Štátne jazykové skúšky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Štátne jazykové skúšky"

Transkript

1 Jazyková škola Plzenská 10 Prešov je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/ je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu č akreditované skúšobné centrum CITY&GUILDS pod číslom: Štátne jazykové skúšky Aktuálne ponúkame nasledujúce štátne jazykové skúšky: základnú (B2 - stupeň podľa spoločného európskeho referenčného rámca = SERR) všeobecnú (C1-C2) Úspešným absolventom skúšky je vydané vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške s príslušným hodnotením a s označením úrovne absolvovanej skúšky podľa SERR. Vysvedčenie o základnej štátnej jazykovej skúške je svojou úrovňou zhodné s maturitným vysvedčením, navyše však držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka v materských školách a na základných školách 1. Tu však musí byť splnená ďalšia podmienka: držiteľ takéhoto vysvedčenia musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Toto vysvedčenie je veľmi zaujímavé pre stredoškolákov predovšetkým tretiakov alebo druhákov, ktorí si takto už jeden alebo dokonca aj dva roky pred konaním svojej maturitnej skúšky uľahčia život tým, že už nemusia v maturitnom ročníku maturovať z cudzieho jazyka. 2 Touto skúškou si môže dať ktokoľvek potvrdiť úroveň svojich jazykových vedomostí. Pozostáva z písomnej a ústnej časti. Základná štátna jazyková skúška (B2): Písomná časť zahŕňa 4 jazykové zručnosti: počúvanie s porozumením čítanie s porozumením písomný prejav esej preklad do cudzieho jazyka Minimálna úspešnosť u všetkých častí je 70%. Úspešný kandidát postupuje na ústnu časť. Ústna časť pozostáva z nasledujúcich častí: bežná konverzácia v CJ (použitie aj obrazového materiálu) konverzácia v oblasti: literatúra, dejiny, reálie. Konverzácia o prečítanej literatúre

2 Pre žiakov bilingválnych gymnázií je možnosť uznania maturitnej skúšky na úrovni B2, po absolvovaní aj časti PREKLAD do cudzieho jazyka. Absolvované časti maturitnej skúšky by boli posudzované podľa kritérií pre štátne jazykové skúšky. Všeobecná štátna jazyková skúška: Úspešným absolventom skúšky je vydané vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške s príslušným hodnotením a s označením úrovne absolvovanej skúšky podľa SERR. Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške je svojou úrovňou hodnotené vyššie ako maturitné vysvedčenie C1-C2. Držiteľ tohto vysvedčenia získava kvalifikáciu na vyučovanie daného cudzieho jazyka nielen v materských školách a na základných školách, ale aj na stredných školách. Tu však musí byť splnená ďalšia podmienka: držiteľ takéhoto vysvedčenia musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Zo skúseností vieme, že toto vysvedčenie je pozitívne hodnotené pri prijímacích skúškach na VŠ nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Vysvedčenie o všeobecnej štátnej jazykovej skúške umožňuje taktiež jeho držiteľovi založiť si živnostenský list so zameraním na vedenie jazykových kurzov, na vykonávanie prekladov a na tlmočenie. Štátne jazykové skúšky je možné na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov vykonať aktuálne z anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho jazyka. Všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2): Písomná časť zahŕňa 4 jazykové zručnosti: počúvanie s porozumením čítanie s porozumením písomný prejav esej preklad do cudzieho jazyka Minimálna úspešnosť u všetkých častí je 70%. Úspešný kandidát postupuje na ústnu časť. Ústna časť pozostáva z nasledujúcich častí: bežná konverzácia v CJ (použitie aj obrazového materiálu) konverzácia v oblasti: literatúra, dejiny, reálie. Konverzácia o prečítanej literatúre Štátne jazykové skúšky sa uskutočňujú spravidla 2-krát ročne v jesennom a jarnom termíne.

