Unternehmensstruktur, Geschäftsfelder, Standorte 2. Wesentliche Produkte und Dienstleistungen 3.

Mehr

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr.../.. DER KOMMISSION. vom XXX

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr.../.. DER KOMMISSION. vom XXX EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den XXX [ ](2014) XXX draft DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr..../.. DER KOMMISSION vom XXX zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen

Mehr

Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009

Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009 Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009 15 wird wie folgt geändert: 15 Wahltarife Krankengeld Allgemeines I Die Betriebskrankenkasse bietet den in 53 Abs. 6 SGB V genannten

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e W e t t e n A p p h e r u n t e r l a d e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e W e t t e n A p p h e r u n t e r l a d e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e W e t t e n A p p h e r u n t e r l a d e n c h a p t e r þÿ C r a p s.. C l i c k t h e F a c e b o o k & # 3 9 ; s h a r e & # 3 9 ; b u t t o n, a n d m a y b e o n

Mehr

Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP

Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP Bilanz-Handbuch Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP von Dr. Robert Winnefeld 5. Auflage Verlag C.H. Beck München 2015

Mehr

Vorwort 5. Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt?

Vorwort 5. Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt? Inhalt Vorwort 5 I. Einleitung 13 Das bevorstehende Abenteuer II. Traum und Wirklichkeit 13 III. Kataster und Grundbuch 15 Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt?

Mehr

A. Persönliche Daten der Ehegatten

A. Persönliche Daten der Ehegatten A. Persönliche Daten der Ehegatten I. Meine Daten 1. Nachname 2. sämtliche Vornamen 3. Straße (tatsächlicher Wohnsitz) 4. Postleitzahl 5. Ort 6. Staatsangehörigkeit II. Daten des Ehegatten 1. Nachname

Mehr

Inhaltsverzeichnis IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Inhaltsverzeichnis IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ A. Ausgewählte Fragen aus dem Bereich des Verbraucherdarlehensrechts... 3 I. Anwendungsbereich... 3 II. Schriftform... 4 III. Angaben nach 492 Abs. 1 S. 5,

Mehr

Nürnberg. Augsburg. München

Nürnberg. Augsburg. München IT T OIT-- @ ß 77 T -13- Fx-111 : F 121 : 121 -: 221 : 221 32 73 T -3- Tx: - I ö - L L T ä F ö F : x : - y - OIT (ß -F O- -- O: 3 : 1 ( y Jö J 2 OIT 3 L! T F: ß: : : : : I 1 x 22 ( x ö 1 - : F * F : @

Mehr

ELEMENTAR-MATHEMATIK

ELEMENTAR-MATHEMATIK WILLERS ELEMENTAR-MATHEMATIK Ein Vorkurs zur Höheren Mathematik 13., durchgesehene Auflage von Dr.-Ing. G. Opitz und Dr. phil. H. Wilson Mit 189 Abbildungen VERLAG THEODOR STEINKOPFF DRESDEN 1968 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Rudolstadt blüht auf Gemeinsam für unsere Stadt

Rudolstadt blüht auf Gemeinsam für unsere Stadt Rudolstadt blüht auf Gemeinsam für unsere Stadt Bilddokumentation zum Anger in Rudolstadt Eine Initiative der Projektgruppe Rudolstadt blüht auf 31. März 2011 Jess Fuller Dr. Wolfram Hübner Astrid von

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis sverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis XIX XXV 1. Teil. Europarechtliche Grundlagen der Kfz-Haftpflichtversicherung A. Die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 2 B. Harmonisierung

Mehr

Österreicher Ausländer QUELLEN

Österreicher Ausländer QUELLEN STATISTISCHES JAHRBUCH DER STADT WIEN - 1 27 Wohnbevölkerung im Alter von 2 bis 64 Jahren nach Bildungsstand 12 BEZIRKS- PORTRÄTS SchülerInnen in Bildungseinrichtungen 13/14 Personen je Wohnung 1 22. Wien

Mehr

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2016 (vorläufig)

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2016 (vorläufig) Programm (vorläufig) Dienstag, 15.03.2016 ab 15:00 h ab 17:00 h ab 19:30 h Ausgabe der Kursunterlagen Stadtführung (optional) gemeinsames Abendessen (optional) Mittwoch, 16.03.2016 ab 08:00 h Ausgabe der

Mehr

Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe.

Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe. Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe. The architecture of the orders, London 1972, Abb. 7, S.

Mehr

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist.

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist. Euklides: Dedomena. (Die "Data" des Euklid) Was gegeben ist. Verzeichnis der Lehrsätze Dedomena Ins Deutsche übertragen von Dr. phil. Rudolf Haller mit Benützung von Euclidis Opera Omnia, ediderunt I.

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. A. Einleitung 1. B. Bundesrepublik Deutschland 9. I. Historische Entwicklungen 9

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. A. Einleitung 1. B. Bundesrepublik Deutschland 9. I. Historische Entwicklungen 9 Verena Keßler Unterhalts- und Erbansprüche des innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft durch heterologe Insemination gezeugten Kindes im Rechtsvergleich mit Österreich, den Vereinigten Staaten

Mehr

Die Unternehmensumwandlung

Die Unternehmensumwandlung Leseprobe zu Schwedhelm Die Unternehmensumwandlung Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel, Einbringung 7. neu bearbeitete Auflage, 2012, 518 Seiten, gebunden, 14,5 x 21cm, inkl. Datenbank ISBN 978-3-504-62314-2

Mehr

Bilanz-Handbuch. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bilanz-Handbuch Winnefeld wird vertrieben von beck-shop.de

Bilanz-Handbuch. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bilanz-Handbuch Winnefeld wird vertrieben von beck-shop.de Bilanz-Handbuch Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/US- GAAP von Dr. Robert Winnefeld 4., vollständig überarbeitete und erweiterte

Mehr

Teil I: Grundlagen zur Integrierten Kommunikation und zur Zusammenarbeit mit Agenturen 3

Teil I: Grundlagen zur Integrierten Kommunikation und zur Zusammenarbeit mit Agenturen 3 Vorwort Schaubildverzeichnis - Teil I: Grundlagen Schaubildverzeichnis - Teil II: Modell Schaubildverzeichnis - Teil IV: Schweiz Schaubildverzeichnis - Teil V: Österreich Schaubildverzeichnis - Teil VI:

Mehr

Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal

Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal Prof. Dr. Dr. Bernhard Lachenmayr Neuhauserstr. 23 80331 München Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal zum Erwerb der Sachkenntnis

Mehr

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV Digital-Technik Grundlagen und Anwendungen Teil IV 1 Übersicht 10-11 10 Zeitabhängige binäre Schaltungen 10.1 Bistabile Kippstufen (Flipflops) 10.2 Zeitablaufdiagramme 10.3 Monostabile Kippstufen 10.4

Mehr

Einleitung Die Labanotation Bewegungsfluss (LBA) Spannungsflusseigenschaften (KMP) Vorantriebe (KMP) Die Antriebe (LBA und KMP)

Einleitung Die Labanotation Bewegungsfluss (LBA) Spannungsflusseigenschaften (KMP) Vorantriebe (KMP) Die Antriebe (LBA und KMP) Vorwort 1 1 Einleitung 3 2 Die Labanotation 7 3 Bewegungsfluss (LBA) Spannungsflusseigenschaften (KMP) 9 3.1. Psychologische Aspekte des Bewegungsflusses 12 3.2 Die 6 Spannungsflusseigenschaften (SFE)

Mehr

Kordonerhebung Wien in den Jahren 2008 bis 2010

Kordonerhebung Wien in den Jahren 2008 bis 2010 Kordonerhebung Wien in den Jahren 2008 bis 2010 Stadt-Umland-Forum 2012 - Regionalverkehr 15. Februar 2012 Aufgabenstellung Verkehrserhebung des Personenverkehrsaufkommens im öffentlichen Verkehr (ÖV)

