_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê"

Transkript

1 Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld sofort Im Hause Karstadt Braunschweig plkkq^di=nvk=cb_or^o=omno tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=t=ˇ=qvk=g^eod^kd káéçéêä~öé áå=tωêòäìêö k~åü=çéã=mçâ~äëáéö=~ã=jáííj ïçåü= ãìëëíéå= ÇáÉ= mü~åíçãëj _~ëâéíä~ääéê=öéëíéêå=éáåé=çéìíj äáåüé=m~åâìåö=éáåëíéåâéåk=jéüê òì= ÇÉã= mü~åíçãëj^ìñjìåçj^ä áã=péçêík cçíçw=cêωüïáêíü oéáòíüéã~ ^ëëéji~ìöé táêç=äéá=båâéêí=c=wáéöäéê=^ëj ëéji~ìöé= ÄÉÜ~åÇÉäí= ççéê åáåüí\= t~ë= ÇÉê= sçêëí~åçëj îçêëáíòéåçé= ÇÉê= cáêã~i aêk=^åçêé~ë= båâéêíi= Ç~òì ë~öíi=äéëéå=páé=~ìñ=péáíé=nok _êéãéå=ëáéöí áã=kçêççéêäó ^ã= OOK=péáÉäí~Ö= ÇÉê= cì Ä~ääJ _ìåçéëäáö~= Ü~í= téêçéê= _êéãéå ÖÉëíÉêå= ÇÉå= eps= ÖÉëÅÜä~ÖÉåI ï ÜêÉåÇ= _~óéêå= jωååüéå= åìê MWM= ÄÉáã= p`= cêéáäìêö= ëéáéäíék jéüê=ç~òì=áã=péçêík= cçíçw=ç~éç Sebra Automobile Voets Autozentrum gmbh wolfenbütteler Str Braunschweig Tel.: BS/ sebra-bs.de»seat Service«Das hat ihr SEAT verdient: unser Batterie- und Kältecheck. Für. wir lassen Sie nicht erfrieren SEAT in BrAunSchwEig: SEBrA å_jelqifkb råëéêé= wìëíéääjeçíäáåé= ÑΩê wìëíéääéêäéïéêäìåöéå= ìåç wìëíéääêéâä~ã~íáçåéå= áëí ãçåí~öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U=Äáë= NU=rÜê= ìåç= ëçååí~öë îçå= NM=Äáë= NP=rÜê= ìåíéê MRPNLT=MN=TO=TT= ÉêêÉáÅÜJ Ä~êK h~êåéî~äáëíéå=ëáåç=ñωê=çéå=rãòìö=öéêωëíéí céáéêå= â ååéå= ëáéi= ÇáÉ= _ê~ìåj ëåüïéáöéêk= déëíéêå= ^ÄÉåÇ= ÄÉá ÇÉê= ëíáããìåöëîçääéå= mêìåâëáíj òìåö= ÇÉê= h~êåéî~äjséêéáåáj ÖìåÖ= ÇÉê= oüéáåä åçéê= EìåëÉê cçíçf= ãáí= ~åëåüäáé ÉåÇÉê= mêáåj òéåé~êíó=áå=çéê=pí~çíü~ääé=eï~ê ÄÉá= oéç~âíáçåëëåüäìëë= åçåü= áå îçääéã= d~åöéf= Ó= ÜÉìíÉ= ÄÉáã påáéååé pä~ã=u łpåüççìîéä K= báå= å~üíäçëéê ÄÉêÖ~åÖ=òìã=Öê íéå=h~êåéj î~äëìãòìö= áå= káéçéêë~åüëéåk ^Ä= jáíí~ö= áëí= ÇáÉ= fååéåëí~çí îçääëí åçáö= ÉáåÖÉåçããÉå= îçå ÇÉå= géåâéåk= bêï~êíéí= ïéêçéå Äáë= òì= ORM=MMM=wìëÅÜ~ìÉêI= ~ìñ ÇáÉ= NR=qçååÉå= _çäåüéåi RM=MMM=hÉâëÉI= NR=MMM=q~ÑÉäå táéçéê báåäêωåüé påüçâçä~çé= ìåç= îáéäéë= ãéüê åáéçéêêéöåéåk= ST=jçíáîï~ÖÉå êçääéå= ΩÄÉê= ëéåüë= háäçãéíéê ÇìêÅÜ=ÇáÉ=pí~ÇíK=råëÉê=pÉêîáÅÉJ ÜÉÑí=òìã=h~êåÉî~ä=EäáÉÖí=ÜÉìíÉ ÇÉê=å_=ÄÉáF=áåÑçêãáÉêí=ΩÄÉê=~äJ äéë= táëëéåëïéêíé= òìã= rãòìö ìåç=òìã=h~êåéî~äk ãàlcçíçw=eωäåéê _êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=^å=_êìí~äáj í í=áëí=çáéëéê=c~ää=â~ìã=òì ΩÄÉêÄáÉíÉåK=báåÉ=RPJà ÜêáÖÉ cê~ì=ïìêçé=~ã=cêéáí~öj ~ÄÉåÇ=~ìÑ=ÇÉã=tÉÖI=ÇÉê ~ã=mêéëëéü~ìë=îçêäéáñωüêíi léñéê=éáåéë=o~ìäωäéêñ~ääëk ^ìñ= ÇÉã= séêäáåçìåöëïéö= òïáj ëåüéå= jáííéäïéö= ìåç= e~ãäìêöéê píê~ É=ëÅÜäìÖ=ÇÉê=q íéê=âìêò=å~åü NU=rÜê=ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉêáåI=ÇáÉ tçäñéåäωííéäle~ååçîéê= EÉéÇFK aéê= Éî~åÖÉäáëÅÜÉ= i~åçéëäáëåüçñ téäéê=ü~í=çéå=oωåâíêáíí=îçå=_ìåj ÇÉëéê ëáçéåí= `Üêáëíá~å= tìäññ= ~äë âçåëéèìéåíéå= påüêáíí= ÖÉïΩêÇáÖíK báåé= ÖÉÖÉåíÉáäáÖÉ= oé~âíáçå= Ü ííé Ç~ë= ^ãí= ~åöéëáåüíë= ÇÉê= ëí~~íë~åj ï~äíëåü~ñíäáåüéå=bêãáííäìåöéå=öéj ÖÉå= áüå= å~åüü~äíáö= ÄÉëÅÜ ÇáÖíI ë~öíé=téäéê=~ã=cêéáí~ök=tìäññ=öéj îçå= ÇÉê= ^êäéáí= â~ãi= îçå= ÜáåíÉå ãáí=éáåéã=ëåü~êñâ~åíáöéå=déöéåj ëí~åç= ~ìñ= ÇÉå= hçéñi= Ç~ëë= ëáé= ÄÉJ ïìëëíäçë= ìåç= ãáí= ëåüïéêëíéå påü ÇÉäîÉêäÉíòìåÖÉå= äáéöéåääáéäk rã= NUKNN= rüê= Ñ~åÇ= Éáå= OVJg ÜêáJ ÖÉê= ÇáÉ= cê~ì= äéääçë= îçê= ìåç= ~ä~êj ãáéêíé= ÇÉå= oéííìåöëåçíçáéåëík k~åü=ëçñçêíáöéê=oé~åáã~íáçå=ìåç ÉáåÉê= ãéüêëíωåçáöéå= kçíçééê~íáj çå= áã= hê~åâéåü~ìë= ï~ê= áüê= wìj ëí~åç=öéëíéêå=^äéåç=áããéê=åçåü âêáíáëåük= aáé= mçäáòéá= ÉêãáííÉäí= ïéj ÖÉå= îéêëìåüíéå= o~ìäãçêçéëk= bë ÑÉÜäí= Äáëä~åÖ= àéçé= péìê= òì= ÇÉã q íéêk =téáíéê=~ìñ=péáíé=pk oωåâíêáíí=âçëéèìéåí i~åçéëäáëåüçñ=téäéê=òìã=oωåâíêáíí=tìäññë ÄΩÜêÉ= íêçíò= ~ääéê= sçêïωêñé= oéëj ééâík=däéáåüòéáíáö=ëéá=áüã=ñωê=ëéáå _ÉãΩÜÉå=òì=Ç~åâÉåI=ÇáÉ=fåíÉÖê~J íáçå= îçå= jéåëåüéå= ~åçéêéê= eéêj âìåñíi= hìäíìê= ìåç= oéäáöáçå= áå aéìíëåüä~åç= òì= Ñ êçéêåi= Éêâä êíé ÇÉê= i~åçéëäáëåüçñk= aáéëéë= ^åäáéj ÖÉå=áå=ÇÉê=_êÉáíÉ=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí ÑçêíòìëÉíòÉåI=ÄäÉáÄÉ=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ ^ìñö~äé=ñωê=çáé=wìâìåñík qéìêéë=pçååí~öëäê íåüéå _ê~ìåëåüïéáöéê=_ ÅâÉê=ëÅÜÉáíÉêíÉ=îçê=^ãíëÖÉêáÅÜíW=PMM=bìêç=_ì ÖÉäÇ ilqql içííçw=pi=npi=ori=oti=qmi=qt wìë~íòò~üäw=os pìééêò~üäw=r péáéä=ttw=q=q=p=q=t=s=s pìééê=sw=q=v=r=q=r=p EçÜåÉ=dÉï ÜêF _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aéê= påáéååé pä~ã= ÖÉÜí= áå= ÇáÉ= òéüåíé= oìåçé> ^ã= cêéáí~ö= EOQK= céäêì~êf= â ãéj ÑÉå= îáéê= k~åüïìåüëïáëëéåëåü~ñíj äéê= ãáí= áüêéå= hìêòîçêíê ÖÉå= ~Ä OM=rÜê= áå= ÇÉê= ^ìä~= ÇÉë= e~ìëéë ÇÉê= táëëéåëåü~ñí= ìã= ÇáÉ= dìåëí ÇÉë=mìÄäáâìãë=ìåÇ=ìã=ÇáÉ=páÉÖÉëJ íêçéü É=ła~ë=dçäÇÉåÉ=eáêå K ^åçêé~ë= háíòáåöi= déïáååéê= ÇÉë äéíòíéå= pä~ãëi= îéêíéáçáöí= ëéáåéå qáíéä=~åü~åç=éáåéê=c~ääëíìçáé=ωäéê ÉáåÉ= `ê~åâö~åö= ~ìë= `ÜáÅ~Öç= ìåç Ñê~Öí= ëáåüi= ï~êìã= ëç=îáéäé= `ê~åâj ÇÉ~äÉê= ÉáÖÉåíäáÅÜ= åçåü= ÄÉá= áüêéå jωííéêå=ïçüåéåk _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=wìã=ïáéçéêj ÜçäíÉå= j~äé= áååéêü~ää= îçå= òïéá q~öéå= ÜÉÄÉäíÉå= báåäêéåüéê= ÇáÉ qéêê~ëëéåíωê= ÉáåÉë= báåñ~ãáäáéåj Ü~ìëÉë= ÖÉï~äíë~ã= ~ìñ= ìåç= åìíòj íéå=çáé=^äïéëéåüéáí=çéê=báöéåíωj ãéêi= ìã= _ÉìíÉ= òì= ã~åüéåk= fã j~áëâ~ãé= áå= e~êñäωííéä= ÇìêÅÜJ ïωüäíéå=báåäêéåüéê=~ã=îéêö~åöéj åéå= açååéêëí~ö= Ç~ë= Ö~åòÉ= e~ìë ìåç= ÉåíïÉåÇÉíÉå= påüãìåâi= _~êj ÖÉäÇ=ìåÇ=dÉëÅÜÉåâÖìíëÅÜÉáåÉK=báJ åéå=q~ö=òìîçê=ïìêçé=áå=_êçáíòéã ÉÄÉåÑ~ääë= ÇáÉ= qéêê~ëëéåíωê= ãáí Äê~ÅÜá~äÉê= déï~äí= ~ìñöéüéäéäí ìåç=påüãìåâ=öéëíçüäéåk sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök= a~ë= pçååí~öëj Äê íåüéå= ÇΩêÑíÉ= dêç Ä ÅâÉê= räj êáåü= wáéä~êí= áã= e~äë= ëíéåâéåääéáj ÄÉåK=k~ÅÜ=ÉáåÉã=rêíÉáä=ÇÉë=^ãíëJ ÖÉêáÅÜíë= _ê~ìåëåüïéáö= ~ã= îéêj Ö~åÖÉåÉå=cêÉáí~Ö=ãìëë=Éê=PMM=bìJ êç=_ì ÖÉäÇ=ò~ÜäÉåI=ïÉáä=Éê=~ã pçååí~ö=~ì ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=Éêä~ìÄíÉå ÑÑåìåÖëòÉáíÉå=_ê íåüéå= ìåç= Éáå Ü~äÄÉë= _êçí= îéêâ~ìñí= Ü~íK= ła~ë ÉåíëéêáÅÜí= ÇÉã= ìêëéêωåöäáåüéå _ì ÖÉäÇÄÉëÅÜÉáÇ= ÇÉê= pí~çí _ê~ìåëåüïéáö I= ë~öíé= ^ãíëöéj êáåüíëëéêéåüéê= déêåçí= _ÉêÖã~ååK déöéå= ÇáÉëÉå= _ÉëÅÜÉáÇ= Ü~ííÉ= ÇÉê _ ÅâÉê= táçéêëéêìåü= ÉáåÖÉäÉÖíK wáéä~êí=ü~äé=áå=çêéá=c ääéå=öéöéå Ç~ë= åáéçéêë ÅÜëáëÅÜÉ= i~çéå ÑÑJ åìåöëöéëéíò= îéêëíç ÉåI= ëç= Ç~ë déêáåüík= a~ë= déëéíò= Éêä~ìÄí= ÇÉå séêâ~ìñ=~å=pçååj=ìåç=céáéêí~öéå åìê= ÑΩê= ÇêÉá= píìåçéåi= ~ìëöéåçãj ãéå=iéäéåëãáííéäi=çáé=ëçñçêí=îéêj òéüêí=ïéêçéåk=aéê=_ ÅâÉê=Ü~ÄÉ=áå ÉáåÉã= c~ää= Éáå= áå= påüéáäéå= ÖÉJ ëåüåáííéåéë= Ü~äÄÉë= _êçí= îéêâ~ìñí ìåç= ÉáåÉ= qωíé= Ç~òì= ÖÉäÉÖíK= łkáéj ã~åç=îéêòéüêí=éáå=ü~ääéë=_êçí=ëçj Ñçêí I= ëç= ÇÉê= déêáåüíëëéêéåüéêk= få ÉáåÉã= ~åçéêéå= c~ää= ëéáéå= ÇáÉ _ê íåüéå= ãáí= _ìííéê= ÄÉëíêáÅÜÉå ìåç= ~ìåü= å~åü=nn= rüê=~ã= pçååj í~ö= òìã= jáíåéüãéå= îéêâ~ìñí ïçêçéåk aéê= i~åçéëîéêä~åç= ÇÉê= fåj åìåöëä ÅâÉê= ÑçêÇÉêíI= Ç~ëë= _~ÅâJ ï~êéå=~ìåü=ëçååí~öë=ñωê=ãáåçéëj íéåë= ÑΩåÑ= píìåçéå= îéêâ~ìñí= ïéêj ÇÉå=ÇΩêÑÉåK=få=eÉëëÉå=ìåÇ=kçêÇJ êüéáåjtéëíñ~äéå= ëéá= Ç~ë= Éêä~ìÄíK aáé= i~çéå ÑÑåìåÖëòÉáíÉå= êéöéäå ÇáÉ=_ìåÇÉëä åçéê=ëéáí=çéê=c ÇÉê~J äáëãìëêéñçêã=áåçáîáçìéääk aéê=_ ÅâÉê=â~åå=ÖÉÖÉå=Ç~ë=rêJ íéáä=oéåüíëäéëåüïéêçé=éáåäéöéåk

2 O ilh^ibp pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää NNO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíäáåüéê _ÉêÉáíëÅÜ~ÑíëÇáÉåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni jçki=aáki=açk=nv=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ= NV= J= OP= rüêfi ják=ìåç=cêk=nr=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=NR=J=OP=rÜêFI tçåüéåéåçé ìåç=céáéêí~öé=v=äáë=t=rüê EpéêÉÅÜëíìåÇÉ=V=J=OP=rÜêF ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RNNLST=UP=PR=NO ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí T=MM=VV=PP Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF dóå âçäçöéå NVKOKOMNO ENM=Äáë=NV=rÜêF cû=jωääéêjgçåü RR=NT=NO Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF ekljûêòíé ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=aáííã~åå NVKOKOMNO S=NO=UP=NM háåçéê êòíé kçíñ~ääëéêéåüëíìåçé U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM=rÜê Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF pçååí~ö NVKOKOMNO aêk=sçêåïéö Q=NT=TO eéáäéê~âíáâéê NVKOKOMNO NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé NVKOKOMNO aêk=qüçäéå U=OM=UP EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF w~üå êòíé ENM=Äáë=NO=rÜêF wû=j~êüéåâé w^=påüï~åç `ÜáêìêÖÉå ENM=Äáë=NU=rÜêF jsw=sçäâã~êççé wáéöéäâ~ãé=sp NVKOKOMNO PT=PO=RR Q=MR=VR NVKOKOMNO O=PV=RV=RV ^éçíüéâéå aéê= ^éçíüéâéåçáéåëí= ÄÉÖáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk pçååí~öi=nvkokomno ^éçíüéå~ eìíñáäíéêå=s qéäéñçå N=TN=PN káäéäìåöéåj^éçíüéâé káäéäìåöéåéä~íò=v qéäéñçå PO=PN=RN _ÉêΩÜêÉåÇ= ëåü åéê= déë~åöi= ééêñéâí= ÄÉÖäÉáíÉíW= püéêééå= ^Ç~ã EdÉë~åÖF=ìåÇ=p~ëÅÜ~=jÉóÉê=îçå=ÇÉê=jìëáâëÅÜìäÉ=cáí=áå=jìëáÅ d~ëíöéäéêáå=bêáâ~=_çêéâ=eêéåüíëf=ãáí=méíê~=cáëåüéê=îçã=e~ãäìêj ÖÉê=eçëéáò=iÉìÅÜíÑÉìÉêK= cçíçë=eofw=qüçã~ë=^ããéêéçüä łc~ëí=àéçéå=tìåëåü=éêñωääéå _ê~ìåëåüïéáöéê=eçëéáò=ïáêç=ñωåñ=g~üêé=~äí=ó=bêáâ~=_çêéâ=ä Çí=òìã=łbãéÑ~åÖ=ÑΩê=a~ãÉå sçå=fåöéäçêö=läájmêéì _ê~ìåëåüïéáök=báåé=âωüåé fçééi=éáå=~ãäáíáçåáéêíéë mêçàéâí=ó=éáå=öêç Éê=bêÑçäÖW a~ë=eçëéáò=ñéáéêí=áã=j êò ÑΩåÑà ÜêáÖÉë=_ÉëíÉÜÉåK=fåáJ íá~íçêáå=bêáâ~=_çêéâ=ëéê~åü ÄÉá=áÜêÉã=łbãéÑ~åÖ=ÑΩê=a~J ãéå =ΩÄÉê=łä~åÖÉå=^íÉã ìåç=^ìëç~ìéê K łpåüãéêòéå= åéüãéåi= iáåçéêìåö îéêëåü~ññéåi=äéöäéáíéå=ìåç=ñ~ëí=àéj ÇÉå= tìåëåü= ÉêÑΩääÉåI= Ç~ë= áëí= ÉëI ï~ë= ïáê= áå= ÇáÉëÉã= e~ìë= ã ÖäáÅÜ ã~åüéå I=ë~ÖíÉ=bêáâ~=_çêÉâ=òìê _ÉÖêΩ ìåök=páé=ääáåâíé=òìêωåâ=~ìñ Ç~ë=g~Üê=OMMRI=~ìÑ=ÇáÉ=dêΩåÇìåÖ ÇÉê= eçëéáòëíáñíìåöi= ~ìñ= ÇÉå= ãáíj ìåíéê= ãωüë~ãéå= téöi= Äáë ëåüäáé äáåü=áã=j êò=ommt=ç~ë=ëí~j íáçå êé= eçëéáò= Éê ÑÑåÉí= ïéêçéå âçååíék łorm= jéåëåüéå= ï~êéå= ÄÉá= ìåë áã= îéêö~åöéåéå= g~üê= d ëíéi= ÇáÉ ãéáëíéå=îçå=áüåéå=ëáåç=~ìåü=üáéê ÖÉëíçêÄÉåK= rãëçêöí= îçå= ÉáåÉã qé~ã= îçå= OO=Ü~ìéí~ãíäáÅÜÉå jáí~êäéáíéêå= ìåç= êìåç= OM=ÑÉëíÉå büêéå~ãíäáåüéå I=ë~ÖíÉ=eçëéáòÖÉJ ëåü ÑíëÑΩÜêÉê=jáÅÜ~Éä=håçÄÉäK méíê~= cáëåüä~åüi= déëåü ÑíëÑΩÜJ êéêáå= áã= e~ãäìêöéê= eçëéáò iéìåüíñéìéêi= äçäíé= Ö~åò= ÄÉëçåJ ÇÉêë=ÇáÉ=ÑêÉìåÇäáÅÜÉ=ìåÇ=Ñ~ãáäá êé ^íãçëéü êé= áå= ÇÉã= NOJwáããÉêJ e~ìë=~å=çéê=_êçáíòéãéê=píê~ ÉK ^äë= àìåöé= fåíéåëáîëåüïéëíéê ï~ê= méíê~= cáëåüä~åü= ãáí= ÇÉã píéêäéå= áå= häáåáâéå= âçåñêçåíáéêík łfåü=äáå=~å=ãéáåé=dêéåòéå=öéëíçj Éå I=ÄäáÅâíÉ=ëáÉ=òìêΩÅâI=łáÅÜ=ïçääJ íé=ç~ë=ëç=åáåüí=ãéüêk få=çéê=eçëéáòáçéé=ñ~åç=ëáé=éáåé ^åíïçêí=~ìñ=áüêé=cê~öéåi=ë~ããéäj íé= ìåíéêëíωíòéåçé= jéåëåüéå= ìã ëáåü= Ó= ìåç= îáéä= déäçk= NVVU ëåüäáé äáåü= ÖêΩåÇÉíÉ= ëáé= Ç~ë= eçëj éáò=iéìåüíñéìéê=áå=e~ãäìêök=ła~j ã~äë=ö~ä=éë=äìåçéëïéáí=åìê=òï äñ ëçäåüéê=báåêáåüíìåöéå I=ë~ÖíÉ=ëáÉI łüéìíé=ëáåç=éë=ntsk cáëåüä~åü= äçäíé= ÇáÉ= jéåëåüéå áå= _ê~ìåëåüïéáöi= łëáé= ëééåçéåi ïéáä= ëáé= ÇáÉ= fçéé= îéêëí~åçéå= Ü~J ÄÉå I= ë~öíé=ëáék=i~ìí=déëéíò=ãωëj ëéå= eçëéáòé= òéüå= mêçòéåí= áüêéê hçëíéå=ëéääëí=~ìñäêáåöéåk=cωê=ç~ë e~ìë= ~å= ÇÉê= _êçáíòéãéê= píê~ É ëáåç= Ç~ë= êìåç= NOM=MMM=bìêç= áã g~üêk=łråç=ç~=ìåëéêé=e ìëéê=âéáj åé= j ÖäáÅÜâÉáíÉå= Ü~ÄÉåI= áêöéåçj ïáé=òìë íòäáåüé=báåå~üãéå=òì=éêj ïáêíëåü~ñíéåi= ÄäÉáÄÉå= åìê= ÇáÉ pééåçéê I=ë~ÖíÉ=cáëÅÜÄ~ÅÜK ^ìåü=bêáâ~=_çêéâ=~éééääáéêíé=~å éçíéåòáéääé=åéìé=pééåçéêi=ç~åâíé ~ìåü= ÑΩê= ÄÉêÉáíë= ÖÉäÉáëíÉíÉ= Ñáå~åJ òáéääé= råíéêëíωíòìåök= łtáê= âçååj íéå=ãáí=çéã=déäç=ìåíéê=~åçéêéã ÉáåÉ= méêöçä~= ãáí= ÉáåÉã= dä~ëç~åü Ä~ìÉå I=ÄÉêáÅÜíÉíÉ=ëáÉI=łÖÉê~ÇÉ=áã îéêö~åöéåéå= ÉÜÉê= îéêêéöåéíéå pçããéê=ï~ê=ç~ë=ñωê=îáéäé=ìåëéêéê d ëíé= ÉáåÉ= ëåü åé= j ÖäáÅÜâÉáíI ëáåü=~å=çáé=ñêáëåüé=iìñí=òì=ëéíòéåk j~ååüé= îçå= áüåéå= Ü~ÄÉå= ïáê ~ìåü= áå= áüêéå=_éííéå= ~ìñ= ÇáÉ= qéêj ê~ëëé= ÖÉÑ~ÜêÉåK= a~ë= ëáåç= ëåü åé ìåç=ïáåüíáöé=jçãéåíék łjçîáé=jçãéåíë aêk=^åà~=eéëëé=ìåç=áüê=iáéääáåöëñáäã=áã=`n _ê~ìåëåüïéáö= EçÄáFK= råíéê= ÇÉã qáíéä= łjçîáé= jçãéåíë = ëíéääí= ~ã âçããéåçéå= açååéêëí~ö= EOPK= céj Äêì~êF=aêK=^åà~=eÉëëÉ=áÜêÉå=iáÉÄJ äáåöëñáäã=áã=`n=îçêw=łfå=qüé=jççç cçê= içîé K= aáé= aéòéêåéåíáå= ÑΩê hìåëí=ìåç=táëëéåëåü~ñí=çéê=pí~çí ïáêç= ëáåü= îçêüéê= ~ìñ= ÇÉê= _ΩÜåÉ ãáí= qüé~íéêäéáíéê= cê~åâ= léééêj ã~åå= òì= ÉáåÉê= âäéáåéå= q~äâëüçï ΩÄÉê= cáäãj= ìåç= háåçíüéãéå= áã ^ääöéãéáåéå=íêéññéåk gìåöé=jáöê~åíéå ^ìëëíéääìåö=~ä=ãçêöéå=áå=çéê=sçäâëüçåüëåüìäé _ê~ìåëåüïéáö= EçÄáFK= táé= ï~åüj ëéå= gìöéåçäáåüé= ãáí= jáöê~íáçåëj ÜáåíÉêÖêìåÇ= áå= aéìíëåüä~åç= ~ìñ\ téäåüéë= ëáåç= áüêé= pçêöéåi= cêéìj ÇÉå=ìåÇ=eçÑÑåìåÖÉå\=aáÉëÉå=cê~J ÖÉå=ïáÇãÉí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=ãìäíáãÉÇá~J äé= t~åçéê~ìëëíéääìåöi= ÇáÉ= îçã OMK=cÉÄêì~ê=Äáë=òìã=NK=j êò=áå sçäâëüçåüëåüìäé= _ê~ìåëåüïéáö ÖÉòÉáÖí= ïáêçk= aáé= ÑÑåìåÖëòÉáíÉå ëáåç= ïéêâí~öë= îçå= V=Äáë= NU=rÜêI ÇÉê=báåíêáíí=áëí=ÑêÉáK Zeitansage fåü=äáå ÇÉåå=ã~ä=KKK Pröpstin Uta Hirschler séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖW e~åëjaáéíéê=_ωüêã~ååi gωêöéå=påüïáéêk séê~åíïçêíäáåü=áã=páååé=çéë mêéëëéêéåüíë=eñωê=^åòéáöéå=ìåç oéç~âíáçåf=e~åëjaáéíéê=_ωüêã~ååk aêìåâw=aêìåâòéåíêìã _ê~ìåëåüïéáö=dãäe=c=`çk=hdk jáííéäïéö=s PUNMS=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê j~åìëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé=kêk=qn îçã=nk=nmk=omnnk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ãáííïçÅÜë=ìåÇ ëçååí~öëk séêäêéáíéíé=^ìñä~öéw å_=~ã=jáííïçåüw=nts=uqr å_=~ã=pçååí~öw=nts=uqs ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíëåü~ñíëj éêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå=îçå=_aws ìåç=_sa^k `äçïå= ççéê= máê~íi= e~êêó= mçííéê ççéê= oçåà~= o ìäéêíçåüíéêi= qáj ÖÉêI= aê~åüé= ççéê= mêáåòéëëáåk háåçéê= Ü~ÄÉå= îáéäñ äíáöé= sçêj ëíéääìåöéåi= ~äë= ï~ë= ëáé= áã= h~êj åéî~ä= ÖÉÜÉå= ïçääéåk= råç= Äáë ÉåÇäáÅÜ=Ç~ë=hçëíΩã=îçêÄÉêÉáíÉí Ç~äáÉÖíI= ëáåç= c~åí~ëáé= ìåç= q~íj âê~ñí=ççéê=ï~üäïéáëé=çéê=déäçj ÄÉìíÉä=ÇÉê=bäíÉêå=ÖÉÑê~ÖíK a~åå=~äéê=áëí=éë=ëç=ïéáíw=aéê `äçïå= áëí= ãáí= táíòéå= Çê~åI e~êêó=mçííéê=ò~ìäéêíi=çéê=qáöéê Öêçääí= ìåç= ÇÉê= máê~í= ÑáÅÜíK= råç ëé~ååéåç=ç~ê~å=áëí=ëçïçüäi=ïáé Éë= ëáåü= ~åñωüäíi= ~äë= qáöéê= ÖÉJ Ñ ÜêäáÅÜ= òì= ëéáå= ççéê= ~äë= oçåà~ o ìäéêíçåüíéê= ãìíáöi= ~äë=~ìåüi ïáé=~åçéêé=ç~ê~ìñ=êé~öáéêéåk råç= ï~ë= ÉáåÉ= méêëçå= áå= ÇÉê séêâäéáçìåö= ÉêäÉÄíI= âçããí Ç~åå= ãáí= áå= ÇÉå= åéìéå= ^ääí~ök pç=ïáé=çéê=içííçëéáéäéê=áå=àéåéê ~äíéå= îçå= gçü~åå= méíéê= eéäéä Éêò ÜäíÉå= déëåüáåüíéi= ÇÉê= ëáåü ëéáåéå= iéäéåëìåíéêü~äí= áã= m~j êáë=ä åöëí=îéêö~åöéåéê=q~öé=ç~j ãáí= îéêçáéåíéi= t~ëëéê= îçã _êìååéå=òì=çéå=iéìíéå=òì=íê~j ÖÉåK báåéë=q~öéë=òçö=éê=ç~ë=öêç É içë= ìåç= ïìêçé= ëíéáåêéáåük= cωê Éáå=sáÉêíÉäà~Üê=ëíÉääíÉ=Éê=àÉã~åJ ÇÉå= ÑΩê= ëéáåé= ^êäéáí= ÉáåI= ìåç äéäíé=ëéääëí=ç~ë=iéäéå=éáåéë=êéáj ÅÜÉå= j~ååéëw= få= péáçé= ÖÉâäÉáJ ÇÉí= ãáí= ÖÉéìÇÉêíÉå= içåâéå= ÄÉJ ïçüåíé= Éê= Éáå= îçêåéüãéë e~ìëi=äáé =ëáåü=öìíéë=bëëéå=ëéêj îáéêéå= ìåç= áå= ÇÉê= hìíëåüé= Ñ~ÜJ êéåk=^äë=ç~ë=déäç=òì=båçé=öáåöi ïìåçéêíé=éê=ëáåüi=ïáé=ëåüåéää=éë ~ìñöéäê~ìåüí= ï~êi= Ö~Ä= Éáå= ^ÄJ ëåüáéçëéëëéå= ìåç= âéüêíé= Ñê ÜJ äáåü=~å=ëéáåé=^êäéáí=òìêωåâk fåü=ïωåëåüé=~ääéåi=çáé=ëáåü=áå ÇáÉëÉå= q~öéå= îéêâäéáçéåi= ÖìíÉ bêñ~üêìåöéå= ìåç= ÉáåÉ= ÄÉêÉáJ ÅÜÉêíÉ=oΩÅââÉÜê=áå=ÇÉå=^ääí~ÖK e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K

3 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno ilh^ibp P eéáåò=iéìéê Ä~äÇ=åÉìÉê pí~çíä~ìê~í\ _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= eéáåòjdéçêö iéìéêi= ÇÉêòÉáí= iéáíéê= ÇÉë= ëí ÇíáJ ëåüéå= c~åüäéêéáåüë= qáéñä~ì= ìåç séêâéüêi= ëçää= Ç~ë= _~ìj= ìåç= rãj ïéäíëåüìíòçéòéêå~í= äéáíéåk= läéêj ÄΩêÖÉêãÉáëíÉê=aêK=dÉêí=eçÑÑã~åå ïáää=çéã=o~í=çáé=t~üä=iéìéêë=òìê páíòìåö=~ã=ouk=céäêì~ê=îçêëåüä~j ÖÉåK=aÉê=QUJà ÜêáÖÉ=iÉáíÉåÇÉ=_~ìJ ÇáêÉâíçê= ëçää= òìã= NK= j êò= k~åüj ÑçäÖÉê= îçå= j~êéå= pçããéê= ïéêj ÇÉåI=ÇáÉ=dÉëÅÜ ÑíëÑΩÜêÉêáå=ÇÉê=káJ ÄÉäìåÖÉå= tçüåä~ì= dãäe= ïáêçk aáé= a~ìéê= ÇÉê= t~üäééêáççé= ÄÉJ íê Öí=~ÅÜí=g~ÜêÉK aéê= o~í= Ü~ííÉ= ÇáÉ= ÑÑÉåíäáÅÜÉ ^ìëëåüêéáäìåö= ÇÉë= aáéåëíéçëíéåë ~ã=ork=g~åì~ê=äéëåüäçëëéåk=fåëöéj ë~ãí= ÖáåÖÉå= ~ÅÜí= _ÉïÉêÄìåÖÉå ÉáåK= łaáé= _ÉïÉêÄìåÖ= îçå= eéáåòj déçêö=iéìéê=ï~ê=çáé=éáåëåüä ÖáÖëJ íé I=ë~ÖíÉ=ÇÉê=l_K=hÉáåÉê=ÇÉê=~åJ ÇÉêÉå=_ÉïÉêÄÉê= îéêñωöé= ΩÄÉê= Éáå îéêöäéáåüä~êéë= bêñ~üêìåöëj= ìåç báöåìåöëëééâíêìãk= łtéåå= ÇÉê o~í= òìëíáããíi= ÄÉâçããÉå= ïáê= ÉáJ åéå=pí~çíä~ìê~íi=çéê=âéáåé=báå~êj ÄÉáíìåÖëòÉáí= ÄÉå íáöí= ìåç= ~ìåü ÇÉå= o~íëöêéãáéå= ÄÉêÉáíë= Öìí= ÄÉJ â~ååí=áëík iéìéê= ~ÄëçäîáÉêíÉ= ~å= ÇÉê otqe=^~åüéå= Ç~ë= píìçáìã= ÑΩê Ç~ë=_~ìáåÖÉåáÉìêïÉëÉåI=píìÇáÉåJ êáåüíìåö= séêâéüêëïéëéå= ìåç o~ìãéä~åìåöi= ëçïáé= ÇáÉ= dêç É pí~~íëéêωñìåö= ÑΩê= ÇÉå= Ü ÜÉêÉå Ä~ìíÉÅÜåáëÅÜÉå= séêï~äíìåöëj ÇáÉåëíI=c~ÅÜêáÅÜíìåÖ=pí~ÇíÄ~ìïÉJ ëéåk= bê= Ü~í= áã= píìçáìã= ìåç= ~äë oéñéêéåç~ê=påüïéêéìåâíé=áã=_éj êéáåü=pí ÇíÉÄ~ì=ÖÉëÉíòíK k~åü= ÇÉã= píìçáìã= ï~ê= eéáåò iéìéê= _~ìêéñéêéåç~ê= ÄÉá= ÇÉê pí~çí= h äå= ìåç= ÇÉê= _ÉòáêâëêÉÖáÉJ êìåö= aωëëéäççêñi= ÄÉîçê= Éê= NVVP òìã=qáéñä~ì~ãí=çéê=pí~çí=_ê~ìåj ëåüïéáö=â~ãk=péáí=ommq=áëí=éê=iéáj íéê=çéë=c~åüäéêéáåüë=qáéñä~ì=ìåç séêâéüêk=péáí=ommu=îéêíê~í=éê=çéå pí~çíä~ìê~í= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= ÇáÉ pí~çíä~ìê íáåk sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök=bäéå=åçåü=ü~äéå ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= âäéáåéå= j ÇÅÜÉå= áå oéáüé= îáéê= ÑÉáñÉåÇ= ìåíéêéáå~åçéê ÖÉâä êíi= ïéê= mä~íò= åéìå= ìåç= ïéê mä~íò=éäñ=ü~ík=géíòí=ëåü~ìéå=ëáé=öéj Ä~ååí= ~ìñ= ÇáÉ= _ΩÜåÉ= áã= häéáåéå e~ìëk= łcêéìåç= qáääi= ÖÉå~ååí= bìj äéåëéáéöéä = ëíéüí= ~ìñ= ÇÉã= mêçj Öê~ããK=^åÇêÉ~ë=g ÖÉêI=ÇÉê=`ä~ìëI ÇÉå= s~íéê= îçå= qáää= ëéáéäíi= ò~ìäéêí céìéê=~ìë=çéê=e~åçk=łlüüü I=ÖÉÜí Éáå=o~ìåÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉáÜÉåK sçêåé= ëáåç= wáêâìëê åöé= ~ìñöéj Ä~ìíI= ÇáÉ= ÄÉá= _ÉÇ~êÑ= Üáå= ìåç= ÜÉê ÄÉïÉÖí= ïéêçéå= â ååéåk= açåü åáåüí= åìê= Ç~ë= _ΩÜåÉåÄáäÇI= ~ìåü ÇÉê= fåü~äí= ÇÉë= ëáéäòáöãáåωíáöéåi îçå= h~íêáå= i~åöé= ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå ìåç= `ÜêáëíçéÜÉê= oωéáåö= áåëòéj åáéêíéå= píωåâéë= ÑΩê= wìëåü~ìéê= ~Ä ëéåüë= g~üêéå= áëí= ëéüê= ÇáÅÜí= ìåç âçãéäéñi= ïéêçéå= ÇçÅÜ= ëç= ÉáåáÖÉ qüéãéå= îéêü~åçéäík= a~= ÖÉÜí= Éë ã~ä=ìã=j~åüíi=ã~ä=ìã=^êã=ìåç oéáåü= ççéê= ÉÄÉå= ÇáÉ= píêéáåüé= ÇÉë qáíéäüéäçéåi= ìã= åìê= ÉáåáÖÉ= òì åéååéåk qáää= Ej~êíáå= táåâéäã~ååf= ìåç ëéáå=s~íéê=`ä~ìë=òáéüéå=~äë=d~ìâj gìäá~åé=téäéê=eufw=łfåü=â~ååíé ÉáåáÖÉ= påü~ìëéáéäéê= ëåüçå= ~ìë ^ä~çáå= ìåç= ÇáÉ= tìåçéêä~ãéék aáé ï~êéå=ëéüê=öìík = ^ìñ=çáéëéã=téö=öéëåü~ü=ç~ë=déï~äíîéêäêéåüéå=~å=çéê=rpjg ÜêáÖÉåK= mçäáòéáw=géçéê=eáåïéáë â~åå=ïáåüíáö=ëéáå q íéê=ê~ìäíé=îéêãìíäáåü=mä~ëíáâíωíéåi=e~åçí~ëåüé=ìåç=c~ëåüáåöëâçëíωã sçå=j~êíáå~=gìêâ cçêíëéíòìåö=îçå=péáíé=nk łtáê=í~éééå=î ääáö=áã=aìåj âéäå=ìåç=ãωëëéå=àéíòí=áå=~äj äé=oáåüíìåöéå=ëåü~ìéå I ë~öíé=mçäáòéáëéêéåüéê=gç~j ÅÜáã=dê~åÇÉ=ÖÉëíÉêå ^ÄÉåÇ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=å_K ^ìåü=éê=ëéá=ñ~ëëìåöëäçëk a~ë=léñéê=ëéá=åáåüí=îéêåéüãìåöëj Ñ ÜáÖK=aÉê=wìëí~åÇ=ÇÉê=cê~ì=Ü~ÄÉ ëáåü=áã=i~ìñé=çéë=öéëíêáöéå=q~öéë ÉêÜÉÄäáÅÜ=îÉêëÅÜäÉÅÜíÉêíK łtáê=ëáåç=äéá=çéå=bêãáííäìåöéå ~ìñ= wéìöéåüáåïéáëé= ~åöéïáéj ëéå I=ÄáííÉí=dê~åÇÉ=ìã=ÇáÉ=jáíÜáäJ ÑÉ=ÇÉê=_Éî äâéêìåök=géçéê=åçåü=ëç âäéáåé= eáåïéáë= â ååé= ì Éêëí ïáåüíáö= ëéáåk= råâä~ê= ëéái= çä= ÇÉê q íéê= ÇÉê= RPJg ÜêáÖÉå= áã= déj oéåüí=ëåüïéêé=hçëí=ñωê=âäéáåé=iéìíé łcêéìåç=qáääi=öéå~ååí=bìäéåëéáéöéä =Ü~ííÉ=mêÉãáÉêÉ=áã=häÉáåÉå=e~ìë=ÇÉë=pí~~íëíÜÉ~íÉêë kéää~=ekáå~=bä=h~êëüéüf=ü~í=ëáåü=áå=pé~ ã~åüéê=qáää=ej~êíáå=táåj âéäã~ååf=îéêöìåâík= cçíçw=h~êäj_éêåç=h~êï~ëò äéê=ìåç=péáäí åòéê=çìêåü=çáé=i~åj ÇÉK= ^äë= ÇÉê= o~ìäêáííéê= hìåò= Eä~J íéåí=áêêé=öéöéäéå=îçå=j~êâç=téêj táé=ü~í=bìåü=çáé=sçêëíéääìåö=öéñ~ääéå\ iáääó= g~åëéå= ETFW= ła~ë= ãáí= ÇÉã wáêâìë= ~ã= ^åñ~åö= ï~ê= âê~ëëk ^ã= ÄÉëíÉå= Ü~í= ãáê= ÇáÉ= âçãáj ëåüé=mìíòñê~ì=öéñ~ääéåk å_jrjco^db ÄΩëÅÜ=~ìÑÖÉä~ìÉêí=Ü~í=çÇÉê=áÜê=òìJ Ñ ääáö= ÄÉÖÉÖåÉí= áëík= a~ë= léñéê ïçääíé= òìê= _ìëü~äíéëíéääé= ~å= ÇÉê téåçéåëíê~ ÉK= bíï~= PR=jÉíÉê îçê=çéã=båçé=çéë=påüçííéêïéöéëi ÇÉê= òïáëåüéå= ÉáåÉã= iéäéåëãáíj íéäçáëåçìåíéê= ìåç= ÇÉã= mêéëëéj Ü~ìë= îéêä ìñíi= Ñ~åÇ= ÇÉê= ÄÉêÑ~ää ëí~íík= t~üêëåüéáåäáåü= ëéái= ëç= ÇáÉ mçäáòéái= Ç~ëë= ÇÉê= q íéê= áå= oáåüj íìåö= e~ãäìêöéê= píê~ É= ÖÉÑäΩÅÜJ íéí= áëík= j ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ëéá= Éê= áå Éáå= ÑÑÉåíäáÅÜÉë= séêâéüêëãáííéä ÉáåÖÉëíáÉÖÉåK aáé=cê~ì=ü~í=çéå=äáëüéêáöéå=bêj ãáííäìåöéå=òìñçäöé=éáå=ççéê=òïéá mä~ëíáâíωíéå= ãáí= iéäéåëãáííéäå ìåç= ÉáåÉ= ëåüï~êòé= a~ãéåü~åçj í~ëåüé= ãáí= ä åöéêéå= qê~öéêáéãéå ÄÉá=ëáÅÜ=ÖÉÜ~ÄíI=ÇáÉ=àÉíòí=ÑÉÜäÉåK ^ìåü= îéêãáëëí= ïéêçé= Éáå= êçë~ñ~êj ÄÉåÉë= mêáåòéëëáååéåâçëíωã= ãáí hêçåé=ìåç=wééíéê=áå=háåçéêöê ÉI ~å=çéã=ëáåü=åçåü=çáé=mêéáëéíáâéíj íéå=äéñ~åçéåk=bë=ëéáéå=äìåíé=mä~ëj åéêf= ÉáåÉë= q~öéë= Ç~ë= péáä= â~ééíi Ñ ääí= ÇÉê= s~íéê= áåë= t~ëëéêk= qáää ïáêç= áå= ÇáÉ= o~ìäêáííéêäìêö= îéêj iéçåá= j~êáé= cêáåâé= ETFW= łfåü Ñ~åÇ= Éë= íçääk= fåü= Ü~ÄÉ= ~ÄÉê åáåüí=ëç=êáåüíáö=îéêëí~åçéåi=ï~j êìã=qáää=~ìñ=çáé=_ìêö=ãìëëíék cçíçw=j~êá~ååé=póêáåö íáâíωíéå= çüåé= ÇáÉ= ^ìñçêìåâé= îçå aáëåçìåíéêåk aáé= bêãáííäéê= Ü ííéå= ÇÉå= ÖÉJ ë~ãíéå=téö=å~åü=çéå=iéäéåëãáíj íéäå=ìåç=çéå=ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=îçã q íéê= ïéööéïçêñéåéå= qωíéå= ~ÄJ ÖÉëìÅÜí=Ó=çÜåÉ=bêÑçäÖI=ëç=ÇÉê=mçäáJ òéáëéêéåüéêk aáé= mçäáòéá= ÄáííÉí= ÇêáåÖÉåÇ= ìã eáåïéáëéw=téê=ü~í=îçê=çéê=q~í=~ã cêéáí~öi= ~äëç= ìã= NU=rÜê= ÜÉêìãI îéêç ÅÜíáÖÉ= méêëçåéå= áã= _ÉêÉáÅÜ ÇÉë= séêäáåçìåöëïéöéë= ÄÉãÉêâí\ téã=áëí=å~åü=nu=rüê=éáåé=méêëçåi ÇáÉ= ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ÉáåÉ= mä~ëíáâj íωíé= ççéê= q~ëåüé= ãáíñωüêíéi= áã _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= e~ãäìêöéê= píê~ É ~ìñöéñ~ääéå\= téê= Ü~í= déöéåëí åj ÇÉ=ÖÉÑìåÇÉåI=ÇáÉ=ÇÉê=q íéê=ã ÖäáJ ÅÜÉêïÉáëÉ=ïÉÖÖÉïçêÑÉå=Ü~íI=çÇÉê ÇáÉ= ëçåëí= ãáí= ÇÉê= q~í= áå= séêäáåj ÇìåÖ=ëíÉÜÉå=â ååíéå\ eáåïéáëé= åáããí= ÇÉê= hêáãáå~äj Ç~ìÉêÇáÉåëí= ìåíéê= qéäéñçå Q=TS=OR=NS=ÉåíÖÉÖÉåK ëåüäéééík=açêí=ëçää=éê=ö~ìâéäå=ìåç ÇÉå= hêáéöëâåéåüíéå= _çåâ= ìåç häçíò=eeçäöéê=cçéëí=ìåç=^äáë~=iéj îáåf= ãáí= pé Éå= ÇáÉ= i~åöéïéáäé îéêíêéáäéåk=bê=ïáää=~äéê=åáåüí=ìåç ÇÉåâí=ëáÅÜ=píêÉáÅÜÉ=~ìëK=ł^ìÑ=bìêÉ hçëíéå I= ïáé= Éê= ÖäÉáÅÜ= âä~êëíéääík qáää=ã~äí=_áäçéêi=~ìñ=çéåéå=éáöéåíj äáåü= åáåüíë= òì= ëéüéå= áëíi= ä ëëí= ÇáÉ håéåüíé= ãáíéáå~åçéê= ê~ìñéå= ìåç ëåüãáéçéí= mä åé= ÑΩê= ÇáÉ= cäìåüík a~äéá= ã ÅÜíÉ= Éê= Ö~ê= åáåüí= ãéüê ìåäéçáåöí= ÑäΩÅÜíÉåI= Ü~í= Éê= ÇçÅÜ Ç~ë= aáéåëíã ÇÅÜÉå= kéää~= EèìáêJ äáöw=káå~=bä=h~êëüéüf=~ìñ=çéê=_ìêö âéååéåöéäéêåíkkk råç=ïáé=â~ã=ç~ë=píωåâ=~å\=h~j íêáå= råöéê= ï~ê= ãáí= áüêéê= ÑΩåÑíÉå hä~ëëé= áã= qüé~íéêk= aáé= iéüêéêáå ÇÉê= fdp=sçäâã~êççé= ëéääëí= ë~ü ~åêωüêéåçé= jçãéåíéi= Ö~Ä= ~ÄÉê ~ìåü= òì= ÄÉÇÉåâÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ łpíωåâ= áã= píωåâ JhçåòÉéíáçå= ÑΩê háåçéê= ëåüïéê= òì= îéêëíéüéå= ëéák ł^ìåü= ÇáÉ= ÖÉïçääíÉ= a~êëíéääìåö ÇÉê= báåë~ãâéáí= qáääë= Ü ííé= ÄÉëëÉê ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉí= ïéêçéå= â åj åéå I=ÑáåÇÉí=råÖÉêK téáíéêé= sçêëíéääìåöéå= ÖáÄí= Éë ~ã= OOK=ìåÇ= OVK=cÉÄêì~ê= ëçïáé QKI=NOK=ìåÇ= ONK=j êò= àéïéáäë= ìã NN=rÜêK háã= cê åâéä= ENMFW= łbë= ï~ê= ïáíj òáö= ìåç= ~ìåü= ëé~ååéåçk= wìã _ÉáëéáÉäI= ~äë= ÇáÉ= påü~ìëéáéäéê ëáåü=~äöéëéáäí Ü~ÄÉåK é~ìlpe ROSENMONTAG GETRÄNKE DIENSTAG Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig vom Live Night Creatures& Kroner Do, 01. März 19:00 Radio Ferner Neue Straße Eintritt: 6, Euro Nur Abendkasse DIE SHOWSENSATION AUS DEN USA 6er, verschiedene Sorten 6 x 0.33 Ltr Pfand Ltr.: 1.51 verschiedene Sorten, mit goldenem Deckel 6 x 1 Ltr Pfand Ltr.: 1.08 Brunnen oder Still 12 x 0.7 Ltr Pfand Ltr.: 0.45 Limonaden, verschiedene Sorten 12 x 1 Ltr Pfand Ltr.: 0.65 Pils 24 x 0.33/20 x 0.5 Ltr /3.10 Pfand Ltr.: 1.51/1.20 Urtyp 30 x 0.33 Ltr Pfand Kiste einzeln: Pfand Ltr.: 0.86/0.91 Das ORIGINAL aus WETTEN, DASS..? GETANZTE TRÄUME AUS SCHATTEN UND LICHT NUR 2 TAGE, 20 UHR STADTHALLE BRAUNSCHWEIG Karten in den bekannten Vorverkaufsstellen und direkt beim Veranstalter KISTEN Cremlingen, Im Moorbusche 1c, Groß Schwülper, Schloßstr. 17a Braunschweig, Münchenstr. 47, Helmstedter Str. 103, Celler Str. 81, Bevenroder Str. 149, Mascherode, Hinter den Hainen 14e

