ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI"

Transkript

1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NÁBYTKU, DESIGNU A BYDLENÍ ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI VEDÚCI PRÁCE: ING. ARCH. MARTIN KOVAŘÍK VYPRACOVALA: MARTINA STEINEROVÁ BRNO 2009

2 ČESTNÉ PREHLÁSENIE: Prehlasujem, že som bakalársku prácu na tému: Ženy v histórii designu a v súčasnosti spracovala sama a uviedla som všetky použité pramene. Súhlasím, aby moja bakalárska práca bola zverejnená v súlade s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložená v knižnici Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, sprístupnená k študijným účelom v zhode s Vyhláškou rektora MZLU o archivácii elektronickej podoby záverečných prác. Zaväzujem sa, že pred spísaním licenčnej zmluvy o využití autorských práv diela s inou osobou (subjektom) si vyžiadam písomné stanovisko univerzity o tom, že predmetná licenčná zmluva nie je v rozpore s oprávnenými záujmami univerzity a zaväzujem sa uhradiť prípadný príspevok na úhradu nákladov spojených so vznikom diela podľa riadnej kalkulácie.... V Brne dňa 26. apríla 2009 Martina Steinerová

3 POĎAKOVANIE Ďakujem za odborné vedenie Ing.arch. Martinovi Kovaříkovi, za zapožičanú literatúru akad. arch. Františkovi Vránovi a všetkým, ktorí verili v zdarné ukončenie tejto práce.

4 ŽENY V HISTÓRII DESIGNU A V SÚČASNOSTI MARTINA STEINEROVÁ ABSTRAKT Práca vytvára náhľad na svet tvorby žien designérok, ktoré sa významne podieľali na štruktúre dejín designu, považovaného dlhý čas za mužskú záležitosť. Snaží sa nájsť príčiny menšieho počtu žien v oblasti designu a objasniť zásadné problémy, s ktorými sa ženy ako tvorkyne stretávali. Súčasne hodnotí ich pôsobenie a definuje ich prínos do tejto oblasti. kľúčové slová: design, ženy, designérky, umenie, gender, patriarchát, spoločnosť, remeslo, Bauhaus WOMEN IN HISTORY OF DESIGN AND IN THE PRESENT DAYS MARTINA STEINEROVÁ ABSTRACT The thesis creates an opinion insight to creation of women designers which notably have participated in a design history structure considered to be a male matter. It tries to find reasons why women create a minority in this field and it tries to make clear basic problems which women have conflicted with. key words: design, women, women designers, arts, gender, patriarchy, society, craft, Bauhaus

5 OBSAH 1. ÚVOD CIEĽ PRÁCE POSTAVENIE ŽENY V JEDNOTLIVÝCH HISTORICKÝCH OBDOBIACH PRAVEK ŽENA V STAROVEKEJ SPOLOČNOSTI STREDOVEKÁ SPOLOČNOSŤ ŽENY V SEDEMNÁSTOM A OSEMNÁSTOM STOROČÍ DEVÄTNÁSTE STOROČIE ŽENY A DVADSIATE STOROČIE ŽENY NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO ČESKA A SLOVENSKA ŽENY, UMENIE A DESIGN GENDER V UMENÍ ŽENY A DESIGN ŽENA VERZUS MUŽ ŽENY A BAUHAUS BAUHAUS A ŠTUDENTKY Z ČESKOSLOVENSKA DESIGNÉRKY V ŠKANDINÁVII DESIGN A ŽENY V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE PROFILY... ČASOVÉ OSI... ZÁVER SUMMARY POUŽITÁ LITERATÚRA ZOZNAM VYOBRAZENÍ... 81

6 1. ÚVOD Žena bola a je po celé stáročia nekonečným zdrojom inšpirácie básnikov, hudobníkov a maliarov, ktorých pod vplyvom ženskej krásy, jemnosti a čistoty podnecovala k vzniku tých najskvostnejších umeleckých diel. Ako darkyňa nového života bola uctievaná pre tento jej neobyčajný dar pravekými matriarchálnymi kultúrami, ktoré jej ako jediné v histórii ľudstva poskytli toto výsostné postavenie. V ďalších kultúrach postavenie ženy vždy plne záviselo na daných spoločenských podmienkach a vývojovom stupni spoločnosti, ktorá bola založená na patriarchálnom spôsobe života a v modifikovanej forme existuje až do dnešných čias. Zásadný zlom v umení nastal, keď sa žena z predmetu zobrazenia transformovala do role tvorcu. Žena však mala postup na poli umenia všeobecne sťažený dobovými predsudkami a obmedzeniami a to už v počiatkoch svojej profesionálnej tvorby na rozhraní devätnásteho a dvadsiateho storočia. Spoločnosťou bola vnímaná ako bytosť, ktorá mala bližšie k prírode a vďaka tomu jej bola predurčená práca vychádzajúca z tejto ženskej prirodzenosti. Pravidlá dvojakej genderovej politiky platili aj na poli legendárneho Bauhausu, kde sa pôvodná myšlienka vzdelávania bez ohľadu na pohlavie rýchlo vytratila. Ak sa žena chcela zapojiť do inej oblasti tvorby a nie len do oblasti tradičných ženských prác, akými boli ručné práce, stretla sa s odporom opačného pohlavia a svoje právo podieľať sa na pravom umení si musela vybojovať. Postupne sa na poli designu začali formovať prvé veľké ženské osobnosti akými boli Marianne Brandt, Eileen Gray, Lilly Reich, Charlotte Perriand alebo na území prvej Československej republiky prvá výraznejšia osobnosť architektúry Hana Kučerová-Záveská. Výnimkou sa stali štáty Škandinávie, kde vyspelá a sociálne silná spoločnosť, formovaná po dlhé roky, dala za vznik rovnocennému zázemiu žien nielen v oblasti umenia, designu, vzdelávania ale aj v ostatných spoločenských sférach života. Preto designérky z oblasti Škandinávie vytvárajú zvláštnu kategóriu v dejinách designu. S postupným uvoľňovaním prísnych spoločenských zásad a bojom žien za svoje práva si ženy začali bránu do sveta umenia a designu postupne otvárať. Týmto odvážnym krokom dali svetu možnosť nahliadnuť na ich prístup k tvorbe, ktorý je odlišný, mnohokrát prekvapujúci a je schopný plnej konkurencie. 6 S t r á n k a

7 2. CIEĽ PRÁCE Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať pôsobenie žien na poli designu vo svete a v oblasti Českej a Slovenskej Republiky, v závislosti na spoločenských podmienkach, pričom sa práca snaží nájsť príčiny menšieho počtu žien v tejto oblasti. Zároveň je v nej predstavené dielo a pozadie tvorby významných žien designérok, ktoré pôsobili a pôsobia na poli nábytkového, interiérového a čiastočne priemyslového designu. V závere práce je zhodnotené pôsobenie žien v designe a následne charakterizovaný ich prínos pre súčasnú tvorbu. 7 S t r á n k a

8 3. POSTAVENIE ŽENY V JEDNOTLIVÝCH HISTORICKÝCH OBDOBIACH 3.1. PRAVEK Žena v tomto období je vnímaná ako tá, ktorá je schopná rodiť a kojiť deti. Mala omnoho menej možností opúšťať domácnosť, čo sa odrážalo aj na jej postavení. Na druhej strane stál muž, ktorý bol svojou telesnou stavbou predurčený k roli ochrancu, bojovníka a lovca. V praveku sa ženy stali priekopníčkami v zbere rastlinnej potravy a stali sa tak zakladateľkami poľnohospodárstva. Ženy sa neskôr špecializovali na výrobu keramiky, pradenie, tkanie a upravovanie potravín. Boli v tej dobe nedotknuteľné. Vražda ženy, matky bola najhorším zločinom a jeho spáchanie bolo dôvodom ku krvnej pomste. Žena v tejto dobe získala postavenie, aké sa v neskorších spoločnostiach nevyskytovalo a to bol matriarchát, kedy sa stáva vládkyňou rodu. Stála na čele tzv. gentu - pravekej sociálnej jednotky. Žena na najvyššom hierarchickom stupni, teda matka rodu, mala moc súdnu a náboženskú. To sa prejavovalo aj v mytológii. Ženské bohyne (Matka Zem, Matka všetkých stvorení, Paní neba) boli vždy spodobnením plodivej sily prírody. Neskôr postupnou vzrastajúcou vyspelosťou vedomostí nároky spoločnosti rástli a tak vznikla potreba špecializácie. V tom sa lepšie preukázali muži, ktorí museli vytvoriť nástroje potrebné na rôzne činnosti ako bol rybolov, lov zveri a chov dobytka. Nastala deľba práce. Poľnohospodárstvo sa rozvíjalo vysokým tempom a spoločnosť začala získavať bohatstvo, ktoré prevyšovalo jej nároky. Na tejto nadprodukcii mal najväčšiu zásluhu muž a tak sa stal majiteľom bohatstva. Nastal rozvoj obchodu, rast obyvateľstva, ktoré potrebovalo na svoj život viac priestoru. Tieto zmeny spôsobili zmenu spoločenského zriadenia a matriarchát bol postupne vytlačovaný agresívnejšou vojnovou kultúrou patriarchátu ŽENA V STAROVEKEJ SPOLOČNOSTI Táto spoločnosť je už úplne založená na patriarchálnom systéme, kde ženy vykonávali predovšetkým spojené s udržovaním domu a výchovou detí. O peniaze v domácnosti sa staral muž. V Aténach bola vyžadovaná manželská vernosť, pretože za 8 S t r á n k a

