Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒº Ò Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö Ø Ñ ØÖ Ù Ö Ò Ö Ë ĐÓ Ð Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ¾¼ ½ º¼ º¾¼¼½ ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ÖÒÓÐ ÀÌϵ Ôº¹ÁÒ º Å Ö Â Ð Ð Á ¹ µ

2 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½ ½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º ÍÑ Ð Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÑ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ ÖÙÒ Ð Ò ¾º½ ÖÙÒ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÃÖÝÔØÓ Ö Ô ² Ø Ò Ö Ø º º º º º º º º º º º º ¾º½º¾ Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÒÞ Ð Ò Ð º º º º º ½¼ ¾º½º Á ̵ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º½º Ø Ò Ð Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù Åĵ º º º º º º º º º º ½ ¾º½º Á Ò Î Ö Ò ÙÒ Ñ Ø ÅÄ º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ¹ ÓÑÑ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ð Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ¹ ÓÑÑ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ð Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

3 ÅÓ ÐÐ ÒØÛ ÐÙÒ ¾ º½ Á ع Ù Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½º½ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ËÓÐй Ù Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ Í Î Ö Ù Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Í Ö Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Í ÃÓÒØÓ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Î Ö Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ø Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò º½ ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö ËØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒØ ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º½ Â Ú º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º¾ Ô ¹Ï ÖÚ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÅÄ» Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ù ÑÑ Ò ÙÒ º½ Ê ĐÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ù Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐÓ Ö Á

4 Æ Ü¾ º ½ ÈÇ Ø ÀÓ ÙÐ Ò Ò ÆÙØÞÙÒ Ö Ø Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ĐÙÖ Ä Ö ÙÒ ÓÖ ÙÒ º ÙÑ ÒÒ Ö Ö ØÙÒ Û Ö Ò Ö Ú ÒØÙ ÐÐ ÙØÞÖ ØÐ ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ò ÞÙÖ Ò ÖÛ Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Ö ÞÙ Ö Ö Ø Ò Ò Ö Ò ÐĐ Öغ

5 Ö Ò Ù Ù Ø ¾¼¼½ À ÖÑ Ø Ú Ö Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ð ØĐ Ò Ú Ö Ø ÙÒ Ò Ò Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÉÙ ÐÐ Ò ÙÒ À Ð Ñ ØØ Ð ÒÙØÞØ º Ò Ö Ë ĐÓ Ð

6 Ð ÙÒ Ú ÖÞ Ò ¾º½ ËÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ËËÄ Î Ö Ò ÙÒ Ù Ù Ñ Ø Ð Òع ÙØ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º ¾º ÃÐ Þ ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ö ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò º º º º º º º º º ½½ ¾º Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ Í º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Î ÖØÖ ÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÑÔ Ò Ò Ö ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ö Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÔ Ò Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÓÒØÓ Ä Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Î Ö Ò ÖØ Í ¹ Ö ÑÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ê Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÃÐ Ò Ö ÑÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ú

7 ĐÙÖÞÙÒ Ú ÖÞ Ò ÌË ÆËÁ ÈÁ Ë Ëƺ½ ¾ ¾ ÅË Ë Ë Ì Á Á Ì Ê Ð Ö Ò Á Á ÀÌÅÄ ÀÌÌÈ ÁÈ ÁÌÍ¹Ì Ú Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ò Ë ÖÚ ØÞ ĐÙÖ ÐÐ Ñ Ò Đ Ø Ò ÙÒ Ò Ñ Ö Ò Æ Ø ÓÒ Ð ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÁÒØ Ö Ô ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ ØÖ Ø ËÝÒØ Ü ÆÓØ Ø ÓÒ ÇÒ Ù Ò ØÓ Ù Ò Ù Ò ØÓ ÓÒ ÙÑ Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ ÓÖ ØÝ Ø Å Ò Ñ ÒØ ËÝ Ø Ñ Ø ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÙÑ ÒØ ÌÝÔ Ò Ø ÓÒ Ð ØÖÓÒ Ø ÁÒØ Ö Ò Á ÓÖ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ò ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÒØ ØÝ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Ö Ñ ÓÐÐ Ø Ò ÒÝ Ö ÙÒ Ó Ö ÐÐ Ø Ð Ü Ð ÁÈÊ ÓÖ ËÓ ØÛ Ö ÒØ Ê Ð Ò ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÓÔ Ñ ÒØ ÒÚ ÖÓÑ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ ÀÝÔ Ö Ì ÜØ Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù ÀÝÔ ÖØ ÜØ ÌÖ Ò Ö ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÈÖÓØÓÓÐ ÁÌÍ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ Ë ØÓÖ Ú

8 Â Ê Â Â Â Ã ÂËÈ ÂËË ÇËÁ Ê À Ê ÊË Ë Ã Ë ÅÈ Ê Ë Ì Ë ÅÄ ËÊ Ä ËÉÄ ËËÄ Ì È ÌÄË ÌÌÈ ÍÅÄ Ï ÏÏÏ ÅÄ ËÄ Â Ú Ö Ú Â Ú ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÜØ Ò ÓÒ Â Ú Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Â Ú Ú ÐÓÔ Ö Ã Ø Â Ú Ë ÖÚ Ö È Â Ú Ë ÙÖ ËÓ Ø ÜØ Ò ÓÒ ÇÔ Ò ËÝ Ø Ñ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒ Ê Ø Ð Ö Ò ÀÓÙ Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ÈÙ Ð ¹Ã Ý Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ò Ê Ú Ø Ë Ñ Ö ÙÒ Ð Ñ Ò ËÓ ØÛ Ö Ú ÐÓÔ Ö Ã Ø Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ Å Ö Ø ÈÐ ÓÖ ÙÖÓÔ Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ËØ Ò Ö Ò Ö Ð Þ Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù ËÓ ØÛ Ö Ê Ø Ö ÔØ ÓÒ Ä Ò Ù ËØÖÙØÙÖ ÉÙ ÖÝ Ä Ò Ù Ë ÙÖ ËÓ Ø Ä Ý Ö ÌÖ Ò Ñ ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ä Ý Ö Ë ÙÖ ØÝ ÌÖÙ Ø Ì Ö È ÖØÝ ÍÒ ÅÓ Ð Ä Ò Ù ÏÓÖÐ Ï Ï ÓÒ ÓÖØ ÙÑ ÏÓÖÐ Ï Ï ÜØ Ò Ð Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù ÜØ Ò Ð ËØÝÐ Ø

9 Ã Ô Ø Ð ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÒØÛ ÐÙÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò ÒØ Ø ÙÒ ÏÏÏ ÐØ ÙÒ ÐØ Ö Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â Ö Ò Ð ÅÓØÓÖ ÙÒ ÁÑÔÙÐ ¹ Ö ĐÙÖ ÑÑ Ö Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÒ À Ò Ð ÑĐÓ Ð Ø Òº Ö «Û ¹ Ù Ò Ó Ö ¹ ÓÑÑ Ö Ô Ð Ò ÑÑ Ö ĐÓ Ø Ö Ò ÊÓÐÐ º ÓÒ Ö ¹ ÓÑÑ Ö Ö À Ò Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Û ÒÒØ Ò Ð ØÞØ Ö Ø ÑÑ Ö Ñ Ö Ò ÙØÙÒ º Ò ØÐ Ø Ö Ú ÖØÖ Ò Ô Ð Û ĐÙ Ö ÙÒ Ò¹ Ö ĐÙØ Ö ĐÙ Ö Û ÐØÙÑ Ò Æ ØÞÛ Ö º Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÒĐÓØ Ø Ò Ò À Ò ÙÒ Ö À Ò Ð ÐĐ Ù Ô Þ ÐÐ ĐÙÖ ËÓ ØÛ Ö ÙÒ Ñ Ð ÁÒ ÐØ ÖÑĐÓ Ð Òº ÒØÛ ÐÙÒ ÓÐ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ë ÖÙÒ Ö Ê Ø Ö À Ö Ø ÐÐ Ö Ñ Ø Ø Ò Ò Å ØØ ÐÒ ÙÒ ÙØÓÑ Ø Ê ÐÙÒ ÐÙÒ Ù Ö ÚÓÑ ÃÓÒ ÙÑ ÒØ Ò ÞÙÑ À Ö Ø ÐÐ Ö ÒØ Ø Øº ½º¾ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ø Ò Ù ÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ö Ø Ø ¹ Ò Ì Ð Ý Ø Ñ ÞÙ ÒØÛ Ö Ò ÙÒ ÔÖÓØÓØÝÔ Ò Â Ú ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº Ù ÔÐ ÒØ Ò Ù ÙÒ Ý Ø Ñ Ø Ø Ö Ò Ò Ð Ú Ö Ö ½

10 ÞÛ Ò Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÆÙØÞ ÖÒ Ö Ú ÖØ ÐØ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÞÙ Ö Ò ÙÒ ÒØ ÔÖ Ò ÞÙ Ö ÐÒº Ù Ö Ñ Ê Ø Ð Ö Ò ÀÓÙ Ê Àµ Ô ÖØ Ò Î ÖØÖĐ ÓÐÐ Ù ÙÒ Ý Ø Ñ ÒÒ Ñ Ò Ã Ù Ò Ø Ð Ø Ò Î ÖØÖ Ô ÖØ Ò Ú ÖØ Ð Òº ÓÐÐ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÐÐ È ÖØ Ò ÚÓÒ Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò Î ÖØÖ Ö Ø ÙÒ Ò Ö Ø ØÖÓ«Ò Ò ĐÙ Ö Ò ÍÑ ØÞ ÈÖÓÚ Ö Ò Ã ÒÒØÒ ØÞØ Û Ö Òº ½º ÍÑ Ð Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ ÍÑ Ð Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ø Ò Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö Ø ÒÚ Ö¹ Ö ØÙÒ Á µ ÖÑ Ø Ø Ö Ö ÙÒ Ó Ö ÐÐ Ø µ ÒØÛÓÖ Ò Ú ÖØ ÐØ Ö Ø ØÙÖ ÙÒ ÛÙÖ ÞÙÑ ØÔÙÒ Ø Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ø Ð¹ Û Ò Â Ú ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ĐÙÖ Ê Ñ ÒÛ Ö Ø ÑÑ Ò Ù Ò Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ò Ñ Ñ Ö Ö Ò Ø Ö Ø Ñ Ø Î Ö Ö Ù ÖÒ ÈÖÓ ÙÞ ÒØ Ò Ö Ù ÙÒØ Ö Ò Ò Ö À Ò Ð ØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Ø Ñ Ö Ö Þ ÒØÖ Ð ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò À Ò Ð ĐÙ ÖÛ Ò ÙÒ ÖÒº ½º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÑ ÙÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÈÖÓØÓØÝÔ ÛÙÖ Ò Â Ú Ñ Ø Ñ Â Ú ËÓ ØÛ Ö Ú ÐÓÔ Ö Ã Ø Ë Ãµ ½º ÚÓÒ ËÙÒ Å ÖÓ Ý Ø Ñ ÙÖ ĐÙ Öغ ÒØ Ã Û º¼½ ĐÙÖ Ï Ò ÓÛ ÆÌ ÚÓÒ Ì ¹ÌÓÓÐ Ð ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÓÔ Ñ ÒØ Ò¹ Ú ÖÓÑ ÒØ Á µº ÙÖ Î Ù Ð ÖÙÒ Ö ÍÅĹ Ö ÑÑ ÛÙÖ Ê Ø ÓÒ Ð ÊÓ Ú ÖÛ Ò Øº ½º ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ö Ø ÁÑ Ò ÐÙ Ò Ö ÖÐĐ ÙØ ÖØ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ò Ê Ò ¹ Ò ÙÒ Ò Û Ö Ò Ñ ¾º Ã Ô Ø Ð ÖÙÒ Ð Ò ÙÒ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ĐÙÖ ¾

11 ¹ ÓÑÑ Ö ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÖÐĐ ÙØ ÖØ Ù Ò Ò Ö Ø Ù Ùغ ÁÒ Ã ¹ Ô Ø Ð Û Ö ÅÓ ÐÐ ÒØÛ ÐØ Û Ð Ð ØÞØ Ò Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò Ò Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Ö ĐÙÐÐ Ò ÓÐк Ï ¹ Ø Ö ĐÙ Ö Ò Ö Ø Ã Ô Ø Ð ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒØÛ ÐØ Ò Ç Ø ÙÒ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Òº Ð Ò Û Ö Ò Ò Ã Ô Ø Ð Ö ¹ Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ø ÙÒ Ò Ù Ð Ù Û Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Òº

12 Ã Ô Ø Ð ¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ ÖÙÒ Ð Ò ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò ÖÙÒ Ð Ò ĐÙÖ Ò ÞÙ ÒØÛ ÐÒ Ò ÒÛ Ò¹ ÙÒ Ø Ð «Òº Û Ö Ò ÙÖÞ Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ĐÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÒÙØÞØ Ò Ì Ò Ò ÙÒ Ì ÒÓÐÓ Ò Òº Û Ø Ö Ò Û Ö Ö Ö «¹ ÓÑÑ Ö Ò ÖØ Ò ÙØÙÒ ÖÐĐ ÙØ ÖØ ÓÛ Ð Ö Ò ¹ÃÓÒÞ ÔØ ÙÒ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Û Ö ÐĐ Öغ Ö Ù Ù Ù Ò Û Ö Ò Ò Ð Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÔÐ ÒØ ÒÛ Ò ÙÒ ÓÖÑÙ¹ Ð Öغ ¾º½ ¾º½º½ ÖÙÒ Ð Ò ÃÖÝÔØÓ Ö Ô ² Ø Ò Ö Ø ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Þ Ò Ø ÃÙÒ Ø Ñ Ö Ò ÙÒ Ø Ò ¹ Ö ÙØÙÒ ÙØ ØÙ ÐÐ Ð Òº Ë Ø ÐÐØ ÞÙ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö Ó ÙÑ ÒØ ÚÓÖ ÙÒ ¹ Ù Ø Ñ Ù Ö «ĐÙØÞ Ò ÙÒ ÙÖ Î ÖØÖ ÙÐ Ø ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ÐÐ Ò ÓÐÐ Òº ÙØ

13 ÅÓ ÖÒ ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Ú Ö Ö Ò Ú ÖÛ Ò Ò Ë ÐĐÙ Ð Ö ÒÛ Ò¹ Ö Ð Ø ÖÞ Ù Ø ÙÑ ÒØ ÔÖ Ò Ò Ø Ò ÞÙ Ó Ö Ò ÞÛº ÞÙ Ó¹ Ö Òº ËÓ ĐÓÒÒ Ò ÒÙÖ È Ö ÓÒ Ò Ñ Ø Ñ Ô Ò Ò Ë ÐĐÙ Ð Ö Ù ÞÙ Ö ¹ Òº Ò Ë ÐĐÙ Ð Ø Ø Ù Ò Ö Ê ÚÓÒ Ù Ò Ò Ö ÓÐ Ò Ò Ø º ÒÞ Ð Ö Ø Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Û Ð ËØĐ Ö ÞÛº Ë Ö Ø Ö Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ø ÑÑغ Ð Ù ØÖ Ð ĐÙÖ Å Ö Ë ¹ Ö Ø ÐØ Ö Ù Û Ò Ö ØÖ Ò Û Ö Ò ÑÙ ÙÑ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÞÙ ÒØ ÐĐÙ ÐÒº Á Ø Ö Ù Û Ò ÖĐÓ Ö Ð Ö ÆÙØÞ Ò Ò Ò ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ö Ò Ö Ö Ö Ù Þ Ò ĐÓÒÒØ ÐØ Î Ö Ö Ò Ð Öº Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÑÓ ÖÒ Ö Î Ö Ö Ò Ò ÐÐ Ñ Ò ÒÒØ Û ÌÖ Ò Ô ¹ Ö ÒÞ Ö ĐÓ Ø Ð ÖÛ Ö ÒÐ Ø Ú ÖÖ Ò ÖØ ÙÒ ÙÖ Ë Ö¹ Ø Ö ĐÓ Øº Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ĐÓÒÒ Ò Ö Å Ø Ó Ò Ò ÝÑÑ ØÖ ÙÒ Ò ÝÑÑ ØÖ ÙÒØ Ö Ò Û Ö Ò ÛÓ ÝÑÑ ØÖ ÒÙÖ Ò Ò Ë ÐĐÙ Ð ÙÒ ÝÑÑ ØÖ Ò Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö ØÞ Òº Ù Ö Ñ Ø Ø ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Å Ø Ó Ò Ö Ø ÐÐ Ò ÓÐÐ Ò Ò Ò Ö Ö Ò Ð Á ÒØ ØĐ Ø ÚÓÖØĐ Ù Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ú ÖĐ Ò ÖØ ÛÙÖ Òº ËÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ËÝÑÑ ØÖ ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Ú Ö Ö Ò Ù Ë Ö Ø¹Ã Ý¹Î Ö Ö Ò Ò ÒÒØ Ú ÖÛ Ò Ò ÞÙÖ Î Ö¹ ÙÒ ÒØ ÐĐÙ ÐÙÒ Ò ÙÒ Ò Ð Ò Ë ÐĐÙ Ð Ñ Á Ð ÐÐ Ó Ö Ò Ð Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ º Á Ö ÎÓÖØ Ð Ø Ò ÐÐ «Ö ÖÙÒ ÙÒ «Ö ÖÙÒ º Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ú Ö Ù Ø Ò ÖÓ Ø Ð Ö ÞÙ ĐÙ ÖØÖ Ò Ò Ø Ò Ñ Ø ÝÑÑ ØÖ Ò Î Ö Ö Ò ÞÙ Ú Ö ÐĐÙ ÐÒº ÈÖÓ Ð Ñ Ö Å Ø Ó Ø Ø Ò Ö Ï Ø Ö Ë ÐĐÙ Ð Û ÒÙÖ ĐÙ Ö Ò Ò Ö Ò ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ò Ð Ò Ö º ¾º½µº Ð ÙÒ Ó ÛÓÐÐ Ò ÞÙÑ Ô Ð Ò Ò Ì ÜØ Ú Ö ÐĐÙ ÐØ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ù Ø Ù Òº ÞÙ ÖÞ Ù Ø Ð Ò Ò Ë ÐĐÙ Ð ÙÒ Ó ÖØ Ñ Ø Ñ Ò Ì Üغ Ð Ø Ò Ë Ö Ø¹Ã Ý ÒÙÒ ĐÙ Ö Ò Ò ĐÓÖ Ö Ò Ï Ò Ó Û Ø Ö ÛÓÑ Ø Ö Ò ÑÔ Ò Ò Ò Ì ÜØ ØÞØ ÒØ ÐĐÙ ÐÒ ÒÒº Ð Ò

14 Chiffrieren Dechiffrieren unsicherer Kanal Mitteilung sicherer Kanal Alice Bob Ð ÙÒ ¾º½ ËÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÝÑÑ ØÖ ÃÖÝÔØÓ Ö Ô Ú Ö Ö Ò Ù Ð ÈÙ Ð ¹Ã Ý¹Î Ö Ö Ò ¹ ÒÒØ Ú ÖÛ Ò Ò Ñ Ò ØÞ ÞÙ Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Ò Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö Ø Ò Ù Ò Ñ ĐÓ«ÒØÐ Ò ÙÒ Ò Ñ ÔÖ Ú Ø Ò Ë ÐĐ٠к ÞÙ ĐÙØÞ Ò Ò Ø Ò Û Ö Ò Ñ Ø Ò Ñ Ë ÐĐÙ Ð Ó ÖØ ÙÒ Ñ Ø Ñ ¹ ÞÙ ĐÓÖ Ò Ó ÖØ º ¾º¾µº Ò Ô Ð Ð Û ÐÐ Ó Ò Æ Ö Ø Ú Ö ÐĐÙ ÐØ ÞÙ ÓÑÑ Ò Ð Òº ÞÙ ĐÙ Ö Ø Ó Ò Ò ĐÓ«ÒØÐ Ò Ë ÐĐÙ Ð Ò Ó Ò ÒÒØ Ò ÈÙ Ð ¹ Ã Ý Ò Ð º À Ø ÒØ ÔÖ Ò Æ Ö Ø Ó ÖØ ÒÒ ÐÐ Ò Ó Æ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÈÖ Ú Ø ¹Ã Ý Ó Ö Òº Ð Ò Î Ö Ö Ò ÖĐÓ«Ò Ø ÒÓ Ò Û Ø Ö ÅĐÓ Ð Ø ÃÓÑÑÙÒ Ø ¹ ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ĐÓÒÒ Ò Ò Ø ÒØ Þ Ö Òº ÞÙ ÑÙ Ð Ö Æ ¹ Ö Ø Ò Ó ÒÓ Ñ Ð Ñ Ø Ö Ñ ÔÖ Ú Ø Ò Ë ÐĐÙ Ð «Ö Ö Òº à ÒÒ Ó Æ Ö Ø Ò Ñ «Ö Ö Ò Ñ Ø Ò Ñ ÈÖ Ú Ø ¹Ã Ý Ñ Ø À Ð ÚÓÒ Ð ³ ĐÓ«ÒØÐ Ò Ë ÐĐÙ Ð Ó Ö Ò Ø Æ Ö Ø Ò ÙØ ÚÓÒ Öº

