Štátne jazykové skúšky

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Štátne jazykové skúšky"

Transkript

1 Jazyková škola Plzenská 10 Prešov je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/ je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu č akreditované skúšobné centrum CITY&GUILDS pod číslom: Štátne jazykové skúšky Aktuálne ponúkame nasledujúce štátne jazykové skúšky: základnú (B2 - stupeň podľa spoločného európskeho referenčného rámca = SERR) všeobecnú (C1-C2) Úspešným absolventom skúšky je vydané vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške s príslušným hodnotením a s označením úrovne absolvovanej skúšky podľa SERR. Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške je svojou úrovňou zhodné s maturitným vysvedčením, navyše však držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka v materských školách a na základných školách 1. Tu však musí byť splnená ďalšia podmienka: držiteľ takéhoto vysvedčenia musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Toto vysvedčenie je veľmi zaujímavé pre stredoškolákov predovšetkým tretiakov alebo druhákov, ktorí si takto už jeden alebo dokonca aj dva roky pred konaním svojej maturitnej skúšky uľahčia život tým, že už nemusia v maturitnom ročníku maturovať z cudzieho jazyka. 2 Touto skúškou si môže dať ktokoľvek potvrdiť úroveň svojich jazykových vedomostí. Pozostáva z písomnej a ústnej časti. Základná štátna jazyková skúška (B2): Písomná časť zahŕňa 4 jazykové zručnosti: počúvanie s porozumením čítanie s porozumením písomný prejav esej preklad do cudzieho jazyka Minimálna úspešnosť u všetkých častí je 70%. Úspešný kandidát postupuje na ústnu časť. Ústna časť pozostáva z nasledujúcich častí: bežná konverzácia v CJ (použitie aj obrazového materiálu) konverzácia v oblasti: literatúra, dejiny, reálie. Konverzácia o prečítanej literatúre

2 Pre žiakov bilingválnych gymnázií je možnosť uznania maturitnej skúšky na úrovni B2, po absolvovaní aj časti PREKLAD do cudzieho jazyka. Absolvované časti maturitnej skúšky by boli posudzované podľa kritérií pre štátne jazykové skúšky. Všeobecná štátna jazyková skúška: Úspešným absolventom skúšky je vydané vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške s príslušným hodnotením a s označením úrovne absolvovanej skúšky podľa SERR. Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške je svojou úrovňou hodnotené vyššie ako maturitné vysvedčenie C1-C2. Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka nielen v materských školách a na základných školách, ale aj na stredných školách. Tu však musí byť splnená ďalšia podmienka: držiteľ takéhoto vysvedčenia musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Zo skúseností vieme, že toto vysvedčenie je pozitívne hodnotené pri prijímacích skúškach na VŠ nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške umožňuje taktiež jeho držiteľovi založiť si živnostenský list so zameraním na vedenie jazykových kurzov, na vykonávanie prekladov a na tlmočenie. Štátne jazykové skúšky je možné na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov vykonať aktuálne z anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho jazyka. Všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2): Písomná časť zahŕňa 4 jazykové zručnosti: počúvanie s porozumením čítanie s porozumením písomný prejav esej preklad do cudzieho jazyka Minimálna úspešnosť u všetkých častí je 70%. Úspešný kandidát postupuje na ústnu časť. Ústna časť pozostáva z nasledujúcich častí: bežná konverzácia v CJ (použitie aj obrazového materiálu) konverzácia v oblasti: literatúra, dejiny, reálie. Konverzácia o prečítanej literatúre Štátne jazykové skúšky sa uskutočňujú spravidla 2-krát ročne v jesennom a jarnom termíne.

