INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE"

Transkript

1 INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

2 Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné Dvefie koufiotûsné RÛzné druhy prosklení ObloÏkové zárubnû Protihlukové dvefie Dvefie s v plní odlehãená dfievotfiísková deska Interiérové zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním svûtlíkem Dvere plné Dvere presklené Celosklenené dvere Dvere s rámãekmi z masívneho dreva Dvere jedno a dvojkrídlové Dvere poïiarne odolné Dvere posuvné Dvere odolné proti prieniku dymu Rôzne druhy presklení ObloÏkové zárubne Protihlukové dvere Dvere s v plàou odºahãená drevotriesková doska Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a boãn m svetlíkom SÓLO PRO VA E DVE E!

3 O spoleãnosti O spoloãnosti SOLODOOR a.s. je ãeská spoleãnost, která byla zaloïena jako nástupnická organizace divize Dfievafiské v roby SOLO Su ice a. s. V roce 1998 byla zahájena v roba interiérov ch dvefií s roãním objemem 15 tisíc kusû. V souãasné dobû vyrábí spoleãnost SOLODOOR a. s. více neï interiérov ch dvefií. Od roku 2004 se stala spoleãnost také v robcem obloïkov ch zárubní. Od je spoleãnost SOLODOOR a. s. drïitelem certifikátu ISO integrovaného systému fiízení dle norem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoleãnosti DET NORSKE VERITAS. Spoleãnost SOLODOOR a. s. nadále upevàuje svoji pozici pfiedního v robce a dodavatele interiérov ch dvefií a obloïkov ch zárubní. S na imi v robky se mûïete setkat nejenom v tuzemsku, ale i v zahraniãí. SOLODOOR a.s. je ãeská spoloãnosè, ktorá bola zaloïená ako nástupnícka organizácia divízie Drevárskej v roby SOLO Su ice a.s. V roku 1998 bola zapoãatá v roba interiérov ch dverí s roãn m objemom 15 tisíc kusov. V súãasnej dobe vyrába spoloãnosè SOLODOOR a.s. viac ako interierov ch dverí. Od roku 2004 sa stala spoloãnosè aj v robcom obloïkov ch zárubní. Od je spoloãnosè SOLODOOR a.s. drïiteºom certifikátu ISO integrovaného systému riadenia podºa noriem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoloãnosti DET NORSKE VERITAS. SpoloãnosÈ SOLODOOR a.s. naìalej upevàuje svoju pozíciu popredného v robcu a dodávateºa interiérov ch dverí a obloïkov ch zárubní. S na imi v robkami sa moïôte stretnúè nielen v tuzemsku, ale aj v zahraniãí. v roba dvefií a obloïkov ch zárubní se neustále zvy uje a modernizuje v roba dverí a obloïkov ch zárubní sa neustále zvy uje a modernizuje vedení spoleãnosti vedenie spoloãnosti v robní závod SOLODOOR a. s. v robn závod SOLODOOR a. s.

4 Interiérové dvefie otoãné rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm ez dvefimi s papírovou vo tinou Rez dverami s papierovou vo tinou za pfiíplatek dodáváme dvefie atypick ch rozmûrû jak na ífiku, tak na v ku rám dvefií je vyroben z kvalitního smrkového dfieva, v rozích je zpevnûn, aby nedocházelo k provû ení dvefií dvefie jsou pevné a lehké v plà dvefií je zpevnûná papírová vo tina, nebo odlehãená dfievotfiísková deska, u dvefií poïárnû odoln ch je v plà poïárnû odolná dfievotfiísková deska ez dvefimi s odlehãenou dfievotfiískouvou deskou Rez dverami s odºahãenou drevotrieskovou doskou Levé a pravé dvefie ªavé a prave dvere povrch dvefií: lakovan (lakovaná dfievovláknitá deska MDF) u dvefií LAMINATE CPL fólie povrch je vysoce odoln proti odûru prosklené dvefie jsou standardnû dodávány se sklem kûra ãirá, lze dodat dal í druhy skla dvefie OTAVA nejsou dodávány se sklem kûra ãirá a kûra bronzová dvefie jsou bûïnû vybaveny obyãejn m zámkem, lze dodat WC zámek, vloïkov zámek (rozteã 72 mm), u dvefií poïárnû odoln ch je vloïkov zámek s rozteãí 90 mm. levé dvefie ºavé dvere pravé dvefie pravé dvere dvefie jsou dodávány se 3 stfiíbrn mi panty, lze dodat panty zlaté a bronzové Dodávaná skla dvefie lze podfiíznout 2 cm, dvefie poïárnû odolné 5 cm plné dvefie a dvefie poïárnû odolné dodáváme téï jako protihlukové do obloïkové nebo ocelové zárubnû vãetnû prahu dvefie poïárnû odolné v obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné ãinãila bronz ãinãila bronz ãinãila ãirá ãinãila ãíra flutesmatt flutesmatt dvefie jsou baleny s ochrann mi rohy nebo s ochrann mi podéln mi rohy (dvefie fiady SOLO, STYL. SONG, OTAVA, DPO) dvefie urãené do obkladu ocelové zárubnû OOZ musí mít hloubku zádlabu 80 mm místo bûïn ch 60 mm. Nutno prostudovat informaãní leták. grossfield grossfield kûra bronz kôra bronz kûra ãirá kôra ãíra dvefie i obloïkové zárubnû lze dodat v atypickém provedení dle moïnosti v roby Interiérové dvefie posuvné mastercarre mastercarre masterpoint masterpoint satinato satinato kromû dvefií poïárnû odoln ch lze jakékoli dvefie dodat jako posuvné na stûnu vãetnû garn Ïe a pfiíslu enství nebo jako posuvné do stavebního pouzdra

5 Interiérové dvere otoãné bílá CPL fólie biela CPL fólie bílá MDF biela MDF rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm za príplatok dodávame dvere atypick ch rozmerov ako na írku, tak na v ku buk CPL fólie buk CPL fólie buk MDF buk MDF rám dverí je vyroben z kvalitného smrekového dreva, v rohoch je spevnen, aby nedochádzalo k preveseniu dverí dvere sú pevné a ºahké v plà dverí je spevnená papierová vo tina, alebo odºahãená drevotriesková doska, u dverí poïiarne odoln ch je v plà poïiarne odolná drevotriesková doska dub CPL fólie dub CPL fólie ol e CPL fólie ol a CPL fólie tfie eà CPL fólie ãere Àa CPL fólie javor CPL fólie javor CPL fólie rumunská tfie eà rumunská ãere Àa CPL fólie dub MDF dub MDF ol e MDF ol a MDF tfie eà MDF ãere Àa MDF javor MDF javor MDF rumunská tfie eà rumunská ãere Àa MDF povrch dverí: lakovan (lakovaná drevovláknitá doska MDF) u dverí LAMINATE CPL fólia povrch je vysoko odoln proti oderu presklené dvere sú tandartne dodávané zo sklom kôra ãíra, dajú sa dodaè ìal ie druhy skla dvere OTAVA nie sú dodávané zo sklom kôra ãíra a kôra bronzová dvere sú beïne vybavené obyãajn m zámkom, dá sa dodaè WC zámok, vloïkov zámok (rozpätie 72mm), pri dverách poïiarne odoln ch je vloïkov zámok s rozpätím 90mm dvere sú dodávané s 3 strieborn mi pántami, dajú sa dodaè pánty zlaté a bronzové dvere sa dajú podrezaè 2cm, dvere poïiarne odolné 5cm plné dvere a dvere poïiarne odolné dodávame tieï ako protihlukové do obloïkovej, alebo ocelovej zárubne vrátane prahu Dvere poïiarne odolné v obloïkovej zárubni SOLO dodávame ako dvere odolné proti prieniku dymu. dvere sú balené s ochrann mi rohmi, alebo s ochrann mi pozdæïnymi rohmi (dvere rady SOLO, STYL, SONG, OTAVA, DPO) Dvere do obkladu oceºovej zárubne OOZ musí maè hæbku zádlabu 80 mm. Je bezpodmieneãne nutno dodrïaè podmienky v informaãnom letáku. dvere aj obloïkové zárubne sa dajú dodaè v atypickom prevedení podºa moïnosti v roby Interiérové dvere posuvné okrem dverí poïiarne odoln ch sa dajú akékoºvek dvere dodaè ako posuvné na stenu vrátane garniïe a príslu enstva, alebo ako posuvné do stavebného puzdra