15 Chiffrieralgorithmus Alice Schl sselpaar Dechiffrieralgorithmus Bob Ð ÙÒ ¾º¾ ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ö Æ Ø Ð ÓÐ Ö Ö Ö Ò Ð Ø Ñ Ó Ò Ê Ò Ù Û Ò Ñ Î Ö¹ ÙÒ ÒØ ÐĐÙ ÐÒº ÎÓÖØ Ð Ø Ø Ò Å Ø Ó Ë ÐĐÙ ÐØ Ù ÞÙÑ Ó Ö Ò Ò Ò Ö Ö Ë ÐĐÙ Ð Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö ÒĐÓØ Ø Û Ö Ð ÞÙÑ ÃÓ Ö Òº ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ñ Ø Ø Ð Ò Ë Ò ØÙÖ Ò Ï ÓÒ Ñ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò Ò ØØ ÖÛĐ ÒØ ÖĐÓ«Ò Ò ÈÙ Ð ¹Ã ݹ Î Ö Ö Ò Ò Ò Ï ÒĐÙ Ö Ò Ñ È ÖØÒ Ö Ñ ØØ Ð Ò Ö Ø Ð Ò Ë Ò ØÙÖ Ù ÞÙÛ Òº ÒØÐ Á ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò Ñ ÓÒ Ó Ò Ö Ò Ò ÈÖ ÒÞ Ôº Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Ò Ò Ö ÒÓ Ò Ò Ë Ö ØØ Û Ø Öº Ë ÒØ Þ Ö Ò Ò Ø ÒÙÖ Ò Û Ð Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ô ÖØÒ Ö ÞÙ Đ ØÞÐ ÖÒ ÁÒØ Ö ØĐ Ø Ö ÞÙ ĐÙ ÖØÖ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ ¹ Ø ÓÒ Òº ÞÙ Û Ö Ñ ØØ Ð Ò Ö Ó Ò ÒÒØ Ò À ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ð Ö Ò Ö ¹ ÖÙ Å Ø Ó Ö À Û Öص Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÞ Ù Øº Ö Ï ÖØ Û Ö ÒÙÒ Ñ Ø Ñ ÈÖ Ú Ø ¹Ã Ý Ë Ò Ö Ú Ö ÐĐÙ ÐØ ÙÒ Ò Æ ¹

16 Ö Ø Ò Đ Ò Øº Ö ÑÔ Đ Ò Ö ÒÒ Ò À Û ÖØ Ñ Ø Ñ ÈÙ Ð ¹Ã Ý Ë Ò Ö ÒØ ÐĐÙ ÐÒ ÙÒ Û ÙÖ Æ Ö Ø ÚÓÒ Ñ Øº À Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÒØ ÐĐÙ ÐØ ÖÞ Ù Ø Ö Ò ÐÐ Ò Ò À Û ÖØ ÚÓÒ ÙÒ Ú Ö Ð Ø Ò Ñ Ø Ñ Ó Ò ÒØ ÐĐÙ ÐØ Òº Ë Ò ÒØ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ò ÔÙÐ ÖØ ÛÓÖ Òº Ø Ø Ð ÖØ Ø Ï Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Ò Ò Ø Ð ÖØ Ø Ò ÐÐ Ò ÖØ Ö Ð ¹ ØÖÓÒ Ò ÍÒØ Ö Ö Øº Ò Ö Ð Ø Ð Ò Ë Ò ØÙÖ Ò Û Ö Ö ĐÓ«Òع Ð Ë ÐĐÙ Ð Ò Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö Ò ÙØ Ò Ö È Ö ÓÒ Ó Ö ÁÒ Ø ÒÞ ÞÙ¹ ÓÖ Ò Øº Ø ÙÖ ÖØ Þ ÖÙÒ Ø ÐÐ Ò Ñ Ë Ò ØÙÖ ¹ ØÞ ÒØ ÔÖ Ò ÞÙ Ð Ò Ò º Ó Ò ÒÒØ ÖØ Ø ÓÒ ÙØ ÓÖ ¹ Ø µ ÖÞ Ù Ø Ù Ò Ø Ò Ë ÐĐÙ Ð Ò Ö Ò Ë Ò ØÙÖ ÛÓ ÙÖ Ò ÁÒ Ö Ò ÙØ ÒØ Þ Öغ ÙÖ Û Ö Ò Ö Ø Ú Ö Ò Ð Ö ÐÙ ÚÓÒ Î ÖØÖĐ Ò Ñ Ø Ö ÖØ Ö Ø Ð Ò ÍÒØ Ö Ö Ø ÑĐÓ Ð º Ò Û ØÚ Ö Ö Ø Ø Ö ËØ Ò Ö Ø º ¼ ¹ ÖØ Ø Û Ù Ö ÑÔ ¹ ÐÙÒ ÁÌÍ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ Ë ØÓÖ ÁÌ͹̵ ÖÙ Ø ÙÒ ÐÐ Ñ Ò ÙÖ ØÞØ Øº ÃÓ ÖÙÒ ÖØ Ø Ø Ò ÙØ ÛÓ ÙÖ Þº º Ö Æ Ñ Ó Ö Ö ÈÙ Ð ¹Ã Ý ÖØ Ø Ò Ö Ò Ù¹ Ø ÒØ Þ ÖØ Û Ö Ò ÒÒº Ò º ¼ ¹ ÖØ Ø Ø Ø Ù Ò ÓÐ Ò Ò Ð Ñ ÒØ Ò Î Ö ÓÒ Ú Ö ÓÒµ ÙÒØ Ö Ø Î Ö ÓÒ Ò ÖØ Ø Ë Ö ÒÒÙÑÑ Ö Ö Ð ÒÙÑ Öµ Ò ÁÒØ ÖÞ Ð ÖØ Ø Ö ÖØ Þ ÖÙÒ Ò Ø ÒÞ Ò ÙØ ÒÒÞ Ò Ø Ð ÓÖ Ø ÑÙ Á ÒØ ØÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÒØ Öµ Ö Ø Ò Ð Ó¹ Ö Ø ÑÙ ÙÒ Û Ø Ö È Ö Ñ Ø Ö ÞÙÖ Î Ö Ø ÓÒ Ö Ë Ò ØÙÖ ÒÓع Û Ò Ò À Ö Ù Ö Ù Öµ Ú ÖÛ Ø Ù Û Ð ÖØ Ø Ö¹ Ù Ò Ø

17 ĐÙÐØ Ø Ù Ö Ô Ö Ó Ó Ú Ð Øݵ Ò ÖØ Ò ĐÙÐØ Ø Þ ØÖ ÙÑ ÙÖ Ò Ò ¹ ÙÒ Ò ØÙÑ Ù ĐÓÖ Ö ÒÛ Ò Ö Ù Øµ ÒÒÞ Ò Ø Ò ØÞ Ö ÖØ ¹ Ø ÙÖ Æ Ñ ØØÖ ÙØ Û Þº º ÎÓÖ¹ ÙÒ Æ Ò Ñ Ó Ö Ò Ö Ø ÈÙ Ð ¹Ã Ý ÔÙ Ð Ý Ò ÓÖÑ Ø ÓÒµ Ö Ø Ò ÈÙ Ð ¹Ã Ý Ð Ø ÓÛ ĐÙÖ Û Ð Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ Ö Ò ØÞØ Û Ö Ò ÒÒ Ë Ò ØÙÖ Ò ØÙÖ µ Ò Þ ÙÒ ÐÐ Ö ÚÓÖ Ò Ò Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ò Ö À ¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ë ÙÖ ËÓ Ø Ä Ý Ö ËËĵ ÚÓÒ Æ Ø Ô ÒØÛ ÐØ Æ ØÞÛ Ö ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ÖØ Ù Ñ Ì È»Áȹ ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÙÒ ÒØ ÞÙÖ Ë ÖÙÒ ĐÍ ÖØÖ ÙÒ Ò Ð ÞÛ Ò ÞÛ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ ÖÒº ĐÙÖ ÒÙØÞØ ËËÄ ÝÑÑ ØÖ ÙÒ ÝÑÑ ØÖ ¹ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ð ÖÑ Òº Client Server Handshake: ClientHello Handshake: ServerHello Handshake: Server Certificate & S:PublicKey Handshake: ServerHelloDone Handshake: ClientKeyExchange{ S:PublicKey(SecretKey)} Handshake: ClientCertificate ChangeCypherSpec Handshake: Finished ChangeCypherSpec Handshake: Finished Ð ÙÒ ¾º ËËÄ Î Ö Ò ÙÒ Ù Ù Ñ Ø Ð Òع ÙØ ÒØ Ø ÓÒ

18 Ï Ò º ¾º Ö Ø ÐÐØ Ø Ö Ë ÖÚ Ö Ò º ¼ ¹ ÖØ Ø ÙÒ ¹ Ò Ò ĐÓ«ÒØÐ Ò Ë ÐĐÙ Ð Ù Ò Ö Ð ÒØ º ÖØ Ø ÒÒ Ö Ð ÒØ ÒÙÒ Ö ÖØ Ø Ö Ø ÐÐØ Ø ĐÙ ÖÔÖĐÙ Òº ÇÔØ Ó¹ Ò Ð ÒÒ Ö Ë ÖÚ Ö ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ Ð ÒØ Ú ÖÐ Ò Òº ÞÙ ÑÙ Ö Ð ÒØ Û Ö Ë ÖÚ Ö Ñ Ø Ò Ñ ĐÙÐØ Ò ÖØ Ø Ù Û Òº Ê Ø Ø Ö Ø Ò ÖÞ Ù Ø Ö Ð ÒØ Ò Ò ÝÑÑ ØÖ Ò Ë ÐĐÙ Ð Ñ Ø Ò Ñ Ø ÑÑØ Ò Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Òº ÞÙ Ø Ö ÚÓÑ Ë ÖÚ Ö Ò Ä Ø Ñ Ø Ò ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ö ÐØ Òº Ö Ë ÐĐÙ Ð Ö Ó¹ Ò ÒÒØ Ë ÓÒ¹Ã Ý Û Ö ÒÙÒ Ñ Ø Ñ ÚÓÖ Ö Ö ÐØ Ò Ò ÈÙ Ð ¹Ã Ý Ë ÖÚ Ö «Ö ÖØ ÙÒ Ò Ò ÞÙÖĐÙ Ò Øº ÆÙÒ ÓÑÑÙÒ Þ Ö Ò È Öع Ò Ö Ù ÝÑÑ ØÖ Ò Ë ÐĐÙ Ð º ÍÒØ Ö Ò Ö Ë ÓÒ¹ ÆÙÑ Ö ĐÓÒÒ Ò ÔĐ Ø Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ñ Ð Ò Ë ÐĐÙ Ð Û Ö Ù ÙØ Û Ö Ò Û Ò Î Ö Ò ÙÒ Ù Ù Ö Ð Ú Ö ĐÙÖÞغ ÙØ ËËÄ ÒÙØÞØ ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ ÝÑÑ ØÖ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÌÖ ÔÐ Ë Ë Ó Ö Ê ÞÛº ÝÑÑ ØÖ Ò Î Ö Ö Ò ÊË Ó Ö Ë º ¾º½º¾ Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÒÞ Ð Ò Ð Ø Ò Î ÐÞ Ð ÚÓÒ ÐÙÒ Ñ Ø Ó Ò ÞÙÖ ÙÒÑ ØØ Ð Ö Ò Û ¹ ÐÙÒ ÚÓÒ ÃĐ Ù Ò Ö ÃÓÒ ÙÑ ÒØ Ò Ñ ÏÏÏ Ò Ø Ò º Î Ö ¹ Ö Ò ÛÙÖ Ò ÖĐÓ Ø ÒØ Ð Ô Þ ÐÐ ĐÙÖ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ØÞ ÒØÛ ÐØ ÛÓ ÙÖ Ò ÐÐ Ò ÙÒ Ó Ø Ò ĐÙÒ Ø Å Ø Ó Ò «Ò ÛÙÖ Ò Ù ÒÓ ĐÙÖ ÐÙÒ Ò ÚÓÒ ÃÐ Ò Ø ØÖĐ Ò Ö ÒØ Ð Ò º ÃÐ Þ ÖÙÒ Ö ÒÞ ÐÒ Ò Î Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÔÖÙ Ù Ú Ö Ò Ò Ð Û Ò ÐÒ ÑĐÓ Ð Û º ¾º Ú Ö ÙØРغ Ù ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Û Æ Ò Ñ Ê ÒÙÒ Ó Ö ÎÓÖ Ù ¹ Ò Ö Ø ÙÖ Ò Î Ö Ò Ò Ð ÙØ ÒÒØ ÙÒ ÖÔÖÓ Øº ÏÙÖ Æ Ò Ñ Ð ÐÙÒ ÖØ Ú Ö Ò ÖØ Ò Ø ÐÙÒ ÞÙÑ Ä ÖÞ Ø¹ ÔÙÒ Ø Ø Øغ Ï Ö Ä ØÙÒ Ò Ê ÒÙÒ Ö Ö Ø Ö ÓÐ Ø ÐÙÒ ÒÒ Ö Ð Ò Ö Ö Øº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ Þ ÐØ Ö ÃÙÒ ÎÓÖ Ù ÓÒ ÚÓÖ Ö Ä ØÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ º ½¼

19 Internetzahlungssysteme Offline- Zahlung Bankeinzug Kreditkartenbasiert Vorausbezahlte Systeme Einzugserm chtigung Inkassosysteme Elektronisches Geld SmartCards Macropayment Micropayment Internetzahlungssysteme Ð ÙÒ ¾º ÃÐ Þ ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ö ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò ØÞØ Ò Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö Ò Ò ÞÙ Ù ¹ ÐÙÒ Þ ØÔÙÒ Ø ÙÒ ØÔÙÒ Ø Ö Ä ØÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ ÒÙÖ ÙÒ Ö Ð ÚÓÒ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÐÐ Òº Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ø Å Ø Ó Ò ÐÙÒ ÞÙÑ ØÔÙÒ Ø Ö Ä ØÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ ÚÓÖ Ó Ö Ò ÖÑĐÓ Ð Òº ÎÓÖ Ù Þ ÐØ Î Ö Ö Ò Ò Î Ö Ö Ò ÑÙ Ö ÃÙÒ ÓÒ ÚÓÖ Ñ ÒØÐ Ò Ã Ù Ò Ò ÒÞ ÐÐ ÎÓÖÐ ØÙÒ Ò Ñ ÀĐ Ò Ð Ö Ö Ö Ò Òº Ø ÐÐØ Ö Ò ÐÐ Ñ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Ö ÃÙÒ ÒÙÖ Ò ÙØ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÀĐ Ò Ð Ö Ø ÙÒ Ñ Ø ÒÙÖ ÓÖØ Ò Ù Ò ÒÒº ÙÖ ÖØ Ö ÀĐ Ò Ð Ö ÓÒ ØĐ Ø ÃÙÒ Ò ÐÐ Ö Ò Ù Ò Ê Ó Ð ÚÓÖ Ö ÒØÐ Ò Ä ØÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ Ù Ñ ÀĐ Ò Ð Ö ÓÒØÓ ÙØ Ö Ò Û Ö º ½½

20 Ø Ð Ð Ö ÃÙÒ ÑÙ Û ÚÓÖ Ù Þ ÐØ Ò Î Ö Ö Ò Ò Ò ÒÞ ÐÐ ÎÓÖÐ ¹ ØÙÒ Ö Ö Ò Ò Ó Ò Ø Ñ ÀĐ Ò Ð Öº Ï Ñ Ò ÚÓÒ Ö Ð Ø Ù Ø Ö ÆÙØÞ Ö Ù Ð ÚÓÒ Ò Ñ ÚÓÑ ÖÓ ÓÒØÓ Ò Ø Ð Ð Ò ÙÒ ÐĐ Ø Ñ Ø Ò Ð ØÖÓÒ Ð ĐÓÖ Ù º Ö Ù ÒØ Ø Ò Ò Ø Ð ÙØ Ò ÒÒ Ö ĐÙÖ ÐÙÒ Ò Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÒÙØÞ Ò ÚÓÖ Ù ØÞØ Ö ÀĐ Ò Ð Ö ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ ÐÙÒ Ý Ø Ñº ÙÖ ÒÒ Ö ÃÙÒ Ò Ñ Ö Ð Ù Ò Ð Ò Ö Ð ĐÓÖ Ö ÚÓÖ Ò Ò Ø ÙÒ ÐÙÒ Ò Ò Ò ÑÑ Ö Ñ ÐÙ Î ÖØÖ Ø Øغ ÒÒØ Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ì ÒÓÐÓ ÙÒ Ð ÖØ ÚÓÒ ² ÚÖ Òغ ÐÙÒ Ò Ú Ò ÒÞÙ ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ Ò Ö Ò ÒÒØ Ò Î Ö Ö Ò Û Ö Ö ÐÙÒ Ö Ø Ò ÐÙ Î ÖØÖ ÙÖ ĐÙ Öغ ÞÙ Ø Ö ÃÙÒ Ñ ÀĐ Ò Ð Ö Ö Ø ÙÒ Ò ÃÓÒØÓ Ñ Ø Ñ Ú Ö Ò ÖØ Ò ØÖ ÞÙ ¹ Ð Ø Ò Ò Ñ Ö Ñ Ò Ò Ú Ö Ò ÙÒ Ò ÒÒغ ÍÒ Ö Ø Ò Ö Î Ö Ö Ò Ò ÑĐÓ Ð Ñ Ò ÐÒ Ä ÕÙ ØĐ Ø ÓÛ Ð ÃÓÒØÓ Ò ¹ Ò ÃÙÒ Òº Ò Ö Ö ÖØ Ò ÐÙÒ Ò ĐÙ Ö Ò Ò Å ØØÐ Ö Û ÁÒ Ó Ø ÐÐ Ò Ó Ö ÃÖ Ø ÖØ Ò ÐÐ Ø Òº Ö Å ØØÐ Ö Ø Ø ÞÛ Ò ÀĐ Ò Ð Ö ÙÒ ÃÙÒ Ò Ñ Ö Ö Ø Ù Ò Ò ØÖĐ ÑÑ ÐØ ÞÙ Ò Ñ Ø ÑÑØ Ò Ø¹ ÔÙÒ Ø ÚÓÑ ÃÙÒ Ò ÓÒØÓ Ù Ø ÙÒ Ò ÞÙ Ò Ö ÈÖÓÚ ÓÒ Ò Ò ÀĐ Ò Ð Ö Û Ø ÖÐ Ø Øº ÙÖ Û Ö Ê Ó Ð Ö Ò Ò Ñ Ò ÖØ ÙÒ Ê Ó Ö ÐÙÒ ÙÒ Đ Ø ÃÙÒ Ò Ø Ù Ò Å ØØÐ Ö ĐÙ Öº ÍÑ Ò Î Ö Ö Ò ÒØ Ø Ò Ò Ê Ò Ù Ò Å Ò ÑÙÑ ÞÙ Ò¹ Ò ÛÙÖ Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ë Ìµ «Òº ÆÙØÞØ Ö ÃÙÒ¹ Ë Ì ÞÙÖ ÐÙÒ Û Ö Ò ÃÓÒØÓ ÒØÛ Ö Ö Ø Ó Ö Ò Ö Ø ÙÖ ÃÖ Ø ÖØ Ð Ø Øº ÖÑĐÓ Ð Ø Ò Ö Á ÒØ Þ ÖÙÒ Ö À Ò¹ Ð Ô ÖØÒ Ö ÙÖ Ô Þ ÐÐ Ø Ð ÖØ Ø ÙÒ ÖØ ÞÙ Đ ØÞÐ Ä ¹ ÕÙ ØĐ Ø ÃÙÒ Òº ÙÖ Ò Ë Ø Ò Ò Å Ö Ù ĐÙØÞغ ½¾

21 Ë ÅÈ Ê Ë ÅÈ Ê Ø Ø ĐÙÖ Ë ÙÖ Ð ØÖÓÒ Å Ö ØÈÐ ÓÖ ÙÊÓÔ ÙÒ Ø Ò Ì ÐÔÖÓ Ø Ì˹ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÙÖÓÔĐ Ò ÃÓÑÑ ÓÒº Ò Ð Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ê Ñ ÒÛ Ö ÞÙÖ Ë ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò À Ò Ð º Ò Ì Ð Ö Ò ÈÖÓ Ø Ø Ò ÃÐ Ò Ð ÓØ ÞÙÖ ¹ Ö Ò Û ÐÙÒ Ð ØÖÓÒ Ö ÐÙÒ Ò ĐÙÖ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ ÒÛ Ò ÙÒ Òº Ë ÖÑĐÓ Ð Ø Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ð Ö ¹ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ò Ð ØÖÓÒ Ò Đ Ø ÒÛ Ò ÙÒ Òº Ö ¾º½º Á ̵ Ð ØÖÓÒ Ø ÁÒØ Ö Ò Áµ Ø Ò Ø ĐÙ Ö ¾¼ Â Ö Ò Ü Ø Ö Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ö Ñ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ ÙÒ Ø Ò Ø Ò ÔÐ Øع ÓÖÑÙÒ Đ Ò ÞÛ Ò ÓÑÔÙØ ÖÒ ÞÛº ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ÖĐ ÙÑÐ ØÖ ÒÒ¹ Ø Ö Đ Ø Ô ÖØÒ Ö Ù Ø Ù Ø Û Ö Òº Ö ÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËØ Ò Ö ÓÐÐ Ï Ø ÖÚ Ö Ö ØÙÒ ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Ö Đ Ø Ø Ò Ó Ò Å Ò ÖÙ ÙØÓÑ Ø Ö Ò ÙÒ Ñ Ø Ð ÙÒ Òº Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÖØ Đ Ø Ø Ò Ò ÐÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÓÖÑÙÐ Ö Ò Ð Ò Ð Òº ËÓ Û Ö Ò ÙÒØ Ö Ò Ö Ñ Ê ÒÙÒ Ò Ø Ð¹ ÐÙÒ Ò Ä Ö Ò ÓÐÐ Ó ÙÑ ÒØ Ó Ö ÐÙÒ Ù ØÖĐ ÞÛ Ò ¹ Đ Ø Ô ÖØÒ ÖÒ Ò Ò ÙÒ ĐÓÖ Ò Ð ØÖÓÒ Ù Ø Ù Ø ÙÒ Ó Ò Ñ Ò Ð Ò Ö «ÙØÓÑ Ø Ú Ö Ö Ø Øº ÙÖ ÛĐ ÖÐ ØÙÒ Ø Ò Ù Ø Ù Ü Ø ÖØ Ò ÖØ Ê ÐÛ Ö Ø Ò Ù Ø Ò Ö ÖØ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø Ò Û Ð Ð ÙÒ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö Ø ÐÐغ Ð ØÖÓÒ Ø ÁÒØ Ö Ò ÓÖ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ ÓÑÑ Ö Ò ÌÖ Ò ÔÓÖØ Á ̵ Ø ÐÐØ Ò Û ÐØÛ Ø ĐÙÐØ Ò ÙÒ Ö Ò ÒĐÙ Ö Ö Ò Ò ËØ Ò Ö Öº Æ Ò Á Ì Ü Ø Ö Ò ÒÓ Ó¹ Ò ÒÒØ ËÙ Ø Û Ð Ü Ø Ò ÖØ ÍÒØ ÖÑ Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ð ¹ Ð Ò Ø ÓÒ Ð Ó Ö Ö Ò ÒÛ Ø ÙØÙÒ ØÞ Òº Ï Ö Á ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÙÒ Ñ Ø Ñ ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÒØ Ö ÖØ ĐÓÒÒ Ò ÚÓÐй ÙØÓÑ Ø Đ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ ÖØ Û Ö Ò Ñ ØÖ Ø ÓÒ ÐÐ Ò Đ Ø Ø Ò Ù Ø Ù Ù È Ô Ö Ò ÞÙ Ù Û Ò Ø ÃÓ Ø Ò ½

