Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009"

Transkript

1 Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 Kutlíkova 17, P.O. Box 228, Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / , 88 Fax: +421 / 2 /

2 z_hlbmandat_d_jan09:inz_hlbmandat_d_jan :28 Page 1 Slovensko rakúska obchodná komora Slowakisch österreichische Handelskammer STEUERBERATUNG GRENZÜBERSCHREITENDE STEUERBERATUNG EUERBERATUNG BUCHHALTUNG LOHNABRECHNUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNG SONSTIGE BERATUNG Ročenka 2009 Jahresrückblick 2009 MANDAT CONSULTING, k.s. / MANDAT AUDIT, s.r.o. Námestie SNP 15, Bratislava, Slowakei Tel: , Fax: Kutlíkova 17 P.O. Box Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / , 88 Fax: +421 / 2 /

3 Obsah Inhaltverzeichnis Príhovor prezidenta Slovensko rakúskej obchodnej komory pána Dkfm. Josefa Altenburgera Vorwort von Herrn Josef Altenburger, Präsidenten der Slowakisch - österreichischen Handelskammer Príhovor pána Dr. Helmut Wessely, rakúskeho veľvyslanca na Slovensku Vorwort von Dr. Helmut Wessely, Botschafter der Republik Österreich Príhovor generálnej sekretárky Slovensko rakúskej obchodnej komory Vorwort von der Generalsekretärin der Slowakisch österreichischen Handelskammer Základné informácie o komore Basisinformationen über die Kammer Orgány komory Organe der Kammer Prehľad podujatí 2009 Jahresrückblick január 2009: Každoročný začiatok komory: Daňové otázky 15. Januar 2009: Jahresauftakt der Kammer: Steuerfragen 18. február 2009: Kríza: Tlak na zamestnanosť 18. Februar 2009: Krise: Druck auf die Beschäftigung 25. február 2009: Kríza: Tlak na efektivitu manažmentu 25. Februar 2009: Krise: Druck auf die Management-Effizienz 24. marec 2009: Komora ide do divadla 24. März 2009: Kammer geht ins Theater 2. apríl 2009: Kríza: Zmiernenie dopadov 2. April 2009: Krise: Auswirkungen lindern 23. apríl 2009: Kríza: zásah do trhu nehnuteľností 23. April 2009: Krise: Immobilienmarkt betroffen 30. apríl 2009: Business made in Austria 30. April 2009: Wie läuft Business in Österreich 18. jún 2009: Letná slávnosť Promenáda v rozkvitnutej záhrade 18. Juni 2009: Sommerparty Promenade im blühenden Garten 19. september 2009: Majstri medzi majstrami 19. September 2009: Meister unter Meistern 30. september 2009: Trendy v podnikateľskej komunikácii 30. September 2009: Trends in der Business-Kommunikation 6. október 2009: Get together 6. Oktober 2009: Get together 27. október 2009: Podnikanie a podvod 27. Oktober 2009: Unternehmen und Betrug 10. november 2009 : Optimalizácia príjmov riadiacich pracovníkov 10. November 2009: Optimierung der Bezüge für Führungskräfte 24. november 2009: Viete sa brániť vo verejnom obstarávaní? Obranné prostriedky uchádzačov 24. November 2009: Können Sie im Vergabeverfahren auftreten? Rechtsmittel der Bieter 25. november 2009: Optimalizácia dokumentácie zúčtovacích cien 25. November 2009: Optimalisierung der Verrechnungspreisdokumentation 8. december 2009: Kríza: Výzvy pre firemné fúzie a akvizície 8. Dezember 2009: Krise: Chancen in Fusionen und Akquisitionen 11. december 2009: Vínne Vianoce s komorou 11. Dezember 2009: Wei(h)nnachten mit der Kammer Užitočné informácie pre podnikateľov Praktische Informationen für Unternehmer Zoznam a profily členov Slovensko-rakúskej obchodnej komory Verzeichnis und Profile der Mitglieder der Slowakisch-österreichischen Handelskammer Čestní členovia Ehrenmitglieder Zakladajúci členovia Gründungsmitglieder

4 Príhovor prezidenta komory k ročenke 2009 Vorwort des Präsidenten der Kammer zum Jahresrückblick 2009 Vážení členovia a priatelia SROK! Prelom roka, ktorý nás očakáva, je pre väčšinu ľudí nielen na Slovensku spojený s vierou, že v roku 2010 bude nasledovať koniec krízy a významný rast hospodárstva. Na začiatku roka dominovala globálna finančná kríza, ktorú sa na Slovensku na rozdiel od susedných štátov podarilo vďaka vstupu do Eurozóny zvládnuť pomerne bez problémov. Rovnako tak sa podarilo zvládnuť aj plynovú krízu, ktorá však, dúfajme, neprispela k tomu, aby sa téma zásobovania energiami nevnímala neustále a samostatne, ale spoločne a vážne na európskej úrovni. Narastajúca hospodárska kríza v Európe a masívny pokles konjunktúry ovplyvnili na Slovensku predovšetkým automobilový priemysel a ich dodávateľov, ale aj iné oblasti, ako strojárstvo a spracovanie kovov až po odvetvie nehnuteľností a stavebníctvo zaznamenali značné úbytky. Slovensko je s priemyselným podielom 30% na hrubom domácom produkte a 80%-ným exportným podielom tohto sektoru preto veľmi závislé od globálneho a predovšetkým európskeho vývinu konjunktúry. Opatrenia, ktoré vláda zaviedla na podporu konjunktúry, boli sčasti príliš slabé, alebo ako v prípade šrotovného mali len krátkodobý účinok bez dlhodobého trvania. Po masívnom poklese exportov a počtu zákaziek došlo následne ku značnému nárastu nezamestnanosti na viac ako 12% a k poklesu daňových príjmov, čo zas malo za následok nárast rozpočtového deficitu a zadlženia štátu, ktorých následky budú citeľné ešte niekoľko rokov. Nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii resp. globálne sú preto citeľné výzvy na silnejšiu reguláciu finančného a hospodárskeho systému, navyše keď ešte samoregulácia finančníctva a bankovníctva zlyhala. Táto skutočnosť je do určitej miery pochopiteľná a mali by sme sa z toho poučiť, na druhej strane je však potrebná určitá rovnováha, ako aj rozumné kontrolné a poriadkové systémy na národnej a medzinárodnej úrovni, tak aby nedochádzalo ku zlyhávaniu trhovo-hospodárskeho systému a voľnej súťaže. Na Slovensku sa práve v časoch krízy zaviedol celý rad regulačných opatrení a zákonov, ktoré by mohli viesť k citeľným zásahom do podnikateľskej sféry. Prvoradou úlohou úzkej spolupráce politiky a hospodárstva v rámci fungujúceho sociálneho partnerstva by malo byť zabrániť tomu. Existujúca tripartita je však bohužiaľ toho schopná len s obmedzeniami, keďže vďaka jej štruktúre vláda / organizácia zamestnávateľov / zástupcovia zamestnancov bude vždy jeden porazený a na základe tejto skutočnosti sa v prípade podstatných problémov často nenájde rozumný konsenzus. SROK opakovane napríklad v tejto súvislosti spolu s DSIHK a FSOK na základe ročného prieskumu verejnej mienky zistila starosti a problémy svojich členov a ich záujmy v rámci možností zastúpila. V popredí sú pritom predovšetkým princípy sociálneho trhového hospodárstva a kvalita zákonných rámcových podmienok. Právna istota je popri mnohých iných faktoroch významným predpokladom preto, aby Slovensko aj v budúcnosti ostalo pre investorov solídnou a konkurencieschopnou hospodárskou lokalitou. Ku koncu roka sa nakoniec podarilo zaznamenať aj potešujúci vývoj. Na jednej strane pozitívne hlasovanie v Írsku konečne ukončilo blokádu Lisabonskej zmluvy a umožnilo tak ďalšie prehĺbenie EÚ v nasledujúcich rokoch. Oproti obavám z obmedzenia suverenity jednotlivých krajín a skupín obyvateľstva stoja bezpochyby veľké výhody spoločného jednania pri zvládaní mnohých problémov v budúcnosti ako napr. pri témach energie, klimatické zmeny, menšiny, integrácia a sociálne otázky. Potešiteľný je aj narastajúci optimizmus, ktorý sa spustil vďaka prognózam konjunktúry na nasledujúci rok od národných a európskych ekonomických expertov. Aj keď sa nedá počítať s podstatnými a predkrízovými percentami rastu a nezamestnanosť aj naďalej bude vytvárať problémy, v priebehu roka 2010 by aspoň mal byť zastavený pád. V tomto zmysle by som Vám a Vašim spolupracovníkom rád zaželal veľa zdravia a veľa úspechov v novom roku a poďakoval sa za dobrú spoluprácu a dôveru, Váš Dkfm. Josef Altenburger Prezident Slovensko-rakúskej obchodnej komory Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der SOHK! Der bevorstehende Jahreswechsel ist für die Mehrheit der Menschen nicht nur in der Slowakei mit der Hoffnung verbunden, dass 2010 das Ende der Krise und ein merklicher Wirtschaftsaufschwung erfolgen wird. Der Beginn des Jahres war durch die globale Finanzkrise dominiert, die in der Slowakei - zum Unterschied von den Nachbarstaaten erfreulicherweise durch den Beitritt zur Eurozone relativ problemlos überstanden wurde. Ebenso konnte die gleichzeitige Gaskrise überwunden werden, hat aber hoffentlich dazu beigetragen, dass man das Thema Energieversorgung nachhaltig und nicht im Alleingang, sondern gemeinsam auf europäischer Ebene ernsthaft behandeln wird. Von der im Laufe des Jahres zunehmenden Wirtschaftskrise in Europa und dem massiven Konjunkturrückgang waren in der Slowakei vor allem die Automobilindustrie und deren Zulieferbetriebe stark betroffen, aber auch andere Bereiche wie der Maschinenbau und Metallverarbeitung bis hin zur Immobilien- und Bau-branche verzeichneten erhebliche Einbußen. Mit einem Industrieanteil von 30% am Bruttonationalprodukt und einem 80% -igen Exportanteil dieses Sektors ist die Slowakei daher sehr stark von der globalen und besonders auch der europäischen Konjunkturentwicklung abhängig. Die von der Regierung beschlossenen konjunkturfördernden Maßnahmen waren zum Teil zu schwach oder wie im Falle der Auto-Abwrackprämien nur von kurzfristiger Wirkung ohne Nachhaltigkeit. Nach den massiven Einbrüchen bei den Exporten und den Auftragsrückgängen ist es in der Folge und bis heute zu einem erheblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 12 % und einem Rückgang der Steuereinnahmen gekommen, was wiederum zu einer Zunahme des Budgetdefizits und der Staatsverschuldung geführt hat, deren Auswirkungen noch mehrere Jahre spürbar sein werden. Nicht nur in der Slowakei, sondern auch in der Europäischen Union bzw. global ist daher der Ruf nach stärkeren Regulierungen des Finanz- und Wirtschafts- systems vernehmbar, zumal sichtlich die Selbstregulierung des Finanz- und Bankwesens versagt hatte. Dies ist in gewissem Maße durchaus verständlich und es sollten daraus Lehren gezogen werden, anderseits bedarf es aber einer umsichtigen Balance sowie vernünftiger Kontroll- und Ordnungssysteme auf nationaler und internationaler Ebene, sodaß es zu keinen Verwerfungen des marktwirtschaftlichen Systems und des freien Wettbewerbes kommt. In der Slowakei wurden gerade in Zeiten der Krise eine Reihe von Regulierun-gen und Anlaßgesetzen beschlossen, die zu empfindlichen Eingriffen in die Unternehmenssphäre führen können. Das zu verhindern wäre die vordringliche Aufgabe einer engen Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft im Rahmen einer funktionierenden Sozialpartnerschaft. Bedauerlicherweise ist die bestehende Tripartität nur bedingt dazu fähig, da es durch deren Struktur Regierung / Arbeitgeberorganisationen / Arbeitnehmervertreter immer einen Verlierer geben wird und daher oftmals zu keinem vernünftigen Konsens bei substantiellen Problemfragen kommt. Die SOHK hat wiederholt zum Beispiel in diesem Zusammenhang gemeinsam mit der DSIHK und der FSOK anlässlich der Jährlichen Konjunkturumfrage die Sorgen und Probleme Ihrer Mitglieder festgestellt und deren Interessen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten vertreten. Dabei stehen besonders die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und die Qualität der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Die Rechtssicherheit ist neben vielen anderen Faktoren eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Slowakei auch in Zukunft ein solider und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort für Investoren bleibt. Gegen Ende des Jahres waren schließlich auch erfreuliche Entwicklungen zu verzeichnen. Zum einen hat das positive Votum in Irland endlich die Blockade des Lissabon-Vertrages beendet und damit auch die weitere Vertiefung der EU in den kommenden Jahren ermöglicht. Den Ängsten einer Einschränkung der Souveränität einzelner Länder und Bevölkungsgruppen stehen zweifellos sehr große Vorteile eines gemeinsamen Handelns bei der Bewältigung vieler zukünf-tiger Probleme gegenüber wie z. B. bei den Themen Energie, Klimawandel, Minderheiten, Integrations und Sozialfragen. Erfreulich ist auch der zunehmende Optimismus, der durch die Konjunkturprognosen von nationalen und EU-weiten Wirtschaftsexperten für das kommende Jahr ausgelöst wird. Auch wenn nicht mit substantiellen und Vor-krisenhaften Zuwachsraten zu rechnen ist und die Arbeitslosigkeit auch weiterhin Probleme schaffen wird, so dürfte doch im Laufe 2010 der Abschwung zumindest zu Ende gehen. In diesem Sinne darf ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern Gesundheit und viel Erfolg im Neuen Jahr wünschen und mich für die gute Zusammenarbeit und Vertrauen bedanken, Ihr Dkfm. Josef Altenburger Präsident der Slowakisch-österreichischen Handelskammer 6 7