3 Zahraničné certifikáty z kombinácie najdôležitejších jazykov v našom geopolitickom prostredí: ANJ - Diploma City&Guilds B2, C1 (certifikáty A1-C2) NEJ - Goethe-Zertifikat B2, C1 (Goethe-Zertifikat B1-C1) Môžu byť uznané ako náhrada maturitnej skúšky z CJ. 2 Dôležitejšie je však to, že sú to medzinárodne uznávané certifikáty. Ich držitelia nemusia pred štúdiom na VŠ v zahraničí vykonať už žiadnu jazykovú skúšku (úroveň C1). Taktiež je to podmienkou pre úspešné získanie štipendia na napr. magisterské štúdium na nemeckých univerzitách (štipendium od DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst). Z praxe vieme, že v rámci nemeckého jazyka je veľmi žiadaný Goethe-Zertifikat B2, ktorý je potrebné podľa nemeckej legislatívy dokladovať, pokiaľ chcete v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku vykonávať svoje povolanie, napr. aktuálne lekári, zdravotné sestry atď. Výhodou je to, že sa skúšky uskutočňujú priamo v Prešove. Termín skúšok taktiež dokážeme prispôsobiť požiadavkám uchádzačov o vyššie spomenuté certifikáty. Zahraničné certifikáty City&Guilds a Goethe-Zertifikat Termín skúšky TERMÍNY SKÚŠOK V ROKU 2011 Termín odovzdania prihlášky 18. jún 2011 do 30. mája novembra 2011 do 17. októbra 2011 Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov ponúka v roku 2011 tri pevne stanovené termíny skúšok. Sme samozrejme pripravení uskutočniť skúšky aj v iných termínoch podľa záujmu samotných kandidátov. Podmienkou pre takéto termíny však je, že sa na jeden termín a jazykovú úroveň prihlásia minimálne traja záujemcovia. Pokiaľ máte záujem o iný termín skúšky, ako sú nami ponúknuté termíny, odporúčame Vám skontaktovať sa s naším zamestnancom, ktorý je zodpovedný za konkrétne skúšky.

4 Pre žiakov stredných škôl Cieľ Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 2 Štátne jazykové skúšky Základná štátna jazyková skúška Na jazykovej úrovni B2 Možno ju vykonať v sedemnástom roku veku Úspešní absolventi môžu neskôr po ukončení VŠ aj nepedagogického smeru vyučovať CJ v MŠ alebo na Základnej škole. Možnosť vykonať ju aktuálne v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku Nutné vykonať skúšku najneskôr v jesennom termíne v školskom roku, v ktorom maturujete Všeobecná štátna jazyková skúška Na jazykovej úrovni C1-C2, úrovňou teda prevyšuje maturitnú skúšku Možno ju vykonať v osemnástom roku veku Úspešní absolventi môžu neskôr po ukončení VŠ aj nepedagogického smeru vyučovať CJ v MŠ, na ZŠ a SŠ. Taktiež slúži ako podklad na vytvorenie si živnosti na vedenie jazykových kurzov, prekladanie a tlmočenie. Pozitívne hodnotená pri prijímacích pohovoroch na VŠ na Slovensku, ale aj v Českej republike. Možnosť vykonať ju aktuálne v anglickom, francúzskom, nemeckom a španielskom jazyku Nutné vykonať skúšku najneskôr v jesennom termíne v školskom roku v ktorom maturujete Anglický jazyk Medzinárodne uznávané certifikáty Diploma City&Guilds Úroveň B2 alebo C1 Jazykové certifikáty zamerané na všetky jazykové zručnosti, vyhodnocované v londýnskom centre. Skúška sa dá vykonať priamo na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov. Nemecký jazyk Certifikáty Goethe-inštitútu Goethe-Zertifikat B2 alebo C1 Jazykové certifikáty zamerané na všetky jazykové zručnosti, skúšky sa konajú a vyhodnocujú priamo na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov. Výhodné, pokiaľ bude niekto študovať na zahraničnej univerzite, nemusí neskôr vykonať jazykovú skúšku. Goethe-Zertifikat B2 je momentálne veľmi žiadaný ako doklad o jazykových schopnostiach, ktorý je v Nemecku podľa aktuálnej legislatívy potrebné predložiť, pokiaľ má človek záujem pracovať v svojej profesii. Aktuálne sa to týka najmä lekárov a zdravotných sestier. 1 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2 Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

