Projekt Lístok do Berlína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Projekt Lístok do Berlína"

Transkript

1 s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor OPS/OSO: Mgr. Anna Burdová Kontakt na autora: Názov OPS/OSO: Rok vytvorenia OPS/OSO: Odborné stanovisko vypracoval: Spojená škola D. Tatarku 4666/7 Poprad Projekt Lístok do Berlína 2015 XVI. kolo výzvy Mgr. Andrea Chybová Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou. Táto osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe bola vytvorená z prostriedkov národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

3 Kľúčové slová Nemecký jazyk. Projekt. Lístok do Berlína. Interaktivita. Anotácia Vo svojej práci Projekt Lístok do Berlína chcem predstaviť svoju pedagogickú skúsenosť s projektom Lístok do Berlína. Ide o vzdelávací materiál, ktorý obsahovo predstavuje žiakom aktuálny obraz Nemecka, jeho spoločenských a kultúrnych reálií. Čo sa týka formy, ide o moderné interaktívne materiály, po jazykovej stránke umožňuje tento projekt zlepšenie všetkých komunikačných kompetencií a zručností žiakov v nemeckom jazyku. V práci predstavujem ukážky vyučovacích hodín, vlastný metodický postup a skúsenosti s týmto projektom, ktorý som realizovala na gymnáziu, resp. v prvom ročníku bilingválneho oddelenia. Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka (57/2010 KV) (160/2010-KV) (230/2010 KV)

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČASŤ Interaktivita Moderné vyučovacie metódy a IKT Motivácia heslo doby PRAKTICKÁ ČASŤ Intro naši kandidáti Zugspitze Mníchov Münster Weimar Berlín I Berlín II ZÁVER ZOZNAM PRÍLOH... 33

5 ÚVOD Vo svojej práci Projekt Lístok do Berlína chcem predstaviť svoju pedagogickú skúsenosť a odporúčania pre pedagogickú prax pri využití edukatívneho materiálu Lístok do Berlína, ktorý som použila na vyučovaní nemeckého jazyka na gymnáziu, resp. jeho bilingválnom oddelení. Na tejto strednej škole majú žiaci v prvom ročníku 20 vyučovacích hodín nemčiny do týždňa. Blok 4 vyučovacích hodín denne vyžaduje striedanie foriem a obsahov, hľadanie sviežich podnetov, obmenu produktívnych a reproduktívnych činností, pričom sa musia rešpektovať psychohygienické zásady, aby boli optimalizované pracovné podmienky pre žiakov V takomto špecifickom rámci vzniká potreba oveľa väčšieho využitia a nasadenia rôznych nových, moderných metód, variovania didaktických postupov a tvorby dodatkových vyučovacích materiálov, ktorých cieľom nie je len samoúčelné oživenie a spestrenie vyučovania, ale predovšetkým precvičenie, prehĺbenie, upevnenie vedomostí a vzájomné prepojenie jednotlivých aktivít. Projekt Lístok do Berlína je edukatívny materiál, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Deutsche Welle (Nemecký televízny vysielač) a Goetheho inštitútom (Nemecký kultúrny inštitút), s podporou Ministerstva zahraničných vecí SRN. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk. Celý projekt je voľne dostupný na stránkach obidvoch inštitúcií. Ide o súbor 19 krátkych videí spolu s prídavnými materiálmi, ktoré sú didakticky spracované - interaktívne cvičenia, množstvo úloh v PDF formáte, manuskripty aj glosáre, ktoré sú zadarmo k stiahnutiu. Materiály, ktoré sú k dispozícii k jednotlivým kapitolám, sú veľmi rozmanité a učiteľ má možnosť ich použiť hotové ako celok. Ja som nimi inšpirovala a predstavujem vlastný postup v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu pre vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole. Jednotlivé videá je možné využiť aj samostatne s tým, že učiteľ si prispôsobí výber vlastným potrebám a cieľom vyučovania. Jeho výhodou je aj skutočnosť, že hoci je materiál určený pre tých, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk, nie je postavený ako jazykový kurz s progresívnou výstavbou. Významným aspektom je jeho interkultúrny rozmer, ktorý zodpovedá najnovším trendom, resp. didaktickým konceptom vo vyučovaní cudzích jazykov. Témy zodpovedajú kurikulárnym požiadavkám a okruhom zo štátneho vzdelávacieho programu pre nemecký jazyk. Cieľová skupina, ktorej je táto práca určená, sú vyučujúci nemeckého jazyka na stredných školách všetkých typov, ktorých žiaci dokážu komunikovať v nemeckom jazyku na úrovni B1. Tento materiál však dávam do pozornosti predovšetkým učiteľom na stredných školách vyučujúcich v triedach s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. V tejto skupine sa predpokladá zvýšený záujem o nemecký jazyk a materiál, ktorý tu predstavujem, rozširuje jednak jazykové znalosti a zároveň obohacuje žiakov o poznatky o Nemecku ponúka živý, atraktívny ale predovšetkým aktuálny obraz krajiny, ľudí a života v nej. Aktuálnosť je výrazným prvkom, ktorý nemôže priniesť žiadna učebnica a môže okrem iného výrazne obohatiť vyučovanie so zvýšeným počtom hodín nemeckého jazyka. Tento materiál je použiteľný 5

6 aj v triede so štandardným počtom hodín, v ktorej je nemčina vyučovaná ako druhý cudzí jazyk a moja skúsenosť je taká, že žiakov projekt - videá a úlohy k nim zaujali. Podmienkou na realizáciu tohto projektu je materiálne vybavenie triedy interaktívnou tabuľou, pripojením na internet a zvukové zaradenie, čo sa týka učiteľských kompetencií, učiteľ má byť priemerne zdatný v práci s týmito novými technológiami. 6

7 1 TEORETICKÁ ČASŤ Vo svete, v ktorom nové informačno-komunikačné technológie (IKT) prinášajú až domov informácie z celého sveta a surfovanie vo virtuálnych svetoch patrí čoraz viac ku každodenným skúsenostiam, vo svete v ktorom mobilita, flexibilita a globalizácia patria k ústredným pojmom v súvislosti tak s prácou ako aj s voľným časom, vo svete, v ktorom je čoraz viac ľudí - dobrovoľne alebo z prinútenia - na cestách po svete, vznikajú situácie stretu s neznámym a rastie nebezpečenstvo nedorozumenia, tvorby predsudkov, xenofóbie a kultúrneho šoku, ktorý sa z toho môže vyvinúť. Pri tomto vývoji sa znalosť cudzieho jazyka čoraz viac stáva neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych techník svetoobčana. Vyučovaniu cudzieho jazyka tak pribúda nová úloha. Učiacich sa naučiť nielen fungovanie v cudzom jazyku, ale pripraviť ich na interkultúrne kontakty, akceptovanie ľudskej rôznorodosti, pomocou jazyka objavovať novú kultúru a vlastnú vidieť novými očami. To vyžaduje rozvoj nových kľúčových kompetencií a stratégií na zvládnutie ťažkostí pri interkultúrnych stretoch. V tejto súvislosti je dôležité sa zaoberať aj sociokultúrnymi zvláštnosťami cieľového jazyka špecifické kultúrne témy, tabu, kultúrnošpecifické jazykové a nejazykové spôsoby správania na pozadí vlastného sociokultúrneho razenia. K tomu pristupujú ešte neustále sa meniace predstavy a fantázie človeka o neznámom svete, ktoré sú často výrazne podmienené skúsenosťami s vlastnou kultúrou. (Bausch, 2007, str. 232). V tomto kontexte je veľmi dôležité predkladať žiakom materiály a úlohy, ktoré túto interkultúrnu dimenziu v sebe obsahujú a celý koncept projektu Lístok do Berlína túto myšlienku naplňuje. Balík 19 videí predstavuje Nemecko, tak ako ho vidia dnešní návštevníci. Nie je to ale statický obraz krajiny, kde sa žiakovi servírujú obrazy, informácie, fakty a zaujímavosti z geografie, dejín, kultúry a ďalších vybraných oblastí života. Ide o súťažnú reality-show, čo je veľmi obľúbený a v súčasnosti preferovaný formát. Dve skupiny mladých ľudí - cudzincov cestujú po celom Nemecku a plnia pri tom množstvo najrozmanitejších úloh, zbierajú body, čo vnáša do celého konceptu dynamiku, dobrodružstvo, prvky napätia a autentickosť. Skutočnosť, že účastníci sú cudzinci, prispieva k tomu, že žiaci sa s nimi ľahko identifikujú a majú možnosť vnímať navštívené miesta ako ich ozajstní návštevníci. Sú to mladí ľudia z najrozličnejších kútov zeme Austrália, Rusko, Nórsko, Egypt, Španielsko a Kamerun. 1.1 Interaktivita Učiť moderne v súčasnosti znamená učiť s využitím IKT. Základným predpokladom pre realizáciu Ticket nach Berlin Lístok do Berlína vo vyučovaní je vybavenie triedy IKT, ale v neposlednom rade osobnosť učiteľa, jeho ochota a kompetentnosť pripraviť takéto vyučovanie. Kombinácia textu, obrazu, zvuku a pohybu pôsobí na viac zmyslov, preto má pri učení vyššiu účinnosť. To je dôvod, prečo sa stále viac využívajú multimediálne pomôcky. Vývoj technológií však kladie na využívané nástroje stále vyššie nároky. V súčasnosti je preferovaným kvalitatívnym parametrom interaktívnosť - zapojenie žiakov do vyučovania. 7