6 SOLO modelová fiada modelová rada Léty provûfiená znaãka, kvalita, elegance a tradice. Rokmi preverená znaãka, kvalita, elegancia a tradícia. posuvné dvefie posuvné dvere

7 SOLO III. SOLO XVIII. SOLO XXI. SOLO IV. SOLO XIX. SOLO II. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK SOLO V. SOLO I. SOLO XIV. SOLO XV. SOLO XX. KLERMONT SOLO VIII. SOLO IX. SOLO X. SOLO VII. SOLO VI. MONTY SOLO XVI. SOLO XI. SOLO XII. SOLO XIII. SOLO XVII. li ta ã. 1 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 1 Verglasung + Kassetten li ta ã. 1 nalepovací die Leiste Nr. 1 zum Aufkleben li ta ã. 2 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 2 Verglasung + Kassetten li ta ã. 2 nalepovací die Leiste Nr. 2 zum Aufkleben li ta ã. 3 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 3 Verglasung + Kassetten li ta ã. 3 nalepovací die Leiste Nr. 3 zum Aufkleben li ta ã. 4 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 4 Verglasung + Kassetten li ta ã. 4 nalepovací die Leiste Nr. 4 zum Aufkleben Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SOLO lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SOLO sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky dvefií SOLO jsou vyrobeny z masívního dfieva. Pro rámeãky KLASIK je urãena pouze li ta ã.1. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky dverí SOLO sú vyrobené z masívneho dreva. Pre rámãeky KLASIK je urãená iba li ta ã.1. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Interiérové dvefie modelová fiada SOLO Interiérové dvere modelová rada SOLO

8 Tato pfiijemná melodie se mûïe rozeznít i u Vás. Táto prijemná melódia sa môïe rozoznieè aj u Vás. SONG modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

9 SONG I. SONG II. SONG III. SONG IV. SONG V. SONG VI. SONG VII. SONG XXI. SONG XXII. SONG XXIII. SONG XXIV. SONG XXV. SONG XXVI. SONG XXVII. SONG XXVIII. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SONG lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SONG sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z MDF obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z MDF obalované CPL fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie SONG s povrchem CPL fólie lze dodat v dezénu ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky pri dverách s povrchom lakovan m sú vyrobené z MDF obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z MDF obalovanej CPL fóliou. Pri dverách LAMINATE tvorí povrch CPL fólia, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere SONG s povrchom CPL fólia moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada SONG Interiérové dvere modelová rada SONG

10 STYL modelová fiada modelová rada Spojení jednoduché linie s pohledem do minulého století. Spojenie jednoduchej línie s pohºadom do minulého storoãia. posuvné dvefie posuvné dvere

11 STYL I. STYL II. STYL III. STYL IV. STYL V. STYL VI. STYL VII. STYL VIII. STYL IX. STYL X. STYL XI. STYL XII. STYL XIII. STYL XIV. STYL XV. STYL XVI. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie STYL lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere STYL sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie STYL lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere STYL moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada STYL Interiérové dvere modelová rada STYL

12 modelová fiada modelová rada OTAVA PrÛzraãná voda ze umavské fieky Otavy osvûïí i Vá domov. Priezraãná voda zo umavskej rieky Otavy osvieïi aj Vá domov. posuvné dvefie posuvné dvere

13 OTAVA I OTAVA II OTAVA III OTAVA IV OTAVA V OTAVA VI OTAVA VII OTAVA XI OTAVA XII OTAVA XIII OTAVA XIV OTAVA XV OTAVA XXI OTAVA XXII OTAVA XXIII OTAVA XXIV OTAVA XXV li ta ã. 3 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 3 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta zasklívací pro dvefie lakovaná MDF li ta kazetová pro dvefie lakovaná MDF li ta nalepovací pro dvefie lakovaná MDF Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie OTAVA lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere OTAVA sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné! ). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie OTAVA lze vyrobit jako prosklené, kazetové nebo s nalepovacími rámeãky. Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z masivního dfieva. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Lze dodat jakékoli sklo dle nabídky kromû kûry ãiré a bronzové. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere OTAVA sa dajú vyrobiè ako presklené, kazetové, alebo s nalepovacími rámãekmi. Rámãeky pri dverách s lakovan m povrchom sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z masívneho dreva. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dá sa dotaè akékoºvek sklo podºa ponuky okrem kôry ãírej a bronzovej. Interiérové dvefie modelová fiada OTAVA Interiérové dvere modelová rada OTAVA

14 Spojení dfieva a bezpeãnosti pfiiná í do Va eho domova klid a jistotu. Spojenie dreva a bezpeãnosti priná a do Vá ho domova kºud a istotu. POÎÁRNù ODOLNÉ modelová fiada modelová rada

15 30 Vás na e dvefie ochrání pfied poïárem! min.vás na e dvere ochránia pred poïiarom! Varianty dvefií poïárnû odoln ch s nalepovacími rámeãky. Varianty dverí poïiarne odoln ch s nalepovacími rámãekmi. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK 2/3 2/3 + 1/3 3/3 KLERMONT 2/3 2/3 + 1/3 3/3 MONTY 2/3 2/3 + 1/3 3/3 li ta ã. 1 nalepovací li ta ã. 2 nalepovací li ta ã. 3 nalepovací Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku PoÏární odolnost EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie poïárnû odolné lze dodat se samozavíraãem. Dvefie poïárnû odolné lze opatfiit nalepovacími rámeãky. Dvefie poïárnû odolné (v poïárnû odolné obloïkové zárubni SOLO, vãetnû pevného dfievûného prahu) je moïné dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 37 db. Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2 db. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40 db, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie poïárnû odolné lze dodat v dezénu CPL ofiech. V obloïkové zárubni SOLO lze dodat jako koufiotûsné. PoÏiarna odolnosè EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmery vyrában ch dverí. jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere poïiarne odolné sa dajú dodaè so samozatváraãom. Dvere poïiarne odolné sa dajú vybaviè nalepovacími rámãekmi. Dvere poïiarne odolné (v poïiarne odolnej obloïkovej zárubni SOLO, vrátane pevného dreveného prahu) je moïné dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 37dB. Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere poïiarne odolné moïno dodaè i v dezénu CPL orech. V obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie poïárnû odolné Interiérové dvere poïiarnû odolné