3 Zahraničné certifikáty z kombinácie najdôležitejších jazykov v našom geopolitickom prostredí: ANJ - Diploma City&Guilds B2, C1 (certifikáty A1-C2) NEJ - Goethe-Zertifikat B2, C1 (Goethe-Zertifikat B1-C1) Môžu byť uznané ako náhrada maturitnej skúšky z CJ. 2 Dôležitejšie je však to, že sú to medzinárodne uznávané certifikáty. Ich držitelia nemusia pred štúdiom na VŠ v zahraničí vykonať už žiadnu jazykovú skúšku (úroveň C1). Taktiež je to podmienkou pre úspešné získanie štipendia na napr. magisterské štúdium na nemeckých univerzitách (štipendium od DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst). Z praxe vieme, že v rámci nemeckého jazyka je veľmi žiadaný Goethe-Zertifikat B2, ktorý je potrebné podľa nemeckej legislatívy dokladovať, pokiaľ chcete v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku vykonávať svoje povolanie, napr. aktuálne lekári, zdravotné sestry atď. Výhodou je to, že sa skúšky uskutočňujú priamo v Prešove. Termín skúšok taktiež dokážeme prispôsobiť požiadavkám uchádzačov o vyššie spomenuté certifikáty. Zahraničné certifikáty City&Guilds a Goethe-Zertifikat Termín skúšky TERMÍNY SKÚŠOK V ROKU 2011 Termín odovzdania prihlášky 18. jún 2011 do 30. mája novembra 2011 do 17. októbra 2011 Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov ponúka v roku 2011 tri pevne stanovené termíny skúšok. Sme samozrejme pripravení uskutočniť skúšky aj v iných termínoch podľa záujmu samotných kandidátov. Podmienkou pre takéto termíny však je, že sa na jeden termín a jazykovú úroveň prihlásia minimálne traja záujemcovia. Pokiaľ máte záujem o iný termín skúšky, ako sú nami ponúknuté termíny, odporúčame Vám skontaktovať sa s naším zamestnancom, ktorý je zodpovedný za konkrétne skúšky.

4 Pre žiakov stredných škôl Cieľ Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 2 Štátne jazykové skúšky Základná štátna jazyková skúška Na jazykovej úrovni B2 Možno ju vykonať v sedemnástom roku veku Úspešní absolventi môžu neskôr po ukončení VŠ aj nepedagogického smeru vyučovať CJ v MŠ alebo na Základnej škole. Možnosť vykonať ju aktuálne v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku Nutné vykonať skúšku najneskôr v jesennom termíne v školskom roku, v ktorom maturujete Všeobecná štátna jazyková skúška Na jazykovej úrovni C1-C2, úrovňou teda prevyšuje maturitnú skúšku Možno ju vykonať v osemnástom roku veku Úspešní absolventi môžu neskôr po ukončení VŠ aj nepedagogického smeru vyučovať CJ v MŠ, na ZŠ a SŠ. Taktiež slúži ako podklad na vytvorenie si živnosti na vedenie jazykových kurzov, prekladanie a tlmočenie. Pozitívne hodnotená pri prijímacích pohovoroch na VŠ na Slovensku, ale aj v Českej republike. Možnosť vykonať ju aktuálne v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku Nutné vykonať skúšku najneskôr v jesennom termíne v školskom roku v ktorom maturujete Anglický jazyk Medzinárodne uznávané certifikáty Diploma City&Guilds Úroveň B2 alebo C1 Jazykové certifikáty zamerané na všetky jazykové zručnosti, vyhodnocované v londýnskom centre. Skúška sa dá vykonať priamo na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov. Nemecký jazyk Certifikáty Goethe-inštitútu Goethe-Zertifikat B2 alebo C1 Jazykové certifikáty zamerané na všetky jazykové zručnosti, skúšky sa konajú a vyhodnocujú priamo na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov. Výhodné, pokiaľ bude niekto študovať na zahraničnej univerzite, nemusí neskôr vykonať jazykovú skúšku. Goethe-Zertifikat B2 je momentálne veľmi žiadaný ako doklad o jazykových schopnostiach, ktorý je v Nemecku podľa aktuálnej legislatívy potrebné predložiť, pokiaľ má človek záujem pracovať v svojej profesii. Aktuálne sa to týka najmä lekárov a zdravotných sestier. 1 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2 Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