8 Podľa Bobota je možné interaktívnosť vo vyučovaní dosiahnuť rôznymi spôsobmi a v pedagogickej praxi existuje mnoho foriem a metód, ktoré učitelia vyžívajú. Moderné vyučovanie nie je synonymom pre vyučovanie s použitím IKT, netreba to preceňovať, avšak IKT v interaktívne vedených hodinách sú jedným z možných a účinných prostriedkov, ktoré dokážu učiteľom pomôcť zaujať a aktivizovať žiakov. Je na učiteľovi, aby našiel rozumnú mieru ich využitia. Interaktívne vyučovanie okrem zapojenia žiaka do vyučovania zvyšuje jeho motiváciu, umožňuje pracovať metódou pokusu a omylu, podporuje kreativitu a fantáziu, poskytuje okamžitú spätnú väzbu. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 16) Interaktívnosť pokladáme (spolu s názornosťou) za najvýznamnejší dôsledok včlenenia IKT do procesu edukácie. Významne pomáha rozvoju konštruktivistického vzdelávania, kde žiak sám dospieva k poznaniu. Bez IKT by to nebolo možné, alebo nie až v takej miere. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 18). 1.2 Moderné vyučovacie metódy a IKT Dnešní žiaci vnímajú IKT, resp. digitálne technológie ako bežnú súčasť svojho života. Berú počítač ako integrálnu súčasť doby už od útleho veku. Treba ich naučiť, že počítač je okrem hrania sa počítačových hier aj prostriedkom na objavovanie, skúmanie a tvorbu, je účinným nástrojom pre vzdelanie, a to nielen počas školskej dochádzky, ale i ďalej v živote v celoživotnom vzdelávaní. Je úlohou školy, aby ich to naučila. Podľa Bobota kreatívny učiteľ, ktorý nevyužíva digitálne technológie, prichádza o výhody, ktoré mu IKT dokážu poskytnúť, či už v príprave na hodinu, na hodine alebo po hodine. Medzi najvýznamnejšie prednosti patrí motivácia. IKT nepredstavujú pre žiaka žiadnu bariéru, ktorú musí pri učení prekonávať. Tvoria súčasť jeho života, uvedomuje si, že ich neznalosť ho diskvalifikuje v očiach rovesníkov. To isté však platí aj pre učiteľa. Ďalším plusom je individualizácia. Digitálne technológie umožňujú žiakom prejaviť svoje individuálne schopnosti. Každý žiak môže mať svoje zadanie, postupovať individuálnym tempom alebo zvolenými prostriedkami. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 29) K ďalším pozitívam patria objektívnosť a názornosť - súčasné školské technológie ponúkajú dvojdimenzionálnu názornosť. Jej budúcnosť vo forme trojdimenzionálneho virtuálneho zobrazovania reality ešte len očakávame a bude revolúciou vo vzdelávaní. Bobot oceňuje aj možnosť spätnej väzby. Okamžité a objektívne vyhodnotenie znalostí žiakov s možnosťou ukladania ich výsledkov aj s ďalšími nástrojmi, ktoré učiteľovi názorne zobrazia, s čím žiaci mali najväčšie problémy a k čomu sa treba vrátiť, je nevyhnutným prínosom IKT vo vzdelávaní. Zber, spracovanie a prezentácia informácií a diagnostika znalostí žiakov digitálnymi technológiami šetria učiteľov čas a energiu pri príprave aj realizácii vyučovania. Na druhej strane majú aj kontraproduktívny účinok. Snaha o ich maximálne využitie spojená s variabilitou riešení často vyústi do stavu, že prípravou jednej vyučovacej hodiny učiteľ strávi dlhý čas, ktorý však s ohľadom na možné opakované použitie môže byť časom, ktorý bol nakoniec využitý efektívne. 8

9 Ďalšou prednosťou pri využívaní digitálnych technológií je podľa autora aktivizácia. Umožňuje žiakovi zapojiť sa do učenia praktickou alebo teoretickou činnosťou, vedie ho ku kreativite, objavovaniu, riešeniu problémov, využívaniu teoretických poznatkov v reálnych situáciách a zodpovednosti za učenie sa. Rozvíja kognitívne myslenie, afektívne vlastnosti a psychomotorické zručnosti. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 18). 1.3 Motivácia heslo doby Zásada motivácie vyjadruje požiadavku, aby vedomosti a zručnosti žiakov boli výsledkom ich vlastného premýšľania, ich aktívnej činnosti riadenej učiteľom, čo vyplýva aj z nasledujúcich výrokov: Najcennejšie sú tie poznatky, ktoré získa žiak vlastnou prácou a vlastným úsilím. Najlepší spôsob, ako sa učiť, je niečo robiť, najhorší spôsob, ako učiť, je rozprávať. Všetky moderné koncepcie vyučovacieho procesu sa zhodujú v tom, že žiak musí byť vo vyučovacom procese motivovaný a aktívny, že je nevyhnutné odstrániť pasivitu žiakov, typickú pre tradičné vyučovanie, v ktorom žiak hlavne dával pozor, počúval a písal, čo mu hovorí učiteľ, napodobňoval učiteľa a pracoval podľa jeho vzoru. Treba dosiahnuť, aby žiak poznatky hľadal, objavoval samostatnou, aktívnou, uvedomelou a tvorivou učebno-poznávacou činnosťou, pri riadiacej a usmerňujúcej úlohe učiteľa. Prvým predpokladom na dosiahnutie tejto požiadavky je motivácia žiakov. (Turek, 2008, s. 163). Mnoho vyučujúcich nielen nemeckého jazyka ale aj ostatných predmetov je každodenne konfrontovaných s nezáujmom, neochotou žiakov aktívne pracovať na hodinách v škole. Tento jav je veľmi frustrujúci a vedie k vyčerpaniu, rezignácii alebo vyhoreniu učiteľa, na strane žiaka smeruje do bludného kruhu - ďalšiemu prehĺbeniu nezáujmu až k ignorovaniu procesu vzdelávania, resp. učiteľa. Zaujať žiakov pri rešpektovaní kurikulárnych požiadaviek je práve úloha učiteľa. Tradičný učiteľ to môže vnímať len ako pracovnú povinnosť spojenú s množstvom práce a neistým výsledkom. Pre aktívneho sa otvára kreatívny priestor. Tradiční škola se zaměřuje na učivo, moderní na žáka. V tradiční škole převládají slova učitele, v moderní činnosti žáka. V tradiční škole se předávají informace, v moderní kompetence. Tradiční učitel si plní povinnosti, moderní s nadšením realizuje nové nápady. Tradiční učitel si dělá na svém, moderní komunikuje s kolegy. Tradiční učitel něco vyžaduje, moderní vychází vstříc. Tradiční učitel sází na jistotu, moderní hledá. Jednou z ciest na podporu motivácie je využívanie materiálov, ktoré majú potenciál zaujať žiakov svojou formou aj obsahom. Tomu zodpovedá prezentovaný projekt Lístok do Berlína. Využitie mediálneho formátu reality-show na vyučovaní je veľmi atraktívne, jeho devízou je autentickosť, zábavný rámec so vzdelávacími obsahmi, využitie videa s jeho benefitmi pre proces vyučovania, využitie IKT a interaktívne zadania. Ďalším kritériom bol didaktický a praktický aspekt. Pre vyučovanie sa ukázali krátke, asi päťminútové videá, ktoré projekt Ticket nach Berlin ponúkal, ako veľmi vhodné. Boli dynamické, obsahovo a informačne naplnené. 9

