INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE"

Transkript

1 INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

2 Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné Dvefie koufiotûsné RÛzné druhy prosklení ObloÏkové zárubnû Protihlukové dvefie Dvefie s v plní odlehãená dfievotfiísková deska Interiérové zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním svûtlíkem Dvere plné Dvere presklené Celosklenené dvere Dvere s rámãekmi z masívneho dreva Dvere jedno a dvojkrídlové Dvere poïiarne odolné Dvere posuvné Dvere odolné proti prieniku dymu Rôzne druhy presklení ObloÏkové zárubne Protihlukové dvere Dvere s v plàou odºahãená drevotriesková doska Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a boãn m svetlíkom SÓLO PRO VA E DVE E!

3 O spoleãnosti O spoloãnosti SOLODOOR a.s. je ãeská spoleãnost, která byla zaloïena jako nástupnická organizace divize Dfievafiské v roby SOLO Su ice a. s. V roce 1998 byla zahájena v roba interiérov ch dvefií s roãním objemem 15 tisíc kusû. V souãasné dobû vyrábí spoleãnost SOLODOOR a. s. více neï interiérov ch dvefií. Od roku 2004 se stala spoleãnost také v robcem obloïkov ch zárubní. Od je spoleãnost SOLODOOR a. s. drïitelem certifikátu ISO integrovaného systému fiízení dle norem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoleãnosti DET NORSKE VERITAS. Spoleãnost SOLODOOR a. s. nadále upevàuje svoji pozici pfiedního v robce a dodavatele interiérov ch dvefií a obloïkov ch zárubní. S na imi v robky se mûïete setkat nejenom v tuzemsku, ale i v zahraniãí. SOLODOOR a.s. je ãeská spoloãnosè, ktorá bola zaloïená ako nástupnícka organizácia divízie Drevárskej v roby SOLO Su ice a.s. V roku 1998 bola zapoãatá v roba interiérov ch dverí s roãn m objemom 15 tisíc kusov. V súãasnej dobe vyrába spoloãnosè SOLODOOR a.s. viac ako interierov ch dverí. Od roku 2004 sa stala spoloãnosè aj v robcom obloïkov ch zárubní. Od je spoloãnosè SOLODOOR a.s. drïiteºom certifikátu ISO integrovaného systému riadenia podºa noriem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoloãnosti DET NORSKE VERITAS. SpoloãnosÈ SOLODOOR a.s. naìalej upevàuje svoju pozíciu popredného v robcu a dodávateºa interiérov ch dverí a obloïkov ch zárubní. S na imi v robkami sa moïôte stretnúè nielen v tuzemsku, ale aj v zahraniãí. v roba dvefií a obloïkov ch zárubní se neustále zvy uje a modernizuje v roba dverí a obloïkov ch zárubní sa neustále zvy uje a modernizuje vedení spoleãnosti vedenie spoloãnosti v robní závod SOLODOOR a. s. v robn závod SOLODOOR a. s.

4 Interiérové dvefie otoãné rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm ez dvefimi s papírovou vo tinou Rez dverami s papierovou vo tinou za pfiíplatek dodáváme dvefie atypick ch rozmûrû jak na ífiku, tak na v ku rám dvefií je vyroben z kvalitního smrkového dfieva, v rozích je zpevnûn, aby nedocházelo k provû ení dvefií dvefie jsou pevné a lehké v plà dvefií je zpevnûná papírová vo tina, nebo odlehãená dfievotfiísková deska, u dvefií poïárnû odoln ch je v plà poïárnû odolná dfievotfiísková deska ez dvefimi s odlehãenou dfievotfiískouvou deskou Rez dverami s odºahãenou drevotrieskovou doskou Levé a pravé dvefie ªavé a prave dvere povrch dvefií: lakovan (lakovaná dfievovláknitá deska MDF) u dvefií LAMINATE CPL fólie povrch je vysoce odoln proti odûru prosklené dvefie jsou standardnû dodávány se sklem kûra ãirá, lze dodat dal í druhy skla dvefie OTAVA nejsou dodávány se sklem kûra ãirá a kûra bronzová dvefie jsou bûïnû vybaveny obyãejn m zámkem, lze dodat WC zámek, vloïkov zámek (rozteã 72 mm), u dvefií poïárnû odoln ch je vloïkov zámek s rozteãí 90 mm. levé dvefie ºavé dvere pravé dvefie pravé dvere dvefie jsou dodávány se 3 stfiíbrn mi panty, lze dodat panty zlaté a bronzové Dodávaná skla dvefie lze podfiíznout 2 cm, dvefie poïárnû odolné 5 cm plné dvefie a dvefie poïárnû odolné dodáváme téï jako protihlukové do obloïkové nebo ocelové zárubnû vãetnû prahu dvefie poïárnû odolné v obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné ãinãila bronz ãinãila bronz ãinãila ãirá ãinãila ãíra flutesmatt flutesmatt dvefie jsou baleny s ochrann mi rohy nebo s ochrann mi podéln mi rohy (dvefie fiady SOLO, STYL. SONG, OTAVA, DPO) dvefie urãené do obkladu ocelové zárubnû OOZ musí mít hloubku zádlabu 80 mm místo bûïn ch 60 mm. Nutno prostudovat informaãní leták. grossfield grossfield kûra bronz kôra bronz kûra ãirá kôra ãíra dvefie i obloïkové zárubnû lze dodat v atypickém provedení dle moïnosti v roby Interiérové dvefie posuvné mastercarre mastercarre masterpoint masterpoint satinato satinato kromû dvefií poïárnû odoln ch lze jakékoli dvefie dodat jako posuvné na stûnu vãetnû garn Ïe a pfiíslu enství nebo jako posuvné do stavebního pouzdra

5 Interiérové dvere otoãné bílá CPL fólie biela CPL fólie bílá MDF biela MDF rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm za príplatok dodávame dvere atypick ch rozmerov ako na írku, tak na v ku buk CPL fólie buk CPL fólie buk MDF buk MDF rám dverí je vyroben z kvalitného smrekového dreva, v rohoch je spevnen, aby nedochádzalo k preveseniu dverí dvere sú pevné a ºahké v plà dverí je spevnená papierová vo tina, alebo odºahãená drevotriesková doska, u dverí poïiarne odoln ch je v plà poïiarne odolná drevotriesková doska dub CPL fólie dub CPL fólie ol e CPL fólie ol a CPL fólie tfie eà CPL fólie ãere Àa CPL fólie javor CPL fólie javor CPL fólie rumunská tfie eà rumunská ãere Àa CPL fólie dub MDF dub MDF ol e MDF ol a MDF tfie eà MDF ãere Àa MDF javor MDF javor MDF rumunská tfie eà rumunská ãere Àa MDF povrch dverí: lakovan (lakovaná drevovláknitá doska MDF) u dverí LAMINATE CPL fólia povrch je vysoko odoln proti oderu presklené dvere sú tandartne dodávané zo sklom kôra ãíra, dajú sa dodaè ìal ie druhy skla dvere OTAVA nie sú dodávané zo sklom kôra ãíra a kôra bronzová dvere sú beïne vybavené obyãajn m zámkom, dá sa dodaè WC zámok, vloïkov zámok (rozpätie 72mm), pri dverách poïiarne odoln ch je vloïkov zámok s rozpätím 90mm dvere sú dodávané s 3 strieborn mi pántami, dajú sa dodaè pánty zlaté a bronzové dvere sa dajú podrezaè 2cm, dvere poïiarne odolné 5cm plné dvere a dvere poïiarne odolné dodávame tieï ako protihlukové do obloïkovej, alebo ocelovej zárubne vrátane prahu Dvere poïiarne odolné v obloïkovej zárubni SOLO dodávame ako dvere odolné proti prieniku dymu. dvere sú balené s ochrann mi rohmi, alebo s ochrann mi pozdæïnymi rohmi (dvere rady SOLO, STYL, SONG, OTAVA, DPO) Dvere do obkladu oceºovej zárubne OOZ musí maè hæbku zádlabu 80 mm. Je bezpodmieneãne nutno dodrïaè podmienky v informaãnom letáku. dvere aj obloïkové zárubne sa dajú dodaè v atypickom prevedení podºa moïnosti v roby Interiérové dvere posuvné okrem dverí poïiarne odoln ch sa dajú akékoºvek dvere dodaè ako posuvné na stenu vrátane garniïe a príslu enstva, alebo ako posuvné do stavebného puzdra

