Projekt Lístok do Berlína

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Projekt Lístok do Berlína"

Transkript

1 s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015

2 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor OPS/OSO: Mgr. Anna Burdová Kontakt na autora: Názov OPS/OSO: Rok vytvorenia OPS/OSO: Odborné stanovisko vypracoval: Spojená škola D. Tatarku 4666/7 Poprad Projekt Lístok do Berlína 2015 XVI. kolo výzvy Mgr. Andrea Chybová Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou. Táto osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe bola vytvorená z prostriedkov národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

3 Kľúčové slová Nemecký jazyk. Projekt. Lístok do Berlína. Interaktivita. Anotácia Vo svojej práci Projekt Lístok do Berlína chcem predstaviť svoju pedagogickú skúsenosť s projektom Lístok do Berlína. Ide o vzdelávací materiál, ktorý obsahovo predstavuje žiakom aktuálny obraz Nemecka, jeho spoločenských a kultúrnych reálií. Čo sa týka formy, ide o moderné interaktívne materiály, po jazykovej stránke umožňuje tento projekt zlepšenie všetkých komunikačných kompetencií a zručností žiakov v nemeckom jazyku. V práci predstavujem ukážky vyučovacích hodín, vlastný metodický postup a skúsenosti s týmto projektom, ktorý som realizovala na gymnáziu, resp. v prvom ročníku bilingválneho oddelenia. Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka (57/2010 KV) (160/2010-KV) (230/2010 KV)

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČASŤ Interaktivita Moderné vyučovacie metódy a IKT Motivácia heslo doby PRAKTICKÁ ČASŤ Intro naši kandidáti Zugspitze Mníchov Münster Weimar Berlín I Berlín II ZÁVER ZOZNAM PRÍLOH... 33

5 ÚVOD Vo svojej práci Projekt Lístok do Berlína chcem predstaviť svoju pedagogickú skúsenosť a odporúčania pre pedagogickú prax pri využití edukatívneho materiálu Lístok do Berlína, ktorý som použila na vyučovaní nemeckého jazyka na gymnáziu, resp. jeho bilingválnom oddelení. Na tejto strednej škole majú žiaci v prvom ročníku 20 vyučovacích hodín nemčiny do týždňa. Blok 4 vyučovacích hodín denne vyžaduje striedanie foriem a obsahov, hľadanie sviežich podnetov, obmenu produktívnych a reproduktívnych činností, pričom sa musia rešpektovať psychohygienické zásady, aby boli optimalizované pracovné podmienky pre žiakov V takomto špecifickom rámci vzniká potreba oveľa väčšieho využitia a nasadenia rôznych nových, moderných metód, variovania didaktických postupov a tvorby dodatkových vyučovacích materiálov, ktorých cieľom nie je len samoúčelné oživenie a spestrenie vyučovania, ale predovšetkým precvičenie, prehĺbenie, upevnenie vedomostí a vzájomné prepojenie jednotlivých aktivít. Projekt Lístok do Berlína je edukatívny materiál, ktorý vznikol na základe spolupráce medzi Deutsche Welle (Nemecký televízny vysielač) a Goetheho inštitútom (Nemecký kultúrny inštitút), s podporou Ministerstva zahraničných vecí SRN. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk. Celý projekt je voľne dostupný na stránkach obidvoch inštitúcií. Ide o súbor 19 krátkych videí spolu s prídavnými materiálmi, ktoré sú didakticky spracované - interaktívne cvičenia, množstvo úloh v PDF formáte, manuskripty aj glosáre, ktoré sú zadarmo k stiahnutiu. Materiály, ktoré sú k dispozícii k jednotlivým kapitolám, sú veľmi rozmanité a učiteľ má možnosť ich použiť hotové ako celok. Ja som nimi inšpirovala a predstavujem vlastný postup v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu pre vyučovanie nemeckého jazyka na našej škole. Jednotlivé videá je možné využiť aj samostatne s tým, že učiteľ si prispôsobí výber vlastným potrebám a cieľom vyučovania. Jeho výhodou je aj skutočnosť, že hoci je materiál určený pre tých, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk, nie je postavený ako jazykový kurz s progresívnou výstavbou. Významným aspektom je jeho interkultúrny rozmer, ktorý zodpovedá najnovším trendom, resp. didaktickým konceptom vo vyučovaní cudzích jazykov. Témy zodpovedajú kurikulárnym požiadavkám a okruhom zo štátneho vzdelávacieho programu pre nemecký jazyk. Cieľová skupina, ktorej je táto práca určená, sú vyučujúci nemeckého jazyka na stredných školách všetkých typov, ktorých žiaci dokážu komunikovať v nemeckom jazyku na úrovni B1. Tento materiál však dávam do pozornosti predovšetkým učiteľom na stredných školách vyučujúcich v triedach s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. V tejto skupine sa predpokladá zvýšený záujem o nemecký jazyk a materiál, ktorý tu predstavujem, rozširuje jednak jazykové znalosti a zároveň obohacuje žiakov o poznatky o Nemecku ponúka živý, atraktívny ale predovšetkým aktuálny obraz krajiny, ľudí a života v nej. Aktuálnosť je výrazným prvkom, ktorý nemôže priniesť žiadna učebnica a môže okrem iného výrazne obohatiť vyučovanie so zvýšeným počtom hodín nemeckého jazyka. Tento materiál je použiteľný 5

6 aj v triede so štandardným počtom hodín, v ktorej je nemčina vyučovaná ako druhý cudzí jazyk a moja skúsenosť je taká, že žiakov projekt - videá a úlohy k nim zaujali. Podmienkou na realizáciu tohto projektu je materiálne vybavenie triedy interaktívnou tabuľou, pripojením na internet a zvukové zaradenie, čo sa týka učiteľských kompetencií, učiteľ má byť priemerne zdatný v práci s týmito novými technológiami. 6

7 1 TEORETICKÁ ČASŤ Vo svete, v ktorom nové informačno-komunikačné technológie (IKT) prinášajú až domov informácie z celého sveta a surfovanie vo virtuálnych svetoch patrí čoraz viac ku každodenným skúsenostiam, vo svete v ktorom mobilita, flexibilita a globalizácia patria k ústredným pojmom v súvislosti tak s prácou ako aj s voľným časom, vo svete, v ktorom je čoraz viac ľudí - dobrovoľne alebo z prinútenia - na cestách po svete, vznikajú situácie stretu s neznámym a rastie nebezpečenstvo nedorozumenia, tvorby predsudkov, xenofóbie a kultúrneho šoku, ktorý sa z toho môže vyvinúť. Pri tomto vývoji sa znalosť cudzieho jazyka čoraz viac stáva neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych techník svetoobčana. Vyučovaniu cudzieho jazyka tak pribúda nová úloha. Učiacich sa naučiť nielen fungovanie v cudzom jazyku, ale pripraviť ich na interkultúrne kontakty, akceptovanie ľudskej rôznorodosti, pomocou jazyka objavovať novú kultúru a vlastnú vidieť novými očami. To vyžaduje rozvoj nových kľúčových kompetencií a stratégií na zvládnutie ťažkostí pri interkultúrnych stretoch. V tejto súvislosti je dôležité sa zaoberať aj sociokultúrnymi zvláštnosťami cieľového jazyka špecifické kultúrne témy, tabu, kultúrnošpecifické jazykové a nejazykové spôsoby správania na pozadí vlastného sociokultúrneho razenia. K tomu pristupujú ešte neustále sa meniace predstavy a fantázie človeka o neznámom svete, ktoré sú často výrazne podmienené skúsenosťami s vlastnou kultúrou. (Bausch, 2007, str. 232). V tomto kontexte je veľmi dôležité predkladať žiakom materiály a úlohy, ktoré túto interkultúrnu dimenziu v sebe obsahujú a celý koncept projektu Lístok do Berlína túto myšlienku naplňuje. Balík 19 videí predstavuje Nemecko, tak ako ho vidia dnešní návštevníci. Nie je to ale statický obraz krajiny, kde sa žiakovi servírujú obrazy, informácie, fakty a zaujímavosti z geografie, dejín, kultúry a ďalších vybraných oblastí života. Ide o súťažnú reality-show, čo je veľmi obľúbený a v súčasnosti preferovaný formát. Dve skupiny mladých ľudí - cudzincov cestujú po celom Nemecku a plnia pri tom množstvo najrozmanitejších úloh, zbierajú body, čo vnáša do celého konceptu dynamiku, dobrodružstvo, prvky napätia a autentickosť. Skutočnosť, že účastníci sú cudzinci, prispieva k tomu, že žiaci sa s nimi ľahko identifikujú a majú možnosť vnímať navštívené miesta ako ich ozajstní návštevníci. Sú to mladí ľudia z najrozličnejších kútov zeme Austrália, Rusko, Nórsko, Egypt, Španielsko a Kamerun. 1.1 Interaktivita Učiť moderne v súčasnosti znamená učiť s využitím IKT. Základným predpokladom pre realizáciu Ticket nach Berlin Lístok do Berlína vo vyučovaní je vybavenie triedy IKT, ale v neposlednom rade osobnosť učiteľa, jeho ochota a kompetentnosť pripraviť takéto vyučovanie. Kombinácia textu, obrazu, zvuku a pohybu pôsobí na viac zmyslov, preto má pri učení vyššiu účinnosť. To je dôvod, prečo sa stále viac využívajú multimediálne pomôcky. Vývoj technológií však kladie na využívané nástroje stále vyššie nároky. V súčasnosti je preferovaným kvalitatívnym parametrom interaktívnosť - zapojenie žiakov do vyučovania. 7