Mehr

Geschäftsverteilungsplan für den nichtrichterlichen Dienst hier: Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger - außer Verwaltung und Grundbuch -

Geschäftsverteilungsplan für den nichtrichterlichen Dienst hier: Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger - außer Verwaltung und Grundbuch - 32 E-2016- Geschäftsverteilungsplan für den nichtrichterlichen Dienst hier: Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger - außer Verwaltung und Grundbuch - Stand: 13.12.2016 I Frau Bauermeister Nachlasssachen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Bearbeiterverzeichnis... XIII Abkürzungsverzeichnis... XV

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Bearbeiterverzeichnis... XIII Abkürzungsverzeichnis... XV Eine große Veränderung des Fernabsatzrechts hat sich in dieser Neuauflage niedergeschlagen: Die Erweiterung des besonderen Schutzes der Verbraucher im Fernabsatz von Finanzdienstleistungen durch die Umsetzung

Mehr

Turnierspielplan 2014

Turnierspielplan 2014 Turnierspielplan 2014 TURNIERHINWEISE 1. Gespielt wird nach den DFB-Hallenfußballregeln und der gültigen Hallenspielordnung des WFV. 2. Die teilnehmenden Mannschaften müssen mindestens 15 Minuten vor der

Mehr

INHALT. Kritik der abstrakten Prinzipien ( ) Vorlesungen uber das Gottmenschentum. Aus den Fruhschriften Vladimir Solov'evs

INHALT. Kritik der abstrakten Prinzipien ( ) Vorlesungen uber das Gottmenschentum. Aus den Fruhschriften Vladimir Solov'evs INHALT Kritik der abstrakten Prinzipien (1877-1880) Vorlesungen uber das Gottmenschentum. Aus den Fruhschriften Vladimir Solov'evs Der mythologische ProzeB im alten Heidentum Metaphysik und positive Wissenschaft

Mehr

CLARA UND WILLIAM STERN DIE KINDERSPRACHE EINE PSYCHOLOGISCHE UND SPRACHTHEORETISCHE UNTERSUCHUNG WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT

CLARA UND WILLIAM STERN DIE KINDERSPRACHE EINE PSYCHOLOGISCHE UND SPRACHTHEORETISCHE UNTERSUCHUNG WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT CLARA UND WILLIAM STERN DIE KINDERSPRACHE EINE PSYCHOLOGISCHE UND SPRACHTHEORETISCHE UNTERSUCHUNG WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT DARM STADT, L andes-lehrer-bifah'othek ^3 Fürstentums Liechtenstein

Mehr

maritimes Wohnen an der Lesum

maritimes Wohnen an der Lesum maritimes Wohnen an der 1 maritimes Wohnen an der Moderne Architektur trifft maritimes Leben. Die exklusiven Eigentumswohnungen "am fluss" bestechen durch ihre zeitlose Architektur und die klassisch klaren

Mehr

Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe

Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe Frankfurter Reihe 24 Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe Eine vergleichende Untersuchung mit Vorschlägen für Harmonisierungen Bearbeitet von Dr Alexander Hirschberg,

Mehr

Besteuerung Internethandel

Besteuerung Internethandel Besteuerung Internethandel Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Veranstaltungsort: 06. Oktober 2015 in Würzburg 07. Oktober 2015 in Ingolstadt 07. Oktober 2015 in München

Mehr

Die Sinne Tore zur Welt 2

Die Sinne Tore zur Welt 2 Die Sinne Tore zur Welt 2 59 Die Sinne Tore zur Welt 2 Der Hörsinn (auditive Wahrnehmung) Teile und Funktion des Ohres 60 Die Sinne Tore zur Welt 2 )) === =,85,8 9*/40+: =0::,5),8. +, 3E!6AA29

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Kelten. Das komplette Material finden Sie hier:

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Kelten. Das komplette Material finden Sie hier: Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Kelten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 3.-7. Schuljahr Gabriela Rosenwald Lernwerkstatt