22 ÙÒ Ð Ö Ò Đ ÐÐ Ø Û Ø ĐÙ ÖÐ Ò Ò º Á¹ Ó ÙÑ ÒØ Ø Ò Ù Ö Ì Ð Ò Ñ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Á¹Ë Ñ ÒØ Ò ÙÒ Ò Á¹ Ð Ñ ÒØ Òº ÁÒ Ò Ñ ÆËÁ¹ ½¾¹ ÓÒ ÓÖÑ Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÑĐÙ Ò Ë Ñ ÒØ ÙÒ Ð ¹ Ñ ÒØ Ó ÚÓÒ Ò Ò Ö ØÖ ÒÒØ Ò Ö ØÐ Ø Û ÒÒ Ò Ì Ð Ò Øº Ë Ñ ÒØ Û Ö Ò Ñ Ø Ò ÙÖ ÖÖ Ê ØÙÖÒ ÙÒ Ð Ñ ÒØ ÙÖ Ø Ö ¹ËÝÑ ÓÐ µ ÚÓÒ Ò Ò Ö ØÖ ÒÒغ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ù Ë Ñ ÒØ Ò Û ÖÙÑ Ù Ð Ñ ÒØ Ò Ø Òº Ö Ø Ð Ñ ÒØ ¹ Ë Ñ ÒØ Ø Ö Ë Ñ ÒØÓ º ÙÖ ÐÓ Ù ÑÑ Ò ĐÙ Ò ÚÓÒ Ë Ñ ÒØ Ò ÙÒ Ð Ñ ÒØ Ò ÒØ Ø Ø Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò ½¾º Ü ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ë ÑÑÐÙÒ ÚÓÒ Ë Ñ ÒØ Ò Ò Đ Ø Ó ÙÑ ÒØ Ù Ñ Òº Ñ Ø Ò Ò Û ÎÓÖ Ð Ñ È Ô Ö ÓÖÑ Ø Ö Ø Ð ¹ Ø Ò Ù ÃÓÔ Ø Ð ÙÒ Ù ÑÑ Ò ÙÒ º Á¹Ë Ñ ÒØ Ò Ë Ñ ÒØ Ø Ò ÖÙÔÔ ÐÓ Ú ÖÛ Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÙÖ ÞÛ ¹ Ó Ö Ö Ø ÐÐ ÐÔ ÒÙÑ Ö Ò ÒØ Þ ÖØ Û Ö Òº ĐÓÒÒ Ò Ú Ö Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ð Ò Ë Ñ ÒØØÝÔ ÒÙØÞ Òº Ï ¹ Ø Ö Ò ĐÓÒÒ Ò Ó Ð ØÓÖ Ó Ö ÓÔØ ÓÒ Ð Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò ËÝÒØ ÜÖ ÐÒ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ó Ö Ñ Ö Ö Å Ð ÚÓÖ ÓÑÑ Òº Ë Ñ ÒØ ĐÓÒÒ Ò Ù Ì Ð Ò Ö Ë Ð Òº Ò Ë Ð Ø Ò ÖÙÔÔ Ð ÖØ Ö Ë Ñ ÒØ Ñ Ø Ò Ö ÚÓÖ Ö Ò Ò Ê Ò ÓÐ º ËÝÒØ ÜÖ ÐÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ð Ò Ø Û Ó Ø Ë Ð ÙÖ Ð Ù Ò Û Ö º ½

23 Á¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ñ ÒØ Ò ÐÓ ÞÙ ÑÑ Ò ĐÓÖ Ø Ò Ò Ë Ñ ÒØ Ù Ñ Òº Â Ð Ñ ÒØ Û Ö ÙÖ Ò Ò Ò¹ Ú Ö Ø ÐÐ Ò ÒÙÑ Ö Ò Ó ¹ Ò Öغ Å Ö Ö Ú Ö Ò Ë Ñ ÒØ ĐÓÒÒ Ò Ð Ò Ð Ñ ÒØÓ ØÝÔ Ò ÒÙØÞ Òº ¾º½º Ø Ò Ð Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù Åĵ ÚÓÑ ÏÓÖÐ Ï Ï ÃÓÒ ÓÖØ ÙÑ Ï µ ÒØÛ ÐØ Å Ø ÔÖ Ø Ò Ó ÙÑ ÒØ ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ø Ò Ö Ö Ò Ú Ö Ò Ø ÓÖÑ Ö ËØ Ò Ö Ò Ö Ð Þ Å Ö ÙÔ Ä Ò Ù Ë Åĵ Ö Ø ÐÐغ ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ÀÌÅÄ Ø ÅÄ Ò Ø Ø Ø º º Ü Ø Ö Ò Ò Ø Ø ÚÓÖ Ò ÖØ Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ò ÒÒØ Ì º Ï Ø Ö Ò ĐÓÒÒ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÖÙÒ Ð Ñ Ò¹ Ø Ó Ò ÒÒØ Å Ö ÙÔ «Ò ÙÒ Ó ÙÑ ÒØ Ñ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Û Ö Òº ÓÜÑÐ ÅĹ Ó ÙÑ ÒØ Ø Ò Ò Ö Ê Ð Ù Ì Ð Ò Ö Ô Ø Ú Ø Ò ½º Ò Ñ ËØÝÐ Ø Ö Ò Ù Ö Ø Ò Ð ËØÝÐ Ø Ä Ò Ù Ëĵ Û Ð Ö Ð ØÞØ Ò Ð ÈÖĐ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ø Ò Ö Øº ¾º Ñ ÓÙÑ ÒØÌÝÔ Ò Ø ÓÒ Ì µ Ö Ò ÐØÐ ËØÖÙ ØÙÖ Ó ÙÑ ÒØ Ö Øº À Ö Û Ö Ò Ì ĐÙÖ ÅĹ Ó ÙÑ ÒØ Ò Öغ ÙÖ Î Ö Ò ÙÒ Ø Ï ÒÞÛ Ò ÅÄ¹Ë Ñ ĐÙÖ Ù Ò ĐÙ ÖØ Û Ð Ö Ò Ì ÐĐÓ Ò ÓÐк º Ñ ÒØÐ Ò ÅĹ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ñ Ì Ó Ö ÅĹ Ë Ñ Ö Ò Ò ÁÒ ÐØ Ò Đ Ðغ ÖÞ Ø ĐÓÒÒ Ò ÖÓÛ Ö ÚÓÒ Å ÖÓ Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÜÔÐÓÖ Öµ ÙÒ ÇÔ Ö Ó Ø¹ Û Ö ÇÔ Ö µ Ó ÙÑ ÒØ Ú Ö Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÐÛ Ö Ø ÐÐ Òº ¾º½º Á Ò Î Ö Ò ÙÒ Ñ Ø ÅÄ Á Ø Ö ËØ Ò Ö ĐÙÖ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ò Ù Ø Ù ÞÛ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Òº ÙÖ Ò Ð Ò Đ Ö Ò Ò ØÞ Ü Ø ÖØ Ò ÖÓ Ò ÒÛ Ò ÖÒ ½

24 Ò Ò ÓÖÑ Ø ÛĐ ÖØ Øº Ó Á¹ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ò ÖÝÔØ Ó ÙÑ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÙÒ ÖÞ Ù Ò Ò Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ó ÃÓ Ø Òº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ÖÑĐÓ Ð Ø ÅÄ Ò ÙØ Ð Ö Ö Ø Ð¹ ÐÙÒ ÓÖÑ ÚÓÒ Ø Ò ÙÒ ÍÑ ØÞÙÒ Ò Ö ÅĹÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ø Ò Ø Ó Ó Ø Ô Ð Û Áº Ù Ñ ÖÙÒ ÛÙÖ Ñ Ø ÓÒÒ Ò Á¹ Ó ÙÑ ÒØ Ò ÅÄ ÖÞÙ Ø ÐÐ Òº Å Ø À Ð ÚÓÒ ÅÄ» Á¹ÌÖ Ò Ð ØÓÖ Ò ÒÒ Ù Ö Ø Ø Ò Á¹ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Ù ÙØ Û Ö Ò ÙÒ ÎÓÖØ Ð ÚÓÒ ÅÄ ÒÙØÞØ Û Ö Òº Ü ¾º¾ ¹ ÓÑÑ Ö ÌÖÓØÞ Ö ÖÞ Ø Ò Ê ÔÖ ÓÒ Ò Ö Æ Û ÓÒÓÑÝ Û Ö Ö À Ò Ð ÞÛº Ò Ù Ñ ÏÓÖÐ Ï Ï ÑÑ Ö Ð Ø Öº ÁÒ Ò Ú Ö Ò Ò Ò ½¾ ÅÓÒ ¹ Ø Ò Ø Ð Ö ÇÒÐ Ò ¹Ë ÓÔÔ Ö ÙØÐ Ò Ø Òº Æ ØÙ ÐÐ Ò ËØÙ Ò ÒÙØÞØ Ö Ø Ö ÒØ Ò Ù Ò ÓØ Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÛÓ Ñ Â Ö ÚÓÖ ÒÓ ± Û Ö Òº ÖÞ Ø Ò ĐÙ Ö ÙÒ Ö¹ Ø Ø Ò Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Đ ÐØÐ Ò ÖØ Ð Ó Ò Ö Ö ÓÐ Ò Ö Ø Ø Ö Ù º ÒÛ Ö Î Ö Ù ÚÓÒ Ñ Ø Ö ÐÐ Ò ĐÙØ ÖÒ Ø ÒÙÖ Ò Û ÁÒØ ÖÒ Ø¹ Ò Ð º Ï Æ Ô Ø Ö ÙÒ Ò Ö Ò ØÐ Ø Ö Û Ò Û ÒÒØ Ù Ö À Ò Ð Ñ Ø Ñ Ð Ò ÁÒ ÐØ Ò Û Þº º Ð ÖÒ Ó Ö ÅÙ ÙÒ Î Ö¹ Ñ ØÙÒ ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö ÙÖ Ò Ò ÒØ ÔÖ Ò Ò Ò Ø Ö ÑÑ Ö Ñ Ö Ò ÙØÙÒ º Ó ¹ ÓÑÑ Ö Ø Ò Ø ÒÙÖ Ö À Ò Ð Ò Ñ Ö º ¹ ÓÑÑ Ö Ø Ø ĐÙÖ ÐÐ Û ÖØ ØÐ Ò ÈÖÓÞ Ò Ò Ò Î Ö Ö Ù Ö À Ö Ø ÐÐ Ö ÀĐ Ò Ð Ö ÓÛ Û Ø Ö Ò ØÐ Ø Ö Ø Ð Ø Ò Ñ Ø À Ð ÚÓÒ Ð ØÖÓÒ ¹ Ò Æ ØÞÛ Ö Ò Û Þº º Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Û Ö Òº ¹ ÓÑÑ Ö Ø Ö Ç Ö Ö «ĐÙÖ ÐÐ Û ÖØ ØÐ Ò Ø Ú ØĐ Ø Ò Ñ Ø Ñ À Ò Ð Ò ÓÑÔÙØ ÖÒ ØÞÛ Ö Ò Ú Ö ÙÒ Ò Ò º ½

25 ÎÓÖØ Ð Ð ØÖÓÒ Ò À Ò Ð Ò Ö ĐÓ ÙÒ Ö Û Ò Ø ÙÒ «Ø Ú ØĐ Ø Û ÖØ ØÐ Ö ÈÖÓ¹ Þ ÙÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Î Ö ÖÙÒ ÃÓÒØ Ø ÙÒ Ë ÖÚ ÞÛ Ò Đ Ø Ô ÖØÒ ÖÒ ÓÛ Î Ö ÖÙÒ Ï ØØ Û Ö º ÎÓÖ ÐÐ Ñ Ð Ò ÙÒ Ñ ØØ Ð ØĐ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö ÐØ Ò ÙÖ Ò Ö ĐÙØ Ö Ò ÙÒ ÔÖ Û ÖØ Ù Ö ÒÞ Ò Ï ÐØ ÞÙ ÔÖĐ ÒØ Ö Ò ÙÒ ÞÙ Ó«Ö Ö Òº ĐÙÖ Ò Î Ö Ö Ù Ö Ò Ò Ö Ò Ò ÐÐ Ò Ù ÅĐÓ Ð Ø Òº Ö Ø Ø Ò Ö ÖĐÓ Ö Ò Ù Û Ð Ò ÈÖÓ Ù Ø Ò ÙÒ Ò Ø¹ Ð ØÙÒ Ò ÒĐÙ Ö Û Ò ÓÐ Ò ÞÙ Ö ÙÞ ÖØ Ò ÈÖ Ò ÙÒ Ú Ö ¹ ÖØ Ñ Ë ÖÚ ĐÙ Ö Ò Û Ö º Ù ¼¼ ¹ ÓÑÑ Ö ÙÒØ ÖØ ÐØ Ò ÖØ Ö Đ Ø Ô ÖØÒ Ö Ò ÞÛ Ö Ù Ò ¹ØÓ¹ Ù Ò ¹ Ö ¾ µ Þ Ø Ù Ò ĐÙØ Ö Ù Ø Ù ÞÛ Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ù Ò ¹ØÓ¹ ÓÒ ÙÑ Ö¹ Ö ¾ µ Þ Ò Ø Ò ÒÞ Ð Ò Ð ÁÑ ¾ ¹ Ö Û Ö Ò ÓÒ ÚÓÖ Ö Î Ö Ö ØÙÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÄĐÓ ÙÒ Ò ĐÙÖ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÙÒ Ò Ø Ò Ù Ø Ù ÚÓÖ Ò Òº Ô ÐØ Á ÙØ Ò Ø ÊÓÐÐ º Ö ¾ ¹ Ö Ú Ö Ö Ø Ø Ö Ø Ñ Ø Ö ÜÔ Ò ÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø ÛÓ Ö Ù ÔÓÔÙÐĐ Ö Ø Ò ¹ ÓÑÑ Ö ¹ÈÖÓ Ø Ò Ö Ö Øº Ö Ð ¹ Î Ö Ò Ò Ð Ò Ö ÖØ Ñ Ø Ò ÅĐÓ Ð Ø Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ø Ò Ø Ö Û Ñ ÞÓÒ ÒÒØ Ñ Øº ½

26 ¾º Ð Ö Ò ÁÑ Ê Ñ Ò Ò ÙÖÓÔĐ Ò ÈÖÓ Ø Æ Ñ Ò Ð ÜÁ Ä ÁÈÊ ÓÖ ËÓ ØÛ ¹ Ö ÒØ Ê Ð Æ Ð Ö Ò µ ÛÙÖ Ñ Á Ö Ò ÖÑ Ø Ø Ò Ë Ö Ø Ö Ø ØÙÖ ÒØÛ Ðغ Ð ÈÖÓ Ø Û Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ö ÓÒ ÙÖ Ö Ö Ò Ë Ö Ø Ö Ñ Ò ĐÙÖ Ò À Ò Ð Ñ Ø ÑÓ Ð Ñ Ó ÙÒØ Ö Ö ÎÓÖ Ê Ø ÍÖ Ö ÚÓÖÖ Ò Ø Ò ÞÙ ÖÒº ÁÒÒ Ö Ð ÈÖÓ Ø Ö Ø ÐÐ ÖØ Ò Ò Ð½¾ ÓÐ Ò Ò ÃÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ò Ö Ù ÈÖÓ Ù Ö Ø Ö ÈÖÓ ÙÞ ÒØ ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö Ó Ö Ñ Ð Ò ÁÒ ÐØ Òº Ö Ø ÐÐØ Ò ÍÖ Ö Ò Ê Ø Û ÖØ Û Ö Ò ÓÐÐ Ò Öº ÈÖÓÚ Ö Ø Ö Ò ØÐ Ø Ö Ö ÈÖÓ Ù Ø ÈÖÓ Ù Ö ĐÙÖ Ù ØÓÑ Ö Ù Ò Ö Ð Ö Ò ¹ÈÐ ØØ ÓÖÑ Ò Ø Øº Ù ØÓÑ Ö Ø ÐÐØ Ò ÃÓÒ ÙÑ ÒØ Ò Ö Ö ÒØ ÔÖ Ò Ò ÈÖÓ¹ Ù Ø Ñ ÈÖÓÚ Ö Ò Ö Ø ÙÒ ÒÙØÞغ ÓÐÐ Ø Ò ÒÝ Ø Ù Ò Ð Ù ÞÛ Ò Ò ÒÞ ÐÒ Ò Ø ÙÖ Ò ÈÖÓ Ù Ö ÈÖÓÚ Ö ÙÒ Ù ØÓÑ Öµ ÙØÓÑ Ø Ò Ò Ö ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ ÞÙ Ú ÖÛ ÐØ Òº Ê Ø Ð Ö Ò ÀÓÙ Ø Ò Þ ÒØÖ Ð Ë Ø ÐÐ Ê Ø ÈÖÓ Ù Ö ÙÖ ËÔ ÖÙÒ ÙÒ Ê ØÖ ÖÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ Ò Î ÖØÖĐ Û Öغ ÖØ Ø ÓÒ ÙØ ÓÖ ØÝ Ø ÐÐØ Ò ÌÖÙ Ø Ì Ö È ÖØÝ ÌÌȵ Ö Ò Ð Ö Ò ¹ Ø ÙÖ Ò Ð ØÖÓÒ ÖØ Ø Ù Ø ÐÐغ ÉÙ Ð ØÝ Ä Ð Ë ÖÚ Ø Ø Ø ÙÒ ĐÙ ÖÔÖĐÙ Ø ÒØÛ ÐØ Ò ÈÖÓ¹ Ù Ø Ù ÙÒ Ø ÓÒ ÙÒ ÉÙ Ð ØĐ Ø ÙÒ Ö ÒØ ÖØ ĐÙÖ Ñ Ø Ò Ö Ð ¹ ØÖÓÒ Ò Ë Ò ØÙÖº ¹ÆÓØ ÖÝ Ø Ò Ó Ò ÒÒØ Ö ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ë ÖÚ Ö Đ ÑØÐ Ö¹ Ò ÙÒ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ö Ð Ð Ö Ò ¹ËÝ Ø Ñ ÔÖÓØÓ Óй Ð Öغ ½

27 Rights/Financial Synchronization Value Redistribution Mobile Code Producer Quality Label Service Producer Rights Definition Issues Unique Identifiers Fee Collecting Agency Value Redistribution Mobile Code Provider Distribution Licence Agreement Rights Clearing House Value Collection Notarizes Event E-Notary Protocols Trusted Audit Mobile Code User Usage Licence Agreement Issues Smart Cards Issues & Manages Certificates Card Issuer CA Unique Number Issuer Ð ÙÒ ¾º Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ Ñ Ò º ¾º Ö Ø ÐÐØ Ò Ò ØÞ ÓÐÐ Ö ÒØÛÙÖ Ò Ò Þ ÒØÖ Ð Ò Ò ØÞ Ú Ö ÓÐ Òº ÙÑ ØÔÙÒ Ø Ö ÒØ Ø ÙÒ Ö Ö Ø Ø Ö Ò Ù Ù ØÓÑ Ö Ñ ÈÖÓÚ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÛÓÞÙ Ù Ò ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ü Ø Öغ Ð Ö Ò ¹ÃÓÒÞ ÔØ ÖØ Ù Ð ØÖÓÒ Ò Î ÖØÖĐ Ò Û Ð ÙÖ ÅĹ Ö Ò ËÓ ØÛ Ö Ê Ø Ö ÔØ ÓÒ Ä Ò Ù ËÊ Äµ Ö ¹ Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ë Ö Ò ÞÙ Ò Ñ ÈÖÓ Ù Ø ĐÓÖ Ò Ä Þ ÒÞ ÖÙÒ ¹ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Òº Ä Þ ÒÞÚ ÖØÖĐ Û Ö Ò Ñ Û Ò Ò ÞÛ ÖØ Ò ÙÒØ Ö Òº Ö Ø ÖØ Ò Î ÖØÖ Ð Þ ÒÞ Ò Û Ð ½

28 ÚÓÑ Ä Þ ÒÞ Ö Ò ÔÖÙ Ø Ò Ê Ø ĐÙÖ Ï Ø ÖÐ Þ ÒÞ ÖÙÒ Ö ¹ Òº Ë Ü Ø Ö Ò ÒÙÖ ÞÛ Ò ÈÖÓÚ ÖÒ ÙÒ Ú ÐÓÔ ÖÒ ÞÛº ÞÛ Ò ÈÖÓÚ ÖÒ ÙÒØ Ö Ò Ò Öº ÞÛ Ø ÖØ Ú Ö Ø Ø Ð ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ ÙÒ Ò ÐØ Ø ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Ò Ò Ò ÈÖÓ Ù Ø ÙÖ Òع ÔÖ Ò Î ÖØÖ Ð Þ ÒÞ ÙÒ Ò Ò º Ù ØÓÑ Ö ÖÛÓÖ Ò Û Ö Òº Ä Þ ÒÞ ÖØ ÒÒ ÒÙÖ ÚÓÑ ¾º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ¹ ÓÑÑ Ö Î Ö ÓÐ Ø Ñ Ò Ò ÈÖÓ Ù Ø ÚÓÒ Ö À Ö Ø ÐÐÙÒ ÞÙÖ ÆÙØÞÙÒ Ð Ò À Ò Ð Ô ÖØÒ Ö Ò Ö Ú Ö Ò ÖÙÔÔ Ò ÙÒØ ÖØ Ð Ò ÙÒ Ö Ù ÔĐ Ø Ö Ò ÆÙØÞ ÖØÝÔ Ò ĐÙÖ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ð Ø Òº ÌÝÔ Ò Ò ÈÖÓ ÙÞ ÒØ Ò ÈÖÓ Ù Öµ Ò Ø Ö ÈÖÓÚ Öµ ÙÒ ÃÓÒ ÙÑ ÒØ Ò Ù¹ ØÓÑ Öµº Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ø Ù Ë Ø Ö ÒÞ ÐÒ Ò ÆÙØÞ Ö ÖÙÔÔ Ú Ö Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒº À ÒÞÙ ÓÑÑ Ò Û ¹ Ø Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÒÛ Ò Ö ÖÙÔÔ Ò ÓÖÑÙÐ ÖØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Ò ØÖ Ø ÒÛ Ò ÙÒ ÓÐÐ Ò Ö Ø Ö Ä Ò Ò Ò ÞÙÚ ÖÐĐ Ò ØÖ Ò Ò Ö Þ ÔØ Ð Ò Û Ò Ø ÙÒ ÒØ ÔÖ Ò Ö Ë Ö Ø ÛĐ Ö¹ Ð Ø Òº Ø Ò Ö Ø ÚÓÒ Ö Ò ØÞØ Ò À Ö Û Ö Ò ÞÙ Ù Æ ØÞÛ Ö ÙÒ Ê ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ò Ö Ö Ø ÚÓÒ Ö ÒØÛÓÖ Ò Ò ËÓ Ø¹ Û Ö Ö Ø ØÙÖ Đ Ò º Ù Û Ð Ö À Ö Û Ö ÙÒ ÈÐ ÒÙÒ Ö ÁÒ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ø ÑÑ Ö ÚÓÑ Û Ð Ò ÒÛ Ò ÙÒ Þ Ð Đ Ò ÙÒ Û Ö Ù Ñ ÖÙÒ Ò Ø ÒĐ Ö ÖÐĐ ÙØ Öغ Ò Û Ø Ö Ô Ø ÒÒ Ö Ð ÓÐ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ö Øº ÚÓÖÖ Ò Ò Ò Ö «ÔÙÒ Ø Ò Ò ØÞØ Ò Ë ÖÚ Ö ÓÛ ÃÓѹ ÑÙÒ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ö ÔÐ ÒØ Ò ÒÛ Ò ÙÒ º Ö Ë ÙØÞ Ö Ë ÖÚ Ö Ö ÓÖ ÖØ Ò Ë ÖÙÒ ÓÒÞ ÔØ ÙÒ Ù Ø Ù Ö ¹ ÚÓÒ ÚÓÖÒ Ö Ò Û Öغ Ô Ð Û ĐÓÒÒ Ò Đ ÑØÐ Ù Ö «ÙÖ ÙØ ÒØ Þ ÖÙÒ ÙØ ÓÖ ÖØ Û Ö Òº ¾¼

29 Ë ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Û Ö ĐÙ Ö Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ö ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÒĐ Ð Ó Ö Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ø Ò Ò ÙØ Á ÒØ Þ ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö ÙÒ Î Ö ÐÙÒ Ö ÞÙ ĐÙ ÖØÖ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÚÓÖ ÒÓÑÑ Òº Ï Ø Ö Ò Ô Ð Ò Ù ÙÖ Ø Ô Ø Ò ÊÓÐÐ º Ò À Ò Ð Ñ ÁÒ¹ Ø ÖÒ Ø ÙÒØ ÖÐ Ø Ò Ð Ò ØÞ Ò Û Ñ ËÙÔ ÖÑ Ö Ø Ó Ö Ò Ö Ã Ø ÐÓ Ø ÐÐÙÒ º ÁÒ Ö ÒÞ ÓÑÑØ Ò Î ÖØÖ ÞÛ Ò ¾ È ÖØ ¹ Ò ÞÙ Ø Ò º ÎÓÖ Ù ØÞÙÒ Ö ĐÙÖ Ø Û ÖÙÑ Ò Ú Ö Ò Ð Ò ÓØ Ò Ö È ÖØ Ò Ò Ö º Ö ÐÙ Ò Î ÖØÖ Ø Ø Ñ ÖÙÒ Ð Ò Ò Ù ÓÐ Ò Ò Ë Ö Ø¹ Ø Ò ½º Ñ Ò ÓØ º º Ä ØÙÒ Ò Û Ö Ò ÞÙ Ø ÑÑØ Ò ÃÓÒ Ø ÓÒ Ò Ò ÓØ Ò ¾º Ñ Î ÖØÖ ÐÙ º º Ò ÓØ Û Ö Ò ÒÓÑÑ Ò ÛÓ ÙÖ Ò Î ÖØÖ ÞÙ Ø Ò ÓÑÑØ º Ö Ä ØÙÒ Ö Ö Ò ÙÒ º º Ò Ø Ö Ú Ö Ò ÖØ Ù Ø Ù ÚÓÒ Ä ØÙÒ ÙÒ ÒÐ ØÙÒ ÞÛ Ò Ò È ÖØ Ò Ø ØØ Ò Î ÖØÖ Ö Ñ Ê Ð ÐÐ Ò Ö Ö ØÐ Ò ÓÖÑ ÛÓ ÙÖ ÔÖ Ò¹ Þ Ô ÐÐ Ò Ö ØÐ ĐÙÖ Đ Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø Ö Øº ÐÐ Ö Ò Ò Ñ ÙÒ Ò Ó Ò Ö Ò Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ÙÖ Ø Û Ö Ò Û ¹ Ö Û Ð Ö Ù Ò Ø Ú ÖÞ Ø Ø Û Ö Ò ÓÐÐØ º Ï Ø Ö Ò Ø Û ¹ Ö Ø Ð ØÖÓÒ Ö Ó ÙÑ ÒØ Ù ÖÙÒ Ö Ö Ð Ø Ò Î ÖĐ Ò Ö Ö Ø Ö Ö Ò º ¾½

30 Ð ÑĐÙ Ò Ð ØÖÓÒ Î ÖØÖĐ ÓÐ Ò Ò ÈÙÒ Ø Ö ĐÙÐÐ Ò Ñ Ø Ö ØÐ ÙÖ ØÞ Ö Ò ÁÒØ Ö ØĐ Ø Ö Ð ØÖÓÒ Ò Ó ÙÑ ÒØ Ë Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Á ÒØ ØĐ Ø Ö Î ÖØÖ Ô ÖØ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Û Ö Ò ÙÖ Ò Ò ØÞ Ø Ð Ö Ë Ò ØÙÖ Ò Ö¹ Ø ÐÐØ Ö Ò Î Ö Ò Ð Ø ÙÖ Ë Ò ØÙÖ ØÞ Ö ÐØ Û Ö º Æ ÐÙ Î ÖØÖ Ö Ö Ò Ø Ò Ö È ÖØ Ò Ö Ä ØÙÒ Ñ Ø Ð ÐÙÒ º ÁÑ ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÅĐÓ Ð Ø Ñ Ø À Ð Ð ØÖÓÒ Ö ÐÙÒ Ñ ØØ Ð ÞÙ ØÙÒº ÁÒ Ö À Ò Ø ÑĐÙ Ò Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ú Ö¹ Ö Ò ÖÒ Ö ÓÖÖ Ø ØÖ Ò Ø Û Ö Ø Ð Ò Ï ÖØ Ò Ö Ø Ò ÑÔ Đ Ò Ö ÖÖ Ò ÙÒ Ö ÐÙÒ Ò Ò ÕÙ ØØ ÖØ Û Ö º ÈÖ ÒÞ Ô ÐÐ ÑĐÙ Ò Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ý Ø Ñ ÒÙ Ë Ö Ø Ø Ò ÙÑ Ò Ò Ö «ÙÒ Å Ö Ù ÞÙ ĐÙØÞ Òº Ù Ë Ø ÃÓÒ ÙÑ ÒØ Ò ÑÙ ÛĐÙÒ Ø Î Ö Ö Ò ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ú Ö ØĐ Ò Ð ÙÒ Ò Ò Ö Òº ÒÓÒÝÑ ØĐ Ø Ö ÐÙÒ ÞÙÖ ÛĐ ÖÐ ØÙÒ Ø Ò ÙØÞ Ø Ò Û Ø Ö Ö Ò Ø ÞÛ Ò Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ º ĐÙÖ ÈÖÓ ÙÞ ÒØ Ò ÙÒ Ò Ø Ö Ô Ð Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ò ÖÓ ÊÓй Ð º Ë ÓÐÐ Ò Ó Ö Ò Ò Ù Ö Ò Ö ÐÙÒ ØÖĐ ÒÓ Ö ÒØ Ð Ò º Ò Ñ ĐÓ Ö Ò ØÖ Ô Ð Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ò ÙÒØ Ö ÓÖ Ò Ø ÊÓÐÐ ĐÙÖ ØÖ ØØ ÖÙÒ Ö ÐÙÒ Ò Ò ÎÓÖ¹ Ö ÖÙÒ º Ù Đ ØÞÐ ÑĐÙ Ò ÒÓ Ö ÓÒÓÑ Ø ÔÙÒ Ø Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ¹ ÖÙÒ Ø Ø Û Ö Ò ÙÑ Ò ÆÙØÞ ÖÒ Ö Ø Ñ Ø Ö ÔÐ ÒØ Ò ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ò ÐÓ ÙÒ ØÖ Ò Ô Ö ÒØ ÞÙ Ø ÐØ Òº Ø Ò Ô Ð Û ĐÙÖ Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ã Ø ÐÓ ÑĐÙ Ò Ò Ò Ò Đ Ò ÖØ Ó Ö ÐĐÓ Ø Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº ËØ ÑÑ Ò Ù Ò Ö Ò ÉÙ ÐÐ Ò Û Þº º ¹ Ø Ò Ø Ò ÓÐÐ Ò ÙØÓÑ Ø ÖØ ĐÙ Ö Ò Û Ö Òº ¾¾

31 ¾º Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ð Ö Ò Ñ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò Ì Ð Ò ÐØ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ¹ ÓÑÑ Ö ¹ ÒÛ Ò ÙÒ Ò ØÖ «Ò Ò ØĐÙÖÐ Ù Ð Ö Ò ÙÒ Û Ö Ò Ò Ñ ¹ Ò ØØ ĐÙÖ Ò ÔÐ ÒØ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ø Ð Ú Ö Ò Öغ Ö Ù Ö «Ù Ò ÈÖÓÚ ÖØ Ð ÚÓÒ Ð Ö Ò Ö ÓÖ ÖØ ÖÙÒ Đ ØÞÐ Ù¹ Ø ÒØ Þ ÖÙÒ ÆÙØÞ Ö º ØÞØ Û ÖÙÑ Ê ØÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ò Ñ ĐÙÐØ Ò º ¼ ¹ ÖØ Ø ÚÓÖ Ù º ĐÙÖ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø ÖØ Ø Ò ÐÐ Ö ÓÖ ÖÐ ĐÙÖ Ë ÖÙÒ Ö ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÒĐ Ð ËËÄ Ñ Ø Ð Òع ÙØ ÒØ Ø ÓÒ Ò ØÞØ Û Ö º Ù Đ ØÞÐ Û Ö Ò ĐÙ ÖØÖ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø Ö Ë Ò ØÙÖ Û Ð Ò Ò Ö Ú Ö Ò Û Ë Ö Ø ÙÒ ÁÒØ Ö ØĐ Ø Ö ¹ Ø Ò ÛĐ ÖÐ Ø Øº ÞÙ ĐÙ ÖØÖ Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÐÐ Ò Ñ ÅĹ ÓÖÑ Ø Ö Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ø Ò ÍÑ ØÞÙÒ Ö Ö Ð Ñ ÒØ ÖØ Ò ÆÙØÞÙÒ ÙÖ Ð ØÖÓÒ Î ÖØÖĐ Ö ÓÐ Ø Ñ Ø À Ð ÚÓÒ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÙÒ ËÑ ÖØ Ö º Ù Ø Ê ÐÙÒ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò Ð Ö Ò º ÓÐÐ ÙØÓÑ Ø ÙÒ Ó Ò Å Ò ÖÙ Ö Ð ÖØ Û Ö Ò Û ÒÙÖ ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÑĐÓ Ð Øº Ñ ÒØÛÙÖ Ø ÞÙ Ø Ò Ò Ù Î Ö Ö Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÙÒ ÒØ Ö ÖØ Û Ö Ò ĐÓÒÒ Òº Ù Û Ð Ö ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò Ò Î Ö Ö Ò ÓÐÐ Ò Ä ÕÙ ØĐ Ø ÔÖĐÙ ÙÒ Ù ØÓÑ Ö ÖÑĐÓ Ð Ò ÙÒ Ò ÒÓÒÝÑ ØĐ Ø Û ÒÒ ÑĐÓ Ð ÖÒº ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÚÓÐÙÑ Ò Ù ÃÐ Ò Ø ØÖĐ ÒÒ Ñ Ò ÒÒ Ô Ð Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö Ù Û Ð Ò ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ¹ Ò ÊÓÐÐ º ÍÑ ÑØ Ó Ø Ò ĐÙÖ Ò ÒÞ ÐÐ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò Ö ÞÙ ÐØ Ò ÓÐÐ Ö Ò Ð Ö ÙÞ ÖØ Û Ö Òº ÞÙ ÓÐÐ Ò Ò Ò Ò ØÖĐ Ö Ø ¹ Ù Ø ÙÒ ÖØ Û Ö Òº Ù Ò Ñ ÚÓÑ ÆÙØÞ Ö Ø Ð Ø Ò ØÔÙÒ Ø ÓÐÐ Ö Ò Ò Ò Ò Ù ÙÒ Ò Ù Ð Òº ÒÒ Ñ Ò ÓÐÐ Ò ÒÒ Ö Ò ÆÙØÞ Ö ÙØ Ö Ò ÙÒ ÑÔ Ò ØĐ Ø ÙÒ Ñ ÆÙØÞ Ö ĐÙ Ö Ò Û Ö Òº ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ĐÙÖ Ö ÓÖ ÖØ Ò Ò Ø Ò Ù Ø Ù Ñ Á¹ Ó Ö Á¹ ÅĹ ÓÖÑ Øº Î ÖØ ÐÙÒ Ö Ä Þ ÒÞ ÒÒ Ñ Ò Ò Ö Ø ÙÒ Ò Ö Ø ØÖÓ«Ò Ò È ÖØ Ò ÓÐÐ ÙÖ Ò Ù ÑÑ Ò Ô Ð ÚÓÒ ÙÒ Ê À ÖØ Û Ö Òº ¾

32 Ê À ÖØ Ò ÐØÙÒ Ö ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ Ò Ñ ĐÙÐØ Ø Ö Û Ø Ö Ò Ò Ä Þ ÒÞ Ò ĐÙ ÖÔÖĐ٠غ Ð ÑÙ Ö Ä Þ ÒÞ Ñ Ê À ÔÖĐÙ Ò Ð Ò Û Ñ Ê À ÖÑĐÓ Ð Ø ÐÐ Ñ ÖÐĐÓ Ø Ð Ø Ò È ÖØ Ò ÞÙ Ö ØÖ Ö Ò ÙÒ Ù Ò Ö ÞÙ Ò ÓÖÑ Ö Òº Ù Đ ØÞÐ ÓÐÐ Ö Ò ÒØ ÔÖ Ò Ò Ä Þ ÒÞ Ö ÐÐ Ö Ò¹ ÐÐ Ò ÈÖÓÚ Ö Ø ĐÙ Ö Ò ÒÒ Ñ Ò Ò ÓÖÑ Ö Òº ÍÑ Ò ÍÑ ÙÒ Ê À ÙÒ Ò ØÖĐ Ð Đ Ò ÖÙÒ Ò Ö ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒ ÒĐÓØ Ø Ö Ù ØÓÑ Ö ÞÙÖ ÆÙØÞÙÒ Ò Ù Ø Ò ÈÖÓ Ù Ø Ò ÚÓÑ Ê À Ò ÖØ Ä Þ ÒÞº ¾

33 Ã Ô Ø Ð ÅÓ ÐÐ ÒØÛ ÐÙÒ ÅÓ ÐÐ ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐØ Ø Ò ÅÓ ÐÐ ÒØÛÙÖ Ò Ö Ò ÐÝ Á ع Ù Ø Ò º ÎÓÖ Ò Ø ÐØ Ø ÙÒØ Ö Ò Ø ÔÙÒ Ø Ò Ö ÚÓÖ Ö ÖÐĐ ÙØ ÖØ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Òº Å Ø Ñ Ù Ö Á ع Ò ÐÝ ÛÓÒ¹ Ò Ò Ò Ï Ò ÛÙÖ Ò ÔÐ ÒØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò Ò Ç Ø ÓÖÑÙÐ ÖØ ÙÒ ÞÙ ĐÓÖ Ò Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Öغ º½ Á ع Ù Ø Ò Ö ÛÙÖ Ö Ø ØÙÖ ĐÙÖ Ò Ò ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ø ÐÛ ÔÖÓØÓØÝÔ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ ĐÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ ÒĐÓØ Ò Ø Ò ÛÙÖ Ò ÙÖ ÃÓÒ ¹ ÙÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÚÓÖ Ò Ø Ð ÖØ ÞÛº Ñ ÒÙ ÐÐ Ò Ø Ò Ò Ò ØÖ Òº Ö ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Þ Ø Ò Ð Ù Ò ÆÙØÞÙÒ Ù ÙÖ Ò Ù ØÓÑ Ö Ñ ÈÖÓÚ Öº Ö Ð Ù Ø ÐÐØ Û ÓÐ Ø Öº Ù Ö Ø Ñ Ð Ø Ö Ù ØÓÑ Ö Ñ Ð Ö Ò ¹Ë ÖÚ Ö Ò ÛÓ ÙÖ Ö Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ã Ø ÐÓ ÖÖ Øº ÓÖØ Û Ö Ò Ú Ö Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò¹ ÓØ Òº Æ Ö Ù Û Ð Ò ÈÖÓ Ù Ø ÙÒ Ö ĐÍ Ö Ò º ¼ ¹ ÖØ Ø ÒÒ Ö ÆÙØÞÙÒ Ø Ò Ø ÑÑ Òº ÞÙ Ø ÐÐØ Ö ÆÙØÞÙÒ ¹ Þ ØÖ ÙÑ ÆÙØÞÙÒ Ù Ö ÙÒ ÒÞ Ð Ö ËØ ÖØ ĐÙÖ ÛĐÙÒ Ø ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ Òº Ö Ù Ò Ö Ò Ø ÙÒ Ö Ø ÐÐØ Ö Ë ÖÚ Ö Ò Ò ÓØ ĐÙÖ Ò Ù ØÓÑ Öº ØĐ Ø Ø Ö Ò ÓØ Û Ö Ö ÞÙ Þ Ð Ò ØÖ ÚÓÒ Ò Ñ ¾

34 ÃÓÒØÓ Ù Ø ÓÛ Ò Ú Ö ÐĐÙ ÐØ Â Ö¹ Ø Ö Ø ÐÐØ ÙÒ ÞÙÑ ÓÛÒ¹ ÐÓ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐغ ÁÒ Ö Â Ö¹ Ø Ò Ø Ö ÖÛÓÖ Ò ÖØ Ð Ñ Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Òº Ö ÞÙ ĐÓÖ Ë ÐĐÙ Ð Û Ö Ñ Ø Ò Ñ Ì Ð Ö ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Ò Ù ËÑ ÖØ Ö Ù ØÓÑ Ö Ö Ò ÛÓ ÙÖ Ö Ã Ù ÐÓ Ò Øº ÙÖ ÆÙØÞÙÒ ĐÙ Ö Ð Ö Ò ÖÛÓÖ Ò Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ù Ø Ö Ù ØÓ¹ Ñ Ö Ò Ð Ö Ò ¹ Ð Òغ Ö ÒØÔ Ø ÖÙÒØ Ö Ð Ò Â Ö¹ Ø Ñ Ø Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò Ë ÐĐÙ Ð ÚÓÒ Ö ËÑ ÖØ Ö ÙÒ ĐÙ ÖØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù º Æ Ð Ù Ö Ä Þ ÒÞ Û Ö Ö Ë ÐĐÙ Ð ÙÒ ĐÙÐØ ÙÒ Ö Ù ØÓÑ Ö ÒÒ ÈÖÓ Ù Ø Ò Ø Ñ Ö ÒÙØÞ Òº Ö ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ø ÐØ Ò Ñ Ö Ö ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ù º Ù Ö Ð ÒØ ¹ Ø Ü Ø Ö Ò Ö Ð Ö Ò ¹ Ð ÒØ Ñ Ø Ò Ö Ë Ò ØØ Ø ÐÐ ÞÙÖ ËÑ ÖØ Ö ÙÒ Ö Ï ÖÓÛ Öº Ð Ö Ò ¹ Ð ÒØ Ö Ð Ö Ò ¹ Ð ÒØ ÖÑĐÓ Ð Ø Ñ Ð Ö Ò ¹Ë ÖÚ Ö Ë Ö Ò Ù ËÑ ÖØ Ö ÆÙØÞ Ö º Ï Ø Ö Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÖØ Ö Ò ÐØÙÒ Ö ÆÙع ÞÙÒ Ò ÙÒ Òº ÈÖÓ Ù Ø ÒĐÓØ Øº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ö Ù Ö ÆÙØÞÙÒ Ö Ë ÖÚ Ö Ø ÙÒØ ÖØ ÐØ Ò Ö Ë Ø Ò Ø Ò Ù Ñ Ï ÖÚ Ö Ñ Ð Ö Ò ¹Ë ÖÚ Ö ÙÒ Ñ Ø Ò Ò ¹Ë ÖÚ Öº Ö Ï ÖÚ Ö Ø ÐÐØ ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø Ñ ÖÓÛ Ö Ù Ö Ð ÒØ Ø Í Ö¹ÁÒØ Ö Öº ÞÙ ÒØ Ö Ò ÖÓÛ Ö Ñ Ø ÝÒ Ñ ÖÞ Ù Ø Ò ÀÌÅÄ¹Ë Ø Òº Û Ö Ò ÙÖ Ò ÃÓÑ Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ Â Ú Ë ÖÚÐ Ø ÙÒ Â Ú Ë ÖÚ Ö È ÂËȵ Ù Ñ Ï ÖÚ Ö Ö Ø ÐÐغ ¾

35 Ð Ö Ò Ð Ø Ø Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ¹Ë ÖÚ Ö Ö Ò ÑØ Ò Ð Ù Ö Ò¹ Û Ò ÙÒ Ù Ö ÈÖÓÚ Ö Ø Ø Ù ÖØ ÛÓ Ö ÒĐÓØ Ø Ò ÙÒ Ò ÐÐ Ò¹ Ò Ø Ò Ù Ö Ø Ò Ò Þ Ø ÙÒ ÓÖØ Ð Øº Ö Ð Ö Ò ¹Ë ÖÚ Ö Ð ÖØ ÒØ ÖÒ Ò Ú Ö Ò Ë ÖÚ ¹ Ø ÑÑØ Ì Ð Ù Ò Ö Ë ÖÚ Ö¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ ĐÙ ÖÒ Ñ Òº ĐÙÖ Ò ÑÓÒ¹ ØÖ ØÓÖ ÛÙÖ Ò Ö Ø ÐÓ Ù Ö Ç«ÖË ÖÚ ÙÒ Ö È Ò Ë ÖÚ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ Ø ÐÓ Ù ÙÖ Ù Û Ð ÛĐÙÒ Ø Ò ÖØ Ð Ü Ø ÖØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ã Ø ¹ ÐÓ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò ÙÖ Ø ÐÓ Ù ¹ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ø Ø ÐÐØ Û Ö º Ç«ÖË ÖÚ À Ø Ö Ù ØÓÑ Ö Ò ÈÖÓ Ù Ø Ñ Ã Ø ÐÓ Ù ÛĐ ÐØ ÒØ Ö Ç«ÖË ÖÚ ÞÙÖ Ò ÓØ Ö ÒÙÒ ÙÒ ¹ Ö Ø ÐÐÙÒ º È Ò Ë ÖÚ Ë Ò Ù Ø ÈÖÓ Ù Ø Ñ Ø Ò ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ú ÖÔ Ò ÞÙ Ú Ö ÐĐÙ ÐÒ ÙÒ Ò Ë ÐĐÙ Ð Ù ËÑ ÖØ Ö Ù ØÓÑ Ö ÞÙ Ö Òº ¾

36 º½º½ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ ĐÙÖ Ò ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ú ÖÛ Ò Ø Ø Ò Ò ÒÙØÞØ ÓÐ Ò Ò Ì Ð¹ Ð Ò Ò Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Ø Òº Ö Ø ÐÐÙÒ Ø Ú Ö ĐÙÖÞØ ÙÒ ÖĐ Ò Ø Ù Ö ÓÖ ÖÐ Ò ËÔ ÐØ Ò Í Ö ÒØ Đ ÐØ ÆÙØÞ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ò Ñ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Æ Ñ ÆÙØÞ Ö Ö Ø ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÙØ Ò ÆÙØÞ Ö ÓÒØÖ Ø ÒØ Đ ÐØ ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ ÓÒØÖ Ø Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð ÔÖÓ ÙØ Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÈÖÓ Ùص Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð Í Öµ Î Ö¹ ØÖ Ô ÖØÒ Ö ÓÒØÖ ØÌ ÜØ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Î ÖØÖ Ø ÜØ Ò ËÊ Ä ÈÖÓ ÙØ ÒØ Đ ÐØ ÈÖÓ Ù Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ ÔÖÓ ÙØ Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ú Ö ÓÒ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Î Ö ÓÒ ÈÖÓ Ù Ø Ö ÔØ ÓÒ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖÓ Ù Ø Ö ÙÒ Ä Ò ÒØ Đ ÐØ Ò Ò ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ð Ò Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð ÓÒØÖ Ø Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÓÒØÖ Øµ ÞÙ¹ ÖÙÒ Ð Ò Ö Î ÖØÖ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÃĐ Ù Öµ Ð Ò Ì ÜØ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ä Þ ÒÞØ ÜØ Ò ËÊ Ä ¾

37 º¾ ËÓÐй Ù Ø Ò Ï ÓÒ Ò Ò ØØ ¾º ÖÐĐ ÙØ ÖØ Ø Ö Ú Ö Ò ÆÙØÞ Ö ÖÙÔ¹ Ô Ò ÈÖÓ Ù Ö ÈÖÓÚ Ö Ù ØÓÑ Ö Ö ÈÖÓ Ù Ö ÔÖÓ ÙÞ ÖØ ĐÙØ Ö ÙÒ Ø Ò Ò Ö ÉÙ Ð ØĐ Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ñ ÉÙ Ð ØÝ Ä Ð Ë ÖÚ ÞÙÑ Ï Ø ÖÚ Ö Ù Ò Ò ÈÖÓÚ Ö º ÓÑÑØ ÞÛ Ò Ò ÆÙØÞ ÖÒ Ò Ä Þ ÒÞÚ ÖØÖ ÞÙ Ñ Û Ð Ò ÈÖÓ Ù Ø ÞÙ Ø Ò º Ö Û Ö ÚÓÑ Ê À Ö ØÖ ÖØ ÙÒ Ô Öغ Ö ÈÖÓÚ ¹ Ö Ø Ø Ò ÖØ Ð ÒØ ÔÖ Ò Ò Ä Þ ÒÞ ÖØ Ò Ù Ò Ö Ð Ö Ò ¹ ÈÐ ØØ ÓÖÑ Òº Ò Ò Ö Ö ÈÖÓÚ Ö ÒÒ ĐÙÖ Ò ÓØ Ò Ò ĐÙØ Ö Ò Î ÖØÖ Ð Þ ÒÞ Ð Ò ÛÓ Û Ö Ò Î ÖØÖ ÒØ Ø Ø Ö Ñ Ê À Ô ÖØ Û Ö Ò ÑÙ º ÁÑ Ò ØÞ ÞÙ ÒÒ Ö Ù ØÓÑ Ö Ò ÆÙع ÞÙÒ Ð Þ ÒÞ ĐÙÖ Ò ÓØ Ò Ò ÈÖÓ Ù Ø ÖÛ Ö Ò Û Ò ÐÐ ÙÖ Ê À Ö ØÖ ÖØ Û Ö º ÁÑ À Ò Ð Ù Ñ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò Ã Ô Ø Ð ¹ Ø ÐÐØ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒØ ÖØ Ð Ò Ù Ò Ò Ö Ò¹ Û Ò ÙÒ Đ ÐÐ Í ¹ Ö ÑÑ Ò º º½µ ½º Î Ö Ù Ò Ò ÒÞ ÐÐ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ñ Ã Ù Ò ÈÖÓ Ù Ø ¾º Ö Ò Ò Ö ÒÙÒ Ö Ò ÐÐ Ò Ò Ä Þ ÒÞ ÒÒ Ñ Ò º ÃÓÒØÓ Ð Ò Ù Ò ÒØ ÖÒ Ò Í Ö¹ÃÓÒØÓ Ñ Ø À Ð Ð ØÖÓÒ ¹ Ö ÐÙÒ Ñ ØØ Ð º¾º½ Í Î Ö Ù Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ Þ Ø Ù Ò ÆÙØÞÙÒ Ù ÙÖ Ò Ù ØÓ¹ Ñ Öº ĐÙÖ ÑÙ Ö Ä Þ ÒÞ ÒÒ Ñ Ò ÙÒ ¹ Ù Ò Ù Ò ÞÛº ¾

38 Ð ÙÒ º½ Í Ê À ÙÒ ÐÐ Ö Ø ÙÒ Ò Ö Ø Ø Ð Ø Ò Î ÖØÖ Ô ÖØ Ò ĐÙ Ö ¹ Ò ÆÙØÞÙÒ Ù Ò ÓÖÑ Ö Òº Ö Ð Ù Û Ö Ø ÐÛ Ñ ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ö Ø ÐÐغ Ö ÆÙØÞ Ö ÛĐ ÐØ Ò ÈÖÓ Ù Ø ÞÙÑ Ã Ù Ù ÐĐ Ø ĐÙÖ Ò Ò ÓØ Ö Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ò ÑÑØ Ò ÓØ Òº Ö Ù Ò ÑÙ ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÚÓÑ Ê À Ò ÖØ Û Ö Òº Ò Û Ö Ö Ã Ù ØÖ ÚÓÑ Ù ØÓ¹ Ñ Ö ÓÒØÓ Ù ÈÖÓÚ Ö ÓÒØÓ ÙÒ Ä Þ ÒÞ ÚÓÑ ÈÖÓÚ Ö ÓÒØÓ Ù ÃÓÒØÓ Î ÖØÖ Ô ÖØÒ Ö Ù Øº Ò Ð Ò Û Ö Ö ÓÛÒ¹ ÐÓ ĐÙÖ Ò Ù ØÓÑ Ö ÖÞ Ù Ø ÙÒ Ö ÒØ ÔÖ Ò Î ÖØÖ Ô ÖØÒ Ö Ó ÖÒ Ò ÈÖÓÚ Ö Ø ĐÙ Ö Ò Ò Ä Þ ÒÞ ÖÐĐÓ Ò ÓÖÑ Öغ Ö ÎÓÖ Ò Û Ö Ñ Ë ÕÙ ÒÞ Ö ÑÑ Ò Ö º º¾ Ò ÐÙ Î ÖØÖ ÞÛ Ò Ù ØÓÑ Ö ÙÒ ÈÖÓÚ Ö Ö Ø ÐÐغ Ö Ù Ö Ø Ò Û Ø Ö Ö ÙÒØ Ö ÓÖ Ò Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ ĐÙÖ Ò º Ï Ö Ò ÈÖÓÚ Ö ĐÙ Ö Ò Ò Ä Þ ÒÞ ÖÐĐÓ Ò Ö Ø Ø ÑÙ Ö Ò¹ ÐÐ ÒØ ÔÖ Ò Ò ØÖĐ Ù Ò ÙÒ Ò Ñ Ö Ø Ò Î ÖØÖ Ô Öع ¼

39 Ð ÙÒ º¾ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Î ÖØÖ ÐÙ Ð ÙÒ º ÑÔ Ò Ò Ö ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å ½

40 Ò Ö ÒØ ÔÖ Ò Ñ ÆÙØÞ ÖØÝÔ ÖĐÙ Ö Ò ÓÖÑ Ö Òº º º Þ Ø ÞÙ ĐÓÖ Ë ÕÙ ÒÞ Ö ÑѺ ĐÙÖ ËÞ Ò Ö Ó Ò Ö Ø ÐÓ Ù Ö Ç«ÖË ÖÚ ÙÒ Ö È Ò Ë ÖÚ Ö Ø ÙÖ Ò ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ Ð Ò Ù ÃÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÑÑØ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒË ÖÚ ÒÞÙ Ö ÒÓ Ñ ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ð Ò Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò ÙÒ Ò È ¹ Ò Ë ÖÚ Ò Ú Ö Ò Øº º¾º¾ Í Ö Ò Ò Ö ÖÐĐÓ Ò ÆÙØÞÙÒ Ù Û Ö ÙÒØ Ö Ò ØÖÓ«Ò Ò ÒØ ÔÖ Ò Ö ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ Ù Ø ÐØ º º Ò Ñ Ã Ù Ò Ò ÒÞ ÐÐ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÞÙÖ ĐÍ ÖÛ ÙÒ Ö Ä Þ ÒÞ ÒĐÓØ Øº Ò ÒÞ ÐÐ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÃÓ Ø Ò Ú ÖÙÖ Ø ÙÒ ÈÖ Ó Ø Å Ò Ñ Ð ØÖĐ ÒÒ Ñ Ò Û Ö Ò ÚÓÖ Ö Ø ÒØ ÖÒ Ù Øº ÞÙ Ò Ú ÐÓÔ Ö ÙÒ ÈÖÓÚ Ö Ò ÃÓÒØÓ Ò ËØ Ò ÞÙÑ ØÔÙÒ Ø Ö Ö ÒÙÒ Ù Ê ÒÙÒ ¹ ÙÑÑ Ö Ø ÐÐغ Û Ð Ò ÆÙØÞ Ö ĐÓÒÒ Ò Ö ÒÒ Ñ Ò Ù Ö Ø Ñ ÏÙÒ ÞÙ Ò Ñ Ø Ð Ø Ò ØÔÙÒ Ø Ó Ö ÖÖ Ò Ò Ø Ñѹ Ø Ò ØÖ Ö Ò Ò Ð Òº Ö ÆÙØÞ Ö Ö Đ ÐØ Ò Ñ ÐÙ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ØĐ Ø ÙÒ ÚÓÒ Ö Ò º ÞÙ ĐÓÖ Ë ÕÙ ÒÞ ¹ Ö ÑÑ Ò Ø Ò Ö º º º Ö ÎÓÖ Ò ÒÒØ Ñ Ø Ö Ù ÙÒ Ê ÒÙÒ ØÖ ÚÓÑ ÃÓÒØÓ ÆÙØÞ Ö Ù ÈÖÓÚ Ö ÓÒØÓº Ò Û Ö Ò ÅĹ ÖØ Á¹ Ó ÙÑ ÒØ ÖÞ Ù Ø ÙÒ Ò Ò ÀĐ Ò Ð Ö Ò Øº Ò Ø Ö Ö Ø Ò ÑÔ Ò ØĐ Ø ÙÒ Ò Ò ÈÖÓÚ Ö ÞÙÖĐÙ Ö ÒÒ Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò Î ÖØÖ Ô ÖØÒ Ö ÞÙ ÓÑÑ Ò ÐĐ Øº Ù Ö ÒØ Ø Ø Ò Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÓÖ Ò Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ðк Ï Ö ĐÙÖ Ò Ò ÈÖÓÚ Ö ¹ Ö Ò Ø Ö Đ ÐØ Ö Ò ÃÓÔ Ö ÑÔ Ò ØĐ Ø ÙÒ Ö Ò Û Ñ Ë ÕÙ ÒÞ Ö ÑÑ Ö º º Ú Ö Ò ÙРغ º¾º Í ÃÓÒØÓ Ð Ò Ö ÐÙÒ ÚÓÖ Ò ÓÐÐ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ñ Ø À Ð Ð ØÖÓÒ Ö ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ø ØØ Ò Òº ÛÙÖ Ñ ÒØÛÙÖ Ù Ö Ö Ø ¹ ¾

41 Ð ÙÒ º Ö Ò Ò Ð ÙÒ º ÑÔ Ò Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å

42 Ø Ò Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ù Ùغ ÓÖØ Ø Ö Ù ØÓÑ Ö ÒØ ÖÒ Ò ÙØ Ò ÓÒØÓ Û Ñ Ã Ù Ð Ø Ø Û Ö º Ð Ò¹ Û Ò ÙÒ ÐÐ Ø ÙØ Ò ÓÒØÓ Ù ØÓÑ Ö ÙÖ Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ù ÞÙ ĐÙÐÐ Òº Ö Ù ØÓÑ Ö ĐÙ Ö Ø ÐÙÒ Ñ ØØ Ð ÏĐ ÖÙÒ ÙÒ Ò ÛĐÙÒ Ø Ò ¹ ØÖ º Æ ÒÓ Ñ Ð Ö Ù Ö Ï ÖØ ØĐ Ø Ø Ö ÆÙØÞ Ö ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÛÓ ÙÖ Ø Ð Ò Ï ÖØ ÞÙÑ ÈÖÓÚ Ö ĐÙ ÖØÖ Ò Û Ö Òº ¹ Ò Û Ö Ö ØÖ Ò Ö Ø Ò Ò Ù Ò ÙØ Ò ÓÒØÓ ÙØ ¹ Ö Ò ÙÒ ÚÓÑ ÈÖÓÚ Ö ÓÒØÓ Ù Øº Ö ÎÓÖ Ò Û Ö Ñ Ë ¹ ÕÙ ÒÞ Ö ÑÑ Ò Ö º º Ö Ø ÐÐغ Ð ÙÒ º ÃÓÒØÓ Ä Ò º¾º Î Ö Ò ÖÙÒ Ù Ò Ö Ö Ð Ø Ò ÐĐ Ù Ò ÒÒ Ö Ð Ö ÒÞ ÐÒ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Đ ÐÐ Ö ÙÐØ ÖØ Ò º º Ö Ø ÐÐØ Ú Ö Ò ÖØ Í ¹ Ö ÑѺ Ö¹ Ù Ö Ò Û ÖÙÑ ÔĐ Ø Ö ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò º

43 Ð ÙÒ º Î Ö Ò ÖØ Í ¹ Ö ÑÑ

44 º Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ò ÓÐ Ò Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÛÙÖ Ò Ò Ò Ö ÚÓÖ Ö ÒØÛÓÖ Ò Ò ÃÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ò ØÖÙ ØÙÖ Öغ Û Ö ÞÙ Ø Ò ÓÒ Ø ÒØ Ò ÙÒ Ö ÁÒØ Ö ØĐ Ø Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÛĐ ÖÐ Ø Ø Øº º º½ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ú Ö Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Öº ÁÒ Đ Ò Ø ÚÓÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ô ÖØÒ Ö Û Ö Ò Ú Ö Ò Æ Ö Ø ÒØÝÔ Ò Ú ÖÛ Ò¹ غ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ò ÅÄ ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Û Ö Ò Ø ĐÙÖ Ò ÌÝÔ Ò Ò Ò Ò Ì º Ï Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÒÒ Ö Ð ÚÓÒ Ð Ö Ò Ù Ø Ù Ø Û Ö Ð Ö Ò ¹Å Ú ÖÛ Ò Øº ĐÙÖ ÃÓÑÑÙÒ Ø ¹ ÓÒ Ñ Ø Ö Ò Û Ö Á¹Å ÒÙØÞغ ÅÄ» Á¹Å Ð ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØØ Ø ÐÐ ÞÙÖ Û ÐÙÒ Ö Ò ÒÞ ÐÐ Ò ÌÖ Ò Ø Ó¹ Ò Ò ÞÛ Ò ÈÖÓÚ Ö ÙÒ Ò ÒØ Áº ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÖÑÙÐ Ö Û Ö Ò Ò Ö ÖÙÔÔ Ò ÙÒØ Ö Òº Æ Ø ÓÖÑÙÐ Ö ĐÙÖ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÛ Ë ÖÚ ÙÒ Ë Ö Øº Ù Ñ ËÔ ØÖÙÑ Ò Ö ÒÙÖ ÓÖÑÙÐ Ö ĐÙÖ ĐÍ ÖÛ ÙÒ Ò ĐÙÖ Ä Ø Ö Ø Ò ÙÒ ÞÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û ÒÒÙÒ Ö Ð Ú ÒØ È Ì ÜØ Ò È ÝÑ ÒØ ÇÖ Öµ ĐÍ ÖÛ ÙÒ ÁÊ Ö Ø Øµ Ä Ø Ö Ø ÁÆËÌ Ò Ò ËØ ØÙ µ Ì Ù ÞÙ

45 ÎÓÒ Ò Ö Ù ÞĐ ÐØ Ò Ó ÙÑ ÒØØÝÔ Ò Ô ÐØ ÒÙÖ ĐÍ ÖÛ ÙÒ ¹ Ò ÊÓÐÐ ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ º ĐÙ Ö Ò ÓÖÑÙÐ Ö ĐÓÒÒ Ò Ö ĐÙÖ Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ö Á¹ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò Ð Ö Ò ÒÙØÞØ Û Ö Òº ĐÙÖ Ò Ø Ò Ù Ø Ù Û Ö Á¹Æ Ö Ø Ð ÅĹ Ó ÙÑ ÒØ Ö ¹ Ø ÐÐØ ÙÒ Ò Ö ÓÖÑ Ò Ò Ò Øº Ø Ò Û Ö Ò ÒØ ÔÖ ¹ Ò Ì Ö ÁºÇÊ ØÖÙ ØÙÖ Öغ Ö Ì Ú Ö ÓÐ Ø Ð ¹Ø Ð ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Û Ò Ò Ñ Á¹ Ó ÙÑ ÒØ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ö Ì Ø ÐØ Ø Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ ØÖ Ò Ø ÓÒË Ø Ò Ñ Ú Ö ÓÒ ÐÓÓÔ Ñ Òص µ ÌÌÄÁËÌ ØÖ Ò Ø ÓÒË Ø Ó Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ ÐÓÓÔ ÐÓÓÔ Ñ Òص µ ÌÌÄÁËÌ ÐÓÓÔ Ó Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ Ñ ÒØ Ò Ñ Ú Ö ÓÒ Ð Ñ ÒØ µ ÌÌÄÁËÌ Ñ ÒØ Ó Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ Ð Ñ ÒØ Ò Ñ Ú Ö ÓÒ Ú ÐÙ µ ÌÌÄÁËÌ Ð Ñ ÒØ Ó Ì Ê ÉÍÁÊ Ö Õ Å Çµ Ç Û Ø Ì ÁÅÈÄÁ Ö Ì ÁÅÈÄÁ Ä Å ÆÌ Ò Ñ È Ì Ä Å ÆÌ È Ì