16 Tak jako rám a obraz tvofií nerozluãnou dvojici, stejnû tak zárubeà dokáïe spoleãnû s dvefimi vytvofiit harmonick celek a vyjádfiit Vá Ïivotní styl. Tak ako rám a obraz tvoria nerozluãnú dvojicu, tak isto zárubàa dokáïe spolu s dverami vytvoriè harmonick celok a vyjadriè tak Vá Ïivotn t l. HLADKÉ modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

17 plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie HLADKÉ lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere HLADKÉ sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre drokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). ofiech CPL fólie orech CPL fólie Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm prosklené dvefie se nevyrábí v rozmûru 110 / 197 cm Plné dvefie (v obloïkové zárubni SOLO a vãetnû pevného dfievûného prahu) lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahem 32dB (v suvn práh li ta mechanicky zajíïdûjící do spodní strany dvefií pfii jejich otevfiení). Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2dB. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40dB, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie hladké lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197 cm presklené dvere sa nevyrábajú v rozmere 110 / 197 cm Plné dvere (v obloïkovéj zárubni SOLO a vrátane pevného dreveného prahu) sa dajú dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahom 32dB (v suvn prah li ta mechanicky sa zasúvajúca do spodnej strany dverí pri ich otvorení). Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere hladké moïno dodaè i v dezénu CPL orech. Interiérové dvefie hladké Interiérové dvere hladké

18 Spolehlivost Originalita Nápaditost Elegance Trvanlivost SpoºahlivosÈ Originalita NápaditosÈ Elegancie TrvanlivosÈ SONET modelová fiada modelová rada

19 SONET I SONET II SONET III Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm Plá È dfievotfiísková deska s CPL fólií v dezénech bílá, buk, dub, ol e, tfie eà, javor, rumunská tfie eà, ofiech Dvefie SONET jsou dodávány standardnû s kalen m sklem tlou Èky 8 mm FLOAT ãir, za pfiíplatek lze také dodat: PLANIBEL (bronz, ed, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm Masív s povrchom CPL fólia v dezénoch biela, buk, dub, jel a, ãere Àa, javor, rumunská ãere Àa, orech. Dvere SONET sú dodávané tandardne so zakalen m sklom o hrúbke 8 mm FLOAT ãir, za príplatok moïno dodaè PLANIBEL (bronz, siv, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Interiérové dvefie modelová fiada SONET Interiérové dvere modelová rada SONET

20 OBLOÎKOVÉ ZÁRUBNù

21 obloïka pantová obkládka pántová obloïka zámková obkládka zámková ostûní ostenie ostûní ostenie zdivo murivo zdivo murivo kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà obloïková zárubeà do stavebního otvoru obloïková zárubàa do stavebného otvoru obloïka krycí obkládka krycia obklad ocelové zárubnû obklad ocelovej zárubne obloïka krycí obkládka krycia Rozmûry dvefií cm Rozmery dverí cm ífika stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) írka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) V ka stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) V ka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) 60/197 70/197 80/197 90/ / / Stavební otvory Stavebné otvory ObloÏkové zárubnû v raznû zlep í vzhled interiéru. ObloÏkové zárubnû jsou vyrobeny z dfievotfiískové desky, povrch pro dvefie lakované je vysokotlaká fólie, pro dvefie LAMINATE CPL fólie dvoutáhlové závûsy, protiplech, tûsnûní. ObloÏkové zárubnû lze dodat i v dezénu bílá pór. Minimální ífika stûny je 60 mm, maximální 500 mm (stavitelnost obloïky u ífiky zdi 60 a 70 mm je 0 mm +10 mm, od ífiky zdi 80 mm je mm). Panty dvefií a obloïkov ch zárubní lze dodat stfiíbrné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubnû dodáváme i jako poïárnû odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubnû dodáváme v provedení OOZ obklad ocelové zárubnû. ObloÏkové zárubnû jsou baleny v kartonov ch krabicích. ObloÏkové zárubnû se instalují na dokonãené zdivo a podlahy. ObloÏkové zárubne v razne zlep ia vzhºad interiéru. ObloÏkové zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, povrch pre dvere lakované je vysokotlaká fólia, pre dvere LAMINATE CPL fólia dvojtiahlové závesy, protiplech, tesnenie. ObloÏkové zárubne sa dajú dodaè aj v dezéne biela pór. Minimálna írka steny je 60mm, maximálna 500mm (staviteºnosè obloïky pri irke steny 60 a 70mm je 0mm + 10mm, od írky steny 80mm je mm). Pánty dverí a obloïkov ch zárubní sa dajú dodaè strieborné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubne dodávame aj ako poïiarne odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubne dodávame v prevedení OOZ obklad ocelovej zárubne. ObloÏkové zárubne sú balené v kartónov ch krabiciach. ObloÏkové zárubne sa in talujú na dokonãené murivo a podlahy. ObloÏkové zárubnû SOLO ObloÏkové zárubne SOLO

22 NADSVùTLÍKY

23 nadsvûtlík nadsvetlík boãní svûtlík lev boãn svetlík ºav boãní svûtlík prav boãn svetlík prav 2 boãní svûtlíky 2 boãné svetlíky nadsvûtlík boãní svûtlík lev nadsvetlík boãn svetlík ºav nadsvûtlík boãní svûtlík prav nadsvetlík boãn svetlík prav nadsvûtlík 2 boãní svûtlíky nadsvetlík 2 boãné svetlíky Typ Typ Popis Popis V ka stavebního otvoru V ka stavebného otvoru Tlou Èka stûny Hrúbka steny MoÏné ífiky stavebních otvorû pro rûzné typy svûtlíkû (cm) MoÏné írky stavebn ch otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm) 70, 80, 90, , , , 235, 250 NS I nadsvûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I P boãní svûtlík prav do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I L boãní svûtlík lev do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS II 2x boãní svûtlík do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / , 90, 125, 145 / 197 NBS I P NBS I L NBS II nadsvûtlík a boãní svûtlík prav do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a boãní svûtlík lev do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a 2x boãní svûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 Tabulka rozmûrû Tabuºka rozmerov S povrchem z vysokotlaké fólie pro dvefie s povrchem lakovaná MDF a z CPL fólie pro dvefie LAMINATE. Svûtlíky se dodávají standardnû se sklem kûra ãirá. Minimální ífika stûny je 80 mm, maximální 450 mm, stavitelnost -5 mm +15 mm. V zeleném rámeãku jsou pouïitelné jmenovité rozmûry dvefií odpovídající stavebním otvorûm. S povrchom z vysokotlakej fólie pre dvere s povrchom lakovaná MDF a z CPL fólie pre dvere LAMINATE. Svetlíky sa dodávajú tandartne so sklom kôra ãíra. Minimálna írka steny je 80mm, maximálna 450mm, staviteºnosè mm. V zelenom rámãeku tabuºky sú pouïiteºné rozmery dverí pre stavebné otvory. Zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním nadsvûtlíkem Zárubne s nadsvetlíkem a boãn m nadsvetlíkem

