Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str Cena Kčs 7,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie. Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str. 91-112 Cena Kčs 7,-"

Transkript

1 Český úřad geodetický a kartografický Slovenský úrad geodézie a kartografie Praha, květen 1992 Roč. 38 (80) číslo 5 str Cena Kčs 7,-

2 odborný časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie Ing. Jiří Šíma, CSc. (předseda redakční rady), Ing. Juraj Kadlic, CSc. (místopředseda redakční rady), prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., Ing. Marián Beňák, Ing. Petr Chudoba, Ing. Ivan lštvánffy, doc. Ing. Zdenek Novák, CSc., Ing. Zdenka Roulová Vydává Český úřad geodetický a kartografický a Slovenský úrad geodézie a kartografie v SNTL - Nakladatelstvi technické literatury, n. p., Spálená 51, Praha I, telefon Sl. Redakce: Zeměměřický ústav, Kostelni 42, \7000 Praha 7, tel , fax Adresa slovenskej redakcie: VÚGK, Chlumeckého 4, Bratislava, telefón , fax Sází Svoboda, a. s., Praha 10-Malešice, tisknou Hradecké tiskárny, s. p. (provoz 10), Hradec Králové. Inzertní odděleni SNTL - Nakladatelství technické literatury, n. p., Spálená 51, Praha I, telefon Vycházi dvanáctkrát ročně. Cena jednotlivého čísla 1 Kčs, celoroční předplatné 84 Kčs. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a PNS - ÚED Praha, AOT, Kafkova 19, Praha 6, PNS - ÚED Praha, závod 02, Joštova 2, Brno, PNS - ÚED Praha, závod 03, 28. října 206, Ostrava 9. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS - ústřední expedice a dovoz tisku, V celnici 4, Praha I. Náklad I 200 výtisků. Toto číslo vyšlo v květnu 1992, do sazby v březnu 1992, do tisku II. května Otisk povolen jen s udánim pramene a zachováním autorských práv. Ing. Ondrej Vojtičko, CSc.-Ing. Juraj Vališ, CSc. Rozvoj využitia osobných počítačov v rezorte SÚGK Ing. Nadežda Nikšová Využívanie mikrografie v rezorte SÚGK.., 97 z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE Ing. Svatopluk Kuchař-Ing, Karel Večeře Inovace sazby popisu map pro hospodářskou I výstavbu ZO ZAI'ÍRANIČIA 102 Z MEZINÁRODNÍCH STYKŮ 110 DISKUSE, NÁZORY, STANOVISKA 111 SPOLEČENSKO-ODBORNÁ ČINNOST 112 OSOBNÍ ZPRÁVY

3 681.31: (528: (437.6)) PC VOJTIČKO, O.-VALlŠ, J. Rozvoj využitia osobných počítačov v rezorte SÚGK Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Č. 5, str , 2 obr., lit. 2 Celoplošné nasadenie osobných počítačov na okresné pra~oviská rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK) v oblasti spracovania údajov Automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie. Zabezpečenie osobných počítačov programovým vybavením. Organizačné opatrenia na zavádzanie osobných počítačov a organizačno-technické opatrenia proti poškodeniu a zneužitiu údajov : (528: (437.6» NIKŠOVÁ, N. Application of Microphotography in the Hranch of the Slovak Administration of Geodesy and Cartography Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, No 5, pp ref. Outlines of organizing and technical basis of micrographic system of the Slovak Administration of Geodesy and Cartography (SÚGK). Information regarding system applications to documentation, analysis of present state and perspective of future applications : (528: (437.6» NIKŠOVÁ, N. Využívaníe míkrografie v rezorte SÚGK Geodetický a kartografický obzor, , Č. 5, str lit. 8 Charakteristika organizačnej a technickej základne mikrografického systému rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK). Informácie o zavedení systému do dokumentačnej činnosti, analýza doterajšieho budovania a tendencie ďalšieho využívania (048): (912.43: 330.3) KUCHAŘ, S.-VEČEŘE. K. Typesetting Upgrading of Economic Development Maps Geodetický a kartografický obzor, 38, No 5. pp I fig. Present way of map lettering realization (filmsetting) and reasons for its upgrading in the branch of the Czech Office of Geodesy and Cartography. The D1ATYPE filmsetting devices are subseded by Desk Top Publishing systems (DTP). The DTP system (laser selting) technology of map lettering. Present and future possible DTP applications in the branch of the Czech Office of Geodesy and Cartography (048): (912.43: 330.3) KUCHAŘ, S.-VEČEŘE, K. Inovace sazby popisu map pro hospodářskou výstavbu Geodetický a kartografický obzor. 38, 1992, Č. 5. str , I obr. Dosavadní způsob vyhotovování saz'2y.popisu map (fotosazba) a důvody pro jeho inovaci v resortu CUG K. Náhrada fotosázecích přístrojů D1ATYPE počítačovými systémy pro publikační činnost Desk Top Publishing (DTP). Technologie vyhotovení sazby popisu map pomocí systému DTP (laserová sazba). Souč_a~néa perspektivní možnosti využití systémů DTP v resortu CUGK : (528: (437.6» PC VOJTIČKO. O.-VALlŠ. J. Le processus évolutif de I'exploitation de micro-ordinateurs individuels dans le ressort du Hureau Slovaque de Géodésie et Cartographie (SÚGK) Geodetický a kartografický obzor. 38, 1992, No 5, pages illustrations. 2 bibliographies Introduction superficielle de micro-ordinateurs individuels sur les Iieux de travail de district du ressort du SÚG K. dans la branche du traitement de données géodésiques et cartographiques, faisant partie intégrale du Systéme ďinformations géodésiques et cartographiques automatisé. Mesures prises en vue ďassurer les programmes relatifs. Mesures ďorganisation pour I'introduction de microordinateurs individuels ainsi que les mesures techniques pour la protection des données : (528: (437.6» PC VOJTIČKO, O.-VALlŠ. J. Development of PC Applications in the Hranch of the Slova k Administration of Geodesy and Cartography Geodetický a kartografický obzor No 5. pp fig., 2 ref. Mass application of personal computers to data processing of Automated Information System of Geodesy and Cartography at district offices qf the Slovak Admitiistration of Geodesy and Cartography (SUGK). Supply of PC software. Administrative measures connected with the PC application and measures organizing technical means to prevent data damage and misuse : (528: (437.6» NIKŠOVÁ. N. Exploitabilité de la micro-graphie dans le ressort du SÚGK Geodetický a kartografický obzor, 38, No 5. pages bibliographies Caractéristique de la base t~chnique et ďorganisation du systéme micro-graphique du SUGK. Informations sur le systéme ďactivités documentaires. snr I'analyse de l'introduction effectuée jusqu\l présent et tendances de I'exploitation future.

4 528.9 (048): (912.43: 330.3) KUCHAŘ, S.-VEČEŘE, K. Innovation de la composition des dl:>cnptions de cartes pour l'édification économique Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, No 5, pages , I illustratíon Procédé ďélaboration, en vigueur jusqu'a présent, pour la composition des descriptions de cartes (photo-composition) et raisons menant li l'innovation de celui-ci dans le ressort du Bureau Tcheque de Géodésie et Cartographie (ČÚGK). Remplacement des appareils pour la photocomposition D1ATYPE par des systemes ďordinateurs pour activités ďédition Desk Top Publishing (DTP). Technologie de composition pour descriptions de cartes par systéme DTP (composition li laser). Possibilités actuelles et ťutures pour I'utilisation des systemes DTP dans le ressort du ČÚGK : (528: (437.6)) PC B0I1TI14KO, O.-BAJ1I1111, 10. PalBUTue UCnOJlblOBaHUH nepcohajlbhblx 38M B BenOMCTBe CyruK feone3l1'iecki1i1 H KapTorpa<pl1'leCKHií 0630p, 38, 1992, NQ 5, CTp , 2 phc., JlHT. 2 Bce06ll\ee BHenpeHHe nepcoha.llbhblx 3BM B paiíohhblx npennphslthslx BenO:-'lCTBaC.llOBaUKOro ynpa- B.lleHHSIreOne3HH H KapTorpa<pHH (CYfHK) B 06.llaCTH 06pa60TKH nahhblx ABToMaTH3HpoBaHHoií HH<pOP:-'Ia- UHOHHOií CHCTeMbl reone3hh H KapTorpa<pHH. OCHall\e- HHe nepcoha.llbhblx 3BM nporpammhbl:-'l 06eCne'leHHeM. OpraHH3aUHOHHble MeponpHSlTHSI, HanpaB.lleHHble Ha BHenpeHHe nepcoha,1bhblx 3BM, a TaKJKeopraHH- 3aUHOHHO - TeXHH'leCKHe MeponpHSlTHSI, npensltctby- IOll\He HCKaJKeHHIOH 3.lloynoTpe6.lleHHIO nahhbimh : (528: (437.6)) PC VOJTIČKO, O.-VAL1Š, J. Entwicklung der Nutzung der Personalrechner im 8ereich des SAGK Geodetický a kartograťický obzor, 38,1992, Nr. 5, Seite 91-96, 2 Abb., Lit.2 Flacheneinsatz der Personalrechner in allen Kreisdienststellen des Bereichs des Slowakischen Amtes fiir Geodasie und Kartographie (SAGK) auť dem Gebiet der Datenbearbeitung des Automatisierten lnformationssystems der Geodasie und Kartographie. Sicherstellung der Personalrechner durch die Programmausstattung. Organisationsmassnahmen zur Einťiihrung der Personalrechner und organisations-technische Massnahmen gegen Datenbeschiidigung und -missbrauch : (528: (437.6)) HI1KlllOBA, H. I1cnoJlbloBaHue MUKporpaljluu B BenOMCTBe CYfuK feone3h'leckhií H KapTorpa<pH'leCKHií 0630p, 38, 1992, NQ 5, CTp ,.llHT. 8 XapaKTepHcTHKa oprahh3auhohho - TeXHH'leCKOií 6a- 3bl MHKporpa<pH'leCKOií CHCTeMbl BenOMCTBa C.llOBau- Koro ynpab.llehhsi reone3hh H KapTorpa<pHH (CYfHK). l1h<popmauhsi o BBeneHHH npoueccob noky:-'lehthpoba- HHSI B chcte:-'ly, aha.llh3.aeslte.1bhocthb 3TO\1 Hanpa- BJleHHH H TeHneHUHSIHX.aa.llbHei'Iwero HCnO.llb30BaHHSI : (528: (437.6)) NIKŠOvA, N. Nutzung der Mikrographie im Bereich des SAGK Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Nr. 5, Seite 97-99, Lit. 8 Charakteristik der organisatorischen und technischen Basis des mikrographischen Systems des Bereichs des Slowakischen Amtes ťiir Geodasie und Kartographie (SAGK). Information liber die Uberleitung des Systems in die Dokumentationstatigkeit, Analyse der bisherigen Ergebnisse und Tendenzen der weiteren Nutzung (048): (912.43: 330.3) KYXAP)l{, C.-BE4EP)l{E, K. 06HOBJleHUe npoueccob Ha60pa KapTorpaljlU'IeCKUX HannuceĎ njlh uejleď XOlHĎCTBeuHoro CTPOUTeJlbCTBa feo.ae3h'leckhií H KapTorpa<pH'leCKHi'I 0630p, 38, 1992, NQ 5, CTp. 99 -I 02, 1 phc. nph\lehslemblií.ao CHX nop cnoc06 Ha60pa KapTorpa- <ph'lecki1xhannl1cei'i (<p0toha60p) 11nOBOnbl n.llsl ero 06HOB.lleHI1S1B BenO!\lCTBe 4ewcKoro ynpab.llehi1s1reone3hh 11KapTorpa<p1111(4YfI1K). 3a:-'leHa <potoha6op- HblX nph60pob Tl1na "DIATYPE" CHCTeMa!\1H3BM B 06.llaCTI1 113.aaTe.llbCKoi'IneSlTe.llbHOCTI1Desk Top Publishing (DTP). TeXHO.llOrHSI 113roTOB.lleHI1S1Ha60pa KapTorpa<pH'leCKI1X Hannl1Cei'I C nomoll\blo CHCTe:-'lbI DTP (.lla3ephblií Ha60p). COBpeMeHHble H nepcnekthb- Hble B03MOJKHOCTI1npHMeHeHHSI CHCTeMbI DTP B BenOMCTBe 4YfHK (048): (912.43: 330.3) KUCHAŘ, S.-VEČEŘE, K. Erneuerung des Beschriftungssatzes der Karten fiir den Wirtschaftsaufbau Geodetický a kartografický obzor, 38, 1992, Nr. 5, Seite , 1 Abb. Das bisherige Verfahren der Herstellung des Kartenbeschriftungssatzes (Photosatz) und Grťinde fiir seine Erneuerung im Bereich des TAGK. Ersatz der Photosatzgerate DIATYPE durch die Rechensysteme flir Publikationstatigkeit Desk Top Publishing (DTP). Technologie der Herstellung des Kartenbeschriftungssatzes mit Hilfe des Systems DTP (Lasersatz). Aktuelle und perspektivische M6g1ichkeiten der Nutzung der Systeme DTP im Bereich des TAGK. HORŇANSKÝ, I.: Zhodnotenie Akčného programu SÚGK za obdobie 1990 až 1991 MERVART, L.: Problém určování drah družic GPS KŘíŽEK, M.-MUŘICKÝ, E.: Zkušenosti s využitím leteckého termovizního snímání