5 Heilbad Piešťany Paradies für Körper und Seele Weihnachten im Heilbad Pie Èany buchbar vom 22. bis 27. Dezember 2009 ab 156 EUR / Person l 3 Übernachtungen mit Halbpension l Ärztliche Beratung zu Beginn l Entspannungsprogramm mit 5 Anwendungen l Freier Zutritt zum Schwimmbad und Fitnesszentrum l Willkommenscocktail - Weihnachtsmenü l Weihnachtsgeschenk vom Heilbad Pie Èany Silvester 2009 im Heilbad Pie Èany buchbar vom 29. Dezember 2009 bis 3. Januar 2010 ab 192 EUR / Person l 3 Übernachtungen mit Vollpension l Ärztliche Beratung zu Beginn l Entspannungsprogramm mit 3 Anwendungen l Freier Zutritt zum Schwimmbad und Fitnesszentrum l Willkommenscocktail l Geschenk vom Heilbad Pie Èany l Silvesterprogramm K U P O N S O H K f ü r W e i h n a c h t e n u n d S i l v e s t e r T H E R M A E P I E Š Ť A N Y Bei Vorlage dieses Kupons erhalten Sie die einzigartigen Anwendungen Spiegelbad und Schlammbecken im Kurhaus Irma kostenlos. Gültig bis Príhovor veľvyslanca Rakúskej republiky k ročenke 2009 Vážení členovia Slovensko-rakúskej obchodnej komory! Uplynulý rok sa začal skutočne potešujúco zavedením Eura na Slovensku. Úľavy a výhody jeden z pilierov vnútorného trhu EÚ, ktoré s tým boli spojené, sme všetci mohli bezprostredne spoznať a využiť v praxi. Aj keď sme dočasne pocítili počas finančnej krízy odliv kúpnej sily vďaka výkyvom výmenných kurzov v susedských štátoch, základná bilancia je pre jednotnú európsku menu prevažne pozitívna, takže už o nej nepotrebujeme viac diskutovať. Keď sa rok začal ešte aj plynovou krízou, ukázalo sa, že sieťové prepojenie Slovenska s Európskou úniou je významnou súčasťou úspechu investičnej lokality. V mimoriadne krátkej dobe sa podarilo znovu zabezpečiť zásobovanie plynom a to, ako sa znovu podarilo zabezpečiť riadne zásobovanie energiou, nebol ani tak problém s dodávateľom, ako skôr otázka konkurenčného boja. Aj ďalšie účinky finančnej krízy Slovensko zasiahli očividne len mierne. Samozrejme narástol počet nezamestnaných a nechýbali návrhy, ani zo strany Slovensko-rakúskej obchodnej komory, ako sa vďaka lepšej kvalifikácií ľudí, hľadajúcich prácu, dá vyriešiť tento dlhodobý problém. Príslušné politické rozhodnutia dopadli na základe všeobecného hospodárskeho vývoja skromnejšie, ako sa dúfalo, avšak celá politická infraštruktúra ešte stále mladého štátu si očividne vyžaduje dlhší čas na vývoj, ako predpokladal podnikateľský a politický optimizmus v Európe po revolúcii. Na druhej strane to bol ťažký rok, v ktorom neustále vyvstávala aj otázka, či rakúsky investor ostane Slovensku verný, alebo nie. Bolo pre mňa mimoriadnym zadosťučinením, keď som na túto otázku zakaždým mohol dať kladnú odpoveď. Investície do krajín, ktoré s nami susedia, môžu mať bezpochyby úspech len v prípade, ak sú dlhodobé a práve vo vzťahu bezprostredného susedstva dávajú zmysel a sú potrebné. Za týchto podmienok zohrávala Slovensko-rakúska obchodná komora pre svojich členov mimoriadne aktívnu rolu tým, že zvýšením svojho hlasu často aj spoločne s ostatnými obchodnými komorami upozorňovala verejnosť a vládu na skutočnosť, že aj iné starosti podnikateľov by sa mali brať vážne. Platí to predovšetkým pre udržanie a rozvoj právnej štátnosti a kvalitu zákonných rámcových podmienok. Ak teraz na záver roka smieme dúfať v pokles hospodárskeho rozvoja len o 5 percent a najnovšie prognózy na nasledujúci rok predpovedajú nárast o 3 percentá, môžeme v celkovom meradle zaznamenať uspokojivú bilanciu. Musíme dúfať, že volebný boj, ktorý nás čaká až do júna 2010, nebude viesť ku žiadnym vnútropolitickým zlomom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hospodársku klímu. Dr. Helmut Wessely Veľvyslanec Rakúskej republiky Vorwort des Botschafters der Republik Österreich zum Jahresrückblick 2009 Sehr geehrte Mitglieder der Slowakisch-Österreichischen Handelskammer! Das vergangene Jahr hat sehr erfreulich mit der Einführung des Euro in der Slowakei begonnen. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Erleichterungen und Vorteile, eine Säule des EU-Binnenmarktes, konnten wir alle in der Praxis unmittelbar kennenlernen und nützen. Auch wenn vorübergehend während der Finanzkrise durch Wechselkursschwankungen der Nachbarstaaten ein Kaufkraftabfluss dorthin festzustellen war, so ist die grundsätzliche Bilanz für eine einheitliche europäische Währung so überwiegend positiv, dass darüber nicht mehr diskutiert werden braucht. Als das Jahr aber auch mit einer Gaskrise begann, hat sich gezeigt, dass die Vernetzung der Slowakei in der Europäischen Union ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs des Investitionsstandortes ist. In außerordentlich kurzer Zeit konnte die Gasversorgung wieder aufgenommen werden und es war weniger ein Lieferantenproblem als die Frage des Wettbewerbs, wie schnell eine ordnungsgemäße Energieversorgung wieder hergestellt werden konnte. Auch die weltweiten Auswüchse der Finanzkrise haben die Slowakei offensichtlich nur relativ milde getroffen. Freilich ist die Zahl der Arbeitslosen wieder gestiegen und es hat nicht an Vorschlägen, auch jener der Slowakisch-Österreichischen Handelskammer, gefehlt, wie das langfristige Problem der Arbeitslosigkeit durch bessere Qualifikation der Arbeitsuchenden gelöst werden kann. Die entsprechenden politischen Entscheidungen sind aufgrund der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung bescheidener ausgefallen als erhofft, aber die gesamte politische Infrastruktur eines immer noch so jungen Staates bedarf offenbar einer längeren Entwicklungszeit als dies der unternehmerische und politische Optimismus in Europa nach der Wende angenommen hat. Andererseits war es ein schwieriges Jahr, in dem auch immer wieder die Frage gestellt wurde, ob österreichische Investoren der Slowakei treu bleiben oder nicht. Es war mir eine besondere Genugtuung, diese Frage jedes Mal positiv beantworten zu können. Investitionen in unseren Nachbarländern können zweifellos nur langfristig Erfolg haben und sind gerade aus dem Verhältnis der unmittelbaren Nachbarschaft sinnvoll und notwendig. Unter diesen Bedingungen hat die Slowakisch-Österreichische Handelskammer eine besonders aktive Rolle für ihre Mitglieder gespielt indem sie durch das Erheben ihrer Stimme, oft auch gemeinsam mit anderen Handelskammern, die Öffentlichkeit und die Regierung darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch andere Sorgen der Unternehmer ernst genommen werden müssen. Dies gilt insbesondere für die Aufrechterhaltung und Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit und die Qualität der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wenn wir nunmehr zu Jahresende auf einen Abschwung des Wirtschaftswachstums von lediglich 5 Prozent hoffen dürfen und jüngste Prognosen im kommenden Jahr ein Wachstum von 3 Prozent vorhersagen, so kann, insgesamt gesehen, eine befriedigende Bilanz gezogen werden. Es ist zu hoffen, dass der nun kommende Wahlkampf bis im Juni 2010 zu keinen weiteren innenpolitischen Verwerfungen führt, die das Wirtschaftsklima beeinträchtigen könnten. Dr. Helmut Wessely Botschafter der Republik Österreich Tel.: Fax:

6 RODINNÉ STAVEBNÉ SPORENIE ZÍSKAJTE AŽ O 600 VIAC AKO V INEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNI pre rodičov a až 4 neplnoleté deti štátna prémia až pre 6 osôb na 1 zmluve výrazná úspora na poplatkoch Viac informácií na Príhovor k ročenke 2009 Vážení členovia, milé dámy, milí páni Do rúk sa Vám dostáva už tretie vydanie ročenky Slovensko rakúskej obchodnej komory. Tradične Vám prinášame detailný prehľad podujatí, ktoré sme pre Vás pripravili v priebehu uplynulého roka, ale tak ako aj v minulých rokoch profily viac ako 170 členských spoločností, so stručnou charakteristikou ich činnosti a základnými kontaktnými údajmi. Nájdete tu však aj stručné informácie o našej komore a stručné a praktické informácie, ktoré sme pre Vás aj tento rok pripravili v spolupráci s našimi členmi a to z oblasti práva, ekonomiky, daní a účtovníctva. Rok 2009 bol rokom, v ktorom sme tak ako aj mnohí z našich členov čelili následkom finančnej krízy. Našim predsavzatím bolo na túto vzniknutú situáciu reagovať pohotovo a prinášať Vám prostredníctvom našich podujatí a aktivít informácie a rady ako sa popasovať a čo najlepšie zvládať dôsledky krízy a plniť našu funkciu platformy na výmenu skúseností. V priebehu roku 2009 Slovensko- rakúska obchodná komora pre svojich členov a priateľov pripravila celkovo 18 podujatí. V rámci protikrízového balíčka sme sa spoločne zaoberali zákonnými možnosťami redukcie pracovných síl, opatreniami rakúskej vlády na trhu práce a zmenami pri povolení vstupu cudzincov, efektívnym manažmentom počas hospodárskeho poklesu, podpornými programami k zachovaniu a vytváraniu pracovných miest, podpornými programami v oblasti vedy a výskumu, šancami realitnej krízy a mierou zodpovednosti konateľa, vplyvom krízy na fúzie a akvizície v strednej a východnej Európe a zmenami v daňovom posudzovaní podnikových kombinácií. Posvietili sme si aj na novelu zákona o dani z príjmov a daňové povinnosti, podvody v podniku, nové trendy v obchodnej komunikácií a problémy verejného obstarávania. Na zvýšený záujem o možnostiach podnikania v Rakúsku tak zo strany členov ako aj nečlenov sme reagovali prípravou seminára zameraného na podmienky vstupu na rakúsky trh. Sme nesmierne radi, že sa nám aj v roku 2009, vďaka Vašej podpore, podarilo zorganizovať, medzi členmi tak obľúbenú Letnú slávnosť v prekrásnom dekóre rozkvitnutých kvetov pre mnohých neznámej botanickej záhrady v Bratislave, pod mottom: Promenáda v rozkvitnutej záhrade. V rámci spoločenských podujatí sme spoločne navštívili divadelné predstavenie v Rakúsku o susedských vzťahoch medzi Slovenskom a Rakúskom. Sme hrdí, že vďaka výborným výkonom našich športovcov na Športovom dni zahraničných obchodných komôr na Slovensku sa naša komora stala už po druhý krát víťazom putovného pohára. Aj tento rok sa nám podarilo zachovať tradíciu a pokračovať v príprave podujatí GET TOGETHER v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré sú príležitosťou nielen na návštevu a bližšie spoznávanie sa členských spoločností ale aj na nové stretnutia a nadväzovanie kontaktov s členmi ostatných komôr. Aj napriek neľahkej situácii sa nám podarilo väčšinu našich podujatí počas roka usporiadať pre našich členov bez vstupného poplatku a v toto predsavzatie si dávame aj do budúcnosti. Ďakujem Vám všetkým za Vašu dôveru a spoluprácu, ale aj čas, podnety a návrhy, ktorými ste nás obdarovávali počas celého roka a teším sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu s Vami. Vaša Ing. Mária Berithová Generálna sekretárka Slovensko- rakúskej obchodnej komory Vorwort zum Jahresrückblick 2009 Sehr geehrte Mitglieder, liebe Damen, liebe Herren, Sie bekommen in Ihre Hände bereits die dritte Ausgabe des Jahrbuches der Slowakischösterreichischen Handelskammer. Wie gewohnt bringen wir eine detaillierte Übersicht der Veranstaltungen, die wir für Sie im Laufe des Jahres vorbereitet haben, aber so wie in den Vorjahren auch Profile der mehr als 170 Mitgliedsgesellschaften, mit einer kurzen Charakteristik ihrer Tätigkeit und mit den grundlegenden Kontaktdaten. Sie finden hier jedoch auch kurze Informationen zu unserer Kammer und kurze und praktische Informationen, die wir für Sie auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern vorbereitet haben, und zwar im Bereich des Rechts, der Wirtschaft, der Steuer und der Buchhaltung. Das Jahr 2009 war ein Jahr, in dem wir so wie auch viele unsere Mitglieder den Folgen der Finanzkrise die Stirn bieten mussten. Unser Vorsatz war auf diese entstandene Situation schlagfertig zu reagieren und Ihnen durch unsere Veranstaltungen und Aktivitäten Informationen und Ratschläge zu bringen, wie man mit den Auswirkungen der Krise am besten fertig wird und unsere Funktion der Plattform zum Erfahrungstausch erfüllt. Im Laufe des Jahres 2009 hat die Slowakisch-österreichische Kammer für ihre Mitglieder und Freunde insgesamt 18 Veranstaltungen vorbereitet. Im Rahmen des Antikrisenpakets haben wir uns gemeinsam mit gesetzlichen Möglichkeiten einer Reduzierung der Arbeitskräfte, mit Maßnahmen der österreichischen Regierung auf dem Arbeitsmarkt und Änderungen bei den Bewilligungen des Zutritts von Ausländern, mit dem effektiven Management während des Wirtschaftsrückgangs, mit Unterstützungsprogrammen zur Erhaltung und Schaffung der Arbeitsplätze, mit Unterstützungsprogrammen im Bereich der Wissenschaft und Forschung, mit Chancen der Realitätskrise und mit dem Verantwortungsmaß eines Geschäftsführers, mit Auswirkungen der Krise auf Fusionen und Akquisitionen im Zentral- und Osteuropa und mit Änderungen bei der steuerlichen Beurteilung der Betriebskombinationen befasst. Wir haben ebenso Licht auf die Novelle des Einkommensteuergesetzes und die Steuerpflichten, auf Betrüge im Betrieb, neue Trends bei der Geschäftskommunikation und Probleme der Ausschreibungen geworfen. Auf die erhöhte Nachfrage zu den Unternehmensmöglichkeiten in Österreich sowohl seitens der Mitglieder, als auch Nichtmitglieder haben wir mit der Vorbereitung eines Seminars reagiert, das auf die Eintrittsbedingungen zum österreichischen Markt orientiert war. Es freut uns außerordentlich, dass es uns auch 2009 dank Ihrer Unterstützung gelungen ist, das unter den Mitgliedern so beliebte Sommerfest in wunderschöner Umgebung blühender Blumen in dem für viele unbekannten botanischen Garten in Bratislava unter dem Motto Promenade im blühenden Garten zu organisieren. Im Rahmen der gesellschaftlichen Veranstaltungen haben wir gemeinsam eine Theatervorstellung in Österreich über Nachbarbeziehungen zwischen Österreich und der Slowakei besucht. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kammer dank ausgezeichneten Leistungen unserer Sportler am Sportstag der ausländischen Handelskammern in der Slowakei bereits zum zweiten Mal Sieger des Wanderpokals geworden ist. Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, die Tradition zu erhalten und die Vorbereitung der GET TOGETHER- Veranstaltungen in verschiedenen Regionen der Slowakei fortzusetzen, die eine Gelegenheit nicht nur zum Besuch und ein näheres Kennenlernen der Mitgliedsgesellschaften, sondern auch zu neuen Treffen und zum Anknüpfen der Kontakte mit anderen Kammermitgliedern bietet. Auch trotz der schwierigen Situation ist es uns gelungen die meisten unserer Veranstaltungen im Laufe des Jahres für unsere Mitglieder ohne Eintrittsgebühren zu organisieren und diesen Vorsatz nehmen wir mit auch für die Zukunft. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen und für die Zusammenarbeit, aber auch für die Zeit, für Anlässe und Vorschläge, die Sie uns im Laufe des gesamten Jahres geschenkt haben und freue mich auf weitere Treffen und auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ihre Ing. Mária Berithová Generalsekretärin der Slowakisch-österreichischen Handelskammer 11