4 Q efbo=fpq t^p ilp pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=jáííïçåü=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw pç NVK=cb_or^o SKMM=m~êâéä~íò=mê~âíáâÉêI=`ÉääÉê píê~ ÉW=cäçÜã~êâíI=fåÑç=ìåíÉê=qÉäK MNTRLTP=RP=PTI=_ÉëìÅÜÉêé~êâJ éä~íò=ñêéá UKPM=phdJjÉÜêòïÉÅâÜ~ääÉ=áå aáääéëççêñi=^äíé=påüìäëíê~ ÉW wáéêñáëåüj=ìåç=t~ëëéêéñä~åòéåj Ä êëéi=séê~åëí~äíìåö=çéë=séêéáåë ÑΩê=^èì~êáëíáâ=ìåÇ=qÉêê~êáëíáâ=EÄáë NNKPM=rÜêF UKQR=qÜΩêáåÖÉåéä~íòW=qêÉÑÑéìåâí òìê=e~êòï~åçéêìåö=i~ìíéåíü~ä łj~~ ÉåÉê=d~áéÉä =ìã=çéå=hê~j åáåüëäéêö=ãáí=çéã=^äééåîéêéáåi fåñç=qéäk=pp=sm=mt Das Krimi-Dinner inkl. 4-Gänge-Menue TATORT TV Sonntag, 19. Feb. & 18. März (18.15 Uhr) für 63 Euro p.p. (inkl. Theater & Menue) NMKMM=hêÉìòíÉáÅÜ=bÄÉêí~ääÉÉLbÅâÉ aêkjtáäâéjtéöw=qêéññéìåâí=òìê táåíéêñωüêìåö=çìêåü=ç~ë=k~íìêj ëåüìíòöéäáéí=oáçç~öëü~ìëéå=ãáí ëí ÇíáëÅÜÉå=o~åÖÉêå=Ea~ìÉê=ìåJ ÖÉÑ Üê=P=píìåÇÉåF NNKMM=m~êâéä~íò=báëÉåÄΩííÉäÉê píê~ ÉW=qêÉÑÑéìåâí=òìê=e~äÄí~ÖëJ ï~åçéêìåö=òìê=g~üåâä~ìëé=ãáí ÇÉã=e~êòâäìÄI=^åãÉäÇìåÖ=qÉäK UT=QR=MO=çÇÉê=O=UT=PS=MP NNKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=ła~ë ëåü åëíé=bá I=qÜÉ~íÉê=p~äò=H=mÑÉÑJ ÑÉê=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=P=g~ÜêÉå Wertcoupon GOLDANKAUF seit über 28 Jahren Bitte ausschneiden und mitbringen GoldXL GmbH Inhaber: M. Ahlden Berliner Proppstr. Platz 164 1D (neben (im Real-Markt) Toys r us) Gr. Braunschweig Mackenstedt Mo. Fr. 10:00 18:00 Uhr Sa. 10:00 13:00 Uhr Mo. bis Sa Uhr Henleinstr. Otto-von-Guericke 1 Straße 2 (im real-markt) (im Marktkauf) Braunschweig Mo. Sa. Stuhr 9:00 20:00 Uhr Mo. Tel. bis Sa Uhr Tel Gültig vom ,30 pro g Feingold GoldXL.de bis zu 41,20* /g *für Barren und 999,9 Feingold Wir kaufen: Schmuck Münzen Zahngold alles aus Gold + Silber NNKMM=lhpJd~äÉêáÉI=eÉáåêáÅÜJ _ΩëëáåÖJoáåÖ=QN~W=^ìëëíÉääìåÖëJ Éê ÑÑåìåÖ=łh~êå~ÖÉä=C=h~êå~ÖÉä Eòì=ëÉÜÉå=Äáë=OTKQKF NNKPM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖéä~íò NW=łdÉëÅÜáÅÜíÉå=~ìë=ÇÉê=_êçåòÉJ ìåç=báëéåòéáí I=cΩÜêìåÖ NOKQM=bìêçé~éä~íòW=pí~êí=ÇÉë=h~êJ åéî~äëìãòìöë=ãáí=~åëåüäáé Éå c^ujelqifkb = ==MR=PN PV=MMJTRP (ein Coupon p. Pers.) Über 50x in Deutschland Goldrechner: ÇÉê=wìÖé~êíó=áå=ÇÉê=pí~ÇíÜ~ääÉ Eìã=NS=rÜêF NQKMM=_çí~åáëÅÜÉê=d~êíÉåI=eìãJ ÄçäÇíëíê~ É=NW=ł^ääÉë=ÑêΩÜêÉáÑ=çÇÉê ï~ë\ I=qÜÉãÉåÑΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ ÇÉå=_çí~åáëÅÜÉå=d~êíÉå=ãáí=jáJ ÅÜ~Éä=hê~Ñí NQKMM=^tlJ_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé téëíëí~çíi=iáåüíéåäéêöéê=píê~ É OQW=_~ë~ê=ÑΩê=_~ÄóJLháåÇÉêJ=ìåÇ qééåóäéâäéáçìåö=ëçïáé=péáéäòéìö EÄáë=NS=rÜêI=báåíêáíí=ÑêÉáF NRKMM=_~êå~ÄóÛë=_äìÉë=_~êI= äj ëåüä ÖÉêå=OMW=léÉå=e~ìë=h~êåáJ î~ä=m~êíó=ebáåíêáíí=ñêéáf NRKMM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=ła~ë ëåü åëíé=bá I=qÜÉ~íÉê=p~äò=H=mÑÉÑJ ÑÉê=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=P=g~ÜêÉå NSKMM=oçíÉê=p~~äI=pÅÜäçëëéä~íò=NW łqçí~äé=j~ííëåüáéï I=hçã ÇáÉX káéçéêçéìíëåüéë=qüé~íéê=_ê~ìåj ëåüïéáö NTKMM=dçíáëÅÜÉ=cê~ìÉåâ~éÉääÉ=áã qçêü~ìë=çéê=häçëíéêâáêåüé=oáçj Ç~ÖëÜ~ìëÉåW=jìëEëFÉëíìåÇÉ=J=gçJ ëéñ=wáö~=esáçäáåéf=ìåç=e~åëjaáéj íéê=h~êê~ë=e`éãä~äç=ìåç=lêöéäf ëéáéäéå=téêâé=îçå=e åçéäi=^ääáj åçåái=`çêéääái=m~åüéääéä Durchgehend NTKMM=píK=j~ÖåáJháêÅÜÉI= äëåüä J ÖÉêåW=ã~Öåá=éìåâí=R=J=dçííÉë ÇáÉåëíéêçàÉâí=òìã=qÜÉã~=łt~ë ÄÉïÉÖí NTKMM=pÅÜáããÉä=^ìëï~ÜäÅÉåJ íêìãi=cêáéçêáåüjpééäéjpíê~ É=OMW téäíâä~ëëáâ=~ã=hä~îáéê=j=hä~åöj ééêäéå=ãáí=`~íüéêáåé=dçêçéä~çòé NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=w~ìäéêj Ñä íé I=léÉê=îçå=tK=^K=jçò~êí NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=pçáêéé=òì ł^üé~ç I=q~åòëíΩÅâ=îçå=g~å mìëåü=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKPM=oçíÉê=p~~äI=pÅÜäçëëéä~íò=NW łqçí~äé=j~ííëåüáéï I=hçã ÇáÉX káéçéêçéìíëåüéë=qüé~íéê=_ê~ìåj ëåüïéáö jç OMK=cb_or^o schon ab 6 Euro Mittagstisch täglich von bis 17 Uhr (wöchentlich wechselnde Angebote) VKMM=sçäâëÜçÅÜëÅÜìäÉI=^äíÉ=t~~J ÖÉ=NRW=ł~åÇÉêë\=J=Åççä> I=t~åÇÉêJ ~ìëëíéääìåö=ωäéê=àìåöé=jáöê~åíéå Eòì=ëÉÜÉå=ïÉêâí~Öë=îçå=VJNU=rÜê Äáë=òìã=NKPKI=báåíêáíí=ÑêÉáF NMKPM=cáÖìêÉåíÜÉ~íÉê=c~ÇÉåJ ëåüéáåi=_ωäíéåïéö=vrw=ła~ë ëåü åëíé=bá I=qÜÉ~íÉê=p~äò=H=mÑÉÑJ ÑÉê=ÑΩê=háåÇÉê=~Ä=P=g~ÜêÉå NRKQR=bëëÉåêçÇÉI=jáííÉäïÉÖ=OMW pí~êí=çéë=oçëéåãçåí~öëìãòìöë ÇìêÅÜ=bëëÉåêçÇÉ NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=aêÉáI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w łpåüä~åüíüçñ=r =å~åü=hìêí=sçååéj Öìí NUKPM=e~ìë=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=mçJ ÅâÉäëëíê~ É=NNW=łpéê~ÅÜÉ=áå=ÇÉê mçäáíáâ=j=mçäáíáâ=áå=çéê=péê~åüé I sçêíê~ö=tçäñö~åö=gωííåéê=ejáíj ÖäáÉÇ=ÇÉë=káÉÇÉêë ÅÜëáëÅÜÉå i~åçí~öëf NVKMM=råáîÉêëìãI=kÉìÉ=píê~ ÉW łaéê=öêç É=^ìëîÉêâ~ìÑ I=cáäã=îçå cäçêá~å=léáíò NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcäéáëåü áëí=ãéáå=déãωëé I=pÅÜ~ìëéáÉä å~åü=çéã=oçã~å=îçå=eéáåò píêìåâ aá ONK=cb_or^o NMKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=aêÉáI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w łpåüä~åüíüçñ=r =å~åü=hìêí=sçååéj Öìí NQKPM=iÉëëáåÖÖóãå~ëáìã=tÉåJ ÇÉåI=eÉáÇÉÄäáÅâ=OMW=_äìíëéÉåÇÉJ íéêãáå=eäáë=nv=rüêf NRKMM=^äíëí~Çíê~íÜ~ìëI=^äíëí~ÇíJ ã~êâíw=łeìåöéêïáåíéê=ìåç=oéîçj äìíáçåi=kçíöéäç=ìåç=fåñä~íáçå=áã eéêòçöíìã=_ê~ìåëåüïéáö=nvnuj NVOP I=sçêíê~Ö=tçäÑÖ~åÖ=tÉëÅÜÉ Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NRKPM=tçÜåé~êâ=~ã=t~ääI=bÅÜJ íéêåëíê~ É=QSJQVW=h~êåÉî~äëÑÉáÉê ãáí=a~êäáéíìåöéå=çéê=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=h~êåéî~äëöéëéääëåü~ñí NUKMM=hìäíìêéìåâí=tÉëíI=iìÇJ ïáöjtáåíéêjpíê~ É=QW=fåÑç~ÄÉåÇ q~ìëåüêáåö=téëíi=fåñç=qéäk U=SS=TS=SRI=bJj~áäW=q~ìëÅÜêáåÖJ téëí]ïéäkçé NUKPM=oçíÉê=p~~ä=áã=pÅÜäçëëW ^â~çéãáéjsçêäéëìåö=j=łmüáäçëçj éüáé=çéê=wéáí I=sçêíê~Ö=mêçÑK=aêK káåçäé=`k=h~ê~ñóääáë=ebáåíêáíí=ñêéáf NVKMM=d~ëíëí ííé=i ïéåâêçåéi=iéj çåü~êçéä~íòw=łdéãéáåë~ãéë e~ìë=ìåç=dêìåçëíωåâi=ï~ë=öéj ëåüáéüí=äéá=qêéååìåö=ìåç=påüéáj ÇìåÖ\ I=sçêíê~ÖëîÉê~åëí~äíìåÖ ÇÉë=fprsJfåíÉêÉëëÉåîÉêÄ~åÇÉë påüéáçìåöi=råíéêü~äíi=séêëí åçáj ÖìåÖ=ÉKsK=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NVKPM=e~ìë=ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=mçJ ÅâÉäëëíê~ É=NNW=łdÉãÉáåë~ã ÇìêÅÜ=ëÅÜïÉêÉ=wÉáíÉå I=ÇáÉ=mëóJ ÅÜçäçÖáå=jáêá~ã=jΩääÉê=Éêä ìíéêí ï~êìã=áå=ëåüïéêéå=wéáíéå=hçåj ÑäáâíÉ=ÉåíëíÉÜÉå=ìåÇ=ïáÉ=ÖÉÖÉåJ ëéáíáöé=råíéêëíωíòìåö=ìåç=båíä~ëj íìåö=öéñ êçéêí=ïéêçéå=â ååéå NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcê~ì jωääéê=ãìëë=ïéö I=pÅÜ~ìëéáÉä îçå=iìíò=eωäåéê OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łhìåëí I=hçã ÇáÉ=îçå=v~ëãáå~ oéò~ OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łdêé~ëé já OOK=cb_or^o im Hotel Deutsches Haus am Burgplatz Ruhfäutchenplatz Braunschweig (0531) tägl. geöffnet Uhr Mediterraner Brunch Sonntag, 26. Februar & Sonntag, 18. März je Uhr für 19 Euro p.p. (Kinder 7 bis 12 Jahre nur 9,50 Euro) NMKPM=o~~ÄÉJe~ìëI=iÉçåÜ~êÇJ ëíê~ É=OV~W=łj~êÅ=^ìêÉäW=tçÜäJ ïçääéåçé=déëéääáöâéáí=ëåü~ññí=iéj ÄÉåëÑêÉìÇÉ I=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=aÉJ Ä~ííÉ=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=w~ìäéêj Ñä íé I=léÉê=îçå=tK=^K=jçò~êí NNKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=j~öåáíçêï~ää=nuw=łcêéìåç qáääi=öéå~ååí=bìäéåëéáéöéä =îçå h~íêáå=i~åöé NNKNN=o~íÜ~ìëíêÉééÉI=mä~íò=ÇÉê aéìíëåüéå=báåüéáíw=pí~êí=çéê=eçéj ééçáíòj_ééêçáöìåöi=qê~ìéêã~êëåü ÇÉê=h~êåÉî~äáëíÉå=ãáí=g~òò=òìã hçüäã~êâí NQKMM=gìÖÉåÇòÉåíêìã=jΩÜäÉI=^å ÇÉê=kÉìëí~ÇíãΩÜäÉ=PW=c~Üêê~ÇJ ïçêâëüçé=ãáí=~åëåüäáé ÉåÇÉê qçìê=áå=oáåüíìåö= äééê=pééi=fåñç qéäk=n=tq=uu NRKMM=cäçêÉåíáåÉI=pÅÜäçëëëíê~ É UW=tÉêâå~ÅÜãáíí~Ö=òìã=qÜÉã~ ł^ëíëåü~äé =EÄáë=NT=rÜêI=^åãÉäJ ÇìåÖ=qÉäK=P=QV=TO=NP=çÇÉê=bJj~áäW áåñç]ñäçêéåíáåéjäëkçéf NRKMM=i~åÇÉëãìëÉìãI=_ìêÖéä~íò NW=q~íçêí=dÉëÅÜáÅÜíÉ=J=łjÉáå=jìJ ëéìã I=dÉëéê ÅÜ=tìäÑ=lííÉ=ìåÇ eçäöéêj_k=eéáåâé=eäáë=nt=rüêi báåíêáíí=ñêéáf NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=aêÉáI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w łpåüä~åüíüçñ=r =å~åü=hìêí=sçååéj Öìí Frühjahrsaktion ab 01. Februar 2012 Kombination aus knusprigen Ententeilen im eigenen Saft & Barbecue Rippchen mit Hot Chili Sauce dazu hausgemachter Rotkohl, Semmelklöße und Baguette Satt p. P. nur 12,50 f Bitte nur mit Voranmeldung Gasthof Zum Walde Hotel Inhaberin Kerstin Steinweh Hordorfer Str. 10, Lehre / Essehof Tel /8077 NUKMM=kÉìÄ~ì=ÇÉë=eÉêòçÖJ^åJ íçåjräêáåüjjìëéìãëi=jìëéìãëj íê~ É=NW=aÉéçíÄÉëìÅÜ=J=łbÅÜí=çÇÉê c~äëåü\=sçå=k~åü~üãìåöéåi=hçj éáéå=ìåç=~åçéêéå=wïéáñéäëñ ääéå I cωüêìåö=aêk=páäâé=d~íéåäê ÅâÉê E^åãÉäÇìåÖ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ=ìåíÉê qéäk=n=oo=rmf NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łh~ä~äé=ìåç iáéäé I=ÄΩêÖÉêäáÅÜÉë=qê~ìÉêëéáÉä îçå=cêáéçêáåü=påüáääéê OMKMM=ilqJqÜÉ~íÉêI=h~ÑÑÉíïÉíÉ Q~W=qÜçã~ë=_ìëÅÜ=mêçàÉâí=EbáåJ ä~ëë=nv=rüêf OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW łhìåëí I=hçã ÇáÉ=îçå=v~ëãáå~ oéò~ OMKMM=pí~ÇíÜ~ääÉI=dêç Éê=p~~äI iéçåü~êçéä~íòw=łdêé~ëé obdbijû fdb=qbojfkb jçåí~ö=äáë=cêéáí~ö=àéïéáäë=îçå NRJNTKPM=rÜêW=háåÇÉêíêÉÑÑ=ÑΩê=háåJ ÇÉê=îçå=SJNO=g~ÜêÉå=áå=ÇÉê=aohJ háí~=_êçáíòéãéê=píê~ É=N=EÄáë OPKPKF jáííïçåü=nqjnskpm=rüêw=sçêñωüj êìåö=üáëíçêáëåüéê=^ã~íéìêñáäãé ~ìë=çéã=_ê~ìåëåüïéáö=çéê=pméê ìåç=qméê=g~üêé=áã=^äíëí~çíê~íj Ü~ìëI=^äíëí~Çíã~êâí=EâçëíÉåäçëF cêéáí~ö=nr=rüêw=cωüêìåö=çìêåü ÇáÉ=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìëÉå ìåç=ç~ë=wáëíéêòáéåëéêãìëéìã EÄÉá=ÖìíÉã=tÉííÉê=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ ÇÉå=dìíëé~êâFI=qêÉÑÑéìåâí=i~íÉêJ åé=~ã=báåö~åö=òìê=häçëíéêâáêåüé cêéáí~ö=om=rüêw=d~åö=ãáí=k~åüíj ï ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë=j~ÖåáJ îáéêíéäi=qêéññéìåâí=pí ÇíáëÅÜÉë jìëéìã=~ã=i ïéåï~ää pçåå~äéåç=nq=rüêw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åöx=qêéññéìåâí=qçìj êáëíáåñçi=sçê=çéê=_ìêö=nx=^åãéäj ÇìåÖ=qÉäK=Q=TM=OM=QM pçåå~äéåç=nq=rüêw=cωüêìåö łumm=g~üêé=pí~çíöéëåüáåüíé=ó _ê~ìåëåüïéáö=îçå=çéå=rêëéêωåj ÖÉå=Äáë=òìã=sÉêäìëí=ÇÉê=pÉäÄëíJ ëí åçáöâéáí =áã=^äíëí~çíê~íü~ìëi ^äíëí~çíã~êâí pçåå~äéåç=nr=rüêw=sçêñωüêìåö îçå=cáäãéå=çéë=dobbk=p`obbk k~íìêñáäãñéëíáî~äë=áã=o~üãéå=çéê ^ìëëíéääìåö=łtìåçéêä~êé=t~äé áã=oéäéåé~êâi=oéäéåêáåö=pn EîÉêä åöéêí=äáë=qkpkf Angebot gültig bis zum Einlösbar: CleanCar Braunschweig Frankfurter Straße 241 Telefon 0531 / pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=nrjnt=rüêw=qìêã=çéê=pík=^åj ÇêÉ~ëâáêÅÜÉ=~ã=tçääã~êâí=ÖÉ ÑÑJ åéí pçååí~ö=nmkpm=rüêw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüléåöäáëåüi qêéññéìåâí=qçìêáëíáåñçi=sçê=çéê _ìêö=ni=^åãéäçìåö=éêñçêçéêäáåüi qéäk=q=tm=om=qm pçååí~ö=nn=rüêw=jìëéìã=wéáíj o ìãé=_ççéåëíéçí=ó=déãéáåçé séåüéäçéi=e~ìéíëíê~ É=NMW=_ÉJ ëáåüíáöìåö=ãáí=jìäíáãéçá~ëí~íáçj åéå=eäáë=nt=rüêi=báåíêáíí=ñêéáf pçååí~ö=nnkpm=rüêw=cωüêìåö=áå ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=łq~íçêí=dÉëÅÜáÅÜJ íé =áã=i~åçéëãìëéìãi=_ìêöéä~íò EÄáë=NRK=QKF pçååí~ö=noi=nq=ìåç=ns=rüêw=cωüj êìåö=áå=çéê=pçåçéê~ìëëíéääìåö łtìåçéêä~êé=t~äé =áã=oéäéåj é~êâi=oéäéåêáåö=pn=eîéêä åöéêí Äáë=QKPKF pçååí~ö=ns=rüêw=cωüêìåö=áå=çéê ł^ääéë= ÑêΩÜêÉáÑ= ççéê= ï~ë\ ÜÉá í= ÇáÉ= qüéãéåñωüêìåö= ãáí ÇÉã= iéáíéê= ÇÉë= _çí~åáëåüéå d~êíéåëi= jáåü~éä= hê~ñíi= ~ã ÜÉìíáÖÉå= pçååí~ök= qêéññéìåâí áëí= ìã= NQ= rüê= áã= cçêìãëäéj êéáåü= ÇÉë= _çí~åáëåüéå= d~êíéåëi eìãäçäçíëíê~ É=NK=aáÉ=~ìë=lëíJ ~ëáéå= Eg~é~åI= oáìââáìjfåëéäåf ëí~ããéåçé= c~ëéêä~å~åé= EjìJ ë~= Ä~ëàççF= ÉêòÉìÖí= ëåüçå= àéíòí Éáå= íêçéáëåüéë= cééäáåö= ìåíéê ÑêÉáÉã= eáããéäk= råíéêü~ää= ÉáJ åéê= Öêç Éå= håçëéé= Ü~í= ëáé ãéüêéêé= ÅáêÅ~= ~ÅÜí= wéåíáãéíéê ä~åöé= cêωåüíé= ~ìëöéäáäçéík= fã _~ìéêåö~êíéå= ÄäΩÜÉå= ëçö~ê åçåü=eëåüçåf=çáé=oáåöéäääìãéå E`~äÉåÇìä~= çññáåáå~äáëfk= _Éá= ÇÉê cωüêìåö= â ååéå= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê ÉåíÇÉÅâÉåI= ïáé= ÇáÉ= ÖÉå~ååíÉå ^êíéå= ÇáÉ= ÉñíêÉãÉ= h äíé= ÇÉê ^ìëëíéääìåö=cêéç=eéêòçö=ìåç=_êìj ÅÉ=têáÖÜíçå=áã=jìëÉìã=ÑΩê=mÜçJ íçöê~éüáéi=eéäãëíéçíéê=píê~ É=N EÄáë=NUKPKF hropb ł^ääéë=ñêωüêéáñ=ççéê=ï~ë\ ^ääöéãéáåé=déëåü ÑíëÄÉÇáåJ ÖìåÖÉå=ìåÇ=sÉêíê~ÖëÖÉëí~äJ íìåöéå=áå=çéê=mê~ñáë=hçëíéåäçëé fåñçîéê~åëí~äíìåö=ñωê=bñáëíéåòj ÖêΩåÇÉê=~ã=OPKOK=ìã=NU=rÜê=áã oçääéá=wéåíêìã=ñωê=bñáëíéåòöêωåj ÇÉêI=p~äòÇ~ÜäìãÉê=píê~ É=NVSI ^åãéäçìåö=äáë=onkok=ìåíéê=qéäk PU=MQ=PU=PP=çÇÉê=éÉê=bJj~áäW ãkêìëë]äê~ìåëåüïéáöjòìj âìåñíkçé bêëíéjeáäñéjhìêë=~ã=ork=ìåç OSKOK=àÉïÉáäë=îçå=VJNS=rÜê=ÄÉá=ÇÉê gçü~ååáíéêjråñ~ääjeáäñé=ékski=iìçj ïáöjtáåíéêjpíê~ É=VI=fåÑç=ìåÇ ^åãéäçìåö=qéäk=mummjm=mn=vo=nq lëíéêj=ìåç=cêωüäáåöëâ~êíéå ÇêìÅâÉå=hìêë=~ã=ORKOK=ìã VKPM=rÜê=ÑΩê=bäíÉêå=ãáí=háåÇÉêå ~Ä=S=g~ÜêÉå=áã=e~ìë=ÇÉê=c~ãáäáÉI h~áëéêëíê~ É=QUI=qÉäK=O=QN=OM oωåâäáäçìåöëöóãå~ëíáâ=ãáí _~Äó=hìêë=~Ä=OVKOK=ìã=VKPM=rÜê áã=e~ìë=çéê=c~ãáäáéi=oéáåüëëíê~j É=NRI=qÉäK=O=QN=OM _áäçéê=ìåç=lëíéêåéëíéê=hìêë=ñωê PJ=Äáë=QJà ÜêáÖÉ=háåÇÉê=ãáí=bäíÉêå ~Ä=OVKOK=ìã=NS=rÜê=áã=e~ìë=ÇÉê c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É=QUI=qÉäK O=QN=OM FLOHMARKT real, BS/Hamburger Str. Teilw. überdachte Ausstellungsfläche Info: / kéìöêωåçìåö=éáåéê=péääëíüáäj ÑÉÖêìééÉ=ÑΩê=hçêçå~êÉ=eÉêòÉêJ âê~åâìåöéåi=fåñç=ìåç=^åãéäj ÇìåÖ=ÄÉá=hf_fpI=hçåí~âíëíÉääÉ=ÑΩê péääëíüáäñéöêìéééåi=qéäk Q=UM=TV=OMI=fåÑç=ìåíÉê ïïïkëéääëíüáäñéjäê~ìåj ëåüïéáökçé péê~åüâìêëé=áå=båöäáëåüi=cê~åò J ëáëåüi=pé~åáëåü=ìåç=fí~äáéåáëåü=ñωê ^åñ åöéê=ìåç=nìéêéáåëíéáöéê=ãáí âäéáåéå=ìåç=öêç Éå=sçêâÉååíåáëJ ëéå=áå=çéê=i^_jdéãéáåëåü~ñíi=^äj íéïáéâêáåö=omåi=fåñç=ìåç=^åãéäj ÇìåÖ=qÉäK=PP=NR=ON éâä îéêö~åöéåéå= òïéá= tçåüéå ΩÄÉêäÉÄí= Ü~ÄÉåK= t~ë= ã~åüéå h~ãéäáéi= c~ëéêä~å~åéi= oáåöéäj ÄäìãÉ=ìåÇ=`ç\=^ääÉë~ãí=Ü~ÄÉå îçê=çêéá=tçåüéå=åçåü=îçê=ëáåü Üáå= ÖÉÄäΩÜí= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ ÖÉÑêìÅÜíÉíK=táÉ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=bñçJ íéå= áã= cêéáä~åç= ÇÉë= _çí~åáj ëåüéå= d~êíéåë= Ç~ë= d~åòé= îéêj âê~ñíéí\= aáé= sçêñêωüäáåöëääωj ÜÉê= ëí~åçéå= ï ÜêÉåÇ= ÇáÉëÉê wéáí= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉå= pí~êíä J ÅÜÉêåK= påüåééöä ÅâÅÜÉåI= a~äj ~ãíáåéêâêçâìëi= cêωüäáåöëäáåüíj ÄäìãÉI=táåíÉêäáåÖI=j êòäéåüéê ìåç= ÇÉê= h~ìâ~ëáëåüé= _ä~ìëíéêå ÄêáåÖÉå= ïáé= ëéääëíîéêëí åçäáåü ëåüçå=àéíòí=çáé=éêëíéå=ñ~êäáöéå håçëééå= ÜÉêîçêK= aáé= ~ìñ= ÇÉã cçíç= ~ÄÖÉÄáäÇÉíÉ= w~ìäéêåìëë Ee~ã~ãÉäáë=ñ=áåíÉêãÉÇá~F=ëíÉÜí áå=îçääéê=_äωíék= cçíçw=çü

5 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno ilh^ibp R pìåêáëé=^îéåìéjp åöéê=p~ãì=e~äéêk= báå=hçåòéêí~äéåç=áå=céáåêáéé aáé=ñáååáëåüé=bêñçäöëä~åç=pìåêáëé=^îéåìé=êçåâíé=ñ~ëí=òïéá=píìåçéå=áå=çéê=pí~çíü~ääé sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök=sçêåé=áã mìäâ=îçê=çéê=_ωüåé=ñéáéêå ÇáÉ=gΩåÖÉêÉåI=áå=ÇÉê=jáííÉ ÇÉë=píÉÜé~êâÉííë=îÉêë~ãJ ãéäå=ëáåü=jáííòï~åòáöéê Äáë=jáííÑΩåÑòáÖÉêI=áã=ÜáåíÉJ êéå=_éêéáåü=í~åòéå=bäíéêå ãáí=áüêéå=háåçéêåi=ìåç=~ìñ ÇÉå=páíòéä íòéå=âçããí=~äj äéë=òìë~ããéåk táääâçããéå= ÄÉá= pìåêáëé= ^îéåìé áå= ÇÉê= pí~çíü~ääék= jáí= áüêéã= eáí łeçääóïççç=eáääë =ï~êéå=çáé=cáåj åéå=áã=îéêö~åöéåéå=g~üê=pí~ããj Ö ëíé= ÄÉá= o~çáçëéåçéêåi= ÇÉåÉå äéáåüí= ÇìêÅÜÜ êä~êéi= ãéäççáëåü ÖÉéê ÖíÉ= mçéãìëáâëí~åç~êçë= ~ã eéêòéå= äáéöéåk= qêçíò= ãéçá~äéê lãåáéê ëéåò= áëí= ÇÉê= p~~ä= çññéåj ëáåüíäáåü= åáåüí= Ö~åò= ~ìëîéêâ~ìñík j~åüí=~äéê=åáåüíëw=dìí=äéëìåüí=áëí Ç~ë= hçåòéêí= òìã= ~âíìéääéå= bêj ÑçäÖë~äÄìã=łlìí=çÑ=píóäÉ =~ääéã~äi ìåç= ÇáÉ= píáããìåö= ÄÉá= ÇÉå= c~åë áëí=äéëíéåëk=sçã=cäéåâ=ïéö=äáéíéå ÇáÉ= pâ~åçáå~îáéê= Ç~ëI= ï~ë= ä~åçj ä ìñáö= ÉáåÉ= ëåüå êâéääçëé= oçåâj ëüçï= ÖÉå~ååí= ïáêçk= cêçåíã~åå p~ãì=e~äéê=eëéüê=îáéä=cêçåíf=ìåç dáí~êêáëí= oáâì= o~à~ã~~= Eåìê= ìåj ïéëéåíäáåü= ïéåáöéê= cêçåíf= ìåíéêj ëíêéáåüéå=çáé=äêéáíäéáåáöjäáäáçáå J ëé= ^ííáíωçé= ÇìêÅÜ= Ç~ë= qê~öéå ëåüìäíéêñêéáéê= céáåêáééìåíéêüéãj ÇÉåK=_ÉáÇÉ=ÄáÉÖÉå=áÜêÉ=h êééê=áå ÇÉå=iáÅÜíâÉÖÉäå=ÇÉê=sÉêÑçäÖÉêI=ÉêJ ÖêáÑÑÉå=îçå=ÇÉå=ÉáÖÉåë=Ç~êÖÉÄçíÉJ åéå=hä åöéåw=bë=äéäé=çáé=mçëék råç= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= ÖÉÜÉå= ãáí= Ó ëáåöéåçi=âä~íëåüéåçi=í~åòéåçk=lä ÄÉáã= táåçãωüäéåêçåâ= îçå= łcçj êéîéê= vçìêë = ççéê= ł^åöéäë= çå= ~ o~ãé~öé I= ÇÉã= äçåâéêjäìñíáöéå łpçãéäççó= ïáää= ÑáåÇ= óçì= ëçãé Ç~ó I=ÇÉå=oçÅâêçÅâêçÅâåìããÉêå łlìí=çñ=qìåé =ìåç=łtçåçéêä~åç ççéê=çéã=ïáêâäáåü=öéñωüäáöéåi=êéj ÑäÉâíáîÉå=łtÉäÅçãÉ=íç=ãó=äáîÉ K ^ìñ= łeçääóïççç= eáääë = ãωëëéå ÇáÉ=c~åë=~åÇÉêíÜ~äÄ=píìåÇÉå=ï~êJ íéåk= aáé= eáíëáåöäé= ÄáäÇÉíI= âéój Äç~êÇëçäáëíáëÅÜ= ÉáåÖÉäÉáíÉíI= ÇÉå påüäìëëéìåâí= ÇÉë= êéöìä êéå= péíëk cωê= òï~åòáö= jáåìíéå= âçããéå ÇáÉ=ÑΩåÑ=jìëáâÉê=åçÅÜã~ä=òìêΩÅâ ìåç= ÄÉÉåÇÉå= ÇÉå= ^ÄÉåÇ= ÉåÇÖΩäJ íáö= ãáí= _áääó= fççäë= łoéäéää= véää K REDE MIT cçíçw=pìë~ååé=eωäåéê ÄÉêÜ~ìéí= ã~åöéäí= Éë= åáåüí= ~å oéãáåáëòéåòéåk=j~ä=ïáêç=çáé=jéj äççáé= îçå= łtáåç= çñ= `Ü~åÖÉ = ãáí ÉáÖÉåÉã= j~íéêá~ä= îéêïçäéåi Ç~åå= ÇÉê= düçëíäìëíéêëjpçåö= ÖÉJ ÅçîÉêí= ìåç= ãáí= ÇÉê= qáíéäãéäççáé ÇÉê= céêåëéüëéêáé= a~ää~ë= ìåíéêñωíj íéêíi=ëé íéê=öáäí=éë=åçåü=éáå=jéçj äéó= ãáí= píωåâéå= îçå= oçääáé= táäj äá~ãëi=qáå~=qìêåéê=ìåç=~åçéêéåk téê= Ä ëé= áëíi= â ååíé= Öä~íí= ÄÉJ Ü~ìéíÉåI= Ç~ëë=ÇáÉ=_~åÇ= ~ìñ=çáéëé téáëé= îéêëìåüíi= Éáå= ïéåáö= ãéüê táéçéêéêâéååìåöëïéêí= áåë= òéáíj ïéáëé=çìêåü~ìë=öéñ ääáöéi=~äéê=~åj ÇÉêÉêëÉáíë= ~ìåü= Éíï~ë= ãçåçíçåé péääëíîéêò~éñíé= ÜáåÉáåòìëÅÜ~ìJ ÑÉäåK= ^ÄÉê= ïçääéå= ïáê= Ä ëé= ëéáå\ kéáåi= Ç~ë= ïçääéå= ïáê= åáåüík= råç ÇÉëÜ~äÄ=ÖáÄí=Éë=íçëÉåÇÉå=^ééä~ìë îçã=mìääáâìãk _à êå=`~ë~éáéíê~ ëáåöí=iáéäéëäáéçéê hçåòéêí=~ã=cêéáí~ö=áå=p~äòöáííéê _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= _à êå= `~J ë~éáéíê~=ëáåöí=iáéäéëäáéçéêw=^ã âçããéåçéå= cêéáí~ö= EOQK=cÉJ Äêì~êF= áåíéêéêéíáéêí= ÇÉê= qéåçê łoçã~åíáå= içîé= pçåöë K= a~ë hçåòéêí=äéöáååí=ìã=nvkpm=rüê áå=çéê=j~êíáåjiìíüéêjháêåüé=áå p~äòöáííéêk=h~êíéå=öáäí=éë=~å=~äj äéå= ÄÉâ~ååíÉå= sçêîéêâ~ìñëj ëíéääéå= ìåç= íéäéñçåáëåü= ìåíéê MRPNLN=SS=MSK hä~ëëáëåüé= iáéäéëäáéçéê= ëíéj ÜÉå= ÉÄÉåëç= ~ìñ= ÇÉã= mêçj Öê~ãã= ÇÉë= ëóãé~íüáëåüéå p åöéêë= ïáé= sçäâëïéáëéå= ìåç áí~äáéåáëåüé=oçã~åòéåk _à êå= `~ë~éáéíê~= ïìåüë= áå _Éêäáå= áå= ÉáåÉã= ãìëáâ~äáëåüéå bäíéêåü~ìë= ~ìñk= k~åü= ëéáåéã påüìä~äëåüäìëë=nvus=ìåç=çéã séêëìåüi= ãéüêéêé= _ÉêìÑÉ= ïáé _ÉäÉìÅÜíÉê= ççéê= táêíëåü~ñíëj â~ìñã~åå= òì= ÉêäÉêåÉåI= ÉåíJ ëåüäçëë= ëáåü= _à êå= `~ë~éáéíê~ ÉåÇÖΩäíáÖ=ÑΩê=ÇáÉ=âΩåëíäÉêáëÅÜÉ h~êêáéêék péáåé= déë~åöë~ìëäáäçìåö ~ÄëçäîáÉêíÉ= Éê= ~å= ÇÉê= eçåüj ëåüìäé= ÑΩê= jìëáâ= e~ååë= báëäéê áå=_éêäáå=ìåç=~å=çéê=oìööáéêç lêçñáåç=áå=j~áä~åçk dê ÉêÉ= _Éâ~ååíÜÉáí= ÉêJ Individuelle Ernährungsberatung Individuelle Mascherode + BS Ernährungsberatung Mobil für Sie: S. Beerstecher, Tel / Raum Braunschweig Musterstadt Mobil für Sie: Miriam S. Zielinski, Tel. Mustermann / Tel.: Vechelde 1234/56 + Mobil für Sie: B. Melzer, Tel / _à êå=`~ë~éáéíê~k cçíçw=çü ä~åöíé=éê=çìêåü=ëéáåé=oçääé=~äë ^êãáå=cê~åâé=áå=çéê=oqijpéêáé łråíéê= ìåë K= sçå= OMMO= Äáë OMMQ= ãççéêáéêíé= Éê= Ç~ë= ï J ÅÜÉåíäáÅÜÉ= wacjpçååí~öëâçåj òéêík ^äë= qéåçê= îéê ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= Éê OMMM= ëéáå= aéäωí~ääìã= ł`~ë~j éáéíê~ K= fåòïáëåüéå= íçìêí= ÇÉê hωåëíäéê=ãáí=ëéáåéå=hçåòéêíéå èìéê= ÇìêÅÜ= aéìíëåüä~åçk= aéê ëã~êíé= p åöéê= Ü~í= ÉáåÉ= íêéìé c~åöéãéáåçéi= Éë= ÖáÄí= ^åü åj ÖÉê= Eîçê= ~ääéã= ^åü åöéêáåj åéåfi=çáé=ëç=öìí=ïáé=àéçéë=hçåj òéêí=îçå=áüã=äéëìåüéåk WUNSCHFIGUR STARTEN SIE JETZT Probierpaket für 59,- statt 75,- Nur für Neukunden vom Bonvita Berater/in gesucht wir bilden Sie Sie aus aus Eike Maria Brit Muster Harms Bezirksleitung Regionalbüro Tel.: Tel.: 12345/ / Atommüll neben der Schule? Das ist eines der vielen Themen, die unsere Region bewegen. Informieren Sie sich aktuell. Und reden Sie jetzt mit. Auf unseren n Internet-Seiten. PREMIUM-FITNESS AUF 3000 m 2 Begrenzt auf 100 Personen 4 WOCHEN TESTEN NUR 39,90 EUR unverbindlich ohne Vertrag Premium-Fitness über 250 Kurse pro Monat Wellness mit 5 Saunen Solarium inklusive Getränke inklusive Vibratrain inklusive (Anti-Cellulite, Fatburner...) NEU braunschweiger-zeitung.de Reservierung unter: BÖCKLERSTR. 30 IN BRAUNSCHWEIG,

