INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE"

Transkript

1 INTERIÉROVÉ DVE E A ZÁRUBNù INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

2 Dvefie plné Dvefie prosklené Dvefie celosklenûné Dvefie s rámeãky z masívního dfieva Dvefie jedno i dvoukfiídlé Dvefie poïárnû odolné Dvefie posuvné Dvefie koufiotûsné RÛzné druhy prosklení ObloÏkové zárubnû Protihlukové dvefie Dvefie s v plní odlehãená dfievotfiísková deska Interiérové zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním svûtlíkem Dvere plné Dvere presklené Celosklenené dvere Dvere s rámãekmi z masívneho dreva Dvere jedno a dvojkrídlové Dvere poïiarne odolné Dvere posuvné Dvere odolné proti prieniku dymu Rôzne druhy presklení ObloÏkové zárubne Protihlukové dvere Dvere s v plàou odºahãená drevotriesková doska Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a boãn m svetlíkom SÓLO PRO VA E DVE E!

3 O spoleãnosti O spoloãnosti SOLODOOR a.s. je ãeská spoleãnost, která byla zaloïena jako nástupnická organizace divize Dfievafiské v roby SOLO Su ice a. s. V roce 1998 byla zahájena v roba interiérov ch dvefií s roãním objemem 15 tisíc kusû. V souãasné dobû vyrábí spoleãnost SOLODOOR a. s. více neï interiérov ch dvefií. Od roku 2004 se stala spoleãnost také v robcem obloïkov ch zárubní. Od je spoleãnost SOLODOOR a. s. drïitelem certifikátu ISO integrovaného systému fiízení dle norem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoleãnosti DET NORSKE VERITAS. Spoleãnost SOLODOOR a. s. nadále upevàuje svoji pozici pfiedního v robce a dodavatele interiérov ch dvefií a obloïkov ch zárubní. S na imi v robky se mûïete setkat nejenom v tuzemsku, ale i v zahraniãí. SOLODOOR a.s. je ãeská spoloãnosè, ktorá bola zaloïená ako nástupnícka organizácia divízie Drevárskej v roby SOLO Su ice a.s. V roku 1998 bola zapoãatá v roba interiérov ch dverí s roãn m objemom 15 tisíc kusov. V súãasnej dobe vyrába spoloãnosè SOLODOOR a.s. viac ako interierov ch dverí. Od roku 2004 sa stala spoloãnosè aj v robcom obloïkov ch zárubní. Od je spoloãnosè SOLODOOR a.s. drïiteºom certifikátu ISO integrovaného systému riadenia podºa noriem âsn EN ISO 9001:2000 a âsn EN ISO :2004 od spoloãnosti DET NORSKE VERITAS. SpoloãnosÈ SOLODOOR a.s. naìalej upevàuje svoju pozíciu popredného v robcu a dodávateºa interiérov ch dverí a obloïkov ch zárubní. S na imi v robkami sa moïôte stretnúè nielen v tuzemsku, ale aj v zahraniãí. v roba dvefií a obloïkov ch zárubní se neustále zvy uje a modernizuje v roba dverí a obloïkov ch zárubní sa neustále zvy uje a modernizuje vedení spoleãnosti vedenie spoloãnosti v robní závod SOLODOOR a. s. v robn závod SOLODOOR a. s.