24 SOLODOOR a.s. NádraÏní 166, Su ice âeská republika tel.: fax:

8. BILDANHANG. Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera.

8. BILDANHANG. Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera. I 8. BILDANHANG Abb. 1: Giovanni Paciarelli, Plan des Fußbodens des Doms von Siena, 1884, Siena, Museo Dell Opera. Abb. 2: Abbildung des Hexagons unter der Kuppel mit Blick in den Altarraum (Isaakopfer

Mehr

Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation

Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Organisation I. Adresse Name, Firmierung Straße PLZ. Ort Land Fax Internet Hauptbranche II. Firmenprofil Angebotenes Portfolio Rechtsform Gründungsjahr Tochtergesellschaften

Mehr

I. II. I. II. III. IV. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. VI. I. II. I. II. III. I. II. I. II. I. II. I. II. III. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Mehr

Motivation im Betrieb

Motivation im Betrieb LUTZ VON ROSENSTIEL Motivation im Betrieb Mit Fallstudien aus der Praxis ROSENBERGER FACHVERLAG LEONBERG IX Vorbemerkung zur 11. Auflage Vorbemerkung zur 10. Auflage Empfehlungen für den Leser Zielsetzung

Mehr

1 3 0 4 0 6 0 9 0 9 0 9 0 7 0 8 0 1 0 2 0 7 0 6 0 9 0 0 0 5 0 6 0 9 0 6 0 0 0 0. 0 1. 0 1 0 8 0 6 0 6 0 9 0 5 0 6 0 4 0 7 0 8 0 6 0 7 0 4 0 8 0 6 0 6 0 6 0 3 0 2 0 9 0 2 0 1 0 6 0 8 0 4 0 7 0 5 0 5 0 8

Mehr

Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung

Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung Michael Angermäier Legasthenie - Verursachungsmomente einer Lernstörung Ein Liferaturbericht Beltz Verlag Weinheim und Basel Inhaltsverzeichnis Erster Teil: Begriffliche Klärungen j^. Problementfaltung

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV Digital-Technik Grundlagen und Anwendungen Teil IV Übersicht 10-11 10 Zeitabhängige binäre Schaltungen 10.1 B i s t a b i l e Kippstufen (Flipflops) 10.2 Zeitablaufdiagramme 1 0. 3 M o n o s t a b i l

Mehr

Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder?

Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Geisteswissenschaft Jacqueline Sprey Psychisch erkrankte Eltern. Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Bachelorarbeit Psychisch erkrankte Eltern Entwicklungsrisiko für betroffene Kinder? Jacqueline

Mehr

Die beruflichen Schulen in München

Die beruflichen Schulen in München Die beruflichen Schulen in Nr. I Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt 1. BFS Öffentliche Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe Amalienstr. 36, 80799 2. FAK Öffentliche Fachakademie für Fremdsprachenberufe

Mehr

XVIII " # 2013

XVIII  # 2013 XVIII 070002! : " # 2013 4 I (1704 1786 ) 11 (XVI XVII ) 12!" ( ) # (1704 1721 ) 13 $ 1721 1760 14 % & - (1760 1786 ) II $ " XVIII XIX 21! 1745 1760 22 ' - 144 1760 1784 23 ( $ -)" 163 - ( XVIII XIX )

Mehr

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008

Inhalt. Ausdruck vom 4.6.2008 Inhalt Vorwort 1 I. Dramatische Ethik was ist das? 5 II. Menschliches Handeln in seiner dramatischen Wirkungsgeschichte 11 1. Von der Grundspannung im Wesen der Freiheit 11 2. Der Kampf ums Dasein 14 3.

Mehr

Wegweiser. Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis

Wegweiser. Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis Wegweiser Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis Seite V IX XXIII XXXI Einleitung 1 Begriffe: Umwandlung - Verschmelzung - Spaltung - Vermögensübertragung - Formwechsel -

Mehr

Vorwort 5. Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt?

Vorwort 5. Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt? Inhalt Vorwort 5 I. Einleitung 13 Das bevorstehende Abenteuer II. Traum und Wirklichkeit 13 III. Kataster und Grundbuch 15 Was ist ein Grundstück? Wie wird es bezeichnet? In welchen Registern ist es vermerkt?

Mehr

Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009

Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009 Nachtrag Nr. 4 zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg vom 1.1.2009 15 wird wie folgt geändert: 15 Wahltarife Krankengeld Allgemeines I Die Betriebskrankenkasse bietet den in 53 Abs. 6 SGB V genannten

Mehr

GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG

GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG GESCHICHTE DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG VERSUCH EINER ERSTEN KRITISCHEN GESAMTDARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER ENGLISCHEN ERZIEHUNG VON BRUNO DRESSLER 1 9 2 8 SPRINGER FACHMEDIEN WIESBADEN GMBH KAPITEL V-VII

Mehr

II. Strategie 20 % 4. Eckpunkte der Konzernstrategie 5. Stand der Zielerreichung

II. Strategie 20 % 4. Eckpunkte der Konzernstrategie 5. Stand der Zielerreichung 1 Auswertungskriterien A. Lagebericht Grundlagen des Konzerns I. Struktur und Geschäftstätigkeit 40 % 1. Unternehmensstruktur, Geschäftsfelder, Standorte 2. Wesentliche Produkte und Dienstleistungen 3.

Mehr

Steuer=Kataster. Häuser= und Rustikal=

Steuer=Kataster. Häuser= und Rustikal= Staatsarchiv Landshut Steuer=Kataster des Marktes Perlesreith von 1808 Seite 1 Häuser= und Rustikal= Steuer=Kataster des Steuer=Districtes Markt Perlesreith im Landgericht Wolfstein im Rentamte Wolfstein

Mehr

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000.

Das Emissionsvolumen des Oberbank Cash Garant 26 2014-2019 beträgt EUR 50.000.000. Eigene Emissionen der Oberbank AG Zinsanpassungen und Bekanntmachungen 2009-2014 ISIN: AT000B112701 Der Nominalzinssatz für die Periode vom 29.12.2014 bis einschließlich 26.3.2015 für die Oberbank Schuldverschreibung

Mehr

Einführung in die Textverarbeitung mit Word. Flyer I

Einführung in die Textverarbeitung mit Word. Flyer I Flyer I Hausaufgabe für die vorlesungsfreie Zeit ( Semesterferien ): Bewerbung des Tag der offenen Tür der eigenen Einrichtung mithilfe eines Flyers 1 Im Sommersemester bewerben wir dann den Tag der offenen

Mehr

Neuere Deutsche Kunst

Neuere Deutsche Kunst Neuere Deutsche Kunst Oslo, Kopenhagen, Köln 1932. Rekonstruktion und Dokumentation von Markus Lörz 1. Auflage Neuere Deutsche Kunst Lörz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Mehr

Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP

Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP Bilanz-Handbuch Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP von Dr. Robert Winnefeld 5. Auflage Verlag C.H. Beck München 2015