9 právoplatného dediča bol uznávaný len vlastný potomok. Táto skutočnosť ženy ešte viac pripútavala k domácnosti. Zdržovali sa len v časti domu, vyhradenej pre ne a na ulicu vychádzali čo najmenej a zahalené, aby tak nepútali pozornosť iných. Žena v tomto období v podstate stratila slobodu a možnosť verejného vystupovania. V starovekom Grécku tieto aspekty viedli k viditeľnému prepadu spoločenského postavenia žien. Naopak rozdielna spoločenská situácia bola v Sparte, kde sa ženám a mužom na základe sparťanskej výchovy dostávalo rovnakého prístupu a tak sparťanské ženy neboli odlučované od verejného života. V starovekom Ríme bola k žene na rozdiel od Grécka prechovávaná úcta. Rimania považovali rodinu za základ štátu. Pokiaľ sa žena nevydala, bola pod ochranou otca. Manželka sa plne podieľala na chode rodiny a na všetkých spoločenských aktivitách. S krízou rímskej republiky a následným pádom Ríma však dochádza k mravnému úpadku života vrátane rodiny a tým aj postaveniu ženy v spoločnosti STREDOVEKÁ SPOLOČNOSŤ V období stredoveku hrá veľkú úlohu v spoločnosti náboženstvo a v tomto prípade kresťanstvo. Kresťanstvo spočiatku ženu toleruje no neskôr ju zo spoločenského života vyčlení. Žena je považovaná za pôvodcu ľudského hriechu. Manželstvo a telesná láska sú vnímané ako nutné zlo k reprodukcii ľudstva. Tieto názory sa však dostávajú do sporu v spoločnostiach Germánov a Slovanov, kde bola žena oslavovaná ako darkyňa života. Postupne vplyvom kresťanstva vzniká v tejto oblasti žena zbožná, vážna a dobročinná žena románskeho obdobia. Jej sociálna rola vzrastá v dôsledku zakladania kláštorov, stredísk učenosti, ktoré boli určené ženám. Predstavené kláštorov mali značný vplyv na riadenie štátu. Stredoveká spoločnosť bola na počiatku spoločnosťou agrárnou. Ľudia žili vo veľkej existenčnej neistote, často na pokraji hladu. Zápasili s epidémiami a vojnami. Neskôr sa spoločnosť rozvinula do stavovskej spoločnosti. Každý stav mal špecifický model rodiny. Najvyššie postaveným stavom bola šľachta s novým ideálom ženy. Je to žena jemná, precitlivená, ktorá potrebuje oporu rytiera. Najpočetnejším stavom boli dedinčania. Staroveká rodina je podobná antickej rodine. Pretrváva vedúce postavenie 9 S t r á n k a

10 muža a podriadené postavenie ženy. Viazanosť rodiny na majetok a hospodárstvo. Rodina je jednotkou spoločenskou, výrobnou a výchovnou. V dobe renesancie sa však postavenie ženy opäť mení. Žena, ktorá nie je sväticou alebo milenkou, sa stáva ľudskou bytosťou so všetkými tajmi a krásami. Tento fakt sa prejavuje aj v stvárnení ženy v literatúre a umení. Ženy sa začali viac vzdelávať, zakladajú spolky, objavuje sa aj ich vlastná tvorba, ktorá je konfrontovaná s reálnym životom. Tento vývoj obohatil kultúru a umenie o ženský prvok ŽENY V SEDEMNÁSTOM A OSEMNÁSTOM STOROČÍ V tomto období pokračuje emancipácia žien za vzoru renesancie. Spoločenský systém v tejto dobe nedovoľuje ženám a mužom z nižších vrstiev dosiahnuť vyššieho vzdelania. Aj tento fakt prispieva k ich rovnakému sociálnemu a politickému postaveniu v spoločnosti. Uvoľnenie v spoločnosti nastalo až zavedením nových spôsobov vládnutia a otvorením spoločenského života širokým masám. Vtedy sa začali objavovať zásadné rozdiely medzi mužmi a ženami DEVÄTNÁSTE STOROČIE Devätnáste storočie je charakteristické veľkým počtom zmien. Nastalo zrušenie nevoľníctva, priemyselná revolúcia, vznikli nové ústavy, Amerika sa začala rozvíjať. Francúzsko bolo poznačené napoleonskými vojnami. Všetky tieto faktory ovplyvnili vývoj spoločnosti. Zakladali sa spoločnosti na občianskych princípoch a to umožňovalo vznik rôznych ženských hnutí vo všetkých triedach od robotníckej až po tú najvyššiu. Po období reforiem kedy sa žena začala vymaňovať z klasického modelu patriarchálnej spoločnosti, nastáva opäť zhoršenie ženského postavenia. Ženy zamestnané v továrňach pracovali mnohokrát aj štrnásť hodín denne. Svadby boli uzatvárané väčšinou na základe spoločenských, hospodárskych a politických záujmov a spoločenských konvencií. Spoločnosťou sa šírili názory o rovnoprávnosti žien a mužov alebo volebnom práve pre ženy. Tiež boli známe tzv. sufražetky - stúpenkyne feminizmu, ktoré sa snažili bojovať za práva žien radikálnymi spôsobmi ako boli hladovky, atentáty a vandalizmus. 10 S t r á n k a

11 Devätnáste storočie je považované za jedno z najvýznamnejších období ľudstva s obrovskými spoločenskými, hospodárskymi, technologickými a demografickými zmenami. Ľudia si uvedomili, že nadanie, schopnosti ale hlavne vzdelanie sa stávajú hlavnými kritériami pre získanie práce a úspechu. Mnoho žien začalo študovať a nachádzajú uplatnenie v umeleckých, vedeckých a podnikateľských oblastiach. Venujú sa politike a podporujú jednotlivé politické strany. Rozšírili sa ľudské práva, pracuje sa s verejnou mienkou, mení sa definícia verejnosti, ktorá bola predstavovaná ako konzervatívna rodová verejnosť s hospodárskou elitou. Toto prostredie plne podporilo emancipáciu žien. Aj napriek tomu, že došlo k podstatnému uvoľneniu života žien, všetky právne zmeny emancipácie žien sa učinili až v dvadsiatom storočí. Kolískou feminizmu sa stali anglosaské krajiny. V tejto oblasti ako v prvej spoločnosť pochopila, že takáto situácia brzdí jej rozvoj a tak sa ženy začali v spoločnosti uplatňovať aj proti právnym predpisom. Spojené štáty americké nasledovali anglosaské zeme a aj tu sa postavenie žien rýchlo zlepšilo. Situácia vo Francúzsku bola ovplyvnená revolúciou, vďaka ktorej sa postavenie francúzskych žien zlepšilo. Aj tu začali vznikať ženské kluby. V neskoršom období politická situácia ovplyvnila vývoj spoločnosti až do takej miery, že nastáva návrat k patriarchálnej spoločnosti z osemnásteho storočia. Ženám bolo zakázané združovanie v kluboch a zasahovanie do politiky ŽENY A DVADSIATE STOROČIE Veľké zmeny v spoločnosti nastali hlavne pôsobením rozvoja priemyslu a kapitálu. Ženy dostali príležitosť pracovať a tým aj možnosť byť ekonomicky nezávislé od mužov. Za úplnú emancipáciu sa zaslúžil aj neustávajúci boj žien za svoje práva ale z veľkej časti na tom mala podiel demokratizácia spoločnosti. Vďaka nej bolo postupne vo všetkých krajinách zavedené rovnaké volebné pravo pre ženy aj mužov. Vojnové konflikty dvadsiateho storočia mali za dôsledok zvýšenej zamestnanosti žien, zatiaľ čo muži boli odvedení na fronty. Po skončení konfliktov sa muži vrátili späť do zamestnania a ženy do domácnosti. Po druhej svetovej vojne sa svet rozdelil na dva politické bloky. Kapitalistický a komunistický. Kapitalistický blok bol produktom prirodzeného vývoja a žilo sa v ňom slobodne. Druhý blok reprezentovaný 11 S t r á n k a

12 idealistickými plánmi, ktoré človeka obmedzovali vo všetkých smeroch sa stal súčasťou života nielen československých obyvateľov. V šesťdesiatych rokoch sa hnutie žien v Európe a v Severnej Amerike presadzuje omnoho radikálnejšie. Vznikla tu výrazná vrstva žien s kvalitným vzdelaním, o ktoré ale spoločnosť nejaví záujem. Ženy sa túžili uplatniť aj mimo domácnosť. Organizujú stretnutia a otvorene s zapájajú do verejného a politického života. Sedemdesiate roky priniesli návrat konzervatívnejšej vlády, ktorá podporuje hodnotu domova a domácnosti, zárukou má byť tradične chápané ženstvo. Vznikli feministické teórie, ktoré tvrdia, že nerovnosť medzi mužom a ženou nie je biologická danosť, ale že táto nerovnosť je vytvorená spoločensky a kultúrne. A tak sa stúpenkyne feminizmu snažili skúmať príčinu vzniku tejto nerovnosti medzi mužmi a ženami. Hovorí sa o vystavení žien útlaku nielen v danom spoločenskom systéme a aj v útlaku vo všetkých oblastiach života. Osemdesiate roky priniesli zmenu spoločenského zázemia a aj zmenu v myšlienkovej povahe ženského hnutia. Na popredných amerických univerzitách sa zakladajú katedry ženských štúdií s takzvaným akademickým feminizmom. Rovnako sa zmenila situácia v právnych systémoch a v organizácii spoločnosti a uskutočňuje sa väčšina požiadaviek feministických hnutí. V súčasnej dobe sa postavenie žien pomaly mení aj v moslimských zemiach, kde ako vieme ženy mnohokrát aj v dnešnej dobe nemajú vytvorené rovnocenné podmienky ŽENY NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO ČESKA A SLOVENSKA Situácia na tomto území bola v období devätnásteho storočia priaznivá. V dobe keď v ostatných štátoch Európy ženy získali prvé občianske práva, napríklad právo vlastniť majetok alebo právo na vzdelanie, vznikajú na tomto území ženské spolky napríklad v roku 1890 Ženský výrobní spolek český. Medzi významné osobnosti feminizmu na českej scéne určite patria Karolina Světlá a Eliška Krásnohorská, ktorá v roku 1890 založila prvé dievčenské gymnázium v strednej Európe Minerva. Hlavnou 1 ŠIMÁČEK, Roman. Postavení ženy ve společnosti. Brno, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lenka Gulová, PhD. 12 S t r á n k a