6 S ilh^ibp pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t ^åíéååéå=ñωê=çáé=téäí=ìåç=ç~ë=iéäéå jáåü~éä=wçåü=ü~í=ãáí=łhçãéíéå=îçã=c~ëë =ëéáåéå=ãáííäéêïéáäé=çêáííéå=ióêáâä~åç=îçêöéäéöí sçå=^åçê =m~ìëé _ê~ìåëåüïéáök=^ìåü=ïéê Éáå=tÉáäÅÜÉå=áå=ìåëÉêÉê ëåü åéå=pí~çí=îéêäê~åüí Ü~íI=ãìëë=åáÅÜí=òï~åÖëJ ä ìñáö=éáåéå=ióêáâéê=öéíêçñj ÑÉå=çÇÉê=âÉååÉåÖÉäÉêåí Ü~ÄÉåK=d~åò=ëç=ò~ÜäêÉáÅÜ ëáåç=çáé=séêíêéíéê=çéê=çêáíj íéå=äáíéê~êáëåüéå=d~ííìåö ÜáÉê=åìå=ã~ä=åáÅÜíI=ìåÇ=ëáÉ òì=ëìåüéåi=áëí=ëåüäáé äáåü âéáåé=mñäáåüík báå=j~ååi=çéê=ñωê=çáé=ióêáâ=äéäíi áëí=jáåü~éä=wçåük=déê~çé=ü~í=çéê QSJg ÜêáÖÉ=ëÉáåÉå=å~ÅÜ=łtÉääÉåJ Äê~åÇ = ìåç= ł^åççäáå~= píéêéç ÇêáííÉå= ióêáâä~åç= îéê ÑÑÉåíäáÅÜíK łhçãéíéå= îçã= c~ëë I= Ç~ë= ëáåç báå=hìåëíïéêâ=îçå=qçåá~=tá~j íêçïëâák UU=pÉáíÉå= ãáí= âçãéäéñéåi= ëáíì~j íáîéå=_éëí~åçë~ìñå~üãéåi=tçêíj ÖÉã äçéåi= éçéíáëåüéå= hçãéçëáj íáçåéåi=çéêéå=aéåüáññêáéêìåö=çéå iéëéê= ãáíìåíéê= ~ìåü= îçê= Ç~ë= Éáå ççéê=~åçéêé=o íëéä=ëíéääík a~äéá= ëéá= téêâ= kìããéê= ÇêÉáI ïáé= ÇÉê= aáåüíéê= ÄÉíçåíI= áããéê åçåü= ïéáí= ïéåáöéê= âêóéíáëåü= ~äë ÇÉê= sçêö åöéêk= łgçü~ååéë= táíj íéâi=çéê=^ìíçê=çéë=sçêïçêíéëi=ü~í Éë= ëéüê= Öìí= ~ìñ= ÇÉå= mìåâí= ÖÉJ Äê~ÅÜí= ìåç= ÖÉë~ÖíI= Ç~ëë= ÛhçãÉJ íéå= îçã= c~ëëû= ÇáçåóëáëÅÜ= áëíi= Éáå céëík= a~ë= Éêï~êíÉ= áåü= áå= ÇÉê= iój êáâi= ÇÉê= mçéëáé= ~ìåü= ëéääëíi= Ç~ëë ëáé= céìéê= ìåíéêã= a~åü= ã~åüík fåü= ïáää= ÇÉå= jéåëåüéå= ìåç= Ç~ë iéäéå= ~äë= céëí= ÑÉáÉêåI= ãáí= ~ääéå káéçéêíê ÅÜíáÖâÉáíÉåI= eáåíéêäáëj íáöâéáíéå=ìåç=råöéêéåüíáöâéáíéåi ~ääéå=åéö~íáîéå=^ëééâíéåi=çáé=ç~j òìöéü êéå I=ë~Öí=wçÅÜK kìå= ÖìíW= c~ëí= ~ääéåi= ÇÉåå= í~j ÖÉë~âíìÉääÉ=éçäáíáëÅÜÉ=p~ÅÜÉå=äáÉJ sçå=c~äâjj~êíáå=aêéëåüéê _ê~ìåëåüïéáök=dêç É=hìåëí=~ìÑ âäéáåéê= cä ÅÜÉW= ^ìñ= àéïéáäë= åìê NQQ= nì~çê~íòéåíáãéíéêå= íçäíéå ëáåü= _ê~ìåëåüïéáöéê= hêé~íáîj ëåü~ññéåçé=~ìë=ó=ç~ê~ìë=éåíëí~åj ÇÉå=áëí=Ç~ë=łNOã~äNO JmêçàÉâíK łaáé= hωåëíäéê= ÇìêÑíÉå= ëáåü= ~ìñ ÇÉã= îéêñωöä~êéå= mä~íò= ÑêÉá= ÉåíJ Ñ~äíÉå I= Éêâä êí= mêçàéâíã~åüéê j~êåéä= mçääéñ= Ç~ë= QQJëÉáíáÖÉ _ΩÅÜäÉáåK=^âèìáêáÉêí=Ü~í= ëáåü=çáé déãéáåëåü~ñí= Ç~ÄÉá= Ñ~ëí= îçå ëéääëíw= aáé= hìäíìêëòéåé= âéååí _ `ebo=^rp=abo=obdflk jáåü~éä=wçåüë=äóêáëåüé=téäí=ëíêçíòí=îçê=hê~ñíi=áëí=ïìåüíáöi=éêçáö ìåç=ñéìêáök= cçíçw=^åçê =m~ìëé fääìëíê~íáçåéå=ìåç=qéñíé få=łnoã~äno =îéê ÑÑÉåíäáÅÜÉå=äçâ~äÉ=hΩåëíäÉê=áÜêÉ=tÉêâÉ ëáåüi=ìåç=ëç=â~ãéå=ëåüåéää=îáéäé áåíéêéëë~åíé= hωåëíäéê= òìë~ãj ãéåk= jáí= Ç~ÄÉá= ëáåç= ÄÉáëéáÉäëJ ïéáëé= oçä~åç= hêéãéêi= açãáåáâ _~êíéäëi= ^ñéä= häáåöéåäéêöi= e~êíj ãìí= bä= hìêçá= ìåç= céüãá= _~ìãj Ä~ÅÜK= łhωåëíäéêi= ÇáÉ= ïáê= ìåäéj ÇáåÖí= Ü~ÄÉå= ïçääíéåi= Ü~ÄÉå= ïáê ÇáêÉâí= ~åöéëéêçåüéå I= ÉêÖ åòí báäééå= hïáéåáåëâái= ÇáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë ~å=çéã=téêâ=äéíéáäáöí=áëík=bêü äíj äáåü= áëí= łnoã~äno = ~å= ÇáîÉêëÉå ^ìëä~öéëíéääéå= áå= _ê~ìåëåüïéáöi ÉáåÉ= iáëíé= ãáí= ïéáíéêéå= fåñçë= áëí ~ìñ= ïïïkñ~åéäççâkçélnoã~äno òì= ÑáåÇÉåK= aáé= ÉêëíÉ= ^ìñä~öé= ÇÉë åáåüíâçããéêòáéääéå= mêççìâíéë áëí= ÄÉêÉáíë= îéêöêáññéåi= ìåç= ~ìåü ÇáÉ=âΩêòäáÅÜ=îÉêíÉáäíÉ=kÉì~ìÑä~ÖÉ ã~åüí=ëáåü=äéêéáíë=ê~êk=ł^ìñöêìåç ÇÉë= éçëáíáîéå= cééçä~åâë= ÇÉåâÉå ïáê= å~íωêäáåü= ~ìåü= ΩÄÉê= ïéáíéêé ^ìëö~äéå= å~åü I= îéêê~íéå= ÇáÉ ÄÉáÇÉå=mêçàÉâíã~ÅÜÉêK báå= _äáåâ= áå= Ç~ë= łmêçàéâí= ~ìë ÇÉê= k~åüä~êëåü~ñí = ä ëëí= ÇáÉë ~ìåü= ëåüåéää= îéêëíéüéåw= ^ì ÉêJ ÖÉï ÜåäáÅÜÉ= pâáòòéåi= déçáåüíé ççéê=qéñíé=òìã=påüãìåòéäå=äéj ïéáëéåi=ç~ëë=çáé=_ê~ìåëåüïéáöéê hìåëíj= ìåç= hìäíìêëòéåé= ÉáåáÖÉë ~ìñ=i~öéê=ü~ík ÖÉå= ÇÉã= aáåüíéê= ÉáåÑ~ÅÜ= åáåüíi ïáé= Éê= ëéääëí= ÄÉíçåíK= bë= ëéáéå ÉÄÉå=~åÇÉêÉ=aáåÖÉI=ÇáÉ=áÜå=áåëéáJ êáéêéåw= k~íìêi= píê~ ÉåI= ìêä~åé qüéãéåi= påü åüéáí= áã= ÖäçÄ~äÉå páååé=ìåç=ó=å~íωêäáåü=ó=çáé=péê~j ÅÜÉK=sáÉäÉ=ëÉáåÉê=qÉñíáÇÉÉå=âçãJ ãéå=çéã=j~ååi=ñωê=çéå=ióêáâ=áå ÉêëíÉê= iáåáé= ÉáåÉ= téáíéêñωüêìåö ÇÉë= déë~åöë= áëíi= ÄÉáã= c~üêê~çj Ñ~ÜêÉå= ççéê= ÄÉáã= pé~òáéêéåöéj ÜÉå= áå= ÇÉê= cì Ö åöéêòçåék= a~ ÖÉê í= ÉêI= ljqçåi= łçêçéåíäáåü= áå t~ääìåö K=råÇ=áå=ÇÉê=q~íW=wçÅÜë äóêáëåüé= téäí= áëí= ÉáåÉ= ïìåüíáöéi ÉêÇáÖÉ= ìåç= ÑÉìêáÖÉK= aéê= iéëéê ëéωêíi=ç~ëë=çáé=cçêãìåö=çéë=j~j íéêá~äë=péê~åüé=üáéê=ëåüçå=éáåã~ä òìã= hê~ñí~âí= ïáêçi= ~ÄÉê= ~ìåüi Ç~ëë=Ç~ÑΩê=àÉã~åÇ=ãáí=^åíÉååÉå ÑΩê= ÇáÉ= téäí= ìåç= Ç~ë= iéäéå= ìåj íéêïéöë=áëík jáåü~éä= wçåüi= łhçãéíéå= îçã c~ëë I= mçéjséêä~öi= åéìå= bìêçi fp_k=vtujpjusprsjmnrjtk báå=åéìéë=mêçàéâí=ñωê=hωåëíäéêw få= łnoã~äno = ÇΩêÑÉå= ëáåü _ê~ìåëåüïéáöë= hêé~íáîëåü~ñj ÑÉåÇÉ= ~ìëíçäéåk= aáé= ÉêëíÉ ^ìñä~öé=áëí=ëåüçå=îéêöêáññéåk sçêäáäç o~~äé t~ë= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= táäüéäãj o~~äéjqéñíé= ł^äì= qéñä~å I łeçäìåçéêääωíé =ççéê=łwìã táäçéå=j~åå =ÖÉãÉáåë~ã\ páé=ü~äéå=åçåü=ìåäéâ~ååíé ^ìíçêéå= Ç~òì= áåëéáêáéêíi åéìé=o~~äéjdéëåüáåüíéå=òì ëåüêéáäéå= Ó= åáåüí= áã= páååé ÉáåÉê= fåíéêéêéí~íáçåi= ëçåj ÇÉêå=~äë=kÉìëÅÜ éñìåök=fåáj íááéêí=ïìêçé=ç~ë=mêçàéâí=îçå ÇÉê=^êÄÉáíëÖêìééÉ=iáíÉê~íìê ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöáëåüéå i~åçëåü~ñík= ^ìë= ÇÉå= ãéüê ~äë= QM=ÉáåÖÉÖ~åÖÉåÉå= _ÉáJ íê ÖÉåI= ïìêçéå= OO= ~ìëöéj ï Üäí= ìåç= áå= ło~~äé= áåëéáj êáéêí = îéê ÑÑÉåíäáÅÜíI= ^éééäj Ü~åë=sÉêä~ÖI=òÉÜå=bìêçK TR=g~ÜêÉ cäìöü~ñéå báå= h~ãéññäáéöéê= ~ìë= ÇÉã bêëíéå= téäíâêáéö= ÇêΩÅâíÉ áüã= ëéáåéå= píéãééä= ~ìñk sçê=tr=g~üêéå=ñáéä=çéê=éêëíé pé~íéåëíáåü= òìã= cäìöü~ñéå _ê~ìåëåüïéáöjtçäñëäìêök j~ ÖÉÄäáÅÜ= ãáíöéëí~äíéí Ü~í= áüå= táäüéäã= pçåçéêj ã~ååi= ÇÉê= Äáë= òì= ëéáåéê méåëáçåáéêìåö= NVSO= ~ìåü ÇáÉ=dÉëÅÜáÅâÉ=äÉáíÉíÉK=bêåëíJ gçü~åå= w~ìåéê= Ü~í= ÇáÉ= déj ëåüáåüíé= ÇÉë= cäìöü~ñéåë àéíòí=áå=çéê=`üêçåáâ=łcäáéöéå ìåç= cçêëåüéåk= TR=g~ÜêÉ cäìöü~ñéå= _ê~ìåëåüïéáöj tçäñëäìêö = òìë~ããéåöéj íê~öéåk= bêëåüáéåéå= áã= gçj Ü~ååJeÉáåêáÅÜJjÉóÉêJsÉêJ ä~öi=omnni=vium=bìêçk Die Deals der Woche Gemeinsam günstiger. Weitersagen. ERLEBEN EINKAUFEN ESSEN AUSGEHEN ENTSPANNEN MONTAGSDEAL Haar-Wellnessbehandlung statt 47,00 nur 32,00-31,91 % Petra's Haarstudio Güldenstr Braunschweig DIENSTAGSDEAL 2D-Fazzino-Bild der Region statt 299,00 nur 199,00-33,44 % Zeitungsverlag Hamburger Str., BS MITTWOCHSDEAL T-Shirt selbst gestalten statt 20,00 nur 15,00 Keepon Media Marktpassage Helmstedt -25,00 % DONNERSTAGSDEAL FREITAGSDEAL SAMSTAGSDEAL SONNTAGSDEAL Jetzt heißt es Gemeinsam günstiger. Weitersagen., denn wir bieten Ihnen jeden Tag ein s attraktives Angebot aus der Region an. Wie das geht? Ganz einfach. Besuchen Sie deal38.de die Online-Plattform des Zeitungsverlages und kaufen Sie den Tagesdeal. Wir senden Ihnen einen Gutschein zu. Diesen lösen Sie beim Anbieter in der Region ein. Also am besten gleich anmelden und sparen: Die Deals von Montag, bis Sonntag, Flusskreuzfahrt im Advent für 2 statt 1.238,00 nur 718,00-42,00 % Leserreisen im BZV Hamburger Str Braunschweig Waschen, Schneiden, Föhnen statt 35,50 nur 24,99 Salon Melitta Schachtweg Wolfsburg -29,60 % Ballettunterricht 4 x 60 Minuten statt 34,00 nur 20,40-40,00 % Ballettschule Schweigerstr Wolfenbüttel Entspannung durch Klang-Massage statt 60,00 nur 39,00-35,00 % Martina Brunke Unter den Eichen Salzgitter

7 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno ilh^ibp _ê~ìåëåüïéáö=òéáöí=ëáåü=łgìåö=ìåç=éåö~öáéêí wïéáíéê=fçééåïéííäéïéêä=ñωê=_ωêöéêëíáñíìåöéå=ó=få=_éêäáå=ëíéääíéå=qéáäåéüãéê=áüêé=mêçàéâíé=îçê=ó=péáéäé=éåíïáåâéäå=ìåç=~ìë=_ωåüéêå=îçêäéëéå _~Ç=eçãÄìêÖL_Éêäáå=EãFK wìã=^äëåüäìëë=çéë=òïéáíéå fçééåïéííäéïéêäéë=çéê eéêäéêíjnì~åçíjpíáñíìåö ïìêçé=éë=ñωê=çáé=òéüå=íéáäj åéüãéåçéå=_ωêöéêëíáñíìåj ÖÉå=~ã=tçÅÜÉåÉåÇÉ=ëé~åJ åéåçw=få=_éêäáå=ëíéääíéå=ëáé ÇÉê=gìêó=áÜêÉ=mêçàÉâíÉ=îçêK aáéëé=ü~ííé=áã=^åëåüäìëë=ωäéê=çáé ÄÉëíÉå= ÇêÉá= mêçàéâíé= ìåç= áåëöéj ë~ãí= PM=MMM=bìêç= mêéáëöéäç= òì ÉåíëÅÜÉáÇÉåK= aáé= qéáäåéüãéê= äéöj íéå=ëáåü=~äëç=áåë=wéìö=ìåç=òéáöíéå ~å= áüêéå= ~ìñïéåçáö= ÇÉâçêáÉêíÉå pí åçéå=ìåç=áå=áüêéå=mê ëéåí~íáçj åéåi=ï~ë=ëáé=áã=îéêö~åöéåéå=ü~äj ÄÉå=g~Üê=~ääÉë=ÖÉäÉáëíÉí=Ü~ÄÉåK péáí=pçããéê=omnn=~êäéáíéå=çáé _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖÉå= _~êåáãjråâéêj ã~êâi= _ê~ìåëåüïéáöi= _êéìäéêöi e~ääéi= iáäáéåíü~äi= mñ~äòi= påü~ìãj ÄìêÖI=tÉáã~êI=táÉëäçÅÜ=ëçïáÉ=ÇáÉ píáñíìåö= _ΩêÖÉê= ÑΩê= iéáéòáö= ~å mêçàéâíéå=òìã=g~üêéëíüéã~=ł_êωj ÅâÉå=Ä~ìÉå=òïáëÅÜÉå=ëçòá~äÉå=jáJ äáéìë K=páÉ=ëçääíÉå=åÉìÉ=tÉÖÉ=ÑáåJ ÇÉåI= ÇÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= wìj ë~ããéåü~äí=îçê=lêí=òì=ëí êâéåk łgìåö= ìåç= ÉåÖ~ÖáÉêí = Ü~í= ÇáÉ _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖ= _ê~ìåëåüïéáö= áüj êéå= _Éáíê~Ö= òìã= fçééåïéííäéj ïéêä= ΩÄÉêëÅÜêáÉÄÉåK= wáéä= ï~ê= ÉëI jéåëåüéå= áã= ^äíéê= îçå= NS=Äáë OO=g~ÜêÉå=ÑΩê=ÉÜêÉå~ãíäáÅÜÉë=båJ Ö~ÖÉãÉåí=òì=ÄÉÖÉáëíÉêåK łtáê= âçååíéå= ~ÅÜí= píìçéåíéå áå= Çì~äÉê= ^ìëäáäçìåö= ÑΩê= ÉÜêÉåJ ~ãíäáåüé= mêçàéâíí~öé= áå= ÉáåÉê dêìåçëåüìäé= ìåç= ÉáåÉã= háåçéêj Ö~êíÉå= ÖÉïáååÉå I= Éêâä êí= pìë~åj åé= e~ìëï~äçíi= mêçàéâíâççêçáå~j íçêáå= ÇÉê= _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖK= _Éáã ł_éïéöìåöëjpéáéäéjq~ö = áå= ÇÉê dêìåçëåüìäé= ÉåíïáÅâÉäíÉå= ÇáÉ píìçéåíéå= ÖÉãÉáåë~ã= ãáí= ÇÉå påüωäéêå= péáéäé= ÑΩê= m~ìëéå= ìåç cêéáëíìåçéåk=aáé=âêé~íáîé=eéê~ìëj ÑçêÇÉêìåÖ= ï~êi= péáéäáçééå= òì= ÉêJ ÑáåÇÉåI= ÇáÉ= ãáí= ã ÖäáÅÜëí= ïéåáö ^ìñï~åç= ìåç= ÇÉå= îçêü~åçéåéå pìë~ååé=e~ìëï~äçí=eäkf=ìåç=_éííáå~=hê~ìëé=e_ωêöéêëíáñíìåö=_ê~ìåj ëåüïéáöf=ãáí=òïéá=píìçéåíéåk j~íéêá~äáéå= êé~äáëáéêä~ê= ï~êéåk a~= Éë= áüê= ÉêëíÉê= báåë~íò= áå= ÉáåÉê påüìäé=ï~êi=éêüáéäíéå=çáé=píìçéåj íéå=råíéêëíωíòìåö=îçå=éáåéã=pçj òá~ä~êäéáíéê=îçê=lêík ^ìåü=äéá=çéã=háåçéêö~êíéåéêçj àéâí=öáåö=éë=ìã=hêé~íáîáí ík=råíéê ÇÉê= ÄÉêëÅÜêáÑí=łbáå=q~Ö=ãáí=_ìÅÜ íìí=öìí = ä~ëéå=çáé= píìçéåíéå= háåj ÇÉêå=îçêI=ÄÉá=ÇÉåÉå=ÇáÉ=_ÉëÅÜ ÑíáJ ÖìåÖ=ãáí=_ΩÅÜÉêå=Ü ìñáö=òì=âìêò âçããík=péá=éëi=ïéáä=ëáé=áå=çéå=c~j ãáäáéå= åáåüí= ÖÉåΩÖÉåÇ= ÖÉéÑäÉÖí ïáêçi= ëéá= ÉëI= ïéáä= ëáé= ÇÉê= háåçéêj Ö~êíÉå~ääí~Ö= ã~ååüã~ä= åáåüí= òìj ä ëëík=^ìåü=éáå=^ìëñäìö=áå=çáé=å~j ÜÉ= ÖÉäÉÖÉåÉ= pí~çííéáääωåüéêéá ëí~åç=~ìñ=çéã=mêçöê~ããk a~ëë=äéáçé=mêçàéâíé=éêñçäöêéáåü ï~êéåi= òéáöéå= ÇáÉ= _áäçéê= îçå= ä~j ÅÜÉåÇÉå= ççéê= ÖÉÄ~ååí= ä~ìëåüéåj ÇÉå= háåçéêåi= ÇáÉ= ÇÉå= pí~åç= ÇÉê _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖ= _ê~ìåëåüïéáö ëåüãωåâéåk= ^ÄÉê= ~ìåü= ÇÉå= píìj ÇÉåíÉå=Ü~í=ÇáÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=îáÉä=ÖÉJ Äê~ÅÜíW= łtáê= âçååíéå= ãáí= ÉáåÑ~J ÅÜÉå=jáííÉäå=ÇáÉ=háåÇÉê=ÖäΩÅâäáÅÜ ã~åüéåi= ë~öí= ÉáåÉ= å~åü= _Éêäáå ãáíöéêéáëíé=píìçéåíáåk=łaáé=^êäéáí ãáí=çéå=háåçéêå=ï~ê=éáåé=ëìééê bêñ~üêìåö I= ÉêÖ åòí= áüê= hçããáäáj íçåéi= îçå= ÇÉëëÉå= qjpüáêí= ÇÉê= päçj Ö~å=łgìåÖ=ìåÇ=ÉåÖ~ÖáÉêí =éê~åöík T lä= ÇáÉ= _ΩêÖÉêëíáÑíìåÖ= _ê~ìåj ëåüïéáö= ìåíéê= ÇÉå= mêéáëíê ÖÉêå áëíi=ïáêç=åçåü=åáåüí=îéêê~íéåk=bêëí ~ã= OOK=j êò= ïáêç= ÄÉâ~ååíÖÉÖÉJ ÄÉåI=ïÉê=îçã=_ìåÇÉëéê ëáçéåíéå ÇáÉ=ÇêÉá=mêÉáëÉ=áã=tÉêí=îçå=áåëÖÉJ ë~ãí= PM=MMM=bìêç= ÉêÜ äík= łpåüçå àéíòí=ëáåç=~ääé=qéáäåéüãéê=déïáåj åéê I=ë~Öí=aêK=oçä~åÇ=i ÑÑäÉêI=iÉáJ íéê= ÇÉë= qüéãéåñéäçéë= ł_ωêöéê ìåç= déëéääëåü~ñí = ÇÉê= eéêäéêíj nì~åçíjpíáñíìåök= káåüí= åìê= ïéj ÖÉå= ÇÉë= pí~êíöéäçéë= áå= e ÜÉ= îçå RMMM=bìêçI= Ç~ë= àéçé= píáñíìåö= òì _ÉÖáåå=ÇÉë=tÉííÄÉïÉêÄë=ÉêÜ~äíÉå Ü~íI=ëçåÇÉêå=îçê=~ääÉã=ïÉÖÉå=ÇÉê Öêç ~êíáöéå=mêçàéâíéi=çáé=çáé=_ωêj ÖÉêëíáÑíìåÖÉå= ÉåíïáÅâÉäí= Ü ííéåk mêçñéëëçê= _ìêâü~êç= hωëíéêã~ååi iéáíéê=çéê=fåáíá~íáîé=_ωêöéêëíáñíìåj ÖÉåI=ï~ê=îçå=ÇÉê=sáÉäÑ~äí=ÇÉê=îçêJ ÖÉëíÉääíÉå= mêçàéâíé= ÉÄÉåÑ~ääë= ÄÉJ ÖÉáëíÉêíW= łjáí= áüêéå= áååçî~íáîéå fçééå=öéäáåöí=éë=çéå=båö~öáéêíéåi îçê= lêí= ëçòá~äé= dêéåòéå= òì= ΩÄÉêJ ïáåçéå=ìåç=jéåëåüéå=òì=îéêäáåj ÇÉåK łeáéê=áëí=àéçéê=öìí=çê~ìñ aêéá=jáíöäáéçéê=äéêáåüíéåi=ï~ë=ëáé=áã=åéìéå=cfqkbppi^ka=äéöéáëíéêí jáí= ãéüê= ~äë= OR=MMM= jáíöäáéçéêå áå= òéüå= píìçáçë= ò Üäí= Ç~ë= cfqj kbppi^ka= òì= ÇÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜëJ íéå=cáíåéëë~åäáéíéêå=çéê=_ê~ååüék fã=åéìéå=`äìä=áå=çéê=`éääéê=píê~j É=SP= íê~áåáéêéå= ëéáí= ^åñ~åö= céj Äêì~ê=ëÅÜçå=ΩÄÉê=NSMM=åÉìÉ=jáíJ ÖäáÉÇÉêK= aêéá= îçå= áüåéå= Éêò ÜäÉåI ï~ë=ëáé=äéöéáëíéêík łd~åò= âä~ê= ÇáÉ= píáããìåö= ÜáÉêK aáé= áëí= áã= cfqkbppi^ka= ÉáåÑ~ÅÜ ëìééê I= ë~öí= j~ñáãáäá~å= mä~åáéëk ^å=â~ìã=éáåéå=~åçéêéå=lêí=íêáññí ã~å= ëç= åéííé= iéìíé= ïáé= áã= cfqj kbppi^kak= a~ë= ÑáÉä= j~ñáãáäá~å ëçñçêí= ~ìñk= łsçã= méêëçå~ä= Äáë= òì ÇÉå= jáíöäáéçéêå= áëí= àéçéê= Öìí Çê~ìÑK=pç=ã~ÅÜí=Ç~ë=qê~áåáåÖ=ÉáåJ Ñ~ÅÜ= pé~ I= Éêò Üäí= ÇÉê= j~ëåüáj åéåä~ìëíìçéåí= ÄÉÖÉáëíÉêíK= łfåü łj~äj~åöìåâéåjq~öé =áã=cfqkbppi^ka ^ìëñωüêìåök=pç=öáäí=éë=äéáã=qê~áj åáåö= âéáåé= t~êíéòéáíéå I= ÑêÉìí ëáåü=çéê=omjg ÜêáÖÉK póäïá~=mê~áåç=ü~í=ëáåü=ãáí=éáåéê cêéìåçáå=öäéáåü=äéá=çéê=kéìéê ÑÑJ åìåö= ~åöéãéäçéík= cωê= ÇáÉ= àìåöé jìííéê=áëí=çáé=âçëíéåñêéáé=háåçéêj ÄÉíêÉììåÖ= ÄÉëçåÇÉêë= ïáåüíáök łt ÜêÉåÇ= ãéáåé= âäéáåé= qçåüíéê ëéáéäí=ìåç=íçäíi=â~åå=áåü=áã=ëéé~j ê~íéå= i~çójcáíåéëëj_éêéáåü= Éíï~ë ÑΩê=ãáÅÜ=íìåK=eáÉê=ëáåÇ=ïáê=cê~ìJ Éå=Ö~åò=ìåíÉê=ìåëI=ìåÇ=Éë=áëí=~ääÉë Ç~I=ï~ë=ïáê=ÑΩê=_~ìÅÜI=_ÉáåÉ=ìåÇ mç= Äê~ìÅÜÉå I= Éêò Üäí= ÇáÉ= _~åâj â~ìññê~ì=äéöéáëíéêík páé= ïçääéå= ëáåü= îçã= cfqkbppj i^ka= ëéääëí= ΩÄÉêòÉìÖÉå\= a~åå ëáåç=páé=üéêòäáåü=òì=çéå=łj~äj~åj ÖìÅâÉåJq~ÖÉå = ~ã= jçåí~öi= ÇÉå OMK=ìåÇ=aáÉåëí~ÖI=ÇÉå=ONK=cÉÄêìJ ~ê=îçå=v=äáë=oo=rüê=éáåöéä~çéåk ^åòéáöé Starten Sie jetzt j~ñáãáäá~å= mä~åáéë= ëåü íòí= ÇáÉ ~ääòéáí= ÖìíÉ= píáããìåö= áã= cfqj kbppi^kak= cçíçëw=póêáåö ã ÅÜíÉ=îçê=~ääÉã=ãÉáåÉ=jìëâÉäå ~ìñä~ìéåk= aéê= cêéáü~åíéääéêéáåü áã= cfqkbppi^ka= áëí= Ç~ÑΩê= ééêj ÑÉâí>= bë= ÖáÄí= ÉáåÉ= êáéëéåöêç É ^ìëï~üäi=ñωê=àéçéå=jìëâéä=áëí=éíj ï~ë=ç~äéá=ìåç=ç~ë=áå=ãéüêñ~åüéê j~çäééå=_äçã=áëí=~äë=påüωäéêáå îçã= mêéáëjiéáëíìåöëjséêü äíåáë ÄÉÖÉáëíÉêíK= få=éìååíç=^íãçëéü êéi=cêéìåçj äáåüâéáí=ìåç=^åöéäçíëîáéäñ~äí=ëéíòí Ç~ë= cfqkbppi^ka= ~å= ÇÉê= `ÉääÉê píê~ É= Ö~åò= åéìé= j~ ëí ÄÉ= ~ìñ ÇÉã= _ê~ìåëåüïéáöéê= cáíåéëëj ã~êâík a~îçå= ΩÄÉêòÉìÖíÉ= ëáåü= ~ìåü j~çäééå= _äçã= ~ã= Öêç Éå= bê ÑÑJ åìåöëïçåüéåéåçék= łaáé= ^íãçj ëéü êé= áã= cfqkbppi^ka= áëí= ÉáåJ Ñ~ÅÜ=âä~ëëÉK=qçääÉ=c~êÄÉåI=ÜÉää=ìåÇ êáéëéåöêç > I= ÄÉëÅÜêÉáÄí= j~çäééå áüêé= ÉêëíÉå= báåçêωåâék= _ÉëçåÇÉêë ÄÉÖÉáëíÉêí= áëí= ÇáÉ= NTJg ÜêáÖÉ= îçã Öêç Éå= hìêëäéêéáåük= łwìãä~= áëí ÉáåÑ~ÅÜ=Åççä>=bë=ã~ÅÜí=êáÅÜíáÖ=ÖìJ íé=i~ìåéi=çáé=wéáí=îéêöéüí=ïáé=áã cäìöi= ìåç= ã~å= îéêäêéååí= Ç~ÄÉá çêçéåíäáåü= h~äçêáéå> I= ÑêÉìí= ëáåü ÇáÉ= påüωäéêáåk= łråç= Ç~ë= mêéáëj iéáëíìåöëjséêü äíåáë= îçã= cfqj kbppi^ka= áëí= ìåëåüä~öä~ê> I= ÉêJ Ö åòí=j~çäééåk póäïá~= mê~áåç= ÑêÉìí= ëáåüi= Ç~ëë áüêé= háåçéê= Öìí= ~ìñöéüçäéå ëáåçi=ïéåå=ëáé=íê~áåáéêík bêêéáåüä~ê= áëí= Ç~ë= cfqkbppj i^ka=áå=çéê=`éääéê=píê~ É=ãáí=ÇÉê iáåé= jnsi= ÇáÉ= ÇáêÉâí= îçê= ÇÉê= qωê Ü äík=wìçéã=öáäí=éë=öéåìö=âçëíéåj ÑêÉáÉ= m~êâéä íòék= hçããéå= páé îçêäéá>= a~ë= cfqkbppi^kajqé~ã ÑêÉìí ëáåü=~ìñ=páé>= ÇÄ Mal - angucken - Tage Montag Uhr Dienstag Uhr Celler Straße 63 Braunschweig

8 U łtáê=ü~äéå=éáåéå=ëç=ëåü åéå=_éj êìñ I=ë~Öí=ÇáÉ=ûêòíáåK=cΩê=ÇáÉ=jÉåJ ëåüéå=~ìñ=çéã=i~åç=ëéá=çéê=e~ìëj ~êòí= séêíê~ìéåëééêëçå= ìåç= ~ìåü ^åëéêéåüé~êíåéê=åáåüí=åìê=äéá=öéj ëìåçüéáíäáåüéå= mêçääéãéåk= a~ëë ÇáÉ= ^ìëäáäçìåö= àìåöéê= ûêòíé= àéíòí éê~ñáëå~üéê=öéëí~äíéí=ïéêçéå=ëçääi ÄÉÖêΩ í= j~êáçå= oéååéäéêö= ~ìëj ÇêΩÅâäáÅÜK= łwì= ãéáåéê= wéáí= â~ã ã~å=å~åü=çêéáéáåü~ää=g~üêéå=ç~ë ÉêëíÉ=j~ä=áå=ÉáåÉ=mê~ñáë I=ÉêáååÉêí ëáé=ëáåük=aêk=bêü~êç=héääåéêi=éäéåj ëç= ïáé= j~êáçå= oéååéäéêö= áã aéìíëåüéå= e~ìë êòíéîéêä~åç= ÉåJ Ö~ÖáÉêíI= ëáéüí= Ç~ë= ÖÉå~ìëçW= łaéå àìåöéå= hçääéöéå= ã~åöéäí= Éë= ~å ŁcêçåíÉêÑ~ÜêìåÖÚK = péáåéê= ^åëáåüí å~åü= ãωëëé= ÇáÉ= ^ìëäáäçìåö= ~íj íê~âíáîéê=ïéêçéåk aáé= åéìé= séêäìåçïéáíéêäáäj ÇìåÖ=ëÉá=Éáå=êáÅÜíáÖÉê=pÅÜêáíí=ÇçêíJ ÜáåK= a~ãáí= ëçää= ÇÉê= êòíäáåüé k~åüïìåüë=áã=_éêéáåü=çéê=^ääöéj ãéáåãéçáòáå= ÖÉÑ êçéêíi= Öê~îáÉJ êéåçéå= båöé ëëéå= áå= ÇÉê= Ü~ìëJ êòíäáåüéå= séêëçêöìåö= ÉåíÖÉÖÉåJ ÖÉïáêâí= ïéêçéåk= TMMM= e~ìë êòíé ëçää= Éë= áã= g~üê= OMOM= áå= aéìíëåüj ä~åç= ïéåáöéê= ÖÉÄÉåI= éêçöåçëíáj òáéêí=çáé=_ìåçéë êòíéâ~ããéêk łbáåé=i ëìåö=òì=ñáåçéåi=ü~í=ìåë ~ã=eéêòéå=öéäéöéåi=çéåå=jéçáòáj åéê= ÑÉÜäÉå= ëçïçüä= áå= ÇÉå= hê~åj âéåü ìëéêå=~äë=~ìåü=áã=ü~ìë êòíj äáåüéå= _ÉêÉáÅÜ I= ÄÉíçåí= mêçñéëëçê eçêëí= háéêççêñi= ûêòíäáåüéê= aáêéâj íçê= ÇÉë= häáåáâìãë= _ê~ìåëåüïéáök pç= ëéüé= ÇáÉ= séêäìåçïéáíéêäáäj ÇìåÖ=ÉáåÉå=ëíêìâíìêáÉêíÉå=oçí~íáJ çåëéä~å= ëåüçå= òì= _ÉÖáåå= ÇÉê ÑΩåÑà ÜêáÖÉå= ^ìëäáäçìåö= îçêk= bê äéöé= ÇáÉ= téáíéêäáäçìåö= áå= hê~åj âéåü~ìë= ìåç= ^êòíéê~ñáë= ÑÉëíK= cωê ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=wÉáí=Ö ÄÉ=Éë=ÉáåÉå=ÇáJ êéâíéå=^åëéêéåüé~êíåéêk c~ãáäáéåñêéìåçäáåüâéáí= ëéá= Éáå Ö~åò=ïáÅÜíáÖÉê=^ëéÉâíI=ÉêÖ åòí aêk= bêü~êç= héääåéêk= łtáê= ãωëëéå ÇáÉ= àìåöéå= hçääéöéå=êé~âíáîáéêéåi ÇáÉ= ëáåü= ~ìë= Ñ~ãáäá êéå= dêωåçéå ÉáåÉ= téáíéêäáäçìåö= åáåüí= òìöéj ilh^ibp a~ãáí=éë=òìâωåñíáö âéáåéå=e~ìë êòíéã~åöéä=öáäí häáåáâìã=ìåç=e~ìë êòíéîéêä~åç=~êäéáíéå=äéá=çéê=^ìëäáäçìåö=àìåöéê=jéçáòáåéê=e~åç=áå=e~åç sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=j~êáçå=oéåj åéäéêö=áëí=e~ìë êòíáå=áå=fäj ëéçék=páé=ïéá I=ïáÉ=ïáÅÜíáÖ ÇáÉ=sÉêëçêÖìåÖ=ÇÉê=m~íáÉåJ íéå=îçê=lêí=áëík=açåü=çáé=ëéá ÖÉÑ ÜêÇÉíI=îçê=~ääÉã=~ìÑ ÇÉã=i~åÇK=häáåáâìã=_ê~ìåJ ëåüïéáö=ìåç=e~ìë êòíéîéêj Ä~åÇ=ïçääÉå=ÖÉãÉáåë~ã ãáí=éáåéê=òωöáöéå=c~åü~êòíj ïéáíéêäáäçìåö=ç~öéöéå=~åj â ãéñéåk aéê= e~ìë êòíéîéêä~åç=_ê~ìåëåüïéáö= ãáí= áüêéå= péêéåüéêå= aêk= büêü~êç= héääåéê= ìåç= j~êáçå= oéååéj ÄÉêÖ=Eîçêå=îKäKF=ìåÇ=Ç~ë=häáåáâìã=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI=ÜáÉê=ãáí=ÇÉã=ûêòíäáÅÜÉå=aáêÉâíçê=mêçÑÉëëçê=aêK=eçêëí háéêççêñ= ìåç= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= eéäãìí= påüωííáö= EÜáåíÉå= îkäkfi= ïçääéå= ÄÉá= ÇÉê= téáíéêäáäçìåö= àìåöéê ûêòíé=òìë~ããéå~êäéáíéåk =cçíçw=häáåáâìãlpåüéáäélçü _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= t~ë= ãìëë íê~ìí= Ü~ÄÉåK = a~ë= häáåáâìã= ÄáÉíÉ ÖìíÉ=_ÉÇáåÖìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=tÉáíÉêJ ÄáäÇìåÖI= ãéáåí= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê eéäãìí= påüωííáöi= ïáé= òìã= _ÉáJ ëéáéä= Ñ~ãáäáÉåÑêÉìåÇäáÅÜÉ= ^êäéáíëj òéáíãççéääéi= ÇáÉ= j ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê qéáäòéáíí íáöâéáíi= _ÉíêáÉÄëâáåÇÉêJ Ö~êíÉåK= jáí= QM=îçääÉå= téáíéêäáäj ÇìåÖëÉêã ÅÜíáÖìåÖÉå= ÄáÉíÉ= Ç~ë häáåáâìã= Ç~ë= ìãñ~åöêéáåüëíé téáíéêäáäçìåöë~åöéäçí= ÑΩê= ûêòíé áå=káéçéêë~åüëéå=~åk _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= råíéê= ÇÉã jçííç= ł^ääéë= ï~ë= gìåöéå= pé~ ã~åüí = ÄáÉíÉí= ÇÉê= gìåöéå~êäéáíëj âêéáë=çéê=lññéåéå=gìöéåç~êäéáí=áå _ê~ìåëåüïéáö=~ã=cêéáí~ö=eoqk=céj Äêì~êF=ÇáÉ=òïÉáíÉ=k~ÅÜí=ÇÉê=^âíáJ çåëêéáüé= łk~åüíëåüáåüí = ~åk= fã gìöéåçòéåíêìã= jωüäéi= ^å= ÇÉê kéìëí~çíãωüäé=pi= ÑáåÇÉí= ~Ä OM=rÜê= Äáë= ãçêöéåë= S=rÜê= Éáå pçååéêåçìêíjqìêåáéê= ëí~ííi= ïéáíéê ~åöéäçíéå= ïéêçéå= mçâéêêìåçéåi òïáåöéåç= áå= ÉáåÉã= séêíê~ö= ÖÉêÉJ ÖÉäí=ïÉêÇÉå\=táÉ=ëÉíòí=ã~å=ÉáåÉå séêíê~ö= ~ìñ\= t~åå= äáéöéå= ^ääöéj ãéáåé= déëåü ÑíëÄÉÇáåÖìåÖÉå îçê\= téäåüé= ÖÉëÉíòäáÅÜÉå= _ÉJ ëåüê åâìåöéå=éñáëíáéêéå=ç~ñωê\ cê~öéå=ïáé=çáéëé=ïéêçéå=äéáã dêωåçéêñçêìã= ~ã= açååéêëí~ö EOPK=cÉÄêì~êF=ìã=NU=rÜê=áã=oçäJ äéájwéåíêìã= ÑΩê= bñáëíéåòöêωåçéê EowbFI=p~äòÇ~ÜäìãÉê=píê~ É=NVSI Éê êíéêík= aáé= âçëíéåäçëé= fåñçêã~j íáçåëîéê~åëí~äíìåö= ãáí= ÇÉã= qáíéä pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t pé~ =ÑΩê=gìåÖÉå ^âíáçåëå~åüí=áå=çéê=jωüäé _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= iéäéåëä~åö íêéì=ëéáåw=tìåëåü=ççéê=táêâäáåüj âéáí\= fã= o~üãéå= ÇÉê= séê~åëí~äj íìåöëêéáüé= łq~íë~åüéå\= cçêj ëåüìåö=ìåíéê=çéê=iìéé =ä~çéå=ç~ë eéäãüçäíòjwéåíêìã= ÑΩê= fåñéâíáj çåëñçêëåüìåö= ìåç= Ç~ë= e~ìë= ÇÉê táëëéåëåü~ñí= òì= ÉáåÉê= aáëâìëëáçå òìã=qüéã~=qêéìé=áå=çéê=m~êíåéêj ëåü~ñí=~ã=açååéêëí~ö=eopk=céäêìj ~êf=ìã= NVKPM= rüê= áã= o~ìã= séçj äá~i= ÑΩåÑíÉë= läéêöéëåüçëëi= mçj _çöéåëåüáé ÉåI= háåâéêåi= Éáå _É~íÄçñJtçêâëÜçé= ìåç= îáéäéë ãéüêk= báå= ÖÉãÉáåë~ãÉë= cêωüj ëíωåâ=äééåçéí=çáé=k~åüík a~ë= ^åöéäçí= êáåüíéí= ëáåü= ~å gìåöéå= áã= ^äíéê= îçå= NQ=Äáë NU=g~ÜêÉåK= aéê= báåíêáíí= âçëíéí òïéá=bìêçk báåé= ^åãéäçìåö= áã= gìöéåçj òéåíêìã=jωüäé=eqéäéñçå=n=tq=uuf áëí=éêñçêçéêäáåük=açêí=öáäí=éë=~ìåü ïéáíéêé=fåñçêã~íáçåéåk iéäéåëä~åö=íêéì\ aáëâìëëáçå=áã=e~ìë=çéê=táëëéåëåü~ñí ÅâÉäëëíê~ É=NNI=ÉáåK=bñéÉêíÉå=ÇáëJ âìíáéêéå= ìåíéê= ÄáçäçÖáëÅÜÉå= ìåç ëçòá~äïáëëéåëåü~ñíäáåüéå= ^ëééâj íéåi=ïáé=jéåëåüéå=éë=ïáêâäáåü=ãáí ÇÉê=qêÉìÉ=Ü~äíÉåK t~ë= áëí= Ç~ë= déüéáãåáë= äéäéåëj ä~åöéê=qêéìé\=t~êìã=ëéüåéå=ïáê ìåë= å~åü= îéêä ëëäáåüéå= _áåçìåj ÖÉå\=píìÇáÉå=ÄÉäÉÖÉåI=Ç~ëë=qêÉìÉ ÉáåÉå= ÜçÜÉå= píéääéåïéêí= ÄÉëáíòíK qêçíòçéã=â ååéå=îáéäé=çéã=łoéáò ÇÉë=kÉìÉå =åáåüí=ïáçéêëíéüéåk dêωåçéêñçêìã déëåü ÑíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=ìåÇ=sÉêíê~ÖëÖÉëí~äíìåÖ ł^ääöéãéáåé= déëåü ÑíëÄÉÇáåÖìåJ ÖÉå= ìåç= séêíê~öëöéëí~äíìåöéå= áå ÇÉê= mê~ñáë = êáåüíéí= ëáåü= ~å= bñáëj íéåòöêωåçéêk oéñéêéåí= áëí= oéåüíë~åï~äí= géåë pí~åöéê= îçå= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê oéåüíë~åï~äíëâ~åòäéá= ^éééäü~j ÖÉåK ^åãéäçìåöéå=ëáåç=äáë=aáéåëí~ö EONK=cÉÄêì~êF= ÄÉá= ÇÉê= _ê~ìåj ëåüïéáö= wìâìåñí= dãäei= qéäéñçå PU=MQ=PU=PPI= ççéê= ééê= bjj~áä= ~å ãkêìëë]äê~ìåëåüïéáöjòìj âìåñíkçé=éêïωåëåüík 15 JAHRE VOODOO LOUNGE 50 JAHRE ROLLING STONES Einmal mehr werden Voodoo Lounge mit Leidenschaft, Hingabe und großer Spielfreude den großen Hits der Rolling Stones huldigen. Seit 15 Jahren sind sie erfolgreich und kommen natürlich auch in ihre Heimatstadt Uhr Meier Music Hall Braunschweig IVY QUAINOO The Voice of Germany Ivy Quainoo ist,,the Voice of Germany" Ab Mai 2012 ist sie mit Band und special guest live zu erleben. Mit ihrer kraftvoll souligen Stimme und authentischen Persönlichkeit wird Ivy Quainoo ihr Publikum bezaubern und wie schon in den TV-Shows zu Begeisterungsstürmen hinreißen :30 Uhr CAPITOL HANNOVER TUI FEUERWERK DER TURNKUNST,,Next Generation"-Tournee % Ermäßigung für Payper-Card-Kunden des BZV vom PAUL PANZER Hart Backbord Noch ist die Welt zu retten Man darf sich freuen auf Themen wie Ölkatastrophen, Medienmüll, Partnersuche im Internet, die Plastikflut aus Asien oder Eisbären mit Sonnenbrand. Der schrägste Komiker Deutschlands mit seiner unvergleichlichen, ganz speziellen Art Humor ist zurück Uhr AWD-Hall Hannover Uhr CongressPark Wolfsburg ALANIS MORISSETTE Seit ihrem bahnbrechenden Debüt 1995 hat sich Alanis Morissette als herausragende Interpretin der alternativen Rockmusik erwiesen kommt sie nach Deutschland sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets Uhr Zitadelle Spandau Berlin GESCHWISTER HOFMANN & MAXI ARLAND: Wunderland der Träume Eine glanzvolle Revue aus Musik, Tanz und Emotionen Maxi Arland, die Geschwister Hofmann und das Deutsche Fernsehballett des MDR. Lassen Sie sich verzaubern und verbringen Sie einen wunserschönen Abend im Brunnentheater Helmstedt Uhr Brunnentheater Helmstedt Tickets in unseren Service-Centern und online unter: Braunschweig KONZERTKASSE Schloss-Arkaden Mo. Sa Uhr KONZERTKASSE Schild 10 Mo. Fr Uhr Sa Uhr KLAVIERFESTIVAL,,Tastentaumel im Land 2012" Vom 1. bis zum 10. März 2012 ist es wieder soweit. Der Tastentaumel das Festival,,aus der Region für die Region" ist zurück und dies bereits zum fünften Mal Die Menschen im Land können sich wieder auf spannende Tage (und Nächte) freuen. Alle Termine unter Wolfenbüttel SZ-Lebenstedt SZ-Bad Peine Wolfsburg Gifhorn Helmstedt KONZERTKASSE Krambuden 9 Mo. Fr Uhr, Sa KONZERTKASSE In den Blumentriften Mo. Fr und Uhr, Sa Uhr Serdar Somuncu, Wolfsburg, CongressPark, Fatih Cevikkollu, Wolfsburg, Hallenbad, Kettcar, Wolfsburg, Hallenbad, Olafur Arnalds, Wolfsburg, Hallenbad, David Werker, Wolfsburg, Hallenbad, Pretty Cashanga, Wolfenbüttel, KuBa-Halle, Indien Abenteuer Ganges, Wolfenbüttel, KuBa-Halle, Alexandre Zindel, Wolfenbüttel, Kommisse, Hagen Rether, Wolfenbüttel, Theater Lindenhalle, Hubertus Meyer-Burckhardt, Gifhorn, Stadthallee, Die Nacht der Musicals, Gifhorn, Stadthalle, Beat-Festival, Gifhorn, Stadthalle, Charleys Tante, Gifhorn, Stadthalle, Rainer Pause & Robert Ahlich, Braunschweig, Brunsviga, Rüdiger Hoffmann, Braunschweig, Stadthalle, Malia Black Orchid, Braunschweig, Gastwerk, Ü-30-Party, Braunschweig, Stadthalle, Mein Haus Messe für Bauen und Energie, Braunschweig, Volkswagenhalle, Michael Hirte, Peine, Festsäle, Der Chinesische Nationalcircus, Peine, Festsäle, Adoro Open Air, Salzgitter, Museum Schloss Salder, Baumann & Clausen, Salzgitter-Bad, Aula des Gymnasiums, KONZERTKASSE Vorsalzer Straße 2 Mo. Fr und Uhr, Sa Uhr KONZERTKASSE Am Markt 7 Mo. Fr und Uhr, Sa Uhr Mit diesem Code direkt zum Angebot Volkswagen Halle Braunschweig Freuen Sie sich auf eine temporeiche und hochkarätige Präsentation r, junger Sportarten wie Tricking, Parkour und Inlineskating. KONZERTKASSE Porschestr Mo. Fr Uhr, Sa Uhr KONZERTKASSE Steinweg 62 Mo. Fr und Uhr, Sa Uhr KONZERTKASSE Marktpassage Mo. Fr und Uhr, Sa Uhr Ticket-Hotline: Mo. bis Fr bis Uhr, Sa bis Uhr Alle Angaben ohne Gewähr