7 InsData pre SOHK_2009_v1.pdf :05 Pár slov na začiatok Slovensko rakúska obchodná komora je všeobecne prospešné združenie, ktoré svojou činnosťou podporuje rozvoj hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou. V Slovensko rakúskej obchodnej komore sú vítané všetky podniky, ktoré sa zaujímajú o zlepšenie obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Jej členmi sú tiež známe osobnosti z oblasti hospodárstva a kultúry. Einführend einige Worte Die Slowakisch österreichische Handelskammer ist ein gemeinnütziger Verein, der mit seiner Tätigkeit die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Slowakischen Republik und der Republik Österreich fördert. In der Slowakisch österreichischen Handelskammer sind alle Unternehmen willkommen, die an der Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen der Slowakei und Österreich interessiert sind. Ihre Mitglieder sind auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Bereich Wirtschaft und Kultur. Výhody pre našich členov Slovensko rakúska obchodná komora má nasledujúce ciele: Zum Vorteil unserer Mitglieder Die Slowakisch Österreichische Handelskammer hat folgende Ziele: InsData Zlepšenie hospodárskych vzťahov medzi podnikmi oboch štátov, Aktívne prispievanie k riešeniu obchodných problémov medzi slovenskými a rakúskymi podnikmi, Zastupovanie hospodárskych záujmov svojich členov. Naša činnosť Organizujeme Odborné prednášky na aktuálne a zaujímavé témy, rôzne aktivity k zlepšeniu vzťahov medzi inštitúciami a podnikateľskými subjektami oboch štátov. Vydávame Periodické publikácie s aktuálnymi informáciami o dôležitých udalostiach a našich aktivitách na Slovensku a v Rakúsku Zostavujeme Stanoviská, vyhlásenia pre tlač, odborné posudky k hospodárskym, finančným, právnym a daňovým otázkam oboch štátov Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen der beiden Staaten, Aktiv zur Lösung von Handelsproblemen zwischen slowakischen und österreichischen Unternehmen beizutragen, Vertretung der wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder. Unsere Leistungen Wir veranstalten Fachvorlesungen zu aktuellen und interessanten Themen, Verschiedene Aktivitäten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Institutionen und Unternehmen beider Staaten. Wir geben heraus Periodische Publikationen mit aktuellen Informationen über wichtige Ereignisse und unsere Aktivitäten in der Slowakei und Österreich. Wir erarbeiten Stellungnahmen, Presseaussendungen, Gutachten zu wirtschaftlichen, finanziellen und rechtlichen Fragen der beiden Staaten. Kde nás nájdete? Wo finden Sie uns? Kutlíkova 17 P.O. Box Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / , 88 Fax: +421 / 2 /

8 Orgány komory Organe der Kammer Valné zhromaždenie Generalversammlung Prezídium Präsidium profitable solutions for business communication Prezident (štatutár): Präsident: Dkfm. Josef Altenburger BUSINESS COMMUNICATION IVR, voice and data recording, conference platform, Intelligent Call Distribution, comptuer telephony integration (CTI) I. Viceprezident: I. Vizepräsident: JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Ružička Csekes s.r.o. in association with members of C M S II. Viceprezident: II. Vizepräsident: Dkfm. Fritz Himmer IB Grant Thornton Consulting k.s. TELEMARKETING inbound and outbound solutions, campaign management, coaching, dialing tools, voice and data recording, reporting Člen Prezídia: Präsidiumsmitglied: Mag. Alexander Bayr BAWAG PSK Člen Prezídia: Präsidiumsmitglied: Mag. Helmut Horvath Unicredit Bank Slovakia, a.s. NEW MEDIA automatizating written communication processing ( , FAQ, Selfservice, letter, fax, SMS); proactive customers approach (VideoChat collaboration), approaching Communities INCIDENT MANAGEMENT system based on CTI Dkfm. Rainer Franz Tatra banka, a.s. Predstavenstvo Vorstand Ing. Richard Farkaš, CSc. KPMG Slovensko, s.r.o. Ing. Vladimír Slezák Siemens, s.r.o Franz Frühwirth Porsche Slovakia, spol. s.r.o. Dr. Richard Teichmann BISCHOFF & COMPAGNONS Property Networks Slovakia s.r.o. PhDr. Juraj Miškov MUW / SAATCHI & SAATCHI, s. r.o. High-Tech-Marketing has been present at Slovak market for more than 15 years. The company offers a portfolio of communication solutions services based on modern technologies tested and verified in tough conditions of West-European markets. Simple and fast implementation of modules integrated to existing systems enables crucial update of out-of-date platforms. After-purchase services are matter of course. Mag. Dr. Kurt N. Kapeller VOLKSBANK Slovensko, a.s. (do/bis 2009) Manfred Drapela VOLKSBANK Slovensko, a.s. (od/ab 2010) JUDr. Ing. Ivan Rod Wertheim s.r.o. Since 2007, High-Tech-Marketing has been a part of itcampus group a pioneer organization in the field of communication innovations and solutions for contact centers. As a member itcampus group, Hight-Tech-Marketing has been incorporated to German concern - Software AG - one out of ten world biggest system and business communication infrastructural software providers. Generálny sekretár: Generalsekretär: Ing. Mária Berithová High-Tech-Marketing 14 SK, s.r.o. - Member of itcampus group - Prievozská 14/A, Bratislava Tel ))) ))) web ))) 15

9 UCB_01249_PR.qxp:PR :55 Page 1 UNICREDIT GLOBAL TRANSACTION BANKING DER ZWEITBESTE IN DER AUSWERTUNG DES GLOBAL CASH MANAGEMENTS DES MAGAZINS EUROMONEY Die UniCredit Group wurde als das beste Bankhaus aus der Sicht der angebotenen Dienstleistungen im Bereich des Cash Managements in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Slowenien sowie in der Slowakei im Rahmen einer Umfrage, die durch das namhafte Finanzmagazin Euromoney durchgeführt wurde, bezeichnet. Im Weltmaßstab wird UniCredit für das 4. am häufigsten bevorzugte Bankhaus im Cash Management gehalten. An der Cash-Management-Umfrage nahmen über Unternehmen teil und von diesen wurde die UniCredit zu deren bevorzugten Cash-Management-Bank gewählt. Der Erfolg der UniCredit liegt in innovativen Methoden des Cash Managements. Die Kunden schätzten die Innovationskraft der Produkte sowie die hohe Qualität der angebotenen Dienstleistungen. Im Kommentar zu der oben erwähnten Platzierung nahm der Vertreter des Generaldirektors der Gesellschaft UniCredit sowie der Direktor der Division Firmen- und Investitionsbanking Sergio Ermotti die folgende Stellung: Wir sind begeistert, dass wir zu einem der innovativsten und leistungsfähigsten Leistungsträger im Bereich des Cash Managements für Gesellschaften, unabhängig von deren Größe, gehalten werden. Einer der besten globalen Spieler in diesem Bereich zu sein ist wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie UniCredit den Unternehmen helfen kann, in allen Stufen deren Entwicklung zu wachsen und zu prosperieren; keine andere der großen Banken ist in der Lage, ihren Kunden ein Netz in dem Ausmaß im West-, Mittel-, sowie Osteuropa wie die UniCredit es tut, anzubieten, und insbesondere in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Lage." Die UniCredit bietet an die Firmenkunden in allen Ländern etablierte Systeme des e-bankings, die den individuellen Anforderungen der Unternehmen angepasst werden können. Die UniCredit ist eine der wenigen Banken, die den Kunden eine Teilung der lokalen Anwendungen des e-bankings sowie den Zugang zu diesen von einer Stelle anbieten kann. Global Transaction Banking UniCredit Group ist ein bedeutender Spieler Kontinentaleuropas aus der Sicht des Umsatzes. Sie verbindet die lokalen fachlichen Kenntnisse von über Fachleuten mit den Erfahrungen einer sophistizierten globalen Transaktionsbank, von der individuelle Dienstleistungen für die Kunden im Bereich des Cash Managements sowie des e-bankings, der Handelsfinanzierung, der Steuerung der Lieferantenketten, des strukturierten Handel sowie der Finanzierung des Exports und der globalen Dienstleistungen im Bereich der Wertpapiere angeboten werden. Die UniCredit Bank Slovakia A.G. erwarb im Wettbewerb der Finanzprodukte Goldene Münze die Auszeichnung Entdeckung des Jahres Im Wettbewerb der Finanzprodukte Goldene Münze wurde bereits zum dritten Mal auch die Kategorie ENTDECKUNG des Jahres ausgerufen. Deren Ziel ist es, über einzigartige Produkte aus dem slowakischen Markt zu informieren. Jedes Finanzprodukt kann im Laufe seines Bestehens lediglich in dem Jahre seiner Einführung auf den Markt nominiert werden. Die Produkte BusinessNet bzw. BusinessNetProfessional stellen gute Beispiele für den Bereich des Internet-Bankings dar. Sie ermöglichen, unter einem gemeinsamen Zugang, alle in den ausgewählten Ländern der Banken der UniCredit Group geführten Konten zu teilen und zu steuern. In der Praxis bedeutet das, dass der Kunde mit einem solchen internationalen Portfolio, in der selben Anwendung von einer Stelle, praktisch von jedem beliebigen Ort in der Welt, Überweisungen für seine Konten zum Beispiel in Rumänien, oder Tschechien in dem Format, das in diesen Ländern verwendet wird, einzugeben, bzw. zu unterzeichnen. GLOBAL TRANSACTION BANKING MIT MEINER BANK FINDET MEIN UNTERNEHMEN EINEN ORT ÜBERALL Dank der breiten internationalen Vertretung der Gruppe UniCredit bieten wir für Ihr globales Unternehmen Ihren lokalen Bedürfnissen angepasste Dienstleistungen. Erwerben Sie eine vorteilhafte strukturierte Geschäftsfinanzierung, einschließlich der Exportfinanzierung, Steuerung der Finanzmittel, zusammen mit modernem e-banking, sowie der Wertpapierverwaltung. Global transaction banking: Trade Finance Cash Management Custody Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter der -Adresse: UniTel

10 Eishken Estate ist seit 1986 der exklusivste Fischimporteur Österreichs und daher auch vielen Spitzenköchen, Edelgastronomen und Gourmets ein Begriff, wenn es um Fisch & Meerestiere höchster Qualität und Frische geht. Franz Aibler, Gründer der Firma Eishken Estate mit dem Slogan wo der Fisch zu Hause ist, benannte seine Firma nach einem Landstrich der äußeren Hybriden, Schottland. Das Familienunternehmen steht für absolute Spitzenqualität und besten Kundenservice. Die Firmenphilosophie besagt: Permanent, Beste Qualität, so rasch als möglich, zu fairen Preisen zu liefern. Im Jahr 2001 wurde der Firmensitz auf den Großgrünmarkt in Wien verlegt. Eine große Halle, die nach sämtlichen strengen Richtlinien der Fischhygieneverordnung adaptiert wurde, ermöglicht die perfekte Hälterung und Vorbereitung der Fische und Krustentiere. Das gesamte Areal wurde mit den modernsten technischen Innovationen ausgestattet, damit ist die hohe Qualität aller Produkte gewährleistet. Auch privaten Fischliebhabern bietet sich die Möglichkeit aus dem großen Sortiment des integrierten Abholmarktes auszuwählen. Egal ob ausgenommen, geschuppt oder filetiert die Profis von Eishken bereiten alle Produkte a la minute nach den persönlichen Kundenwünschen zu; Dieses Service wird sowohl von Großbetrieben als auch von Privatkunden hoch geschätzt. Als oberstes Prinzip gilt Spitzenqualität. Um diese zu garantieren, werden mehrmals pro Jahr Reisen ins Ausland unternommen, um noch weitere Lieferanten und neue Produkte zu finden. Hauptkriterien bei der Auswahl der Lieferanten sind: Wasserqualität, Fang- und Schlachtmethoden der Fischer und selbstverständlich die Gesamtqualität der Produkte. Eishken Estate steht für Topqualität, Zuverlässigkeit und Service rund um die Uhr. Tägliche Zustellung (Großhandel) in Wien u. Umgebung & täglicher Versand in Bundesländer per Bahn-Express Öffnungszeiten Abholmarkt Mo-Fr Uhr und Sa Uhr Tel: , Fax: Laxenburgerstrasse 365, Halle A2, Stand 1-3, 1230 Wien Prehľad aktivít SLOVENSKO RAKÚSKEJ OBCHODNEJ KOMORY V ROKU január 2009: TRADIČNÝ NOVOROČNÝ SEMINÁR NA TÉMU NOVELY ZÁKONOV PLATNÝCH OD 1. JANUÁ- RA február 2009: DISKUSNÝ VEČER K TÉMAM: ZÁKONNÉ MOŽNOSTI REDUKOVANIA PRACOVNÝCH SÍL PRAKTICKÉ OTÁZKY SLOVENSKÉHO PRACOVNÉHO PRÁVA V ČASOCH HOSPODÁRSKEJ A FI- NANČNEJ KRÍZY NA SLOVENSKU A OPATRENIA RAKÚSKEJ VLÁDY NA TRHU PRÁCE V ČA- SOCH HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ KRÍZY, AKO AJ ZMENY PRI POVOLENÍ VSTUPU CUDZIN- COV NA TRH PRÁCE V RAKÚSKU 25. február 2009: PÓDIOVÁ DISKUSIA K TÉME: EFEKTÍVNY MANAŽMENT POČAS HOSPODÁRSKEHO POKLESU. 24. marec 2009: NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA: SLOWAKISCHES INSTITUT 2. apríl 2009: DISKUSNÉ FÓRUM K TÉME: AKTUÁLNE PODPORNÉ PROGRAMY K ZACHOVANIU A VYTVÁRA- NIU PRACOVNÝCH MIEST, PODPORA ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV, AKO AJ AKTU- ALITY V PODPORNÝCH PROGRAMOCH V OBLASTI VEDY A VÝSKUMU 23. apríl 2009: SEMINÁR NA TÉMU: ŠANCE V REALITNEJ KRÍZE 30. apríl 2009: PÓDIOVÁ DISKUSIA K TÉME: PODMIENKY VSTUPU NA RAKÚSKY TRH 18. jún 2009: LETNÁ SLÁVNOSŤ september 2009: ŠPORTOVÝ DEŇ 2009 ZMIEŠANÝCH KOMÔR NA SLOVENSKU 30. september 2009: ODBORNÝ SEMINÁR BUSINESS CIRCLE NA TÉMU: NAJNOVŠIE TRENDY V BUSINESS KOMU- NIKÁCII 6. október 2009: GET TOGETHER V REGIÓNE NITRA 27. október 2009: DISKUSNÉ PODUJATIE NA TÉMU: RISKING IT ALL - PODVODY V PODNIKU 10. november 2009: ODBORNÝ SEMINÁR NA TÉMU: OPTIMALIZÁCIA V OBLASTI DANÍ A SOCIALNÉHO POISTENIA PRE VEDÚCICH PRACOVNÍKOV 24. november 2009: SEMINÁR NA TÉMU: VIETE SA BRÁNIŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ? OBRANNÉ PROSTRIEDKY UCHÁDZAČOV 25. november 2009: SEMINÁR NA TÉMU: CESTA K OPTIMÁLNEJ DOKUMENTÁCII K TRANSFEROVÉMU OCEŇOVA- NIU NA SLOVENSKU 8. december 2009: DISKUSNÉ PODUJATIE NA TÉMU: PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE 11. december 2009: VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ v Rakúsku Übersicht der Aktivitäten DER SLOWAKISCH-ÖSTERREICHISCHEN HANDELSKAMMER IM Jahre Januar 2009: TRADITIONELLES NEUJAHRSEMINAR ZUM THEMA NOVELLEN DER GESETZE GÜLTIG AB 1. JANUAR Februar 2009: DISKUSSIONSABEND ZU DEN THEMEN: RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN DER REDUZIERUNG DER ARBEITSKRÄFTE PRAKTISCHE FRAGEN ÜBER DAS SLOWAKISCHEARBEITSRECHT IN ZEITEN DER WIRTSCHAFTS- UND FINANZKRISE IN DER SLOWAKEI UND ARBEITSMARKT- POLITISCHE MASSNAHMEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG IN ZEITEN DER WIRTSCHAFTS- UND FINANZKRISE SOWIE NEUERUNGEN BEI DER ZULASSUNG VON AUSLÄNDISCHEN ARBEITSKRÄFTEN 25. Februar 2009: PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA: EFFEKTIVES MANAGEMENT IN ZEITEN DES WIRT- SCHAFTLICHEN ABSCHWUNGS 24. März 2009: THEATERBESUCH DES STÜCKS: SLOWAKISCHES INSTITUT 2. April 2009: DISKUSSIONSFORUM ZUM THEMA: AKTUELLE FÖRDERPROGRAMME ZUR AUFRECHTERHAL- TUNG UND SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN, FÖRDERUNG ZUR ARBEITNEHMERBILDUNG SOWIE ENTWICKLUNGEN BEI DEN FÖRDERMITTELN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 23. April 2009: SEMINAR ZUM THEMA: CHANCEN IN DER IMMOBILIENKRISE 30. April 2009: PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA: MARKTEINTRITTSBEDINGUNGEN IN ÖSTERREICH 18. Juni 2009: SOMMERFEST September 2009: SPORTTAG 2009 DER GEMISCHTEN HANDELSKAMMERN IN DER SLOWAKEI 30. September 2009: FACHSEMINAR BUSINESS CIRCLE ZUM THEMA: NEUE TRENDS IN DER BUSENESS-KOMMU- NIKATION 6. Oktober 2009: GET TOGETHER IN DER REGION NITRA 27. Oktober 2009: DISKUSSIONSVERANSTALTUNG ZUM THEMA: RISKING IT ALL BETRUG IM UNTERNEHMEN 10. November 2009: SEMINAR ZUM THEMA: OPTIMIERUNG IM STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSBEREICH FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 24. November 2009: SEMINAR ZUM THEMA: KÖNNEN SIE IM VERGABEVERFAHREN WIRKSAM AUFTRETEN? RECHTSMITTEL DER BIETER 25. November 2009: SEMINAR ZUM THEMA: DER WEG ZUR OPTIMALEN WERRECHNUNGSPREISDOKUMENTATI- ON IN DER SLOWAKEI 8. Dezember 2009: DISKUSIONSVERANSTALTUNG ZUM THEMA: UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE 11. Dezember 2009: WEI(H)NNACHTSFEST in Österreich 19