Mehr

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g

Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s. Vo r d ä c h e r-ca r p o r t s a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d. Gl a s. En g i n e e r i n g a u s Sta h l Ed e l s ta h l u n d Gl a s 2 Ve r z i n k t e Sta h l k o n s t r u k t i o n m i t g e k l e bt e n Ec h t g l a s- s c h e i b e n Da c h ü b e r s p a n n t d i e Fr ü h s t ü c k s

Mehr

Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern

Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Stand: September 2015 Referent: Diplom-Finanzwirt Joachim Vogt Regierungsdirektor ASW Akademie für Steuerrecht und Wirtschaft des

Mehr

iills Verlag Bauträgervertrag, Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung 3. Weimarer Fachgespräch vom 4.2. bis 6.2.2004

iills Verlag Bauträgervertrag, Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung 3. Weimarer Fachgespräch vom 4.2. bis 6.2.2004 Schriftenreihe des Evangelischen Siedlungswerkes in Deutschland e.v. Bauträgervertrag, Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung von der Planung bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens 3. Weimarer Fachgespräch

Mehr

STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN

STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN GLOBALER ÜBERBLICK UND NATIONALE ANALYSE DER STRUKTUR, PERFORMANCE, STEUERLICHEN BEHANDLUNG UND MARKTGEGEBENHEITEN VON ETFS

Mehr

DER MÖNCH IN DER WÜSTE

DER MÖNCH IN DER WÜSTE METATEKTUR DER MÖNCH IN DER WÜSTE Studien zu Atmosphäre, Struktur & Typologie PROCESS:ZINE METATEKTUR DER MÖNCH IN DER WÜSTE von Josef-Matthias Printschler Studien zu Atmosphäre, Struktur & Typologie PROCESS:ZINE

Mehr

XVIII , XVIII !...98

XVIII , XVIII !...98 -... - 1789 XVIII, -, 1982... 2 XVIII.... 3... 7...51...79!...98 "...138...156!...203!...243 XVIII....318...323... 323...435... 443 1940! "# $ %&'" % ()"* «+',"- #&$&),$.+*. /#*" 1789 &», +) *',! 0&! *,+,

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Trentinaglia, HB Vermögensverwaltung im Kindschafts- und Sachwalterrecht VII

Inhaltsverzeichnis. Trentinaglia, HB Vermögensverwaltung im Kindschafts- und Sachwalterrecht VII Vorwort... V Abkürzungsverzeichnis... XIII I. Vertretung von Minderjährigen und erwachsenen geschäftsunfähigen Personen... 1 A. Schutz durch die Rechtsordnung... 1 II. Allgemeines zur Geschäftsunfähigkeit

Mehr

1. id. Rödelhart Heimprojekt. notizen

1. id. Rödelhart Heimprojekt. notizen notizen ca. 400 Mitarbeiter davon 360 Forscher aus insgesamt 31 Nationen es gibt nur einen Eingang - man soll sehen wer kommt und geht der Eingang ist zentraler Ort im Gebäude und führt direkt zu Arbeit,

Mehr

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Werner Schubert

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Werner Schubert Öffentlichrechtliche Ausschüsse (1934-1938: Kommunalrecht. Sparkassenwesen. Bau- und Zwecksparen. Beamtenrecht) Volkswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaften (1939-1943: Volkswirtschaftslehre. Geld und Kredit.

Mehr

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV INHALTSÜBERSICHT VII Inhaltsübersicht Vorwort... V Inhaltsübersicht... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XIX Tabellenverzeichnis... XXIII Zusammenfassung...