46 Ä Å ÆÌ Ú Ö ÓÒ È Ì Ä Å ÆÌ Ú ÐÙ È Ì ÌÌÄÁËÌ Ú ÐÙ Ó Ì Ê ÉÍÁÊ Ð Ö Ò ¹Å Ð Ö Ò ¹Å ÒØ ĐÙÖ Ò Ú ÖØ ÐØ Ò Ç Ø Ò ÒÒ Ö Ð Ê ¹ Ñ ÒÛ Ö Ð ÈÖÓØÓ ÓÐк Ë Ø Ø Ù Ú Ö Ð Ñ ÒØ Ò ÒØ ÞÙÖ Á ÒØ Ø ÓÒ Ö Æ Ö Ø ØÝÔ Ò ÖØ Ò ÌÝÔ Ö Æ Ö Ø Ø Ò ÐØ Ø Ò ÒØÐ Ò Æ Ö Ø Ò Ò ÐØ Ò ØÙÖ ÒØ Đ ÐØ Ë Ò ØÙÖ Ö Æ Ö Ø ĐÙ Ö Ø ÖÞ Ù Ø ÛÙÖ Ö Ì Ø ÐØ Ø Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ Ð Ö Ò Ñ ØÝÔ Ø Ò ØÙÖ µ Ä Å ÆÌ ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Ú ÐÙ Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ ØÝÔ ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ ØÝÔ Ú ÐÙ Ö Ô ÖØ Ô ÒØ ÈÛÖ ÍÛÖ ÓÒØÖ Ø Ò Ó Ð Ö Ò Ö ÔÓÒ µ

47 Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ Ø È Ì µ Ä Å ÆÌ Ò ØÙÖ È Ì µ ÌÌÄÁËÌ Ò ØÙÖ ÖÓÐ ÒÓÒ Ð Ò ÓÖ Ð Ò µ Ê ÉÍÁÊ ĐÙÖ Ò Ö Ð Ú ÒØ Ò ÌÝÔ Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å Ò Ë ÒÄ Ò ¹Å ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å Ð Ö Ò ¹Å Ê ÔÓÒ Ë ÒÄ Ò ¹Å Ë ÒÄ Ò ¹Å ÒØ ÔÖ Ø Ñ ÌÝÔ ÍÛÖ Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å º Ö Æ Ö Ø ÒØÝÔ Þ Ò Ø Æ Ö Ø Ò Ò ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ ÞÙÖ Ë Ò ÖÙÒ Ñ Ê À Ð ÁÒ ÐØ Òº Ö Ø Ø Ù Î Ö Ò ÖØ Ú ÖÛ Ò Ø ËÊ Ä¹Î Ö ÓÒ Ä Þ Ò Ø ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ ËÓ Ø ÒØ Đ ÐØ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ø ÆÙØÞÙÒ Ò ÙÒ Ò

48 Ö Ì Ø ÐØ Ø Ò Ú Ö ĐÙÖÞØ Ö ÓÖѵ Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ ÍÛÖ Î Ö Ä ËÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒµ ¹¹ ËÊ Ä¹Î ÊËÁÇÆ ¹¹ Ä Å ÆÌ Î Ö ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Î Ö Ú Ö Ì Ê ÉÍÁÊ ¹¹ ÄÁ ÆË ¹¹ Ä Å ÆÌ Ä ÈÛÖ Ä ÓÖ Ä Ä µ ¹¹ Å ÁÍÅ ¹¹ Ä Å ÆÌ ËÓ Ø ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ ËÓ Ø Ì Ê ÉÍÁÊ Ì ÁÅÈÄÁ ¹¹ ÇÆ ÁÌÁÇÆ ¹¹ Ä Å ÆÌ ÓÒ Ø ÓÒ Ì Ñ Ä µ Ì Ñ Ä µ µ ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å ÒØ ÔÖ Ø ÑÌÝÔ ÓÒØÖ Ø Ò Ó Ò Ö Ð Ö Ò ¹ Å º Ö Æ Ö Ø ÒØÝÔ Þ Ò Ø Æ Ö Ø Ò Ò Ò ÈÖÓÚ Ö ĐÙ Ö Ò Ò Ä Þ ÒÞ ÖÐĐÓ Ò ÓÖÑ Ö Ò ÓÐÐ Òº Ö Ø Ø Ù ÓÒØÖ Ø ÒØ Þ ÖØ Ò Î ÖØÖ Ô ÝÑ ÒØ ÒØ Đ ÐØ Ò ÐÙÒ ØÖ ¼

49 Ö Ì Ø ÐØ Ø Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ ÓÒØÖ Ø Ò Ó ÓÒØÖ Ø Ô ÝÑ Òص Ä Å ÆÌ ÓÒØÖ Ø ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ ÓÒØÖ Ø Ú ÐÙ Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ Ô ÝÑ ÒØ ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Ô ÝÑ ÒØ Ú ÐÙ Ì Ê ÉÍÁÊ Ð Ö Ò ¹Å ÒØ ÔÖ Ø Ñ ÌÝÔ Ð Ö Ò Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å º Ö Æ Ö Ø Ò¹ ØÝÔ Þ Ò Ø Æ Ö Ø Ò Ò Ö ÒÙÒ Ö Ò ĐÙÖ Ò Ò ÈÖÓÚ Ö ÞÙÑ ÁÒ ÐØ Òº Ë Ø Ø Ù Ê À ÒØ Þ ÖØ Ò Ò Ö Ò Ò Ò Ö Á Ñ Ê À Ð Ö Ò Ø ÜØ ÒØ Đ ÐØ ÑÔ Ò ØĐ Ø ÙÒ Ö Ò Ö Ì Ø ÐØ Ø Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ Ð Ö Ò Ê À Ð Ö Ò Ø Üص Ä Å ÆÌ Ê À ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Ê À ½

50 Ú ÐÙ Ì Ê ÉÍÁÊ Ä Å ÆÌ Ð Ö Ò Ø ÜØ ÅÈÌ Ê ÔÓÒ ÒØ ÔÖ Ø Ñ ÌÝÔ Ö ÔÓÒ Ò Ö Ð Ö Ò ¹Å ÙÒ Þ Ò Ø ÒØÛÓÖØ Æ Ö Ø Ò ÑÔ Đ Ò Ö º Ë Ø Ø Ù Ë Ò ØÙÖ Û Ë Ò ØÙÖ Ö ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò Æ Ö Ø Ò ÐØ Øº Ö Ì Ø ÐØ Ø Û ÓÐ Ø ÜÑÐ Ú Ö ÓÒ ½º¼ ÒÓ Ò ÁËǹ ¹½ Ä Å ÆÌ Ö ÔÓÒ Ò ØÙÖ µ Ä Å ÆÌ Ò ØÙÖ ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Ò ØÙÖ Ú ÐÙ Ì Ê ÉÍÁÊ º º¾ Ø Ò Ò Ì ÐÐ Ò ØÖÙ ØÙÖ ÛÙÖ Ò Ò Ö Ø Ò Ò Ø Ò ÑÓÒ ØÖ ¹ ØÓÖ Ù Ùغ ĐÙÖ Ù ÛÙÖ Ò Ò Ì ÐÐ Ò Đ Ò ÖØ ÞÛº ÒÞÙ Đ٠غ ÁÑ ÓÐ Ò Ò ÒØ ØÝ Ê Ð Ø ÓÒ Ô Ö ÑÑ Ê µ Û Ö¹ Ò Þ ÙÒ Ò Ö Ì ÐÐ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Ö Ú Ö Ò ÙРغ Ò ¹ ÓÐ Ò Ò Ì ÐÐ Ò Ò Ø ÓÒ Ò ÖĐ Ò Ò Ù ËÔ ÐØ Ò ĐÙÖ Ø ÒÑÓ ÐÐ ÒÓØÛ Ò Ò º ĐÙÖ Ò Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ø Ø Ò Ì ÐÐ Ò ÙÑ Û Ø Ö Ò ÓÖÑ Ø Ú Ø Ò Ð Ö ÞÙ ÖÛ Ø ÖÒº Ì ¹ ÐÐ ÈÖÓ ÙØ Ø ÚÓÒ Ò Đ Ò ÖÙÒ Ò Ñ ÑÓÒ ØÖ ØÓÖ Ò Ø ØÖÓ«Ò ÙÒ Ù Ñ ÖÙÒ Ò Ø Ñ Ø Ù ĐÙ Öغ ¾

51 Licence 1:1 based on 1:n Contract 1:1 include 1:n Product 1:1 require 1:0..1 Transaction1:n 1:0..1 require Message 1:1 include 1:1 Clearing 1:1 1:1 1:1 made send/ receive get 1:n 1:n 1:n User 1:0..1 is 1:0..1 Licencor 1:0..1 is 1:1 Provider 1:1 has 1:1 Account Ð ÙÒ º Ê Ò Ò ÓÒØÖ Ø ÒØ Đ ÐØ ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ ÓÒØÖ Ø Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Û Ö ÚÓÑ Ê À Ú Ö Ò ÔÖÓ ÙØ Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÈÖÓ Ùص Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð Í Öµ Ø Ö Î ÖØÖ Ô ÖØÒ Ö ØÝÔ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Î ÖØÖ ØÝÔ Ò ÒÓѹ Ñ Ò» Òµ ÓÒØÖ ØÌ ÜØ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Î ÖØÖ Ø ÜØ Ò ËÊ Ä Ø Ø Ñ Ø ÑÔ ÙÐØ ³ÒÓÛ³ ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø ÑÔ Ð

52 Ä Ò ÒØ Đ ÐØ Ò Ò Ä Þ ÒÞ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ð Ò Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð ÓÒØÖ Ø Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÓÒØÖ Øµ ÞÙ¹ ÖÙÒ Ð Ò Ö Î ÖØÖ ØÖ Ò Ø Á ÒØ Ö Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÌÖ Ò Ø ÓÒµ ÓÔØ ÓÒ Ð ÞÙ ĐÓÖ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ð Ò Ì ÜØ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ä Þ ÒÞØ ÜØ Ò ËÊ Ä ÔÖ ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ĐÙÖ Ä Þ ÒÞ Ø Ø Ñ Ø ÑÔ ÙÐØ ³ÒÓÛ³ ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø ÑÔ Ð ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÒØ Đ ÐØ Ø ÖØ Ø Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ ØÖ Ò Ø Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð Í Öµ Ù ÐĐÓ Ö Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ ØÝÔ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÌÖ Ò Ø ÓÒ ØÝÔ Ö ÒÙÒ Ó Ö Ä Þ ÒÞ Ù µ Ø Ø Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø Ñ Ø ÑÔ ÙÐØ ³ÒÓÛ³ ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø ÑÔ Ð Å ÒØ Đ ÐØ Ò Ø Ò ÙÒ ÑÔ Ò Ò Ò Æ Ö Ø Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ñ Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð Í Öµ ØÝÔ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ò¹ Ó Ö Ò Æ Ö Ø Ö ÕÙ Ø Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Æ Ö Ø ÒØ ÜØ Ö ÔÓÒ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÒØÛÓÖØØ ÜØ Ö Æ Ö Ø ØÖ Ò Ø Á ÒØ Ö Ö Ñ ÐĐÙ Ð ÌÖ Ò Ø ÓÒµ ÓÔØ ÓÒ Ð ÞÙ ĐÓÖ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ø ÑÔ ÙÐØ ³ÒÓÛ³ ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø ÑÔ Ð

53 Í Ö ÒØ Đ ÐØ ÆÙØÞ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ò Ñ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÖØ Ø Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ØÝÔ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ä ÒÓÖ ÒØ Đ ÐØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ĐÙ Ö Ä Þ ÒÞ Ö ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Á Ñ Ê À Ò Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ò Ú Ö Ò ÙÒ ÈÖÓÚ Ö ÒØ Đ ÐØ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ö ÈÖÓÚ Ö ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ñ ËÖÚ Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Å Ë ÖÚ Ö ÓÙÒØ ÒØ Đ ÐØ ØÖĐ Ö ÆÙØÞ Ö ÓÒØ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ö Ø Ó Ø ÒÓØ ÒÙÐÐ ÃÓÒØÓ Ø Ò Ð Ö Ò ÒØ Đ ÐØ Ö ÒÙÒ Ò Ö Ä Þ ÒÞ ÒÒ Ñ Ò ËÔ ÐØ Ø ÒØÝÔ Ñ Ö ÙÒ Ù Ö Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ ÈÖ ÑĐ Ö ÐĐÙ Ð Ñ Á ÒØ Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö Ñ ÐĐÙ Ð Å µ Ð Ö Ò Ú Ö Ö ÒÓØ ÒÙÐÐ Ö ÒÙÒ Ø Ø Ñ Ø ÑÔ ÙÐØ ³ÒÓÛ³ ÒÓØ ÒÙÐÐ Ø Ø ÑÔ Ð

54 Ã Ô Ø Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò Ù Ö ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ Ö ÙÐØ Ö Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Û Ö Ò Ò Ñ Ã ¹ Ô Ø Ð Ò Ðغ Û Ö Ö ØÖÙ ØÙÖ ÐÐ Ö Ù Ù ÙÒ Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò¹ Ò Ö Ð Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÖÐĐ ÙØ Öغ Û Ø Ö Ò Û Ö Ò ÒØ ÙÒ Ò ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÖĐÙÒ Ø ÙÒ Ò ØÞØ Ò Ì Ò Ò ÙÒ Ì ÒÓ¹ ÐÓ Ò ÙÖÞ Ö ÐĐ Öغ º½ ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö ËØÖÙ ØÙÖ Ú Ö Ò ÖØ Í ¹ Ö ÑÑ ÙÒ Ò Ñ ÚÓÖ Ò Ò Ò Ò Ò ØØ ÖÐĐ ÙØ ÖØ Ò ÐĐ Ù Ð Ò ĐÙÖ Ò º º½ Ö Ø ÐÐØ ÃÐ Ò¹ Ö ÑѺ ÒØ Đ ÐØ ĐÙÖ Ù ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò Ò ÃÐ Ò ÙÒ Þ Ø Ö Ò Þ ÙÒ Ò ÙÒØ Ö Ò Ò Öº ÌÖ Ò Ø ÓÒË ÖÚ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒË ÖÚ Ø Ù Ñ Î Ö Ù ÚÓÒ ËÓ ØÛ Ö Óй Ò ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÙÖ ÞÙ ĐÙ Ö Òº ÞÙ Ö ØÖ ÖØ Ö Ð Ö Ø Ò Ò Ù ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ö Ø Ò Ò º Ö ËØ ØÙ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Û Ö Ñ Ø Ñ

55 Ð ÙÒ º½ ÃÐ Ò Ö ÑÑ

56 Ë Ö ØØ ØÙ Ð ÖØ ÙÑ ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò Ñ ÖÙ Ò Ö ÒØ ÔÖ ¹ Ò Ò ËØ ÐÐ ÓÖØ ØÞ Ò ÞÙ ĐÓÒÒ Òº Æ Ñ Ù Ð Ò Ö ÆÙØÞÙÒ Ð Þ ÒÞ Ù Ö Ø Ò Ò Û Ö ÞÙÑ Ò Ö Ò Ò Ê À Ò Øº Æ Ò¹ Ò Ö Ë Ò ØÙÖ Ö Ø ÐÐØ Ö È Ò Ë ÖÚ Ò ÓÛÒÐÓ º Ò Ð Ò Û Ö Ò Ö Ã Ù ØÖ ÙÒ Ä Þ ÒÞ Ù Øº Á Ø Ö Ä Þ ÒÞ Ö ÈÖÓ Ù Ø Ò ÈÖÓÚ Ö Û Ö Ò ÓÒØÖ ØÁÒ Ó¹Å Ò Ò Î ÖØÖ ¹ Ô ÖØÒ Ö Ò Øº Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒË ÖÚ Ò Ë ÖÚ Ð Ö Ò ¹Ë ÖÚ Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Ö Ë ÖÚ ¹ÁÒØ Ö º È Ò Ë ÖÚ Ö È Ò Ë ÖÚ Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÛÙÖ ÑÙ Ø Ö ÒÙÖ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ô Ø Û Ö Ò Ó Ö Ë Ò ØÙÖ Ê À ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ Ø Ò Â Ö¹ Ø Ú ÖÔ Øº Ð Ò Ë ÖÚ Ë Ò Ù Ø Ø Ò Ö Ö ÒÙÒ Ö ÒÒ Ñ Ò ÚÓÒ Ú ÐÓÔ ÖÒ ÙÒ ÈÖÓÚ ÖÒº Æ Ñ Ù Ð Ò Ò Ú ÒØ Þ ØÐ Ó Ö Ö Ø ÙÖ Ò ÆÙØÞ Ö Û Ö Ö Ð Ò Ë ÖÚ Ø ÖØ Øº Æ Ù ÙÒ Ö ØÖĐ Ò Ö Ø Ò Ò Û Ö Ò Á¹Å Ö Ø ÐÐØ ÙÒ Ò Ò ÈÖÓÚ Ö Ò Øº Ö Ð Ò Ë ÖÚ Ò Ë ÖÚ ÚÓÒ Ð Ö Ò Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ Ö Ë ÖÚ ¹ÁÒØ Ö º ÄÓ Ë ÖÚ Ö ÄÓ Ë ÖÚ ÖÑĐÓ Ð Ø Ù Ò Ù ØÓÑ Ö ÓÒØÓ Ñ Ø ÃÖ Ø¹ Ò Ø Òº ÞÙ ÒÙØÞØ Ö Ò È ÝË ÖÚ Ö Ð ÐÙÒ ÑÔ Đ Ò Ö ÙÒ Ò È Ý Ð ÒØ Ð Þ Ð Ò ÁÒ Ø ÒÞº Á Ø Ö ÌÖ Ò Ö Ö Ï ÖØ ÐÓ Ò Û Ö Ö ØÖ Ù Ñ ÙØ Ò ÓÒØÓ Ù ØÓÑ Ö ÙØ Ö Òº

57 Å ÒØ Ö Å ÒØ Ö Ö Ø È Ñ º Ë Ò Ù Ø Ø Ò Ö Û ÐÙÒ Ö ÑØ Ò ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ø Ú ÖØ ÐØ Ò Ç Ø Ò Ò¹ Ò Ö Ð Ö Ð Ö Ò ¹ Ö Ø ØÙÖ ÞÛº Ù Ö Ð ÚÓÒº ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Å Ë ÖÚ Å Ë ÖÚ Ö Ð ÒØÀ Ò Ð Ö Å È Ö Ö ÙÒ Ð Ë ¹ Ò Ö Ò ÒØ ÔÖ Ò Ö Ñ Ù Ò Ø Ò Ñ È ÞÙ Ò Òº Å Ë ÖÚ ² Å Ë ÖÚ Ö Ð ÒØÀ Ò Ð Ö Ù Å Ë ÖÚ Ø ÐÐ Æ Ö Ø ÒÞÙ Ú Ö Ò Òº Ñ Î Ö Ò Ò Ô ÖØ Ö Æ Ö Ø ÞÙ ÑÑ Ò Ñ Ø Ö ÞÙ ĐÓÖ Ò Òع ÛÓÖØ Ò Ö Ø Ò Ò º ÒØ ÔÖ Ò Ò Ø ÐРŠ˹ ÖÚ Ø Ö Å Ë ÖÚ Öº Ö ĐÙ ÖÒ ÑÑØ Ù Æ Ö Ø Ò¹ ÑÔ Đ Ò Ö º Ö Ð ÒØÀ Ò Ð Ö Ò ÑÑØ Ð ÒØ Ò Ö Ò Ñ Å Ë Ö¹ Ú Ö ÒØ Ò ÙÒ Û Ö ÙÖ Ò Ø ÒÞ Öغ ËÓ Ü Ø ÖØ ĐÙÖ Î Ö Ò ÙÒ ÞÛ Ò Å Ë ÖÚ Ð Òص ÙÒ Å Ë ÖÚ Ö Ë ÖÚ Öµ Ò Ò ÁÒ Ø ÒÞ Ð ÒØÀ Ò Ð Öº Ö Ô ÖØ Û Ö Å Ë ÖÚ ÐÐ Ò ¹ Ò Ò Æ Ö Ø Ò Ñ Ø Ö Ö ÒØÛÓÖØ Ò Ö Ø Ò Ò º Ð ĐÍ ÖØÖ ÙÒ ÔÖÓØÓ ÓÐÐ ĐÙÖ Æ Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ÒØ ËËÄ Ñ Ø Ð Òع ÙØ ÒØ Ø ÓÒº Å È Ö Ö ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Å ÒØ Ö ÒØ ÞÙÑ Ù Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó¹ Ò Ò Ù Ò Ö Æ Ö Øº ÞÙ Û Ö Æ Ö Ø Ð ËØÖ Ò ĐÙ Ö Ò ÛÓÖ Ù Ò ÁÒ ÐØ Ò Ò Ö À Ø Ð ÞÙÖĐÙ Ò Û Ö Òº ÖÒ Ö ĐÙ ÖÒ ÑÑØ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Æ Ö Øº Ö ÓÐ Ø ÙÖ ĐÍ Ö ÁÒ ÐØ Ò Ò Ö À Ø Ð ÛÓÖ Ù Ö È Ö Ö Ò Æ ¹ Ö Ø Ð ËØÖ Ò ÖÞ Ù Øº

58 Ð Ë Ò Ö Ö Ð Ë Ò Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÐÐ Ò Ò Æ Ö Ø Ò ÞÙ Ò Ö Ò ÞÛº Ë Ò ØÙÖ Ò Ò Ò Ö Æ Ö Ø Ò ÞÙ Ú Ð Ö Òº Ç Ø Ö ÔÖĐ ÒØ ÖØ Ë Ò ØØ Ø ÐÐ ÞÙÖ Ø Ò Ò º Ø ÐÐØ Å ¹ Ø Ó Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ ÒĐÓØ Ø Ò Ø Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÞÙÖĐÙ Òº ÒÙØÞØ ÞÙ Ò ÁÒØ Ö Ð ÒعÌÖ Ö ÚÓÒ ÓÖÐ Ò º È ÝË ÖÚ Ö Ö È ÝË ÖÚ Ö Û Ö ÞÙÑ ËØ ÖØ ÚÓÒ Ð Ö Ò Ò Ø Ð Öغ Ö Ø Ö ÑÔ Đ Ò Ö Ö Ø Ð Ò Ï ÖØ º Æ Ø Ø ÐÐÙÒ Ö Þ Ð Ò Ò Ò Ø ÐÐ ÙÒ Ö ÐÙÒ ÓÔØ ÓÒ Ò Û Ö Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÛĐ ÐØ ÙÒ Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ ¹ ÒÒ Û ÖØ Øº È Ý Ð ÒØ Ö È Ý Ð ÒØ Ø ÐÐØ Ò Þ Ð Ò Ò Ò ÔÙÒ Ø Ò Ö ÐÙÒ ØÖ Ò Ø ÓÒ Öº ÁÑ Ò ØÞ ÞÙÑ È ÝË ÖÚ Ö Û Ö Ö ÞÙÖ Ä Ù Þ Ø Ò Ø Ð Öغ Á Ø ¹ ÐÙÒ Ú Ö Ö Ò ÙÖ ÖÑ ØØ ÐÒ Ö Ò Ø ÐÐ ÙÒ Ö ÐÙÒ ÓÔØ ÓÒ Ò ÛĐ ÐØ Û Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÖØ Øº º¾ º¾º½ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒØ ÙÒ Ò Â Ú Ð ÞÙ ÖÙÒ Ð Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÔÖ ÛÙÖ Â Ú ÛĐ ÐØ ÚÓÖ¹ Ò Ò Ì Ð Ý Ø Ñ Ö Ø Ò Â Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖØ ÛÙÖ º Ù Ö Ñ Ø Ø Ò ÑĐ Ø ÃÐ Ò Ð ÓØ Û Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ ÒÔ ÙÒ ¼

59 Ø Ö ÖÐ Ø Öغ ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ĐÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò ØÞ¹ Ø Ò Ì Ð Ð ÓØ Ò Â Ú ÌÅ Ú ÐÓÔ Ö Ã Ø Â Ãµ ÙÖÞ ÖÐĐ ÙØ Öغ Â Ú Ë ÙÖ ËÓ Ø ÜØ Ò ÓÒ ÂËË µ ÖÛ Ø ÖÙÒ Â Ã Ø Ò ÖÙÔÔ ÚÓÒ È Ö ÁÒØ Ö¹ Ò ØÚ Ö Ò ÙÒ Ò Ù Ö ÌÖ Ò ÔÓÖØÔÖÓØÓ ÓÐÐ ËËÄ ÙÒ ÌÄË ÖÑĐÓ Ð Ò ÙÒ ÛÙÖ ÞÙÖ Ë ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ö ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò¹ ØÞغ Â Ú ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÜØ Ò ÓÒ Â µ È Ö Â Ø ÐÐ Ò Ò Ê Ñ ÒÛ Ö ÙÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ë ÐĐÙ ÐÚ ÖÛ ÐØÙÒ ÙÒ Å ÙØ ÒØ Ø ÓÒ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ º ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ ÝÑÑ ØÖ ÝÑÑ ØÖ ÐÓ ¹ ² ËØÖ ÑÚ Ö ÐĐÙ ÐÙÒ ÓÛ Ö ËØÖ Ñ ÙÒ Ú Ö ÐØ Ç Ø º Â Ú Ø ÓÒÒ Ø Ú ØÝ Â µ ÈÁ Â Ø Ò Ì Ð Ö ÃÐ Ò Ð ÓØ Â Ãº È Ø ÐÐ Ò ÃÐ Ò ÙÒ Å Ø Ó Ò ĐÙÖ Ò Ù Ö «Ù ËÉĹ Ø Ò Ò Ò ÙÒ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ø ÒÕÙ ÐÐ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ º Â Ú Ë ÖÚ Ö È ÙÒ Â Ú Ë ÖÚÐ Ø Â Ú Ë ÖÚ Ö È ÂËȵ ÙÒ Ë ÖÚÐ Ø Ò Ì ÒÓÐÓ Ò Â Ã Ù Ö Ë ÖÚ Ö Ø ÚÓÑ Ð ÒØ Ò ÓÖ ÖØ Ò ÀÌÅÄ¹Ë Ø Ò ÝÒ Ñ ÖÞ Ù Òº ÙÖ ĐÓÒÒ Ò ÁÒ ÐØ Ø Ò Ñ Ä ÝÓÙØ ÞÙÖ Ä Ù Þ Ø Ò Ï ¹ Ø Ò Ò ÙÒ Ò Û Ö Òº ½

60 º¾º¾ Ô ¹Ï ÖÚ Ö ĐÙÖ Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÝÒ Ñ ÖÞ Ù Ø Ò Ï Ø Ò Û Ö Ö Ô ¹ Ï ÖÚ Ö Ö Ô ËÓ ØÛ Ö ÓÙÒ Ø ÓÒ Ë µ Ò ØÞØ Ö ØÙ¹ ÐÐ Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò ÐÙ Ú ÀÌÌÈ»½º½ Ê ¾ ½ µ ÙÒØ Ö ØĐÙØÞØ ĐÙÖ Ï Ò ÓÛ ÆÌ» Ü Æ ØÛ Ö ºÜ ÇË»¾ ÓÛ Ñ Ø Ò ÍÒ Ü¹ ØÖ Ý Ø Ñ Ú Ö ĐÙ Ö Ø ÙÒ Ò ÆÙØÞÙÒ ÙÒ ÒØ ÐØРغ Ô Ö Ø ÐÐØ Ù Ö Ñ Ò ÈÁ ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÚÓÒ ÅÓ ÙÐ Ò ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ º ËÓ ĐÓÒÒ Ò Ö ØØ Ò Ø Ö ÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ö ÅÓ ÙÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ë ÖÚ Ö ÖÛ Ø ÖÒº  ÖØ ¹ÌÓÑ Ø Ò ÈÖÓ Ø ÖÙÔÔ Ö Ë Ø Â ÖØ Û Ð ÅÓ ÙÐ ÌÓÑ Ø ĐÙÖ Ò Ô ¹Ï ÖÚ Ö ÒØÛ ÐØ ÙÒ ÙÑ ØÞØ Øº ÌÓÑ Ø Ø ÓÆÞ ÐÐ Ê Ö ÒÞ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ö Â Ú ¹Ì ÒÓÐÓ Ò Â Ú Ë ÖÚ Ö È ÙÒ Ë ÖÚ¹ Ð Ø Ö Ò ËÔ Þ Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ ËÙÒ Ö Ö Ø Ø ÛÙÖ Ò Û Ð Ù ĐÙÖ Ð Ö Ò Ò ØÞØ Û Ö º º¾º ÅÄ» Á Ö Ø Ò Ù Ø Ù Ñ Ø Ö Ò Ö ÓÐ Ø Ù ÚÓÒ Áº ÍÑ Ò Ð Ø Ð Ö ÓÖÑ Ö Ù ÞÙØ Ù Ò Ò Ø Ò ÞÙ ÖÖ Ò Û Ö Ò Ò ÅÄ ØÖÙ ØÙÖ Öغ Ø Ñ Ø À Ð Ì Ö ÁºÇÊ º Ë Ò ËØÖÙ ¹ ØÙÖ ÖÑĐÓ Ð Ø Ò Ø ÓÒ Ò ÞÙ ÐÐ Ö Á¹ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ñ Ø Û Ò Ò ÅĹ Ð Ñ ÒØ Òº Ò ÓÐ Ó ÙÑ ÒØ Ö Ø ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ø ÙÒ ÞÙ ĐÓÖ Ò Ø Òº ¾

61 Ã Ô Ø Ð Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ð Ò Û Ö Ò Ñ Ã Ô Ø Ð Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö ÖÖ Ø Ò Ö¹ Ò Òº Ï Ø Ö Ò Û Ö Ò ÒÓ Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò ÙÒ ÑĐÓ Ð Î Ö ÖÙÒ Ò ĐÙÖ ÞÙ ĐÙÒ Ø Ï Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÙØ Öغ º½ Ê ĐÙÑ ÁÑ Ê Ñ Ò Ö ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ Ö Ù ÒØ Ð ÑÓ ÐÐ Öغ ÙÖ Û Ö Ò ÙØÓÑ Ø Ù Ø ÐÙÒ Ö Ä Þ ÒÞ ÒÒ Ñ Ò ÑĐÓ Ð º Ø Ð Ø Ò È ÖØ Ò Ö ÐØ Ò Ö Ò Ì Ð Ö ÒÒ Ñ Ò Ò Ò Ö ÚÓÖ Ö ÐÓ Ò Ò Î ÖØÖĐ º ÞÙÑ ØÔÙÒ Ø Ö Ö ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ÓÒÒØ ÒÙÖ Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ Î Ö Ù Ò Ø Ø Ø Û Ö Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÒÓ Ò Ø ÐÓ Ò Øº ÈÖĐÙ ÙÒ Ö Û Ø Ö Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ö ÓÖ ÖØ ÞÙ Đ ØÞÐ È ÖØÒ Ö Ù Ñ ÃÖ ØÛ Ò ÞÙÑ ÐÙ Ö ÑÔÐÓÑ Ö Ø ÒÓ Ò Ø ÙÒ¹ Ò Òº ÆÙÖ Ó ÒÒ Ö Ø ÐÐØ Û Ö Ò Ö Á¹ Ø Ò Ù Ø Ù Ñ Ø Ö Ò ÓÖÖ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Öغ Á Ð ÖÛ ĐÓÒÒØ Ö È ÖØÒ Ö ¹ Ø Ð Ï ÖØ ÞÙÑ Ì Ø Ò ØÞØ Ò ÐÙÒ Ý Ø Ñ ÞÙÖ Î Ö ĐÙ ÙÒ Ø ÐÐ Òº Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÅÓ ÐÐ ÛÙÖ Ò ÞÙ Đ ØÞÐ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Û Å ÒØ Ö «Ò Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò Ù Ò Ö Ò ÐĐ Ù Ò ÒÒ Ö Ð Ö Ð Ö Ò ¹ Ö Ø ØÙÖ ÒĐÓØ Ø Û Ö Ò Ô Ð Û ÞÙÖ Ê ¹ ØÖ ÖÙÒ Ò Ò Ù Ò Î ÖØÖ Ñ Ê Àº

62 ÒØ ÙÒ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ý Ø Ñ ÛÙÖ ÚÓÖ Ö Ø Ù Ö Ø Ð ¹ Òº ËØÖÙ ØÙÖ Ö Ë ÅÈ Ê¹ÃÐ Ò ÖÐ Ù Ø Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ö ÐÙÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÙÒ Đ Ò ÚÓÑ Ò ØÞØ Ò Î Ö Ö Òº º¾ Ù Ð Ò Ì Ð Ö Ö Ö Ö Ø Ø Ò ÄĐÓ ÙÒ ÐĐ Ø Ù ĐÙÖ Ò Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò ÒÙØÞ Òº Ô ÐØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ð Û Þº º Á¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò Å È Ö Ö Ð Ò Ò Ò Ö Ò ÖØ Ò Ë Ò ØØ Ø ÐÐ Ò Ð Ø Ò Ò Ù ÍÑ ÙÒ Ò ÒØ Ö Ö Òº Ò ÑĐÓ Ð Î Ö ÖÙÒ ÒØ Ø Ò Ò Ò ÒØÛÙÖ Ø Ò Ö Ø ÐÙÒ ĐÙ Ö ÙØ Ò ÓÒØÓ ÙÖ Ö Ø ÐÙÒ ÞÙ Ö ØÞ Òº ¹ ÙÖ Û Ö Ö ÒÛ Ò ÙÒ ÐÐ ÃÓÒØÓ Ð Ò ĐÙ Ö ĐÙ ÙÒ Ö Ù ØÓÑ Ö Þ ÐØ ÞÙÑ Ä ØÙÒ Þ ØÔÙÒ Øº Ù Đ ØÞÐ ĐÓÒÒ Ò Ô Þ ÐÐ Ò Ø Ò ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö Ò ØÞØ Ò ÐÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÆÙØÞ Ö Ú Ö ĐÙ Ö ¹ Ñ Ø Û Ö Òº Ï Ø Ö Ò ĐÓÒÒ Ò ÅĐÓ Ð Ø Ò ÚÓÒ Á Ö ÒÙØÞØ Û Ö Òº ÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ö Ö Á¹Æ Ö Ø Ò ÛĐ Ö Ò ÒÒ Þº º ÃÓÒØÓ Ò ÓÖÑ Ø Ó¹ Ò Ò ÖÙ Öº Ï Ö Ò Á¹ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø Ò Å È Ö Ö Ñ Ø Ò Ê À ÒØ Ö ÖØ Ö Ò Û Ø Ö ÅĐÓ Ð Ø Ò Ò ÐØÙÒ Ö Î ÖØÖĐ ÞÙ ĐÙ ÖÛ Òº Û Ø Ö Ò Ø ÞÙ ĐÙ ÖÐ Ò ÒÛ Û Ø Ù Ò Ö «Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÞÛ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙ Ö Ö Ò Øº ÞÙ ÑĐÙ Ò ËØÖ Ø Ò ÒØÛ ÐØ Û Ö Ò ÓÐ ÃÓÒ Ø ÙÒØ Ö ØÙÒ Ö Ë ÖÚ Ö¹ ÙÒ Æ ØÞÐ Ø Ö È Ö ÓÖÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ò Ö Ø ÐĐÓ Òº Ö Ø Ú ÖÚÓÐÐ ØĐ Ò Ø ÍÑ ØÞÙÒ Ð Ö Ò ¹Ê Ñ ÒÛ Ö ÙÑ Ò Ò Û Ø Ö Ò Ù Ø Òº Æ Ö Ò ĐÙÐØ Ò ÖØ Ø ÐÐÙÒ Û Ö Ð Ö ¹ Ò Ò Ò Ì Ð ÞÙÖ Î Ö Ò ÙÒ ÙÒ Ë ÖÙÒ À Ò Ð ÚÓÖ ÐÐ Ñ Ñ Ø ËÓ ØÛ Ö ÙÒ Ñ Ð Ò ÁÒ ÐØ Ò Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ØÖ Òº

63 Ò Ò ÐÓ Ö ÆËÁ¹ ½¾ ¹ Ö Ø Đ Ø Ó ÙÑ ÒØ ĐÙÖ Áº ÔÔÐ Ø ÓÒ¹Ë ÖÚ Ö ¹ Á Ø Ò Ë ÖÚ Ö Ö Ù Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ù Ö Ë ÖÚ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÙ ÖÒ ÑÑغ ÖØ Ø ÓÒ ÙØ ÓÖ ØÝ ¹ ÖØ Þ ÖÙÒ Ò Ø ÒÞ À Ø Ð ¹ Á Ø Ò ÓÒØ Ò Ö Ò Û Ð Ñ Ç Ø Ù Ö Ò Ë ÐĐÙ Ð ÒØ Þ ÖØ Û Ö Òº À Û ÖØ ¹ Á Ø Ò Ï ÖØ Ø Ö ÄĐ Ò Ö ÙÖ Ò Ò Ð ÓÖ Ø ÑÙ À ¹ ÙÒ Ø ÓÒµ ĐÙÖ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ò ÙØ Ò Ö ÔÖÓ Ù¹ Þ Ö Ö Ò Ï ÖØ Ð Öغ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ ¹ Ø Ø Ù Ò Ó Ö Ñ Ö Ö Ò Ç Ø Ò ÞÙ ÑÑ Ò Ò Ø ÑÑØ Ù Ö ĐÙÐÐ Òº Å Ö ÙÔ ¹ Þ Ò Ø ÓÖÑ Ø ÖÙÒ ¹ Ó Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÔÖ Ò Ñ Ø Ö ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Ò Ì ÜØÚ Ö Ö ØÙÒ ÒØ Ø Ò Ò Ò º Å Ø ¹ À Û ÖØ ÈÖ Ú Ø ¹Ã Ý ¹ Ö ÔÖ Ú Ø Ë ÐĐÙ Ð Ò Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö Ýѹ Ñ ØÖ Ò Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Øº Á

64 ÈÙ Ð ¹Ã Ý ¹ Ö ĐÓ«ÒØÐ Ë ÐĐÙ Ð Ò Ë ÐĐÙ ÐÔ Ö Ýѹ Ñ ØÖ Ò Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò Øº Ê ¾ ½ ¹ Ò ÖØ ÀÌÌȹÈÖÓØÓ ÓÐÐ Ò Ö Î Ö ÓÒ ½º½º Ë Ö Ø¹Ã Ý ¹ Ö Ñ Ë ÐĐÙ Ð Ö ÝÑÑ ØÖ Ò Î Ö Ö Ò Ò¹ Û Ò ÙÒ Ò Øº Ë ÓÒ¹Ã Ý ¹ Á Ø Ò Ë Ö Ø¹Ã Ý Ö ĐÙÖ Ù Ö Ò Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ú Ö Ò ÙÒ ÞÙÖ Ë ÖÙÒ Ö Ø Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º ËÑ ÖØ Ö ¹ Ò ÈÐ Ø ÖØ Ñ Ø Ò Ñ Ð ØÖÓÒ Ò Ô Ö Ø Ò Ú Ö Ö Ø Ø ÙÒ Ô Öغ ËÉÄ ¹ Á Ø Ò ËÔÖ ÞÙÖ ØÖÙ ØÙÖ ÖØ Ò Ö ÚÓÒ Ø Ò Ò Òº Ì ¹ Ø º Ø Øص Ö Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ó ÙÑ ÒØ º Á ¹ ÍÑ ØÞÙÒ Ö Ö Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ Á¹ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ñ Ø ÅÄ ÅÄ» Á¹ÌÖ Ò Ð ØÓÖ ¹ ĐÍ Ö ØÞ Ö ĐÙÖ Á Ò ÅÄ ÙÒ ÙÑ ÖØ Ø Ø ÑÔ Ð ¹ Ò Ø Ò Ñ Ø Ó Ö Ò Ù Ø Ò ØÔÙÒ Ø Ö Ð ØÞØ Ò Đ Ò ÖÙÒ Ò Ö Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ö Øº ÖØ Þ ÖÙÒ Ò Ø ÒÞ ¹ Ò Ñ ÙÒ ÙÒ Î Ö ÚÓÒ ÖØ Ø Ò ÙÒ ÖØ Þ ÖÙÒ Ø ÐÐ Òº ÁÁ

65 Ä Ø Ö ØÙÖÚ ÖÞ Ò ÙØ Ð Ò ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø Ñ Ø ºÙÒ ¹ к» ÙØ Ñ ÒÒ»Û º ØÑ ØØÔ»»ÛÛÛº ÛºÙÒ ¹Ð ÒÞº º Ø»Ì Ò»Ä ØÙÖ»Ë Ñ»¾¼¼¼»Ä Ò Ö» Æ Ð Êº Ñ Ç Ø Ý Ó Ö Ñ ÖÝÝ Ò ÓÔ Ý Ý Ð Ò º Ð ØÖÓÒ ÓÑÑ Ö ¹ Ì Ò Ð Ù Ò Ò Ä Ð Á Ù º ÈÖ ÒØ À ÐÐ ÍÔÔ Ö Ë Ð Ê Ú Ö Æ ½ ØØÔ»»ÛÛÛº º»»¼½¹ Ò Ó¹ Ò ÓØ»¼ ¹ ÙÒ Ö Ø» ¹ ØÞ º Ô ØÙ¹ Ø ÒÛ Ü Ù ¼¼ ØØÔ»» º ºØÙ¹ ÖÐ Òº»»¼ ½»Ã Ô Ø Ð½º ØÑ Ö ÓÜ Ø Ð Ë Ò ØÙÖ Ò À Î ÖÐ ³Ø ½¼» ˺ ¾ ØØÔ»» Ö Ø ÙÖ º»Ò Û»¼ ¹¼¾¹¼ º ØÑ ØØÔ»»ÛÛÛºÜ ºÓÖ»Ô» Á Ì È Ô ÖºÔ ÍÛ Ë Ò Ò Ö Ö Ø ØÙÖ ÙÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÚÓÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ø Ò¹ Ò Ò ¹ Ù Ö ØÙÒ Ì͹ÅĐÙÒ Ò ÓÜÑÐ ÊÓ ÖØ Ø Ò ĐÍ Ö ØÞÙÒ Æ ÃÐ Ú Öµ ÅÄ ¹ ÙÖÞ ² ÙØ ½º Ù Ç³Ê ÐÐÝ ÃĐÓÐÒ ¾¼¼¼ Ò Ù ØØÔ»»ÛÛÛº Òº»» ØØÔ»»ÛÛÛº ÛÛºÙÒ ¹ ÖÐ ÖÙ º»Á λÁÒ Ó Ø Ò» ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑÑ ÖÞ Ò º» ÖÑ Ò» ÖÚ» Ø»ÔÖÓÞ º ØÑÐ

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

ÀÊÁÀ ÈÀËÁà ÊÁËÀ ÍÆÁÎÊËÁÌÌ ËÅÌÀÇÀËÀÍÄ ÏÍÈÈÊÌÄ ÎÖÐÒ ÒÐÝ ÚÓÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙÖ Ê ØÖÖÙÒ Ö ÐØÒ ÚÖ ÒÖ ËÒØØÐÚÖÖÒ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÐ ÔÖÐ ¾¼¼¼ ÏÍ ¼¼¼ ØÖØ ÖÒØ Ö ØÖØÓÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÓÑÐ ÒÙÐÖ ÑÒ¹ Ø Ö ÓÒÒ ÆÅʵ Ò