Mehr

Nürnberg. Augsburg. München

Nürnberg. Augsburg. München IT T OIT-- @ ß 77 T -13- Fx-111 : F 121 : 121 -: 221 : 221 32 73 T -3- Tx: - I ö - L L T ä F ö F : x : - y - OIT (ß -F O- -- O: 3 : 1 ( y Jö J 2 OIT 3 L! T F: ß: : : : : I 1 x 22 ( x ö 1 - : F * F : @

Mehr

Inhaltsverzeichnis IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Inhaltsverzeichnis IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ IMMOBILIENFINANZIERUNG UND VERBRAUCHERSCHUTZ A. Ausgewählte Fragen aus dem Bereich des Verbraucherdarlehensrechts... 3 I. Anwendungsbereich... 3 II. Schriftform... 4 III. Angaben nach 492 Abs. 1 S. 5,

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis sverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis XIX XXV 1. Teil. Europarechtliche Grundlagen der Kfz-Haftpflichtversicherung A. Die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 2 B. Harmonisierung

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. A. Einleitung 1. B. Bundesrepublik Deutschland 9. I. Historische Entwicklungen 9

Inhaltsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. A. Einleitung 1. B. Bundesrepublik Deutschland 9. I. Historische Entwicklungen 9 Verena Keßler Unterhalts- und Erbansprüche des innerhalb einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft durch heterologe Insemination gezeugten Kindes im Rechtsvergleich mit Österreich, den Vereinigten Staaten

Mehr

Österreicher Ausländer QUELLEN

Österreicher Ausländer QUELLEN STATISTISCHES JAHRBUCH DER STADT WIEN - 1 27 Wohnbevölkerung im Alter von 2 bis 64 Jahren nach Bildungsstand 12 BEZIRKS- PORTRÄTS SchülerInnen in Bildungseinrichtungen 13/14 Personen je Wohnung 1 22. Wien

Mehr

A. Persönliche Daten der Ehegatten

A. Persönliche Daten der Ehegatten A. Persönliche Daten der Ehegatten I. Meine Daten 1. Nachname 2. sämtliche Vornamen 3. Straße (tatsächlicher Wohnsitz) 4. Postleitzahl 5. Ort 6. Staatsangehörigkeit II. Daten des Ehegatten 1. Nachname

Mehr

Bilanz-Handbuch. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bilanz-Handbuch Winnefeld wird vertrieben von beck-shop.de

Bilanz-Handbuch. 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bilanz-Handbuch Winnefeld wird vertrieben von beck-shop.de Bilanz-Handbuch Handels- und Steuerbilanz, Rechtsformspezifisches Bilanzrecht, Bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/US- GAAP von Dr. Robert Winnefeld 4., vollständig überarbeitete und erweiterte

Mehr

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist.

Euklides: Dedomena. Was gegeben ist. Euklides: Dedomena. (Die "Data" des Euklid) Was gegeben ist. Verzeichnis der Lehrsätze Dedomena Ins Deutsche übertragen von Dr. phil. Rudolf Haller mit Benützung von Euclidis Opera Omnia, ediderunt I.

Mehr

Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe.

Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe. Abbildung 1 (Lebensweise, K4) Grundriss des Klosters Der Sim ân in Syrien aus dem 5. Jh., aus: Braunfels, Wolfgang: Monasteries of western Europe. The architecture of the orders, London 1972, Abb. 7, S.

Mehr

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV

Digital-Technik. Grundlagen und Anwendungen. Teil IV Digital-Technik Grundlagen und Anwendungen Teil IV 1 Übersicht 10-11 10 Zeitabhängige binäre Schaltungen 10.1 Bistabile Kippstufen (Flipflops) 10.2 Zeitablaufdiagramme 10.3 Monostabile Kippstufen 10.4

Mehr

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2016 (vorläufig)

Programm Hochschulkurs Emulgiertechnik 2016 (vorläufig) Programm (vorläufig) Dienstag, 15.03.2016 ab 15:00 h ab 17:00 h ab 19:30 h Ausgabe der Kursunterlagen Stadtführung (optional) gemeinsames Abendessen (optional) Mittwoch, 16.03.2016 ab 08:00 h Ausgabe der

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Bearbeiterverzeichnis... XIII Abkürzungsverzeichnis... XV

Inhaltsverzeichnis. Vorwort... V Bearbeiterverzeichnis... XIII Abkürzungsverzeichnis... XV Eine große Veränderung des Fernabsatzrechts hat sich in dieser Neuauflage niedergeschlagen: Die Erweiterung des besonderen Schutzes der Verbraucher im Fernabsatz von Finanzdienstleistungen durch die Umsetzung

Mehr

Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal

Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal Prof. Dr. Dr. Bernhard Lachenmayr Neuhauserstr. 23 80331 München Sachkundelehrgang für Hygiene, Medizinprodukteaufbereitung und Qualitätsmanagement für Ärzte und erfahrenes Op-Personal zum Erwerb der Sachkenntnis

Mehr

Ökologischer Landbau und Bioprodukte

Ökologischer Landbau und Bioprodukte C.H. Beck Lebensmittelrecht Ökologischer Landbau und Bioprodukte Recht und Praxis von Kurt-Dietrich Rathke, Heinz-Joachim Kopp, Dipl. Ing. Agr. Dietmar Betz 2. Auflage Ökologischer Landbau und Bioprodukte

Mehr

Turnierspielplan 2014

Turnierspielplan 2014 Turnierspielplan 2014 TURNIERHINWEISE 1. Gespielt wird nach den DFB-Hallenfußballregeln und der gültigen Hallenspielordnung des WFV. 2. Die teilnehmenden Mannschaften müssen mindestens 15 Minuten vor der

Mehr

Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern

Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Stand: September 2015 Referent: Diplom-Finanzwirt Joachim Vogt Regierungsdirektor ASW Akademie für Steuerrecht und Wirtschaft des

Mehr

Besteuerung Internethandel

Besteuerung Internethandel Besteuerung Internethandel Steuerliche Fragen bei B2C Onlineshops Internethandel mit Endverbrauchern Veranstaltungsort: 06. Oktober 2015 in Würzburg 07. Oktober 2015 in Ingolstadt 07. Oktober 2015 in München

Mehr

Die Unternehmensumwandlung

Die Unternehmensumwandlung Leseprobe zu Schwedhelm Die Unternehmensumwandlung Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel, Einbringung 7. neu bearbeitete Auflage, 2012, 518 Seiten, gebunden, 14,5 x 21cm, inkl. Datenbank ISBN 978-3-504-62314-2

Mehr

Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe

Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe Frankfurter Reihe 24 Berufsunfähigkeit, Invalidität, Erwerbsminderung und ähnliche Begriffe Eine vergleichende Untersuchung mit Vorschlägen für Harmonisierungen Bearbeitet von Dr Alexander Hirschberg,

Mehr

maritimes Wohnen an der Lesum

maritimes Wohnen an der Lesum maritimes Wohnen an der 1 maritimes Wohnen an der Moderne Architektur trifft maritimes Leben. Die exklusiven Eigentumswohnungen "am fluss" bestechen durch ihre zeitlose Architektur und die klassisch klaren