6 SOLO modelová fiada modelová rada Léty provûfiená znaãka, kvalita, elegance a tradice. Rokmi preverená znaãka, kvalita, elegancia a tradícia. posuvné dvefie posuvné dvere

7 SOLO III. SOLO XVIII. SOLO XXI. SOLO IV. SOLO XIX. SOLO II. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK SOLO V. SOLO I. SOLO XIV. SOLO XV. SOLO XX. KLERMONT SOLO VIII. SOLO IX. SOLO X. SOLO VII. SOLO VI. MONTY SOLO XVI. SOLO XI. SOLO XII. SOLO XIII. SOLO XVII. li ta ã. 1 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 1 Verglasung + Kassetten li ta ã. 1 nalepovací die Leiste Nr. 1 zum Aufkleben li ta ã. 2 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 2 Verglasung + Kassetten li ta ã. 2 nalepovací die Leiste Nr. 2 zum Aufkleben li ta ã. 3 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 3 Verglasung + Kassetten li ta ã. 3 nalepovací die Leiste Nr. 3 zum Aufkleben li ta ã. 4 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 4 Verglasung + Kassetten li ta ã. 4 nalepovací die Leiste Nr. 4 zum Aufkleben Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SOLO lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SOLO sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky dvefií SOLO jsou vyrobeny z masívního dfieva. Pro rámeãky KLASIK je urãena pouze li ta ã.1. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky dverí SOLO sú vyrobené z masívneho dreva. Pre rámãeky KLASIK je urãená iba li ta ã.1. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Interiérové dvefie modelová fiada SOLO Interiérové dvere modelová rada SOLO

8 Tato pfiijemná melodie se mûïe rozeznít i u Vás. Táto prijemná melódia sa môïe rozoznieè aj u Vás. SONG modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

9 SONG I. SONG II. SONG III. SONG IV. SONG V. SONG VI. SONG VII. SONG XXI. SONG XXII. SONG XXIII. SONG XXIV. SONG XXV. SONG XXVI. SONG XXVII. SONG XXVIII. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SONG lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SONG sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z MDF obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z MDF obalované CPL fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie SONG s povrchem CPL fólie lze dodat v dezénu ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky pri dverách s povrchom lakovan m sú vyrobené z MDF obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z MDF obalovanej CPL fóliou. Pri dverách LAMINATE tvorí povrch CPL fólia, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere SONG s povrchom CPL fólia moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada SONG Interiérové dvere modelová rada SONG

10 STYL modelová fiada modelová rada Spojení jednoduché linie s pohledem do minulého století. Spojenie jednoduchej línie s pohºadom do minulého storoãia. posuvné dvefie posuvné dvere

11 STYL I. STYL II. STYL III. STYL IV. STYL V. STYL VI. STYL VII. STYL VIII. STYL IX. STYL X. STYL XI. STYL XII. STYL XIII. STYL XIV. STYL XV. STYL XVI. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie STYL lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere STYL sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie STYL lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere STYL moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada STYL Interiérové dvere modelová rada STYL

12 modelová fiada modelová rada OTAVA PrÛzraãná voda ze umavské fieky Otavy osvûïí i Vá domov. Priezraãná voda zo umavskej rieky Otavy osvieïi aj Vá domov. posuvné dvefie posuvné dvere

13 OTAVA I OTAVA II OTAVA III OTAVA IV OTAVA V OTAVA VI OTAVA VII OTAVA XI OTAVA XII OTAVA XIII OTAVA XIV OTAVA XV OTAVA XXI OTAVA XXII OTAVA XXIII OTAVA XXIV OTAVA XXV li ta ã. 3 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 3 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta zasklívací pro dvefie lakovaná MDF li ta kazetová pro dvefie lakovaná MDF li ta nalepovací pro dvefie lakovaná MDF Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie OTAVA lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere OTAVA sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné! ). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie OTAVA lze vyrobit jako prosklené, kazetové nebo s nalepovacími rámeãky. Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z masivního dfieva. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Lze dodat jakékoli sklo dle nabídky kromû kûry ãiré a bronzové. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere OTAVA sa dajú vyrobiè ako presklené, kazetové, alebo s nalepovacími rámãekmi. Rámãeky pri dverách s lakovan m povrchom sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z masívneho dreva. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dá sa dotaè akékoºvek sklo podºa ponuky okrem kôry ãírej a bronzovej. Interiérové dvefie modelová fiada OTAVA Interiérové dvere modelová rada OTAVA

14 Spojení dfieva a bezpeãnosti pfiiná í do Va eho domova klid a jistotu. Spojenie dreva a bezpeãnosti priná a do Vá ho domova kºud a istotu. POÎÁRNù ODOLNÉ modelová fiada modelová rada

15 30 Vás na e dvefie ochrání pfied poïárem! min.vás na e dvere ochránia pred poïiarom! Varianty dvefií poïárnû odoln ch s nalepovacími rámeãky. Varianty dverí poïiarne odoln ch s nalepovacími rámãekmi. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK 2/3 2/3 + 1/3 3/3 KLERMONT 2/3 2/3 + 1/3 3/3 MONTY 2/3 2/3 + 1/3 3/3 li ta ã. 1 nalepovací li ta ã. 2 nalepovací li ta ã. 3 nalepovací Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku PoÏární odolnost EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie poïárnû odolné lze dodat se samozavíraãem. Dvefie poïárnû odolné lze opatfiit nalepovacími rámeãky. Dvefie poïárnû odolné (v poïárnû odolné obloïkové zárubni SOLO, vãetnû pevného dfievûného prahu) je moïné dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 37 db. Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2 db. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40 db, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie poïárnû odolné lze dodat v dezénu CPL ofiech. V obloïkové zárubni SOLO lze dodat jako koufiotûsné. PoÏiarna odolnosè EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmery vyrában ch dverí. jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere poïiarne odolné sa dajú dodaè so samozatváraãom. Dvere poïiarne odolné sa dajú vybaviè nalepovacími rámãekmi. Dvere poïiarne odolné (v poïiarne odolnej obloïkovej zárubni SOLO, vrátane pevného dreveného prahu) je moïné dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 37dB. Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere poïiarne odolné moïno dodaè i v dezénu CPL orech. V obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie poïárnû odolné Interiérové dvere poïiarnû odolné

16 Tak jako rám a obraz tvofií nerozluãnou dvojici, stejnû tak zárubeà dokáïe spoleãnû s dvefimi vytvofiit harmonick celek a vyjádfiit Vá Ïivotní styl. Tak ako rám a obraz tvoria nerozluãnú dvojicu, tak isto zárubàa dokáïe spolu s dverami vytvoriè harmonick celok a vyjadriè tak Vá Ïivotn t l. HLADKÉ modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