5 Pre pedagogických zamestnancov CIEĹ: rozšíriť si kvalifikáciu o cudzí jazyk 1 Základná štátna jazyková skúška (B2): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie daného CJ v materských školách a na základných školách. Všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie daného CJ v MŠ, na ZŠ a na stredných školách. Odborná štátna jazyková skúška (C1): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie akademických predmetov na bilingválnych gymnáziách v CJ. Naše kurzy sú určené pre širokú verejnosť. Môžu byť ale organizačne upravené tak, aby sa ich zúčastňovali len pedagogickí zamestnanci, samozrejme ak bude naplnený stav kurzov, pri ktorom je možné takéto kurzy otvoriť, t.j. minimálne 12 poslucháčov. Kurzy prebiehajú celoročne, 2x za týždeň po 90 minút. Minimálne garantovaný počet hodín je 140/školský rok. V čase školských prázdnin sa na Jazykovej škole nevyučuje. Záujemcovia o tieto jazykové kurzy, v prípade ak nie sú začiatočníci, absolvujú vstupný test, podľa ktorého sú zaradení do konkrétneho kurzu podľa jazykovej úrovne. Výhodou pre zamestnávateľa je, že sa jeho pedagogickí zamestnanci zúčastňujú svojho ďalšieho vzdelávania v popoludňajších, resp. večerných hodinách. Nenarušuje to samotnú organizáciu vyučovania v rámci vlastnej ZŠ alebo SŠ. Vzdelávanie je primerane časovo rozložené - postupné, počas tohto vzdelávania nemôže dôjsť k tzv. rýchlokvaseniu učiteľov cudzieho jazyka. Záverečné testy a skúšky zodpovedajú svojou náročnosťou jazykovým úrovniam podľa SERR. Po absolvovaní základného, stredného alebo vyššieho kurzu získavajú poslucháči oficiálne OSVEDČENIE, aj s označením jazykovej úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca absolvovaného kurzu. Zamestnávateľ týmto spôsobom (pokiaľ poskytuje svojim pedagogickým zamestnancom isté zvýhodnenia spojené s jazykovým vzdelávaním) má prehľad o napredovaní svojich PZ v jazykovom vzdelávaní. 1 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2 Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Lea Rohaľová Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Osvedčená pedagogická skúsenosť

Mehr

Základy pracovného práva v Rakúsku

Základy pracovného práva v Rakúsku Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts in slowakischer Sprache Základy pracovného práva v Rakúsku Grundsätze des österreichischen Arbeitsrechts Slovenskí občania

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti,

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN

Plášťové termočlánky podľa DIN a DIN EN Typový list 90.1221 Strana 1/7 Plášťové termočlánky podľa DIN 43 710 a DIN EN 60 584 Pre teploty od -200...+1150 C Ohybné plášťové vedenie s otrasuvzdorným snímačom Priemer ochrannej trubky od 0,5mm Rýchly

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

in BRD erstellt: Černáková Marta

in BRD erstellt: Černáková Marta Schulsystem in BRD erstellt: Černáková Marta Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo projektu: Název projektu Klíčová aktivita

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ 3 6 5 b e t b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ, I n t e r w e t t e n, d i e B e s c h r ä n k u n g e n a u f d e n d o r t i g e n W e t t m ä r k t e n g a n z g e n a u. P r ä m i e

Mehr

MATURITA 2014 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2014 NEMECKÝ JAZYK KÓD TESTU 1527 MATURITA 2014 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A b s e t z f r i s t D e b i t k a r t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A b s e t z f r i s t D e b i t k a r t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A b s e t z f r i s t D e b i t k a r t e c h a p t e r þÿ P a s s w o r t f ü r d e n Z u g a n g z u r P r e m i u m M i t g l i e d s c h a f t f ü r a l l e W e t t