Mehr

STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN

STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN STEPHANIE E. LANG EXCHANGE TRADED FUNDS ERFOLGSGESCHICHTE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN GLOBALER ÜBERBLICK UND NATIONALE ANALYSE DER STRUKTUR, PERFORMANCE, STEUERLICHEN BEHANDLUNG UND MARKTGEGEBENHEITEN VON ETFS

Mehr

iills Verlag Bauträgervertrag, Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung 3. Weimarer Fachgespräch vom 4.2. bis 6.2.2004

iills Verlag Bauträgervertrag, Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung 3. Weimarer Fachgespräch vom 4.2. bis 6.2.2004 Schriftenreihe des Evangelischen Siedlungswerkes in Deutschland e.v. Bauträgervertrag, Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung von der Planung bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens 3. Weimarer Fachgespräch

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Trentinaglia, HB Vermögensverwaltung im Kindschafts- und Sachwalterrecht VII

Inhaltsverzeichnis. Trentinaglia, HB Vermögensverwaltung im Kindschafts- und Sachwalterrecht VII Vorwort... V Abkürzungsverzeichnis... XIII I. Vertretung von Minderjährigen und erwachsenen geschäftsunfähigen Personen... 1 A. Schutz durch die Rechtsordnung... 1 II. Allgemeines zur Geschäftsunfähigkeit

Mehr

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV INHALTSÜBERSICHT VII Inhaltsübersicht Vorwort... V Inhaltsübersicht... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XIX Tabellenverzeichnis... XXIII Zusammenfassung...

Mehr

PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG

PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG PROTOKOLL DER SITZUNG DES FACHSCHAFTSRATES MASCHINENBAU DER OTTO-VON-GUERICKE- UNIVERSITÄT MAGDEBURG GEWÄHLTE MITGLIEDER 07.07.2015 Manuel Weise Fara FMB anwesend Jessica Wolfinger Fara FMB anwesend Fara

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Die Geschichte des Geldes Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 3.-7. Schuljahr Gabriela Rosenwald

Mehr

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Werner Schubert

PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften. Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Werner Schubert Öffentlichrechtliche Ausschüsse (1934-1938: Kommunalrecht. Sparkassenwesen. Bau- und Zwecksparen. Beamtenrecht) Volkswirtschaftliche Arbeitsgemeinschaften (1939-1943: Volkswirtschaftslehre. Geld und Kredit.

Mehr

Die Unternehmensumwandlung

Die Unternehmensumwandlung Die Unternehmensumwandlung Verschmelzung, Spaltung Formwechsel, Einbringung Bearbeitet von Dr. Rolf Schwedhelm 8., neu bearbeitete Auflage 2016. Buch. 544 S. Softcover ISBN 978 3 504 62322 7 Recht > Handelsrecht,

Mehr

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis Vorwort Abkürzungsverzeichnis V XV I. Zur Geschichte des Franchising 1. Die Herkunft des Wortes: 1 2. Die ersten amerikanischen Franchise-Systeme 1 3. Das moderne" Franchising des Dienstleistungszeitalters

Mehr

Inhalt. 1 Einführung in SharePoint Foundation 2010 1. 2 Navigieren in einer SharePoint-Website 17 XVIII

Inhalt. 1 Einführung in SharePoint Foundation 2010 1. 2 Navigieren in einer SharePoint-Website 17 XVIII Danksagungen Konventionen in diesem Buch Verwenden der Übungsdateien Softwarevoraussetzungen Die Übungsdateien installieren Verwenden der Übungsdateien Verwenden der WSP-Vorlagen Entfernen der WSP-Vorlagen

Mehr

Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision

Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision Peter Kartscher Bruno Rossi Daniel Suter Wirtschaftsprüfung - interne und externe Revision Systematischer Überblick für Wirtschaftsprüfer, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Schulthess ^ 2013 Geleitwort

Mehr

Ökologischer Landbau und Bioprodukte

Ökologischer Landbau und Bioprodukte Ökologischer Landbau und Bioprodukte Der Ökolandbau in Recht und Praxis von Kurt-Dietrich Rathke, Dipl. Ing. Agr. Britta Weitbrecht, Heinz-Joachim Kopp 1. Auflage Ökologischer Landbau und Bioprodukte Rathke

Mehr

INHALTSÜBERSICHT ZUM AUTOR BALL BLEIBEN

INHALTSÜBERSICHT ZUM AUTOR BALL BLEIBEN INHALTSÜBERSICHT BUCH ZUM AUTOR DANK EINLEITUNG INHALTSÜBERSICHT VII IX XI XIII XV BALL BLEIBEN XXI a) Unternehmensführung XXI b) Unternehmensgewinn XXI c) Unternehmerische Prozesse optimieren XXI d) Unternehmerisches

Mehr

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen

Schweizerdeutsch. Schlüssel zu den Übungen Züüü E Lm ü Fm Sw 2. v A Züüü Sw E Lm ü Fm m 2 Hö-CD (Ao-CD) öm Sü vo A B-S Fü S- w ü G. 14 Lko 2 Ao-CD S Hövä (Tx L) Sü Ü m ü 900 Foo Akk w m Sw M L Fom A4 / 352 S / ISBN N. 978-3-033-01173-1 www.-. o

Mehr

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: : Das Leben in einer mittelalterlichen Stadt Das komplette Material finden Sie hier: Download bei School-Scout.de Inhalt Seite Vorwort

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts

Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts Schweizer Schriften zum Handels und Wirtschaftsrecht Band 274 Herausgegeben von Prof. Dr. Peter Forstmoser Dr. iur. Silvan Hauser, Rechtsanwalt Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts Inhaltsübersicht

Mehr

Bekanntmachung von Satzungsänderungen

Bekanntmachung von Satzungsänderungen Bekanntmachung von Satzungsänderungen Aushang vom 12.05. 26.05.2010 1. Satzungsnachtrag der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 Die Satzung der atlas BKK ahlmann vom 01.01.2010 wird wie folgt geändert: Artikel

Mehr

Aufkleber der Gruppe:

Aufkleber der Gruppe: Praxis 9 Theorie Bewertung.doc Situation: Theorie A e m e F g e ng nom ne ol n: A nm e r k ung : D i e g e s t e l l t e n A u f g a be n w e r d e n n a c h d e n a k t u e l l g ü l t i g e n L e h r

Mehr

Inhalt. Danksagungen Konventionen in diesem Buch Verwenden der Übungsdateien. Hilfe erhalten und Feedback geben

Inhalt. Danksagungen Konventionen in diesem Buch Verwenden der Übungsdateien. Hilfe erhalten und Feedback geben Danksagungen Konventionen in diesem Buch Verwenden der Übungsdateien Softwa revora ussetzu ngen Die Übungsdateien installieren Verwenden der Übungsdateien Verwenden der WSP-Vorlagen Entfernen der WSP-Vorlagen

Mehr

Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungen der Fachzeitschriften und Entscheidungssammlungen Abkürzungen

Inhaltsverzeichnis Geleitwort Vorwort Inhaltsverzeichnis Abkürzungen der Fachzeitschriften und Entscheidungssammlungen Abkürzungen Geleitwort... 5 Vorwort... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 Abkürzungen der Fachzeitschriften und Entscheidungssammlungen... 15 Abkürzungen... 17 I. Kollektivvertragspartner... 19 II. Geltungsbereich... 20 1.