17 plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie HLADKÉ lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere HLADKÉ sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre drokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). ofiech CPL fólie orech CPL fólie Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm prosklené dvefie se nevyrábí v rozmûru 110 / 197 cm Plné dvefie (v obloïkové zárubni SOLO a vãetnû pevného dfievûného prahu) lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahem 32dB (v suvn práh li ta mechanicky zajíïdûjící do spodní strany dvefií pfii jejich otevfiení). Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2dB. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40dB, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie hladké lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197 cm presklené dvere sa nevyrábajú v rozmere 110 / 197 cm Plné dvere (v obloïkovéj zárubni SOLO a vrátane pevného dreveného prahu) sa dajú dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahom 32dB (v suvn prah li ta mechanicky sa zasúvajúca do spodnej strany dverí pri ich otvorení). Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere hladké moïno dodaè i v dezénu CPL orech. Interiérové dvefie hladké Interiérové dvere hladké

18 Spolehlivost Originalita Nápaditost Elegance Trvanlivost SpoºahlivosÈ Originalita NápaditosÈ Elegancie TrvanlivosÈ SONET modelová fiada modelová rada

19 SONET I SONET II SONET III Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm Plá È dfievotfiísková deska s CPL fólií v dezénech bílá, buk, dub, ol e, tfie eà, javor, rumunská tfie eà, ofiech Dvefie SONET jsou dodávány standardnû s kalen m sklem tlou Èky 8 mm FLOAT ãir, za pfiíplatek lze také dodat: PLANIBEL (bronz, ed, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm Masív s povrchom CPL fólia v dezénoch biela, buk, dub, jel a, ãere Àa, javor, rumunská ãere Àa, orech. Dvere SONET sú dodávané tandardne so zakalen m sklom o hrúbke 8 mm FLOAT ãir, za príplatok moïno dodaè PLANIBEL (bronz, siv, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Interiérové dvefie modelová fiada SONET Interiérové dvere modelová rada SONET

20 OBLOÎKOVÉ ZÁRUBNù

21 obloïka pantová obkládka pántová obloïka zámková obkládka zámková ostûní ostenie ostûní ostenie zdivo murivo zdivo murivo kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà obloïková zárubeà do stavebního otvoru obloïková zárubàa do stavebného otvoru obloïka krycí obkládka krycia obklad ocelové zárubnû obklad ocelovej zárubne obloïka krycí obkládka krycia Rozmûry dvefií cm Rozmery dverí cm ífika stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) írka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) V ka stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) V ka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) 60/197 70/197 80/197 90/ / / Stavební otvory Stavebné otvory ObloÏkové zárubnû v raznû zlep í vzhled interiéru. ObloÏkové zárubnû jsou vyrobeny z dfievotfiískové desky, povrch pro dvefie lakované je vysokotlaká fólie, pro dvefie LAMINATE CPL fólie dvoutáhlové závûsy, protiplech, tûsnûní. ObloÏkové zárubnû lze dodat i v dezénu bílá pór. Minimální ífika stûny je 60 mm, maximální 500 mm (stavitelnost obloïky u ífiky zdi 60 a 70 mm je 0 mm +10 mm, od ífiky zdi 80 mm je mm). Panty dvefií a obloïkov ch zárubní lze dodat stfiíbrné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubnû dodáváme i jako poïárnû odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubnû dodáváme v provedení OOZ obklad ocelové zárubnû. ObloÏkové zárubnû jsou baleny v kartonov ch krabicích. ObloÏkové zárubnû se instalují na dokonãené zdivo a podlahy. ObloÏkové zárubne v razne zlep ia vzhºad interiéru. ObloÏkové zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, povrch pre dvere lakované je vysokotlaká fólia, pre dvere LAMINATE CPL fólia dvojtiahlové závesy, protiplech, tesnenie. ObloÏkové zárubne sa dajú dodaè aj v dezéne biela pór. Minimálna írka steny je 60mm, maximálna 500mm (staviteºnosè obloïky pri irke steny 60 a 70mm je 0mm + 10mm, od írky steny 80mm je mm). Pánty dverí a obloïkov ch zárubní sa dajú dodaè strieborné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubne dodávame aj ako poïiarne odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubne dodávame v prevedení OOZ obklad ocelovej zárubne. ObloÏkové zárubne sú balené v kartónov ch krabiciach. ObloÏkové zárubne sa in talujú na dokonãené murivo a podlahy. ObloÏkové zárubnû SOLO ObloÏkové zárubne SOLO

22 NADSVùTLÍKY

23 nadsvûtlík nadsvetlík boãní svûtlík lev boãn svetlík ºav boãní svûtlík prav boãn svetlík prav 2 boãní svûtlíky 2 boãné svetlíky nadsvûtlík boãní svûtlík lev nadsvetlík boãn svetlík ºav nadsvûtlík boãní svûtlík prav nadsvetlík boãn svetlík prav nadsvûtlík 2 boãní svûtlíky nadsvetlík 2 boãné svetlíky Typ Typ Popis Popis V ka stavebního otvoru V ka stavebného otvoru Tlou Èka stûny Hrúbka steny MoÏné ífiky stavebních otvorû pro rûzné typy svûtlíkû (cm) MoÏné írky stavebn ch otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm) 70, 80, 90, , , , 235, 250 NS I nadsvûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I P boãní svûtlík prav do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I L boãní svûtlík lev do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS II 2x boãní svûtlík do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / , 90, 125, 145 / 197 NBS I P NBS I L NBS II nadsvûtlík a boãní svûtlík prav do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a boãní svûtlík lev do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a 2x boãní svûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 Tabulka rozmûrû Tabuºka rozmerov S povrchem z vysokotlaké fólie pro dvefie s povrchem lakovaná MDF a z CPL fólie pro dvefie LAMINATE. Svûtlíky se dodávají standardnû se sklem kûra ãirá. Minimální ífika stûny je 80 mm, maximální 450 mm, stavitelnost -5 mm +15 mm. V zeleném rámeãku jsou pouïitelné jmenovité rozmûry dvefií odpovídající stavebním otvorûm. S povrchom z vysokotlakej fólie pre dvere s povrchom lakovaná MDF a z CPL fólie pre dvere LAMINATE. Svetlíky sa dodávajú tandartne so sklom kôra ãíra. Minimálna írka steny je 80mm, maximálna 450mm, staviteºnosè mm. V zelenom rámãeku tabuºky sú pouïiteºné rozmery dverí pre stavebné otvory. Zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním nadsvûtlíkem Zárubne s nadsvetlíkem a boãn m nadsvetlíkem

24 SOLODOOR a.s. NádraÏní 166, Su ice âeská republika tel.: fax:

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008 Inhalt Vorwort 1 I. Dramatische Ethik was ist das? 5 II. Menschliches Handeln in seiner dramatischen Wirkungsgeschichte 11 1. Von der Grundspannung im Wesen der Freiheit 11 2. Der Kampf ums Dasein 14 3.

Mehr

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000.

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000. Eigene Emissionen der Oberbank AG Zinsanpassungen und Bekanntmachungen 2009-2014 ISIN: AT000B112701 Der Nominalzinssatz für die Periode vom 29.12.2014 bis einschließlich 26.3.2015 für die Oberbank Schuldverschreibung

Mehr

Anhangsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Literaturverzeichnis. Einleitung 1

Anhangsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Literaturverzeichnis. Einleitung 1 Vorwort Inhaltsverzeichnis Anhangsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis VII IX XXV XXVII XXIX XXXI Einleitung 1 1. Kapitel: Management externer Anwälte als Teil des

Mehr

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV INHALTSÜBERSICHT VII Inhaltsübersicht Vorwort... V Inhaltsübersicht... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XIX Tabellenverzeichnis... XXIII Zusammenfassung...