9 Prinz Gero I. fährt DER SCHMIDT Buchungshotline: oder Abano Terme- Venedig 7 Tage mit Möglichkeit zu einem Besuch von La Fenice Besuchen Sie Venedig, die romantischste aller Städte und Geburtsstätte der italienischen Oper. Auf dieser Reise haben Sie auch die Möglichkeit einen Opernbesuch zu erleben. inkl.: 2 x Übern./ Halbpension im Raum Innsbruck und Freiburg 4 x Übern./ Frühstücksbuffet im 4* Hotel in Abano Terme 3x Abendessen Begrüßungscocktail Ausflug nach Venedig inkl. Überfahrt im Privatboot und Stadtführung Programmvorschläge: Vicenza, Padua mit Euganeischen Hügel und Teatro La Fenice La Traviata (Zusatzkosten) Normandie & Bretagne 9 Tage durch faszinierende Landschaften Neu Frühbucherpreis ab B 799,- Kontrastreich und lieblich präsentieren sich Normandie und Bretagne. Erleben Sie eine Kombination herber Küstenlandschaften mit romantischen Fischerorten und bekannten Sehenswürdigkeiten. inkl.: 8 x Übernachtung mit Halbpension in guten, landestypischen Mittelklassehotels Stadtführung Rouen Besichtigung einer Calvados Destillerie inkl. Probe Eintritt Mont St. Michel und Wandteppich- Museum in Bayeux Bootsfahrt Golf von Morbihan Reiseleitung Kurtaxe London spezial - mit Jörg Viererbe 7 Tage pulsierende Weltstadt an der Themse Bodensee 5* Komfortreisebus 5* Komfortreisebus 3 Tage mit Welt-Gartenbau-Ausstellung inkl.: 2 x Übernachtung im 4* Hotel in Düsseldorf 2 x Frühstücksbuffet Ausflug Floriade inkl. Eintritt und Führung Stadtrundfahrt Düsseldorf Eintritt Schloss Benrath / Frühbucherpreis ab B 1099,- London ist die weltoffenste Stadt Europas. Eine Metropole, die geradezu vor Lebenslust sprüht, freut sich auf Sie inkl.: Fährpassage Hoek van Holland - Harwich und zurück in 2-Bett Innenkabinen 2 x HP an Bord 4 x Übern./Frühstück im 4* Hotel 1x Abendessen im Pub 1 x Mittagessen Ausflugsprogramm: Stadtführung, Tower, Docklands, Greenwich, Windsor und Eton Eintritte und Führung Tower, Windsor Castle, Westminster Abbey u. Shakespeare Globe Theatre Bootsfahrt auf der Themse Eintritt Kew Gardens örtl. Reiseleitung vom Tag oder 6 Tage an das Schwäbische Meer inkl.: 4 bzw. 5 x Übern./ HP im Hotel Fortuna in Stockach Ausfl. Überlingen, Meersburg, Konstanz und Reichenau, Rheinfall und Insel Mainau Stadtspaziergänge in Stockach, Meersburg, Überlingen, Friedrichshafen und Konstanz Schifffahrt auf dem Bodensee uvm / / Cinque Terre mit Wolfgang Ruff Frühbucherpreis ab B 469,- 8 Tage an die Ligurische Küste 5* Komfortreisebus inkl.: 2 x Übern./HP in Matrei 5 x Übern./HP im 3* Hotel in Deiva Marina Wanderungen Cinque Terre inkl. Bahnfahrt und Portovenere inkl. Bootsfahrt Ausflüge Portofino/ Rapallo mit Bootsfahrt und Carara inkl. Reiseleitung Eintritt in den Nationalpark Cinque Terre Tage mit Triest, Udine und viel me(e)hr inkl.: 2 x Ü/HP in Flachau und Matrei 5 x Übern. im 4* Hotel Laguna Palace in Grado 5 x Frühstücksb. 4 x Abendessen 1 x Gala-Abendessen Ausflug Udine/ Cividale inkl. Reiseleitg. Ausflug Triest inkl. Stadtführung Schinkenverkostung in San Daniele Eintritt Schloss Miramare uvm / Ihr Reisepreis ab B 949,- Grado die Sonnenseite der italienischen Adria Frühbucherpreis ab B 799,- Frühbucherpreis ab B 969,- Floriade und Düsseldorf Breslau Südtirol 7 Tage zwischen Dreitausender und Palmen Frühbucherpreis ab B 239,- 4 Tage in die Perle an der Oder inkl.: 3 x Übernachtung im 4* Hotel Wroclaw (zentral im Stadtzentrum gelegen) 3 x Frühstücksbuffet 3 x Abendessen Stadtführung Programmvorschlag: - Ausflug Riesengebirge inkl. Seilbahnfahrt zur kleinen Koppe (Zuschlag) / inkl.: 6 x Übern./Frühstücksb. im Hotel Schmalzlhof 4 x Abend-essen mit Menüwahl 1 x Galadinner 1 x Südtiroler Spezialitätenabend mit Live-Musik 1 x Kaffee und Kuchen im Hotel Begrüßungsdrink Dolomiten-Rundfahrt inkl. Reiseleitung Ausfl.Freilichtmuseum & Bruneck / Frühbucherpreis ab B 369,- Frühbucherpreis ab B 575,- große Preisvorteile für Frühbucher Urlaub ab SchmidtTerminal Frühstück vor Abreise Taxi-Service ab/bis Haustür moderne 4-5*****Luxusreisebusse uvm. Schlösser der Loire 6 Tage Gärten und Märchenschlösser 5* Komfortreisebus inkl.: 1 x ÜF 4 x Übern./HP 1 x Mittagessen im Schloss Stadtrundgang Tours Eintritt in die Schlösser Chambord, Langeais, Gärten von Villandry, Chenonceaux, Amboise und Cheverny und Vaux-le Vicomte Bootsfahrt auf dem Cher Bes. Champagnerkellerei örtl. Reiseleitung Dresden kulturell 3 Tage mit Semperoper oder Frauenkirche inkl.: 2 Übernachtungen im 4*Pullmann Hotel 2 x Frühstücksbuffet Stadtrundfahrt/-rundgang Karten für die Semperoper in Kat. 5 oder Karten für die Frauenkirche in Kat. 4 (Zuschlag möglich) Termin nur Semperoper / / / / Danzig Usedom - Kaiserbäder SchmidtTerminal Halchtersche Str. 33 Wolfenbüttel Tel.: Stadtmarkt 17 Wolfenbüttel Tel.: Steinweg 37 Braunschweig Tel.: EKZ Jenastieg Braunschweig - Heidberg Tel.: BS Str. 58 Schöppenstedt Tel.: TUI ReiseCenter Bahnhofstr. 11 Schladen Tel.: TUI ReiseCenter Fischmarkt 18 Halberstadt Tel.: Schmidt Reisen Gewerbestraße 15 Salzgitter-Lebenstedt Tel.: Frühbucherpreis ab B 269,- 5 Tage in die Königin an der Ostsee inkl.: Fährpassage Rostock - Gdynia und zurück inkl. Übern./ Frühstücksb. in 2-Bett-Innenkabinen 2 x Übern./HP im 4* Hotel Stadtführung Danzig/Sopot/Gdingen Ausfl. Kaschubische Schweiz inkl. Orgelkonzert in Oliwa Ortstaxe / ,7 oder 8 Tage in Heringsdorf oder Ahlbeck inkl.: 5, 6 bzw. 7 x Übern./Frühstücksb. im 4* Maritim Hotel Kaiserhof oder 4* Strandhotel Ahlbeck im April u. Okt. 5 bzw. 6 x Abendessen freie Nutzung des Hotelschwimmbades mit Sauna und Fitness 7 Tage ab B 775,- / 8 Tage Frühbucherpreis ab B 1029, / / / usw. Ihr Reisepreis ab B 819,- Frühbucherpreis ab B 549,- 9 Tage ins Land der Gegensätze 5* Komfortreisebus inkl.: Fährpassage Amsterdam-Newcastle-Amsterdam 2 x Übernachtung an Bord inkl. HP 6 x Übern./HP in landestypischen Mittelklassehotels Ausflüge Insel Skye und Mull inkl. Fährüberfahrt Ausflug Inverness Stadtführung in Edinburgh Reise- leitung Neu Schottland mit Mario Salge Ihr Reisepreis ab B 1289,- Frühbucherpreis ab B 499,- Buchung und freundliche Beratung auch in vielen guten Reisebüros Buchungshotline: oder oder Ihr Spezialist für Flug, Bahn, Bus, Schiff Alle Busreisen, außer Sonderreisen, ab 4 Tagen inkl. Taxi-Service & Frühstück im SchmidtTerminal

10 NM roi^r_ C=obfpb pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t dëí~~çéê=_éêöä~üåéå îéêä åöéêå=çáé=p~áëçå _ÉíêáÉÄëòÉáíÉå=ïÉêÇÉå=ÇÉå=ÇÉêòÉáí=çéíáã~äÉå=_ÉÇáåÖìåÖÉå=~åÖÉé~ëëí Michael Schmidt Omnibusbetrieb Salzgitter-Lebenstedt Gewerbestraße / Ihr Experte für Busreisen Wir beraten Sie gerne Tagesfahrten Berlin Adler Modemarkt Hannover Stintessen vom Buffet in Hoopte und Hamburg Orchideen-Schau Bad Salzuflen zum Braunkohlessen ins Blaue zur Oldenburger Blumenschau Küstrin Harzfahrt Celle Orchideenzentrum Dahlenburg und Lüneburg Intern. Tourismusbörse Berlin und Ku damm 21,50 J 17,50 J 38,50 J 21,00 J 29,95 J 22,50 J 24,50 J 14,50 J 15,00 J NNK=j êò= áå= _ÉíêáÉÄ= ÄäÉáÄÉåK= ^å ÇÉê= táëéáäé= ëáåç= ÇáÉ= iáñíé= oωííá ìåç=wωåâéêäá=ïáé=öééä~åí=ìåç=äéj êéáíë= éìääáòáéêí= Äáë= ÉáåëÅÜäáÉ äáåü NUK=j êò=çññéåk ^ìåü= ÑΩê= Ç~ë= déäáéí= p~~åéêëj äçåüöê~íi= eçêåäéêö= ìåç= eçêåéöj Öäá= Ü~í= ÇáÉ= _ÉêÖÄ~ÜåÉå= aéëíáå~íáj çå= dëí~~ç= ^d= ÉáåÉ= séêä åöéêìåö ÇÉê= _ÉíêáÉÄëòÉáíÉå= Äáë= ÉáåëÅÜäáÉ J äáåü= NRK=^éêáä= ÄÉëÅÜäçëëÉåK= aáé máëíéå=áã=_éêéáåü=`ü~äíéäêìååéåi pík=píééü~å= ìåç= oáåçéêäéêö= ëíéj ÜÉå= táåíéêëéçêíäéêå= ïáé= ÖÉéä~åí Äáë=ÉáåëÅÜäáÉ äáåü=vk=^éêáä=òìê=séêj ÑΩÖìåÖK aáé= oéöáçå= dëí~~ç= äçåâí= ãáí RT=_~Üå~åä~ÖÉå=ìåÇ=OOM=háäçãÉJ íéê= máëíéå= ~ìñ= ÉáåÉã= káîé~ì= òïáj ëåüéå= NMMM= ìåç= PMMM= e ÜÉåãÉJ íéêå= pâáñ~üêéê= ~ääéê= ^äíéêëj= ìåç céêíáöâéáíëâä~ëëéåk= råç= ~ìåü= ~ìñ ^ìñöêìåç=çéë=àωåöëíéå kéìëåüåééë=ìåç=çéê=~âíìéää ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉå=máëíÉåîÉêJ Ü äíåáëëé=áã=déäáéí=îçå dëí~~ç=jçìåí~áå=oáçéë ïéêçéå=çáé=_éíêáéäëòéáíéå ÇÉê=dçåÇÉäÄ~ÜåÉå=pÅÜ åj êáéçjoéääéêäái=dëí~~çjtáëéáäé ëçïáé=áã=déäáéí=p~~åéêëj äçåüöê~íi=eçêåäéêö=ìåç eçêåéööäá=îéêä åöéêík a~åâ= ÇÉë= dä~åáéê= PMMMI= ÇÉã= ÉáåJ òáöéå= däéíëåüéêëâáöéäáéí= áã= _ÉêJ åéê= läéêä~åçi= áëí= táåíéêëéçêí= áå dëí~~ç= ÖÉåÉêÉää= Äáë= ^åñ~åö= j~á ã ÖäáÅÜK= aáé= dçåçéää~üåéå påü åêáéçjoéääéêäá= ìåç= dëí~~çj táëéáäé= ïéêçéå= åéì= àéïéáäë= Äáë ÇÉê=máëíÉ=âçããí=ÇÉê=dÉåìëë=åáÅÜí òì=âìêòw=aáé=_éêöö~ëíêçåçãáé=çéê oéöáçå= ÄáÉíÉí= ãáí= ò~üäêéáåüéå pçååéåíéêê~ëëéå= ìåç= íê~ìãü~ñj íéå= dáéñéäé~åçê~ãéå= îáéäñ äíáöé j ÖäáÅÜâÉáíÉå= òìã= báåâéüêéå ìåç= òì= ÉáåÉê= ÖÉãΩíäáÅÜÉå= m~ìëé áå=çéê=pçååék=ov=_éêöü ìëéê=ìåç JêÉëí~ìê~åíë= ëçïáé= OM=pÅÜåÉÉÄ~êë ëíéüéå= ÇÉå= łdéåìëëjpâáñ~üêéêå Ç~ÄÉá=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK p ãíäáåüé= _ÉíêáÉÄëòÉáíÉå= Ó ~ìåü= ÇáÉ= åìå= åéì= ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå= Ó ïéêçéå= ÄÉá= _ÉÇ~êÑ= ~ìñ= ÇáÉ= îçêj ÜÉêêëÅÜÉåÇÉå= téííéêîéêü äíåáëëé ~ÄÖÉëíáããíK=tÉáíÉêÉ=ûåÇÉêìåÖÉå ëáåç=ëçãáí=îçêäéü~äíéåk aáé= ~âíìéääéå= táåíéêëéçêíäéj êáåüíé= â ååéå= fåíéêéëëáéêíé= ìåíéê ÇÉê= qéäéñçåüçíäáåé HQN=PP=TQU=UO=UO= ççéê= ~ìñ ïïïköëí~~çkåü=~äêìñéåk 21,50 J 19,00 J Musicalreisen zu Sonderpreisen Tarzan Sister Act König der Löwen PK 2 ab 99,90 J PK 2 ab 99,90 J PK 4 ab 84,00 J dê íéê=påüåééã~åå=aéìíëåüä~åçë Unser Oster-Schnäppchen 5 Tage Passauer Land Neuhaus am Inn Hotelübern. im 3*-Hotel, Frühst.buffet., 2 x Abendessen als 3 Gänge, 2 x Osterbuffet, 1 x Kaffeegedeck, Rundfahrten mit Stadtführung in Schärding und Passau ab 299,90 J tç= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü= ÇáÉ= ä åöëíé ~äéáåé= pâá~äñ~üêí= kçêçä~ój Éêåë\= ^ìñ= ÇÉã= låüëéåâçéñ= áã cáåüíéäöéäáêöék=jáí=nmm=içáééåj âáäçãéíéêå= áëí=çáé=oéöáçå=~ìåü Éáå= açê~çç= ÑΩê= i~åöä ìñéêk hìêòïéáä= ÄáÉíÉå= ÉÄÉåëç= oççéäj Ä~ÜåÉåI= påçïäç~êçé~êâ= ççéê ÇáÉ= báëä~ìñéä íòék= wïéáã~ä= éêç tçåüé=öéüí=éë=ãáí=~ìëöéäáäçéj íéå= t~åçéêñωüêéêå= ~ìñ= ÖÉJ Weitere Reisen finden Sie auch unter: oder fordern Sie unseren Katalog an. Bei allen Reisen ohne Taxitransfer erfolgt die Abfahrt ab Braunschweig ZOB Buchungshotline ^ìëêìüéå=å~åü=çéã=pâáä~ìñéåk ÑΩÜêíÉ= påüåééëåüìüíçìêéåk eáöüäáöüí= ~ã= oçëéåãçåí~ö= áëí Ç~ë= _áëåüçñëöêωåéê= påüåééj ã~ååñéëí= êìåç= ìã= łg~âçä I ÇÉå= ãáí= OV=jÉíÉêå= rãñ~åö Öê íéå= k~íìêëåüåééã~åå aéìíëåüä~åçëi= ÇÉê= ãáí= lééåj ^áêjm~êíó=ìåç=céëíìãòìö=öéñéáj Éêí= ïáêçk= fåñçë= òìê= oéöáçåw ïïïkéêäéäåáëjçåüëéåâçéñkçék cçíçw=çü =cçíçw=dëí~~ç=p~~åéåä~åç=qçìêáëãìë Reisebüro Schmidt, Steinweg 37 Reisebüro Schmidt, EKZ Jenastieg Karstadt Reisebüro, Schuhstr. Braunschweig Mallorca am ab Hannover 3*-Hotel Pabisa Bali, DZ, ÜF 7 Tage p. P. ab 243,- Euro Türkei am ab Hannover 4*-Hotel Oba Star, DZ Bestp., HP 7 Tage p. P. ab 256,- Euro Costa de la Luz am ab Hannover 4*-Hipotel Gran Conil, DZ Bestp., ÜF 7 Tage p. P. ab 302,- Euro Gran Canaria am ab Hannover 3*-Hotel Carmen, Studio, ÜF 7 Tage p. P. ab 388,- Euro Kuba am ab Frankfurt 4*-Hotel Tuxpan, Standard Room Garten, AI 14 Tage p. P. ab 1651,- Euro Marokko am ab Frankfurt 4*-ROBINSON-Club Agadir, DZ, AI 10 Tage p. P. ab 1566,- Euro Zypern am ab Hannover 4*-Hotel Alexander the Great, DZ, MB, HP 10 Tage p. P. ab 1131,- Euro Buchen Sie jetzt:»nb«-hotline bei Reisebüro Schmidt Neue Öffnungszeiten im Reisebüro Schmidt Steinweg 37, BS, Mo. Fr. 09:00 18:30 Uhr, Sa. 10:00 14:00 Uhr Nibelungenplatz Schlosspassage Nibelungenplatz Schlosspassage Tagesfahrten Frankfurt / Oder - Slubice 23, Berlin 21, Alexisbad Krustenbratenessen (inkl. Essen & Selketalbahn) 34, Miniatur Wunderland HH 20, Orchideenschau - Salzuflen 20, Bavaria Alm & Wildfütterung Rehberger Grabenhaus 15, Orchideenschau - Salzuflen 20, Wochenmarkt Enschede 23, Fahrt ins Blaue 14, Blumenschau Oldenburg (inkl. Eintritt) 32, Lonau/Wildemann (inkl. Buffet)18, Porta Westfalica & Modecenter Höinghaus mit Modenschau 19, Hannover Cebit , Uftrungen Schauhöhle Heimkehle (inkl. Eintritt & Führung) 26, Frankfurt / Oder - Slubice 23, ITB Berlin 19,00 Musicals Hamburg / Kurreisen Polnische Ostsee Misdroy Kolberg Swinemünde 15 Tage - Taxi-Gutschein, Fahrt im Fernreisebus, 14 x Ü/Vollpension im gebuchten Hotel, deutschsprachige Betreuung, Arzteingangsgespräch, Kuranwendungen, ggf. Schwimmbad- & Saunanutzung Unsere Abfahrttermine: / / / / / / Sichern Sie sich bis % Frühbucherrabatt ab 529,- Noch freie Plätze Fußball Live: Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig Zu Gast in der Esprit Arena Die besondere Leserreise Swinemünde Misdroy Prag Dresden Usedom Ostfriesland Gardasee/Riva Yma Friedrichstadtpalast Berlin Adlon Misdroy für EXKLUSIV nb r e d r e s die Le 2 Tage Busreise Termin: Sa So Zustiegsort: Braunschweig/ZOB Im Reisepreis enthalten: Fahrt im ****Fernreisebus mit WC und Klimaanlage 1 x Übernachtung im DZ im ****Hotel in Düsseldorf 1 x Frühstücksbuffet 1 x Eintrittskarte Sitzplatz mittlere Kartenkategorie/ Kurve 1 x Fanartikel pro Person Weitere Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis enthalten König der Löwen, Sister Act oder Tarzan inkl. Busfahrt & Eintritt Pk2 ab 139,- 8-Tage-Seniorenreise Harzlich willkommen in Alexisbad Leistungen: Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und Getränkeselfservice 7 Übernachtungen in Zimmern mit DU und WC 7 x MORADA-Frühstücksbuffet 5 x Abendessen als Buffet 1 x Galabuffet 1 x Harzer Spezialitätenbuffet Willkommenscocktail Geführter Spaziergang durch Alexisbad Geführte Wanderung, Filmabend Dia- oder Filmvortrag Der Harz Harzer Folkloreabend Bingo, Reiseforum Kostenlose Nutzung von Hallenbad, Sauna und Fitneßbereich Morgengymnastik Betreuung durch das SKAN-CLUB 60 plus-team Kofferservice im Hotel Kurtaxe u. v. m. Beispielsweise vor Ort buchbare Ausflüge: Harzgerode Quedlinburg Wernigerode Südharz Kostenloses Kunden-Service-Telefon: tägl Uhr auch Sa + So Buchung und Beratung Bei: ab 308,/hP p. P. dz Bei Selbstanreise 25,- p. P. Ermäßigung und keine Parkplatzgebühren Das MORADA Hotel Alexisbad empfängt Sie in einer lichtdurchfluteten Eingangshalle. Hotelbar, Restaurant, Saal und Kaffeeterrasse vermitteln gemütliches und elegantes Flair. Die Zimmer sind per Panoramaaufzug erreichbar. Hallenbad, mehrere Saunen, Wärmekabine und Solarium dienen der Entspannung. Mit All inclusive-angebot : [außer im Osterdurchgang, nur bis (Abreise)] Getränke während der individuellen Einnahme des Mittagessens von bis Uhr Tee, Kaffee und Kuchen in der Zeit von bis Uhr Getränke ab Uhr zum Abendessen und zu den Abendveranstaltungen Zuschlag für dz-alleinbenutzung: ab 85, (9 Tage) BS: das WERNER-TOURS reisebüro: Georg-Eckert-Str. 13, Tel.: First RB: Platz am Ritterbrunnen 1, Tel.: Reisebüro Weststadt: Elbestr. 25, Tel.: Reisebüro Dedolf: Leipziger Str. 211, Tel.: Veranstalter: SKan-tOurS touristik international gmbh, isenbüttel 308,415,335,335,345,345,345,335,- Seien Sie dabei, wenn wir nach Düsseldorf fahren, und nehmen Sie Platz in der beeindruckenden Esprit Arena, wo wir unsere Eintracht bei einmaliger Atmosphäre aufeuern wollen. Ihr Hotel: Sie wohnen in einem **** halbzentralen Hotel (z.b. Courtyard by Marriott Hotel, Renaissance Hotel o.ä.). Alle Zimmer sind mindestens mit Bad oder Du/WC, TV und Telefon ausgestattet. 1. Tag: Anreise und Fußballspiel Am Morgen fahren wir nach Düsseldorf. Auf dem direkten Wege geht es zum Hotel zum Check In. Anschließend Fahrt ins Stadion, wo voraussichtlich um Uhr die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig angepfiffen wird. Erleben Sie BundesligaStimmung hautnah. Nach Ende des Spieles Freizeit, um z.b. ein Bier an der längsten Theke der Welt zu trinken. Rücktransfer ins Hotel und Zeit zur freien Verfügung. 2. Tag: Heimreise Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet haben Sie Zeit zur freien Verfügung. Die Rückreise in die Abfahrtsorte erfolgt gegen Mittag. Hinweis: Für Reisen zur Fußball-Bundesliga gelten gesonderte Geschäftsbedingungen. Abweichend vom offiziellen Spielplan können Spiele vom DFB abgesagt oder verlegt werden, das Arrangement behält dann zum n Termin seine Gültigkeit. Gültiger Personalausweis erforderlich 159, ab Code: D-XDUES DZ DBBBX EZ-Zuschlag EBBBX 30,- Anf.: BPK Taxi-Gutschein zubuchbar: 30,- Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen Reiseveranstalter: Fuhrmann Mundstock Mit Sicherheit guter Urlaub Buchung und Beratung: Hamburger Str Braunschweig Tel. (05 31)

11 , kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno a~ë=céêáéåêéëçêí=bä=dçìå~=äçåâí=ãáí=~åüí=äáë=åéìå=pçååéåëíìåçéå éêç= q~ö= ìåç= ~åöéåéüãéå= aìêåüëåüåáííëíéãééê~íìêéå= îçå= ãéüê ~äë=om=dê~ç=`éäëáìëk= cçíçw=bä=dçìå~ łcéêáéåêéëçêí bä=dçìå~=ëáåüéê hä~êéë=_éâéååíåáë=çéê= ÖóéíáëÅÜÉå=aÉëíáå~íáçå aáé= _áäçéê= îçå= éçäáíáëåüéå= råêìj ÜÉå= áå= h~áêç= éê ÖÉå= ÇáÉëÉê= q~öé ÇáÉ= k~åüêáåüíéåk= fã= ÖóéíáëÅÜÉå céêáéåçêí= bä= dçìå~= ~ã= oçíéå jééê=áëí=ç~îçå=åáåüíë=òì=ëéωêéåk aáé=céêáéåçéëíáå~íáçå=áëí=å~åü=ïáé îçê=ëáåüéê=ìåç=äáéíéí=áüêéå=d ëíéå ïáé= ÖÉÜ~Äí= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉå= Ö~ëíJ ÑêÉìåÇäáÅÜÉå= péêîáåék= j~ó~ê= ^ÄJ ÇÉä= ^òáòi= j~êâéíáåöåüéñáå= lê~ëj Åçã= aéîéäçéãéåíi= _ÉíêÉáÄÉê= ÇÉë oéëçêíëi=ç~òìw=łaáé=~âíìéääéå=sçêj âçããåáëëé= áå= h~áêç= ëáåç= ~ì Éê cê~öé= ì Éêëí= íê~öáëåük= aéååçåü áëí=éë=ìåë=öéê~çé=ãáí=_äáåâ=~ìñ=çéå áåíéêå~íáçå~äéå= qçìêáëãìë= Éáå Öêç Éë= ^åäáéöéåi= ~ìñòìòéáöéåi Ç~ëë=aÉãçåëíê~íáçåÉå=åìê=áå=ÇÉå dêç ëí ÇíÉå= ûöóéíéåë= îçêâçãj ãéåk= aáé= íçìêáëíáëåüéå= oéöáçåéå ïáé= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= bä= dçìå~= ëáåç îçääâçããéå= ÑêÉá= îçå= éçäáíáëåüéå hìåçöéäìåöéåk= aáé= céêáéåçéëíáj å~íáçå= bä= dçìå~= áëí= ëáåüéêk= ûöóéj íéå= ÄÉÑáåÇÉí= ëáåü= áå= ÉáåÉê= rãj ÄêìÅÜéÜ~ëÉI= ÇáÉ= ~ìåü= Öêç É `Ü~åÅÉå= ÄáêÖíK= ^ìñ= ÇÉã= téö= òì ÉáåÉê= ÑêÉáÜÉáíäáÅÜÉå= aéãçâê~íáé ãωëëéå=ëáåü=àéíòí=åéìé=píêìâíìêéå Éí~ÄäáÉêÉåK= báåéå= ïáåüíáöéå= c~âj íçê= ÄáäÇÉí= Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= ÑäçêáÉêÉåÇÉ táêíëåü~ñíi= ~ääéå= îçê~å= ÇÉê= qçìj êáëãìëk= bê= ëáåüéêí= ^êäéáíëéä íòé ìåç= báåâçããéåk= páåüéêüéáí= ìåç Ç~ë= tçüä= ìåëéêéê= d ëíé= ëíéüéå ÑΩê=ìåë=ïÉáíÉêÜáå=~å=ÉêëíÉê=píÉääÉK táê= ëéíòéå= ~ìåü= òìâωåñíáö= ~ääéë Ç~ê~åI= áüåéå= ìåäéëåüïéêíé= q~öé ìåíéê= ÖóéíáëÅÜÉê= pçååé= òì= ÉêJ ã ÖäáÅÜÉåK ^åöéëáåüíë= ÇÉê= påüä~öòéáäéå ΩÄÉê= ÇáÉ= ~âíìéääéå= ^ìëëåüêéáíìåj ÖÉå= áå= ûöóéíéåë= e~ìéíëí~çí= h~áj êçi= êìåç= QPM=háäçãÉíÉê= å êçäáåü îçå= bä= dçìå~i= Ñê~ÖÉå= ëáåü= rêä~ìj ÄÉêI= oéáëéäωêçë= ìåç= séê~åëí~äíéê ã ÖäáÅÜÉêïÉáëÉI= çä= Éáå= ^ìñéåíj Ü~äí=~ã=oçíÉå=jÉÉê=ÇÉêòÉáí=ÉãéJ ÑÉÜäÉåëïÉêí=áëíK=cΩê=bä=dçìå~=ä~ìJ íéí= ÇáÉ= ^åíïçêí= Ç~ê~ìÑ= ìåéáåöéj ëåüê åâí= łg~ K= aáé= píáããìåö= ÄÉá báåüéáãáëåüéå= ìåç= d ëíéå= ä ëëí îçå= ÇÉå= råêìüéå= áå= h~áêç= åáåüíë Éê~ÜåÉåK roi^r_ C=obfpb aéãå~åü= ëíáéöéå= oéáëéå= ~ìë= bìj êçé~= áã= séêöäéáåü= òìã= ëéääéå wéáíê~ìã= OMNM= ìã= îáéê= mêçòéåí ~åk= aáé= ïáêíëåü~ñíäáåüé= råëáåüéêj ÜÉáí= áå= îáéäéå= Éìêçé áëåüéå= i åj ÇÉêå= ëåüäìö= ëáåü= åáåüí= ~ìñ= ÇáÉ ^ìëö~äéå= ÇÉê= oéáëéåçéå= åáéçéêi ïéäåüé= ëáåü= ìã= òïéá= mêçòéåí= ÉêJ Ü ÜíÉåK= ^äë= ÄÉëçåÇÉêë= êéáëéñêéìj ÇáÖ= ÉêïáÉë= ëáåü= ÇáÉ= påüïéáòi= ãáí ÉáåÉê=wìå~ÜãÉ=îçå=åÉìå=mêçòÉåí oéáëéåçéåi=öéñçäöí=îçå=påüïéçéå ãáí= ëáéäéå= ìåç=_éäöáéå= ãáí=ëéåüë mêçòéåík=aáé=aéìíëåüéå=ï~êéå=òìj êωåâü~äíéåçéêi= ÇÉêÉå= oéáëéí íáöj âéáí= ÉêÜ ÜíÉ= ëáåü= OMNN= äéçáöäáåü ìã=éáå=mêçòéåík _ÉîçêòìÖíÉ= wáéäé= ÑΩê= Éìêçé áj ëåüé=oéáëéåçé=ï~êéå=ä~ìí=bìêçééj ~å= qê~îéä= jçåáíçê= hìêòëíêéåâéåj òáéäé=ãáí=éáåéã=mäìë=îçå=îáéê=mêçj òéåí= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= sçêà~üêk= páé ã~åüéå= êìåç= VM=mêçòÉåí= ~ääéê oéáëéå= ~ìëk= aêéá= mêçòéåí= ãéüê ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ëáåü= ÑΩê= ÉáåÉ= i~åöj ëíêéåâéåêéáëék= aáé= w~üä= ÇÉê= hìêòj íêáéë=å~üã=ãáí=éáå=äáë=çêéá= ÄÉêJ å~åüíìåöéå=ìã=òéüå=mêçòéåí=òìi ä åöéêé= ^ìñéåíü~äíé=ãáí= ãéüê=~äë îáéê=k ÅÜíÉå=ëí~ÖåáÉêíÉåK ^ìñ= ÇÉê= hìêòëíêéåâé= ÇçãáåáÉêJ íéå= ìåíéê= ÇÉå= ÄÉÑê~ÖíÉå= NP=ÉìêçJ é áëåüéå= i åçéêå= oéáëéå= å~åü kçêçj= ìåç= wéåíê~äéìêçé~= ëçïáé pωçïéëíjbìêçé~k= báåéå= báåäêìåü îçå= NR=mêçòÉåí= ãìëëíé= kçêç~ñêáj â~= ÜáååÉÜãÉåI= Ç~ë= ~ìñöêìåç= ÇÉê éçäáíáëåüéå= oéîçäìíáçåéå= áå= i åj ÇÉêå= ïáé= qìåéëáéå= ìåç= ûöóéíéå îçå= îáéäéå= qçìêáëíéå= ÖÉãáÉÇÉå ïìêçék= oéáëéå= áå= ÇÉå= ^ëáéåjm~òáj ÑáâJo~ìã= ëí~öåáéêíéå= ÉÄÉåÑ~ääëI ÄÉÇáåÖí= ÇìêÅÜ= ïéåáöéê= oéáëéå å~åü=g~é~å=å~åü=çéê=cìâìëüáã~j h~í~ëíêçéüék= ^äë= déïáååéê= ÖáåJ ÖÉå= kçêçj= ìåç= pωç~ãéêáâ~= ÜÉêJ îçêi= ÇáÉ= òìë~ããéå= Éáå= mäìë= îçå ëéåüë= mêçòéåí= oéáëéåçéå= ~ìñ= ëáåü îéêéáåíéåk jéíêçéçäéå=éåíçéåâéå=ëíéüí=äéá Éìêçé áëåüéå= oéáëéåçéå= ~ìåü ÇáÉëÉë=g~Üê=ÜçÅÜ=áã=hìêëK=pí ÇíÉJ êéáëéå= ÖÉÜ êéå= ãáí= ÉáåÉê= wìå~üj ãé= îçå= òéüå= mêçòéåí= òì= ÇÉå= ÄÉJ äáéäíéëíéå= oéáëéñçêãéåi= ÖÉÑçäÖí îçå= oìåçêéáëéå= ãáí= ~ÅÜí= mêçòéåí ìåç= píê~åçìêä~ìä= ãáí= ëéåüë= mêçj òéåík=báåäì Éå=ÜáååÉÜãÉå=ãìëëJ íéå= OMNN= oéáëéå= áå= ä åçäáåüé= oéj ÖáçåÉå= ìåç= pâáêéáëéåi= ãáí= oωåâj Ö åöéå= îçå= ëáéäéå= ìåç= ÑΩåÑ= mêçj òéåík=iìëí=~ìñ=pé~êéå=ü~äéå=éìêçj é áëåüé= oéáëéåçé= çññéåëáåüíäáåü ÄÉá= ÇÉê= ^åêéáëé~êíw= cäωöé= òìã içïjc~êéjq~êáñ= å~üãéå= ìã= òéüå mêçòéåí=òìi=ï ÜêÉåÇ=íê~ÇáíáçåÉääÉ cäìöêéáëéå= Éáå= jáåìë= îçå= îáéê mêçòéåí=îéêâê~ñíéå=ãìëëíéåk aéê= fq_= tçêäç= qê~îéä= qêéåçë oééçêí= Ä~ëáÉêí= ~ìñ= báåëåü íòìåj ÖÉå= îçå= RM=qçìêáëãìëÉñéÉêíÉå ~ìë=pm=i åçéêåi=éáåéê=ëééòáéää=îçå fmh=ó=éáå=áåíéêå~íáçå~ä=í íáöéë=_éj ê~íìåöëìåíéêåéüãéå= áã= qçìêáëj ãìë= Ó= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíÉå= qêéåç~å~j äóëé= áå= ÇÉå= ïáåüíáöëíéå= eéêj âìåñíëã êâíéåk= aáéëé= qêéåçéêj oéáëéå=äççãí=íêçíò=bìêçjhêáëé sçê=çéê=fq_=áå=_éêäáåw=oééçêí=òì=oéáëéíêéåçë=ó=pí ÇíÉJ=ìåÇ=hìêòêÉáëÉå=~ã=ÄÉäáÉÄíÉëíÉå qêçíò=~åü~äíéåçéê=ïáêíj ëåü~ñíäáåüéê=qìêäìäéåòéå îéêòéáåüåéí=çáé=oéáëéáåçìëj íêáé=áå=bìêçé~=ëíéáöéåçé w~üäéåk=wì=çáéëéã=bêöéäåáë âçããí=çéê=fq_=tçêäç=qê~j îéä=qêéåçë=oééçêíi=çéê=áã sçêñéäç=çéê=fåíéêå~íáçå~äéå qçìêáëãìëä êëé=efq_f=áå _Éêäáå=îÉê ÑÑÉåíäáÅÜí=ïáêÇK NN ûöóéíéå=áëí=ç~ë=çññáòáéääé=m~êíåéêä~åç=çéê=fq_=omnok=aéê=qçìêáëãìë=áã=i~åç=çéê=mü~ê~çåéå=áëí=ïéöéå ÇÉê=éçäáíáëÅÜÉå=råêìÜÉå=ÉáåÖÉÄêçÅÜÉåK=a~ë=cçíç=òÉáÖí=ÇÉå=báåÖ~åÖ=ÇÉë=iìñçêJqÉãéÉäëI=Éáå=ÄÉäáÉÄJ íéë=qçìêáëíéåòáéäk= cçíçw=ç~éç ÖÉÄåáëëÉ= òéáöéå= qéåçéåòéå= ~ìñi ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=ÉêëíÉå=~ÅÜí=jçå~J íéå= ÇÉë= g~üêéë= OMNN= ~ÄòÉáÅÜåÉJ íéåk= aáé= g~üêéëéåçéêöéäåáëëé= áåj âäìëáîé= ~âíìéääéê= ^ìëääáåâé= ÑΩê Ç~ë= g~üê= OMNO= ïéêçéå= ~ìñ= ÇÉã fq_= _Éêäáå= hçåöêéëë= îçêöéëíéääík aáé= fq_= _Éêäáå= áëí= ÇáÉ= ÑΩÜêÉåÇÉ jéëëé=çéê=ïéäíïéáíéå=oéáëéáåçìëj íêáék= páé= ÑáåÇÉí= áå= ÇáÉëÉã= g~üê îçã= TK=Äáë= NNK=j êò= ëí~íík= OMNN ëíéääíéå=nn=nsp=råíéêåéüãéå=~ìë NUU=i åçéêå= áüêé= mêççìâíé= ìåç aáéåëíäéáëíìåöéå= êìåç NTM=MMM=_ÉëìÅÜÉêåI= Ç~êìåíÉê NNM=TVN=c~ÅÜÄÉëìÅÜÉêå= îçêk= m~j ê~ääéä=òìê=jéëëé=ä ìñí=çéê=fq_=_éêj äáå=hçåöêéëëi=çéê=ïéäíïéáí=öê íé c~åüâçåöêéëë=çéê=_ê~ååüék= Öã FUHRMANN MUNDSTOCK Mit Sicherheit guter Urlaub 3% Frühzahlerrabatt bis gleich buchen und sparen* * Bitte beachten Sie hierzu unsere Bedingungen im Katalog. Fordern Sie kostenlos unseren Katalog an unter: jahr Sommer Herbst % 7 Mit Sicherheit guter Urlaub»Da will ich hin.«atemberaubende Ziele entdecken RABATT FÜR FRÜHZAHLER AUF ALLE REISEN. SPAREN SIE BARES GELD FRÜHBUCHER SPAREN AUSSERDEM BIS ZU 100,- BEI SCHIFFSREISEN UND FLUSSKREUZFAHRTEN Frühjahr Sommer Herbst FUHRMANN MUNDSTOCK Busreisen Flugreisen Seereisen Flusskreuzfahrten Rom 7 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 2xZÜ/HP in Österreich, 4xÜ/ HP im ****Hotel in Rom, Stadtführungen Rom, Treuemarken, FUMU-Reisebetreuung, Taxi-GS. Vatikan, Lichterfahrt, Albaner Berge zubuchbar. Termine: / / ab 649, / EZZ: 170,- Paris 6 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 5xÜ/HP im Residhome Aparthotel Asnières, Stadtrundfahrt, Montmartrebummel, Tour Montparnasse, Gärten von Versailles, Treuemarken, FUMU-Reisebetreuung, Taxi-GS. Cabaret, Lichterfahrt, Notre Dame zubuchbar. Termine: / / ab 599, / uvm. EZZ: 160,- London 4 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, Fährüberfahrt Calais-Dover- Calais, 3xÜ/Frühstück im ****Hotel Croydon Park in London, Treuemarken, FUMU-Reisebetreuung, Taxi-GS. Stadtrundfahrt, Windsor Castle zubuchbar. Termine: / / ab 349, / EZZ: 109,- Wien 5 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 4xÜ/HP im ****Hotel am Rande von Wien oder im zentralen ***Hotel, 1x Abendessen beim Heurigen (i.r.d.hp), Stadtführungen, Weinprobe, Treuemarken, FUMU-Reisebetreuung, Taxi-GS uvm. Termine: / / ab 559, / EZZ: 99,- Amsterdam 3 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 2xÜ/Frühstücksbuffet im ****Novotel Amsterdam City, Grachtenrundfahrt, Scheveningen, FUMU-Reisebetreuung. Stadtrundfahrt zubuchbar. Termine: / ab 219,- EZZ: 80,- Dresden 3/4 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 2/3xÜ/Frühstücksbuffet im ****Hotel Bellevue am Elbufer, FUMU-Reisebetreuung. Stadtführung, Moritzburg, Elbschifffahrt mit Pillnitz und Königstein zubuchbar. Termine: / / ab 199, / uvm. EZZ: ab 70,- Prag 4 Tage Busreise Leistungen: ****Busreise, 3xÜ/Frühstücksbuffet, FUMU- Reisebetreuung. Moldauschifffahrt, Altstadtführung, Hradschin-Rundgang, Burg Karlstein zubuchbar. Termine: / / ab 139, / uvm. EZZ: 60,- Musicals 2/3 Tage Busreise Hamburg oder Berlin Leistungen: ****Busreise, Transfer zum/vom Musical, Hamburg: 1x Ü/Frühstücksbuffet im *** oder ****Hotel in Hamburg, Stadtführung, Musical König der Löwen oder Tarzan oder Sister Act oder Ohnsorg Theater; Berlin: 1/2x Ü/Frühstücksbuffet im ****Hotel in Berlin, Musical Hinterm Horizont oder Blue Man Group oder Tanz der Vampire oder Friedrichstadtpalast. Termine: Hamburg: / / / uvm. ab 198,- Berlin: / / / uvm. ab 164,- Buchung und Beratung unter (kostenlos) oder direkt im FUMU-Reisebüro Im Kundenzentrum der Verkehrs AG Bohlweg Braunschweig Tel. (05 31)