5 ročnik 38/80, 1992, číslo 5 91 Rozvoj využitia osobných počítačov v rezorte SUGK Ing. Ondrej Vojtičko. CSc. Slovenský úrad geodézie a kartografie. Ing. Juraj Valil. CSc. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rozvoj elektroniky v uplynulom období výrazne ovplyvňuje aj činnosti rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK). Začiatkom osemdesiatych rokoch vznikli nové technológie pri tvorbe máp vel'kých mierok a vedení evidencie nehnutel'ností (EN), orientované na rezortný výpočtový systém EC 1033, ktorý bol v roku 1990 nahradený systémom EC Prudký rozvoj osobných počítačov kompatibilných s IBMIPC (ďalej osobné počítače) v poslednom desaťročí bol u nás, v dásledku zaostávania čs. elektronického priemyslu za vyspelými štátmi, sprevádzaný nedostatkom tejto techniky. Hromadnému nasadeniu bránil tiež nedostatok devízových prostriedkov a exportné obmedzenia zo strany výrobcovo Napriek uvedeným ťažkostiam "Koncepcia automatizácie rezortu SÚGK na roky " [I] stanovila celoplošné nasadenie osobných počítačov na pracoviskách rezortu SÚGK už v rokoch V uvedenom období sa nasadenie osobných počítačov sústredilo do Geodézií, Š. p. v krajoch Slovenskej republiky (SR), Slovenskej kartografie, Š. p., Bratislava a Geodetického ústavu, Š. p., Bratislava. Spoločensko-ekonomické zmeny v ČSFR po novembri 1989 umožnili v roku 1991 realizovať novú organizačnú štruktúru odvetvia geodézie a kartografie v zmysle "Komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK". V súlade s komplexným projektom došlo k oddeleniu činností vykonávaných pre potreby a v záujme štátu, t.j. štátneho geodetického, kartografického a katastrálneho diela (tzv. štátnej geodézie), od prác komerčného charakteru. Štátnu geodéziu v SR zabezpečujú rozpočtové organizácie rezortu SÚGK, a to Krajské správy geodézie a kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici a v Košiciach, Správa geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave a Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) Bratislava. Prijatím zákona o páde (č. 229/1991 Zb.), zákona o pozemkových úpravách (č. 330/1991 Zb.), reštitučných (č. 87/1991 Zb.) a privatizačných zákon ov (č. 427/1990 Zb. ač. 92/1991 Zb.) sa výrazne zvýšili požiadavky verejnosti a štátnych orgán ov na získanie východiskových podkladov na preukázanie vlastníctva z EN a z archívnych materiál ov pozemkového katastra. Na zabezpečenie uvedených požiadaviek v spoločensky žiadúcich termínoch boli prijaté opatrenia na personálne posilnenie KSGK/SGK a na realizáciu poskytovania údajov prostredníctvom osobných počítačov z 10- kálnej bázy údajov EN vedenej na stredisku geodézie (SG) v okresoch SR. Na základe uvedeného sa uskutočnilo v roku 1991 celoplošné nasadenie osobných počítačov na SG, súčasne bola spracovaná a v októbri 1991 predsedom SÚGK schválená "Koncepcia využiti a počítačov PC na strediskách geodézie v okresoch Slovenskej republiky" [2] (ďalej Koncepcia). Koncepcia vy- 1992/91 chádzala z principu účelnej decentralizácie spracovania údajov na SG v okresoch (ďalej okresné pracovisko) s nevyhnutnou previazanosťou na rezortné výpočtové stredisko GKÚ. Nasadenie výpočtovej techniky sa predpokladá v oblasti spracovania údajov Automatizovaného informačného systému (AIS) geodézie a kartografie (GK) v členení: - informačný súbor EN (lsen), - informačný súbor lokalizácie (lsl), - informačné súbory bodových polí. Zásadnou technologickou zmenou spracovania údajov ISEN na okresných pracoviskách je priame využívanie údajov, pričom okresné pracoviská zabezpečujú prípravu vstupných údajov, ich kontrolu v nadviiznosti na ISEN v SR a premietanie zmenových viet na pamaťové média osobného počítača. Vazba medzi prípravou, predspracovaním a spracovaním je zabezpečená súborom kontrolných chodov, kompatibilitou prenosných pamaťových médií (5 1 //' a 3 1 1/' pružných diskov) a jednotným formátom údajov. Na tvorbe ISEN v SR sa budú jednotlivé pracoviská rezortu zúčastňovať róznym podielom, pričom táto del'ba bude oproti súčasnej organizácii odlišná (pozri obr. I). Údaje ISEN spíňajú požiadavku členenia po katastrálnych úze mi ach (KÚ). Na tieto územné jednotky sú vztiahnuté informácie o parcelách, vlastníkoch a užívatel'och. Okresný ISEN sa zakladá prevodom zodpovedajúcich údajov registra EN (REN) vedeného na rezortnom výpočtovom systéme EC Komplexná informácia zo súborov vedených a aktualizovaných na okresných pracoviskách obsahovo rešpektuje záviizne používané postupy vo forme prispásobenej technickým možnostiam výstupných zariadení osobného počítača. Výstupné informácie pre potreby okresného pracoviska z programového systému, ktorý zabezpečuje poskytovanie informácií z údajov vedených na osobných počíta~och, tvoria zostavy zodpovedajúce súčasnému spracovaniu a vybrané zostavy podnikovej evidencie pády. Výstupné zostavy je možné upraviť podl'a požiadaviek používatel'ov. Ich formát, náležitosti, algoritmy a prípadne ďalšie spracovanie bude priebežne modifikované a prispósobované požiadavkám používatel'ov. Obdobne je automatizovane spracovaný výkaz zmien, zoznam došlých hlásení a Iistín, pomocné evidencie a všetky ďalšie činnosti súvisiace s vedením ISEN. 2.2 Údaje ISL Údaje ISL reprezentované súradnicami bodov, spojnicam i a popisom tvoria súbor údajov na jednoznačnú 10-

6 92 ročník 38/80, 1992, číslo 5 Rezortné výpočtové stredisko Tlač výstupných zostáv Informácie za SR Vykonanie zmien v centrálnej báze údajov zmenové vety na aktualizaciu centrálnej bázy údajov sumarizácia doplnkové údaje pre okresnú bázu údajov z centrálnej bázy údajov Interaktívne vedený výkaz zmien a kontrolné chody OKRESNÁ Tlač zostáv kalizáciu javov podliehajúcich evidencii a následné vytvorenie digitálnej mapy vel'kej mierky. Údaje digitálnej mapy veľkej mierky vedenej a tvorenej programovým systémom MAPA/OS na rezortnom výpočtovom systéme EC 1034 budú postupne prevedené do formátu spracovatel'ného interaktívnym grafickým systémom na okresných pracoviskách. Tvorba údajov ISL bude prebiehať tromi základnými metódami: - terestrickou (geodetické metódy), - karto metrickou (vrátane scannovania), - fotogrametrickou. Priebeh spracovania na okresnom pracovisku je znázornený na obr /92 Grafické vyjadrenie digitálnej mapy bude mozne prostredníctvom grafického monitora osobného počítača, súradnicového zapisovača, vo forme hardcopy alebo mikrosnímok. 2.3 Údaje bodových polí Tvorbu, aktualizáciu a poskytovanie informácií z oblasti polohových a výškových bodových polí budú vykonávať okresné pracoviská v rámci svojej posobnosti na osobných počítačoch interaktívnou formou s výstupom na t1ačiareň, prípadne na magnetické média. Technológia bude postupne začlenená do spracovania údajov ISL ako jeho súčasť.

7 ročník 38/80,1992, číslo 5 93 Rezortné výpočtové stredisko Terénny záznamník Digitalizácia Scannovanie Digitálna snímka mapy MAPA OS -zoznam súradníc -prepis kresby -zápisníky -meračské náčrty -zoznam súradníc Fotogrametria Archív mikrosnímok máp Grafické zobrazovacie zariadenia -informácie -učelové výstupy Komunikačné údajové súbory ASCII a DXF S ciel'om zabezpečiť pracoviská rezortu SÚGK výpočtovou technikou sa uskutočnilo ponukové konanie. Komisia pri hodnotení ponúk jednotlivých firiem brala do úvahy najma: - podmienky stanovené zadaním výberového konania, - vhodnosť navrhovaného technického vybavenia vzhl'adom na požiadavky kladené na vytváranú 10- kál nu sieť (vel'ké pracovisko), - tabul'ku obsahujúcu zrovnatel'né technické parametre a im zodpovedajúce cenové relácie, - dealerstvo a distribúciu značkových produktov, - používatel'ské referencie, inštalácie v ČSFR a v zahraničí, - posudky expertov, - vystúpenie zástupcov firiem, predvedenie výpočtovej techniky, ako aj doterajšie pósobenie firiem a iné. Na základe vyhodnotenia ponukového konania boli v roku 1991 v rezorte SÚGK celoplošne nasadené osob- 1992/93

8 94 ročník 38/80, 1992, číslo 5 né počítače značky UNIT. V súlade s požiadavkami na programové zabezpečenie a prevádzkovanie osobných počítačov na okresných pracoviskách, so zohl'adnením róznorodosti frekvencie využívania a rozsahu údajov a vzhl'adom na finančné možnosti bol o pre jednotlivé pracoviská zakúpené technické vybavenie, ktoré zohl'adňuje špecifické požiadavky jednotlivých okresných pracovísk a móžeme ho rozčleniť na: a) Malé pracovisko UNIT 286/16 MHz Workstation CPU 16 MHz 1MB RAM 80 MB HD 1,2 MB 5.25" FD, 1,44 MB 3.5" FD Samsung ML 4571 VGA Mono Monitor 17" (alebo MA ") Epson LX 850 Printer b) Stredné pracovisko UNIT MHz CAD Station CPU 25 MHz 4 MB RAM Coprocessor HD Maxtor LXT 213 MB, SCSI 15 ms 1,2 MB 5.25" FD, 1,44 MB 3.5" FD CSA 7571 Samsung 17" Syncmaster Color monitor Mountain FS 4000 (Streamer 150 MB) Epson FX 1050 Printer UNIT 286/16 MHz (zostava ako pri malom pracovisku) c) Verké pracovisko (lokálna sieť Novell Netware 2.15) UNIT 386/33 MHz File Server CPU 33 MHz 8 MB RAM 2 x HD Maxtor XT8 760 MB, SCSI 15 ms 1,2 MB 5.25" FD, 1,44 MB 3.5" FD Mountain FS 800 (streamer 300 MB) UPS 600 VA American Power Supply UNIT MHz CAD Station (zostava ako pri strednom pracovisku, počet staníc je individuálny) Ethernet Card 16 bit 4-Dimension 'EthernefCard 8 bit 4-Dimension Texas Instruments Laser Printer TI I MB Memory Kit Digitizer - Summagraphics Microgrid III 2436 V súčasnosti sú v rezorte SÚGK vybudované vel'ké pracoviská v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Košiciach a v Žiline. Všetky programové produkty musia spíňať požiadavky na uplatnenie princípu používatel'skej orientácie (komunikatívnosti), pričom celé spracovanie prebieha v interaktívnom prostredí na báze štandardného databázového produktu Fox Pro 2.0. Vzhl'adom na predpokladané súbežné využívanie údajových súborov viacerými používatel'mi, programové prostriedky sú orientované a riešené na prácu v lokálnej počítačovej sieti v rámci okresného pracoviska a po vytvorení vhodných telekomunikačných podmienok v rámci SR. Po inštalácii osobných počítačov na okresných pracoviskách bolo z dóvodov operatívneho využitia zakúpené programové vybavenie riešiace niektoré čiastkové úlohy (napr. REN, KOKEŠ, MAPA/PC, PV), bázové programové vybavenie umožňujúce štandardné ovláda-. nie osobných počítačov (MS DOS, NORTON COM- MANDER), realizáciu databázového prostredia (FOX BASE), realizáciu prostredia lokálnej siete (NOVELL), textový editor a súbor program ov ochrany (tzv. antivirusprogramy). V priebehu roka 1991 zabezpečuje tvorbu uceleného programového vybavenia pre okresné pracoviská Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK) v Bratislave. Programy overujú vybrané okresné pracoviská (Bratislava-mesto, Galanta, Levice, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Košice-mesto, Košice-vidiek, Prešov a Vranov), ktoré zasielajú pripomienky k programom SÚGK a VÚGK. Podl'a pripomienok sú programy upravené a poskytované okresným pracoviskám na využitie. 4.1 Programové vybavenie ISEN Programové vybavenie je možné rozdeliť na štyri logické súčasti: - odovzdávanie údajov medzi centrálnym počítačom a okresným pracoviskom, - poskytovanie informácií z ISEN, - aktualizácia údajov ISEN, - sumarizácia údajov. Programové vybavenie vytvára modulárny systém, ktorého súčasti sú používatel'ovi prístupné pomocou volitel'ného menu. Programový systém je vyhotovený v lokálnej a sieťovej verzii. V ďalšom popíšeme základné vlastnosti jednotlivých súčastí: a) Odovzdávanie údajov medzi centrálnym počítačom a okresným pracoviskom Odovzdávanie (tvorba súborov) je organizovaná po KÚ. Ide o súbory o užívatel'och, parcelách, vlastníkoch a jednotných identifikátoroch. Tvorba súborov sa vykonáva prevodom z bázy údajov REN uloženej na centrálnom počítači. b) Poskytovanie informácií z ISEN Súbor programov sa skladá z častí zabezpečujúcich poskytovanie komplexných informácií z ISEN v rámci okresného pracoviska a ich zobrazenie na obrazovku osobného počítača, tlač na tlačiarni alebo záznam na vonkajšie pamaťové médium, ako aj ďalšie spracovanie podl'a špecifických požiadaviek. Pre každé KÚ sú vytvorené databázové súbory, kde sú uložené informácie o užívatel'och, parcelách a vlastníkoch (vrátane vlastníckych vzťahov). c) Aktualizácia údajov ISEN Súbor program ov zabezpečí prípravu vstupných údajov, ich kontrolu a premietanie zmenových viet na pamate osobného počítača. Aktualizácia údajov sa uskutočňuje formou interaktívneho automatizovaného výkazu zmien vedeného priamo na osobnom počítači a priebeh spracovania dokumentuje tlačový protokol. d) Sumarizácia údajov Súbor program ov zabezpečuje prípravu a prvotnú kontrolu zmenových viet sumarizácie a tvorbu súboru sumarizačných viet U, ktorý slúži ako základná jednotka automatizovanej sumarizácie. Súbor obsahuje blok procedúr zabezpečujúcich spracovanie a tlač základných sumarizačných zostáv. 1992/94