Mehr

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG GASTSPIELFÖRDERUNG THEATER I. VERGABEKRITERIEN 1. D i e g a s t i e r e n d e Gr u p p e k o m m t a u s e i n e m a n d e r e n B u n d e s l a n d. 2. D i e g e p l a n t

Mehr

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe *

Urlaubszeitung extra tipps extra wegweiser extra urlaub! ostseebad laboe * x Uz x x x! * 2015 D G J vä (F: 30) F ü A ü z! Fö Fö z D : T ü z Gä ö O E z, ü O! ä, jz, D F ü ö P D v T, Z z Gä N D V jz Dü, Zäz ä ö O T z N, z E A N ä A F/ v I J, T ü E D, v P Gä v üz, ü jz A N ö U ö:

Mehr

Anti-Aging FAQ. Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten

Anti-Aging FAQ. Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten Anti-Aging FAQ Häufig gestellte Fragen zu LR Anti-Aging-Produkten Inhaltsverzeichnis I. Was können Anti-Aging-Produkte leisten? S 4 II. Was ist das Besondere an den LR Anti-Aging-Produkten? S 4 III. PowerLIFT

Mehr

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) Einführung 1

Vorwort. Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) Einführung 1 INHALTSÜBERSICHT Vorwort Abkürzungsverzeichnis (für ungebräuchliche Abkürzungen) V XXIII Einführung 1 A. Gegenstand der Untersuchung 1 B. Ziel der Untersuchung 2 C. Gang der Untersuchung 2 D. Terminologie

Mehr

Migration nach Österreich

Migration nach Österreich Migration nach Österreich Fortbildung für BundeslehrerInnen Mag. Johannes Pflegerl Nichtösterreichische Bevölkerung und 900000 800000 700000 Arbeitskräfte seit 1963 Anzahl 600000 500000 400000 300000 200000

Mehr

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE Fireworks Collection 2015 STRANA 10. RODINNÝ PŘÍBĚH ELEMENTS V AMSTERODAMU PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME STRANA 28. RODINNÝ PŘÍBĚH SHAKER V BASILEJI PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI STRANA 42.

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Teil 1. Tabellen

Inhaltsverzeichnis. Teil 1. Tabellen Teil 1. Tabellen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)... 1 Stille Gesellschaft... 3 Offene Handelsgesellschaft (OHG)... 7 Kommanditgesellschaft (KG)... 11 GmbH & Co. KG... 17 Aktiengesellschaft (AG)...

Mehr

sondereigentumsfähig?... 24 b) Sind Thermostatventile und Verbrauchsmessgeräte Sondereigentum?... 23 c) Sind Rauchwarnmelder

sondereigentumsfähig?... 24 b) Sind Thermostatventile und Verbrauchsmessgeräte Sondereigentum?... 23 c) Sind Rauchwarnmelder Inhalt Lernziel... 13 1. Teil Wohnungseigentum I A. Die Begründung von Wohnungs- und Teileigentum... 17 I. Begriff und Arten des Raumeigentums... 17 II. Die Elemente des Wohnungseigentums... 18 III. Die

Mehr

Anhangsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Literaturverzeichnis. Einleitung 1

Anhangsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Literaturverzeichnis. Einleitung 1 Vorwort Inhaltsverzeichnis Anhangsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Literaturverzeichnis VII IX XXV XXVII XXIX XXXI Einleitung 1 1. Kapitel: Management externer Anwälte als Teil des

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort... 5. Abkürzungsverzeichnis... 7. Inhaltsübersicht... 13

Inhaltsübersicht. Vorwort... 5. Abkürzungsverzeichnis... 7. Inhaltsübersicht... 13 Vorwort... 5 Abkürzungsverzeichnis... 7 Inhaltsübersicht... 13 A. Was verbirgt sich hinter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Ein Überblick und allgemeine Grundlagen... 19 I. mit beschränkter

Mehr

Hoeren. IT-Vertragsrecht. Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de. Leseprobe zu. Praxis-Lehrbuch

Hoeren. IT-Vertragsrecht. Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de. Leseprobe zu. Praxis-Lehrbuch Weitere Informationen unter www.otto-schmidt.de Leseprobe zu Hoeren IT-Vertragsrecht Praxis-Lehrbuch 2007, Lexikonformat, brosch., ISBN 978-3-504-42049-9 Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln www.otto-schmidt.de

Mehr

Abkürzungsverzeichnis... 10

Abkürzungsverzeichnis... 10 Inhalt Abkürzungsverzeichnis... 10 Vorwort... 13 I. Aufgaben und Funktionen der Raumplanung... 15 1. Gesellschaftliche Funktionen der Raumplanung... 15 2. Leistungen der Raumplanung aus der Perspektive

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Problemstellung 1. Allgemeiner Teil 11. Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis. Problemstellung 1. Allgemeiner Teil 11. Abkürzungsverzeichnis Inhaltsübersicht Problemstellung 1 Allgemeiner Teil 11 A. Anwendung der 164 ff. BGB auf das Handeln unter fremdem Namen und fremder Nummer 11 I. Anwendung der 164 ff. BGB auf das Handeln unter fremdem

Mehr

Microsoft Windows SharePoint Services v3 - Das offizielle Trainingsbuch

Microsoft Windows SharePoint Services v3 - Das offizielle Trainingsbuch Microsoft Windows SharePoint Services v3 - Das offizielle Trainingsbuch von Olga Londer, Bill English, Todd Bleeker, Penelope Coventry 1. Auflage Microsoft Windows SharePoint Services v3 - Das offizielle

Mehr

Besteuerung hybrider Finanzierungsinstrumente im internationalen Kontext

Besteuerung hybrider Finanzierungsinstrumente im internationalen Kontext Susanne Sigge Besteuerung hybrider Finanzierungsinstrumente im internationalen Kontext it einem Geleitwort von Prof. Dr. Rolf König GABLER RESEARCH Geleitwort Vorwort Abbildungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis

Mehr

ERSATZTEILKATALOG MULDENKIPPER TYP TMK 202 MULDENKIPPER TYP TMK 203

ERSATZTEILKATALOG MULDENKIPPER TYP TMK 202 MULDENKIPPER TYP TMK 203 ERSATZTEILKATALOG MULDENKIPPER TYP TMK 202 MULDENKIPPER TYP TMK 203 2005 INHALT. Muldenkipper Typ TMK202 2275.003... Druckluftbremsanlage; Aufsatzbordwand H=400 mm SEITE 3 2. Muldenkipper Typ TMK202 2275.00

Mehr

Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse

Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse Vom Text zum Film - Ein kurze Einführung in die Filmanalyse Ein erfolgreicher Kinofilm adaptiert häufig eine Romanvorlage oder ein Theaterstück. Beispiele hierfür sind mannigfaltig. Dass generell jedem

Mehr

Polizei -und Ordnungsrecht

Polizei -und Ordnungsrecht Grundrisse des Rechts Polizei -und Ordnungsrecht von Prof. Dr. Bodo Pieroth, Prof. Dr. Bernhard Schlink, Michael Kniesel 2. Aufl. Polizei -und Ordnungsrecht Pieroth / Schlink / Kniesel wird vertrieben