8 Podľa Bobota je možné interaktívnosť vo vyučovaní dosiahnuť rôznymi spôsobmi a v pedagogickej praxi existuje mnoho foriem a metód, ktoré učitelia vyžívajú. Moderné vyučovanie nie je synonymom pre vyučovanie s použitím IKT, netreba to preceňovať, avšak IKT v interaktívne vedených hodinách sú jedným z možných a účinných prostriedkov, ktoré dokážu učiteľom pomôcť zaujať a aktivizovať žiakov. Je na učiteľovi, aby našiel rozumnú mieru ich využitia. Interaktívne vyučovanie okrem zapojenia žiaka do vyučovania zvyšuje jeho motiváciu, umožňuje pracovať metódou pokusu a omylu, podporuje kreativitu a fantáziu, poskytuje okamžitú spätnú väzbu. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 16) Interaktívnosť pokladáme (spolu s názornosťou) za najvýznamnejší dôsledok včlenenia IKT do procesu edukácie. Významne pomáha rozvoju konštruktivistického vzdelávania, kde žiak sám dospieva k poznaniu. Bez IKT by to nebolo možné, alebo nie až v takej miere. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 18). 1.2 Moderné vyučovacie metódy a IKT Dnešní žiaci vnímajú IKT, resp. digitálne technológie ako bežnú súčasť svojho života. Berú počítač ako integrálnu súčasť doby už od útleho veku. Treba ich naučiť, že počítač je okrem hrania sa počítačových hier aj prostriedkom na objavovanie, skúmanie a tvorbu, je účinným nástrojom pre vzdelanie, a to nielen počas školskej dochádzky, ale i ďalej v živote v celoživotnom vzdelávaní. Je úlohou školy, aby ich to naučila. Podľa Bobota kreatívny učiteľ, ktorý nevyužíva digitálne technológie, prichádza o výhody, ktoré mu IKT dokážu poskytnúť, či už v príprave na hodinu, na hodine alebo po hodine. Medzi najvýznamnejšie prednosti patrí motivácia. IKT nepredstavujú pre žiaka žiadnu bariéru, ktorú musí pri učení prekonávať. Tvoria súčasť jeho života, uvedomuje si, že ich neznalosť ho diskvalifikuje v očiach rovesníkov. To isté však platí aj pre učiteľa. Ďalším plusom je individualizácia. Digitálne technológie umožňujú žiakom prejaviť svoje individuálne schopnosti. Každý žiak môže mať svoje zadanie, postupovať individuálnym tempom alebo zvolenými prostriedkami. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 29) K ďalším pozitívam patria objektívnosť a názornosť - súčasné školské technológie ponúkajú dvojdimenzionálnu názornosť. Jej budúcnosť vo forme trojdimenzionálneho virtuálneho zobrazovania reality ešte len očakávame a bude revolúciou vo vzdelávaní. Bobot oceňuje aj možnosť spätnej väzby. Okamžité a objektívne vyhodnotenie znalostí žiakov s možnosťou ukladania ich výsledkov aj s ďalšími nástrojmi, ktoré učiteľovi názorne zobrazia, s čím žiaci mali najväčšie problémy a k čomu sa treba vrátiť, je nevyhnutným prínosom IKT vo vzdelávaní. Zber, spracovanie a prezentácia informácií a diagnostika znalostí žiakov digitálnymi technológiami šetria učiteľov čas a energiu pri príprave aj realizácii vyučovania. Na druhej strane majú aj kontraproduktívny účinok. Snaha o ich maximálne využitie spojená s variabilitou riešení často vyústi do stavu, že prípravou jednej vyučovacej hodiny učiteľ strávi dlhý čas, ktorý však s ohľadom na možné opakované použitie môže byť časom, ktorý bol nakoniec využitý efektívne. 8

9 Ďalšou prednosťou pri využívaní digitálnych technológií je podľa autora aktivizácia. Umožňuje žiakovi zapojiť sa do učenia praktickou alebo teoretickou činnosťou, vedie ho ku kreativite, objavovaniu, riešeniu problémov, využívaniu teoretických poznatkov v reálnych situáciách a zodpovednosti za učenie sa. Rozvíja kognitívne myslenie, afektívne vlastnosti a psychomotorické zručnosti. (Bobot Jakubeková, 2012, s. 18). 1.3 Motivácia heslo doby Zásada motivácie vyjadruje požiadavku, aby vedomosti a zručnosti žiakov boli výsledkom ich vlastného premýšľania, ich aktívnej činnosti riadenej učiteľom, čo vyplýva aj z nasledujúcich výrokov: Najcennejšie sú tie poznatky, ktoré získa žiak vlastnou prácou a vlastným úsilím. Najlepší spôsob, ako sa učiť, je niečo robiť, najhorší spôsob, ako učiť, je rozprávať. Všetky moderné koncepcie vyučovacieho procesu sa zhodujú v tom, že žiak musí byť vo vyučovacom procese motivovaný a aktívny, že je nevyhnutné odstrániť pasivitu žiakov, typickú pre tradičné vyučovanie, v ktorom žiak hlavne dával pozor, počúval a písal, čo mu hovorí učiteľ, napodobňoval učiteľa a pracoval podľa jeho vzoru. Treba dosiahnuť, aby žiak poznatky hľadal, objavoval samostatnou, aktívnou, uvedomelou a tvorivou učebno-poznávacou činnosťou, pri riadiacej a usmerňujúcej úlohe učiteľa. Prvým predpokladom na dosiahnutie tejto požiadavky je motivácia žiakov. (Turek, 2008, s. 163). Mnoho vyučujúcich nielen nemeckého jazyka ale aj ostatných predmetov je každodenne konfrontovaných s nezáujmom, neochotou žiakov aktívne pracovať na hodinách v škole. Tento jav je veľmi frustrujúci a vedie k vyčerpaniu, rezignácii alebo vyhoreniu učiteľa, na strane žiaka smeruje do bludného kruhu - ďalšiemu prehĺbeniu nezáujmu až k ignorovaniu procesu vzdelávania, resp. učiteľa. Zaujať žiakov pri rešpektovaní kurikulárnych požiadaviek je práve úloha učiteľa. Tradičný učiteľ to môže vnímať len ako pracovnú povinnosť spojenú s množstvom práce a neistým výsledkom. Pre aktívneho sa otvára kreatívny priestor. Tradiční škola se zaměřuje na učivo, moderní na žáka. V tradiční škole převládají slova učitele, v moderní činnosti žáka. V tradiční škole se předávají informace, v moderní kompetence. Tradiční učitel si plní povinnosti, moderní s nadšením realizuje nové nápady. Tradiční učitel si dělá na svém, moderní komunikuje s kolegy. Tradiční učitel něco vyžaduje, moderní vychází vstříc. Tradiční učitel sází na jistotu, moderní hledá. Jednou z ciest na podporu motivácie je využívanie materiálov, ktoré majú potenciál zaujať žiakov svojou formou aj obsahom. Tomu zodpovedá prezentovaný projekt Lístok do Berlína. Využitie mediálneho formátu reality-show na vyučovaní je veľmi atraktívne, jeho devízou je autentickosť, zábavný rámec so vzdelávacími obsahmi, využitie videa s jeho benefitmi pre proces vyučovania, využitie IKT a interaktívne zadania. Ďalším kritériom bol didaktický a praktický aspekt. Pre vyučovanie sa ukázali krátke, asi päťminútové videá, ktoré projekt Ticket nach Berlin ponúkal, ako veľmi vhodné. Boli dynamické, obsahovo a informačne naplnené. 9

10 Häufig wird ein nur kurzes, vielleicht ein dreiminütiges Zeigen von Filmen oder Filmausschnitten propagiert. Die kann bereits für stundenfüllende sprachanalytische bis imaginativ-kreative Aufgabenstellungen reichen, die in Vor dem Sehen -, - Während des Sehens - und Nach dem Sehen - zu verorten sind. Insbesondere der normale Spielfilm erweist sich somit als problematisch. Er benötigt nicht nur sehr viel Unterrichtszeit. Es gilt auch Ermüdung und Frustrationen seitens der Lernenden vorzubeugen. (Bausch, 2007 s. 425) Celý materiál Lístok do Berlína som označila ako projekt, tak ako sa o ňom vyjadrili aj autori. Podľa wikipédie je projekt časovo a vecne ohraničená úloha, ktorá sa realizuje interdisciplinárne. Projekt je jednorazový proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa realizuje, aby sa dosiahol cieľ. Nejde tu o projektovú metódu v didaktickom zmysle a projekt ako produkt tejto učebnej metódy. 10