9 ročník 38/80, 1992, číslo Programové vybavenie ISL Programové vybavenie umožňujúce v súčasnosti spracovanie údajov ISL na okresných pracoviskách je orientované na licenčný software zo zahraničia (napr. INTERGRAPH, ARC/INFO a pod.), využivanie čs. produktov (GEOBOD-AUTOCAD, KOKEŠ) alebo využitie programového systému MAPA/PC. S ohl'adom na doterajšie ekonomické a praktické možnosti sa na vybraných okresných pracoviskách v roku 1991 rutinne overuje najma systém KOKEŠ a MAPA/PC. Po skúšobnej prevádzke a zhodnotení možnosti ich využitia bude odporúčaná d'alšia orientácia, pričom doteraz spracované údaje budú transformované do stanoveného programového vybavenia, príp. bude stanovený postup na využitie licenčného software. V budúcnosti sa počíta so zjednotením grafického prostredia na jednotlivých pracoviskách rezortu, s ciel'om vytvoriť lokalizačný základ pre geografický informačný systém s orientáciou na zahraničný software. Zavedenie osobných počítačov na okresné pracoviská v priebehu roku 1991 vytvorilo podmienky na ich plnú využitel'nosť v SR, pričom v priebehu roku 1991 bolo potrebné zabezpečiť: a) vyškolenie pracovníkov okresných pracovísk v súčinnosti s dodávatel'om výpočtovej techniky a spracovatel'om software, I b) overenie a najma stanovenie používatel'ských pripomienok k spracovanému software, pričom boli poverené 3 okresné pracoviská každej KSGK/SGK, ktoré stanovovali požiadavky na úpravy, príp. doplnenie programového vybavenia, c) overenie programového vybavenia ISEN a prenosu údajov ISEN z rezortného výpočtového systému EC 1034 na okresné pracoviská a prenosu zmenových viet na magnetických médiách spať, pričom súbežným spracovaním doterajšími technológiami bolo zabezpečené overenie navrhovaného postupu, d) spracovanie návrhu a overenie technológie na zápis údajov z výpočtového systému EC 1034 na pružné disky, ktorá kapacitne a výkonovo zabezpečí prenosy údajov na okresné pracoviská, e) vypracovanie súvisiacich popisov programového vybaveni a a používatel'ských príručiek, príp. doplnenie príslušných technických predpisov v rezorte SÚGK, f) vypracovanie príslušnej smernice na oprávnenie, spósob, úhradu a postup poskytovania údajov EN právníckým a fyzickým osobám s využitím osobných počítačov. S ciel'om zabezpečiť koordináciu zavádzania osobných počítačov v rezorte SÚGK bola zriadená rezortná riadiaca skupina pre informatizáciu rezortu SÚGK, zložená zo zástupcov SÚGK, SGK/KSGK, GKÚ a VÚGK, ktorá spolupracuje na príprave: - zavádzania osobných počítačov a ich zabezpečeni a programovým vybavením na okresných pracoviskách, - koncepčných materiál ov z oblasti informatizácie, - integrácie informačných systémov ústredných orgánov štátnej správy na úrovni okresov a SR, - zavádzania postupov a technológií pri zbere, aktualizácii a poskytovaní informácíí z AIS GK na osobných počítačoch. 5.1 Okresné pracoviská Základným predpokladom kvalitnej funkčnosti využitia osobných počítačov v tvorbe, v spracovaní a v poskytovaní údajov na okresných pracoviskách je vhodne navrhnuté a realizované organizačné zabezpečenie týchto činností tak, aby neprichádzalo k zbytočným administratívno-kompetenčným problémom, ktoré by mohli spósobiť v rámci siete pracovísk značné časové oneskorenia v poskytovaní údajov. Vzhl'adom na to, že spracovanie údajov územ ne pokrýva celú SR, pri spracovaní je potrebné zachovať dvojstupňovú hierarchiu toku údajov. Prvý základný stupeň spracovania tvoria okresné pracoviská, kde sa údaje zhromažd'ujú, spracovávajú, poskytujú a tu je možné vykonať spol'ahlivú kontrolu údajov, ako po stránke obsahovej, tak i po stránke technickej. Táto skutočnosť priamo vyplýva zo zavádzaného interaktívneho spósobu práce. Vazba na rezortné výpočtové stredisko s centrálnou bázou údajov z celého územia SR sa predpokladá v dvoch základných úrovni ach : - poskytovanie zmenových údajov na aktualizáciu centrálnej bázy údajov SR, - využívanie údajov centrálnej bázy údajov SR pri poskytovaní informácií presahujúcich územie okresu a pri sumarizačných prácach za SR, vrátane kontrolných funkcií spracovania. 5.2 Rezortné výpočtové stredisko Druhý stupeň z organizačného hl'adiska tvorí rezortné výpočtové stredisko s výpočtovým systémom EC ), ktorý technicky umožňuje pracovať s vel'kokapacitnými diskovými pamaťami a súčasne zabezpečovať funkciu centrálneho riadiaceho počitača v rámci pripravovanej počítačovej siete rezortu SÚGK. Tieto dve charakteristiky sú nevyhnutné pre funkčnú komplexnosť AIS GK vo vnútri rezortu i vo vazbách na mimorezortné používatel'ské prostredia s pósobnosťou presahujúcou územie okresu. Funkcie centrálnej bázy údajov budú odvodené z jej celorepublikového charakteru. Budú to najma: - aktualizácia centrálnej bázy údajov SR zmenovými údajmi poskytnutými okresnými pracoviskami, - poskytovanie sumarizačných a štatistických údajov z úze mia SR, - sledovanie ucelenosti a komplexnosti údajových vazieb vo vzťahu k celému územiu SR, vrátane kontrolných funkcií spracovania. ') Z dóvodov spoi'ahlivého zabezpečenia všetkých funkcii uvedených v tomto odseku, je v súčasnosti centrálny výpočtový systém inovovaný. Novoinštalovaná centrálna jednotka IBM PI2 umožni okrem iného využivanie originálnych programových produktov firmy IBM. 1992/95

10 96 ročník 38/80, 1992, číslo Zabezpečenie údajov Využívanie databázových technológií v spracovávaní údajov a budovanie počítačových sietí si vyžaduje zavádzať organizačno-technické opatrenia proti ich poškodeniu a zneužitiu. Koncepcia predpokladá dva základné prostriedky: a) databázové - programovo budú definované prístupy k jednotlivým údajovým položkám a činnostiam. Ich sprístupnenie bude možné prostredníctvom hesiel pridel'ovaných podl'a pracovného zaradenia konkrétneho pracoviska; b) sieťové - prostriedky riadenia počítačovej siete umožňujúce definovať oprávnenosť manipulácie s údajmi pre konkrétne terminálové pracovisko. Základnou úlohou pri zabezpečení údajov proti poškodeniu, prípadne zneužitiu je zodpovedný výber pracovníkov na databázové pracoviská. Organizácia a regulovanie utajenia v konkrétnom programovom systéme je úlohou správcu údajov na okresnej úrovni, a tak isto utajovanie a ochrana na centrálnej úrovni je úlohou správcu údajov AIS OK v SR, ktorým je OKÚ. Výsledkom realizácie uvedenej koncepcie je prechod na kvalitatívne vyššiu úroveň spracovania údajov v oblasti písomného a meračského operátu EN a ich vzájomného prepojenia. Zavedením programového vybavenia plne využívajúceho principy interaktívnej činnosti, bude možné odstrániť časť kontrolných chodov ako samostatných činností pri tvorbe údajov. Kontroly budú súčasťou interakcie medzi počítačom a používatel'om. Vychádzajúc zo súčasného stavu techníckej pripravenosti jednotlivých okresných pracovísk a zo súčasného rozpracovania programového zabezpečeni a možno očakáv ať realizáciu uvedenej koncepcie v roku LlTERATÚRA: [I] Koncepcia automatizáci~ rezortu SÚGK na roky Bratislava, SUGK s. [2] Koncepcia využiti a počítačov PC na strediskácp geodézie v okresoch Slovenskej republiky. Bratislava, SUGK II s. Do redakcie došlo: 27. II Lektoroval: Ing. JC]zefMarek, GKU Bratislava Zavedením osobných počítačov na okresných pracoviskách sú vytvorené predpoklady na operatívne využívanie údajov AIS OK (najma ISEN, ISL) lokálnymi použivatel'mi, ktorými sú orgány miestnej samosprávy, štátne, družstevné a súkromné organizácie, fyzické osoby a pod. Popri iných úlohách budú okresné pracoviská zabezpečovať prístup k fondu údajov s orientáciou na poskytovanie: - údajov o právnych vzťahoch vrátane údajov o vlastníkoch a užívatel'ských vzťahoch, výmerách a parcelných číslach, druhoch pozemkov, súpisných čísi ach stavieb, druhoch ochrany nehnutel'ností a iných údajov na daňové a poplatkové účely, - údajov na priestorovú lokalizáciu územných jednotiek a objektov na úrovni digitálne vedenej katastrálnej mapy, t.j. digitálnych údai9v.. Q tvare, vel'kosti a polohe pozemkov a KÚ, pódoryse a polohe stavieb a údajov o bodových poliach. Poskytovanie údajov, ktorých rozsah je legislatívne stanovený (napr. zákon Č. 22/1964 Zb.) a bude spresnený (návrh zákona o katastri nehnutel'ností v SR), predpokladá distribuovanú technológiu spracovania údajov AIS OK s orientáciou na poskytovanie údajov priamo v príslušnom regióne (katastrálne úradv). Údaje na regionálnej úrovni v digiúllnom tvare (t.j. vstupy pre ďalšie automatizované využitie a iné informačné systémy) budú, do prijatia právnych noriem upravujúcich túto oblasť, poskytované používatel'om na základe zmluvy a zásad ne za úhradu (s výnimkou miestnych orgánov štátnej správy, kde podmienky stanovuje dohoda ústredných orgánov štátnej správy). V zmluve oprávňujúcej na využívanie údajov bude stanovený účel využívania, rozsah, závaznosť, doba platnosti a forma poskytovaných údajov, pričom zmluvný partner bude ako jediný oprávnený údaje využívať na stanovený účel. Zneužitie údajov, ich iné využívanie, príp. ich ďalšie poskytovanie iným subjektom bude považované za jednostranné porušenie zmluvy a sankcionované v súlade s príslušnou časťou zmluvy. Nikon Měřické geodetické přístrole a pomůcky ve velkem rozsahu pro stavebnictví, dopravu, zemědělstvi, lesníctví, prúmysl a pro dokumentaci památkovych objektů. I LII..c r\""g;; Rýsovací pera a pomůcky špičkové kvality značek LEROY a COMSTOC. paplry a folie pro technickou kresbu. obchod ni divize Moravské nám BRNO tel. + fax ,22165 ros't A-USTAIA ~eodézie SRNO Dvofákova BRNO tel /96