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B2 Nemecký jazyk, úroveň B2 vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B2 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN

VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN VY_22_INOVACE_1. 10_NJ_WIEN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 23.11.2012 Ročník: 1.Nde Škola: SOU

Mehr

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! KÓD TESTU 2402 MATURITA 2016 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

Pôrodná asistencia v krajinách EÚ

Pôrodná asistencia v krajinách EÚ Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove Pôrodná asistencia v krajinách EÚ Zborník príspevkov z odborného

Mehr

MATURITA 2012 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2012 NEMECKÝ JAZYK KÓD TESTU 2226 MATURITA 2012 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e a p p i p h o n e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e a p p i p h o n e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e a p p i p h o n e c h a p t e r þÿ 2 1. J u l i 2 0 1 1 V i e l e w e i t e r e T V - S e n d e r a u s a l l e r W e l t h a b e n d e n & q u o t ; B E T - A T - H O

Mehr

Chapter 1 : þÿ P o k e r b e t a t h o m e M o b i l e A n d r o i d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ P o k e r b e t a t h o m e M o b i l e A n d r o i d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ P o k e r b e t a t h o m e M o b i l e A n d r o i d c h a p t e r þÿ B e t v i c t o r. T u r n i e r e j e d e r z e i t a u s d e m A n g e b o t a u f d e r W e b s e i t e z u e n

Mehr

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008

KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY/ GLOSÁR ZALOŽENIA SPOLOČNOSTI Január 2008 KROKY PRI ZALOŽENÍ PREVÁDZKY Založenie vlastnej spoločnosti pozostáva z týchto siedmich krokov 1. Právne, finančné poradenstvo a poradenstvo

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Chapter 1 : þÿ W e t t b e t a t h o m e C o d e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ W e t t b e t a t h o m e C o d e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ W e t t b e t a t h o m e C o d e c h a p t e r þÿ S y n c h r o n i z i t ä t e n * i n s e i n e r S e e l e m i t m a t e r i e l l e n V o r g ä n g e n.. F r a u e n ; 2 5 p r o u l

Mehr

Od antisemitizmu k holokaustu

Od antisemitizmu k holokaustu Metodicko-pedagogické centrum Od antisemitizmu k holokaustu Jolana Krausová Bratislava 2012 Názov: Autor: Recenzenti: Od antisemitizmu k holokaustu PhDr. Jolana Krausová Mgr. Kristína Mihoková, PhD. PaedDr.

Mehr

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. S O C I O L I N G U I S T I C A S L O V A C A 5 MESTO A JEHO

Mehr

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache)

KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania. KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre oblasť agentúrneho zamestnávania KOLLEKTIVVERTRAG für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (in slowakischer Sprache) Január 2013 KOLEGYNE A KOLEGOVIA! Vytlačený dokument v podobe

Mehr

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! KÓD TESTU 2048 MATURITA 2016 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Mehr

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších Nina KonopinskiKlein Slowakisch Deutsch für die Pflege zu Hause slovenskonemecky pre domácu opateru starších SlowakischDeutsch für die Pflege zu Hause Nina KonopinskiKlein SlowakischDeutsch für die Pflege

Mehr

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft

Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Rozvoj spoločnosti / Development of the company Die Entwicklung der Gesellschaft Automatická paletizačná linka Automatic palletization line Automatische Palettieranlage Kontrolná váha s vyradzovaním Inspection

Mehr

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Kód testu 7026 MATURITA 2013 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B2 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e m o v i l c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e m o v i l c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e m o v i l c h a p t e r þÿ D i e K l a s s e n «ü b e r s c h r i e b e n e n p l a y b l a c k j a c k a t h o m e K a p i t e l :» D i e E i g e n t ü m e r. u n d d

Mehr

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK MATURITA 2010 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 kód testu: 8316 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania Sprachkompetenz als Bestandteil des lebenslangen Lernens Language Competence