10 Häufig wird ein nur kurzes, vielleicht ein dreiminütiges Zeigen von Filmen oder Filmausschnitten propagiert. Die kann bereits für stundenfüllende sprachanalytische bis imaginativ-kreative Aufgabenstellungen reichen, die in Vor dem Sehen -, - Während des Sehens - und Nach dem Sehen - zu verorten sind. Insbesondere der normale Spielfilm erweist sich somit als problematisch. Er benötigt nicht nur sehr viel Unterrichtszeit. Es gilt auch Ermüdung und Frustrationen seitens der Lernenden vorzubeugen. (Bausch, 2007 s. 425) Celý materiál Lístok do Berlína som označila ako projekt, tak ako sa o ňom vyjadrili aj autori. Podľa wikipédie je projekt časovo a vecne ohraničená úloha, ktorá sa realizuje interdisciplinárne. Projekt je jednorazový proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa realizuje, aby sa dosiahol cieľ. Nejde tu o projektovú metódu v didaktickom zmysle a projekt ako produkt tejto učebnej metódy. 10

11 2 PRAKTICKÁ ČASŤ Projekt Lístok do Berlína (Ticket nach Berlin) má modernú formu reality show s edukatívnym obsahom, v atraktívnom formáte, ktorý je otvorený, aktuálny, podnetný a zároveň sa približuje svetu a záujmom mladého človeka. Obrázok 1 Titulný list Prameň: Deutsche Welle Je to dobrodružná súťaž dvoch trojčlenných medzinárodných tímov formou reality show, ktorá sa reálne uskutočnila. Od konca roku 2013 a v priebehu nasledujúceho roku 2014 sa postupne uverejňovali jednotlivé časti súťaže na stránkach Goetheho inštitútu (GI) a Deutsche Welle (DW). Ja som k týmto materiálom siahla v čase, keď už boli všetky časti aj so záverom kompletne zverejnené. Členovia obidvoch tímov pochádzajú z rôznych krajín celého sveta. Na to, aby sa mohli stať účastníkmi tejto súťaže museli vyhrať konkurz. Je to 6 mladých študentov, ktorí medzi sebou súťažia v dvoch tímoch. Cestujú po mnohých známych aj menej známych miestach Nemecka. Ako cudzinci a zároveň súťažiaci sa v rámci rôznych úloh zoznamujú s novými ľuďmi a miestami. Za splnené úlohy získavajú body lístky do Berlína. Tím, ktorý získava viac bodov, vyhráva. Severný tím Team Nord štartuje pri Severnom mori, južný tím Team Süd v Alpách. Cieľom je hlavné mesto Berlín. V súťaži ide o rôzne športové, úlohy súvisiace s krajinou, jej kultúrou a tradíciami, testy zručností alebo šikovnosti alebo zadania súvisiace so životným štýlom a modernými spoločenskými javmi v Nemecku, ale aj problémami, resp. ich riešeniami. Riešenie úloh vyžaduje od súťažiacich nasadenie, tímového ducha 11

12 a odvahu. Všetci účastníci ovládajú nemčinu na veľmi dobrej úrovni ale nie dokonale, čo je takisto podľa mňa plusom pri identifikácii sa žiakov so súťažiacimi. Súperiace tímy sa stretávajú so zaujímavými ľuďmi a zoznamujú sa s otvoreným, pestrým, kultúrne rozmanitým Nemeckom. Takouto formou sa žiakom predstavuje krajina cieľového jazyka ako otvorená, mnohotvárna, moderná a veľmi inšpirujúca krajina. Žiaci sa zoznamujú s krajinou a získavajú chuť spoznať Nemecko, čo je veľmi dôležitý moment, ktorý podporuje vnútornú motiváciu žiaka učiť sa nemecký jazyk. Didaktické materiály, s ktorými žiaci pracovali, boli zamerané na osvojovanie si nemčiny ako cudzieho jazyka. Žiaci sa mohli ľahko identifikovať so súťažiacimi a s ich úlohami, zároveň si pritom precvičovali všetky komunikačné kompetencie. K dispozícii mali rôzne interaktívne cvičenia zamerané na fonetiku, gramatiku, syntax alebo lexiku. Súčasťou konceptu boli aj rôzne otvorené úlohy, ktoré rozvíjali viacero jazykových spôsobilostí nadviazať kontakt, vypočuť si a podať informácie, vyjadriť svoju schopnosť, názor, vôľu a mnoho ďalších. Otvorené úlohy sa zameriavali na svet mladých ľudí, ktorí sa učia jazyk a nabádali ich k tvorbe a vyjadrovaniu vlastných hodnotení a postojov. Témy a problémy, o ktorých sa v jednotlivých častiach hovorilo, slúžili na mojich hodinách ako východisko pre rozhovory a diskusie. Veľmi dôležitým aspektom bola skutočnosť, že forma veľmi prirodzene a nenútene podnietila žiakov k reakciám a k práci na úlohách. Materiály, ktoré sú k dispozícii na stránkach GI a DW k jednotlivým kapitolám, sú jednak interaktívne cvičenia a jednak materiály pre učiteľa v praktickom formáte PDF ako príručka s pokynmi a tipmi na použitie vo vyučovaní. Vyučujúci má možnosť si ich stiahnuť a použiť hotové ako celok alebo výberovo. Ja som nimi inšpirovala a predstavujem vlastný postup v súlade s cieľmi vyučovania nemeckého jazyka na našej škole. Jednotlivé videá, resp. jednotlivé časti sa dajú využiť aj samostatne s tým, že učiteľ si prispôsobí výber vlastným potrebám a cieľom. Autori projektu označili za cieľovú skupinu ľudí ovládajúcich nemecký jazyk na úrovni B1- B2. Ja som materiál použila v čase, keď už žiaci zhruba dosiahli úroveň B1 a môžem skonštatovať, že to zodpovedalo ich úrovni, občasný presah žiaci zvládli veľmi dobre. S projektom Lístok do Berlína som sa stretla, keď som hľadala kompaktný ucelený materiál na precvičenie a prehĺbenie učiva, ktorý by mal príťažlivú interaktívnu formu na úrovni B1 a viac. Pokiaľ mi je známe, na Slovensku nie je k dispozícii učebný materiál, resp. učebnica, ktorá by zodpovedala požiadavkám ŠVP našej školy (v rámci ročnej dotácie cca. 600 vyučovacích hodín v prvom ročníku sa dopracujeme k úrovni B1, v niektorých oblastiach s presahom na B2), ktorej integrálnou súčasť by bol k dispozícii materiál k interaktívnej tabuli na tejto úrovni jazyka. Domnievam sa, že podobnú potrebu takýchto materiálov majú aj ostatní vyučujúci nemeckého jazyka, ktorí vyučujú v triedach s rozšíreným vyučovaním nemčiny na úrovni B1 a vyššie. V tomto zmysle považujem materiál Lístok do Berlína za veľmi vhodný a vydarený. V nasledujúcej časti predstavujem výber niekoľkých vyučovacích hodín, ktoré som so žiakmi realizovala. Temer všetky materiály pre učiteľa som trochu adaptovala. 12