11 ročnik 38/80, 1992, číslo 5 97 Využívanie mikrografie V rezorte SÚGK Ing. Nadežda Niklová. Slovenský úrad geodézie a kartografie Vo všetkých činnostiach odboru geodézie, kartografie a katastra nehnutel'ností vzniká vel'ké množstvo grafických a alfanumerických informácií, ktorých objem stále narastá. Jedným z rozhodujúcich faktorov na ich úspešné spracovávanie a využívanie sa stáva použitie techniky prinášajúce úsporu priestorov. Kvalitné poskytovanie informácií z dokumentačných a archívnych fondov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) sa stáva dominantnou úlohou. Požiadavky na rýchle spracovanie a poskytovanie informácií zo živých operátov spíňa systém využiti a výpočtovej techniky. lde predovšetkým o evidenciu nehnutel'ností (EN), ktorej stav sa dennodenne mení, vykonáva sa jej údržba a obnova. Okrem toho v dokumentačných centrách a archíve rezortu SÚGK sú uložené cenné materiály, ktoré vznikali od roku 1851 dodnes. Požiadavky na zabezpečovanie cenných a unikátnych dokumentov proti strate a zničeniu, zníženiu fyzického opotrebovania, úsporu pracovných priestorov, zlepšenie pracovného prostredia, ul'ahčenie manipulácie a možnosť spatnej reprodukcie spíňa mikrografický systém. Vytvorením novej organizačnej štruktúry rezortu od roku 1991 sa vytvorili priaznivejšie organizačné predpoklady na vybudovanie systému poskytovania informácií z dokumentovaných výsledkov geodetických a kartografických prác vrátane EN v požadovanom rozsahu a kvalite, tak aby bolo možné bez zvyš ku uspokojovať stále sa zvyšujúce požiadavky spoločnosti. S ohl'adom na novú politicko-ekonomickú situáciu SÚGK spracoval a vydal Koncepciu využívania mikrografie v rezorte SÚGK [I] na základe analýzy doterajšieho budovania mikrografického systému rezortu, v nadvazno~ti na Koncepciu automatizácie rezortu SÚGK [2] a Koncepciu využiti a počítačov PC na strediskách geodézie (SG)v okresoch Slovenskej republiky (SR) [3]. 2. Analýza budovania mikrografického systému S realizáciou mikrografického systému rezortu SÚGK sa začalo na základe "Programu zavedenia mikrografie v rezorte SÚGK" [4]. Program bol organizačne postavený na troch mikrografických strediskách, ktoré mali byť vybudované pri Geodéziách, n. p., v krajoch, na centrálnej zabezpečovacej dokumentácii pri Geodetickom ústave, n. p., Bratislava (GÚ), na využívatel'ských pracoviskách a na zriadení depozitárov. Využívatel'skými pracoviskami mali byť dokumentácíe rezortu SÚGK všetkých troch vtedajších stupňov - všeobecné dokumentácie, technické dokumentácie a ústredná dokumentácia, ďalej informačné strediská, oddiely EN a mapovania Geodézií, n. p. a ekonomické úseky rezortných organizácií. Nosnou časťou bolo prístrojové, priestorové a personál ne zabezpečenie a vypracovanie a vydanie technických predpisov. 1992/97 Vzhl'adom na problémy v dodávkach investičného vybavenia, nadvazne na poznatky zo skúšobnej prevádzky Mikrografického strediska pri Geodézii, n. p., Bratislava a z poznani a možností zabezpečeni a prípravy dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie na využívatel'ských pracoviskách, bol v roku 1980 p6vodný program upravený tak, že základ mikrografického systému rezortu SÚGK vytvorilo jedno mikrografické stredisko v Geodézii, n. p., Bratislava. Program zavedenia mikrografického systému bol realizovaný takto: 2.1 Na úseku tvorby a vydania technických predpisov V roku 1980 bol vydaný Metodický návod na výber, usporiadanie a adjustáciu dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie a Technologický postup na mikrosnímkovanie dokumentačných fondov v rezorte SÚGK, ktoré boli novelizované v roku 1985 vydaním Metodického návodu na prípravu dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie [5], Metodického návodu na budovanie a využívanie mikrografických archívov [6] a Technologického postupu na mikrosnimkovanie dokumentačných fondov v rezorte SÚGK [7]. Uvedenými predpismi bolo stanovené snímkovanie dokumentačných fondov krokovými kamerami na zvitkový 35 a 16 mm film a na výrobu využívatel'ských médií kontaktným kopírovaním. Najzaužívanejšiou formou pracovnej mikrografickej dokumentácie sa stalo ukladanie prúžkov s piatimi mikrozáznamami do zásobníkov. Novelizovanými predpismi z roku 1985 bol o umožnené využitie mikrofišovej kamery. Na úseku tvorby a vydania technických predpisov bol i úlohy stanovené v [4] splnené. 2.2 Na úseku prístrojového vybavenia Centrálne mikrografické stredisko bolo zriadené a do roku 1990 organizačne začlenené do Geodézie, n. p., (od I š. p.) Bratislava. Od I. I je začlenené do Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (GKÚ). Vybavené je snímacími kamerami DA 5-2 kusy, DA 7, Dat 2, SMA O, zvačšovacím prístrojom CAPS I, mikrofišovou kamerou Pentakta A 110, diazoduplikačnými prístrojmi - 4 kusy a ďalšími pomocnými prístrojmi. Všetky prístroje sú dnes zastaralé, s nulovou zostatkovou hodnotou. Táto úloha bola realizovaná podl'a [4]. Využívatel'ské mikrografické pracoviská bol i zriadené vo všeobecných dokumentáciách SG, v technických dokumentáciách krajských správ geodézie a kartografie a v bývalej ústrednej dokumentácii. Spolu bolo zakúpených 37 spatne rozmnožovacích mikrografických prístrojov. Všetky SG SR sú vybavené čítacími prístrojmi. Spatnerozmnožovacími prístrojmi typu Pentakta R 110 a 120 bolo vybavených 32 SG.

12 98 ročník 38/80, 1992, číslo 5 Bývalá ústredná dokumentácia bola vybavená čítačkami a spatnerozmožovacím prístrojom Meorex, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v Ústrednom archíve geodézie a kartografie. Zriadenie využívatel'ských mikrografických pracovísk v ekonomických útvaroch, v informačných strediskách organizácií rezortu li v prevlldzkových útvaroch Geodézií, n. p., (od I š. p.) sa nerealizovalo. Táto skutočnosť nastala z dóvodu zavádzania počítačovej techniky, ktorá v tejto oblasti prináša požadovanú úsporu priestorov a vačšiu pružnosť. Zriadenie mikrografických využívatel'ských pracovísk v dnešných podmienkach nie je aktuálne. V GÚ bola sústredená zabezpečovacia mikrografická dokumentácia matričných negatívov, 'fyzicky umiestnená v Liptovskom Mikuláši. Pracovisko bolo od I. I organizačné začlenené do GKÚ a od júna 1991 je fyzicky umiestnené v Zohore. Je vybavené jednou čítačkou a zariadením na kontrolu stálosti teploty a vlhkosti vzduchu. Tým bol a úloha stanovená v [4] splnená. Z uložených mikrografických médií a sprievodnej dokumentácie, ktoré boli zakladané klasickým spósobom, neboli spracovávané registre, čo však v [4] nebolo stanovené. Registre sú spracovávané v súčasnosti. 2.3 Na úseku personálneho zabezpečeni a Bolo vybudované centrálne Mikrografické stredisko s kvalitným obsadením, ktoré dobre zvládlo náročné technológie vyhotovovania mikro~rafických médií z archívnych materiál ov, často nesplňajúcich požiadavky stanovené na predlohy pre mikrosnímkovanie československými štátnymi normami (ČSN), ako aj vyhotovovanie mikrografických médií z operátov obsahujúcich prvky viacerých farieb. Vybudovanie mikrografického systému rezortu by nebolo možné realizovať prostredníctvom žiadneho komerčného mikrografického pracoviska. Personálne zabezpečenie využívatel'ských pracovísk bolo realizované na róznej kvalitatívnej úrovni. Využívatel'ské mikrografické pracoviská fungujú na SG, kde ich vedúci dokázali prekonaťpočiatočný nezáujem pracovníkov a odstrániť počiatočné problémy s využívaním nie najkvalitnejšej mikrografickej techniky v každodennej práci. Pracovníci SG následne uznali výhody spočívajúce v zabezpečení cenných dokumentov proti strate a zničeniu, v znížení fyzickej opotrebovanosti dokumentov, v úspore pracovných priestorov v nad vaznosti na odsun originálnych dokumentačných fondov do depozitárov, v zlepšení pracovného prostredia, v časovej úspore pri manipulácii a v možnosti spatného rozmnoženia. Spatnerozmnožovacie mikrografické prístroje umožnili čiastočne odstrániť vtedajší nedostatok a nekvalitu rozmnožovacej techniky. 3. Zásady vyhotovenia mikrografických dokumentačných fondov V rezorte SÚGK sa mikrografia využíva na vyhotovovanie zabezpečovacej a pracovnej mikrografickej dokumentácie. Zabezpečovacia a pracovná mikrografická dokumentácia sa vyhotovuje po vykonaní prípravy podl'a predpisu [5]. Príprava dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie spočíva vo výbere, usporiadaní, 1992/98 očíslovaní dokumentačných fondov, v zaradení vydava-. tel'ských, orientačných a technických predlóh (napr. technických predlóh informujúcich o zníženej čitatel'- nosti alebo poškodení dokumentačných fondov) a vyhotovení sprievodných listov. 3.1 Zabezpečovacia mikrografická dokumentácia Vyhotovuje sa snímkovaním na negatívny materiál a ukladá sa centrál ne z celej SR v organizácii rezortu SÚGK tým poverenej. Podmienky skladovania musia byť zabezpečené podl'a ČSN. Pri správnom technologickom spracovaní a dodržaní vhodných klimatických podmienok pri uložení je životnosť čierno-bieleho záznamu minimálne 100 rokov [8]. Zabezpečovacia mikrografická dokumentácia sa vyhotovuje: a) z archívnych materiálov Ústredneho archívu geodézie a kartografie, b) z neživých operátov EN a jej predchodcov uložených v dokumentáciách rezortu SÚGK, c) z pozemkovoknižných vložiek a zápisníc, v prípade, že ich prevezme rezort SÚGK (z územia SR je I pozemkovoknižných vložiek a pozemkovoknižných zápisníc), d) zo zbierky listín a technických podkladov, na základe ktorých boli vykonané zápisy vlastníckych vzťahov (došlých. listín v roku 1987 bo tis., v roku tis., v roku tis., v roku tis.), e) z máp vel'kých mierok bez výškopisu po tvorbe Základnej mapy ČSFR vel'kej mierky a po obnove máp EN (z územia SR je približne 30 tis. mapových listov, tvorbou Základnej mapy ČSFR vel'kej mierky vzniká ročne 1000 mapových listov, obnovuje sa 1000 máp EN ročne), f) z listov vlastníctva po prevode písomného operátu EN na PC v okrese (k I. I bolo z územia SR založených tis. listov vlastníctva), g) z geodetických údajov základných a podrobných bodových polí (prevažne je zabezpečovacia mikrografická dokumentácia vyhotovená: Česko-slovenská astro no micko-geodetická sieť - 66 bodov, Česko- -slovenská trigonometrická sieť bodov, Česko-slovenská jednotná nivelačná sieť bodov, Pevné body podrobného (polohového bodového) pol'a 1. až 5. triedy presnosti z územia SR). V určitých nevyhnutných prípadoch je možné zabezpečovaciu dokumentáciu využiť na vyhotovenie duplikátov alebo kópií. 3.2 Pracovná mikrografická dokumentácia Vyhotovuje sa s ciel'om poskytovania informácií pre odberatel'ov a pre využívanie pri plnení vlastných pracovných úloh rezortných organizácií. Rozhodovať o výbere dokumentačných fondov na mikrosnímkovanie je v kompetencii vedúceho SG alebo vedúceho dokumentačného útvaru organizácie rezortu. Koncepciou využívania mikrografie v rezorte SÚGK [I] bolo odporúčané: a) v záujme vyššej kvality pracovnú mikrografickú dokumentáciu vyhotovovať na negatív, v prípade, že to vyhovuje využívatel'skej technike,

13 ročník 38/80, 1992, číslo 5 99 b) pracovnú mikrografickú dokumentáciu vyhotov ov ať z operátov uvedených v odst. 3.1 b, c, d, e, g, ďalej z geometrických plánov a z dokumentačných fondov vznikajúcich pri mapování, c) na vyhl'adávanie informácií o uložení mikrografickej dokumentácie využívať mikropočítače, d) realizovať nákup prístrojov, ktoré vyhotovujú kópie z mikrografických médií elektrografickým procesom, e) vybudovať fond pracovných mikrografických médií máp vel'kých mierok bez výškopisu a poskytovať z nich rozmnoženiny (fond vybuduje Mikrografické stredisko GKÚ z máp po tvorbe Základnej mapy ČSFR vel'kej mierky a po obnove máp EN), f) zakúpiť procesorovú kameru. Na technické a organizačné zabezpečenie stanovených úloh prijal SÚGK sériu opatrení. Tak ako vo vyspelých štátoch západnej Európy, aj v našej praxi sa stal mikrografický systém nevyhnutnou súčasťou pri dokumentácii a archivácii výsledkov geodetických a kartografických prác. V symbióze s výpočtovou technikou umožňuje mikrografia okrem iných výhod predovšetkým minimalizáciu objemu dokumentovaných fondov, čo je relevanthým faktorom v súčasnej dobe, keď od roku 1990 zaznamenávame takmer dvojnásobný ročný prírastok dokumentačných fondov, ako tomu bol o dovtedy, i obdobný nárast požiadaviek na poskytovanie informácií z nich. Dostupnosť kvalitných mikrografických prístrojov na vyhotovovanie mikrografických médií, na vyhotovovanie spatných rozmnoženín elektrografickou cestou s využitím mikrografických médií, na vyhotovovanie mikrografických médií v zariadeniach na konerziu digitálnych počítačových údajov a opačne, poskytuje aj v ďalšom období záruku, že mikrografický systém v rezorte SÚGK získal trvalé uplatnenie. [I] Koncepcia využívanía míkrografie v rezorte Slovenského úradu.geodézie a kartografie [č /1991]. Bratislava, SUGK II s. [2] Koncepcia automatizácie rezortu Slovenského úradu.geodézie a kartografie [č /1987]. Bratislava, SUGK s. [3] Koncepcia využiti a počítačov PC na strediskách geodézie v okresof=h Slovenskej republiky [č /1991]. Bratislava, SUGK s. [4] Program zavedenia mikrografie v rezorte Slovenského úradl.! geodézie a kartografie [č /1977]. Bratislava, SUGK s. [5] Metodický návod na prípravu dokumentačných fondqv na mikrosnímkovanie [ MN-2/85]. Bratislava, SUGK s. [6] Metodický návod na budovanie a využívanie mikrofilmových dokumentácií [ MN-3/85]. Bratislava, SÚGK s. [7] Technologický postup na mikrosnírrikovanie dokumentačný-ch fondov v rezorte SÚGK [ TP-1/85]. Bratislava, SUGK s. [8] BENDA, K.: Uživatelský fond mikroštítků s lokalizačními informacemi. Geodetícký a kartografický obzor, 36 (78), 1990, č. 4, s. 84 až 87. Do redakcie došlo: 21. II Lektoroval: Ing.!he~an ~paček, GKU Bratislava Inovace sazby popisu map pro hospodářsko,u výstavbu Ing. Svatopluk Kuchař, Zeměměřický ústav, Praha, Ing. Karel Večeře, Krajská geodetická a kartografická správa, Pardub~ce V současné době se zpracovává popis map vesměs s využitím sazby písma. Dosud se k tomuto účelu používala jen fotosazba. Článek pojednává o inovaci vyhotovení sazby popisu map pro hospodářskou výstavbu (dále jen "mapy") zpracovávaných v rozpočtové sféře Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK). Sazba popisu map (dále jen "sazba") se dosud vyhotovovala pouze na dvou fotosázecích přístrojích DIATY- PE umístěných v Zeměměřickém ústavu a Krajské geodetické a kartografické správě (KG KS) Brno. Jsou to jednoduché akcidenční fotosázecí přístroje s nízkou výkonností (přibližně 70 slov za hodinu) určené výrobcem k sázení novinových titulků. Na těchto přístrojích se sazba vyhotovuje postupným promítáním jednotlivých znaků abecedy z kotoučového nosiče negativního písma na citlivou vrstvu filmu. Při expozicích je zajištěno pouze správné vzájemné přiřazení znaků, neexistuje však možnost průběžného zajištění věcné a typografické správnosti sazby. Chyby a nedostatky v sazbě lze odstraňovat pouze namátkově, pokud si je sazeč během sázení uvědomí. Naexponovanou sazbu je možné v úplnosti zkontrolovat až po vyvolání filmu. Oba přístroje DIATYPE jsou již nejen technicky zastaralé, ale především značně opotřebované dlouhodobým a velmi intenzivním používáním. Některé kotoučové nosiče písma jsou tak popraskané, že prakticky neumožňují další použití. Havarijní stav obou fotosázecích přístrojů vážně ohrožoval plnění edičního plánu vydávání map. Protože fotosázecí přístroje DIATYPE se již nevyrábějí, bylo třeba najít za ně vhodnou náhradu. 1992/99