Mehr

Anwalts-Taschenbuch Mietrecht

Anwalts-Taschenbuch Mietrecht Anwalts-Taschenbuch Mietrecht Bearbeitet von Lothar Weyhe 1. Auflage 1999. Taschenbuch. 510 S. Paperback ISBN 978 3 504 18039 3 Format (B x L): 13 x 20,2 cm Gewicht: 635 g Recht > Zivilrecht > Mietrecht,

Mehr

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN DE 27.8.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 222/1 II (Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) VERORDNUNGEN DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 842/2011 DER KOMMISSION vom 19. August 2011 zur Einführung von

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Der Basistarif der privaten Krankenversicherung

Der Basistarif der privaten Krankenversicherung Frankfurter Reihe 25 Der Basistarif der privaten Krankenversicherung Bearbeitet von Dr. Petra Baier, Prof. Dr. Manfred Wandt 1. Auflage 2012 2012. Taschenbuch. XXVIII, 434 S. Paperback ISBN 978 3 89952

Mehr

Kraftfahrtversicherung: KfzVers

Kraftfahrtversicherung: KfzVers Gelbe Erläuterungsbücher Kraftfahrtversicherung: KfzVers Kommentar von Dr. Hans Feyock, Peter Jacobsen, Ulf D. Lemor 3., völlig neu bearbeitete Auflage Kraftfahrtversicherung: KfzVers Feyock / Jacobsen

Mehr

Die Bedeutung der Marken- und Servicepolitik für eine erfolgreiche Kundenbindung

Die Bedeutung der Marken- und Servicepolitik für eine erfolgreiche Kundenbindung Wirtschaft Matthias Schmidt Die Bedeutung der Marken- und Servicepolitik für eine erfolgreiche Kundenbindung Dargestellt am Beispiel eines Unternehmens der Hausgerätebranche Diplomarbeit Matthias Schmidt

Mehr

Vorwort Prävention vor Rehabilitation vor Rente Das Aufgabenfeld der Schwerbehindertenvertretung... 13

Vorwort Prävention vor Rehabilitation vor Rente Das Aufgabenfeld der Schwerbehindertenvertretung... 13 7 Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................ 5 I. Bedeutung der Schwerbehindertenvertretung Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten... 13 1. Prävention vor Rehabilitation vor Rente.......................

Mehr

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet).

0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). Aufgabe 0 Im folgenden sei die Wortlänge gleich 8 (d. h.: es wird mit Bytes gearbeitet). 1. i) Wie ist die Darstellung von 50 im Zweier =Komplement? ii) Wie ist die Darstellung von 62 im Einer =Komplement?

Mehr

Inhaltsübersicht XIII. Seite. Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis...

Inhaltsübersicht XIII. Seite. Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis................................................. Literaturverzeichnis.................................................... XXI XXVII I. Teil Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer......................

Mehr

Vorkurs: Mathematik für Informatiker Steven Köhler, Anja Moldenhauer, Marcel Morisse

Vorkurs: Mathematik für Informatiker Steven Köhler, Anja Moldenhauer, Marcel Morisse Vorkurs: Mathematik für Informatiker Steven Köhler, Anja Moldenhauer, Marcel Morisse Wintersemester 2014/15 Aufgaben I-1. Es seien die folgenden Mengen A = {5,7,9}, B = {5,6,7} und C = {1,3,5,7,9} gegeben.

Mehr

Geleitwort 15 Vorwort 16. Teil A: Grunddimensionen und Rahmenbedingungen evangelischer Publizistik und kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit

Geleitwort 15 Vorwort 16. Teil A: Grunddimensionen und Rahmenbedingungen evangelischer Publizistik und kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit Inhalt Geleitwort 15 Vorwort 16 Teil A: Grunddimensionen und Rahmenbedingungen evangelischer Publizistik und kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit I. Biblisch-theologische Annäherung 21 II. Die veränderte

Mehr

Bankrecht. Grundlagen der Rechtspraxis. 4. Auflage 2010

Bankrecht. Grundlagen der Rechtspraxis. 4. Auflage 2010 Bankrecht Grundlagen der Rechtspraxis 4. Auflage 2010 herausgegeben von Rechtsanwalt Reinfrid Fischer, Berlin Rechtsanwalt Thomas Klanten, Frankfurt am Main bearbeitet von Dr. Florian von Alemann, Reinfrid

Mehr

Neuronale Netze (I) Biologisches Neuronales Netz

Neuronale Netze (I) Biologisches Neuronales Netz Neuronale Netze (I) Biologisches Neuronales Netz Im menschlichen Gehirn ist ein Neuron mit bis zu 20.000 anderen Neuronen verbunden. Milliarden von Neuronen beteiligen sich simultan an der Verarbeitung

Mehr

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM ilikonové výrobky 2 Výrobní program VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM Ӏ SILIKONOVÉ PROFILY / SILIKONOVÁ TECHNICKÁ PRYŽ / SILIKONTEXTILNÍ HADICE Firma SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí

Mehr

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt.

Mitteilung von Thomas Lie An: J. H. C. Ziegenberger. Ogg erhalten. schickt. Ny O Kb_TB 09.11.2012 9:56 U S 1 M J. H. C. Zb A: T L L k H ö f w Af w F A»Wk Fk Ek A Vk z k -M p k«. E b B w Vw Pä W bb. A A Fk füfz F J b ä Q w Lw K öß T Gf fü. Ew b G. b. Z C. H J. Lk M L fk A: T Tp

Mehr

Die Segmentberichterstattung Anforderungen nach DRS 3 im internationalen Vergleich

Die Segmentberichterstattung Anforderungen nach DRS 3 im internationalen Vergleich Rechnungswesen und Steuern 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Die Segmentberichterstattung Anforderungen

Mehr

Schüler- und Lehrlingsheim 6020 Innsbruck, Innrain 43 0512/581186 Fax 0512/58118626 HEIMORDNUNG. I Träger. II Zweck der Stiftung.

Schüler- und Lehrlingsheim 6020 Innsbruck, Innrain 43 0512/581186 Fax 0512/58118626 HEIMORDNUNG. I Träger. II Zweck der Stiftung. SLH Innsbruck Schüler- und Lehrlingsheim 6020 Innsbruck, Innrain 43 0512/581186 Fax 0512/58118626 slh@tsn.at www.slh.tsn.at HEIMORDNUNG I Träger Die Stiftung "Schüler- und Lehrlingsheim unter dem Schutze

Mehr

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte

Inhaltsübersicht. Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis... Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte Vorwort... Inhaltsverzeichnis... Abkürzungsverzeichnis... Literaturverzeichnis.... V XV XXVII XXXI Erstes Kapitel: Der Rechtsschutz für EDV-Produkte Einführung I. Vorüberlegung: Der Ideenschutz... 1 II.

Mehr

Mùnchener ProzeEformularbuch

Mùnchener ProzeEformularbuch Mùnchener ProzeEformularbuch Band3 Familienrecht Herausgegeben von Professor Dr. Peter Gottwald Professor an der Universitàt Regensburg Autoren: Dr. Ludwig Bergschneider, Rechtsanwalt und Fachanwalt fur

Mehr