Mehr

Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel Aktien Schweiz

Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel Aktien Schweiz Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel n Schweiz Anhang 1 Berechnungen...I 1.1 Optionspreisberechnung... I 1.2 Renditeberechnungen...II 1.3 Risikomasse...IV 1.4 Bewertung der Strategien...VI

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort... 5. Abkürzungsverzeichnis... 7. Inhaltsübersicht... 13

Inhaltsübersicht. Vorwort... 5. Abkürzungsverzeichnis... 7. Inhaltsübersicht... 13 Vorwort... 5 Abkürzungsverzeichnis... 7 Inhaltsübersicht... 13 A. Was verbirgt sich hinter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Ein Überblick und allgemeine Grundlagen... 19 I. mit beschränkter

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Hoeren. IT-Vertragsrecht. Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de. Leseprobe zu. Praxis-Lehrbuch

Hoeren. IT-Vertragsrecht. Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de. Leseprobe zu. Praxis-Lehrbuch Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Leseprobe zu Hoeren IT-Vertragsrecht Praxis-Lehrbuch 2007, Lexikonformat, brosch., ISBN 978-3-504-42049-9 Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln www.otto-schmidt.de

Mehr

Codebuch Inhaltsanalyse

Codebuch Inhaltsanalyse Codebuch Inhaltsanalyse 1 Allgemeine Angaben zum Fernsehsender... IV 1.1 Name des Fernsehsenders... IV 1.2 Organisationsform... IV 1.3 Programmangebot... IV 1.4 Verbreitung... IV 1.5 Marktanteil... IV

Mehr

Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse

Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse Ein erfolgreicher Kinofilm adaptiert häufig eine Romanvorlage oder ein Theaterstück. Beispiele hierfür sind mannigfaltig. Dass generell jedem

Mehr

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet).

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). Aufgabe 0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). 1. i) Wie ist die Darstellung von 50 im Zweier =Komplement? ii) Wie ist die Darstellung von 62 im Einer =Komplement?

Mehr

8* Microsoft. Project 2010. Das offizielle Trainingsbuch. Microsoft Press

8* Microsoft. Project 2010. Das offizielle Trainingsbuch. Microsoft Press 8* Microsoft Project 2010 Das offizielle Trainingsbuch Microsoft Press Über die Autoren IX Microsoft Project 2010 - ein Überblick XI Neue Funktionen XII Fazit". XIV Das Menüband anpassen Dynamische Elemente

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis.... V XV XXVII XXXI Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte Einführung I. Vorüberlegung: Der Ideenschutz... 1 II.

Mehr

Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de

Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Leseprobe zu Heuser/Theile (Hrsg.) IFRS-Handbuch Einzel und Konzernabschluss 5. neu bearbeitete Auflage, 2012, 1520 Seiten, gebunden, 16 x 24cm ISBN 978

Mehr

a) Das europäische Verbraucherleitbild... 34 aa) Rechtsprechung des EuGH... 34 bb) Die Ansicht des europäischen Gesetzgebers...

a) Das europäische Verbraucherleitbild... 34 aa) Rechtsprechung des EuGH... 34 bb) Die Ansicht des europäischen Gesetzgebers... Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Einleitung und Gang der Untersuchung... 1 Kapitel 2 Systematische Einordnung der Begriffe Vertriebskosten und Abschlusskosten... 7 A. Bestandteile einer Versicherungsprämie...

Mehr

Referat GSM. (Titellogo I ) GSM Referat. I Quelle: de.wikipedia.org/w/index.php?title=datei:gsmlogo.svg&page=1&filetimestamp=20101214161121

Referat GSM. (Titellogo I ) GSM Referat. I Quelle: de.wikipedia.org/w/index.php?title=datei:gsmlogo.svg&page=1&filetimestamp=20101214161121 Copyright 14.1.2013 (Titellogo I ) GSM Referat I Quelle: de.wikipedia.org/w/index.php?title=datei:gsmlogo.svg&page=1&filetimestamp=20101214161121 Dominic Bregesbauer/1AHWIL 14.01.2013 1 Inhalt GSM Referat...

Mehr

1. Angaben zur Identität des Emittenten bzw. des ursprünglichen Emittenten bestehender, mit Stimmrechten ausgestatteter Aktien ii :

1. Angaben zur Identität des Emittenten bzw. des ursprünglichen Emittenten bestehender, mit Stimmrechten ausgestatteter Aktien ii : DE DE DE Standardformulare für die Mitteilung des Erwerbs oder der Veräußerung bedeutender Beteiligungen an Stimmrechten oder an Finanzinstrumenten sowie für die Mitteilung der Market-Making-Tätigkeiten

Mehr

DIE SOZIALE SICHERHEIT DER TELEARBEITER

DIE SOZIALE SICHERHEIT DER TELEARBEITER IRMGARD KÜFNER-SCHMITT DIE SOZIALE SICHERHEIT DER TELEARBEITER STELLUNG UND SCHUTZ DER TELEARBEITER IM ARBEITS- UND SOZIALRECHT VERLAG RENE F. WILFER Inhaltsverzeichnis V Abkürzungsverzeichnis XIX Literaturverzeichnis

Mehr

Katalog 2008 Katalog Catalogue. í n u t o a. s l u n c. v á š D o d a v a t e l S T Í N Í C Í t e c h n i k y

Katalog 2008 Katalog Catalogue. í n u t o a. s l u n c. v á š D o d a v a t e l S T Í N Í C Í t e c h n i k y i s Katalog 2008 Katalog Catalogue í n u t o a s l u n c 100% design a 100% spolehlivost 100% design UND 100% ZUVERLäSSIGKEIT 100% design and 100% RELIABILITY v á š D o d a v a t e l S T Í N Í C Í t e

Mehr

Universität Passau. Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Prof. Dr. Carola Jungwirth. Seminararbeit

Universität Passau. Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Prof. Dr. Carola Jungwirth. Seminararbeit Universität Passau Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Prof. Dr. Carola Jungwirth Seminararbeit "E-Recruiting und die Nutzung von Social Media zur Rekrutierung von externen

Mehr

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von HS-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Bonn, 29.11.2001 Folien als PDF-File zum download zur Verfügung.

Mehr

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky a hadice z PVC s příslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 24 Bezhalogenové trubky a hadice s příslušenstvím Bezhalogenové rúrky s príslušenstvom

Mehr

Vertriebskostentransparenz bei Versicherungsprodukten

Vertriebskostentransparenz bei Versicherungsprodukten Versicherungswissenschaft in Berlin Schriftenreihe des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität

Mehr

n Die wichtigsten Lehrbücher zum Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Strafrecht

n Die wichtigsten Lehrbücher zum Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Strafrecht Jetzt alles online, unter anderem: Speziell für Hochschulen Medicus, Schuldrecht Musielak, Grundkurs ZPO Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht Rengier, Strafrecht Besonderer Teil Hüffer, Gesellschaftsrecht

Mehr

Multi-Channel-Retailing

Multi-Channel-Retailing Hanna Schramm-Klein Multi-Channel-Retailing Verhaltenswissenschaftliche Analyse der Wirkung von Mehrkanalsystemen im Handel Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Joachim Zentes Deutscher Universitäts-Verlag

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis...