11 Každoročný začiatok komory: Daňové otázky Jahresauftakt der Kammer: Steuerfragen Dlhoročnou tradíciou je konanie prvého podujatia Komory po Novom roku na tému aktuálnych zmien slovenských daňových zákonov a účtovných predpisov. Seminár otvorili privítaním hostiteľ, finančný riaditeľ Porsche Slovakia, pán Oliver Varbanov a prezident komory Josef Altenburger. Konverzný kurz na prepočítavanie obnosov uvádzaných v korunách predstavuje 30,1260 SKK/EUR, číslo, ktoré si bude treba zapamätať počas bežiaceho roka. Pani Andrea Šikulová z KPMG zhrnula účtovníctvo po zavedení novej spoločnej meny na Slovensku. V tejto súvislosti hovorila o potrebných novelách platných zákonov vstupujúcich do platnosti od 1. januára Mimoriadnu pozornosť venovala pani Šikulová povinnostiam, ktoré podnikateľským subjektom spôsobil prechod na euro. Jednou z nich je aj fyzická inventúra majetkových predmetov a záväzkov k záveru roka 2008, tá ale nie je nevyhnutne potrebná. Význam má fyzická inventúra zásob. Dôrazne poukázala na odlišnosti predpisov platných pre podniky s účtovným rokom kryjúcim sa s kalendárnym rokom v porovnaní s firmami, ktoré si na účtovné účely zvolili hospodársky rok. Jeden príklad za všetky: Všetky podniky bez výnimky majú povinnosť prepočítať základné imanie zapísané v obchodnom registri. Následne sa pani Viera Masaryková z firmy IB Grant Thornton venovala najnovším zmenám zákona o cestovných náhradách. O záver podujatia sa postarala pani Viera Masaryková výkladom najnovšieho vývoja v oblasti daňového zaťaženia. Novinkou blížiacou sa k slovenským podnikateľom v roku 2009 je tzv. Transfer pricing. 15. január 2009 TRADIČNÝ NOVOROČNÝ SEMINÁR NA TÉMU: NOVELY ZÁKONOV PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2009 MIESTO KONANIA: Porsche Slovakia, spol. s.r.o. v Bratislave Na programe boli prednášky k nasledujúcim témam: Účtovné aspekty prechodu na Euro od 1.januára 2009 (Ing. Andrea Šikulová, KPMG Slovensko, s.r.o.) Daňové povinnosti od (Ing. Viera Masarykova, IB Grant Thornton Consulting, k.s.) Novela zákona o dani z príjmov pre rok 2009 (Ing. Ján Pohlod, Finanzministerium der Slowakischen Republik) PARTNERI PODUJATIA: 15. Januar 2009 TRADITIONELLES NEUJAHRSEMINAR ZUM THEMA NOVELLEN DER GESETZE GÜLTIG AB 1. JANUAR 2009 ORT: Porsche Slovakia, spol. s.r.o. in Bratislava Am Programm standen Vorträge zu folgenden Themen: Buchhalterische Aspekte bei der Euroeinführung ab (Ing. Andrea Šikulová, KPMG Slovensko, s.r.o.) Steuerpflichten ab (Ing. Viera Masarykova, IB Grant Thornton Consulting, k.s.) Novelle des Einkommensteuergesetzes für 2009 (Ing. Ján Pohlod, Finanzministerium der Slowakischen Republik) PARTNER DER VERANSTALTUNG: Traditionsgemäß findet die erste Veranstaltung der Kammer im Neuem Jahr zum Thema der aktuellen Änderungen der slowakischen Steuergesetze und der Rechnungslegungsvorschriften. Nach einer Begrüßung durch den Gastgeber, den Finanzdirektor von Porsche Slovakia Oliver Varbanov und durch den Kammer-Präsidenten Josef Altenburger wurde das Seminar eröffnet. Der Umstellungskurs für die Umrechnung der in Kronen genannten Beträgen liegt bei 30,1260 SKK/EUR, eine Zahl die man sich in diesem Jahr merken muss. Frau Andrea Šikulová von KPMG fasste die Buchführung nach der Euro-Einführung in der Slowakei zusammen. In diesem Zusammenhang sprach sie über die notwendiggewordenen Novellen der bestehenden Gesetze, die mit 1. Januar 2009 in Kraft traten. Ein besonderes Augenmerk widmete Frau Šikulová den Pflichten welche die Umstellung auf Euro den unternehmerischen Subjekten bescherte. Eine davon ist die physische Inventur der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten zum Jahresende 2008, diese ist nicht zwingend notwendig. Von Bedeutung ist aber eine körperliche Inventur der Vorräte. Hingewiesen wurde auf die unterschiedliche Regelung für Unternehmen die als Buchungsperiode das Kalenderjahr im Vergleich zu den Firmen die das Geschäftsjahr zu Buchungszwecken wählten. Ein Beispiel für alle: Alle Unternehmen ohne Ausnahme haben die Pflicht das gezeichnete Kapital umzurechnen. Im Anschluss daran widmete sich Frau Viera Masaryková von IB Grant Thornton den jüngsten Änderungen beim Gesetz über Reisespesen. Anschließend hat Frau Viera Masaryková die letzte Entwicklung bei den Steuerbelastungen erörtert. Eine der Neuigkeiten die auf die slowakischen Unternehmen 2009 zukommt, ist das sog. Transfer pricing

12 Kríza: Tlak na zamestnanosť Krise: Druck auf die Beschäftigung Hospodárska a finančná kríza, ovládajúca v súčasnosti celý svet núti podnikateľov k vynaliezavosti. Jednou z oblastí, ktoré kríza tlačí mimoriadne do popredia je problematika flexibility pri zmenách počtov zamestnancov, v závislosti od neustále sa meniacej situácie v oblasti zákaziek podniku. Liberálna koncepcia Hire and Fire naráža aj na Slovensku neustále na zákonné prekážky. Manažment môže okrem viacerých pomocných opatrení vlády znižovať mzdové náklady, resp. počet spolupracovníkov. O týchto a podobných krokoch hovoril v rámci diskusného fóra Ing. Juraj Borguľa zo Zväzu priemyslu Slovenskej republiky. Nevyhol sa ani drakonickým krokom, návrhu na konkurz, resp. na vyrovnanie. Reštrukturalizáciu oslabeného podniku prirovnal Borguľa k liečeniu chorého človeka. Liečivý proces reštrukturalizácie vytvára novú východiskovú platformu a konkurenčnú výhodu pre podnik. Pani Ingrid Nowotny z rakúskeho ministerstva práce sa vo svojej prezentácii zamerala predovšetkým na aktívne opatrenia na trhu práce na pozadí hospodárskej krízy. Okrem posilnenia ponuky vzdelávacích aktivít servisu trhu práce ponúka AMS aj kvalifikačnú ofenzívu pre ľudí, ktorí v dôsledku krízy prišli o pracovné miesto. Pani Nowotny hovorila aj o spornej otázke zamestnávania cudzincov. Občania z nových členských štátov EÚ musia v Rakúsku aj naďalej akceptovať povinnosť žiadať o pracovné povolenie. Ich zamestnávanie je umožnené len v obmedzenej miere. Zamestnávatelia so sídlom v členskej krajine EÚ môžu bez problémov do Rakúska vysielať za prácou pracovníkov z iných krajín. Za predpokladu, že budú dodržiavané rakúske mzdové a pracovné podmienky. 18. február 2009 DISKUSNÝ VEČER MIESTO KONANIA: Hotel Crown Plaza v Bratislave Na programe boli prednášky k nasledujúcim témam: Zákonné možnosti redukovania pracovných síl praktické otázky slovenského pracovného práva v časoch hospodárskej a finančnej krízy na Slovensku (Ing. Juraj Borguľa Zväz priemyslu Slovenskej republiky) Opatrenia rakúskej vlády na trhu práce v časoch hospodárskej a finančnej krízy, ako aj zmeny pri povolení vstupu cudzincov na trh práce v Rakúsku. (Dr. Ingrid Nowotny Ministerstvo práce, sociálnych vecí Rakúska a ochrany konzumentov). PARTNERI PODUJATIA: 18. Februar 2009 DISKUSSIONSABEND ORT: Hotel Crown Plaza in Bratislava Am Programm standen Vorträge zu folgenden Themen: Rechtliche Möglichkeiten der Reduktion der Arbeitskräfte - Praktische Fragen über das slowakische Arbeitsrecht im Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise in der Slowakei (Ing. Juraj Borguľa Industrieverband der Slowakischen Republik) Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie Neuerungen bei der Zulassung von ausländischen Arbeitskräften (Dr. Ingrid Nowotny Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) PARTNER DER VERANSTALTUNG: Die herrschende weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise zwingt die Unternehmen erfinderisch zu werden. Einer der Bereiche der Krisenzeiten wie diesen in den Vordergrund gedrängt wird, ist die Frage der flexiblen Anpassung der Zahl der Beschäftigten im Abhängigkeit von der schwankenden Auftragslage des Unternehmens. Das liberale Konzept Hire and Fire stößt auch in der Slowakei immer wieder auf gesetzliche Barrieren. Neben verschiedenen Hilfsmaßnahmen der Regierung hat das Management die Möglichkeit einer Senkung der Lohnkosten, bzw. der Mitarbeiteranzahl. Über solche Schritte sprach beim Diskussionsforum der Kammer DI Juraj Borguľa vom Industrieverband der Slowakischen Republik. Nicht unerwähnt geblieben sind auch die drakonischen Schritte, der Ausgleichs- und Konkurs-Antrag. Die Restrukturierung des maroden Unternehmens wurde von DI Borguľa mit der Heilung eines kranken Menschen verglichen. Der heilende Restrukturierungsprozess schafft neue Ausgangsbasis und Konkurrenzvorteile für das Unternehmen. Arbeitmarktpolitische Maßnahmen vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise stellte Frau Dr. Ingrid Nowotny vom österreichischen Arbeitsministerium in den Mittelpunkt ihrer Präsentation. Neben der Stärkung des Bildungsangebotes des Arbeitsmarktsservices und der Qualifizierungsoffensive für die krisenbedingten Beschäftigungslosen. Frau Nowotny sprach auch über die umstrittene Ausländerbeschäftigung. Neue EU-Bürger müssen in Österreich weiterhin eine Bewilligungspflicht akzeptieren, ihre Beschäftigung ist nur im beschränkten Ausmaß möglich. Arbeitgeber mit Sitz in einem EU-Staat können ohne Probleme drittstaatenangehörende Arbeitskräfte nach Österreich entsenden. Wobei die österreichischen Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden müssen