14 100 ročník 38/80, 1992, číslo 5 KG KS České Budějovice 2/ ZÁKLADNí MAPA ČSFR ČESKÝ ÚŘAD GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ Klad listů Základní mapy ČSFR 1:10000 se stavem k roku: Vydal Český úřad geodetický a kartografický. Zpracovala Krajská géodetická a kartografická správa v Českých Budějovicích na podkladě Základní mapy 1:10000 vydané v letech Stav jednotek územního členění a územně technických jednotek k 1. lednu Vytiskla Krajská geodetická a kartografická správa v Pardubicích. Český úřad geodetický a kartografický, 1992 Vydáno v roce Náklad EP JKPOV 1.vydání. 300 výtisků Omezené investiční prostředky nedovolují pořízení moderního, avšak vehni drahého fotosázecího stroje (přibližná cena Kčs, při nákupu v zahraničí za devizové prostředky). Proto se prověřovala, na základě zahraničních zkušeností, možnost nahradit fotosázecí přístroj počítačovým systémem pro publikační činnost Desk Top Publishing (DTP). Systém DTP sestávající z výkonného osobního počítače a vhodné laserové tiskárny, doplněných příslušným programovým vybavením, lze dnes pořídit z dostatečně bohaté nabídky na tuzemském trhu (v ceně přibližně poloviční než moderní fotosázecí stroj). Výběr sestav hardware a software pro systém DTP, splňujících náročná kritéria kladená na sazbu pro kartografické účely, zajišťovala v letech KGKS Pardubice. Volbu druhů počítačově zpracovaného písma, co možná nejvěrněji nahrazujícího písmo z přístroje DIATYPE, zabezpečoval souběžně s KGKS Pardubice Zeměměřický ústav. Dostupný vzorník písma pro počítačové zpracování, ADOBE Type Libray - Autumn 1990, nabízí sice více jak 700 řezů písma, přesto však nebylo možné najít vždy úplně shodné ekvivalenty k dosavadním druhům písma používaným pro popis 1992/100 map. Poměrně nejzřetelnější odchylku vykazuje ekvivalent k písmu "Akcidenční grotesk slabý úzký", používanému např. ve velikosti 6 typografických bodů (typ písma podle vzorníku písma DIATYPE Zeměměřického ústavu) pro výškové kóty, kóty vrstevnic a popis souřadnicové sítě v systému S-JTSK v základních mapách 1: a 1: Důsledkem postupně zaváděného používání laserové sazby počítačově zpracovaného písma (dále jen "laserová sazba") místo dosavadní fotosazby budou nepodstatné odchylky řezu písma v popisu map vydávaných od roku Vlivem odchylek nemůže v žádném případě dojít k záměně vzorů písma stanovených seznamem mapových značek (příloha č. I k technickému předpisu - instrukci) pro popis předmětů v mapě určitého měřítka. Sestava hardware Základem hardware pro systém DTP je osobní počítač s procesorem MHz, pamětí 4 MB, pevným diskem 80 MB, pružnými disky 3.5" a 5.25" a 14" barevným monitorem typu Targa, VGA 1024x768.

15 ročník 38/80, 1992, číslo Na počítač je napojena laserová tiskárna HEWLEIT PACKARD LaserJet III s rozlišovací schopností 300X300 dpi (resp. 600 dpi na rozhraní černé a bílé plochy, ve zvláštním režimu práce), formátu A4 a s rychlostí tisku 8 stran za minutu. Pro použití potřebného programového vybavení (viz Sestava software) bylo nutné rozšířit paměť tiskárny o 2 MB a vybavit tiskárnu kartou PostScript, která převádí písmo z vektorového tvaru na bitovou mapu, tzn. provádí přepočet velikosti a umístění písmen. Tato výbava tiskárny umožňuje zadání požadované velikosti (výšky) písma při zachování vysoké kvality tisku. Sestava software Rozhodujícími parametry software pro počítačové zpracování popisu map jsou písmové fonty co nejvěrněji odpovídající dosud používanému písmu a kvalita výstupu ovlivněná laserovou tiskárnou. Po pečlivém průzkumu dnešní poměrně bohaté nabídky programového vybavení DTP pracovišť splňoval potřebná náročná kritéria nejlépe program RANK XEROX Ventura Publisher 3.0 (VP) za předpokladu použití zmíněného PostScriptu (viz Sestava hardware). Vyhotovení sazby na DTP pracovišti probíhá v několika etapách. Podle rozpisu písma se pořídí nejprve vstupní textový soubor pomocí textového editoru, např. hojně používaného a oblíbeného T 602. V této fázi je třeba dodržet určité nastavení funkcí editoru: kód KE- YBCS2, vypnutá komprese, vyrovnání okrajů textu, dělení slov aj. Každý odstavec textového souboru může mít vlastní řez a velikost písma, příp. další požadované atributy (např. prostrkání písmen, proložení řádků aj.). Proto se každý odstavec v editoru T 602 označí typem písma podle dosavadního smluveného označení ve vzorníku písma DIATYPE Zeměměřického ústavu, např , kde,,710" označuje druh a řez písma (Univers normální obyčejný podle vzorníku písma DIATY- PE, Univers 55 podle vzorníku písma ADOBE Type Library) a,,10" označuje velikost písma (v typografických bodech). Označení odstavců typem písma již ve vstupním textovém souboru je pro tak unifikovanou činnost, jakou je vyhotovení sazby popisu map, velmi potřebné. Souhrn otypovaných odstavců vstupního textového souboru tvoří formát zpracovávané kapitoly (např. objednávky sazby od jednoho zpracovatele map). Formáty kapitol se předem definují podle instrukce pro tvorbu, obnovu a vydávání mapy příslušného měřítka (příloha č. 1 - seznam mapových značek, oddíl Popis). Při konkrétní aplikaci instrukce pro definování formátu kapitoly se rozlišují mimorámové údaje (popisu mapy), vyžadující zásah operátora, který provádí např. oboustranné vyrovnání okrajů textu, stanovené prokládání řádků ap., od rámových údajů a popisu v mapovém poli, což jsou samostatná hesla zpracovávaná s minimálními zásahy operátora, který v tomto případě plní spíše kontrolní funkci. Vstupní textový soubor se v programu Ventura Publisher spojí s předem definovaným formátem kapitoly a zobrazí se v takto přetvořené podobě (typ písma, prostrkání písmen, proložení řádků aj.) na monitoru počítače. Na monitoru operátor zkontroluje správnost obrazu písma (obr. 1) podle rozpisu písma. U mimorámových údajů operátor dotvoří typografickou úpravu např. mapové tiráže nebo textu pod okrajovým náčrtkem "Správní hranice" (seznam obcí v mapovém listu a územně technických jednotek v obcích). Zkontrolovaný a typograficky upravený obraz písma se vytiskne na papíru laserovou tiskárnou. Aby automatizovaně zpracovaná sazba dosáhla kvality potřebné pro kartografické účely, vyhotovuje se ve dvojnásobné velikosti a fotograficky se zmenšuje na polovinu. Z pozitivní kopie zmenšené sazby (ve velikosti stanovené seznamem mapových značek) na filmu se vesměs vyhotovuje kopie sazby na samolepicím sloupávacím diazomateriálu, která se používá pro kartografické zpracování popisu při tvorbě a obnově map. V možnostech programu Ventura Publisher je i tisk stranově převráceného (tzv. "nečitelného") textu na speciální průsvitné plastové fólii pro kontaktní kopírování. Za daných technických možností, tj. při použití cenově dostupné laserové tiskárny a současné jakosti speciálních fólií na tuzemském trhu, vede tato cesta ke znatelně horší kvalitě výstupu, nedostatečné pro kartografické účely. Perspektivní pro vyhotovení sazby popisu map je využití osvitové jednotky řízené počítačem, jejímuž pořízení brání současná vysoká cena. 6. Další možnosti využití systému DTP Program Ventura Publisher poskytuje mnohem širší možnosti využití než jen pro vyhotovení sazby popisu map. Je totiž určen pro zpracování textu i složitých dokumentů a publikací. Předností tohoto programu je snadné automatizované zpracování daného obsahu v několika úrovních, využitelných pro tvorbu např. seznamů, slovníků ap. Program umožňuje též automatické vytváření odstavců podle řídících příkazů v textových souborech, výhodně použitelné ke zpracování tabulek, rejstříků, či tiskopisů libovolným editorem. Vytváření, uchování a možnosti změn tabulek, které mohou být součástí textu, je na vysoké úrovni. Ventura Publisher zaujme i možností zpracovat v textu obrázky sejmuté pomocí SCANERU, popisky k obrázkům a odkazy v textu. Jednoduchá grafika umožňuje vytvářet různé grafy a nepříliš složité schematické náčrty jako součást textu. 7. Současnost a perspektivy používání laserové sazby v rozpočtové sféře ČÚGK Přechod od fotosazby k používání laserové sazby pro popis map se uskutečňuje v rozpočtové sféře ČÚGK postupně. V roce 1991 byl instalován systém DTP nejprve v KGKS Pardubice pro automatizované vyhotovování sazby popisu map velkých měřítek (ZMVM) vč. Státní mapy I: odvozené a základních map 1: a 1: Pro popis těchto map se používají následující druhy písma podle vzorníku Zeměměřického ústavu (nejprve je uvedeno kódové a slovní označení písma DIATYPE a pak slovní označení písma podle vzorníku ADOBE Type Library): 709 UNIVERS normální slabý UNIVERS 45 Light 710 UNIVERS normální obyčejný - UNIVERS /101

16 102 ročník 38/80,1992, číslo UNIVERS normální půltučný 713 UNIVERS normální slabý, kursiva 714 UNIVERS normální obyčejný, kursiva 737 AKCIDENČNÍ GROTESK půltučný široký 740 AKCIDENČNÍ GROTESK slabý úzký UNIVERS 65 Bold - UNIVERS Light Oblique UNIVERS Oblique UNIVERS EXTENDED 73 Black HELVETlCA CONDENSED Light UNIVERS ULTRA CONDEN SED BODONI obyčejný normální BODONI Bohužel všechny u~edené druhy písma bylo nutné objednat jako součást samostatných. pí~mový~h ~ontů ADOBE Type Library vč. ČS prostredl, ponevadz nejsou obsaženy v 33 řezech ČS písem. standardní ~art~ ČS PostScript pro tiskárny Hewlett Packard, nablzene DTP Studiem. Po instalaci systému přibližně v polovině roku 1991 následoval v příštích měsících velmi intenzívní zkrácený zkušební provoz, který umožnil, že KGKS P~rdubice již během druhého pololetí minulého roku plnila většinu objednávek sazby ostatních resortních zpracovatelů map (KG KS). Souběžně s KGKS Pardubice vyhotovuje sazbu nadále i Zeměměřický ústav na fotosázecím přístroji DIA- TYPE, především pro vlastní potřebu, zejména pro obnovu map v měřítkách I: , I: a I: V roce 1992 je i zde plánována instalace systému DTP pro automatizované vyhotovení sazby, odpovídajícího soudobé nabídce hardware na tuzemském trhu (osobní počítač s modernějším 16" monitorem EIZO a výkonnější laserová tiskárna HEWLETT PACKARD Laser- Jet III SI umožňující tisk cca stran formátu A4 ročně, přesněji řečeno za období do výměny toneru). Po uvedení systému do provozu bude v Zeměměřickém ústavu ponechán fotosázecí přístroj DIATYPE jen k výjimečnému použití. Systém DTP v Zeměměřickém ústavu bude plně kompatibilní se systémem v KGKS Pardubice. To umožní plynulé zásobování zpracovatelů map v resortu ČÚGK veškerou potřebnou sazbou nezávisle na případném dočasném přerušení provozu jednoho z obou sytémů. V Zeměměřickém ústavu bude systém navíc využíván též k vyhotovení sazby textových publikací (např. Zpravodaj ČÚGK, publikace Názvoslovné komise ČÚGK aj.), příp. i k tisku nízkých nákladů textových publikací, geodetických a kartografických tiskopisů ap. Při současných rozpočtových podmínkách resortu ČÚGK je náhrada dosavadních fotosázecích přístrojů DIATYPE systémy DTP pro automatizované vyhotovení laserové sazby, popsaná v článku, cenově nejdostupnějšim řešením. Hardware i software pro tyto účely, nabizené na tuzemském trhu, splňuji požadovaná kritéria. Životnost hardware (zejména laserové tiskárny) lze, s ohledem na rychlost obměny ostatní výpočetní techniky v našich podmínkách, předpokládat na dobu 3-5 let. Software jé třeba udržovat a doplňovat v souladu s vývojem v dané oblasti. Lektorovala: Ing. Zdenka Roulová. Kartografie Praha 1992/102 ZO ZAHRANlelA Organizácia štátnej správy geodézie a kartografie v krajinách Eur6py 1. Úvod Nie je náhoda, že v dósledku hlbokých politických zmien z konca roku 1989, ktoré umožnili, aby vláda národného porozumenia radikálnym spósobom začala riešiť ekonomické problémy našej spoločnosti a nast~pila rýchly prechod na trhovú ekonomiku, neostalo am odvetvie geodézie a kartografie stáť bokom od vel'kého pohybu spoločnosti. Toto odvetvie patrí medzi nenahraditel'né súčasti štátnej správy a hospodárstva republiky. Napriek tomu, že jeho význam je často skrytý, jeho funkcia je významná. Úvahy o zmenách v organizačnej štr\fktúre SI?~:?- ského úradu geodézie a kartografie (SUGK), a slrsl~ i v celom odvetví geodézie a kartografie, nadobudh konkrétnu a naliehavú podobu na prelome rokov 1989/1990. Stelesnené boli i v Akčnom programe SÚGK na obdobie [I]. Diskusia o a!ternatívach organizačnej reštrukturalizácie rezortu SUGK sa postupne rozšírila do pracovísk všetkých organizačných zložiek rezortu a nadobudla vel'mi intenzívne formy. Diskusia vyvrcholila prijatím Komplexného projektu reštrukturalizácie rezortu SÚGK [2] (ďalej Komplexný projekt) s tým, že k transformácii organiz~čných š~ruktúr došlo k I. I Návrh Komplexneho projektu prešiel pripomienkovaníi!1 a d~prac~vaním. n~ všetkých organizáciách rezortu SUGK 1 na Jednothv~ch pr~coviskách organizácií, a to vo viacerých kolacb' pnpomienkovania. Proces dotvárania Komplexného projektu bol vel'mi zložitý, zdíhavý a náročný. Pripomienky boli aj zásadného charakteru. Podstatou Komplexným projektom určenej novej organizačnej štruktúry bolo principiálne rozdelenie činností geodézie, kartografie a katastra podl'a charakteru a významu týchto prác pre štátnu správu a pr: hospodárstvo spoločnosti do dvoch skupín. Do skupmy, ktorá je reprezentovaná rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou, patria činnosti vykonávané pre potreby štátu a v záujme štátu, vrátane výskumu bezprostredne s nimi spojeného, t. j. činnosti pre štátne geodetické, katastrálne a kartografické d~elo -.~udo~anie modernizácia a obnova polohovych, vyskovych a ~ravimetrických základov, zaklada.nie a. vede~ie evidencie nehnutel'ností (EN) spolu s evldenclou pravnych vzťahov k nehnutel'nostiam, základné vel'komierkové mapovanie na obnovu meračského operátu EN, tvorba a aktualizácia základných strednomierkových štátnych mapových diel a dokumentácia výsledkov prá 7 v~ko?ávaných v štátnom záujme, ako aj poskytovame udajov z tejto dokumentácie. Do druhej skupiny, ktor~ je. reprezentovaná štátnymi podnikmi (postupne pnvatlzovanými), patria činnosti komerčného podnikatel'ské~o charakteru, ako napr. aktivity inžiniersk~j geodézle, účelové geodetické práce v bodových pohach, tvorba účelových a tematických kartografických diel pre školy, verejnosť a iné právne subjekty, aplikovaný výskum