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

ÅĐÖÞ ½ Ï͹ÁË ¹ ÈÖĐÞ ÓÒ Ñ ÙÒ Ö ÎÓÖÛĐÖØ ¹ÊĐÙÛĐÖØ ¹ ÝÑÑØÖ ÛÖÖ ÉÙÖ ÑØ Ñ ÄÈÀÁ¹ØØÓÖ ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÚÓÒ ÃÐÙ º ÖÒ Ù ÅÓÒÑ ÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÇÃÌÇÊË Ê ÆÌÍÊÏÁËËÆËÀÌÆ Ö ÈÝ Ö Ö Ò ÍÒÚÖ ØĐع ÑØÓ ÙÐ ÏÙÔÔÖØÐ ¾ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÒÐØ

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache

Polizeigesetze. G10G-Ausführungsgesetze. Verfassungsschutzgesetze. Ländersache ÊÖØ Ñ ÊÑÒ ËÑÒÖ ÊØ ÔÖÓÐÑ ¹ÓÑÑÖ ÈÖÓº Öº ÀÒ ĐÙÖÒ Ö Ø ÌÍ ÖÐÒ ÏÒØÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ĐÙÖÛÙÒ ÒÛĐÖØ ÖÙÒÐÒ Ö ĐÍÖÛÙÒ Ò Ö Ê ÂÓ ÎÓ ÖÒ ÖØ ÊÔÐ ÄØÖØÞ ÞÑÖ ¾¼¼½ ÕÙ Ù ØÓØ Ô Ó Ù ØÓ ÏÓ ÛØ Ø ÛØÑÒ ÂÙÚÒÐ ËØÖÒ ÎÁ ÏÖ Ö ÐÐÙØÒÖ

Mehr

ÐØÖÓÓÔØ ØØÓÒ ÚÓÒ ÙÐØÖÙÖÞÒ ÐØÖÓÑÒØ Ò ÈÙÐ Ò ÒÛÒÙÒÒ ÌÀÞ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò Ö ØÓÑĐÒ ÙÒ ÐÙÒÒ ÚÓÒ ÌÀÞ¹ËØÖÐÙÒ ÔÖÓ ÐÒ ÁÆÍÍÊĹÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÈÝ Ö ÐÖعÄÙÛ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÖÙÖ º Ö º ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÒÒÛ Ö

Mehr

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1

η du i dx j 0, 01 Pa s < η < 1 Pa s V F = β V 0 p β 10 4 bar 1 ËØÖ ÑÙÒ Ñ Ò ÖÙÒ Ð Ò ¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÒÀÝ Ö ÙÐ Ø Ò ¾º½ ÒÀÝ Ö ÙÐ Ý Ø Ñ Ò Ò ØÞØ ÐÙ ÓÐÐ Ò Û Ø ÙØ Ð ÙØ Ñ Ö Ò Ñ ØÖ Ö ÒÒ Ò Ö Ò Ò Ò Ö ¹ ØÓ ÙÒ ÙÑÑ ÖÒ Ø Ò Ö Ò Ñ Ø ÐÐ ÙØ Ð ÒÃÓÖÖÓ ÓÒ ØÞ Ò ÙØ Ð Ù ÃÙÒ Ø¹ Ñ Ð Ø Ö Ò Ù Ò Ñ

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ÈÖÓÖÒ Ö ÅØÑØ ¹ ÁÒÓÖÑØ Ö ØÒÐÐ ¾ ÈÖÓÖÒ ÓÑÔÙØÖÖÔ ÈÖÓº Öº ØØ ÓÑ ÎÖ ÓÒ º¾ ÓÔÝÖØ» Ý ØØ ÓÑ ÐÐ ÊØ ÚÓÖÐØÒº ÈÖÓÖÒ» Ø Ò ÚÓÖÐÙ ËÖÔØÙÑ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÓÑÔÙØÖÖÔº Ö ÐÖ Ò Ò ÈÖÙÒÒ ÙÖÙÒ ÚÓÒ ÐÖÒ Ò Ñ ËÖÔØ ÒØ

Mehr

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene

Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen Oberrheinebene Berichte des Meteorologischen Institutes der Universität Freiburg Nr. 9 Jutta Rost Vergleichende Analyse der Energiebilanz zweier Untersuchungsflächen der Landnutzungen Grasland und Wald in der südlichen

Mehr

Fachberichte INFORMATIK

Fachberichte INFORMATIK AWPN 2 7. Workshop Algorithmen und Werkzeuge für Petrinetze Koblenz, 2.-3. Oktober 2 Stephan Philippi (Hrsg.) 7/2 Fachberichte INFORMATIK Universität Koblenz-Landau Institut für Informatik, Rheinau, D-5675

Mehr

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe

Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe Forschungsberichte aus dem Institut für Werkstofftechnik Metallische Werkstoffe der Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. B. Scholtes Band 5 Ulf Noster Zum Verformungsverhalten der Magnesiumbasislegierungen AZ31

Mehr

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt

1 Ziffer Eins 2 Ziffer Zwei 3 Ziffer Drei 4 Ziffer Vier 5 Ziffer Fünf 6 Ziffer Sechs 7 Ziffer Sieben 8 Ziffer Acht 9 Ziffer Neun : Doppelpunkt Leerschritt! Ausrufungszeichen " Gerade Anführungszeichen oben # Nummer-Zeichen $ Dollar-Zeichen % Prozent-Zeichen (vom Hundert) & Kaufmännisches Und (Ampersand) ' Apostroph (Auslassungszeichen) ( Linke

Mehr

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2

Core Management Framework. M-Bean 3. M-Bean 2 ÈÁà ÈÖÜ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ÚÖÖØÙÒ ÙÒ ÃÓÑÑÙÒØÓÒ» ËÙÖ ÎÖÐ ÞÑÖ ½ Ò ØÞ ÂÚ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ ÃØ ĐÙÖ ÜÐ ÝÒÑ ÅÒÑÒØ Ý ØÑ ÀÐÑÙØ Ê Ö ÅĐÙÒÒÖ ÆØÞÑÒÑÒØ ÌÑ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÁÒÓÖÑØ ÄÙÛßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÅĐÙÒÒ ÇØØÒÒ ØÖº ¹¼ ÅĐÙÒÒ ÌÐÓÒ ¹¹¾½¹¾½

Mehr

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung,

Challenge-Karten. Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, Challenge-Karten 1/112 2/112 Herausforderungen, Probleme, Start, Blockade, Sackgasse, unerfüllte Wünsche, Neuorientierung, ß¾¹»² «²¹ Bewertung der Problematik auf einer Skala von minus 100 bis plus 100-100

Mehr

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1

Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Seite 1 Abiturloesung.de - Abituraufgaben Abitur 2013 Mathematik GK Stochastik Aufgabe C1 Wissenschaftler der israelischen Ben-Gurion-Universität sind der Frage nachgegangen, ob die Attraktivität eines

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 0 0 E i n z a h l u n g s b o n u s c h a p t e r þÿ S ä t z e a b g e r e c h n e t. B e i v o r z e i t i g e m B e t - a t - h o m e. F i n d e t e i n & n b s p ;.

Mehr

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen):

Standardtastatur Deutsch, Schweiz Die Deutschschweizer-Tastatur hat fünf Tottasten (Tottaste, Zeichen Sonderzeichen): Standardtastatur Deutsch Schweiz Die DeutschschweizerTastatur hat fünf Tottasten (Tottaste Zeichen Sonderzeichen) 1 2 @ 3 # 4 ^ ` ~ 5 6 7 8 9 0 ' ^ ~ Q W E R T Z U I O < \ A S D F G H J K L Y X C V B N

Mehr

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420

Kurzanleitung. Modell ER-A410 ER-A420 Modell ER-A410 ER-A420 2011 Kassensysteme WEDEMANN GmbH, Oldenburg. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser ist Eigentum der Kassensysteme WEDEMANN GmbH Oldenburg und unterliegt somit dem Urheberrecht.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ P o s t e d b y S t e v e o n T h u 6 J u l 2 0 0 6 a t 2 2 : 0 3 b e n e a t h t h e s t a n d a r d D e b i a

Mehr

Umsetzungstabelle Sonderzeichen

Umsetzungstabelle Sonderzeichen Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Staatssekretariat für Migration SEM Direktionsbereich Asyl Sektion Lingua Umsetzungstabelle Sonderzeichen 26.06.2015 ICAO Nr. 1 Á Capital letter A SZ

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r þÿ M i t e i n e m b e t - a t - h o m e G u t s c h e i n 2 0 1 6 s p a r s t d u b a r e s G e l d. J e t z t 1

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r þÿ p r o g r e s s i v e n J a c k p o t s, t o l l e w ö c h e n t l i c h e u n d, e i n M i t d e m 5 0 % T r e u e b o n u s. F

Mehr

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE

MZI-BDE. Betriebsdaten-Erfassung (BDE) für Handwerks-, Kleinbetriebe und Mittelstand. Erfassungsmodul: MZI-BDE ! " # $ % &! '( ) * ( +, -. ( +0/ 1 2 3 2 4%576 8 9 : ; < = 8 > : 8? @ A B C B DEC FC C%C G Efassungsmodul: Fei paametisiebae Obefläche. Einfach anzuwenden. Schnell einsatzbeeit. Auch fü Femdspachen geeignet.

Mehr

TimeAs Betriebsdatenerfassung

TimeAs Betriebsdatenerfassung TimeAs Betriebsdatenerfassung Die Informations-Bedürfnisse der Zeit angepasst. In vielen Betrieben genügt nicht mehr bloss zu wissen, dass die Mitarbeiter anwesend sind, sondern man will informiert sein,

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r þÿ E r h a l t e n S i e d i r e k t I h r e n b e t - a t - h o m e B o n u s b e i W i n c o m p a r a t o r. b e

Mehr

STM und Atommanipulation

STM und Atommanipulation STM und Atommanipulation Fe Atome auf Kupferoberfläche ringförmig positioniert Vermessung mit Austrittsarbeitsdetektionsmode (constant surface height) Quelle: IBM Technische Universität Ilmenau Institut

Mehr

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design

Analyse. Systemdesign. Detailliertes Design ! "# $&% ' ( ) * +, -. / 0214365879:5 ; 79+?0 @ 9+ABDC 7E F C"GHC BJILK>MON>P1RQ KTSUC 3V79 W 0XM&N Y A:Z 7B[A \ C]B^9+BD02_4A-C B `ba ced6fhghikjmlnpo ikq rsjmnutvqxwzy{c f}tjk~rhf}q c ~ e Dyƒn c rsjk~rcef

Mehr

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62

CITY TRIP. Inhalt. Liverpool entdecken 61. Auf ins Vergnügen 7. Am Puls der Stadt 45. Erlebenswertes im Zentrum 62 v Hp + 119 T b x K G ub T LIVEOOL F b v pu L v F K T Lvp Hp + 121 K E G Gu H u up- N O H Ep b Tp L Vbp A,, Tpp u A57 If N, K EXTATI Lu uf u uf Lvp fü Gup u E b -- Lvp f I f A57 F L u L Gü F Au K p v f

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r þÿ D e r B e t - a t - H o m e P o k e r B o n u s w i r d a l s 1 0 0 % i g e M a t c h p r ä m i e b i s z u 1. 5 0 0 v o n. 9 O

Mehr

1 Induktiver Aufbau von Graphen

1 Induktiver Aufbau von Graphen Ï˾¼½¼»½½ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ĐÙÖ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ô Ò Ð ÓØ Ä ºÅĐÓÐÐ Ö ºÅĐÓÐÐ Ö»ËºÌ ÑÔ ß ß FuGoe Ù Ó¼ Ö Ô Ò Å ÖØ Ò ÖÛ µ Ä ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ð ÓØ ÞÙÖ Ò ÐÙÒ Ö ÐÐ Ñ Ò Ö Î Ö Ö Ò ØÞ FuGoe ÙØÓÑ Ø Ò Ö ÑÑ ß¾ß ºÅĐÓÐÐ

Mehr

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge

Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII. Unfallversicherung und Altersvorsorge Informationsveranstaltung beim Landschaftsverband Rheinland in Köln am 07.11.2006 zum 39 (4) SGB VIII Unfallversicherung und Altersvorsorge Ausgearbeitet in Zusammenarbeit mit Ursula Hugot (LVR) und vorgestellt

Mehr

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003

Der schiefe Wurf. Walter Fendt. 10. April 2003 Der schiefe Wurf Walter Fendt 10. April 2003 geworfen, und zwar unter dem Winkel gegenüber der Waag- Ein Körper der Masse wird in der Höhe über dem Boden mit der Anfangsgeschwindigkeit rechten. Die Bewegung

Mehr

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:...

Musterloesung. Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... 2. Klausur Grundlagen der Elektrotechnik I-A 22. Februar 2005 Name:... Vorname:... Matr.-Nr.:... Bearbeitungszeit: 35 Minuten Trennen Sie den Aufgabensatz nicht auf. Benutzen Sie für die Lösung der Aufgaben

Mehr

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph«

FONTSCHMIEDE. Font: New Telegraph. Designer-Fonts for Print and Web. Fontschmiede.de: Schriftmuster»New Telegraph« FONTSCHMIEDE Designer-Fonts for Print and Web Font: New Telegraph 1 New Telegraph Regular Font-Design: 2007 Frank Baranowski 24 Punkt @1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 20 Punkt 16 Punkt 14 Punkt 10

Mehr

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn)

Benutzerauthentikation (im weitesten Sinn) ! " # $ " % & ' ( & ) " * +,! * " $ - # $. / 0 1 % 2 " * % 3 4 5 6 7 8 9 : 6 5 4 ; < = >? @ A BCD EF GD F H I GE J CBK A D L M D K F G N N > O P F? @ D CQ R M CS F GS BM A E F GD OH N T U U T V W X Y W

Mehr

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc

Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016. Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Ortsgemeinde Düngenheim HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2016 Vorbericht mit Wappen Düngenheim 2016.doc Inhaltsverzeichnis: I. Haushaltssatzung 1 II. Vorbericht 5 III. Übersicht über die Teilhaushalte (

Mehr

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive

Paranoide Persönlichkeits. nlichkeits- IV-Kriterien. Schemata I. Beziehungsmotive DSM-IV IV-Kriterien Die Person Institut für Psychologische Psychotherapie Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut Leitung: Prof. Dr. Rainer Sachse www.ipp-bochum.de $%& '('!!)%&"!"# * ('+, (')'-!."/!0

Mehr

Bitsysteme als Dritte Dimension

Bitsysteme als Dritte Dimension 1 Bitsysteme als Dritte Dimension (Ernst Erich Schnoor) 1 CypherMatrix Verfahren 2 2 Systematisierung der Bitfolgen 3 2.1 Bitsystem zur Basis 1 5 2.2 Bitsystem zur Basis 2 7 2.3 Bitsystem zur Basis 3 9

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e B e d e u t u n g c h a p t e r þÿ 2 2. 0 9. 2 0 1 1, B ö r s e n w e l t P r e s s e s c h a u : B e t - a t - h o m e. c o m, D e u t s c h e B a n k, W e s t a g. n

Mehr

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de

homepage www.le1bner.de pel@mutym.de Þ Ð ÜÝ ¾¼½ Ò ½ pel@mutym.de homepage www.le1bner.de Die Vokabelsammlung entsteht zu rein privaten Zwecken aus den jeweils aktuellen Büchern und Ulpan-Kursen, die ich belegt habe bzw. hatte. Soweit mir

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e G u t s c h e i n c o d e 1 2 s t e l l i g c h a p t e r þÿ f a i r r a n d o m i z e d a l g o r i t h m b e h i n d t h e R o u l e t t e G a m e O n l i n e. C h e

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express

Anleitung zur Einrichtung eines POP 3E-Mail-Postfaches als Schiedsperson oder Friedensrichter mit Microsoft Outlook Express IT Beauftragter des BDS Bundesvorstands Neuruppin, 10.08.2005 Schiedsmann Andreas Roß Haselnußweg 15, 16816 Neuruppin Tel.: 03391-650981, Fax.: 03391-512214 E-Mail: ross@schiedsmann.de Einführung des BDS

Mehr

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur Sozialversicherung nach 28b Absatz 2 SGB IV GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de

MkiB GmbH Klutstraße 6, 12587 Berlin, Tel.: 030/6408810, Fax: 030 / 64088118, internet: http://www.mkib.de, Email: mkib@mkib.de 1. Angaben zur Person Antragsteller / in Mitantragsteller/in (z.b. Ehepartner/in) Titel, Name, Vorname: 2 3 4 4 5 6 7 8 9 : 6 6 5 6 7 8 Anschrift (Adresse, PLZ, Ort): Arbeitgeber (Firma, Sitz): ausgeübter

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom.

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom. . ü ü ü ü ü ü,, Ü ü,,, ä. ö,, ( 000, ). () - ä. ü,., ä ü, ü. ü ä. ö,,. ä. : @. ) ) -. >.. ) ü ä. ü. _ 0 _ (-) Ω ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * 5%... ä. ä ü ( ). Ω = Ω 0 4 5 6 0 4 5 6,,,, ü ö é ü.

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C r i c k e t L i v e - T V c h a p t e r þÿ B u n d e s l i g a, b e t a t h o m e G u t s c h e i n V o u c h e r C o d e e r h a l t e n. g r a t i s W e t t e n. a

Mehr

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing

Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Urheber- und wettbewerbsrechtliche Probleme von Linking und Framing Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern

Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Datentausch zwischen den deutschen Bildungsservern Der Datenaustausch im XML Format voraussichtlich im Frühjahr 2016 durch das direkte Bearbeiten einer zentralen Datenbank ersetzt. Momentan können folgende

Mehr

Ê Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÓÒÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ¹ Ø ÐÙÒ ÁÁÁ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ú ÊÙÐ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÌÓÓÐ Ö ÀÁÅ Ê ËØ Ò Ë Ù ÖØ ¾¾º ÂÙÐ ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº Ê Ò Ö Å ÒØ Ý Ò ÙÒ Ò Ö ËØ ÐÐ Ñ Ø Ò Ò Å Ò Ò Ò Ò Å Ò

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e l e i c h t v e r d i e n t e s G e l d c h a p t e r þÿ B e t - a t - H o m e j e s t f i r m z n a n o d l a t n a r y n k u z a kb a d ó w b u k m a c h e r s k i c

Mehr

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany

The flexibilization of labor markets between globalization and the global. economic crisis: Comparing Japan and Germany The flexibilization of labor markets between globalization and the global economic crisis: Comparing Japan and Germany A Joint Work shop of Bremen University of Applied Science and Aichi Unversity, Toyohashi,

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e R o l l A n f o r d e r u n g c h a p t e r þÿ D o w n l o a d t h e A n d r o i d A p p f r o m P a d d y P o w e r! S i g n u p f o r y o u r P a d d y P o w e r. 1 0.

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e O n l i n e - L i v e - S t r e a m i n g c h a p t e r þÿ h a t a u c h v e r s c h i e d e n e G e s e l l s c h a f t s w e t t e n i m P r o g r a m m, d a z u B e

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e 2 / 3 c h a p t e r þÿ. B u y E N E R G Y S T A R c e r t i f i e d t a b l e l a m p s a n d l i g h t f i x t u r e s, a n d r e p l a c e & n b s p ;. D e n b e t -

Mehr

Ê Ö ÒØ Ò ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Å Ö Ö Ø Ã ÒÒ Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÙØ Ò ÙÒ ÒØÛ Ö Ò Ø ÐÙÒ Ì Ò Ö Ù Ù ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ô Ö Ò Ù Ò ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù Î Ò Ö Å Ò

Ê Ö ÒØ Ò ÃÓÖÖ Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Å Ö Ö Ø Ã ÒÒ Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÙØ Ò ÙÒ ÒØÛ Ö Ò Ø ÐÙÒ Ì Ò Ö Ù Ù ÙÒ Ê ÓÙÖ Ò Ô Ö Ò Ù Ò ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù Î Ò Ö Å Ò Î Ð ÖÙÒ ÒÒÓÚ Ø Ú Ò Ä ØÙÒ Ý Ø Ñ Ò Ö ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÐÐ ÎÓÒ Ñ Ö Ö Ø ØÙÖ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À ÒÒÓÚ Ö ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Öº ÁÒ º Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ Ôк¹È Ý º ÍÛ ÖÓÑ ÒÒ ÓÖ Ò Ñ ½ º ÔÖ Ð ½ ¼ Ò Ä ÓÛ ÃÖ

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e n i c h t e i n l o g g e n c h a p t e r þÿ v e r l a n g t. A u s z a h l u n g b e a n t r a g t u n d p l ö t z l i c h w e r d e n D o k u m e n t e v e r l a n g

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ÙÒ Ð Ø ÐÐÙÒ ½ ¾ ÈÓÖĐÓ Å Ø Ö Ð Ò ¾º½ ÃÐ Þ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËØÖÙ ØÙÖÔ Ö ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú Ö Ø Ö ÖÙÒ Ñ ÖÓÔÓÖĐÓ Ö Å Ø Ö Ð Ò Ñ ØØ Ð ÆÅʹŠÖÓ ÓÔ Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ Ñ Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Á ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø

Mehr

4. Übung: Messen quasistatischer Drücke in verschiedenen Messbereichen

4. Übung: Messen quasistatischer Drücke in verschiedenen Messbereichen Hinweise zum Prktikum Messen Nichtelektrischer Größen Stnd: 08.03.13 / Prof. Plme Nchfolgend sind wesentliche Rhmendten, Geräte-/ und Berechnungsverfhren der Übungen zusmmengefsst mit Hinweisen zur der

Mehr