13 Kríza: Tlak na efektivitu manažmentu Krise: Druck auf die Management-Effizienz Súčasné ekonomické rámcové podmienky žiadajú od mnohých podnikov rýchle a efektívne konanie, aby zvládli výzvy hospodárskeho poklesu. V rámci seminára s medzinárodne uznávanými expertmi si členovia komory vypočuli zaujímavú definíciu príčin, ktoré viedli k hospodárskej stagnácii: Došlo k spojeniu hlúposti podvodov, korupcie a následne k fatálnemu zlyhaniu regulačných orgánov. Tak sa totálne narušila dôvera trhu. To je názor nielen Jiřího Mosera a Petra Smutného z firmy PriceWaterhouseCoopers. Účinné východisko spočíva v zvýšení efektívnosti činnosti manažérov v podnikoch. Je potrebné zredukovať pohľadávky a záväzky, optimalizovať skladové zásoby. Pri kapitálových investíciách je potrebný opatrný a disciplinovaný postup. Oživenie hospodárstva je možné očakávať v druhej polovici roka Odporúčanie expertov: Hotovosť je kráľ (Cash is King). Finančná likvidita sa stáva prioritou. Hlavnými faktormi sú nedosažiteľné financovanie, nízke inkaso, rastúca platobná neschopnosť, zúženie rámca pre faktoring a poistenie pohľadávok, poistných transakcií a straty v dôsledku kurzových výkyvov. Manfred Kvasnička a Bernd Leinich z PwC Consulting Viedeň sa zaoberali s úlohami včasného spoznania blížiacich sa krízových procesov. Transparentnosť pomerov vo firme je jedným z najdôležitejších predpokladov na včasné reagovanie na blížiaci sa krízový vývoj. Počas krízy sa manažment pohybuje v neznámom teréne, domáci zápas sa stáva zápasom na súperovej pôde. Možné východisko je o.i. opätovné sústredenie sa na core-business, pri súčasnej optimalizácii nákladov, výdavkov a personálnych nákladov. 25. február 2009 PÓDIOVÁ DISKUSIA K TÉME: EFEKTÍVNY MANAŽMENT POČAS HOS- PODÁRSKEHO POKLESU v spolupráci so Slovensko nemeckou priemyselnou a obchodnou komorou MIESTO KONANIA: PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v Bratislave Zástupcovia rakúskej a slovenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers počas seminára s diskusiou oboznámili s možnými alternatívami počínania si v súčasných rámcových hospodárskych podmienkach, vyžadujúcich od mnohých podnikov rýchle a efektívne rozhodnutia na zvládnutie obdobia hospodárskeho poklesu. PREDNÁŠAJÚCI: Manfred Kvasnička, vedúci oblasti poradenstva pri ozdravovaní podnikov, PwC Rakúsko Petr Smutný, partner na oddelení poradenstva, PwC Česká republika Bernd Leinich, vedúci oblasti poradenstva pri zvyšovaní výkonnosti podnikov, PwC Rakúsko PARTNER PODUJATIA: 25. Februar 2009 PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA: EF- FEKTIVES MANAGEMENT IN ZEITEN DES WIRTSCHAFTLICHEN ABSCHWUNGS in Zusammenarbeit mit der Deutsch Slowakischen Industrieund Handelskammer ORT: PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern von vielen Unternehmen ein schnelles und effektives Handeln, um die Herausforderungen des wirtschaftlichen Abschwungs zu bewältigen. In diesem Seminar wurden von den Vertretern der slowakischen und österreichischen Gesellschaft PricewaterhouseCoopers mögliche Handlungsalternativen vorgestellt. VORTRAGENDE: Manfred Kvasnička, Head of Business Recovery Services, PwC Austria Petr Smutný, Partner, Advisory, PwC Czech Republick Bernd Leinich, Head of Performance Improvement, PwC Austria PARTNER DER VERANSTALTUNG: Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordern von vielen Unternehmen ein schnelles und effektives Handeln, um die Herausforderungen des wirtschaftlichen Abschwungs zu bewältigen. Im Rahmen des Seminars mit internationalen Experten haben die Kammermitglieder eine interessante Definition der Gründe für die wirtschaftliche Stagnation erhalten: Es kam zur Verbindung der Dummheit von Betrügen, der Korruption und zum fatalen Versagen der Regulation. Somit wurde das Vertrauen des Marktes völlig zunichte gemacht. Das ist die Ansicht nicht nur von Jiří Moser und Peter Smutný von PriceWaterhouseCoopers. Als ein wirksamer Ausweg wird die Erhöhung der Effizienz der Manager-Tätigkeit in den Unternehmen vorgeschlagen. Es müssen Außenstände und Verpflichtungen reduziert, Lagerbestände abgebaut werden. Bei den Kapitalinvestition müssen die Unternehmen behutsam und mit Disziplin vorgehen. Eine Wirtschaftsbelebung ist für die 2. Hälfte 2010 zu erwarten. Ihre Empfehlung: Bargeld ist König (Cash is King). Die Liquidität wird zur Priorität. Die Hauptfaktoren dabei sind unerreichbare Finanzierung, niedrigeres Inkasso, wachsende Insolvenz, Herabsetzung der Rahmen für Factoring und für die Versicherung von Forderungen, sowie Absicherungstransaktionen und Verluste aus Kursschwankungen. Manfred Kvasnicka und Bernd Leinich von PwC Consulting Wien haben sich mit den Aufgaben der Früherkennung von herannahenden Krisen auseinandergesetzt. Um möglichst rasch einer Krise entgegenzuwirken ist eine Transparenz der Lage im Unternehmen notwendig. In der Krise bewegt sich das Management auf ungewohntem Terrain, ein Heimspiel wird zum Auswärtsspiel. Ein möglicher Ausweg ist u.a. die Rückbesinnung auf das Kerngeschäft, bei gleichzeitiger Kosten-, Ausgaben- und Personalkosten-Optimierung

14 Komora ide do divadla Kammer geht ins Theater Podnikatelia sa nezaujímajú len o odborné poznatky, resp. o neľahké chodníčky a cesty pri obstarávaní finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné pre podnikateľskú činnosť. Komora opustila striktne vymedzenú podnikateľskú líniu a zorganizovala spolu s členom komory Bischoff et Compagnons pre svojich členov a priateľov komory návštevu divadelného predstavenia. A nejednalo sa o jednoduchú návštevu, ale o divadelnú cestu cez slovensko-rakúsku hranicu. Cesta priviedla návštevníkov do predmestia Viedne, mestečka Schwechat, kde si v divadle Forum pozreli divadelnú hru Slowakisches Institut mladého slovenského autora Michala Hvoreckého. Podtitul hry Satira o dvoch mestách, ktoré sú si tak vzdialené a tak blízke zároveň naznačoval satirický osteň, ktorý autor ukryl vo svojej inscenácii. Hra je o bilaterálnych vzťahoch medzi Rakúskom a Slovenskom. Zhustený dej v skratke: Rakúska ignorancia ako protipól blízkosti zaujímavého suseda a jeho kultúry a nie vždy priateľské prijatie prisťahovalcov sprevádzajú rozvíjajúci sa vzťah medzi mladou Viedenčankou menom Vienislava a slovenským mladikom menom Bratislover. Autor Michal Hvorecký je mladý úspešný spisovateľ, ktorý pre svoje knihy už niekoľkokrát v nemecky hovoriach krajinách úspešne našiel vydavateľa. Naposledy jeho kniha Mesto: najnepravdepodobnejšie miesto miest obsadila v rebríčkoch predajnosti miesto tesne za celosvetovo najúspeňejším megasellerom Harrym Potterom. Účastníci podujatia Slovensko-Rakúskej obchodnej komory odchádzali po divadelnom predstavení nadšení a dúfajúc, že komora bude v podujatiach tohto typu pokračovať aj v budúcnosti. 24. marec 2009 NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA: SLOWAKISCHES INSTITUT MIESTO KONANIA: Theater Forum, Schwechat PARTNER PODUJATIA: 24. März 2009 THEATERBESUCH DES STÜCKS: SLOWAKISCHES INSTITUT ORT: Theater Forum, Schwechat PARTNER DER VERANSTALTUNG: Unternehmer interessieren sich nicht nur für Fachwissen, bzw. für die nicht gerade einfachen Wege zur Beschaffung der notwendigen Finanzmittel für den Lauf der Geschäfte. Die Kammer scherte mit dem Theaterbesuch aus der streng unternehmerischen Linie aus und organisierte in Zusammenarbeit mit ihrem Mitglied Bischoff et Compagnons einen Theaterbesuch. Und nicht einen einfachen, sondern mit Pendeln über die slowakisch-österreichische Grenze. Die Fahrt führte die Theaterbesucher in den Wiener Vorort Schwechat, wo im Theater Forum das Theaterstück Slowakisches Institut des jungen slowakischen Autors Michal Hvorecký aufgeführt wurde. Der Untertitel des Stücks Eine Satire auf zwei Städte in weiter Ferne so nah ließ den satirischen Stachel der vom Autor ins die Inszenierung versteckte, bereits vermuten. Das Stück spielt von den bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und der Slowakei. Kurz der Handlungsrahmen: Die österreichische Ignoranz gegenüber der Nähe eines interessanten Nachbarn und seiner Kultur und die nicht immer freundliche Aufnahme von Zuwanderern begleiten die sich entwickelnde Affäre zwischen der jungen Wienerin Vienislava mit dem slowakischen Jüngling Bratislover. Der Autor Michal Hvorecký ist ein junger erfolgreicher Schriftsteller, der für seine Bücher auch im deutschsprachigen Raum mehrfach erfolgreich Verleger gefunden hat. Zuletzt war sein Buch City: Der unwahrscheinlichste aller Orte unmittelbar hinter einem der weltweit erfolgreichsten Megaseller des Buch- und Filmhelden Harry Potter in den Verkaufslisten. Die Teilnehmer der Veranstaltung waren von der Theatervorstellung begeistert und hoffen auf eine Fortsetzung von dieser Art von Kammer-Events

15 Kríza: Zmiernenie dopadov Krise: Auswirkungen lindern Na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej hospodárskej krízy sa podarilo v Európe a na Slovenku zorganizovať viacero podporných programov. Účastníkom seminára ponuku predstavili pani Susann Philipp a Lenka Bartoňová, spolupracovníčky poradenskej firmy PricewaterhouseCoopers. Na jednej strane je štátna pomoc. Táto je poskytovaná priamo, alebo nepriamo. Ako dotácia alebo splatná finančná výpomoc, resp. vo forme štátnych záruk na úvery, odklad daňovej povinnosti, alebo rôzne daňové zvýhodnenia. Pomôcť možno aj na základe slovenského zákona o investičnej výpomoci. Takto je možné podporiť priemyselnú produkciu, centrá služieb, strediská technického rozvoja a inovácií a taktiež cestovný ruch. Získané prostriedky možno použiť na výrobné prostriedky, nehmotný majetok platy a mzdy vrátane daní a odvodov. S jedným obmedzením - je potrebné doložiť stimulujúci efekt podpory, t.j. že v prípade neposkytnutia podpory by sa projekt vôbec nedal realizovať. Na obdobie od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 došlo k viacerým zmierneniam podmienok pre poskytovanie štátnej pomoci. O.i. je možné zariadenia obstarávať aj od ekonomicky alebo osobne prepojených subjektov. Jeden investor môže opakovane a súbežne požiadať o podporu pre viacero investičných projektov. Účastníci seminára boli informovaní aj o pripravovanom zákone o stimuloch pre výskum a vývoj. Tento zákon navrhuje do zoznamu projektov, ktoré sa budú môcť uchádzať o podporu základný výskum, aplikovaný výskum, experimentálny vývoj, štúdie realizovateľnosti aplikovaného a experimentálneho výskumu, ochranu duševného a výrobného tajomstva, ako aj zamestnávanie výskumných a vývojových pracovníkov. 2. apríl 2009 DISKUSNÉ FÓRUM NA TÉMU: AKTUÁLNE PODPORNÉ PROGRAMY K ZACHOVANIU A VYTVÁRANIU PRACOV- NÝCH MIEST, PODPORA ĎALŠIEHO VZDE- LÁVANIA PRACOVNÍKOV, AKO AJ AKTU- ALITY V PODPORNÝCH PROGRAMOCH V OBLASTI VEDY A VÝSKUMU MIESTO KONANIA: PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v Bratislave Na zmiernenie dôsledkov hospodárskej a finančnej krízy, sa pripravujú v Európe a taktiež na Slovensku určité podporné programy. O nových podporných programoch k udržaniu pracovných miest, vytvoreniu nových pracovných miest a taktiež k podpore ďalšieho vzdelávania pracovníkov Vás informovali zástupcovia spoločnosti Pricewaterhousecoopers a takisto s Vami diskutovali o konkrétnych možnostiach pre Vašu spoločnosť. Sprostredkovali Vám zároveň svoje skúsenosti so žiadosťami o tieto podporné programy. Následne ste boli informovaní o aktualitách pri poskytovaní podporných programov v oblasti vývoja a výskumu. PREDNÁŠAJÚCI: Susann Philipp, manažérka na oddelení daní PricewaterhouseCoopers Lenka Bartoňová, manažérka na oddelení daní PricewaterhouseCoopers PARTNER PODUJATIA: 2. April 2009 DISKUSSIONSFORUM ZUM THEMA: AKTUELLE FÖRDERPROGRAMME ZUR AUFRECHTERHALTUNG UND SCHAF- FUNG VON ARBEITSPLÄTZEN, FÖRDE- RUNG ZUR ARBEITNEHMERBILDUNG SOWIE ENTWICKLUNGEN BEI DEN FÖR- DERMITTELN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG ORT: PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava Über die aktuellen Förderprogramme zur Aufrechterhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Förderung zur Arbeitnehmerbildung haben die Vertreter der Gesellschaft PricewaterhouseCoopers Sie informiert und die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen mit Ihnen diskutiert. Sie haben auch die Erfahrungen bei der Beantragung der speziellen Fördermittel in die Veranstaltung eingebracht. Anschließend wurde auch auf die Entwicklungen bei den Fördermitteln für Forschung und Entwicklung hingewiesen. VORTRAGENDE: Susann Philipp, Manager, Tax, PricewaterhouseCoopers Lenka Bartoňová, Manager, Tax, PricewaterhouseCoopers PARTNER DER VERANSTALTUNG: Zur Linderung von Auswirkungen der herrschenden Wirtschaftskrise wurden in Europa und in der Slowakei mehrere Förderprogramme auf die Beine gestellt. Durch das Angebot wurden die Teilnehmer des Seminars von Susann Philipp und Lenka Bartoňová, den Mitarbeiterinnen von Pricewaterhouse- Coopers geführt. Einerseits ist es die Staatshilfe. Diese wird direkt, oder indirekt erteilt. Als Dotation oder rückzahlbare finanzielle Aushilfe, bzw. in Form von Staatsgarantien für Kredite, Aufschub von Steuerzahlung, oder Steuerbegünstigungen. Weiters ist es die Hilfe mittels des slowakischen Investitionsbeihilfegesetzes. Hiermit können die Industrieproduktion, Dienstleistungszentren, Technologie- und Innovationszentren, sowie der Fremdenverkehr gefördert werden. Als förderfähige Ausgaben werden Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, sowie Lohn und Gehälter vor Steuern inklusive der Abgaben. Mit der Einschränkung, das der stimulierende Effekt nachzuweisen ist, d.h. dass ohne die Beihilfe das Projekt nicht realisiert werden kann. Für den Zeitraum zwischen 1. April 2009 und 31. Dezember 2010 wurden mehrere Lockerungen der Bedingungen für die staatliche Beihilfe vorgenommen. u.a. können Sachanlagen auch von wirtschaftlich, oder personell verbundenen Personen angeschafft werden. Derselbe Investor kann wiederholt und parallel eine Beihilfe für mehrere Investitionsprojekte beantragen. Arbeit befindliches Gesetz über Anreize für Forschung und Entwicklung informiert. Dieses Gesetz schlägt als förderfähige Projektkategorien die Grundlagenforschung, Zweckforschung, experimentale Entwicklung, Machbarkeitsstudien Die Seminarteilnehmer wurden über das in für Zweck- und experimentale Forschung, den Schutz des geistigen und gewerblichen Eigentums, sowie die Einstellung von Forschungs- und Entwicklungsmitarbeitern informiert