17 ročník 38/80, 1992, číslo v geodézii a kartografii pre úlohy komerčného charakteru, odborno-technické činnosti komerčného charakteru spojené s EN (napr. geometrické plány) a geodeticko-kartografické práce na export. K obdobnej zmene organizačnej štruktúry došlo aj v rezorte Českého úřadu geodetického a kartografického. V rozporuplnej diskusii o príprave Komplexného projektu v priebehu roka 1990 sa sporadicky používali argumenty o podobe organizačnej štruktúry orgánov štátnej správy geodézie a kartografie a o ich hlavných funkciách - kompetenciách v jednotlivých krajinách Európy. Hl'adali sa analógie na podporu argumentácie diskutérov, a to často aj protichodného charakteru. Zaznamenané bol i prípady nekomplexnej účelovej argumentácie, vytrhnutej zo súvislostí v konkrétnej krajine Európy. Takáto argumentácia stavala na neznalosti alebo nedostatočnej informovanosti diskusného partnera o stave odvetvia geodézie a kartografie v iných krajinách Európy. Z tohto pohl'adu, myslím, může byť aj dnes užitočné oboznámiť sa s viacerými aspektmi fungovania orgánov štátnej správy geodézie a kartografie v krajinách Európy. 2. Organizačné začlenenie a hlavné úlohy orgánov štátnej správy geodézie a kartografie vo vybraných krajinách Európy Belgicko Orgánom štátnej správy geodézie a kartografie je Institut Geographique National - Národný geografický ústav (NGÚ) so sidlom v Bruseli. Podlieha Ministerstvu národnej obrany. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 8,5 mil. ECU (European Currency Unit - európska menová jednotka; I ECU = 2,05 DM) a vlastné zdroje 3,3 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov na začiatku roka 1991 bol 373. Kategória riadiacich inžinierov s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória vyšších technikov (vyššie vzdelanie 2. stupňa) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Medzi kompetencie NGÚ patrí spravovanie a údržba geodetických základov, tvorba a údržba máp stredných mierok vrátane postupov fotogrametrie a dial'kového prieskumu Zeme (DPZ), dokumentácia vlastných aktivít a poskytovanie informácií z nej. Na úseku geodetických základov prebieha globálne zhusťovanie polohovej siete s ciefom dosiahnuť stav hustoty I bod na 8 km 2 Používanie metód GPS se stáva rutinnou záležitosťou. Z topografických mapových diel možno spomenúť I : , I : a odvodené topografické mapy I :50 000, I : a I : V kartografickej tvorbe bol zaznamenaný od roku 1989 prudký nástup digitálnych techník. Vačšina mapových diel dnes vyhotovovaných je spracúvaná digitálne. Výnimku tvoria iba kartografické diela začaté pred rokom Rozbehnutý je výskum automatizovaného mapovania I : 5000 (tiež digitálne) a výskumné práce na aktualizáciu mapového diela I : s využitím techník DPZ (snímky LAN- DSAT a SPOT). NGÚ začal na komerčnej báze od roku 1992/ tvorbu topografickej mapy I: pre Rwandskú republiku. Práce sú v záverečnej fáze. Technológie DPZ sú vel'mi úspešne využívané pri mapovaní v Antarktíde a v Burundi. Dánsko Orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra nehnutel'ností je Kort- og Matrikelstyrelsen - Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) so sídlom v Kodani. Ročný rozpočet ÚGKK: výdavky zo štátneho rozpočtu 24 mil. ECU a vlastné zdroje 5 mil. ECU. Orgán štátnej správy priamo riadi tri inštitúcie: Geodetický ústav, Dánsky katastrálny úrad a Dánsky hydrografický úrad. Kategória riadiacich inžinierov (5-ročné univerzitné štúdium) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória vyšších technikov (štúdium s maturitou) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 ro koch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Záujmový priestor činnosti ÚGKK je Dánsko, Faerské ostrovy a Grónsko. ÚGKK ako vedúca autorita v oblasti geodézie a kartografie má za úlohu tiež koordinovať činnosti iných subjektov v tejto oblasti. Dnešná činnosť ÚGKK je poznačená snahou o zmenu súčasných procesov tvorby máp a o konverziu máp a zberu geodeticko-kartografických údajov z analógovej formy na digitálnu formu. Rozpracúva sa dohoda ÚGKK s ob cam i na zlepšenie riešenia aktualizácie základných kartografických diel v Dánsku. Rozpracovaný je projekt DANREF na určovanie polohy bodov s využitím GPS. Samozrejme, že stála pozornosť je venovaná tvorbe a aktualizácii katastrálnych máp (cca mapových listov) a základných máp stredných mierok. Pokrytie celého územia Dánska katastrálnymi mapami v digitálnom tvare je naplánované na 6 rokov. Fínsko Orgánom štátnej správy geodézie a kartografie je Maanmittaushallitus - Lantmateristyrelsen - Úrad geodézie a kartografie (ÚGK) so sídlom v Helsinkách. Podlieha Ministerstvu pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 19,7 mil. ECU a vlastné zdroje 68,6 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov Kategória riadiacich inžinierov (6, príp. 5-ročné univerzitné štúdium) s priemerným netto ročným prljmom začiatočníka 3170 ECU, po 15 rokoch praxe 3990 ECU a v závere profesijnej dráhy 4070 ECU. Kategória výrobných inžinierov (6, príp. 5-ročné univerzitné štúdium) s priemerným netto ročným príjmom začiatočníka 2430 ECU, po 15 rokoch praxe 2870 ECU a v závere profesijnej dráhy 3180 ECU. Kategória vyšších technikov (3-ročné štúdium na technologickom inštitúte) s priemerným netto ročným príjmom začiatočníka 1520 ECU, po 15 rokoch praxe 2000 ECU a v závere profesijnej dráhy 2180 ECU. ÚGK priamo riadi 39 oblastných stredísk geodézie a kartografie. Hlavné úlohy ÚGK sú sústredené do oblastí: geodetické základy, fotogrametria (ročne 3870 vyhodnotených mapových listov základnej mapy I : 5000), karto-

18 104 ročník 38/80, 1992, čislo 5 grafia (základná mapa I: , I: , I: , 1:400000, vybrané tematické mapy, napr. štatistické základné mapy, letecké mapy, mapy využitia pol'nohospodárskych a lesných pozemkov z numericky interpretovaných satelitných snímok). Francúzsko Orgán štátnej správy geodézie a kartografie je Institut Geographique National - Národný geografický ústav so sídlom v Paríži. Podlieha Ministerstvu bytovej výstavby a dopravy. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 55 mil. ECU a vlastné zdroje 35 mil. ECU. SÚhrnný počet pracovníkov Ústav má 6 mimoparížskych pracovísk. Kategória riadiacich 'inžinierov (5-ročné štúdium po maturite) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória výrobných inžinierov (3-ročné štúdium po maturite) s priemerným ročným netto príjmom ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória vyšších technikov (štúdium s maturitou na odbornej škole) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Do kompetencie ústavu patrí správa, údržba a zvel'aďovanie geodetických základov a tvorba a aktualizácia kartografických diel. Aplikácia postup ov GPS má už rutinný charakter. Rozsiahlu časť činností ústavu predstavuje výskum a vývoj aktivít patriacich do jeho kompetencie. Grécko Orgánom štátnej správy geodézie a kartografie je Hellenic Military Geographical Service - Grécka vojenská geografická služba (GVGS) so sídlom v Aténach. Podlieha Ministerstvu obrany. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 0,69 mil. ECU a vlastné zdroje 0,11 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov 270. Kategória riadiacich inžinierov (štúdium na vojenskej akadémii alebo na technickej univerúte) s priemerným ročným n~tto príjmom začiatočníka 4000 ECU, po 15 rokoch praxe 8000 ECU a v závere profesijnej dráhy 9000 ECU. Kategória výrobných inžinierov (3 roky technickej školy) s platovými pomermi ako v predchádzajúcej kategórii. Kategória vyšších technikov (škola druhého stupňa) s platovými pomermi ako v predchádzajúcej kategórii. Zo súčasných aktivít GVGS je vhodné spomenúť: využitie technológií GPS v geodetických základoch, aktualizácia gravimetrickej siete II. rádu, tvorba mapy tiažových anomálií, meračská kampaň na určenie ročných zmien magnetických deklinácií, tvorba a aktualizácia máp stredných mierok a oddelením DPZ rozpracúvaný spoločný projekt s Egejskou univerzitou na aktualizáciu máp malých a stredných mierok s využitím digitálnych zobrazovacích postupov DPZ. Holandsko 1992/104 Orgán štátnej správy geodézie a kartografie Topografische Dienst - Topografická služba (TS) so sídloljl v Emmene je súčasťou Ministerstva obrany. TS má charakter samosprávnej verejnej inštitúcie. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 5,5 mil. ECU a vlastné zdroje 1,7 mil. ECU. Kategória riadiacich inžinierov (štúdium s univerzitným diplomom) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória výrobných inžinierov (vyššie odborné vzdelanie) s primereným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU. Kategória vyšších technikov s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU a po 15 rokoch praxe ECU. Hlavná úloha TS je tvorba, aktualizácia a distribúcia máp stredných mierok základného typu (od mierky I : do I : ) a vybraných druhov tematických máp (napr. cestnej mapy 1 : ). Špecifikum súčasného technického riešenia úloh TS je vysoký stupeň aplikácie digitálnej tvorby máp, tvorba digitálneho modelu terénu z celého územia Holandska a spracovanie 4-dielneho atlasu historických máp 1 : z rokov z územia celého Holandska. Írsko Orgán štátnej správy geodézie a kartografie Ordnance Survey (of Irland) - Úrad geodézie a kartografie (ÚGK) má sídlo v Dubline. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 10,6 mil. ECU, príjmy 3,0 mil. ECU. Pozoruhodnou je už niekol'ko rokov trvajúca intenzívna snaha ÚGK identifikovať pramene neautorizovaného kopírovania, resp. používania máp a informácií, z čoho rezultuje značné zvýšenie podielu adekvátnych poplatkov v príjmoch. Súhrnný počet pracovníkov 352. Hlavné úlohy ÚGK sú: geodetické základy (v oblasti polohqvých základ ov stále vačši význam má metóda Ufčovania polohy bodov GPS; v uplynu lom roku bol a takto určená trojrozmerová poloha bodov pre 70 mapových Iistov 1 : ; v oblasti výškových základov je ročne meraných 1000 km nivelácie II. a III. rádu), fotogrametria, tvorba a aktualizácia máp stredných mierok (nové mapové dielo 1 : je vyhotovené kompletne digitálnou technikou s využitím interaktivnych grafických staníc; na komerčnej báze su spracúvané rozmanité tematické mapy, napr. automapy, mapy pre obecné úrady, letecké mapy, mapy miest pre iné právne subjekty, podobne aj polygrafické oddelenie poskytuje svoje služby na komerčnej báze pre iných odberatel'ov) a štandardizácia geografického názvoslovia. Island Orgán štátnej správy geodézie a kartografie Landmaelingar Íslands - Islandská geodetická služba (IGS) so sídlom v Reykjavíku podlieha Ministerstvu životného prostredia. IGS má zodpovednosť za tvorbu technických predpisov (technických noriem) pre geodetické, mapovacie a kartografické činnosti, za realizáciu leteckého snímkovania pre geodeticko-kartografické a iné technologické a vedecké ciele, za tvorbu, aktualizáciu a distribúciu verejne rozširovaných (neutajovaných) máp Islandu vrátane aktivít na úseku geodetických základov, za zber, ochranu a registráciu údajov DPZ, za zber a štandardizáciu geografického názvoslovia, za odladenie projektov vel'komierkového mapovania, ktoré hodlajú realizovať iné štátne a verejné inštitúcie a za koordináciu a využitie výsledkov geodeticko-kartogra-