12 NO ilh^ibp pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t ^ëëéji~ìöéw=łtáê=â ååíéå=ç~ë=ã~åüéå sçêëí~åçëîçêëáíòéåçéê=îçå=båâéêí=c=wáéöäéê=ü äí=_éëçêöåáë=ñωê=ìåäéöêωåçéí=ó=sáéä=j~ëëéi=~äéê=öéêáåöé=píê~üäìåö sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=łkéáåi=çéå ^ìñíê~ö=ü~äéå=ïáê=åáåüík ^ÄÉê=aêK=^åÇêÉ~ë=bÅâÉêíI sçêëí~åçëîçêëáíòéåçéê=çéê píê~üäéåj=ìåç=jéçáòáåj íéåüåáâ=^d=båâéêí=c=wáéöj äéêi=ä ëëí=âéáåéå=wïéáñéä Ç~ê~åI=Ç~ëë=Éê=ëÉáå=råíÉêJ åéüãéå=öéêå=áåë=péáéä ÄêáåÖÉå=ïΩêÇÉI=ìã=ÇáÉ=ê~J Çáç~âíáî=ÄÉä~ëíÉíÉ=^ëëÉJ i~ìöé=òì=äéü~åçéäåk _Éëí êâí=ñωüäí=éê=ëáåü=~ìåü=çìêåü ÇáÉ=ûì ÉêìåÖÉå=ÇÉë=mê ëáçéåíéå ÇÉë= _ìåçéë~ãíéë= ÑΩê= píê~üäéåj ëåüìíòi=tçäñê~ã=h åáöi=çéê=áå=éáj åéã=fåíéêîáéï=âêáíáëáéêí=ü~íi=ç~ëë _ê~ìåëåüïéáö= Éë= ~ÄäÉÜåÉI= ÇáÉ i~ìöéå=~ìë=çéê=^ëëé=ççêí=äéü~åj ÇÉäå= òì= ä~ëëéåk= łtáê= Ü~ÄÉå= ÜáÉê ÉêëíÉ= mêçäéå= ÇÉê= i~ìöé= ìåíéêj ëìåüí I= ë~öí= båâéêík= łtáê= ïáëëéå àéíòíi=ï~ë=ç~êáå=áëík =a~ë=å ëáìãj Ü~äíáÖÉ= p~äò= ä~ëëé= ëáåü= ÜÉê~ìëÑáäJ íéêåk= båâéêíw= łtáê= â ååíéå= Ç~ë ã~åüéåk aáé= pçêöéå= ìåç= ûåöëíé= ÇÉê ^åïçüåéê=ëáéüí=éê=åáåüí=êé~ä=äéj ÖêΩåÇÉíK= łtáê= Ü~ÄÉå= ÜáÉê= âéáåé _ÉêìÑëâê~åâÜÉáíÉåI= âéáåé= ÉêÜ ÜJ aêk=^åçêé~ë=båâéêíi=sçêëí~åçëj îçêëáíòéåçéê= ÇÉê båâéêí=c=wáéöäéê=píê~üäéåj=ìåç jéçáòáåíéåüåáâ=^dk cçíçw=qk^k sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök= aáé= mçäáíáâ= ïáää ÇÉå= _~ìéä åéå= ÇÉë= råíéêåéüj ãéåë=båâéêí=c=wáéöäéê=îçêéêëí=éáj åéå=oáéöéä=îçêëåüáéäéåk läïçüä= ÇáÉ= séêï~äíìåö= ~ìñ êéåüíäáåüé= oáëáâéå= ÜáåÖÉïáÉëÉå Ü~ííÉI= ëéê~åüéå= ëáåü= ÇáÉ= jáíöäáéj ÇÉê= ÇÉë= mä~åìåöëj= ìåç= rãïéäíj ~ìëëåüìëëéë= ÄÉá= ÇêÉá= båíü~äíìåj ÖÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=sÉê åçéêìåöëëééêêé áã= _ÉêÉáÅÜ= dáéëéäïéöle~êñäωíj íéäéê= píê~ É= ~ìëk= báåé= ÉåíëéêÉJ ÅÜÉåÇÉ=bãéÑÉÜäìåÖ=ÖÉÜí=~å=ÇÉå o~íi=çéê=~ã=ouk=céäêì~ê=í~öík mçäáíáëåüéë= wáéä= áëí= ÉëI= ÑΩê= Ç~ë oéáåê~ìã=~ã=pí~åççêí=_ê~ìåëåüïéáö=îçå=båâéêí=c=wáéöäéêi=ïç=~ìåü=ê~çáçéü~êã~òéìíáëåüé=jéçáâ~ãéåíé=üéêöéëíéääí=ïéêçéåk íé=hêéäëê~íé=áã=rãñéäçi=çáé=téêj íé=üáéê=ëáåç=åáéçêáöéê=~äë=çáé=å~j íωêäáåüé= píê~üäìåö= áã= påüï~êòj ï~äç I= ë~öí= ÉêK= råçw= łtáê= ëáåç âéáåé= ^íçãáåçìëíêáék = ^ìåü= Ü~J ÄÉ=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉå=åáÅÜí=ÖÉÖÉå dêéåòïéêíé=îéêëíç ÉåK łtáê=ëáåç= pééòá~äáëí= ÑΩê= ê~çáçj ~âíáîé= jéçáòáåíéåüåáâi= ìåç= ÇáÉ hê~åâéåü ìëéê= Éêï~êíÉåI= Ç~ëë ïáê= Ç~ë= ~ìåü= òìêωåâåéüãéå I ë~öí= båâéêík= aéê= rãö~åö= ãáí ëåüï~åüê~çáç~âíáîéå= ^ÄÑ ääéå ëéá=çéëü~ää=åáåüíë=kéìéëk=fã=wìj ë~ããéåü~åö= ãáí= ÇÉã= oωåâä~ì îçå= ^íçã~åä~öéå= ïéêçé= ÇáÉ hçãééíéåò= ÇÉë= råíéêåéüãéåë àéíòí= ëí êâéê= å~åüöéñê~öík= aéê déëåü ÑíëÄÉêÉáÅÜ=rãïÉäíÇáÉåëíÉ ïéêçé= ÖÉê~ÇÉ= áå= ÇáÉ båâéêí=c=wáéöäéê= rãïéäíçáéåëíé dãäe=ωäéêñωüêík déäáéí= ÉáåÉå= åéìéå= _ÉÄ~ììåÖëJ éä~å= ~ìñòìëíéääéåi= ìã= ÇáÉ= kìíj òìåö= ÇÉê= ^åä~öéåi= áå= ÇÉåÉå Eëíê~ÜäÉåÇÉF= ^ÄÑ ääé= ÄÉÜ~åÇÉäí ïéêçéåi= åéìi= ìåç= Ç~ë= ÜÉá í ëíêéåöéêi=òì=êéöéäåk=_áë=ç~üáå ëçää=çáé=séê åçéêìåöëëééêêé=çéå fëíòìëí~åç= ÑÉëíëÅÜêÉáÄÉåK= sçê ÇÉã= mä~åìåöëj= ìåç= rãïéäí~ìëj ëåüìëë= Ü~ííÉ= ëáåü= ëåüçå= ÇÉê= òìj ëí åçáöé= pí~çíäéòáêâëê~í= ÑΩê= ÇáÉ séê åçéêìåöëëééêêé= ëí~êâöéj ã~åüík aáé=séêï~äíìåö=ëáíòí=òïáëåüéå ÇÉå=píΩÜäÉåK=łbë=ÖÉÜí=ìã=ÇáÉ=^ÄJ ï ÖìåÖ= òïáëåüéå= ÇÉå= ûåöëíéå ÇÉê= _Éî äâéêìåö= ìåç= ÇÉå= oéåüj íéå= ÇÉê= déïéêäéíêéáäéåçéå I aéê= pí~åççêí= qüìåé= ëíéüé= ~ã båçé= ÉáåÉê= ä~åöéå= héííék= łsçå ÉáåÉã= ^íçãâê~ñíïéêâ= ÄäÉáÄí= Éáå mêçòéåí= ΩÄêáÖ I= Éêä ìíéêí= båâéêík wìã= _ÉáëéáÉä= påüä~åâéi= ÇáÉ= ÄÉá ÇÉê= jéí~ääëåüãéäòé= ~åñ ääík= aáé jéåöé= ïωêçé= áå= ÑΩåÑ= g~üêéå åáåüí=ãéüê=~äë=ã~ñáã~ä=om=ëçöéj å~ååíé= hçåê~çåçåí~áåéê= ~ìëã~j ÅÜÉåK= ł^äéê= ÖÉä~ÖÉêí= ïáêç= ÜáÉê åáåüíëi= åìê= ÄÉÜ~åÇÉäí I= ÄÉíçåí båâéêík= ^åëåüäáé ÉåÇ= ïωêçéå ÇáÉ=píçÑÑÉ=ïáÉÇÉê=~ÄÖÉÑ~ÜêÉåK _Éá=ÇÉê=i~ìÖÉ=~ìë=ÇÉê=^ëëÉ=ÖÉJ ÜÉ=Éë=ìã=UM=MMM=iáíÉêI=ÉáåÉ=ÖêçJ É=jÉåÖÉ=òï~êI=~ÄÉê=ÉáåÉ=ãáí ÖÉêáåÖÉã= píê~üäìåöëj= ìåç= déj Ñ ÜêÇìåÖëéçíÉåòá~äK= a~ë= j~íéêáj ~äi= Ç~ë= ÑΩê= ãéçáòáåáëåüé= ççéê íéåüåáëåüé= mêççìâíé= îéêïéåçéí ïáêçi= Ü~ÄÉ= ÉáåÉ= îáéä= Ü ÜÉêÉ= ê~j Çáç~âíáîÉ=^âíáîáí ík ë~öíé= hä~ìë= eçêåìåöi= ÄÉá= ÇÉê pí~çí= c~åüäéêéáåüëäéáíéê= pí~çíj éä~åìåök oéáåü~êç= j~åäáâi= _à êå= eáåj êáåüë= ìåç= gωêöéå= téåçí= E~ääÉ `arf= ÉåíÜáÉäíÉå= ëáåü= ÇÉê= píáãj ãék= łfåü= â~åå= Ç~ë= ÉáåÑ~ÅÜ= åáåüí ÄÉìêíÉáäÉå I= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= j~åäáâk ^ìñ= ÇÉê= ÉáåÉå= péáíé= ëíωåçéå= ÇáÉ _ÉÇÉåâÉå=ÇÉê=_ΩêÖÉêI=ÇáÉ=ÑΩêÅÜJ íéåi=ç~ëë=^íçããωää=~ìë=çéê=^ëëé å~åü=qüìåé= âçããíi=~ìñ= ÇÉê= ~åj ÇÉêÉå= Ç~ë= oéåüíëêáëáâçi= ïéáä= ÇáÉ pééêêé= àìêáëíáëåü= ~åñéåüíä~ê= áëík méíéê=bçéäã~åå=eéäéåñ~ääë=`arf ëåüäìö= ÉáåÉå= ~åçéêéå= hìêë= ÉáåW łfåü= ëíáããé= òìi= ÇáÉ= _ÉÇÉåâÉå ÇÉê=_ΩêÖÉê=ëáåÇ=ãáê=ïáÅÜíáÖÉêK łum=mmm=iáíéêi= Ç~ë= ëáåç QMM=c ëëéê I= ë~öí= båâéêík= téåå Éáå= iâï= àéçé= tçåüé= QM=c ëëéê łk~åüëåüìä =ÄêáåÖÉå=ïΩêÇÉ=Ó=ÉáJ åé= tçåüé= Ç~ìÉêí= ÇÉê= aìêåüä~ìñ Ó= Ç~åå= ï êé= å~åü= âå~éé= ÇêÉá jçå~íéå= ~ääéë= îçêäéák= aáé= ^ìëj Ö~åÖëãÉåÖÉ= Ü ííé= ëáåü= ~ìñ= îáéê c ëëéê=ãáí=oéëíëíçññéå=êéçìòáéêík cωê= ÇÉå= cáêãéååüéñ= ÉáåÉ= ÉáåÑ~J ÅÜÉ= oéåüåìåö= ìåç= ~ìåü= âéáåé łbêïéáíéêìåö I= ïáé= ÇáÉ= ^åïçüj åéê= ëáé= ÑΩêÅÜíÉåK= łbáåé= bêïéáíéj êìåö=ï êéi=ïéåå=üáéê=àéçéå=q~ö ÉáåÉ= h~ê~ï~åé= îçå= iâï= Ñ~ÜêÉå ïωêçéi= ~ääéë= ~åçéêé= ëáåç= ~ìñj íê~öëäéçáåöíé= påüï~åâìåöéå I ãéáåí=éêk ^ìåü= ÇáÉ= åéìé= e~ääéi= ÇáÉ båâéêí= C= wáéöäéê= Ä~ìÉå= ã ÅÜíÉI ëéá=âéáå=eáåïéáë=~ìñ=éáåé=bêïéáj íéêìåök= łråëéêé= e~ääé= áëí= òì mçäáíáâ=êé~öáéêí=~ìñ=_éçéåâéå=çéê=_ωêöéê båâéêí=c=wáéöäéêw=mä~åìåöëj=ìåç=rãïéäí~ìëëåüìëë=éãéñáéüäí=çéã=o~íi=séê åçéêìåöëëééêêé=òì=éêä~ëëéå ^å= ÇÉê= råíéêåéüãéåëéçäáíáâ îçå= båâéêí=c=wáéöäéê= ïìêçé ãéüêñ~åü= hêáíáâ= ÖÉΩÄíK= aáé= mçäáj íáâéê= ÑΩÜäÉå= ëáåü= ëåüäéåüí= áåñçêj ãáéêík bë=ëéá=åáåüí=öéäìåöéåi=wïéáñéä ΩÄÉê=Ç~ëI=ï~ë=Ççêí=ÉáÖÉåíäáÅÜ=~å ^âíáîáí íéå= ÖÉéä~åí= ëéái= ~ìëòìj ê ìãéåi=ãéáåíé=dáëéä~=lüåéëçêj ÖÉ=EaáÉ=iáåâÉFK=łbÅâÉêí=C=wáÉÖäÉê Ü~í= ÇáÉ= `Ü~åÅÉ= ÖÉÜ~ÄíI= Ç~ë= séêj íê~ìéå= ÇÉê= _ΩêÖÉê= òì= ÉêêáåÖÉå I ÄÉíçåíÉ= aêk= aêk=tçäñö~åö= _ΩÅÜë E_áÄëFK=^ìë=ÉáåÉã=_êáÉÑ=EÇáÉ=`ar Ü~ííÉ= cê~öéå= ~å= Ç~ë= råíéêåéüj ãéå=öéëíéääíf=ä~ëëé=ëáåü=üéê~ìëäéj ëéåi=ç~ëë=éë=òï~ê=åáåüí=ìã=héêåj ÄêÉååëíçÑÑÉ= ÖÉÜÉI= ~ÄÉê= ìã= ëéj çü ÉåÖI I= ë~öí= ÉêK= pí åçáö= ãωëëíéå `çåí~áåéê= ìãöéê ìãí= ïéêçéå ççéê=ëíωåçéå=~ìñ=çéã=cêéáöéä åj ÇÉ= áã= oéöéåk= a~ë= dêìåçëíωåâ ÑΩê=ÇÉå=_~ì=ëÉá=ÖÉâ~ìÑí=ïçêÇÉåI å~åüçéã= ÇáÉ= ÉêëíÉ= séê åçéj êìåöëëééêêé= ÑΩê= Ç~ë= déäáéí= ~ìñj ÖÉÜçÄÉå=ïçêÇÉå=ï~êK=gÉíòí=~ÄÉê áëí= ÉêåÉìí= ÉáåÉ= séê åçéêìåöëj ëééêêé= áã= déëéê ÅÜ= EëáÉÜÉ= ^êíáj âéä=ìåíéåfi=ïáêç=ëáé=äéëåüäçëëéåi łç~åå= ïéêçé= áåü= ãáåü= Ç~ÖÉÖÉå å~íωêäáåü=ïéüêéå I=ë~Öí=bÅâÉêíK h ååíé=çáé=cáêã~=åáåüí=ìãòáéj ÜÉåI= ïéáíéê= ïéö= îçå= tçüåäéj Ä~ììåÖ\= cωê= ÇÉå= sçêëí~åçëîçêj ëáíòéåçéå= áëí= Ç~ë= åáåüí= ÇÉåâÄ~êI åáåüí= Éáåã~ä= ïéåå= àéã~åç= ÇáÉ hçëíéå= Ç~ÑΩê= ΩÄÉêåÉÜãÉå= ïωêj ÇÉK= łpåüçå= ~ääéáå= åáåüí= ïéöéå ÇÉê= déåéüãáöìåöéåi= ÇáÉ= Ç~åå åéì=éêíéáäí=ïéêçéå=ãωëëíéåk âìåç êé=^äñ~ääëíçññéi=çáé=äéá=çéê _ÉÜ~åÇäìåÖ= ~åñ~ääéåi= ãéêâíé eçäöéê=eéêäáíëåüâé=eaáé=dêωåéåf ~åk= káåçäé= m~äã= EpmaF= îéêïáéë ~ìñ= ÇáÉ= ^åíïçêí= ÇÉë= åáéçéêë ÅÜJ ëáëåüéå=rãïéäíãáåáëíéêáìãë=~ìñ ÉáåÉ= ^åñê~öé= ÇÉë= pmaj^äöéçêçj åéíéå= hä~ìëjméíéê= _~ÅÜã~ååK a~êáå= Ü ííé= Ç~ë= jáåáëíéêáìã= ÖÉJ ëåüêáéäéåw= łaáé= cáêã~ båâéêí=c=wáéöäéê= kìåäáíéå= dãäe éä~åí=ωäéê=çáé=^ìëöäáéçéêìåö=çéë _ÉíêáÉÄëíÉáäë=ÛrãïÉäíÇáÉåëíÉÚ=~ã pí~åççêí= _ê~ìåëåüïéáö= ÉáåÉ= bêj ïéáíéêìåö= ÇÉë= _ÉíêáÉÄëÖÉä åçéë ìåç=çéå=_~ì=éáåéê=`çåí~áåéêü~äj äé= òìê= hçåçáíáçåáéêìåö= ê~çáç~âj íáîéê=^äñ ääék píéáåé=ñäçöéå áå=_ωêçë ÇÉê=iáåâÉå _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=wì=éáåéã=^åj ÖêáÑÑ= ~ìñ= ÇáÉ= _Ωêçë= ÇÉê= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=iáåâéå=~å=çéê=téåçéåj ëíê~ É=â~ã=Éë=áå=ÇÉê=k~ÅÜí=îçå açååéêëí~ö= ~ìñ= cêéáí~ök= sçå= råj ÄÉâ~ååíÉå= ïìêçéå= ÇáÉ= cêçåíj ëåüéáäéå= ÇÉë= i~åçí~öëäωêçë= ÇÉê ^ÄÖÉçêÇåÉíÉå=rêëìä~=tÉáëëÉêJoçJ ÉääÉ= ìåç= ÇÉë= hêéáëäωêçë= ÇÉê= iáåj âéå=áå=_ê~ìåëåüïéáö=ãáí=píéáåéå òéêëí êík= aáé= mçäáòéá= Ü~í= ÇáÉ= bêj ãáííäìåöéå= ~ìñöéåçããéåk= aáé hêéáëîçêëáíòéåçé= ÇÉê= iáåâéåi= dáj ëéä~=lüåéëçêöéi=ìåç=^åçêé=cêáåâé ëåüäáé Éå= ÉáåÉå= êéåüíëéñíêéãáëíáj ëåüéå=eáåíéêöêìåç=åáåüí=~ìëk=bêëj íéå= bêãáííäìåöéå= òìñçäöé= ï~êéå áå=çáé=påüéáäéå=mñä~ëíéêëíéáåé=öéj ïçêñéå=ïçêçéåk báå=^åïçüåéê=ü~ííé=éáå=çìãéj ÑÉëI=ä~ìíÉë=dÉê ìëåü=öéü êík=_éáã _äáåâ= ~ìë= ÇÉã= céåëíéê= ë~ü= ÇÉê j~ååi=ïáé=òïéá=çññéåä~ê=ã ååäáj ÅÜÉI= ÇìåâÉä= ÖÉâäÉáÇÉíÉ= méêëçåéå áå= oáåüíìåö= méååójj~êâí= iáíçäññj ïéö=ïéöê~ååíéåk eáåïéáëé= åáããí= ÇÉê= wéåíê~äé hêáãáå~äçáéåëí= ìåíéê= qéäéñçå Q=TS=OR=NS=ÉåíÖÉÖÉåK pí~~íëíüé~íéêw sçêëíéääìåöéå ~ÄÖÉë~Öí _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= aáé= sçêëíéäj äìåöéå=łpåüä~åüíüçñ=r =å~åü=çéã oçã~å= îçå= hìêí= sçååéöìíi= ÇáÉ ÑΩê= jçåí~ö= EOMK=cÉÄêì~êF= ìã NV=rÜê=ìåÇ=jáííïçÅÜ=EOOK=cÉÄêìJ ~êf= ìã= NU=rÜê= áã= e~ìë= aêéá= ~åj ÖÉâΩåÇáÖí= ï~êéåi= ãìëë= Ç~ë pí~~íëíüé~íéê= _ê~ìåëåüïéáö= äéáj ÇÉê=~Äë~ÖÉåK _ÉÜáåÇÉêìåÖ ÇìêÅÜ _~ì~êäéáíéå _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=^å=çéê=^äíéå cê~åâñìêíéê= píê~ É= òïáëåüéå= ÇÉå _ê~ìåëåüïéáöéê= pí~çííéáäéå= d~êj íéåëí~çí= ìåç= oωåáåöéå= ëçääíéå ëáåü= ^ìíçñ~üêéê= áå= ÇÉå= âçããéåj ÇÉå= tçåüéå= ~ìñ= séêâéüêëäéüáåj ÇÉêìåÖÉå= ÇìêÅÜ= ^êäéáíéå= ~å= ÇÉå ÇçêíáÖÉå= åéìéå= i êãëåüìíòï åj ÇÉå= ÉáåëíÉääÉåK= eáéê~ìñ= ïéáëí= ÇáÉ i~åçéëäéü êçé= ÑΩê= píê~ ÉåÄ~ì ìåç=séêâéüê=áå=tçäñéåäωííéä=üáåk ^ã=aáéåëí~ö=eonk=céäêì~êf=ñáåj ÇÉå= áå= e ÜÉ= ÇÉê= báåãωåçìåö ł^ã= cìüëéâ~å~ä = Ö~åòí ÖáÖ= _ÉJ íçå~êäéáíéå= ëí~íík= aéê= séêâéüê ïáêç= ãáí= eáäñé= ÉáåÉê= ^ãééä= ÉáåJ ëíêéáñáö= ~å= ÇÉê= _~ìëíéääé= îçêäéá ÖÉÑΩÜêíK= ^ã= jçåí~ö= EOTK= céäêìj ~êf= ÄÉÖáååÉå= áå= ÇáÉëÉã= _ÉêÉáÅÜ ïéáíéêé= oéëí~êäéáíéå= ~å= ÇÉå i êãëåüìíòï åçéåi=çáé=éíï~=çêéá tçåüéå= ~åç~ìéêå= ïéêçéåk= ^ìåü ÜáÉê= ïáêç= ÇÉê= séêâéüê= ãáííéäë= ÉáJ åéê=^ãééä=éáåëíêéáñáö=öéñωüêík=aáé ^êäéáíéå= ÑáåÇÉå= àéïéáäë= í~öëωäéê ëí~ííi= å~åüíë= ïáêç= ÇáÉ= _~ìëíéääé ÖÉê ìãík= aáé= åéìéå= i êãëåüìíòj ï åçé= ÖÉÜ êéå= òìã= rãä~ì= ÇÉë ^ìíçä~üåçêéáéåâë=pωçïéëík ECHTE QUALITÄT ECHTER SERVICE ECHTE BEST-PREISE ECHT KÜCHE Für unsere diesjährige TÜV- Zertifizierung suchen wir je 100 KÜCHENTESTER Jetzt mitmachen und 3-fach sparen: 15% Rabatt auf den Küchenpreis +kostenloselieferung in Braunschweig, Hildesheim und Wolfsburg ** 0,0% Sonder- Finanzierung Laufzeit 12 Monate, 50% Anzahlung, keine Zinsen, keine Gebühren 24 Monate Preisgarantie Bei Auslieferung bis Februar 2014 bleibt Ihr Küchentester-Sonderpreis unverändert **Gilt nicht für Angebote und bestehende Verträge, nicht mit anderen Aktionen kom binierbar. Bereits reduzierte und Werbeware ist ausgenommen. KME 516 Kashmir Kunststoff glänzend Küchenmöbelpreis* inkl. Lieferung und Gerätepaket mit Kühl schrank, Backofen, Ceran-Kochstelle, Dunsthaube, Geschirr spüler von AEG und Schichtstoff-Arbeitsplatte (Nischenrück wände, Sidebord, Regalboden, Spüle und Armatur gegen Aufpreis) Inklusive hochwertigem Gerätepaket BRAUNSCHWEIG KÜVG Küchenvertriebsgesellschaft mbh Sudetenstraße 4b Braunschweig ,- Küchenmöbelpreis* inkl. Gerätepaket WIR MACHEN IHRE KÜCHE. HILDESHEIM Der Küchenmacher GmbH Drispenstedter Straße Hildesheim Unser Knaller-Angebot: WOLFSBURG Der Küchenmacher küma GmbH Brandgehaege 3a Wolfsburg (Hildesheim in Vorbereitung) Mo. Fr Uhr Sa Uhr *Änderungen und Irrtümer vorbehalten

13 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno fk=h owbw NUVV=eçÑÑÉåÜÉáã=J=cps=j~áåò=MR== = NWN=ENWNF qçêéw=nwm=kçîéëâá=evki=báöéåíçêfi=nwn=wáç~å=eovkf wìëåü~ìéêw=oq=pmm _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=sÉëíÉêÖ~~êÇI=oìÇó=J=pçíçI=wáÇ~å eéêíü~=_p`=_éêäáå=j=_çêìëëá~=açêíãìåç== qçêw=mwn=dêç âêéìíò=esskf wìëåü~ìéêw=tq=oqq=e~ìëîéêâ~ìñíf _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=hê~Ñí=J=hÉÜäI=_ä~ëòÅòóâçïëâá p`=cêéáäìêö=j=_~óéêå=jωååüéå= = =MWM wìëåü~ìéêw=oq=mmm=e~ìëîéêâ~ìñíf _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=_~ìã~ååI=cäìã=J=oçÄÄÉåI=jΩääÉê MWN=EMWMF e~ãäìêöéê=ps=j=téêçéê=_êéãéå= = =NWP=EMWOF qçêéw=mwn=j~êáå=evkfi=mwo=qêóäìää=eqrkfi=nwo=méíêáå=etskfi NWP=^êå~ìíçîáÅ=EUSKF wìëåü~ìéêw=rs=rrp _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=g~êçäáãI=mÉíêáÅ=J=táÉëÉI=j~êáå NK=c`=h~áëÉêëä~ìíÉêå=J=_çêìëëá~=j ååüéåöä~çä~åü=nwo=emwof qçêéw=mwn=eéêêã~åå=evkfi=mwo=^ê~åöç=enqkfi=nwo=géëëéå=espkf wìëåü~ìéêw=qr=ssn _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=oçÇåÉáI=_çêóëáìâ=J=^ê~åÖçI=a~åíÉ _~óéê=iéîéêâìëéå=j=c`=^ìöëäìêö= = =QWN=ENWMF qçêéw=nwm=háé äáåö=eorkfi=nwn=hçç=ermkfi=own=`~ëíêç=esmkfi PWN=háÉ äáåö=esqkfi=qwn=påüωêêäé=etmkf wìëåü~ìéêw=op=psu _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=iÉåçI=háÉ äáåöi=`~ëíêç=j=géåíòëåüi=eçëçö~á NK=c`=kΩêåÄÉêÖ=J=NK=c`=h äå== = OWN=ENWMF qçêéw=nwm=bëëïéáå=eoukfi=nwn=kçî~âçîáå=esskfi OWN=mÉâÜ~êí=EURKF wìëåü~ìéêw=pu=nmn _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=cÉìäåÉêI=bëëïÉáå=J=oÉåëáåÖ afb=qlogûdbow NU=qçêÉW= j~êáç=dçãéò=e_~óéêå=jωååüéåf NS=qçêÉW== g~åjhä~~ë=eìåíéä~~ê=epåü~äâé=mqf NR=qçêÉW= `ä~ìçáç=máò~êêç=etéêçéê=_êéãéåf = iìâ~ë=mçççäëâá=enk=c`=h äåf NQ=qçêÉW= oçäéêí=iéï~åççïëâá=e_çêìëëá~=açêíãìåçf NP=qçêÉW= j~êåç=oéìë=e_çêìëëá~=j ååüéåöä~çä~åüf pl=dbeq=bp=tbfqbow NK=_rkabpifd^ påü~äâé=mq=j=sñi=tçäñëäìêö=eüéìíéi=nrkpm=rüêf e~ååçîéê=vs=j=sñ_=píìííö~êí=eüéìíéi=ntkpm=rüêf łdê íéë=`çãéä~åâ ëéáí=bäîáë=nvsu eéêíü~=_p`=üçäí=lííç=oéüü~öéä=~äë=qê~áåéê h äå= EpfaFK= cωê= ÇÉå= ÉÜÉã~äáÖÉå _ìåçéëäáö~jmêçñá= ìåç= pâójbñééêj íéå= g~åj^~öé= cà êíçñí= áëí= Éë= łç~ë Öê íé= `çãéä~åâ= ëéáí= bäîáë NVSU I= jéáëíéêíê~áåéê= gωêöéå häçéé=ñêéìí=ëáåü=~ìñ=łëéáåéå=tçêíj ïáíò I= ÇÉê= ÉÜÉã~äáÖÉ= séêíê~ìíé táääá= iéãâé= áëí= Ç~ÖÉÖÉå= ëâééj íáëåük=aáé=ëéåë~íáçåéääé=oωåââéüê îçå= qê~áåéêj^äíãéáëíéê= lííç= oéüj Ü~ÖÉä= áå= ÇáÉ= cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~ Ü~í=Ü ÅÜëí=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=oÉ~âJ íáçåéå=üéêîçêöéêìñéåk açêíãìåçë= qê~áåéê= gωêöéå häçéé= Éêï~êíÉí= ìåíéê= ~åçéêéã łéáåéå=~ì ÉêÖÉï ÜåäáÅÜÉå=hçääÉJ ÖÉå K= łfåü= Ü~ííÉ= åáé= ÇáÉ= déäéöéåj ÜÉáíI= ~äë= qê~áåéê= ÖÉÖÉå= áüå= ~åòìj íêéíéå I= ë~öíé= ÇÉê= QQJg ÜêáÖÉ= Ó ìåç= ïáêç= ëáé= ~ìåü= åáåüí= ÄÉâçãJ ãéåk=aéê=_s_=íê~ñ=~ã=p~ãëí~ö ÄÉêÉáíë=òìã=òïÉáíÉå=j~ä=áå=ÇáÉëÉê péáéäòéáí= ~ìñ= _ÉêäáåI= Ç~ë= åìê= Äáë òìã=p~áëçåéåçé=îçã=tp=g~üêé=~äj íéå=oéüü~öéä=äéíêéìí=ïáêçk cêéáäìêö=epfafk=_~óéêå=jωååüéå ÇêçÜí=áã=h~ãéÑ=ìã=ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉ jéáëíéêëåü~ñí= ÇÉå= ^åëåüäìëë= ~å péáíòéåêéáíéê= _çêìëëá~= açêíãìåç òì= îéêäáéêéåk= aéê= oéâçêçíáíéäíê J ÖÉê= â~ã= ÄÉáã= q~äéääéåëåüäìëëj äáåüí= p`= cêéáäìêö= åáåüí= ΩÄÉê= Éáå íçêäçëéë=råéåíëåüáéçéå=üáå~ìë cωê=çáé=cêéáäìêöéêi=çáé=ëáåü=ç~ë ãáí= ÉáåÉê= Åçìê~ÖáÉêíÉå= iéáëíìåö îéêçáéåíéåi= ï~ê= Éë= å~åü= òìîçê òï äñ= káéçéêä~öéå= áå= cçäöéi= ÇÉê ÉêëíÉ=mìåâíÖÉïáåå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=_~óJ Éêå=ëÉáí=ΩÄÉê=ÉäÑ=g~ÜêÉå=K t ÜêÉåÇ= ëáåü= îçå= ÇÉå= _~óéêå åçåü=ä~åöé=å~åü=çéã=påüäìëëéñáññ åáéã~åç= ì ÉêíÉI=òÉáÖíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ cêéáäìêöéê= ÜçÅÜ= òìñêáéçéåk= łtáê ÄÉíêÉáÄÉå= ÉáåÉ= jéåöé= ^ìñï~åç ìåç= Ü~ÄÉå= ÇçÅÜ= åìê= ÉáåÉå mìåâí I= ë~öíé= p`jqê~áåéê= `ÜêáëíáJ ~å= píêéáåüw= ł^äéê= Éë= áëí= ëåü åi Ç~ëë=ÇáÉ=j~ååëÅÜ~Ñí=ëáÅÜ=ïÉåáÖëJ íéåë= ãáí= ÇáÉëÉã= mìåâí= ÄÉäçÜåí Ü~íK=aáÉ=péáÉäÉê=Ü~ÄÉå=~ääÉë=ÖÉÖÉJ łfåü= ÇêΩÅâÉ= áüã= ÇáÉ= a~ìãéå Ç~ÑΩêI=Ç~ëë=Éê=íêçíò=ÇÉê=rãëíÉäJ äìåöéå= áå= ÇáÉëÉã= déëåü Ñí= ÇÉå bêñçäö= Ü~íI= ÇÉå= Éê= ëáåü= ïωåëåüíi ìåç=åáåüí=áêöéåçï~åå=çáé=hωåçáj ÖìåÖ= îçå= eéêíü~= ÄÉâçããíI= ïéáä Éë= åáåüí= ÑìåâíáçåáÉêí I= ë~öíé= _êéj ãéåë=^ìñëáåüíëê~íëåüéñ=táääá=iéãj âé=çéê=téäí=~ã=pçååí~ök aéê= ä~åöà ÜêáÖÉ= téööéäéöäéáj íéê= oéüü~öéäë= áå= _êéãéå= ÑêÉìí ëáåü= łï~üåëáååáö= ÑΩê= áüå I= êéåüj åéí=~äéê=ãáí=öêç Éå=^åé~ëëìåÖëJ éêçääéãéåk= łoéüü~öéä= áëí= Éáå Ö~åò= Öêç Éê= m Ç~ÖçÖÉK= ^ÄÉê= Ç~ë déëåü Ñí=Ü~í=ëáÅÜ=Çê~ã~íáëÅÜ=îÉêJ åçéêí I=ë~ÖíÉ=iÉãâÉW=łråÇ=òï~ê åáåüí= åìê= Ç~ë= cì Ä~ääëéáÉä= ~å ëáåük= fåü= ãéáåé= Ç~ë= Ö~åòÉ= aêìãj ÜÉêìã= ãáí= ÇÉå= îáéäéå= jéåëåüéåi ÇáÉ= ÜÉìíÉ= ãáíêéçéå= ïçääéåk= lçéê åéüãéå=páé=åìê=çáé=j~åüíi=çáé ÇáÉ= péáéäéêäéê~íéê= ÜÉìíÉ= íéáäë= Ü~J ÄÉåK=a~ë=áëí=Éíï~ëI=ï~ë=áÜã=Ö~J ê~åíáéêí=åáåüí=öéñ~ääéå=ïáêçk łråëéê= ^åëéêìåü= â~åå= åáåüí= ÇÉê áåíéêå~íáçå~äé= téííäéïéêä= ëéáåi Éë= ÖÉÜí= åìê= åçåü= ìã= ÉáåÉå= mä~íò áã= ÖÉëáÅÜÉêíÉå= jáííéäñéäç I= ë~öíé ÇÉê=epsJqê~áåÉê=Éãçíáçåëäçë=ìåÇ ä ìíéíé= òï äñ= péáéäí~öé= îçê påüäìëë=ñ~ëí=ëåüçå=ç~ë=p~áëçåéåçé òïáëåüéå= ^äëíéê= ìåç= bääé= ÉáåK a~ëë= ~ìëöéêéåüåéí= ÇÉê= ~ìëï êíë ëéáí= jçå~íéå= ëáéöäçëé= bêòêáî~äé îçå=çéê=téëéê=çéå=`ç~åü=òì=çáéj ëéê= ÇÉëáääìëáçåáÉêÉåÇÉå= ^ìëë~öé å íáöéå= ïωêçéi= êöéêíé= ÇÉå= cì J Ä~ääJiÉÜêÉêW=łiÉáëíìåÖëã áö=ï~ê Éë=åáÅÜí=Éáåã~ä=Éáå=oΩÅâÑ~ääI=~ÄÉê ïéê= ëçäåüé= céüäéê= ã~åüíi= ïáêç ÉáåÑ~ÅÜ=ÄÉëíê~ÑíK _Éá= ÇÉå= qçêéå= îçå= j~êâç= j~j êáå=ìåç=qçã=qêóäìää=ë~ü=qçêüωíéê g~êçëä~î= aêçäåó= åáåüí= Öìí= ~ìëi îçê=çéã=nwp=îçå=j~êâç=^êå~ìíçj îáå= ìåíéêäáéñéå= ÇáÉ= fååéåîéêíéáçáj ÖÉê= eéáâç= téëíéêã~åå= ìåç= päçj ÄçÇ~å= o~àâçîáå= ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜ ìåç= ÇáäÉíí~åíáëÅÜ= òìöäéáåü= ÉáåÉå ^Äëíç =E>F= îçå= téêçéêjqçêüωíéê qáã= táéëék= pééòáéää= ÄÉáã= äéíòíéå i~éëìë= ãçåüíé= ~ìåü= epsjpéçêíj ÅÜÉÑ= cê~åâ= ^êåéëéå= Ö~ê= åáåüí ãéüê=üáåëéüéåw=ła~ë=ï~ê=ïáêâäáåü ãéüê=~äë=ìåå íáök _Éá= ÇÉå= d ëíéå= ÜáåÖÉÖÉå= ï~ê å~åü=çéã=éêëíéå=oωåâêìåçéåëáéö ÇáÉ=eçÑÑåìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=bìêçé~=iÉ~J ÖìÉ=äÉÄÉåÇáÖÉê=ÇÉåå=àÉI=ÇÉåå=åÉJ ÄÉå= ÇÉã= bêöéäåáë= ëíáããíéå= ÄÉá ÇÉå= dêωåjtéá Éå= ~ìåü= Ç~ë= ^ÄJ ïéüêîéêü~äíéå=ìåç=ç~ë=hçãäáå~j _~óéêå=íçêäçë=äéáã=påüäìëëäáåüí jωååüéåéê=îéêäáéêéå=å~åü=çéã=mwm=äéáã=p`=cêéáäìêö=òìåéüãéåç=~å=_ççéå=áã=qáíéäâ~ãéñ _ÉáÇÉ=j~ååëÅÜ~ÑíÉå=Ü~ííÉå=åáÅÜíë òì=îéêëåüéåâéåk pmloq téêçéêjpáéö=áã=vsk=kçêççéêäó aéê=e~ãäìêöéê=ps=ãìëë=ëáåü=òì=e~ìëé=çéã=bêòêáî~äéå=~ìë=_êéãéå=ãáí=nwp=öéëåüä~öéå=öéäéå e~ãäìêö=epfafk=bêëíéë kçêççéêäói=éêëíé=bêåωåüíéj êìåö=j=qüçêëíéå=cáåâ=äééåj ÇÉíÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=NWP=EMWOFJkáÉJ ÇÉêä~ÖÉ=ÖÉÖÉå=tÉêÇÉê=_êÉJ ãéå=ìåãáëëîéêëí åçäáåü=~äj äé=çüåéüáå=î~öéå=bìêçé~j ié~öìéjeçññåìåöéå=äéáã e~ãäìêöéê=psk h~áëéêëä~ìíéêå= EpfaFK= _çêìëëá~ j ååüéåöä~çä~åü= ÄäÉáÄí= ÇìêÅÜ Ç~ë=OWN=EOWMF=ÄÉáã=NK=c`=h~áëÉêëJ ä~ìíéêå= Éáå= ÜÉá Éê= ^åï êíéê= ~ìñ ÇáÉ= aéìíëåüé= jéáëíéêëåü~ñík= aéê ÉêëíÉ= bêñçäö= áå= ÇÉê= mñ~äò= ëéáí âå~éé=nt=g~üêéå=ïìêçé=~äéê=îçå ÇÉê= ëåüïéêéå= séêäéíòìåö= îçå= m~j íêáåâ=eéêêã~åå=ωäéêëåü~ííéík aéê= ON= g~üêé= cäωöéäñäáíòéê= îçå j ååüéåöä~çä~åüi=çéê=~äë=h~åçáj Ç~í=~ìÑ=ÉáåÉ=_ÉêìÑìåÖ=ÇìêÅÜ=_ìåJ ÇÉëíê~áåÉê= gç~åüáã= i ï= Ö~äíI= ÉêJ äáíí=éáåéå=påüäωëëéääéáåäêìåü=ìåç ïáêç= îçê~ìëëáåüíäáåü= ëéåüë= tçj ÅÜÉå=~ìëÑ~ääÉåK=ła~ë=áëí=ëÉÜê=ëÅÜ~J ÇÉ=ÑΩê=áÜåI=ïÉáä=Éê=ÉáåÉ=ëÉÜê=ÖìíÉ p~áëçå= ÖÉëéáÉäí= Ü~íK= råç= Éë= áëí ëéüê= ëåü~çé= ÑΩê= ìåëk= fåü= Äáå= ÉñJ íêéã= íê~ìêáök= eçññéåíäáåü= âçããí Éê=áå=ëÉÅÜë=tçÅÜÉå=òìêΩÅâ I=ë~ÖíÉ dä~çä~åüë=qê~áåéê=iìåáéå=c~îêék a~ë= ÄÉêê~ëÅÜìåÖëíÉ~ã= ~ìë dä~çä~åü= ä ëëí= ëáåü= ÇÉêòÉáí= åáåüí Éáåã~ä= îçå= pí~íáëíáâéå= ÄÉÉáåÇêìJ ÅâÉåK= hå~éé= NT=g~ÜêÉ= Ü~ííÉ= ÇáÉ _çêìëëá~=åáåüí=áå=çéê=mñ~äò=öéïçåj cçíçw Ç~éÇ e~ãäìêöë=g~åçéç=p~ä~=eäkf=öê íëåüí=_êéãéåë=qçã=qêóäìää=çéå=_~ää=îçã=cì K íáçåëëéáéäk=łbë=ï~ê=ãáí=páåüéêüéáí Ç~ë= ÄÉëíÉ= ^ìëï êíëëéáéä= ÇÉê= p~áj ëçå I= ÄÉÑ~åÇ= déëåü ÑíëÑΩÜêÉê hä~ìë= ^ääçñëi= ÑΩê= qçêëåüωíòé= ^êåj ~ìíçîáå= ï~ê= Éë= áããéêüáå= łç~ë ÄÉëíÉ=péáÉä=ÇÉê=oΩÅâêìåÇÉ K wï~ê= ÖÉä~åÖ= Éë= ÇÉå= mä~íòüéêj êéåi= ÇÉå= îçå= áüåéå= ëç= ÖÉÑΩêÅÜíÉJ íéå= téêçéêjqçêà ÖÉê= `ä~ìçáç= máj ò~êêç= ïéáíöéüéåç= ~ìë= ÇÉã= péáéä òì= åéüãéåi= ÇçÅÜ= Ç~ë= êéáåüíé= ÖÉJ ÖÉå= ÇáÉ= ìåöéãéáå= Ä~ääëáÅÜÉêÉå _êéãéê= åìê= òì= ÉáåÉã= òïáëåüéåj åéåi=çáé=qçêé=îçå=eéêêã~åå=ìåç gì~å=^ê~åöç=äééåçéíéå=çáéëé=kéj Ö~íáîëÉêáÉK a~ê~å= åçéêíé= ~ìåü= Ç~ë qê~ìãíçê=çéë=a åéå=iéçå=géëëéåi ÇÉê= òìã= ÉêëíÉå= j~ä= áå= ÇÉê= bäáíéj âä~ëëé=íê~ñi=åáåüíëk=łtáê=ü~äéå ÉáåÑ~ÅÜ= iìëí= òì= âáåâéå= ìåç= _çåâ ~ìñ=çáé=péáéäé I=âçããÉåíáÉêíÉ=k~J íáçå~äëéáéäéê=j~êåç=oéìë=çáé=ïáéj ÄÉå= ìåç= ÇÉã= aêìåâ= ëí~åçöéü~äj íéåk = qçêüωíéê= läáîéê= _~ìã~åå Éêâä êíéw= ła~ë= ï~ê= Éáå= ëéüêi= ëéüê ÖìíÉë= péáéä= îçå= ìåëk= _~óéêå= áëí â~ìã= òì= `Ü~åÅÉå= ÖÉâçããÉåI åìê=å~åü=pí~åç~êçë=ïìêçé=éë=öéj Ñ ÜêäáÅÜK= a~ë= ï~ê= Éáå= ïáåüíáöéê mìåâí=ìåç=éáå=öìíéë=wéáåüéåk aáé= d ëíéi= ÄÉá= ÇÉåÉå= ÇÉê= åáéj ÇÉêä åçáëåüé= pìééêëí~ê= ^êàéå oçääéå=éêåéìí=åáåüí=áå=çéê=pí~êíj Ñçêã~íáçå= ëí~åçi= Ü~ííÉå= áå= ÇÉê åéìåíéå= péáéäãáåìíé= ÄÉêÉáíë= ÇÉå qçêëåüêéá= ~ìñ= ÇÉå= iáéééåi= ÇçÅÜ påüáéçëêáåüíéê= méíéê= d~öéäã~åå îéêïéáöéêíé=éáåéã=hçéñä~ääíêéññéê îçå= eçäöéê=_~çëíìäéê= å~åü= ÉáåÉê ^ÄëÉáíëëíÉääìåÖ=ÇáÉ=^åÉêâÉååìåÖK fã= òïéáíéå= aìêåüö~åö= ÄÉâ~ãÉå ÇáÉ=d ëíé=çáé=m~êíáé=äéëëéê=áå=çéå dêáññi= ÄäáÉÄÉå= ~ÄÉê= îçê= ÇÉã= ÖÉÖJ åéêáëåüéå=qçê=íêçíòçéã=ïéåáö=öéj Ñ ÜêäáÅÜK=cêÉáÄìêÖ=â ãéñíé=äéáçéåj ëåü~ñíäáåüi= ÄÉÜáÉäí= ~ÄÉê= îçê= ÇÉã _~óéêåjqçê=åáåüí ÇáÉ=kÉêîÉåK= ÇÄ òéáíäáåüéå= ^åëåüäìëëíêéññéê= îçå jä~çéå= méíêáåk= łtáê= Ü~ÄÉå= ÉåÇJ äáåü= ìãöéëéíòíi= ï~ë= ïáê= òìäéíòí çñíã~äë= åìê= ~åöéçéìíéí= Ü~ÄÉåK táê= Ü~äíÉå= ìåëéêé= í~âíáëåüé j~êëåüêçìíé= áããéê= ä åöéê= Éáå I äçäíé=qê~áåéê=qüçã~ë=påü~~ñi=çéê aéêäójoçìíáåáéê= ëåüäéåüíüáåk= cωê ÇÉå= RMJg ÜêáÖÉå= ï~ê= Éë= ÄÉêÉáíë Ç~ë=QOK=kçêÇÇÉêÄó=~äë=péáÉäÉê=ìåÇ ~äë=qê~áåéêk d~ä= Éë= áå= ÇÉê= séêö~åöéåüéáí òïáëåüéå=çáéëéå=äéáçéå=häìäë=ñ~ëí dä~çä~åü=ïéáíéê=çäéå~ìñ _Éáã=NK=c`=h~áëÉêëä~ìíÉêå=ÖÉïáååÉå=ÇáÉ=_çêìëëÉå=îÉêÇáÉåí=ãáí=OWN iìåáéå=c~îêék= cçíçw=ç~éç ÇÉê= Éáåã~ä= ÖÉåá~ä= ÜÉê~ìëÖÉëéáÉäJ íéå= qêéññéê= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ëéáí= òï äñ m~êíáéå= ÉêÑçäÖäçëÉå= ^ÄëíáÉÖëâ~åJ ÇáÇ~íÉå= ~ìë= ÇÉê= mñ~äòk= aáé= ëéáí ëéåüë= m~êíáéå= ìåöéëåüä~öéåéå dä~çä~åüéê=ü~äéå=åìå=qs=mìåâíé ~ìñ=çéã=hçåíç=j=åìê=áå=çéê=jéáëj íéêë~áëçå=nvsvltm=ä~öéå=çáé=cçüj äéå= òì= ÇáÉëÉã= wéáíéìåâí= ÇÉê péáéäòéáí=åçåü=äéëëéê=áã=oéååéåk ^ìñ= ÇÉã= téö= òìã= qáíéä= â ååj íéå= ëáåü= ÇáÉ= _çêìëëéå= ~ÄÉê= ëéääëí áã= téö= ëíéüéåi= ÇáÉ= téåüëéäöéj êωåüíé=êéá Éå=àÉÇÉåÑ~ääë=åáÅÜí=~ÄK k~åü= ÇÉå= ÄÉêÉáíë= ÑÉëíëíÉÜÉåÇÉå ^ÄÖ åöéå= îçå= oéìë= E_çêìëëá~ açêíãìåçf=ìåç=oçã~å=kéìëí ÇJ íéê= EpÅÜ~äâÉ= MQF= ëíéüí= a~åíé= îçê ÉáåÉã= qê~åëñéê= òì= _~óéêå= jωåj ÅÜÉåK= łbë=áëí= åçåü= åáåüí= ÉåíëÅÜáÉJ ÇÉå I= ë~öíé= ÇÉê= Äê~ëáäá~åáëÅÜÉ= fåj åéåîéêíéáçáöéê= Ç~òìK= råç= ~ìåü ÇÉê= séêääéáä= îçå= bêñçäöëíê~áåéê c~îêé= ëåüéáåí= íêçíò= ÇÉë= séêíê~öéë Äáë=OMNP=Ñê~ÖäáÅÜW=łfÅÜ=ëíÉÜÉ=áå=áåJ íéåëáîéã=hçåí~âí=ãáí=çéå=séê~åíj ïçêíäáåüéåk Bundesliga-Saison 2011/12 NP cçíçw=ç~éç êéöéäã áö=c~åj^ìëëåüêéáíìåöéåi ÖáåÖ= Éë= ÇáÉëã~ä= êìåç= ìã= ÇáÉ e~ãäìêöéê=tjj^êéå~=~ã=sçäâëj é~êâ=ïéáíöéüéåç=ñêáéçäáåü=òìk=báå Ü~äÄÖÉÑΩääíÉê=dÉíê åâéäéåüéê=íê~ñ qçêëåüωíòé= j~êáå= łåìê = ~ã= hå J ÅÜÉäI= Ç~åâ= áåíéåëáîéêéê= báåä~ëëj âçåíêçääéå=ääáéäéå=çáé=ł_éåö~äçë ÇáÉëã~ä= â~äík= jáí= _äáåâ= ~ìñ= ÇáÉ äéíòíäáåü= Ü~êãäçëÉ= tìêñ~íí~åâé ÖÉåçëë=k~íáçå~äëéáÉäÉê=j~êáå=ÇÉå łaêéáéê = áå= e~ãäìêö= ãáí= Ö~åò ëééòáéääéê=déåìöíììåök wfq^qb aáéíéê= eéåâáåö= Eqê~áåÉê NK=c`= kωêåäéêöfw= łaéê= páéö ï~ê= Ö~åòI= Ö~åò= ïáåüíáö= ìåç îéêçáéåík= aáé= ÄÉëëÉêÉ= j~ååj ëåü~ñí= Ü~í= ÖÉïçååÉåK= k~åü ÇÉê= cωüêìåö= Ü~ÄÉå= ïáê= ÇÉå déöåéê= âçåíêçääáéêí= ìåç= Ü~íJ íéå=âä~êé=j ÖäáÅÜâÉáíÉå=òìã OWMK= bë= ï~ê= êöéêäáåüi= Ç~ëë ïáê= ÇÉå= ^ìëöäéáåü= ÜáååÉÜJ ãéå= ãìëëíéåk= ^ÄÉê= ÇáÉ j~ååëåü~ñí= Ü~í= å~åü= ÉáåÉã âìêòéå= hå~åâë= ~ääéë= îéêj ëìåüík=hçãéäáãéåík gìéé= eéóååâéë= Eqê~áåÉê _~óéêå= jωååüéåfw= łtáê= Ü~J ÄÉå= ïáéçéê= òïéá= mìåâíé= ~ìñ açêíãìåç= îéêäçêéåk= kçêã~j äéêïéáëé= Ç~êÑ= ã~å= ëáåü= âéáj åéå=i~éëìë=éêä~ìäéåi=ïáé=ïáê Éë=ÜÉìíÉ=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉåK=aáÉ j~ååëåü~ñí=öä~ìäíi=ãáí=áüêéå Ñì Ä~ääÉêáëÅÜÉå= jáííéäå= òìã bêñçäö= òì= âçããéåk= a~ë âä~ééí= ~ÄÉê= åáåüí= ÖÉÖÉå j~ååëåü~ñíéåi= ÇáÉ= áã= ^ÄJ ëíáéöëâ~ãéñ= ëíéüéåi= îçê= ~äj äéã= åáåüí= ÖÉÖÉå= j~ååëåü~ñj íéå=ïáé=çéå=p`=cêéáäìêök Pl. Verein Sp. G U V Diff. Tore Pt. 1. Borussia Dortmund : Borussia M gladbach : Bayern München : FC Schalke : Werder Bremen : Bayer Leverkusen : Hannover : VfL Wolfsburg : VfB Stuttgart : Hoffenheim : Hamburger SV : FC Nürnberg : FSV Mainz : FC Köln : Hertha BSC : FC Kaiserslautern : FC Augsburg : SC Freiburg :47 18 Sp. = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren Durch die grüne Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, Blau steht für die CL-Qualifikation. Durch die braune Linie sind die Europa League, durch Türkis die Relegation und durch Rot die Abstiegsplätze gekennzeichnet.