16 Kríza: zásah do trhu nehnuteľností Krise: Immobilienmarkt betroffen Prevládajúca hospodárska kríza zasahuje do všetkých podnikateľských oblastí. Sektor nehnuteľností je všeobecne považovaný za barometer začínajúceho hospodárskeho rastu. Kde je možné nasadiť páky? Viacero podnetov na rozmýšľanie ponúkol pán Erik Steger z firmy Wolff Theiss. Slovensko. 15 rokov prudko rastúci hospodársky tiger s každoročným hospodárskym rastom okolo 7% sa musí vzdať svojej imunity voči hospodárskym cyklom. Projekty sa zmrazujú, dramaticky sa obmedzuje prístup k bankovému financovaniu väčších projektov. Stále zaujímavejším sa stáva hľadanie alternatívnych zdrojov financovania. Núdzové predaje, výpredaj domáceho striebra, prerábanie bilancií, cudzí kapitál. Medzi odporúčania patrí tiež dôkladná analýza stavu zákazníckeho portfólia a jeho stabilizácia. Jedna z možných ciest je viazanie výšky nájmu na obraty firiem. Vízia budúcnosti do roku 2010: Naučiť sa žiť bez úverov, s redukovaným rastom, tvrdo pracovať a využívať ponúkajúce sa príležitosti. Napokon rytieri šťasteny vystúpia z cesty znalcom a pracantom. O príležitostiach a rizikách krízy v oblasti nehnuteľností hovorili Anna Fábryová a Miroslava Zaťková z BMB Leitner. Jedno z čarovných slovíčok znie optimalizácia daní, využitie všetkých možností ich legálneho zníženia. Alebo použiť tzv. exit-scenár a neplatiť na Slovensku žiadne dane. Rozličné investičné formy umožňujú predaj nehnuteľnosti bez platenia daní. Hovorilo sa aj o oblastiach, do ktorých je lepšie sa nepúšťať. Pani Marcela Slobodová vysvetľovala rozsah ručenia konateľov a s tým súvisiace riziká. Tejto oblasti sa je potrebné venovať nielen v časoch krízy. Heslovite: oslobodenie od ručenia v súlade so zákonom a eliminovanie rizika. 23. apríl 2009 SEMINAR NA TÉMU: ŠANCE V REALITNEJ KRÍZE MIESTO KONANIA: Hotel Park Inn Danube v Bratislave Na programe boli prednášky k nasledujúcim témam: Kríza v oblasti nehnuteľností - ako uviesť veci do pohybu? (Ing. Anna Fábryová, BMB Leitner, Dr. Erik Steger, LL.M., WOLF THEISS org.zl.) Kríza v oblasti nehnuteľností - čomu sa radšej vyhnúť? (Ing. Anna Fábryová, BMB Leitner, Mgr. Marcela Slobodová, WOLF THEISS org.zl.) PARTNERI PODUJATIA: 23. April 2009 SEMINAR ZUM THEMA: CHANCEN IN DER IMMOBILIENKRISE ORT: Hotel Park Inn Danube in Bratislava Am Programm standen Vorträge zu folgenden Themen: Immobilienkrise - wo kann man den Hebel ansetzen? (Ing. Anna Fábryová, BMB Leitner, Dr. Erik Steger, LL.M., WOLF THEISS org.zl.) Immobilienkrise - wovon lässt man besser die Finger? (Ing. Anna Fábryová, BMB Leitner, Mgr. Marcela Slobodová, WOLF THEISS org.zl.) PARTNER DER VERANSTALTUNG: Die herrschende Wirtschaftskrise beeinflusst alle unternehmerischen Bereiche. Der Sektor der Immobilien wird überall als ein Barometer für den wieder einsetzenden Wirtschaftsaufschwung gehandelt. Wo kann man die Hebel ansetzen? Einige Denkanstöße lieferte Dr. Erik Steger von Wolff Theiss. Die Slowakei, 15 Jahre lang boomender Tiger-Staat mit Wachstumsraten von über 7% muss jetzt seinen Glauben an die Immunität gegenüber den Wirtschaftszyklen aufgeben. Projekte werden eingefroren, es gibt kaum Zugang zu Bankenfinanzierung für größere Projekte. Zunehmend interessant wird die Suche nach alternativen Geldquellen. Notverkäufe, das Schlachten von heiligen Kühen, Umstellungen der Bilanzen, Fremdkapital. Ebenfalls zu empfehlen ist die genaue Analyse des Bestandes und eine Stabilisierung des Kunden-Portfolios. Ein möglicher Weg ist die Bindung der Höhe der Mieten an die Umsätze der Firmen. Zukunftsvision bis 2010: Lernen ohne Kredite zu leben, bei Wachstumsdrosselung, hart arbeiten und die Chancen die sich bieten nutzen. Schlussendlich weichen die Glücksritter den Könnern und Kennern nicht aus dem Weg. Über die Chancen und Risiken der Immobilienkrise sprachen anschließend Anna Fábryová und Miroslava Zaťková von BMB Leitner. Eines der Zauberworte heißt Steueroptimierung, alle Schlupflöcher konsequent nutzen. Oder ein Exit-Szenario verwenden um keine Steuern in der Slowakei zu zahlen. Verschiedene Investitionsformen erlauben es, die Immobilienveräußerung steuerfrei abzuwickeln. Ebenfalls erörtert wurden Bereiche von denen man lieber die Finger lassen soll. Frau Marcela Slobodová erörterte den Umfang der Haftung von Geschäftsführern und die dabei entstehenden Risiken. An diesen Bereich ist nicht nur in Krisenzeiten zu denken. Gesetzeskonforme Haftungsbefreiung und Risikoeliminierung sind die Schlagworte

17 Business made in Austria Wie läuft Business in Österreich Podnikanie nepozná hranice, pokiaľ sa na hraniciach medzi štátmi nevytvorí nejaká politická bariéra. Voľný pohyb kapitálu je jedným zo základných pilierov Európskej únie. Komora zorganizovala seminár, na ktorom významní experti objasnili jednotlivé aspekty podnikateľskej aktivity v Rakúsku. Právnymi a daňovými otázkami a podmienkami podpory v Rakúsku sa zaoberali Wilfried Serles a Alexandra Mayer z firmy IB Interbilanz. Právne formy rakúskych podnikov. Témou bolo aj zamestnávanie tzv. kľúčových pracovných síl zo zahraničia. Liberalizácia pracovného trhu sa očakáva od 30. apríla Heinz Pechek zo spolkového zväzu Materiálové hospodárstvo, nákup a logistika v Rakúsku (BMÖ) objasnil problémy pri hľadaní obchodných partnerov u našich západných susedov. Juraj Majtán, riaditeľ regionálnej komory Bratislava Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SOPK hovoril o domácich podporných opatreniach pre podnikateľov podnikajúcich v Rakúsku. Predstavil elektronickú kooperačnú burzu, pravidelné poradenské dni. SOPK vydala aj publikáciu o podmienkach pre podnikanie v Rakúsku s slovenskom jazyku. Konkrétnu činnosť dolnorakúskej ekonomickej agentúry ecoplus predstavil Gerhard Rosner. Táto agentúra buduje tzv. technopoly. Takéto formy rozvíjania hospodárskeho priestoru, orientovaného na technologický rozvoj, sa osvedčili nielen v prihraničnej oblasti. Ponúka aj servis pre investorov, obohatený o aktívne podporné nástroje pri rozširovaní podnikateľských aktivít na území Dolného Rakúska, o.i. aj atraktívne modely financovania. 30. apríl 2009 PÓDIOVÁ DISKUSIA K TÉME: PODMIENKY VSTUPU NA RAKÚSKY TRH V spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou SOPK MIESTO KONANIA: Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. Na programe boli prednášky k nasledujúcim témam: Export a možnosti investovania na rakúskom trhu právne a daňové podmienky ako aj možnosti čerpania podporných prostriedkov. Možnosti úspešného nadviazania kontaktov s rakúskymi vedúcimi nákupu (CPO s) a predpoklady dlhotrvajúcich dodávateľských vzťahov s rakúskymi partnermi. Podpora slovenských firiem pri ich podnikateľských zámeroch v Rakúsku. Prezentácia investičných možností v Dolnom Rakúsku a otázka cezhraničného poskytovania služieb a vzájomné možnosti podpory. PARTNERI PODUJATIA: 30. April 2009 PODIUMSDISKUSSION ZUM THEMA: MARKTEINTRITTSBEDINGUNGEN IN ÖSTERREICH In Zusammenarbeit mit der Regionalkammer Bratislava der der SOPK ORT: Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. Am Programm standen Vorträge zu folgenden Themen: Export und Investitionsmöglichkeiten in Österreich rechtliche und steuerliche Bedingungen als auch Förderungsmöglichkeiten. Möglichkeiten der erfolgreichen Kontaktaufnahme mit österreichischen Chefeinkäufern (CPO s) und Voraussetzungen für nachhaltige Lieferbeziehungen mit österreichischen Partnern. Unterstützung der slowakischen Firmen beim Markteintritt in Österreich. Präsentation der Investitionsmöglichkeiten in Niederösterreich, Grenzüberschreitende Dienstleistungen. PARTNER DER VERANSTALTUNG: Unternehmen kennen keinerlei Grenzen, falls keine politische Behinderung an den Grenzen zwischen den Staaten entsteht. Die Freizügigkeit des Kapitals ist eine der Grundsäulen der Europäischen Union. Die Kammer organisierte ein Seminar, bei dem von einer namhaften Expertenrunde die einzelnen Aspekte der unternehmerischen Tätigkeit in Österreich beleuchtet wurden. Über die rechtlichen und steuerlichen Bedingungen und Fördermöglichkeiten in Österreich informierten Dr. Wilfried Serles und Mag. Alexandra Mayer von IB Interbilanz. Rechtsformen der österreichischen Unternehmen. Thema war auch die Anstellungsmöglichkeit für Schlüsselarbeitskräfte aus dem Ausland. Eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes wird es ab 30. April 2011 geben. Dkfm. Heinz Pechek vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich (BMÖ) machte die Probleme bei der Handelspartnersuche bei unserem westlichen Nachbarn sichtbar. DI Juraj Majtán, Direktor der Regionalkammer Bratislava der Slowakischen Handels- und Industriekammer SOPK sprach über die heimischen Fördermaßnahmen in Richtung Österreich. Es gibt eine elektronische Kooperationsbörse, regelmäßige Beratungstage. Herausgegeben wurde eine Publikation über Unternehmensbedingungen in Österreich in slowakischer Sprache. Konkrete Tätigkeit der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur ecoplus stellte Mag. Gerhard Rosner. Diese Agentur entwickelt sog. Technopole. Mit dieser Technologiefeldorientierte Standortsentwicklung hat sich nicht nur in der Grenzregion bewährt. Angeboten wird auch ein Investorenservice mit aktiven Unterstützungsmaßnahmen bei Erweiterungen von Unternehmen in Niederösterreich, darunter auch Finanzierungsmodelle

18 Letná slávnosť Promenáda v rozkvitnutej záhrade Sommerparty Promenade im blühenden Garten Slávnostné udalosti patria k ľudskému životu ako spánok, alebo práca. Či nás gniavi nejaká kríza alebo nie. Bez odpovede zostávali otázky: bude sa konať letná slávnosť vo farbách Slovensko-Rakúskej obchodnej komory, alebo sa konať z dôvodu krízy nebude? Avšak vďaka finančnej podpore členov komory, pre ktorých sa po rokoch letná slávnosť stala už tradičným a strategickým podujatím, koncom mája uzrela svetlo sveta dobrá správa. Letná slávnosť bude. Organizačný výbor vykonal nesmierne kvantum mravenčej práce pri príprave na letnú slávnosť v botanickej záhrade na ľavom brehu Dunaja. Otvorený a nezodpovedaný zostal jediný nevypočitateľný rizikový faktor. Večná otázka, vydrží nám počasie? Komora je skutočné dieťa šťasteny, v celej jej histórii ešte nepadla žiadna letná slávnosť do vody. Viackrát viseli ešte krátko pred otvorením podujatia hrozivé dažďové mraky nad areálom, alebo prestalo pršať len tesne pred slávnostným otvorením. Tento krát bol boh dažďa a počasia vôbec milostivý a po celý deň svietilo slniečko. Celá slávnosť sa odohrávala v príjemnej letnej atmosfére. Hostia sa dostavili v úctyhodnom počte. Nekonal sa žiadny špeciálny program, okrem slávnostného otvorenia pánom prezidentom komory Josefom Altenburgerom. Vlastné vyvrcholenie celého podujatia bolo pohodové stretnutie priateľov a známych. O dostatok nápojov pre všetkých bolo postarané, dobroty firmy Sharkam VIP catering Slovakia spestrovali zábavu a zaháňali hlad účastníkom. Bola aj tombola. A v nej množstvo hodnotných cien. V romantickom prostredí vládla výborná nálada, všetci hostia si večer užívali, medzi nimi aj najvyšší diplomatickí zástupcovia Rakúska na Slovensku pán veľvyslanec Helmut Wessely. 18. jún 2009 LETNÁ SLÁVNOSŤ 2009 KULTÚRNY VEČER PRE ČLENOV KOMORY A OBCHODNÝCH PARTNEROV Motto večera: Promenáda v rozkvitnutej záhrade Generálny partner podujatia: 18. Juni 2009 SOMMERFEST 2009 KULTURELLER- ABEND FÜR DIE MITGLIEDER DER KAM- MER UND IHRE HANDELSPARTNER Unter dem Motto: Promenade in blühendem Garten Generalpartner der Veranstaltung: Feste feiern gehört zum menschlichen Dasein, so wie der Schlaf oder die Arbeit. Fragen ob es eine Sommerparty, ein Sommerfest in den Farben der Slowakisch-Österreichischen Handelskammer im Krisenjahr 2009 geben wird, haben die Kammer beschäftigt seit Anfang des Jahres. Ende Mai war es dann endlich soweit. Dank der finanziellen Unterstützung der Mitglieder, für die die Sommerparty schon traditionell und strategisch wichtig geworden ist, gelangte die gute Nachricht an die Öffentlichkeit. Vor den Verantwortlichen lag eine immense Kleinarbeit an den Tagen vor dem Sommer-Fest im Botanischen Garten auf dem Donauufer. Ein einziger, jedoch unberechenbarer Risikofaktor blieb offen. Die ewige Frage, hält das Wetter? Die Kammer ist wahrlich ein Glückskind, in ihrer Geschichte fiel noch kein Sommerfest ins Wasser. Mehrmals hangen noch kurz vor Festbeginn drohende Wolken über dem Festareal, oder es regnete noch bis kurz vor der feierlichen Eröffnung. Diesmal spielte der Wettergott den ganzen Tag hindurch mit, es schien die Sonne, das Fest wog sich in einer sommerlich angenehmen Atmosphäre. Die Gäste erschienen in einer beachtlichen Anzahl. Diesmal ohne spezielles Programm, wenn wir von der feierlichen Eröffnung durch Kammerpräsident Josef Altenburger absehen. Der eigentliche Höhepunkt der Promenade durch den blühenden Garten war das gemütliche Beisammensein von Freunden und Bekannten. Alle wurden ausreichend mit Getränken versorgt und durch leckere Häppchen der firma Sharkam VIP Catering Slovakia gegen den Hunger verwöhnt. Es gab auch eine Tombola mit einer Vielzahl von wertvollen Gewinnen. Alle Gäste haben den Abend in der romantischen Umgebung genossen, darunter auch die höchsten diplomatischen Vertreter von Österreich in der Slowakei Botschafter Helmuth Wessely

19 36 37

20 Ďakujeme všetkým partnerom Sommerfestu 2009! Wir danken allen Partnern des Sommerfestes 2009! Generálny partner / Generalpartner Hlavní partneri / Hauptpartner Toto podujatie sa uskutoční aj s láskavou podporou nasledovných členov komory a firiem / Diese Veranstaltung wurde auch in großzügiger Weise durch nachstehende Mitgliedsfirmen unterstützt InsData pre SOHK_2009_v1.pdf :05 EURÓPSKA V V CESTOVNÁ POISTOVNA Definitionen: call Farbe: CMYK: Pantone: Link 0/100/91/ Red 032CV Schrift: Helvetica Neue HeavyItalic High-Tech-Marketing SK, s.r.o. InsData Mitglied der itcampus Gruppe C M Y CM MY CY in association with members of CMY K Ďakujeme sponzorom nápojov / Wir danken den Sponsoren für die Getränke Event zabezpečuje / Organisator des Events 38 39

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010

Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010 Lage und Erwartungen der Unternehmen mit deutscher Beteiligung in den baltischen Staaten im Jahr 2010 Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Deutsch-Baltischen Handelskammer in,, (AHK) TEIL A: KONJUNKTURKLIMA

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006

VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 VICTORIA-VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. Výročná správa o obchodnom roku 2006 Bericht über das Geschäftsjahr 2006 Riadne Valné zhromaždenie 4. mája 2007 v Bratislave Ordentliche Hauptversammlung am 4. Mai

Mehr

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

MANDAT aktuell APRIL 2013. Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Aprilnummer bringt: Anzahlungen für die Einkommenssteuer Krankenkassenabgaben Übersehen Sie nicht Wichtige Termine

Mehr

Kurzbericht 2009. Sparkasse Landshut

Kurzbericht 2009. Sparkasse Landshut Kurzbericht 2009 Sparkasse Landshut Geschäftsentwicklung 2009. Wir ziehen Bilanz. Globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise: das beherrschende Thema 2009. Ihre Auswirkungen führten dazu, dass erstmalig

Mehr

Öffentlicher Schuldenstand*

Öffentlicher Schuldenstand* Öffentlicher Schuldenstand* Öffentlicher Schuldenstand* In Prozent In Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Bruttoinlandsprodukts (BIP), (BIP), ausgewählte ausgewählte europäische europäische Staaten,

Mehr

Erfolge steigern. Tschechische Republik

Erfolge steigern. Tschechische Republik Erfolge steigern Tschechische Republik Erfolge steigern Wir wollen Ihr Engagement krönen. Mit Erfolgen natürlich. Und um erfolgreich zu sein, bedarf es einer individuellen und genauen Planung. Angefangen

Mehr

Die richtige Cloud für Ihr Unternehmen.