13 náplňou emancipácie žien bolo aj tu získanie volebného práva, ktoré podporovali aj muži. Vďaka nemu sa mohla vybudovať vlastenecká politická základňa v rámci Rakúsko Uhorska. 2 Na území Slovenska sa objavuje a to už v roku 1869 spolok Živena. Vznikol z iniciatívy A. Pietora ako inštitúcia, ktorá mala vzdelávať a národne uvedomovať slovenské ženy, pôsobiť na ne v kultúrno-osvetovej a sociálnej oblasti. Za dôležité považovala Živena pôsobiť vo vzdelávacej oblasti. Jej členky na Slovensku zbierali ľudovoumelecké výrobky, pôsobili na národné povedomie slovenských žien a propagovali slovenskú tvorbu a slovenské ľudové umenie doma a v zahraničí prostredníctvom vysťahovaleckých slovenských spolkov. Po prvej svetovej vojne ženy v Československu získavajú volebné právo, podporované prezidentom T.G. Masarykom. Ženské otázky v tej dobe riešil napríklad časopis Ženský svet, do ktorého prispieval napríklad aj F.X. Šalda. Po druhej svetovej vojne vznikom Československej socialistickej republiky sa začína vláda komunizmu. Postavenie žien sa aj naďalej zlepšovalo a to aj napríklad tým, že mali právo na prácu a s tým spojené právo na hospodársku emancipáciu. Podľa zákona bolo však povinné pracovať, bez možnosti voľby. Súčasne sa však žena musela starať o domácnosť, čo mohlo viesť k zhoršeniu kvality života žien. V zamestnaní však bola ich práca ohodnocovaná nižšou mzdou a neobsadzovali vyššie funkcie. Politická a spoločenská situácia tej doby vylučovala akúkoľvek samostatnú aktivitu, nezávislosť a kreativitu, čo sa odrazilo vo všetkých sférach spoločnosti. Komunistickú ideológiu vtedy predstavovali aj ženské časopisy, ako Žena a móda, Praktická žena alebo Vlasta, kde obraz žien bol zúžený na matku v domácnosti. Na politickej scéne bolo žien veľmi málo a väčšinou nemali ani moc ani popularitu. Pád komunistického režimu prináša radu nových demokratických smerov, medzi nimi aj feminizmus. 3 Obraz feministického hnutia bol však v tomto období väčšinou skreslený. V deväťdesiatych rokoch sa tu aj vo svete objavujú organizácie s, ktoré sa snažia poukazovať na problémy ako nižšie platy žien, prijímanie žien na vyššie pracovné funkcie a ďalšie. 4 2 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Umělecká tvorba : - cesta k ženské emancipaci na přelomu 19. a 20. století. In Žena umělkyně. 1. vyd. Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, s feminizmus je názov pre komplex ideológií, sociálnych teórií a politických hnutí, ktoré majú za úlohu skúmať a eliminovať javy, ktoré sú považované za prejavy a súčasti útlaku ženského pohlavia 4 ŠIMÁČEK, Roman. Postavení ženy ve společnosti. Brno, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Lenka Gulová, PhD. 13 S t r á n k a

14 4. ŽENY, UMENIE A DESIGN 4.1. GENDER V UMENÍ Genderová čiže rodová určenosť je premietaná do všetkých rovín ľudského života. V minulosti, ale aj dnes pohlavie hrá určujúcu rolu pre povolanie a profesijný rast. Pojem gender zasahuje do všetkých štruktúr spoločnosti a označuje rozdiely, ktoré sú podmienené sociálne a kultúrne, čiže nie vždy biologicky. O gendere môžeme hovoriť ako o sociálnom pohlaví meniacom sa v závislosti na dobovom a kultúrnom kontexte. V našej európsko-americkej západnej kultúre sú mnohé mužské a ženské vlastnosti postavené zámerne do opozície a pritom existujú u oboch pohlaví. Len u jedného z nich sú hodnotené pozitívnejšie. Dá sa povedať, že mužský model je nezávislý, sebavedomý a silný, dominantný a aktívny. Na druhej strane stojí model ženský, ktorý je jeho logickým opakom. 5 To, že žena navzdory dobe umelecky tvorila znamenalo víťazstvo vôle a talentu. Keď sa pozrieme do minulosti, ženy mali postup na poli umenia všeobecne sťažený dobovými predsudkami a museli čeliť mužskej autorite akademikov. Aj keď sa im podarilo preniknúť na akademickú pôdu nestretli sa tu s porozumením. Či to bola napríklad kresba aktov, ktorá im bola upieraná alebo zákaz účasti na súťažiach. Absolventky tzv. dámskych škôl mali byť vedené k umeleckému vzdelaniu za účelom doplnenia všeobecnej výchovy a dobrého vkusu. 6 Školy ženám presne vymedzovali sféru ich pôsobenia a odsúdili ich k roli potrebných ale druhoradých umelcov. 7 Lepší náhľad do sveta súdobého vnímania žien v umení dáva kniha nemeckého historika umenia Hanse Hildebrandta z roku 1928 nazvaná Die Frau als Künstlerin -Žena ako umelkyňa. Vo svojich rozsiahlych úvahách rozoberá aj otázku postupného zväčšujúceho sa záujmu o akademické vzdelávanie žien. Ako sám tvrdí tento záujem nevidel v ich talente ale v túžbe po dobrodružstve veľkomiest a odpútania sa od tepla domova. Európska umelecká avantgarda vrátane kruhov okolo Bauhausu ale práve na poli ženskej emancipácie viedla dvojakú a problematickú genderovú politiku. 5 ZAVADIL, Karel. Ženy v umění : Gender jako kategorie. Art & antiques. 2004, č. listopad, s Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str.33 7 tamtiež, str S t r á n k a

15 Avantgarda síce túžila sa odrhnúť od minulosti a tradície, jej mužskí predstavitelia ale možnosť straty svojho výsadného postavenie v patriarchálnej kultúre a spoločnosti prezentovali ako hrozbu kultúrneho úpadku ľudstva. O tom, že muži mali strach zo silných žien, svedčí aj malé zastúpenie žien v avantgardných kruhoch alebo školské reformy, ktoré ženám diktovali, aké odvetvia sú pre ne vhodné a nájdeme ich v medzivojnovej dobe aj na Bauhause ale aj na väčšine umeleckých škôl. Postupne sa však hranica ženských a typicky mužských vlastností v dejinách posúvali a s nimi aj hranica hodnotného a nehodnotného umenia. 8 Situácia ženy umelkyne sa výrazne zmenila v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy začali vytvárať umenie nezávislé na mužskej činnosti. Ženské umenie sa zaviedlo ako kategória na počiatku sedemdesiatych rokov aj napriek tomu, že rozdiely medzi feminizmom politickým a feminizmom v umení boli neurčité. Dnes môžeme tvrdiť, že prísne genderové stereotypy sa pomaly ale isto aj na poli spoločenskom aj na poli umenia, vrátane designu, vytrácajú ŽENY A DESIGN Ženy v designe zaujímajú rôzne role. Ako tvorkyne, teoretičky, historičky alebo spotrebiteľky. Ženy a ich designérska činnosť majú kľúčové postavenie pre štruktúru dejín designu, pretože v sebe nesú akýsi protipól mužskej činnosti. V designe a umení v podstate zaujali priestor, ktorý sa mužom nepodarilo vyplniť. 9 Pre ženy pôsobiace v designe je hlavným problémom patriarchát. 10 Patriarchát ženám plne znemožnil sa angažovať vo všetkých spoločenských oblastiach. Výsledkom je mnoho genderových stereotypov, ktoré určujú ženám spôsob vhodného správania a vplývajú na usporiadanie domáceho a pracovného priestoru a aj na oblasť designu. V rozvinutej industriálnej spoločnosti je kultúra nadradená nad prírodu z čoho plynie, že mužská práca nie je vnímaná ako prírodná činnosť ale kultúrna. Vďaka schopnosti žien rodiť deti a starať sa o rodinu, sú ženy vnímané ako bytosti bližšie k prírode. A to je 8 PACHMANOVÁ, Martina. Mezi mizogynií a avantgardou: Žena jako umělkyně Hanse Hildebrandta. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 9 Pachmanová M., Design: Aktualita, nebo věčnost, Praha, 2005, str tamtiež, str S t r á n k a

16 príčina, ktorá podľa patriarchálnej spoločnosti ženy predurčuje k obratnosti, starostlivosti a dekoratívnosti. 11 Tak ako sa vyslovil Adolf Loos: Ornament v službách ženy bude večne žiť. 12 Adolf Loos bol vo svojej propagácii čistoty geometrického tvaru a pravdivosti funkcie hlboko ovplyvnený populárnymi antropologickými výskumami. Pôvod ornamentu hľadal u prírodných národov. A to, že ornament prežil až do dnešných čias mali na svedomí dve zaostalejšie časti populácie: zločinci a ženy. Obe tieto skupiny obyvateľstva využívali podľa neho opovrhnutia hodný dekor vlastného tela. V prípade žien líčenie a zdobenie šperkmi, v prípade zločincov tetovanie. Spojovalo ich to so zvrátenosťou a kultúrno sociálnou nevyspelosťou primitívnych národov. U žien to navyše bolo výrazom nespútanej a nebezpečnej erotickej túžby. 13 Slová Josefa Chochola spolu s Adolfom Loosom nám ukazujú ako bola v ich očiach vnímaná stará kultúra a ako silno bola spojovaná s mýtom večného ženstva 14, keď Chochol v roku 1913 napísal: Ornamentálnosť je zženštilým a formalistickým povolaním a nehodí sa do mužského rázu našej doby. 15 Vďaka tomuto predurčeniu je ženám pripisovaná oblasť designérskej tvorby, ktorá vychádza práve z dekoratívnosti ako je šperkárstvo, vyšívanie, ilustrácia, háčkovanie, keramika alebo móda. Všeobecne sa má za to, že tieto činnosti vychádzajú zo ženskej prirodzenosti. Záujem žien o tieto činnosti blízke k ručným prácam a remeslu bol chválený ako výraz zdravého diletantizmu. Na rozdiel od muža bola žena považovaná za rodenú diletantku. 16 Ženy boli takto vnímané napríklad aj v časoch ich štúdií na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe na prelome 19. a 20. storočia. Hoci pojem diletantizmus v tej dobe odkazoval mimo sféru pravého umenia. 17 Podobne ako na Bauhause bol rok po zavedení koedukácie prijatý návrh na reorganizáciu a ženy boli po absolvovaní základného kurzu smerované do dielní tradičných ženských prác (tkania, keramiky, kníhviazačstva), zatiaľ čo odbory považované za mužské (architektúra a design) im zostávali neprístupné Pachmanová M., Design: Aktualita, nebo věčnost, Praha, 2005, str Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str tamtiež, str tamtiež, str tamtiež, str zauímavosťou však je, že v roku 1932 prichádza na Bauhaus Lilly Reich, ktorá viedla práve dielne interiérového designu 16 S t r á n k a

17 Na našom území a vo svete sa po prelome storočí ovládli umenie modernistické teórie, ktoré kládli dôraz na industriálny pôvod predmetov a striktne rozlišovali medzi remeslom a designom a medzi abstrakciou a dekoráciou. Predmety vyrábané tradičným štýlom, materiálom a výrobnými technikami boli na rozdiel od predmetov priemyselnej výroby vnímané ako výraz amatérskeho umenia a kutilstva. 19 Priemyselná výroba tak bola v minulosti nadraďovaná nad remeselnícku, no táto hierarchia je problematická bez ohľadu na pohlavie, pretože z histórie vylučuje dôležitú časť designérskej tvorby. A bola to práve remeselnícka tvorba, ktorá bola v minulosti jedinou možnosťou pre vyjadrenie ženských tvorivých a umeleckých schopností. Ako vyplýva zo spoločenského postavenia, ženy nemali prístup do tovární a ani im nebolo umožňované plnohodnotné štúdium na školách s výukou designu. Na rozdiel od remesla, ktoré sa dalo plne prispôsobiť domácemu prostrediu a zlučovalo sa s vtedajšími tradičnými rolami ženy. Aj tento fakt nepriamo prispel k tomu, že na prácu designérok bolo nahliadané ako na design, ktorý je určený k rýchlemu upotrebeniu a nie k zavedeniu na trh. Medzi ďalšie problémy v designérskej tvorbe žien patrí prehliadanie ich pôsobenia v designe. Nejedná sa o problém, ktorý by bol čisto náhodný. Táto ignorácia je priamo spojená s výberom, triedením a uprednostňovaním určitého druhu designu, určitých tvorcov a smerov. Podobne činia aj historici designu, ktorí značnou časťou prispievajú k udržovaniu predsudkov. Ženský design sa tým pádom dostáva do pozadia. V súčasnosti je problém rozdelenia mužských a ženských designérskych činností stále aktuálny a podporuje ho napríklad vysoké školstvo vo Veľkej Británii, kde sa ženy uplatňujú najmä v odboroch módneho návrhárstva a textilného výtvarníctva. Tu je predpoklad, že ženy budú odpovedať požiadavkám, ktoré sú na ne kladené. Naopak je to v odboroch ako priemyslový design, ktorý je považovaný za mužskú záležitosť. Na druhej strane sa nedá nespomenúť fakt, že muži sa začínajú čoraz viac presadzovať v prirodzene ženských oblastiach, kde začali aplikovať agresívnejšie metódy marketingu a obchodu. Ich práca je mnoho krát nadhodnocovaná nad ženskú. 19 Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str S t r á n k a

18 4.2. ŽENA VERZUS MUŽ Od konca 19. storočia prevládal názor, že žena má menej vyvinuté abstraktné myslenie a predstavivosť a že ako tvorkyňa je omnoho závislejšia na videnej skutočnosti než muž. Tomuto tvrdeniu predchádzali prvé výskumy ľudského mozgu a názory, že hmotnosť mozgu jedinca ovplyvňuje celkovú inteligenciu. Propagátorom týchto myšlienok bol predovšetkým chirurg Pierre Paul Broca, ktorý tak chcel dokázať, že veľkosť mozgu súvisí s inteligenciou a skúmal mozgy mužov a žien nezávisle na hmotnosti jedinca. Na základe týchto výskumov vyhlásil, že ženy sú menej inteligentné, čo výrazne ovplyvnilo súdobé vnímanie žien. 20 Podobné tvrdenia môžeme tiež nájsť v knihe nemeckého historika umenia Hanse Hildebrandta (1928), kde tvrdí, že najzložitejšou disciplínou je architektúra, kde logika, zmysel pre poriadok, pevnú formu, vecnosť, abstraktné myslenie a schopnosť presiahnuť subjektívne vnímanie sú základné predpoklady, ktoré sú ženám cudzie. Prípady, kedy sa ženy uplatnili ako architektky, označuje za kuriozity. Navzdory týmto tvrdeniam nemohol zabudnúť na ženy, ktoré túto prácu začali po prvej svetovej vojne vykonávať ako napríklad Grete Schütte- Lihotsky, autorka známej Frankfurtskej kuchyne, ktorá sa zásadne podieľala na moderných reformách v bývaní. 21 Zameranie súčasných dámskych škôl na plošné odbory ako krajkárstvo, vyšívanie, tkanie, kresba alebo maľba, rovnako prezentuje názor, že ženy nemajú dostatočne vyvinutú priestorovú predstavivosť. Tieto postoje boli vysvetľované biologickými a fyziologickými predpokladmi za výsledkom vylúčenia žien z architektonických a sochárskych ateliérov. 22 Otázka designérskej schopnosti žien je teda posilňovaná aj spoločenskými konštrukciami mužskosti a ženskosti. Tieto myšlienky pripisujú iné vlastnosti mužom a iné ženám. 23 Charakteristika mužskosti a ženskosti je daná ako pohlavím, tak aj určitými psychologickými, sociálnymi a kultúrnymi aspektmi, dnes označované pod 20 PIXA, David. KOGNITIVNÍ PREDISPOZICE. České Budějovice, s. Vedúci diplomovej práce PhDr. Danuše Nichtburgerová. 21 PACHMANOVÁ, Martina. Mezi mizogynií a avantgardou: Žena jako umělkyně Hanse Hildebrandta. Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 22 Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, Pachmanová M., Design: Aktualita, nebo věčnost, Praha, 2005, str S t r á n k a

19 pojmom gender. Moderné postmodernistické teórie vychádzajú z tvrdenia, že mužmi a ženami sa nerodíme, ale naše pohlavie je tvarované socializáciou v konkrétnej spoločnosti. Podľa najnovších vedeckých štúdií bolo zistené, že aj gender je významne podmienený biologickými faktormi. Maskulinita a femininita tak indikujú v akej miere je mozog mužsky či žensky orientovaný. Faktom však zostáva, že telesné a psychické pohlavie sa nemusia nutne prekrývať. V súčasná doba verí, že ženy a muži spracovávajú informácie rôznym spôsobom, inak uvažujú a vnímajú. Tieto rozdiely sa vyvíjajú už milióny rokov v závislosti na tom, aké požiadavky boli na jednotlivé pohlavie kladené. V dôsledku toho sa telo aj mozog každého pohlavia vyvíjal odlišne a u oboch pohlaví sa rozvíjali iné potrebné schopnosti. Z genetického a biologického hľadiska má u mužov na ich typické vlastnosti vplyv chromozóm Y, ktorý je kľúčom k rozvoju maskulinity vďaka produkcii mužského hormónu testosterónu. Testosterón zvýrazňuje mužské charakteristické rysy a podporuje agresivitu a dá sa povedať, že je hlavným dôvodom prečo ľudstvu dominujú muži. Je to hormón úspechu, výsledku súperenia, dominancie a agresivity. Ženské žľazy produkujú testosterón asi desaťkrát menej ako mužské. Všeobecne platí, že muži majú lepšie vyvinutú priestorovú inteligenciu, zatiaľ čo ženy inteligenciu verbálnu. Príčiny týchto rozdielom môžu byť biologické i psychologické v závislosti na hormonálnych vplyvoch, výchove a spoločenské. Ženy a muži sa ďalej rozlišujú v geometrii, meraní pravdepodobnosti, štatistike a priestorových a mechanických úvahách, kde muži prevyšujú ženy. Novšie štúdie hovoria o tom, že v týchto kvantitatívnych schopnostiach nie je rozdiel medzi mužmi a ženami, v riešení konkrétneho problému, ale v schopnostiach vymyslieť vhodnú stratégiu na jeho vyriešenie. Snímaním činnosti mozgu sa dokázalo, že muži majú centrum vnímania priestoru v prednej časti hemisféry a jedná sa o jednu z najsilnejších častí mužského mozgu. Ženy toto vnímanie nemajú špecificky umiestnené. Zhruba len desať percent žien vládne dobrým priestorovým videním. Ženy na rozdiel od mužov vnímajú všetko v širokom kontexte a zároveň vnímajú drobné detaily. Muži vnímajú veci, objekty a ich vzájomné vzťahy priestorovo odlišujú. 19 S t r á n k a