14 NQ péáå=báåë~íò=áëí=ãçêöéå= áå= ^ìé= å~åü= ÉáåÉã=qê~áåáåÖëìåÑ~ää=åçÅÜ åáåüí=ëáåüéêw=báåíê~åüíë=qçêüωíéê=a~åáéä=a~î~êák =cçíçw=eωäåéê _çåüìã ëáéöí=qwo _çåüìã= EpfaFK= péåüë= qçêéi= ÇêÉá bäñãéíéêi=éáå=mä~íòîéêïéáëw=råáçå _Éêäáå=Ü~í=ÖÉëíÉêå=áå=ÉáåÉã=íìêÄìJ äéåíéå= péáéä= ãáí= OWQ=EMWNF= ÄÉáã sñi=_çåüìã=îéêäçêéåk jáãçìå= ^ò~çì~öü=eqmkf= ìåç dáçî~ååá=céçéêáåç=espkf=éêòáéäíéå ÇáÉ=sÑiJcΩÜêìåÖK=k~ÅÜ=ÇÉê=oçíÉå h~êíé=öéöéå=`üêáëíçéü=jéåò=öäáåü _Éêäáå=ÇìêÅÜ=m~íêáÅâ=wçìåÇá=ESSKF ìåç= `ÜáåÉÇì= bçé=etokf= ~ìëi= jáêj â~å= ^óçáå=etskf= ìåç= céçéêáj Åç=EUNKF=íê~ÑÉå=Ç~åå=ÑΩê=_çÅÜìãK _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= jáí= ÇêÉá mñäáåüíëéáéäéå= çüåé= káéçéêä~öé ëí~êíéíé=bêòöéäáêöé=^ìé=áå=çáé=p~áj ëçåi= Ä~ìíÉ= áã= ïéáíéêéå= séêä~ìñ ~ÄÉê=ëí~êâ=~Ä=ìåÇ=ëÅÜïÉÄí=åìå=áå ~âìíéê=^äëíáéöëöéñ~üêk fåëäéëçåçéêé= ÇáÉ= ëåüï~åüé eéáãäáä~åò= EåÉìå= mìåâíé= ~ìë åéìå= péáéäéåf= ÄÉêÉáíÉí= oáåç påüãáíí= hçéñòéêäêéåüéå= ìåç â ååíé= ÇÉå= `ç~åü= ÇÉê= p~åüëéå äéíòíäáåü= ÇÉå= gçä= âçëíéåi= ïéåå ëáåü=bêñçäöé=åáåüí=òéáíå~ü=éáåëíéäj ^ìñ~íãéå= ÜÉêêëÅÜíÉ= ÄÉá= ÇÉå= séêj ~åíïçêíäáåüéå= ΩÄÉê= ÇáÉ= q~íë~åüéi Ç~ëë= hééééê= a~åáéä= a~î~êá= å~åü ÉáåÉã= qê~áåáåöëìåñ~ää= Ç~ë= hê~åj âéåü~ìë= îéêä~ëëéå= âçååíék= łpç ïáé= Éë= ãçãéåí~å= ~ìëëáéüíi= Ü~í a~åáéä= däωåâ= ÖÉÜ~Äí I= ï~ê= j~êå ^êåçäç= å~åü= a~î~êáë= båíä~ëëìåö ÉêäÉáÅÜíÉêíK= łk~åü= ÉáåÉã= qê~áj pmloq łtçääéå=éåçäáåü=éêëíéå oωåâêìåçéåëáéö=üçäéå OK=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~W=báåíê~ÅÜí=íêáíí=jçåí~Ö=ÄÉá=bêòÖÉÄáêÖÉ=^ìÉ=~å sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=wìã=çêáííéå j~ä=áå=çáéëéê=péáéäòéáí=íêéj íéå=báåíê~åüíë=wïéáíäáö~j cì Ä~ääÉê=òì=ÉáåÉã=mìåâíJ ëéáéä=~ã=jçåí~ö~äéåç=~åk ^Ä=OMKNR=rÜêòÉáí=â ãéñí ÇáÉ=j~ååëÅÜ~Ñí=îçå=qçêëJ íéå=iáéäéêâåéåüí=äéá=bêòöéj ÄáêÖÉ=^ìÉ=ìã=^ìëï êíëj ò ÜäÉêI=ìã=ÇÉå=hä~ëëÉåÉêJ Ü~äí=ÑêΩÜòÉáíáÖ=òì=ëáÅÜÉêåK ^ìé=áå=^äëíáéöëöéñ~üê cì Ä~ääW=lÑÑÉåëáîÄÉêÉáÅÜ=îçå=bêòÖÉÄáêÖÉ=åìê=ãáí=NT=qêÉÑÑÉêå äéåk= ^âíéìêé= ïáé= ^Çáä= i~åüüéä ìåç= j~êå= eéåëéä= âçååíéå= áå= ÇÉê ä~ìñéåçéå= péáéäòéáí= åáåüí= ~å= áüêé sçêà~üêéëñçêã= ~åâåωéñéåi= ÉáåòáÖ hééééê= j~êíáå= j ååéä= ìåç= jáíj íéäñéäçã~åå= g~å= eçåüëåüéáçí= Ü~J ÄÉå=áÜêÉ=cçêã=ÖÉÜ~äíÉåK aéê=îçê=p~áëçåäéöáåå=îéêëí êâj íé=lññéåëáîäéêéáåü=âçååíé=äáëä~åö åçåü=åáåüí=öä åòéåi=åìê=nt=éêòáéäj íé=qêéññéê=ã~êâáéêéå=çéå=äáö~ïéáj íéå= qáéñëíïéêík= iéçáöäáåü= oçååó h åáö= EÑΩåÑ= p~áëçåíêéññéêf= ï~êíéj åáåöëìåñ~ää= ~ã= jáííïçåü= ãìëëíé ÇÉê= OPJg ÜêáÖÉ= òìå ÅÜëí= åçí êòíj äáåü= îéêëçêöí= ïéêçéå= ìåç= ÄäáÉÄ å~åü= Çá~ÖåçëíáòáÉêíÉê= déüáêåéêj ëåüωííéêìåö= Äáë= cêéáí~ö= áã= hê~åj âéåü~ìëk báåé= oωåââéüê= áåë= j~ååj ëåü~ñíëíê~áåáåö= áëí= ÑΩê= ÜÉìíÉ= ÖÉJ éä~åíi= ÇÉååçÅÜ= ÄäÉáÄí= çññéåi= çä a~î~êá=ñωê=éáåéå=báåë~íò=~ã=jçåj í~ö= òìê= séêñωöìåö= ëíéüéå= ïáêçw łtáê= ïéêçéå= å~åü= oωåâëéê~åüé ãáí= ÇÉå= ûêòíéå= âìêòñêáëíáö= ÉåíJ ëåüéáçéå I=ë~Öí=ÇÉê=ëéçêíäáÅÜÉ=iÉáJ íéê=çéë=séêéáåëk qáéñéê= _ççéå= ìåç= Éáå= íê~çáíáçj åéää= êìëíáâ~ä= ~ìñíêéíéåçéê= déöåéê ïéêçéå= ÇÉå= _ä~ìjdéääéå= ÉáåÉ jéåöé= ~ÄîÉêä~åÖÉåK= báåéå= ÇÉãJ ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ëåüïéêéå= d~åö= ÉêJ ï~êíéí= ÇÉê= QNJg ÜêáÖÉ= áã= ë ÅÜëáJ ëåüéå=jáííéäöéäáêöéw=łtáê=ïéêçéå ìåë= ïáé= áã= eáåëéáéä= ~ìñ= ^ìéë wïéáâ~ãéñü êíé= ÉáåëíÉääÉå= ãωëj ëéåk = aéååçåü= áëí= ^êåçäç= å~åü ÇÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìëï êíë~ìñíêáíj íé= ãáí= ÉáåáÖÉêã~ Éå= ~åëéêéåüéåj ÇÉå= iéáëíìåöéå= ~ìñi= ï ÜêÉåÇ jáâé= h ååéåâé= ìåç= dìáçç= hçåéê ÉÄÉåëç= ïáé= båêáåç= héêå= Äáëä~åÖ àéïéáäë=éêëí=éáå=p~áëçåíçê=~ìñ=çéã hçåíç=ü~äéåk `Üêáëíá~å= `~éééâ= â~ã= ïéöéå séêäéíòìåöéå=åìê=ëéäíéå=òìã=báåj ë~íòi=ëç=ç~ëë=çáé=séê~åíïçêíäáåüéå ãáí=e~äáä=p~îê~å=eråáçå=_éêäáåf=áå ÇÉê= táåíéêé~ìëé= ÉáåÉå= ïéáíéêéå ^åöêéáñéê= ~å= i~åç= ÖÉòçÖÉå= Ü~J ÄÉåK íéå= áå= ÇáÉëÉê= p~áëçå= òìîéêëáåüíj äáåüw= łtáê= ãωëëéå= Ç~ÖÉÖÉåÜ~äíÉå ìåç= ïçääéå= ÉåÇäáÅÜ= ÇÉå= ÉêëíÉå oωåâêìåçéåëáéö=éáåñ~üêéå jωëëíé= a~î~êá= é~ëëéåi= ïωêçé j~êà~å= méíâçîáå= òìã= báåë~íò âçããéåi= ÇÉê= Ç~ë= ìåéáåöéj ëåüê åâíé= séêíê~ìéå= ÄÉëáíòíK= ^ìëj Ñ~ääÉå= ïéêçéå= j~êåéä= `çêêéá~i píéññéå= _çüä= ìåç= j~ííüá~ë= eéåå E~ääÉ= oéü~fi= ~ìåü= _Éåà~ãáå= héëj ëéä=ãìëë=å~åü=éáåéê=k~åüìåíéêëìj ÅÜìåÖ= ÉêåÉìí= ^ìñä~ìíê~áåáåö= ~ÄJ ëçäîáéêéåw= łbê= ïáêç= ÉáåÉ= ä åöéêé oéü~éü~ëé= ÄÉå íáöéå I= ÄÉÇ~ìÉêí ^êåçäçk= wìêωåââéüêéå= ïáêç= j~íj íüá~ë= céíëåü= å~åü= ~ìëâìêáéêíéê påüìäíéêîéêäéíòìåöx=~ìåü=kçêã~å qüéìéêâ~ìñ= ìåç= a~ãáê= sê~ååáå ëíéüéå=ïáéçéê=òìê=séêñωöìåök pç= â ååíéå= ëáé= ëéáéäéåw= a~î~êá EmÉíâçîáÅF= J= oéáåüéäi= açö~åi= _áj Å~âÅáÅI= t~ëü~ìëéå= J= qüéìéêâ~ìñi sê~ååáå= EmÑáíòåÉêF= J= _çä~åçi hêìééâéi=oéáåü~êçí=ebçïáåáj_çåj ëìf=j=hìãäéä~k cê~åâñìêí=epfafk=jáí=éáåéã=ωäéêj äéöéåéå= páéö= áã= aéêäó= Ü~í= báåj íê~åüí= cê~åâñìêí= òìãáåçéëí= îçêωj ÄÉêÖÉÜÉåÇ= ÇáÉ= q~äéääéåñωüêìåö ÇÉê= OK=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖ~= ΩÄÉêJ åçããéåk aéê= bêëíäáö~j^äëíéáöéê= ÖÉï~åå Ç~ë=eÉáãëéáÉä=ÖÉÖÉå=ÇÉå=pí~ÇíêáJ î~äéå= cps= cê~åâñìêí= ãáí= SWN EOWMFK= aéê= cps= êìíëåüíé= Ç~ÖÉÖÉå ~ìñ=çéå=^äëíáéöëjoéäéö~íáçåëéä~íò pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t OOK=péáÉäí~Ö q^_biib OK=iáÖ~ jps=aìáëäìêö=j=c`=pík=m~ìäá MWN h~êäëêìüéê=p`=j=båéêök=`çííäìë OWM p`=m~çéêäçêå=j=ak=aêéëçéå OWO sñi=_çåüìã=j=råáçå=_éêäáå QWO báåíêk=cê~åâñìêí=j=cps=cê~åâñìêí SWN c`=fåöçäëí~çí=j=dêéìíüéê=cωêíü pçk NUSM=jΩåÅÜÉå=J=aΩëëÉäÇçêÑ pçk ^äk=^~åüéå=j=oçëíçåâ pçk bêòök=^ìé=j=_ê~ìåëåüïéáö jçk = NK=báåíêK=cê~åâÑìêí= OO= RMWOO= QS = OK=c`=píK=m~ìäá= OO= QOWOQ= QR = PK=cçêíK=aΩëëÉäÇçêÑ=ON= QRWOO= QQ = QK=dêÉìíÜÉê=cΩêíÜ= ON= QTWNU= QP = RK=p`=m~ÇÉêÄçêå= OO= PRWOQ= QP = SK=NUSM=jΩåÅÜÉå= OM= QOWOU= PR = TK=råáçå=_Éêäáå= OO= PUWPS= PQ = UK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ON= OSWOQ= PM = VK=sÑi=_çÅÜìã= OO= POWPQ= PM NMK=aK=aêÉëÇÉå= OO= PUWQN= OS NNK=båÉêÖK=`çííÄìë= OO= ONWPR= OQ NOK=jps=aìáëÄìêÖ= OO= OTWPQ= OM NPK=^äK=^~ÅÜÉå= ON= OMWOU= NV NQK=bêòÖK=^ìÉ= OM= NTWPP= NV NRK=h~êäëêìÜÉê=p`= OO= OPWQQ= NV NSK=cps=cê~åâÑìêí= OO= OOWQQ= NU NTK=c`=fåÖçäëí~Çí= ON= OPWQN= NS NUK=oçëíçÅâ= ON= NUWPQ= NR báåíê~åüí=cê~åâñìêí ãáí=páéö=áã=aéêäó cì Ä~ääW=bêëíäáÖ~J^ÄëíÉáÖÉê=ÖÉïáååí=ãáí=SWN ~ÄK= téöäéêéáíéê= ÑΩê= ÇáÉ= báåíê~åüí ï~ê=h~êáã=j~íãçìê=ãáí=çéå=äéáj ÇÉå= ÉêëíÉå= qêéññéêå= ENQK=ìåÇ PPK=jáåìíÉFK= ^äéñ= jéáéê=esnkfi ÇÉê= ÉáåÖÉïÉÅÜëÉäíÉ= pçååó= háííéä ãáí= ëéáåéã= ÉêëíÉå= qçê= áã= mêçñáj Ñì Ä~ää= ESTKFI= bêïáå= eçññéê= ETMKF ìåç= ÉêåÉìí= j~íãçìê=etvkf= ëçêöj íéå= ÑΩê= ÇáÉ= båíëåüéáçìåök= aéã ^ì ÉåëÉáíÉê= ÖÉä~åÖ= ÇÉê= büêéåj íêéññéê=çìêåü=fäá~å=jáå~åëâá=esukfk

15 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno sçå=`üêáëíçéü=j~ííüáéë pmloq k~åü=çéê=mçâ~äωäéêê~ëåüìåö=çáé å ÅÜëíÉ=iáÖ~Jbåíí ìëåüìåö _~ëâéíä~ääj_ìåçéëäáö~w=mü~åíçãë=îéêäáéêéå=äéá=çéå=_~ëâéíë=tωêòäìêö=çéìíäáåü=ãáí=rqwto=eouwpof NR _~ëâéíë=îéêäáéêéå=tvwuu=áå=eéêíéå báåé= ëí~êâé= iéáëíìåö= äáéñéêíéå ÖÉëíÉêå=ÇáÉ=prj=_~ëâÉíë=áå=ÇÉê mêç_= ÄÉá= ÇÉå= eéêíéåéê= i ïéå ~ÄI= ãìëëíéå= ëáåü= ~ÄÉê= çüåé aéååáë= påüê ÇÉê= ìåç= a~åáéä qüéáë=ãáí=tvwuu=öéëåüä~öéå=öéj ÄÉåK= k~åü= ~ìëöéöäáåüéåéê= ÉêëJ íéê= e äñíé=epuwpuf=ï~ê=çéê= séêj _ê~ìåëåüïéáö= EÜFK= oìåç QM=c~åë= Ü~ííÉå= ÖÉëíÉêå= ÇáÉ= ä~åöé c~üêí= ãáí= ÇÉã= i ïéåäçñíé~ã= áå ÇáÉ= k ÜÉ= îçå= ^ãëíéêç~ã= ìåíéêj åçããéåk= açåü= ÇáÉ= ^åü åöéê ïìêçéå=ñωê=áüêé=jωüé=äéäçüåíi ÇÉåå= Ç~ë= qé~ã= îçå= qê~áåéê= räj êáåü= e~åâä~êíü= ëáéöíé= å~åü= Ü~êJ íéã=h~ãéñ=ãáí=npwnm=äéáã=táåçj ãáää=qé~ã=eçää~åçk aéê= bêñçäö= Ü ííé= ëçö~ê= åçåü sçå=a~åáéä=_éìíäéê _ê~ìåëåüïéáök= fëí=iáçåëjiáåéäj ~ÅâÉê= héêáã= eçãêá= ÇÉê= ÄÉëíÉ cççíä~ääëéáéäéê= ÇÉê= p~áëçå= OMNN\ ÄÉê=ÇáÉëÉ=cê~ÖÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉå=ÖÉJ ê~çé= ÇáÉ= cççíä~ääñ~åë= ÄÉá= ÇÉê t~üä=òìã=péáéäéê=çéë=g~üêéëi=äéá ÇÉê=eçãêá=åçãáåáÉêí=áëíK aáé=hçåâìêêéåò=äéá=çéê=låäáåéj ^ÄëíáããìåÖ= ~ìñ= ÇÉê= eçãéé~öé ÇÉë= ^ãéêáå~å= cççíä~ää= séêä~åçë aéìíëåüä~åç= EïïïK~ÑîÇKÇÉF= áëí åáåüí= çüåék= a~= ï êé= aωëëéäççêñë péáéäã~åüéê= oçäéêí= aéãéêëk nì~êíéêä~åâë= ã~ö= àéçéêi= áå= ÇÉå cáäãéå= ÄÉâçããÉå= ëáé= áããéê= ÇáÉ ÜΩÄëÅÜÉå=j ÇÅÜÉåK=bÄÉåÑ~ääë=òìê t~üä=ëíéüí=`üêáëíáå~=_ìëëéi=nì~êj íéêä~åâ=çéê=_éêäáå=hçäê~ëk=téáääáj ÅÜÉ=nì~êíÉêÄ~Åâë=ã~Ö=~ìÅÜ=àÉÇÉêI áå= ÇÉå= cáäãéå= âêáéöéå= ëáé= áããéê ÇáÉ= ÜΩÄëÅÜÉå= gìåöëk= ^ìåü= ìåíéê ÇÉå=ÑΩåÑ=kçãáåáÉêíÉå=áëí=háÉäë=táJ ÇÉ= oéåéáîéê= gìäá~å= açüêéåççêñk äìëí= ÇÉë= ÇêáííÉå= péáéä~äëåüåáííë ãáí=nuwou=çéê=hå~åâéìåâík=a~j å~åü=ü~äñ=~ìåü=çéê=opwoojbêñçäö áã=påüäìëëîáéêíéä=åáåüí=ãéüêk mìåâíéw= p~åíjoççë=eoulcçíçfi déêíò=enrfi= ck=qüéáë=enqfi= _ìåüj ãáääéê=enqfi= téëëéäë=esfi= téåj òéä=eofk= cçíçw=qk^k páéö=ñωê=_çñíé~ã NPWNMJbêÑçäÖ=ÄÉáã=táåÇãáää=qÉ~ã=eçää~åÇ ÇÉìíäáÅÜÉê= ~ìëñ~ääéå= â ååéåi ÇçÅÜ= aáã~= a Üä= ãìëëíé= îéêäéíj òìåöëäéçáåöí= ~ìñöéäéå= ìåç= ^åj ÖÉäç=tÉäé=ÄÉâ~ã=íêçíò=ÇÉë=ÄÉëíÉå h~ãéñéë= ÇÉë= ^ÄÉåÇë= åìê= Éáå= råj ÉåíëÅÜáÉÇÉå=òìÖÉëéêçÅÜÉåK łgéíòí= ÑêÉìÉå= ïáê= ìåë= å~íωêäáåü ~ìñ= ÇÉå= ~ÄëÅÜäáÉ ÉåÇÉå= eéáãj â~ãéñ=~ã=pnk=j êò=öéöéå=cê~åâj Ñìêí I= ãéáåíé= _`TOJmê ëáçéåí= jáj ÅÜ~Éä=o~ëÉÜçêå=K _ê~ìåëåüïéáök=jáí=çéã RQWTO=ÖÉëíÉêå=áå=tΩêòÄìêÖ ãìëëíéå=çáé=mü~åíçãëj_~ëj âéíä~ääéê=çáé=îáéêíé=iáö~éäéáj íé=áå=péêáé=éáåëíéåâéåk=_éj êéáíë=~ã=jáííïçåü=öéä~åö ÖÉÖÉå=^äÄ~=_Éêäáå=ÜáåÖÉJ ÖÉå=ÇÉê=báåòìÖ=áåë=e~äÄÑáJ å~äé=çéë= ijmçâ~äëk c~ëí=ummm=wìëåü~ìéê=áå=çéê=_éêäáj åéê= lojtçêäç= ëí~ìåíéå= ~ã= jáííj ïçåü~äéåç=åáåüí=ëåüäéåüíi=~äë=çáé mü~åíçãë=öéöéå=c~îçêáí=^ää~=çáé kéêîéå= ÄÉÜáÉäíÉå= ìåç= ëáåü= å~åü séêä åöéêìåö= ãáí= VRWUV= ÇìêÅÜJ ëéíòíéåk= ła~ë= ï~ê= åáåüí= äéáåüí= ÑΩê ÇáÉ= jçê~ä= ìåëéêéê= qêìééé I= ÄÉJ ëåüêáéä= mü~åíçãëj`ç~åü= péä~ëíáj ~å= j~åüçïëâá= ÜáåíÉêÜÉê= ÇáÉ= q~íj ë~åüéi= Ç~ëë= ëéáåé= j~ååëåü~ñí íêçíò= ÉáåÉê= cωüêìåö= áå= ÇÉê påüäìëëéü~ëé= ÄÉêÉáíë= òìã= ÇêáííÉå j~ä= áå= cçäöé= ÉáåÉ= ÑΩåÑãáåΩíáÖÉ bñíê~ëåüáåüí=éáåäéöéå=ãìëëíék fã= déöéåë~íò= òì= ÇÉå= iáö~ëéáéj äéå= áå= _êéãéêü~îéå= ìåç= cê~åâj Ñìêí= âçååíéå= ÇáÉ= mü~åíçãëi= ÄÉá ÇÉåÉå= _ê~åâç= gçêçîáå= ãáí OM=mìåâíÉå=ÜÉê~ìëê~ÖíÉI=áå=_Éêäáå ~ääéêçáåöë= ÇÉå= içüå= áüêéê= jωüéå ÉáåÑ~ÜêÉåK= aìêåü= ÇÉå= bêñçäö= ëíéj ÜÉå= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê= ïáé ëåüçå=áã=sçêà~üê=áã=qçé=cçìê=çéë mçâ~äïéííäéïéêäëi= Ç~ë= ~ã OQK=ìåÇ= ORK= j êò= áå= _çåå= ~ìëöéj íê~öéå= ïáêçk= e~ääñáå~äöéöåéê= ÇÉê mü~åíçãë= áëí= ÇÉê= d~ëíöéäéêk= få ÇÉê= òïéáíéå= m~~êìåö= íêéññéå= ÇáÉ _~ëâéíë=_~ãäéêö=~ìñ=räãk påüçå=öéëíéêå=áå=tωêòäìêö=ï~ê îçå=çéê=öìíéå=iéáëíìåö=öéöéå=^äj Ä~= åáåüí= ãéüê= îáéä= òì= ëéüéåk= déj oçäéêí=hìä~ïáåâ=ìåç=oáåü=jéäòéê=â ãéñéå=ãáí=çêéá=tωêòäìêöéêå=ìã=çéå=oéäçìåçk cçíçw=cêωüïáêíü ÖÉå= ÇáÉ= ~ÖÖêÉëëáî= îéêíéáçáöéåçéå cê~åâéå= ÄäáÉÄÉå= ÇáÉ= ïìêñëåüï~j ÅÜÉå= d ëíé= EPP= mêçòéåí= céäçèìçj íéf=îçê=~ääéã=áå=e~ääòéáí=òïéá=çéå _ÉïÉáë= áüêéê= mä~óçññjq~ìöäáåüâéáí ëåüìäçáök=pç=ç~ìéêíé=éë=å~åü=ïéáíj ÖÉÜÉåÇ= ~ìëöéöäáåüéåéê= ÉêëíÉê e~ääòéáí= EPOWOUF= ãéüê= ~äë= ëáéäéå jáåìíéåi=éüé=çáé=mü~åíçãë=áüêéå ÉêëíÉå=cÉäÇâçêÄ=å~ÅÜ=ÇÉã=pÉáíÉåJ páéüí=ëåüçå=öìí=~ìëi=ï~ë=çáé=m~ëëj ÉãéÑ åöéê= Ç~= ã~åüéåk= _ê~åüá~ä Ç~ÖÉÖÉå= aéñéåëé= båç= qüçã~ë o~ìåüi= ÇÉê= ãáí= påüï ÄáëÅÜ= e~ää aéìíëåüéê=jéáëíéê=öéïçêçéå=áëík råç= ãáííéåçêáå= héêáã= eçãêái OO=g~ÜêÉ=~äíI=NUM=wÉåíáãÉíÉê=Öêç ìåç= NNP= háäç= ëåüïéêk= jáí= ëéáåéå áåëöéë~ãí=npm=q~åâäéëi=äéá=ts=ç~j îçå=ü~í=éê=çéå=déöåéê=~ääéáåé=öéj ëíçééíi=ëíéüí=éê=áå=çáéëéê=pí~íáëíáâ ÑΩê= OMNN= Ö~åò= çäéåk= t~êìã\ łaìêåü= Ç~ë= ÖÉåá~äÉ= qê~áåáåö= îçå `ç~åü= j~áâ= j~ìéê I= ë~öí= eçãêá Ö~åò= ÄÉëÅÜÉáÇÉåK= téáä= ÇÉê= áüå ãçíáîáéêí= Ü~ÄÉI= áããéê= ãéüê= ~äë NMM=mêçòÉåí= òì= ÖÉÄÉåI= łâçååíé áåü= áããéê= ÖÉå~ì= òìê= êáåüíáöéå wéáí= ~ã= êáåüíáöéå= lêí= ëéáå I= ë~öí eçãêák báå= ïéåáö= píçäò= â~åå= Éê= ~ÄÉê åáåüí= îéêäéêöéåk= łaáé= kçãáåáéj êìåö=áëí=ñωê=ãáåü=éáåé=öêç É=bÜêÉI Ç~=à~=~ääÉ=qê~áåÉê=ÇÉê=iáÖ~=ÇáÉëÉ ^ìëï~üä=öéíêçññéå=ü~äéåk=a~ëë=ç~ ãéáå= k~ãé= ÖÉÑ~ääÉå= áëíi= áëí= ìåj ïéåüëéä=éêòáéäíéåk=kìå=ï~ê=éë=çéê Éêëí= NVJà ÜêáÖÉ= a~åáéä= qüéáëi= ÇÉê ëéáå=qé~ã=îçê=çéã=äéíòíéå=sáéêíéä ÉêåÉìí= Äáë= ~ìñ= îáéê= mìåâíé= ~å= ÇáÉ d~ëíöéäéê= ÜÉê~åÄê~ÅÜíÉK= fã påüäìëë~äëåüåáíí= ëçêöíé= Ç~åå= àéj ÇçÅÜ= îçê= ~ääéã= tωêòäìêöë= éüój ëáëåü= ëí~êâéê= mä~óã~âéê= `Üêáë hê~ãéê= ãáí= òï äñ= ëéáåéê= NV=w ÜJ äéê= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇáÉ= mü~åíçãë= ~ã fããéê=òìê=êáåüíáöéå=wéáí=~ã=êáåüíáöéå=lêí cççíä~ääw=héêáã=eçãêái=iáåéä~åâéê=çéê=kéï=vçêâéê=iáçåëi=ëíéüí=òìê=t~üä=äéáã=låäáåéjsçíáåö=òìã=péáéäéê=çéë=g~üêéë déñ ÜêäáÅÜÉ=cêçÜå~íìêW=hÉêáã=eçãêáK= cçíçw=^öéåíìê=eωäåéê Öä~ìÄäáÅÜK= péáéäéê= ÇÉë= g~üêéëi= Ç~ë ãìëë= ã~å= ëáåü= Éêëí= ã~ä= ~ìñ= ÇÉê wìåöé= òéêöéüéå= ä~ëëéå I= ÑêÉìí ëáåü=eçãêái=çéê=îçê=ëéáåéê=cççíj Ä~ääâ~êêáÉêÉ= ~äë= _çñéê= ìåíéêïéöë ï~êk= OMMS= ïìêçé= Éê= kçêççéìíj ëåüéê= jéáëíéêi= åìê= ÉáåÉ= séêäéíj òìåö= îéêüáåçéêíé= ÇáÉ= qéáäå~üãé ~å= ÇÉå= aéìíëåüéå= qáíéäâ ãéñéåk råç= ~ìåü= àéíòí= éä~öí= Éê= ëáåü= ãáí ÉáåÉê=sÉêäÉíòìåÖK=łfÅÜ=Ü~ÄÉ=ãáê=áå ÉáåÉã= ÇÉê= äéíòíéå= péáéäé= ãéáåé håçêééä=áã=håáé=öéêáëëéåi=çáé=lm ï~ê= áã= lâíçäéêk= aáé= eéáäìåö ä ìñí= ~ÄÉê= ëìééêk= séêö~åöéåéå aáéåëí~ö=ü~ä=áåü=òìã=éêëíéå=j~ä ïáéçéê=âçãéäéíí=ãáííê~áåáéêí I=ÄÉJ êáåüíéí= eçãêá= ìåç= ÑêÉìí= ëáåü= ~ìñ ÇáÉ= âçããéåçé= p~áëçåk= sáéääéáåüí ~äë=péáéäéê=çéë=g~üêéë=omnnk a~êωäéê=~äëíáããéå=â~åå=àéçéê áã= fåíéêåéí= ~ìñ= ÇÉê= séêä~åçëüçj ãéé~öé= ïïïk~ñîçkçék= açêí= áëíi Éíï~ë=îÉêëíÉÅâíI=ìåíÉê=ÇÉê=àÉïÉáäáJ ÖÉå= h~íéöçêáé= ÇÉê= iáåâ= òìê= ^ÄJ ëíáããìåök båçé=åáåüí=åìê=ç~ë=péáéäi=ëçåçéêå ~ìåü= ÇÉå= ÇáêÉâíÉå= séêöäéáåü= îéêj äçêéåk= k~åü= ÇÉê= káéçéêä~öé= ëíéj ÜÉå= _ê~ìåëåüïéáöë= hçêäà ÖÉê òìã= ÉêëíÉå= j~ä= áå= ÇáÉëÉã= g~üê åáåüí=~ìñ=éáåéã=mä~óçññjmä~íòk cωê= ÇáÉ= mü~åíçãë= éìåâíéíéåw sáëëéê=nmi=qüéáë=vi=jåbäêçó=ui=gçj êçîáå=ti=jáííã~åå=si=jáäçëéîáå=si jéäòéê=pi=hìä~ïáåâ=pi=rãéü=ok iáçåëw=m~íêáåâ cáåâé=ëåüäáé í oωåââéüê=~ìë _ê~ìåëåüïéáö= EÇÄFK= aáé= eçññj åìåö= ï~ê= Öêç = ìåç= åáåüí= ìåäéj ÖêΩåÇÉíI= Ç~ëë= aéñéåëé= båç= m~j íêáåâ= cáåâé= ëéáåéå= oωåâíêáíí= îçã oωåâíêáíí= Éêâä êík= déëíéêå= Ü~í= Éë ÇÉê= mìääáâìãëäáéääáåö= ~ÄÉê= ÉåÇJ ÖΩäíáÖ=âä~ê=ÖÉã~ÅÜíW=OMNO=ïáêÇ=Éê åáåüí= ÑΩê= ÇáÉ= kéï= vçêâéê= iáçåë ëéáéäéåk _Éá=c~ÅÉÄççâ=ëÅÜêáÉÄ=cáåâÉ=~ã cêéáí~öi= Ç~ëë= Éê= ëáåü= áå= ÇÉå= séêj íê~öëîéêü~åçäìåöéå= åáåüí= ãáí ÇÉå=iáçåë=ÉáåáÖÉå=âçååíÉK=få=ÇÉã ãáííäéêïéáäé= ÖÉä ëåüíéå= _Éáíê~Ö âωåçáöíé= cáåâé= ~ìåü= ~åi= ã~å ïéêçé=ëáåü=ïáéçéêëéüéåi=ï~ë=çéå séêç~åüí= ëåüωêíi= Éê= ïéêçé= ÄÉá= ÉáJ åéê=~åçéêéå=j~ååëåü~ñí=ëéáéäéåk iáçåëj`üéñíê~áåéê= müáä= eáåâéó â~åå= ÇáÉ= e~äíìåö= cáåâéë= åáåüí îéêëíéüéåk= łtáê= Ü~ÄÉå= áüã= Éáå ëéüê=öìíéë=^åöéäçí=öéã~åüíi=ïéêj ÇÉå=~ÄÉê=åáÅÜí=îçå=ìåëÉêÉê=mÜáäçJ ëçéüáé= ~ÄïÉáÅÜÉåI= ÇÉìíëÅÜÉå péáéäéêå= âéáå= ãçå~íäáåüéë= déü~äí òì=ò~üäéå I=ë~ÖíÉ=eáÅâÉóK Anzeige Die Physiotherapiepraxis in der Fitness Farm Die perfekte Kombination für den Start zu einem gesunden Körper Am ist es nun soweit. Ralf Kersten eröffnet in der Fitness Farm Cremlingen eine moderne Physiotherapiepraxis. Wir können unseren Patienten in den n Räumen ein umfassendes Therapieangebot anbieten und anschließend beim Gesundheitssport in der Fitness Farm physiotherapeutisch betreuen. So gibt es nun die Möglichkeit einen Patienten ganzheitlich zu betreuen., so Ralf Kersten über die Partnerschaft mit dem Fitness- und Gesundheitszentrum in Cremlingen. Neben Krankengymnastik, manueller Therapie und Lymphdrainagen gehören auch Fangopackungen, Massagen und Hausbesuche zu unseren Leistungen auf dem Weg in die Gesundheit. Leitender Physiotherapeut Michael Weiß ist sich sicher, dass die Leistungen sich prima mit dem Gerätetraining, Rückenkursen und dem Dr. WOLFF Rückenzentrum der Fitness Farm ergänzen. Auch André Nehrkorn aus der Fitness Farm ist der gleichen Meinung, dass das erweiterte Angebot ein wichtiger Schritt für das Gesundheitszentrum ist. Besonders ältere Menschen und Personen mit Rückenleiden können nun durch die Kooperation mit den Physiotherapeuten schneller ihren Körper stabilisieren. Wenn auch Sie physiotherapeutische Leistung beanspruchen oder sich massieren lassen möchten, dann lohnt sich der Weg in die Fitness Farm. GESUND IN CREMLINGEN THERAPIE UND FITNESS FÜR EINEN STARKEN RÜCKEN Therapieangebote Fangopackungen, Rotlicht, Heiße Rolle, Ultraschalltherapie Klassische Massagen Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage Manuelle Therapie & Manuelle Lymphdrainage Elektrotherapie & Eisbehandlungen Hausbesuche * Physiotherapiepraxis in der Fitnessfarm Inh.Ralf Kersten Hauptstraße 1a in Cremlingen Telefon Telefon Fitness Praxis Neueröffnung am