Die richtige Cloud für Ihr Unternehmen. Die richtige Cloud für Ihr Unternehmen. Das ist die Microsoft Cloud. Jedes einzelne Unternehmen ist einzigartig. Ob Gesundheitswesen oder Einzelhandel, Produktion oder Finanzwesen keine zwei Unternehmen

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen

Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen Bericht über Beziehungen zwischen verbundenen Unternehmen ERGO pojišťovna, a.s. mit Sitz in Praha 4 Michle, Vyskočilova 1481/4, PLZ 140 00, Id.-Nr.: 618 58 714, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts

Mehr

INFO DIGITALE PRESSEMAPPE 2014

INFO DIGITALE PRESSEMAPPE 2014 INFO DIGITALE PRESSEMAPPE 2014 INHALT 1. COUNT IT + COUNT IT TAX: Denn doppelt trägt besser 2. COUNT IT Group: Träger des BGF Gütesiegels 3. ISAE-3402-Zertifizierung garantiert Sicherheit 4. Erfolgsgeschichte

Mehr

Junganwältetag 2009 Erfolgreich wirtschaften!

Junganwältetag 2009 Erfolgreich wirtschaften! Junganwältetag 2009 Erfolgreich wirtschaften! 28.05.2009 Workshop 1 / Mag. Martin Buchegger, TPA Horwath Workshop 1 / Mag. Martin Buchegger Management, Qualitätssicherung und Dokumentation bei der Abwicklung

Mehr

Q3/ 2009 Q2/ 2009 Q1/ 2009

Q3/ 2009 Q2/ 2009 Q1/ 2009 Brief des Vorstands Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, das Geschäftsjahr war für die BAVARIA Industriekapital AG erfreulich. Der Umsatz im Konzern stieg im Vergleich zum Vorjahr um ca. 58 % von

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

Matura geschafft. Jetzt kommt Bewegung in Ihre Karriere!

Matura geschafft. Jetzt kommt Bewegung in Ihre Karriere! Matura geschafft. Jetzt kommt Bewegung in Ihre Karriere! Los geht s Diese Karriereinformation gibt Ihnen einen ersten Überblick, wie und in welchen Bereichen wir Ihnen Karrierechancen ermöglichen. Making

Mehr

Fragebogen zum Hotel

Fragebogen zum Hotel Fragebogen zum Hotel Sehr geehrte Dame/ geehrter Herr, es freute uns,sie für mindestens eine Nacht in unserem Hotel wilkommen zu heissen. Wir hoffen, Sie haben Ihren Aufenthalt bei uns genossen. Um unser

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

4Com Cloud- Solutions

4Com Cloud- Solutions 4Com Cloud- Solutions Creating Service Excellence Das Unternehmen ... Nur wer Geschwindigkeit beherrscht, kann ein Pionier sein... Zukunftsweisende Lösungen. Von Anfang an. 4Com ist Hersteller und Provider

Mehr

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen

MANDAT aktuell JANUAR 2015. Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Januar-Nummer bringt: Neuigkeiten bei den IFRS Neue Vordrucke für Steuererklärungen Neuigkeiten bei den IFRS IASB

Mehr

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes

Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Fristen zur Erstellung, Vorlage, Prüfung, Untersuchung, Feststellung, Hinterlegung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes Die Novellen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 431/2001 GesSlg.

Mehr

Commercial Banking. Fortis

Commercial Banking. Fortis Commercial Banking Fortis Wer ist Fortis? Die Fortis-Gruppe ist tätig in den Bereichen Banken Versicherungen Investment Services Die heutige Fortis-Gruppe geht aus der ersten grenzüberschreitenden Fusion

Mehr

Mehr als Sie erwarten

Mehr als Sie erwarten Mehr als Sie erwarten Dipl.-Kfm. Michael Bernhardt Geschäftsführer B.i.TEAM Gesellschaft für Softwareberatung mbh BBO Datentechnik GmbH Aus Visionen werden Lösungen B.i.TEAM und BBO bieten Ihnen spezifische

Mehr

Die CEE8 Länder sollten keine Problemen mit externer Finanzierung haben - dank stark fallender Leistungsbilanzdefizit

Die CEE8 Länder sollten keine Problemen mit externer Finanzierung haben - dank stark fallender Leistungsbilanzdefizit Die CEE8 Länder sollten keine Problemen mit externer Finanzierung haben - dank stark fallender Leistungsbilanzdefizit Zurück 24.06.2009 Höhere Investitionen in CEE, die zu Kapazitätsausweitungen und Produktivitätssteigerungen

Mehr

A new way to work - wie die Zusammenarbeit virtueller und mobiler Teams in den Fokus rückt. Volkmar Rudat, Leiter Direct Marketing Deutschland

A new way to work - wie die Zusammenarbeit virtueller und mobiler Teams in den Fokus rückt. Volkmar Rudat, Leiter Direct Marketing Deutschland A new way to work - wie die Zusammenarbeit virtueller und mobiler Teams in den Fokus rückt Volkmar Rudat, Leiter Direct Marketing Deutschland - a global market leader 2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2012

Mehr

HERZLICH WILLKOMMEN! RESSOURCENMANAGEMENT

HERZLICH WILLKOMMEN! RESSOURCENMANAGEMENT HERZLICH WILLKOMMEN! RESSOURCENMANAGEMENT Unternehmensberatertag 2015 OPENING UND BEGRÜSSUNG KR Hans-Georg Göttling, CMC CSE Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung Dipl.-Ing. Alexander Kainer Partner

Mehr

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame:

Milé čitateľky, milí čitatelia, Liebe Leserin, lieber Leser, Lesen Sie in dieser Ausgabe: V tomto vydaní Vám prinášame: Tvoríme základy Mandantenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí daní, práva a hospodárstva na Slovensku Ausgabe / vydanie: Februar / február

Mehr

"" ;'I",er,'" " t\ t J J i.. u' _ '- ' _, i ENTSCHLIESSUNGSANTRAG. betreffend Aktivitäten zur Förderung der Existenzgründung

 ;'I,er,'  t\ t J J i.. u' _ '- ' _, i ENTSCHLIESSUNGSANTRAG. betreffend Aktivitäten zur Förderung der Existenzgründung 514/A(E) XVIII GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original) 1 von 5 " n l(b 2 der Beilagen zu den Stenographisehen Protokollen des Nationalrates XVIII Gesetzgebungsperiode "" ;'I",er,'" " t\ t J J i

Mehr

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei

der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei der die und in den von zu das mit sich des auf für ist im dem nicht ein eine als auch es an werden aus er hat daß sie nach wird bei einer um am sind noch wie einem über einen so zum war haben nur oder

Mehr

Meine Privatbank. Vermögensverwaltung Weberbank Premium-Mandat.

Meine Privatbank. Vermögensverwaltung Weberbank Premium-Mandat. Meine Privatbank. Vermögensverwaltung Weberbank Premium-Mandat. Klaus Siegers, Vorsitzender des Vorstandes 3 Sehr geehrte Damen und Herren, die Weberbank ist eine Privatbank, die sich auf die Vermögensanlage

Mehr

Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte

Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte Wirtschaftliches Umfeld und Finanzmärkte Mag. Rainer Bacher / Kommunalkredit Austria 25.10.2011 ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR Auf dem Weg in eine düstere Zukunft? ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR

Mehr

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht

FEBRUAR 2013. Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen Sie nicht Aktuelle Informationen auf dem Gebiet Steuern, Recht und Wirtschaft MANDAT aktuell Die Februarnummer bringt: Jahresabschluss 2012 Einnahmen aus dem Ausland Blacklist der Finanzdirektion der SR Übersehen

Mehr

Statuten. Gemäss Art. 60 ff. ZGB wird ein Verein mit dem Namen Schweizer Vipassana Verein (im Folgenden der Verein ) mit Sitz in Bern errichtet.

Statuten. Gemäss Art. 60 ff. ZGB wird ein Verein mit dem Namen Schweizer Vipassana Verein (im Folgenden der Verein ) mit Sitz in Bern errichtet. Statuten Gemäss Art. 60 ff. ZGB wird ein Verein mit dem Namen Schweizer Vipassana Verein (im Folgenden der Verein ) mit Sitz in Bern errichtet. Art. 1 Zweck (1) Zweck des Vereins ist die Durchführung von

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Bilanzmedienkonferenz 2015 Herzlich willkommen. BMK, 17. Februar 2015

Bilanzmedienkonferenz 2015 Herzlich willkommen. BMK, 17. Februar 2015 Bilanzmedienkonferenz 2015 Herzlich willkommen 1 Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen oder Meinungen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung

Mehr

Medienmitteilung. CREALOGIX im ersten Halbjahr trotz schwierigem Umfeld weiterhin profitabel und mit verbessertem Gewinn.

Medienmitteilung. CREALOGIX im ersten Halbjahr trotz schwierigem Umfeld weiterhin profitabel und mit verbessertem Gewinn. Medienmitteilung Zürich, 16. März 2010 CREALOGIX im ersten Halbjahr trotz schwierigem Umfeld weiterhin profitabel und mit verbessertem Gewinn. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2009/2010 (1.7.- 31.12.2009)

Mehr

Dr. Florian Grohs und Oikocredit Zwei Kompetenzführer und Pioniere nachhaltiger Geldanlagen

Dr. Florian Grohs und Oikocredit Zwei Kompetenzführer und Pioniere nachhaltiger Geldanlagen Dr. Florian Grohs und Oikocredit Zwei Kompetenzführer und Pioniere nachhaltiger Geldanlagen Name: Dr. Florian Grohs Funktion/Bereich: Geschäftsführer Organisation: Oikocredit Deutschland Liebe Leserinnen

Mehr

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer

Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Aufenthaltsgenehmigung in Spanien für Ausländer Gesetz 14/2013, vom 27. September Von Mauro Cruz-Conde Spanien hat endlich ein neues Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, Visen und Aufenthaltsgenehmigungen

Mehr

Wer sind wir. Wie können wir Ihnen helfen

Wer sind wir. Wie können wir Ihnen helfen Wer sind wir Wie können wir Ihnen helfen Was ist unsere Motivation? Wir sind von Innovation getrieben und wir genießen das Erforschen intelligenter BPO-Lösungen, die unseren Kunden helfen, den Erfolg zu

Mehr

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N zur Pressekonferenz mit Gemeindereferent Landesrat Max Hiegelsberger und Gemeindebund-Präsident LAbg. Bgm. Hans Hingsamer am 3. Jänner 2014 zum Thema "Oberösterreichs Gemeinden wieder

Mehr

Starkes Wachstum und Gewinnsteigerung

Starkes Wachstum und Gewinnsteigerung Jahresabschluss 2014 Medienmitteilung 13. Februar 2015 Starkes Wachstum und Gewinnsteigerung Schindler hat die eingeschlagene Wachstumsstrategie erfolgreich weitergeführt und 2014 mit einem starken vierten

Mehr

Nichtraucherschutzgesetz in der österreichischen Gastronomie

Nichtraucherschutzgesetz in der österreichischen Gastronomie Nichtraucherschutzgesetz in der österreichischen Gastronomie Präsentation einer österreichweiten Umfrage zur Umsetzung des Nichtraucherschutzes unter den heimischen Gastronomiebetrieben aktuelle Themen

Mehr

VKB-Bank: Österreichs unabhängige Bank steht auf eigenen Beinen!

VKB-Bank: Österreichs unabhängige Bank steht auf eigenen Beinen! Jahresschluss-Pressekonferenz am 9. Jänner 2009 VKB-Bank: Österreichs unabhängige Bank steht auf eigenen Beinen! Die jahrzehntelange auf Sicherheit bedachte Geschäftspolitik wirkt sich aus: Die VKB- Bank

Mehr

der plan zum erfolg: Der PlanungsWorkshop.

der plan zum erfolg: Der PlanungsWorkshop. der plan zum erfolg: Der PlanungsWorkshop. Der Integrated Corporate Finance -Ansatz der Bank Austria. Der Markt für Unternehmensfinanzierungen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Galt vor wenigen

Mehr

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert

Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert Nr. 16/2010 19. August 2010 Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010: Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigert Gewinn (vor Steuern) trotz massiver Unwetterschäden um 11 Prozent auf

Mehr

Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus interna

Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus interna Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus interna Ihr persönlicher Experte Inhalt Vorwort... 7 Voraussetzungen... 9 Ausbildung... 10 Die Tätigkeit... 11 Reihenfolge der Planung... 12 Wer hilft

Mehr

«Die Post startet durch!»