4 Interiérové dvefie otoãné rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm ez dvefimi s papírovou vo tinou Rez dverami s papierovou vo tinou za pfiíplatek dodáváme dvefie atypick ch rozmûrû jak na ífiku, tak na v ku rám dvefií je vyroben z kvalitního smrkového dfieva, v rozích je zpevnûn, aby nedocházelo k provû ení dvefií dvefie jsou pevné a lehké v plà dvefií je zpevnûná papírová vo tina, nebo odlehãená dfievotfiísková deska, u dvefií poïárnû odoln ch je v plà poïárnû odolná dfievotfiísková deska ez dvefimi s odlehãenou dfievotfiískouvou deskou Rez dverami s odºahãenou drevotrieskovou doskou Levé a pravé dvefie ªavé a prave dvere povrch dvefií: lakovan (lakovaná dfievovláknitá deska MDF) u dvefií LAMINATE CPL fólie povrch je vysoce odoln proti odûru prosklené dvefie jsou standardnû dodávány se sklem kûra ãirá, lze dodat dal í druhy skla dvefie OTAVA nejsou dodávány se sklem kûra ãirá a kûra bronzová dvefie jsou bûïnû vybaveny obyãejn m zámkem, lze dodat WC zámek, vloïkov zámek (rozteã 72 mm), u dvefií poïárnû odoln ch je vloïkov zámek s rozteãí 90 mm. levé dvefie ºavé dvere pravé dvefie pravé dvere dvefie jsou dodávány se 3 stfiíbrn mi panty, lze dodat panty zlaté a bronzové Dodávaná skla dvefie lze podfiíznout 2 cm, dvefie poïárnû odolné 5 cm plné dvefie a dvefie poïárnû odolné dodáváme téï jako protihlukové do obloïkové nebo ocelové zárubnû vãetnû prahu dvefie poïárnû odolné v obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné ãinãila bronz ãinãila bronz ãinãila ãirá ãinãila ãíra flutesmatt flutesmatt dvefie jsou baleny s ochrann mi rohy nebo s ochrann mi podéln mi rohy (dvefie fiady SOLO, STYL. SONG, OTAVA, DPO) dvefie urãené do obkladu ocelové zárubnû OOZ musí mít hloubku zádlabu 80 mm místo bûïn ch 60 mm. Nutno prostudovat informaãní leták. grossfield grossfield kûra bronz kôra bronz kûra ãirá kôra ãíra dvefie i obloïkové zárubnû lze dodat v atypickém provedení dle moïnosti v roby Interiérové dvefie posuvné mastercarre mastercarre masterpoint masterpoint satinato satinato kromû dvefií poïárnû odoln ch lze jakékoli dvefie dodat jako posuvné na stûnu vãetnû garn Ïe a pfiíslu enství nebo jako posuvné do stavebního pouzdra

5 Interiérové dvere otoãné bílá CPL fólie biela CPL fólie bílá MDF biela MDF rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm za príplatok dodávame dvere atypick ch rozmerov ako na írku, tak na v ku buk CPL fólie buk CPL fólie buk MDF buk MDF rám dverí je vyroben z kvalitného smrekového dreva, v rohoch je spevnen, aby nedochádzalo k preveseniu dverí dvere sú pevné a ºahké v plà dverí je spevnená papierová vo tina, alebo odºahãená drevotriesková doska, u dverí poïiarne odoln ch je v plà poïiarne odolná drevotriesková doska dub CPL fólie dub CPL fólie ol e CPL fólie ol a CPL fólie tfie eà CPL fólie ãere Àa CPL fólie javor CPL fólie javor CPL fólie rumunská tfie eà rumunská ãere Àa CPL fólie dub MDF dub MDF ol e MDF ol a MDF tfie eà MDF ãere Àa MDF javor MDF javor MDF rumunská tfie eà rumunská ãere Àa MDF povrch dverí: lakovan (lakovaná drevovláknitá doska MDF) u dverí LAMINATE CPL fólia povrch je vysoko odoln proti oderu presklené dvere sú tandartne dodávané zo sklom kôra ãíra, dajú sa dodaè ìal ie druhy skla dvere OTAVA nie sú dodávané zo sklom kôra ãíra a kôra bronzová dvere sú beïne vybavené obyãajn m zámkom, dá sa dodaè WC zámok, vloïkov zámok (rozpätie 72mm), pri dverách poïiarne odoln ch je vloïkov zámok s rozpätím 90mm dvere sú dodávané s 3 strieborn mi pántami, dajú sa dodaè pánty zlaté a bronzové dvere sa dajú podrezaè 2cm, dvere poïiarne odolné 5cm plné dvere a dvere poïiarne odolné dodávame tieï ako protihlukové do obloïkovej, alebo ocelovej zárubne vrátane prahu Dvere poïiarne odolné v obloïkovej zárubni SOLO dodávame ako dvere odolné proti prieniku dymu. dvere sú balené s ochrann mi rohmi, alebo s ochrann mi pozdæïnymi rohmi (dvere rady SOLO, STYL, SONG, OTAVA, DPO) Dvere do obkladu oceºovej zárubne OOZ musí maè hæbku zádlabu 80 mm. Je bezpodmieneãne nutno dodrïaè podmienky v informaãnom letáku. dvere aj obloïkové zárubne sa dajú dodaè v atypickom prevedení podºa moïnosti v roby Interiérové dvere posuvné okrem dverí poïiarne odoln ch sa dajú akékoºvek dvere dodaè ako posuvné na stenu vrátane garniïe a príslu enstva, alebo ako posuvné do stavebného puzdra