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... V XIII XXXI XXXIX 1. Kapitel: Überblick über die Berichtigungstatbestände... 1 2. Kapitel: Auslöser für strafrechtliche

Mehr

Preisliste w a r e A u f t r a g 8. V e r t r b 8. P C K a s s e 8. _ D a t a n o r m 8. _ F I B U 8. O P O S 8. _ K a s s a b u c h 8. L o h n 8. L e t u n g 8. _ w a r e D n s t l e t u n g e n S c h

Mehr

Tabelle TVöD / VKA. Anlage A zu 15 TVöD - Tarifgebiet West - (gültig ab 1. Januar 2009)

Tabelle TVöD / VKA. Anlage A zu 15 TVöD - Tarifgebiet West - (gültig ab 1. Januar 2009) Anlage 2 Tabelle TVöD / VKA Anlage A zu 15 TVöD (gültig ab 1. Januar 2009) Entgeltgruppe 15Ü 4.642,22 5.145,66 5.622,60 5.940,57 6.014,76 15 3.639,58 4.038,10 4.186,48 4.716,41 5.119,16 5.384,13 1) 14

Mehr

Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktiengesellschaften

Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktiengesellschaften Grenzüberschreitende Umstrukturierung von Europäischen Aktiengesellschaften Steuerliche Konsequenzen in Deutschland und Großbritannien Von Dipl.-Ök. Dr. Carsten Lange ERICH SCHMIDT VERLAG INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

The Royal Bank of Scotland plc (errichtet in Schottland mit beschränkter Haftung unter der Nummer SC090312 nach den Companies Acts 1948 to 1980)

The Royal Bank of Scotland plc (errichtet in Schottland mit beschränkter Haftung unter der Nummer SC090312 nach den Companies Acts 1948 to 1980) 18. November 2014 The Royal Bank of Scotland plc (errichtet in Schottland mit beschränkter Haftung unter der Nummer SC090312 nach den Companies Acts 1948 to 1980) NACHTRAG GEMÄSS 16 ABS. 1 WERTPAPIERPROSPEKTGESETZ

Mehr

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends.

Jetzt auch als E-Journal 5 / 2013. www.productivity-management.de. Besuchen Sie uns: glogistikprozesse. Logistiktrends. Jv J -J J J -J -J L L L L L 5 v- - v Nv - v v- IN 868-85 x OUCTIV % G - IN 868-85 L v JN868-85 I J 6 8-85 v- IN 8 -- IZ G T 5 ß G T 68-8 Fä ßvU 8V G T % IN G L ßv ß J T NLGTTGI 5 V IV Fx v v V I ö j L

Mehr

Der Basistarif der privaten Krankenversicherung

Der Basistarif der privaten Krankenversicherung Versicherungswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main Band 25 Begründet von Herausgeber Professor Dr. Wolfgang Müller Professor Dr. Manfred Wandt Der Basistarif der privaten Krankenversicherung

Mehr

SEANCE ART Design Balcárek

SEANCE ART Design Balcárek SEANCE ART SEANCE ART Design Balcárek Séance Art is a new line of conference seating. It has been designed to combine a modern, smart style, high level of chair robustness and use value. Building on the

Mehr

Die Auflösung von Aktienfonds

Die Auflösung von Aktienfonds Björn Zollenkop Die Auflösung von Aktienfonds Eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt it einem Geleitwort von Prof. Dr. Wolfgang Harbrecht GABLER RESEARCH IX Inhaltsübersicht Geleitwort

Mehr

Konfigurieren von Microsoft Windows Vista - Original Microsoft Training für Examen 70-620

Konfigurieren von Microsoft Windows Vista - Original Microsoft Training für Examen 70-620 Konfigurieren von Microsoft Windows Vista - Original Microsoft Training für Examen 70-620 Microsoft Press V Inhaltsverzeichnis Einführung Hardwarevoraussetzungen Softwarevoraussetzungen Verwenden der CD

Mehr

Vereinbarung über gewählte Einzelkunden-Kontentrennung. geschlossen zwischen. als Clearingmitglied. (nachfolgend "Clearingmitglied") und

Vereinbarung über gewählte Einzelkunden-Kontentrennung. geschlossen zwischen. als Clearingmitglied. (nachfolgend Clearingmitglied) und Vereinbarung über gewählte Einzelken-Kontentrennung geschlossen zwischen als Clearingmitglied (nachfolgend "Clearingmitglied") als Non-Clearingmitglied (nachfolgend "Non-Clearingmitglied") als Registrierten

Mehr

Klassiker zum Thema Dynamische Kompetenzen und Geschäftsbeziehungen

Klassiker zum Thema Dynamische Kompetenzen und Geschäftsbeziehungen Bezeichnung der Lehrveranstaltung: deutscher und englischer Titel Readings in Dynamic Capabilities and Relationships Klassiker zum Thema Dynamische Kompetenzen und Geschäftsbeziehungen Häufigkeit des Angebots

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Literaturverzeichnis...XXV. Abkürzungsverzeichnis... XLI. 1. Kapitel - Einleitung...1

Inhaltsverzeichnis. Literaturverzeichnis...XXV. Abkürzungsverzeichnis... XLI. 1. Kapitel - Einleitung...1 Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis...XXV Abkürzungsverzeichnis... XLI 1. Kapitel - Einleitung...1 1.1. Überschussbeteiligung...5 1.2. Rückkaufswerte...8 1.3. Transparenz durch Beratung und Information...9

Mehr

Die nachhaltige Investmentrevolution

Die nachhaltige Investmentrevolution Joachim H. Böttcher, Christian Klasen, Sandy Röder Die nachhaltige Investmentrevolution Neue Entwicklungen, Motive und Trends aus Sicht institutioneller Investoren A 257342 Verlag Dr. Kovac Hamburg 2009

Mehr

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Nr. 18/2011 vom 02. Mai 2011 Entgelte für die postgradualen Weiterbildungsstudiengänge des IMB Institute of Management Berlin der Hochschule

Mehr

Analyse der Vorteilhaftigkeit. Leasing und kreditfinanziertem. Michael Beigler. Eine Untersuchung unter Berücksichtigung. 4Ü Springer Gabler RESEARCH

Analyse der Vorteilhaftigkeit. Leasing und kreditfinanziertem. Michael Beigler. Eine Untersuchung unter Berücksichtigung. 4Ü Springer Gabler RESEARCH Michael Beigler Analyse der Vorteilhaftigkeit zwischen Leasing und kreditfinanziertem Kauf Eine Untersuchung unter Berücksichtigung von Investoren, Leasinggesellschaften und Banken Mit einem Geleitwort

Mehr

Die zweckmäßige Gesellschaftsform

Die zweckmäßige Gesellschaftsform S. Buchwald/Tiefenbacher/Dernbach Die zweckmäßige Gesellschaftsform nach Handels- und Steuerrecht von Rechtsanwalt Dr. Erhard Tiefenbacher Heidelberg und Rechtsanwalt Jürgen Dernbach Heidelberg 5., nauhearbeitete

Mehr

Arbortext IsoDraw 7.2 Foundation mit CADprocess

Arbortext IsoDraw 7.2 Foundation mit CADprocess Arbortext IsoDraw 7.2 Foundation mit CADprocess Überblick Kursnummer Kursdauer TRN-2276 T 4 Tage In diesem Kurs erlernen Sie grundlegende und erweiterte Zeichnungsvorgänge von Arbortext IsoDraw. Dieser

Mehr

Hochschule Heilbronn Technik Wirtschaft Informatik

Hochschule Heilbronn Technik Wirtschaft Informatik Hochschule Heilbronn Technik Wirtschaft Informatik Studiengang Electronic Business (EB) Diplomarbeit (280000) Evaluierung und Einführung eines Web Content Management Systems bei einem internationalen und

Mehr

Unfallversicherung: AUB

Unfallversicherung: AUB Unfallversicherung: AUB Kommentar zu den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) mit Sonderbedingungen von Wolfgang Grimm 5. Auflage Unfallversicherung: AUB Grimm schnell und portofrei erhältlich

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis

Inhaltsübersicht. Vorwort Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis Inhaltsübersicht Vorwort Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis V XI XVII Einleitung 1 I. Wirtschaft und Insolvenz 13 II. Wirksame Risikovorsorge durch Gläubiger und Schuldner 25 III. Der rechtliche Rahmen

Mehr

Das befristete Arbeitsverhältnis in Theorie & Praxis

Das befristete Arbeitsverhältnis in Theorie & Praxis Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen Law for Private and Public Enterprises Band / Volume 5 Alexander J.P. Ertl Dr. iur. Das befristete Arbeitsverhältnis in Theorie & Praxis Unter Berücksichtigung

Mehr

.wvw. Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren deutscher Lebensversicherungsunternehmen auf Basis einer Jahresabschlußanalyse.