16 NS ilh^ibp pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno= =kêk=t m~~êé=äéêåéåi=äéëëéê ãáíéáå~åçéê=òì=êéçéå ^åãéäçìåöéå=àéíòí=~å=çéê=qr=ã ÖäáÅÜ géíòí=áëí=cáåöéêëéáíòéåöéñωüä=öéñê~öíw=qéáäåéüãéê=éáåéë=ñêωüéêéå=hìêëéë=éáâáéêéå=üáéê=àìåöé=p ãäáåöék ^êåüáîñçíçw=_ìêâü~êç=_çüåélçü hê ìíéêëåüìäà~üê=äéöáååí=áã=j~á häéáåé=péãáå~êêéáüé=äéöäéáíéí=qéáäåéüãéê=çìêåüë=d~êíéåà~üê=ó=qüéçêáé=ìåç=mê~ñáë=e~åç=áå=e~åç sçå=j~êáçå=hçêíü _ê~ìåëåüïéáök=sçêíê ÖÉI hê ìíéêäωåüéêi=d~êíéåñωüj êìåöéåw=d êíåéêãéáëíéê _ìêâü~êç=_çüåé=íìí=îáéäi ìã=ëéáå=c~åüïáëëéå=~å j~åå=ìåç=cê~ì=òì=äêáåöéåk ^ÄÉê=~ääÉ=ÖìíÉå=aáåÖÉ=ëáåÇ îáéêi=çéëü~ää=äéöáååí=áã j~á=éáå=òïéáíéê=aìêåüä~ìñ ÇÉê=hê ìíéêëåüìäé=ãáí=ö~åò îáéä=ö êíåéêáëåüéê=mê~ñáëk c~ëí= PMM=jÉåëÅÜÉåI= Ç~îçå= Éáå sáéêíéä=j ååéêi=äéëìåüíéå=áã=îéêj Ö~åÖÉåÉå=g~Üê=ÇáÉ=hê ìíéêëåüìäéi ÉáåÉ= péãáå~êêéáüéi= ÇáÉ= ~å= îáéê qéêãáåéå= ÉáåÉå= píêéáñòìö= èìéê ÇìêÅÜ= ÇáÉ= d~êíéåë~áëçå= ÄáÉíÉíK ^ìåü= ÇáÉëã~ä= ïéêçéå= ÇáÉ= qéáäj åéüãéê= å~åü= ÇÉã= ÉêëíÉå= qêéññéå Éáå= jáåáöéï ÅÜëÜ~ìë= ãáí= ëéääëí éáâáéêíéå= p ãäáåöéå= ìåç= Ç~ãáí ÇÉå= dêìåçëíçåâ= ÑΩê= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå hê ìíéêö~êíéå= ãáí= å~åü= e~ìëé åéüãéåi= Ç~òì= íüéçêéíáëåüéë= táëj ëéå= ΩÄÉê= pí~åççêíï~üäi= ÇÉå= êáåüj íáöéå= _ççéåi= ÇáÉ= îéêëåüáéçéåéå mñä~åòéåk= aéê= òïéáíé= qéêãáå ÑΩÜêí= áå= ÇÉå= ^êòåéáéñä~åòéåö~êj fã= häçëíéêö~êíéå= áå= oáçç~öëü~ìëéå= ëíéääí= _ìêâü~êç= _çüåé= EäKF ~ìåü= ÇáÉ= ~äíéå= d~êíéåíéåüåáâéå= ÇÉê= j ååüé= îçêi= ~ì ÉêÇÉã ÖÉÜíÛë=ìã=ÇáÉ=píÉÅâäáåÖëîÉêãÉÜêìåÖK ^êåüáîw=eéáçêìå=dê~ããlçü íéå= ÇÉê= qr=_ê~ìåëåüïéáöi= ÇÉå _çüåé=äéáíéík=łfã=gìåá=áëí=çéê=d~êj íéå= ~ã= ëåü åëíéå I= ë~öí= ÉêK= báå áçé~äéê=wéáíéìåâíi=ìã=çáé=sáéäñ~äí ÇÉê= hê ìíéê= âéååéåòìäéêåéå= ìåç ~ääéë=ωäéê=çáé=bêåíé=òì=éêñ~üêéåk łaáé=d êåíéêíáééë=~ìë=~äíéå=wéáj íéå=ëáåç=áããéê= åçåü=çáé=äéëíéå I ë~öí= _çüåék= aéëü~ää= äçüåí= ëáåü ÇÉê= _äáåâ= áå= ÇáÉ= âä ëíéêäáåüé= d~êj íéåâìäíìêk= fã= häçëíéê= oáçç~öëj Ü~ìëÉå=ïáää=Éê=áã=gìäá=~äíÉ=d~êíÉåJ íéåüåáâéå= ïáé= òìã= _ÉáëéáÉä= Ç~ë jìäåüéå= ÇÉë= _ççéåë= îçêëíéääéåk qüéã~= áëí= ~ì ÉêÇÉã= ÇáÉ= píéåâj äáåöëîéêãéüêìåök jáí= hê ìíéêíáåâíìê= ìåç= oáåöéäj ÄäìãÉåë~äÄÉ= áå= ÇÉê= q~ëåüé= ìåç àéçé= jéåöé= ÜáäÑêÉáÅÜÉê= eáåïéáëéi ïáé= d~êíéå= ìåç= hê ìíéê= Öìí= áå ìåç= ÇìêÅÜ= ÇÉå= táåíéê= âçããéåi ïéêçéå=çáé=qéáäåéüãéê=çéê=hê ìj íéêëåüìäé= áã= pééíéãäéê= áå= ÇáÉ â~äíé=g~üêéëòéáí=éåíä~ëëéåk _ìêâü~êç=_çüåé=ñêéìí=~ã=ãéáëj íéåi=ç~ëë=áã=îéêö~åöéåéå=g~üê=~äj äé= qéáäåéüãéê= é~ê~ääéä= ÉáåÉå= âäéáj åéå= ççéê= ~ìåü= Öê ÉêÉå= hê ìíéêj Ö~êíÉå= Ü~ííÉåK= łaáé= iéìíé= ïçääéå ïáéçéê= ÉáåÉå= kìíòö~êíéå= Ü~ÄÉå I Ü~í= Éê= ÑÉëíÖÉëíÉääíK= hê ìíéêö êíéå ëéáéå= Ç~ÄÉá= ~ã= ÄÉäáÉÄíÉëíÉåK łaéåå= ~ìñ= âäéáåëíéã= o~ìã= â~åå ã~å=ç~=îáéä=ñωê=hωåüé=ìåç=tçüäj ÄÉÑáåÇÉå=ÜÉê~ìëÜçäÉå I=ë~Öí=ÉêK ^å= ÇáÉ= NMM=^åãÉäÇìåÖÉå= ÑΩê ÇáÉ= å ÅÜëíÉ= hê ìíéêëåüìäé= Ü~í= Éê ëåüçå=éêü~äíéåk=táé=áã=îéêö~åöéj åéå= g~üê= ïéêçéå= àé= å~åü= _ÉÇ~êÑ ïáéçéê=^äíéêå~íáîj=ìåç=wìë~íòíéêj ãáåé= ~åöéäçíéåi= Ç~ãáí= ÇÉê= råj íéêêáåüí= åáåüí= òìê= j~ëëéåîéê~åj ëí~äíìåö=ïáêçk=k ÜÉêÉ=fåÑçêã~íáçJ åéå=ìåç=^åãéäçìåö=eçáé=péãáå~j êé= â ååéå= ~ìåü= ÉáåòÉäå= ÖÉÄìÅÜí ïéêçéåf= áã= fåíéêåéí= ìåíéê ïïïkäìêâü~êçjäçüåékçék ^ìñ=çáéëéê=péáíé=ñáåçéå=ëáåü=òìj ÇÉã=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=ÑΩê ~ääéi=çáé=hê ìíéê=ã ÖÉå=ìåÇ=ãÉÜê ΩÄÉê= ^åä~ì= ìåç= séêïéåçìåö= ÉêJ Ñ~ÜêÉå= ã ÅÜíÉåK= fã= cçêìã= ïéêj ÇÉå=~ìÅÜ=cê~ÖÉå=ÄÉ~åíïçêíÉíK Semmel Concerts präsentiert eine Produktion der Musical Tommy GmbH und BE Stage Management ENDLICH WIEDER IN DEUTSCHLAND DAS MUS I CA L STADTHALLE BRAUNSCHWEIG Karten in den bekannten Vorverkaufsstellen und direkt beim Veranstalter NUR 2 TAGE, 20 UHR _ê~ìåëåüïéáö=eçfk=^å=çéê=qéåüj åáëåüéå=råáîéêëáí í=â ååéå=m~~êé äéêåéåi=êáåüíáö=ãáíéáå~åçéê=òì=êéj ÇÉå=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=_ÉòáÉÜìåÖëéêçJ ÄäÉãÉå=îçêòìÄÉìÖÉåK=kÉìÉ=hìêëÉ ëí~êíéå= àéíòí= Ó= áåíéêéëëáéêíé= m~~êé â ååéå= ëáåü= ~åãéäçéåk= aáé= qéáäj å~üãé= áëí= âçëíéåñêéák= łbmi= Ó= báå m~êíåéêëåü~ñíäáåüéë= iéêåéêçj Öê~ãã =ÜÉá í=çáé=dêìåçä~öék få= rãñê~öéå= òìê= iéäéåëòìñêáéj ÇÉåÜÉáí= ëíéüéå= iáéäéi= m~êíåéêj ëåü~ñí= ìåç= c~ãáäáé= ~äë= òéåíê~äé c~âíçêéå= ÇÉë= tçüääéñáåçéåë= ~å ÉêëíÉê= píéääéi= Éêëí= Ç~å~ÅÜ= ÑçäÖÉå déëìåçüéáíi= _ÉêìÑ= ìåç= báåâçãj ãéåk= qêçíò= ÇÉê= Öêç Éå= _ÉÇÉìJ íìåöi= ÇÉê= ÇÉê= ÉãéÑìåÇÉåÉå= nì~j äáí í= ÉáåÉê= m~êíåéêëåü~ñí= òìj âçããíi= ëáåç= _ÉòáÉÜìåÖëéêçÄäÉJ ãé= Éáå= Ü ìñáöéë= mü åçãéåk= aéêj òéáí= äáéöí= ÇáÉ= påüéáçìåöëê~íé= áå aéìíëåüä~åç=äéá=ωäéê=qm=mêçòéåík a~êωäéê=üáå~ìë=ïéêçéå=áå=òéüå Äáë=OM=mêçòÉåí=~ääÉê=m~êíåÉêëÅÜ~ÑJ íéå=ωäéê=åüêçåáëåüé=m~~êâçåñäáâíé ÄÉêáÅÜíÉíK= sáéäé= píìçáéå= òéáöéåi Ç~ëë= ÇáÉ= ÉãéÑìåÇÉåÉ= m~êíåéêj ëåü~ñíëòìñêáéçéåüéáí= áå= ÜçÜÉã ^ìëã~ = îçå= ÇÉå= hçããìåáâ~íáj çåëj= ìåç= mêçääéãä ëéñéêíáöâéáíéå ÇÉê=m~~êÉ=~ÄÜ åöík sçê=~ääéã=çìêåü=éáåéå=ü ìñáöéå ìåç= êéöéäã áöéå= ^ìëí~ìëåü= áëí Éë= ã ÖäáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= m~êíåéê= ÉáåJ ~åçéê= iáéäéi= oéëééâíi= fåíáãáí íi råíéêëíωíòìåö= ëçïáé= téêíëåü íj òìåö=òéáöéå=ìåç=éáå=łtáêjdéñωüä ÉåíïáÅâÉäåK ÄÉê=Ç~ë=bmiJmêçÖê~ããW=pÉáí pçããéê= OMNM= Ü~ÄÉå= ÄÉêÉáíë ãéüê=~äë=nrm=m~~êé=~å=çéã=hçãj ãìåáâ~íáçåëíê~áåáåö= ~å= ÇÉê= qr íéáäöéåçããéåk= få= ÉáåÉê= ~åçåój ãéå= _ÉÑê~ÖìåÖ= áã= ^åëåüäìëë òéáöíéå= ëáåü= ~ääé= òìñêáéçéå= Äáë ëéüê= òìñêáéçéå=ãáí= ÇÉã= qê~áåáåök aéê= ëíêìâíìêáéêíé= ^ìñä~ìi= ÇáÉ= déj ëéê ÅÜëã ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê=m~êíåÉê áã=_éáëéáå=çéë=qê~áåéêë=ëçïáé=çáé îéêíê~ìéåëîçääé= hìêë~íãçëéü êé ïìêçéå=äéëçåçéêë=öéäçäík ^åãéäçìåöw=fåíéêéëëáéêíé=m~~j êé= â ååéå= ëáåü= áã= fåíéêåéí= ìåíéê ïïïkééäjíìäëkçé=ççéê=íéäéñçåáëåü ÄÉá= mëóåüçäçöáå= ^ååjh~íêáå= gçä EMRPNLP=VN=PS=MRF= ~åãéäçéåk ^åëåüäáé ÉåÇ= ïáêç= áå= ÉáåÉã= sçêj ~ÄÖÉëéê ÅÜ= ÖÉâä êíi= çä= Ç~ë= bmi ÑΩê= Ç~ë= àéïéáäáöé= m~~ê= Ç~ë= oáåüíáj ÖÉ= áëíi= Ç~åå= ïéêçéå= ÇáÉ= qéêãáåé îéêéáåä~êík= a~ë= qê~áåáåö= ëéääëí ìãñ~ëëí= Éáå= tçåüéåéåçé= EpçååJ ~ÄÉåÇLpçååí~ÖF= ççéê= ~äíéêå~íáî ÑΩåÑ= ï ÅÜÉåíäáÅÜÉ= báåüéáíéå= îçå àéïéáäë=òïéá=píìåçéåk téêâëí~íí ÑΩêë=o~Ç j ÇÅÜÉå ìåç=jìëáâ _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= jáííïçåü EOOK=cÉÄêì~êF= ÄáÉíÉí= Ç~ë= gìöéåçj òéåíêìã=jωüäéi=^å=çéê=kéìëí~çíj ãωüäé=pi= ëéáåéå= c~üêê~çïçêâj ëüçé= ~å= ãáí= ÇÉê= j ÖäáÅÜâÉáíI= Ç~ë ÉáÖÉåÉ=c~Üêê~Ç=áå=pÅÜìëë=òì=ÄêáåJ ÖÉå= ìåç= ~åëåüäáé ÉåÇ= ÉáåÉ= qçìê áå= oáåüíìåö= äééê= péé= òì= ìåíéêj åéüãéåk= qêéññéìåâí= áëí= NQ=rÜê îçê= ÇÉã= báåö~åök= téáíéêé= fåñçë ìåç= ^åãéäçìåöéå= ãçåí~öë= Äáë ÑêÉáí~Öë= îçå= NQ=Äáë= NU=rÜê= ìåíéê qéäéñçå=n=tq=uu=ççéê=áå=çéê=c~åéj ÄççâJdêìééÉ= c~üêê~çïçêâëüçé ÇÉë=gìÖÉåÇòÉåíêìãë=jΩÜäÉK _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= łj ÇÉäëJlåJ pí~öé = éê ëéåíáéêí= Ç~ë= háåçéêj ìåç= gìöéåçòéåíêìã= oçí~íáçåi bãëëíê~ É=RMI=~ã=cêÉáí~Ö=EOQK=cÉJ Äêì~êF= ìã= NV=rÜêK= báåä~ëë= áëí= ~Ä NUKPM=rÜêK= aêéá= j ÇÅÜÉåÄ~åÇë ìåç= ÇêÉá= pçäáëíáååéå= ÄÉëíêÉáíÉå ÇÉå= ^ÄÉåÇW= a~ë= oéééêíçáêé= îçå s~åéëë~= ìåç= ^åçêé~i= v~ëãáåi i~ìê~i= `ÉóÇ~I= ^Çêá~å~= ìåç= páåçá E`Éópáa~FI= ^äáå~= ìåç= j~êá~ EaêÉ^jF= ëçïáé= âjäê~= ìåç= o~éj èìééå=gk_k=êéáåüí=îçå=_~ää~çéå=äáë eáéjeçék= aéê= báåíêáíí= âçëíéí= òïéá bìêçk k~åü=çéã=_~åüéäçê fåñçîéê~åëí~äíìåö=áã=_áò=çéê=^êäéáíë~öéåíìê _ê~ìåëåüïéáö= EàFK= fã= o~üãéå ÉáåÉê= sçêíê~öëîéê~åëí~äíìåö= ÇÉë _ÉêìÑëáåÑçêã~íáçåëòÉåíêìãë E_áòF= ÇÉê= ^ÖÉåíìê= ÑΩê= ^êäéáí _ê~ìåëåüïéáö= ~ã= aáéåëí~ö EOUK=cÉÄêì~êF= ìã= NQKPM=rÜê= ÉêJ Ü~äíÉå= fåíéêéëëáéêíé= fåñçêã~íáçj åéå=òì=çéå= j~ëíéêëíìçáéåö åöéå bêòáéüìåöëji= déáëíéëj= ìåç= pçòá~äj ïáëëéåëåü~ñíéå= ëçïáé= mëóåüçäçj ÖáÉK= bë= ïéêçéå= hêáíéêáéå= ~ìñöéj òéáöíi=çáé=ñωê=éáåé=ééêë åäáåüé=lêáj ÉåíáÉêìåÖ=áå=ÇÉê=j~ëíÉêîáÉäÑ~äí=ëçJ ïáé= ÑΩê= ÇáÉ= píìçáéåéåíëåüéáçìåö îçå=_éçéìíìåö=ëáåçk fã= ^åëåüäìëë= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ= j ÖJ äáåüâéáíi=cê~öéå=~å=çáé=oéñéêéåíáå `ä~ìçá~= _~åâéi= píìçáéåäéê~íéêáå ~å= ÇÉê= qéåüåáëåüéå= råáîéêëáí í _ê~ìåëåüïéáöi=òì=ëíéääéåk aáé=séê~åëí~äíìåö=ñáåçéí=áã=_éj êìñëáåñçêã~íáçåëòéåíêìãi= `óêáj ~âëêáåö=nm= EbáåÖ~åÖ= jωååüéåj ëíê~ ÉFI=ëí~ííK

17 kêk=t= =pçååí~öi=nvk=céäêì~ê=omno ilh^ibp NT pí~çíñωüêìåöéå=ñωê=báåüéáãáëåüé=ìåç=_éëìåüéê PM=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=pí~ÇíÑΩÜêìåÖÉå=Ó=dÉê~ÇÉ=~ìÅÜ=ÑΩê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=ÉáåÉ=j ÖäáÅÜâÉáíI=ã~ä=ÉáåÉå=Ö~åò=~åÇÉêÉå=_äáÅâ=~ìÑ=áÜêÉ=pí~Çí=òì=ïÉêÑÉå cωüêìåöéå=~ìñ=çéê=lâéê=äáéíéå=éáåéå=äéëçåçéêéå=_äáåâk =cçíçw=pí~çíã~êâéíáåök aáé= cäç Ñ~ÜêíÉå= ëçïáé= h~åìj ìåç= m~ççéäíçìêéå= ~ìñ= ÇÉê= lâéê ÄáÉíÉå=ÉáåÉå=ÄÉëçåÇÉêÉå=_äáÅâ=~ìÑ _ê~ìåëåüïéáök= hìäíëí~íìë= ÄÉëáíòí łjçêç=~ìñ=çéê=lâéê K=aáÉ=hêáãáäÉJ ëìåöéå= ÖáÄí= Éë= ãáííäéêïéáäé= ëéáí ΩÄÉê= òéüå= g~üêéåk= _ê~ìåëåüïéáj ÖÉê= ^ìíçêéå= äéëéå= Ççêí= îçå= j~á Äáë= pééíéãäéê= ëé~ååéåçé= déj ëåüáåüíéå=êìåç=ìã=ëåü~ìêáöé=séêj ÄêÉÅÜÉåK= a~ë= mêçöê~ãã= ~ìñ= ÇÉê lâéê= ïáêç= ÇìêÅÜ= ïéáíéêé= qüéj ãéåñωüêìåöéå=äéêéáåüéêík=kéì=áëí ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=łjáí=ÇÉã=lâÉêåáÅâ ~ìñ= qçìê W= báå= ÖêΩåÉê= t~ëëéêj ã~åå=ãáí=hêçåé=éêò Üäí=c~ãáäáÉå ìåç= háåçéêå= îçå= ëéáåéå= båíçéj ÅâìåÖÉå=áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖK aáé= åéìé= pí~çíñωüêìåöëäêçj ëåüωêé= ÄÉëÅÜêÉáÄí= ~ääé= PM= pí~çíj ÑΩÜêìåÖÉå= ~å= i~åç= ìåç= òì= t~ëj ëéê=ìåç=ìãñ~ëëí=ns=péáíéåk=páé=éêj ëåüéáåí= áå= ÉáåÉê= ^ìñä~öé= îçå NM=MMM=bñÉãéä~êÉå=ìåÇ=áëí=áå=ÇÉê qçìêáëíáåñçi= sçê= ÇÉê= _ìêö=ni= ÉêJ Ü äíäáåü= ëçïáé= áã= fåíéêåéí= ìåíéê ïïïkäê~ìåëåüïéáökçéléêçëééâj íé=òì=ñáåçéåk=^ääé=pí~çíñωüêìåöéå ëáåç= ìåíéê= ïïïkäê~ìåj ëåüïéáökçélëí~çíñìéüêìåöéå= ÜáåJ íéêäéöík Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag W E Ä H R T E SEIT 1982 Q U T fã=îéêö~åöéåéå=g~üê=åìíòíéå=å~j ÜÉòì= QU=MMM=d ëíé= ΩÄÉê OOMM=pí~ÇíÑΩÜêìåÖÉåI= ìã= _ê~ìåj ëåüïéáö= òì= ÉåíÇÉÅâÉåK= ^ìåü= áå ÇáÉëÉã= g~üê= ÖáÄí= Éë= Éáå= îáéäñ äíáj ÖÉë=pí~ÇíÑΩÜêìåÖë~åÖÉÄçíK hä~ëëáëåüé= pí~çíñωüêìåöéå= ìåç ëééòáéääé= qüéãéåñωüêìåöéå= ÉêJ ã ÖäáÅÜÉå= ÉáåÉå= áåñçêã~íáîéå báåääáåâ=áå=çáé=déëåüáåüíé=çéê=i J ïéåëí~çík= _ÉëçåÇÉêë= ÄÉäáÉÄí= ëáåç ÇáÉ= âìêòïéáäáöéå= bêäéäåáëñωüêìåj ÖÉåK=eáÉêÄÉá=ëÅÜäΩéÑÉå=âçãéÉíÉåJ íé= pí~çíñωüêéê= áå= ÜáëíçêáëÅÜÉ= oçäj äéå=ìåç=äéöéáëíéêå=ãáí=^åéâççíéå ìåç= ï~üêéå= _ÉÖÉÄÉåÜÉáíÉåK= _ÉáJ ëéáéäëïéáëé= ÄÉêáÅÜíÉí= ÇÉê= jìãj ãéj_ê~ìãéáëíéê= îçå= ÇÉê= íê~çáíáj çåëêéáåüéå= pééòá~äáí í= ÇÉê= pí~çíi ÇáÉ=áã=jáííÉä~äíÉê=Äáë=áå=łÄÉáÇÉ=fåJ ÇáÉå =îéêëåüáññí=ïìêçék=få=çáé=wéáí ìã=nssm=ñωüêí=çáé=cωüêìåö=łqéìj ÑÉäë= _ìüäëåü~ñí= Ó= eéåâéêë= eéíòj ÄêìÇÉê = ìåç= Éêò Üäí= îçã= påüáåâj ë~ä=éáåéê=cê~ìi=çáé=òì=àéåéê=wéáí=áå _ê~ìåëåüïéáö= ~äë= eéñé= îéêñçäöí ìåç=~åöéâä~öí=ïìêçék pç=îáéäëéáíáö=ïáé=ç~ë=cωüêìåöëj ~åöéäçí=áëí=~ìåü=çáé=^êí=çéê=cçêíj ÄÉïÉÖìåÖK= aéåå= åáåüí= åìê= òì cì = ä ëëí= ëáåü= _ê~ìåëåüïéáö= ÉåíJ ÇÉÅâÉåK= fã= äéíòíéå= g~üê= åéì= ÉáåJ ÖÉÑΩÜêíI= ÉêÑêÉìÉå= ëáåü= ÇáÉ= pí~çíj ÑΩÜêìåÖÉå= ãáí= ÇÉã= péöï~ó= ÖêçJ Éê= _ÉäáÉÄíÜÉáíK= báå= ÄÉëçåÇÉêÉë bêäéäåáë= áëí= ~ìåü= ÇáÉ= c~üêí= ãáí ÇÉã= _ΩëëáåÖJläÇíáãÉêÄìëK= aáé pí~çíêìåçñ~üêí= áã= åçëí~äöáëåüéå lãåáäìë= ÄáÉíÉí= ÉáåÉå= ìãñ~ëëéåj ÇÉå= ÄÉêÄäáÅâ= ΩÄÉê= ÇáÉ= i ïéåj ëí~çí= îçå= ÇÉå= péüéåëïωêçáöâéáj íéå= ÇÉê= fååéåëí~çí= Äáë= òì= påüäçëë oáåüãçåç=ìåç=oáçç~öëü~ìëéåk B _ê~ìåëåüïéáök=pm=ìåíéêj ëåüáéçäáåüé=pí~çíñωüêìåöéå ä~çéå=ç~òì=éáåi=çáé=i ïéåj ëí~çí=âéååéåòìäéêåéåk=_éj ëìåüéê=â ååéå=òïáëåüéå ON=cΩÜêìåÖÉå=~å=i~åÇ=ìåÇ åéìå=òì=t~ëëéê=ï ÜäÉåK a~ë=^åöéäçí=êéáåüí=îçã ÜáëíçêáëÅÜÉå=pí~ÇíêìåÇÖ~åÖ ΩÄÉê=ÇáÉ=c~Üêí=áã=_ΩëëáåÖJ läçíáãéêäìë=äáë=üáå=òì łjçêç=~ìñ=çéê=lâéê K=báåÉ _êçëåüωêé=ëíéääí=~ääé=pí~çíj ÑΩÜêìåÖÉå=å~ÅÜ=oìÄêáâÉå ëçêíáéêí=~ìñ=ns=péáíéå=îçêk A L I T Ä Besuchen Sie eine unserer Ausstellungen in Wolfenbüttel, Helmstedt oder Wolfsburg Zimmerdecken Beleuchtung Zierleisten Ohne ausräumen und Beleuchtung nach Wunsch Wolfenbüttel, Berliner Straße 4, Tel / Mo., Di. + Do. von 9 12 und Uhr PLAMECO Fachbetriebe Thomas Hölschen Helmstedt, Lindenstraße 3, Tel / Di. + Do. von Uhr Wolfsburg, Amtsstraße 47, Tel / Di. + Do. von und Uhr PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nb: Aldi Nord Der Küchenmacher E-Center NB Dienstleister Karneval Görge Discount Schlecker Möbel Roller Werner Tours E-Neukauf Thomas Philipps Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung: T. Böhme 콯 BS Fax BS Hamburger Straße Braunschweig Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden.

18 18 SUPERCHANCE Nr. 7 Sonntag, 19. Februar 2012 Stellenangebote Suche Subunternehmer mit eigenem Fahrzeug für den Raum PE, BS, GF für die Zustellung von Paketsendungen Mo. ab 11 Uhr, 0531/ Vodafone Vertrieb su. Mitarbeiter (m/w) für die LTE-Vermarktung im Außendienst. Wir bieten ein sicheres Festgehalt und eine Festeinstellung. Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben. Gerne auch Quereinsteiger oder Personen über 40 J. s 0531/ Nachhilfelehrer gesucht Gerne mit Pkw. Maler gesucht (m/w) Finden Sie bei uns einen sicheren Arbeitsplatz. Wir bieten fairen Lohn. persona service. s 0531/ Wir suchen Telefonkontakter/in Bereich Firmenkunden 1 400,-, Teilzeit, Vollzeit Mit mehr als Mitgliedern in zehn Fitnessclubs zählt das FITNESSLAND zu den erfolgreichsten Unternehmen der Fitnessbranche. Für unsere Standorte Braunschweig und Salzgitter suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Clubleitung (m/w) (Vollzeit / 40h pro Woche) Ihre Aufgaben: Beratung von Fitnessinteressenten Verkauf unserer Mitgliedschaften Durchführung von Promotion-Aktionen Telefonische Neukundengewinnung Anleitung des Clubpersonals Erstellung des Personaleinsatzplans Führung der Kasse Erstellung von Statistiken und Berichten Ihre Qualifikationen: Kommunikationsstärke, Freundlichkeit, Zielstrebigkeit und Fitnessbegeisterung Abgeschlossene/s Ausbildung/Studium Ein Trainerschein und Fitnessbranchenerfahrung sind keine Voraussetzung. Wir bilden Sie aus. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an: Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9.00 und Uhr unter Telefon: 05 31/ Ab sofort suchen wir für unsere Pflegeeinrichtung in Braunschweig eine/n exam. Pflegefachkraft (männlich/weiblich in Vollzeit) Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft Bereitschaft zum Schichtdienst Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit ein freundliches Auftreten und Spaß an der Arbeit Wir bieten: ein engagiertes und qualifiziertes Team Leistungsgerechte Vergütung Interne u. externe Fortbildungsmöglichkeiten Ihre aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte an: BBG Senioren-Residenzen GmbH Frau Renate Zisowsky Reuterstraße Braunschweig Telefon: Wir freuen uns auf SIE Spielhallenaufsicht ges. 0531/ (selbstständig) Suche Friseur/in zu sofort VZ oder Teilzeit s 0176/ Ehrliche & saubere Putzfrau ges., Veltenhof Y Zuschr. u. NB VER Z Frisör/in gesucht zur Stuhlmiete / zwecks gemeins. Geschäftsidee 0163/ Vertriebsprofis/Manager rechte und Ii. Hand zum Aufbau einer weiteren Vertriebsniederlassung ges w mtl. + Gesch.-W. mgl. Infos unter: Anz.-ID: A1002 Tel Fahrer/-in (Springer) auf 400-Euro-Basis für eine von der KulinAWO bewirtschaftete Senioreneinrichtung in Braunschweig zum nächstmöglichen Termin zur Belieferung der Außenstellen gesucht. Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung KulinAWO GmbH, Frau Kazidroga-Look, s 0531/ , Suche selbstä. Nageldesignerin für GF zur Unterverm. 30m², große Gesamtpraxis Fußpflege, Besichtigung nach tel. Absprache s 0174/ Wir suchen ständig gepfl. Autos. Autohaus Inan 05351/ Haushaltshilfe gesucht 12 Std./Wo. in Cremlingen. Minijob Y Zuschr. u. NB VER Z Koch gesucht... für Imbissgastronomie Die Arbeitszeiten sind ausschließlich Freitag- und Samstagnacht bei hervor- Lange Str. 3 / BS / Telefon: ragender Bezahlung. Aussagekräftige Bewerbungen bitte per Mail an: ASB su. Kfz-Mechatronik. auf Teilzeit (6 Std. täglich), FührerscheinklasseC1erforderlich, Bewerbungen an oder ASB; Sudetenstr , BS Zuverl. Haushaltshilfe in Schwülper gesucht. s 05303/ Su. nette, freundl. Servicekraft f. Spielhalle in Wendeburg. s 0173/ Jetzt aber RUN Helfer m/w, VZ, TZ, 400 Basis, unbefristet. RUN Zeitarbeit s 0531/ , Kundenberaterin für Versicherungsbüro der Öffentlichen in Lehndorf, 20 Std./ Woche. s 05309/ 5477 Raumpfleger/-in AZ.: Mo.-Fr. od. Mo.-Sa. ab 5:30-7:15 Uhr, Fallersleber-Tor-Wall. Glasreinigung Merkur, s 0531/46696 Platzwart gesucht aus dem Raum Schwülper. Tennisclub Schwülper, s Hr. Müller: 05303/5669 Das Stadtpark Restaurant Prinz Albrecht sucht Servicekräfte auf 400,- Basis s 0170/ Autohof Schwülper su. Kassierer/in, Reinigungskr. u. Köche in Festeinstellung. Schriftl.Bew. an Nachtclub in Hi. su. Verst weibl. Thekenkr. ges. s 0151/ FITNESSLAND-Zentrale Lange Straße Braunschweig Wir suchen Zusteller/innen für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung in Rüningen Mi. Abbenrode Mi. & So. Wedelheine Mi. & So. Geitelde Mi. & So. Meine Mi. Querum So. Waggum Mi. & So. Östl. Ring So. Kanzlerfeld Mi. Vechelde Mi. Broitzen Mi. Lehre So. Hamburger Str. 277, Braunschweig Raumpfleger/in ges. Arbeitszeit 9.00-ca Uhr, Braunschweig, Dresdenstr./ Heidberg. Fa. Cleanness & Safety GmbH. Tel. Bew., Frau Meyer: s0160/ Schulden- Wir helfen sofor BSS e.v. Anerkannte Schuldnerberatungsstelle, Hagenbrücke 8, Braunschweig, sbs/ Fleischergeselle gesucht. Fleischerei Jürges, Lehre, s 05308/1477 Pächter zum 1.5. gesucht für Vereinsgaststätte, Pacht mtl NK. KGV Mückenburg,s 0531/ THE CLEANING COMPANY REINIGUNGSKRAFT Mo-Do ab 15:00 u. Fr ab 12:00 Uhr 1,75 Std. in Braunschweig-WILHELMSTR. gesucht. Tel.: Nachhilfelehrkräfte gesucht. Kurzbewerbung an Wir su. Produktionshelfer (m/w) s 0531/ Helfer/-innen im Schichtbetrieb in Vollzeit und auf 400 Basis für Wochenendeinsätze gesucht. PSW Personal Service Wunder, SZ, Berliner Str. 11. s 05341/ Su. Elektriker/in u. Elektroniker/in m. Netzwerkkenntnissen f. Service und Wartung an Autogastankstellen. Bew. unter: Fahrer für Neumöbelauslieferungen mit Möbelmontageerfahrung, FS C1 od. 3 gesucht. Ab Mo. 8 Uhr. s 05303/5127 Firma Stecker Möbeltransporte. Soforteinstellung Mitarbeiter/in für den Bereich Promotion gesucht. Einarbeitung und gute Verdienstmöglichkeit garantiert. s 0531/ od. 0172/ , ab Mo Uhr Lassen Sie Ihr Auto Geld verdienen Wie? Durch Werbefolien auf Ihrem PKW Monatl. bis 400,- dazu verdienen ohne Steuerkarte als Nebenverdienst. Fa. Koops / Su. zuverlässige Putzfrau für Privathaushalt in BS-Lamme. Do. o. Fr., 3-4 Std., s 0531/ Moderne Spielhalle in Braunschweig sucht engagierte Servicekräfte in Teilzeit ab sofort. Montag ab 10 Uhr s 05331/ Auslieferungsfahrer/in Suche für nächtliche Auslieferung zu sofort einen zuverlässigen, arbeitsbereiten Fahrer/in. 400, später mehr möglich Ca. 4 Stunden nachts, idealer Nebenjob für Studenten, Hausfrauen... Auto wird gestellt. Ab 12 Uhr erreichbar. s 0170/ Frisörin für priv. Hausbesuche gesucht, gern älter, s 0531/82370 Erf. Küchenhilfe ges., auf 400 -Basis, AZ Mo.-Fr. mittags, Arbeitsort Waggum, wenn mögl. deutschsprachig, zu sofort. s 0171/ Der Immobilien Service Deutschland hat bundesweit über 7 Mio. Quadratmeter Grünflächen in Pflege. Zur Verstärkung unseres Garten-Teams in Braunschweig suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n Gärtner/in zur selbstständigen Pflege von Grünflächen. Voraussetzung: Gärtner/in in der Fachrichtung Landschaftsbau oder angelernt mit mind. 3 Jahren Berufserfahrung Führerschein der Klasse B und BE (alte Klasse 3) Professioneller Umgang mit Maschinen und Geräten Unser Angebot: Ein nettes Team Sorgfältige Einweisung Ganzjahresbeschäftigung Bewerben Sie sich: Immobilien Service Deutschland Immobilien Service Deutschland Schmalbachstraße 17 Musterstr Musterstadt Braunschweig Telefon Tel.0123/ / Bäckereifachverkäufer/-in in Teilzeit ges., 0531/ o / ab Mo. 14h Bäckerei in Veltenhof Flexible Nachtarbeiter/in in TZ und auf geringf. Basis für leichte Anlerntätigkeiten ges., Hr. Naumann sbs/ o. unt. Spielhalle in BS su. weibl. Servicepersonal in VZ/TZ. s 0160/ GEBEN SIE EINEM KIND EIN ZUHAUSE IN IHRER FAMILIE - VERBINDEN SIE LEBEN UND ARBEIT - Die KJHB (Kinder- und Jugendhilfe Backhaus) ist seit 1976 im gesamten Norddeutschen Raum in der dezentralen Kinder- und Jugendhilfe erfolgreich tätig. In Ihrer Region suchen wir für Profifamilien (Erziehungsstellen) ausgebildete und engagierte Erzieher, Sozialpädagogen, Diplom-Pädagogen, Heilpädagogen und Heilerziehungspfleger (m/w), die mit Leidenschaft und Professionalität einem Kind, das dauerhaft nicht in seiner Familie leben kann, ein s Zuhause geben. Wir bieten einen kostenlosen und unverbindlichen Kurs für interessierte Fachkräfte und ihre Partner/innen zur Entscheidungsfindung und Vorbereitung an, der in Kürze startet. Kontaktieren Sie gern Frau Wichern Tel / oder per Gesellschaft für familienorientierte Sozialpädagogik Blumlage Celle Eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Backhaus. Wir suchen Zusteller/innen für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung in Mascherode So. & Mi. Schapen So. Gr. Schwülper Mi. Lehndorf Mi. Melverode So. & Mi. Flechtorf Mi. Volkmarode So. Stöckheim So. & Mi. Wedesbüttel So. Pappelberg So. Petritor-Ost Mi. Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9.00 und Uhr unter Telefon: 05 31/ Hamburger Str. 277, Braunschweig Wir suchen für sofort: eine exam. Krankenschwester/Krankenpfleger oder eine exam. Altenpflegerin/Altenpfleger für den Nachtdienst und eine männliche/ weibliche Person für den Freiwilligen Dienst. Schriftliche Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Pflegeheim für Volljährige, Taubenkamp 7, Groß Schwülper s 05303/5655 Der Weg ist auch das Ziel Kommen Sie zu uns als Zeitungszusteller/-in der Zeitung. s 0531/ Mo-Fr 8-15 Uhr Wir su. Kraftfahrer (m/w) s BS/ Fahrer/-in für die tägliche Zustellung von Warensendungen im Bereich BS/WF zur Festeinstellung gesucht Mo. ab 11 Uhr, 0151/ Steuerfachangestellte/n berufserf.in Vollzeit zum nächstmögl. Termin gesucht schriftl. Bewerbg. mit Gehaltsvorstellung bitte an: Jürgen Söllig, Gifhorner Str. 131, Braunschweig Wir su. Elektriker (m/w) s BS/ Das kannst Du auch Wir suchen Pizzafahrer/-innen und für den Innendienst. Wenn Du Interesse hast, dann melde Dich einfach bei Hallo Pizza, Telefon Studenten für Nachhilfe in BS gesucht. s 07131/ Su. tierlieben Menschen f. Hundesitting v. Di.-Do., 6-16h, 0176/ Existenzgründung, suchen zum Aufbau selbständiger Vertretungen in Braunschweig und Wolfsburg jeweils eine(n) Arbeitsvermittler. Bieten intensive Schulungen, Einarbeitung u. Betreuung - daher auch Branchenfremde. HARTUNG & Partner, s 03921/ Zur Verstärkung unseres Teams su. wir eine Verkäuferin f. ca. 20Std/Wo. Fleischerei Jürges, Lehre s 05308/1477 Erzieherin gesucht zur Verstärkung unseres Teams ab Aug. 12 für ca. 19 Std. sowie eine Vertretungskraft in unserer Einrichtung in Vordorf. Schriftl. Bewerbung z.hd. Fr. Stolze/Fr. Graf, Neue Str. 21, Vordorf Wir su. Mitarbeiter (m/w) für Industriereinigung (400,- ) s BS/ Wir su. Staplerfahrer, (m/w). s0531/ Elektroinstallateure zu sofort gesucht. Festanstellung. R.Pape GmbH, Elektro- und Fernmeldetechnik, Christian-Pommer-Str. 15, Braunschweig s 0531/ Nachhilfe für 5.Klässler in Englisch und Deutsch ges. / Student s 0531/ Dienstleistungen GmbH Wir suchen ab sofort Zimmermädchen/Roomboys für ein Hotel in Braunschweig in Teilzeit, Bezahlung nach Tarif. Bewerbung bitte telefonisch oder schriftlich an: reinex Dienstleistungen GmbH Sudenburger Wuhne Magdeburg Mo.-Fr. Tel. 0391/ oder Lebensmittelverkäufer/in u. Servicekräfte in Vollzeit BS Frdl. Bedienung in Teilzeit gesucht \"Friedrichshöhe"\ s 05341/29420 Su. flotte Dame z. Brötchen belegen, tägl Uhr, gerne älter, s 0531/ "FIT IN music" sucht Dozenten für Klavier und Musik. Früherz. od. Musikgarten für Musikschule in Meine. Kurzbewerbung bitte an Dachdecker ab März gesucht für Raum Vordorf- Braunschweig. Wahry-Dach u. Fassadenbau/Rethen. s 0162/ o Metall Produktionskräfte in VZ und mit FS für Anlerntätigkeiten in metallverarbeitener Industrie ges. Frau Kölling s 0531/ oder Fa. GEWE - großer Hersteller von Wintergärten, Fenster u. Rollläden sucht ehrgeizige Damen u. Herren für Callcenter-Tätigkeit, gern auch höheren Alters, Minijob, Kontakt Mo.-Fr Uhr unter: s 0531/21480 Studentin/Schülerin/Hausfrau f. leichte Telefontätigkeit auf 400 -Basis ab sof. für mein Büro in BS-Gartenstadt ges. Kirsten Sommer s 0160/ Restaurant Yachthafen Heidanger sucht Koch mit Berufserfahrung zur Festeinstellung u. Servicepersonal ab März. s 05302/6400 ab 15:00 h Reinigungskraft ges., von Mo.-Fr., AZ: h, Heinrich-Büssing-Ring, Lohnsteuerkarte, pro Std. 8,82, Berger FM GmbH, s 0511/ Zusätzliche Wünsche? Realisieren Sie diese als Zeitungszusteller/in der Zeitung. Wir suchen zur Festeinstellung Stammzusteller/innen und ständige Aushilfen für verschiedene Gebiete in Braunschweig. s 0531/ Mo-Fr 8-15 Uhr Wir suchen m/w: Steuerfachangestellte zur Vermittlung für ein Wirtschaftsunternehmen in Braunschweig Tel: (0531) Florist/in gesucht kreativ, freundlich, flexibel mit Berufserfahrung. 400 oder Teilzeit. s 05304/ Zuverl. Raumpfleger/in f. sofort auf 400,- Euro Basis ges. s 03928/ Eventjob für Studenten Getränkelogistik, Shuttle u. Service bei Eintracht und anderen Veranst. Minijob, meist Do.-So., Std. mtl. s 0531/ (10-16 Uhr) Expansion in BS 3 Teamleiter/innen und weitere 9 engagierte Mitarbeiter zur Kundenberatung und Kundenbetreuung in Festanstellung gesucht. Wir bieten: - sichere Arbeitsplätze - guter Verdienst - gute Aufstiegsmöglichkeiten. Frau Fischer, s 0531/ Flex. weibl., Servicekraft f. Bistro im Fitnesscenter ges. s BS/ ab Mo. 9h Stellengesuche Komplett-Renovierung v. alten Häusern. s 01577/ Maler sauber, flexibel s 0152/ Reinigungskraft gew., 0157/ Su. Putzstelle in Wenden, Bienrode, Waggum. s 0151/ Maler sucht Arbeit. s 01578/ Motivierter Allrounder gesucht? Vielseitig einsetzbar, Trockenbau, Metall, Holz. FS B, Staplersch., ADR. gern auch geringfügig besch. s 01577/ Fliesenleger, Maurer u. Trockenbauer m. Erfahrung su. Arbeit. s Suche Putz- und Bügelstelle im Haushalt. s 01578/ Maler sucht Arbeit. s 0160/ Bürokraft sucht Halbtagsst. 20Std/Wo., Kenntn.: Word, Excel, Outlook. Kein Call Center s 0151/ ab 17 Uhr Biete Umzugshilfe, Wohnungsauflösung, Gartenarbeit und Winterdienst s 0160/ Putzstelle f. Donnerstag vormittags ca. 2 Std. gesucht s 0531/ Maler sucht Arbeit (Innen- und Außenarbeiten). s 0163/ Gelernter Fliesenleger Profi sucht Arbeit s 0176/ Trockenbau und Fliesen (Natursteine) s 0157/ Suche Putzstelle. s 01577/ Suche Putzstelle, Büro s 0531/ Caro s Minicar sucht nette Kollegin, P-Schein erforderlich. Wolfenbüttel s 05331/1311 Mo. ab 8:00 Uhr. Erf. Möbelträger, Möbelpacker u. Möbeltischler sucht Arbeit. s 0172/ Su. Putz/Bügelstelle in BSsBS/ Seniorenbetreuung s 05341/ Suche Büroreinigung s Su. Putz- u. Bügelstelle. s BS/ Suche Putzstelle, s 0175/ Maler sucht Arbeit. s 05371/ oder 0151/ Su. Putzstelle auf 400 Basis. s 01578/ Su. Bügel-/Putzst. s 0151/ Handwerker su. jegliche Art von Nebentätigkeiten. s 0170/