11 2 PRAKTICKÁ ČASŤ Projekt Lístok do Berlína (Ticket nach Berlin) má modernú formu reality show s edukatívnym obsahom, v atraktívnom formáte, ktorý je otvorený, aktuálny, podnetný a zároveň sa približuje svetu a záujmom mladého človeka. Obrázok 1 Titulný list Prameň: Deutsche Welle Je to dobrodružná súťaž dvoch trojčlenných medzinárodných tímov formou reality show, ktorá sa reálne uskutočnila. Od konca roku 2013 a v priebehu nasledujúceho roku 2014 sa postupne uverejňovali jednotlivé časti súťaže na stránkach Goetheho inštitútu (GI) a Deutsche Welle (DW). Ja som k týmto materiálom siahla v čase, keď už boli všetky časti aj so záverom kompletne zverejnené. Členovia obidvoch tímov pochádzajú z rôznych krajín celého sveta. Na to, aby sa mohli stať účastníkmi tejto súťaže museli vyhrať konkurz. Je to 6 mladých študentov, ktorí medzi sebou súťažia v dvoch tímoch. Cestujú po mnohých známych aj menej známych miestach Nemecka. Ako cudzinci a zároveň súťažiaci sa v rámci rôznych úloh zoznamujú s novými ľuďmi a miestami. Za splnené úlohy získavajú body lístky do Berlína. Tím, ktorý získava viac bodov, vyhráva. Severný tím Team Nord štartuje pri Severnom mori, južný tím Team Süd v Alpách. Cieľom je hlavné mesto Berlín. V súťaži ide o rôzne športové, úlohy súvisiace s krajinou, jej kultúrou a tradíciami, testy zručností alebo šikovnosti alebo zadania súvisiace so životným štýlom a modernými spoločenskými javmi v Nemecku, ale aj problémami, resp. ich riešeniami. Riešenie úloh vyžaduje od súťažiacich nasadenie, tímového ducha 11

12 a odvahu. Všetci účastníci ovládajú nemčinu na veľmi dobrej úrovni ale nie dokonale, čo je takisto podľa mňa plusom pri identifikácii sa žiakov so súťažiacimi. Súperiace tímy sa stretávajú so zaujímavými ľuďmi a zoznamujú sa s otvoreným, pestrým, kultúrne rozmanitým Nemeckom. Takouto formou sa žiakom predstavuje krajina cieľového jazyka ako otvorená, mnohotvárna, moderná a veľmi inšpirujúca krajina. Žiaci sa zoznamujú s krajinou a získavajú chuť spoznať Nemecko, čo je veľmi dôležitý moment, ktorý podporuje vnútornú motiváciu žiaka učiť sa nemecký jazyk. Didaktické materiály, s ktorými žiaci pracovali, boli zamerané na osvojovanie si nemčiny ako cudzieho jazyka. Žiaci sa mohli ľahko identifikovať so súťažiacimi a s ich úlohami, zároveň si pritom precvičovali všetky komunikačné kompetencie. K dispozícii mali rôzne interaktívne cvičenia zamerané na fonetiku, gramatiku, syntax alebo lexiku. Súčasťou konceptu boli aj rôzne otvorené úlohy, ktoré rozvíjali viacero jazykových spôsobilostí nadviazať kontakt, vypočuť si a podať informácie, vyjadriť svoju schopnosť, názor, vôľu a mnoho ďalších. Otvorené úlohy sa zameriavali na svet mladých ľudí, ktorí sa učia jazyk a nabádali ich k tvorbe a vyjadrovaniu vlastných hodnotení a postojov. Témy a problémy, o ktorých sa v jednotlivých častiach hovorilo, slúžili na mojich hodinách ako východisko pre rozhovory a diskusie. Veľmi dôležitým aspektom bola skutočnosť, že forma veľmi prirodzene a nenútene podnietila žiakov k reakciám a k práci na úlohách. Materiály, ktoré sú k dispozícii na stránkach GI a DW k jednotlivým kapitolám, sú jednak interaktívne cvičenia a jednak materiály pre učiteľa v praktickom formáte PDF ako príručka s pokynmi a tipmi na použitie vo vyučovaní. Vyučujúci má možnosť si ich stiahnuť a použiť hotové ako celok alebo výberovo. Ja som nimi inšpirovala a predstavujem vlastný postup v súlade s cieľmi vyučovania nemeckého jazyka na našej škole. Jednotlivé videá, resp. jednotlivé časti sa dajú využiť aj samostatne s tým, že učiteľ si prispôsobí výber vlastným potrebám a cieľom. Autori projektu označili za cieľovú skupinu ľudí ovládajúcich nemecký jazyk na úrovni B1- B2. Ja som materiál použila v čase, keď už žiaci zhruba dosiahli úroveň B1 a môžem skonštatovať, že to zodpovedalo ich úrovni, občasný presah žiaci zvládli veľmi dobre. S projektom Lístok do Berlína som sa stretla, keď som hľadala kompaktný ucelený materiál na precvičenie a prehĺbenie učiva, ktorý by mal príťažlivú interaktívnu formu na úrovni B1 a viac. Pokiaľ mi je známe, na Slovensku nie je k dispozícii učebný materiál, resp. učebnica, ktorá by zodpovedala požiadavkám ŠVP našej školy (v rámci ročnej dotácie cca. 600 vyučovacích hodín v prvom ročníku sa dopracujeme k úrovni B1, v niektorých oblastiach s presahom na B2), ktorej integrálnou súčasť by bol k dispozícii materiál k interaktívnej tabuli na tejto úrovni jazyka. Domnievam sa, že podobnú potrebu takýchto materiálov majú aj ostatní vyučujúci nemeckého jazyka, ktorí vyučujú v triedach s rozšíreným vyučovaním nemčiny na úrovni B1 a vyššie. V tomto zmysle považujem materiál Lístok do Berlína za veľmi vhodný a vydarený. V nasledujúcej časti predstavujem výber niekoľkých vyučovacích hodín, ktoré som so žiakmi realizovala. Temer všetky materiály pre učiteľa som trochu adaptovala. 12

13 2.1 Intro Naši kandidáti Názov: Intro unsere Kandidaten Cieľ: vzbudiť záujem o tému, aktivizovať doterajšie poznatky o Nemecku. V oblasti rozvoja komunikačných zručností počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Ďalej sa rozvíjajú spôsobilosti - vyjadriť očakávanie a reagovať na to, vypočuť si a podať informácie. Žiak dokáže predstaviť seba a svoje záľuby. Z psychomotorických cieľov žiak sa vie orientovať na mape Nemecka. Témy ŠVP: Rodina a spoločnosť osobné údaje, Krajina, ktorej jazyk sa učím Materiál: pracovné listy, slepá mapa, atlasy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: vyučovací blok 2 vyučovacie hodiny Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach Štruktúra bloku: - vstup do témy - oboznámenie sa s projektom Lístok do Berlína, - práca s mapou a čítanie s porozumením, - oboznámenie sa s úlohami pred prezentáciou videa, - prezentácia videa, - interaktívne cvičenia a úlohy k videu, - práca s textovými vizitkami Steckbriefe, - záver. Postup a skúsenosť: Na úvod som žiakom predstavila projekt Lístok do Berlína stručne obsah a formu a zároveň som im oznámila, ako a kedy budeme s týmto materiálom pracovať. Plán bol pravidelne raz do týždňa jednu až dve vyučovacie hodiny (blok). Časovo som projekt zaradila skôr ku koncu vyučovania a koncu týždňa, kedy pozornosť a nasadenie žiakov klesala a potreba obmeny činností bola výraznejšia. Pri vyhodnocovaní projektu sa žiaci vyjadrili, že boli síce unavení, ale projekt znamenal pre väčšinu príjemnú zmenu. Prvou úlohou bolo dokresliť do slepej mapy miesta, pozri pracovný list v metodickej príručke na 6. strane, kde sa nachádzajú tieto mestá a miesta München, Hamburg, Stuttgart, Bechtheim, Offenbach, Bremen, Köln, Münster, Magdeburg, Potsdam, Wilhelmshafen, Pellworm, Greetsiel, Wittenberg, Weimar, Zugspitze a Niedergründau. Berlín už bol na mape vyznačený. Žiaci pracovali vo dvojiciach s atlasmi a slepými mapami. Pri zakresľovaní bodov do slepej mapy mohli žiaci využiť možnosť pokúsiť sa zakresliť tieto body na slepú mapu najprv bez toho, aby 13