.wvw. Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren deutscher Lebensversicherungsunternehmen auf Basis einer Jahresabschlußanalyse. Passauer Reihe Risiko, Versicherung und Finanzierung Band 15 Herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard Kromschröder Prof. Dr. Jochen Wilhelm Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren deutscher Lebensversicherungsunternehmen

Mehr

Time-Management für Anwälte

Time-Management für Anwälte Time-Management für Anwälte Digitale Assistenten, Checklisten, Virtuelle Büros und andere nützliche Arbeitstechniken von Prof. Dr. Benno Heussen, Dr. Markus Junker 3., überarbeitete und ergänzte Auflage

Mehr

Haushaltsbuch Jänner 2013

Haushaltsbuch Jänner 2013 Haushaltsbuch Jänner 2013 Di 1 Mi 2 Do 3 Fr 4 Sa 5 So 6 Mo 7 Di 8 Mi 9 Do 02 Fr 11 Sa 12 So 13 Mo 14 Di 15 Mi 16 Do 17 Fr 28 Sa 19 So 20 Mo 21 Di 22 Mi 23 Do 24 Fr 25 Sa 26 So 27 Mo28 Di 29 Mi 30 Do 31

Mehr

Die Statusbestimmung in der gesetzlichen

Die Statusbestimmung in der gesetzlichen Denis Hedermann Krankenversicherungsschutz in der modernen Gesellschaft Die Statusbestimmung in der gesetzlichen Krankenversicherung Literaturverzeichnis 1 Einleitung A. Historischer Ausgangspunkt und

Mehr

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service

Ich bin der SirWiss. Der SWM Service I SW D SWM S L K K, F I a Ü ü a SWM S-. S S a B ü a W: a, ä. S a S W Z. V S a? Da I U U. E I S-. Gaa ü W, GEZ Fa a - a Laaa. U a I a, S a a U a ö. G Ea S: aü SWM. Da ä K Pa Ma R. W a ü S a: I K a C Caé

Mehr

Vorwort... V Inhaltsverzeichnis... XI Autorenverzeichnis... XXIX TEIL I GRUNDLAGEN DES SPORTMARKETINGS

Vorwort... V Inhaltsverzeichnis... XI Autorenverzeichnis... XXIX TEIL I GRUNDLAGEN DES SPORTMARKETINGS XI Vorwort... V... XI Autorenverzeichnis... XXIX TEIL I GRUNDLAGEN DES SPORTMARKETINGS Peter Rohlmann/Gerhard Schewe AKTUELLE ENTWICKLUNGEN UND TENDENZEN IM SPORTMARKETING 1 Sport als Wirtschaftsfaktor

Mehr

Henriette von Breitenbuch. Karl Leben und (1869-1941) Peter Lans Internationaler der Wissenschaften

Henriette von Breitenbuch. Karl Leben und (1869-1941) Peter Lans Internationaler der Wissenschaften Henriette von Breitenbuch Karl Leben und (1869-1941) Peter Lans Internationaler der Wissenschaften Inhaltsverzeichnis A. Karl Neumeyers Leben I. Einleitung 15 Kindheit und Jugend 17 1. Herkunft und Familie

Mehr

Nicolas Heidtke. Das Berufsbild des Spielervermittlers im professionellen Fußball

Nicolas Heidtke. Das Berufsbild des Spielervermittlers im professionellen Fußball Nicolas Heidtke Das Berufsbild des Spielervermittlers im professionellen Fußball Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung der Berufsgruppe unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen und des Einflusses

Mehr

Guter Rat bei Insolvenz

Guter Rat bei Insolvenz Beck-Rechtsberater Guter Rat bei Insolvenz Problemlösungen für Schuldner und Gläubiger Von Prof. Dr. jur. Hans Haarmeyer, Bonn, unter Mitarbeit von Christian Stoll, M. A., Hannover 3. aktualisierte Auflage

Mehr

Inhaltsverzeichnis. I Samba-Grundlagen 1. 1 Einleitung... 3

Inhaltsverzeichnis. I Samba-Grundlagen 1. 1 Einleitung... 3 ix I Samba-Grundlagen 1 1 Einleitung... 3 2 ErsteSchritte... 11 2.1 Samba FähigkeitenundVorteile... 11 2.2 DasServer-Message-Block-Protokoll... 14 2.3 UnterschiedezwischenSamba2und3... 16 2.4 WelcheVersionistdierichtige?...

Mehr

Münchner Juristische Beiträge Band 56. Georgios Dionysopoulos

Münchner Juristische Beiträge Band 56. Georgios Dionysopoulos Münchner Juristische Beiträge Band 56 Georgios Dionysopoulos Werbung mittels elektronischer Post, Cookies und Location Based Services: Der neue Rechtsrahmen Eine komparative Betrachtung der elektronischen

Mehr

Gliederung mit Überblick über die ZKA-Standpunkte

Gliederung mit Überblick über die ZKA-Standpunkte Z E N T R A L E R K R E D I T A U S S C H U S S MITGLIEDER: BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN VOLKSBANKEN UND RAIFFEISENBANKEN E.V. BERLIN BUNDESVERBAND DEUTSCHER BANKEN E.V. BERLIN BUNDESVERBAND ÖFFENTLICHER

Mehr

Havarie-Grosse Regeln IVR

Havarie-Grosse Regeln IVR Havarie-Grosse Regeln IVR Regel I Havarie-Grosse Havarie-Grosse liegt vor, wenn angesichts von aussergewöhnlichen Umständen vernünftigerweise Opfer gebracht und/oder Kosten aufgewendet worden sind, um

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis... Symbolverzeichnis... Abbildungsverzeichnis... Tabellenverzeichnis...