13 2.1 Intro Naši kandidáti Názov: Intro unsere Kandidaten Cieľ: vzbudiť záujem o tému, aktivizovať doterajšie poznatky o Nemecku. V oblasti rozvoja komunikačných zručností počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Ďalej sa rozvíjajú spôsobilosti - vyjadriť očakávanie a reagovať na to, vypočuť si a podať informácie. Žiak dokáže predstaviť seba a svoje záľuby. Z psychomotorických cieľov žiak sa vie orientovať na mape Nemecka. Témy ŠVP: Rodina a spoločnosť osobné údaje, Krajina, ktorej jazyk sa učím Materiál: pracovné listy, slepá mapa, atlasy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: vyučovací blok 2 vyučovacie hodiny Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach Štruktúra bloku: - vstup do témy - oboznámenie sa s projektom Lístok do Berlína, - práca s mapou a čítanie s porozumením, - oboznámenie sa s úlohami pred prezentáciou videa, - prezentácia videa, - interaktívne cvičenia a úlohy k videu, - práca s textovými vizitkami Steckbriefe, - záver. Postup a skúsenosť: Na úvod som žiakom predstavila projekt Lístok do Berlína stručne obsah a formu a zároveň som im oznámila, ako a kedy budeme s týmto materiálom pracovať. Plán bol pravidelne raz do týždňa jednu až dve vyučovacie hodiny (blok). Časovo som projekt zaradila skôr ku koncu vyučovania a koncu týždňa, kedy pozornosť a nasadenie žiakov klesala a potreba obmeny činností bola výraznejšia. Pri vyhodnocovaní projektu sa žiaci vyjadrili, že boli síce unavení, ale projekt znamenal pre väčšinu príjemnú zmenu. Prvou úlohou bolo dokresliť do slepej mapy miesta, pozri pracovný list v metodickej príručke na 6. strane, kde sa nachádzajú tieto mestá a miesta München, Hamburg, Stuttgart, Bechtheim, Offenbach, Bremen, Köln, Münster, Magdeburg, Potsdam, Wilhelmshafen, Pellworm, Greetsiel, Wittenberg, Weimar, Zugspitze a Niedergründau. Berlín už bol na mape vyznačený. Žiaci pracovali vo dvojiciach s atlasmi a slepými mapami. Pri zakresľovaní bodov do slepej mapy mohli žiaci využiť možnosť pokúsiť sa zakresliť tieto body na slepú mapu najprv bez toho, aby 13

14 použili atlas. Potom si to mohli skontrolovať s atlasom. Túto možnosť využili len máloktorí, zvyčajne to boli žiaci s rodinnými alebo pracovnými väzbami v Nemecku, bežní žiaci to vôbec nevedeli. My sme pracovali s nemeckými atlasmi Haak Weltatlas, ktoré máme v škole k dispozícii. Potom dostali papier s mapou, kde boli tieto body zaznamenané, pozri pracovný list v metodickej príručke na 4. strane a vo dvojiciach to skontrolovať. Tento papier mal byť zároveň akousi titulnou stranou pre všetky pracovné materiály, ktoré žiaci neskôr dostali a nosili si ich do školy v dohodnutý čas. Pokračovali sme čítaním s porozumením, pozri pracovný list v metodickej príručke na 5. strane. Išlo o individuálnu prácu s textom Zwei Teams, ein Ziel: Berlin!, ktorý obsahoval úvodné informácie o súťažnom rámci, jej účastníkoch a priebehu. Šesť mladých účastníkov sa vydalo na dobrodružnú show krížom po Nemecku. 11 dní spoznávali krajinu a ľudí, sprevádzaní kamerou. Záujem o účasť na súťaži prejavilo viac ako 300 mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa učia po nemecky a poslali o sebe video, ktoré sami natočili. 20 najlepších bolo pozvaných na casting do Bonnu. Účastníci mohli mať 18 až 28 rokov a museli preukázať znalosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B2. Žiaci mali prečítať text a zodpovedať niekoľko otázok: 1. Koľko bolo uchádzačov? 2. Koľko bolo tímov? 3. Kde jednotlivé tímy štartovali? 4. Čo musia tímy urobiť, aby zvíťazili? 5. Čo si myslíte, aké úlohy dostanú súťažiaci? Okrem poslednej otázky, ktorá už obracala pozornosť k ďalším činnostiam, to boli veľmi jednoduché otázky k textu, ktoré sme spoločne prešli a pokračovali ďalšou časťou a to prezentáciou videa. Spoločne celá skupina sme si pozreli prvé video, na ktorom sa formou audiovizuálnych vizitiek predstavili všetci šiesti účastníci. V tíme Nord sú Almudena zo Španielska, Nichole z Austrálie, Eric z Kamerunu, tím Süd tvoria Kristina z Ruska, Jonas z Nórska a Nasser z Egypta, teda pestrá vzorka z celého sveta. Severný tím štartuje na ostrove Pellworm v Severnom mori, južný tím v Alpách na vrchole Zugspitze. Po ukončení videa sme spoločne riešili všetky interaktívne úlohy, ktoré boli pod videom. Na úvod išlo o jednoduché priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung) fotiek súťažiacich a ich mien, odkiaľ pochádzali alebo úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test), ktoré ďalej dopĺňali informácie k osobám. Súčasťou balíka bolo aj cvičenie zamerané na vlastnosti osôb a na hľadanie protikladov (verschlossen offen, pessimistisch optimistisch, ernst lustig, unfreundlich nett, traurig glücklich a sachlich emotional). 14

15 Poslednú úlohu sme nerobili. Bolo to čítanie s porozumením. Autori projektu ponúkajú učiteľovi naozaj množstvo materiálov, ktoré aj sami variujú. V materiáloch pre učiteľa, ktoré sú na stiahnutie na internete, bola možnosť použiť na hodine hotový klasický text, pracovný list s úlohami na čítanie s porozumením. Ja som ho použila ešte v expozičnej časti. Poslednou šiestou úlohou v časti s interaktívnymi cvičeniami bol znovu ten istý text, ale úlohy už boli obmenené výber z odpovedí. Pri príprave som sa rozhodla pre tradičnú formu samostatnej práce s textom. Čítanie s porozumením je aktivita, kde je podľa môjho názoru oveľa vhodnejšia samostatná práca jednotlivca. Žiak postupuje individuálne podľa svojho tempa a každý používa vlastné stratégie pri práci s textom. Celkom pragmatickým dôvodom bola aj skutočnosť, že prezentovať celý text na tabuli, čítať a rolovať ho pre celú skupinu, by nebolo vhodné. Súčasťou každého dielu bola aj úloha na čítanie s porozumením v takejto podobe. Ako odporúčanie pre prax by som túto úlohu zadávala v tradičnej podobe alebo si žiaci urobia toto cvičenie za domácu úlohu. Väčšinu dielov z celého konceptu som realizovala tak, že celá skupina si spoločne pozrela video a spoločne sme potom riešili úlohy v interaktívnej časti. Ideálny prípad by nastal, ak by sme si video spoločne pozreli a potom žiaci samostatne pracovali na interaktívnych zadaniach na vlastnom technickom zariadení, to je aj podľa všetkého pôvodný úmysel autorov. V praktických podmienkach našej školy je to tak, že takto vybavenú učebňu má iná časť našej školy a nie vždy bola táto učebňa voľná. Odučila som tam takto dva takéto bloky, musím však skonštatovať, že aj spoločný postup mal dobrý priebeh. Hlavný rozdiel bol v rýchlosti, spoločne to pochopiteľne trvalo oveľa dlhšie. Samozrejme, že by sa to dalo realizovať aj tak, že od začiatku by každý žiak pracoval samostatne, podmienkou by bol ale naozaj výkonný internet, ktorý by dokázal sťahovať viacej súborov naraz, čo nie je realita našej školy, plus vybavenie slúchadlami, aby sa žiaci navzájom nerušili. Ako nevýhodu by som označila skutočnosť, že žiaci pracujú rozdielnym tempom a tí rýchli by už surfovali inde. Pri spoločnom postupe sa žiaci pri interaktívnej tabuli striedali, zvyčajne podľa vlastného záujmu. Úlohy neboli náročné. Na záver sme si ešte raz pozreli video a potom žiaci pracovali na zostavení profilov jednotlivých protagonistov (Steckbriefe der Protagonisten - Team Nord a Team Süd). Vychádzala som z didaktického materiálu pozri pracovné listy v metodickej príručke na stranách 7a 8, ale trochu som ho upravila. Doplnila som tam otázky: 1. Odkiaľ pochádzajú? 2. Znalosti nemčiny? 3. Ako charakterizujú seba samých? Vynechala som analýzu tímu a žiaci mali ešte doplniť vlastný profil. 15

16 Name Alter Land Deutschkenntnisse Wie ist er/sie? Was sagt er/ sie über Deutschland und die Deutschen? Welche Erwartungen hat er /sie an Ticket nach Berlin? Obrázok 2 Pracovný list Prameň: Deutsche Welle, upravené Riešenie: Jonas pochádza z Nórska, má 28 rokov. Po nemecky sa učí od roku Označuje sa za otvoreného a zvedavého. Do Nemecka chodí často, pozná Berlín a Hamburg. Chcel by poznať aj iné miesta. Kristina pochádza zo Sibíri v Rusku, je študentkou, po nemecky sa učí asi 10 rokov. Vie tancovať, charakterizuje sa ako kreatívna, optimistická a priateľská voči ľuďom. Nasser je Egypťan, žije v Káhire. Študuje germanistiku. Je pokojný, emocionálny, a ochotný pomáhať. Nichole je Austrálčanka, má 22 rokov, študuje právo a ekonómiu (BWL). Považuje sa za otvorenú a šťastnú, nemáva strach a rada komunikuje s ľuďmi. Eric je z Kamerunu, je študentom germanistiky a má 22 rokov. Almudena je Španielka z Barcelony, takisto študentka, označuje sa za milú a veselú. Vie variť a piecť. 2.2 Zugspitze Názov: Folge 1 Zugspitze Wo bitte geht es zur Wetterstation? Cieľ: rozvoj komunikačných zručností počúvanie s porozumením, žiak rozumie informáciám z oblasti predpovede počasia, ďalej ide o čítanie s porozumením. Žiak si rozvíja spôsobilosti dokáže vyjadriť svoj názor, argumentovať a presviedčať. 16

17 Materiál: pracovný list jazykové prostriedky na argumentáciu, text na čítanie s úlohami Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Sociálna forma: frontálne vyučovanie, individuálna práca, práca v dvoch skupinách Čas: 1 vyučovacia hodina Štruktúra: - vstup do témy, - prezentácia videa bez prerušenia, - práca s interaktívnymi cvičeniami 1-6, - príprava na diskusiu na tému Nové lyžiarske centrum šance a nebezpečenstvá pre naše mesto, - diskusia, - záver. Hneď v 1. časti zamieril južný tím (Team Süd) na atraktívne miesto Zugspitze. Nosnou témou tejto časti bolo počasie a klimatické zmeny. Hlavná aktivita žiakov bola účasť na diskusii. Úlohou Kristiny, Nassera a Jonasa bol nájsť v 4 novinách (FAZ, Bild, SZ a Garmischer) predpoveď počasia a podľa GPS vyjsť do cieľa tejto časti súťaže, na Zugspitze. Za splnenie úlohy mali dostať lístky do Berlína. Lístky boli vlastne víťazné body v tejto súťažnej show, za ktoré mali v cieli získať odmenu. Postup a skúsenosť: Na úvod sme urobili krátku retrospektívu faktov o južnom tíme, o ktorom sa žiaci dozvedeli v úvodnej časti Intro. Pracovali sme všetci spolu. V ďalšom kroku sme použili mapku, pozri pracovný list v metodickej príručke na 4. strane, kde žiaci mali povedať to, čo už vedeli o cieli tejto časti cesty, o Zugspitze. Žiaci mali poznatky o tomto najvyššom vrchole v Nemecku a vedeli ho správne umiestniť do Álp. 17

18 Obrázok 3 Mapa Po krátkom vstupe do témy sme si pozreli video, ktoré prerušenia. Žiaci si mohli robiť poznámky. Prameň: Deutsche Welle som najprv premietla bez Pokračovali sme spoločne riešením interaktívnych úloh zameraných na obsah videa. V 1. a 3. priraďovacom cvičení (Bild-Text-Zuordnung) išlo o precvičovanie novej slovnej zásoby, ktorá súvisela s videom. Druhé cvičenie (Lückentext) bolo zamerané na jazyk, na obsahovo správne použitie časových prísloviek (zuerst, dann, danach). Pre správne vyriešenie ďalších interaktívnych cvičení k videu bolo potrebné znova prehrať niektoré pasáže, tak aby sa žiaci skoncentrovali na detailné porozumenie faktov. Presná minutáž bola vyznačená v zadaní. Pri práci, kedy sme kombinovali, resp. preskakovali z interaktívnych cvičení k videu a späť, som postupovala tak, že video som stiahla zo stránok you tube (okrem iných výhod sa tieto videá dali stiahnuť oveľa rýchlejšie a pri pozeraní nesekali tak, ako na pôvodných stránkach DW a GI, čo bolo veľmi rušivé) a interaktívne úlohy sme mali otvorené na stránkach Deutsche Welle. Preskakovanie medzi oknami bolo oveľa kratšie aj z toho dôvodu, že bolo treba cvičenia preklikávať vždy od začiatku. Téma bola počasie. Okrem už spomínaných aj úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test). 18

19 Posledné 3 cvičenia boli nácvikom čítania s porozumením. Text (Das Dach Deutschlands: die Zugspitze), pozri pracovný list v metodickej príručke na 14. strane, dostali v klasickej tlačenej verzii, aby mali ku každej z 18 častí aspoň jeden materiál - pracovný list alebo text, ktorý by si mohli založiť do aktov Lístok do Berlína, tak aby sa mohli k týmto materiálom kedykoľvek vrátiť, robiť si poznámky (slovná zásoba) alebo napríklad pri záverečnom hodnotení. Tieto úlohy (Leseverstehen - Das Dach Deutschlands: die Zugspitze), či už v interaktívnej alebo v tlačenej verzii si mali urobiť sami za domácu úlohu. Pokračovali sme diskusiou na tému Nové lyžiarske centrum šance a nebezpečenstvá pre naše mesto. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín (6 a 7) a dostali kartičky s rolami. Pozri pracovný list v metodickej príručke na 16. strane. Ich úlohou bolo pripraviť si argumenty pre svoju rolu (Skilehrer, Umweltschützer, Förster, Hotelbesitzer, Bauunternehmer), moderátor mal celú talkshow moderovať. Pretože som mala v skupine viac ako 12 žiakov, rozšírila som ešte diskusiu o občana mesta. Žiak, ktorý túto rolu dostal, nemal mantinely a mohol vyjadrovať vlastné postoje a názory. Všetci mali k dispozícii vyjadrovacie prostriedky na argumentáciu, pozri pracovný list v metodickej príručke na 15. strane. Po krátkej príprave začala diskusia. Žiaci mali na laviciach kartičky s názvami svojich rolí podnikateľ, hoteliér atď. a mali začať diskutovať. Téma žiakov zaujala, je aktuálna, niečo podobné sa týka aj našich hôr a ich využitia alebo zneužitia. Na záver mal moderátor zhrnúť diskusiu a poďakovať sa za účasť. Ako som už spomínala, úlohy na čítanie s porozumením (Text Das Dach Deutschlands: die Zugspitze) som nechala ako domácu úlohu. Pri príprave som sa rozhodla pre kombináciu tradičnej formy (PDF) a interaktívnej. Nasledujúcu hodinu som riešenia skontrolovala. 2.3 Mníchov Názov: Folge 3 München Abenteuer auf dem Wasser Cieľ: žiak rozvíja komunikačné zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozvoj ústneho prejavu v dialógu. Žiak si ďalej rozvíja svoje spôsobilosti dokáže vyjadriť svoj názor, argumentovať a presviedčať Témy ŠVP: šport a mládež a jej svet Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach 19

20 Štruktúra hodiny: - úvod brainstorming k Mníchovu, - prezentácia videa v dvoch častiach téma Mníchov a wakeboarding, - interaktívne cvičenia v dvoch častiach, - práca s obrázkami, - rozhovor. Ústrednou témou bol voľný čas, šport a najnovšie druhy športov (Trendsportarten). Pozri: Folge 3 a 4 (Hamburg a München) zaujali žiakov témou aj zadaním úlohy, obidva tímy mali predviesť svoje športové dispozície vo veľmi trendových športových disciplínach. V 3. časti (München Abenteuer auf dem Wasser) smerovali súťažiaci do Mníchova, ktorý každoročne navštívia 2 milióny turistov, je známy predovšetkým futbalom a pivným festivalom (Oktoberfest), môže ale ponúknuť oveľa viac. Návšteva sa však neupriamovala len na tradičné turistické miesta, ale úlohy, ktoré na Jonasa, Kristinu a Nassera čakali, boli zamerané na najnovšie módne športové trendy. V Anglickej záhrade mali všetci traja členovia južného tímu vyskúšať wakeboarding. Úloha znela zúčastniť sa kurzu wakeboardingu a následne sa udržať jedno kolo na wakeboarde a nepadnúť do vody Postup a skúsenosť: Na úvod sme spoločne urobili brainstorming ku Mníchovu. Pozri pracovný list v metodickej príručke na 24. strane. Pokračovali sme videom, resp. jeho prvou časťou. Video som zastavila na cca. 44. sekunde, potiaľ bola reč o najznámejších atrakciách Mníchova pre cudzincov. Išlo o ich jednoduché vymenovanie. Video som nepúšťala naraz celé, pretože hoci išlo len o niečo viac ako 5 minút, čo je z hľadiska koncentrácie primeraný čas, tematicky bola táto časť dosť rozdielna a žiaci by si už nemuseli začiatok pamätať, okrem toho sme hneď nadviazali na predchádzajúcu časť s brainstormingom. Pokračovali sme interaktívnymi úlohami k Mníchovu. Išlo o jednoduché priraďovacie cvičenie (Bild-Text- Zuordnung) obrázkov a pojmov a úloha s výberom správnej odpovede (single-choicetest), ktoré ďalej dopĺňali informácie k osobám. Spoločne sme pokračovali interaktívnymi úlohami k téme wakeboardingu, znovu priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung), úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test alebo multiple-choice) a text s medzerami (Lückentext). V tejto sade bolo jazykové cvičenie zamerané na hovorové výrazy, ktoré znamenajú pozitívne hodnotenie, napríklad: Das neue Buch dieses Autors ist der Hammer! Siedmu úlohu sme nerobili hneď v interaktívnej forme, ale žiaci dostali pracovný list. Pozri pracovný list v metodickej príručke na strane