6 SOLO modelová fiada modelová rada Léty provûfiená znaãka, kvalita, elegance a tradice. Rokmi preverená znaãka, kvalita, elegancia a tradícia. posuvné dvefie posuvné dvere

7 SOLO III. SOLO XVIII. SOLO XXI. SOLO IV. SOLO XIX. SOLO II. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK SOLO V. SOLO I. SOLO XIV. SOLO XV. SOLO XX. KLERMONT SOLO VIII. SOLO IX. SOLO X. SOLO VII. SOLO VI. MONTY SOLO XVI. SOLO XI. SOLO XII. SOLO XIII. SOLO XVII. li ta ã. 1 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 1 Verglasung + Kassetten li ta ã. 1 nalepovací die Leiste Nr. 1 zum Aufkleben li ta ã. 2 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 2 Verglasung + Kassetten li ta ã. 2 nalepovací die Leiste Nr. 2 zum Aufkleben li ta ã. 3 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 3 Verglasung + Kassetten li ta ã. 3 nalepovací die Leiste Nr. 3 zum Aufkleben li ta ã. 4 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 4 Verglasung + Kassetten li ta ã. 4 nalepovací die Leiste Nr. 4 zum Aufkleben Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SOLO lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SOLO sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky dvefií SOLO jsou vyrobeny z masívního dfieva. Pro rámeãky KLASIK je urãena pouze li ta ã.1. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky dverí SOLO sú vyrobené z masívneho dreva. Pre rámãeky KLASIK je urãená iba li ta ã.1. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Interiérové dvefie modelová fiada SOLO Interiérové dvere modelová rada SOLO

8 Tato pfiijemná melodie se mûïe rozeznít i u Vás. Táto prijemná melódia sa môïe rozoznieè aj u Vás. SONG modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

9 SONG I. SONG II. SONG III. SONG IV. SONG V. SONG VI. SONG VII. SONG XXI. SONG XXII. SONG XXIII. SONG XXIV. SONG XXV. SONG XXVI. SONG XXVII. SONG XXVIII. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie SONG lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere SONG sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z MDF obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z MDF obalované CPL fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie SONG s povrchem CPL fólie lze dodat v dezénu ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky pri dverách s povrchom lakovan m sú vyrobené z MDF obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z MDF obalovanej CPL fóliou. Pri dverách LAMINATE tvorí povrch CPL fólia, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere SONG s povrchom CPL fólia moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada SONG Interiérové dvere modelová rada SONG

10 STYL modelová fiada modelová rada Spojení jednoduché linie s pohledem do minulého století. Spojenie jednoduchej línie s pohºadom do minulého storoãia. posuvné dvefie posuvné dvere

11 STYL I. STYL II. STYL III. STYL IV. STYL V. STYL VI. STYL VII. STYL VIII. STYL IX. STYL X. STYL XI. STYL XII. STYL XIII. STYL XIV. STYL XV. STYL XVI. Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie STYL lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere STYL sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Rámeãky jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Dvefie STYL lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Rámãeky sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dvere STYL moïno dodaè i v dezénu CPL orech. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie modelová fiada STYL Interiérové dvere modelová rada STYL

12 modelová fiada modelová rada OTAVA PrÛzraãná voda ze umavské fieky Otavy osvûïí i Vá domov. Priezraãná voda zo umavskej rieky Otavy osvieïi aj Vá domov. posuvné dvefie posuvné dvere