5 Pre pedagogických zamestnancov CIEĹ: rozšíriť si kvalifikáciu o cudzí jazyk 1 Základná štátna jazyková skúška (B2): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie daného CJ v materských školách a na základných školách. Všeobecná štátna jazyková skúška (C1-C2): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie daného CJ v MŠ, na ZŠ a na stredných školách. Odborná štátna jazyková skúška (C1): Kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie akademických predmetov na bilingválnych gymnáziách v CJ. Naše kurzy sú určené pre širokú verejnosť. Môžu byť ale organizačne upravené tak, aby sa ich zúčastňovali len pedagogickí zamestnanci, samozrejme ak bude naplnený stav kurzov, pri ktorom je možné takéto kurzy otvoriť, t.j. minimálne 12 poslucháčov. Kurzy prebiehajú celoročne, 2x za týždeň po 90 minút. Minimálne garantovaný počet hodín je 140/školský rok. V čase školských prázdnin sa na Jazykovej škole nevyučuje. Záujemcovia o tieto jazykové kurzy, v prípade ak nie sú začiatočníci, absolvujú vstupný test, podľa ktorého sú zaradení do konkrétneho kurzu podľa jazykovej úrovne. Výhodou pre zamestnávateľa je, že sa jeho pedagogickí zamestnanci zúčastňujú svojho ďalšieho vzdelávania v popoludňajších, resp. večerných hodinách. Nenarušuje to samotnú organizáciu vyučovania v rámci vlastnej ZŠ alebo SŠ. Vzdelávanie je primerane časovo rozložené - postupné, počas tohto vzdelávania nemôže dôjsť k tzv. rýchlokvaseniu učiteľov cudzieho jazyka. Záverečné testy a skúšky zodpovedajú svojou náročnosťou jazykovým úrovniam podľa SERR. Po absolvovaní základného, stredného alebo vyššieho kurzu získavajú poslucháči oficiálne OSVEDČENIE, aj s označením jazykovej úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca absolvovaného kurzu. Zamestnávateľ týmto spôsobom (pokiaľ poskytuje svojim pedagogickým zamestnancom isté zvýhodnenia spojené s jazykovým vzdelávaním) má prehľad o napredovaní svojich PZ v jazykovom vzdelávaní. 1 Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2 Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Predkladá: PhDr. Marta Zelená, riaditeľka jazykovej školy Správa bola prerokovaná

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Banská Bystrica Vážený pán minister,

Banská Bystrica Vážený pán minister, Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes VORSTAND Präsidentin Nadežda Zemaníková Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied Katedra germanistiky Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Tel.:

Mehr

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Anglicko Entlohnung : 1 200 GBP za mesiac einschließlich Steuer Betreute Person: ohne Angabe Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 0 freie Plätze:

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma Denná forma Dôvodová správa Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Príprava absolventov Situácia v slovenskom odbornom školstve Aktuálny stav vzdelávacieho systému nereflektuje na požiadavky

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS F A C U L T A S S A N I T A T I S E T R E R U M S O C I A L U M INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2015/16

Mehr

Podnikanie v Rakúsku

Podnikanie v Rakúsku Podnikanie v Rakúsku Rakúska republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel

Mehr

Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko

Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko Podnikanie v Spolkovej republike Nemecko Nemecká republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie

Mehr

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM

Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Jozef Detko Laura Gressnerová ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII KROK ZA KROKOM Bratislava 2006 Štúdium v Európskej únii krok za krokom Copyright 2006 Ing. Jozef Detko Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD. Recenzent:

Mehr

Študijný program Medzinárodný finančný manažment

Študijný program Medzinárodný finančný manažment Študijný program Medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky Univerzita Martina Luthera v Halle Wittenbergu, Fakulta práva a hospodárskych vied

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Niektorí operátori mobilných sietí

Mehr

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Kód: 000000 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - nemecký Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Obchodnej akadémie, Kukučínova 2, Trnava za šk. r. 2011/2012 Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14. Konjunktiv II (pracovní list)

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14. Konjunktiv II (pracovní list) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_191.NEJ.14 Konjunktiv II (pracovní list) Číslo projektu: Šablona: Číslo DUMU: Předmět: Název materiálu:

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Školský vzdelávací program Učebné osnovy

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Školský vzdelávací program Učebné osnovy Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK Časový rozsah výučby 7. ročník: 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín Ročník siedmy Škola Základná škola, Družstevná pri Hornáde Stupeň

Mehr

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl 2007-2009 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu 7112 0321p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím

Mehr

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Hueber výber z edičného programu. nemčina ako cudzí jazyk. učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy

Hueber výber z edičného programu. nemčina ako cudzí jazyk. učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy 2012 výber z edičného programu učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy nemčina ako cudzí jazyk www.hueber.de Prehľad učebníc a ich využitie Základná škola t r i e 1. trieda 2. trieda 3. trieda 4.