14 použili atlas. Potom si to mohli skontrolovať s atlasom. Túto možnosť využili len máloktorí, zvyčajne to boli žiaci s rodinnými alebo pracovnými väzbami v Nemecku, bežní žiaci to vôbec nevedeli. My sme pracovali s nemeckými atlasmi Haak Weltatlas, ktoré máme v škole k dispozícii. Potom dostali papier s mapou, kde boli tieto body zaznamenané, pozri pracovný list v metodickej príručke na 4. strane a vo dvojiciach to skontrolovať. Tento papier mal byť zároveň akousi titulnou stranou pre všetky pracovné materiály, ktoré žiaci neskôr dostali a nosili si ich do školy v dohodnutý čas. Pokračovali sme čítaním s porozumením, pozri pracovný list v metodickej príručke na 5. strane. Išlo o individuálnu prácu s textom Zwei Teams, ein Ziel: Berlin!, ktorý obsahoval úvodné informácie o súťažnom rámci, jej účastníkoch a priebehu. Šesť mladých účastníkov sa vydalo na dobrodružnú show krížom po Nemecku. 11 dní spoznávali krajinu a ľudí, sprevádzaní kamerou. Záujem o účasť na súťaži prejavilo viac ako 300 mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa učia po nemecky a poslali o sebe video, ktoré sami natočili. 20 najlepších bolo pozvaných na casting do Bonnu. Účastníci mohli mať 18 až 28 rokov a museli preukázať znalosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B2. Žiaci mali prečítať text a zodpovedať niekoľko otázok: 1. Koľko bolo uchádzačov? 2. Koľko bolo tímov? 3. Kde jednotlivé tímy štartovali? 4. Čo musia tímy urobiť, aby zvíťazili? 5. Čo si myslíte, aké úlohy dostanú súťažiaci? Okrem poslednej otázky, ktorá už obracala pozornosť k ďalším činnostiam, to boli veľmi jednoduché otázky k textu, ktoré sme spoločne prešli a pokračovali ďalšou časťou a to prezentáciou videa. Spoločne celá skupina sme si pozreli prvé video, na ktorom sa formou audiovizuálnych vizitiek predstavili všetci šiesti účastníci. V tíme Nord sú Almudena zo Španielska, Nichole z Austrálie, Eric z Kamerunu, tím Süd tvoria Kristina z Ruska, Jonas z Nórska a Nasser z Egypta, teda pestrá vzorka z celého sveta. Severný tím štartuje na ostrove Pellworm v Severnom mori, južný tím v Alpách na vrchole Zugspitze. Po ukončení videa sme spoločne riešili všetky interaktívne úlohy, ktoré boli pod videom. Na úvod išlo o jednoduché priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung) fotiek súťažiacich a ich mien, odkiaľ pochádzali alebo úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test), ktoré ďalej dopĺňali informácie k osobám. Súčasťou balíka bolo aj cvičenie zamerané na vlastnosti osôb a na hľadanie protikladov (verschlossen offen, pessimistisch optimistisch, ernst lustig, unfreundlich nett, traurig glücklich a sachlich emotional). 14

15 Poslednú úlohu sme nerobili. Bolo to čítanie s porozumením. Autori projektu ponúkajú učiteľovi naozaj množstvo materiálov, ktoré aj sami variujú. V materiáloch pre učiteľa, ktoré sú na stiahnutie na internete, bola možnosť použiť na hodine hotový klasický text, pracovný list s úlohami na čítanie s porozumením. Ja som ho použila ešte v expozičnej časti. Poslednou šiestou úlohou v časti s interaktívnymi cvičeniami bol znovu ten istý text, ale úlohy už boli obmenené výber z odpovedí. Pri príprave som sa rozhodla pre tradičnú formu samostatnej práce s textom. Čítanie s porozumením je aktivita, kde je podľa môjho názoru oveľa vhodnejšia samostatná práca jednotlivca. Žiak postupuje individuálne podľa svojho tempa a každý používa vlastné stratégie pri práci s textom. Celkom pragmatickým dôvodom bola aj skutočnosť, že prezentovať celý text na tabuli, čítať a rolovať ho pre celú skupinu, by nebolo vhodné. Súčasťou každého dielu bola aj úloha na čítanie s porozumením v takejto podobe. Ako odporúčanie pre prax by som túto úlohu zadávala v tradičnej podobe alebo si žiaci urobia toto cvičenie za domácu úlohu. Väčšinu dielov z celého konceptu som realizovala tak, že celá skupina si spoločne pozrela video a spoločne sme potom riešili úlohy v interaktívnej časti. Ideálny prípad by nastal, ak by sme si video spoločne pozreli a potom žiaci samostatne pracovali na interaktívnych zadaniach na vlastnom technickom zariadení, to je aj podľa všetkého pôvodný úmysel autorov. V praktických podmienkach našej školy je to tak, že takto vybavenú učebňu má iná časť našej školy a nie vždy bola táto učebňa voľná. Odučila som tam takto dva takéto bloky, musím však skonštatovať, že aj spoločný postup mal dobrý priebeh. Hlavný rozdiel bol v rýchlosti, spoločne to pochopiteľne trvalo oveľa dlhšie. Samozrejme, že by sa to dalo realizovať aj tak, že od začiatku by každý žiak pracoval samostatne, podmienkou by bol ale naozaj výkonný internet, ktorý by dokázal sťahovať viacej súborov naraz, čo nie je realita našej školy, plus vybavenie slúchadlami, aby sa žiaci navzájom nerušili. Ako nevýhodu by som označila skutočnosť, že žiaci pracujú rozdielnym tempom a tí rýchli by už surfovali inde. Pri spoločnom postupe sa žiaci pri interaktívnej tabuli striedali, zvyčajne podľa vlastného záujmu. Úlohy neboli náročné. Na záver sme si ešte raz pozreli video a potom žiaci pracovali na zostavení profilov jednotlivých protagonistov (Steckbriefe der Protagonisten - Team Nord a Team Süd). Vychádzala som z didaktického materiálu pozri pracovné listy v metodickej príručke na stranách 7a 8, ale trochu som ho upravila. Doplnila som tam otázky: 1. Odkiaľ pochádzajú? 2. Znalosti nemčiny? 3. Ako charakterizujú seba samých? Vynechala som analýzu tímu a žiaci mali ešte doplniť vlastný profil. 15

16 Name Alter Land Deutschkenntnisse Wie ist er/sie? Was sagt er/ sie über Deutschland und die Deutschen? Welche Erwartungen hat er /sie an Ticket nach Berlin? Obrázok 2 Pracovný list Prameň: Deutsche Welle, upravené Riešenie: Jonas pochádza z Nórska, má 28 rokov. Po nemecky sa učí od roku Označuje sa za otvoreného a zvedavého. Do Nemecka chodí často, pozná Berlín a Hamburg. Chcel by poznať aj iné miesta. Kristina pochádza zo Sibíri v Rusku, je študentkou, po nemecky sa učí asi 10 rokov. Vie tancovať, charakterizuje sa ako kreatívna, optimistická a priateľská voči ľuďom. Nasser je Egypťan, žije v Káhire. Študuje germanistiku. Je pokojný, emocionálny, a ochotný pomáhať. Nichole je Austrálčanka, má 22 rokov, študuje právo a ekonómiu (BWL). Považuje sa za otvorenú a šťastnú, nemáva strach a rada komunikuje s ľuďmi. Eric je z Kamerunu, je študentom germanistiky a má 22 rokov. Almudena je Španielka z Barcelony, takisto študentka, označuje sa za milú a veselú. Vie variť a piecť. 2.2 Zugspitze Názov: Folge 1 Zugspitze Wo bitte geht es zur Wetterstation? Cieľ: rozvoj komunikačných zručností počúvanie s porozumením, žiak rozumie informáciám z oblasti predpovede počasia, ďalej ide o čítanie s porozumením. Žiak si rozvíja spôsobilosti dokáže vyjadriť svoj názor, argumentovať a presviedčať. 16

17 Materiál: pracovný list jazykové prostriedky na argumentáciu, text na čítanie s úlohami Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Sociálna forma: frontálne vyučovanie, individuálna práca, práca v dvoch skupinách Čas: 1 vyučovacia hodina Štruktúra: - vstup do témy, - prezentácia videa bez prerušenia, - práca s interaktívnymi cvičeniami 1-6, - príprava na diskusiu na tému Nové lyžiarske centrum šance a nebezpečenstvá pre naše mesto, - diskusia, - záver. Hneď v 1. časti zamieril južný tím (Team Süd) na atraktívne miesto Zugspitze. Nosnou témou tejto časti bolo počasie a klimatické zmeny. Hlavná aktivita žiakov bola účasť na diskusii. Úlohou Kristiny, Nassera a Jonasa bol nájsť v 4 novinách (FAZ, Bild, SZ a Garmischer) predpoveď počasia a podľa GPS vyjsť do cieľa tejto časti súťaže, na Zugspitze. Za splnenie úlohy mali dostať lístky do Berlína. Lístky boli vlastne víťazné body v tejto súťažnej show, za ktoré mali v cieli získať odmenu. Postup a skúsenosť: Na úvod sme urobili krátku retrospektívu faktov o južnom tíme, o ktorom sa žiaci dozvedeli v úvodnej časti Intro. Pracovali sme všetci spolu. V ďalšom kroku sme použili mapku, pozri pracovný list v metodickej príručke na 4. strane, kde žiaci mali povedať to, čo už vedeli o cieli tejto časti cesty, o Zugspitze. Žiaci mali poznatky o tomto najvyššom vrchole v Nemecku a vedeli ho správne umiestniť do Álp. 17