13 OTAVA I OTAVA II OTAVA III OTAVA IV OTAVA V OTAVA VI OTAVA VII OTAVA XI OTAVA XII OTAVA XIII OTAVA XIV OTAVA XV OTAVA XXI OTAVA XXII OTAVA XXIII OTAVA XXIV OTAVA XXV li ta ã. 3 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 3 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 zasklívací + kazetová pro dvefie LAMINATE li ta ã. 4 nalepovací pro dvefie LAMINATE li ta zasklívací pro dvefie lakovaná MDF li ta kazetová pro dvefie lakovaná MDF li ta nalepovací pro dvefie lakovaná MDF Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie OTAVA lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere OTAVA sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné! ). Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie OTAVA lze vyrobit jako prosklené, kazetové nebo s nalepovacími rámeãky. Rámeãky u dvefií s povrchem lakovan m jsou vyrobeny z li ty obalované fólií. Rámeãky u dvefií LAMINATE jsou vyrobeny z masivního dfieva. U dvefií LAMINATE je povrch tvofien CPL fólií, která je vysoce odolná proti odûru. Lze dodat jakékoli sklo dle nabídky kromû kûry ãiré a bronzové. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere OTAVA sa dajú vyrobiè ako presklené, kazetové, alebo s nalepovacími rámãekmi. Rámãeky pri dverách s lakovan m povrchom sú vyrobené z li ty obalovanej fóliou. Rámãeky pri dverách LAMINATE sú vyrobené z masívneho dreva. Pri dverách LAMINATE je povrch tvoren CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu. Dá sa dotaè akékoºvek sklo podºa ponuky okrem kôry ãírej a bronzovej. Interiérové dvefie modelová fiada OTAVA Interiérové dvere modelová rada OTAVA

14 Spojení dfieva a bezpeãnosti pfiiná í do Va eho domova klid a jistotu. Spojenie dreva a bezpeãnosti priná a do Vá ho domova kºud a istotu. POÎÁRNù ODOLNÉ modelová fiada modelová rada

15 30 Vás na e dvefie ochrání pfied poïárem! min.vás na e dvere ochránia pred poïiarom! Varianty dvefií poïárnû odoln ch s nalepovacími rámeãky. Varianty dverí poïiarne odoln ch s nalepovacími rámãekmi. urãena pouze li ta ã.1 urãena iba li ta ã.1 KLASIK 2/3 2/3 + 1/3 3/3 KLERMONT 2/3 2/3 + 1/3 3/3 MONTY 2/3 2/3 + 1/3 3/3 li ta ã. 1 nalepovací li ta ã. 2 nalepovací li ta ã. 3 nalepovací Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku PoÏární odolnost EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm Dvefie poïárnû odolné lze dodat se samozavíraãem. Dvefie poïárnû odolné lze opatfiit nalepovacími rámeãky. Dvefie poïárnû odolné (v poïárnû odolné obloïkové zárubni SOLO, vãetnû pevného dfievûného prahu) je moïné dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 37 db. Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2 db. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40 db, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie poïárnû odolné lze dodat v dezénu CPL ofiech. V obloïkové zárubni SOLO lze dodat jako koufiotûsné. PoÏiarna odolnosè EI2 30 (EW 30, E 30) Rozmery vyrában ch dverí. jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197cm Dvere poïiarne odolné sa dajú dodaè so samozatváraãom. Dvere poïiarne odolné sa dajú vybaviè nalepovacími rámãekmi. Dvere poïiarne odolné (v poïiarne odolnej obloïkovej zárubni SOLO, vrátane pevného dreveného prahu) je moïné dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 37dB. Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere poïiarne odolné moïno dodaè i v dezénu CPL orech. V obloïkové zárubni SOLO dodáváme jako koufiotûsné. ofiech CPL fólie orech CPL fólie Interiérové dvefie poïárnû odolné Interiérové dvere poïiarnû odolné

16 Tak jako rám a obraz tvofií nerozluãnou dvojici, stejnû tak zárubeà dokáïe spoleãnû s dvefimi vytvofiit harmonick celek a vyjádfiit Vá Ïivotní styl. Tak ako rám a obraz tvoria nerozluãnú dvojicu, tak isto zárubàa dokáïe spolu s dverami vytvoriè harmonick celok a vyjadriè tak Vá Ïivotn t l. HLADKÉ modelová fiada modelová rada posuvné dvefie posuvné dvere