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis... Symbolverzeichnis... Abbildungsverzeichnis... Tabellenverzeichnis... Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... Symbolverzeichnis... Abbildungsverzeichnis... Tabellenverzeichnis... XV XIX XXI XXV A. Einordnung und Problemstellung... 1 I. Einleitung... 1 II. Komplexität

Mehr

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen

Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/3465 25.09.2014 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung Abgeordnete Dorothea Frederking (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Status

Mehr

Forschen und Wissen - Wirtschaftswissenschaften. Thilo Edinger. Cafeteria-Systeme

Forschen und Wissen - Wirtschaftswissenschaften. Thilo Edinger. Cafeteria-Systeme Forschen und Wissen - Wirtschaftswissenschaften Thilo Edinger Cafeteria-Systeme Ein EDY-gestützter Ansatz zur Gestaltung der Arbeitnehmer-Entlohnung D 29 (Diss. Universität Erlangen-Nürnberg) GCA-Verlag

Mehr

Inhaltsverzeichnis. I Samba-Grundlagen 1. II NetBIOS und Netzwerkumgebung 33. 1 Einleitung... 3

Inhaltsverzeichnis. I Samba-Grundlagen 1. II NetBIOS und Netzwerkumgebung 33. 1 Einleitung... 3 ix I Samba-Grundlagen 1 1 Einleitung... 3 2 ErsteSchritte... 11 2.1 Samba FähigkeitenundVorteile... 11 2.2 DasServer-Message-Block-Protokoll... 14 2.3 UnterschiedezwischenSamba2und3... 16 2.4 Samba4.0

Mehr

Tarif Superschutz Pfefferminzia Versicherung AG. Kriterien Typ Erfüllt Antworten Bemerkung Erfüllt Antworten Bemerkung Erfüllt Antworten Bemerkung

Tarif Superschutz Pfefferminzia Versicherung AG. Kriterien Typ Erfüllt Antworten Bemerkung Erfüllt Antworten Bemerkung Erfüllt Antworten Bemerkung [Produktscoring]: Komposit [Bereich]: Haftpflichtversicherung / Private Haftpflicht / Familie Erstellt am: 13.05.2015 Das Produktscoring umfasst einen Kriterienkatalog, der alle wesentlichen Produktaspekte

Mehr

AKTION BILDUNGSINFORMATION

AKTION BILDUNGSINFORMATION AKTION BILDUNGSINFORMATION Lernen und Arbeiten im Ausland Freiwilligendienste - Praktika Sprachkurse Au-Pair - Freiwilligenarbeit - Work & Travel Farmstays Tel. 0711 220 21 30 Fax 0711 220 21 40 Mail info@abi-ev.de

Mehr

REZ 01 TECHNISCHE DOKUMENTATION ERDUNGS UND BELASTUNGSWIDERSTÄNDE IHRE ZUFRIEDENHEIT DURCH INNOVATIONEN PERFEKTE LÖSUNGEN UND PERFEKTEN PARTNER

REZ 01 TECHNISCHE DOKUMENTATION ERDUNGS UND BELASTUNGSWIDERSTÄNDE IHRE ZUFRIEDENHEIT DURCH INNOVATIONEN PERFEKTE LÖSUNGEN UND PERFEKTEN PARTNER REZ 01 EN ISO 9001: 2000 TECHNISCHE DOKUMENTATION ERDUNGS UND BELASTUNGSWIDERSTÄNDE IHRE ZUFRIEDENHEIT DURCH INNOVATIONEN PERFEKTE LÖSUNGEN UND PERFEKTEN PARTNER Bild 1: Widerstände zur Erdung mit Sperrisolatoren

Mehr

Die Rolle des juristischen Beraters in der Mediation

Die Rolle des juristischen Beraters in der Mediation Frauke Prengel Die Rolle des juristischen Beraters in der Mediation Das Zusammenspiel der charakteristischen Berater- und Mediationsmerkmale Verlag Dr. Kovac Hamburg 2009 XI INHALTSVERZEICHNIS: TEIL 1:

Mehr

A. Rahmenbedingungen und Datenschutzorganisation. Verhältnis von Compliance-Funktion, Risikomanagement. Datenschutz.

A. Rahmenbedingungen und Datenschutzorganisation. Verhältnis von Compliance-Funktion, Risikomanagement. Datenschutz. Inhaltsverzeichnis A. Rahmenbedingungen und Datenschutzorganisation I. II. 1 Verhältnis von Compliance-Funktion, Risikomanagement und Datenschutz 3 Compliance 3 Risikomanagement 5 Datenschutz 6 Bearbeitung

Mehr

Geleitwort... Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis...

Geleitwort... Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Inhaltsverzeichnis Geleitwort................................................... Vorwort..................................................... Inhaltsverzeichnis.............................................

Mehr

Unternehmens- und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht

Unternehmens- und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht Unternehmens- und Anteilsbewertung im Gesellschaftsrecht Zur Barabfindung ausscheidender Gesellschafter von Prof. Dr. Bernhard Großfeld Münster 3. neubearbeitete Auflage Juristische Gesamtbibüothek Technische

Mehr

IBA-Students (Master Level) specialising in the field of Management and Marketing.

IBA-Students (Master Level) specialising in the field of Management and Marketing. Bezeichnung der Lehrveranstaltung: deutscher und englischer Titel Beratung und Business Model Innovation Introduction to Consulting and Business Model Innovation Häufigkeit des Angebots der Lehrveranstaltung:

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis Verzeichnis der Beispielblöcke Verzeichnis der Begriffsblöcke Abkürzungs-und Akronym Verzeichnis * XXVII

Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis Verzeichnis der Beispielblöcke Verzeichnis der Begriffsblöcke Abkürzungs-und Akronym Verzeichnis * XXVII Vorwort VII Inhaltsverzeichnis XI Abbildungsverzeichnis XIX Verzeichnis der Beispielblöcke XXIII Verzeichnis der Begriffsblöcke XXV Abkürzungs-und Akronym Verzeichnis * XXVII A Grundlagen 1 A.l Lernziele

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Literaturverzeichnis... XVII. A. Ziel der Arbeit... 1

Inhaltsverzeichnis. Literaturverzeichnis... XVII. A. Ziel der Arbeit... 1 Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis... XVII A. Ziel der Arbeit... 1 B. Ehe- und Familienbild in Gesellschaft und Recht... 3 I. Überblick über die Geschichte des iranischen Familienrechts... 7 II. Ehe

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Inhalt. Abkürzungsverzeichnis... Einleitung...

Inhaltsverzeichnis. Inhalt. Abkürzungsverzeichnis... Einleitung... Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... Einleitung... XVII XXV I. Bundesrecht 1. Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz VAG) i. d. F. der Bek. vom

Mehr

Wertorientiertes Management von Kundenbeziehungen

Wertorientiertes Management von Kundenbeziehungen Horst-Florian Teja Jaeck Wertorientiertes Management von Kundenbeziehungen Berechnung des Customer Lifetime Value und Einsatz als Steuerungsgröße im CRM Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 Inhaltsverzeichnis

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Teil I VPN-Technologie... 1. Danksagungen... XIII

Inhaltsverzeichnis. Teil I VPN-Technologie... 1. Danksagungen... XIII Danksagungen... XIII Einführung... XV Aufbau dieses Buchs... XV Die Begleit-CD... XVIII Weitere Informationsquellen... XVIII Konventionen... XIX Hinweisarten... XIX Typografische Konventionen... XIX Systemvoraussetzungen...