19 ročník 38/80,1992, číslo fickej činnosti iných právnych subjektov. IGS kooperuje s inými subjektmi, ktorých predmet činnosti sú geodeticko-kartografické aktivity pri tvorbe tematických mapových diel. IGS má 28 pracovníkovo Ročný rozpočet výdavkov má cca 1,7 mil. ECU. Ročný rozpočet príjmov z predaja máp a leteckých snímok má cca 700 tis. ECU. Luxembursko Orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra je Administration du Cadastre et de la Topograhie - Úrad katastra a topografie (ÚKT) so sídlom v meste Luxembourg. Podlieha Ministerstvu financií. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 4,5 mil. ECU a vlastné zdroje 0,9 mil. ECU. Kategória riadiacich inžinierov (4-ročné univerzitné štúdium) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Kategória vyšších technikov (3-ročný vyšší technický inštitút po maturite) s priemerným ročným netto príjmom začiatočníka EC U, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Z hlavných úloh ÚKT možno uviesť spravovanie a údržbu geodetických základov a tvdrbu a aktualizáciu kartografických diel (rozpracované nové edície topografických máp I : a I :50 000; v pracovnom programe ÚKT je i tvorba turistických máp). Maďarsko Funkciu orgánu štátnej správy v Maďarsku plní F61dmíívelésiigyi Minisztérium - Ministerstvo pol'nohospodárstva prostredníctvom svojho F61diigyi és Térképészeti Foosztály - Pozemkového a mapovacieho odboru so sídlom v Budapešti. Jemu podliehajú inštitúcie: F61dmérési és Távérzékelési Intézet Budapest - Ústav geodézie, kartografie a DPZ (ÚGK a DPZ), Fovánosi F61dhivatal - Pozemkový úrad hlavného mesta, Megyei F61dhivatal - Župný pozemkový úrad (v počte 19) a Járási F61dhivatal - Okresný pozemkový úrad (v počte 109). Z pozície zakladatel'a riadi Pozemkový a mapovací odbor tri štátne podniky: Budapesti Geodézia és Térképészeti Vállalat - Budapeštiansky geodetický a mapovací podnik, Pécsi Geodézia és Térképészeti Vállalat - Péčsky geodetický a mapovací podnik a Kártografia Vállalat Budapest - Kartografický podnik Budapešť. Cca 50 % činnosti podnikov je objednávané zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚGK a DPZ. Podnikatel'ská sféra v oblasti geodézie a kartografie sa postupne tvorí. Do kompetencie ÚGK a DPZ patrí údržba a aktualizácia geodetických základ ov, topografických máp s využitím leteckej fotogrametrie a satelitných snímok, správa centrálnej bázy údajov informačného systému o území, výkon geodetických prác súvisiacich s údržbou operátu štátnej hranice, zadávanie geodeticko-kartografických prác komerčným subjektom na rozmanité štátne úlohy a preberanie ich výsledkov, príprava a vydávanie technických predpisov pre úlohy vykonávané v záujme štátu z oblasti geodetických základov, satelitnej geodézie, fotogrametrie, DPZ a mapovania. Financovanie ÚGK a DPZ je na báze štátneho rozpočtu. Okresný pozemkový úrad má od 14 do 40 pracovníkov. Financovanie pozemkových úradov je tiež zo štátneho rozpočtu. Tri hlavné funkcie pozemkových úradov sú: I. geodézia a mapovanie (tvorba, údržba a aktualizácia katastrálnych máp, údržba geodetických základov, kontinuálne meranie zmien obsahu katastrálnych máp v teréne, ich zobrazovanie v katastrálnych mapách a v príslušnej banke údajov, koordinácia a odborná kontrola geodeticko-kartografických prác vykonávaných inými subjektmi, napr. geodetmi - podnikatel'mi a štátnymi podnikmi, analýza, verifikácia a úradné vyhlasovanie platnosti obnovených katastrálnych máp vyhotovených štátnymi podnikmi, poskytovanie geodetických údajov, katastrálnych máp a iných údajov z dokumentácie a vykonávanie geodetických prác na objednávku, napr. meranie budov, delenie pozemkov); 2. kataster pozemkov (registrácia zmien v listoch vlastníctva v súvislosti s rozhodnutiami a požiadavkami štátnych orgánov, súdov a stránok, preskúmavanie listín vyhotovených štátnymi orgánmi, alebo inými subjektmi, rozhodovanie na ich základe o zaevidovaní právne podložených zmien, verifikácia a dokumentovanie listin slúžiacich ako základňa pre zmeny, vydávanie autentizovaných údajov z listov vlastníctva a z iných dokumentov, sumarizačné práce z vlastného územia pre štatistické ciele); 3. bonitácia a ochrana pozemkov (určovanie bonity - tzv. hoďnoty zlatej koruny v závislosti od zmien v teréne, vydávanie povolení na zmeny druhov pozemkov). Nemecko Problematika geodézie, kartografie a katastra je v kompetenciách krajinských vlád a preto orgán štátnej správy geodézie a kartografie na federálnej úrovni nie je konštituovaný. Ako konzultatívny a koordinačný orgán s ciel'om sústrediť úsilie na zjednocovanie v oblasti geodézie a kartografie bol ustanovený Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Uinder Deutschland (AdV) - Pracovné spoločenstvo úradov geodézie a kartografie krajín Nemecka. H1avnou funkciou AdV je trvale podporovať existujúce poradné a informačné kontakty medzi úradmi na poli legislatívy, organizačných štruktúr, personálnej práce, štandardizácie geodetických základ ov a kartografických diel, implementácie automatizovaného registra vlastníctva nehnutel'ností, automatizovanej pozemkovej mapy, oficiálneho topograficko-kartografického informačného systému, štruktúry vlastníctva nehnutel'ností a oceňovania nehnutel'- ností. Orgány štátnej správy geodézie a kartografie boli konštituované aj v 5 nových krajinách Spol kovej republiky Nemecko (SRN), ktoré sa stali tiež členmi AdV. Vo vedení AdV sa periodicky každé dva roky striedajú predstavitelia jednotlivých úradov geodézie a kartografie. Úradujúci predseda AdV zároveň reprezentuje toto pracovné spoločenstvo v inštitúcii CERCO [3]. Priemerný ročný netto príjem riadiaceho inžiniera (4-ročné univerzitné štúdium) ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Priemerný ročný netto príjem výrobného 1992/105

20 106 ročník 38/80, 1992, číslo 5 inžiniera ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesijnej dráhy ECU. Priemerný ročný netto príjem vyššieho technika (štúdium 2. stupňa) ECU, po 15 rokoch praxe ECU a v závere profesíjnej dráhy ECU. Kompetencie orgánov štátnej správy geodézie a kartografie v jednotlivých krajinách SRN sú si podobné, aj keď nie identické. Patrí sem spravovanie a údržba polohových i výškových geodetických základov a poskytovanie informácií z ich dokumentácie (dokončujú sa výpočty opakovaných meraní nemeckej nivelačnej siete I. rádu, ktoré ešte nezasiahli územie nových krajín) a tvorba, aktualizácia a rozširovanie kartografických diel. Medzi úradmí jednotlivých krajín sú rozdiely v ich kompetenciách v rozsahu mierkových radov kartografických diel, ktoré spracúvajú vo vlastnej kompetencii (od I :5000 do I : I mil.) a v rozsahu tematických mapových diel, ktoré boli zahrnuté do vlastného edičného programu, napr. turistické, cyklistické, historické mapy, mapy ochrany prírody, mapy miest, administratívne mapy, orohydrografické mapy. Rozdíely medzi jednotlivými úradmi v oblasti poskytovania (predaja) digitálneho modelu terénu a digitálnej pozemkovej - katastrálnej mapy (I : 1000) vyplývajú z diferencovaného zavádzania digitálnych postupy do týchto činností. Tvorba a aktualizácia katastrálnych máp (od I: 500 do I : 5000) je v kompetencii okresných katastrálnych úradov. Rozdiely sú i na úseku zabezpečovania tvorby geometrických plánov. V niektorých krajinách je tvorba geometrických plánov v plnom rozsahu v komerčnej sfére (1. j. u geodetov-podnikatel'ov) a v niektorých krajinách ju katastrálne úrady zahrnuli do vlastnej činnosti. SÚ i krajiny s hybridnými formami zabezpečovania tvorby geometrických plánov. Dolné Sasko Orgánom štátnej správy je Niedersachsisches Landesverwaltungsamt-Ladnesvermessung - Úrad geodézie a kartografie Dolného Saska so sídlom v Hannoveri podliehajúci Ministerstvu vnútra. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu P,7 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov 400 (z toho 9 ria'diacich inžinierov, 180 výrobných inžinierov a 60 vyšších technikov). Bavorsko Orgánom štátnej správy je Bayerisches Landesvermessungsamt - Bavorský krajinský úrad geodézie a kartografie so sídlom v Mníchove, ktorý podlieha Ministerstvu financií. Ročný rozpočet: výdavky za štátneho rozpočtu 33,2 mil. ECU a vlastné zdroje 1,5 mil. ECU. SÚhrnný počet pracovníkov 798 (z toho 61 riadiacich inžinierov, 205 výrobných inžinierov a 370 vyšších technikov). Severné Porýnie- Vestfálsko Orgánom štátnej správy je Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen - Krajinský úrad geodézie a kartografie Severného Porýnia-Vestfálska so sídlom v Bonne. Podlieha Ministerstvu vnútra. Ročný rozpočet: výdavky za štátneho rozpočtu 18,7 mil. ECU a vlastné zdroje 1,3 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov 459 (z toho 30 riadiacich pracovníkov, 162 výrobných inžinierova 104 vyšších technikov). Hessensko Orgánom štátnej správy geodézie a kartografie je 'Hessisches Landesvermessungsamt - Hessenský krajinský úrad geodézie a kartografie so sídlom vo Wiesbadene. Podlieha Ministerstvu hospodárstva. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 15,1 mil. ECU a vlastné zdroje 1,4 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov 330 (z toho 38 riadiacich inžinierov, 142 výrobných inžinierov a 99 vyšších technikov). Porýnie-Falcko Orgánom štátnej správy je Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz - Krajinský úrad geodézie a kartografie Porýnie-Falcko so sídlom v Koblenzi. Podlieha Ministerstvu vnútra. Ročný rozpočet: výdavky zo štátneho rozpočtu 14,1 mil. ECU a vlastné zdroje 0,9 mil. ECU. SÚhrnný počet pracovníkov 446 (z toho je 21 riadiacich inžinierov, 85 výrobných inžinierov a 113 vyšších techni kov). Šlezvicko- H olštajnsko Orgánom štátnej správy je Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein - Krajinský úrad geodézie a kartografie Šlezvicka-Holštajnska so sídlom v Kieli. Podlieha Ministerstvu vnútra. Ročný rozpočet: výdavky za štátneho rozpočtu 6,8 mil. ECU a vlastné zdroje 0,6 mil. ECU. Súhrnný počet pracovníkov 170 (z toho 15 riadiacich inžinierov, 47 výrobných inžinierov a 33 vyšších technikov). Aj ďalšie členské krajiny SRN majú analogicky konštituované ústredné orgány štátnej správy geodézie a kartografie s primerane modifikovanými kompetenciami: Landesvermessungsamt Baden- Wurttemberg - Krajinský úrad geodézie a kartografie Bádenska- Wurttemberska so sídlom v Stuttgarte; Thuringer Landesvermessungsamt - Krajinský úrad geodézie a kartografie v Durínsku so sídlom v Erfurte; Senatsverwaltung fur Bau- und Wohnungswesen, Abteilung Vermessungswesen pre mesto Berlín - Oddelenie geodézie a kartografie senátnej správy stavebníctva a bytov; Landesvermessungsamt Sachsen - Krajinský úrad geodézie a kartografie Saska so sídlom v Drážďanoch; Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern - Krajinský úrad geodézie a kartografie Meklenburska-Pomoranska so sídlom vo Schwerine; Vermessungsamt Hamburg - Krajinský úrad geodézie a kartografie mestského štátu Hamburg; Landesvermessungsamt Sachsen-Anhalt - Krajinský úrad geodézie a kartografie Saska-Anhaltska, so sídlom v Halle; Landesvermessungsamt Brandenburg - Krajinský úrad geodézie a kartografie Brandenburska so sídlom v Postupime; Landesvermessungsamt des Saarlandes Úrad geodézie a kartografie Sárska so sídlom v Saarbruckene; Kataster- und Vermessungsverwaltung Bremen - Úrad katastra, geodézie a kartografie Brémy so sídlom v Brémach. Nórsko 1992/106 Orgánom štátnej správy geodézie a kartografie j.e Statens Kartverk - Urad geodézie a kartografie (UGK). ÚGK je špecializovaný úrad nórskej vlády v oblasti ge-

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava II Zoznam technických predpisov archivovaných v ÚAGK Metodické návody, Inštrukcie, Technologické postupy, Smernice PRÍRASTKOVÉ

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Personal Data Protection Policy

Personal Data Protection Policy Please select language: English German ~ Deutsch Slovakia Slovensko 1. Personal data protection Personal Data Protection Policy a. The Data Controller is any of the following companies: 1. Johns Manville

Mehr

Kerio Operator Box 1000/3000 Series

Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series Kerio Operator Box 1000/3000 Series 1 Purpose This document is a quick guide for safely installing and implementing Kerio Operator Box 1000 and 3000 Series PBX appliances.