Mehr

HANDBUCH DER LÖTTECHNIK

HANDBUCH DER LÖTTECHNIK DR.-ING.ERICH LÜDER HANDBUCH DER LÖTTECHNIK EINE TECHNOLOGIE DES LÖTENS VEELAG TECHNIKBEELIN 1952 Inhaltsverzeichnis A. Einführung 13 I. Begriffsbestimmungen und Merkmale der Lötarbeit 13 II. Geschichtliche

Mehr

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XV I. Zur Geschichte des Franchising 1. Die Herkunft des Wortes: 1 2. Die ersten amerikanischen Franchise-Systeme 1 3. Das moderne" Franchising des Dienstleistungszeitalters

Mehr

Ökologischer Landbau und Bioprodukte

Ökologischer Landbau und Bioprodukte C.H. Beck Lebensmittelrecht Ökologischer Landbau und Bioprodukte Recht und Praxis von Kurt-Dietrich Rathke, Heinz-Joachim Kopp, Dipl. Ing. Agr. Dietmar Betz 2. Auflage Ökologischer Landbau und Bioprodukte

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 3.-7. Schuljahr Gabriela Rosenwald

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Die Unternehmensumwandlung

Die Unternehmensumwandlung Die Unternehmensumwandlung Verschmelzung, Spaltung Formwechsel, Einbringung Bearbeitet von Dr. Rolf Schwedhelm 8., neu bearbeitete Auflage 2016. Buch. 544 S. Softcover ISBN 978 3 504 62322 7 Recht > Handelsrecht,

Mehr

Produktgestaltung im freien Strommarkt -VERTRAULICH-

Produktgestaltung im freien Strommarkt -VERTRAULICH- Eine Erhebung von Kundenpräferenzen für leistungsrelevante Attribute von Stromprodukten mit Hilfe des Choice Based Conjoint-Verfahrens -VERTRAULICH- Masterarbeit, eingereicht von: Andreas (Schweiz) An

Mehr

Denis Diderot Ästhetische Schriften

Denis Diderot Ästhetische Schriften Denis Diderot Ästhetische Schriften 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Bandl Herausgegeben von Friedrich

Mehr

Marsha M. Linehan. Handbuch der Dialektisch-Behavioralen Therapie Zur Behandlung psychischer Störungen. Band 1 DBT. Skills Training Manual 2.

Marsha M. Linehan. Handbuch der Dialektisch-Behavioralen Therapie Zur Behandlung psychischer Störungen. Band 1 DBT. Skills Training Manual 2. DBT Marsha M. Linehan Band 1 Handbuch der Dialektisch-Behavioralen Therapie Zur Behandlung psychischer Störungen DB T Skills Training Manual 2. Edition Wenn ich meine Master-Studenten unterrichte, die

Mehr

1 Geltungsbereich. 2 Entgelterhöhung. gültig ab 1. Mai 2016

1 Geltungsbereich. 2 Entgelterhöhung. gültig ab 1. Mai 2016 Tarifvertrag vom 7. Juni 2016 über die Entgelterhöhung 2016/2017 für die Arbeitnehmerinnen der Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm (TV UK-E 2016/2017) gültig ab 1. Mai 2016 Zwischen

Mehr

Die Militärstrafgerichtsordnung des Deutschen Reiches von 1898

Die Militärstrafgerichtsordnung des Deutschen Reiches von 1898 Josef Anker Die Militärstrafgerichtsordnung des Deutschen Reiches von 1898 Entwicklung, Einführung und Anwendung, dargestellt an der Auseinandersetzung zwischen Bayern und Preußen PETER LANG Europäischer

Mehr

Inhalt. 1 Einführung in SharePoint Foundation 2010 1. 2 Navigieren in einer SharePoint-Website 17 XVIII

Inhalt. 1 Einführung in SharePoint Foundation 2010 1. 2 Navigieren in einer SharePoint-Website 17 XVIII Danksagungen Konventionen in diesem Buch Verwenden der Übungsdateien Softwarevoraussetzungen Die Übungsdateien installieren Verwenden der Übungsdateien Verwenden der WSP-Vorlagen Entfernen der WSP-Vorlagen