18 Obrázok 3 Mapa Po krátkom vstupe do témy sme si pozreli video, ktoré prerušenia. Žiaci si mohli robiť poznámky. Prameň: Deutsche Welle som najprv premietla bez Pokračovali sme spoločne riešením interaktívnych úloh zameraných na obsah videa. V 1. a 3. priraďovacom cvičení (Bild-Text-Zuordnung) išlo o precvičovanie novej slovnej zásoby, ktorá súvisela s videom. Druhé cvičenie (Lückentext) bolo zamerané na jazyk, na obsahovo správne použitie časových prísloviek (zuerst, dann, danach). Pre správne vyriešenie ďalších interaktívnych cvičení k videu bolo potrebné znova prehrať niektoré pasáže, tak aby sa žiaci skoncentrovali na detailné porozumenie faktov. Presná minutáž bola vyznačená v zadaní. Pri práci, kedy sme kombinovali, resp. preskakovali z interaktívnych cvičení k videu a späť, som postupovala tak, že video som stiahla zo stránok you tube (okrem iných výhod sa tieto videá dali stiahnuť oveľa rýchlejšie a pri pozeraní nesekali tak, ako na pôvodných stránkach DW a GI, čo bolo veľmi rušivé) a interaktívne úlohy sme mali otvorené na stránkach Deutsche Welle. Preskakovanie medzi oknami bolo oveľa kratšie aj z toho dôvodu, že bolo treba cvičenia preklikávať vždy od začiatku. Téma bola počasie. Okrem už spomínaných aj úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test). 18

19 Posledné 3 cvičenia boli nácvikom čítania s porozumením. Text (Das Dach Deutschlands: die Zugspitze), pozri pracovný list v metodickej príručke na 14. strane, dostali v klasickej tlačenej verzii, aby mali ku každej z 18 častí aspoň jeden materiál - pracovný list alebo text, ktorý by si mohli založiť do aktov Lístok do Berlína, tak aby sa mohli k týmto materiálom kedykoľvek vrátiť, robiť si poznámky (slovná zásoba) alebo napríklad pri záverečnom hodnotení. Tieto úlohy (Leseverstehen - Das Dach Deutschlands: die Zugspitze), či už v interaktívnej alebo v tlačenej verzii si mali urobiť sami za domácu úlohu. Pokračovali sme diskusiou na tému Nové lyžiarske centrum šance a nebezpečenstvá pre naše mesto. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín (6 a 7) a dostali kartičky s rolami. Pozri pracovný list v metodickej príručke na 16. strane. Ich úlohou bolo pripraviť si argumenty pre svoju rolu (Skilehrer, Umweltschützer, Förster, Hotelbesitzer, Bauunternehmer), moderátor mal celú talkshow moderovať. Pretože som mala v skupine viac ako 12 žiakov, rozšírila som ešte diskusiu o občana mesta. Žiak, ktorý túto rolu dostal, nemal mantinely a mohol vyjadrovať vlastné postoje a názory. Všetci mali k dispozícii vyjadrovacie prostriedky na argumentáciu, pozri pracovný list v metodickej príručke na 15. strane. Po krátkej príprave začala diskusia. Žiaci mali na laviciach kartičky s názvami svojich rolí podnikateľ, hoteliér atď. a mali začať diskutovať. Téma žiakov zaujala, je aktuálna, niečo podobné sa týka aj našich hôr a ich využitia alebo zneužitia. Na záver mal moderátor zhrnúť diskusiu a poďakovať sa za účasť. Ako som už spomínala, úlohy na čítanie s porozumením (Text Das Dach Deutschlands: die Zugspitze) som nechala ako domácu úlohu. Pri príprave som sa rozhodla pre kombináciu tradičnej formy (PDF) a interaktívnej. Nasledujúcu hodinu som riešenia skontrolovala. 2.3 Mníchov Názov: Folge 3 München Abenteuer auf dem Wasser Cieľ: žiak rozvíja komunikačné zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozvoj ústneho prejavu v dialógu. Žiak si ďalej rozvíja svoje spôsobilosti dokáže vyjadriť svoj názor, argumentovať a presviedčať Témy ŠVP: šport a mládež a jej svet Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach 19

20 Štruktúra hodiny: - úvod brainstorming k Mníchovu, - prezentácia videa v dvoch častiach téma Mníchov a wakeboarding, - interaktívne cvičenia v dvoch častiach, - práca s obrázkami, - rozhovor. Ústrednou témou bol voľný čas, šport a najnovšie druhy športov (Trendsportarten). Pozri: https://www.youtube.com/watch?v=hdxnoi2kwpm Folge 3 a 4 (Hamburg a München) zaujali žiakov témou aj zadaním úlohy, obidva tímy mali predviesť svoje športové dispozície vo veľmi trendových športových disciplínach. V 3. časti (München Abenteuer auf dem Wasser) smerovali súťažiaci do Mníchova, ktorý každoročne navštívia 2 milióny turistov, je známy predovšetkým futbalom a pivným festivalom (Oktoberfest), môže ale ponúknuť oveľa viac. Návšteva sa však neupriamovala len na tradičné turistické miesta, ale úlohy, ktoré na Jonasa, Kristinu a Nassera čakali, boli zamerané na najnovšie módne športové trendy. V Anglickej záhrade mali všetci traja členovia južného tímu vyskúšať wakeboarding. Úloha znela zúčastniť sa kurzu wakeboardingu a následne sa udržať jedno kolo na wakeboarde a nepadnúť do vody Postup a skúsenosť: Na úvod sme spoločne urobili brainstorming ku Mníchovu. Pozri pracovný list v metodickej príručke na 24. strane. Pokračovali sme videom, resp. jeho prvou časťou. Video som zastavila na cca. 44. sekunde, potiaľ bola reč o najznámejších atrakciách Mníchova pre cudzincov. Išlo o ich jednoduché vymenovanie. Video som nepúšťala naraz celé, pretože hoci išlo len o niečo viac ako 5 minút, čo je z hľadiska koncentrácie primeraný čas, tematicky bola táto časť dosť rozdielna a žiaci by si už nemuseli začiatok pamätať, okrem toho sme hneď nadviazali na predchádzajúcu časť s brainstormingom. Pokračovali sme interaktívnymi úlohami k Mníchovu. Išlo o jednoduché priraďovacie cvičenie (Bild-Text- Zuordnung) obrázkov a pojmov a úloha s výberom správnej odpovede (single-choicetest), ktoré ďalej dopĺňali informácie k osobám. Spoločne sme pokračovali interaktívnymi úlohami k téme wakeboardingu, znovu priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung), úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test alebo multiple-choice) a text s medzerami (Lückentext). V tejto sade bolo jazykové cvičenie zamerané na hovorové výrazy, ktoré znamenajú pozitívne hodnotenie, napríklad: Das neue Buch dieses Autors ist der Hammer! Siedmu úlohu sme nerobili hneď v interaktívnej forme, ale žiaci dostali pracovný list. Pozri pracovný list v metodickej príručke na strane

21 arbeitsbl%c3%a4tter-als-pdf.pdf. Tento list som ale mierne upravila. V prvom kroku žiaci pomenovania jednotlivých moderných druhov športu nemali k dispozícii. My sme túto tému (Funsportarten) už v inej podobe preberali (Ausblick, 5. lekcia). U žiakov sa vždy stretne so záujmom a táto časť bola jej zopakovaním a rozšírením. Pracovali vo dvojiciach. Obrázok 4 Športy Prameň: Deutsche Welle Až v druhom kroku žiaci dostali jednotlivé názvy a mali ich priradiť k obrázkom. Aj tento materiál, tak ako predchádzajúce, si mali založiť do samostatnej zložky Lístok do Berlína. Úlohu som frontálne nekontrolovala, vrátili sme sa k interaktívnym cvičeniam a tam si to mohli overiť a poprípade skorigovať. Úlohy 8 a 9 zamerané na nácvik čítania s porozumením dostali žiaci za domácu úlohu. Na ďalšej hodine som to individuálne skontrolovala tak, že žiak už nemal čas čítať obidva texty na tabuli, len mal vyznačiť riešenia. Hodnotenie bolo hneď k dispozícii, známku som prerátavala na naše klasifikačné kritériá. V záverečnej časti mali žiaci si pripraviť rozhovory medzi dvoma kamarátmi. Jeden chce prehovoriť kamaráta, aby išiel s ním skúsiť jeden z nových športov podľa vlastného výberu. V rozhovore ho má opísať a presvedčiť, aby tam šli spolu. Druhému žiakovi sa nechce, má chuť ostať doma (na počítači) alebo ísť do kina. Žiaci mali v rozhovore prejaviť svoj názor a argumentovať. Všetky rozhovory na hodine predviedli. 21

22 2.4 Münster Názov: Folge 11- Münster mit 60 Leuten unter einem Dach Cieľ: rozvoj komunikačných zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a vytvorenie vlastných umeleckých útvarov na predvedenom princípe hra so slovami, ich tvarmi a významami Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach V 11. časti zamieril severný tím do Münsteru, mesta študentov, cyklistov a alternatívnych foriem života. Mnohí obyvatelia mesta sa občiansky angažujú. Kandidáti sa zoznámili so zaujímavou komunitou. Medzi 60 obyvateľmi jedného domu žijú umelci, hudobníci a aktivisti. Video naznačilo viacero tém (o. i. poetry slam), ťažisko tejto časti bolo zamerané na rozličné formy bývania a toleranciu. Úlohou Nichole, Erica a Almudeny bolo pripraviť titulnú stranu miestnych novín (Graswurzelrevolution) k téme Alternatívny život tak, aby bol šéfredaktor spokojný. Za to mohli získať ďalšie lístky do Berlína. Štruktúra: - prezentácia videa bez prerušenia, - práca s interaktívnymi cvičeniami 1-6, - poetry slam - práca na vlastných básnických útvaroch, - prezentácia básnickej tvorby žiakov. Postup a skúsenosť: Pri príprave na túto časť som sa zamerala nie na ťažiskovú tému alternatívne formy života, občianska angažovanosť alebo ekológia ako téma, ktorou nemecká spoločnosť žije, ale video som využila ako východiskový podnet pre umeleckú tvorbu. V skupine, s ktorou som tento projekt na vyučovaní realizovala, bolo niekoľko veľmi kreatívnych žiakov, ktorí vedeli veľmi nápadito pracovať so slovom tvoriť básničky, robiť umelecký preklad lyrických textov z nemčiny do slovenčiny alebo slovné hračky. Zároveň veľmi podnetne pôsobili aj na ostatných, v tomto zmysle táto skupina veľmi rástla a tento druh tvorivých aktivít už predtým vždy privítali. Začala som hneď prezentáciou videa. V tejto práci neuverejňujem svoj pedagogický postup pri všetkých kapitolách zaradom, ale z dôvodu obmedzeného rozsahu práce som urobila výber niektorých častí, preto tu uvádzam na začiatku hodiny prezentáciu videa. V skutočnosti som vždy na začiatku urobila krátky návrat k predchádzajúcej časti a skontrolovali sme domácu úlohu. Potom žiaci mali podľa mapy (materiál z úvodnej 22

23 hodiny) určiť, kam pokračuje tím, ktorý je na rade a poprípade, či majú žiaci nejakú predstavu o cieľovom mieste. O Münsteri nevedeli nič. Video som najprv premietla bez prerušenia. Potom sme spoločne riešili interaktívne úlohy 1-6, ktoré sa zameriavali na obsah videa a boli to tradične priraďovacie cvičenia (Bild-Text-Zuordnung), úlohy s výberom správnej odpovede (single-choice-test alebo multiple-choice) a text s medzerami (Lückentext). V ďalšej časti hodiny Poetry slam - práca na vlastných básnických útvaroch sme najprv postupovali spoločne celá skupina a následne pracovali žiaci samostatne aj vo dvojiciach. Opäť som im pustila video v časti 2.03 až 2.55 minúty, v ktorej Andy Strauß prednáša svoju báseň. Ich kaufe ein O, stelle es in den Schrank, nenne ihn Schronk. Ein A fällt heraus, ich hebe es auf, stecke es in die Hosentasche, nenne sie Hasentasche, und habe wieder ein O zu viel. Beim nächsten Feuerwerk werde ich es in die Luft werfen, um meinen Jubel kundzutun. Oooooooooo! Slam poetry sú literárne súťaže, niečo medzi básňou a divadlom, kedy umelci vystupujú proti sebe a prednášajú vlastné texty pred publikom, pričom využívajú mimiku a gestá. Básnik sa stáva textom. Publikum je zároveň porotou a rozhoduje, ktorý výstup bol najlepší. Texty a básne môžu obsahovať spoločenskú kritiku a môžu byť vtipné. Autori sa hrajú so slovami. Žiaci dostali k dispozícii text básne s medzerami a ich úlohou bolo doplniť slová. Pozri pracovný list v metodickej príručke na strane 96. Ich kaufe ein.,, stelle es... atď. Interaktívne cvičenie č. 7 bolo priamo prípravou na vlastnú tvorbu žiakov.potom už žiaci pracovali vo dvojiciach na vlastných veršoch, mali necelých 15 minút. Tu sú ukážky ich tvorby na hodine: Ich kaufe ein E, rolle es die Baumwolle, Dann habe ich eine Baumwelle, mit einem E in meiner Seele, 23

24 die mir aber höllische Vorwürfe machte. So rückte ich mein Katana und schnitt das O auf ÄU. Gleich ist von meiner schwarzen Seele eine abendländische Säule (Ján V. a Katarína J.) Gestern ist zu meiner Tür ein O gekommen und hat das Ü weggeworfen. Seitdem habe ich zu Hause ein Tor und ich lebe wie ein Thor! Ich wohne in einem Schloss. Aber jetzt will das O weggehen, deshalb mache ich jetzt ein Schluss. (Adam A. a Oliver Z.) Ich kaufe ein L. Ich werfe ihn in ein Schüssel und dann nehme ich heraus einen Schlüssel. (Branislav R. a Tatiana G.) Kreatívna a umelecká tvorba v cudzom jazyku je neľahká úloha. Autor sa musí chcieť hrať a to znamená, že musí mať k predmetu hrania pozitívny vzťah. Podľa mňa sú tieto verše znakom pozitívneho postoja ich autorov k nemčine a takáto tvorba nesporne kladne vplýva na vzťah učiaceho sa k jazyku. Všetky vytvorené diela som slovne ocenila nielen ja, ale aj spolužiaci navzájom. Ako som už spomínala, opomenula som viacero tém, ktoré by mohli byť podnetom na ďalšiu prácu na vyučovaní, celý koncept Lístok do Berlína je veľmi otvorený a učiteľ si môže výberom v príprave zvoliť jeho smerovanie a náplň. 24

25 Päťminútové video Folge 11 Münster môže byť nástupom k témam občianskej angažovanosti, tvorby novinárskych príspevkov alebo vytvorenia titulky na študentský časopis, témou mohla byť hudba, ktorá žiakov veľmi oslovuje alebo preferovaný hudobný štýl. Z vážnejších tém konflikty a ich riešenie. Osobitnou kapitolou je aj téma životného prostredia. Celý projekt Lístok do Berlína má 18 častí, vybrať do tejto práce len niekoľko z nich bolo náročné, pretože všetky boli veľmi dobré. Mňa osobne veľmi zaujali témy záhradkárov (Stuttgart von Kleingärtnern und Ordnungsliebe) a fenomén interkultúrnych záhrad (Bremen verschonere deine Stadt ), zvlášť kontrast medzi množstvom písaných aj nepísaných pravidiel (výška skleníka, čo znamenajú otvorené dvere a či si môžem niečo odtrhnúť, ktoré platia pre záhradkárov v nemeckých záhradkárskych kolóniách. Na druhej strane myšlienka tzv. interkultúrnych záhrad s výrazne benevolentnejšími pravidlami. Žiakov fascinovala myšlienka guerilla gardening nočné akcie, počas ktorých aktéri v zamaskovaní tajne vysádzali na nevyhradených, zvyčajne verejných miestach semienka rastlín a cibuľky kvetov za účelom skrášlenia prostredia. Znie to romanticky, ale je to nelegálne. Nasledujúcu časť som vybrala preto, lebo jedlá a kuchárske recepty sú na jednej strane tradičnou témou reálií cudzieho jazyka, v súčasnosti však varenie a nové aj staré recepty patria medzi top témy v médiách a spoločná príprava jedla medzi zaujímavé fun aktivity mladých. 2.5 Weimar Názov: Kapitel 14 Weimar Ran an die Zwiebel Cieľ: v oblasti rozvoja komunikačných zručností počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a rozvoj písomného prejavu, konkrétne opis pracovného postupu kuchársky recept. Žiak si rozširuje vedomosti o reáliách krajiny cieľového jazyka, v oblasti gramatiky je to precvičovanie pasíva Materiál: pracovné listy Pomôcky: počítač, pripojenie na internet, interaktívna tabuľa Čas: 1 vyučovacia hodina Sociálna forma: práca celej skupiny, individuálna práca, práca vo dvojiciach Štruktúra bloku: - prezentácia videa, - interaktívne cvičenia a úlohy k videu 1-4, - precvičovanie pasíva, - vlastný kuchársky recept. V tejto časti bol predstavený Weimar a súťažnou aktivitou bolo varenie. Weimar je mesto, ktoré sa spája s kultúrnymi velikánmi a historickými obdobiami, ponúka umelecké, kultúrne a historické pamätníky a vzácnosti, zapísané do svetového dedičstva 25

26 UNESCO. Weimar je synonymom pre veľkosť nemeckého národa a zároveň aj miesto, ktoré sa spája najtemnejším obdobím nemeckej histórie. V sprievodnom slove sú spomínané najväčšie osobnosti ako J. W. Goethe, F. Schiller a pojem Bauhaus. Projekt Lístok do Berlína je do detailov premyslený koncept, v ktorom súťažiaci oboch družstiev riešia rôzne úlohy, ktoré sú podobné a zároveň odlišné. V predchádzajúcom 13. diele (Feinschmecker vor) mali kandidáti južného tímu za úlohu pripraviť regionálnu kuchársku špecialitu z oblasti Magdeburgu - Quarkkeulchen. Podobne to bolo v 14. časti vo Weimare. Úlohou Nichole, Erica a Almudeny bolo zistiť postup a prísady do známej durínskej špeciality cibuľového koláča a potom ho spoločne aj upiecť. Ak bude koláč chutiť, získajú ďalšie lístky do Berlína Pre celý projekt je typické, že autori sa nezamerali len na notoricky známe miesta a atrakcie, ale vyberali zaujímavosti, ktoré možno nie sú svetoznáme ale charakterizujú Nemecko a dávajú možnosť nazrieť do života tejto krajiny. Postup a skúsenosť: Na úvod som video ukázala celé bez prerušenia. Prvé interaktívne cvičenie (Single choice Test) bolo zamerané na globálne porozumenie celého videa, druhé (Bild Text - Zuordnung) na oboznámenie sa s najznámejšími pozoruhodnosťami Weimaru. Formou rovnaké tretie sa už venovalo slovnej zásobe prísady do cibuľového koláča. Ďalšie dve cvičenia umožňovali precvičovanie trpného rodu, typického pre opis pracovného postupu. Týmto smerom som zamerala aj ja svoju pozornosť. Po vyriešení 5. cvičenia, v ktorom mali určiť správne poradie jednotlivých krokov pri príprave koláča, si žiaci tento recept opísali z tabule do papierov, ktoré si mali zakladať do samostatnej zložky Lístok do Berlína. Zuerst werden die Zwiebeln geschnitten. Danach werden die Zwiebeln gebraten. Anschließend werden Eier und Quark verrührt. Der Teig wird in die Kuchenform gelegt. Zum Schluss werden Zwiebeln, Eier und Speck auf den Teig gegeben. Okrem cvičení v interaktívnej forme žiaci pokračovali v práci s pracovným listom. Pozri pracovné listy v metodickej príručke na 120. strane, úloha 2. Potom žiaci pokračovali v samostatnej práci. Mali stručne (5 viet a viac) opísať do zošita recept na prípravu nejakého jedla, ktoré dokážu sami pripraviť. V zásade pri tejto úlohe nie je problém ani pri chlapcoch tínedžeroch, aby nejaký recept opísali. Potom tieto krátke texty nahlas prečítali. Dôraz bol na použití správnych gramatických tvarov, pasív už v tom čase žiaci mali ovládať. Projekt je určený učiacim sa na úrovni B1- B2 a tento rozsah je podmienkou, ktorú treba dodržať. Ja som Lístok do Berlína zaradila v čase, kedy žiaci už všetky gramatické javy, ktoré boli pre porozumenie a riešenie úloh potrebné, mali prebraté. Netýkalo sa to slovnej zásoby, tá bola miestami pomerne náročná, ale žiaci pri spätnom hodnotení sa vyjadrovali, že väčšinu porozumeli, čo potvrdzovali aj pri riešení ďalších úloh a cvičení. 26

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Pracovné listy z nemeckého jazyka

Pracovné listy z nemeckého jazyka Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Pracovné listy z nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Osvedčená

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť

Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Lea Rohaľová Pracovné listy k maturitným témam z nemeckého jazyka 1. časť Osvedčená pedagogická skúsenosť

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B2 Nemecký jazyk, úroveň B2 vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B2 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre

Mehr

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PaedDr. Anna Popadičová Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 Úvod Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta

Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Spracované pre potreby projektu Cesta k modernej škole, ktorý je realizovaný s podporou EÚ Téma: Nemecko turisticky atraktívne miesta Operačný program: OP Vzdelávanie Programové obdobie. 2007-2013 Prijímateľ:

Mehr

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B1 Nemecký jazyk, úroveň B1 - vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie Úvod Nemecký jazyk, úroveň B1 Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka

Mehr

žiak je schopný načúvať príbehu rozumie základným pokynom a spolupracuje dokáže napodobňovať výslovnosť učiteľa

žiak je schopný načúvať príbehu rozumie základným pokynom a spolupracuje dokáže napodobňovať výslovnosť učiteľa Nemecký jazyk Nemecký jazyk, 1.ročník rozprávky tradičné verše, piesne, kolové hry, prstové a pohybové hry zbierka - Die schönsten deutchen Kindergedichte hádankové a otázkové hry jednoduché pokyny, ukazovania

Mehr

/2008 Z.

/2008 Z. Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania podľa 30 ods. 5 a 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B1 Bratislava 2008 ÚVOD Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku v

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

Charakteristika projektového vyučovania

Charakteristika projektového vyučovania Charakteristika projektového vyučovania Projektové vyučovanie patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú charakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti žiakov. Je chápané ako komplementárny

Mehr

NEMČINA 2016 Ceny pre školy

NEMČINA 2016 Ceny pre školy OXICO jazykové knihy Panónska cesta 6, 851 04, Bratislava Otváracie hodiny: Po - Pia 8:00-16:30 Telefón: 02 / 5441 0992, 02 / 5441 0993 Fax: 02 / 5441 0994 E-mail: oxico@oxico.sk Web: www.oxico.sk Hueber

Mehr

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE

TEIL 2/1 Dateien. (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE TEIL 2/1 Dateien (Wortschatztraining) MATERIÁLY PRO UČITELE Selbstverständlich ist in der Zukunft eine automatische Überleitung unserer Daten im System in der Muttergesellschaft geplant, also sie werden

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

A.1. Náboženská didaktika ako veda

A.1. Náboženská didaktika ako veda A.1. Náboženská didaktika ako veda 1. Od katechetiky ku náboženskej didaktiky zaciatky katechetiky po Tridentskom koncile (1545-1563): vznikajú rôzne koncepcie systematického vzdelávania vo viere detí

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht

Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht RECHT 2 Arbeitsrecht Erbrecht Familienrecht Handelrecht Autor : Mgr. Elena Červenová PaedDr. Karol Verbich Lektoroval : Mgr. Rudolf Nagy Pre vnútornú potrebu Humboldt IDŠ, voľne nepredajné. Humboldt IDŠ

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Od antisemitizmu k holokaustu

Od antisemitizmu k holokaustu Metodicko-pedagogické centrum Od antisemitizmu k holokaustu Jolana Krausová Bratislava 2012 Názov: Autor: Recenzenti: Od antisemitizmu k holokaustu PhDr. Jolana Krausová Mgr. Kristína Mihoková, PhD. PaedDr.

Mehr

Ročenka Jahresrückblick

Ročenka Jahresrückblick Ročenka Jahresrückblick 2014 UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV + ZĽAVY PRAKTISCHE INFORMATIONEN FÜR DIE UNTERNEHMER + BENEFITS SCHLOSS HOF 16.3.-2.11.2015 Der Krieger, die Witwe und ihr Sohn Prinz Eugen,

Mehr

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študentstva Školský časopis Na slovíčko pani zástupkyňa Veronika Sebőová a Lujza Kočíková so svojím spoločným

Mehr

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben

Schreiben Gymnázium - 6. November: Hlinská Portrait -Über Menschen schreiben 25. Oktober: Interview - 15. November: Verschiedene Schreibspiele - 22. November: Argumentieren und Meinungstexte - Briefe - 29. Ergebnisse November: Märchen der Schreibwerkstatt und Kurzgeschichten -

Mehr

SCHWEIZ SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

SCHWEIZ SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT SCHWEIZ SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT http://commons.wikimedia.org/wiki/file:800x513-carte-suisse-r2.jpg Mgr. Svatava Spurná http://commons.wikimedia.org/wiki/file:flag_of_ Switzerland.svg Schweiz Jméno

Mehr

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-002 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-002 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť 6)

Mehr

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších

Nina Konopinski-Klein. Slowakisch- Deutsch für die Pflege zu Hause. slovensko-nemecky pre domácu opateru starších Nina KonopinskiKlein Slowakisch Deutsch für die Pflege zu Hause slovenskonemecky pre domácu opateru starších SlowakischDeutsch für die Pflege zu Hause Nina KonopinskiKlein SlowakischDeutsch für die Pflege

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2002 OBSAH Obsah...1 NOVÉ SMERY PSYCHOTRONICKÉHO VÝSKUMU...2 MUDr. Teodor Rosinský CSc, Nitra 2 Súčasné aspekty siekt z hľadiska evanjelickej cirkvi... 4 Mgr. Bunčák 4 ANIMATIZMUS: ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA, PONÍMANIE