Mehr

pluto Pluto The Pluto collection will stand out in any interior. The chrome frame contrasts with the transparent mesh and contemporary shades of upholstery. Pluto conveys a harmony of design and function.

Mehr

Predmet potvrdzovania formulára E9

Predmet potvrdzovania formulára E9 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA (ďalej len formulár E 9 ) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky Usmernenie

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia

FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia RIVER RAILWAY ROAD FERROSERVIS FERROSERVIS BRATISLAVA S.R.O. Prístavná 12, 821 09 Bratislava, Slovakia www.ferroservis.sk CENTRAL EUROPE LOGISTIC SOLUTION FERROSERVIS BRATISLAVA CENTRAL EUROPE LOGISTIC

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version A kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. schlafen 2. lesen 3. rennen 4. stehlen 5. fließen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff

ZERTIFIKAT 8-30'0. :1 i] Hersteller: Warmwasserkessel fur festen Brennstoff @ -\t "f\i \Jl/J/(//\j yy!!\,/,y/ \,/ Jy-t i/j,, Sojirensy zusebnl fstav, s. p. (PrUfanstalt der Maschinenbauindusie, s. U. Hudcova 56b. 62 00 Brno. Tschechische Republi l J Die Prr-lfanstalt der Maschinenbauindusie,

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL EN DE CZ SK WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU CI-527 WHEELED

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate

This certificate is valid from 2014-07-10 to 2017-07-06 Certificate registration no.: 50714468 Duplicate CERTIFICATE ISO 9001:2008 hereby certifies that the company PULS GmbH Scope of certification: Development, Production, Logistics and Sales of Power Supplies Certified location: Arabellastraße 15 (further

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut.

II. Doplňte správné tvary podle vzoru: Vzor: Wir haben (klein Haus) gebaut. Version D kód I. Určete tvary 3. os. sg. prézenta, préterita a perfekta (v perfektu uveďte tvar s pomocným slovesem): 1. bleiben 2. finden 3. scheren 4. raten 5. kommen II. Doplňte správné tvary podle

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Okruhy pre štátne skúšky

Okruhy pre štátne skúšky Okruhy pre štátne skúšky I. Blok MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE Náplňou tohto bloku sú tematické okruhy z predmetov - Medzinárodný marketing, Medzinárodná preprava a logistika, Operácie v zahraničnom obchode,

Mehr

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011

OBSAH. OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 2011 2010 Obchodný vestník Ročník XIX Číslo 122A 24. júna 2011 OBSAH OBCHODNÝ REGISTER Okresný súd Bratislava I Nové zápisy... 2 Zmeny zápisov... 11 Výmazy... 57 Okresný súd Banská Bystrica Nové zápisy...

Mehr

CPD VISÚ - ZBGIS - teória, prax a stav projektu

CPD VISÚ - ZBGIS - teória, prax a stav projektu CPD VISÚ - ZBGIS - teória, prax a stav projektu Ing. Kamil FAKO, PhD., Topografický ústav, Banská Bystrica, Mgr. Ľuboslav MICHALÍK, Geodetický a kartografický ústav, Bratislava Anotácia. Článok sa v stručnosti

Mehr

Návod na obsluhu. Elektrické lanové zdvíhacie kladkostroje GSZ. Bedienungsanleitung Elektrische Seilhebezüge GSZ

Návod na obsluhu. Elektrické lanové zdvíhacie kladkostroje GSZ. Bedienungsanleitung Elektrische Seilhebezüge GSZ Návod na obsluhu Elektrické lanové zdvíhacie kladkostroje GSZ F K Bedienungsanleitung Elektrische Seilhebezüge GSZ Mode d emploi Electrique tirant à câble GSZ Brugervejledning Elektrisk Hejs GSZ NL Bedieninghandleidung

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2011 zväzok LII. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí LIT. zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 145 priebežne číslovaných strán..~j, JUDr. Pavel Hagyari primátor mesta

Mehr

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST

TUÁLNE OTÁZKY TR ESTNÉHO ZÁKONODARST prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc. et. mult. Dr. h. c., akademik SAV, akademik EAVU 1993 2000 od 2004 asistent, Právnická fakulta Univerzity Komenského vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied námestník ministra

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR

SLOVO A SLOVESNOST. Ústav pro jazyk český AV ČR SLOVO A SLOVESNOST Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem ročník 65 číslo 2 A journal for the theory of language and language cultivation founded

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE

PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA www.wincottpeople.com PROFIL WINCOTT PEOPLE 1 PROFIL WINCOTT PEOPLE FRANŠÍZA PROFIL WINCOTT PEOPLE Franchise 0/0/0/50 Ak chcete podnikať pod značkou dynamickej spoločnosti... Falls Sie unter der Marke einer dynamischen Gesellschaft unternehmerisch

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme

I IBW. Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu. Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme Professionelle Hausverwaltung als Schlüsselmaßnahme zur thermischen Sanierung Správa bytových domov ako kľúčová otázka pri obnove bytového fondu Seminar 23.10.2006, Bratislava I IBW Institut für Immobilien

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílù (1) 2x (2) 2x (3) 2x Wichtig / Attention / Varování Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Mehr

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe

C O M P U T E R. Eingabe - Verarbeitung Ausgabe C O M P U T E R Eingabe - Verarbeitung Ausgabe Alle Computer arbeiten nach demselben Prinzip: Eingabe, Verarbeitung, Speicherung und Ausgabe von Daten. Peripheriegeräte wie Tastatur und Bildschirm dienen

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike

Silbenmosaike. KapB_Silbenmosaike Silbenmosaike Sie können die hier abgebildeten Silbenmosaike, so wie sie sind, im Unterricht einsetzen. Drucken Sie die Silbenmosaike aus. Um sie mehrmals zu verwenden, bietet es sich an, die Silbenmosaike

Mehr

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014.

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014. Název projektu: Reg. číslo projektu: Číslo šablony: Název sady: Autor: Obor vzdělání: Předmět: Ročník: Učivo: Druh vzdělávacího materiálu: Anotace: Učení pro život CZ.1.07/1.5.00/34.0645 II/2 Inovace a

Mehr

5 PLANÉTOVÉ PREVODOVKY PLANETARY GEARBOXES PLANETENGETRIEBE EP 1 EP 41 EP 4 EP 43 EP 5 EP 6

5 PLANÉTOVÉ PREVODOVKY PLANETARY GEARBOXES PLANETENGETRIEBE EP 1 EP 41 EP 4 EP 43 EP 5 EP 6 5 PLANÉTOVÉ PREVODOVKY PLANETARY GEARBOXES PLANETENGETRIEBE EP 1 EP 41 EP 4 EP 43 EP 5 EP 6 5.1 PLANÉTOVÉ PREVODOVKY EP 1, EP 41, EP 4, EP 43 Jednostupòové planétové prevodovky radu EP 1 a EP 41, dvojstupòové

Mehr

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu

Mehr

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE

Fireworks Collection PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI DIZAJNÉRI SKANTHERM PRÍBEH Z DOMOVA EMOTION V STUTTGARTE Fireworks Collection 2015 STRANA 10. RODINNÝ PŘÍBĚH ELEMENTS V AMSTERODAMU PRÍBEH Z DOMOVA ELEMENTS V AMSTERDAME STRANA 28. RODINNÝ PŘÍBĚH SHAKER V BASILEJI PRÍBEH Z DOMOVA SHAKER V BAZILEJI STRANA 42.

Mehr

EcoPure - with good conscience

EcoPure - with good conscience EcoPure - with good conscience EcoPure with good conscience Angelina 4 5 Daniela 6 7 Caroline 8 9 Versailles 10 11 Juliette 12 13 Jessica 14 15 Jane 16 17 Decorations 18 19 Packaging 20 With EcoPure we

Mehr

Kombinovaný dřevoobráběcí stroj str. 1-33. Kombinovaný drevoobrábací stroj str. 34-66. c6 06. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Kombinovaný dřevoobráběcí stroj str. 1-33. Kombinovaný drevoobrábací stroj str. 34-66. c6 06. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Kombinovaný dřevoobráběcí stroj str. 1-33 Kombinovaný drevoobrábací stroj str. 34-66 c6 06 Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Kombinovaný dřevoobráběcí stroj c6 06 Česky Jen pro státy

Mehr

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll

1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1000 Dinge, an die zu denken ist, wenn Microsoft Office SharePoint Server 2007 implementiert werden soll 1 0 0 0 Di n g e, a n di e z u d e n k e n ist, w e n n M i c r o s o f t O f f i c e S h a r e

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 Test NJA MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. V teste sa stretnete s dvoma

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM

VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM ilikonové výrobky 2 Výrobní program VÝROBNÍ PROGRAM PRODUCTION PROGRAMME HERSTELLUNGSPROGRAMM Ӏ SILIKONOVÉ PROFILY / SILIKONOVÁ TECHNICKÁ PRYŽ / SILIKONTEXTILNÍ HADICE Firma SICO RUBENA s.r.o. Velké Poříčí

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Vysoušeč vzduchu. str. 1-10. Odvlhčovač. str. 12-21. dh 65. Návod k použití Návod na použitie 07-2009

Vysoušeč vzduchu. str. 1-10. Odvlhčovač. str. 12-21. dh 65. Návod k použití Návod na použitie 07-2009 CZ SK Vysoušeč vzduchu str. 1-10 Odvlhčovač str. 12-21 dh 65 Návod k použití Návod na použitie 07-2009 WOODSTER Vysoušeč vzduchu dh 65 Výrobce: Woodster GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Pouze

Mehr

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939 1945 OČAMI MLADÝCH HISTORIKOV III. / Povstanie roku 1944 / Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 21. 22. mája 2004 SLOVENSKÁ

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 8.-

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Sociálne služby: zacielené na kvalitu

Sociálne služby: zacielené na kvalitu Z recenzných posudkov Je potrebné oceniť zámer renomovaných autoriek K. REPKOVEJ a L. BRICHTOVEJ, ktoré predkladajú odbornej verejnosti publikáciu k téme teoretických východísk kvality v sociálnych službách.

Mehr

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Majetkové, vecné a pozemkové práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 14.

Mehr

dream+ Design P. Scagnellato & Kyos

dream+ Design P. Scagnellato & Kyos dream+ dream+ Design P. Scagnellato & Kyos The Dream+ range builds on and expands the highly successful Dream range. With its trademark perforated backrest, Dream+ chairs will immediately catch your eye

Mehr

E i n b a u-b a c k o f e n O I M 2 2 3 0 1 B i t t e z u e r s t d i e s e B e d i e n u n g s a n l e i t u n g l e s e n! S e h r g e e h r t e K u n d i n, s e h r g e e h r t e r K u n d e, v i e

Mehr

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH

SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH Slovenská agentúra pre cestovný ruch VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH ZA ROK 2005 V Banskej Bystrici dňa 10. apríla 2006 1/66 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. HLAVNÉ ČINNOSTI

Mehr

Spracovanie procesu obstarania materiálu v systéme SAP.

Spracovanie procesu obstarania materiálu v systéme SAP. Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Spracovanie procesu obstarania materiálu v systéme SAP. Bakalárska práca Autor: Ivan Šolc Informačné technológie Vedúci práce:

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

S64000CSX0 CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 22 SK Návod na používanie 45

S64000CSX0 CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 22 SK Návod na používanie 45 S64000CSX0 CS Návod k použití 2 DE Benutzerinformation 22 SK Návod na používanie 45 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Mehr

AEDECC AEDIFICIA ECCLESIAE STUDIEN ZU ERHALTUNG UND REVITALISIERUNG DES KIRCHLICHEN BAUKULTURELLEN ERBES IN NIEDERÖSTERREICH UND SÜDMÄHREN

AEDECC AEDIFICIA ECCLESIAE STUDIEN ZU ERHALTUNG UND REVITALISIERUNG DES KIRCHLICHEN BAUKULTURELLEN ERBES IN NIEDERÖSTERREICH UND SÜDMÄHREN SPOLUPRÁCI FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V DU KREMS, PROJEKT Z ROKU 2013: 5+5 STADTERNEUERUNG - OBNOVA DIE INHALTLICHE UND PROGRAMMATISCHE AUSRICHTUNG DES PROJEKTES AEDECC IST EIN HOCHAKTUELLES THEMA MIT EINEM

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Zmluvné strany/ Vetragsparteien

Zmluvné strany/ Vetragsparteien ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY/Vertrag über die Zession des Teiles der Forderung uzatvorená podľa 524 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva ) abgeschlossen laut 524 und folg. des Bürgerlichen

Mehr

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der

1. Präambel. 1.1 Der Auftraggeber ist aufgrund der Genehmigung des Gesundheitsministeriums der Zmluva o spolupráci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri autológnom odbere kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi a mezenchymálnych buniek z pupočníkového tkaniva Vertrag über die Zusammenarbeit

Mehr

Pôvodný návod na použitie. Elektrický vysokozdvižný vozík RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX SK - 02/2015

Pôvodný návod na použitie. Elektrický vysokozdvižný vozík RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX SK - 02/2015 Pôvodný návod na použitie Elektrický vysokozdvižný vozík RX20-14 RX20-15 RX20-16 RX20-18 RX20-20 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 170096 SK - 02/2015 Predhovor g Adresa výrobcu a kontaktné

Mehr

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2 / 6353 67 89 E-mail: sohk@sohk.sk www.sohk.sk z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan09

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr