Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy...5"

Transkript

1 Obsah Úvod Trendy v dopravnej nehodovosti Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy Základná škola Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov a učebných materiálov na 1. stupni základnej školy z hľadiska dopravnej výchovy Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov a učebných materiálov na 2. stupni základnej školy z hľadiska dopravnej výchovy Učebnice a učebné pomôcky Príprava učiteľov základnej školy v oblasti dopravnej výchovy Detská dopravná súťaž Na bicykli bezpečne Detské dopravné ihriská Preventívne akcie Policajného zboru SR v rámci dopravnej výchovy Zabezpečenie dopravnej výchovy žiakov vo vybraných krajinách Európy15 3. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách Ciele a obsah vyučovania dopravnej výchovy na základných školách Učebnice a učebné pomôcky Organizačné formy a metódy práce so žiakmi Personálne zabezpečenie vyučovania žiakov Učiteľ Metodik dopravnej výchovy Význam praktického výcviku žiakov v simulovaných podmienkach na DDI Právne podmienky Finančné zabezpečenie Návrh opatrení na realizáciu koncepcie...24 Použitá literatúra...25

2 Úvod Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa každý z nás stáva účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým ujmám na zdraví, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť. Dopravná výchova predstavuje oblasť, v ktorej každá nedôslednosť a chyba môže mať obrovské následky. Prevencia dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle sa preto stáva aktuálnou v každej spoločnosti. Je vytvorený celý vzdelávací a výchovný systém, ktorý pripravuje ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné povedať a zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školskej dopravnej výchovy. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov. 2

3 1. Trendy v dopravnej nehodovosti Dopravnú nehodovosť je potrebné chápať ako dynamicky sa vyvíjajúcu kategóriu, na vývoj ktorej za určitých okolností a podmienok vplýva veľké množstvo objektívnych a subjektívnych faktorov. Tieto faktory, okolnosti a podmienky pôsobia v určitom čase a v určitom priestore vo vzájomnej súvislosti, avšak nie všetky stále rovnakou intenzitou, a tak je možné za jednotlivé obdobia zaznamenať nerovnomerný vývoj aj v dopravnej nehodovosti. Vzhľadom na potrebu zaznamenania určitých trendov vo vývoji celkovej dopravnej nehodovosti sledujeme uvedené javy v období rokov (Príloha 1). V sledovanom období je zaznamenaný nerovnomerný vývoj celkovej dopravnej nehodovosti. Kým v roku 1988 v celej Slovenskej republike bolo evidovaných dopravných nehôd, v roku 1996 sa stal najvyšší počet dopravných nehôd za sledované obdobie. V roku 1997 počet dopravných nehôd výraznejšie klesol na a v roku 2000 až na No od roku 2001 až do roku 2005 osciluje na úrovni okolo dopravných nehôd ročne. Na základe uvedeného možno konštatovať, že celkový počet dopravných nehôd v poslednom období je asi dvojnásobne vyšší ako v roku V posledných rokoch sa ich počet oproti najkritickejšiemu roku v sledovanom období (1996) znížil cca. o tisíc, nemožno však konštatovať stabilný pokles dopravnej nehodovosti, ale jej stagnáciu na úrovni cca dopravných nehôd ročne. Počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody sa od roku 1988 (436 usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody) postupne zvyšoval až do roku 1998, keď bol zaznamenaný najvyšší počet (819 usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody) v sledovanom období, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast oproti roku V roku 1999 sa počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody skokovo znížil na 647 a od roku 2000 osciluje tesne nad hranicou 600 osôb ročne a v roku 2005 počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody poklesol na 560. Z uvedeného možno konštatovať, že sa podarilo enormný nárast usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zastaviť až v ich závere. Od roku 2000 až do roku 2005 s výnimkou roku 2003 možno konštatovať neustály pokles počtu osôb usmrtených v dôsledku dopravnej nehody. Uvedený trend však nie je dostatočný vo vzťahu k cieľu, ktorý sa Slovenská republika zaviazala splniť podpisom Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ďalej len Charta ). Z kategórie chodcov ako účastníkov cestnej premávky na zavinení dopravných nehôd majú najväčší podiel deti do 15 rokov. Počet dopravných nehôd zavinených chodcom vo veku do 15 rokov sa v období rokov udržoval asi na rovnakej úrovni. Vo vekovej kategórii detí od 4 do 5 rokov a v kategórii detí od 10 do 14 rokov mierne vzrástol, vo vekovej kategórii detí od 6 do 9 rokov mierne klesol. Samotný podiel detí v uvedenej vekovej kategórii na dopravných nehodách zavinených chodcami v sledovanom období bol v priemere až 37,9 %. Najpočetnejšou skupinou, ktorá zavinila najviac dopravných nehôd ako chodci sú deti od 6 do 9 rokov. Táto skupina detí za sledované obdobie zavinila 847 dopravných nehôd, čo je 18 % z dopravných nehôd zavinených chodcami. Vzhľadom na zistené skutočnosti vyplývajúce zo štatistiky, najrizikovejšou skupinou vzhľadom na počet dopravných nehôd a ich následky sú deti od 6 do 9 rokov. Na uvedomenie si trendov v dopravnej nehodovosti detí uvádzame štatistické informácie z roku 2004, 2005 a z prvého polroku roku V roku 2004 bolo celkovo zaznamenaných 1094 dopravných nehôd zavinených chodcom. Z toho deti do 15 rokov zavinili 415 dopravných nehôd, skupina detí do 15 rokov 6 dopravných nehôd. 3

4 V roku 2005 bolo celkovo zaznamenaných 994 dopravných nehôd zavinených chodcom. Z toho deti do 15 rokov zavinili 319 dopravných nehôd, skupina detí do 15 rokov 3 dopravné nehody. V prvom polroku 2006 bolo celkovo zaznamenaných 431 dopravných nehôd zavinených chodcom. Z toho deti do 15 rokov zavinili 176 dopravných nehôd, skupina detí do 15 rokov 5 dopravných nehôd. Z uvedeného vyplýva, že napriek postupnému znižovaniu počtu dopravných nehôd zavinených chodcom sa nepodarilo znížiť vysoký podiel detí (30 40 %) na týchto dopravných nehodách. Z analýz dôvodov vzniku dopravných nehôd zavinených deťmi vyplýva nízka znalosť pravidiel cestnej premávky, nedostatočná dopravná disciplína a nedostatočné uvedomenie si dôsledkov dopravných nehôd na zdravotný stav. Ďalšie podrobnosti o detskej dopravnej nehodovosti za obdobie rokov 2004, 2005 a prvý polrok roku 2006 sa nachádzajú v (Prílohe 2). 4

5 2. Analýza súčasného stavu zabezpečenia výučby dopravnej výchovy 2. 1 Základná škola Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov a učebných materiálov na 1. stupni základnej školy z hľadiska dopravnej výchovy Dopravná výchova je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou vyučovania na 1. stupni základnej školy (ďalej len 1. stupni ZŠ ). Cieľom dopravnej výchovy na 1. stupni ZŠ je osvojenie si základných návykov správania v rôznych dopravných situáciách žiakmi mladšieho školského veku, ktorí patria k najmladším účastníkom cestnej premávky. Vyučovanie na 1. stupni ZŠ poskytuje priestor nielen na nadobudnutie vedomostí z oblasti dopravnej výchovy, ale zároveň aj na praktické činnosti realizované formou vychádzok alebo priamo návštevou detských dopravných ihrísk. Prvky dopravnej výchovy sú implementované do obsahu viacerých vyučovacích predmetov. Témy tejto nadpredmetovej oblasti sa vyskytujú v najväčšom rozsahu v prvouke v 1. a 2. ročníku a vo vlastivede v 3. a 4. ročníku. V menšej miere je dopravná výchova aj súčasťou slovenského jazyka a literatúry, pracovného vyučovania i výtvarnej výchovy. V nasledujúcich tabuľkách uvádzame príklady integrovaného obsahu dopravnej výchovy v platných učebných osnovách pre 1. stupeň ZŠ schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 18. mája 1995 pod číslom 157/95-211, učebných osnovách slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ schválených pod číslom 164/ s platnosťou od 1. septembra 1997, učebných osnovách vlastivedy pre 1. stupeň ZŠ schválených pod číslom 5388/ s platnosťou od 1. septembra 1998 a v súčasnosti platných učebniciach, prípadne v pracovných zošitoch (ide o prvouku) niektorých predmetov na 1. stupni ZŠ. Prvouka Učebné osnovy prvouky Jedným z cieľov prvouky ako integrovaného predmetu v 1. a 2. ročníku základnej školy je výchova k dopravnej disciplíne. Žiaci sa učia určovať smer a polohu objektov z rozličných stanovíšť a zoznamujú sa so základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. V učebných osnovách tohto predmetu sú explicitne definované ciele vzťahujúce sa na dopravnú výchovu žiakov, napr.: 1. ročník - vedieť sa orientovať v školskej budove, na ceste z domu do školy. 2. ročník nadobudnúť zručnosť orientovať sa v budove a v blízkom okolí obce. ; poznať dopravné značky a pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke.. 5

6 Prvouka Ročník Tematický celok Škola a život v škole 3. Domov a jeho okolie Učivo Prvky dopravnej výchovy implementované v obsahu prvouky Cesta do Poznajú najbezpečnejšiu školy, cestu z domu do školy. bezpečnosť Vedia o ceste rozprávať. na ceste Vedia, ako sa polícia stará o bezpečnosť chodcov. V okolí Poznajú cestu do školy (z domova a bydliska) k zdravotnému školy stredisku, k zastávke (stanici) najbližšieho dopravného prostriedku, k poštovej schránke. Upozorňujeme ich na nebezpečenstvo na vozovke pred školou a v okolí školy. 4. Zima Prišla zima Oboznamujú sa s pravidlami bezpečnosti na ulici, vedia, že treba odpratávať sneh, posýpať chodníky pri poľadovici, že sa nesmú sánkovať na ceste. 5. Starostlivosť o zdravie Orientácia v priestore Úraz choroba a Širšie okolie školy Obec okolie a jej Žiaci sa učia predchádzať úrazom a chorobám. Uvedomujú si, ako vznikajú úrazy pri prechádzaní cez ulicu. Žiaci poznajú objekty v okolí školy (blízke miesto, vzdialené miesto), vedia odhadnúť čas jazdy a chôdze na určené miesto. Opisujú cestu do susedného mesta (dediny) Prvky dopravnej výchovy v platnom pracovnom zošite - semafor, - svetelná signalizácia, - orientácia - dopravné značky (označenie zastávok, dopr. značky: Hlavná cesta; Pozor, deti!; Zákaz vstupu chodcov!; Priechod pre chodcov.) - názvy dopravných prostriedkov, ktorými možno cestovať do susedných obcí 6

7 7. Bezpečnosť cestnej premávky Dopravné prostriedky, dopravná disciplína Žiaci poznajú dopravné prostriedky pohybujúce sa po pevnine, po vode, vo vzduchu. Poznajú najdôležitejšie dopravné značky pre chodcov a bicyklistov; všímajú si na ktorých miestach v obci, v meste a v jeho okolí sú umiestnené a prečo. Vedia, že chodci chodia po ľavej strane, ale bicyklisti jazdia po pravej strane vozovky. - dopravné prostriedky - členenie dopravných prostriedkov na prostriedky pohybujúce sa po zemi, nad zemou, vo vode - dopravné značky: Daj prednosť v jazde!; Zákaz vjazdu cyklistov; Zákaz státia Vlastiveda V 3. ročníku základnej školy si žiaci prostredníctvom vlastivedy osvojujú okrem poznatkov o svojej vlasti, obci, okolitej krajine atď. aj pravidlá správania sa na verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch a pri užívaní cestných komunikácií. Cieľom vlastivedy, ktorý sa vzťahuje priamo na dopravnú výchovu je poznať a dodržiavať základné dopravné značky a pravidlá pre chodcov a cyklistov. Vlastiveda - 3. ročník ZŠ Tematický celok Učivo Prvky dopravnej výchovy v obsahu vlastivedy 2. Naša obec Doprava v obci, Doprava a bezpečnosť Bezpečnosť cestnej premávky, druhy v cestnej premávke, dopravy v obci, dopravné Bezpečnosť prostriedky, základné občanov dopravné značky a pravidlá pre chodcov a cyklistov. Dopravná a mestská polícia, policajná stanica, vojsko,... Telefónne číslo tiesňového volania (150, 155, 158, 112) Prvky dopravnej výchovy v učebnici - cesty, ulice, križovatky, - dopravné prostriedky, - dopravné pravidlá a predpisy, - dopravné značky, svetelné znamenia a ich význam, - dopravná a mestská polícia Slovenský jazyk a literatúra V učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra sa prvky dopravnej výchovy vyskytujú, aj keď nie explicitne, najmä v slohovej výchove a literárnej výchove, ktoré sú integrálnou súčasťou vyučovania materinského jazyka. Už od 1. ročníka ZŠ je cieľom vyučovania slovenského jazyka: Položenie komunikačných zručností žiakov. ; Učia sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne) a cvičia sa v uplatňovaní prebratých jazykových javov pri tvorbe vlastných textov, v ústnej a sčasti aj v písomnej podobe. Tvoria vlastné texty zodpovedajúce komunikatívnemu zámeru. ; Cvičia sa v tvorení kultivovaných 7

8 jazykových prejavov s dôrazom na rozoznávanie a používanie štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných prostriedkov. a pod. Vďaka slohovým cvičeniam a literárnym textom s tematikou dopravnej výchovy si žiaci vo väčšom rozsahu rozširujú a upevňujú vedomosti vzťahujúce sa na: správanie sa chodcov a cyklistov na verejných komunikáciách, dopravné značky a dopravné situácie, s ktorými žiaci denne prichádzajú do styku a musia riešiť v praktickej rovine, napr. na ceste z domu do školy a pod.. Slovenský jazyk a literatúra - učebnica Ročník Rozvoj komunikatívnych zručností, s dôrazom na dopravnú výchovu 1. - križovatka, semafor, prechádzanie cez križovatku, dopravné značky: Pozor, cyklisti; Pozor, priechod pre chodcov!; Pozor, deti!; Stoj, daj prednosť v jazde!; Chodník pre chodcov; Chodník pre cyklistov; Prikázaný smer jazdy; Priechod pre chodcov. Žiaci majú priradiť k obrázkom chodca a cyklistu dopravné značky, ktoré sa k nim vzťahujú. (Šlabikár 1. časť, str. 4-5) - dopravné prostriedky (Šlabikár 2. časť, str ) - dopravná nehoda (obrázok) na str bicykel (str. 18) časti bicykla a kde je možné jazdiť na bicykli, značka Cestička pre cyklistov (cyklistický chodník) - cestovanie dopravnými prostriedkami (Šlabikár 2. časť, str. 88) Slohová výchova 2. - Ako cestujeme dopravné prostriedky Literárna výchova - o semafore signalizácia - dve básne (str ) od Dagmar Wágnerovej a od Jozefa Pavloviča, - správanie sa v dopravnom prostriedku a informatívne značky nachádzajúce sa v dopravných prostriedkoch upozorňujúce na správanie sa a miesto v dopravnom prostriedku, napr. pre invalidov, matky s kočíkmi a pod. (úryvok Jany Bodnárovej: Dorka a Darka, str. 60) - dopravné prostriedky pohybujúce sa po zemi, vode a vo vzduchu (Hana Suchá: Najlepší dopravný prostriedok, str. 61) 3. - Viem sa bicyklovať časti bicykla, zážitky z prvého bicyklovania, ako sa žiaci učili bicyklovať, čo musí poznať každý cyklista 4. - Sloh téma Čítame z obrázkov a kníh V cirkuse na ulici žiaci popisujú obrázok ulice, hovoria o svojom pohybe po ulici (str. 77) - Gramatika tvorba rozkazovacích viet (str. 178) obrázok cesty a dopravné značky: Stop; Zákaz vjazdu, Prikázaný smer jazdy; Prednosť pred protiidúcimi vozidlami. Žiaci majú za úlohu tvoriť vety, v ktorých použijú rozkaz a zákaz. 8

9 Pracovné vyučovanie Pracovné vyučovanie pozostáva z dvoch samostatných zložiek: technických a pestovateľských prác. V rámci technických prác si žiaci majú možnosť prehĺbiť poznatky z oblasti dopravnej výchovy a samostatne a tvorivo vytvárať napr. modely dopravných prostriedkov a pod. Pracovné vyučovanie Technické práce Ročník Tematický celok Učivo Obsah 3. Základy Lietanie vo - oboznámenie sa s dopravnými prostriedkami konštruovania vzduchu a ich históriou, prípadne ich konštrukciou, - konštrukcia dopravných prostriedkov Automobily 4. Základy konštruovania Výtvarná výchova Plavidlá Bicykel, Jazdíme bezpečne - konštrukcia bicykla z hľadiska bezpečnosti jazdy, - časti bicykla, povinné vybavenie, - zásady starostlivosti o bicykel, - pravidlá jazdy na bicykli, - dopravné značky, - nahustenie pneumatík, defekt. Výtvarná výchova poskytuje ideálny priestor na prepojenie poznatkov získaných na iných vyučovacích predmetoch a v nadpredmetových oblastiach, ako je napríklad dopravná výchova, s tvorivými schopnosťami žiakov esteticky stvárniť okolitý svet. Učiteľ má možnosť v rámci všetkých troch tematických celkov výtvarnej výchovy (1. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti; 2. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania; 3. Výtvarné umenie a životné prostredie) zaradiť také činnosti, ktoré úzko súvisia s dopravnou výchovou. Na výtvarnej výchove môžu žiaci napríklad rôznymi výtvarnými prostriedkami a technikami zobrazovať dopravné prostriedky, dopravné značky, dopravné situácie, ulice, križovatky a pod., čím dochádza k utvrdzovaniu učiva z nadpredmetovej oblasti dopravná výchova. V rámci výtvarnej výchovy môžu žiaci v 3. a 4. ročníku základnej školy skonštruovať napríklad maketu ulice a križovatky, dopravných prostriedkov a pod., ktoré by slúžili ako názorné učebné pomôcky pre vyučovanie tém dopravnej výchovy aj na iných vyučovacích predmetoch. VI. Ochrana človeka a prírody Didaktické hry (ďalej len DH ) v ročníku 1. ročník: chodníky, cestné komunikácie, železničná trať, letisko, prístav, verejné dopravné prostriedky autobus, trolejbus, električka, vlak, lietadlo, loď, pravidlá správania sa na komunikáciách a činnosť na svetelné znamenia, 9

10 2. ročník: organizovaný pochod s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, pravidlá správania sa vo verejných dopravných prostriedkoch. 3. ročník doprava v obci, bezpečnosť v cestnej premávke vybrané dopravné značky, 4. ročník využitie detských dopravných ihrísk resp. sledovať dopravné situácie z bezpečného stanovišťa v rámci pochodu presunu Obsahová analýza základných pedagogických dokumentov a učebných materiálov na 2. stupni základnej školy z hľadiska dopravnej výchovy Technická výchova 5. ročník: 4. Jednoduché stroje, druhy prevodov na prenos síl. Alternatívny obsah: Skúmanie konštrukcie a funkcie prevodov, s ktorými sa môžu žiaci stretnúť. Prevody v hračkách (ozubené, trecie, lanové), na bicykli (reťazové). Vytváranie prevodov s využitím technických stavebníc (Lego-technic, Lego-dacta, Merkúr a pod.). 6. ročník: 3. Jednoduché stroje. Konštrukcia bicykla, základné opravárske a údržbárske činnosti. C i e l e - naučiť žiakov chápať bicykel ako dopravný prostriedok, - poznať princíp konštrukcie bicykla, - osvojiť si pravidlá bezpečnosti na bicykli, - uvedomiť si vzťahy medzi fyzikálnymi poznatkami a ich technickou aplikáciou (koleso na hriadeli, páka, prevodový pomer a i). O b s a h Z: Konštrukcia bicykla. Hlavné časti, jednotlivé konštrukčné uzly. Hlavné činnosti pri údržbe bicykla (vymedzovanie vôlí, nastavenie bŕzd, napínanie reťaze, nastavenie meniča prevodov). Doprava a životné prostredie. Technika ako prostriedok na obnovu životného prostredia. A: Demontáž a montáž kolies na bicykli, opravárske práce spôsobom výmeny (pedále, výmena a oprava vzdušníc, postavenie sedadla, riadidiel, výmena ložísk a p.). Montovanie zložitejších funkčných mechanizmov zo stavebníc. 8. ročník : 2. Konštrukcia malého motocykla, údržba, opravy. C i e l e - oboznámiť žiakov s funkciou, činnosťou, konštrukciou malého motocykla. 10

11 O b s a h A: Význam motorových dopravných prostriedkov. Najčastejšie druhy motorových dopravných prostriedkov. Cestná doprava, koľajová doprava, lodná doprava, letecká doprava. Činnosť spaľovacieho motora. Montážne a demontážne práce s mopedom. 9. ročník: Vybrané odbory techniky C i e l e - umožniť žiakom hlbšie si osvojiť poznatky z tých okruhov alternatívneho učiva v ročníku ZŠ, ktoré ich viac zaujímajú. O b s a h Zaradiť do obsahu technickej výchovy tie okruhy učiva z vybraných odborov techniky, ktorým sa v ročníku nevenovali. Odporúča sa vybrať najmä tieto zamerania: elektronika a automatizácia; konštrukcia malého motocykla, údržba a opravy, pravidlá cestnej dopravy a premávky; tradičné technológie používané v ľudových remeslách daného regiónu a výrobky ľudových remesiel, spracovanie tradičných materiálov. Ochrana človeka a prírody Účelové cvičenia (ďalej len ÚC ) v ročníku 5. ročník cyklistické zručnosti, osvetlenie a technický stav bicykla, vybrané dopravné značky, 6. ročník povrch a povaha komunikácií, vodorovné značenie, kondícia vodiča pri riadení dopravného prostriedku únava, spánok, alkohol, lieky, drogy, 7. ročník správanie sa chodcov a cyklistov ako účastníkov cestnej premávky pri signáloch vozidiel požiarnej ochrany, zdravotníckej pomoci, polície a pod., vybrané dopravné značky a značenia, 8. ročník doklady vodičov, druhy vodičských oprávnení, poistenie automobilov a motocyklov, správanie sa pri dopravnej nehode bez zdravotných následkov, zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravnej nehode, 9. ročník technická spôsobilosť motocyklov a osobných automobilov spaľovanie, riadenie, brzdy, osvetlenie. Telesná výchova pre 2. stupeň základných škôl 11. Cvičenia v prírode 11

12 Praktické precvičovanie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy, dopravné značky, riešenie dopravných situácií počas presunu a na stanovišti, povinné vybavenie bicykla, jazda na bicykli (prejazd zákrut a terénnych vĺn), zmeny rýchlosti jazdy, zmeny smeru, predchádzanie, otáčanie, jazda so záťažou zvlneným terénom, jazda zručnosti, jazda v skupine, jazda náročnejším terénom a v podmienkach cestnej premávky (uskutočniť v spolupráci s PZ), ovládanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií. Občianska výchova pre 2. stupeň základných škôl Správanie chodca a cyklistu v premávke, potreba dopravnej disciplíny, prvá pomoc pri dopravných nehodách. Práva a povinnosti cestujúcich v dopravných prostriedkoch. Výtvarná výchova pre 2. stupeň základných škôl Práce s dopravnou tematikou sa nachádzajú v tematickom kreslení Učebnice a učebné pomôcky V súčasnosti sa používajú na 1. stupni ZŠ pracovné zošity pod názvom: 1) Chodím, chodíš, chodíme pre deti do 9 rokov od autorov: PhDr. Peter Režucha a PhDr. Daniela Zimányová, ktoré schválilo MŠV SR rozhodnutím zo dňa pod číslom 1560/ ) Jazdím, jazdíš, jazdíme pre deti od 10 rokov od autorov: PhDr. Peter Režucha a PhDr. Daniela Zimányová, ktoré schválilo MŠV SR rozhodnutím zo dňa pod číslom 3998/ ) Bezpečne do školy. Cvičenia na dopravnú výchovu pre začínajúcich školákov. Sú určené pre žiakov 1. a 2. triedy základnej školy, preložené z nemeckého originálu Fridolin Fuchs: Sicher zur Schule. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa číslo 823/ ako doplnkovú učebnicu dopravnej výchovy pre 1. a 2. ročník základnej školy. 4) Opatrne na cestách. Cvičenia na dopravnú výchovu pre začínajúcich školákov. Sú určené pre žiakov 1. a 2. triedy základnej školy, preložené z nemeckého originálu Fridolin Fuchs: Vorsichtig im Straβenverkehr. Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa číslo 849/ ako doplnkovú učebnicu dopravnej výchovy pre 3. a 4. ročník základnej školy. Uvedené publikácie slúžia len ako pracovné zošity pre žiakov, sú zamerané len na riešenie otázok dopravy, nie sú tam návody, ako poskytovať prvú pomoc v prípade, že sa žiak stane účastníkom dopravnej nehody alebo len náhodným pozorovateľom. Nie sú k dispozícii žiadne učebnice pre žiakov na 1. a 2. stupni základnej školy, ktoré by poskytovali ucelené informácie z oblasti dopravnej výchovy žiakov a zároveň by poskytovali možnosť overovania svojich vedomostí na rôznych príkladoch tak, ako to býva v pracovných zošitoch. 12

13 2. 3 Príprava učiteľov základnej školy v oblasti dopravnej výchovy Doprava je sektor, ktorý je všetkým žiakov veľmi blízky. Denne sa s dopravou stretávajú, láka ich rýchlosť, technika a šport. Ťažisko výučby dopravnej výchovy detí mladšieho školského veku by malo byť v škole, a to v systematickom a intenzívnom pôsobení vo výučbe, ktorej súčasťou by mal byť aj praktický výcvik. Len škola totiž môže zaručiť efektívne využitie adekvátnych foriem a metód výučby. Vysoké školy pripravujú učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl na vyučovanie dopravnej výchovy v rámci didaktiky a metodiky vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ v oblasti dopravnej výchovy v rámci metodicko pedagogických centier (ďalej len MPC ) v Slovenskej republike v súčasnosti neprebieha. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti dopravnej výchovy, či už so zámerom zvyšovania úrovne špecifických poznatkov a nadobúdania praktických zručností potrebných na vyučovanie tejto problematiky v škole alebo so zámerom prípravy na úspešné zvládnutie praktického výcviku žiakov na DDI nie je pre učiteľov zaujímavé a v mnohých prípadoch ani aktuálne Detská dopravná súťaž Na bicykli bezpečne Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR ) Usporiadateľ: - Základné kolá základné školy - Okresné kolá - krajské školské úrady - Krajské kolá - krajské školské úrady - Celoštátne kolo - z poverenia MŠ SR zabezpečuje Autoškola 1, s. r. o. Exnárova 59, Bratislava - Celoeurópske kolo: FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE FIA - zúčastňujú sa ho víťazi národných kôl, účasť v spolupráci s MŠ SR Autoškolou 1 zabezpečuje Slovenský autoturist klub. Na Slovensku sa organizuje od roku Súťaž je vyhlásená pre žiakov základných škôl. Žiadneho kola súťaže sa nemôžu zúčastniť žiaci, ktorí súťažili v minulých rokoch. Družstvá štvorčlenné (2 dievčatá, 2 chlapci). Cieľ súťaže: podnecovať a zvyšovať záujem žiakov o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí - cyklistov v uplatňovaní pravidiel cestnej premávky a v technike jazdy, prispievať k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke, znižovať dopravnú nehodovosť detí, upozorniť verejnosť a úrady na význam tejto úlohy a prispievať k zvyšovaniu efektivity výchovno-vzdelávacej práce na školách. Súťažné disciplíny : A - Teoretická časť: test z pravidiel cestnej premávky B - Praktická časť: jazda zručnosti technická zručnosť C - Jazda podľa pravidiel cestnej premávky, svetelného signalizačného zariadenie, premávka riadená policajtom, podľa dopravných značiek v rozsahu potrieb pre chodcov a cyklistov. 13

14 Hodnotenie: - hodnotený je každý súťažiaci a každá prekážka samostatne, - hodnotí sa prideľovaním trestných bodov, - hodnotenie družstva je súčtom trestných bodov všetkých členov družstva, - víťazí družstvo, ktoré má najmenší počet trestných bodov. Hodnotenie jazdy zručnosti Súťažiaceho počas jazdy zručnosti hodnotia dvaja rozhodcovia (bodový, zapisovateľ), po absolvovaní jazdy a zrátaní trestných bodov rozhodcovia napíšu body do výsledkovej listiny. Rozhodcovia hodnotia toho istého súťažiaceho po celej prekážkovej trati prideľovaním trestných bodov. Na každej prekážke je určený pomocný rozhodca na úpravu prekážky. Technická zručnosť Poznanie základných častí bicykla. Bicykel je pristavený ku každému súťažnému družstvu v takom stave, že chýbajú na ňom niektoré časti (napr. odrazky, nie je funkčná brzda, atď.). Súťažné družstvo hľadá uvedené chyby v krátkom časovom limite (do 60 sek.) a oznámi písomne túto skutočnosť Detské dopravné ihriská Detské dopravné ihriská (ďalej len DDI ) slúžia na špecializovanú výchovu a vzdelávanie a na praktický výcvik žiakov základných škôl. Umožňujú im získať a upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu v podmienkach blízkych skutočnej cestnej premávke. Okrem nadobúdania a upevňovania poznatkov, zručností a návykov žiakov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky slúžia DDI aj na organizovanie detských dopravných súťaží a iných podujatí s dopravno-bezpečnostnou tematikou, na organizovanie odborno-metodických podujatí pre pedagogických zamestnancov, ako aj ďalším podobným účelom. Súčasťou stáleho DDI môže byť aj natrvalo vybudovaná prekážková trasa na súťaže, ktorá sa využíva na nácvik prekonávania prekážok a na zdokonaľovanie jazdy na bicykli. V súvislosti s potrebou zabezpečiť praktický výcvik žiakov bola vypracovaná Koncepcia rozvoja dopravných ihrísk vrátane možnosti ich aktivácie s ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010, ktorú schválila Rady vlády Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky (ďalej len Rada ). MŠ SR vo svojom rozpočte na rok 2006 vyčlenilo 8 mil. Sk na zabezpečenie výchovy a vzdelávania a praktického výcviku žiakov v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách. Na základe opatrenia C. 2 vyplývajúceho z Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010 (ďalej len Národný plán ) sekcia regionálneho školstva MŠ SR pripravila nasledovné dokumenty: - Vyhlásenie podmienok k poskytovaniu dotácií na financovanie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách (ďalej len Vyhlásenie podmienok ), - Štatút medzirezortnej komisie (ďalej len Medzirezortná komisia ) na hodnotenie a výber žiadostí na poskytnutie dotácie detským dopravným ihriskám poskytujúcim výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných 14

15 komunikáciách a v oblasti praktického výcviku žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách, - Tematický plán dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách (ďalej len Tematický plán ). Uvedené materiály boli zverejnené na webovej stránke MŠ SR. Vyzývali zriaďovateľov DDI, aby sa uchádzali o poskytnutie dotácie MŠ SR na zabezpečenie výchovy a vzdelávania a praktického výcviku žiakov v oblasti zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke. Medzirezortná komisia vybrala z 30 žiadateľov o poskytnutie dotácie 22 žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia MŠ SR. Na základe uvedených opatrení bola obnovená prevádzka niektorých DDI a zabezpečený praktický výcvik asi pre 30 % žiakov 1. stupňa ZŠ Preventívne akcie Policajného zboru SR v rámci dopravnej výchovy Policajný zbor SR pôsobí v oblasti dopravnej výchovy na žiakov základných škôl prostredníctvom programu výučby dopravnej výchovy policajtmi dopravných inšpektorátov na školách č.p. PPZ /ODP Podstata tohto programu spočíva na efektívnej úprave existujúcej dopravnej výchovy, ktorá prebieha na školách s cieľom skvalitniť jej proces. Ponúka pedagogickým pracovníkom spoluprácu dopravných inšpektorátov na špecifických formách výučby tejto problematiky. V rámci celoslovenských projektov, ktoré realizuje Oddelenie prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru, je dopravná výchova zahrnutá v projekte Správaj sa normálne, ktorý je realizovaný v 5. roč. základných škôl od šk. roku 1999/2000 a je zaradený do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR. Ďalším celoslovenským projektom s dopravnou problematikou je spoločný projekt Prezídia Policajného zboru a poisťovne GENERALI pod názvom Jablko - citrón. Okrem uvedených celoslovenských projektov sú v rámci jednotlivých krajských a okresných riaditeľstiev Policajného zboru realizované ďalšie projekty so zameraním na dopravnú výchovu Zabezpečenie dopravnej výchovy žiakov vo vybraných krajinách Európy V prevažnej väčšine ekonomicky vyspelých štátoch sveta a Európskej únie (ďalej len EÚ ) venujú dopravnej výchove v školách i mimo nich veľkú pozornosť. V niektorých krajinách sa problematika dopravnej výchovy radí medzi povinné vyučovacie predmety v rámci základného vzdelávania, iné krajiny majú túto problematiku zaradenú do učebných osnov niekoľkých povinných vyučovacích predmetov rôzneho charakteru. V tejto súvislosti uvádzame príklady zabezpečenia dopravnej výchovy žiakov základných škôl v niektorých európskych krajinách uvedenými spôsobmi. Česká republika: V Českej republike (ďalej len ČR ) sa na rozdiel od Slovenska aj v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zachovala Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu tzv. BESIP a aj v tomto období zabezpečovala predovšetkým koordinačnú úlohu v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách. 15

16 V súčasnej dobe je dopravná výchova v ČR zaradená v materských školách a na prvom stupni základných škôl v rôznych predmetoch (napr. v prvouke, praktických činnostiach, rodinnej výchove), a to so zameraním na problematiku bezpečnej chôdze a orientácie na pozemných komunikáciách. Vyplýva to z Rámcového vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. V niektorých regionálnych pracoviskách BESIP-u sa organizuje tzv. Kurz dopravnej výchovy pre žiakov 4. ročníka, kde žiaci získavajú základné informácie z dopravnej výchovy. K základnej osvete v problematike dopravnej výchovy sa k školám pridávajú aj policajti, či už štátni (Policie ČR), mestskí (Městská policie) alebo pracovníci autoškôl. Pre zvyšovanie účinnosti pôsobenia škôl v oblasti dopravnej výchovy v ČR sú vyhlasované tradičné celoštátne programy k dopravnej výchove predškolských detí i žiakov škôl: Zlatá zebra rozhlasový výchovný program pre žiakov vo veku 7 11 rokov (2. až 5. ročník), pri ktorom na základe formy rozhlasových šotov žiaci riešia v pracovných zošitoch zadávané úlohy, týkajúce sa problematiky chodca a cyklistu; Deti, pozor, červená! výtvarný program pre deti, kde maľujú situácie vyskytujúce sa v cestnej premávke; Vyhodnocovanie kresieb realizujú školy a referáty dopravy okresných úradov. Tieto programy vyhlasuje Koordinačná rada ministra dopravy pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, BESIP a ďalšie inštitúcie a organizácie. Nemecko Nemecké ministerstvo vzdelávania a výskumu BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), ministerstvo dopravy a výstavby (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen), ktoré spolupracujú s Nemeckým automobilovým klubom ADAC, s nemeckou radou pre bezpečnosť v doprave, dopravnou políciou a poisťovňami podporujú vo veľkej miere dopravnú výchovu a projekty týkajúce sa dopravnej výchovy detí a nehodovosti školákov. Dopravná výchova sa tu učí v základných školách a je zahrnutá vo viacerých predmetoch. Osobitne sa organizuje aj rad aktivít, napr.: Der Schulweg-Ratgeber (Poradca pre cestu do školy). Podujatie, ktoré organizuje ADAC každoročne v septembri pre prvákov. Sicher zur Schule und zum Kindergarten (Bezpečne do školy a do škôlky). Poisťovne financujú rad konkrétnych podujatí (napr. Slepý uhol, Do školy školským autobusom, S triedou bezpečne na ceste, Slovník cesty do školy). Jugendverkehrschule (Škola dopravnej výchovy). Variant našich DDI financujú a organizujú obce v spolupráci s dopravnou políciou. Ide o nácvik vhodného dopravného správania tretiakov a štvrtákov na bicykli. Radfahren in der Schule (bicyklovanie v škole). Učebnice pre roč. a pre roč. vydala nemecká dopravná polícia v spolupráci so zväzom poisťovní. Jugendvekehrsabzeichen (preukaz mladého účastníka cestnej premávky). Zväz dopravných vychovávateľov v spolupráci so spolkovými krajinami realizuje praktické a teoretické skúšky na bicykli po príprave na základnej škole. ADACsignale (Signály ADAC). Pravidelný časopis dopravnej výchovy pre pedagógov, inštruktorov a rodičov. Fahrradwettbewerbe und Turniere (Cyklistická súťaž). Nemecký variant našej súťaže Na bicykli bezpečne. Organizuje ADAC v spolupráci s nemeckou poštou ako regionálne, krajinské a celonemecké kolá európskej detskej dopravnej súťaže FIA. Achtung Auto (v Bavorsku Hallo Auto) Pozor auto - program pre žiakov základných škôl. V roku 2004 sa tohto programu zúčastnilo viac ako žiakov základných škôl v Nemecku. Program prebieha počas školského roka. Preberajú sa témy predchádzania úrazom na cestách a dopravná výchova pre chodcov i cyklistov. 16

17 Inline skating Kolieskové korčule - tzv. korčuliarske školy. Tieto školy navštevujú počas letných školských prázdnin hlavne deti, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky a ohrozujú druhých i samých seba. Program, ktorým musia deti prejsť, zahrňuje napr. poznávanie pravidiel pre korčuliarov, nosenie prilby a chráničov. Okrem viacerých projektov podporujúcich dopravnú výchovu sa na základných školách každé dva roky uskutočňuje tzv. dopravný týždeň. Ide o podujatie, kde sa deti 1. a 2. ročníka základných škôl oboznamujú s tým, čo ich čaká z pohľadu chodca cestou do školy a späť. Staršie deti, žiaci 3. a 4. ročníka sú aktérmi cyklistických súťaží. Rakúsko V Rakúsku je predmet dopravná výchova zaradený do učebných osnov základných, ľudových škôl. Pre tento predmet sú vypracované učebné osnovy. Dopravná výchova je zameraná na osvojenie normám a situáciám prispôsobenému správaniu sa tak, aby slúžila vlastnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti ostatných. Tu sa správanie člení vo všeobecnosti na individuálny, vlastný koncept dieťaťa, ako aj na učenie sa, zamerané na impulzy a výzvy a nadväzujúcu spätnú väzbu. Počas školskej dochádzky prebiehajú projekty, podporované ministerstvom školstva a Kuratóriom pre bezpečnosť dopravy. Sú to napr.: Action Mach dich sichtbar - Zviditeľni sa žiaci 1. až 4. ročníka musia nosiť viditeľné oblečenie pri zlej viditeľnosti, aby boli videní vodičmi; Action Groβe helfen Kleinen - Veľkí pomáhajú malým - žiaci 7. ročníka sprevádzajú začiatočníkov, školských prvákov prvé dva mesiace na ceste do školy a späť; Vysvetľujú im, ako sa majú správať v rôznych situáciách, ktoré na nich číhajú z každej strany. Žiaci, ktorí majú na starosť mladších, musia byť vyškolení od učiteľov a lektorov. Rakúsky automotoklub ÖAMTC organizuje okrem toho projekty pre nácvik bezpečného dopravného správania detí. Blick&Klick - pre prvákov a druhákov (nácvik pohybu po chodníku, prechádzania cez cestu a používania autosedačky. Hallo Auto - nácvik primeraného rešpektu pred idúcimi autami (prebrali ho aj v Nemecku a Luxembursku). Inline Skating - škola na kolieskových korčuliach. Súťaž Na bicykli bezpečne - rakúsky variant európskej súťaže FIA. Aktivít ÖAMTC sa zúčastňuje ročne cca 1,5 milióna detí ročníka. 17

18 3. Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na základných školách 3. 1 Ciele a obsah vyučovania dopravnej výchovy na základných školách Dopravná výchova je pomerne komplexná disciplína s mnohými väzbami na učivo jednotlivých vyučovacích predmetov a najmä z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa uskutočňovala prostredníctvom tematických celkov v niektorých vyučovacích predmetoch tak, ako sa to dialo doteraz. Z analýzy platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov pre základné školy však vyplýva, že nie sú jednoznačne stanovené ciele dopravnej výchovy v základných školách a obsah vzdelávania nie je logicky štruktúrovaný. V tejto súvislosti navrhujeme ciele dopravnej výchovy v základnej škole naformulovať nasledovne: a) pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, e) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, f) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, g) pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, i) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, j) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode, k) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu navrhujeme obsah vzdelávania členiť do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovať pre jednotlivé kategórie žiakov. Oblasti: 1) Teoretická znalosť pravidiel cestnej premávky podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 2) Špeciálny praktický výcvik v chôdzi a v jazde na bicykli - v simulovaných podmienkach, najmä na DDI, v cestnej premávke, v teréne, pozorovanie cestnej premávky, beseda s policajtmi. 3) Taktika bezpečného správania pri chôdzi a jazde v cestnej premávke - základné prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti, zreteľné správanie, predvídanie vzniku situácií. 4) Podmienky premávky na cestách - vplyvy na bezpečnú chôdzu a jazdu, situačné riešenie. 18

19 5) Technické podmienky premávky vozidiel - povinné vybavenie, súčasti slúžiace k bezpečnej jazde, základy údržby. 6) Hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky. Vekové kategórie žiakov a zameranie: 1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka ročník základnej školy, 2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky 4. ročník základnej školy, 3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného správania a jednania, podmienky premávky na cestách, technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky, 4) od 14 do 15 rokov: problematika prípravy vodiča malého motocykla - vodičské oprávnenie A (M) 9. ročník základnej školy v rámci nepovinného predmetu Dopravná výchova. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohe 3. V súvislosti s formulovaním cieľov dopravnej výchovy na základných školách a novou štruktúrou obsahu vzdelávania bude potrebné v krátkej dobe upraviť základné pedagogické dokumenty pre základné školy. Za najvhodnejšie riešenie považujeme vypracovanie nových nadpredmetových učebných osnov dopravnej výchovy a úpravu vzdelávacích štandardov Učebnice a učebné pomôcky Na základe poznatkov zo základných škôl na Slovensku je zrejmé, že vyučovaniu dopravnej výchovy chýba materiálová základňa, učebnice, pracovné zošity, názorné učebné pomôcky, atď. Tie, ktoré školy vlastnia sú väčšinou staré, opotrebované a nefunkčné. Mnohí žiaci sa aj z týchto dôvodov dostávajú do cestnej premávky nedostatočne pripravení, neovládajú základné pravidlá cestnej premávky, pohybujú sa na prostriedkoch, ktoré nezodpovedajú povinnému vybaveniu. Na 1. stupni ZŠ, najmä tretiaci, používajú učebnicu Chodím, chodíš, chodíme s podtitulom Dopravná výchova pre deti do 9 rokov. Učebnica má formát A4 a 64 strán, na ktorých sú účelne a esteticky rozložené zaujímavé texty, ilustrácie, hry a súťaže. Ale je iba jedna takéhoto druhu a na školách sa nenachádza dostatočný počet uvedených učebníc. Ostatné učebnice sú staré a nevyhovujúce. Najmä z dôvodu, že obsah vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na základnej škole sa nachádza v niektorých tematických celkoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch je potrebné zabezpečiť výrobu nových učebníc dopravnej výchovy pre 1. a prípadne aj pre 2. stupeň základnej školy v súlade s novými cieľmi a obsahom vzdelávania v tejto oblasti. Tieto nové učebnice by mali slúžiť ako pomôcky pre učiteľov a žiakov, zároveň by mali pôsobiť ako určitý orientačný a stabilizačný prvok vo vyučovaní dopravnej výchovy. Samozrejmosťou by mala byť aj kvalitná metodika pre učiteľov. Najmä z účasti na rôznych medzinárodných podujatiach vieme, že ku skvalitneniu a k zatraktívneniu vyučovania dopravnej výchovy prispievajú aj rôzne pracovné zošity, doplnkové a podporné textové materiály a názorné učebné pomôcky, ktoré umožňujú rozvíjať tvorivosť žiakov, upevňovať a rozširovať získané vedomosti a zručnosti. Potreba zabezpečiť uvedené materiálne didaktické prostriedky vyplýva aj zo snahy vo väčšej miere uplatňovať efektívnejšie formy práce so žiakmi a modernejšie vyučovacie metódy. 19

20 3. 3 Organizačné formy a metódy práce so žiakmi Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód odporúčame používať nové hravé a zážitkové spôsoby práce so žiakmi. V nižších ročníkoch napr. využívať prácu s omaľovánkami, hry zamerané na skvalitnenie prijímania a rozlišovania zmyslových vnemov, tvorbu dopravných kalendárov - Bezpečný rok na ceste, dopravných novín, trojrozmerných objektov Urob si svoje okolie bezpečnejšie..., nácvik dopravných pesničiek, hranie scénok, divadelných predstavení s dopravnou problematikou pre rodičov. Vo vyšších ročníkoch na 2. stupni pri získavaní teoretických poznatkov odporúčame rozvíjať tvorivosť žiakov tým, že v tímoch budú pracovať na projektoch zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a výsledky budú prezentovať pred spolužiakmi, prípadne aj v médiách. Pri praktickom výcviku by učitelia mali nechať priestor samotným žiakom na pozorovanie správania a konania svojich spolužiakov, odôvodňovanie svojho hodnotenia. Len tak si zosobnia návyky bezpečného správania. V tomto veku je potrebné žiakov upozorniť aj na trestno-právnu zodpovednosť. Veľmi dôležitá je aj problematika vlastného usmerňovania procesov správania sa žiaka. Otázky autoregulácie správania sú tesne späté s problémom výchovy a vzdelávania, s problémom prevzatia a zvnútornenia morálnych a iných svojich cieľov i hodnôt a noriem spoločnosti. Autoregulácia je základom disciplíny a prevencie zlyhania. Ide o sebariadenie, sebausmerňovanie nielen správania, ale aj myslenia a cítenia či prežívania. V tejto súvislosti je dôležité využívať vo vyučovaní dopravnej výchovy metódy autoregulácie a sebariadenia. Vo vyučovaní dopravnej výchovy by sa mali vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné technológie. Využitie digitálnych programov vo výučbe má svoje miesto, pretože žiak aktívne prijíma nové informácie tým, že musí riešiť rôzne zložité situácie a navyše hravým spôsobom sa u neho rozvíja digitálna gramotnosť. Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy žiakov základných škôl je osvojenie si poznatkov, ale aj nadobudnutie zručností a návykov súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci zraneným osobám pri dopravnej nehode. Tieto zručnosti môžu žiaci nadobudnúť prostredníctvom DH v ročníku základných škôl a ÚC v ročníku základných škôl v rámci činností Ochrana človeka a prírody. Postupným oživovaním činnosti DDI sa vytvoria podmienky na osvojenie si vedomostí a získanie potrebných zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci aj v rámci praktického výcviku na DDI, na ktorých by mali pôsobiť aj pracovníci Slovenského červeného kríža (ďalej len SČK ) - metodici v poskytovaní prvej pomoci Personálne zabezpečenie vyučovania žiakov Učiteľ Obrovský priestor na skvalitňovanie vyučovania dopravnej výchovy na základných školách vidíme v príprave budúcich učiteľov. Dobre pripravený učiteľ si nájde priestor na rozvoj dopravnej výchovy takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Na učiteľovi zároveň záleží, do akej miery si žiaci osvoja učivo, upevnia zručnosti a návyky a ako dlho si ich udržia. Príprava učiteľa na hodiny s tematikou zvyšovania bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách a zabezpečovania pobytu žiakov na DDI vychádza z rovnakých zásad ako príprava na ktorúkoľvek inú vyučovaciu hodinu. Napriek tomu však má svoje 20

21 špecifické zvláštnosti a je v každom prípade náročnejšia. Učiteľ totiž musí mať na zreteli celý rad faktorov, ktoré zásadnou mierou ovplyvňujú priebeh i efektivitu vyučovania. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa do procesu zvyšovanie úrovne vyučovania dopravnej výchovy na školách zapojili aj MPC a formou prípravy a realizácie vzdelávacích projektov rôzneho rozsahu ponúkli učiteľom základných škôl možnosť rozšíriť si svoje kompetencie v oblasti vyučovania dopravnej výchovy. Vzdelávanie by malo byť zamerané najmä na učiteľov 1. stupňa ZŠ a tzv. koordinátorov dopravnej výchovy, ktorí by mali usmerňovať a koordinovať činnosti a aktivity v oblasti zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách najmä na väčších školách. Pri vytváraní lektorskej základne na uskutočňovanie uvedených vzdelávacích projektov ponúkla spoluprácu Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len SKVZA ) a ďalšie profesijné organizácie v oblasti dopravy a motorizmu a SČK Metodik dopravnej výchovy V súčasnosti v rámci MPC nepracujú metodici dopravnej výchovy, ktorí by zabezpečovali prenos informácií, koordinovali jednotlivé činnosti, zabezpečovali metodickú pomoc pre riaditeľov a učiteľov škôl v oblasti dopravnej výchovy. V nadväznosti na koncepciu by mali na MPC pôsobiť metodici pre dopravnú výchovu. V tejto súvislosti by sa nemal zvyšovať počet zamestnancov MPC. Učivo dopravnej výchovy sa nachádza vo forme tematických celkov v niektorých predmetoch najmä na 1. stupni ZŠ. Vzhľadom na to, by sa mala spravidla iba rozšíriť pracovná náplň niektorých metodikov pre 1. stupeň ZŠ o metodické a koordinačné činnosti v oblasti dopravnej výchovy žiakov základných škôl. Zároveň v rámci krajských školských úradov by mali pôsobiť zamestnanci, ktorí budú koordinovať činnosti v oblasti dopravnej výchovy žiakov v rámci územnej pôsobnosti príslušného kraja. Metodik dopravnej výchovy by mal okrem iného: poskytovať informácie a metodickú pomoc riaditeľom škôl, koordinátorom dopravnej výchovy a učiteľom, predovšetkým začínajúcim, organizovať inštrukčne metodické podujatia, ukážkové hodiny vyučovania a výcviku, poskytovať poradenskú činnosť pre zainteresovaných učiteľov, spolupracovať s SČK - metodikom v oblasti výučby prvej pomoci, spolupracovať s príslušnými útvarmi dopravnej polície pri zabezpečovaní účasti policajtov na praktickom výcviku žiakov na DDI, spolupracovať pri organizácii činnosti DDI Význam praktického výcviku žiakov v simulovaných podmienkach na DDI Základná škola pripravuje dieťa na život. V nej získava základné vedomosti, zručnosti a návyky a tu sa vytvára aj jeho charakter. Povinná školská dochádzka dieťaťa do školy prináša aj hlboké zmeny v spôsobe jeho života a potrebu prispôsobovať sa novému životnému rytmu. Súčasne s vekom sa rozvíjajú u dieťaťa všetky fyziologické funkcie, rozvíja sa jeho zmyslové vnímanie, ktoré mu umožňuje získať podstatne viac informácií a nadobudnúť množstvo nových skúseností. 21

Kreatívna nemčina pre ISCED 2

Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PhDr. Zlata Hlebová Kreatívna nemčina pre ISCED 2 Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2013 Vydavateľ:

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015

slovakia daňové a účtovné novinky STRANA 1/7 JÚN 2015 PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 STRANA 1/7 JÚN 2015 SEITE 1/7 JUNI 2015 - najvýznamnejšie zmeny wichtigste PODNIKATEĽSKÉ STIMULY NA SLOVENSKU V ROKU 2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novinkách v oblasti

Mehr

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015

slovakia daňové a účtovné novinky NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 STRANA 1/6 NOVEMBER 2014 SEITE 1/6 NOVEMBER 2014 NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV OD 1.1.2015 V tomto vydaní Mailing BMB Leitner by sme Vás chceli informovať o novele zákona o dani z príjmov s účinnosťou

Mehr

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach

Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach JUMP INTO JOB @ TSSK Praktikum pre žiakov JUMP INTO JOB @ TSSK Schülerpraktikum Pilotný projekt T-Systems Slovakia a Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach Pilotprojekt zwischen T-Systems Slovakia und

Mehr

Zábavná nemčina 2. časť

Zábavná nemčina 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Mehr

Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern

Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria C, 2011, ročník 15, str. 25 34 25 Školský systém a vyučovanie geometrie na 1. stupni ZŠ v Nemeckej spolkovej republike Bayern Zuzana Zaduban

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Nemecko na stanovištiach

Nemecko na stanovištiach Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Nemecko na stanovištiach Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava

Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava Lehrgang und Forum für Public Management und Governance in der TwinRegion Wien-Bratislava Vzdelávací kurz a fórum pre manažment verejnej správy a spravovanie v TwinRegione Viedeň-Bratislava public management

Mehr

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS

ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS ZVYŠOVANIE KVALITY VYUČOVACIEHO PROCESU UPLATNENÍM PRVKOV TQM QUALITY IMPROVEMENT IN TEACHING PROCESS BY APLICATION TQM COMPONENETS Roman HRMO, Lucia KRIŠTOFIAKOVÁ Autori : Pracovisko: Doc. Ing. Roman

Mehr

Kap.5-Právne podklady 5.1-Pravidlá cestnej premávky Spolkovej republiky Rakúsko 1.17)

Kap.5-Právne podklady 5.1-Pravidlá cestnej premávky Spolkovej republiky Rakúsko 1.17) Kap.5-Právne podklady Pri dopravno-bezpečnostnej práci sú dôležité rôzne právne pramene, ktoré sa musia zohľadniť pri plánovaní a realizácii dopravno-bezpečnostných opatrení. V centre pozornosti sú právne

Mehr

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU UČITEĽOV A RIADITEĽOV ZŠ PRIBLÍŽENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU BRATISLAVA 2011 1 ABSTRAKT 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY PEDAGOGICKÝCH INOVÁCIÍ Nastolené otázky Ako chápeme

Mehr

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA

NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA NEMECKÝ JAZYK A KULTÚRA Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo V prvom bakalárskom stupni (3 roky) sa okrem štúdia teoretických predmetov z nemeckého jazyka a literatúry a štúdia dejín a reálií

Mehr

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Branislav Antala a kolektív TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A SÚČASNÁ ŠKOLA Bratislava 2014 Telesná a športová výchova

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Informačné a elektrotechnické zariadenia 2697 4 mechanik elektrotechnik 1 Obsah 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 6 2 CIELE A POSLANIE

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto OBCHODNÁ AKADÉMIA. Študijný odbor: obchodná akadémia SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÁ AKADÉMIA Študijný odbor: 6317 6 obchodná akadémia OBSAH OBSAH... 2 1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 2 CIELE A

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2013/ 2014 Číslo: Priezvisko a meno: Dátum narodenia: ZŠ: Hodnotenie písomnej skúšky: Číslo

Mehr

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov

Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Cesty k samostatnosti Kolektív autorov Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR Heydukova 25, 811 08 Bratislava tel./fax:02/63814968 zpmpvsr@zpmpvsr.sk www.zpmpvsr.sk Združenie na pomoc ľuďom

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2012/2013 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ Polárna 1, 040 12 Košice ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah: Charakteristika a vlastné zameranie školy...4 Základné údaje o škole...4 Profilácia školy - waldorfská koncepcia

Mehr

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin

Spojená škola, Červenej armády 25, Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 0 Martin ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Programátor, operátor CNC strojov Obsah ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE... 5 2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA... 7 3 VLASTNÉ

Mehr

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika

SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto Logistika SPOJENÁ ŠKOLA Nábrežná 35, 04 0 Kysucké Nové Mesto ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Logistika Študijný odbor: 3968 6 logistika OBSAH OBSAH... ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 4 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA...

Mehr

25.Zákon 29/1984 Zb.

25.Zákon 29/1984 Zb. 25.Zákon 29/1984 Zb. (o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)) Autor: Federálne zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 22.3.1984 Účinnosť od: 1.9.1984 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 5/1984 strana

Mehr

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania.