Mehr

PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV A AUTOROV KURZOV

PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV A AUTOROV KURZOV PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV A AUTOROV KURZOV 0 c) JASNE Alles klar! Autori: ČASŤ 1: Sławomira Kołsut, Przemysław E. Gębal, Karin Schöne ČASŤ 2 a 4: Karin Schöne ČASŤ 3: 3.1 Alica Bortlíková 3.2 Jana Škodová

Mehr

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania

Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá Annette Kast-Zahn Od batoľaťa po školáka : Ako môžu rodičia stanoviť hranice a sprostredkovať pravidlá správania Moje dieťa sa potrebuje sústavne niečím zaoberať. Moje

Mehr

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B2

PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B2 PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA Z NEMECKÉHO JAZYKA ÚROVEŇ B2 Publikácia je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho spoločenstva v rámci riešenia projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích

Mehr

Studia Academica Slovaca v premenách

Studia Academica Slovaca v premenách Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v premenách 2014 Univerzita Komenského v Bratislave Editorky:

Mehr

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE

10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE 10/2006 MAGAZÍN MIEST BRATISLAVY A VIEDNE Magazin der Städte Bratislava und Wien I N F O S E R V I S K U LT Ú R N Y C H P O D U J A T Í C U LT U R A L E V E N T I N F O S E R V I C E INFORMAČNÉ CENTRUM

Mehr

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970

erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) msmm obzor bratislava 1970 erich fromm sny a mýty (symbolika snov, rozprávok a mýtov) obzor bratislava 1970 msmm Erich Fromm, 1951 Translation

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s.

VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN der FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. und FAL-CON TAX k.s. VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVACIE PODMIENKY Spoločností FAL-CON BUSINESS CONSULTING s.r.o. a FAL-CON TAX k.s. Die FAL-CON

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň

Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň Dokumentárny film ako školský historický obrazový prameň viliam kratochvíl Nasledujúci citát tvorí koncepčné východisko k jednému z možných analytických modelov v práci s dokumentárnym filmom vo výučbe

Mehr

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január

Misiologické info. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január Misiologické info Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 1/2012 leden / január R. Mazur: Bůh na cestě za člověkem P. Bargár: Misijná prax českých a slovenských cirkví vo svetle krízových

Mehr

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Module S8. Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Module S8 Kontinuálny proces zlepšovania (CIP) Autori: Anna Bliesner, Tobias Engelmann, Claudia Kaiser, Thomas Lemken, Thomas Merten, Kristin Parlow, Holger Rohn, Ina Schäfer (Wuppertal Institut für Klima,

Mehr

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ

AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ ESEJE FII.07.0FI A Roč 60. 2005. č. I AZERBAJDŽANSKÝ BÁSNIK NIZÁMÍ GANDŽEVÍ A JEHO HUMANISTICKÝ ODKAZ JOZEF KUNOVSKÝ, Spojená škola s organizačnými zložkami SOU, SPŠ, OA, Partizánske KUNOVSKÝ, J.: Azerbaijani

Mehr

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... 1 Križovatky VI Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE

Mehr

Was macht Team Nord in Münster?

Was macht Team Nord in Münster? Was macht Team Nord in Münster? 1 Worum geht es in dieser Folge? Habt ihr Ideen? Seht euch die Bilder an und formuliert Vermutungen. 2 Waren eure Vermutungen richtig? Was haben Eric, Almudena und Nichole

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/5 JANUÁR 2015 ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ A LEHÔT STRANA 1/5 JANUÁR 2015 SEITE 1/5 JANUAR 2015 predloženie a zverejnenie účtovnej závierky, správy audítora Fristen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des s ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY - PREHĽAD POVINNOSTÍ

Mehr

alles klar 2a gramatika

alles klar 2a gramatika alles klar 2a gramatika Präteritum von sein und haben Slovesá sein a haben v minulom čase préterita Slovesá sein a haben v 3. osobe jednotného čísla v minulom čase préterita majú rovnaký tvar ako v 1.

Mehr

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK. úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! KÓD TESTU 2402 MATURITA 2016 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

N e m e c k ý j a z y k

N e m e c k ý j a z y k N e m e c k ý j a z y k Charakteristika predmetu : Predmet nemecký jazyk sa vyučuje na našej škole v 3 typoch tried v A triedach s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, v B triedach zameraných na anglický

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

MATURITA 2009. nemecký JAZYK

MATURITA 2009. nemecký JAZYK MATURITA 2009 EXTERNÁ ČASŤ nemecký JAZYK úroveň B2 kód testu: 8240 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU. Test obsahuje 80 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

Mehr

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919

MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ. N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 Test NJA MATURITA 2006 EXTERNÁ ČASŤ N E M E C K Ý J A Z Y K úroveň A kód testu: 1919 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 80 úloh. V teste sa stretnete s dvoma

Mehr

V. Kačinová a kol. Mediálna výchova. Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ

V. Kačinová a kol. Mediálna výchova. Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ V. Kačinová a kol. Mediálna výchova Experimentálne učebné texty pre 9.ročník ZŠ ŠPÚ 2007 Obsah Charakteristické znaky digitálnych médií v porovnaní 3 s inými médiami Internet a jeho možnosti v oblasti

Mehr

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary

EdTRANS SK-AT. Glossar Glosár Glossary EdTRANS SK-AT Glossar Glosár Glossary Einleitung Aufgrund der Globalisierung, des wirtschaftlichen Wandels und auch der rezent wirtschaftlich schwierigen Situationen in Europa haben sich die Anforderungen,

Mehr

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA. Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA Časopis pre vojenskú históriu múzejníctvo a archívnictvo 1/2009 VYDÁVA VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV V BRATISLAVE 1 VHÚ Bratislava 2009 Príspevky vyjadrujú názory autorov

Mehr

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014.

Vytvořeno a vyzkoušeno v lednu 2014. Název projektu: Reg. číslo projektu: Číslo šablony: Název sady: Autor: Obor vzdělání: Předmět: Ročník: Učivo: Druh vzdělávacího materiálu: Anotace: Učení pro život CZ.1.07/1.5.00/34.0645 II/2 Inovace a

Mehr

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht

Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Wahlen in der Slowakei Ein Bericht Am Donnerstag, den 26. Oktober 2015, hielt im Gasthaus Leban in Kittsee Mag. Christoph Thanei im Rahmen des Offenen Tisches einen Vortrag über die politische Situation

Mehr

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK

MATURITA 2010 NEMECKÝ JAZYK MATURITA 2010 EXTERNÁ ČASŤ NEMECKÝ JAZYK úroveň B1 kód testu: 8316 NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN! PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU! Test obsahuje 60 úloh. Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

Mehr

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. SZK německý jazyk 2016 Zkouška má písemnou a ústní část. Písemný test obsahuje poslech, porozumění textu, lexikální cvičení a gramatiku. Ústní část zahrnuje 10 tematických okruhů. Tato část probíhá (po

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE

THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE THIMM ERFOLGREICHE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MATERIÁLY PRO UČITELE Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu

Mehr

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU

WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU USER MANUAL BENUTZERHANDBUCH UŽIVATELSKÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL EN DE CZ SK WHEELED MOUNT FOR FLAT SCREEN MOBILER MONITORSTÄNDER POJÍZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU POJAZDNÝ STOJAN NA OBRAZOVKU CI-527 WHEELED

Mehr

Novinky Simogear. Hannover Messe 7. až 11. apríl Siemens AG 2013 Alle Rechte vorbehalten. siemens.com/answers

Novinky Simogear. Hannover Messe 7. až 11. apríl Siemens AG 2013 Alle Rechte vorbehalten. siemens.com/answers Novinky Simogear Hannover Messe 7. až 11. apríl 2014 siemens.com/answers Novinky Simogear Obsah Roadmap Roadmap Simogear Simogear vo svete Prevádzka s meničom Svetový motor Porovnanie 2KJ3 2KJ4 Izolačné

Mehr

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER

SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER SLOVENSKO RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER ROČENKA 2008 JAHRESRÜCKBLICK 2008 Kutlíkova 17 P.O. Box 228 814 99 Bratislava 1 Tel.: +421 / 2 / 6353 67 87, 88 Fax: +421 / 2

Mehr

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012

S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 2 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy v Detve za školský rok 2011/2012 Ing. Ján Melich riaditeľ školy 3 S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti,

Mehr

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A

Vianoce - autor Patrik Hyll, 6.A Časopis pre deti, ktoré sa chcú zabaviť aj poučiť Časopis vydávaný pre ZŠ v Kysuckom Novom Meste Clementisova ulica 616 Ročník: IX. Číslo: 3 september - december Rok: 2011 Obsah: ako vždy pestrý, vtipy,

Mehr

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! NĚMECKÝ JAZYK 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234

Mehr

GfK Slovakia, s.r.o. Komunikačná stratégia cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky August 2009

GfK Slovakia, s.r.o. Komunikačná stratégia cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky August 2009 GfK Slovakia, s.r.o. Komunikačná stratégia cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2009 2011 August 2009 Obsah ČASŤ A - Marketingový prieskum...2 1. Základné údaje o prieskume...3 2.

Mehr