Mehr

Die Besteuerung von Optionsgeschäften

Die Besteuerung von Optionsgeschäften Die Besteuerung von Optionsgeschäften von Dipl.-Kfhn. Dr. jun Rainer Schick Rechtsanwalt 1998 Verlag DnOttoSchmidt Köln Inhaltsübersicht Vorwort Inhaltsverzeichnis., Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Mehr

Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis. Von der ZVS zu hochschulstart.de 1

Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis. Von der ZVS zu hochschulstart.de 1 Inhaltsübersicht Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V XI XIX 1. Kapitel Von der ZVS zu hochschulstart.de 1 2. Kapitel Bewerbung um einen Studienplatz in einem Bachelor-Studiengang (örtliches

Mehr

Geleitwort...V Vorwort...IX. Kapitel 1: Elemente einer Positionsbestimmung...1

Geleitwort...V Vorwort...IX. Kapitel 1: Elemente einer Positionsbestimmung...1 Inhaltsverzeichnis Geleitwort...V Vorwort...IX Kapitel1: ElementeeinerPositionsbestimmung...1 1.1 Einführung...3 1.2 ZudenKostenarbeitsbedingterErkrankungen...4 1.3 ArbeitsschutzundGesundheitsförderung...11

Mehr

Yvonne Höfer-Diehl. Hochs chulcontrolling. %ur Sicherung der Lehreffektivität

Yvonne Höfer-Diehl. Hochs chulcontrolling. %ur Sicherung der Lehreffektivität Yvonne Höfer-Diehl Hochs chulcontrolling %ur Sicherung der Lehreffektivität Verlag Dr. Kovac Hamburg 2014 XV Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis

Mehr

BBE media TRENDSTUDIE VERSICHERUNGEN. Jahrgang 2015. Branchenreport

BBE media TRENDSTUDIE VERSICHERUNGEN. Jahrgang 2015. Branchenreport BBE media Branchenreport TRENDSTUDIE VERSICHERUNGEN Jahrgang 2015 BBE media IMPRESSUM Herausgeber und verlag LPV Media GmbH Am Hammergraben 14 / D-56567 Neuwied Telefon +49(0)2631/ 879-400 www.bbe-media.de

Mehr

Systematik Europarecht (Eu) / ursprünglich Bestand der ehemaligen IVR-Bibliothek

Systematik Europarecht (Eu) / ursprünglich Bestand der ehemaligen IVR-Bibliothek Systematik Europarecht (Eu) / ursprünglich Bestand der ehemaligen IVR-Bibliothek I QUELLENSAMMLUNGEN A Allgemeine Textsammlungen des europäischen Rechts B Allgemeine Dokumentensammlungen europäischer Organisationen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. 1. Die Grundlagen des E-Business...1

Inhaltsverzeichnis. 1. Die Grundlagen des E-Business...1 XIII 1. Die Grundlagen des E-Business...1 1.1 Die Informationstechnik als Voraussetzung für die Net Economy...1 1.1.1 Die Entwicklung der Rechnerleistung...1 1.1.2 Die Kraft der Digitalisierung...3 1.1.3

Mehr

Virtuelle Private Netzwerke mit Windows Server 2003

Virtuelle Private Netzwerke mit Windows Server 2003 Joseph Davies, Elliot Lewis Virtuelle Private Netzwerke mit Windows Server 2003 Microsoft Press Danksagungen Einführung Aufbau dieses Buchs Die Begleit-CD Weitere Informationsquellen Konventionen Hinweisarten

Mehr

Stillhalteabkommen kreditgebender Banken

Stillhalteabkommen kreditgebender Banken Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht Band 310 Herausgegeben von Prof. Dr. Peter Forstmoser Dr. iur. Markus Wolf Stillhalteabkommen kreditgebender Banken Ein Beitrag zum Unternehmenssanierungsrecht

Mehr

Literaturverzeichnis. 1. Teil: Einleitung 1 1 Problemstellung und Ziel 1 2 Vorgehen und Aufbau 3 3 Abgrenzung 4

Literaturverzeichnis. 1. Teil: Einleitung 1 1 Problemstellung und Ziel 1 2 Vorgehen und Aufbau 3 3 Abgrenzung 4 Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Literaturverzeichnis XXXI Materialienverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 1. Teil: Einleitung 1 1 Problemstellung und Ziel 1 2 Vorgehen

Mehr

Buchführung und Jahresabschluss

Buchführung und Jahresabschluss Gottfried Bähr/Wolf F. Fischer-Winkelmann/ Stephan List Buchführung und Jahresabschluss 9., überarbeitete Auflage GABLER IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur 9. Auflage Vorwort zur 8. Auflage Vorwort zur

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Abkürzungsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. Einleitung 1

Inhaltsverzeichnis. Geleitwort. Abkürzungsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Tabellenverzeichnis. Einleitung 1 Geleitwort Vorwort Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis V VII XVII XIX XXI Einleitung 1 A. Wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund eines Bonusprogramms 7 I. Der Wandel vom

Mehr

1 Die IT Infrastructure Library 1

1 Die IT Infrastructure Library 1 xix 1 Die IT Infrastructure Library 1 1.1 ITIL ein erster Überblick................................. 2 1.2 Service Management Grundlegende Begriffe.................. 5 1.2.1 Dienstleistungen (Services)..........................

Mehr

Inhaltsverzeichnis. 1. Kapitel Einleitung. 2. Kapitel Die Selbstanzeige in der Beratungssituation: Was ist abzuklären? VII

Inhaltsverzeichnis. 1. Kapitel Einleitung. 2. Kapitel Die Selbstanzeige in der Beratungssituation: Was ist abzuklären? VII Vorwort... V Abkürzungsverzeichnis... XV Literaturauswahl... XXI 1. Kapitel Einleitung I. ZahlenundFakten... 1 II. Die Neuregelung der Selbstanzeige 2015........................... 3 2. Kapitel Die Selbstanzeige

Mehr

Beck-Rechtsberater im dtv Meine Rechte als Aktionär. dtv

Beck-Rechtsberater im dtv Meine Rechte als Aktionär. dtv Beck-Rechtsberater im dtv Meine Rechte als Aktionär dtv Beck-Rechtsberater Meine Rechte als Aktionär Praktisches Know-how für Neu- und Kleinaktionäre Von Daniela A. Bergdolt, Rechtsanwältin in München

Mehr

Kapitel 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen

Kapitel 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und Universitätsklinikum Aachen 204 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger ( ) Funkt.- Zweckbestimmung 2015 2014 2015 2013 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 06 106 Fachbereich Medizin der Rheinisch- Westfälischen Technischen Hochschule

Mehr

Konfigurieren von Microsoft Exchange Server 2010 - Original Microsoft Training für Examen 70-662 McLean /

Konfigurieren von Microsoft Exchange Server 2010 - Original Microsoft Training für Examen 70-662 McLean / Konfigurieren von Microsoft Exchange Server 2010 - Original Microsoft Training für Examen 70-662 Praktisches Selbststudium und Prüfungsvorbereitung von Ian McLean, Orin Thomas 1. Auflage Konfigurieren

Mehr

Compliance-Management für mittelständische Unternehmen

Compliance-Management für mittelständische Unternehmen Laura von Marnitz Compliance-Management für mittelständische Unternehmen Ein Modell für die Praxis Verlag Dr. Kovac Hamburg 2011 Vorwort Abbildungsverzeichnis VII XIX 1 Corporate Compliance - Chancen und

Mehr

Untersuchungen zum korrelationsbasierten Transitionsmodell in ANSYS CFD

Untersuchungen zum korrelationsbasierten Transitionsmodell in ANSYS CFD Masterarbeit Studiendepartment Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau Untersuchungen zum korrelationsbasierten Transitionsmodell in ANSYS CFD Michael Fehrs 04. Oktober 2011 VI Inhaltsverzeichnis Kurzreferat Aufgabenstellung

Mehr

Anti-Korruptions-Compliance

Anti-Korruptions-Compliance Mark Pieth Dr. iur., Professor an der Universität Basel Anti-Korruptions-Compliance Praxisleitfaden für Unternehmen Inhaltsverzeichnis Vorwort... V Dank... VI Inhaltsverzeichnis...VII Literaturverzeichnis...

Mehr

Die Lebensversicherung im Erb- und Erbschaftsteuerrecht

Die Lebensversicherung im Erb- und Erbschaftsteuerrecht Die Lebensversicherung im Erb- und Erbschaftsteuerrecht Bearbeitet von Birgit Eulberg, Michael Ott-Eulberg, Raymond Halaczinsky überarbeitet 2011. Taschenbuch. 247 S. Paperback ISBN 978 3 89952 467 3 Format

Mehr