Je šíriteľom myšlienok demokracie, medzinárodného porozumenia, dôvery a podporovateľom vedy a vzdelávania. Vaše Excelencie, Vaše Magnificencie, Vaše Spektability, Vaše Honorability, vážený pán Dr. Günter Geyer, milé dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie, Ekonomická univerzita v Bratislave v súlade

Mehr

Školský vzdelávací program Učebné osnovy

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Školský vzdelávací program Učebné osnovy Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK Časový rozsah výučby 7. ročník: 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín Ročník siedmy Škola Základná škola, Družstevná pri Hornáde Stupeň

Mehr

Holandsko. / INFORMÁCIE:

Holandsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Holandsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu, ktorých názov je uvedený pod každým cestovný poriadkom.

Mehr

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K.

Strecha (len čiastočne) a základná plocha neboli tepelne izolované. Okná bez žalúzií mali k = 1,8 W/m 2 K. Nameraná a vypočítaná spotreba paliva rodinného domu v lokalite Magdeburg-Ottersleben pred a po povlakovaní exteriéru prípravkom Thermo-Shield Rozvaha V prospektoch (1998) pre prípravok Thermo-Shield bola

Mehr

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE

FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE FOND PRE ALTERNATÍVNE ENERGIE - SZOPK OBNOVITE¼NÉ ZDROJE ENERGIE Táto publikácia je urèená pre èitate¾ov, ktorí majú záujem o poznanie budúcnosti v oblasti využívania energetických zdrojov na Zemi. Hoci

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2016/2017 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120

Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Informácia o nových regulátoroch FR 120 / FW 120 Lepšia použiteľnosť s rovnakými funkciami 1 Fx 120 Priestorový regulátor FR 100 a FR 110 sa zmení na FR 120 s jednoduchším menu Ekvitermický regulátor FW

Mehr

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk

Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Tematický výchovno-vzdelávací plán nemecký jazyk 2. cudzí jazyk Vzdelávacia oblasť: Jazyk komunikácia Trieda: 6 Učebnica: Projekt Deutsch neu 1 (1. 8. lekcia) Počet hodín: 2 hodiny týždenne, 66 ročne Charakteristika

Mehr

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia

Robert Stradling: Vyu ovanie európskej histórie dvadsiateho storo ia Predkladaná publikácia Roberta Stradlinga Vyučovanie európskej histórie dvadsiateho storočia má pomôcť učiteľom dejepisu zorientovať sa v najnovších trendoch vo vyučovaní európskych dejín dvadsiateho storočia,

Mehr

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Motto: Zo školy by mal človek odísť ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. (A.Einstein). GYMNÁZIUM, OPATOVSKÁ 7, KOŠICE Vzdelávací program Stupeň vzdelania 3A Dĺžka štúdia

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften

Konföderation der slowakischen Gewerkschaften European Works Council MOL Group EUROPEAN LEVEL COMPANY EUROPEAN LEVEL COMMUNICATION Peter Krajčír OV ECHOZ Slovnaft Wien, 16. March, 2010 Zameranie skupiny MOL / Hauptaufgaben der Gruppe MOL -Prieskum

Mehr

Grundlagen bilden / Tvoríme základy

Grundlagen bilden / Tvoríme základy Grundlagen bilden / Tvoríme základy Mandantenbrief / Mandantný list Aktuelles aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft in der Slowakei Informácie z oblastí práva, daní a hospodárstva na Slovensku

Mehr

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova

Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Schienen als moderne Stadtmauer? Kolajnice - nové hradby? Lenka Gmucova Impressum: Hauptfach Bildsprache - Die unsichtbare Stadt Dipl. Ing. Grit Koalick Professur Darstellungslehre Fakultät Architektur

Mehr

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern

Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich. Článok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern Artikel 1 Persönlicher Geltungsbereich Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. Artikel 2 Unter das Abkommen fallende Steuern (1) Dieses

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Konföderation Gewerkschaftsbünde Konföderation Nemocenské poistenie Krankenversicherung JUDr. Mária Svoreňová Jurist KOZSR Wien, 16. 3. 2010 Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Mehr

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

E N E T O S H. Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci E N E T O S H AKTÍVNA SPOLUPRÁCA PRODUKTY PARTNERI Európska sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci European Network Education and Training in Occupational

Mehr

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Metodicko-pedagogické centrum Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka Autonómnosť vo vyučovaní na príklade učenia sa na stanovištiach Jolana Krausová Bratislava 2011 OBSAH Predslov 5 Úvod 8 1 Otvorená

Mehr

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA

NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA NOVÝ ROK, NOVÉ PLÁNY, NOVÁ SILA Deň ako každý iný, a predsa výnimočný. Keď sa nad tým zamyslíte, naozaj o nič nejde. Bola nedeľa, potom pondelok. Žiadna veľká mágia... Avšak čosi

Mehr

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s.

HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, s. Recenzie HOFFMANN, Cordula: Kooperatives Lernen Kooperativer Unterricht Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2010. 79 s. Publikácia s názvom Kooperatívne učenie Kooperatívne vyučovanie (voľný preklad

Mehr

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA

PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA PROBLEMATIKA ROZŠÍRENIA E-LEARNINGU V KRAJINÁCH EÚ AKO JEDNÉHO Z NÁSTROJOV INOVÁCIE VZDELÁVANIA Viera PEREČINSKÁ, Anna BIĽOVÁ, František FRANKO Abstrakt E-learning ako projekt EÚ má za cieľ zvýšiť kvalitu

Mehr

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Metodicko-pedagogické centrum Národný projekt PORTFÓLIO NÁSTROJ ROZVÍJANIA IDENTITY DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE PaedDr.

Mehr

Bezpečne na internete

Bezpečne na internete Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Bezpečne na internete Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2014 Vydavateľ:

Mehr

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava

Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1. Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc učiteľ, autor školských učebníc a príručiek 1 Anna Ramšáková Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava Jozef Štolc der Lehrer, der Autor und Mitautor von Lehrbüchern der slowakischen

Mehr

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách Martina COMPĽOVÁ Abstract: Modernisation of the educational process requires the use of a wide variety

Mehr

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách

Ján Kaliský. Etická výchova v nemecky hovoriacich krajinách Jeden Indián na severe USA sa pešo vydal na cestu k svojmu bratovi, ktorý býval 500 míľ južne. Po istom čase chôdze na ceste zastane pri ňom auto a vodič mu ponúkne odvoz. Cestou mladý vodič rozpráva o

Mehr

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ekommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 200_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer,

Mehr

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 1 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 2 230 V 230 V 230 V 230 V 3 GESTELL FARBEN 4 5 20-27 km/h 28-37 km/h 38-48 km/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2007/2008 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka

Vis-à-vis Vis-à-vis. einladung pozvánka Vis-à-vis Vis-à-vis einladung pozvánka zur Eröffnung der Ausstellung Vis-à-vis am 6. Oktober 2014 pri príležitosti otvorenia výstavy Vis-à-vis dňa 6. októbra 2014 Vis-à-vis Vis-à-vis Niederösterreichische

Mehr

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

DOHODA. Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej

Mehr

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie

1. Úvod Metodológia prípadových štúdií. 2. Analýza prípadových štúdií. 3. Prípadové štúdie Tímy etwinning v praxi Prípadové štúdie o spolupráci učiteľov prostredníctvom etwinningu Vydavateľ Centrálna podporná služba programu etwinning (CSS) www.etwinning.net European Schoolnet (EUN Partnership

Mehr

Projekt Lístok do Berlína

Projekt Lístok do Berlína s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Projekt Lístok do Berlína Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2015 Vydavateľ:

Mehr

Banská Bystrica Vážený pán minister,

Banská Bystrica Vážený pán minister, Mitglied des Internationalen Deutschlehrerverbandes VORSTAND Präsidentin Nadežda Zemaníková Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied Katedra germanistiky Tajovského 40 974 01 Banská Bystrica Tel.:

Mehr

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Kód: 000000 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Katedra jazykov Informačný list predmetu Názov: Cudzí jazyk I. - nemecký Študijný odbor: ZÍSKAVANIE A

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacia skúška z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2011/2012 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen

Obchodná akadémia Trnava. Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2008/2009 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Maďarsko. / INFORMÁCIE:

Maďarsko.  /  INFORMÁCIE: INFORMÁCIE: Maďarsko Preprava cestujúcich na linkách, uvedených v tomto materiáli je zabezpečovaná podľa platných prepravných podmienok dopravcu. Mená dopravcov sú uvedené pod každým cestovným poriadkom.

Mehr

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK

5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 5. ROČNÍK NEMECKÝ JAZYK Vypracoval: Mgr. Valéria Kmecová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Mehr

Vzdelávanie detí cudzincov

Vzdelávanie detí cudzincov Inšpirácie pre inkluzívne vzdelávanie z anglických škôl Editori: Peter Dráľ, Laco Oravec 2014 Nadácia Milana Šimečku Za spoluprácu pri realizácii tohto projektu ďakujeme organizáciám British Council a

Mehr

medzinárodný finančný manažment

medzinárodný finančný manažment Ekonomická univerzita v BratislavE univerzita martina luthera v halle-wittenbergu medzinárodný finančný manažment výsledky a skúsenosti BilatErálny študijný program EkonomickEj univerzity v BratislavE

Mehr

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.

Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09. Schulgeldordnung Poriadok platenia školného (gültig für Schule und Kindergarten) (platné pre školu a materskú školu) Stand stav k 01.09.2015 Der Besuch der DSB ist schulgeldpflichtig. Die Schulgebühren

Mehr

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky Jazyková škola Plzenská 10 Prešov jspresov@jspresov.sk www.jspresov.sk je držiteľom oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky MŠSR-12775/2010-912 je akreditovaným skúšobným centrom Goetheho-inštitútu

Mehr

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma

Dôvodová správa. Denná forma. Externá forma Denná forma Dôvodová správa Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská

Mehr

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde Gewerkschaftsbünde Právo sociálneho zabezpečenia Recht auf soziale Sicherung JUDr. Mária Svoreňová Wien, 16. 3. 2010 Sociálne zabezpečenie v systéme sociálnej ochrany Soziale Sicherung im sozialen Sicherungssystem

Mehr

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH

SLOVENSKÁ 1 31 1966 VYDAVATEĽSTVO. časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH SLOVENSKÁ časopis pre výskum a kultúru sl ovenské ho jazyka OBSAH E. Jóna, Z úvodného prejavu na konferencii o slovníku spisovnej slovenčiny E. Paulíny. Oponentská zpráva o Slovníku slovenského jazyka

Mehr

Cyklistická doprava. Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave. Číslo 3 Rok 2015 Ročník VI ISSN

Cyklistická doprava. Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave. Číslo 3 Rok 2015 Ročník VI ISSN Cyklistická doprava Elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave Číslo 3 Rok 2015 Ročník VI ISSN 1338-0486 Pedál. Marec poberaj sa starec. Toto ľudové príslovie by sme trošku s nadsázkou mohli použiť

Mehr

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie

MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie MetODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Miesto geštaltpedagogiky v rozvíjaní jazykovej komunikatívnej kompetencie Elena harkabusová Bratislava 2014 Názov: Autor: Recenzenti: Vydavateľ: Odborná redaktorka: Grafická

Mehr

Katalóg opatrení. Dopravno-plánovacie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v zastavanom území miest a obcí SR

Katalóg opatrení. Dopravno-plánovacie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v zastavanom území miest a obcí SR Katalóg opatrení Dopravno-plánovacie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v zastavanom území miest a obcí SR Tento dokument vznikol v rámci riešenia a je súčasťou projektu ROSEMAN Partneri

Mehr

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Jazyk a komunikácia. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník NEMECKÝ JAZYK Jazyk a komunikácia ŠVP: 3 hod. ŠkVP:0 hod., spolu 3 hod.týždenne spolu 99 vyučovacích

Mehr

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj.

Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. meno: trieda: T 1 PL 1 Čo robíš rád? Vyfarbi a porozprávaj. ročník: prvý tretí Hry Toys Spielzeug anglický jazyk nemecký jazyk Ja Me Ich meno: trieda: T 1 PL 2 1. Nájdi a vyfarbi všetky dopravné prostriedky

Mehr

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2005 ISBN 80-86249-32-8 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFOV

Mehr

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj

CS10.5 CS SK. ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 10.5 CS ØÍdÍcÍ jednotka Riadiaci prístroj 0409006 OBSAH 1. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA CS10.5...3 1.1. Obecné...3 1.. Technická specifikace...3. ØÍDÍCÍ JEDNOTKA: U IVATELÁ PØÍRUÈKA...4.1. Nastavení doby do spu¹tìní

Mehr

Ako vo voľnom čase? 1. časť

Ako vo voľnom čase? 1. časť METODICKO-PEDAPGOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA ALOKOVANÉ PRACOVISKO PREŠOV EVA VINCEJOVÁ TATJANA VOLKOVÁ Ako vo voľnom čase? 1. časť (Námety pre pedagógov na aktivizáciu detí vo voľnom čase a v detskej táborovej

Mehr

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Krajský pamiatkový úrad Trnava Krajský pamiatkový úrad Trnava 14 Zborník zo seminára konaného dòa 8. 12. 2010 Trnava 2011 OBSAH K histórii a obnove tzv. Kaèerovho majera v Trnave... 3 10 Zur Geschichte und der Erneuerung des sog. Kaèer-Meierhofs

Mehr

Obchodná akadémia Trnava

Obchodná akadémia Trnava Obchodná akadémia Trnava Prijímacie skúšky z nemeckého jazyka do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2010/2011 Teil 1 Leseverstehen Pozorne si prečítaj text. Text máš počas riešenia úlohy k

Mehr

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad

Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Ústav cudzích jazykov Technická univerzita vo Zvolene Recenzovaný vedecký zborník Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte didaktika, terminológia, preklad Marek Ľupták Jaroslava Štefková editori Zvolen

Mehr

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia Nemecký jazyk /2. cudzí jazyk/ ôsmy 2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok 1.Charakteristika vyučovacieho

Mehr

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK.

SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOCIÁLNO - PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ INTERAKCIE. VZŤAH UČITEĽ ŽIAK. SOZIAL - PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER INTERAKTION VON BILDUNG. BEZIEHUNG LEHRER - SCHÜLER. Abstrakt Júlia Potašová Príspevok systematizuje

Mehr

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe Leonardo da Vinci Príklady dobrej praxe Projekty ukončené v roku 2012 December 2012, Bratislava Obsah: Mobilitné projekty - IVT... 4 Inovácie kvality odbornej praxe cestou medzinárodných stáží... 4 Spojitosť

Mehr

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. PREDSTAVENIE ZÁMERU PRE PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV Príprava absolventov Situácia v slovenskom odbornom školstve Aktuálny stav vzdelávacieho systému nereflektuje na požiadavky

Mehr

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Jazykovej školy v Poprade a jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 Predkladá: PhDr. Marta Zelená, riaditeľka jazykovej školy Správa bola prerokovaná

Mehr

Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1. (Záverečná správa a návrhy odporúčaní)

Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1. (Záverečná správa a návrhy odporúčaní) Rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva 1 (Záverečná správa a návrhy odporúčaní) Banská

Mehr

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia

Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného prostredia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ PaedDr. Anna Popadičová Uplatňovanie inovatívnych metód v edukačnom procese u žiakov zo sociálnehoho znevýhodneného

Mehr

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY Igor Baka POLITICKÝ SYSTÉM A REŽIM SLOVENSKEJ REPUBLIKY v rokoch 1939 1940 Vojenský historický ústav Bratislava 2010 PhDr. Igor Baka, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava Výskum v nemeckých archívoch

Mehr

Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová. Integrácia. na lokálnej. výskumné zistenia a odporúčania

Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová. Integrácia. na lokálnej. výskumné zistenia a odporúčania Jana Kadlečíková (ed.) Elena Gallová Kriglerová Tina Gažovičová Integrácia migrantov na lokálnej ú r o v n i výskumné zistenia a odporúčania Bratislava 2011 Bratislava 2011 Integrácia migrantov na lokálnej

Mehr

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program

Forum für arbeitsmarktpolitische Zusammenarbeit AP 3. RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit AP 3 RGS Twinnings (03_2010) Programm / program Zusammenarbeit 2 Aufbau von Kooperationsstrukturen Durchführung RGS-Twinnings, Programmgestaltung (März 2010) RGS-Twinnings (9.3.2010) Ort

Mehr

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ

K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ Historické rozhľady III / 2006 K počiatkom budovania slovenského národného školstva v prvom desaťročí ČSR ZUZANA DOBIAŠOVÁ ON BEGINNINGS OF FORMING OF SLOVAK NATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE FIRST DECADE

Mehr

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA

EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA EURÓPSKÉ TRENDY ROZVOJA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A JEHO KONCEPCIA V PODMIENKACH SLOVENSKA Beata Kosová Ak chceme analyzovať koncepciu celoživotného učenia sa u nás, je potrebné najprv uviesť širšie globálne

Mehr

Opatrovateľ / ka - Anglicko

Opatrovateľ / ka - Anglicko Personalagentur Opatrovateľ / ka - Anglicko Entlohnung : 1 200 GBP za mesiac einschließlich Steuer Betreute Person: ohne Angabe Gewünschte Qualifikation: Opatrovateľ / ka Personenzahl: 0 freie Plätze:

Mehr

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme.

DOBRÁ ŠKOLA Múdro povedané... Nie je dôležité, čo do žiakov nalejeme, ale čo do nich zasadíme. P. HALÁK: POZNÁM STOVKY TVORIVÝCH DOBRÁ ŠKOLA KOMPARO, MAKS, 3-5 8-9 10-13 SEPTEMBER 01 Z času na čas sa na mňa obráti nejaký priateľ či známy s prosbou o radu: Vy máte vo firme iste prehľad, keď tie školy

Mehr

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT

FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN EUROPEAN CONTEXT F O R E IG N L A N G U A G E A CQ U ISITIO N IN E U R O P E A N CO N TE X T 1 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Mehr

Jazyková príprava žiackej mobility

Jazyková príprava žiackej mobility Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Anna Burdová Jazyková príprava žiackej mobility Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe Prešov 2012

Mehr

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka

Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka s Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Mgr. Andrea Chybová Exkurziou k zážitkovému vyučovaniu nemeckého jazyka Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej

Mehr

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx

Informačný list predmetu. Názov: 1. cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština) Študijný odbor: Xxxxxxxxxxxx Študijný program: Xxxxxxxxxxxx Bc-I. roč. zs Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia klasifikovaný zápočet Cieľ počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a písanie). Pracovať s informáciami v odborných ekonomických textoch, nácvik

Mehr

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA PRÁVA PRÁVNE POSTAVENIE RODIČA VO VÝCHOVE MALOLETÉHO DIEŤAŤA HABILITAČNÁ PRÁCA BRATISLAVA 2012 JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. 1 ABSTRAKT Predložená habilitačná práca

Mehr

Európsky hospodársky priestor Rakúsko

Európsky hospodársky priestor Rakúsko Európsky hospodársky priestor Rakúsko Na základe dohôd EÚ o slobodnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb s členskými štátmi Európskej zóny voľného obchodu (EZVO), ktoré tvoria Európsky hospodársky

Mehr