17 plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo plné plné prosklené 1/3 presklené 1/3 prosklené 2/3 presklené 2/3 celosklo celosklo Profil li ty v rámeãku Profil li ty v rámãeku Dvefie HLADKÉ lze pouïít jako posuvné na zeì nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stûnu 100 mm irokou lze dodat pouze dvefie plné!). Dvere HLADKÉ sa dajú pouïiè ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre drokartónovú stenu 100mm irokú sa dajú dodaè iba dvere plné!). ofiech CPL fólie orech CPL fólie Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukfiídlé 125, 145 / 197 cm prosklené dvefie se nevyrábí v rozmûru 110 / 197 cm Plné dvefie (v obloïkové zárubni SOLO a vãetnû pevného dfievûného prahu) lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprûzvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahem 32dB (v suvn práh li ta mechanicky zajíïdûjící do spodní strany dvefií pfii jejich otevfiení). Pfii pouïití ocelové zárubnû se neprûzvuãnost sniïuje o 2dB. Protihlukové dvefie vytváfií pocit soukromí, sniïují prostup zvuku dvefimi (lednice 40dB, myãka 42 db, eptání 20 db, napou tûní vody do vany 80 db). Dvefie hladké lze dodat v dezénu CPL ofiech. Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkrídlové 125, 145 / 197 cm presklené dvere sa nevyrábajú v rozmere 110 / 197 cm Plné dvere (v obloïkovéj zárubni SOLO a vrátane pevného dreveného prahu) sa dajú dodaè ako protihlukové o vzduchovej nepriezvuãnosti 35 a 38dB, s v suvn m prahom 32dB (v suvn prah li ta mechanicky sa zasúvajúca do spodnej strany dverí pri ich otvorení). Pri pouïití ocelovej zárubne sa nepriezvuãnosè zniïuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, zniïujú priepustnosè zvuku dverami (chladniãka 40dB, um vaãka riadu 42dB, epot 20dB, napú Èanie vody do vane 80dB). Dvere hladké moïno dodaè i v dezénu CPL orech. Interiérové dvefie hladké Interiérové dvere hladké

18 Spolehlivost Originalita Nápaditost Elegance Trvanlivost SpoºahlivosÈ Originalita NápaditosÈ Elegancie TrvanlivosÈ SONET modelová fiada modelová rada

19 SONET I SONET II SONET III Rozmûry vyrábûn ch dvefií: jednokfiídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm Plá È dfievotfiísková deska s CPL fólií v dezénech bílá, buk, dub, ol e, tfie eà, javor, rumunská tfie eà, ofiech Dvefie SONET jsou dodávány standardnû s kalen m sklem tlou Èky 8 mm FLOAT ãir, za pfiíplatek lze také dodat: PLANIBEL (bronz, ed, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Rozmery vyrában ch dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm Masív s povrchom CPL fólia v dezénoch biela, buk, dub, jel a, ãere Àa, javor, rumunská ãere Àa, orech. Dvere SONET sú dodávané tandardne so zakalen m sklom o hrúbke 8 mm FLOAT ãir, za príplatok moïno dodaè PLANIBEL (bronz, siv, zelen, modr ), MATELUX (ãir ), ORNAMENT (crepi, ãinãila, Quatrix). Interiérové dvefie modelová fiada SONET Interiérové dvere modelová rada SONET