Mehr

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA Deň ako každý iný, a predsa výnimočný. Keď sa nad tým zamyslíte, naozaj o nič nejde. Bola nedeľa, potom pondelok. Žiadna veľká mágia... Avšak čosi

Mehr

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník NEMECKÝ JAZYK Jazyk a komunikácia ŠVP: 3 hod. ŠkVP:0 hod., spolu 3 hod.týždenne spolu 99 vyučovacích

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom

Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Typový list 90.9725 Strana 1/5 Šróbenia, príruby a protikusy k bajonetovým uzáverom Pre teploty do 600 C Pre variabilné dĺžky ponoru Jednoduchá montáž a výmena Tlakovoodolné utesnenie Šróbenia Dôležitá

Mehr

Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Číslo 1, Ročník I. 2013 Úvodné slovo dekanky FAJ EUBA Z obsahu Informácie: Pozvánka na konferenciu Prednáška prof. Moralda Prednáška prof.

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme.

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme. P. HALÁK: POZNÁM STOVKY TVORIVÝCH DOBRÁ ŠKOLA KOMPARO, MAKS, 3-5 8-9 10-13 SEPTEMBER 01 Z času na čas sa na mňa obráti nejaký priateľ či známy s prosbou o radu: Vy máte vo firme iste prehľad, keď tie školy

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

výber z edičného programu

výber z edičného programu Hueber 2015 výber z edičného programu učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy nemčina ako cudzí jazyk Nemčina ako druhý cudzí jazyk UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT www.sk.hueber.de t r i e Prehľad učebníc

Mehr

Bezpečne na internete

Bezpečne na internete Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Bezpečne na internete Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 3 430 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

MOŽNOSTI VYUŽITIA C-TESTU V TESTOVANÍ OVLÁDANIA NEMECKÉHO JAZYKA. Katarína Fedáková

MOŽNOSTI VYUŽITIA C-TESTU V TESTOVANÍ OVLÁDANIA NEMECKÉHO JAZYKA. Katarína Fedáková MOŽNOSTI VYUŽITIA C-TESTU V TESTOVANÍ OVLÁDANIA NEMECKÉHO JAZYKA Katarína Fedáková Tento test vyvinuli v roku 1981 Christine Kleinová-Braleyová a Ulrich Raatz na Univerzite v Duisburgu, prezentovali ho

Mehr

Chapter 1 : þÿ N a c h r i c h t e n u e b e r b e t a t h o m e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ N a c h r i c h t e n u e b e r b e t a t h o m e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ N a c h r i c h t e n u e b e r b e t a t h o m e c h a p t e r þÿ T h a t h e g a v e t h e m h o m e r e g a r d i n g t h e t h u s c o m m o n [ b ] r a l p h l a u r e n p o l o s a

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák

SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák SATZMELODIE IM DEUTSCHEN UND IM SLOWAKISCHEN (Eine vergleichende Analyse) Anna Džambová, Stanislav Krajňák In unserem Beitrag wollen wir die Teilergebnisse unserer Forschung der Satzmelodie im Deutschen

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve

Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Ausgabe August 2011 / Vydanie august 2011 www.roedl.com/sk Mandantenbrief / Mandantný list Informationen über Steuern, Recht und Wirtschaft Informácie o daniach, práve a hospodárstve Inhalt: Recht aktuell

Mehr

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ GOETHE UNI Vysoká škola Goethe Uni Bratislava Goethe - Hochschule Bratislava SPRIEVODCA ŠTÚDIOM STUDIUMWEGWEISER FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ FAKULTÄT FÜR MEDIEN- UND KULTURWISSENSCHAFTEN AKADEMICKÝ