Mehr

twist twist twist zebrano light beech-chocolate zebrano dark

twist twist twist zebrano light beech-chocolate zebrano dark twist 242 246 twist Twist to je souhra dřeva, kovu a přitažlivého designu. Působivé, ale přitom čisté linie si Vás získají a také dokonale splynou s mnoha interiéry. Twist si Vás získá znovu, po usednutí

Mehr

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen Züüü E Lm ü Fm Sw 2. v A Züüü Sw E Lm ü Fm m 2 Hö-CD (Ao-CD) öm Sü vo A B-S Fü S- w ü G. 14 Lko 2 Ao-CD S Hövä (Tx L) Sü Ü m ü 900 Foo Akk w m Sw M L Fom A4 / 352 S / ISBN N. 978-3-033-01173-1 www.-. o

Mehr

PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG

PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG GEWÄHLTE MITGLIEDER 07.07.2015 Manuel Weise Fara FMB anwesend Jessica Wolfinger Fara FMB anwesend Fara

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort

Mehr

INHALTSÜBERSICHT ZUM AUTOR BALL BLEIBEN

INHALTSÜBERSICHT ZUM AUTOR BALL BLEIBEN INHALTSÜBERSICHT BUCH ZUM AUTOR DANK EINLEITUNG INHALTSÜBERSICHT VII IX XI XIII XV BALL BLEIBEN XXI a) Unternehmensführung XXI b) Unternehmensgewinn XXI c) Unternehmerische Prozesse optimieren XXI d) Unternehmerisches

Mehr

Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision

Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision Peter Kartscher Bruno Rossi Daniel Suter Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision Systematischer Überblick für Wirtschaftsprüfer, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Schulthess ^ 2013 Geleitwort

Mehr

Anti-Aging FAQ. Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten

Anti-Aging FAQ. Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten Anti-Aging FAQ Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten Inhaltsverzeichnis I. Was können Anti-Aging-Produkte leisten? S 4 II. Was ist das Besondere an den LR Anti-Aging-Produkten? S 4 III. PowerLIFT

Mehr

Adolf Riede. Mathematik für Biologen. Eine Grundvorlesung. Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen.

Adolf Riede. Mathematik für Biologen. Eine Grundvorlesung. Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen. 9vieweg Adolf Riede Mathematik für Biologen Eine Grundvorlesung Mit 120 Abbildungen und zahlreichen durchgerechneten Beispielen IX I Zahlen 1 1.1 Anzahlen 1 1.2 Reelle Zahlen 8 1.3 Dokumentation von Meßwerten

Mehr

Microsoft Office Project Das offizielle Trainingsbuch

Microsoft Office Project Das offizielle Trainingsbuch Microsoft Office Project 2003 - Das offizielle Trainingsbuch Machen Sie sich fit für Project 2003 1. Auflage Microsoft Office Project 2003 - Das offizielle Trainingsbuch schnell und portofrei erhältlich

Mehr

Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts

Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts Schweizer Schriften zum Handels und Wirtschaftsrecht Band 274 Herausgegeben von Prof. Dr. Peter Forstmoser Dr. iur. Silvan Hauser, Rechtsanwalt Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts Inhaltsübersicht

Mehr

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2012

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2012 Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2012 Mittwoch, 07.03.2012 ab 09:00 h Ausgabe der Kursunterlagen Grundlagen der Emulgiertechnik I. 10:00 10:10 h Begrüßung und Einführung Prof. Dr.-Ing. H.P. Schuchmann,

Mehr

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) Einführung 1

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) Einführung 1 INHALTSÜBERSICHT Vorwort Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) V XXIII Einführung 1 A. Gegenstand der Untersuchung 1 B. Ziel der Untersuchung 2 C. Gang der Untersuchung 2 D. Terminologie

Mehr

Aufkleber der Gruppe:

Aufkleber der Gruppe: Praxis 9 Theorie Bewertung.doc Situation: Theorie A e m e F g e ng nom ne ol n: A nm e r k ung : D i e g e s t e l l t e n A u f g a be n w e r d e n n a c h d e n a k t u e l l g ü l t i g e n L e h r

Mehr