20 OBLOÎKOVÉ ZÁRUBNù

21 obloïka pantová obkládka pántová obloïka zámková obkládka zámková ostûní ostenie ostûní ostenie zdivo murivo zdivo murivo kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà kovová zárubeà obloïková zárubeà do stavebního otvoru obloïková zárubàa do stavebného otvoru obloïka krycí obkládka krycia obklad ocelové zárubnû obklad ocelovej zárubne obloïka krycí obkládka krycia Rozmûry dvefií cm Rozmery dverí cm ífika stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) írka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) V ka stavebního otvoru cm (vãetnû pro poïárnû odolné obloïkové zárubnû) V ka stavebného otvoru cm (vrátane pre poïiarne odolné obloïkové zárubne) 60/197 70/197 80/197 90/ / / Stavební otvory Stavebné otvory ObloÏkové zárubnû v raznû zlep í vzhled interiéru. ObloÏkové zárubnû jsou vyrobeny z dfievotfiískové desky, povrch pro dvefie lakované je vysokotlaká fólie, pro dvefie LAMINATE CPL fólie dvoutáhlové závûsy, protiplech, tûsnûní. ObloÏkové zárubnû lze dodat i v dezénu bílá pór. Minimální ífika stûny je 60 mm, maximální 500 mm (stavitelnost obloïky u ífiky zdi 60 a 70 mm je 0 mm +10 mm, od ífiky zdi 80 mm je mm). Panty dvefií a obloïkov ch zárubní lze dodat stfiíbrné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubnû dodáváme i jako poïárnû odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubnû dodáváme v provedení OOZ obklad ocelové zárubnû. ObloÏkové zárubnû jsou baleny v kartonov ch krabicích. ObloÏkové zárubnû se instalují na dokonãené zdivo a podlahy. ObloÏkové zárubne v razne zlep ia vzhºad interiéru. ObloÏkové zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, povrch pre dvere lakované je vysokotlaká fólia, pre dvere LAMINATE CPL fólia dvojtiahlové závesy, protiplech, tesnenie. ObloÏkové zárubne sa dajú dodaè aj v dezéne biela pór. Minimálna írka steny je 60mm, maximálna 500mm (staviteºnosè obloïky pri irke steny 60 a 70mm je 0mm + 10mm, od írky steny 80mm je mm). Pánty dverí a obloïkov ch zárubní sa dajú dodaè strieborné, zlaté a bronzové. ObloÏkové zárubne dodávame aj ako poïiarne odolné El (EW) 30 D3. ObloÏkové zárubne dodávame v prevedení OOZ obklad ocelovej zárubne. ObloÏkové zárubne sú balené v kartónov ch krabiciach. ObloÏkové zárubne sa in talujú na dokonãené murivo a podlahy. ObloÏkové zárubnû SOLO ObloÏkové zárubne SOLO

22 NADSVùTLÍKY

23 nadsvûtlík nadsvetlík boãní svûtlík lev boãn svetlík ºav boãní svûtlík prav boãn svetlík prav 2 boãní svûtlíky 2 boãné svetlíky nadsvûtlík boãní svûtlík lev nadsvetlík boãn svetlík ºav nadsvûtlík boãní svûtlík prav nadsvetlík boãn svetlík prav nadsvûtlík 2 boãní svûtlíky nadsvetlík 2 boãné svetlíky Typ Typ Popis Popis V ka stavebního otvoru V ka stavebného otvoru Tlou Èka stûny Hrúbka steny MoÏné ífiky stavebních otvorû pro rûzné typy svûtlíkû (cm) MoÏné írky stavebn ch otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm) 70, 80, 90, , , , 235, 250 NS I nadsvûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I P boãní svûtlík prav do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS I L boãní svûtlík lev do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 BS II 2x boãní svûtlík do 202 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / , 90, 125, 145 / 197 NBS I P NBS I L NBS II nadsvûtlík a boãní svûtlík prav do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a boãní svûtlík lev do 250 cm 8 45 cm 60, 70 / 197 nadsvûtlík a 2x boãní svûtlík do 250 cm 8 45 cm 60, 70, 80, 90 / , 145 / 197 Tabulka rozmûrû Tabuºka rozmerov S povrchem z vysokotlaké fólie pro dvefie s povrchem lakovaná MDF a z CPL fólie pro dvefie LAMINATE. Svûtlíky se dodávají standardnû se sklem kûra ãirá. Minimální ífika stûny je 80 mm, maximální 450 mm, stavitelnost -5 mm +15 mm. V zeleném rámeãku jsou pouïitelné jmenovité rozmûry dvefií odpovídající stavebním otvorûm. S povrchom z vysokotlakej fólie pre dvere s povrchom lakovaná MDF a z CPL fólie pre dvere LAMINATE. Svetlíky sa dodávajú tandartne so sklom kôra ãíra. Minimálna írka steny je 80mm, maximálna 450mm, staviteºnosè mm. V zelenom rámãeku tabuºky sú pouïiteºné rozmery dverí pre stavebné otvory. Zárubnû s nadsvûtlíkem a boãním nadsvûtlíkem Zárubne s nadsvetlíkem a boãn m nadsvetlíkem