«Die Post startet durch!» «Die Post startet durch!» Referat von Peter Hasler Verwaltungsratspräsident Medienapéro Bern, 22. Dezember 2010 ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 2 Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren

Mehr

Bilanz: Auswirkungen des Tabakgesetzes nach 6 Monaten

Bilanz: Auswirkungen des Tabakgesetzes nach 6 Monaten Bilanz: Auswirkungen des Tabakgesetzes nach 6 Monaten Präsentation einer österreichweiten Umfrage zur Umsetzung des Nichtraucherschutzes in den heimischen Gastronomiebetrieben Wien, 10. Jänner 2011 Ihre

Mehr

Hamburger Kreditbarometer

Hamburger Kreditbarometer Ergebnisse der Sonderbefragung zur Kreditversorgung im Rahmen der Handelskammer Konjunkturumfrage, 1. Quartal 2010 Der Aufwärtstrend in der Hamburger Wirtschaft hält insgesamt an, so das Ergebnis der Handelskammer

Mehr

BIG DATA - BIG OPPORTUNITIES

BIG DATA - BIG OPPORTUNITIES BIG DATA - BIG OPPORTUNITIES eday: 2014 Wien, 6. März 2014 EBA Executive Business Advice GmbH 1120 Wien, Am Euro Platz 2, Gebäude G Tel.: +43 1 71728 172 Email: office@eba-business.at www.eba-business.at

Mehr

EIF RSI. Förderungen für innovative Unternehmen Risk Sharing Instrument des Europäischen Investitionsfonds

EIF RSI. Förderungen für innovative Unternehmen Risk Sharing Instrument des Europäischen Investitionsfonds EIF RSI Förderungen für innovative Unternehmen Risk Sharing Instrument des Europäischen Investitionsfonds Mag. Susanne Götz- Hollweger, UniCredit Bank Austria AG, Export- und Investitionsfinanzierung Kooperation

Mehr

Menschen gestalten Erfolg

Menschen gestalten Erfolg Menschen gestalten Erfolg 2 Editorial Die m3 management consulting GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich einer anspruchsvollen Geschäftsethik verschrieben hat. Der konstruktive partnerschaftliche

Mehr

VKB-Bank: Solides Rekordwachstum und beste Kernkapitalquote

VKB-Bank: Solides Rekordwachstum und beste Kernkapitalquote VKB-Bank: Solides Rekordwachstum und beste Kernkapitalquote Das Thema Sicherheit hat in der VKB-Bank Tradition. Kunden der VKB-Bank wissen diese Sicherheit zu schätzen. Die starke Eigenmittelbasis der

Mehr

Bringing Customers and Companies Together Like Never Before. Dr. Marc Klose Principal Solution Consultant Aspect

Bringing Customers and Companies Together Like Never Before. Dr. Marc Klose Principal Solution Consultant Aspect Bringing Customers and Companies Together Like Never Before Dr. Marc Klose Principal Solution Consultant Aspect 1 Aspect ist der größte Hersteller mit der reichsten Erfahrung, der sich ausschließlich auf

Mehr

Company profile Environmental Technology Network Danube Region (ETNDR) German version below. Evtim Stefanov / Executive director

Company profile Environmental Technology Network Danube Region (ETNDR) German version below. Evtim Stefanov / Executive director Company profile Environmental Technology Network Danube Region (ETNDR) German version below Company name Contact person / position Agency for regional development and business center Vidin Evtim Stefanov

Mehr

CITIES NEXT GENERATION. Future Energy Forum 2016 in der Wissenschaftsstadt Aachen. Ideas. Networks. Solutions. Einladung zum

CITIES NEXT GENERATION. Future Energy Forum 2016 in der Wissenschaftsstadt Aachen. Ideas. Networks. Solutions. Einladung zum NEXT GENERATION CITIES Ideas. Networks. Solutions. Einladung zum Future Energy Forum 2016 in der Wissenschaftsstadt Aachen 22. April 2016 RWTH Aachen Wüllnerstraße 2 www.futureenergyforum.de Themen Stadtentwicklung

Mehr

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG

SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG SEIT 1. JANUAR 2016 STEUERERMÄSSIGUNG FÜR F&E-TÄTIGKEIT ANSTELLE DER AUFGEHOBENEN TECHNOLOGISCHEN STEUERERMÄSSIGUNG Tax Alert Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Januar 2016 trat das Gesetz vom 25. September

Mehr

Die digitale Verwaltung - Herausforderung für Staat und Wirtschaft

Die digitale Verwaltung - Herausforderung für Staat und Wirtschaft Die digitale Verwaltung - Herausforderung für Staat und Wirtschaft Günter Junk Vice President, Geschäftsführer Cisco Systems GmbH 000907.Berlin 1999, Cisco Systems, Inc. 1 Treibende Kräfte 000907.Berlin

Mehr

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG

Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis II. Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 96/71/EG Slowakei I. Wichtiger rechtlicher Hinweis Mit diesem Dateiblatt soll ein allgemeiner Abriss der hauptsächlichen materiellrechtlichen Bestimmungen gegeben werden, die für die gemäß den Rechtsvorschriften

Mehr

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005

INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 INVESTORENINFORMATION 24. November 2005 Wiener Städtische Konzern von Jänner bis September 2005 (nach IFRS)*: Starke Steigerung des Konzerngewinns (vor Steuern) auf rd. 188 Mio. Euro Gewinn-Ziel (vor Steuern)

Mehr

UNTERNEHMENS- PORTRÄT

UNTERNEHMENS- PORTRÄT UNTERNEHMENS- PORTRÄT WHO WE ARE 70,000 MITARBEITER WELTWEIT A GLOBAL POWERHOUSE IN BUSINESS AND IT TRANSFORMATION $11.7B JAHRESUMSATZ 50+ JAHRE INNOVATION 100+ ALLIANZEN MIT NAMHAFTEN PARTNERN September

Mehr

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2007/2008

Hauptversammlung Geschäftsjahr 2007/2008 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2007/2008 Harald J. Joos, Vorstandsvorsitzender Düsseldorf, 3. März 2009 2 Agenda Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2007/2008 Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2007/2008

Mehr

Erste Group Bank AG. Wir bieten Finanzprodukte für die Realwirtschaft im östlichen Teil der EU. Juli 15

Erste Group Bank AG. Wir bieten Finanzprodukte für die Realwirtschaft im östlichen Teil der EU. Juli 15 Erste Group Bank AG Wir bieten Finanzprodukte für die Realwirtschaft im östlichen Teil der EU Juli 15 Erste Group auf einen Blick Kundenorientiertes Geschäft im östlichen Teil der EU Gegründet 1819 als

Mehr

Energiewende-Barometer NRW 2015 Ergebnisse einer Unternehmensbefragung

Energiewende-Barometer NRW 2015 Ergebnisse einer Unternehmensbefragung Energiewende-Barometer NRW 2015 Ergebnisse einer Unternehmensbefragung S. 2 Einleitung... S. 3 Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit... S. 5 Versorgungssicherheit und Energiepreise... S. 6 Gestaltung

Mehr

Der gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet

Der gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet Der gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet Ansprache von Klaus Zumwinkel Präsident, Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA), Bonn Vorstandsvorsitzender, Deutsche Post World Net anlässlich der Verleihung

Mehr

Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD

Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD OTS0100 5 WI 1031 UCR0001 WB Mi, 03.Okt 2012 Banken/Finanzen/Unternehmen/Europa/Kredite Erste RSI-Garantievereinbarung in Europa zur Unterstützung innovativer Unternehmen in Österreich - BILD BILD zu OTS

Mehr

SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ)

SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ) SLOWAKEI: GESETZ ÜBER ANZEIGE DER GESE- LLSCHAFTLICH GEFÄHRLICHEN TÄTIGKEIT (WHISTLEBLOWER-GESETZ) Am 1. Januar 2015 trat das Gesetz Nr. 307/2014 Slg., über einige mit der Anzeige der gesellschaftsgefährlichen

Mehr

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012

Tätigkeitsübersicht. KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 2011 Tätigkeitsübersicht KDP-DATEV, družstvo 01.02.2012 TÄTIGKEITSÜBERSICHT 2011 Die Genossenschaft KDP-DATEV, družstvo setzte im Jahr 2011 jene Aktivitäten fort, die die Vermarktung von interessanten

Mehr

AAI-Schulungsangebote im zweiten Halbjahr 2015. Alle Terminoptionen im Überblick

AAI-Schulungsangebote im zweiten Halbjahr 2015. Alle Terminoptionen im Überblick AAI-Schulungsangebote im zweiten Halbjahr 2015 Wir freuen uns, Ihnen anbei unsere Schulungsangebote für Luftfahrt/zuliefer/unternehmen im zweiten Halbjahr 2015 übermitteln zu können, die Deadline für Voranmeldungen

Mehr

Eine kurze Unternehmensvorstellung

Eine kurze Unternehmensvorstellung Die Service24Direct GmbH Eine kurze Unternehmensvorstellung Die Service24Direct GmbH Die Service24Direct GmbH ist ein im Jahre 2009 gegründetes Call Center und Teil einer großen Unternehmensgruppe. Das

Mehr

Seminar Internationaler Vergleich von B2B E-Commerce in ausgewählten Branchen. Die Textilindustrie in Spanien. Sebastian Brandt Juli 2004

Seminar Internationaler Vergleich von B2B E-Commerce in ausgewählten Branchen. Die Textilindustrie in Spanien. Sebastian Brandt Juli 2004 Seminar Internationaler Vergleich von B2B E-Commerce in ausgewählten Branchen Sebastian Brandt Juli 2004 Branchenstruktur Spaniens Textilindustrie - ein inhaltlicher Überblick Zukünftige Herausforderungen

Mehr

bereit zum Abflug? Sind Ihre Talente

bereit zum Abflug? Sind Ihre Talente Sind Ihre Talente bereit zum Abflug? Die Weltwirtschaft wächst wieder und konfrontiert die globalen Unternehmen mit einem Exodus der Talente. 2013 und 2014 kommt das Wachstum in Schwung die Arbeitsmärkte

Mehr

Das Potenzial von VoIP nutzen. Herzlich willkommen. ACP Gruppe. Hannes Passegger. 2008 ACP Gruppe Seite 1

Das Potenzial von VoIP nutzen. Herzlich willkommen. ACP Gruppe. Hannes Passegger. 2008 ACP Gruppe Seite 1 Das Potenzial von Vo nutzen Herzlich willkommen ACP Gruppe Hannes Passegger 2008 ACP Gruppe Seite 1 Vo ist kein Dogma, sondern die logische Konsequenz einer konvergierenden Welt. Festnetzanschlüsse Entwicklung

Mehr

7. Mainzer Immobilienmesse am Samstag, 31.10.2009, 10 bis 17 Uhr im Hyatt Regency Hotel, Mainz

7. Mainzer Immobilienmesse am Samstag, 31.10.2009, 10 bis 17 Uhr im Hyatt Regency Hotel, Mainz IVD-Immobilientag Rheinland-Pfalz am Freitag, 30.10.2009, 10 bis 18 Uhr im Hyatt Regency Hotel, Mainz 7. Mainzer Immobilienmesse am Samstag, 31.10.2009, 10 bis 17 Uhr im Hyatt Regency Hotel, Mainz Grußwort

Mehr

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady

Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady 11/2009 Skorumpovaná medicína a kolaborujúce úrady ako sú podvádzaní pacienti a spotrebitelia Regina Nowack (preklad z nemčiny ďurino, február 2010, www.auria.sk/blog) Zhrnutie Neexistuje žiaden zločin,

Mehr

Digitaler Markt in der Europäischen Union

Digitaler Markt in der Europäischen Union Digitaler Markt in der Europäischen Union Beschluss des Bundesfachausschusses Europapolitik der CDU Deutschlands unter der Leitung von Elmar Brok MdEP vom 24. 02. 2016 Ein einheitlicher Rechtsrahmen für

Mehr

ECM, Input/Output Solutions. CeBIT. 14. 18. März 2016 Hannover Germany. cebit.de. Global Event for Digital Business

ECM, Input/Output Solutions. CeBIT. 14. 18. März 2016 Hannover Germany. cebit.de. Global Event for Digital Business ECM, Input/Output Solutions CeBIT 14. 18. März 2016 Hannover Germany cebit.de Global Event for Digital Business CeBIT 2016 - Global Event for Digital Business 2 Die CeBIT bietet Entscheidern aus internationalen

Mehr

Swiss Life mit Prämieneinnahmen von CHF 13,0 Milliarden und weiteren operativen Fortschritten in den ersten neun Monaten 2011

Swiss Life mit Prämieneinnahmen von CHF 13,0 Milliarden und weiteren operativen Fortschritten in den ersten neun Monaten 2011 Zürich, 15. November 2011 3. Quartal 2011 Swiss Life mit Prämieneinnahmen von CHF 13,0 Milliarden und weiteren operativen Fortschritten in den ersten neun Monaten 2011 Swiss Life verzeichnete per 30. September

Mehr

Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek

Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek Member of the Board of Management, Finance and Organization Economic development of key sales regions 2007 to [GDP in % compared with previous year] USA

Mehr

mehr rausholen: RatingBeratung für Unternehmen.

mehr rausholen: RatingBeratung für Unternehmen. mehr rausholen: RatingBeratung für Unternehmen. Der Integrated Corporate Finance -Ansatz der Bank Austria. Der Markt für Unternehmensfinanzierungen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Galt

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen

Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen Statuten Die Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen, nachfolgend SGVC genannt, stellt einen nicht kommerziell

Mehr

Inhalt April 2013. Quentia Mitarbeiter unter den KYOCERA Top 10 Technikern. Seite 5. Seite 3. Neue Businesspartnerschaft mit Samsung

Inhalt April 2013. Quentia Mitarbeiter unter den KYOCERA Top 10 Technikern. Seite 5. Seite 3. Neue Businesspartnerschaft mit Samsung Inhalt April 2013 Seite 2 Quentia Mitarbeiter unter den KYOCERA Top 10 Technikern Seite 3 Neue Businesspartnerschaft mit Samsung Seite 5 Dehner: Erfolgreiche Druckerkonzepte für Europas Gartencenter Nr.

Mehr

Das Netzwerk für Finanzmanager

Das Netzwerk für Finanzmanager FORUM FINANZEN Das österreichische Mitglied der IAFEI International Association of Financial Executives Institutes der IGTA International Group of Treasury Associations und der EACT European Association

Mehr

Actebis Network: more4more Synergien auf allen Ebenen.

Actebis Network: more4more Synergien auf allen Ebenen. Actebis Network: more4more Synergien auf allen Ebenen. Unter dem Motto Gemeinsam sind wir stark! wurde vor nunmehr 15 Monaten das Actebis Network aus der Taufe gehoben. Aus einem ursprünglich losen Verbund

Mehr

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Fachkräftepotenzial

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Fachkräftepotenzial Dr. Sabine Teubner-Schoebel, 12.04.2011 BildrahmenBild einfügen: Menüreiter: Bild/Logo einfügen > Bild für Titelfolie auswählen Logo für die Besonderen Dienststellen und RDn: Menüreiter: Bild/Logo einfügen

Mehr

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Erfolgsgeschichte geht weiter Die Erfolgsgeschichte geht weiter Osys und UMB gehen den gemeinsamen Weg Gemeinsam erfolgreich sein Während den vergangenen zwei Jahren ist es uns gelungen, mit unserem Team organisch von 100 auf 140 kompetente

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

Sparkassen Immobilien AG Eine Anlage fürs Leben. Zwischenbericht zum 31.03.2006

Sparkassen Immobilien AG Eine Anlage fürs Leben. Zwischenbericht zum 31.03.2006 Sparkassen Immobilien AG Eine Anlage fürs Leben Zwischenbericht zum 31.03.2006 Zwischenbericht zum 31.03.2006 Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Aktionäre und Investoren! Die Sparkassen Immobilien

Mehr

PRESSEMITTEILUNG. Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. 20. Mai 2010. Die Versicherung auf Ihrer Seite.

PRESSEMITTEILUNG. Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. 20. Mai 2010. Die Versicherung auf Ihrer Seite. PRESSEMITTEILUNG BILANZ 2009 20. Mai 2010 Stabilität und Erfolg in schwierigen Zeiten. Die Versicherung auf Ihrer Seite. Ihre Gesprächspartner: Dr. Othmar Ederer Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes

Mehr

Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung. Betriebliche Weiterbildung von Beschäftigten

Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung. Betriebliche Weiterbildung von Beschäftigten Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung Betriebliche Weiterbildung von Beschäftigten Strukturwandel schreitet voran: Verschiebung von produktionsnahen hin zu wissensbasierten Tätigkeiten Veränderung der

Mehr