20 Ženy disponujú úplnejším vnímaním farebného spektra a tak detailnejšie rozlišujú jednotlivé farby a ich odtiene a používajú pre to konkrétnejší popis farieb. Farbosleposť u mužov je javom pomerne častým, u žien je veľmi vzácna. Posledné výskumy kreativity jasne preukázali, že pohlavie nemá dominantný vplyv na kvalitu kreatívneho procesu. Je síce pravdou, že v histórii nájdeme kreatívnych jedincov predovšetkým v mužskej časti populácie, nič menej je to skôr z dôvodov toho, že ženy neboli k tvoriacim počinom stimulované a podnecované. Napríklad u malých detí nenájdeme v kvalite kreativity rozdiel. V dospelosti sú za kreatívnych považovaní skôr tí, ktorí sa dokážu odpútať od stereotypu sexuálnych rolí. Pri kreatívnom myslení sa jedná predovšetkým o proces smerujúci k výsledku, nie je v ňom miesto na sexuálne pojaté role ŽENY A BAUHAUS Umelecko-remeselná škola Bauhaus je často označovaná za revolučnú a to najmä pre jej neobvyklý prístup k umeleckému vzdelávaniu. Bauhaus od začiatku presadzoval avantgardné a lavicovo liberálne myslenie a podporoval vzdelanie žien. Tento prístup najlepšie dokazuje vyjadrenie Waltera Gropia, že na Bauhause nemá existovať žiadna odlišnosť medzi krásnym a silným pohlavím, ale absolútna rovnoprávnosť a tiež absolútne rovnaké povinnosti. Gropius ale nepočítal s tak obrovským záujmom žien o štúdium. Po návrhu na reorganizáciu bolo tak zastúpenie žien kontrolovanejšie. Študentky boli po absolvovaní základného kurzu presunuté do dielní tkania, kníhviazačstva a keramiky. 25 Výuka na Bauhause zdôrazňovala medziodborovosť a za zvrchovanú disciplínu bola považovaná architektúra. Z nej a ďalších odborov, ktoré boli podľa názorov pedagógov mužskou doménou, boli ženy kvôli novému školskému nariadeniu, opierajúcemu sa o genderové stereotypy, vylúčené. 26 Na druhej strane úspechy žien designérok, študujúcich na tejto škole zostávajú v pozadí a to aj napriek tomu, že umelecké a kultúrne pokroky žien Bauhausu boli výnimočné. Nastalo rozšírenie tradičnej ženskej spoločenskej role, a tak sa ženy PIXA, David. KOGNITIVNÍ PREDISPOZICE. České Budějovice, s. Vedúci diplomovej práce PhDr. Danuše Nichtburgerová. 25 Pachmanová M., Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Praha, 2004, str tamtiež, str S t r á n k a

21 mohli začať venovať umeniu. Na Bauhause ženy povýšili remeselné štandardy tkania na úroveň výtvarného umenia a tým bola dokázaná oprávnenosť a kvalita ženskej práce. Následne v Dessau sa potvrdilo, že ich práca bola systematická a extrémne produktívna. V prácach týchto žien môžeme nájsť snahu u sebavyjadrenie, experiment ale aj výsledky spolupráce. Okrem tkáčskej dielne boli ženy významnou súčasťou dielní kovových, dielní stolárskych a dielní interiérového designu. Bauhaus sa stal v roku 1919 centrom moderny a myšlienok funkcionalizmu. Bol založený Walterom Gropiom vo Weimare, spojením dvoch škôl - umenia a remesiel. Na tejto škole bola za cieľom vytvorenia jasného tvaroslovia a novej jednoty umenia remesiel a priemyslu zavedená nová štruktúra organizácie a vzdelávania. Veľký dôraz bol kladený na remeselnú prípravu. Preto bol Bauhaus nazývaný ako učilište nie škola, študenti sa nazývali učni a vyučujúci majstri. Bauhaus bol miestom plného farieb, vzrušenia a mladosti, ktoré povzbudzovali umeleckú tvorivosť, individualitu a disciplínu. Bola to uzavretá spoločnosť umelcov a priateľov. Priateľstvo medzi majstrami a študentmi povzbudzovalo obe strany. Všetci študenti museli prejsť prípravným kurzom, ktorý bol vedený Johannesom Ittenom, ktorý bol medzi študentmi veľmi populárny. Mnohokrát uprednostňoval nekonvenčné praktiky ako vegetariánske diéty alebo dychové cvičenia. Pýchou školy boli aj tanečné večery a karnevaly. Základom výuky bol prípravný kurz, v ktorom v centre pozornosti stálo spontánne experimentovanie s farbou, formou a materiálom. Po úvodnom kurze sa študenti mohli rozhodnúť pre jednu s rôznych dielní stolársku, keramickú, sklársku, kovodielne, javiskového maliarstva, nástennej maľby, textilnú, rezbársku, sochársku knihársku alebo grafickú tlačiareň. V prvých rokoch trieda pre architektúru neexistovala. Cieľom bolo rovnocenné rozvinutie remeselnej a umeleckej zručnosti študentov. Z tohto dôvodu mali každé z dielní dvoch majstrov a to umelca a remeselníka. Počet študentov sa na spočiatku pohyboval v rozmedzí 40 študentov, až po počet 190 študentov a to na konci roku Do roku 1929 tu študovalo 170 študentov, z ktorých bolo 51 žien (30%) a z toho 19 žien pôsobilo v tkáčskych dielňach. Väčšia časť študentiek Bauhausu sa sústreďovala okolo tkáčskych dielní, ktoré spočiatku ako žena viedla Helene Börner. Tkáčske remeslo bolo už od obdobia secesie považované za remeslo prislúchajúce ženám. Mnoho žien, ktoré prišli na Bauhaus si 21 S t r á n k a

22 zvolili tento odbor zámerne. Navyše, i vedenie Bauhausu preferovalo myšlienku umiestnenia žien do tohto odboru, aby sa vyvarovali nepotrebným experimentom a aby zabezpečili dostatok voľného priestoru v iných dielňach, ktoré boli údajne vhodnejšie pre mužov. Tkáčske dielne na Bauhause vznikli na podnet študentiek vedených Guntou Stölzl, ktorá na školu priviedla aj ich budúcu vedúcu dielní Helene Börner. Dielne spočiatku zamerali na výrobu tapiet, prikrývok a hračiek z odpadových materiálov. V počiatočných prácach študentiek, ktoré boli založené na voľnej expresii a umeleckej improvizácii sa odrážal ich boj s vnímaním tkáčstva len ako remesla alebo ako ženskej práce. Študentky však boli rozhodnuté dokázať, že neexistuje žiadny rozdiel medzi umením a remeselníckou činnosťou. Prišli sme na túto školu pretože my, každá z nás, tu našla prácu, pre ktorú sme sa odvážili a nechceme ju zanedbávať. Nikto nám asi túto prácu nezávidí. Vďaka tým z vás, ktorí to akceptujú. (Käthe Brachmann, študentka) Niektorým ženám sa neskôr podarilo presadiť dokonca aj v iných dielňach. Jednou z nich bola Marianne Brandt, ktorá bola jedinou ženou v kovových dielňach. Do tohto odboru sa dostala na základe odporučenia Laszla Moholy - Nagya. Tento návrh však nebol v súlade so vzdelávacou ideológiou Bauhausu. Ako hovorí sama Marianne Brandt : Nebola som sem prijatá s radosťou. V týchto dielňach nebolo miesto pre ženu a nespokojnosť s týmto rozhodnutím sa prejavovala tak, že som spočiatku dostávala prácu bezvýznamnú a nudnú. Bolo mi povedané, že toto je jediný spôsob akým sa dá začať. Všetky začiatky sú ťažké. Postupom času sa však veci dali do poriadku a začali sme si navzájom rozumieť. Brandt začala s navrhovaním strieborných čajových servisov a iných ľahko funkcionalistických objektov ako sú kuchynské potreby alebo osvetlenie. V roku 1926 navrhla sklenené lampy v tvare gulí, ktoré boli neskôr predávané jednou berlínskou firmou. V roku 1927 navrhla nočné lampy Kandem s nastaviteľným reflektorom. Po 22 S t r á n k a

23 čase Marianne Brandt úplne ovládla kovové dielne a jej návrhy sa stali ikonami Bauhausu. V roku 1928 sa stala asistentkou vedúceho dielní. Bohužiaľ práve v priebehu tohto roku Waltera Gropia vo funkcii riaditeľa nahradil Hannes Meyer. Ten spojil kovovú dielňu so stolárskou a vytvoril tak dielňu interiérového designu pod vedením Josefa Albersa. Jedinou ženou v stolárskej dielni vo Weimare bola Alma Buscher. Počas pôsobenia na Bauhause použila k vytvoreniu svojich inovatívnych a experimentálnych návrhov techniky na výrobu skriňového nábytku. Nábytok a hračky pre deti, ktoré navrhla vytvorila na základe množstva štúdií venovaných detským hrám. Medzi jej významné projekty patrí návrh materskej škôlky, kde zamietla myšlienku, že deti sú dospelí ľudia v zmenšenej podobe, ktorí vo svojej izbe potrebujú klasický len miniatúrny nábytok. Jej nábytok bol jeden z prvých a najpredávanejších produktov Bauhausu, ktoré sa dostali na verejnosť a je predávaný až do dnes. Neskôr sa na Bauhause v stolárskej dielni objavila ďalšia žena Vera Mayer-Waldeck, ktorá tu v roku 1929 absolvovala stolárske vzdelanie. Postupne začal byť Bauhas vo Weimare mestskou radou vnímaný ako príliš socialistický a tak bol v roku 1929 uzavretý. Walter Gropius Bauhaus presunul do mesta Dessau. Financií bolo oveľa menej a tak sa dôležitým zdrojom príjmov stala produkcia z dielní. Po presune do Dessau boli niektoré z dielní premenované, zlúčené alebo zrušené. Dessau však ponúkala lepšie možnosti a to aj pre tkáčske dielne. Výuka však bola omnoho štruktúrovanejšia a študenti boli viacej obmedzení. K rozvoju tkáčskych dielní najviac prispela Gunta Stölzl a jej spolupracovníčkyštudentky Ottie Berger, Anni Albers, Lis Beyer a Helene Nonné-Schmidt. Po zamestnaneckých nezhodách začala dielne viesť práve Gunta Stölzl za pomoci asistentiek. Výuka v tkáčskych dielňach sa stala systematickejšia, čo viedlo ku experimentovaniu s materiálmi, k praktickej práci a produkcii. Materiály neboli obmedzené len na vlnu, bavlnu, hodváb ale používal sa aj celofán, papier a umelý hodváb. Textilné dielne sa stali jedny z najúspešnejších dielní Bauhausu a ich produkty patrili k najžiadanejším na trhu. Ako bolo spomenuté v roku 1928 Waltera Gropia nahradzuje vo vedení Hannes Meyer. Ten okrem spojenia dvoch dielní kovu a stolárstva transformoval štruktúru a duchovný postoj Bauhausu. Študentov začal zameriavať na architektúru, psychológiu, 23 S t r á n k a