24 SOLODOOR a.s. NádraÏní 166, Su ice âeská republika tel.: fax:

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS

V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle: Fyzikální aspekty chemické sterilizace Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS V tomto čísle najdete: Specializační studium všeobecných sester pracujících na CS 3 Iberlová

Mehr

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV

OBSAH CONTENTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV - RAŠNER JAROSLAV KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA VIII/1 2004 OBSAH CONTENTS i - xiii ABSTRAKTY ABSTRACTS 01-08 PROCESNÉ RIADENIE A CONTROLLING V PRIEMYSLE PROCESS MANAGEMENT AND CONTROLLING IN INDUSTRY RAJNOHA RASTISLAV -

Mehr

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.)

HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ. Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS ŠAFARIKANAE Filozofický zborník 1 (AFPhUŠ 1/1) 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA DUCHA A SÚČASNOSŤ Leško, V. Plašienková, Z. (eds.) Košice 2008 HEGELOVA FENOMENOLÓGIA

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

REHABILITÁCIA. Redakčná rada:

REHABILITÁCIA. Redakčná rada: REHABILITÁCIA 1 XLIV 2007, ISSN 0375-0922 indexovaný v EMBASE/Excerpta Medica, Medline, SCOPUS http://www.rehabilitacia.sk Redakčná rada: A. Gúth - šéfredaktor L. Merceková - asistentka I. Hollá - asistentka

Mehr

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA

GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Zborník Múzea Slovenského národného povstania 2006 Zborník Múzea Slovenského národného povstania GENERÁL GOLIAN A JEHO DOBA Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme vám predstavili nové vydanie Zborníka Múzea

Mehr

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

36/2011/2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 36/2011/2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE

Mehr

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009

pc 11/pc 13 Návod k použití Návod na použitie Vibrační deska Vibračná doska str. 1-15 str. 16-29 12-2009 pc 11/pc 13 Výrobek č. pc 11: 390 4601 000, pc 13: 390 4602 000 CZ SK Vibrační deska str. 1-15 Vibračná doska str. 16-29 12-2009 Návod k použití Návod na použitie Výrobek č.: 390 4601 001 Výrobok č.: 390

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO

ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO 3 2006 4, harf a. RO Č 2. NÍK 3 ČÍS. LO 40 Kč/Sk ROČNÍK 4. SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČESKEJ REPUBLIKE 1. ČÍSLO CENA CEN A 4 40 ROČNÍK 3. B 3. ČÍSLO Sk. 3 NÍK ROČ ÍSLO. Č KLU NY RÁR KE LITE UBLI SKÝ EJ

Mehr

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen

Teil-UVE II Temelin. im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992. Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Teil-UVE II Temelin im Rahmen der Tschechischen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Gesetz Nr. 244/1992 Atomkraftwerk Temelin, Bauänderungen Bericht an die Österreichische Bundesregierung Federal Environment

Mehr

Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel Aktien Schweiz

Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel Aktien Schweiz Steuerung der Anlagerisiken mittels Optionen am Beispiel n Schweiz Anhang 1 Berechnungen...I 1.1 Optionspreisberechnung... I 1.2 Renditeberechnungen...II 1.3 Risikomasse...IV 1.4 Bewertung der Strategien...VI

Mehr

Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente

Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA NEERLANDICA II 2003 Horatian intertextuality in Poot s poem De Lente Rudi T. van der Paardt (University of Leyden) Like his compatriots

Mehr

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING

Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond. 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Economic and Monetary Union Governance: Impact on the European Union and Beyond 27 January 2014 Brussels, Belgium MEDIA MONITORING Table of Contents MEDIA... 3 Aktualne.sk: KAŽIMÍR: Banková únia nie je

Mehr

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 -

OLYMPIONICI LIPTOVA - 1 - YMPIICI IPTV - 1 - - 2 - Dr. Milan FRK YMPIICI IPTV YMPIJSKÝ KUB IPTV 2003-3 - a vydanie publikácie finančne a sponzorsky prispeli lcatel Sel a.s. iptovský Hrádok Mgr. Jerguš Bača FITSS B Fond rozvoja