19 Nr. 7 Sonntag, 19. Februar 2012 SUPERCHANCE 19 Automarkt / Verkauf Audi Wir suchen ständig gepfl. Autos. Autohaus Inan 05351/ Audi A4, Mod. 2002, 2 l-benziner, 129 Tkm, scheckheft-gepfl., TÜV 01/13, 2.Hd., blau-metallic, Alu, Klima, Sitzhzg., Soundsystem, Alarmanlage, uvm., VB 6.200,-. s 0175/ Audi A4 Avant, 1,9 TDI, EZ 00, AHK, Alu, ESP, Schwarz-Perleffekt, 2.Hand, 174Tkm, VB s 0151/ Audi Coupe 2.0 E, Bj. 10/89, TÜV 11/2013, Gruppe A Edelstahl- Auspuff, K&N Luftfilter, scharfe Nocke, kpl. Fahrwerk 40mm (neu), Achsen/Bremsen/Lenkung usw. überholt, ATM-Kopf überholt, grüne Plakette. Das Auto wird aus gesundheitlichen Gründen verkauft, s 0531/ Miltz.de s BS/ Hamburger Str. 257 BMW Wir suchen ständig gepfl. Autos. Autohaus Inan 05351/ Dacia Dacia Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ Dacia Autohaus Kaiser GmbH s 0531/ Fiat Fiat, TÜV/AU neu, ab 690,-. s 0151/ Honda Honda Autohaus Kaiser GmbH,s 0531/ Mercedes MB C180T Sport, 03/99, silber, Klima, Alu, Winterräder, 146 Tkm, TÜV 11/2013, 3700,--, s 05331/61359 Wir suchen ständig gepfl. Autos. Autohaus Inan 05351/ Opel Vectra, Bj. 99, ohne TÜV, technisch in Ordnung, VB 800. s 0157/ Renault Renault Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ Renault Autohaus Kaiser GmbH,s0531/ Skoda Fabia, Bj. 05, 79 Tkm, 55 kw, VB 4900 s 0170/ Smart Die smart Spezialisten BSmart - Daimlerstrasse 2, BS s 0531/ Golf 3 Bon Jovi, Bj. 9/96, 1,8l, 55 kw, TÜV 9/13, ca. 203Tkm, Alu, Klima, ABS, VB. s 0151/ Polo 6 N XXL 4.Tür. e-faltdach, EZ 9/97, 44kW, TÜV 9/12, efh, ZV, Servo, ABS, 2x Airbag, uvm VB. s 0171/ Gut erh. Fox 1.2 zu verk., 47Tkm, TÜV/AU vorh., s 0163/ Golf 2, TÜV 4/13, 40kW, 3-tür., CD-Radio, FP 550,- s 0178/ ab 16 Uhr Verk. Golf III Cabrio Highline 1.8, violett, Leder, TÜV/AU 04/14, Sportfahrw., Alufelg., Dach Top. Kl. Frontschad. aber fahrbereit, 1900,--,s 0177/ Golf 3 1,6, Bj. 95, 120 Tkm, Asu/Tüv neu VB. s 0151/ Nur heute Polo 6N 2750 Open Air mit großem Faltdach, EZ 11/ km, blaumet. s0170/ VW Passat Var. 1,9 TDI 96 kw, Autom., Bj. 2004, m. Parktronic, silberf., 130Tkm, 6200,- s 0531/ Golf 4 99, 4 Tür, ATM 88500km, 55kw, TÜV/AU 9/13, 4x EfH, Scheckheft, unfallfrei VB 2950,- s 0163/ Wir suchen ständig gepfl. Autos. Autohaus Inan 05351/ VW Golf, Bj. 2009, 59kW, 27 Tkm, rot, Preis: s 0531/ Mängel bzw. Bastler - od. Altfahrzeuge gesucht, s 05304/ Kaufe PKW, Bus, Transporter, Geländewagen, auch mit kleinen Mängeln, alles anbieten. Zahle gut, hole selbst ab. s 0162/ Opel-Combi - C-Van, Bj. 2005, od. Motor für o.g. Modell. s 05321/7090 Hr. Tolj 50% Gültig vom Nur für die Leser der Anzeige Anzeige ausschneiden und ab zu SO-FIX auf Alles Sämtliche Dienstleistungen aus dem SO-FIX-Programm Voets Autozentrum GmbH Wolfenbütteler Straße Braunschweig Ruf Fax Abbildung ähnlich VW»Golf V United«FRÜHLINGSGEFÜHLE 1.4I TSI, silber, 103 kw (140 PS), 05/08, EU4, km, Climatronic, RNS 300 Radio Navigationssystem, Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch einstell-/beheizbar, ZV mit Funkfernbed., ESP, GRA, Einparkhilfe, Sitzheizung u. v. m. Automarkt / Ankauf Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Opel, Ford, Ford, Skoda, Seat, MB usw. DB ab usw. Bj. ab Bj Zahle Höchstpreise. Telefon: /88 66 Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw. Unfall/defekt, Abhol mögl. s BS/ Firma Damke-Isensee Kaufe Pkw, Japaner, VW, Opel, Fiat, Mercedes, BMW + Busse ab 1987, auch Unfall, ohne TÜV, mit Mängeln. s 0171/ und 05351/ Schrottauto Entsorgung mit Abholung kostenlos. s 0800/ Fa. Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee. s 0531/ Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. s 05351/ KFZ- An- u. Verkauf AD-Automobile, Arndtstr. 8 B, BS, alle Marken, auch Unfall u. Motorschaden, per SMS s 0177/ od. 0170/ od. s 0531/ Jaber zahlt gut 24h Ankauf ständig alle Fahrzeuge in bar. Auch defekt oder Unfall. Gifhorner Str. 72, Ecke Hansestr Braunschweig s BS oder DA-Automobile Ankauf. Alle Fahrzeuge in Bar. Auch defekt od. Unfall, 24 h, Blumenstr. 39, Braunschweig, Arbeitsamtseite. s 0531/ ,s 0173/ Barankauf v. PKW, LKW und Bussen, auch So. 0531/ Firma BS Forststr. 27 Garagen Garage, Am Hauptgüterbahnhof zu vermieten. s 0175/ Garage zu vermieten, Hildesheimer Str. 29, mtl. 50,- s 0157/ Suche PKW Unterstellplatz ab 6 m Länge in Watenbüttel. s 0531/ Garage o. ähnliches (Abgeschlossen) nähe Celler Str./Umgebung ges. s 0152/ Garage Nähe Stadion zu vermieten, s 0151/ oder 0531/ Garage frei (Garagenhof) in BS, Helmstedter Str. s 05351/7162 v h Autovermietung PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 100 km, AV Harms. sbs/ KFZ Reinigung Lackprofi, Ozon- Geruchsentfernung. s BS/ KFZ Zubehör Navi-Radio f. DB. s 0176/ Fa. Samarin, Reifen + Felgen, An-/Verkauf. Maybachstr. 3 s 0531/ Reifen+Felgen gebr., An- + Verkauf, BS, Schmalbachstr. 12 s Fa. Max Su. Dachträger fürt5, s 05303/7171 Motorräder Verkauf Heinze - Motorradservice alle Marken/Roller/TÜV, kostenloser Hol.-+Bringdienst. s 0531/ Kaufe alle Motorräder. s 05121/ od. 0171/ Motorräder Ankauf Motorradankauf, auch Unfall/defekt, hole ab, zahle bar. s 05308/ Kaufe Oldtimer BMW's u. ital. Motorräder zum Restaurieren, auch in Teilen, defekt usw. s 0178/ Kaufe gebr. Motorräder s 0531/ Reparaturen/Tankstellen M. Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg 14 s BS/ Ihr Liqui Moly Händler in BS Bremsen, Reifen, Inspektionen, s 0531/ Wassersport & Camping Immobilien / Verkauf Häuser Westermann Massivhaus Der Familienbetrieb. s 0531/ Besser gleich zu Brandes Wir suchen für solvente Kundschaft Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser in BS und WF, BRANDES- IMMOBILIEN, VDIK s 0531/ WIR VERKAUFEN auch Ihr Haus Junge Familie sucht Grundstück oder Haus in BS. s 05307/ Helles schönes 1 Fam.-H. v. priv. o. Prov./Makler, Bj. 83, Wfl. 100 m² + Vollkell., 750 m² Grd.stk., Grg.+ EP, 3 ZKB, Gä.Du./WC, Kamin, Öl- Hzg., Energiepass, Süd-Terr., in Apelnstedt, ,-. s 0175/ Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser BS, von Privat: EFH, Bj. 67, Wfl. 195 m², Grdst m², Zhzg., Keller, Doppel- Garage, DG-Ausbau mögl., FP ,-. Kein Makler. s 0178/ Wüstenrot-Keine Baufinanzierung ohne mein Angebot- Marc Mürbe BS/ INFO-TEL / Fotograf sucht eine geräumige Eigentumswohnung mit Balkon, ab 3 Zimmer, ab 80 m 2 Wfl., in guter Lage von BS und Umgebung, zum Kauf, 0531/ , Klaus-Jürgen Christiansen, Musterhausfamilie gesucht MT Musterhauszentrum BS - Rüningen Doppelhaushälften Suchen Baupartner für Doppelhaushälfte auf Grundstück in Schapen. s 0176/ Mehrfamilienhäuser 10 - Fam.- Haus, 850 m², 3 Garagen, 2 Stellplätze, Nähe BZ. Y Zuschr. u. NB BSS A 2 Zi. Eigent. Wohnungen 2 Zi. Wohnung in BS-Bienrode, hochwertig ausgebaute DG Wohnung im II. OG. 2 Bäder, 2 Balkone, Bj. 1996, Grundfläche 94 m², Wohnfläche 74 m², KP ,--. s 0171/ Weststadt (Rheinviertel), 2-Zi.-Singlewhg., 65m², EG mit Terrasse und Garage, VB ,-. s 0160/ Zi. Eigent. Wohnungen BS-citynah: Neubau-ETW, 3 Zi., 1. OG, 78m² Wfl., Südwestblk., Bad, Fahrstuhl, hochw. Ausst., Bezug Herbst 2012, ,- Für Erwerber provisionsfrei OPTIMALFINANZ.de Immob. IVD, s 0531/ BS -Weststadt, 3 Zi.-Whg, Blk, 73m², Top renoviert v. Privat s 0176/ Zi. Eigent. Wohnungen WIR VERKAUFEN auch Ihre Wohnung Wohnungen St.-Leonhards-Garten, Östliches Ringgebiet: LETZTE Neubau- Eigentumswohnung mit Aufzug, Tiefgarage und gehobener Ausstattung. 150 m² Wfl. Tel Immobilien / Ankauf 3 Zi. Eigent. Wohnungen Häuser?Verkauf od. Vermietung? Suchen: Häuser / RH / DHH / Whgn. u. Gewerbeobjekte in BS. Becher-Immobilien, s 0531/ Wir suchen dringend für unsere Kaufinteressenten - EFH, DH, RH und Grundstücke. s 05361/ oder 0531/ Bauunternehmen Schmidt Haus in Braunschweig zum Mietkauf, alles anbieten s 0531/ Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen/vermieten in BS, GF, WF, SZ o. PE, dann sprechen Sie mit uns, geben Sie Ihre Immobilie in vertrauensvolle Hände, wir erwarten gern Ihren Anruf. S/L Immobilien, s 01511/ o. Mehrfamilienhäuser Braunstraße Braunschweig Für Kapitalanleger (bonitätsgeprüft) dringend Mehrfamilienhäuser gesucht, schnelle u. diskrete Abwicklung garantiert, G+S Immobilien GmbH & Co. KG s 0531/15252 / GuS-Immobilien.de Grundstücke Junge Familie sucht Bauplatz ab 700 m² Umkreis Broitzem 15 km. Y Zuschr. u. NB BSS A Suche Baugrundstück, gern erschlossen und von privat, m² groß für sofort. s 0163/ Pachtungen Volleingerichtete Gaststätte mit Wohnung zu verpachten. Pacht: 600. Abstand preiswert s 0176/ Vermietungen Wohnungen BS-Wendenstrasse 48 schöne, helle Wohnung - ca. 35m², KM 250,-EUR zuzgl. NK + Kaution. s 05331/ od. 0171/ Umzugskartons, Harms s BS/ Zimmer Wohnungen Frei ab BS Rautheim, Gemeindestraße 12, EG, 1 ZW, ca. 30,81 m 2, Balkon, weißes Duschbad mit Fenster, Laminat, EBK, 160,00 J/KM zzgl. NK, 3 KM Kaution, Ihr Ansprechpartner: Herr Gleitz, Tel / Provisionsfrei Fotos zeigen Bauherrenvariante 1 ZKB u. 1 möbl. Zi. s 05307/95040 Gäste, Monteure, o. ä.? 1 Zi.-Whg, möbl., Innenstadt, preiswert. 0160/ Nachmieter ges. f. 1 Zi.-App. BS-City, 50m²,+EBK/Bad, Möbel neuw.+garnatie,übernahme VB, 2. OG-Fahrstuhl, TG-EP mögl. s0531/ Frei ab BS Heidberg, Stolpstraße 21, EG, 1 ZW, ca. 43,84 m 2, Wannenbad mit Fenster, alle Räume Raufaser weiß, Kabel, 230,00 J/KM zzgl. NK, 3 KM Kaution, Ihr Ansprechpartner: Herr Gleitz, Tel / Provisionsfrei 2 Zimmer Wohnungen BS Bienrode voll möbl. 2 Zi.-Whg., 58m², NR, ab zu vermieten. Gerne auch Montasweise s 0163/ Nebengeb. auf ehem. Bauernhof in BS- Thune, 2 Zi., ca. 50m², KM 300 zzgl. EP s 05307/2530 Grassel: 10km nördl. BS, 2 ZKB, 320,-KM +NK. s 05304/2208 o. 0151/ BS, 2 ZW, 40 m², DG, zum 1.3. zu verm., 210,-+NK+KT. s 0171/ Zimmer Wohnungen Wir sanieren für Sie BS-Weststadt, Emsstr. 57, 3. OG, 3 ZKB, s W-Bad, r PVC-Boden, Raufaser weiß, 2xBalkon, Kabel, ca. 77,08 m², KM NK/Kaution, provisionsfrei Gülten Aydin, s 0531/ Weitere Angebote unter Schwarzer Berg, Sielkamp, 75,59 m², 3 Zimmer, Küche, WC, Balkon, Aufzug, NKM: 387,78 zzgl. BK: 180,- HK: 70,- Hausverwaltung s 05206/ Braunschweig, westliches Ringgebiet 3-Zi.-Wohnungen z. B. Teichmüllerstr.: 3 Zi., 62,5 m 2, Kaltmiete w 365,- zzgl. NK w 185,-, ohne Provision Info/Besichtigung über Vermietungsbüro Hermannstr. 24 Mittwochs Uhr Tel. 0531/ Seniorengerecht BS-Weststadt, Elsterstr. 1, 1.OG mit Fahrstuhl, 3 ZKB, saniertes Bad mit Fenster/Dusche, Raufaser weiß, Balkon, Kabel, ca. 71,67 m², KM 357 +NK/ Kaution, provisionsfrei Markus Gleitz, s 0531/ Weitere Angebote unter Dörfl. Ruhe, 3 Zi.-Whg., BS-Geitelde, 1. OG, 75m², KM 300,00 s 0176/ ZW Whg. 78m², 390,- KM, kompl. mit Inventar, möbiliert 1590,- Abstand zum 1.5. nach VB s 0157/ Morgen besichtigen BS-Weststadt, Eiderstraße 17, 1. OG, 2 ½ ZKB, saniertes W-Bad mit Fenster, Raufaser weiß, Kabel, Balkon, ca. 80,21 m², KM NK/Kaution, provisionsfrei Gülten Aydin, s 0531/ Weitere Angebote unter 5 Zimmer Wohnungen BS-Lehndorf, 7 Zi. inkl. Studio, a. 2 Eben. 175 m², 2 Bäd., Dachterr., Gart., renov., 2 Carp. KM 990 +KT, s0160/ Zimmer Mascherode s 0152/ Gewerbliche Objekte Helle Gewerberäume, 137m² BS/ Kiosk nähe Schule inbsabzug.s Schwarzer Berg, EKZ Ligusterweg 48, Ladenlokal mit 57 m², 8 Meter Schaufensterfront, NK: 399,- zzgl. Nebenkosten, Hausverwaltung, s 05206/ m² Büro- Verkaufsraum und Lager mit Fahrstuhl in Braunschweig, Hansestr. zu vermieten, S/L Immob. s o. s m² in Vordorf, ideal als Büro/Laden od. Ähnliches, zu verm. s 0176/ Barankauf aller Wohnmobile: 0800/ (gebührenfrei), Fa. Su. dringend Wohnwagen od. Wohnmobil v. Bj. 80 bis 2010, auch reparaturbedürftig,dirkschmidt, s 0171/ Schaumstoffe und Polsterbezüge Maßanfertigung. s 0531/ Kaufe Wohnmobile s 03944/ Bootskurse SEE/BINNEN s 0531/ Gewerbliche Objekte Lagerhalle (200m²) + Freizeitgrdst. (10.000m²) + Ferienhaus (50m²) in Wipshausen, s 0531/72404 Imbiss zu verkaufen. Liegt neben neu eröffneten Discothek Neues Zuhause: Kleinanzeigen im Immobilienmarkt...hilft bei Platzmangel Der Internetservice Ihres Wochenblatts - powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit

20 20 SUPERCHANCE Nr. 7 Sonntag, 19. Februar 2012 Mietgesuche Wohnungen Tagesmutter sucht EG-Whg. in BS- Veltenhof (oder nahe Umgebung) 2-4 Zi., > 50 m². s 0531/ Wohnungen o. Häuser zur Miete o. Kauf dringend gesucht für unsere Kunden. Für Anbieter kostenfrei. GuS-Immobilien.de s 0531/15252 Suche 1-2 Zi.-Whg. citynah, gewerbl. nutzbar. s 0171/ Zimmer Wohnungen 1 Mann sucht Wohnung oder WG ab Juli s BS/ Suche dringend 1 ZW in BS, gern möbliert, Küche, Bad, evtl. Blk., ab od. sofort. s 0175/ Krankenschwester su. 1-2 ZW in BS oder auch Rand bis Lehre/Cremlingen Klose-Makler.de s 0531/ Zimmer Wohnungen Dringend 2-3 ZW wg. berufsbed. Umzug gesucht, wenn möglich DG mit Balkon, bis ca. 600 ),BS-Nord,s0175/ Suche 2 ZW in BS bis max. 355,-KM, mit Blk. o. Gartennutz.,Bad m.fe.,im grünen Stadtteil,bis Pfingsten.s 0171/ Suche 2 ZW in BS-Südstadt oder westl. Ringgebiet, bis 50 m² mit Blk., WM bis 450 s 0531/ ZW nähe Ägidienkirche gesucht, ab sofort. s 0176/ Suche dringend 2 ZW mit Balkon in Meine, ca. 50m². s 05361/ Su. 2-Zi.-Whg. bis 50m², max. 410 WM, ab Mai oder früher. s 0531/ ab 14 Uhr Su. 2-3 Zi.-Whg., 60-70m² zu sofort gesucht, s 0160/ Zimmer Wohnungen WG sucht 3 ZW ab 75 m² im östl. Ringgeb. oder Uni-Nähe. s 0531/ ab 15h Ingenieur sucht 3-4 ZW in BS, auch Rand bis Vechelde oder bis Meine Klose-Makler.de s 0531/ Su. dringend f. meine beiden Kinder und mich eine helle Wohnung, gerne mit Garten/Hof-Nutzung. Miete ca. 400,-. s 0160/ Junges berufst. Paar sucht 3-4 ZW ab ca. 70 m², kein EG, Blk., mögl. Univiertel/Nordstadt/nähe J.-F.- Kennedy Platz/ Stadtnah, bis 650,- WM, zum od. früher, s0176/ Su. renov. 2-3 ZW ab 50m² m. Wanne bis zu 500 WM in Wenden, Bienrode, Waggum o. Veltenhof. s 0174/ Zimmer Wohnungen 4 Zi.-Whg. gesucht junge noch 3 köpfige Familie bald zu viert sucht 4 Zi.-Whg im westl. Ringgeb., Weststadt, Innenstadt od. Rüningen & Broitzem wäre optimal, zum Die Whg. sollte ca m² sein, WM ca. 600,--bis 700,--, am besten von Privatvermieter, s0176/ Junge Familie bald zu viert sucht 3,5-4 ZW ab 80 m², WM max. 750,-+KT, ab od. früher, s 0531/ Zimmer Möbliertes Zimmer in BS von Schauspielerin dringend gesucht, vom , möglichst günstig. s 0173/ Gewerbliche Objekte Su. beheizte Halle zw m² bis 400 in BS/Umgebungs BS/ , ab13h Transporte / Umzüge Schröder Transporte-Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen s 0531/ C&K Umzugsservice Umzüge, Entrümpelungen, Renovierungen, Möbelmontagen s BS/ Umzüge, Lagerung, Tischlerarbeiten, Heuer s BS/56753 Das Team, Umzüge, Entrümpelungen, Renov., Gartenarbeit. s 0178/ Haus und Heim Schwerlastregale Platz für ca. 110 Paletten. VS. s 0175/ % auf Rollläden mit Einbruchschutz 30% auf Fenster und Haustüren mit Einbruchschutz u. 3fachverglasung. KostenloseBeratungvorOrt s 0531/ Qualität muss nicht teuer sein Dachdeckerei u. Fassadenbau Unverbindliche Angebote für: Dach-, Fassaden-, Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten. Tel.: 05 31/ , Fax: 05 31/ BAUANTRÄGE; STATIK s 05303/ Bagger mit Bediener. s 0175/ Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Dachdeckerei Petersson-Hartmann, Dorfstr. 32 s 0531/15500/ Dachumdeckung,Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein-, Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Dachdeckermeister M. Laubinger, sämtl. Dachdeckerarb., Sturmschäden, Kleinrep., Flachdachabdichtungen uvm. s BS/ oder 0177/ Verkäufe Alles für das Kind KLAMOTTI-MARKT Second-Hand-Markt rund ums Kind, So :30 h, Lindenhalle WF Bambini Börse 11.3.Stadthalle BS/ Baby- + Schwangerenbekl. Gr /38, Ki-wagen, Wippe u.a.s05341/ E-Go-Kart f. Kinder ab 5J., 60 VB s 0176/ Antiquitäten / Kunst Antiker Esstisch Bj. ca. 1920, ausziehbar, Eiche dunkel, L:1,05 m- 1,85m, B: 80 cm, VB 500,-. s 0531/ Kleider-, Wäscheschrank, Gründerzeit mit Holzkeilen von ca. 1920, Gebot s 0160/ Antik-Galerie Über 1000 restaurierte Möbel. Mo.-Sa Uhr. s 0531/570371, BS- Gliesmarode, Kurzekampstrasse 15 Bauen / Handwerk Dachdämmung nach EnEV, Innenausbau, s05302/70576, 0171/ www. guenther-montagen-und-dienstleistgen.de Moosgrün, Curry,... Waschbecken, WC s, Sitze. Rufen Sie uns an. Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, BS-Veltenhof. s 0531/ Dachdeckerei Bohnhorst sämtl. Dacharbeiten. s 05302/930636, Vechelde Kaminbauteile u. Rohre s 0531/35700 Ausstellungs-Haustüren, 50% Rabatt zu verkaufen. s 0172/ Gas-Gebläseheizer 29 kw, 70,- ; Wandheizung Stiebel Eltron, 2 kw, 800 x 500 x 80 mm, 25,-. s 0531/74618 Palettenhubwagen 2t, 85,-.s BS/74618 Bandsäge Elektra Beckum, 300 Watt, 230V/50HZ, Schnitthöhe 86 mm, OVP, VB 95,--, s 0531/ Bekleidung / Schuhe Exklusive Damenbekleidung (Designer) u. Brautkleid Gr.38 (Seidenstoff m. Stickerein) u. versch. Pelze 0170/ Da.(44-46) + He.(54) Lamm-Ledermantel, je 40,-. s 0531/ Brautkleid Gr , Schleppe, Schleier, Bolero s 0531/ EDV / Computer Günstig und Schnell. Ihre PC-HILFE s 0531/ o. 0162/ PC/Laptop kaputt oder zu langsam? Reparatur vom Fachgeschäft, alle Fabrikate. Seit 15 Jahren Ihr PC-Spezialist in BS Media-Concepts, An der Petrikirche 5 s 0531/ Onlineshop Prof. PC Service. Garantiert günstigster Preis BS ; PC-Notdienst Schulz, professionelle und günstige Hilfe bei PC-Problemen aller Art, s 0531/ Computer defekt? Student hilft in allen Bereichen s 0176/ Hilfe am PC für Senioren von Senioren, Beratung, Einweisung Schulung s 0531/ s 0176/ Fahrräder Dreiräder 2 x Räder mit 3 Gangnabenschaltung, dt. Markenfabrikat- NP 798 /Stk. für nur 299,00. s 0171/ Film / Foto S.Preise 8-16 mm Film, Transfer z.b. S8/ 1 Minute 1,35 auf Festp. od. DVD, PVP-T. BS/ Garten / Pflanzen Olivenbäume. s 0172/ Haushaltsgeräte Alles Mögliche: Kleinanzeigen in der Rubrik Rendezvous...suchen und stöbern Der Internetservice Ihres Wochenblatts - powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit Miele Wäschetrockner, 30. s 0176/ WaMa Bauknecht KG271 A+ WS 6 Monate 350 VB s 0531/ WaMa, Kühlschrank, Gefrierschrank, Herd, Mangel, Sofa s 05304/ Unterbaukühlschr.; OVP Brötchenbackautom., Severin je / Hobby / Freizeit Modellautos/Eisenbahnen, An - und Verkauf, BS- Wendenring 26, 14:00-18:00 Uhr. s 0531/ Liter Aquarium mit Diskus, kpl., günstig abzugeben. s 0531/ Möbel / Teppiche Verk. meine Eckgarnitur wg. Fehlkauf Farbe:schwarz-weiß-grau Maße:ca. L2,10/B2,05/T0,87 VB Schlafzimmer 1x 4-türiger Kleiderschrank m. 4 Schubl., Bett 2x2m, 2 Nachtschr. alles Kiefer VB 100 s 05303/ Vitrinenschrank, Kirschbaum, altdeutsch, neuwertig, 1,66m breit 500 s 05303/6558 Kiefernbett, massiv, 1,60x2m, guter Zust., s 0531/ Glascouchtisch., 1 J. alt, Gestell Walnuss, Ablageglas schw., B/H/T ca. 100/44/60, 30. s 0177/ Rattanbett, Ikea 1,40x2m; Afr. Kunsthandw., s 0151/ Verk. Küche ca. 2 Jahre alt mit Ceran 600,- s 0176/ Kompl. Eckkücke, inkl. E-Geräte; Wohnzi:: Vitrinenschr., Couchti. m. Glaspl., Sideboard u. TV-Schrank, in kirschbaum. s 0175/ Sitzgruppe, Sofa, 3 Sessel, Korpus Teak massiv, lose Kissen,220.s 0531/63691 Küchen An- und Verkauf Gebrauchtmöbel in Walle hat alles. Wo? In Walle (38179), Hafenstr. 51 Wann? Mo.-Fr h u. Sa h Was noch? Entrümpelungen und Transporte. s 0172/ Couchtisch (Holz) + 2 Sessel, 20,-. s 0173/ Couchtisch, Glas/Metall, 70 x 120 x 43 cm, oval, VB 60,s 0531/ Kompakte Flurgarderobe, 80,-; Polster- Eckgarnitur, VB, Kleiner Wohnzimmerschrank, VB. s 0531/ Gebrauchtmöbel Meine mit Flohmarkt, Peiner Str. 14B, Samstag/Sonntag h, s0171/ Kleiderschrank, alpinweiß/bergahorn, 5trg. m. 3 Spiegelt. u. 6 Schubl., L 2,25; H 2,10; T 54cm, 1 J. alt, NP 320 f. 100 wg. Umzug. s 0177/ Teppich, beige, neu Fehlkauf, Sondermaß 160x330; 3 Gabbehbrücken 70x140, terracotta, neuw.; Beistellhocker, Leder beige neuw., 62x52x40.s 01525/ Musikinstrumente Wurlitzer E-Piano Typ 300, 15W, Korpus Eiche, 600. s 0531/15728 Sammlerobjekte Echte Ölgemälde mit Signatur aus Nachlass, VS. s 0531/ Sport 1 Großsegel für Conger, 1 Ruderblatt mit Beschlag für 420er VB 400,- s 0160/ Trimmrad v. Kettler, voll elektr., 40 ; Stepper v. Reebok, 40, s 0151/ Wohnungsauflösungen Wohnungsauflösung Hochw. Essz. schw. Lack, Vogelaugenahorn, Leder Garnitur, 3/2/2 + Sessel, Farbe Creme, alter Eichenschrank, Perserteppiche, usw. Mo., Uhr. Otto-Bögeholz-Str. 1, BS/Watenbüttel Hausinventar - Auflösung, gute Möbel, hochwertige Werkzeuge, Elektrogeräte, ges. Hausstand, Schmuck, Omas Möbel, Schallplatten, Sammlerobjekte uvm. am Uhr Im Sieke 5, BS- Schapen s 0152/ Am ab 14 Uhr in der Spinnerstr.39, BS, Garagennr. 279, Möbel, Elektrogeräte u. Haushaltsartikel z. verk. Ankauf v. altem Hausrat, Nachlässe, Haushaltsauflösungen,s0175/ Verschiedenes Kaminholz Kirsche/Weide, ca. 2 lfd. Meter, günstig abzugeben. s 0157/ Mod. Wohnzi-Tisch; 6fl. Lampe, eisern gesch.; Weltempfänger s 0160/ Fujitsu Siemens Laptop, ca. 4 J., + Esstisch m. 4 Stühle. s 0176/ Kioskwaren inkl. Zigar., günstig s Badezi.-Spiegel, 1,23 x 1,12, 35 ; Schieferplatte, 1,18 x 80, schw., 35 ; Herren- Wi.-Jacke, Gr. 46, bl., 25 sbs/ Panasonic Mikrowelle, braun, 20 ; 10 "bunte"flohm.-kisten Rauchen Sie noch oder Dampfen Sie schon? Fluppe.com Fachgeschäft für ezigaretten Heerstieg 7, BS-Rüningen Di,Do,Sa Uhr Indischer Tisch m.intarsien+8stühle, 2500 ; 2 antike Geschirrschränke, 1100 ; lebensgr. Holzstatue "Mutter m. Kind", englisches Porzellan: 12tlg. als Essservice 1500 u. 12tlg. Mokka-, Teeu. Kaffeeserv ; Büromöbel, helle Eiche; Blk.-Möbel; 4 größere Ölbilder zu verk. s 0531/ Brennholz günstig s 01520/ Wildwest-Rom.,20 s0178/ Hallen-Flohmarkt, Sonntag 26. Februar, CongressPark Wolfsburg, Uhr, Anmeldung + Info: s 05361/ Verk. Brenn- u.kaminholz, trocken und ofenfertig. Anlieferung möglich. s 0171/ Brennholz Schmidt, Didderse, trocken ofenfertig. s 05303/5425 Achtung Achtung Achtung Brennholz ofenfertig und trocken liefert Wuttke Containerdienst GmbH Flaschen-Kühlschr. + Regale s Kaufgesuche Kaufe PKW, Kleinbus, Transporter, alles anbieten, gute Bezahl. s 0177/ Raabeschule Jahrbücher ges.: Jb u. Jb , s0531/ Bücherankauf Bitte bieten Sie alles an Antiquariat Hagenbrücke s 0531/ Arzt kauft Altes aus Praxis u. Apotheke vor 1945 u. Militaria, Uniformen, Orden, Fotos u. Urkunden s 0163/ Kaufe Ihre Antiquitäten sowie Schmuck jeder Art, Silberbestecke, Gemälde und Pelze s Alte-Antikpuppen z.b. Porzellankopf, Käthe-Kruse, Barbie, Bild-Lilli, Steiff- Tiere, Teddybären, altes Blechspielzeug, nur von privat ges. s 05331/ Su. Nerzjacke o. Mantel. s 0177/ Kaufe Musikinstrumente Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, Klarinette, Akkordeon usw. Spieluhren, Grammophon u. alte Radios. s 0176/ Omas Möbel und alte Bücher, auch im schlechten Zustand, kauft sbs/78248 Zahngold dringend ges. Goldschmiede Andreas Morgenroth, Friedr.-Wilhelm-Str. 49, bei der Post Gold + Silber kauft. s 05303/ KUNSTHANDEL KOCH kauft: Altes Besteck auch Auflage & Einzelteile Schmuck, Uhren, Altgold Zahngold, Orden, Postkarten Ölgemälde, Blechspielzeug Ankauf kompletter Nachlässe Ägidienmarkt 9 (neben Orion) BS Kunsthandel-Koch.de Goldankauf-BS.de Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Ankauf von Gold, Silber, Münzen, Orden, zu fairen Preisen (auch größere Posten) M. Heinrich, BS, Görderlinger Str. 4-5 s 0531/43165 Silberankauf, Phoenix, Langer Hof 8. Waschmaschine kauft s 0531/17431 Geerbter Schmuck, was nun??? Goldschmiedemeister A. Morgenroth, kompetente Beratung, Umarbeitung, Reparatur, Ankauf, BS, Friedrich-Wilhelm 49, an der Post. s 0531/45994 Modellbahnliebhaber sucht von privat Märklin u. Trix bis s0531/43994 KUNSTHANDEL KOCH kauft: 5 DM = 4 u. 10 DM = 6 BRD-Silber-Gedenkmünzen Silber- u. Goldmünzen auch Medaillen von MDM Göde u. DM-Umlaufgeld sowie komplette Sammlungen Ägidienmarkt 9 (neben Orion) BS Muenzenankauf- Braunschweig.de Zahngold (auch mit Zähnen), am Standesamt. Phoenix, Langer Hof 8. Suche alte Militärsachen Tapferkeitsauszeichnungen, Urkunden, Uniformen, Ehrengeschenke, Fotoalben. Gern auch Sammlung. Zahle für kompl. Nachlaß mit Urkunden bis z.b.: Deutsches Kreuz 1500,-; Fliegerpokal 2000,-; Ritterkreuz ,-, s 04275/ Aufgepasst Pelzankauf Möchten Sie Ihre alten Pelze in Bargeld umwandeln? Kaufe außerdem Silberbesteck, Münzen, Schmuck aller Art, Taschen und Armbanduhren, Kriegsandenken. Seriöse Barabwicklung. s 01511/ Hole kostenl. Ihr altes Fahrrad/Mofa ab auch defekt. s 0531/ Su. alte Renn- u. Eisenbahn, Carrera, Märklin, Faller, Trix etc. s 05303/6959 Gold, Silber und Münzen Barankauf zu Tageshöchstpreisen Zahngold, Schmuck, Brillanten, Silberbestecke, Formsilber, Sammlermünzen, alte Ansichtskarten, Orden u. Militaria- Sammlungen u. Nachlässe, auch Hausbesuche. Fa. Hahne Gold u. Münzenhandel, BS, Friedr.-Wilhelm-Str. 1, zw. alter Hauptpost u. Kohlmarkt gegenüber Schuh-Reno. s 0531/40313 Testen Sie uns, bevor Sie zu billig verkaufen. Ankaufspreisvergleich lohnt sich Ölgemälde und Broncen v. Privat an Privat gesucht. s 0531/ auch sonntags Kaufe alte Fotos, Bücher + Postkarten, Krüge, s BS Buntmetalle und Schrott. Bareinkauf zu Tageshöchstpreisen. CEDERBAUM, Hannoversche Str. 65. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. s 0531/ Goldschmuck Altgold, Zahngold, Brillianten u.s.w. Sofort Bargeld. Juwelier im Hof, Stephanstr. 1 ggü. Karstadt Parfümerie Orden, Fotoalben komplette Militärnachlässe vor 1945 kauft zu Spitzenpreisen s BS/78248 Bastler kauft Ferngläser Fotoapparate, Kameras, Plattenkameras, Projektoren u. techn. Geräte aus Medizin u. Wissenschaft. s 0176/ Achtung Kaufe Omas Hausrat, Kommoden, Vertiko, Sekretäre, Kleiderschränke, Sessel, Sofas, usw. Alles anbieten s 0531/ oder 0177/ Su. ält. Schachcomputer, Modelle von Mephisto, Novag, Fidelity usw. Bitte alles anbieten, s 05084/ Su. von Privat Bilder, Kaffeemühl., Sammeltassen, Zinn, mil. Uniformen, Nähmasch., Münzen, Uhren, versilbertes Essbesteck u.schmuck s0162/ Schallplatten - CDs - DVDs von 1960 bis heute gesucht, auch ganze Sammlungen, zahle Höchstpreise, incl. Abholung s 05176/ Schallplatten-Ankauf zu Höchstpreisen. Kaufe Schallplatten und CDs aus allen Bereichen. Gerne auch ganze Sammlun- 10, auch einzeln. s 05305/540 gen. s0531/ o. 0163/ Leuchtglobus, 27 Ø, Magazin-Kästen für Von privat sucht: Pelze, Lederhandtaschen, Silberbestecke, Luxusuhren, alte Geigen und Münzen. s 0163/ DBox2 von Premiere gesucht. Zahle bis 30,-. s 0170/ Morgenroth Schmuckbewertung Motorroller gesucht. s 05172/ Phoenix-Gold-+Silberank. Tageshöchstpreise Langer Hof 8, BS Flohmarktartikel gesucht alles anbieten, zahle bar. s 0171/ Nerzmantel/-jacke ges. s 0531/ Kaufe Waschm., auch def., E- Gasherd, Kühl-u. Gefrier- Geräte, Geschirrspüler, Wäschtrockner. s 0531/17431 Extra Matratze, 190 x 90, wenig gebr., 25,-. s 05307/5368 Tierlexikon, 6 Bände, 2000 Seiten, zus. 25 VB. s 0531/ "Hackenporsche" Einkaufstrolly, wenig benutzt, von Fa. Andresen, dunkelblau, 25,-. s 0531/ Schlittschuhe f. Kinder Gr. 33,5 bis 35,5 (verstellbar), 15. s Flohm.-Art.: Kldg.-Büg., Geschirr, Rucks., Gläs., Krüge, Taschen, etc. 12. s 0531/ Hängeschrank, 120 x 65 x 33, weiß, 20,-. s 05306/ Fürstenberg Wandteller Ø 20cm, 25. s 0160/ , warme Winterbettlaken (Molton) oder 3 best. erh. bereits benutzte 18. s 0531/74517 Eckschrank, 25, Selbstabholung. s 0531/ Alter Fleischwolf v. Alexander Werk, Gr. 7 mit Handkurbel 12. s 0531/ Herrenschuh, Gr. 42, schwarz, Balli, 8 ; Herren Jeans Gr. 50 Wrengler, neu, 10. s 0531/54884 Kostüme Gr. 140 Zebra 12 Gr. 128/140; Pirat, Ritter, Cowboy, je 5. s 0160/ Fernseher, 20 VB. s 0531/ Schlitten f. Baby-Born, blau u. pink, zus. 15 ; auch einzeln, 24er LÜK, Lernkasten, 8. s 05305/1581 Kühlschrank mit Gefrierfach, vollfunkt., außen mit Beule+Kratzer, 25. s /0160/ Lattenrost "Optima" 1x2m, 25. s 05302/4237 Baby-Winterschlafsack Gr. 90 und 116, je 1620 Dia-Bildrahmen,25,-sBS/ Vogelkäfige mit Zubehör, 15 u. 10. s 0531/ Polizeikostüm Gr. 128, 7 ; Skischuhe Lange Gr. 37/38 blau f. 18. s Verk. 26er Trekking-He.-Fahrrad, 25, verkehrstüchtig, Hinterrad defekt. s 0170/ Da.-Pumps, Gr. 7,5, braun, 1x getragen, 15. s 05302/4237 Siemens A50 Handy m.tasche u.zubehör, 10,-;Thermojeans,Gr.110/116, 10,-;Winterjacke, Gr.116, 5,-. s 0531/ Neuer Da.-Mantel m.kapuze+pelzbesatz, 42, dunkeloliv, 20,-. s 05304/5978 Hackenporsche Einkaufstrolly wenig benutzt von Fa. Andresen, dunkelblau, 25. s 0531/ Kasten-Daunenoberbett, 25. s 05302/ 4237 Laserdrucker 15 ; 10 Bewerbungsmappen 7. s 0178/ Luftbefeuchter (Ultraschall) neu, 10. s 0531/ Diddlemaus, 3. 6 gr. Diddleblöcke, 2. H- Pulli XL 1. s 0531/16662 TV-Regal schwarz, auf Rollen, H/B/T 0,80/0,45/0,35; 8. s 05302/ Karton CDs +Maxi-CDs, 25 Stk. 20. s 0163/ Gummistiefel, Gr. 35 v. Romika neu + schw., 8. s 05302/3287 Schwarze Damenlederjacke, echtes Leder, Gr. 34, für 25,-. s 05306/ Bekanntschaften allgemein Ich, w., 43 suche n Bekanntenkreis für Unternehmungen. Y Zuschr. u. NB BSS A Lustige Kegeltruppe sucht Mitglieder Y Zuschr. u. NB VER Z Sie 71J. sucht natürliche Sie für gel. Freizt. Y Zuschr. u. NB VER Z Witwe sucht Freundin für Freizeit. Zuschr. u. NB VER Z Bekanntschaften für Sie Y Er, sportl., 43, 179 sucht ehrl., naturverb. Sie f. gem. Unternehmungen jegl. Art u. vlt. mehr... oder Y Zuschr. u. NB VER Z Fritz, 74 J., gutaussehend u. sehr nett, spontan, offen, anpass.-fähig, intelligent u. vorzeigbar, mag Natur u. bin gerne unterwegs, da mir Zuhause die Decke auf den Kopf fällt. Su. wieder ein erfülltes Leben, in trauter Harmonie u. Zweisamkeit. (05304/ PV HW Gentleman 77J./1,80m verwitwet, e. Mann mit Herz u. Humor, liebevoller Opa u. selber gern Hausmann, finanz. abgesichert, liebt gutes Essen, Reisen u. unterhaltsame Musik. Ich suche e. liebevolle, jung gebl. Dame für e. sorgenfreies zweites Glück. Sie erreichen mich über Agt. Herzblatt s 05172/ , auch So. Hallo, Sie Wenn Sie auch aus Braunschweig kommen u. auch einsam sind. Ich männl., 71 J. jung, 1,78 gr. su. Sie für einen Neuanfang zwecks Freizeitgestaltung. Y Zuschr. u. NB VER Z Eric, led., 45J., schlank, sieht gut aus, ist finanz. best. abgesichert. Liebe Tiere, Natur, Häuslk., Musik u. Segeln a. der Ostsee. Ich hatte bisher nicht die Zeit um die große Liebe zu finden. Wenn Du ei. ernsthafte Beziehung suchst, melde Dich. Raum BS s05304/ PV HW Bekanntschaften für Ihn Einsame Witwe 71J. sucht lieben Mann zum gemeinsamen Wohlfühlen. Ich bin eine anständige, saubere Frau mit weibl. Kurven u. habe Freude am Garten, Kochen u. gem. Unternehmungen. Wenn wir uns mögen, würde ich auch zu Ihnen ziehen. Rufen Sie schnell an, wenn ich Sie besuchen soll Agt. Herzblatt, s 05172/ , auch So. Rita 60J., anschmiegsam Krankenschwester, hübsch und attraktiv, sehr vitale Frohnatur, leider schon verwitwet, ganz allein stehend. Nach langer Einsamkeit suche ich einen aufrichtigen Mann mit einer Schulter zum Anlehnen (gern älter). Hab Mut und ruf an. Agt. Herzblatt, 05172/ auch So. Attrakt., Angestellte, 49J, blond, sehr natürlich, gepflegt, kinderlos, flexibel, liebt Natur u. Reisen aber das Wichtigste fehlt in meinem Leben: Ein Mann (gern älter) der mir Liebe und Zärtlichkeit gibt Hab den Mut und ruf mich an Agt. Herzblatt s 05172/ , auch So. Birgit, verw., 61J., hübsch, liebev. u. häusl., viel zu jung um allein zu bleiben. Mir fehlt einfach das Reden, Lachen, Zuhören, gemeins. Unternehmungen, die Wäreme, Behaglichkeit und ein bisschen Liebe. Wo ist der humorvolle Mann mit ei. guten Herzen? (05304/ PV HW Jana, 42J., mit strahlendem Lachen u. sehr spontan, tierl. u. häusl. Wünsche mir d. Himmer voller Geigen mit Dir, ei. soliden, treuen, ehrl. Mann, der in guten wie schlechten Zeiten die Liebe aufrecht erhält. Gib uns schnell eine Chance u. melde Dich. s 05304/ PV HW Telefonkontakte Neu Ginger 26J. deutsch bs-ladies.de Jeannie, erot. verspielt lass dich verzaubern s 0157/ bs-ladies.de auch Haus + Hotelbesuche Hammerscharfes Team Veronika, Alina, Chantal, Lara und Anne, Dany, Sahra heiß, sexy, dominant, diskret, seriös. Celler Str. 117, kl. b.mk Mo/Sa 9-21 h So Unersättliche Türkin pv s0175/ Besuche mich s 0162/ Ich besorg s Dir s 07231/ Ganzkörpermassage s 0531/ Rund um die Uhr Ha&Ho 0163/ Neu BS Exotische Schönheit Geisha s 0174/ Hübsche Russin m. besten französich Kenntnissen 0152/

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Täglich Spargelessen!

Mehr

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ Große Ausstellung Sauna- und NEU Wärmekabinen + umfangreiche Auswahl an Zubehör! Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG direkt an der B 248 38165 Lehre-Wendhausen Tel. 0 53 09 9 90 10 www.scharner-gmbh.de

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=pmk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=q=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê BBG GOLDANKAUF Bargeldsofort. SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå POP MEETS CLASSIC 2010 SA., 24.04. VOLKSWAGEN HALLE Tickets: 0531-310 55 310/ www.undercover-net.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp

Mehr

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï Große Gebrauchtwagen- Sonderaktion von Barankauf-Aktion Geschäftsfahrzeugen alle Marken Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstr. 3 38122 BS Tel. 05 31/8 01 16-0 www.chrysler-braunschweig.de

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å Advent-Buffet Genießen Sie vom 29.11. 23.12. Mittwoch Samstag von 18.30 21.30 Uhr unser leckeres Adventsbuffet. pro Person 21,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=grif=ommu ^rci^dbw=ntq=trs

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí 30/0,33 Ltr. Literpreis 0,90 Euro zzgl. Pfand 3,90 Euro 95 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Coming soon! www. plkkq^di=ok=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=uop

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=nsk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=o=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí cê~åâñìêí=~ã=j~áå séêâ~ìñëéêçëééâí îçã=qk=^éêáä=ommm ΩÄÉê Äáë=òì=NKMMMKMMM=wÉêíáÑáâ~íÉ çüåé=kéååïéêí ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=tÉêíÉåíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=mçêíÑçäáçë=îçå mêáî~íé=bèìáíó=_éíéáäáöìåöéå=

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç räsentierensiejetzt Ihre Firma auf unserem Online-Marktplatz. Mehr Infos erhalten Sie unter:0531-3900750 prechen ieunsan! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé Alle Info. Alle Event. Alle Ticket. Alle hier. GOLD ANKAUF Verantaltungkalender für Südotniederachen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä PEUGEOT CORONA City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall -5 + Stecherstr.

Mehr

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå 2011 Frenchtage Weiße Spitze mit Gelfür20Euro* *Nur für Neukunden ohne Verlängerung im Welfenhof Braunschweig 15. Mai 02. Juli Braunschweig ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá *Heute mit ÖLPER Autogrammkarte!* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ok=grif=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=os=ˇ=qqk=g^eod^kd

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

Û ÒÖØ ÙÖÓÔÒ Å ÄÓÖØÓÖÝ ĐÓÖÖÒÒÞÒ ¼ ½¾¾½¾ ÎÓÖÒÒÞÒÙÒ ÅÓÐÐ ÊÓÒ ÊÆ ¹ ÒØÛÐÙÒ Ò ÐØÖÓÒ ¹ Ò ËØÓ«Û ÐØÐ ÄÙÞØ ÎÓÖÒ ¼½º¼º½ ¹ ¼½º¼º¾¼¼¼ ÖØ ÞØÖÙÑ ¼½º¼º½ ¹ ½º¼ º¾¼¼¼ ½ ÐÐÑÒÖ Đ ÍÖÐ ÈÖÓØ ÛÙÖ Ñ ËÓÑÑÖ ½ Ò ÒÒØ Ö ÛÐÐÙÒ ÚÓÒ ÐÐÒ

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=opk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=ns=ˇ=qqk=g^eod^kd cêéáüéáí=~äë iéäéåëãçííç

Mehr

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò » KULTUR IM FLUSS«SONNTAG 27. AUGUST 2006 AB 15 UHR KOSTENLOSES BÜRGERFEST RUND UM DIE OKER! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=pmk=grif=omms

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm HERCULES SUMMERTIME Cityrad mit Nabendynamo und Standlicht hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pk=klsbj_bo=ommr

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e S p o r t w e t t e n c h a p t e r þÿ p r o g r e s s i v e n J a c k p o t s, t o l l e w ö c h e n t l i c h e u n d, e i n M i t d e m 5 0 % T r e u e b o n u s. F

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Heidemarie Mundlos alkkbopq^di=oqk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^eod^kd

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 4.03.007 JETZT TICKETS SICHERN ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Scheiben Doktor Ihr Auto-Glas-Profi z. Zt. im Angebot

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí=

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí= SA.8. APR. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=uk=^mofi=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=nr=ˇ=qtk=g^eod^kd qéêãáåé=ñωê

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=ovk=klsbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qrk=g^eod^kd _~ëâéíä~ääéê ãáí=eéáãëéáéä

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr=

séêíê~öw=^ìëä~ì=çéê céêåï êãé=äáë=omnr= Täglichvon9bis9Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=nmk=abwbj_bo=ommu ^rci^dbw=ntq=vns= = = = =

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nvk=grif=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=ov=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëéáéäí ÖÉÖÉå=p~äçåáâá

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall - + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=nsk=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=osk=g^kr^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = = = = = = = kok=q=ˇ=qqk=g^eod^kd hêωöéêjbäñ ~ìñ=j~ääçêå~

Mehr

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp.8. 6.9.09 Staatstheater BS jfqqtl`ei=npk=j^f=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=om=ˇ=qtk=g^eod^kd

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé IM.. WEISSEN ROSSL Vorverkauf läuft! 5.-29.7.07 im Großen Haus ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=oqk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall 4- + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=ok=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí GEGEN FAHRVERBOT Feinstaubplakette für alle PKW verfügbar ab 4. 69.- 95* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp inkl. Überprüfung der Abgasanlage

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e C o d e A n g e b o t e c h a p t e r þÿ D e r B e t - a t - H o m e P o k e r B o n u s w i r d a l s 1 0 0 % i g e M a t c h p r ä m i e b i s z u 1. 5 0 0 v o n. 9 O

Mehr

ÒØÛ ÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö ØÖ Ö ĐÙÖ Ä Ò ÙÒØ Ö Ä ÒÙÜ ÔÓÑ Ö Ø ËÚ Ò ÀÙÑÑ Å ØÖ ÒÙÑÑ Ö ¾½¼ ÈÖÓ º Öº Ö Öº Ò Øº ÖÒÓ Ö È Ø Ö Ï Ò Ö Ö Ì Ò ËØÙ ÒÖ ØÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ö Ò Ò ÙÖ Ö Ò Ò ÙÖ Ò Ö À Ú ½¾º ÂÙÒ ¾¼¼¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÚÓÖ

Mehr

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå !"$%&'(")'"!+!"',!'-!+. )/"(0"+1 2"'/%++345"+6378'9:; :

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm DIE SILVESTERNACHT IN DEN SCHLOSS-ARKADEN TICKETHOTLINE: 05 31/123 45 67 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nnk=klsbj_bo=ommt

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r þÿ M i t e i n e m b e t - a t - h o m e G u t s c h e i n 2 0 1 6 s p a r s t d u b a r e s G e l d. J e t z t 1

Mehr

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö

bäíéêåj^åçê~åö ÄÉáã=fåÑçJq~Ö *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp... nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers zum Festpreis

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e A p p w i r d n i c h t g e l a d e n c h a p t e r þÿ E r h a l t e n S i e d i r e k t I h r e n b e t - a t - h o m e B o n u s b e i W i n c o m p a r a t o r. b e

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=ork=grkf=ommu ^rci^dbw=ntr=nmm= = = = = = = = kok=os=ˇ=qsk=g^eod^kd wéáí=ñωê=çáé péáéäãéáäé

Mehr