24 urbanizmus a fotografiu. Počas tohto obdobia bol Bauhaus najviac zameraný na architektúru a priemyselný design. Kládol sa väčší dôraz na sociálne potreby a mnohé z dielní boli na vrchole svojej produktivity. Po politickej nezhode bol Hannes Meyer nútený odstúpiť z funkcie. Na jeho miesto bol mestskou radou vymenovaný Ludwig Mies van der Rohe a to v roku Mies van der Rohe bol zástancom novej architektúry a Bauhaus si predstavoval ako školu s formálnou štruktúrou zameranú na architektúru a interiérový design. Preferoval prísnu disciplínu a oveľa tradičnejšiu formu vzdelávania. Produkcia dielní sa znížila a pozornosť sa viac venovala vzdelávaniu. Počas tohto obdobia bola Gunta Stölzl nútená odstúpiť zo svojej funkcie kvôli tlaku zo strany mestskej komunity Dessau. Táto udalosť bola jednou z ďalších rán, ktoré narušili silnú ideológiu Bauhausu. V roku 1931 Stölzl opúšťa Bauhaus. Vo vedení dielne ju zastupujú Anni Albers a Ottie Berger a to až do nástupu Lilly Reich v roku Stala vedúcou aj textilnej dielne aj dielní interiérového designu. Lilly Reich bola interiérovou architektkou a úzko spolupracovala s Miesom van der Rohe od roku Nebola vyučenou tkáčkou, ale vyznala sa v textíliách pretože pracovala ako odevná návrhárka. Pod vedením Reich výuka pokračovala v tradícii Gunty Stölzl, ale väčšina návrhov sa nedostala k výrobnému procesu. Po roku 1929 sa posilnil vplyv NSDAP (Národná socialistická nemecká robotnícka strana) a potom ako bol Bauhaus obvinený z propagácie kultúrneho boľševizmu, dosiahla NSDAP v roku 1932 uzavretie školy. Mies van der Rohe presťahoval Bauhaus do Berlína, kde pôsobil ako súkromný inštitút no len po dobu niekoľkých mesiacov. Bauhaus bol oficiálne rozpustený 20. júla BAUHAUS A ŠTUDENTKY Z ČESKOSLOVENSKA Medzi študentmi, ktorí študovali 1 na tomto nemeckom učilišti sú vo väčšine textov spomínané len dve ženy a to fotografky Marie Doleželová Rossmanová a Irena Blühová. Podľa archívneho záznamu Bauhausu tu však študovalo omnoho viac žien a to aj v dielňach zastúpených mužskou väčšinou napr. v dielni architektúry 27 BRODIE, Laura. Women of the Bauhaus [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < 28 DROSTE, Magdalena. Bauhaus : : reforma a avantgarda. Praha : Taschen, s. 24 S t r á n k a

25 a interiérového designu. Študentky z Československa pochádzali z prostredia českého, slovenského, nemeckého a židovského. Ženy môžeme nájsť predovšetkým v dielňach textilu a tkania, architektúry a interiérového designu a odboru fotografie. Prvou študentkou Bauhausu pochádzajúcu z českého prostredia je Julie Moller. Narodila sa v roku 1897 v Moravskej Ostrave a na Bauhause absolvovala prípravný kurz, no neskôr školu opustila. V roku 1923 sa vracia späť na Bauhaus ako manželka jedného z majstrov László Moholy - Nagya. Ďalej to bola Lucia Moholy rodená Schulz (nar.1894) fotografka pochádzajúca z Prahy. Bola zodpovedná za fotografickú dokumentáciu diania na Bauhause. Pôsobí na tu až do svojho odchodu v roku Z československých študentiek sa v dielňach fotografie najviac zviditeľnili spomínaná Marie Doležalová-Rossmanová (nar.1909), ktorá na Bauhaus prišla zo Školy umeleckých remesiel. Práce tejto talentovanej autorky sa zachovali vo veľmi malom počte napríklad v Moravskom múzeu v Brne. Slovenská rodáčka Irena Blühová (nar.1904) okrem fotografie študovala na Bauhause aj typografiu a reklamu. Ženy do dielní fotografie prichádzajú až v 30. rokoch, kedy je moderná fotografia na vrchole a nastáva jej spriemyselňovanie. Po presune Bauhausu do Desavy sa zvýšila jeho propagácia a tým pádom aj záujem o štúdium. Medzi prvými prijatými študentmi do bola aj Luise Bergmann narodená v obci Svitavy v roku 1899, no absolvovala tu len jeden semester. V roku 1926 sem prišla študovať aj Elisabeth Oestreicher narodená v Karlových Varoch v roku 1902, študovala na umelecko-priemyselných školách vo Viedni, Mníchove a Berlíne. Na Bauhause sa zapísala do tkáčskych dielní. Táto absolventka Bauhausu sa neskôr uplatnila ako návrhárka textilu v Holandsku. Za zmienku stojí Bohumila Rolčíková pochádzajúca z Prahy (nar. 1909), absolventka Školy umeleckých remesiel v Brne, ktorá sem v roku 1931 prišla do textilných dielní. V dielňach architektúry a interiérového designu študovali v 30. rokoch tri ženy československého pôvodu. Mathylde Wiener (nar. 1909) pôvodom z Prahy sem prišla z pražskej filozofickej fakulty a študovala tu dva semestre prípravný kurz a dielne architektúry. Ďalšie Edith Rindler narodená v Sedlčanech (v roku 1913) a Inge Stipanitz z Moravkej Ostravy (nar. 1912), ktorá štúdium ukončila v Berlíne. Ženy v týchto dielňach nemali veľké šance vyniknúť, a možno práve preto neboli zaznamenané žiadne z ich realizácií. 25 S t r á n k a

26 Kontakt Bauhausu s československou umeleckou scénou bol veľmi intenzívny najmä v druhom období existencie Bauhausu, kedy sa škola premiestnila do Dessau. Bauhaus vtedy hlboko ovplyvnil tvorbu československých umelkýň. O spoluprácu medzi tkáčskymi dielňami a a českými textilnými umelkyňami sa najviac zaslúžila Jaroslava Vondráčková, predstaviteľka združenia Artěl 29, ktorá bola v úzkom kontakte s jednou z najvýraznejších študentiek tkáčskych dielní Otti Bergerovou DESIGNÉRKY V ŠKANDINÁVII Škandinávia predstavuje súbor severoeurópskych národov, ktorých kultúrna a regionálna entita je jasne odlišná od ostatnej časti Európy. Hoci tieto krajiny zdieľajú spoločnú ekonomiku, kultúrnu históriu a jazykové korene (okrem Fínska), každá zo škandinávskych krajín je odlišná, či už rozdielnymi geografickými alebo environmentálnymi podmienkami. Viac ako kdekoľvek na svete sa designéri v Škandinávii snažili zahájiť a udržiavať demokratický prístup k navrhovaniu výrobkov a tým dosiahnuť spoločenského ideálu a zlepšenia kvality života prostredníctvom vhodných a cenovo dostupných produktov a technológií. Od počiatkov designu okolo roku 1920, je moderný škandinávsky design podporovaný humanistickými mravmi, ktorý má korene v luteránskej viere prevládajúcej v celej Škandinávii. Táto viera zdôrazňuje pravdu a rozum a učí, že spasenie sa dá získať len prostredníctvom poctivej práce. Vďaka tejto morálnej viere v spoločenské záväzky sa formoval filozofický základ, z ktorého sa vyvinul a prosperuje škandinávsky design. Škandinávia je názov používaný pre pomenovanie štátov Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska. Často sú tieto štáty nazývané ako severské. V minulosti boli odľahlé dedinské domácnosti na tomto území odkázané na sebestačnosť a nie je preto prekvapením, že sa v priebehu dlhej histórie užitého a 29 Artěl je jedna z najvýznamnejších inštitúcií českého užitého umenia a designu prvé poloviny 20. storočia, ktorá sústredila na návrhovú činnosť a osvetu, prezentáciu a sprostredkovanie predeja prác jej členov. 30 Pachmanová M.,Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu,praha, 2004, str VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Umělecká tvorba :- cesta k ženské emancipaci na přelomu 19. a 20. století. In Žena umělkyně. 1. vyd. Roztoky u Prahy : Středočeské muzeum, 2005, str S t r á n k a

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho)

OSOBNÉ ZÁMENÁ. 1. pád 3. pád 4. pád. er (on) ihm ( mu/ jemu) ihn (ho/ jeho) sie (ona) ihr ( jej) sie (ju) es (ono) ihm ( mu/ jemu) es ( ho/ jeho) OSOBNÉ ZÁMENÁ V nemčine, rovnako ako v slovenčine, máme 3 osoby v oboch číslach (jednotnom aj množnom). Osobné zámená skloňujeme rovnako ako podstatné alebo prídavné mená v 4 pádoch (N, G, D, A). Tvary

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Predložky s akuzatívom alebo datívom:

Predložky s akuzatívom alebo datívom: Skloňonanie podstatných mien: Mužský rod Ženský rod Stredný rod Množné číslo Nominatív Genitív Datív Akuzatív des es es dem em den en die e er er die e das des es dem em das es die Männer Männer den Männern

Mehr

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können

Modálne slovesá können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können Modálne slovesá - v nemeckom jazyku do skupiny modálnych (spôsobových) slovies patria tieto slovesá: können, mögen, dürfen, müssen, wollen, sollen, wissen, möchten - je to špecifická skupina slovies, ktoré

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy

Filozofia na pôde Vedeckej syntézy č. 4 Čs. čas. fyz. 63 (2013) 237 Filozofia na pôde Vedeckej syntézy Vladimír Bakoš 1949 2009, Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied Pred viac ako 75 rokmi bol v Bratislave založený Spolok pre vedeckú

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc.

ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ Zlatica, doc. PhDr., CSc. Výběrová bibliografie Monografie /Kolektivní monografie ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938-1945. Mladá fronta-historický

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

Gender mainstreaming:

Gender mainstreaming: Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál uplatňovania rodového hľadiska? Zastúpenie Nadácie Heinricha Bölla v Poľsku Varšava 2008 Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický

Mehr

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Študijný odbor: literárna veda Dátum doručenia žiadosti: 12.11.2014 Názov habilitačnej

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN muž.rod str.rod ženr.rod množné číslo 1.pád der Tag das Kind die Frau die Tage die Kinder die Frauen 2.pád des Tages des Kindes der Frau der Tage der Kinder der Frauen 3.pád

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi...

Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Z anthroposofickej prednášky o Christianovi Rosenkreutzovi, grófovi Saint-Germain, Zarathuštrovi... Virginia Seas CHRISTIAN ROSENKREUTZ V DOBE DUŠE VEDOMEJ( poobede, 13/09 2008) Dnes doobeda sme skončili

Mehr

Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine kontinuita a zmena Príspevok k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku 1

Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine kontinuita a zmena Príspevok k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku 1 SOCIOLÓGIA SLOVAK SOCIOLOGICAL REVIEW Časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied Ročník 38, 2006, číslo 1 Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine kontinuita a zmena Príspevok k diskusii o charaktere

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Nem inapre opatrovate ky

Nem inapre opatrovate ky Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE PETRA KUTIŠOVÁ Nem inapre opatrovate ky DEUTSCH FÜR PFLEGEBERUFE 1.STUPE Autor Mgr. Petra Kutišová, 2008 Jazyková korektúra: Heike Zukowski PRAXIDE

Mehr

POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ

POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ POLONSKÝ Dušan PLACHÁ Jana SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ 2017 UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED KATEDRA SOCIÁLNYCH

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev

až po ich exitus vo svetle biblických proroctiev KULTÚRA ZÁPADU?!?!?!? v agónii!?!?!?! O európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev Dr. M. B. Benjan I Obsah Úvodné poznámky

Mehr

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2010 ročník 4 číslo IIi/2010 ANDREJ ŠKOVIERA K otázke používania hudobných nástrojov v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Spev a

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

Bože, ak si, ukáž sa mi! Všetko pre Boha a celá pre ľudí

Bože, ak si, ukáž sa mi! Všetko pre Boha a celá pre ľudí Všetko pre Boha a celá pre ľudí Táto brožúrka je venovaná HILDEGARDE BURJANOVEJ, žene sociálneho činu, jej dielu a osobe. Ako kresťansko-sociálna poslankyňa v prvej republike Rakúska a ako zakladateľka

Mehr

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Demografická charakteristika rodiny na Slovensku

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Demografická charakteristika rodiny na Slovensku INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Demografická charakteristika rodiny na Slovensku Edícia: Akty Bratislava, november 25 Analytická publikácia, ktorá prostredníctvom

Mehr

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5

Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 Slowakisch Vokabeln - 264 Vokabeln Seite 1/5 zariadený (-á, -é) eingerichtet náš unser náša náše kúpeľňa (-e w) Bad kuchyňa (-e w) Küche kreslo (-á s) Fauteuil koberec (-e m) Teppich chladnička (-y w)

Mehr

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.)

KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE. Marek Švec (ed.) KULTÚRA SVETA PRÁCE FORMY VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE Marek Švec (ed.) Bratislava 2013 Editor: JUDr. Marek Švec, PhD. Autori: Miloš Lacko, Ladislav Macháček, Simona Schuszteková, Martin Štefko, Jozef Toman,

Mehr

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc

Teológia a filozofia človeka ako osoby. Gašpar Fronc Teológia a filozofia človeka ako osoby Gašpar Fronc Mučeníčka a spolupatrónka Európy, sestra Terézia Benedikta z Kríža, filozofka Edita Steinová potom, ako sa stala kresťankou, po určitej prestávke, keď

Mehr

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ ČASOPIS MLADÁ VEDA / YOUNG SCIENCE Jún 2017 (číslo 2) Ročník piaty ISSN 1339-3189 Kontakt: info@mladaveda.sk, tel.: +421 908 546 716, www.mladaveda.sk Fotografia na obálke: Krakow

Mehr

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström

Škola odhalenia hlasu. Valbork Werbeck Swärdström Škola odhalenia hlasu Valbork Werbeck Swärdström Na úvod Predložené dielo Škola odhalenia hlasu je výsledkom výskumnej práce, siahajúcej približne od rokov 1910/11 cez prvú svetovú vojnu až do začiatku

Mehr

Príhovor Petra Gála, dekana Fakulty architektúry STU

Príhovor Petra Gála, dekana Fakulty architektúry STU Periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Akademický rok 2003/2004 7 marec Ročník X. /XLII./ Príhovor Petra Gála, dekana Fakulty architektúry STU Vážené kolegyne, vážení kolegovia, môj predchodca,

Mehr

25 rokov. slovensko-nemeckých vzťahov. Tomáš Strážay editor

25 rokov. slovensko-nemeckých vzťahov. Tomáš Strážay editor 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov Tomáš Strážay editor 25 rokov slovensko-nemeckých vzťahov Tomáš Strážay editor Bratislava 2018 Vydavatelia Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Mehr

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k

ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE. Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITEĽNE Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom k 31.12.2014 Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej

Mehr

PORTFOLIO ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ NA ROK

PORTFOLIO ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ NA ROK PORTFOLIO ŠOLENÍ A ONZULTÁCIÍ NA RO 2017-2018 Logistika Základy logistiky pre automotive (Typy logistiky,logistické ukazovatele,logistické princípy a metódy,audity logistiky-1 deň Požiadavky VDA na logistiku

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996

Motto 62: PhDr. Ladislav Deák DrSc. Vzdelanie 1957 Študijné pobyty: životopis Pracoviská a významné funkcie: Ocenenia: 2004 2001 2001 2001 1996 1996 Spravodaj c 162 Motto 62: Opravdivo milovať vlasť môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde. Martin Rázus +++++++++++++++++ Mimoriadne smutna sprava! Dna 15.november

Mehr

SK - Vyhlásenie o parametroch

SK - Vyhlásenie o parametroch SK - Vyhlásenie o parametroch v zmysle vyhlášky MDVRR č. 162/2013 Z.z. Výrobok: Náterové látky rozpúšťadlové dvojzložkové Typy výrobku: PD, PE, PG, SD, SG, SE a jej doplnkový material: riedidlá VP 30-2438/0,

Mehr

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Anglicko Entlohnung : 1 200 GBP za mesiac einschließlich Steuer Betreute Person: ohne Angabe Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 0 freie Plätze:

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2018/2019 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Personální agentura Opatrovateľ / ka - Nemecko Odměna : 2 230 za turnus včetně daně Muž Požaduji. kvalifikace: Opatrovateľ / ka Počet opatrovaných osob: 2 volná místa: Země: Nemecko Datum nástupu: 28.07.2015

Mehr

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie Tímy etwinning v praxi Prípadové štúdie o spolupráci učiteľov prostredníctvom etwinningu Vydavateľ Centrálna podporná služba programu etwinning (CSS) www.etwinning.net European Schoolnet (EUN Partnership

Mehr

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny

OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA: Rodina zrkadlo spoločenského vývoja 1 Ako môže rodina ozdraviť spoločnosť 4 2 Hodnoty rómskej rodiny RODINA A ZODPOVE ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO DNES Informačný bull Bulletin Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Poradové číslo 1 Číslo 1/2006 marec 2006 OBSAH Z redakčného stola 3 TÉMA:

Mehr

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania

Thomas Diener ESENCIA PRÁCE. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Thomas Diener ESENCIA PRÁCE Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania Preklad: Andrej Jeleník, november 2007 Obsah Úvod Teória Návrat alchýmie Úvod Výrobcovia zlata Triezvy svet Funguj! Zamestnanec ako

Mehr

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU VIZITKA OSOBNOSTNEJ STRÁNKY MANAŽÉRA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU VIZITKA OSOBNOSTNEJ STRÁNKY MANAŽÉRA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU VIZITKA OSOBNOSTNEJ STRÁNKY MANAŽÉRA Bakalárska práca Študijný program: Študijný odbor: Školiace pracovisko: Školiteľ: Ekonomika a manažment

Mehr

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy

Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Kameralizmus v perspektíve dnešného poznávania verejnej správy Daniel Klimovský Abstract Author deals with cameralism that showed up in the late 17 th century in the countries where German language was

Mehr

Vzdelávanie dospelých vo fáze prechodu z profesného života do dôchodku zapojenie sa a zodpovednosť Dewald, R. - Bednárik, R. (ed)

Vzdelávanie dospelých vo fáze prechodu z profesného života do dôchodku zapojenie sa a zodpovednosť Dewald, R. - Bednárik, R. (ed) Inštitút pre výskum práce a rodiny Vzdelávanie dospelých vo fáze prechodu z profesného života do dôchodku zapojenie sa a zodpovednosť Dewald, R. - Bednárik, R. (ed) Bratislava, 2006 Vydavateľ: Inštitút

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Skloňovanie prídavných mien

Skloňovanie prídavných mien Skloňovanie prídavných mien Prídavné mená sa v nemčine skloňujú iba v prívlastku. V prísudku a doplnku sa v oboch číslach a vo všetkých rodoch a pádoch používa základný (neskloňovaný) tvar. Der Anzug ist

Mehr

NOVÉ TENDENCIE V HYPOTEKÁRNOM FINANCOVANÍ ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

NOVÉ TENDENCIE V HYPOTEKÁRNOM FINANCOVANÍ ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA NOVÉ TENDENCIE V HYPOTEKÁRNOM FINANCOVANÍ ŠTÁTOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA Ing. Adela Hošková, CSc. Inštitút menových a finančných štúdií Bratislava 1996 Nové tendencie v hypotekárnom