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P a r t y s e r v i c e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P a r t y s e r v i c e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P a r t y s e r v i c e c h a p t e r þÿ t e l e f o n - a p l i k a c j a m o b i l n a. b e t - a t - h o m e. c o m s p o n s o r e m W i sb y K r a k ó w & n b s p

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n B o n u s a n m e l d u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n B o n u s a n m e l d u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n B o n u s a n m e l d u n g c h a p t e r þÿ u n d l i v e - w e t t e n z u r v e r f ü g u n g. a l l e r d i n g s h e i ß t d i e s n i c h t, d a s s b w i n c a s h o u t.

Mehr

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE

METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Stanislav CINA RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV - 2006 - METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVE Stanislav CINA

Mehr

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu

Mehr

Chapter 1 : þÿ w e t t e m o b i l e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ w e t t e m o b i l e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ w e t t e 3 6 5 m o b i l e c h a p t e r þÿ S o, l e t & # 3 9 ; s h a v e a n i g h t t a l k S t a r t i n g o d d s 3. 0 5 3. 4 2. 8 o n b f W i t h 1 0 m i n u t e s p l a y e d. A

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p o k e r - t u r n i e r p l a n c h a p t e r þÿ 2 0 1 6 a l l e g a t o d e t. 3 6 5 ( c o n v e n z i o n e S p a g n u o l o ). R E P U B B L I C A I T A L I A N A. C i

Mehr

VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG

VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG VY_22_INOVACE_2.16_NJ_PRAG Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: říjen 2013 Ročník: 1.Nde Škola: SOU Valašské

Mehr

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve.

Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. Šanca Rakúsko. Práca v rakúskom top-hotelierstve. OÖ.Tourismus/Röbl Österreichische Hoteliervereinigung Die freie Interessenvertretung Vitajte v Rakúsku Rakúsko Vás hľadá! Ste mladí, angažovaní, pracovití

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2

Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Pretest Německý jazyk pro ekonomy druhý - Úroveň A2 Er eine Freundin. :r1 hat :r2 habt :r3 habet :r4 hast du mein Foto? :r1 hast :r2 habst :r3 hat :r4

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú

KONZÍLIUM. Téma: XXI. Snem SLK. Časopis Slovenskej lekárskej komory. diskusia s ministrom zdravotníctva. slovenské zdravotníctvo aeú 05/07 Konzilium 16.11.2007 7:13 Stránka 1 KONZÍLIUM Časopis Slovenskej lekárskej komory Ročník VI. 5/2007 december diskusia s ministrom zdravotníctva Téma: XXI. Snem SLK slovenské zdravotníctvo aeú aktivity

Mehr

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008 ÚVOD Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku v

Mehr

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK MATURITA 2010 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B2 kód testu: 8127 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND

DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND DEUTSCH FÜRS STUDIUM UND FÜR STUDIENAF- ENTHALTE IM AUSLAND Němčina pro studium a stáže v zahraničí Autorka: Jana Vyorálková Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí vyjet na studijní či pracovní pobyt

Mehr

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Svět kolem nás - cestování Schöne Gebiete Deutschlands

Mehr

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN

VY_22_INOVACE_1. 2_ NJ_BERLIN Tento dokument vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Datum vytvoření: 24.9.2012 Ročník: 2.Nde Škola: SOU Valašské Klobouky Předmět a tematická

Mehr

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese

Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese Trampolína konkurencieschopnosti cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese A versenyképesség ugródeszkája idegen nyelvek és IKT az oktatásban The Springboard of Competitiveness Foreign Languages and ICT

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P r e m i u m - v o r t e i l e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P r e m i u m - v o r t e i l e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e P r e m i u m - v o r t e i l e c h a p t e r þÿ F r e e b e t c o d e s a r e t h e s y s t e m t h a t o n l i n e b o o k m a k e r s u s e t o e n s u r e t h a t t

Mehr