21 arbeitsbl%c3%a4tter-als-pdf.pdf. Tento list som ale mierne upravila. V prvom kroku žiaci pomenovania jednotlivých moderných druhov športu nemali k dispozícii. My sme túto tému (Funsportarten) už v inej podobe preberali (Ausblick, 5. lekcia). U žiakov sa vždy stretne so záujmom a táto časť bola jej zopakovaním a rozšírením. Pracovali vo dvojiciach. Obrázok 4 Športy Prameň: Deutsche Welle Až v druhom kroku žiaci dostali jednotlivé názvy a mali ich priradiť k obrázkom. Aj tento materiál, tak ako predchádzajúce, si mali založiť do samostatnej zložky Lístok do Berlína. Úlohu som frontálne nekontrolovala, vrátili sme sa k interaktívnym cvičeniam a tam si to mohli overiť a poprípade skorigovať. Úlohy 8 a 9 zamerané na nácvik čítania s porozumením dostali žiaci za domácu úlohu. Na ďalšej hodine som to individuálne skontrolovala tak, že žiak už nemal čas čítať obidva texty na tabuli, len mal vyznačiť riešenia. Hodnotenie bolo hneď k dispozícii, známku som prerátavala na naše klasifikačné kritériá. V záverečnej časti mali žiaci si pripraviť rozhovory medzi dvoma kamarátmi. Jeden chce prehovoriť kamaráta, aby išiel s ním skúsiť jeden z nových športov podľa vlastného výberu. V rozhovore ho má opísať a presvedčiť, aby tam šli spolu. Druhému žiakovi sa nechce, má chuť ostať doma (na počítači) alebo ísť do kina. Žiaci mali v rozhovore prejaviť svoj názor a argumentovať. Všetky rozhovory na hodine predviedli. 21

22 2.4 Münster Názov: Folge 11- Münster mit 60 Leuten unter einem Dach Cieľ: rozvoj komunikačných zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a vytvorenie vlastných umeleckých útvarov na predvedenom princípe hra so slovami, ich tvarmi a významami Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach V 11. časti zamieril severný tím do Münsteru, mesta študentov, cyklistov a alternatívnych foriem života. Mnohí obyvatelia mesta sa občiansky angažujú. Kandidáti sa zoznámili so zaujímavou komunitou. Medzi 60 obyvateľmi jedného domu žijú umelci, hudobníci a aktivisti. Video naznačilo viacero tém (o. i. poetry slam), ťažisko tejto časti bolo zamerané na rozličné formy bývania a toleranciu. Úlohou Nichole, Erica a Almudeny bolo pripraviť titulnú stranu miestnych novín (Graswurzelrevolution) k téme Alternatívny život tak, aby bol šéfredaktor spokojný. Za to mohli získať ďalšie lístky do Berlína. Štruktúra: - prezentácia videa bez prerušenia, - práca s interaktívnymi cvičeniami 1-6, - poetry slam - práca na vlastných básnických útvaroch, - prezentácia básnickej tvorby žiakov. Postup a skúsenosť: Pri príprave na túto časť som sa zamerala nie na ťažiskovú tému alternatívne formy života, občianska angažovanosť alebo ekológia ako téma, ktorou nemecká spoločnosť žije, ale video som využila ako východiskový podnet pre umeleckú tvorbu. V skupine, s ktorou som tento projekt na vyučovaní realizovala, bolo niekoľko veľmi kreatívnych žiakov, ktorí vedeli veľmi nápadito pracovať so slovom tvoriť básničky, robiť umelecký preklad lyrických textov z nemčiny do slovenčiny alebo slovné hračky. Zároveň veľmi podnetne pôsobili aj na ostatných, v tomto zmysle táto skupina veľmi rástla a tento druh tvorivých aktivít už predtým vždy privítali. Začala som hneď prezentáciou videa. V tejto práci neuverejňujem svoj pedagogický postup pri všetkých kapitolách zaradom, ale z dôvodu obmedzeného rozsahu práce som urobila výber niektorých častí, preto tu uvádzam na začiatku hodiny prezentáciu videa. V skutočnosti som vždy na začiatku urobila krátky návrat k predchádzajúcej časti a skontrolovali sme domácu úlohu. Potom žiaci mali podľa mapy (materiál z úvodnej 22

23 hodiny) určiť, kam pokračuje tím, ktorý je na rade a poprípade, či majú žiaci nejakú predstavu o cieľovom mieste. O Münsteri nevedeli nič. Video som najprv premietla bez prerušenia. Potom sme spoločne riešili interaktívne úlohy 1-6, ktoré sa zameriavali na obsah videa a boli to tradične priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung), úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test alebo multiple-choice) a text s medzerami (Lückentext). V ďalšej časti hodiny Poetry slam - práca na vlastných básnických útvaroch sme najprv postupovali spoločne celá skupina a následne pracovali žiaci samostatne aj vo dvojiciach. Opäť som im pustila video v časti 2.03 až 2.55 minúty, v ktorej Andy Strauß prednáša svoju báseň. Ich kaufe ein O, stelle es in den Schrank, nenne ihn Schronk. Ein A fällt heraus, ich hebe es auf, stecke es in die Hosentasche, nenne sie Hasentasche, und habe wieder ein O zu viel. Beim nächsten Feuerwerk werde ich es in die Luft werfen, um meinen Jubel kundzutun. Oooooooooo! Slam poetry sú literárne súťaže, niečo medzi básňou a divadlom, kedy umelci vystupujú proti sebe a prednášajú vlastné texty pred publikom, pričom využívajú mimiku a gestá. Básnik sa stáva textom. Publikum je zároveň porotou a rozhoduje, ktorý výstup bol najlepší. Texty a básne môžu obsahovať spoločenskú kritiku a môžu byť vtipné. Autori sa hrajú so slovami. Žiaci dostali k dispozícii text básne s medzerami a ich úlohou bolo doplniť slová. Pozri pracovný list v metodickej príručke na strane Ich kaufe ein.,, stelle es... atď. Interaktívne cvičenie č. 7 bolo priamo prípravou na vlastnú tvorbu žiakov.potom už žiaci pracovali vo dvojiciach na vlastných veršoch, mali necelých 15 minút. Tu sú ukážky ich tvorby na hodine: Ich kaufe ein E, rolle es die Baumwolle, Dann habe ich eine Baumwelle, mit einem E in meiner Seele, 23

24 die mir aber höllische Vorwürfe machte. So rückte ich mein Katana und schnitt das O auf ÄU. Gleich ist von meiner schwarzen Seele eine abendländische Säule (Ján V. a Katarína J.) Gestern ist zu meiner Tür ein O gekommen und hat das Ü weggeworfen. Seitdem habe ich zu Hause ein Tor und ich lebe wie ein Thor! Ich wohne in einem Schloss. Aber jetzt will das O weggehen, deshalb mache ich jetzt ein Schluss. (Adam A. a Oliver Z.) Ich kaufe ein L. Ich werfe ihn in ein Schüssel und dann nehme ich heraus einen Schlüssel. (Branislav R. a Tatiana G.) Kreatívna a umelecká tvorba v cudzom jazyku je neľahká úloha. Autor sa musí chcieť hrať a to znamená, že musí mať k predmetu hrania pozitívny vzťah. Podľa mňa sú tieto verše znakom pozitívneho postoja ich autorov k nemčine a takáto tvorba nesporne kladne vplýva na vzťah učiaceho sa k jazyku. Všetky vytvorené diela som slovne ocenila nielen ja, ale aj spolužiaci navzájom. Ako som už spomínala, opomenula som viacero tém, ktoré by mohli byť podnetom na ďalšiu prácu na vyučovaní, celý koncept Lístok do Berlína je veľmi otvorený a učiteľ si môže výberom v príprave zvoliť jeho smerovanie a náplň. 24