Mehr

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školenie, stáže pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných vyučovacích predmetov

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školenie, stáže pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných vyučovacích predmetov Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce Školenie, stáže pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných vyučovacích predmetov Analýza kvality pilotných školení v oblasti : Elektrotechniky, služieb

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu

Drevené kuchynské sady. Wooden kitchen sets. Holzküchensets Handgefertigt. www.woodarticle.eu Drevené kuchynské sady ručná výroba Wooden kitchen sets hand made Holzküchensets Handgefertigt www.woodarticle.eu Popis ku kuchynskému náčiniu Papala Kuchynské náčinie značky Papala je vyrobené z bukového

Mehr

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov

OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov OBSAH T. L. Kandelaki: Vzťah obsahu pojmu a morfematickej štruktúry technických termínov 6 g Oldřich Man: Termín a kontextové vztahy 8 0 Juraj Bosák Alexander Rosa: Terminológia teórie grafov.. 85 ^M Marie

Mehr

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať:

Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: Zdroj: http://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/verben/konjunktiv/konjunktiv-2 ÚVOD Oznamovací spôsob označuje skutočný, reálny svet, ktorý môžeme vidieť, hmatať, voňať, počuť alebo chutnať: oznamovací

Mehr

ZBORNÍK PEB 8S GALÉRIA NÁRODNÁ SLOVENSKÁ

ZBORNÍK PEB 8S GALÉRIA NÁRODNÁ SLOVENSKÁ ZBORNÍK K V PEB 8S SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK CBOPHUK SLOVENSKEJ C/1OBAI_ KO1/I NÁRODNEJ HAMMOHA/lbHOŇ GALÉRIE TA/1EPEH 11 11 MISCELLANY OF THE SLOVÁK NATIONAL GALLERY 11 VEDECKÁ REDAKTORKA A ZOSTAVOVATEĽKA

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU

Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA. a nacistická agresia proti POĽSKU Igor Baka SLOVENSKÁ REPUBLIKA a nacistická agresia proti POĽSKU Vojenský historický ústav Bratislava 2006 1 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Recenzenti: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

Mehr

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA Beata Kosová Ak chceme analyzovať koncepciu celoživotného učenia sa u nás, je potrebné najprv uviesť širšie globálne

Mehr

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FILOZOFICKÁ FAKULTA INTERNET AKO SPÚŠŤAČ MEDIÁLNEJ ZÁVISLOSTI Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor: Pracovisko (katedra/ústav): Školiteľ: Kulturológia

Mehr

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE. Ochrana práce detí

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE. Ochrana práce detí UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE Právnická fakulta Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Ochrana práce detí Diplomová práca Lucia Bajneková Vedúci diplomovej práce: JUDr. Kristina Koldinská,

Mehr

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia Predkladaná publikácia Roberta Stradlinga Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia má pomôcť učiteľom dejepisu zorientovať sa v najnovších trendoch vo vyučovaní európskych dejín dvadsiateho storočia,

Mehr

A.6 DOHODY MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A MEDZIVLÁDNYMI ALEBO SÚKROMNÝMI ORGANIZÁCIAMI ALEBO INŠTITÚCIAMI

A.6 DOHODY MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A MEDZIVLÁDNYMI ALEBO SÚKROMNÝMI ORGANIZÁCIAMI ALEBO INŠTITÚCIAMI EURÓPSKE ŠKOLY 32 A.6 DOHODY MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A MEDZIVLÁDNYMI ALEBO SÚKROMNÝMI ORGANIZÁCIAMI ALEBO INŠTITÚCIAMI 6.1 Relevantné ustanovenia Stanov 6.2 Rôzne dohody OBSAH SW_a6_sk.doc 1 /

Mehr

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves. 6. ročník téma: Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves. 6. ročník téma: Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves 6. ročník téma: Migrácia obyvateľov Slovenska v 20. storočí EUSTORY 6. ročník Súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl Téma: Migrácia obyvateľov

Mehr

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE

STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. STREDOVEKÉ MESTO AKO MIESTO STRETNUTÍ A KOMUNIKÁCIE Bratislava 2010 Historický ústav SAV Ján Lukačka Martin Štefánik a kol. Július Bartl, Tomáš Borovský, Daniela Dvořáková,

Mehr

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ

REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ Ročník III. 2/95 Cena 10 Sk REVUE O UMENÍ PRE DETI A MLÁDEŽ E. Mistrík / Slávnosť v botanickej záhrade Ľ. Kepštová / Buď pozdravený, statočný cínový vojačik o S. Šmatlák /Predsa len je aj dobro na

Mehr

cena: 10 Sk Október 2006

cena: 10 Sk Október 2006 cena: 10 Sk Október 2006 Nezávislý občasník študentov Gymnázia Pavla Horova Nová telocvičňa GPH hľadá SuperStar Na cestách po hlavných mestách Vive Paris! Vlkolaci Koniec flákania editorial EDITORIAL Čaute,

Mehr

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY

90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 90 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY Ľalii, Kráľovnej čistoty 1 2 DUCHOVNÁ ÚLOHA STREDNEJ EURÓPY 3 Emil Páleš Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou, 1995 4 DUCHOVNÁ ÚLOHA

Mehr

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły teoretyczne i historyczne. Теоретические и исторические статьи. Kantova filozofia politiky. Философия политики Канта ISSN 1642-1248 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR N R 12/2012 7/2007 Prešovská univerzita v Prešove Artykuły teoretyczne i historyczne Теоретические и исторические статьи Kantova filozofia politiky Философия

Mehr

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky

Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky Dizertačná práca na tému: Dobrovoľnícka práca seniorov v sociálnych službách z aspektu andragogiky (výber z teoretickej časti). Filozofická fakulta UK v Bratislave november 2003 Autorka: PaedDr. Tatiana

Mehr

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov

Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Politika zamestnanosti pre sociálnych pracovníkov Prehľad témy 1. Úvod 2. Práca, jej význam a chápanie 3. Právo na prácu 4. Trh práce 5. Nezamestnanosť 6. Politika zamestnanosti EÚ 7. Prístup k trhu práce

Mehr

Vpichový odporový teplomer

Vpichový odporový teplomer Typový list 90.2305 Strana 1/7 Vpichový odporový teplomer Pre teploty od -50...+260 C Tesný voči vodnej pare a odolný na tlak Vysoká mechanická pevnosť Pre použitie v potravinárskom priemysle Jednoduché

Mehr

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti

Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta. Jednota v mnohosti Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta Jednota v mnohosti Zborník z Teologickej konferencie mladých vedeckých pracovníkov Biela, Schön, Badura (eds.) 2012 Univerzita Komenského

Mehr

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí

JAZYK A KOMUNIKÁCIA. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí JAZYK A KOMUNIKÁCIA Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí Bratislava 2005 Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra anglického jazyka a literatúry Katedra nemeckého jazyka

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ DOBRÁ ŠKOLA. Premýšľanie o reforme

D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ DOBRÁ ŠKOLA. Premýšľanie o reforme D. KRÁLIK: UČÍM DVANÁSTY ROK A STÁLE HĽADÁM D. BOŽOVÁ: SVETLÁ A TIENE ŽIACKYCH SÚŤAŽÍ str. 3-5 str. 6-7 str. 8-9 DOBRÁ ŠKOLA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Priemerná úspešnosť úspešnosť

Mehr

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10 l SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA ZBORNÍK SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE 10 MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 1987 ZBORNÍK SNG 10 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA Vedecká redaktorka a zostavovatelka

Mehr

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PaedDr.

Mehr

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 2003 Ausgegeben am 6. Juni 2003 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 2003 Ausgegeben am 6. Juni 2003 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1040 Wien GZ 02Z034232 M BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2003 Ausgegeben am 6. Juni 2003 Teil III 60. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen

Mehr

Vzdelávanie cez hranice Vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch

Vzdelávanie cez hranice Vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch Vzdelávanie cez hranice Vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch Alfred Lang I Nicole Ehlers I Lenny van Kempen 1 Táto publikácia je výstupom projektu CBCnet Cezhraničná spolupráca vo

Mehr

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu

Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Osobnosť a dielo Aurela Stodolu Mgr. Miloš Klátik, PhD. Abstract: Aurel Stodola und sein Werk Aus der Slowakei stammt eine Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten, die man kennen sollte. Dazu gehört auch

Mehr

MOST MEDZI JAZYKMI A KULTÚRAMI: PROTESTANTIZMUS NA SLOVENSKU 1. Prof. Dr. Karl W. Schwarz (Viedeň)

MOST MEDZI JAZYKMI A KULTÚRAMI: PROTESTANTIZMUS NA SLOVENSKU 1. Prof. Dr. Karl W. Schwarz (Viedeň) TESTIMONIA THEOLOGICA, ROČNÍK VI (2012), Č. 2, S. 136-146 MOST MEDZI JAZYKMI A KULTÚRAMI: PROTESTANTIZMUS NA SLOVENSKU 1 Prof. Dr. Karl W. Schwarz (Viedeň) Pánovi emeritnému univerzitnému profesorovi ThDr.

Mehr

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov

PRAMENE. FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov FILOZOFIA PRAMENE Roč. 65, 2010, č. 4 FRIEDRICH NIETZSCHE: ĽUDSKÉ, PRÍLIŠ ĽUDSKÉ Kniha pre slobodných duchov Kniha Ľudské, príliš ľudské (1878) predstavuje jedno z významných diel Nietzscheho tvorby, ktoré

Mehr

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII

SLOVENSKO NA CESTE K DEMOKRACII Vznik Československej republiky (ČSR) bol oficiálne potvrdený 28. a 30. októbra 1918 dvomi štátoprávnymi aktami prijatím Vyhlásenia národného výboru Československého v Prahe a Deklaráciou slovenského národa

Mehr