Mehr

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV. Magisterské štúdium. Učiteľské študijné programy. Akademický rok 2012/2013 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove PROFILY ABSOLVENTOV Magisterské štúdium Učiteľské študijné programy Akademický rok 2012/2013 Profily absolventov 1 OBSAH Anglický jazyk a literatúra

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Informačné a elektrotechnické zariadenia 2697 4 mechanik elektrotechnik 1 Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 6 2 CIELE A POSLANIE

Mehr

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015

Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 1 z 10 12. 2. 2015 12:24 Home Willkommen Buch Bibliographie Autoren Termine / Vorträge Links Presse Kontakt Sonntag, 1. Februar 2015 Buchpräsentationen und Vorträge im Februar 2015 Robert Hofrichter (Salzburg)

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene Recenzovaný vedecký zborník Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Marek Ľupták Jaroslava Štefková editori Zvolen

Mehr

BRD LITERATUR ( Jh.)

BRD LITERATUR ( Jh.) BRD LITERATUR (19. 20. Jh.) Tematická oblast Datum vytvoření 6. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód NEJ reálie německy mluvících zemí Čtvrtý/oktáva Německá literatura od 19. stol. do

Mehr

Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Európsky hospodársky priestor Rakúsko Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky

Mehr

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Mehr

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 0 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Programátor, operátor CNC strojov Obsah ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA... 7 3 VLASTNÉ

Mehr

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica Jednota tlmočníkov a prekladateľov, Praha Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III Banská Bystrica, Praha 2005 Odborná komunikácia v

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Nemecko Entlohnung : 1 580 za turnus einschließlich Steuer Betreute Person: Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 1 freie Plätze: Land: Nemecko Antrittsdatum:

Mehr

Studium an der Universität

Studium an der Universität LESEN Studium an der Universität Es ist Anfang September und das neue Studienjahr an der Jessenius-Fakultät hat gerade begonnen. Marta, Erika und Silvia sind drei junge Mädchen aus allen Ecken der Slowakei,

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie Tímy etwinning v praxi Prípadové štúdie o spolupráci učiteľov prostredníctvom etwinningu Vydavateľ Centrálna podporná služba programu etwinning (CSS) www.etwinning.net European Schoolnet (EUN Partnership

Mehr

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM

PRÁCA V RAKÚSKU ARBEITEN IN ÖSTERREICH ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM Internationales Referat International Department PRÁCA V RAKÚSKU ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRACOVNÉMU PRÁVU, SOCIÁLNEMU ZABEZPEČENIU A DAŇOVÝM NÁLEŽITOSTIAM ARBEITEN IN ÖSTERREICH ANTWORTEN AUF FRAGEN ZU ARBEITSRECHT,

Mehr

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Mehr

ŽIVOTOPIS. Komparatívna morfológia, pragmalingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika.

ŽIVOTOPIS. Komparatívna morfológia, pragmalingvistika, sociolingvistika, korpusová lingvistika. ŽIVOTOPIS Osobné údaje: Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. Dátum a miesto narodenia: 29.10.1965 v Trenčíne Trvalé bydlisko: Grešova 18, 08001 Prešov Štátna príslušnosť: SR E-mail: martina.kasova@unipo.sk

Mehr

PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív

PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív Kód ITMS: 26130130110 Číslo zmluvy: OPV/39/2014 PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie Autorský kolektív PREŠOV 2014 PEDAGOGICKÝ MODEL INKLUZÍVNEHO

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PaedDr.

Mehr

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii

Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii Sprievodca ako založiť firmu a vykonávať remeselnú živnosť v Európskej únii RAKÚSKO 1.0 Registračná procedúra 1.1 Požiadavky na založenie podniku Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury Zadání písemné části přijímací zkoušky z německého jazyka Studijní program / obor: Učitelství pro základní školy / Učitelství

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V

K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V P O Z V Á N K A K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V N E M E C K É H O J A Z Y K A Termín: Bratislava, 30. 31. 8. 2016 Čas: utorok 30. 8. 2016 9.00 15.00 Uhr streda 31. 8. 2016 9.00 12.30 Uhr Miesto

Mehr

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM - denné III. STUPEŇ ŠTÚDIA Odporúčané študijné plány a organizácia štúdia VYSVETLIVKY: Typ predmetu P PV V povinný predmet povinne voliteľný predmet výberový predmet Rozsah výučby=

Mehr