25 Päťminútové video Folge 11 Münster môže byť nástupom k témam občianskej angažovanosti, tvorby novinárskych príspevkov alebo vytvorenia titulky na študentský časopis, témou mohla byť hudba, ktorá žiakov veľmi oslovuje alebo preferovaný hudobný štýl. Z vážnejších tém konflikty a ich riešenie. Osobitnou kapitolou je aj téma životného prostredia. Celý projekt Lístok do Berlína má 18 častí, vybrať do tejto práce len niekoľko z nich bolo náročné, pretože všetky boli veľmi dobré. Mňa osobne veľmi zaujali témy záhradkárov (Stuttgart von Kleingärtnern und Ordnungsliebe) a fenomén interkultúrnych záhrad (Bremen verschonere deine Stadt ), zvlášť kontrast medzi množstvom písaných aj nepísaných pravidiel (výška skleníka, čo znamenajú otvorené dvere a či si môžem niečo odtrhnúť, ktoré platia pre záhradkárov v nemeckých záhradkárskych kolóniách. Na druhej strane myšlienka tzv. interkultúrnych záhrad s výrazne benevolentnejšími pravidlami. Žiakov fascinovala myšlienka guerilla gardening nočné akcie, počas ktorých aktéri v zamaskovaní tajne vysádzali na nevyhradených, zvyčajne verejných miestach semienka rastlín a cibuľky kvetov za účelom skrášlenia prostredia. Znie to romanticky, ale je to nelegálne. Nasledujúcu časť som vybrala preto, lebo jedlá a kuchárske recepty sú na jednej strane tradičnou témou reálií cudzieho jazyka, v súčasnosti však varenie a nové aj staré recepty patria medzi top témy v médiách a spoločná príprava jedla medzi zaujímavé fun aktivity mladých. 2.5 Weimar Názov: Kapitel 14 Weimar Ran an die Zwiebel Cieľ: v oblasti rozvoja komunikačných zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a rozvoj písomného prejavu, konkrétne opis pracovného postupu kuchársky recept. Žiak si rozširuje vedomosti o reáliách krajiny cieľového jazyka, v oblasti gramatiky je to precvičovanie pasíva Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach Štruktúra bloku: - prezentácia videa, - interaktívne cvičenia a úlohy k videu 1-4, - precvičovanie pasíva, - vlastný kuchársky recept. V tejto časti bol predstavený Weimar a súťažnou aktivitou bolo varenie. Weimar je mesto, ktoré sa spája s kultúrnymi velikánmi a historickými obdobiami, ponúka umelecké, kultúrne a historické pamätníky a vzácnosti, zapísané do svetového dedičstva 25

26 UNESCO. Weimar je synonymom pre veľkosť nemeckého národa a zároveň aj miesto, ktoré sa spája najtemnejším obdobím nemeckej histórie. V sprievodnom slove sú spomínané najväčšie osobnosti ako J. W. Goethe, F. Schiller a pojem Bauhaus. Projekt Lístok do Berlína je do detailov premyslený koncept, v ktorom súťažiaci oboch družstiev riešia rôzne úlohy, ktoré sú podobné a zároveň odlišné. V predchádzajúcom 13. diele (Feinschmecker vor) mali kandidáti južného tímu za úlohu pripraviť regionálnu kuchársku špecialitu z oblasti Magdeburgu - Quarkkeulchen. Podobne to bolo v 14. časti vo Weimare. Úlohou Nichole, Erica a Almudeny bolo zistiť postup a prísady do známej durínskej špeciality cibuľového koláča a potom ho spoločne aj upiecť. Ak bude koláč chutiť, získajú ďalšie lístky do Berlína Pre celý projekt je typické, že autori sa nezamerali len na notoricky známe miesta a atrakcie, ale vyberali zaujímavosti, ktoré možno nie sú svetoznáme ale charakterizujú Nemecko a dávajú možnosť nazrieť do života tejto krajiny. Postup a skúsenosť: Na úvod som video ukázala celé bez prerušenia. Prvé interaktívne cvičenie (Single choice Test) bolo zamerané na globálne porozumenie celého videa, druhé (Bild Text - Zuordnung) na oboznámenie sa s najznámejšími pozoruhodnosťami Weimaru. Formou rovnaké tretie sa už venovalo slovnej zásobe prísady do cibuľového koláča. Ďalšie dve cvičenia umožňovali precvičovanie trpného rodu, typického pre opis pracovného postupu. Týmto smerom som zamerala aj ja svoju pozornosť. Po vyriešení 5. cvičenia, v ktorom mali určiť správne poradie jednotlivých krokov pri príprave koláča, si žiaci tento recept opísali z tabule do papierov, ktoré si mali zakladať do samostatnej zložky Lístok do Berlína. Zuerst werden die Zwiebeln geschnitten. Danach werden die Zwiebeln gebraten. Anschließend werden Eier und Quark verrührt. Der Teig wird in die Kuchenform gelegt. Zum Schluss werden Zwiebeln, Eier und Speck auf den Teig gegeben. Okrem cvičení v interaktívnej forme žiaci pokračovali v práci s pracovným listom. Pozri pracovné listy v metodickej príručke na 120. strane, úloha 2. Potom žiaci pokračovali v samostatnej práci. Mali stručne (5 viet a viac) opísať do zošita recept na prípravu nejakého jedla, ktoré dokážu sami pripraviť. V zásade pri tejto úlohe nie je problém ani pri chlapcoch tínedžeroch, aby nejaký recept opísali. Potom tieto krátke texty nahlas prečítali. Dôraz bol na použití správnych gramatických tvarov, pasív už v tom čase žiaci mali ovládať. Projekt je určený učiacim sa na úrovni B1- B2 a tento rozsah je podmienkou, ktorú treba dodržať. Ja som Lístok do Berlína zaradila v čase, kedy žiaci už všetky gramatické javy, ktoré boli pre porozumenie a riešenie úloh potrebné, mali prebraté. Netýkalo sa to slovnej zásoby, tá bola miestami pomerne náročná, ale žiaci pri spätnom hodnotení sa vyjadrovali, že väčšinu porozumeli, čo potvrdzovali aj pri riešení ďalších úloh a cvičení. 26

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Bezpečne na internete

Bezpečne na internete Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Bezpečne na internete Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník

NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti September 1 Modul 1- Lekcia1: Hallo! NEMECKÁ KONVERZÁCIA - 5.ročník Úvod do vyučovania NEJ ako

Mehr

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník

NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník NEMECKÝ JAZYK - 6.ročník Mesiac Poč.hod. Temat.celok Obsahový štandard - téma Výkonový štandard Metódy, formy,aktivity Spôsobilosti Prierez. Témy September 1 2 3 Október 4 Modul 2: Lektion 1: Das Haus

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS Roman HRMO, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ Autori : Pracovisko: Doc. Ing. Roman

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

Jazyková príprava žiackej mobility

Jazyková príprava žiackej mobility Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Jazyková príprava žiackej mobility Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2012

Mehr

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s.