Mehr

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI

UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI 50 UMET NOST U EKS TREM NOJ SI TU A CI JI To kom po sled njih go di na Ere Slo bo - da na Mi lo {e vi }a ~e sto se mo glo ~u ti: Sr bi ja je kon cen tra ci o ni lo gor! Ma - da je do pi ra la iz usta pri

Mehr

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV

Abkürzungsverzeichnis... XVII. Abbildungsverzeichnis... XIX. Tabellenverzeichnis... XXIII. Zusammenfassung... XXIV INHALTSÜBERSICHT VII Inhaltsübersicht Vorwort... V Inhaltsübersicht... VII Inhaltsverzeichnis... IX Abkürzungsverzeichnis... XVII Abbildungsverzeichnis... XIX Tabellenverzeichnis... XXIII Zusammenfassung...

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung

11 Neue Statistiken zur Kindertagesbetreuung Die vielfältigen und differenzierten Auswertungen zu den Angeboten der frühkindlichen Bil dung, Be treu ung und Er zie hung wur den wie viel fach in den Ka pi teln er wähnt erst dadurch möglich, dass die

Mehr

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten

Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von HS-Internetseiten Gelinkt - Rechtliche Fallen bei der Gestaltung von Hochschul-Internetseiten Bonn, 29.11.2001 Folien als PDF-File zum download zur Verfügung.

Mehr

FOXY CAR 1:10 Brushless

FOXY CAR 1:10 Brushless FOXY CAR 1:10 Brushless P r o g r a m m a b l e E l e c t r o n i c C o n t r o l l e r s f o r B r u s h l e s s M o t o r s Congratulation on your purchase of a FOXY Line electronic controller for brushles

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM WIRELESS BACK-UP CAMERA SYSTEM SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL SANS FIL BEZDRÔTOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM CÚVANIA with 3,5 inch (8,9 cm) monitor mit 3,5 (8,9 cm) Monitor avec écran

Mehr

Immobilienwissen ABC DER IMMOBILIE IMMOBILIENWISSEN 1

Immobilienwissen ABC DER IMMOBILIE IMMOBILIENWISSEN 1 Immobilienwissen ABC DER IMMOBILIE IMMOBILIENWISSEN 1 I. Käuferschutz II. Keine Zahlung Ohne Sicherheit III. Verkaeuferschutz IV. Was Sind Grundpfandrechte V. Was ist ein Grundschuld-/ Hypothekenbrief

Mehr

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL

KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL KALTARBEITSSTAHL COLD WORK TOOL STEEL Qua li ta ti ver Vergleich der wich tigs ten Ei gen schafts merk ma le Qua li ta ti ve com pa ri son of the ma jor steel pro per ties Marke / Grade BÖHLER Ver schleiß

Mehr

Ra iffe isen F INAL TERMS. No. 1 2 0 1. reg a rdin g th e S t ructu r e d Not e s P rog ramm e o f. Raiffeisen Centrob ank Aktiengesellsch aft

Ra iffe isen F INAL TERMS. No. 1 2 0 1. reg a rdin g th e S t ructu r e d Not e s P rog ramm e o f. Raiffeisen Centrob ank Aktiengesellsch aft Ra iffe isen CENTROBANK F INAL TERMS No. 1 2 0 1 d a te d 0 6 May 2 0 1 3 i n co n n ection w ith th e B a s e Pros p e c t u s d a t e d 2 8 Jun e 2 0 1 2 reg a rdin g th e S t ructu r e d Not e s P rog

Mehr

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE!

SEI DABEI UND WERDE TEIL DER FÜCHSE-FAMILIE! SEI DABEI UD WEDE TEIL DE FÜCHSE-FAMILIE! : I E E V I E S L A H ME T I E B A S H C U W H C A DIE I L E B E S H C Ü F DE DE TAUM VOM POFIHADBALL Max-Smelig-Halle Die Spiele im Fusbau es Eeigis fü si imme

Mehr

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON

THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON THE ARCHAEOMETALLURGY OF IRON Recent Developments in Archaeological and Scientic Research Dedicated to Professor Radomír Pleiner Edited by Ji í Ho²ek, Henry Cleere and ubomír Mihok THE ARCHAEOMETALLURGY

Mehr