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s. Recenzie HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2010. 79 s. Publikácia s názvom Kooperatívne učenie Kooperatívne vyučovanie (voľný preklad

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Valéria Kmecová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Umenie vo vyučovaní nemeckého jazyka

Umenie vo vyučovaní nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Umenie vo vyučovaní nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník NEMECKÝ JAZYK Jazyk a komunikácia ŠVP: 3 hod. ŠkVP:0 hod., spolu 3 hod.týždenne spolu 99 vyučovacích

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie Elena harkabusová Bratislava 2014 Názov: Autor: Recenzenti: Vydavateľ: Odborná redaktorka: Grafická

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK

MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK MODULY MANAŽMENT NEMECKÝ JAZYK 150 Ročník 1., Mgr. stupeň štúdia Autor: Júlia Baňasová 151 METODICKÝ LIST č. 1 Meno vyučujúceho: Júlia Baňasová Študijný odbor: manažment Ročník: 1.Mgr. Semester: letný

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene Recenzovaný vedecký zborník Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Marek Ľupták Jaroslava Štefková editori Zvolen

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V

K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V P O Z V Á N K A K O N F E R E N C I A P R E U Č I T E Ľ O V N E M E C K É H O J A Z Y K A Termín: Bratislava, 30. 31. 8. 2016 Čas: utorok 30. 8. 2016 9.00 15.00 Uhr streda 31. 8. 2016 9.00 12.30 Uhr Miesto

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Školský vzdelávací program Učebné osnovy

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Školský vzdelávací program Učebné osnovy Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK Časový rozsah výučby 7. ročník: 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín Ročník siedmy Škola Základná škola, Družstevná pri Hornáde Stupeň

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň C kód testu: 7971 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Metodická príruãka. B s. OrbisPictusIstropolitana

Metodická príruãka. B s. OrbisPictusIstropolitana 3 Metodická príruãka a s i B s?? OrbisPictusIstropolitana Autori Dipl. Ing. Beata Menzlová Mgr. Alexandra Olejárová Lektorovali Mgr. ªubica Koreãková doc. PhDr. RuÏena Kozmová, CSc. PaedDr. Iveta Súderová

Mehr

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PaedDr.

Mehr

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Lea Rohaľová Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Osvedčená pedagogická skúsenosť

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Web 2.0 aplikácie vo vyučovaní regionálnej geografie Ameriky

Web 2.0 aplikácie vo vyučovaní regionálnej geografie Ameriky s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ RNDr. Helena Forgáčová, PhD. Web 2.0 aplikácie vo vyučovaní regionálnej geografie Ameriky Osvedčená pedagogická

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

Práca na stanovištiach vo vzťahu k rozvoju autonómie žiaka

Práca na stanovištiach vo vzťahu k rozvoju autonómie žiaka Práca na stanovištiach vo vzťahu k rozvoju autonómie žiaka Príspevok je zameraný na jednu z foriem otvoreného vyučovania približuje z rôznych aspektov koncepciu učenia sa na stanovištiach, pričom tu nejde

Mehr

MODULY POLITOLÓGIA NEMECKÝ JAZYK

MODULY POLITOLÓGIA NEMECKÝ JAZYK MODULY POLITOLÓGIA NEMECKÝ JAZYK 178 Ročník 1., Bc. stupeň štúdia Autor: Miroslav Baláž 179 METODICKÝ LIST č. 1 Meno vyučujúceho: Miroslav Baláž Študijný odbor: Politológia Ročník: 1. Semester: letný Vzdelávacia

Mehr

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK.

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOZIAL - PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER INTERAKTION VON BILDUNG. BEZIEHUNG LEHRER - SCHÜLER. Abstrakt Júlia Potašová Príspevok systematizuje

Mehr

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme.

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme. P. HALÁK: POZNÁM STOVKY TVORIVÝCH DOBRÁ ŠKOLA KOMPARO, MAKS, 3-5 8-9 10-13 SEPTEMBER 01 Z času na čas sa na mňa obráti nejaký priateľ či známy s prosbou o radu: Vy máte vo firme iste prehľad, keď tie školy

Mehr

výber z edičného programu

výber z edičného programu Hueber 2015 výber z edičného programu učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy nemčina ako cudzí jazyk Nemčina ako druhý cudzí jazyk UČEBNICA A PRACOVNÝ ZOŠIT www.sk.hueber.de t r i e Prehľad učebníc

Mehr

Hueber výber z edičného programu. nemčina ako cudzí jazyk. učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy

Hueber výber z edičného programu. nemčina ako cudzí jazyk. učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy 2012 výber z edičného programu učebnice gramatiky doplnkové materiály CD-ROMy nemčina ako cudzí jazyk www.hueber.de Prehľad učebníc a ich využitie Základná škola t r i e 1. trieda 2. trieda 3. trieda 4.

Mehr

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Kód: 000000 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - nemecký Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A

Mehr

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY

AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY AKO SA MOŽNO UČIŤ JAZYKY Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Niektorí operátori mobilných sietí

Mehr

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PaedDr. Anna Popadičová Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného

Mehr

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia Predkladaná publikácia Roberta Stradlinga Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia má pomôcť učiteľom dejepisu zorientovať sa v najnovších trendoch vo vyučovaní európskych dejín dvadsiateho storočia,

Mehr

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Branislav Antala a kolektív TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Bratislava 2014 Telesná a športová výchova

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B2 Nemecký jazyk, úroveň B2 vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B2 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre

Mehr

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko-pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko-pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Jazyky hrou Nemecký jazyk

Jazyky hrou Nemecký jazyk ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 0 Lučenec Predmet je zaradený medzi povinne voliteľné predmety; Jazyky hrou Nemecký jazyk Chrakteristika vyučovacieho predmetu na 1. stupni - 1. a 2. ročník;

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi

rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi Charakteristika vyučovacieho predmetu. Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí

Mehr

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, 040 12 Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah: Charakteristika a vlastné zameranie školy...4 Základné údaje o škole...4 Profilácia školy - waldorfská koncepcia

Mehr

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce

3. Zhrnutie multilaterálneho projektu k-NR Spojená škola - Špeciálna základná škola Janka Kráľa 39, Zlaté Moravce UKÁŢKY PROJEKTOV COMENIUS Školské partnerstvá Projekty špeciálnych škôl 2007-2009 1. Úvod 2. Zhrnutie multilaterálneho projektu 7112 0321p-BB Stredná priemyselná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím

Mehr

ŠkVP. Nemecký jazyk 5. ročník

ŠkVP. Nemecký jazyk 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Nemecký jazyk /oblasť - Jazyk a komunikácia/

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Spracované pre potreby projektu Cesta k modernej škole, ktorý je realizovaný s podporou EÚ Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Operačný program: OP Vzdelávanie Programové obdobie. 2007-2013 Prijímateľ:

Mehr

/2008 Z.

/2008 Z. Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa 30 ods. 5 a 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene

Mehr

Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern

Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, 2011, ročník 15, str. 25 34 25 Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern Zuzana Zaduban

Mehr

Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie

Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie Siete_0314_tiraz.indd 1 15. 5. 2014 10:35:51 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny KLETT Trnavská cesta 84, 821 02

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 35, 04 0 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Logistika Študijný odbor: 3968 6 logistika OBSAH OBSAH... ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň A2

Nemecký jazyk, úroveň A2 Nemecký jazyk, úroveň A2 gymnázium s osemročným vzdelávacím programom Nemecký jazyk, úroveň A2 ÚVOD Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň A2, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK

M A T U R I T A NEMECKÝ JAZYK M A T U R I T A 2 0 0 8 E X T E R N Á Č A S Ť NEMECKÝ JAZYK úroveň B kód testu: 7940 NEOTVÁR AJTE, POČK AJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 - vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

Školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: Nemecký jazyk Úroveň: A1. Charakteristika predmetu: I Kompetencie

Školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: Nemecký jazyk Úroveň: A1. Charakteristika predmetu: I Kompetencie Školský vzdelávací program Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: Nemecký jazyk Úroveň: A1 Charakteristika predmetu: Cieľom predkladaných učebných osnov z nemeckého jazyka je ponúknuť učiacim

Mehr

Slovenský jazyk a literatúra. slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra. slovenský jazyk a literatúra Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Slovenský jazyk a literatúra

Mehr

I. TEORETICKÁ ČASŤ II. PRAKTICKÁ ČASŤ. III. PRÍLOHY fotodokumentácia

I. TEORETICKÁ ČASŤ II. PRAKTICKÁ ČASŤ. III. PRÍLOHY fotodokumentácia 1 Obsah Obsah Strana I. TEORETICKÁ ČASŤ 1. Zmenené detstvo...2 1.1 Fenomén zmeneného detstva...2 1.2 Dieťa s problémom alebo problémové dieťa?...3 1.3 Postoj učiteľa...4 2. Potreba reagovať na zmeny v

Mehr

Nemčina pre základné školy a gymnáziá. Novinka. Druhý cudzí jazyk. Beste Freunde. majú nových kamarátov! Hueber

Nemčina pre základné školy a gymnáziá. Novinka. Druhý cudzí jazyk. Beste Freunde. majú nových kamarátov! Hueber Novinka Nemčina pre základné školy a gymnáziá Druhý cudzí jazyk Beste Freunde majú nových kamarátov! Hueber motivácia jednoduchosť a prehľadnosť efektivita Najlepšie sa učí spolu s kamarátmi! Nico Nová

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr