mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå"

Transkript

1 POP MEETS CLASSIC 2010 SA., VOLKSWAGEN HALLE Tickets: / ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Ankauf von Gold zu Höchstpreisen! SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen Schuhstr Braunschweig Im Hause Karstadt plkkq^di=qk=^mofi=omnm tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=npˇ=quk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëáéöí PWM=ÖÉÖÉå=tps k~åü= ÇÉã= ÖÉëíêáÖÉå= PWMJeÉáãJ ëáéö=öéöéå=çéå=tìéééêí~äéê=ps Ü~ÄÉå= ÇáÉ= aêáííäáö~jcì Ä~ääÉê îçå=báåíê~åüí=ïáéçéê=eçññåìåö áã= ^ìñëíáéöëâ~ãéñk= jéüê= Ç~òì áã=péçêík= cçíçw=^ããéêéçüä q~åöç=ìåç _ê~ìåëåüïéáö ÄÉê= ÇáÉ= iáéäé= òì= _ê~ìåj ëåüïéáö= ìåç= òìã= q~åöç ëéêáåüí=çéê=^êöéåíáåáéê=rä~äj Çç=m êéíjm~çäá=~ìñ=péáíé=sk=bê áëí= ÇÉê= RNK= ~ìëä åçáëåüé= jáíj ÄΩêÖÉêI=ÇÉå=ÇáÉ=å_=îçêëíÉääíK _~óéêå=òìêωåâ ~å=çéê=péáíòé k~åü= ÉáåÉã= íìêäìäéåíéå= h~ãéñ ÖÉÖÉå= påü~äâé= MQ= ëíéüéå= ÇáÉ jωååüåéê=àéíòí=ïáéçéê=~ìñ=mä~íò Éáåë= ÇÉê= _ìåçéëäáö~k= jéüê= òìã péáéä= ìåç= ÇÉå= ΩÄêáÖÉå= _ÉÖÉÖJ åìåöéå=áã=péçêík= cçíçw=ççé nb kbtp dçéíüé=áå _ê~ìåëåüïéáö ÄÉê= dçéíüé= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ìåç= bìêçé~= ëéêáåüí mêçñéëëçê=aêk=ükåk=déêç=_áéöéä ~ã= lëíéêãçåí~ö= ìã= NR= rüê áå=ëéáåéã=fåëíáíìí=~ã=c~ääéêëj äéäéêjqçêjt~ää=opk å_jelqifkb råëéêé= wìëíéääjeçíäáåé= ÑΩê wìëíéääéêäéïéêäìåöéå= ìåç wìëíéääêéâä~ã~íáçåéå= áëí ãçåí~öë= Äáë= ÑêÉáí~Öë= îçå U= Äáë= NU= rüê= ìåç= ëçååí~öë îçå= NM= Äáë= NP=rÜê= ìåíéê M=NU=MN=L=VV=TT=TT= ÉêJ êéáåüä~ê= Ó= ~ìë= ÇÉã= céëíåéíò ÇÉê= qj`çã= PIV=`ÉåíLjáåìíÉK jçäáäñìåâéêéáëé= ã~ñáã~ä QO=`ÉåíLjáåìíÉK ilqql içííçw=noi=npi=oqi=poi=qmiqu wìë~íòò~üäw=nv pìééêò~üäw=u péáéä=ttw=s=s=m=p=r=s=v= pìééê=sw=s=u=u=n=n=q EçÜåÉ=dÉï ÜêF táê=ïωåëåüéå=füåéå=éáå=ñêçüéë=lëíéêñéëí ÄÉê~ää= äéìåüíéíéå= ìåç= äççéêj íéå= ÖÉëíÉêå= ^ÄÉåÇ= ÇáÉ= lëíéêj ÑÉìÉê= áå= ìåç= êìåç= ìã= ÇáÉ pí~çík=sáéäé=jéåëåüéå=òçö=éë=ó qê~ö ÇáÉ=áã ^äíéåüéáã _ê~ìåëåüïéáö= EçÄáFK= céìéê= áã péåáçêéåïçüåëíáñí= ^ìöìëíáåìãw báå= VSJà ÜêáÖÉê= j~åå= Éêä~Ö= ÇÉå cçäöéå=ëéáåéê=_ê~åçîéêäéíòìåök=få ÇÉê=k~ÅÜí=òì=h~êÑêÉáí~Ö=Ü~ííÉ=ÖÉJ ÖÉå=OKPM=rÜê=Éáå=o~ìÅÜãÉäÇÉê=áã ëéåüëíéå=läéêöéëåüçëë=çéë=tçüåj ÜÉáãë= ^ä~êã= ~ìëöéä ëí= ìåç= ~ìíçj ã~íáëåü=çáé=céìéêïéüê=~ä~êãáéêík wïéá=qêìééë=ãáí=ëåüïéêéã=^íéãj ëåüìíò= ï~êéå= å~åü= ïéåáöéå= jáj åìíéå= ~ã= _ê~åçüéêçi= Ç~ë= céìéê áå=çéã=tçüå~éé~êíéãéåí=âçååíé ëåüåéää= ìåíéê= hçåíêçääé= ÖÉÄê~ÅÜí ïéêçéåi= ÑΩê= ÇÉå= _ÉïçÜåÉê= â~ã àéçé= eáäñé= òì= ëé ík= bê= ëí~êä= áã hê~åâéåü~ìë= ~å= ëéáåéå= séêäéíj òìåöéåk=aáé=mçäáòéá=éêãáííéäík ïáé=üáéê=áå=iéüåççêñ=ó=òìã=öéj ãéáåë~ãéå= lëíéêñéìéêk= ^ìåü ÜÉìíÉ= ^ÄÉåÇ= ïéêçéå= åçåü= ÉáJ åáöé= céìéê= ~åöéòωåçéík= táê påüïéêîéêäéíòíé å~åü=^ìíçêéååéå påüïéêéê=råñ~ää=~ìñ=çéê=dáñüçêåéê=píê~ É _ê~ìåëåüïéáö= EçÄáFK= wïéá påüïéêîéêäéíòíé=ìåç=òïéá=iéáåüíj îéêäéíòíé= Ö~Ä= Éë= å~åü= ÉáåÉã ëåüïéêéå= råñ~ää= ~ìñ= ÇÉê= dáñüçêj åéê= píê~ É= ëí~çí~ìëï êíë= áå= ÇÉê k~åüí= òì= h~êñêéáí~ö= ÖÉÖÉå OPKRM=rÜêK=łtáê=ëìÅÜÉå=àÉíòí=ÇêáåJ ÖÉåÇ=wÉìÖÉåI=ÇÉåå=Éë=ÖáÄí=ìåíÉêJ ëåüáéçäáåüé= ^ìëë~öéå I= ë~öí= mçäáj òéáëéêéåüéê=gçåüéå=dê~åçék k~åü= ÄáëÜÉêáÖÉå= bêãáííäìåöéå Ü~í= ÉáåÉ= OQJà ÜêáÖÉ= eçåç~ñ~üêéj êáå= éä íòäáåü= áüêéå= t~öéå= ÜÉÑíáÖ ÄÉëÅÜäÉìåáÖíI=ìåÇ=ëáÅÜ=ãáí=ÉáåÉã åéäéå= áüê= Ñ~ÜêÉåÇÉå= dçäñ= Éáå ïωåëåüéå= ãáí= ÇáÉëÉã= ëíáãj ãìåöëîçääéå= cçíç= ìåëéêéå= iéj ëéêåi= hìåçéå= ìåç= wìëíéääéêå Éáå=ÑêçÜÉë=lëíÉêÑÉëíK= cçíçw=qk^k oéååéå= ÖÉäáÉÑÉêíK= aáé= eçåç~ñ~üj êéêáå= ÖÉêáÉí= áåë= påüäéìçéêå= ìåç íçìåüáéêíé= ÇÉå= dçäñi= ~å= ÇÉëëÉå píéìéê= Éáå= NV= g~üêé= ~äíéê= j~åå ë~ K= _ÉáÇÉ= c~üêòéìöé= Ü~ííÉå= àéj ïéáäë=êìåç=orm=mpk=aéê=dçäñ=çêéüj íé= ëáåü= òìå ÅÜëí= ìåç= ΩÄÉêëÅÜäìÖ ëáåü=ç~ååi=äéáçé=c~üêòéìöé=âåáåâj íéå= _ ìãé= ìãi= ~äë= ëáé= îçå= ÇÉê c~üêä~üå=~äâ~ãéåk aéê= NVJà ÜêáÖÉ= ìåç= ëéáåé NSJà ÜêáÖÉ= _ÉáÑ~ÜêÉêáå= äáéöéå ëåüïéê= îéêäéíòí= áã= hê~åâéåü~ìëi ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= ÜáåíÉå= ëáíòéåçéå= m~ëj ë~öáéêé= Ó= ÉáåÉ= OP= g~üêé= ~äíé= cê~ì mêçíéëí=öéöéå ^íçãï~ññéå péáí=rm=g~üêéå=ñáåçéå=lëíéêã êëåüé=ëí~íí sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=cωê=cêáéçéå ìåç=öéöéå=^íçãï~ññéå=òì ÇÉãçåëíêáÉêÉåI=áëí=ÜÉìíÉ ~âíìéääéê=çéåå=àék=qêçíòçéã ï~ê=öéëíéêå=çáé=_éíéáäáöìåö ~ã=lëíéêã~êëåü=áå=_ê~ìåj ëåüïéáö=öéêáåök få= ÇáÉëÉã= g~üê= ÑáåÇÉå= ÇáÉ= lëíéêj ã êëåüé= áå= aéìíëåüä~åç= òìã RMK=j~ä=ëí~íí=Ó=áåëÖÉë~ãí=TM=mêçJ íéëíîéê~åëí~äíìåöéåk= e ÜÉéìåâí áëí=çéê=lëíéêã~êëåü=áå=_ωåüéälbáj ÑÉäI=ÇÉê=ÜÉìíÉ=ìã=łÑΩåÑ=îçê=òï äñò òìã= e~ìéííçê= ÇÉë= ^íçãï~ññéåj ëíωíòéìåâíéë= _ΩÅÜÉä= ëí~êíéík= açêí ä~öéêå= OM= rpj^íçãï~ññéåk= ^å Ñ~ëí=~ääÉå=Éìêçé áëåüéå=^íçãï~ñj ÑÉåëí~åÇçêíÉå=Ñ~åÇÉå=ÖÉëíÉêå=^âJ íáçåéå= ëí~íík= wì= ÇÉå= lëíéêã êj ëåüéå= ïìêçéå= ìåç= ïéêçéå= ÜÉìíÉ åçåü=áå=îáéäéå=çéìíëåüéå=pí ÇíÉå ÜìåÇÉêíÉ= ìåç= í~ìëéåçé= jéåj ëåüéå= Éêï~êíÉíK= a~îçå= â~åå= Ç~ë ł_ê~ìåëåüïéáöéê=_ωåçåáë=ñωê=çéå cêáéçéå I= Ç~ë= òìê= íê~çáíáçåéääéå c~üêê~ççéãçåëíê~íáçå= ìåç= òìê hìåçöéäìåö= ~ìñ= ÇÉã= hçüäã~êâí ~ìñöéêìñéå=ü~ííéi=åìê=íê ìãéåk cωê= eéäãìí= téáçéãéáéêi= sçêj ëí~åçëãáíöäáéç= ÇÉë= cêáéçéåëòéåj íêìãëi= äáéöí= Éë= ~ã= ã~åöéäåçéå _ÉïìëëíëÉáå= ÇÉê= jéåëåüéå= Ç~êΩJ ÄÉêI= ïáé= Öêç = ÇáÉ= déñ~üê= ÉáåÉë ^íçãâêáéöéë=ïáêâäáåü=áëík=jéüê=òì ÇÉã=qÜÉã~=~ìÑ=pÉáíÉ=VK báåé=péìê=öéëééêêí _~ìëíéääé=~ìñ=e~ãäìêöéê=píê~ É=ëí~Çí~ìëï êíë _ê~ìåëåüïéáö=eçfk=sçå=aáéåëí~ö ESK=^éêáäF= ~å= Äáë= òìã= OQK= ^éêáä ïáêç=éáåé=péìê=çéê=e~ãäìêöéê píê~ É= ëí~çí~ìëï êíë= ÖÉëéÉêêíK a~ë= áëí= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= Ç~= ÇÉê= båíj ï ëëéêìåöë~åëåüäìëë= ÑΩê= ÇáÉ kçêçâìêîé=çéë=báåíê~åüíjpí~çáçåë áåëí~ääáéêí=ïáêçk=aéê=séêâéüê=ïáêç áå= ÇÉê= wéáí= ÉáåëéìêáÖ= ~å= ÇÉê= _~ìj ëíéääé=îçêäéáöéñωüêík råñ~ää=~ìñ=çéê=dáñüçêåéê=píê~ É=å~ÅÜ=^ìíçêÉååÉåK= ìåç= Éáå= OO= g~üêé= ~äíéê= j~åå= Ó ïìêçéå=äéáåüí=îéêäéíòík=aáé=råñ~ääj îéêìêë~åüéêáå= ìåç= áüêé= OP= g~üêé cçíçw=påüìäò ~äíé= _ÉáÑ~ÜêÉêáå= ÄäáÉÄÉå= ìåîéêj äéíòík= eáåïéáëé= ÄáííÉ= ~å= ÇÉå= séêj âéüêëìåñ~ääçáéåëíw=q=tsjpv=prk

2 O ilh^ibp pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêknp oéííìåöëäéáíëíéääé N=VO=OO fã=kçíñ~ää NNO kçí~êòíi=oéííìåöëçáéåëíi hê~åâéåíê~åëéçêí ûêòíéjkçíçáéåëí Q=QM=PP ^å=çéê=méíêáâáêåüé=ni jçåí~öi=aáéåëí~öi=açååéêëí~ö NV=Äáë=OQ=rÜêI=jáííïçÅÜ=NP=Äáë OQ=rÜêI=cêÉáí~Ö=NT=rÜê=ÇìêÅÜJ ÖÉÜÉåÇ=Äáë=jçåí~Ö=T=rÜêI céáéêí~öé=t=äáë=t=rüê=çéë cçäöéí~öéëk ûêòíäáåüéê=ìåç ò~üå êòíäáåüéê=kçíçáéåëí ÑΩê=pçäÇ~íÉå M=RNNLST=UP=PR=NO ^ìöéå êòíäáåüéê kçíñ~ääçáéåëí T=MM=VV=PP Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF w~üå êòíé ENM=Äáë=NO=rÜêF aêk=déå É aêk=g~ìåüj_éåâéê `ÜáêìêÖÉå ENM=Äáë=NU=rÜêF aêk=méìâéêí eìãäçäçíëíêk=oq aêk=qü~ä~åâéê eìãäçäçíëíêk=oq QKLRKQKOMNM PQ=RV=PQ N=SS=MR QKQKOMNM PQ=MM=OM RKQKOMNM PQ=MM=OM dóå âçäçöéå ENM=Äáë=NV=rÜêI å~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf QKQKOMNM c^=ñkdóåk=téëåüé N=SM=OQ RKQKOMNM c^=ñkdóåk=oáéåâ UQ=TM=TP ekljûêòíé ENM=Äáë=NV=rÜêF aêk=aáííã~åå ûowqbj=rka=^mlqebhbkafbkpq QKLRKQKOMNM S=NO=UP=NM háåçéê êòíé háåçéê êòíäk=kçíñ~ääëéêéåüëíìåj ÇÉ=U=Äáë=NP=rÜê=ìåÇ=NR=Äáë=OM rüê=eå~åü=íéäk=sçê~åãéäçìåöf lëíéêëçååí~ö QKQKOMNM h^=hê~åò UQ=NU=QT lëíéêãçåí~ö RKQKOMNM h^=aê ÖÉê PO=NR=TN eéáäéê~âíáâéê QKLRKQKOMNM NM=Äáë=OM=rÜê ^åçêé~ë=_ìêöççêñ P=MO=VU=MS Eå~ÅÜ=íÉäK=sçê~åãÉäÇìåÖF qáéê êòíé EíÉäK=sÉêÉáåÄ~êìåÖ=ÉêÄÉíÉåF QKQKOMNM aêk=j ääéê O=PT=UT=OT RKQKOMNM aêk=påüäéåâéê P=MO=VN=VQ ^éçíüéâéå aéê=^éçíüéâéåçáéåëí=äéöáååí ìåç=éåçéí=àéïéáäë=ìã=v=rüêk lëíéêëçååí~öi=qkqkomnm sáâíçêá~j^éçíüéâé eìãäçäçíëíêk=nu qéäéñçå PP=MO=RN píçêåüéåj^éçíüéâé báåüí~äëíêk=qm qéäéñçå RM=QT=QS ^éçíüéâé=~ã=j~êâí pí ÅâÜÉáãÉê=j~êâí=NR qéäéñçå SN=NS=RQ bäáë~äéíüj^éçíüéâé iéüêéi=_éêäáåéê=píêk=rm qéäéñçå M=RP=MULSP=MV lëíéêãçåí~öi=rkqkomnm m~åâüçñj^éçíüéâé téäñéåjeçñ qéäéñçå N=UR=SM ^éçíüéâé=~ã=j~êáéåëíáñí eéäãëíéçíéê=píêk=npm qéäéñçå iéüåççêñéê=^éçíüéâé p~~êëíêk=rr qéäéñçå T=PN=MQ R=PM=MT báå=cáäã=äê~åüíé=áüå=òìê=jìëáâ péêáé=òì=mçé=ãééíë=`ä~ëëáåw=p~ëåü~=jωååáåü=áã=å_jcê~öéäçöéå sçå=péä~ëíá~å=t~äíüéê _ê~ìåëåüïéáök=mçé=íêáññí ~ìñ=hä~ëëáâ=ó=ìåç=ç~ë=áã=äéj êéáíë=îáéêíéå=g~üêk=aáé=å_ éê ëéåíáéêí=ç~ë=ãìëáâ~äáj ëåüé=dêç ÉîÉåí=áå=ÇÉê=stJ e~ääé=ìåç=ëíéääí=áã=sçêñéäç ÇáÉ=ÇáÉëà ÜêáÖÉå=hΩåëíäÉê ìåç=_~åçë=îçêk \ fëí=éë=êáåüíáöi=ç~ëë=çéê=rêëéêìåö ÑΩê= füêé= jìëáâäéöéáëíéêìåö= áå= ÉáJ åéã=cáäã=ωäéê=éáåé=pçìää~åç=äáéöí\ > få=çéê=q~ík=jáí=nu=g~üêéå=ë~ü áåü=łqüé=`çããáíãéåíë =áã=háåçi Éáå= cáäãi= ÇÉê= Ç~ã~äë= ëåüçå= åáåüí ãéüê=åéì=ï~êk=fåü=îéêäê~åüíé VM= jáåìíéå= ãáí= çññéåëíéüéåçéã jìåç= áå= ãéáåéã= háåçëáíò= ìåç Ñ~ëëíÉ= ÉáåÉå= båíëåüäìëëw= sçêäéá ãáí= ÇÉã= _É~íäÉëJ`çîÉêI= áåü= ÖêΩåJ ÇÉ= ÉáåÉ= pçìää~åç= ãáí= _ä ëéêåk påüçå= ~ã= å ÅÜëíÉå= q~ö= ëìåüíé áåü=ãáê=jìëáâéê=ç~ñωê=òìë~ããéå ìåç= ëåüêáéä= ãéáåé= ÉêëíÉå= ^êê~åj ÖÉãÉåíëK= wìöäéáåü= îéêäéöíé= áåü ãáåü=åìê=åçåü=~ìñë=páåöéåk \ ^ÄÉê=~åÖÉÑ~åÖÉå=Ü~ÄÉå=páÉ=ãáí ÇÉå= _É~íäÉë= ìåç= oçääáåö= píçåéë= Ó ï~êìã=êçåâí=pçìä=ãéüê\ > géçéê= pçìäéêi= ÇÉê= Éíï~ë= ~ìñ = káåüí= ëç= îáéäéi= ïáé= áåü= ãáê ïωåëåüéå= ïωêçéi= ÇÉåå= ÇáÉ= aáåj ÖÉê=ëáåÇ=íÉìÉê=ìåÇ=ãΩëëÉå=òìÇÉã òìãéáëí= ~ìë= ÇÉå= rp^= ÄÉëÅÜ~ÑÑí ïéêçéåk=aéê=hä~åö=áëí=àéççåü=îçå âéáåéê= `a= òì= ëåüä~öéåi= ÇÉåå= ÇáÉ påü~ääéä~ííéåå~çéä= îéêëí êâí= ÇáÉ wìå ÅÜëí= áëí= Ç~= g~ãéë= _êçïå òì=åéååéåi=çéå=áåü=äéáçéê=åáé=éêäéj ÄÉå=ÇìêÑíÉK=j~êîáå=d~óÉI=Ç~ë=ï J êé=éáå=ï~üêéê=qê~ìãk=píéîáé=tçåj ÇÉê= Ü~ÄÉ= áåü= ÖäΩÅâäáÅÜÉêïÉáëÉ äéíòíéë= g~üê= òìü~ìëé= áå= h äå= ÉêJ äéäí= Ó= Ç~ë= ï~ê= ÜçÑÑÉåíäáÅÜ= åáåüí Ç~ë= äéíòíé= j~äk= cωê= ãáåü= áëí= ~ìåü jáåü~éä= g~åâëçå= Éáå= jçíçïåj hωåëíäéêk=^ìåü=áüå=ü~äé=áåü=äéáçéê åáé=öéíêçññéåk \ ^å= ïéäåüéã= îçå= ÇáÉëÉå= hωåëíj äéêå= çêáéåíáéêéå= páé= ëáåü= áã= hçåj òéêí\ > bë= ï êé= Ñ~äëÅÜI= ëáåü= ÇáÉ= _ΩÜJ åéåëüçï=~åçéêéê=òì=éáöéå=òì=ã~j ÅÜÉåK=bë=ÖáÄí=ÉáåáÖÉI=ÇáÉ=bäÉãÉåíÉ ÇÉê= _ΩÜåÉåëÜçï= ÉêÑìåÇÉå= Ü~J ÄÉåI= ÇáÉ= áåü= å~åüéáñéêåëïéêí= ÑáåJ ÇÉI=Ç~ë=ëáåÇ=~ÄÉê=åáÅÜí=ìåÄÉÇáåÖí pçìäë åöéêk= a~òì= ò ÜäÉå= òìã _ÉáëéáÉä= bäîáë= mêéëäéó= ~ÄÉê= ~ìåü ÜÉìíáÖÉ=hΩåëíäÉê=ïáÉ=_êá~å=pÉíòÉê ççéê=oçääáé=táääá~ãëk \ t~êìã= Ü~í= _ê~ìåëåüïéáö pçìä\ > ^äë= d~ëíë åöéê= ÇÉê= _ä~ìü~ìëj m~êíóë= Ü~ÄÉ= áåü= ëåüçå= ãéüêã~äë ÉêäÉÄíI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöéê Éêëí~ìåäáÅÜ= îáéäé= eáíë= îçå= mêáååéi píéîáé= tçåçéê= ççéê= ~ìåü= g~ãéë _êçïå=ãáíëáåöéå=â ååéå=ìåç=áãj ãéê= ÄÉêÉáí= ëáåçi= ëáåü= ~ìñ= ÇÉå dêççîé= Éáåòìä~ëëÉåI= ëéääëí= ïéåå ëáé=çáé=pçåöë=åáåüí=ëç=öìí=âéååéåk pbosf`b p~ëåü~=jωååáåüw=pçìä=áëí=ëéáå=iéäéåk= =cçíçw=çü ^ã=oqk=^éêáä=omnm=âéüêí=mçé ãééíë=`ä~ëëáå=áå=çáé=stje~äj ëáåü= Ü äíi= ëéáéäí= ÉáåÉå= åéì= ~êê~åj t êãéi=çáé=áã=ãáííáöéå=jçíçïåj äé= òìêωåâk= kéäéå= ÇÉã ÖáÉêíÉå= _É~íäÉëJpçåÖK= jáåü= êéáòí pçìåç=çüåéüáå=çêáå=áëík hωåëíäéêáëåüéå= iéáíéê= `ÜêáëJ ~ã= pçìä= ÇáÉ= jáëåüìåö= ~ìë= ëåü J íá~å= báíåéê= ìåç= ëéáåéê= mçé åéå= ãéäççá ëéå= déë åöéå= ìåç \ téäåüéå= ëéáåéê= ãìëáâ~äáëåüéå ãééíë= `ä~ëëáåj_~åç= ëçïáé Ü~êíÉåI= ëåüä~öòéìöä~ëíáöéå= dêççj îéëk eéäçéå= Ü ííéå= páé= ÖÉêåÉ= åçåü= äáîé ÉêäÉÄí\ ÇÉã= pí~~íëçêåüéëíéê= ìåíéê aáêáöéåí= déêç= påü~ääéêi= ëíéj ÜÉå=Ççêí=~ìÅÜ=áå=ÇáÉëÉã \ táé= îáéäé= ~äíé= jçíçïåjpåü~ääj > g~üê= ïáéçéê= ò~üäêéáåüé éä~ííéå=ëíéüéå=äéá=p~ëåü~=jωååáåü òìü~ìëé=áã=oéö~ä\ _~åçë= ìåç= pçäáëíéå= ~ìë= ÇÉê oéöáçå=~ìñ=çéê=_ωüåék=h~êj íéå= ÑΩê= Ç~ë= îçå= ÇÉê= å_= éê J > ëéåíáéêíé= bîéåí= ÖáÄí= Éë= ~å ÇÉê=hçåòÉêíâ~ëëÉI=pÅÜáäÇ=N~I ìåíéê= ÑçäÖÉåÇÉê= qéäéñçåj åìããéêw= MNUMRLPP=NN=NN ìåç= ~ìñ= ÇÉê= fåíéêåéíëéáíé ïïïkìåçéêåçîéêjåéíkçék a~ë=iéäéå=~äë=m~êíó `çãéçá~å=jáåü~éä=d ÜêÉ=äáÉëí=áå=ÇÉê=h~ìÑÄ~ê _ê~ìåëåüïéáö= EäÉìFK= łtéåå= Ç~ë iéäéå=éáåé=m~êíó=áëíi=ëìåüí=ãáåü=áå ÇÉê= hωåüé = Ó= ìåíéê= ÇáÉëÉã= qáíéä îéê ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= jáåü~éä= d ÜêÉ= áã îéêö~åöéåéå= g~üê= ÉáåÉ= ÜìãçêáÖÉ p~ããäìåö= ëéáåéê= _ΩÜåÉåíÉñíÉK ^ã= jáííïçåü= ETK= ^éêáäf= äáéëí= ÇÉê _áéäéñéäçéê= ^ìíçê= áå= ÇÉê= aohj h~ìñä~êi=eéäãëíéçíéê=píê~ É=NPRI ^ìëòωöé=~ìë=ëéáåéã=_ìåük=d ÜêÉI g~üêö~åö= NVTRI= íêáíí= ÄìåÇÉëïÉáí ~ìñ=mçéíêó=pä~ãë=ìåç=iéëéäωüåéå ~ìñk= OMMQ= ï~ê= Éê= ~ìåü= ~ìñ= ÇÉã påüïéáòéê=`çãéçóñéëíáî~ä=îéêíêéj íéåk=aéê=báåíêáíí=òì=çéê=séê~åëí~äj íìåö=áå=çéê=h~ìñä~ê=áëí=ñêéák hçëíéåäçë=hìåëí i~åçéëãìëééå=äáéíéå=éáåíêáííëñêéáé=wéáíéå _ê~ìåëåüïéáö=eäéìfk=rãëçåëí=áå ÇáÉ= i~åçéëãìëééåw= ^Ä= ^éêáä= ÄáÉJ íéå=ç~ë=eéêòçöj^åíçåjräêáåüjjìj ëéìã=ee^rjfi=ç~ë=pí~~íäáåüé=k~j íìêüáëíçêáëåüé= jìëéìã= EpkejF ìåç= Ç~ë= _ê~ìåëåüïéáöáëåüé= i~åj ÇÉëãìëÉìã= E_ijF= ÉáåíêáííëÑêÉáÉ wéáíéå=~åk=e^rj=ìåç=pkej=ëáåç ÑΩê= ÇáÉ= _ÉëìÅÜÉê= áããéê= ÑêÉáí~Öë îçå=np=äáë=nt=rüê=âçëíéåäçë=öé ÑÑJ åéíi= Ç~ë= _ij= ÇçååÉêëí~Öë= òïáj ëåüéå=nt=ìåç=om=rüêk= ł ÄÉê= ÇÉå= wìö~åö= òì= hìåëí ìåç= hìäíìê= ëçääíé= åáåüí= ÇÉê= déäçj ÄÉìíÉä= ÉåíëÅÜÉáÇÉå I= ÄÉÖêΩåÇÉå ÇáÉ=aáêÉâíçêÉå=ÇÉå=båíëÅÜäìëëK cêçüé=lëíéêå łt~êìã= åéååéå= ïáê= ÇÉå= dçíj íéëçáéåëí= ~ã= lëíéêãçåí~ö= ÉáJ ÖÉåíäáÅÜ= åáåüí= cêωüäáåöëöçííéëj ÇáÉåëí\ I= Ñê~Öí= ÉáåÉ= jáí~êäéáíéj êáå= ÄÉá= ÇÉê= sçêäéêéáíìåök= téáä Éë= ìã= ãéüê= ÖÉÜí= ~äë= ìã= ÇÉå cêωüäáåöi=ëç=ü~äéå=ïáê=éë=ç~åå ÖÉãÉáåë~ã= Éê êíéêík= łgéçéë g~üê= Éáå= åéìéê= cêωüäáåöi= àéçéë g~üê=éáå=åéìéê=j~á =Ó=Ç~ë=âäáåÖí òï~ê=ëåü åi=í ìëåüí=~äéê=ç~êωj ÄÉê=ÜáåïÉÖI=Ç~ëë=ÉáåÉë=q~ÖÉë=Ó ÑΩê= àéçéå= îçå= ìåë= Ó= ÇÉê= äéíòíé cêωüäáåö= âçããéå= ïáêçk= a~ë ïáëëéå= ëåüçå= ÇáÉ= háåçéêi= îáéäé îçå= áüåéå= Ü~ÄÉå= ÄÉêÉáíë= ÉåÇJ ÖΩäíáÖ= ^ÄëÅÜáÉÇ= åéüãéå= ãωëj ëéåw=îçå=éáåéã=qáéêi=îçå=éáåéã å~üéå= ^åöéü êáöéåk= aéê= îéêj ëíçêäéåé= dêç î~íéê= âçããí= áã å ÅÜëíÉå= cêωüà~üê= åáåüí= ïáéj ÇÉêI=Ç~ë=áëí=~ääÉå=ëÅÜãÉêòäáÅÜ âä~êk= jáåü= àéçéåñ~ääë= íê ëíéí= Éë Ç~åå=åáÅÜíI=Ç~ëë=àÉÇÉë=g~Üê=åÉì ÇáÉ=_äìãÉå=ëéêáÉ ÉåK t~ë=ãáåü=íê ëíéí=áëíi=ç~ëë=çéê dçííi= ~å= ÇÉå= áåü= Öä~ìÄÉI= ÇÉå qçç= ëéääëí= ÉêäáííÉå= Ü~íK= açåü ëéáåé= iáéäé= ï~ê= ëç= Öêç I= Ç~ëë ÇÉê= qçç= ~å= áüê= ÖÉëÅÜÉáíÉêí= áëík géëìë= `Üêáëíìë= ëéääëí= Ü~í= ÑΩê ëéáå=píéêäéå=ìåç=ñωê=ëéáåé=^ìñj ÉêëíÉÜìåÖ=Ç~ë=_áäÇ=ÇÉë=tÉáòÉåJ âçêåë= ÖÉï ÜäíI= Ç~ë= ëíéêäéå ãìëëi= ìã= îáéä= cêìåüí= òì= ÄêáåJ ÖÉåK aéëü~ää= Ü~ÄÉå= ïáê= ãáí= ÇÉå háåçéêå= áå= ÇÉê= m~ëëáçåëòéáí téáòéåâ êåéê= áå= påü~äéå= ÖÉJ éñä~åòík= wì= lëíéêå= ï~êéå= îáéäé e~äãé= ÖÉëéêçëëÉåK= łiáéäé ï ÅÜëí=ïáÉ=tÉáòÉåI=ìåÇ=áÜê e~äã= áëí= ÖêΩå> = Ó= ÇáÉëÉë= iáéç Ü~ÄÉå=ïáê=áã=lëíÉêÖçííÉëÇáÉåëí ÖÉëìåÖÉåK= aáéëéê= ÖêΩåÉ= e~äã áëí= ~ìë= ÉáåÉã= téáòéåâçêå= ÖÉJ ï~åüëéåi=ëç=ïáé=ñωê=ãáåü=àéçéë jéåëåüéåäéäéå= ~ìë= ÇÉê= iáéäé dçííéë= Éêï~ÅÜëÉå= áëík= råç= ÇáÉJ ëé=séêäáåçìåö=çéê=iáéäé=â~åå åáéã~åç= òéêëí êéå= Ó= ~ìåü= ÇÉê qçç=åáåüík=a~ë=öáäí=ñωê=çáé=jéåj ëåüéåi=çáé=ïáê=îéêäçêéå=ü~äéåi Ç~ë=Öáäí=~ìÅÜ=ÑΩê=ìåë=iÉÄÉåÇÉK a~êìã= füåéå= ~ääéå= Ñê ÜäáÅÜÉ lëíéêå>

3 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm bîéåíë=áã påüäçëë _ê~ìåëåüïéáö= EäÉìFK= aáé= òïéáíé ^ìëö~äé= ÇÉë= łhìäíìêã~ö~òáåë påüäçëë =áëí=éêëåüáéåéåk=jáí=çéã mêçöê~ããüéñí=öáäí=çéê=ëí ÇíáëÅÜÉ c~åüäéêéáåü= hìäíìê= ~ìñ= SM= péáíéå ÉáåÉå= ìãñ~ëëéåçéå= ÄÉêÄäáÅâ ΩÄÉê= ë ãíäáåüé= séê~åëí~äíìåöéå áã=påüäçëë=ñωê=çéå=wéáíê~ìã=^éêáä Äáë=gìäáK a~ë=mêçöê~ãã=çéë=oçíéå=p~~äë áëí= ÖÉå~ìëç= _Éëí~åÇíÉáä= ÇÉë= hìäj íìêã~ö~òáåë= ïáé= séê~åëí~äíìåj ÖÉåI= cωüêìåöéå= ìåç= ^ìëëíéääìåj ÖÉå=áå=ÇÉê=pí~ÇíÄáÄäáçíÜÉâ=ìåÇ=áã pí~çí~êåüáîk=báå=h~äéåç~êáìã=öáäí ÉáåÉå= ëåüåéääéå= déë~ãíωäéêääáåâ ΩÄÉê= Ç~ë= ^åöéäçík= a~êωäéê= ÜáJ å~ìë= áåñçêãáéêí= ÇáÉ= ~âíìéääé= ^ìëj Ö~ÄÉ= áå= ÇÉê= oìäêáâ= łoéáüéå= ìåç pééåá~äë =ìåíéê=~åçéêéã=ωäéê=çéå _ê~ìåëåüïéáöéê= iáåüíé~êåçìêë OMNMK=a~ë=j~Ö~òáå=äáÉÖí=~Ä=ëçÑçêí áå= ÇÉê= pí~çíäáääáçíüéâi= áã= pí~çíj ~êåüáî= ççéê= ÇÉê= qçìêáëíjfåñç= ~ìëk bë= â~åå= ìåíéê= ïïïkäê~ìåj ëåüïéáökçélâìäíìêjáãjëåüäçëë= ÜÉJ êìåíéêöéä~çéå=ïéêçéåk c~üêí=áã _ΩëëáåÖÄìë _ê~ìåëåüïéáö= EäÉìFK=aÉê=_ΩëJ ëáåöjlãåáäìë=áëí=áå=çáé=åéìé=p~áj ëçå= ÖÉëí~êíÉí= ìåç= ëíéìéêí= ïáéçéê péüéåëïωêçáöâéáíéå= áååéêj= ìåç ~ì ÉêÜ~äÄ=ÇÉë=pí~ÇíâÉêåë=~åK aáé= òïéáëíωåçáöéå= pí~çíêìåçj Ñ~ÜêíÉå= áã= łmê ÑÉâí I= _~ìà~üê NVSRI= ÄÉÖáååÉå= ÇçååÉêëí~Öë= ìåç ÑêÉáí~Öë= ìã= NRKPM= rüêi= ëçååj ~ÄÉåÇë= ìã= NQ= rüê= ìåç= ëçååí~öë ìã=nmkpm=rüêk= ^å=àéçéã=éêëíéå=açååéêëí~ö=áã jçå~í= ïéêçéå= c~üêíéå= ëééòáéää ÑΩê= jéåëåüéå= ãáí= jçäáäáí íëéáåj ëåüê åâìåöéå=~åöéäçíéåk= qéáäåéüãéêâ~êíéå= ëáåç= ÑΩê NQ=bìêç=EÉêã áöí=t=bìêçf=áå=çéê qçìêáëíáåñç= ÉêÜ äíäáåük= oéëéêîáéj êìåöéå= ïéêçéå= ìåíéê= qéäéñçå QTMJOM=QM=ÉåíÖÉÖÉå=ÖÉåçããÉåK= e åçäéê ÖÉëìÅÜí iéüêé= EäÉìFK= aáé= déãéáåçéîéêj ï~äíìåö= iéüêé= ëìåüí= ïéáíéêé j~êâíäéëåüáåâéê=ñωê=çéå=tçåüéåj ã~êâík=fåíéêéëëéåíéå=â ååéå=ëáåü ÄÉá= h~íêáå= påüãáçíi= déãéáåçéj îéêï~äíìåöi= ìåíéê= qéäéñçå MRPMUL= S=VV=QN= ãéäçéåk= mêáåòáj éáéää= ÖáÄí= Éë= âéáåé= _ÉëÅÜê åâìåj ÖÉå=ÑΩê=e åçäéêk=aéê=j~êâí=ñáåçéí áããéê= ÑêÉáí~Öë= áå= ÇÉê= wéáí= îçå T=rÜê=Äáë=NP=rÜê=ëí~ííK=kÉÄÉå=dÉJ ãωëé=ïéêçéå=_~åâï~êéåi=cäéáëåüi _äìãéåi= cáëåü= ìåç= läëí= ~åöéäçj íéåk= h~íêáå= påüãáçíw= łwïéá= Äáë ÇêÉá= ïéáíéêé= e åçäéê= Ü ííéå= ~ìñ ÇÉã=tçÅÜÉåã~êâí=åçÅÜ=mä~íòK= ilh^ibp açãéêéçáöéê=gç~åüáã=eéãééä=eo=îkêkf=éìíòíé=å_jcçíçöê~ñ=qüçã~ë=^ããéêéçüä=çéå=pí~ìä=ûíüáçj éáéåë=îçå=çéå=påüìüéåk=^ìåü=méíéê=h~ééi=mñ~êêéê=çéê=pík=^åçêé~ëjháêåüé=eîçêåéf=ìåç=açãéñ~êj êéê=`üêáëíá~å=hçüå=eüáåíéåf=äéíéáäáöíéå=ëáåü=~å=çéê=^âíáçåk= cçíçw=^öéåíìê=^ããéêéçüä t~êìã=çáé=lëíéêéáéê=äìåí=ëáåç mêçéëí=qüçã~ë=eçñéê=éêò Üäí=îáÉê=háåÇÉêå=_áÄäáëÅÜÉë=ìåÇ=dÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉë=ΩÄÉê=Ç~ë=lëíÉêÑÉëí sçå=^ååéííé=eéáåòé _ê~ìåëåüïéáök=łjéáåé jìííéê=ü~í=ãáê=éêâä êíi=ç~ëë Éë=ÇÉå=lëíÉêÜ~ëÉå=ÉáÖÉåíJ äáåü=åáåüí=öáäík=téäåüéê=e~j ëé=äéöí=ëåüçå=lëíéêéáéê\ I Éêâä êí=iéç=eufk=káåüí=åìê ΩÄÉê=ÅÜêáëíäáÅÜÉ=lëíÉêJpóãJ ÄçäÉ=ëéê~ÅÜ=mêçéëí=qÜçã~ë eçñéê=àéíòí=ãáí=háåçéêå=~ìë _ê~ìåëåüïéáöi=báåâüçêëí ìåç=sçêççêñk aéê= mêçéëí= Ü~ííÉ= céäáñ= ETFI= bãáäó ENMFI=iÉç=EUF=ìåÇ=jáÅÜÉä=ETF=ÉáåJ ÖÉä~ÇÉåI= áüã= cê~öéå= ΩÄÉê= Ç~ë lëíéêñéëí= òì= ëíéääéåk= a~åå= Éêâä êj íé=éê=áüåéå=råäéâ~ååíéëk=iéç=ìåç jáåüéä= Ü~ííÉå= lëíéêå= áã= oéäáöáj çåëìåíéêêáåüí= ÄÉÜ~åÇÉäíI= bãáäó ÄÉëìÅÜí= ÇáÉ= Éî~åÖÉäáëÅÜÉ= háåçéêj ÄÉíêÉììåÖK=aáÉ=háåÇÉê=òÉáÖíÉå=êÉJ ÖÉë= fåíéêéëëé= ~å= ÇÉê= lëíéêj ÄÉêJ äáéñéêìåök łt~êìã= ÑçäÖíÉå= áüã= åìê= åçåü ÇêÉá= gωåöéêi= å~åüçéã= géëìë= áã d~êíéå= ï~ê\ I= ïáää= iéç= ïáëëéåk a~ë=ëéá=~ã=açååéêëí~ö=îçê=lëíéêå ÖÉïÉëÉåI= Éêâä êí= qüçã~ë= eçñéê ÇÉå= háåçéêåk= ^ã= dêωåççååéêëj í~öi= ÉáåÉã= íê~ìêáöéå= q~öw= łtéáä géëìë= ëéáåéå= gωåöéêå= ÖÉë~Öí= Ü~íI Ç~ëë=Éê=ëíÉêÄÉå=ïáêÇK=a~ë=Äê~ÅÜíÉ ÇáÉ= gωåöéê= ëç= ÇìêÅÜÉáå~åÇÉêI Ç~ëë= ëáé= ~ìñöéêéöí= ÇìêÅÜÉáå~åÇÉê äáéñéåk= k~åü= lëíéêå= â~ãéå= ëáé Ç~åå= ~ääé= ïáéçéê= òìë~ããéå= ìåç Éêò ÜäíÉå=îçå=ÇÉê=^ìÑÉêëíÉÜìåÖK a~åå=éêâä êí=eçñéê=~ìåü=çáé=öéj ëåüáåüíäáåüé= ÄÉêäáÉÑÉêìåÖK= aéãj å~åü= ëí~ããé= Ç~ë= tçêí= łdêωåj ÇçååÉêëí~Ö = îçã= ~äíçéìíëåüéå łdêéáåéå = ~ÄI= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉ= łhä~j ÖÉå = ççéê= łtéáåéå K= aáé= jéåj ëåüéå= Ü ííéå= ÑêΩÜÉê= ~å= ÇáÉëÉã q~ö= îçê= lëíéêå= ëåüäéåüíé= aáåöé ÖÉÄÉáÅÜíÉí=ìåÇ=ìã=sÉêÖÉÄìåÖ=ÖÉJ ÄÉíÉåK=báåÉ=~åÇÉêÉ= ÄÉêäáÉÑÉêìåÖ ÄÉë~ÖÉI=Ç~ëë=Éë=~ã=dêΩåÇçååÉêëJ í~ö= łöêωåé= pééáëéå = ïáé= déãωëé ççéê= p~ä~í= ÖÉÖÉÄÉå= Ü~ÄÉ= Ó= ÇÉê q~ö= ä~ö= åçåü= áå= ÇÉê= îçê ëíéêäáj ÅÜÉå=c~ëíÉåòÉáíK jáí=çéã=c~ëíéå=ü~äéåi=ç~ë=ïáëj ëéå= céäáñi= bãáäói= iéç= ìåç= jáåüéä å~åü= ÇÉã= déëéê ÅÜ= ãáí= ÇÉã mêçéëíi=~ìåü=çáé=äìåíéå=lëíéêéáéê òì=íìåk= ÄêáÖÉåë=ÉáåÉ=áåíÉêÉëë~åíÉ déëåüáåüíéi=çáé=~ìåü=åìê=ïéåáöéå bêï~åüëéåéå= ÄÉâ~ååí= ëéáå= ÇΩêÑJ íék łj~å= Ü~í= áå= ÇÉê= c~ëíéåòéáí= îçê lëíéêå= âéáå= cäéáëåü= ÖÉÖÉëëÉåI ~ìåü= âéáåé= báéê I= Éêâä êí= qüçã~ë eçñéêi= łçéëü~ää= ãìëëíé= ã~å= ëáé Ü~äíÄ~ê=ã~ÅÜÉåK=råÇ=ïáÉ=Ü~í=ã~å Ç~ë=ÖÉã~ÅÜí\ =łfã=hωüäëåüê~åâ I îéêãìíéí= jáåüéäk= łj~å= âçåüíé ëáé I=ïÉá =iéçk łj~å= äéöíé= mñä~åòéåíéáäé= Ç~òìI ìã=çáé=tçåüéå=òì=ã~êâáéêéåk=wì lëíéêå= ÇìêÑíÉå= ÇáÉ= báéê= Ç~åå= ÖÉJ ÖÉëëÉå= ïéêçéå I= êìåçéí= qüçã~ë eçñéê=çáé=déëåüáåüíé=ìã=çáé=äìåj íéå=báéê=~äw=ła~åå=îéêòáéêíé=ã~å ÇáÉ=báÉê=ìåÇ=ÄÉã~äíÉ=ëáÉK påüìüé ÖÉéìíòí _ê~ìåëåüïéáö= EàêFK= _ê~ìåj ëåüïéáöéê= mñ~êêéê= éìíòíéå= m~ëj ë~åíéå= ~ã= dêωåççååéêëí~ö= ~Ä NO= rüê= áå= ÇÉê= fååéåëí~çí= ÖÉÖÉå pééåçéå=çáé=påüìüék=aáé=^âíáçå ëçää=~ìñ=ç~ë=îçê=~ääéã=áå=i åçéêå ÇÉê=aêáííÉå=tÉäí=îÉêÄêÉáíÉíÉ=mêçJ ÄäÉã= ÇÉê= háåçéê~êäéáí= ~ìñãéêâj ë~ã= ã~åüéåk= å_jcçíçöê~ñ= qüçj ã~ë= ^ããéêéçüä= äáé = ëáåü= îçå eéãééä=ëéáåé=~ìñ=éáåéê=öéãéáåj ë~ãéå= _áäçìåöëêéáëé= ÇìêÅÜ ûíüáçéáéå= îéêçêéåâíéå= påüìüé ë ìäéêåk= łgç~åüáã= eéãééä= ï~ê ÄÉÖÉáëíÉêíI=ÇáÉ=pÅÜìÜÉ=ïáÉÇÉê=òì ëéüéå I=ë~ÖíÉ=^ããÉêéçÜäK kéäéå= eéãééä= å~üãéå= ~ìåü mêçéëí= qüçã~ë= eçñéê= ëçïáé= ÇáÉ mñ~êêéê= `Üêáëíá~å= hçüå= ìåç= méj íéê= h~éé= íéáäk= aéê= bêä ë= âçããí ÉáåÉã= påüìäéêçàéâí= ÑΩê= háåçéê ~ìë=çéå=päìãë=îçå=^ççáë=^äéä~l ûíüáçéáéå=òìöìíék t~åå=ñéáéêå=ïáê=lëíéêå=ìåç=ï~êìã=ëáåç=çáé=lëíéêéáéê=äìåí\=mêçéëí=qüçã~ë=eçñéê=ëéê~åü=ãáí=céäáñi bãáäói=iéç=ìåç=jáåüéä=eîçå=äáåâëf=ωäéê=ç~ë=lëíéêñéëík cçíçw=qk^k łrã= ÇÉå= háåçéêå= ÉáåÉ= cêéìçé òì=ã~åüéå I=ÉêÖ åòí=jáåüéäk=łdéj å~ì I=ë~Öí=ÇÉê= mêçéëíi= łlëíéêå= áëí à~= ëåüäáé äáåü= Éáå= céëí= ÇÉê= cêéìj ÇÉK pç= Öìí= ÇáÉ= héååíåáëëé= ÇÉê= háåj ÇÉê= ΩÄÉê= Ç~ë= lëíéêñéëí= ëáåç= Ó âáêåüäáåü=ïáêç=éë=áå=âéáåéê=çéê=c~j ãáäáéå=öéñéáéêík=háêåüé=âéååéå=çáé háåçéê= îçå= téáüå~åüíéå= ìåç= áüj êéê= báåëåüìäìåöi= iéç= ÄÉëìÅÜí łã~ååüã~ä = ÇÉå= háåçéêöçííéëj ÇáÉåëíK= lëíéêå= áëí= îçê= ~ääéã= Éáå c~ãáäáéåñéëíw= łfåü= ÖÉÜÉ= îçê= ÇÉã cêωüëíωåâ= ÖäÉáÅÜ= ê~ìëi= báéê= ëìj ÅÜÉåI=Ç~å~ÅÜ=ÄÉëìÅÜÉå=ïáê=ãÉáåÉ lã~ I=Éêò Üäí=jáÅÜÉäK P séêä~ö=ìåç=oéç~âíáçåw jìäíáãéçá~ téêäéj=ìåç=séêä~öëjdãäei e~ãäìêöéê=píê~ É=OTT EmêÉëëÉÜ~ìëFI PUNNQ=_ê~ìåëÅÜïÉáÖI qéäéñçå=emr=pnf=pv=mmjt=rmi c~ñ==============emr=pnf=pv=mmjt=rpk åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé ïïïkåäjçåäáåékçé déëåü ÑíëÑΩÜêìåÖ=ìåÇ=îÉê~åíïçêíJ äáåü=ñωê=çéå=déë~ãíáåü~äíw aáéíéê=_ωüêã~ååk oéç~âíáçåëäéáíìåöw fåöéäçêö=läájmêéì K aêìåâw=aêìåâòéåíêìã _ê~ìåëåüïéáö=dãäe=c=`çk=hdk oωåâëéåçìåö=ìåîéêä~åöíéê j~åìëâêáéíé=åìê=öéöéå=oωåâéçêíçk bë=öáäí=çáé=^åòéáöéåjmêéáëäáëíé kêk=pv=îçã=nk=nmk=ommvk aáé=łåéìé=_ê~ìåëåüïéáöéê = ÉêëÅÜÉáåí=ï ÅÜÉåíäáÅÜ=ãáííïçÅÜë ìåç=ëçååí~öëk séêäêéáíéíé=^ìñä~öéw åä=~ã=jáííïçåüw=ntr=sno åä=~ã=pçååí~öw=ntr=tvt ^ìñä~öéåâçåíêçääé=çìêåü=táêíj ëåü~ñíëéêωñéê=å~åü=çéå=oáåüíäáåáéå îçå=_aws=ìåç=_sa^k rãâ ãéñíé=_éìíé ~ã=píê~ Éåê~åÇ téåå=påü~íòëìåüéê=~ìñ=pééêêãωääà~öç=öéüéå táäçñêéãçé= jéåëåüéå= ÄÉî äâéêå ãéáåéå= sçêö~êíéåk= hêáíáëåüé= _äáj ÅâÉ=ëÅÜïÉáÑÉå=ΩÄÉê=ãÉáåÉ=t~ëÅÜJ ã~ëåüáåéi=äéíê~åüíéå=ç~ë=ëåüï~êj òé= iéçéêëçñ~= ìåç= ÇÉå= åìê= åçåü ~ìë= báåòéäíéáäéå= ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= _ΩJ êçëíìüäk= aáé= ÄÉêÄäÉáÄëÉä= ãéáåéë e~ìëê~íéë= ïéêçéå= ÖÉéêΩÑíI= ÄÉJ ïéêíéíi=~äëåü íòáö=~ìñ=çéå=_ççéå ÖÉïçêÑÉå= ççéê= ÄÉÖáÉêáÖ= îéêëí~ìík séêëé íéíéê= táåíéêëåüäìëëj= ççéê îçêöéòçöéåéê= pçããéêëåüäìëëîéêj â~ìñi= åìê= ÜÉìíÉ= ÖáÄí= Éë= NMM= mêçj òéåí= o~ä~íí= Ó= ìåç= Ç~ë= ÇáêÉâí= îçê ãéáåéã=céåëíéêk a~ë= åìå= ïáêâäáåü= åáåüí= ÖÉJ ê ìëåü~êãé= hçããéå= ìåç= déüéå ïáää=âéáå=båçé=åéüãéåi=äáë=íáéñ=áå ÇáÉ= k~åüí= Ü~äíÉå= ^ìíçë= ìåç= ëéìj ÅâÉå= áããéê= ãéüê= påü~íòëìåüéê ~ìëi= ãáí= q~ëåüéåä~ãééå= ÄÉï~ÑÑJ åéí= ÖÉÜÉå= ëáé= ~ìñ= ÇáÉ= g~öçk= _äáíòj ëåüåéää=éêäéöéå=ëáé=áüêé=_éìíé=ìåç ëåüäéáñéå= ëáé= òìã= píê~ Éåê~åÇK _áë=òìã=jçêöéå=áëí=çéê=éáåëí=äéj íê ÅÜíäáÅÜÉ=e~ìÑÉå=péÉêêãΩää=Çê~J ã~íáëåü= ÖÉëÅÜêìãéÑíI= åìê= îéêj ÖäÉáÅÜÄ~ê= ãáí= ÇÉå= báëâ~éééå= ~ã kçêçéçäk= aéê= o~ëéå= Ü~í= ÇÉå h~ãéñ= ÖÉÖÉå= påüìíí= ìåç= påüìüj ïéêâ= îéêäçêéå= ìåç= ëáåü= ëéáåéã påüáåâë~ä=éêöéäéåk e ííé= áåü= ÖÉ~ÜåíI= ïéäåüé= ^åj òáéüìåöëâê~ñí= ãéáåé= pééêêãωääj ~âíáçå=éåíïáåâéäå=â~ååi=áåü=ü ííé ãáê= ÉáåÉ= ïçåüéåä~åöé= mêçòéçìê Éêëé~êíK=aáÉ= hçëíéå= ÑΩê=ÇáÉ=^ÄÜçJ äìåö= ãωëëéå= îçê~ä= ΩÄÉêïáÉëÉå ïéêçéåi= Ç~åå= Éêëí= ä ëëí= ëáåü= Éáå ^ÄÜçäíÉêãáå= îéêéáåä~êéåi= ÇÉê ïáéçéêìã=åìê=~å=éáåéã=äéëíáããj íéå= q~ö= ÇÉê= tçåüé= ã ÖäáÅÜ= áëík fã= sçêñéäç= Öáäí= Éë= ~ì ÉêÇÉãI= Éáå cçêãìä~ê= ~ìëòìñωääéå= ìåç= Ççêí ÇÉå= òì= Éêï~êíÉåÇÉå= _Éëí~åÇ= ~ìñ påüê~åâ=ìåç=qáëåü=öéå~ì=~åòìöéj péä~ëíá~å=t~äíüéêk ÄÉåK= báåé= ^êí= içííéêáéëéáéäi= ÇÉåå Öìí= ÇáÉ= e äñíé= áëí= Äáë= pçååéå~ìñj Ö~åÖ= áã= _~ìåü= áêöéåçïéäåüéê häéáåíê~åëéçêíéê= îéêëåüïìåçéåk a~ñωê= Ü~ÄÉå= ÜáäÑëÄÉêÉáíÉ= k~åüj Ä~êå= áã= påüìíò= ÇÉê= aìåâéäüéáí ÉáåÑ~ÅÜ= åéìéå= jωää= Ç~òìÖÉëíÉääíI ëç= Ç~ëë= ÇáÉ= píωåâò~üä= Ñ~ëí= ëåüçå ïáéçéê=ëíáããíi=~äë=å~åü=òïéá=q~j ÖÉå=_Éä~ÖÉêìåÖ=ÇÉê=péìâ=ëÉáå=båJ ÇÉ=ÑáåÇÉíK báåéå= ÄÉä~ÖÉêìåÖëÑêÉáÉå= pçååj í~ö= ïωåëåüí= füåéå= péä~ëíá~å= t~äj íüéê>

4 Q efbo=fpq=t^p=ilp pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np _ê~ìåëåüïéáöë=~ìëñωüêäáåüéê=séê~åëí~äíìåöëâ~äéåçéêi àéçéå=jáííïçåü=ìåç=pçååí~ö=áå=füêéê=å_k bjj~áäw åäjêéç~âíáçå]åäjçåäáåékçé c~ñjeçíäáåé=ñωê=füêé séê~åëí~äíìåöëüáåïéáëéw pç QK=^mofi SKMM=e~ìéíÑêáÉÇÜçÑI=eÉäãëíÉÇíÉê píê~ É=PUI=h~éÉääÉW=cêΩÜÖçííÉëJ ÇáÉåëí=òìã=lëíÉêëçååí~Ö SKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåw=cêωüöçííéëçáéåëí=ãáí=~åj ëåüäáé ÉåÇÉã=cêΩÜëíΩÅâ=áã=eçJ ÜÉå=`Üçê=ÇÉê=häçëíÉêâáêÅÜÉ Flohmarkt Schützenplatz BS So./Mo. 04. bis 05. April Angebot am Montag 3 m: 10 5 / 5 m: SKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NMKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW jìëáâ=áã=lëíéêëçååí~öëöçííéëj ÇáÉåëí=Ó=łjáëë~=píK=gç~ååá=ÇÉ=aÉç îçå=gçëééü=e~óçåx=gìöéåçâ~åíçj êéái=iéáíìåö=déêçjméíéê=jωåçéå NNKMM=t~äÇÑçêìã=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåi=bäéêí~ääéé=qqw=łcêωüäáåöëéêj ï~åüéå I=bêäÉÄåáëÑΩÜêìåÖÉåI sçêíê ÖÉ=ΩÄÉê=_áÉåÉåI=tÉëéÉåI eìããéäå=ìåç=eçêåáëëéåi=fåñçëi qçãäçä~=eäáë=nt=rüêf NOKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW ła~ë=hêéìò=çéë=jéáëíéêë=fãéêj î~êç I=cΩÜêìåÖ NQKMM=h~áëÉêÇçã=h åáöëäìííéêw céëíöçííéëçáéåëí=òìê=táéçéêéê ÑÑJ åìåö=çéë=açãéëx=téáüìåö=çéê êéëí~ìêáéêíéå=lêöéä Osterjazz 4.April17Uhr NilsWogram (Posaune) MathiasClaus (Klavier) schimmel-auswahlcentrum.de Tel.0531/ NQKPM=_pLbåÉêÖáÉJ`~Ñ I=_çÜäJ ïéöw=iáîéjg~òò=ãáí=çéã=ääìé ãççå=íêáç NSKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=häÉáåÉë e~ìëi=r=ooi=j~öåáíçêï~ää=nuw łtéá í=çì=éáöéåíäáåüi=ïáé=äáéä=áåü ÇáÅÜ=Ü~Ä\ =å~åü=^åáí~=géê~ã=ìåç p~ã=jå_ê~íåéóx=~ä=p=g~üêéå NSKMM=_êìååÉåíÜÉ~íÉê=_~Ç=eÉäãJ ëíéçíw=łaáé=oωåââéüê=çéê=pü~çäáå Ó=hìåÖ=cì=pÜçï=ΩÄÉê=Ç~ë=iÉÄÉå ÇÉê=pÜ~çäáå=j ååüéx=h~êíéå=ìåj íéê=qéäk=mnumlptt=su=qo MAXXIMUM 3D c^ujelqifkb KAMPFDERTITANEN3D Mi.,20:30,23:00 Männerabend ab12j. DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 3D 14:00, 16:15, 18:30 ab6j. ALICE IM WUNDERLAND 3D 13:15(außer Mi.), 15:40, 18:00, 20:45, 23:15(außer So.+Mo.) ab 12 J. AVATAR3D 20:30(außerMi.) NEUSTARTS&HIGHLIGHTS EINEZAUBERHAFTENANNY2 13:15(außer Mi.), 15:30, 18:00 1. Wo. GESETZDERSTRASSE 20:15,23:00(außerSo.+Mo.) 1.Wo. DERKAUTIONS-COP 15:15, 17:30, 20:15, 22:45(außerSo.+Mo.) 1.Wo. REMEMBER ME 17:30, 20:00, 22:30(außerSo.+Mo.);Mo.a.14:45 ab12j. ab0j. ab16j. ab12j. ab6j. = ==MR=PN PV=MMJTRP NTKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW lêöéäîéëééê=òìã=lëíéêñéëíx=e~åëj aáéíéê=jéóéêjjççêíö~í=ëéáéäí=ìk~k ÇáÉ=RK=lêÖÉäëóãéÜçåáÉ=îçå `Ü~êäÉëJj~êá~=táÇçêX=iÉëìåÖÉå açãéñ~êêéê=`üêáëíá~å=hçüå=ebáåj íêáíí=ñêéáf NTKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåw=lëíéêâçåòéêíx=jìëáâ=ñωê ãéüêéêé=qêçãééíéå=ìåç=lêöéä ãáí=çéã=qêçãééíéåéåëéãääé düéçêöüé=eéêçé~åì=eeéäãëíéçíf ìåç=e~åëjaáéíéê=h~êê~ëi=lêöéä NTKMM=pÅÜáããÉä=^ìëï~ÜäÅÉåJ íêìãi=cêáéçêáåüjpééäéjpíê~ É=OMW łlëíéêà~òò =ãáí=káäë=tçöê~ã=l j~íüá~ë=`ä~ìë=ó=g~òò=déåéê~íáj çåëx=mçë~ìåé=ìåç=g~òòéá~åç NUKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łp~äî~íçê=oçj ë~ I=léÉê=îçå=^åí åáç=`~êäçë=dçj ãéë NUKMM=h~áëÉêÇçã=h åáöëäìííéêw lêöéäâçåòéêíx=mêçéëíéáâ~åíçê=j~j íüá~ë=téåöäéê jç RK=^mofi SKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NMKMM=oáÇÇ~ÖëÜ ìëéê=qéáåüéw łlëíéêj_áêçjt~íåü I=_ÉçÄ~ÅÜJ íìåöëé~êåçìêë=çéë=k^_rx=ñéëíé _ÉçÄ~ÅÜíìåÖëëí~íáçåÉå=ãáí=ëí~J íáîöéëíωíòíéå=pééâíáîéå=òìê=_éçäj ~ÅÜíìåÖ=ê~ëíÉåÇÉê=wìÖJ=ìåÇ=ÜáÉëáJ ÖÉê=_êìíî ÖÉä=EÄáë=NU=rÜêF NMKMM=lâÉêÇΩâÉê=áå=t~íÉåÄΩííÉäW bê ÑÑåìåÖ=ÇÉê=çÑÑáòáÉääÉå=t~ÅÜJ ë~áëçå=çéê=aéìíëåüéå=iéäéåëêéíj íìåöëöéëéääëåü~ñíx=^åëåüïáããéå ÇìêÅÜ=ÇÉå=jáííÉää~åÇâ~å~ä NMKPM=bî~åÖÉäáëÅÜÉ=háêÅÜÉ=áå t~ööìãw=hçåòéêí=çéê=déë~åöëj ìåç=méêåìëëáçåëöêìééé=łdêáíë~åj Ç~ =EkçêÇëé~åáÉåF NNKMM=açã=píK=_ä~ëááI=_ìêÖéä~íòW łlëíéêå=ó=ìåöä~ìääáåü>=sçã=båçé òìã=^åñ~åö I=c~ãáäáÉåÖçííÉëJ ÇáÉåëí=ãáí=i~åÇÉëÄáëÅÜçÑ=mêçÑK=aêK cêáéçêáåü=téäéê=ìåç=çéå=háåçéêji j ÇÅÜÉåJ=ìåÇ=gìåÖÉåâ~åíçêÉáÉå ëçïáé=çéå=hìêêéåçéå=çéê=açãj ëáåöëåüìäé NNKMM=píK=j~ÖåáâáêÅÜÉI=j~ÖåáJ âáêåüéä~íòw=lëíéêjc~ãáäáéåâáêåüé ÇÉê=dÉåÉê~íáçåÉå=ãáí=lëíÉêÉáÉêJ ëìåüé NNKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåw=ł^ääé=håçëééå=ëéêáåöéå=~ìñ I c~ãáäáéåöçííéëçáéåëí=ãáí=lëíéêéáj ëìåüé=áå=çéê=háêåüé NNKMM=däáÉëã~êçÇÉê=qÜìêãI=_ÉêJ äáåéê=píê~ É=NMRW=g~òòÑêΩÜëÅÜçéJ ééå=ãáí=aáñáéjcáêé NRKMM=h~éÉääÉ=~ìÑ=ÇÉã=e~ìéíJ BLIND SIDE 17:15, 20:00 AbDonnerstag,1.April 7.April2010 SHUTTERISLAND 19:45(außerMo.),22:45(außerSo.+Mo.) GREENZONE 21:00;Do. Sa.a.23:15 ZAHNFEE AUF BEWÄHRUNG 15:45 ab6j. ab16j. ab16j. ab0j. MÄNNER, DIE AUF ZIEGEN STARREN 19:00 ab12j. WEITERHIN IM PROGRAMM: Die Friseuse, Teufelskicker, Unsere Ozeane, Percy Jackson,Fall39,Rockit,HierkommtLola SONDERVORSTELLUNGEN ELOISE Mo.,20:00 QueerCinema ARTMAXX IrrtümerundÄnderungenvorbehalten! ab12j. NEWYORK,ILOVEYOU18:00 ab 12 J. CINEMAXXBRAUNSCHWEIGLangeStraße60 Kartenreservierung:(01805) CINEMAXXoder(01805) (Do. Sa.9 22Uhr;So. Mi.10 21Uhr;0,14 /Min.zzgl.0,50 AufschlagproKarte)oderkostenfreiunter: ÑêáÉÇÜçÑI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~ É=PUW łtçêí=ìåç=jìëáâ=~ã=lëíéêãçåj í~ö I=a~åìí~=aìäëâ~I=pçéê~åI=ìåÇ oωçáöéê=táäüéäãi=lêöéäi=ãìëáòáéj êéå=òïéá=âäéáåé=öéáëíäáåüé=hçåòéêj íé=îçå=eéáåêáåü=påüωíò=ìåç=éáåé _~ÅÜJ^êáÉX=^åÇ~ÅÜí=mêçéëí=qÜçJ ã~ë=eçñéê=ebáåíêáíí=ñêéáf NRKMM=fåëíáíìí=ÑΩê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖáJ ëåüé=oéöáçå~äöéëåüáåüíéi=c~ääéêëj äéäéêjqçêjt~ää=opw=łsçå=üáéê=ìåç ÜÉìíÉ=ÖÉÜí=ÉáåÉ=åÉìÉ=béçÅÜÉ=ÇÉê téäíöéëåüáåüíé=~ìë=ó=dçéíüé=áå _ê~ìåëåüïéáö=ìåç=bìêçé~ I=sçêJ íê~ö=mêçñk=aêk=ükåk=déêç=_áéöéä Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NSKMM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=e~ìë=fffI eáåíéê=çéê=j~öåáâáêåüé=s~w=ł^å ÇÉê=^êÅÜÉ=ìã=^ÅÜí =îçå=räêáåü eìä NTKMM=häçëíÉêâáêÅÜÉ=oáÇÇ~ÖëÜ~ìJ ëéåw= ëíéêäáåüéë=lêöéäâçåòéêíx e~åëjaáéíéê=h~êê~ë=ëéáéäí=téêâé îçå=a~èìáåi=iéããéåë=ìåç=táççê NTKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łqçJ ÇÉëÑ~ääÉ I=qÜêáääÉê=îçå=fê~=iÉîáå NVKPM=pí~~íëíÜÉ~íÉêI=dêç Éë e~ìëi=^ã=qüé~íéêw=łaáé=aêéáöêçj ëåüéåçééê =îçå=_êéåüíltéáää aá SK=^mofi NMKPM=o~~ÄÉÜ~ìëI=iÉçåÜ~êÇëíê~J É=OV~W=ł^ä~áå=ÇÉ=_çííçåW=^åÖëí ÉêòÉìÖÉåÇÉ=iÉÖÉåÇÉå=ΩÄÉê=Ç~ë påüéáíéêå=ìåç=çéå=åéìéå=bêñçäö I müáäçëçéüáëåüé=aéä~ííéi=jççéê~j íáçå=^êáäéêí=j~êçüå=ebáåíêáíí=ñêéáf NQKPM=qêÉÑÑéìåâí=pí~~íëíÜÉ~íÉêI _ΩÜåÉåÉáåÖ~åÖ=dêç Éë=e~ìëI=^ã qüé~íéêw=_éëáåüíáöìåö=çéë=pí~~íëj íüé~íéêëx=séê~åëí~äíéê=hìäíìêj íé~ãi=^åãéäçìåö=éêñçêçéêäáåüi qéäk=rt=rt=uu PLASMA-SPENDER dringend gesucht. 2 Spenden pro Woche möglich. Gültiger Personalausw eis erforderlich. RufenSieunsan:0531/ CSL Plasma GmbH Burgpassage 7, Braunschweig DerspendendenPersonkanneine Aufwandsentschädigung gewährt werden, die sich an dem unmittelbaren Aufwand je nach Spendenart orientieren soll (TFG 10 S.2) NRKMM=gìÖÉåÇòÉåíêìã=däáÉëã~J êççéi=^å=çéê=_ìöéåü~öéåâáêåüé OW=hçåòÉêí=ÇÉê=dÉë~åÖëJ=ìåÇ=mÉêJ ÅìëëáçåëÖêìééÉ=łdêáíë~åÇ~ EkçêÇëé~åáÉåF NTKMM=eÉêòçÖJ^ìÖìëíJ_áÄäáçíÜÉâ tçäñéåäωííéäi=wéìöü~ìëi=iéëëáåöj éä~íòw=cωüêìåö=çìêåü=ç~ë=wéìöj Ü~ìëX=bêä ìíéêìåöéå=òì=^ìñä~ì ìåç=_éåìíòìåö=çéê=h~í~äçöé=ìåç òìê=póëíéã~íáâ=çéê=cêéáü~åçäáj ÄäáçíÜÉâ=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF Staatliche geprüfte/r Maschinen- oder Elektrotechniker/in Industrial Engineering Vollzeit/Teilzeit Schichtbegleitend Beginn: 12. April 2010 Tel. 0531/ NTKPM=e êë~~ä=jp=pkn=çéê=qri jéåçéäëëçüåëíê~ É=PW=łtÉääÉå ìåç=qìêäìäéåò=áã=éêçå~üéå=pçåj åéåïáåç I=aêK=v~ëìÜáíç=k~êáí~=áã müóëáâ~äáëåüéå=hçääçèìáìã NVKPM=oÉëí~ìê~åí=p~ãçëI=sçäâJ ã~êççéi=fã=oéãéåñéäç=nw=łnìç î~çáë=ecêéáïáääáöéf=céìéêïéüêéå I ÑÑÉåíäáÅÜÉ=fåÑçêã~íáçåëîÉê~åJ ëí~äíìåö=ãáí=hä~ìëjméíéê=_~åüj ã~åå=áã=o~üãéå=çéë=łoçíéå pí~ããíáëåüéë =ÇÉë=pmaJlêíëîÉêJ Éáåë OMKMM=h~ìÑÄ~êI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~J É=NPRW=hçåòÉêí=oçã~å=têÉÇÉå łtáääçï=qêéé I=áã=qêáç=ãáí=má~åç ìåç=méêåìëëáçå OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łqçJ ÇÉëÑ~ääÉ I=qÜêáääÉê=îçå=fê~=iÉîáå Modernste Produkte! Gute Gründe, sich für uns zu entscheiden. Aussigstr. 11 D Braunschweig Tel.: Fenster Türen Rollladen Wintergärten OMKMM=eÉêòçÖJ^ìÖìëíJ_áÄäáçíÜÉâ tçäñéåäωííéäi=iéëëáåöéä~íò=nw ^ÄÉåÇÑΩÜêìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=_áÄäáçJ íüéå~=^ìöìëí~=ìåç=çáé=pçåçéêj ~ìëëíéääìåöéå=łaáé=oéñçêãìåáîéêj ëáí í=eéäãëíéçí=nrtsjnunm =ìåç ł^ìöéåäìëík=råáâ~íé=_ωåüéê já TK=^mofi TKMM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=cäçÜã~êâí NRKPM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=wáêâìë `Ü~êäÉë=håáÉX=c~ãáäáÉåîçêëíÉääìåÖ NRKPM=tçÜåé~êâ=~ã=t~ääI=bÅÜJ íéêåëíê~ É=QUW=łråëÉêÉ=k~ÅÜÄ~êå áå=p~åüëéåj^åü~äíw=nìéçäáåäìêöi e~ääéêëí~çíi=téêåáöéêççéi=j~öj ÇÉÄìêÖK=báå=sÉêÖäÉáÅÜ=Ó=îçê=ÇÉê téåçé=eaaofi=òìê=téåçé ENVVULNVVMF=ìåÇ=OM=g~ÜêÉ=Ç~J å~åü I=aá~îçêíê~Ö=aáÉíã~ê=p~ãÉä NSKMM=pí~Çíé~êâêÉëí~ìê~åíI=g~ëJ ééê~ääéé=qow=iéëìåö=ł_éöéöåìåö ~ã=pí~êåäéêöéê=pééi=påü~äçã _ÉåJ`Üçêáå=íêáÑÑí=bêåëí=táÉÅÜÉêí I séê~åëí~äíìåö=çéë=bêåëíjtáéj ÅÜÉêíJcêÉìåÇÉëâêÉáëÉë=Ebáåíêáíí ÑêÉáI=d ëíé=ïáääâçããéåf NVKMM=mÑ~êêÜÉáã=píK=`óêá~âìëI=açJ å~ìëíê~ É=NOW=łsçå=e~áÑ~=å~ÅÜ bä~í=ó=i~åç=çéê=oéäáöáçåéå=ìåç déöéåë íòé I=fëê~ÉäJ=oÉáëÉÄÉêáÅÜí îçå=e~ê~äç=jéåöéë NVKMM=pí~ÇíÄáÄäáçíÜÉâI=pÅÜäçëëJ éä~íò=ow=^ìëëíéääìåöëéê ÑÑåìåÖ łoáå~êç~=eìåü=ó=_áäçéê=éáåéê aáåüíéêáå X=oáÅ~êÇ~=eìÅÜ=áã=mçêJ íê íi=öéòéáåüåéí=îçå=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=påüωäéêáååéå=ìåç påüωäéêåx=òì=ëéüéå=äáë=pmk=^éêáä NVKPM=h~ìÑÄ~êI=eÉäãëíÉÇíÉê=píê~J É=NPRW=łtÉåå=Ç~ë=iÉÄÉå=ÉáåÉ m~êíó=áëíi=ëìåüí=ãáåü=áå=çéê=hωj ÅÜÉ I=^ìíçêÉåäÉëìåÖ=jáÅÜ~Éä d ÜêÉ=Ebáåíêáíí=ÑêÉáF NVKPM=`ÜêáëíìëâáêÅÜÉ=tÉÇÇÉäW łnìç=î~çáë=ó=ïçüáå=öéüëí=çìi `ÜêáëíìëâáêÅÜÉI=ãáí=aÉáåÉå=îáÉäÉå déä ìçéå\ I= ÑÑÉåíäáÅÜÉë=bñéÉêJ íéåñçêìã NVKPM=pÅÜΩíòÉåéä~íòW=wáêâìë `Ü~êäÉë=håáÉ OMKMM=hçã ÇáÉ=~ã=^äíëí~ÇíJ ã~êâíi=d êçéäáåöéêëíê~ É=TW=łqçJ ÇÉëÑ~ääÉ I=qÜêáääÉê=îçå=fê~=iÉîáå OMKMM=_ΩêÖÉêÄ~ÇÉé~êâI=k ãéëj ëíê~ É=NW=łoçã~åíáÅJkáÖÜí=~ã mççä X=qÉäK=QU=NRJPMM OMKNR=_ìÅÜÜ~åÇäìåÖ=dê~ÑÑI=p~Åâ NRW=^äáÇ~=dìåÇä~ÅÜ=ëéêáÅÜí=ΩÄÉê áüê=åéìéë=_ìåü=łjáíéáå~åçéê=ççéê Ö~ê=åáÅÜí obdbijû fdb=qbojfkb q ÖäáÅÜ=NMJNSKPM=rÜêW=nì~ÇêáÖ~J _ÉëìÅÜÉêéä~ííÑçêã=ÖÉ ÑÑåÉíI=^ìÑJ Ö~åÖ=êÉÅÜíë=îçã=mçêíáâìëI=báåä~ëë Äáë=NS=rÜê q ÖäáÅÜ=~Ä=NM=rÜêW=_ççíëîÉêäÉáÜ ~ã=héååéçóéä~íò=öé ÑÑåÉíX ïïïkçâéêíçìêkçéi=qéäk=otm=ot=oq jçåí~ö=äáë=açååéêëí~ö=àéïéáäë NUKPMJON=rÜêW=^ÄÉåÇäáÅÜÉ=i~åÇJ é~êíáé=ãáí=çéã=h~åì=~ìñ=çéê=lâéê ~Ä=oçíÜÉãΩÜäÉX=oÉëÉêîáÉêìåÖ=ÉêJ ÑçêÇÉêäáÅÜI=qÉäK=R=OV=ORX=çÇÉê ïïïklâéêñ~üêíéåkçé jçåí~ö=äáë=cêéáí~ö=nn=ìåç NR=rÜêW=cΩÜêìåÖÉå=áã=açã=píK _ä~ëáái=_ìêöéä~íòi=çìêåü=jáíöäáéj ÇÉê=ÇÉê=açãÑΩÜêÉêÖáäÇÉ aáéåëí~ö=nr=rüêw=jáåéê~äáéåjh~j ÄáåÉíí=ÇÉê=qrI=`~ãéìë=kçêÇI _áéåêççéê=téö=vr=öé ÑÑåÉí=EÄáë NU=rÜêF jáííïçåü=nq=rüêw=sçêñωüêìåö îçå=cáäãéå=~ìë=çéã=~äíéå=_ê~ìåj ëåüïéáö=áã=^äíëí~çíê~íü~ìëi=^äíj ëí~çíã~êâí=eäáë=nt=rüêf jáííïçåü=nu=rüêw=cωüêìåö=áå ÇÉê=^ìëëíÉääìåÖ=łÉéçÅÜ~ä=Ó=jÉáëJ íéêïéêâé=çéë=eéêòçöj^åíçåjräj êáåüjjìëéìãë=îçå=çéê=^åíáâé=äáë òìê=déöéåï~êí =áå=çéê=_ìêö a~åâï~êçéêççéi=_ìêöéä~íò açååéêëí~ö=nukmm=rüêw=cωüêìåö áå=çéå=^ìëëíéääìåöéå=çéë=hìåëíj îéêéáåëi=iéëëáåöéä~íò=no=ó=gçåüéå påüãáíü=ł`éêí~áå=^êê~åöéãéåíë áã=e~ìë=p~äîé=eçëééë=ìåç=`üêáëj íçéü=aéííãéáéê=łt~áåáåû=~êçìåç íç=çáé =áå=çéê=oéãáëé=eäáë=sk=j~áf açååéêëí~ö=nujom=rüêw=jáí=çéã qé~ã=q~åçéã=~ìñ=céáéê~äéåçj íçìê=çìêåü=çáé=ëåü åëíéå=båâéå _ê~ìåëåüïéáöëx=oéëéêîáéêìåö=éêj ÑçêÇÉêäáÅÜI=qÉäK=R=OV=OR=çÇÉê=ìåíÉê ïïïkqé~ãq~åçéãkçé açååéêëí~ö=äáë=pçååí~öw=pí~çíj êìåçñ~üêí=ãáí=çéã=läçíáãéêäìë ~Ä=qçìêáëíáåÑçI=_ìêÖéä~íòX=ÇçåJ åéêëí~öëlñêéáí~öë=nrkpm=rüêi ë~ãëí~öë=nq=rüê=ìåç=ëçååí~öë NMKPM=rÜêX=~å=àÉÇÉã=ÉêëíÉå=açåJ åéêëí~ö=áã=jçå~í=ëééòáéääé=c~üêj íéå=ñωê=jéåëåüéå=ãáí=jçäáäáí íëj ÉáåëÅÜê åâìåöéå=áå=wìë~ããéåj ~êäéáí=ãáí=çéã=j~äíéëéê=eáäñëj ÇáÉåëíX=ÑΩê=~ääÉ=c~ÜêíÉå=oÉëÉêîáÉJ êìåö=éêñçêçéêäáåüi=qéäk=qtmjom=qm Jeden Sonnabend Uhr Erste-Hilfe-Kurs für Führerschein im Marienstift Helmstedter Str. 35 Jetzt Anmeldung bis Donnerstag Uhr und cêéáí~ö=nukpm=rüêw=iáåüíj=ìåç hä~åöáåëí~ää~íáçå=~ìñ=çéã=hçüäj ã~êâí cêéáí~ö=om=rüêw=d~åö=ãáí=k~åüíj ï ÅÜíÉê=eìÖç=ÇìêÅÜ=Ç~ë=j~ÖåáJ îáéêíéäi=qêéññéìåâí=pí ÇíáëÅÜÉë jìëéìã=~ã=i ïéåï~ää pçåå~äéåç=no=rüêw=om=jáåìíéå lêöéäãìëáâ=áã=açã=pík=_ä~ëáái _ìêöéä~íò pçåå~äéåç=nq=rüêw=cωüêìåö ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ëí~ÇíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉ ^ìëëíéääìåö=áã=^äíëí~çíê~íü~ìë ~ã=^äíëí~çíã~êâí=eâçëíéåäçëf pçåå~äéåç=nqkpm=rüêw=eáëíçêáj ëåüéê=pí~çíêìåçö~åöi=qêéññéìåâí qçìêáëíjfåñçi=sçê=çéê=_ìêö=ni=fåñç qéäéñçå=q=tm=om=qm pçåå~äéåç=nsjnu=rüêw=c~üêê~çj íçìê=ã~ä=ö~åò=~åçéêë=ãáí=çéã q~åçéã=çìêåü=_ê~ìåëåüïéáöx oéëéêîáéêìåö=éêñçêçéêäáåü=ìåíéê ïïïkqé~ãq~åçéãkçé=ççéê=qéäéj Ñçå=R=OV=OR pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=nr=rüêw=cωüêìåö=áå=çéê=^ìëj ëíéääìåö=łééçåü~ä=ó=jéáëíéêïéêâé ÇÉë=eÉêòçÖJ^åíçåJräêáÅÜJjìëÉJ ìãë=îçå=çéê=^åíáâé=äáë=òìê=déj ÖÉåï~êí =áå=çéê=_ìêö=a~åâï~êçéj êççéi=_ìêöéä~íò pçåå~äéåç=ìåç=pçååí~ö=àéj ïéáäë=nr=rüêw=háêåüé=ìåç=qìêã ÇÉê=píK=^åÇêÉ~ëâáêÅÜÉ=~ã=tçääJ ã~êâí=ëçïáé=bãéçêéåå~ñ =Äáë NT=rÜê=ÖÉ ÑÑåÉíI=báåä~ëë=Äáë NSKPM=rÜê=ã ÖäáÅÜ=EaÉê=qìêã=áëí _ê~ìåëåüïéáö= EçFK= báåáöé= ÇÉê ÇÉÑíáÖÉå= łqçääçêéáëíéå= déëåüáåüj íéå = ÇÉë= Öêç Éå= Ñê~åò ëáëåüéå oçã~ååáéêë= eçåçê = ÇÉ= _~äò~å äáéëí= ^åçêé~ë= e~êíã~åå= ~ã= cêéáj í~ö=evk=^éêáäf=~ä=nvkpm=rüê=áå=çéê c~äêáâ= ÇÉë= séêéáåë= ł^åíáoçëí _ê~ìåëåüïéáöi= hê~ãéêëíêk= V= ^K a~òì=éêâäáåöéå=ñêéåüé=iáéçéê=îçå `~êä= jáåü~éä= _Éääã~åå= ìåç cê~ååçáë= sáääçåi= ãáí= ÇÉê= dáí~êêé îçêöéíê~öéå=îçå=e~åë=tk=céåüíéäk aéê= báåíêáíí= âçëíéí= áã= sçêîéêj â~ìñ=ñωåñ=bìêçi=~å=çéê=^äéåçâ~ëj ëé=ëáéäéå=bìêçk=h~êíéå=â ååéå=áã sçêîéêâ~ìñ=äéá=^åíáoçëí=éêïçêj ÄÉå= ïéêçéåk= fåñçêã~íáçåéå= ìåç oéëéêîáéêìåö= ìåíéê= ÇÉê= qéäéñçåj åìããéê= QTM=QU=SO= áã= c~åüäéj ~ìåü=~ã=lëíéêãçåí~ö=öé ÑÑåÉíF pçååí~ö=nmkpm=rüêw=eáëíçêáëåüéê pí~çíêìåçö~åö=çéìíëåüléåöäáëåüi qêéññéìåâí=qçìêáëíjfåñçi=sçê=çéê _ìêö=ni=fåñç=qéäéñçå=q=tm=om=qm pçååí~ö=nqkpm=rüêw=cωüêìåö=áå ÇÉå=^ìëëíÉääìåÖÉå=ÇÉë=hìåëíîÉêJ ÉáåëI=iÉëëáåÖéä~íò=NO=Ó=gçÅÜÉå påüãáíü=ł`éêí~áå=^êê~åöéãéåíë áã=e~ìë=p~äîé=eçëééë=ìåç=`üêáëj íçéü=aéííãéáéê=łt~áåáåû=~êçìåç íç=çáé =áå=çéê=oéãáëé=eäáë=vk=j~áf pçååí~ö=ns=rüêw=cωüêìåö=áå=çéê ^ìëëíéääìåö=łoüéíçêáâ=çéê=_áäçéê Ó=ΩÄÉê=Ç~ë=àçìêå~äáëíáëÅÜÉ=cçíç áã=jìëéìã=ñωê=müçíçöê~éüáéi eéäãëíéçíéê=píê~ É=N=EÄáë=ORKQKF hropb déç ÅÜíåáëíê~áåáåÖ=kÉìÉ=dêìéJ éé=~ä=skqk=çáéåëí~öë=nmjnn=rüê=áå ÇÉê=_ÉÖÉÖåìåÖëëí ííé=få=çéå=oçj ëéå ÅâÉêå=NNX=qÉäK=ORS=TM=RM i~ìñéå=ñωê=báåëíéáöéê=~ä=ukqki NM=rÜê=çÇÉê=NU=rÜê=ÄÉá=ÇÉê= d E_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=_~ìÖÉåçëëÉåJ ëåü~ñífi=`éääéê=píê~ É=SSX=^åãÉäJ ÇìåÖ=qÉäK=SNU=PS=PT ^íéäáéêjtçåüéåéåçé=îçã VKJNNKQK=áå=ÇÉê=sçäâëÜçÅÜëÅÜìäÉI ^äíé=t~~öé=nrx=qéäk=oq=nojm ná=dçåö=~ã=sçêãáíí~ö=kéìé dêìééé=~ä=nokqk=ãçåí~öë=îçå UKQRJNMKNR=rÜê=áå=ÇÉê=_ÉÖÉÖJ åìåöëëí ííé=få=çéå=oçëéå ÅâÉêå NNX=qÉäK=ORS=TM=RM péáéäâêéáë=ñωê=háåçéê=~ä=o=½ g~üêéå=çáéåëí~öë=~ä=npkqk=àéïéáäë îçå=vjnnkpm=rüê=~äë=sçêäéêéáíìåö ~ìñ=çéå=háåçéêö~êíéå=áã=e~ìë=çéê c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É=QUI=^åãÉäJ ÇìåÖ=qÉäK=OQ=NOJM máä~íéëjmêçäéëíìåçé=~ã=npkqki NR=rÜêI=áã=dêìééÉåê~ìã=_áÉåêçJ ÇÉê=tÉÖ=SRX=qÉäK=RNS=UT=RT táêäéäë ìäéåöóãå~ëíáâ=~ä NPKQK=áã=dóãå~ëíáâê~ìã=ÇÉê `ÜêáëíçéÜçêìëëÅÜìäÉX=å ÜÉêÉ=fåÑç áå=çéê=déëåü ÑíëëíÉääÉ=ÇÉë=mçäáòÉáJ ëéçêíîéêéáåëi=qéäk=opp=vs=vp båöäáëåüâéååíåáëëé=~ìññêáëåüéå Ó=káîÉ~ì=^O=ÇÉë=bìêçé áëåüéå oéñéêéåòê~üãéåë=~ä=nskqk=äéá=çéê sçäâëüçåüëåüìäéx=qéäk=oq=nojm bêåéìéêä~êé=båéêöáéèìéääéå péãáå~ê=ñωê=nnjnpjg ÜêáÖÉ=~ã OQKQK=îçå=NMJNR=rÜê=áã=båÉêÖáÉJ ä~äçê=çéë=rãïéäíòéåíêìãë=açj ïéëééx=å ÜÉêÉ=fåÑç=ìåÇ=^åãÉäJ ÇìåÖ=qÉäK=MRP=QNLUSS=MS=SM=çÇÉê ïïïkàìåáçêìåáîéêëáí~éíkçé páíòöóãå~ëíáâ=ãçåí~öë=ççéê ãáííïçåüë=îçêãáíí~öë=áå=çéê=_éj ÖÉÖåìåÖëëí ííé=få=çéå=oçëéåj ÅâÉêå=NNX=qÉäK=ORS=TM=RM m Ç~ÖçÖáëÅÜÉ=nì~äáÑáòáÉêìåÖ ÑΩê=ÇáÉ=háåÇÉêí~ÖÉëéÑäÉÖÉ=kÉìÉ hìêëé=~ä=båçé=^éêáä=áã=e~ìë=çéê c~ãáäáéi=h~áëéêëíê~ É=QUX=fåÑç ìåç=^åãéäçìåö=qéäk=oq=nojrno céäëâäéííéêå=îçã=nnkjnpk=gìåá=áã fíü=äéá=i~ìéåëíéáå=ãáí=çéã=gìj ÖÉåÇïÉêâ=ÇÉê=^tlX=fåÑç=ìåÇ=^åJ ãéäçìåö=qéäk=opr=nn=qr=ççéê bjj~áäw=äàïäë]öãñkåéíx=fåíéêj åéíw=ïïïkàïjåáéçéêë~åüëéåkçé åáå _~äò~å=ìåöéëåüãáåâí ìåç=üéêòéêñêáëåüéåç łqçääçêéáëíé=déëåüáåüíéå =ìåç=ñêéåüé=iáéçéê êéáåü= hìäíìêi= ^ÄíÉáäìåÖ= iáíéê~íìê ìåç=jìëáâk _~äò~å=ëåüêáéä=çáé=łqçääçêéáëíéå déëåüáåüíéå I= ìã= ëáåü= åéäéå= ëéáj åéå=öêç Éå=oçã~åÉå=òì=ÉêÜçäÉåK få=çáéëéã=ñê ÜäáÅÜÉå=_ìÅÜ=ÇÉê=dÉJ ëåüáåüíéå= ~ì Éê= o~åç= ìåç= _~åç îéêéáåí= ëáåü= Éáåã~ä= ãéüê= ÇáÉ= ìåj ÉêëÅÜ éñäáåüé= mü~åí~ëáé= ìåç= bêj ÑáåÇìåÖëÖ~ÄÉ= ÇÉë= påüêáñíëíéääéêë ãáí= Éêò ÜäÉêáëÅÜÉê= jéáëíéêëåü~ñík hê~ñíîçääé= rêëéêωåöäáåüâéáí= ìåç ìåöéä åçáöíéë= séêöåωöéå= ïéêj ÇÉå=áå=ëÉáåÉå=ìåÖÉëÅÜãáåâí=ÜÉêòJ Ü~ÑíÉå= pé Éå= ÉêÑêáëÅÜÉåÇ= ÇÉìíJ äáåük= _ÉëçåÇÉêë= ^ÇÉä= ìåç= häéêìë ÉêëÅÜÉáåÉå= ÜáÉê= áå= ÉáåÉã= ΩÄÉêê~J ëåüéåç=~åçéêéåi=ãáíìåíéê=öêéääéå iáåüík

5 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm efbo=fpq=t^p=ilp R `~êãéå=kéäéä=áå=çéê=stje~ääé h~êíéåîçêîéêâ~ìñ=ñωê=öêç É=wacJp~ãëí~Ö~ÄÉåÇJpÜçï=~ã=ORK=pÉéíÉãÄÉê=Ü~í=ÄÉÖçååÉå _ê~ìåëåüïéáö=eàfk=wìã=éêëj íéå=j~ä=âçããí=çáé=wacj püçï=łtáääâçããéå=äéá `~êãéå=kéäéä =å~åü=_ê~ìåj ëåüïéáök ^ã= pçåå~äéåç= EORK= pééíéãäéêf éê ëéåíáéêí= jççéê~íçêáå= `~êãéå kéäéä= äáîé= ~ìë= ÇÉê= sçäâëï~öéåj Ü~ääÉ= å~íáçå~äé= ìåç= áåíéêå~íáçå~j äé= qçéjpí~êëi= îáéä= jìëáâ= ìåç ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉåK råç= ÇáÉ= _ê~ìåëåüïéáöjpéåj ÇìåÖ= îçå= łtáääâçããéå= ÄÉá= `~êj ãéå=kéäéä =áëí=éíï~ë=_éëçåçéêéëw aáé=püçï=áëí=éáåé=_éåéñáòö~ä~=òìj ÖìåëíÉå= ÇÉê= aéìíëåüéå= hêéäëüáäj ÑÉK aéê= sçêîéêâ~ìñ= Ü~í= ÄÉêÉáíë= ÄÉJ ÖçååÉåK= h~êíéå= ~Ä= POIRM=bìêç ëáåç=~ä=ëçñçêí=éêü äíäáåü=ìåíéê=çéê `~êãéå=kéäéäk= cçíçw=bëëéê qáåâéíüçíäáåé= MNUMRLPP=NN=NN ENQ=`Éåí=~ìë=ÇÉã=ÇÉìíëÅÜÉå=cÉëíJ åéíòi= jçäáäñìåâ= â~åå= ~ÄïÉáJ ÅÜÉåFI= áã= fåíéêåéí= ìåíéê= ïïïkíáj ÅâÉíçåäáåÉKÅçã= ìåç= ~å= ~ääéå= ÄÉJ â~ååíéå=sçêîéêâ~ìñëëíéääéåk báåä~ëë= áå= ÇáÉ= sçäâëï~öéåü~ääé áëí= ~Ä= NV= rüêk= aáé= iáîéj ÄÉêíê~J ÖìåÖ= ÇÉê= Öêç Éå= råíéêü~äíìåöëj ëüçï= áã= wac= ÄÉÖáååí= ìã OMKNR=rÜêK Seniorenzentrum Am Herrenhaus Sickte Dauer- & Kurzzeitpflege Sickte Am Kamp 13 Tel: / Frau Vokuhl berät Sie gern. Mo Fr 9 12 h h Mi 9 12 h h Sa & So nach Vereinbarung Veranstaltungen Am um 15 Uhr Ostersonntags-Café mit Klaviermusik Am um 16 Uhr Ev. Gottesdienst Am um 16 Uhr Kath. Gottesdienst Am um 15 Uhr Café Kultur Gäste sind herzlich willkommen! Schöne Einzel- und Doppelzimmer frei! PYRO FESTIVAL STERNENZAUBER Musiksynchroner Feuerwerkswettbewerb Drei Großfeuerwerke Braunschweig - Richmond Park Kinder bis 12 Jahren haben im Stehplatzbereich freien Eintritt. Ticket Hotline neu ab dem 19. April weil mir die kompetente Betreuung meiner Patienten wirklich wichtig ist! Zahnärztin Rabea Knabe Steinbrecherstraße Braunschweig Tel Parodontologie Endodontie Implantologie Ästhetik Prophylaxe dêç É=eáäÑÉ=ÑΩê=ÇáÉ=häÉáåÉå déëìåçé=háåçéêi=ñê ÜäáÅÜÉ=háåÇÉêW=fÜêÉ=^Jéäìë=^éçíÜÉâÉ=áëí=Ç~> ^JmirpJ^mlqebhb ^åòéáöé a~ë=ñêéìåçäáåüé=qé~ã=çéê=^jéäìë=^éçíüéâéå=áå=_ê~ìåëåüïéáök= cçíçw=çü aáé= wìâìåñí= ëáéüí= ÖÉëìåÇ= ~ìë= ÑΩê füêé=àωåöëíéå=c~ãáäáéåãáíöäáéçéêw cêéìéå=páé=ëáåü=~ìñ=çáé=^jéäìë=^âj íáçå= łdéëìåçé= háåçéê K= sçã= NK Äáë= òìã= PMK= ^éêáä= Éêï~êíÉå= páé íçääé= qáééëi= áåíéêéëë~åíé= ìåç= ~âj íìéääé= sçêíê ÖÉ= Ó= ìåç= åáåüí= òìj äéíòí= ÜçÅÜïÉêíáÖÉ= eéäñéê= ~ìë= ÇÉê k~íìêi= ÉåÉêÖáÉêÉáÅÜÉ= sáí~äëíçññé ìåç= jìäíáîáí~ãáåéê é~ê~íé= ÑΩê êìåçìã=öäωåâäáåüé=háåçéêk déëìåçé= bêå ÜêìåÖI= ~ìëêéáj ÅÜÉåÇ=_ÉïÉÖìåÖ=~å=ÑêáëÅÜÉê=iìÑíI îáéä= påüä~ñ= ëáåç= ïáåüíáöi= Ç~ãáí háåçéê=ãìåíéê=ìåç=łáããìåëí~êâ áå=áüêéå=háí~j=ççéê=påüìäí~ö=ëí~êj íéå= â ååéåk= häéáåé= fåñéâíé= ëáåç ÇÉååçÅÜ=ã ÖäáÅÜK h ååéå= ìåç= ÇΩêÑÉå= páé= ÇáÉëÉ ëéääëí= ÄÉÜ~åÇÉäå\= lñí= ä~ìíéí= ÇáÉ ^åíïçêí=łg~> K=aáÉ=jáí~êÄÉáíÉê=fÜJ êéê= _ê~ìåëåüïéáöéê= ^Jéäìë= ^éçj íüéâé= ÜÉäÑÉå= ÖÉêåÉ= Ç~ÄÉáI= ÇáÉ êáåüíáöéå= jéçáâ~ãéåíé= ~ìëòìj ï ÜäÉåI= ÇáÉ= ëåüçåéåç= ìåç= ïáêâj ë~ã=üéäñéåk=d~åò=ïáåüíáöw=páé=éêj Ñ~ÜêÉå= ~ìåüi= ~Ä= ï~åå= péääëíãéj Çáâ~íáçå= ~å= áüêé= dêéåòéå= ëí íi ìåç=ï~åå=páé=äéëëéê=çéå=háåçéêj ~êòí= füêéë= séêíê~ìéåë= âçåëìäíáéj êéå= ëçääíéåk= rã= êìåçìã= Ñáí= áå= ~äj äéå=qüéãéåäéêéáåüéå=òì=ëéáåi=ü~í füê= ^Jéäìë= qé~ã= ëáåü= áå= p~åüéå łeçã çé~íüáé= ÑΩê= háåçéê = ~ìñ ÇÉå= ~âíìéääéå= pí~åç= ÄêáåÖÉå= ä~ëj ëéå=ìåç=éêâä êí=füåéå=~ìåü=öéêåéi ïáé= ìåâçãéäáòáéêí= Éë= ëéáå= â~ååi q~ö=ñωê=q~ö=éáå=~äïéåüëäìåöëêéáj ÅÜÉëI= ÖÉëìåÇÉë= ìåç= îéêäçåâéåçéë m~ìëéåäêçí=äéêéáíòìëíéääéåk k~íωêäáåüéi= ïáêâìåöëîçääé= eéäj ÑÉê= ÄÉá= ^ÄÖÉëÅÜä~ÖÉåÜÉáí= ìåç= fåj ÑÉâíÉå= ÑáåÇÉå= páé= áå= füêéê= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=^jéäìë=^éçíüéâék=a~òì ÖÉÜ êéå= ÄÉï ÜêíÉI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉ pí êâìåöëãáííéä= ìåç= ÄÉäÉÄÉåÇÉ jìäíáîáí~ãáåéê é~ê~íék=lêíüçãçj äéâìä~êé=háåçéêéê é~ê~íé=äêáåöéå ïáåüíáöé= jáâêçå ÜêëíçÑÑÉ= Ö~åò ÖÉòáÉäí= ~å= ÇáÉ= häéáåéåi= Ç~ë= ÜÉá íw ~å=çáé=êáåüíáöé=píéääé=áã=àìöéåçäáj ÅÜÉå= h êééê= ÑΩê= t~åüëíìã= ìåç déëìåçüéáík= iéåâéêé= qééë= ìåç eìëíéåäçääáë= ÉêÖ åòéå= Ç~ë= êéáåüj Ü~äíáÖÉ= pçêíáãéåík= råç= áã= c~ääé ÉáåÉê= âäéáåéêéå= séêäéíòìåö= ççéê e~ìí~äëåüωêñìåö=ü äí=füê=^éçíüéj âéåíé~ã= âáåçöéêéåüíéi= Ü~ìíJ ÑêÉìåÇäáÅÜÉ= mñä~ëíéê= ìåç= ÉåíòΩåJ ÇìåÖëÜÉããÉåÇÉI= ëçïáé= ÜÉáJ äìåöëñ êçéêåçé= p~ääéå= ÄÉêÉáíK= a~ íìí= Éë= ÖäÉáÅÜ= åáåüí= ãéüê= Ö~åò= ëç ïéü= Á= aáé= ^Jéäìë= ^éçíüéâéå ëáåç= ÉÄÉå= àéçéêòéáí= ÑΩê= füêé= háåj ÇÉê= Ç~= Ó= áå= àéçéê= iéäéåëéü~ëéi îçå= céååüéäíéé= ÖÉÖÉå= aêéáãçj å~íëâçäáâéå=äáë=üáå=òìê=ü~ìíëåüçj åéåçéå=^åíájmáåâéäjmñäéöéëéêáék déåáé Éå= páé= ~äëç= ÇáÉ= ~éêáäñêáj ëåüéå= pçååéåëíê~üäéå= ÖÉãÉáåJ ë~ã= ãáí= füêéå= háåçéêå= ìåç= ÄäÉáJ ÄÉå= páé= Ñê ÜäáÅÜ>= báåéå= Ö~åò= ìåç Ö~ê= ÖÉëìåÇÉå= jçå~ík= aáéë= ïωåj ëåüéå=füåéå=çáé=jáí~êäéáíéê=füêéê _ê~ìåëåüïéáöéê= ^Jéäìë= ^éçíüéj âéåk sçêíê ÖÉ=áã=^éêáäW = jáííïçåüi= TK= ^éêáäi ìã=nv=rüê= áã= e~ìë= ÇÉê= q~ìäéåj ^éçíüéâéw= łdéëìåçé= bêå ÜêìåÖ ÑΩê= ÇáÉ= Ö~åòÉ= c~ãáäáé = ãáí= cê~ì aêk=`çêçìä~=cê äáåük = aáéåëí~öi= OMK= ^éêáäi ìã=nvkpm=rüê=áå=çéê=i ïéåj^éçj íüéâé=áå=séåüéäçéw=łeçã çé~íüáé ÑΩê= háåçéê = ãáí= cê~ì= d~äó= _ÉåJ âéäjdéüêäáåöi=aer=h~êäëêìüék = açååéêëí~öi= OOK= ^éêáäi= ìã NV=rÜê= áå= ÇÉê= pí~çíü~ääé= _ê~ìåj ëåüïéáöw= łeçã çé~íüáé= ÑΩê= háåj ÇÉê = ãáí=cê~ì=d~äó=_éåâéäjdéüêj äáåöi=aer=h~êäëêìüék=k ÜÉêÉ=fåJ Ñçë= ÉêÜ~äíÉå= páé= áå= ÇÉå= ^Jéäìë ^éçíüéâéå=áå=_ê~ìåëåüïéáök= é~ì

6 S ilh^ibp pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np präsentiert: Ab 5. Mai kostenlos erhältlich! ^ìñ=çéå=péìêéå=çéê=aéåâéê q~åöçjiáéäü~äéê=rä~äçç=m êéòjm~çäá=â~ã=çéê=müáäçëçéüáé=ïéöéå=å~åü=aéìíëåüä~åç _ê~ìåëåüïéáö=eüífk aéìíëåüä~åçi=ç~ë=i~åç=çéê aáåüíéê=ìåç=aéåâéêk=^ìñ rä~äçç=m êéòjm~çäá=ïáêâj íéå=îçê=~ääéã=äéíòíéêé=ãáí ã~öáëåüéê=^åòáéüìåöëj âê~ñík=e ííé=éë=eéáçéööéê ìåç=eéöéä=åáåüí=öéöéäéå Ó=ÇÉê=^êÖÉåíáåáÉê=ïΩêÇÉ ïçüä=åáåüí=áå=_ê~ìåj ëåüïéáö=äéäéåk aáé= påüêáñíéå= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= müáäçj ëçéüéå= ~ìñ= pé~åáëåü\= łbáåé nì~ä I= ë~öí= ÇÉê= SNJg ÜêáÖÉ= ìåç ä~åüík=łj~å=â~åå=ëáåü=ñ~ëí=ëåüçå ÉáåÉå= pé~ = ~ìë= ÇÉå= ãéüêçéìíáj ÖÉå= ççéê= Ñ~äëÅÜÉå= ÄÉêëÉíòìåJ ÖÉå= ã~åüéåk = NVTP= ï~ê= Éë= Ç~J ãáí= îçêäéák= sçå= Ç~= ~å= â~ãéå cìåç~ãéåí~äçåíçäçöáé= ìåç= aá~j äéâíáâ= åìê= ~ìñ= aéìíëåü= Ç~ÜÉêK m êéòjm~çäá= éêçãçîáéêíé= áå _ê~ìåëåüïéáök wìîçê= Ü~ííÉ= ÇÉê= áå= p~åí~= cé ~ìñöéï~åüëéåé= déáëíéëïáëëéåj ëåü~ñíäéê= ÇìêÅÜ= mêáî~íìåíéêêáåüí aéìíëåü=öéäéêåík=pç=öìíi=ç~ëë=éê ~ìåü= eéáçéööéêë= ìåç= eéöéäë lêáöáå~ä~ìëë~öéå= ä~ëk= açåü â~ìã= ãáí= ëéáåéê= cê~ì= áå aéìíëåüä~åç=~åöéâçããéåi=â~ã ÇÉê= påüçåâw= łpáåü= Ö~åò= ÉáåÑ~ÅÜ òì= ìåíéêü~äíéåi= ï~ê= îáéä= ëåüïéj êéê I=ÇÉåâí=m êéòjm~çäá=òìêωåâk fêöéåçï~åå=ü~ííé=éê=ëáåü=~ìåü ãáí= ÇÉê= k~íωêäáåüâéáí= ÇÉê= ÇÉìíJ ëåüéå= péê~åüé= ~åöéñêéìåçéík cωåñ= g~üêé= Ç~ìÉêíÉ= ÇÉê= ^ìñéåíj Ü~äíK= jáí= ÇÉã= açâíçêíáíéä= áå=çéê q~ëåüé= ÖáåÖ= Éë= å~åü= ^êöéåíáj åáéåk= sçå= NVUN= Äáë= NVUT= ÑçäÖíÉ ÇÉê= òïéáíé= _ê~ìåëåüïéáöj_éj ëìåü=ó=òïéåâë=e~äáäáí~íáçåk=táéj ÇÉê= ÇáÉ= oéáëé= òìêωåâ= å~åü= pωçj ~ãéêáâ~i= ÇáÉëã~ä= ~äë= mêçñéëëçêk a~åå=ï~ê=éáåé=båíëåüéáçìåö=ñ äj äáöw= aéìíëåüä~åç= ççéê= ^êöéåíáj åáéå\=påüïéêk aéìíëåüä~åç= ÄÉâ~ã= ÇÉå= wìj rä~äçç=m êéòjm~çäá=ãáí=éáåéê=~êöéåíáåáëåüéå=qêçããéäk cçíçw=üí ëåüä~ök= sçê= OO= g~üêéåi= Ç~ìÉêJ Ü~ÑíK= ł^ìåü= ïéöéå= ÇÉê= háåçéê I ÄÉÖêΩåÇÉí= m êéòjm~çäák= jáííäéêj ïéáäé= ëáåç= ÇáÉ= å~åü= _~êåéäçå~i ^ãëíéêç~ã=ìåç=_éêäáå=öéòçöéåk kìê=éáå=pçüå=áëí=åçåü=áå=_ê~ìåj ëåüïéáök= t~ë= ÇáÉ= i ïéåëí~çí ~ìëã~åüí\=aéê=^êöéåíáåáéê=òáéüí ÉáåÉå= séêöäéáåü= òì= ëéáåéã= eéáj ã~íä~åçw= łaçêí= îéêëåüäáåöí= _ìéj åçë=^áêéë=~ääéëk=få=~åçéêéå=pí ÇJ íéå= áëíi= Äáë= ~ìñ= ïéåáöé= ^ìëå~üj ãéåi=åáåüí=îáéä=äçëk =eáéê=àéççåü ëéá= Éë= ÉáåÉêëÉáíë= êìüáöi= ~åçéêéêj ëéáíë=ëéá=~ääéë=ç~i=ï~ë=ã~å=äê~ìj ÅÜÉK t~ë= Éê= Äê~ìÅÜíI= áëí= ~ìåü= hìäj íìêk= péáåé= ^åëíéääìåö= ~å= ÇÉê `ÜêáëíçéÜÉêìëJpÅÜìäÉ= ìåç= ÇÉê iéüê~ìñíê~ö=~äë=müáäçëçéüáéjmêçj ÑÉëëçê= ~å= ÇÉê= qéåüåáëåüéå= råáj îéêëáí í=ëáåç=å ãäáåü=åìê=çáé=éáj åé=péáíék=m êéòjm~çäáë=öêç É=iÉáJ ÇÉåëÅÜ~Ñí= áëí= ÇáÉ= jìëáâk= déå~ìj ÉêW= ÇÉê= q~åöçk= hìêáçëéêïéáëé ÉêëíI= ëéáíçéã= Éê= áå= aéìíëåüä~åç äéäík łaéå=q~åöç=ü~äé=áåü=~äë=háåç ÇìêÅÜ=ÇáÉ=sçêäáÉÄÉ=ãÉáåÉê=bäíÉêå âéååéåöéäéêåík= ^ÄÉê= Éë= ï~ê åáåüí= ãéáåé= jìëáâ I= Éêò Üäí= ÇÉê dáí~êêáëí= ìåç= p åöéêk= iáéäéê= Ü~J ÄÉ= Éê= áå= ÇÉê= påüìäé= _É~íäÉëJ pçåöë= ÖÉëéáÉäíK= ł^äéê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ séêñêéãçìåö= â~ã= ~ìåü= ÇáÉ= oéj ÑäÉñáçå= ΩÄÉê= ëç= îáéäéëi= ï~ë= ^êj ÖÉåíáåáÉå=~ìëã~ÅÜí I=Éêâä êí=m J êéòjm~çäá= ÇáÉ= ëé í= ÉåíÑä~ããíÉ iéáçéåëåü~ñík jáí= ÇÉã= łbåëéãääé= bëíéä~å ÜìäÇáÖí= Éê= ÇÉã= łq~åöç= åìéîç ìåç= ÖáÄí= hçåòéêíék= ^ìåü= ëçåëí áëí= Ç~ë= iéäéå= ÇÉë= jìëáâéêë= áå ã~ååüéêäéá= eáåëáåüí= ~êöéåíáj åáëåü= ÖÉÑ êäík= wìã= _ÉáëéáÉäI ïéåå=éê=í ÖäáÅÜ=j~íÉJqÉÉ=íêáåâíK ł^ìåü= ïéåå= ÇÉê= ÄáííÉê= áëí= ìåç áåü= áüå= d ëíéå= åáåüí= ~åäáéíéå ïωêçé I= ë~öí= Éê= ãáí= ÉáåÉã= i~j ÅÜÉåK aéê= oéîçäìíáçåëí~ö= ~ã ORK= j~á= ìåç= ÇÉê= rå~äü åöáöj âéáíëí~ö=~ã=vk=gìäá=ó=çáéëé=a~íéå Ü~í= m êéòjm~çäá= òï~ê= áå= bêáååéj êìåö= ÄÉÜ~äíÉåI= ÖÉÑÉáÉêí= ïéêçéå ëáé= àéççåü= ëéäíéåk= łtéáüå~åüíéå ÑÉáÉêå= ïáê= ïáé= ~ääé= aéìíëåüéå I ë~öí=éêk=råç=~ìåü=çéê=påüåéé ìåç=çáé=ìåöéïçüåí=ä~åöéå=táåj íéê=ëéáéå=ç~äéá=âéáå=mêçääéãk t~ë= áüå= ΩÄÉêÜ~ìéí= áå aéìíëåüä~åç= ëí êí\= m êéòjm~çäá âçããí= áåë= dêωäéäåk= aáé= ÇÉå aéìíëåüéå= å~åüöéë~öíéå= báöéåj ëåü~ñíéå=ïáé=bêåëíü~ñíáöâéáíi=déj å~ìáöâéáíi= dê~çäáåáöâéáí= Ñ~åÇ= Éê ëåüçå=áããéê=öìík=aáé=jéåëåüéå ëéáéå=åéíík=^äéê=éáåé=p~åüé=ñ ääí áüã= ÇçÅÜ= ÉáåW= łaéê= oωåâö~åö ÇÉê= âä~ëëáëåüjüìã~åáëíáëåüéå píìçáéå= áëí= âéáåé= ÖìíÉ= båíïáåâj äìåö I=ï~êåí=ÉêK=wì=äÉíòíÉêÉå=ÖÉJ Ü êí= ~ìåü= ÇáÉ= müáäçëçéüáék= råç çüåé=çáé=ï êé=éê=ëåüäáé äáåü=ö~ê åáåüí=üáéêk c^hqbk k~ãéw=rä~äçç=m êéòjm~çäá ^äíéêw=sn _ÉêìÑW= iéüêéê= ÑΩê= müáäçëçj éüáéi=i~íéáå=ìåç=dêáéåüáëåü ëçïáé=råájaçòéåí t~ë= áåü= ~å= aéìíëåüä~åç ã~öw= ÇáÉ= ^ÅÜíìåÖ= îçê= ÇÉê méêëçå= ìåç= ÇáÉ= ÖêìåÇäÉJ ÖÉåÇÉ= ÇÉãçâê~íáëÅÜÉ= báåj ëíéääìåö t~ë= áåü= ~å= aéìíëåüä~åç åáåüí= ã~öw= ÇÉå= oωåâö~åö ÇÉê= âä~ëëáëåüjüìã~åáëíáj ëåüéå=píìçáéåk páåüéê=~ìñ=fåäáåéëâ~íéë aáé=påüìäé=fkifkbokkçé=äáéíéí=hìêëé=ñωê=háåçéê=ìåç=bêï~åüëéåé ^kwbfdb Erhältlich: Geschäftsstelle der nb Schild 10 (Welfenhof) Empfang im Pressehaus Hamburger Straße 277 Alle Berichte online: Herausgeber aéê=cêωüäáåö=äçåâí=çáé=fåäáåéëâ~j íéê=ïáéçéê=üáå~ìë=áåë=dêωåé=ó=ëç ÄÉÖáååÉå= ~ìåü= ÇáÉ= páåüéêüéáíëj âìêëé= ÇÉê= _ê~ìåëåüïéáöéê= fåäáj åéêëâ~íéëåüìäé= fkifkbokkçé ïáéçéêk lüåé=çáé=êáåüíáöé=c~üêíéåüåáâ ìåç= ëáåüéêéë= _êéãëéå= ëáåç= îçê ~ääéã=háåçéê=ëéüê=öéñ ÜêÇÉíI=áåëJ ÄÉëçåÇÉêÉ=~å=dÉÑ ääéå=ìåç=äéáã ÄÉêèìÉêÉå= îçå= píê~ ÉåK=fåÜ~äí ÇÉê= hìêëé= ëáåç= _ÉåìíòìåÖëÜáåJ ïéáëé=ñωê=çáé=påüìíò~ìëêωëíìåöi ëéáéäéêáëåü= ëáåüéêéë= c~ääéåi= ÇáÉ êáåüíáöéå= c~üêíéåüåáâéå= ëçïáé ëáåüéêéë=_êéãëéåk ^Ä= ^éêáä= ÑáåÇÉå= Ç~ë= Ö~åòÉ g~üê= ΩÄÉê= êéöéäã áö= hìêëé= ÑΩê ^åñ åöéê= ìåç= cçêíöéëåüêáííéåé ëí~ííi= àéïéáäë= òïéáã~ä= NIR= píìåj ÇÉå= ~å= tçåüéåéåçéå= áå= ÇÉê pâ~íéêü~ääé= t~äü~ää~i= _ ÅâäÉêJ ëíê~ ÉL=eÉáåêáÅÜJ=_ΩëëáåÖêáåÖK ^ìåü= ÑΩê= bêï~åüëéåé= ïéêçéå hìêëé= ~åöéäçíéåi= òìã= _ÉáëéáÉä _êéãëâìêëé=ñωê=fåäáåéëâ~íéêi=çáé òï~ê= Ñ~ÜêÉå= â ååéåi= ãáí= ÇÉã _êéãëéå= ~ÄÉê= Éíï~ë= ìåëáåüéê ëáåçk= ^ìëñωüêäáåüé= fåñçêã~íáçåéå ÖáÄí= Éë= ìåíéê= ÇÉê= qéäéñçååìãj ãéê=mtmmlqs=rq=sp=ts=ççéê=ìåj íéê=ïïïkáåäáåéêåkçék páåüéê= ~ìñ= fåäáåéëâ~íéë= ìåíéêj ïéöëk =cçíçw=çü

7 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm ilh^ibp T NICHT LANGE RUMEIERN! łh~ãéñ=çéê=qáí~åéå jóíüéåïéäí=äéáã=j ååéê~äéåç=áã=`áåéã~ññ báå= jóíüçë= âéüêí= ~ìñ= ÇáÉ= háåçj äéáåï~åç=òìêωåâw=oéöáëëéìê=içìáë iéíéêêáéê= áåëòéåáéêí= ÇÉå= hä~ëëáâéê łh~ãéñ= ÇÉê= qáí~åéå = ~ìë= ÇÉã g~üê=nvun=åéìk=a~ë=`áåéã~ññi ÇáÉ= `ÜêóëäÉê= C= gééé= káéçéêä~ëj ëìåö= áå= _ê~ìåëåüïéáö= ìåç= ÇáÉ åéìé= _ê~ìåëåüïéáöéê= òéáöéå= ÇáÉ äéöéåç êé=déëåüáåüíé=çéë=hêáéöéë òïáëåüéå= h åáöéåi= d ííéêå= ìåç qáí~åéå= ~ã= âçããéåçéå= jáííj ïçåü= ETK= ^éêáäf= ~Ä= OM= rüê= ÄÉáã j ååéê~äéåçk=bë=öéüí=ìã=çáé=~ääj ìãñ~ëëéåçé= j~åüí= ~ìñ= ÇÉê= téäík bë= ÖÉÜí= ìã= ÉáåÉ= íáí~åáëåüé= jáëëáj çåk=bë=öéüí=ìã=o~åüék méêëéìë=ó=öéëéáéäí=îçã=~ìëíê~äáj ëåüéå= k~åüïìåüëí~äéåí= p~ã tçêíüáåöíçå=eł^î~í~ê=ó=^ìñäêìåü å~åü=m~åççê~ F=Ó=ãìëë=ÜáäÑäçë=ãáí ~åëéüéåi=ïáé= e~çéë=eo~äéü= cáéåj åéëfi= ÇÉê= ìåéêäáííäáåüé= dçíí= ÇÉê råíéêïéäíi= ëéáåé= ÖÉë~ãíÉ ãéåëåüäáåüé= c~ãáäáé= îéêåáåüíéík ^äë= pçüå= îçå= d ííéêî~íéê= wéìë Eiá~ã= kééëçåf= ÖÉÄçêÉåI= ïáêç méêëéìë= îçå= a~å~éi= ÉáåÉê= jéåj ëåüéåñê~ì= ~ìñöéòçöéåk= péáåé ëåüáéê= ìåéêñωäää~êé= jáëëáçåw= e~j ÇÉë= Ç~ê~å= òì= ÜáåÇÉêåI= d ííéêâ J åáö= wéìë= òì= Éåíã~ÅÜíÉå= ìåç= ÇáÉ bêçé=îçê=çéã=e ääéååü~çë=òì=äéj ï~üêéåk aéê= łh~ãéñ= ÇÉê= qáí~åéå = áã g~üê=omnm=åáããí=ëáåü=ç~ë=ääìíáöé hêáéöëçê~ã~= łpmm = ~äë= ëíáäáëíáj ëåüéë=sçêäáäçk=hçãäáåáéêí=ãáí=çéê PaJqÉÅÜåçäçÖáÉI= Ñä í= ÇáÉ= jój íüéåïéäí=oéëééâíj=ìåç=cìêåüí=éáåk ^ìñ= ÇÉå= wìëåü~ìéê= ï~êíéí= ÉáåÉ oéáëé= áå= Ç~ë= ~åíáâé= dêáéåüéåä~åç Ó= ÖÉÑΩääí= ãáí= ΩÄÉêäÉÄÉåëÖêç Éå c~äéäïéëéå= ìåç= ~íéãäéê~ìäéåj ÇÉå=m~åçê~ãÉåK Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Gültig vom Vittel NIMM 3 KISTEN FÜR Literpreis / x1.5l Pfand Kiste einzeln Pfand Pils Literpreis / x0.33l Pfand / 20x0.5l Pfand Coca-Cola Literpreis x1lPET Pfand Literpreis x0.33l Pfand Vilsa Classic oder Medium NIMM 2 KISTEN FÜR Literpreis / x0.7l Pfand Kiste einzeln Pfand Literpreis x0.33l Pfand Cremlingen, Im Moorbusche 1c Groß Schwülper, Schloßstr. 17a Braunschweig, Münchenstr Helmstedter Str. 103, Celler Str Bevenroder Str. 149 Mascherode, Hinter den Hainen 14e Lehre, Campenstr. 17a 5 spannende Jahre in Wolfenbüttel WIR FEIERN GEBURTSTAG vom 8. bis 11. April 2010 jeweils von 10 bis 18 Uhr PLAMECO -Fachbetrieb Thomas Hölschen Wolfenbüttel, Berliner Str. 4/Lindener Str. Wolfenbüttel. Von Donnerstag, 8., bis zum Sonntag, 11. April 2010, feiert die Firma Plameco in Wolfenbüttel, Berliner Straße 4 /Lindener Straße, ihren 5-jährigen Geburtstag. Neben umfangreichen Informationen zum Produkt PLAMECO-Decken gibt es eine Lampen- und Lichterschau. An allen Tagen besteht die Möglichkeit den Einbau einer PLAMECO-Decke live mitzuerleben. Wegen der großen Resonanz bitten wir vorab um Anmeldung. Während der vier Tage der Geburtstagsfeier wird unter allen Besuchern ein Kurzurlaub für zwei Personen verlost! Als besonderes Bonbon gewährt die Firma PLAMECO- Decken Wolfenbüttel einen Geburtstags-Rabatt. Highlights aus 5 Jahren PLAMECO-Fachbetrieb in Wolfenbüttel bisher eingebaute Plameco- Decken in unserer Region Ausstellungsflächen von 30 m 2 auf 100 m 2 Nominierung zum kundenfreundlichsten Fachbetrieb Ergänzung des Angebots um eine 0%-Fananzierungsvariante Einladung Haben Sie sich schon immer über Ihr zu kleines Bad geärgert? Das Bad können wir nicht vergrößern, aber wir können dem Raum eine Atmosphäre geben und optisch vergrößern. Was für das zu kleine Bad gilt, gilt umgekehrt natürlich auch für den zu langen Flur. Mit dem PLAMECO-Deckensystem lassen sich Räume verwandeln. Haben Sie sich schon immer gefragt wie Sie Ihren Wohnraum besser zur Geltung bringen? Dann haben Sie nur in die falsche Richtung geschaut! Das PLAMECO-Deckensystem bietet Ihnen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die in ihrem Umfang so individuell wie jede einzelne Wohnungen sind. Eine Palette von rund 100 Farben, matt, marmoriert oder Lack, steht Ihnen zur Auswahl. Selbst verschiedene Höhen in der Decke oder eine gewagte Farbkombination sind problemlos, sogar dreidimensionale Decken sind möglich. Eine einzelne Lampe oder lieber eine Reihe von Strahlern, eine Rosette oder Zierstreifen, eine kontrastierende Farbe oder Ton in Ton diese Details machen Ihre Decke noch persönlicher. Weitere Ideen sind standardmäßig integriert (Aufhängesystem für Bilder). Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 5 JAHRE in zur GEBURTSTAGSFEIER Wolfenbüttel von Do., 8. bis So., 11. April 2010, jeweils 10 bis 18 Uhr Renovierungslösungen an nur einem Tag! Eine Plamecodecke lässt die Inneneinrichtung erst richtig zur Geltung kommen. Foto: Plameco Ohne Abrissarbeiten bin ich meine Holzverkleidung los! schnelle, saubere Montage an einem Tag! kein Umräumen der Möbel erforderlich! pflegeleichtes Material! schwer entflammbar (B1 laut DIN)! feuchtigkeitsbeständig! thermisch isolierend! Beleuchtung nach Wunsch! akustisch korrigierend! Einbau einer Plameco-Decke live Individuelle Beratung Geburtstags-Rabatt Beleuchtungsmöglichkeiten Verlosung: Kurzurlaub für 2 Pers. Renovierungslösungen individuelle + maßgerecht gefertigt! Fachbetrieb Thomas Hölschen Berliner Straße 4/Lindener Straße, Wolfenbüttel Öffnungsz.: Mo., Di., Do., 9 12 und Uhr bzw. nach Vereinbarung oder rufen Sie an: / Endlich eine zur Einrichtung passende Decke

8 U ^rql=pmbwf^i pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np Ge ffnet! Jahreswagen Cabriolets bei ABRA in Querum Audi A3 und A4 Jahreswagen Cabriolets mit tollen Ausstattungen. Die Audi Bank finanziert Ihren Neuen - auch ohne Anzahlung. ab ,- vcom24.de mit original Audi Werks-Garantie Die Luft ist rein! Inspektion + Desinfektion der Klimaanlage bei ABRA in Querum Ersetzen des Pollenfilters inklusive Wir untersuchen und überprüfen nach der Winterpause Ihre Klimaanlage! Reinigen und desinfizieren Ihrer Anlage inklusive Wechsel des Pollenfilters. So kann der Frühling kommen. fj=mloqo^fq e~ê~äç=_ìííék aéê= ÖÉÄΩêíáÖÉ= iωåéäìêöéêi äéäí=ëéáí=ëéáåéã=ëéåüëíéå=iéj ÄÉåëà~Üê= áå= _ê~ìåëåüïéáök bê= áëí= ÖÉäÉêåíÉê= fåçìëíêáéj â~ìñã~åå=ìåç=ëíáéö=nvtq=áå ÇÉå= mçäáòéáçáéåëí= ÉáåK= péáí OMMV=áëí=e~ê~äÇ=_ìííÉ=iÉáíÉê ÇÉê=mçäáòÉá=áã=eÉáÇÄÉêÖK=aÉê îéêüéáê~íéíé= c~ãáäáéåî~íéê áëí= äéáçéåëåü~ñíäáåüéê= qéåj åáëëéáéäéê=ìåç=éåö~öáéêí=ëáåü áå= ëéáåéã= séêéáå= ~äë= péçêíj ï~êík aéê=máéééê=åéêîí e~ê~äç=_ìííé=äéå íáöí=òìã=báåé~êâéå=âéáåé=~âìëíáëåüé=aáëí~åò~åòéáöé ^äë=áåü=båçé=çéê=sméê=g~üêé ãáí=ñêáëåü=äéëí~åçéåéê c~üêéêä~ìäåáë=ãéáåéå=h ÑÉê Est=bñéçêí=_àK=RVI=ãáí påüáéäéç~åüf=áå=_éíêáéä å~üãi=ï~ê=ç~ë=éáå=~ìíçãçj ÄáäÉë=bêäÉÄåáë=ÉêëíÉê=dΩíÉK téê=áå=çáéëéê=wéáí=ãáí NU=g~ÜêÉå=ÄÉêÉáíë=Éáå=ÉáÖÉJ åéë=^ìíç=ñìüêi=çéê=öéåçëë ^ìñãéêâë~ãâéáí=ìåç=^åéêj âéååìåök jéáå= h ÑÉê= Ü~ííÉ= SMM= aj= ÖÉâçëJ íéíi=äéò~üäí=ü~ííé=áåü=ç~ë=^ìíç=ãáí ãéáåéã= ÉêëíÉå= ëéääëí= îéêçáéåíéå déäç=å~åü=çéã=^äáíìêk=eéìíéi=~äj ëç= Öìí= QO= g~üêé= ëé íéêi= Äçí= ëáåü ãáê= ÇáÉ= déäéöéåüéáíi= Éáå= mêççìâí ~ìë= ÇÉã= e~ìëé= sçäâëï~öéå= mêçj ÄÉ= òì= Ñ~ÜêÉå= ìåç= ãéáåé= báåçêωj ÅâÉ=ÑÉëíòìÜ~äíÉåK aéê= qáöì~å= Ñ ääí= áå= ÇáÉ= h~íéöçj êáé= ãáííäéêéê= prs= ìåç= â~åå= ãáí cêçåí~åíêáéä= ççéê= ~äë= ^ääê~çñ~üêj òéìö= ÄÉëíÉääí= ïéêçéåk= jéáå= qéëíj Ñ~ÜêòÉìÖ=Ü~ííÉ=ÇÉå=NQM=mpJaáÉëÉäJ jçíçêi= ^ääê~ç= ìåç= ï~ê= ~ìåü= ~åj ëçåëíéå= ãáí= ~ääéå= aáåöéå= ~ìëöéj ëí~ííéíi=çáé=ç~ë=c~üêéå=~åöéåéüã ã~åüéåk wìå ÅÜëí= ΩÄÉêê~ëÅÜíÉ= ÇÉê= éçëáj íáîé= déë~ãíéáåçêìåâk= aéê= qáöì~å áëí= âéáå= ã~êíá~äáëåüéê= _äéåüü~ìj ÑÉåI=ëçåÇÉêå=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=Éáå=Ü~êJ ãçåáëåüéë= ûì ÉêÉëI= ëç= ÄäáÉÄÉå ãáê=ëé ííáëåüé=ççéê=åéáçîçääé=_äáj ÅâÉ=ï ÜêÉåÇ=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=mêçÄÉJ Ñ~Üêí=Éêëé~êíK fåü=ü~äé=çéå= ÄÉêÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ déëåüéüåáëëé= ÇÉë= píê~ ÉåîÉêJ âéüêë= ëçïáé= ÇáÉ= ÖìíÉ= oìåçìãj ëáåüí= ìåç= ÇÉå= ~åöéåéüãéå= páíòj âçãñçêí=öéåçëëéåk ^ìñ=çéê=^ìíçä~üå=äéáëíéí=çéê=qáj Öì~å=ãáí= Å~K= NUM= âãlü=éáåéå=çêj ÇÉåíäáÅÜÉå= péáíòéåïéêíi= ëéáåé aìêåüòìöëâê~ñí= âçååíé= ÇÉê= t~j ÖÉå= ~ìñ= ÇÉå= âìêîáöéå= ìåç= ÉåÖÉå e~êòëíê~ Éå=ìåíÉê=_ÉïÉáë=ëíÉääÉåK ^ìåü= ÇáÉ= c~üêí= ÇìêÅÜ= _ê~ìåj ëåüïéáöë= fååéåëí~çí= òéáöíé= ãáêw ÇÉê=t~ÖÉå=áëí=~ääí~Öëí~ìÖäáÅÜK hçññéêê~ìãöê É= ëçïáé= ïéáíéj êé= ^Ää~ÖÉã ÖäáÅÜâÉáíÉå= áã= c~üêj òéìö= ÄáÉíÉå= ÉáåÉê= îáéêâ éñáöéå _Éë~íòìåÖ= ÇìêÅÜ~ìë=ÇáÉ=j ÖäáÅÜJ âéáíi= ~ìåü= rêä~ìäëêéáëéå= ä åöéêéê a~ìéê=çüåé=cêìëí=òì=ωäéêëíéüéåk téê= îçê= QO= g~üêéå= ëéáåé= ~ìíçj ãçäáäé= wìâìåñí= áå= ÉáåÉã= h ÑÉê ÄÉÖ~ååI= ïáêç= ëáåüéêäáåü= Ç~ë= báåj é~êâéå=áå=àéçéê=i~öé=äéüéêêëåüéåk a~ë=qéëíñ~üêòéìö=äçí=ãáí=ëéáåéã m~êâ~ëëáëíéåíéå= Éáå= ÑΩê= ãáåü= ÉåíJ ÄÉÜêäáÅÜÉë= wìäéü êíéáäi= Ç~= Ç~ë c~üêòéìö=çìêåü=ëéáåé=âä~êé=píêìâj íìêáéêìåö= ìåç= ÄÉêëáÅÜíäáÅÜâÉáí äéáåüí=òì=ü åçéäå=áëí=ó=ãáåü=åéêîj íé=çéê=aáëí~åòéáéééêk ^ääéë= áå= ~ääéã= Éáå= ÖÉäìåÖÉåÉê tìêñ=îçå=sti=ï~ë=äéíòíéåçäáåü ~ìåü= ÇáÉ= séêâ~ìñëò~üäéå= ÄÉïÉáJ ëéåk= cωê= ãáåü= Éáå= ëåü åéê= k~åüj ãáíí~ö= ãáí= îáéäéå= ~ìíçãçäáäéå déç~åâéåk sçäâëï~öéå=qáöì~å=okm=qaf= j~ É=iL_Le=EÅãF=QQPLNUMLNSV wìä~çìåö hçññéêê~ìã eìäê~ìã iéáëíìåö aêéüãçãéåí=eã~ñkf aéëáåñéâíáçå=öéöéå=çáé=çáåâé=iìñí= ^ìåü=çáé=häáã~~åä~öé=ëçääíé=êéöéäã áö=öéêéáåáöí=ïéêçéå=ó=héáå=öêç Éê=^ìÑï~åÇ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ péáíòé séêäê~ìåü _~ëáëéêéáë a^qbk SRM=âÖ QTMLNRNM=ä NVSU=ÅÅã NQM=mpLNMP=ât POM=kã NUS=âãLÜ RIP=ä OU=UMM=bìêç vcom24.de 99,- Autohaus Braunschweig GmbH Bevenroder Straße Braunschweig Telefon: 0531 / abra-querum.de báå= ãωññéäåçéê= fååéåê~ìã ã~åüí=åáåüí=åìê=éáåéå=ëåüäéåüj íéå=báåçêìåâi=éê=äáêöí=~ìåü=öéj ëìåçüéáíäáåüé= déñ~üêéåw= häáj ã~~åä~öéå=ëáåç=éáå=áçé~äéê=iéj ÄÉåëê~ìã= ÑΩê= héáãéi= påüáãj ãéäéáäòé= ìåç= ^ääéêöéåéi= ÇáÉ c~üêéê= ìåç= _ÉáÑ~ÜêÉê= êéöéäã J áö= ÉåíÖÉÖÉå= ÖÉéìëíÉí= ïéêj ÇÉåK ^ÄÉê=~ìÅÜ=o~ìÅÜÉê=ìåÇ=eìåÇÉJ ÄÉëáíòÉê= â ãéñéå= ÄÉëçåÇÉêë= Ü ìj ÑáÖ=ÖÉÖÉå=ëÅÜäÉÅÜíÉë=häáã~=áã=^ìJ íçk= báåé= fååéåê~ìãçéëáåñéâíáçå ëçêöí=áå=ïéåáöéå=jáåìíéå=ñωê=ñêáj ëåüéêé=iìñí=ìåç=äéá=déäê~ìåüíï~j ÖÉå= ëçö~ê= ÑΩê= ÉáåáÖÉ= bìêç= ãéüê ÄÉáã=sÉêâ~ìÑK téåå= ÇáÉ= ÉêëíÉå= pçååéåëíê~üj äéå= âê ÑíáÖ= ~ìñ= Ç~ë= ^ìíçç~åü ëåüéáåéåi= ÖêÉáÑÉå= ^ìíçñ~üêéê= ÖÉêJ åé= òìê= Éêä ëéåçéå= häáã~~åä~öék a~äéá= ÇêáåÖí= Ü ìñáö= Éáå= påüï~ää âωüäéêi= ~ÄÉê= ìå~åöéåéüã= êáéj ÅÜÉåÇÉê= iìñí= áåë= t~öéåáååéêék eáéêáå= äáéöí= Éáå= déëìåçüéáíëêáëáj âçi= ÇÉåå= ÜçÜÉ= iìñíñéìåüíáöâéáí ìåç=aìåâéäüéáí=áå=çéê=^åä~öé=äáäj ÇÉå= áçé~äé= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇáÉ séêãéüêìåö=ëåü ÇäáÅÜÉê=lêÖ~åáëJ ãéåk= łbë= âçããí= òìê= héáãäáäj ÇìåÖK= _~âíéêáéåi= héáãé= ìåç påüáããéäi= ÇáÉ= ëáåü= áå= ÇÉê= häáj ã~~åä~öé= ÉåíïáÅâÉäí= Ü~ÄÉåI= ÖÉJ ä~åöéå=ãáí=çéã=iìñíëíêçã=áå=çéå t~öéå I= Éêâä êí= qüçã~ë= påü åj ÄÉêÖI= ëíéääîéêíêéíéåçéê= péêîáåéäéáj íéê=áã=^ìíçü~ìë=^_o^k báåé=ìãñ~ëëéåçé=i ëìåö=äáéíéí ÇáÉ= häáã~~åä~öéåjaéëáåñéâíáçåk aáéëé= îéêäêéáíéí= åáåüí= åìê= ~åöéj åéüãéå= wáíêìëçìñíi= ëçåçéêå= ÄÉJ ÑêÉáí= ~ìåü= ÇáÉ= häáã~~åä~öéi= iωñj íìåöëâ~å äéi= mçäëíéê= ìåç= qéééáj ÅÜÉ= îçå= ÇÉå= héáãéåk= báåé= êéöéäj ã áöé=^åïéåçìåö=çéê=häáã~~åj ä~öéåjaéëáåñéâíáçå= ëéåâí= Ç~ë= déj ëìåçüéáíëêáëáâç= ÑΩê= c~üêéê= ìåç _ÉáÑ~ÜêÉêK łaáé= häáã~~åä~öéåjaéëáåñéâíáj çå= áëí= ÉáåÑ~ÅÜ= ìåç= çüåé= íéåüåáj ëåüé= báåöêáññé= ÇìêÅÜÑΩÜêÄ~ê I= ëç qüçã~ë=påü åäéêök=łaáé=^éêçëçäj açëé=ïáêç=äéá=éáåöéëåü~äíéíéê=häáj ã~~åä~öé= áå= ÇÉå= ÜáåíÉêÉå= cì J ê~ìã= ÇÉë= ^ìíçë= ÖÉëíÉääí= ìåç= ÇÉëJ áåñáòáéêí= ÇÉå= fååéåê~ìã= ëéääëíí J íáök= k~åü= òéüå= jáåìíéå= áëí= ÇáÉ açëé=îçääëí åçáö=éåíäééêí=ìåç=^ìj íçñ~üêéê= â ååéå= ~ìåü= ÄÉá= ä~ìñéåj ÇÉê= häáã~~åä~öé= ïáéçéê= ÑêÉá ÇìêÅÜ~íãÉåK qüçã~ë= påü åäéêöi= ëíéääîéêíêéíéåçéê= péêîáåéäéáíéê= ÇÉë= ^ìíçü~ìj ëéë=^_o^i=òéáöí=çéå=mçääéåñáäíéê=éáåéê=häáã~~åä~öék cçíçëw=çü

9 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm g~òòâçåòéêí òì=lëíéêå _ê~ìåëåüïéáö=eàêfk=káäë=tçöê~ã ~å= ÇÉê= mçë~ìåé= ìåç= j~íüá~ë `ä~ìë= ~ã= g~òòéá~åç= îéêâ êééêå òïéá= déåéê~íáçåéå= ÇÉë= _ê~ìåj ëåüïéáöéê=g~òòk ^ã= ÜÉìíáÖÉå= lëíéêjpçååí~ö EQK=^éêáäF= ëéáéäí= Ç~ë= aìç= ~Ä NT=rÜê= pïáåö= pí~åç~êçëi= p~äë~ ìåç=`çåíéãéçê~êó=g~òò=~äë=lëíéêj à~òò= áã= påüáããéä= ^ìëï~üäåéåj íêìãi=cêáéçêáåüjpééäéjpíê~ É=OMK cêωüäáåö=áã t~äçñçêìã _ê~ìåëåüïéáö=eàêfk=łcêωüäáåöëéêj ï~åüéå =áã=t~äçñçêìã=oáçç~öëj Ü~ìëÉåI= bäéêí~ääéé= QQW= ^ã= ÜÉìíáJ ÖÉå= lëíéêjpçååí~ö= EQK= ^éêáäf= ìã NNI= NP= ìåç= NR=rÜê= ÑáåÇÉå= bêäéäj åáëñωüêìåöéå= ãáí= ÇÉã= t~äçéüáj äçëçéüéå= cê~ååçáë= mωíò= ëí~ííi= ìã NO=ìåÇ=NQ=rÜê=Ü äí=j~íüá~ë=d Üä sçêíê ÖÉ=ΩÄÉê=tÉëéÉåI=eçêåáëëÉå ìåç= eìããéäåk= wìçéã= ïéêçéå táäçëééòá~äáí íéåi=_áçjh~ññéé=ìåç Ü~ìëÖÉÄ~ÅâÉåÉê=hìÅÜÉå=ÖÉÄçíÉåK aéê=báåíêáíí=áëí=ñêéák=téáíéêé=fåj Ñçêã~íáçåÉå= áã= fåíéêåéí= ìåíéê ïïïkï~äçñçêìãjêáçç~öëü~ìj ëéåkçék hçåòéêí ~ÄÖÉë~Öí _ê~ìåëåüïéáö= EàêFK= aáé= ÑΩê= ÇÉå NSK= ^éêáä= ÖÉéä~åíÉ= mêéãáéêé= ÇÉê łpçäáí~êó= oçëé= qçìê= OMNM = îçå gé~åéííé=_áéçéêã~åå=áã=gçääó=gçj âéê=ïìêçé=~äöéë~öík=a~ë=íéáäí=ç~ë j~å~öéãéåí=çéê=hωåëíäéêáå=ãáík pçåå~äéåç=entk=^éêáäfw NM= rüêw= oéöáçå~äé= o~ìãçêçj åìåöëéêçàéâíé= EwïÉÅâîÉêÄ~åÇ dêç ê~ìã=_ê~ìåëåüïéáöf NN= rüêw= eéê~ìëñçêçéêìåöéå ÄÉá= ÇÉê= _~ìñáå~åòáéêìåö Esçäâëï~ÖÉå=_~åâ=ÇáêÉâíF NO= rüêw= båéêöáééáåëé~êîéêçêçj åìåö=ommv=e_p=båéêöóf NP= rüêw=tçäñëäìêö=ñ êçéêí=füj êéå=qê~ìã=îçã=éáöéåéå=eéáã Epí~Çí=tçäÑëÄìêÖF NQ= rüêw= c~ëí= çüåé= eéáòìåö= Ó ÇáÉ= bññáòáéåò= ÇÉë= m~ëëáîü~ìëéë EbåÉêÖóÜ~ìëF NR=rÜêW=páÅÜÉêÉ=cáå~åòáÉêìåÖ=Ó ã~ ÖÉëÅÜåÉáÇÉêíÉ= cáå~åòáéj êìåöëâçåòééíé=ñωê=çéå=_~ìüéêj êéå=e_ ÜâÉ=C=`çãé~ÖåáÉF NS= rüêw= pí~åççêí= _ê~ìåj ëåüïéáö=epí~çí=_ê~ìåëåüïéáöf NT=rÜêW=kÉìíê~äÉ=h~ìÑéêÉáëéêΩJ sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök= _ê~ìåëåüïéáö= Ü~í áã= séêöäéáåü= òì= ~åçéêéå= pí ÇíÉå ÇÉê= oéöáçå= k~åüüçääéç~êñ= ÄÉá jéëëéîéê~åëí~äíìåöéå= êìåç= ìãë e~ìëk= a~ë= ëçää= ëáåü= àéíòí= åçéêåk sçã=nsk=äáë=nuk=^éêáä=öéüí=łjéáå e~ìë I=ÇáÉ=åÉìÉ=jÉëëÉ=ÑΩê=_~ìÉå ìåç=båéêöáé=~å=çéå=pí~êík jáí=nos=^ìëëíéääéêå=áëí=çáé=stj e~ääé= ~ìëöéäìåüík= a~ë= òéáöí= ÇÉå Öêç Éå= wìëéêìåüi= ÇÉå= ÇáÉ= åéìé fåñçêã~íáçåëéä~ííñçêã=çéë=_ê~ìåj ëåüïéáöéê=wéáíìåöëîéêä~öéë=áå=çéê táêíëåü~ñíëä~åçëåü~ñí= Ü~íK= ła~ë áëí= ãéüêi= ~äë= ïáê= Éêï~êíÉí= Ü~ÄÉå ìåç= ïáêç= Ç~ãáí= ~ìñ= ÄêÉáíÉê= _~ëáë ÉáåÉã= ëéüê= ÜçÜÉå= fåñçêã~íáçåëj ilh^ibp łdéñ~üê=áëí=öê Éê=ÖÉïçêÇÉå eéäãìí=téáçéãéáéê=ωäéê=çáé=_éçéìíìåö=çéê=lëíéêã êëåüé=ìåç=áüêé=~âíìéääé=kçíïéåçáöâéáí sçå=j~êíáå~=gìêâ _ê~ìåëåüïéáök=^íçãï~ñj ÑÉå=~ÄëÅÜ~ÑÑÉåI=_ìåÇÉëJ ïéüê=ê~ìë=~ìë=^ñöü~åáëí~åi cêáéçéå=ñωê=m~ä ëíáå~=ìåç=fëj ê~éä=ó=ëç=ä~ìíéå=çáé=âçåâêéj íéå=cçêçéêìåöéå=çéë _ê~ìåëåüïéáöéê=cêáéçéåëj ÄΩåÇåáëëÉëK=d~åò=âçåâêÉí ìåç=ö~åò=~âíìéääk= ÄÉê=ÇáÉ _ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=lëíÉêã êj ëåüé=ëéê~åü=çáé=å_=ãáí=eéäj ãìí=téáçéãéáéêi=sçêj ëí~åçëãáíöäáéç=çéë=cêáéj ÇÉåëÄΩåÇåáëëÉëK \ RM= g~üêé= lëíéêã êëåüé= Ó= ïéäj ÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= mêçíéëíé ÜÉìíÉ=åçÅÜ\ > aáé= lëíéêã êëåüé= Ü~ÄÉå= à~= áüj êéå= rêëéêìåö= áã= mêçíéëí= ÖÉÖÉå ^íçãï~ññéåk= páé= ëáåç= ïáåüíáöéê ÇÉåå= àéi= ÇÉåå= åéìé= ^íçãã ÅÜíÉ ïáé=m~âáëí~å=ìåç=kçêçâçêé~=ëáåç ÜáåòìÖÉâçããÉåK=aáÉ=mêçíÉëíã êj ëåüé= ëáåç= åçíïéåçáöi= ìã= áããéê ïáéçéê=~ìñ=ç~ë=qüéã~=~ìñãéêâj ë~ã=òì=ã~åüéåk=cêáéçéå=äéçéìíéí påüìíò= ìåç= páåüéêüéáíi= ÄÉáÇÉë= áëí ëéáí= _ÉÖáåå= ÇÉê= lëíéêã êëåüé= Äáë ÜÉìíÉ=åáÅÜí=Ö~ê~åíáÉêíK=fã=dÉÖÉåJ íéáäk= aáé= w~üä= ÇÉê= t~ññéå= Ü~í= ÉáJ åéå= rãñ~åö= ~åöéåçããéåi= ÇÉê ÇáÉ= bêçé= ãéüêñ~åü= îéêåáåüíéå â~ååk= aéê= jéåëåü= â~åå= ÇáÉëÉ j~åüí= åáåüí= ãéüê= ÄÉï äíáöéåk jéüê=~äë=op=mmm=^íçãï~ññéå=öáäí Éë=ïÉäíïÉáíI=îçå=ÇÉåÉå=ΩÄÉê=UMMM áå=ü ÅÜëíÉê=^ä~êãÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=ëíÉJ ÜÉåK \ c^`esloqoûdb e~äéå= ïáê= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉáåÉ ÑìåÖLdìí~ÅÜíÉå= E^äíãÉééÉå dãäef pçååí~ö=enuk=^éêáäfw NM= rüêw= aéê= båéêöáé~ìëïéáë= Ó Ç~ë=ÄêáåÖí=Éê=EpehJfååìåÖF NN= rüêw= _~ìñáå~åòáéêìåö= ìåç ÑÑÉåíäáÅÜÉ= c êçéêãáííéä Esçäâëï~ÖÉå=_~åâ=ÇáêÉâíF NO= rüêw= _~ìã åöéä= ÉêâÉååÉåI _~ìã åöéä= îéêãéáçéå= EsÉêJ Ä~åÇ=éêáî~íÉê=_~ìÜÉêêÉåF NP= rüêw= cçêìã= _~ìéä íòé= ìåç pí~åççêíã~êâéíáåö= NQ=rÜêW=båÉêÖáÉëóëíÉã=dÉÄ ìj ÇÉ= Ó= båíïáåâäìåö= îçå= eωääé ìåç=båéêöáéîéêëçêöìåö=elëíñ~j äá~=eçåüëåüìäé=ñωê=~åöéï~åçíé táëëéåëåü~ñíéå= Ó= ce= _ê~ìåj ëåüïéáöltçäñéåäωííéäf NR= rüêw= ^äíéêëöéêéåüíéë= tçüj åéå= EsÉêÄ~åÇ= tçüåéáöéåíìã káéçéêë~åüëéåf PRÄSENTIERT HAUPTSPONSOR: c~üêê~çíçìê=ñωê=çéå=cêáéçéåw=oìåç=omm=jéåëåüéå=ï~êéå=öéëíéêå=ç~äéák `Ü~åÅÉI= ÇáÉ= téäí= ~íçãï~ññéåñêéá òì=ã~åüéå\ > bë= áëí= Éáå= ä~åöéê= téöi= ìåç= Éë ÖáÄí=éçëáíáîÉ=pÅÜêáííÉ=ÇçêíÜáåK=pç íêéññéå=ëáåü=îçã=rk=äáë=nuk=j~á=çáé oééê ëéåí~åíéå= ~ìë= NUV= pí~~íéå áå=kéï=vçêâ=òìê=åìâäé~êéå=^äêωëj íìåöëâçåñéêéåò= EkmqFK= a~äéá ÖÉÜí= Éë= Ç~êìãI= ÇÉå= ^íçãï~ññéåj ëééêêîéêíê~ö= òì= îéêä åöéêå= ìåç ÇáÉ= w~üä= ÇÉê= ^íçãï~ññéå= òì= ÄÉJ ÖêÉåòÉåK= wáéä= áëíi= ëáé= Ö~åò= ~ÄòìJ ëåü~ññéåk aéê=_ìåçéëí~ö=ü~í=äéëåüäçëëéåi Ç~ëë= ÇáÉ= OM= rpj^íçãï~ññéå= ~ìë aéìíëåüä~åç= ~ÄÖÉòçÖÉå= ïéêçéå ëçääéåk= báå= ÇêáííÉë= _ÉáëéáÉäW= aáé séêü~åçäìåöéå= òïáëåüéå= ÇÉå rp^= ìåç= oìëëä~åç= ΩÄÉê= ÇáÉ= _ÉJ ÖêÉåòìåÖ= îçå= ^íçãï~ññéå= ëáåç ÉêãìíáÖÉåÇK \ táé= Ü~ÄÉå= ëáåü= ÇáÉ= lëíéêã êj ëåüé=áå=çéå=rm=g~üêéå=éåíïáåâéäí\ > kçíïéåçáö= ï~êéå= ëáé= áããéêk NVSM= Ñ~åÇÉå= ëáåü= é~òáñáëíáëåüé dêìéééåi= Ç~êìåíÉê= áå= e~ãäìêöi _êéãéåi= e~ååçîéê= ìåç= _ê~ìåj ëåüïéáö= òì= ÉáåÉã= píéêåã~êëåü ~ã= h~êñêéáí~ö= òìë~ããéå= ìåç éêçíéëíáéêíéå= ÖÉÖÉå= ~ãéêáâ~åáj ëåüé=séêëìåüé=ãáí=qê ÖÉêê~âÉíÉåK få=çéå=uméê=g~üêéåi=áå=çéê=wéáí ÇÉë= k~íçjaçéééääéëåüäìëëéë= ãáí ÇÉê=pí~íáçåáÉêìåÖ=îçå=`êìáëÉ=jáëJ ëáäéë= ìåç= méêëüáåöjffj^íçãê~âéj íéå=~ìñ=çéìíëåüéã=_ççéåi=ü~ííéå ÇáÉ= j êëåüé= ÇÉå= Öê íéå= wìä~ìñk eéìíé= Ü~ÄÉå= ÇáÉ= t~ññéå= ~å= déj Ñ ÜêäáÅÜâÉáí=Éåçêã=òìÖÉåçããÉåK a~öéöéå= ãìëë= Éíï~ë= ÖÉí~å= ïéêj ÇÉåI=ìåÇ=òï~ê=áå=àÉÇÉê=k~íáçåK jéëëé=_~ìéå=ìåç=båéêöáé łjéáå=e~ìë =ÑáåÇÉí=Éêëíã~äë=îçã=NSK=Äáë=NUK=^éêáä=áå=ÇÉê=stJe~ääÉ=ëí~íí ÄÉÇΩêÑåáë=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=áå=ÇáÉëÉê oéöáçå= ÖÉêÉÅÜí I= ÑêÉìí= ëáåü= _wsj déëåü ÑíëÑΩÜêÉê= ^åçêé~ë= dωåj íüéêk=báåé=sáéäò~üä=~å=âçëíéåäçëéå c~åüîçêíê ÖÉå= íê~öé= ÇÉã= oéåüj åìåök= aáéëé= ÑáåÇÉå= ~ã= pçååj ~ÄÉåÇ= ìåç= pçååí~ö= îçå= NM= rüê ~å=ëíωåçäáåü=òì=ìåíéêëåüáéçäáåüéå qüéãéå=ëí~íík aáé=^ìëëíéääéê=âçããéå=~ìë=çéå _ÉêÉáÅÜÉå= cáå~åòáéêìåö= ìåç= séêj ëáåüéêìåöi= mä~åìåö= ìåç= _Éê~J íìåöi= fããçäáäáéåi= e~åçïéêâi båéêöáéi=_~ìéå=ìåç=_~ìëíçññé=ëçj ïáé= d~êíéåj= ìåç= i~åçëåü~ñíëä~ì Ó=Éáå=jáñ=~ìë=âäÉáåÉåI=ãáííÉäëí åj ÇáëÅÜÉå= ìåç= Öêç Éå= råíéêåéüj ãéåk= wìã= _ÉêÉáÅÜ= fååéå~ìëëí~íj íìåö=ïáêç=çéê=_éëìåüéê=~ääéêçáåöë åáåüíë= ÑáåÇÉåK= báåéå= Öêç Éå \ t~êìã= åéüãéå= áå= _ê~ìåj ëåüïéáö= ëç= ïéåáöé= jéåëåüéå= ~å ÇÉå=lëíÉêã êëåüéå=íéáä\ > Ausstattungsmerkmale =cçíçw=qüçã~ë=^ããéêéçüä aéå= jéåëåüéå= áëí= åáåüí= ÄÉJ ïìëëíi= ïáé= ÜçÅÜ= ÇáÉ= déñ~üê= áëík aáé= ÉáÖÉåÉå= mêçääéãé= ëíéüéå= áã sçêçéêöêìåçk= aéê= ÖÉãÉáåë~ãÉ eáåíéêöêìåç=áëí=~ìë=çéã=_äáåâñéäç ÖÉêΩÅâíK ^ÄÉê=ïáê=ä~ëëÉå=ìåë=åáÅÜí=ÉåíJ ãìíáöéåi= ã~åüéå=äéü~êêäáåü= ïéáj íéêi=~ìåü=áå=çéå=âçããéåçéå=g~üj êéå=ïáêç=éë=lëíéêã êëåüé=öéäéåk ^ã= jáííïçåü= ETK= ^éêáäf= ìã NV=rÜê= ëéêáåüí= gωêöéå= dê ëëäáåi péêéåüéê=çéê=aéìíëåüéå=cêáéçéåëöéj ëéääëåü~ñíi= áå= ÇÉê= sçäâëüçåüëåüìäéi ^äíé=t~~öéi=ωäéê=ëéáåéå=h~ãéñ=öéj ÖÉå=oΩëíìåÖëÖÉëÅÜ ÑíÉK o~ìã= åáããí= Ç~ë= qüéã~= båéêöáé ÉáåK= ^ìåü= ÇÉê= wïéåâîéêä~åç dêç ê~ìã=_ê~ìåëåüïéáö=äéíéáäáöí ëáåü= ãáí= ÉáåÉê= Öêç Éå= pçåçéêj ëåü~ì= ìåç= áåñçêãáéêí= ÉÄÉåëç= Ç~J êωäéêi= ïéäåüé= mçíéåòá~äé= ÇáÉ= oéj Öáçå= ÄÉá= båéêöáééáåëé~êìåö= ìåç JÉÑÑáòáÉåò= Ü~íI= ëíéääí= _~ìöéäáéíé ìåç=_~ìä~åç~ìëïéáëìåöéå=áå=çéê oéöáçå=îçêk dé ÑÑåÉí= áëí= ÇáÉ= jéëëé= îçã NSK=Äáë=NUK=^éêáä=áå=ÇÉê=stJe~ääÉW ~ã=cêéáí~ö=îçå=nq=äáë=nu=rüêi=~ã pçåå~äéåç= ìåç= pçååí~ö= îçå NM=Äáë= NU=rÜêK= aéê= báåíêáíí= âçëíéí áã= sçêîéêâ~ìñ= ÑΩåÑ= bìêç EOIRM=bìêç= ÑΩê= m~óééêj`~êçjhìåj ÇÉåF=ìåÇ=~å=ÇÉê=q~ÖÉëâ~ëëÉ=ëÉÅÜë bìêç= EÇêÉá= bìêçfk= háåçéê= Äáë NQ=g~ÜêÉ=Ü~ÄÉå=ÑêÉáÉå=báåíêáííK 2- und 3-Zimmer-Wohnung zwischen 35 und 80 qm Wohnfläche teilw. Balkon, Terrasse, Dachterrasse hochwertige Einbauküche Aufzug (behindertengerecht) schwellenlos / barrierefrei seniorengerechtes Bad bodenebene Dusche Vorzugsrecht im Seniorenpflegeheim Hausnotruf (inkl. Rauchmelder) Auf Wunsch / Bei Bedarf: Teilnahme am Mittagstisch Teilnahme an div. Veranstaltungen (Seniorenkreis, Gymnastik, Handy-, Mal-, Bastel-Kurse, Vorträge, Tanz) ambulante Pflege / Betreuung Reinigung der Wohnung Botengänge / Einkaufsservice Umzugsservice SO BS VOLKSBANK BRAWO BÜHNE ALLES ROT!- OPEN AIR IM RAFFTEICHBAD SILBERMOND FR BS VOLKSBANK BRAWO BÜHNE NICHTS PASSIERT- OPEN AIR IM RAFFTEICHBAD STATUS QUO SA BS VOLKSBANK BRAWO BÜHNE OPEN AIR IM RAFFTEICHBAD NENA BS VWHALLE POP MEETS CLASSIC SA BS VWHALLE HOWARD CARPENDALE BS VWHALLE ATZE SCHRÖDER BS VWHALLE WOB CONGRESS PARK A-HA BS VWHALLE KATIE MELUA BS VWHALLE SWING LEGENDEN SA BS STADTHALLE RAIN ATRIBUTETOTHEBEATLES BS STADTHALLE AL JARREAU BS STADTHALLE TICKETS: SOWIEANDENBEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN. V FROHE OSTERN! MARTIN RÜTTER HUND DEUTSCH- DEUTSCH HUND WF LINDENHALLE/02.11.BS STADTHALLE KALKOFE& WISCHMEYER FR BS STADTHALLE KAYA YANAR BS STADTHALLE HORST LICHTER FR BS STADTHALLE SA WOB CONGRESSPARK PAUL PANZER BS STADTHALLE VICKY LEANDROS BS STADTHALLE GANZ SCHÖN FEIST BS STADTHALLE PIERRE FRANCKH SA BS STADTHALLE(CONGRESS SAAL) SASCHA GRAMMEL BS STADTHALLE(CONGRESS SAAL) INGOLF LÜCK BS BRUNSVIGA MANU KATCHÉ HIGHLIGHTKONZERT DER CITYJAZZNIGHT BS STAATSTHEATER (GROSSES HAUS) JAZZONTHEBEACH BS OKERCABANA FESTIVAL RUNDGANG/ SA TINGVALL TRIO/ BS STAATSTHEATER(KLEINES HAUS) CO-SPONSOREN:

10 NM roi^r_=c=obfpb pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np Exklusiv im dêç Éë e~ñéåñéëí ^rpcirdpqfmm & Italienische Riviera ab 499, b Breslau, Niederschlesien ab 139, b Tulpenblüte Holland 368, b Chiemsee Oberbayern ab 359, b Meckl. Vorpommern 329, b Sorrent, Capri, Ischia 1029, b Binz/Insel Rügen 435, b Romantisches Paris 219, b Klabautermann, Elbe 370, b Bernina/Glacier 690, b Kroatien/Istrien 480, b Heringsdorf/Usedom 526, b Dolomiten 524, b Königliches Krakau 394, b Prachtvolles Prag ab 149, b Insel Bornholm 529, b Kühlungsborn, Ostsee 599, b Südengland/Cornwall 898, b Donau Flusskreuzfahrt ab 1099, b Dresden/Elbflorenz 199, b Norwegens Fjorde Kreuzf. ab 899, b Bodensee/Alpen 575, b Nordkap und Lofoten 1786, b 8-Tage-Seniorenreise Thüringer Wald Residenzstadt Gotha Leistungen: Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und Getränkeselfservice 7 Übernachtungen im Zimmer mit DU und WC 7 x MORADA Frühstücksbuffet 5 x Abendessen als Buffet 1 x Galabuffet 1 x Thüringer Spezialitätenbuffet Willkommenscocktail Stadtführung Gotha Geführter Spaziergang Gemeinsamer Spaziergang zum Schloß Friedenstein Dia- oder Filmvortrag Thüringer Heimatabend Tanzabend, Bingo Reiseforum Kostenlose Nutzung von Hallenbad und Sauna Betreuung durch das SKAN-CLUB 60 plus-team Kofferservice im Hotel, Insolvenzschutz Inklusive Ausflüge: Thüringer Wald-Rundfahrt* Eisenach* ab 323,- p.p.dz/hp KeinEZ-Zuschlag! Hell u. freundlich empfängt das MORADA Hotel Gothaer Hof seine Gäste. Jedes Zimmer ist gemütlich und gleichzeitig modern ausgestattet. Stilvoll ist die Gestaltung der gastronomischen Einrichtungen. Darüber hinaus lädt eine Terrasse bei schönem Wetter zum Plausch ein. Im Hallenbad mit seniorengerechtem Einstieg faszinieren attraktiv gestaltete Wandgemälde * 323, , , , , , ,- Kostenloses Kunden-Service-Telefon: tägl. 8 20Uhrauch Sa + So BucHungunDBEratungBEi: BS: das WErnEr-tOurS reisebüro: Georg-Eckert-Str. 13, Tel.: FirstrB:indenSchloßarkarden,Tel.: rbschmidt:wittenbergstr.5,tel.: rb Weststadt: Elbestr. 25, Tel.: rb Dedolf: Leipziger Str. 211, Tel.:0531/261260GF:tuireisecenter:Steinweg31,Tel.: /59 SKan-tOurS:Eysselkamp4,Tel.: GS:rB Hannemann: Jakobikirchhof 5/in der Sparkasse, Tel.: DErrBgoslar:Klubgartenstr.15,Tel.: Königslutter:rBamMarkt:AmMarkt16,Tel.: SZ:atlasreisenM.Schmidt:Panscheberg23,SZ(Thiede),Tel.: reiseweltammarkt:amschölkegraben4a,tel.: Schöningen:HolidayLand:Niedernstraße 12,Tel.: Seesen: tui reisecenter: Jacobsonstr. 17, Tel.: Veranstalter: SKan-tOurS touristik international gmbh, gifhorn Mallorca/Paguera ab Hannover 3,5-Sterne-Hotel Valentin Paguera, DZ, HP 1 Woche Erw. ab e 284,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 649,- p.p. 2 Wochen Erw. ab e 487,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 883,- p.p. Kreta/Rethymnon ab Hannover 3,5-Sterne-Hotel Golden Beach, DZ, HP 1 Woche Erw. ab e 439,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 634,- p.p. 2 Wochen Erw. ab e 551,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 774,- p.p. Tunesien/Hammamet ab Hannover 4,5-Sterne-Hotel RIU Marco Polo, all inclusive 1 Woche Erw. ab e 519,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 734,- p.p. 2 Wochen Erw. ab e 785,- p.p. Katalogpreis Erw. ab b 1.063,- p.p. Dominikanische Republik/ Punta Cana ab Frankfurt 4-Sterne RIU Sparreise, DZ, all inclusive 2 Wochen Erw. ab e 1.149,- p.p. inkl. Rail & Fly 3 Wochen Erw. ab e 1.331,- p.p. inkl. Rail & Fly Venezuela/Isla Margarita ab Frankfurt 4-Sterne-Hotel Kokobay, DZ, all inclusive 2 Wochen Erw. ab e 1.410,- p.p. inkl. Rail & Fly 3 Wochen Erw. ab e 1.608,- p.p. inkl. Rail & Fly 4-Tage-Kurzreise mit der AIDAcara versch. Termine Mai Juni 2010, Kiel Oslo Kopenhagen Kiel VARIO-Innenkabine, VP, inkl. Getränke während der Mahlzeiten Erw. ab e 499,- p.p. 14 Tage auf der AIDAaura versch. Termine Mai Juli 2010, Hamburg London Paris Falmouth-Cobh Dublin Liverpool Greenock Oban Shetland Inseln Invergordon Hamburg VARIO-Innenkabine, VP, inkl. Getränke während der Mahlzeiten Erw. ab e 1.399,- p.p. Buchen Sie jetzt:»nb«-hotline bei Reisebüro Schmidt Mo. Fr Uhr, Sa Uhr táäüéäãëü~îéå= EäÉìFK= wìã PSK= j~ä= ÑáåÇÉí= áå= táäüéäãëü~îéå Ç~ë= Öêç É= pí~çíj= ìåç= e~ñéåñéëí ëí~ííw= sáéê= q~öé= ä~åöi= îçã= NK= Äáë òìã= QK= gìäái= ëíéüí= ÇáÉ= e~ñéåãéj íêçéçäé= ÄÉáã= łtçåüéåéåçé= ~å ÇÉê= g~çé = hçéñk= aáé= _ÉëìÅÜÉê= ÉêJ ï~êíéí= Éáå= Ñê ÜäáÅÜÉëI= áåíéêå~íáçj å~äéë= ìåç= ã~êáíáãéë= céëí= êìåç ìã= ÇáÉ= h~áëéêjtáäüéäãj_êωåâé= Ó ÉÜÉã~äë=Öê íé=aêéüäêωåâé=bìêçj é~ë= ìåç= Äáë= ÜÉìíÉ= Ç~ë= t~üêòéáj ÅÜÉå= ÇÉê= pí~çík= w~üäêéáåüé= påüáñj ÑÉI=Ç~êìåíÉê=ÇÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=~ìëä åj ÇáëÅÜÉ= j~êáåééáåüéáíéåi= a~ãéñji jìëéìãëj= ìåç= ^êäéáíëëåüáññé= ëçj ïáé= éê ÅÜíáÖÉ= påüìäëåüáññé= ä~çéå òìã= lééåjpüáék= aáé= ÄÉÖÉÜêíÉå qáåâéíë=ç~ñωê=ëáåç=äéá=çéê=qçìêáëíj fåñçêã~íáçå= ççéê= çåäáåé= ìåíéê ïïïkïáäüéäãëü~îéåjíçìêáëíáâkçé ÉêÜ äíäáåük= ^ääé= fåñçë= ìåíéê ïïïkïçåüéåéåçé~åçéêà~çékçék Flughafentransfer von der Haustür Braunschweig- Flughafen Hannover 1. Person 28,- Euro jede weitere Person 6, Euro* * bis 4 Personen Info: Nibelungenplatz Schlosspassage Tagesfahrten Amsterdam/Holland 35, Fischmarkt Hamburg 21, Fahrt ins Blaue 19, Papenburg Meyer-Werft 39, Bingo Lotto, live 29, Bremen, Kaffeerösterei 43, Bremerhaven, inkl. Mittag 43, Bad Grund, Walpurgisfest 26, Hafenfest Hamburg inkl. Busfahrt, Schifffahrt und Brunchbüffet 70,00 Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Osterfest aáé=îáéê=g~üêéëòéáíéå=äéá=çéå=céëíëéáéäéåk= cçíçw=péä~ëíá~å=_çä jìëáâjbîéåíë áã=d~êíéå kéì=áã=gìåáw=hìåëíñéëíëéáéäé=áå=e~ååçîéê e~ååçîéê=eäéìfk=jáí=çéå łhìåëícéëípéáéäéå=eéêj êéåü~ìëéå =ä Çí=ÇáÉ=pí~Çí e~ååçîéê=îçã=sk=äáë=òìã OTK=gìåá=òì=ÉáåÉã=åÉìÉåI áåíéêå~íáçå~äéå=céëíáî~äj Ñçêã~í=áå=ÇáÉ=eÉêêÉåÜ ìj ëéê=d êíéåk=^ã=nnk=^éêáä ëí~êíéí=äéêéáíë=çéê=mêçäçök få= ÇáÉëÉã= łsçêéêçöê~ãã = òì ÇÉå=cÉëíëéáÉäÉå=ÄÉâçããÉå=ÇáÉ wìëåü~ìéê= ëåüçå= Éáåã~ä= ÉáåÉå báåçêìåâ= îçå= ÇÉê= oéáüé= łq~äj âáåö= jìëáå = Ó= déëéê ÅÜëâçåJ òéêíé= ãáí= ÇÉã= má~åáëíéå= ìåç hçãéçåáëí=píéñ~å=iáíïáåk= kìêá~= påüçéåäéêö= kçåçi qçåüíéê= ÇÉë= hçãéçåáëíéå= ^êj åçäç= påü åäéêöi= éä~ìçéêí= ~Ä NR= rüê= áå= ÇÉê= lê~åöéêáé= ΩÄÉê ÇÉå= jéåëåüéå= ÜáåíÉê= ÇÉã hωåëíäéêk a~ë= mêçöê~ãã= ÇÉë= céëíáî~äë ëåüä Öí= ÉáåÉ= _êωåâé= îçã= _~J êçåâ= Äáë= òì= ÇÉå= âωåëíäéêáëåüéå cçêãéå= ÇÉê= déöéåï~êík= ^äíé jìëáâ=íêáññí=~ìñ=g~òò=ìåç=kéìé jìëáâi= ÇáÉ= hçåòéêíé= ÄÉïÉÖÉå ëáåü= òïáëåüéå= fääìëáçå= ìåç táêâäáåüâéáíi= jìëáâã~ëåüáåéå ëçêöéå= ÑΩê= ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå ìåç= hìåëíj^âíáçåéå= ä~çéå= Ç~J òì= ÉáåI= ÇáÉ= d êíéå= åéì= òì= ÉåíJ ÇÉÅâÉåK ^ìñ= ÇÉê= céëíáî~äjeçãéé~öé ïïïkâìåëíñéëíëéáéäéüéêêéåj Ü~ìëÉåKÇÉ=ÖáÄí=Éë=~ääÉ=fåÑçêã~J íáçåéå= òì= séê~åëí~äíìåöéåi qéêãáåéå=ìåç=báåíêáííëéêéáëéåk mωåâíäáåü=òì=lëíéêå=öáäí=éë=~ìj ÉêÇÉã= Éáå= ÄÉëçåÇÉêÉë= pééåáj ~äw= ÇáÉ= céëíëéáéäjmêççìâíáçå łlêñéç= Ó= içîé= ïáää= íé~ê= ìë ~é~êí = ~ã= SK= gìåá= ëçïáé= ÉáåÉ séê~åëí~äíìåö= ÇÉê= eéêêéåü ìj ëéê= aá~äçöé= EqÉêãáå= å~åü t~üäf= òìã= sçêòìöëéêéáë= îçå PM= bìêç= éêç= méêëçåk= aáéëéë pééåá~ä= áëí= åçåü= Äáë= òìã UK=^éêáä=~å=ÇÉê=sçêîÉêâ~ìÑëâ~ëJ ëé= áã= hωåëíäéêü~ìëi= pçéüáéåj ëíê~ É= OI= ççéê= ìåíéê= qéäéñçå MRNNLNS=UQ=NO=OO=ÉêÜ äíäáåük -Leserreise vom bis Westeuropäische Hauptstädte Kreuzfahrt mit MS VISTAMAR Schnupperkreuzfahrt MS VISTAMAR Die Grachten von Amsterdam Französische Idylle in Honfleur Der Norden Europas hat viel zu bieten. Kultur, Geschichte, weltberühmte Städte und herrliche Landschaften. Diese Schnupperkreuzfahrt bietet Ihnen ganz viel Sehenswertes. Zunächst legt MS VISTAMAR im Hafen von Ijmuiden an, von hier führt ein Ausflug nach Amsterdam. Eine idyllische Grachtenfahrt sollte unbedingt auf Ihrem Programm stehen. Ihr Schiff nimmt Kurs auf Belgien. Die Altstadt von Brügge mit kunstvollen Bauwerken aus dem 17. Jahrhundert versetzt Sie ins Mittelalter. Swinging London mit seinen unzähligen Sehenswürdigkeiten: Buckingham Palace und Big Ben sind ein weiterer Höhepunkt der Reise. Ein starker Kontrast zu der Weltmetropole sind sicherlich die landschaftlich reizvolle Insel Guernsey und die berühmten Seebäder der Normandie. Beratung und Buchung über die - Hotline 0531 / UNSERE LEISTUNGEN: Busfahrt von Braunschweig nach Cuxhaven und zurück Kreuzfahrt mit voller Verpflegung Freier Sekt zum Frühstück und Tischwein zu Mittagund Abendessen an Bord Begrüßungs- und Abschiedscocktail Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord Informationsmaterial über Ihre Reise u.v.m. Ihre Reisepreise p.p. ab/bis Braunschweig Glückskabine*, 2-Bett innen 899, Glückskabine*, 2-Bett außen 1.099, Einzelkabinenzuschlag 30% *Glückskabine, d.h. Sie erhalten die Kabinennummer mit den Reiseunterlagen. Veranstalter: Leserreisen Center Hamburger Straße Braunschweig Telefon / Telefax /

11 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm ilh^ibp NN ^rpdbwbf`ekbq häéáåé=häáã~jcçêëåüéê=ñêéìéå=ëáåü aáé= háåçéê= ÇÉê= háåçéêí~öéëj ëí ííé=iéüêé=ü~äéå=éáåéå=rãj ïéäíjmêéáë= ÄÉáã= häáã~ëåüìíòj ïéííäéïéêä= łaçåj`~íçûë= häáj ã~jo~ääóé= OMMV = ÇÉë= _ìåçéëj ìãïéäíãáåáëíéêáìãë= ÖÉïçåJ åéåk= péáí= îéêö~åöéåéã= ^ìj Öìëí= Ü~ÄÉå= ëáåü= ~ääé= NOR=háåJ ÇÉê= áã= o~üãéå= ÇÉë= téííäéj ïéêäë= ~ìëñωüêäáåü= ãáí= ÇÉã qüéã~= häáã~ëåüìíò= ÄÉëÅÜ ÑJ íáöík=páé=ü~äéå=ìåíéê=~åçéêéã t~ëëéê=öéñáäíéêíi=éáåé=jωääãçj ÇÉåëÅÜ~ì= ~ìñ= ÇáÉ= _ÉáåÉ= ÖÉJ ëíéääíi= ÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= häáã~j ëåüìíòëçåö= ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= ìåç Éáå= häáã~ñéëí= îéê~åëí~äíéík= füj êé= mêçàéâíéêöéäåáëëé= Ü~ÄÉå ÇáÉ= àìåöéå= cçêëåüéê= áå= ÉáåÉê j~ééé= ÇçâìãÉåíáÉêí= ìåç ÄÉáã= téííäéïéêä= ÉáåÖÉJ êéáåüík=a~ñωê=ïìêçéå=ëáé=~äë=éáj åéë= ÇÉê= PM= ÄÉëíÉå= qé~ãë= îçå áåëöéë~ãí= NMT= ~ìë= Ö~åò aéìíëåüä~åç= éê ãáéêík= ^äë mêéáë= ÖÉï~ååÉå= ÇáÉ= háí~jháåj ÇÉê= Éáå= cçêëåüéêé~âéí= ãáí påüωííéää~ãééåi= pçä~êëéáéäj òéìöi= bñééêáãéåíáéêâ ëíéåi _ΩÅÜÉêå=ìåÇ=mÑä~åòëÉíëK= çü ^êäéáíëéä íòéi=ìã ÖÉëìåÇ=òì=ÄäÉáÄÉå st=cáå~ååá~ä=péêîáåéë=öéïáååí=pçåçéêéêéáë aáé= sçäâëï~öéå= cáå~ååá~ä= péêj îáåéë= ^d= Ü~í= ÄÉá= ÇÉã= êéåçãj ãáéêíéå= ^êäéáíöéäéêïéííäéïéêä łdêé~í= mä~åé= íç= tçêâ = ÇÉå= pçåj ÇÉêéêÉáë= áå= ÇÉê= h~íéöçêáé= łdéj ëìåçüéáíëñ êçéêìåö= ÇÉê= jáí~êj ÄÉáíÉê = ÉêÜ~äíÉåK= aáé= gìêó= ÜçÄ îçê= ~ääéã= Ç~ë= hçåòééí= òìã= ÄÉJ íêáéääáåüéå= báåöäáéçéêìåöëã~å~j ÖÉãÉåí=ÜÉêîçêK fã= e~ìéíïéííäéïéêä= ł_éëíé ^êäéáíöéäéê= aéìíëåüä~åçë = ÄÉJ äéöíé= ÇáÉ= sçäâëï~öéå= cáå~ååá~ä péêîáåéë= ^d= ~äë= òïéáíäéëíéê= cáj å~åòçáéåëíäéáëíéê= ÇÉå= ëéåüëíéå mä~íò=áå=çéê=h~íéöçêáé=p=eråíéêj åéüãéå= ãáí= OMMN= Äáë= RMMM= jáíj ~êäéáíéêåfk= łtáê= ëáåç= ëéüê= ëíçäò ~ìñ= ÇáÉëÉë= íçääé= bêöéäåáë= ìåç ÑêÉìÉå= ìåë= ΩÄÉê= ÇáÉ= ^åéêâéåj åìåö I= ë~öí= `Üêáëíá~åÉ= eéëëéi sçêëí~åç=ñωê=méêëçå~ä=ìåç=lêö~j åáë~íáçåk= sçäâëï~öéå= cáå~ååá~ä péêîáåéë= áëí= ÉáåÉ= NMMJéêçòÉåíáÖÉ rãïéäíéêéáë=ñωê=_ê~ìåëåüïéáö jáí=éáåéê=h~ãé~öåé=äéäçüåí=ç~ë=_ìåçéëìãïéäíãáåáëíéêáìã=çáé=c~üêê~çjmçäáíáâ=çéê=pí~çí _ê~ìåëåüïéáök=a~ë=rãj ïéäíéêçöê~ãã=çéê=pí~çí ÑáåÇÉí=^åÉêâÉååìåÖW=^äë ÉáåÉ=îçå=ÑΩåÑ=ÇÉìíëÅÜÉå pí ÇíÉå=áëí=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ îçã=_ìåçéëìãïéäíãáåáëj íéêáìã=ñωê=çáé=c êçéêìåö ÇÉë=o~ÇîÉêâÉÜêë=~ìëÖÉJ òéáåüåéí=ïçêçéåk _Éáã=tÉííÄÉïÉêÄ=łhçéÑ=~åW=jçJ íçê= ~ìë = ÇÉë= _ìåçéëìãïéäíãáj åáëíéêáìãë=ü~ííéå=ëáåü=rr=pí ÇíÉ ÄÉíÉáäáÖíI= Ç~êìåíÉê= ~ìåü= _ê~ìåj ëåüïéáök=jáí=çéê=báåêáåüíìåö=îçå c~üêê~çëíê~ ÉåI= ÇÉã= åéìéå téöïéáëéêëóëíéã= ÑΩê= o~çñ~üêéê ëçïáé= ïéáíéêéå= mêçàéâíéåi= ~ìåü îçå= séêéáåéå= ìåç= séêä åçéåi ΩÄÉêòÉìÖíÉ= _ê~ìåëåüïéáö= ÇáÉ gìêók=^äë=mêéáë=éêü äí=çáé=pí~çí=áå ÇáÉëÉã= g~üê= ÉáåÉ= îçã= _ìåç= ÑáJ å~åòáéêíé= ÑÑÉåíäáÅÜâÉáíëâ~ãé~J ÖåÉI= ÇáÉ= ÑΩê= ìãïéäíñêéìåçäáåüé jçäáäáí í= ~ìñ= hìêòëíêéåâéå ïáêäík łaáé=^ìëòéáåüåìåö=áëí=éáå=öêçj Éê=bêÑçäÖ=ÑΩê=Ç~ë=Ñ~Üêê~ÇÑêÉìåÇJ tçäñö~åö= cìéíéê= EjáííÉFI= méêj ëçå~ääéáíéê=çéê=sçäâëï~öéå=cáj å~ååá~ä=péêîáåéë=^di=å~üã=çéå mêéáë=éåíöéöéåk cçíçw=çü qçåüíéê= ÇÉê= sçäâëï~öéå= ^d= ãáí páíò= áå= _ê~ìåëåüïéáök= páé= ÄÉJ ëåü ÑíáÖí= áå= aéìíëåüä~åç= êìåç QNMM=jáí~êÄÉáíÉêK wìë~ããéå= ãáí= ÇÉå= ~åçéêéå= mêéáëíê ÖÉêå= å~üã= pí~çíä~ìê~í tçäñö~åö=wï~ñéäáåâ=eokîkêkf=áå=_éêäáå=éáå=`lojñêéáéë=iéäâìåüéåj ÜÉêò=~äë=póãÄçä=ÑΩê=ÇÉå=rãïÉäíéêÉáë=ÉåíÖÉÖÉåK cçíçw=^åíüéòlçü äáåüé= _ê~ìåëåüïéáö= ìåç= ãéüê åçåü=ñωê=ç~ë=öêç É=rãïÉäíéêçJ Öê~ãã= ÇÉê= pí~çíi= Ç~ë= ïáê= OMMT ~ìñöéäéöí= Ü~ÄÉå I= ë~öí= läéêäωêj ÖÉêãÉáëíÉê= aêk= déêí= eçññã~ååk jéåω=ãáí oáçà~jtéáå cωåñ=oéëí~ìê~åíë=áã=o~ìã=e~åj åçîéêl_ê~ìåëåüïéáö=ëáåç=áå=çéå téííâ~ãéñ= ìã= ÇÉå= oáçà~= dçìêj ãéí= `ìé= OMMV= ÖÉÖ~åÖÉåK= páéöéê áëí= Ç~ë= oéëí~ìê~åí= bä= jìåçç= áå _ê~ìåëåüïéáök a~ë=fåñçêã~íáçåëäωêç=oáçà~=áå jωäüéáã=~å=çéê=oìüê=ü~ííé=ç~òì ~ìñöéñçêçéêíi=áå=éáåéã=jéåω=ç~ë ÄÉëíÉ= wìë~ããéåëéáéä= îçå= oáçà~j téáåéå= ìåç= âìäáå~êáëåüéå= d~ìj ãéåñêéìçéå= òì= ÉêëíÉääÉåK= aáé båíëåüéáçìåö= ΩÄÉê= ÇÉå= páéö= íê~j ÑÉå=ÇáÉ=d ëíék hå~éé= ÇêÉá= jáääáçåéå= bìêç= ëáåç ä~ìí= eçññã~åå= áå= ÇÉå= îéêö~åöéj åéå= g~üêéå= áå= _~ì= ìåç= bêåéìéj êìåö= îçå= o~çïéöéå= ÖÉÑäçëëÉåK łaéê=^ìëä~ì=ìåëéêéê=c~üêê~çïéj _ÉëçåÇÉêë=ÉåÖ~ÖáÉêí wïéá=büêéå~ãíëâ~êíéå=áå=iéüêé=îéêäáéüéå aáé= büêéå~ãíëâ~êíé= Ü~ÄÉå= òïéá báåïçüåéêáååéå= ÇÉê= déãéáåçé iéüêé= ÉêÜ~äíÉåK= déãéáåçéäωêj ÖÉêãÉáëíÉê= hä~ìë= téëíéü~ä òéáåüåéíé= ^äãìíü= q~ä~íí= ìåç eéáçéã~êáé= hçåü= ÑΩê= áüê= ÄÉëçåJ ÇÉêÉë=båÖ~ÖÉãÉåí=~ìëK q~ä~íí= ÄÉíêÉìí= ÉÜêÉå~ãíäáÅÜ aá~äóëéé~íáéåíéå= ìåç= káéêéåj íê~åëéä~åíáéêíék= hçåü= ÄÉíêÉáÄí ëéáí=nu=g~üêéå=ç~ë=aá~âçåáéji ÇJ ÅÜÉå=áå=cäÉÅÜíçêÑI=Ç~ë=jÉåëÅÜÉå áå=ñáå~åòáéääéå=kçíä~öéå=ãáí=häéáj ÇìåÖI= _Éííï ëåüé= ìåç= ~åçéêéå e~ìëü~äíëöéöéåëí åçéå= òì= ìj ÖÉI= ÇáÉ= Ñä ÅÜÉåÇÉÅâÉåÇÉ= séêëçêj ÖìåÖ= ãáí= céêåï êãé= ÇìêÅÜ= _pj båéêöó= áå= ÇÉê= fååéåëí~çíi= ÇáÉ jççéêåáëáéêìåö= ìåëéêéê= ëí ÇíáJ ëåüéå= c~üêòéìöñäçííé= ãáí= ~ÄÖ~ëJ ~êãéê= qéåüåáâi= ~ää= ÇáÉë= ëáåç= áåj åçî~íáîéi= ìãïéäíñêéìåçäáåüé mêçàéâíéi= ÇÉêÉå= táêâìåö= àéíòí òìã= qê~öéå= âçããí I= ë~öí= ÇÉê läéêäωêöéêãéáëíéêk= aáé= h~ãé~j ÖåÉ= ÇÉë= _ìåçéëi= ÇáÉ= àéíòí= áå _ê~ìåëåüïéáö= ãáí= séê~åëí~äíìåj ÖÉåI= mä~â~íéåi= ^åòéáöéåi= háåçj ìåç= o~çáçëéçíë= ÄÉïçêÄÉå= ïéêj ÇÉI= ëéá= ÉáåÉ= ÖìíÉ= bêö åòìåö= ~ää ÇáÉëÉê=ëí ÇíáëÅÜÉå=fåáíá~íáîÉåK pí~çíä~ìê~í= tçäñö~åö= wï~ñéj äáåâ=ïáéë=~åä ëëäáåü=çéê=mêéáëîéêj äéáüìåö=áå=_éêäáå=~ìåü=~ìñ=çáé=áåj ÇáîáÇìÉääÉ= séê~åíïçêíìåö= ÑΩê ÇÉå=häáã~ëÅÜìíò=ÜáåW=łgÉÇÉê=báåJ òéäåé= ëçääíé= ëáåü= Ñê~ÖÉåI= ï~ë= Éê íìå= â~ååi= ìã= oéëëçìêåéå= òì ëåüçåéåk= a~òì= ÖÉÜ êí= ~ìåüi= ~ìñ hìêòëíêéåâéå= Ç~ë= ^ìíç= Éáåã~ä ëíéüéå= òì= ä~ëëéåi= ÇÉå= ÑÑÉåíäáJ ÅÜÉå=k~ÜîÉêâÉÜê=òì=åìíòÉå=ìåÇI ïéåå= Éë= Ç~ë= téííéê= Éêä~ìÄíI= ãáí ÇÉã=o~Ç=òì=Ñ~ÜêÉå=çÇÉê=òì=cì òì=öéüéå I=ë~ÖíÉ=wï~ÑÉäáåâK Éêëí= ãççéê~íéå= mêéáëéå= îéêj ëçêöík aáé=büêéå~ãíëâ~êíé=â~åå=àéçé _ΩêÖÉêáå= ìåç= àéçéê= _ΩêÖÉê= ÇÉë i~åçéë= káéçéêë~åüëéå= ÄÉ~åíê~J ÖÉåI=ïÉåå=ëáÉ=çÇÉê=Éê=Éáå=bÜêÉåJ ~ãí= ~ìëñωääík= aáé= báåë~íòëíéääé ãìëë= áå= ÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå= ^åíê~ö ÄÉëí íáöéåi= Ç~ëë= ÇáÉ= ÉÜêÉå~ãíäáJ ÅÜÉ= ^êäéáí= í~íë ÅÜäáÅÜ= ÖÉäÉáëíÉí ïáêçk= a~åâ= ÇÉê= büêéå~ãíëâ~êíé ÉêÜ~äíÉå= büêéå~ãíäáåüé= ò~üäêéáj ÅÜÉ= séêöωåëíáöìåöéå= ïáé= ÄÉáJ ëéáéäëïéáëé= éêéáëïéêíéêé= báåj íêáííëöéäçéêk Im Frühling erwacht die Natur zumlebenundmitihrder Mensch. Ostern, als das Fest der Auferstehung, des Neubeginns, spricht Menschen n Glauben, KraftundMutzu.EskanndieGelegenheit sein, sich und seinem Körper einen Neuanfang zu schenken. Das relief -Zentrum im Steinriedendamm 15 hilft ein s, rauchfreies Leben zu beginnen. Das Prinzip der Raucherentwöhnung mittels Softlaser ist einfach: Mit einem schmerzfreien Softlaser werden verschiedene Punkte am Körper stimuliert,diemitdemrauchverhalten in Verbindung stehen. Das Verlangen zu rauchen vergeht,ohne Nebenwirkungen oder Hautschädigungen. Das Besondere: Oft reicht schon eine Behandlung,um aus Rauchern dauerhaftnichtraucherzumachen. Hohe Erfolgsquote EinsLebenohneLast Rauchfreimitrelief inbraunschweig Die Behandlung dauert etwa 90 Minuten und hat keinerlei Nebenwirkungen,erläutert Doris Velten,Inhaberin der relief -Station in Braunschweig. Die Softlaser-Methode wird in den USA und Kanada bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich angewandt. In Deutschland hat das Raucherzentrum seit 2006 umfangreiche und sehr positive Erfahrungen gesammelt: Tausende Raucher haben mit unserer Hilfe aufgehört zu rauchen. Nach unserererfahrungliegtdieerfolgsquotebei circa 80 Prozent,sagt Unternehmensgründer John Nelsbach. Sollte man nach der Behandlung dennoch wieder zur Zigarette greifen,bietet relief innerhalb eines Jahres eine kostenlose Nachbehandlung. Über 40-mal in Deutschland Anzeige Durch Anfragen aus Deutschland und mittlerweile ganz Europa wurde relief in kurzer Zeit zum deutschen Marktführer im Bereich Raucherentwöhnung mittels Softlaser. Heute bietet das Raucherzentrum die Methode in rund 65 Standorten deutschlandweit,in Österreich,in der Schweiz,in SchwedenundinSpanienan. Das Unternehmen relief hat es sich zur Aufgabe gemacht,menschen auf ihrem Weg zum Nichtraucher zu unterstützen. relief bietet einen Service,bei dem Noch-Raucher immer individuellundpersönlichberatenwerden. Das mehrfach geschulte Personal geht gezielt auf seine Kunden ein und hilft ihnen aus ihren alten Rauchgewohnheiten. Die Behandlung im relief -Zentrum in Braunschweig kostet 230 Euro. Termine können online unterwww.relief.de,telefonisch unter oder unter der gebührenfreien Rufnummer vereinbart werden. BrillenOut llenoutlet let Komplette Brillen direkt vom Hersteller Wirhalten-wasAndere versprechen! Hiergiltdas tdasbwg-gesetz: etz: Brillenwirklichgünstig KaufenSieIh eihrebrill Brillequasidirektvom rektvomfließband,zu absolutenhamme ammerpreisen. en. GroßeAuswahlanBrillenmodellen KODAK Lens Markengläser QualifizierteAugenglasbestimmung UmtauschoderGeldzurückbeiNichtgefallen Öffnungszeiten: Mo.-Fr. von10:00-18:00uhr Sa.von10:00-14:00 Uhr SignetArmorliteOp Optic GmbH BevenroderStr.150r B Braunschweig-Querum Tel: l: Kostenlospa parken, direktvo vordemoutlet Bequem zu erreichen: Buslinien433,443, ien433,443,m13, Haltestelle: Pappelbergsiedlung A2bisAbfahrt Abfahrt BS-Flughafen,ca.3km RichtungB Braunschweig fahren,fe fertig

12 Warummehrbezahlen? InterIKEASystemsB.V.2010 NurbeiIKEA:guteQualität, cleverefunktion,niedrigerpreis POLARVIDE Decke. 40 Wäsche. 100% Polyester cm. Verschiedene Farben MARTORPEcksofa. Bezug Lussebo.100%Baumwolle cm,75cmhoch.Beige KRABBGanzkörperspiegel. Kann horizontal oder vertikal aufgehängtwerden cm NOTStand-/Leseleuchte. MitverstellbaremArm.26 28cm, 176 cm hoch. Schwarz/weiß POKALGlas. Spülmaschinenfest. Inhalt35cl.14cmhoch JEFFKlappstuhl cm,78cmhoch. Schwarz. Nurvom6. 10.AprilbeiIKEA Braunschweig IKEA Braunschweig, Hansestraße 27, Braunschweig, Telefon0180/ (Festnetzpreis 0,14/Min.; Mobilfunkpreiseabweichend,höchstens 0,42/Min.) Weitere Infos und Angebote unter Öffnungszeiten: Mo. Do. und Sa.: Uhr, Fr.: Uhr Restaurant:Mo. Do.undSa.: Uhr,Fr.: Uhr AlleAngebotenur,solangederVorratreicht,biszum undnur beiikeabraunschweig.abgabenurinhaushaltsüblichenmengen.

13 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm fk=h owbw sñ_=píìííö~êí=j=_çêìëëá~=j ååüéåöä~çä~åü== OWN=EMWNF= qçêéw=mwn=oéìë=eppkfi=nwn=j~êáå~=esskfi=own=hìòã~åçîáå=eupkf wìëåü~ìéêw=qo=mmm _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=qê ëåüi=j~êáå~=j=_~áääói=a~åíé= déääé=h~êíéåw=_çìä~üêçìò=j=cêáéåç=eof báåíê~åüí=cê~åâñìêí=j=_~óéê=iéîéêâìëéå== PWO=ENWNF qçêéw=nwm=qéäéê=eouki=cçìäéäñãéíéêfi=nwn=háé äáåö=eppkfi NWO=háÉ äáåö=eqskfi=owo=`~áç=esokfi=pwo=cê~åò=euvkf wìëåü~ìéêw=rm=vmm _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=gìåÖI=jÉáÉê=J=hêççëI=háÉ äáåö oçíé=h~êíéw=påüï~~ä=ïéöéå=öêçäéå=cçìäëéáéäë=eqvkf déääé=h~êíéåw=cê~åò=enmf=j=sáç~ä=enmlnfi=háé äáåö=epfi eóóéá =ERLNFI=`~ëíêç=EQF p`=cêéáäìêö=j=sñi=_çåüìã= = =NWN=ENWNF qçêéw=nwm=`áëëé=enukfi=nwn=a~äêçïëâá=eoqkf wìëåü~ìéêw=on=rmm _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=^ÄÇÉëë~ÇâáI=fÇêáëëçì=J=eÉÉêï~ÖÉåI a~äêçïëâá déääé=h~êíéåw=j=cêéáéê=epfi=mñéêíòéä=eof påü~äâé=mq=j=_~óéêå=jωååüéå== = NWO=ENWOF qçêéw=mwn=oáäéêó=eorkfi=mwo=jωääéê=eoskfi=nwo=hìê~åóá=epnkf wìëåü~ìéêw=sn=stp=e~ìëîéêâ~ìñíf _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=_çêÇçåI=hìê~åóá=J=î~å=_çããÉäI=oáÄÉêó déääjoçíé=h~êíéåw=e~ãáí=^äíáåíçé=ïéöéå ïáéçéêüçäíéå=cçìäëéáéäë=eqnkfx=_çêççå=ïéöéå ïáéçéêüçäíéå=cçìäëéáéäë=evmkhqf déääé=h~êíéåw=o~ñáåü~=erlpfi=hìê~åóá=eqf=j=aéãáåüéäáë=eqfi=_ìíí _çêìëëá~=açêíãìåç=j=téêçéê=_êéãéå= =OWN=EOWMF qçêéw=nwm=dêç âêéìíò=evkfi=owm=pìäçíáå=eookfi OWN=eìåí=ESRKF wìëåü~ìéêw=um=rro=e~ìëîéêâ~ìñíf _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=tÉáÇÉåÑÉääÉêI=_ä~ëòÅòóâçïëâá=J=eìåíI=máò~êêç déääé=h~êíéw=j=_~êöñêéçé=eqf NK=c`=kΩêåÄÉêÖ=J=cps=j~áåò=MR=OWM== = EOWMF qçêéw=nwm=cê~åíò=enqkfi=owm=`üçìéçjjçíáåö=eqmkf wìëåü~ìéêw=nwm=cê~åíò=enqkfi=owm=`üçìéçjjçíáåö=eqmkf _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=oáëëÉI=dΩåÇçÖ~å=J=jΩääÉê oçíé=h~êíéw=fî~åëåüáíò=å~åü=éáåéê=q íäáåüâéáí=eqkf déääé=h~êíéåw=tçäñ=erlnf=j=eéääéê=erfi=w~ä~îåáâi=påüωêêäé NK=c`=h äå=j=eéêíü~=_p`= = = MWP=EMWOF qçêéw=mwn=o~ññ~éä=eorkfi=mwo=o~ññ~éä=eqrkhnfi=mwp=`áåéêç=etrkf wìëåü~ìéêw=qs=pmm _ÉëíÉ=péáÉäÉêW=J=o~ÑÑ~ÉäI=o~ãçë oçíé=h~êíéw=jçü~ã~ç=å~åü=éáåéê=kçíäêéãëé=etpkf déääjoçíé=h~êíéw=qçëáå=ïéöéå=ìåëéçêíäáåüéå=séêü~äíéåë=eutkf déääé=h~êíéåw=j~åáåüé=erlqfi=déêçãéä=erlnfi _êéåâç=epf=j=h~å~ê=epf afb=qlogûdbow NU=qçêÉW== píéñ~å=háé äáåö=e_~óéê=iéîéêâìëéåf = héîáå=hìê~åóá=epåü~äâé=mqf NSqçêÉW== bçáå=aòéâç=esñi=tçäñëäìêöf= NR=qçêÉW== iìå~ë=_~êêáçë=e_çêìëëá~=açêíãìåçf= = pl=dbeq=bp=tbfqbow NK=_rkabpifd^ sñi=tçäñëäìêö=jnuvv=eçññéåüéáã=eüéìíéi=nt=rüêf e~ãäìêöéê=ps=j=e~ååçîéê=vs=eüéìíéi=nt=rüêf jáåü~éä= cêçåíòéåâ= E_çêìëëá~ j ååüéåöä~çä~åüfw= łtáê= Ü íj íéå=å~åü=çéê=nwmjcωüêìåö=âçåj ëéèìéåíéê= ÇáÉ= o ìãé= åìíòéå ãωëëéåk= ^ÄÉê= ÄÉá= ÇÉê= hä~ëëé ÇÉë= sñ_= áëí= Éë= ëåüïéêi= ~ääéë= òì îéêüáåçéêåk `Üêáëíá~å= dêçëë= EsÑ_= píìííj Ö~êíFW= łtáê= Ü~ÄÉå= ìåë= ä~åöé ëéüê=ëåüïéê=öéí~åk=fåü=äáå=ñêçüi wfq^qb Bundesliga-Saison 2009/10 Ç~ëë= ïáê= ÖÉïçååÉå= Ü~ÄÉåK= bë ï~ê=éáå=páéö=çéë=`ü~ê~âíéêëk qüçã~ë= qìåüéä= Ecps= j~áåò MRFW= łbë= ï~ê= Éáå= îéêçáéåíéê páéö=ñωê=kωêåäéêök=a~ë=áëí=ëéüê êöéêäáåüi=ïéáä=ïáê=ìåë=îáéä=îçêj ÖÉåçããÉå=Ü~ÄÉå=ìåÇ=ÇáÉ=ÉêëíÉ `Ü~åÅÉ= Ü~ííÉåK= få= råíéêò~üä Ü~ÄÉå=ïáê=ÉáåÉå=qáÅâ=òì=çÑÑÉåJ ëáî=öéëéáéäík Pl. Verein Sp. G U V Diff. Tore Pt. 1. Bayern München : FC Schalke : Bayer Leverkusen : Borussia Dortmund : Werder Bremen : Hamburger SV : VfB Stuttgart : Eintracht Frankfurt : VfL Wolfsburg : FSV Mainz : Hoffenheim : Borussia M gladbach : FC Köln : FC Nürnberg : VfL Bochum : SC Freiburg : Hannover : Hertha BSC :48 22 Sp. = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren Durch die grüne Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, Blau steht für die CL-Qualifikation. Durch die braune Linie sind die Europa League, durch Türkis die Relegation und durch Rot die Abstiegsplätze gekennzeichnet. NK=crpp_^iiJ_rkabpifd^ _~óéêå=jωååüéåw=jáí=äêéáíéê _êìëí=òìêωåâ=~å=çáé=péáíòé aéê=oéâçêçãéáëíéê=äéëáéöí=áã=_ìåçéëäáö~jdáéñéäíêéññéå=çéå=c`=påü~äâé=mq=ãáí=own déäëéåâáêåüéå=epfafk=_~óéêå jωååüéå=ü~í=äéáã=íìêäìj äéåíéå=_ìåçéëäáö~jdáéñéäj íêéññéå=çáé=q~äéääéåëéáíòé òìêωåâéêçäéêík=aéê=cì Ä~ääJ oéâçêçãéáëíéê=öéï~åå òéüå=q~öé=å~åü=çéã=páéö áã=mçâ~äje~ääñáå~äé=ç~åâ ÉáåÉë=açééÉäëÅÜä~Öë=áååÉêJ Ü~äÄ=îçå=TM=pÉâìåÇÉå=~ìÅÜ Ç~ë=òïÉáíÉ=ïáÅÜíáÖÉ=péáÉä ÄÉá=pÅÜ~äâÉ=MQ=ãáí=OWN=ìåÇ äáéöí=áã=qáíéäâ~ãéñ=åìå ïáéçéê=éáåéå=mìåâí=îçê=çéå h åáöëää~ìéå=ervwrufk pìééêëí~ê= cê~ååâ= oáäéêó= EORKF ìåç= áã= å ÅÜëíÉå= ^åöêáññ= k~íáçj å~äëéáéäéê= qüçã~ë= jωääéê= EOSKF ï~üêíéå= ÇÉå= _~óéêå= ÇáÉ= `Ü~åÅÉ ~ìñ= Ç~ë= qêáéäé= ~ìë= jéáëíéêëåü~ñíi mçâ~ä= ìåç= `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJ páéök aéêòéáí= àéçéåñ~ääë= ä ìñí= Éë= ÑΩê ÇáÉ= jωååüåéê= ëç= êáåüíáö= êìåçk péääëí=çáé=rmjãáåωíáöé=råíéêò~üäi îéêìêë~åüí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= aìããüéáí îçå=e~ãáí=^äíáåíçé=eqnkfi=äê~åüíé ÇáÉ=_~óÉêå=åáÅÜí=~ìë=ÇÉã=hçåJ òééík= báå= açéééäëåüä~ö= îçå= cê~ååâ oáäéêó=eorkf=ìåç=çéë=éáåë~íòñêéìj ÇáÖÉå= k~íáçå~äëéáéäéêë= qüçã~ë jωääéê=eoskf=áååéêü~ää=îçå=tm=péj âìåçéå=ï~ê=çéê=påüäωëëéä=òìã páéök= påü~äâé= Ü~ííÉ= äéçáöäáåü= ÇÉå NUK=p~áëçåíêÉÑÑÉê=îçå=hÉîáå=hìê~J åóá= òì= ÄáÉíÉå= Ó= ìåç= ëé íéê= áå ÄÉêò~Üä= åáåüí= ÉáåÉ= ÉáåòáÖÉ= qçêj ÅÜ~åÅÉK cωê=çáé=_~óéêå=ï~ê=ç~ë=åìê=éáå dêìåç= ãéüêi= ãáí= ÉñíêÉã= ÄêÉáíÉê _êìëí= ~ìñòìíêéíéåk= ła~ë= áëí= Éáå ëéüê= ëåü åéê= q~ö I= ë~öíé= î~å d~~äk= aéê= `Ü~ãé~ÖåÉê= ëçää= å~åü ÇÉã=_ìåÇÉëäáÖ~Jcáå~äÉ=~ã=UK=j~á ÑäáÉ ÉåW= łtéåå= ïáê= åìå= ~ìåü åçåü= ÄÉá= _~óéê= iéîéêâìëéå= ÖÉJ eéêíü~wł_éá=ìåë ëíáããí=çáé=jçê~ä _ÉêäáåÉê=ÉêäÉáÅÜíÉêí=å~ÅÜ=ÇÉã=PWM=ÖÉÖÉå=h äå h äå= EpfaFK= eéêíü~= _p`= _Éêäáå Ç~êÑ= Ç~åâ= o~ññ~éä= ïéáíéê= ~ìñ= ÇÉå séêääéáä=áå=çéê=cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáJ Ö~=ÜçÑÑÉåK=aÉê=_ê~ëáäá~åÉê=ï~ê=ãáí ÉáåÉã= açéééäé~åâ= ã~ ÖÉÄäáÅÜ ~ã=pwm=eowmfjpáéö=çéë=q~äéääéåj äéíòíéå=äéáã=nk=c`=h äå=äéíéáäáöík aìêåü= ÇÉå= îáéêíéå= ^ìëï êíëj ëáéö= ÇÉê= p~áëçå= Ü~í= ÇáÉ= j~ååj ëåü~ñí= îçå= qê~áåéê= cêáéçüéäã cìåâéä= ÇÉå= oωåâëí~åç= òìã= oéäéj Ö~íáçåëéä~íò= ~ìñ= ÇêÉá= mìåâíé= îéêj âωêòík łj~å=ü~í=öéëéüéåi=ç~ëë=äéá=ìåë ÇáÉ= jçê~ä= ëíáããík= aéê= téö= ÖÉÜí áå=çáé=êáåüíáöé=oáåüíìåöi=å~åüçéã ïáê=äéêéáíë=~åüí=mìåâíé=òìêωåâä~j ÖÉå I= ë~öíé= eéêíü~jh~éáí å= ^êåé cêáéçêáåü= å~åü= ÇÉã= ^ÄéÑáÑÑK= aéã c`= ëíéüí= å~åü= ÇÉê= ~ÅÜíÉå= eéáãj éäéáíé= ÇÉê= p~áëçå= Éáå= ìåöéãωíäáj ÅÜÉë=p~áëçåÑáå~äÉ=ÄÉîçêK=aáÉ=c~åë ïáååéåi= â ååéå= ïáê= Ç~ãáí= êéåüj åéåi=ç~ëë=ïáê=jéáëíéê=ïéêçéåk bë=ï~êéå=~äéê=~ìåü=ïáéçéê=éíj ï~ë= ãççéê~íéêé= q åé= òì= Ü êéåk łtáê=çωêñéå= âéáåé= âçãáëåüéå= p~j ÅÜÉå= ã~åüéåk= táê= ãωëëéå= ìåë åìå=ìåëéêé=oìüé=åéüãéå=ìåç=çáé _ÉáåÉ= ÜçÅÜäÉÖÉå I= ÑçêÇÉêíÉ= î~å _çããéäk t~ë= ÄÉáã= c`= _~óéêå= ïáé= Éáå séêëéêéåüéå= âä~åöi= ï~ê= ÑΩê= ÇáÉ påü~äâéê=çéê=éáåòáöé=qêçëík=łbë=áëí à~= åçåü= åáåüíë= îçêäéá I= ë~öíé= ^ÄJ ïéüêåüéñ= j~êåéäç= _çêççåi= ÇÉê ïáé= ^äíáåíçé= łdéääjoçí = ë~ü áã= ÜÉáãáëÅÜÉå= tjjpí~çáçå= éñáñj ÑÉå=Ç~ë=qÉ~ãI=Ç~ë=íêçíò=ÇÉê=káÉJ ÇÉêä~ÖÉ= åçåü= ëéåüë= mìåâíé= sçêj ëéêìåö= ~ìñ= ÇáÉ= ^ÄëíáÉÖëòçåÉ= Ü~íI Öå~ÇÉåäçë=åáÉÇÉêK fååéåîéêíéáçáöéê= ìåç= h~éáí å vçìëëéñ= jçü~ã~ç= ïáêç= å~åü= ÉáJ åéê=oçíéå=h~êíé=etpkf=ä åöéê=ñéüj äéåk= fã= å ÅÜëíÉå= j~íåü= ÄÉá= NUVV eçññéåüéáã= ÑÉÜäí= òìçéã= wçê~å qçëáåi=çéê=áå=çéê=utk=jáåìíé=å~åü ÉáåÉê= påüï~ääé= ÇáÉ= déääjoçíé h~êíé=ë~üi=å~åüçéã=éê=qr=péâìåj ÇÉå=òìîçê=îÉêï~êåí=ïçêÇÉå=ï~êK łfåü=ü~äé=~ìåü=âéáåé=bêâä êìåö Ç~ÑΩêI= ï~êìã= ïáê= òì= e~ìëé= ëç ëåüäéåüí= ëéáéäéåk= táê= ãωëëéå= ìåë ÄÉá= ÇÉå= c~åë= ÉåíëÅÜìäÇáÖÉåK= táê ï~êéå=ö~ê=åáåüí=áã=péáéä=ìåç=ü~j ÄÉå= îéêçáéåí= îéêäçêéå I= ë~öíé= Éáå ã~ äçë= Éåíí ìëåüíéê= héîáå jåhéåå~=å~åü=çéã=j~íåük= äéì EVMKHQF= ìåç= ÇìêÅÜ= ëéáåé= ëéåüëíé ^ãééäâ~êíé= ãáí= _ìåçéëäáö~joéj âçêçëωåçéê= j~êíáå= t~öåéê ÖäÉáÅÜòçÖK= påü~äâéë= q~âíáâñìåüë céäáñ=j~ö~íü=ãìëëíé=éáåöéëíéüéåi łç~ëë=ïáê=çéã=déöåéê=áå=çáé=h~êj íéå=öéëéáéäí=ü~äéåk=táê=ï~êéå=òì åöëíäáåük=råç=òì=îçêëáåüíáö K báå= mìåâí= oωåâëí~åç= áëí= òï~ê åáåüí= îáéäi= ~ÄÉê= ÇáÉ= séêë~öéåëj ~åöëí= ëåüáéå= påü~äâé= ~ìåü= åçåü å~åü=^äéñáññ=òì=ä ÜãÉåK=aáÉ=péáÉJ äéê= ëåüäáåüéå= ÖÉâåáÅâí= îçã= mä~íòi ~äë= ëéá= ÇÉê= qáíéä= ëåüçå= îéêäçêéåk łråëéê=wáéä=áëí=áããéê=åçåü=éáå=áåj NP ^ìåü=éê=âçååíé=çéå=páéöéëòìö=çéê=_~óéêå=åáåüí=ëíçéééåw=påü~äâéë=_éåéçáâí=eçéïéçéë=eäkfi=üáéê=áã h~ãéñ=ãáí=cê~ååâ=oáäéêó=îçå=_~óéêå=jωååüéåk= cçíçw=ççé iéîéêâìëéå=òáííéêí=ìã=mä~íò=çêéá påüïéêéê=oωåâëåüä~ö=áã=qáíéäêéååéå=å~åü=çéã=ìåöäωåâäáåüéå=owp=áå=cê~åâñìêí cê~åâñìêílj~áå= EpfaFK= _áííéêé máääé= ÑΩê= cì Ä~ääJ_ìåÇÉëäáÖáëí _~óéê=iéîéêâìëéåw=k~åü=çéã=båj ÇÉ=~ääÉê=qáíÉäíê ìãé=çìêåü=çáé=âìj êáçëé= OWP= ENWNFJmäÉáíÉ= ÄÉá= báåj íê~åüí= cê~åâñìêí= ÇêçÜí= ÇÉã łeéêäëíãéáëíéê =~ìñ=çéê=wáéäöéê~j ÇÉå= áåòïáëåüéå= ëçö~ê= åçåü= ÇÉê séêäìëí= ÉáåÉë= `Ü~ãéáçåëJiÉ~ÖìÉJ mä~íòéëk= ^åöéëáåüíë= îçå= åìê= åçåü ÉáåÉã= mìåâí= sçêëéêìåö= ~ìñ= ÇÉå q~äéääéåîáéêíéå= _çêìëëá~= açêíj ãìåç=âçããéå=äéá=çéå=oüéáåä åj ÇÉêå=îçê=ÇÉã=eáí=~ã=âçããÉåÇÉå p~ãëí~ö=öéöéå=péáíòéåêéáíéê=_~ój Éêå= jωååüéå= ÄÉêÉáíë= ûåöëíé= îçê ÉáåÉã=åÉìÉêäáÅÜÉå=pÅÜÉáíÉêå=~ìÑK łtáê= ëáåç= ïáéçéê= ~ìñ= ÇÉã= ÄÉëJ íéå= téöi= ìåë= òìã= båçé= ÇÉê= p~áj ëçå= ~ääéë= â~éìíí= òì= ã~åüéåk= få ÇÉå= äéíòíéå= ÑΩåÑ= péáéäéå= ãωëëéå ïáê= Éáå= ~åçéêéë= déëáåüí= òéáöéåi a~= Ü~äÑ= ~ääéë= ^åñéìéêå= åáåüíw iéîéêâìëéåë= qê~áåéê= gìéé eéóååâéë=éêäéäíé=çáé=mäéáíé=ëéáj åéê=j~ååëåü~ñík= cçíçw=ççé Ç~ãáí= ïáê= ~ã= båçé= Éíï~ë= áå= ÇÉê e~åç= Ü~ÄÉå I= ë~öíé= _~óéêjh~éáj í å=j~åìéä=cêáéçêáåük a~äéá= ë~üéå= ÇáÉ= d ëíé= âìêò å~åü=çéê=m~ìëé=äéêéáíë=ïáé=çéê=ëáj ÅÜÉêÉ=páÉÖÉê=~ìëK=k~ÅÜ=ÇÉê=òì=ÇáÉJ ëéã= wéáíéìåâí= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉå cê~åâñìêíéê=cωüêìåö=çìêåü=éáåéå îéêï~åçéäíéå=bäñãéíéê=îçå=péäáã qéäéê= EOUKF= Ü~ííÉ= ÇÉê= ΩÄÉê= ïéáíé píêéåâéå= ëí~êâé= k~íáçå~äëíωêãéê píéñ~å= háé äáåö= ãáí= ëéáåéå= p~áj ëçåíêéññéêå= kìããéê= NT= ìåç= NU EPPK= ìåç= QSKF= ÇáÉ= iéîéêâìëéåéê ~ìñ=çáé=páéöéêëíê~ É=ÖÉÄê~ÅÜíK açåü= Ç~å~ÅÜ= ë~ü= a~åáéä påüï~~ä= îçå= påüáéçëêáåüíéê tçäñö~åö= pí~êâ= EbêÖçäÇáåÖF= ïéj ÖÉå=ÉáåÉë=cçìäëéáÉäë=ÇáÉ=oçíÉ=h~êJ íé= EQVKF= Ó= ìåç= ÇáÉ= m~êíáé= âáééíé åçåü=éáåã~ä= òìöìåëíéå= ÇÉê= d~ëíj ÖÉÄÉêK= wìå ÅÜëí= ëçêöíé= `~áç= ãáí # 15% # 10% 20% íéêå~íáçå~äéê= mä~íòk= j~å= Ü~í= à~ ÖÉãÉêâíI=Ç~ëë=ã~å=âÉáåÉ=~åÇÉêÉå wáéäé=áå=çéå=jìåç=åéüãéå=ç~êñ I ë~öíé=hìê~åóák a~ëë=î~å=_çããéä=çéå=páéö=~ìñ påü~äâé= ÑêÉÅÜ= ~äë= łmñäáåüí = ÄÉJ òéáåüåéíé= Eła~ë= ï~ê= à~= ïçüä= Ç~ë jáåçéëíé FI= ï~ê= Éáå= ïéáíéêéê påüä~ö= áå= ÇáÉ= j~öéåöêìäé= ~ääéê h åáöëää~ìéåk= açåü= ÇáÉ= _~óéêå= ëáåç= ÉÄÉå çäéå~ìñk=łtéåå=ïáê=âäìö=ääéáäéåi â~åå= Éë= ÉáåÉ= ÖìíÉ= p~áëçå= ïéêj ÇÉå I=ë~ÖíÉ=eçÉåÉ =ìåç=ëíáéö=ãáí ÉáåÉã=ëÉäáÖÉå=i ÅÜÉäå=áå=ÇÉå=_ìëK ÉáåÉã= ëéåë~íáçåéääéå= téáíëåüìëë ~ìë=pr=jéíéêå=ωäéê=çéå=îéêçìíòj íéå= k~íáçå~äâééééê= oéåé= ^ÇäÉê ÜáåïÉÖ= ÑΩê= Ç~ë= OWO= ESOKFI= ìåç òïéá= jáåìíéå= îçê= ÇÉã= båçé= îéêj ï~åçéäíé= j~áâ= cê~åò= ãáí= ÉáåÉã ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= c~ääêωåâòáéüéê= ÇáÉ cê~åâñìêíéê= tjj^êéå~= áå= Éáå ï~üêéë=qçääü~ìëk få=çéê=q~í=ïìëëíé=çáé=báåíê~åüí åáåüíi= ïçüáå= ãáí= ÇÉê= Ö~åòÉå= bìj êçé~éçâ~äjbìéüçêáék= łk~íωêäáåü ïçääéå= ïáê= àéíòí= åçåü= ãéüêk= táê Ü~ÄÉå= qìåüñωüäìåö= òì= mä~íò ëéåüëi= ÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= bìêçé~= ié~öìé êéáåüéå= â ååíé I= ë~öíé= páéöíçêj ëåüωíòé= cê~åòk= báåíê~åüíj`ç~åü jáåü~éä= pâáääé= îéêãáéçi= îçå= ÇÉê bìêçé~=ié~öìé=òì=íê ìãéåw=ł^äéê ïáê= Ü~ÄÉå= ïáéçéê= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë ïáê=~å=ëéüê=öìíéå=q~öéå=ãáí=ëéüê ÖìíÉå=qÉ~ãë=ãáíÜ~äíÉå=â ååéåk # ARKADEN APOTHEKE # 15%

14 NQ łt äñé =ÄÉá Éå=ïáÉÇÉê _~ëâéíä~ääj_ìåçéëäáö~w=mü~åíçãë=éãéñ~åöéå=~ã=jçåí~ö=çéå=j_` sçå=`üêáëíçéü=j~ííüáéë _ê~ìåëåüïéáök=a~ë=å ÅÜëíÉ cáå~äé=ìã=çáé=mä~óçññë=ëíéüí ~åw=^ã=lëíéêãçåí~ö=ìã NT=rÜê=ÉãéÑ~åÖÉå=ÇáÉ=kÉï vçêâéê=mü~åíçãë=áå=çéê stje~ääé=çéå=jáííéäçéìíj ëåüéå=_~ëâéíä~ää=`äìäk Ç~ã~äëI=ÇÉå=qáíÉä=ÇÉë=cáÄ~=bìêçéÉ `ìéi=çéë=sçêö åöéêjtéííäéïéêäë ÇÉê= bìêç`ü~ääéåöéi= å~åü= p~åüj ëéåj^åü~äí=òì=üçäéåk=eéåêáâ=aéííj ã~ååi= áå= _ê~ìåëåüïéáö= âéáå= råj ÄÉâ~ååíÉêI= Ü~ííÉ= Ç~ë= léíáãìã ~ìë=éáåéã=h~çéê=üéê~ìëöéüçäíi ÇÉê= ãáí= ijiéöéåçé= téåçéää ^äéñáë= ççéê= k~íáçå~äëéáéäéê= píéj éüéå= ^êáöä~äì= ãáí= ÇìêÅÜ~ìë âä~åöîçääéå=k~ãéå=öéëéáåâí=ï~êk ^ìåü= péä~ëíá~å= j~åüçïëâái= ÜÉìJ íé=`ç~åü=çéê=kéï=vçêâéê=mü~åj íçãëi= íêìö= ãáí= ëéáåéå= aêéáéêå òìã= ëéåë~íáçåéääéå= bêñçäö= ÇÉê łt äñé =ÄÉáK k~åü=çéê=m~êíó=ñçäöíé=àéççåü ÇÉê= h~íéêk= aáé= jáííéäçéìíëåüéå Ü~ííÉå= ëáåü= Ñáå~åòáÉää= ΩÄÉêåçãJ ãéåi= ÇÉê= séêéáå= ãìëëíé= ÇÉå ëåüïéêéå=d~åö=áå=çáé=oéöáçå~ääáj Ö~= ~åíêéíéåk= cωåñ= g~üêé= Ç~ìÉêíÉ ÉëI=Äáë=ÇÉê=j_`=ëáÅÜ=áã=îÉêÖ~åÖÉJ åéå= pçããéê= áã= läéêü~ìë= òìj êωåâãéäçéíék= qê~áåéê= _à êå e~êãëéå= ÖÉä~åÖ= Éë= ÄÉêÉáíë= òìã ~ìñòìëíéáöéåk=a~ë=p~áëçåòáéä=çáéëj ã~äw= ÇÉå= ÇáêÉâíÉå= táéçéê~äëíáéö ïáé= OMMU= ãáí= géå~= îéêüáåçéêåk _ÉêÉáíë= àéíòí= â~åå= ã~å= ë~öéåi Ç~ëë=ÇáÉëÉë=råíÉêÑ~åÖÉå=ÖÉÖäΩÅâí áëík= aáé= j~ååëåü~ñí= ~ìë= ÇÉê OV=MMMJpÉÉäÉåJdÉãÉáåÇÉ= áëí= Ç~ë ÄÉêê~ëÅÜìåÖëíÉ~ã=ÇÉê=iáÖ~I=Ç~ë àìåöéi= í~äéåíáéêíé= hçääéâíáî= ~ìë ~ãéêáâ~åáëåüéåi= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåç çëíéìêçé áëåüéå= péáéäéêå= äáéöí ÇÉêòÉáí= ~ìñ= mä~íò= òéüå= ìåç= ëçãáí ïéáíéê=áå=båçêìåçéåjoéáåüïéáíék báå= ÉÅÜíÉë= påüäωëëéäëéáéä= ìã ÇÉå=báåòìÖ=áå=ÇáÉ=mä~óçÑÑë=Éêï~êJ pmloq a~ë= ł^äéåíéìéê = bìêçé~= ÉåÇÉí ÑΩê=ÇÉìíëÅÜÉ=j~ååëÅÜ~ÑíÉå=êÉÖÉäJ ã áö= áã= ÑêΩÜÉå= ^ìëëåüéáçéåk mçëáíáîé= ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå= ïáé= áå íéí=~ã=lëíéêãçåí~ö=ent=rüêf=~äëç ÇáÉëÉã=g~Üê=_Éêäáå=Ee~äÄÑáå~äÉ=áã _ê~ìåëåüïéáöë= _~ëâéíä~ääñ~åëi bìêçåìéf= ìåç= d ííáåöéå= Ełcáå~ä cçìê J^ìëêáÅÜíÉê= ÇÉê= ëåüï ÅÜÉJ êéå=bìêç`ü~ääéåöéf=ëáåç=éüéê=çáé ^ìëå~üãék=péåüë=g~üêé=áëí=éë=üéêi Ç~ëë= Éáå= `äìä= ~ìë= ÇÉê=_~ëâÉíÄ~ääJ _ìåçéëäáö~= ÉáåÉå= áåíéêå~íáçå~äéå mçâ~ä= ÉêêáåÖÉå= âçååíék= héáåéã ïéåå=çáé=mü~åíçãë=çáé=d ëíé=îçå ÇÉê= p~~äé= ÉãéÑ~åÖÉåK= łiéíòíäáåü ïáêç=ç~ë=qé~ã=öéïáååéåi=ç~ë ÄÉëëÉê= â ãéñí= ìåç= ãéüê= iéáçéåj ëåü~ñí=òéáöí I=îÉêëéêáÅÜí=ÇÉê=å~ÅÜ ~ìëöéüéáäíéê= eéêòãìëâéäéåíòωåj ÇìåÖ=~ìÑ=ëÉáå=`çãÉÄ~Åâ=ÜçÑÑÉåÇÉ péáíòéåíé~ã= ïáé= _Éêäáå= ççéê cäωöéäëéáéäéê=qçã~ëò=`áéäéä~â=éáj _~ãäéêöi= ëçåçéêå= ÇÉã= łâäéáåéå jáííéäçéìíëåüéå= _`= ~ìë= ÇÉã= ÄÉJ ëåü~ìäáåüéå=téá ÉåÑÉäë=ÖÉä~åÖ=Éë òïéáíéå=j~äi=ãáí=éáåéã=qé~ã=~ìë lëíçéìíëåüä~åç= áå= ÇáÉ= bäáíéâä~ëëé åé= fåíéåëáí íi= ÇáÉ= ~å= îéêö~åöéåé bìêçé~éçâ~äjpåüä~åüíéå=çéê=téáj ÉåÑÉäëÉê=ÉêáååÉêå=ÇΩêÑíÉK táää=~ìåü=öéöéå=çéå=j_`=íêéññéåw=j~êåìë=dçêéék cçíçw=qk^k pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np káéçéêä~öé áå=tωêòäìêö _ê~ìåëåüïéáö= EÅãFK=jáí=ÉáåÉê oìãéñäéëéíòìåö= îçå= åìê= ~ÅÜí Éáåë~íòÑ ÜáÖÉå=péáÉäÉêå=íê~íÉå=ÇáÉ wïéáíäáö~j_~ëâéíä~ääéê= ÇÉê= péçí ré= jéçáéå= _~ëâéíë= ~ã= pçååj ~ÄÉåÇ= áå= tωêòäìêö= ~åi= ìåç= ÇÉê ^ìñëíáéöë~ëéáê~åí=~ìë=çéê=kçïáíòj âájpí~çí= åìíòíé= ÇáÉ= påüï ÅÜÉå ÇÉë= âäéáåéå= _ê~ìåëåüïéáöéê= h~j ÇÉêë= òì= ÉáåÉã= ~ã= båçé= ÇÉìíäáJ ÅÜÉå=TOWSN=EPQWPQFJbêÑçäÖK aáé= îçå= iáîáì= `~äáå= íê~áåáéêíéå d ëíé= ÉêïáëÅÜíÉå= ÇÉå= ÄÉëëÉêÉå pí~êí=ìåç=âçååíéå=ç~ë=éêëíé=sáéêj íéä= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= ãáí= OOWNP= ÑΩê ëáåü= ÉåíëÅÜÉáÇÉåI= å~åüçéã= jáj ÅÜ~Éä=cäÉáëÅÜã~åå=~ääÉáå=áã=pí~êíJ ~ÄëÅÜåáíí= îáéê= aêéáéìåâíéïωêñé áã= hçêä= ÇÉê= råíéêñê~åâéå= îéêj ëéåâíék= bêëí= å~åü= ÇÉã= péáíéåj ïéåüëéä= ÖÉä~åÖ= Éë= ÇÉå= d~ëíöéj ÄÉêåI=áÜêÉê=c~îçêáíÉåêçääÉ=ÖÉêÉÅÜí òì=ïéêçéåk aáé= _~ëâéíë= ãìëëíéå= ìåíéê= ~åj ÇÉêÉã= ~ìñ= `ÉåíÉê= a~åáéä= qüéáë îéêòáåüíéåi=çéê=ëéáí=öéëíéêå=~ã=êéj åçããáéêíéå= ^ääéêíjpåüïéáíòéêj qìêåáéê=áå=j~ååüéáã=íéáäåáããík héáåé=^åöëí=ç~îçêi=ïéåå=éë=âå~ääí cççíä~ääw=få=çéê=_jgìöéåç=äéêåéå=çáé=òìâωåñíáöéå=iáçåëjpéáéäéê=ãáí=çéê=^ìëêωëíìåö=òì=ëéáéäéå ajiáåéjpéáéäéê=`üêáëíá~å=eçç~=áëí=qéáä=çéê=åéìéå=_jgìöéåçk= póêáåö sçå=a~åáéä=_éìíäéê _ê~ìåëåüïéáök= ^ãéêáå~å= cççíj Ä~ää=áëí=Éáå=péçêíI=ÄÉá=ÇÉã=Éë=~ìÅÜ ëåüçå= ã~ä= âå~ääíi= ïéåå= ÇáÉ= péáéj äéê=~ìñéáå~åçéê=ëíç ÉåK=a~ëë=ëáÅÜ Ç~ÄÉá= âéáå= péáéäéê= îéêäéíòíi= ëíéüí ÄÉá= ÇÉê= åéì= ÖÉÖêΩåÇÉíÉå= iáçåëj _JgìÖÉåÇ= ÇÉë= NK= cc`= _ê~ìåj ëåüïéáö=ö~åò=çäéå=~ìñ=çéã=qê~áj åáåöëéä~åk téåå= Éáå= péáéäéê= òì= ~äí= ïáêç ÑΩê=ÇáÉ=oÉÇ=`ìÄëI=ÇáÉ=îÉêÖ~åÖÉåÉ tçåüé= îçêöéëíéääí= ïìêçéåi âçããí=éê=ëéáí=çáéëéã=g~üê=áå=çáé _JgìÖÉåÇK= råç= òì= `ç~åü= `ÜêáëíáJ ~å= _çääã~ååk= wìë~ããéå= ãáí= ~åj ÇÉêÉå= péáéäéêå= ÇÉê= _ìåçéëäáö~j j~ååëåü~ñíi= òìã= _ÉáëéáÉä= iáåéj péáéäéê= j~êîáå= gçéééi= ççéê= iáåéj Ä~ÅâÉê=i~ïêÉåÅÉ=táääá~ãëI=ÄêáåÖí Éê=ÇÉå=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=ÄÉáI=ëáÅÜ=ãáí ÇÉê=ãÉÜê=~äë=~ÅÜí=háäç=ëÅÜïÉêÉå ^ìëêωëíìåö=ìåäéñ~åöéå=òì=äéïéj ÖÉåK=råÇ=êáÅÜíáÖ=òì=í~ÅâÉäåK łaáé=^åöëí=îçê=çéã=hçåí~âí=òì îéêäáéêéå=ìåç=çáé=êáåüíáöé=qéåüåáâ ÄÉáã= hçåí~âí= òì= äéêåéåi= áëí= òìj å ÅÜëí= Ç~ë= táåüíáöëíé I= ãéáåí _çääã~ååk=a~ë=ç~ìéêí=ãáåçéëíéåë òïéá=äáë=çêéá=tçåüéåi=ã~ååüã~ä âä~ééí=éë=åáék=^äéê=~ìåü=ïéåå=éë ÖÉÑ ÜêäáÅÜ=~ìëëáÉÜí=ìåÇ= ÑíÉêë=ã~ä ïéü= íìíw= fåëöéë~ãí= ëíéääí= _çääj ã~åå= ÑÉëíI= ëáåç= ëåüïéêé= séêäéíj òìåöéå=äéáã=cççíä~ää=ëéäíéåéê=~äë ÄÉáã= cì Ä~ää= ççéê= e~åçä~ääk= aáé êáåüíáöé=qéåüåáâ=îçê~ìëöéëéíòík ^ÄÉê= Ç~ÑΩê= ëáåç= à~= _çääã~åå ìåç=gçééé=ç~i=çáé=ëéääëí=~ääé=pí~j íáçåéå= ÇÉê= iáçåëjgìöéåç= ÇìêÅÜJ ä~ìñéå= Ü~ÄÉåK= a~ã~äë= ÖáåÖ= Éë= ~äj äéêçáåöë=öäéáåü=îçå=çéå=oéç=`ìäëi ÇáÉ= çüåé= ^ìëêωëíìåö= ëéáéäéåi= òì ÇÉå= gìåáçê= iáçåëk= báå= Öêç Éê péêìåöi= ïéáä= Éë= Ççêí= ÄÉá= ÇÉå NQ=Äáë= NUJà ÜêáÖÉå= Öêç É= råíéêj ëåüáéçé= áå= ÇÉê= â êééêäáåüéå= båíj ïáåâäìåö= ÖáÄíK= aéëü~ää= ëéíòí= ÇáÉ åéìé= j~ååëåü~ñí= ~ìåü= Ççêí= ~åk łbë=ã~åüí=ïéåáö=pé~ =ìåç=äêáåöí ~ìåü= åáåüí= îáéäi= ïéåå= ã~å= áã qê~áåáåö=öäéáåü=àéã~åçéã=öéöéåj ΩÄÉê= ëíéüíi= ÇÉê= îáéä= Öê Éê= ìåç ëåüïéêéê= ççéê= ëåüåéääéê= áëík= eáéê ëáåç= ~ääé= ~ìñ= ìåöéñ Üê= ÉáåÉã= iéj îéäi= ï~ë= Ç~ë= qê~áåáåö= Ç~åå= ~ìåü ÉÑÑÉâíáîÉê=ã~ÅÜí I=ë~Öí=_çääã~ååI ÇÉê=ëÉáí=òïÉá=g~ÜêÉå=ÉáåÉ=`JiáòÉåò ~äë= qê~áåéê= ÄÉëáíòíK= aéååçåü= íê~áj åáéêéå=îáéäé=ççéééäík=_éá=çéê=_jgìj ÖÉåÇ= ìåç= ÇÉå= gìåáçê= iáçåëk= lñí ëáåç=çáé=gωåöéêéå=ç~åå=òï~ê=ìåj íéêäéöéå= ÄÉá= ÇÉå= qê~áåáåöëéáåüéáj íéåi=~äéê=ëáé=äéêåéå=ëåüçå=ñêωü=éáj åé=p~åüéw=káåüí=~ìñöéäéå=ìåç=áãj ãéê=ïéáíéê=â ãéñéåk Eintracht Braunschweig wünscht allen Fans, Partnern und Sponsoren ein frohes Osterfest! Wir sind Eintracht. Saison 2009/2010

15 kêk=np= =pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm PK=iáÖ~ q^_biib _ê~ìåëåüïéáö=j=tìéééêí~ä PWM råíéêü~åüáåö=j=oéöéåëäìêö OWM fåöçäëí~çí=j=c`=géå~ OWO ot=bêñìêí=j=bêòök=^ìé MWM sñi=lëå~äêωåâ=j=_k=jωååüéå=ff QWN eçäëíéáå=háéä=j=téüéåltáéëäk NWN _ìêöü~ìëéå=j=píìííö~êí=ff PWM tk=_êéãéå=ff=j=eéáçéåüéáã NWN hák=lññéåä~åü=j=ak=aêéëçéå pçk açêíãìåç=ff=j=p~åçü~ìëéå pçk _K=jΩåÅÜÉå=ff=J=fåÖçäëí~Çí aák = NK=sÑi=lëå~ÄêΩÅâ= PO= QQWOV= RS = OK=fåÖçäëí~Çí= PN= RVWPT= RP = PK=eÉáÇÉåÜÉáã= PN= RPWQO= RN = QK=bêòÖK=^ìÉ= PM= PVWPP= QV = RK=c`=gÉå~= PM= QNWPR= QU = SK=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= PM= QMWOV= QT = TK=háK=lÑÑÉåÄ~ÅÜ= PN= QQWPM= QQ = UK=p~åÇÜ~ìëÉå= PM= QRWQT= QO = VK=oÉÖÉåëÄìêÖ= PM= PRWPM= QN NMK=_ìêÖÜ~ìëÉå= PM= PRWQV= QN NNK=aK=aêÉëÇÉå= OV= PNWPO= QM NOK=píìííÖ~êí=ff= PM= PVWQM= PV NPK=ot=bêÑìêí= PN= PMWPR= PV NQK=_K=jΩåÅÜÉå=ff= OV= QNWRP= PV NRK=råíÉêÜ~ÅÜáåÖ= PN= QMWQO= PU NSK=tK=_êÉãÉå=ff= PM= PUWQN= PT NTK=tÉÜÉåLtáÉëÄK= PM= PTWQS= PT NUK=açêíãìåÇ=ff= OV= PNWQM= PO NVK=tìééÉêí~ä= PM= POWQV= PM OMK=eçäëíÉáå=háÉä= PM= PNWQS= OV pq^qfpqfh j~ååëåü~ñíw=méíâçîáå=epf=ó t~ëü~ìëéå=epfi=oéáåüéä=epfi eéåå=epfi=cìåüë=eoirf=ó=_çj ä~åç= EPFI= sê~ååáå= EPIRFI mñáíòåéê= EPFI= hêìééâé= EOF= Ó hìãäéä~= EOIRFI= jçê~äáí EOIRFK báåöéïéåüëéäíw=qsk=`~ä~ãáj í~= ENIRF= ÑΩê= sê~ååáåx= TMK a~ååéäéêö= EJF= ÑΩê= jçê~äáíx UQK=låìÉÖÄì=EJF=ÑΩê=hìãÄÉJ ä~k qçêéw= NWM= ESSKF= `~ä~ãáí~ Esçê~êÄÉáí= hêìééâéfx= OWM ETQKF= `~ä~ãáí~= EcìÅÜëFX= PWM EUTKF= hêìééâé= Ee~åÇÉäÑãÉJ íéêfk wìëåü~ìéêw=nn=rqm `Ü~åÅÉåîÉêÜ äíåáëw=rwn båâä~ääîéêü äíåáëw=qwm déääé= h~êíéåw= t~ëü~ìëéåi cìåüëk ła~ë=áëí=åáåüí=ëéüê=éêçñéëëáçåéää cì Ä~ääW=_êáåâã~åå=äÉÖí=^ãí=~äë=báåíê~ÅÜíJh~éáí å=åáéçéê=ó=råîéêëí åçåáë=äéá=iáéäéêâåéåüí aéååáë=_êáåâã~ååi=üáéê=åçåü=ãáí=h~éáí åëäáåçék= j~êåç=`~ä~ãáí~ ÄêáÅÜí=ÇÉå=_~åå PK=cì Ä~ääJiáÖ~W=báåíê~ÅÜí=ÄÉëáÉÖí=tps=PWM sçå=bäã~ê=îçå=`ê~ãçå _ê~ìåëåüïéáök=jáí=çéã ÖÉëíêáÖÉå=PWM=EMWMFJeÉáãÉêJ ÑçäÖ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=tìééÉêí~J äéê=ps=ü~äéå=çáé=aêáííäáö~j cì Ä~ääÉê=îçå=báåíê~ÅÜí _ê~ìåëåüïéáö=áüêé=`ü~ååéå áã=^ìñëíáéöëâ~ãéñ=å~åüj Ü~äíáÖ=îÉêÄÉëëÉêíK ^ì Éê=ÇÉã=sÑi=lëå~ÄêΩÅâ=âçååíÉ âéáåé= ÇÉê= îçê= ÇÉå= _ä~ìjdéääéå éä~íòáéêíéå= j~ååëåü~ñíéå= ÇêÉá mìåâíé=éáåñ~üêéåk=wìçéã=îéêäéëj ëéêíé= ëáåü= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÇêÉá= qêéññéê ~ìåü= Ç~ë= qçêîéêü äíåáë= ÇÉê= łi J ïéå =ÇÉìíäáÅÜK få= ÇÉê= NMK= jáåìíé= ÉêÉáÖåÉíÉ ëáåü=çéê=éêëíé=^ìñêéöéêi=~äë=açãáj åáåâ= hìãäéä~= áã= tìéééêí~äéê píê~ñê~ìã=ìãöéêáëëéå=ïìêçéi=çéê bäñãéíéêéñáññ= îçå= påüáéçëêáåüíéê méêä= àéççåü= ~ìëääáéäk= báåíê~åüí Ö~Ä= ÇÉå= d ëíéå= â~ìã= wéáí= òìã séêëåüå~ìñéå= ìåç= ã~åüíé= ïéáíéê aêìåâk=qçêé=äáé Éå=àÉÇçÅÜ=áå=ÇÉå ÉêëíÉå= OR= jáåìíéå= åçåü= ~ìñ= ëáåü ï~êíéåk= báå= céêåëåüìëë= îçå= a~j ãáê=sê~ååáå=ìåç=éáå=cêéáëíç =îçå aéååáë= hêìééâé= ëíêáåüéå= âìêò kéìëë= EpfaFK= q~äéääéåñωüêéê= sñi lëå~äêωåâ= Ü~í= áå= ÇÉê= PK= cì Ä~ääJ iáö~=ïáéçéê=c~üêí=~ìñöéåçããéåk k~åü= òïéá= péáéäéå= áå= cçäöé= çüåé páéö= ÖÉä~åÖ= ÇÉå= káéçéêë~åüëéå Éáå=QWN=EPWNF=ÖÉÖÉå=_~óÉêå=jΩåJ ÅÜÉå=ffK= sçê= NN=QMM= wìëåü~ìéêå= áå= lëj å~äêωåâ=öáåöéå=çáé=_~óéêå=áå=çéê SK=jáåìíÉ=ÇìêÅÜ=k~òáÑ=e~àÇ~êçîáÅ áå= cωüêìåök= wïéáã~ä= läáîéê pí~åö=envki=qqkf=ìåç=_à êå=iáåçéj cçíçw=eωäåéê å~åüéáå~åçéê=ωäéê=ç~ë=qçê=eonkfk ^ìåü=tìéééêí~ä=ï~öíé=ëáåü=ç~åå å~åü=îçêåi=ççåü=téáâä=eppkf=òáéäj íé= ΩÄÉê= Ç~ë= báåíê~åüíjdéü ìëék hìêò=îçê=çéê=m~ìëé=ïìêçé=çáé=m~êj íáé= êìééáöéêi= å~åüçéã= oéñéê É méêä= Éë= îéêë ìãí= Ü~ííÉI= ÉáåáÖÉ ΩÄÉêÜ~êíÉ= ^âíáçåéå= ÇÉê= d ëíé âçåëéèìéåí= òì= ~ÜåÇÉåK= báåíê~åüí â~ã=çìêåü=hêìééâé=å~åü=ëåü åéê sçê~êäéáí= îçå= hìãäéä~= EQMKF= ëçj ïáé=éáåéã=cêéáëíç =îçå=jáêâç=_çj ä~åç= EQQKF= òì= ïéáíéêéå= qçêöéäéj ÖÉåÜÉáíÉåI= ~ÄÉê= åáåüí= òì= ÉáåÉã qêéññéêk= k~åü= ÇÉã= téåüëéä= Ü~ííÉ báåíê~åüí=çìêåü=hìãäéä~=çáé=éêëj íé= îáéäîéêëéêéåüéåçé= lññéåëáî~âj íáçåk=aéê=hçåöçäéëé=äáé =ëáåü=å~åü ÖìíÉã= wìëéáéä= îçå= _çä~åç= îçå ëéáåéã= déöéåëéáéäéê= àéççåü= òì ïéáí=~äçê åöéå=eqtkfk aáé= péáéäïéáëé= ÇÉê= d ëíé= åj ÇÉêíÉ= ëáåü= ÜáåÖÉÖÉå= ïéåáöi= Éáå cêéáëíç =îçå=cáëåüéê=ñäçö=ïéáí=åéj ÄÉå=Ç~ë=qçê=îçå=j~êà~å=mÉíâçîáÅ ERRKF= ìåç= ~ìåü= Éáå= påüìëë= îçå `ÉäáâçîáÅ= ESMKF= ëíéääíé= ÇÉå= báåj íê~åüíjhééééê=åáåüí=îçê=mêçääéãék _ê~ìåëåüïéáö= í~í= ëáåü= àéççåü ïéáíéêüáå= ëåüïéê= ãáí= ÇÉê= ã~ëëáî ~ìñöéëíéääíéå= tpsj^äïéüê= ìåç Ñ~åÇ= â~ìã= j ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ÖÉJ Ñ ÜêäáÅÜ= îçê= Ç~ë= qçê= òì= âçããéåi ëçç~ëë=ç~ë=éêëíé=qçê=áã=^åëåüäìëë sñi=lëå~äêωåâ=áëí ïáéçéê=áå=çéê=péìê cì Ä~ääW=tÉêÇÉê=_êÉãÉå=ff=Üçäí=ÉáåÉå=mìåâí ã~åå= ÇêÉÜíÉå= Ç~ë= péáéä= ~ÄÉê åçåü= îçê= ÇÉê= m~ìëék= k~åü= ÇÉã péáíéåïéåüëéä=éêü ÜíÉ=^äÉñ~åÇÉê hêωâ=áå=çéê=srk=jáåìíé=ééê=e~åçj ÉäÑãÉíÉêK aéê= c`= eéáçéåüéáã= â~ã= ÄÉá _ê~ìåëåüïéáöë=å ÅÜëíÉã=dÉÖåÉêI téêçéê= _êéãéå= ffi= åìê= òì= ÉáåÉã NWNK= eéáçéåüéáã= â~ëëáéêíé= áå= ÇÉê PRK= jáåìíé= ÇìêÅÜ= låìê= ^óáâ= Ç~ë MWNK= cωê= ÇáÉ= d ëíé= íê~ñ= ^åçêé~ë pé~åå=áå=çéê=ruk=jáåìíé=òìã=nwnk _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= táé= ëåüçå ÖÉÖÉå=ÇÉå=NK=c`=eÉáÇÉåÜÉáã=ÑÉÜäJ íé=aéååáë=_êáåâã~åå=~ìåü=áã=h~j ÇÉê=ÑΩê=Ç~ë=péáÉä=ÖÉÖÉå=ÇÉå=tìéJ ééêí~äéê=ps=k= aéê= h~éáí å= Ü~ííÉ= ~äë= oé~âíáçå ~ìñ= ëéáåé= káåüíäéêωåâëáåüíáöìåö ÑΩê= ÇÉå= ^ìëï êíë~ìñíêáíí= ~ã= îéêj Ö~åÖÉåÉå=aáÉåëí~Ö=ëÉáåÉ=^ãí=åáÉJ ÇÉêÖÉäÉÖí= ìåç= ï~ê= ~ìåü= ~ìë= ÇÉã j~ååëåü~ñíëê~í= òìêωåâöéíêéíéåk łfåü= â~åå= îáéäé= p~åüéå= åáåüí å~åüîçääòáéüéå I= ä~ìíéíé= ÇÉê hçããéåí~ê= îçå= qçêëíéå= iáéäéêj âåéåüí= òìã= sáéêj^ìöéåjdéj ëéê ÅÜI=Ç~ë=Éê=ãáí=_êáåâã~åå=îçê ÇÉê= m~êíáé= ÖÉÑΩÜêí= Ü~ííÉW= ła~ë= áëí åáåüí= ëéüê= éêçñéëëáçåéääk= j~å ãìëë=ç~ãáí=êéåüåéåi=ç~ëë=çéê pmloq qê~áåéê=iáéäéêâåéåüí=eäákf=ñêéìí=ëáåü=ãáí=çéã=òïéáñ~åüéå=qçêëåüωíòéå=j~êåç=`~ä~ãáí~k= ~å= ÉáåÉ= pí~åç~êçëáíì~íáçå= ÑáÉäK k~åü=éáåéã=båâä~ää=îçå=hêìééâé ëçêöíé=çéê=éáåöéïéåüëéäíé=j~êåç `~ä~ãáí~= ãáí= ÉáåÉã= ãìëíéêöωäíáj ÖÉå= hçéñä~ää= ÑΩê= ÇáÉ= îéêçáéåíé cωüêìåök= aéê= tps= îéêö~ä= ÇìêÅÜ _ê~ìå= ÉáåÉ= ïéáíéêé= `Ü~åÅÉ= âä ÖJ _ê~ìåëåüïéáö= EÉîÅFK= oìåçìã òìñêáéçéåé= déëáåüíéê= ë~ü= ã~å å~åü= ÇÉã= påüäìëëéñáññ= áã= báåj íê~åüíjpí~çáçåk= aáé= ÄÉëí~åÇÉåÉ cì Ä~ääJiÉÜêÉêJmêΩÑìåÖ=îçå=qçêëJ íéå= iáéäéêâåéåüí= ìåç= ÇáÉ= páéöé ÖÉÖÉå=ÇÉå=NK=c`=eÉáÇÉåÜÉáã=ìåÇ ÇÉå= tìéééêí~äéê= ps= ëçêöéå= Ç~J ÑΩêI=Ç~ëë=ÇÉê=sÉêÉáå=~å=lëíÉêå=~ìÑ ÉáåÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÖÉä~ìÑÉåÉ=tçÅÜÉ òìêωåâöéääáåâéå=â~ååk łfåü= ÇÉåâÉI= Ç~ëë= ïáê= Ç~ë= péáéä ëç= ÖÉëí~äíÉí= Ü~ÄÉåI= Ç~ëë= ïáê= Éë îéêçáéåí= ÖÉïçååÉå= Ü~ÄÉå I= òçö qê~áåéê= ÉáåÉ= båíëåüéáçìåö= íêáññíi ÇáÉ= îáéääéáåüí= ~ìåü= ã~ä= Ü~êí= áëí I ì ÉêíÉ= ÇÉê= PSJg ÜêáÖÉ= ëéáå= råj îéêëí åçåáëk ^ìåü= ÄÉáã= ëéçêíäáåüéå= iéáíéê j~êå=^êåçäç=êáéñ=_êáåâã~ååë=séêj Ü~äíÉå= séêïìåçéêìåö= ÜÉêîçêW łaéê= qê~áåéê= ãìëë= ÉåíëÅÜÉáÇÉå ï~ë= ëéçêíäáåü= êáåüíáö= áëík= aáé j~ååëåü~ñí=ëíéüí=ωäéê=~ääéã=ìåç àéçéê= áëí= Éáå= qéáä= Ç~îçåK = lä _êáåâã~ååi=çéê=ç~êìã=ä~íi=péáéäj éê~ñáë=áå=çéê=òïéáíéå=j~ååëåü~ñí ë~ããéäå= òì= ÇΩêÑÉåI= ÖÉÖÉå= téêj ÇÉê=_êÉãÉå=~ã=âçããÉåÇÉå=jáííJ ïçåü= áå= ÇÉå= h~çéê= òìêωåââéüêíi ëíéüí= åçåü= åáåüí= ÑÉëíW= łtáê= ïéêj ÇÉå= ìåë= ΩÄÉê= ÇáÉ= páíì~íáçå= déj Ç~åâÉå=ã~ÅÜÉå I=ë~ÖíÉ=^êåçäÇK äáåü=etokfi=äéîçê=báåíê~åüí=éêåéìí òìëåüäìök= _Éåà~ãáå= cìåüë= Ñä~åâíÉ= áå= ÇáÉ jáííéi=ïç=hìãäéä~=îéêé~ëëíéi=`~j ä~ãáí~= àéççåü= ÉêåÉìí= ÖçäÇêáÅÜíáÖ ëí~åç= ìåç= ëéáåéå= òïéáíéå= hçéñj Ä~ääíêÉÑÑÉê= ÉêòáÉäíÉK= k~åü= ÉáåÉã páéö=ìåç=káéçéêä~öé ÑΩê=ÇáÉ=lÄÉêäáÖáëíÉå cì Ä~ääW=báåíê~ÅÜíë=rOP=ÖÉïáååí=~ìëï êíë _ê~ìåëåüïéáö= EêâFK= wïéá= ÇÉê ÇêÉá= _ê~ìåëåüïéáöéê= cì Ä~ääJ çäéêäáöáëíéå= ï~êéå= ~ã= ÖÉëíêáÖÉå p~ãëí~ö=áã=báåë~íòw=t ÜêÉåÇ=ÇáÉ cêéáéå= qìêåéê= Ç~ÜÉáã= ÖÉÖÉå= ÇÉå ps= ^ÜäÉêëíÉÇíLlííÉåÇçêÑ= ãáí= NWP EMWMF= îéêäçêéåi= ÖÉä~åÖ= báåíê~åüíë rop=éáå=nwm=enwmfj^ìëï êíëéêñçäö ÄÉáã=sÑs=_çêìëëá~=eáäÇÉëÜÉáãK wìñêáéçéå= ï~ê= báåíê~åüíjqê~áj åéê= `Üêáëíá~å= _ÉåÄÉååÉâ= å~åü ^ÄéÑáÑÑ=ÇÉê=VM=jáåìíÉå=áå=eáäÇÉëJ ÜÉáãW=ł^ìÑ=ÇáÉëÉã=_Éä~Ö=âçååíÉå ïáê= ìåëéê= ëåüåéääéë= péáéä= åáåüí ~ìñòáéüéåi= Ç~ÜÉê= Ü~í= ÇáÉ= j~ååj ëåü~ñí=ωäéê=çéå=h~ãéñ=çéå=bêñçäö ÖÉëìÅÜí I= ~å~äóëáéêíé= _ÉåÄÉååÉâ NR cçíçw=qk^k e~åçëéáéä= îçå= fååáääá= áã= píê~ñj ê~ìã= ÉåíëÅÜáÉÇ= påüáéçëêáåüíéê méêä=~ìñ=píê~ñëíç K=hêìééâÉ=äáÉÑ=~å ìåç= îéêï~åçéäíé= ëáåüéê= òìã= PWMI ÄÉîçê=ÇáÉ=d ëíé=åçåü=içêéåòi=çéê ÇáÉ= déääjoçíé= h~êíé= ë~üi= áå= ÇÉê k~åüëéáéäòéáí=îéêäçêéåk łpéáéäéå=~ìñ=éáåéã=^åâéê cì Ä~ääW=báåíê~ÅÜíJqê~áåÉê=iáÉÄÉêâåÉÅÜí=òìÑêáÉÇÉå=ãáí=ëÉáåÉã=qÉ~ã qçêëíéå= iáéäéêâåéåüí= Éáå= éçëáíáj îéë= oéëìã ÉK= déå~ì= ïáé= ëéáå tìéééêí~äéê=qê~áåéêâçääéöé=méíéê o~ççàéïëâá=ü~ííé=çéê=ñêáëåüöéä~j ÅâÉåÉ=cì Ä~ääJiÉÜêÉê=àÉÇçÅÜ=ÉáåáJ ÖÉë= ~ã= wìëí~åç= ÇÉë= o~ëéåë= ~ìëj òìëéíòéåw= łj~å= ãìëë= ÉáåÑ~ÅÜ ÇÉìíäáÅÜ= ë~öéåi= Ç~ëë= ïáê= ~ìñ= ÉáJ åéã=^åâéê=ëéáéäéå I=å~Üã=iáÉÄÉêJ âåéåüí=âéáå=_ä~íí=îçê=çéå=jìåçk= péüê=òìñêáéçéå=ï~ê=éê=üáåöéöéå ãáí= ÇÉã= ^ìñíêéíéå= ëéáåéë= qé~ãëi Ç~ë=áã=dÉÖÉåë~íò=òìê=sçêïçÅÜÉ ÖÉÖÉå= aêéëçéå= ÖÉÇìäÇáÖ= ~ìñ= ÉáJ åéå= céüäéê= ÇÉë= déöåéêë= ï~êíéíé ìåç= ÇáÉëÉå= Éáëâ~äí= ~ìëåìíòíéw ła~ë= NWM= ÑáÉä= òì= ÉáåÉã= ïáåüíáöéå wéáíéìåâíi= ~äë= ëáåü= ~ääé= ëåüçå= ~å Ç~ë= aóå~ãçjpéáéä= ÉêáååÉêí= Ü~J ÄÉå I= ë~öíé= iáéäéêâåéåüík= ^ìåü ÇÉê= ÉáåÖÉïÉÅÜëÉäíÉ= j~êåç= `~ä~j ãáí~=ü~ííé=å~åü=ëéáåéå=òïéá=qêéñj ÑÉêå=~ääÉå=dêìåÇ=òìã=gìÄÉäåW=łbë ï~ê=îçêüéê=âéáåé=éáåñ~åüé=páíì~íáj çåi=åáåüí=áå=çéê=pí~ããéäñ=òì=ëíéj ÜÉåK=bë=áëí=ëÅÜ åi=ïéåå=ã~å=ëáåü ÑΩê= ÇáÉ= Ü~êíÉ= ^êäéáí= áã= qê~áåáåö ÄÉäçÜåÉå=â~åå K ÇáÉ= iéáëíìåö= ëéáåéê= j~ååëåü~ñíi ÑΩê=ÇáÉ=hÉîáå=häìâ=å~ÅÜ=QN=jáåìJ íéå= ÇÉå= páéöíêéññéê= ÉêòáÉäíÉK= báå pçåçéêäçä= îéêíéáäíé= _ÉåÄÉååÉâ ÑΩê= mêçñájiéáüö~äé= aéååáë= _êáåâj ã~ååw= łaéååáë= Ü~í= ÜÉìíÉ= ÑΩê= ÇáÉ j~ååëåü~ñí= ÖÉâ ãéñí= ìåç= ï~ê ÖÉê~ÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= àìåöéå= péáéäéê Éåçêã=ïáÅÜíáÖK aáé= cêéáéå= qìêåéê= âçååíéå= ÄÉá áüêéã= eéáãëéáéä= òìãáåçéëí= Äáë òìê= e~ääòéáí= Ç~ë= MWM= Ü~äíÉåK= bêëí qêéññéê= îçå= g~åjiìáë= _ìííäéê= ESMK ìåç= UPKF= ìåç= j~áâ= î~å= eìññéä ETMKF= Äê~ÅÜíÉå= ÇáÉ= mêáåòéåé~êâj bäñi= ÑΩê= ÇáÉ= g êå= táåâäéê= íê~ñ EUMKFI=~ìÑ=ÇáÉ=sÉêäáÉêÉêëíê~ ÉK

16 NS ilh^ibp pçååí~öi=qk=^éêáä=omnm= =kêk=np łfåü=ü~äé=çáé=ñωåñ=jáåìíéå=ëéüê=öéåçëëéå oìåç=nmmm=jéåëåüéå=íêéññéå=ëáåü=òì=éáåéã=i ÅÜÉäå=~ìÑ=ÇÉã=pÅÜäçëëéä~íò=Ó=fåáíá~íçê=a~ååó=jçêÖÉåëíÉêå=áëí=ãáí=tçêäÇJcêÉÉòÉJa~ó=ëÉÜê=òìÑêáÉÇÉå sçå=c~äâ=j~êíáå=aêéëåüéê _ê~ìåëåüïéáök=cωåñ=jáåìj íéå=ëíáääëíéüéå=ìåç=ä ÅÜÉäåI ëç=ïçääíé=éë=ç~ë=jçííç=çéë òïéáíéå=tçêäçjcêééòéja~ó áå=_ê~ìåëåüïéáöi=çéê=àéíòí ~ìñ=çéã=påüäçëëéä~íò=ëí~ííj Ñ~åÇK=oìåÇ=NMMM=jÉåëÅÜÉå ã~åüíéå=ãáík _Éá= pçååéåëåüéáå= ìåç= ÑêΩÜäáåÖëJ Ü~ÑíÉå=qÉãéÉê~íìêÉå=îÉêë~ããÉäJ íéå= ëáåü= Öìí= NMMM= jéåëåüéå= òì ÇÉê= ~ì ÉêÖÉï ÜåäáÅÜÉå= ^âíáçåk t~êéå=å~åü=ommv=òìê=òïéáíéå=^âj íáçå= åìå= Éíï~ë= ãéüê= qéáäåéüãéê ÖÉâçããÉåI=ï~êÉå=Ç~ÑΩê=îáÉäÉ=mçJ ëéå=ïéåáöéê=âêé~íáîk łfüêé=^ìñö~äé=äéëí~åç=ïéåáöéê áå= ~ìëöéñ~ääéåéå= mçëéåi= ëçåçéêå îáéäãéüê= áã= i ÅÜÉäåK= aáéëéë= ÑΩåÑ jáåìíéå=òì=ü~äíéå=áëí=åáåüí=äéáåüíi ÇÉå= qéáäåéüãéêå= áëí= Éë= ÇÉååçÅÜ ëáåüíäáåü= Öìí= ÖÉäìåÖÉå I= Éêâä êíé a~ååó= jçêöéåëíéêå= îçå= ÇÉê q~åòëåüìäé= eçññã~ååk= a~åéäéå îéêëìåüíéå= ëáåü= ÉáåáÖÉ= ~å= âê ÑíÉJ òéüêéåçéå=mçëáíáçåéå=ïáé=eìåâéj é~åâi= e~åçëí~åç= ìåç= ~ìåü= ÇÉã hωëëéå= Ó= ï~ë= ÄÉá= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉã i ÅÜÉäå=ëáÅÜíäáÅÜ=åáÅÜí=äÉáÅÜí=ÑáÉäK aáé= oéëçå~åò= ~ìñ= ÇáÉ= ^âíáçå ï~ê= ÄÉêÉáíë= âìêò= å~åü= ^ÄëÅÜäìëë ΩÄÉêï äíáöéåçw= łfåü= ÄÉâçããÉ îáéäé= j~áäë= îçå= jéåëåüéå= Ó= ÇáÉ ëáåü=ñωê=çáé=^âíáçå=äéç~åâéå=ó=çáé áåü=åáåüí=éáåã~ä=âéååék ^ìåü= ÇáÉ= eçãéé~öé ïïïkïçêäçñêééòéç~ókçé= Ü~ííÉ ~ã= açååéêëí~ö= ïéáí= ΩÄÉê OM=MMM=häáÅâë= òì= îéêòéáåüåéåk łlññéåëáåüíäáåü= Ü~í= ÇÉê= tçêäçj cêééòéja~ó= ÑΩê= ãéüê= bãçíáçåéå ÖÉëçêÖíI=~äë=ïáê= Éêï~êíÉí=Ü ííéå I ÑΩÖíÉ=ÇÉê=fåáíá~íçê=ÜáåòìK=cΩê=ÖìíÉ i~ìåé=ïçääé=ëáåü=çéê=tçêäçjcêééj òéja~ó= ~ìëëéêéåüéåk= aéãå~åü ïωêçé= ÇÉå= aéìíëåüéå= îçêöéïçêj ÑÉåI=ëáÉ=ëÉáÉå=òì= ÖêáÉëÖê ãáö= ìåç ãìññéäáök=jáí=çéê~êíáöéå=^âíáçåéå ïçääé= Éê= Éáå= wéáåüéå= ëéíòéå= ìåç òéáöéåi= Ç~ëë= Éë= ÉáÖÉåíäáÅÜ= Ö~åò äìëíáö=áëí=áã=i~åçk báåéê=éêåéìíéå=^âíáçå=ëáéüí=çéê fåáíá~íçê= çéíáãáëíáëåü= ÉåíÖÉÖÉåW łtéåå= ëáåü= àéíòí= ÄÉáã= òïéáíéå tçêäçjcêééòéja~ó= ëåüçå= ëç= Éáå âäéáåéê=hìäí=éåíïáåâéäí=ü~íi=ëçääíé Éë= ~ìñ= àéçéå= c~ää= ïéáíéêé= píáäääéj ÄÉå= ~ã= ÉêëíÉå= ^éêáä= ÖÉÄÉåK = råç ïéåå=çáé=pí~çí=áüå=ïáéçéê=öéåéüj ãáöéi=ëíéüé=áüã=åáåüíë=áã=téöék i~ìê~i=gìäá~=ìåç=cê~åòáëâ~=eîçå=äáåâëf=ï~êéå=éñíê~=~ìë=jéáåé=òìã=i ÅÜÉäå=~ìÑ=ÇÉã=pÅÜäçëëé~êâ=~åÖÉêÉáëíK cçíçw=qk^k ^rql=c=jlqlo báåé= ÇçééÉäíÉ= t ääìåö= áã= a~åü= ìåç= îáéäé= oìåçìåöéå= éê ÖÉå= Ç~ë= ì ÉêÉ= bêëåüéáåìåöëäáäç= ÇÉë péçêíåçìé ë=méìöéçí=o`wk cçíçw=méìöéçí ^ìëöéòéáåüåéíéê=péçêíäéê méìöéçí=o`w=éêü äí=ëåüçå=îçê=ëéáåéê=j~êâíéáåñωüêìåö=ïáåüíáöéå=mêéáë DER REIFENPROFI Stobwasserstraße BS Nähe Holz-Brandt, Telefon 05 31/ Fax Öffnungszeiten: Montag Freitag Uhr, Samstag Uhr Continental Sommerreifen 195/65 R15 91 H Premium 2 nur 59,50 U 205/55 R16 91 V Premium 2 nur 71,50 U 225/45 R17 91 W Sport 3 nur 109,00 U Einlagerung pro Satz nur 25,00 U/Saison Andere Größen und Marken auf Anfrage, nur solange Vorrat reicht. Preise auf Anfrage, Preisänderungen vorbehalten. Sofortmontage ab 8, Fruehjahr-14-BR-HKS billig gut schnell ALLWETTERREIFEN Goodyear Eagle Vector EV-2+XL f89,- * 205/55 R V Abb. ähnlich Alle Angebote gültig solange der Vorrat reicht Abb. ähnlich Pirelli P7 Pirelli P7 f67, 90* f59, 90* 205/55 R V 195/65 R V www. quick.de Dunlop SP 3000 f66, 90* 205/55 R 16 91V Bültenweg Braunschweig Tel / *Preis ohne Felge ^ã= OQK= ^éêáä= Ü~í= ÇÉê= méìöéçí o`wi=ç~ë=éêëíé=îçå=çéå=cê~åòçëéå ~ìåü= áå= aéìíëåüä~åç= ~åöéäçíéåé péçêíåçìé I=ëÉáåÉå=Öêç Éå=mìÄäáJ âìãë~ìñíêáííw= fã= o~üãéå= ÉáåÉê pçåçéêëåü~ì= ïáêç= Ç~ë= c~üêòéìö ÄÉá= ÇÉå= íéáäåéüãéåçéå= séêíê~öëj é~êíåéêå=üáéêòìä~åçé=éáåöéñωüêík aéê=báåëíáéö=áåë=séêöåωöéå=ãáí ÇÉã=ê~ëëáÖÉå=péçêíÅçìé =ÄÉÖáååí ÑΩê= ÇÉåàÉåáÖÉå= ãáí= OS=QRM=bìêçI ÇÉê= ÇÉå= NISJiáíÉêJ_ÉåòáåÇáêÉâíJ ÉáåëéêáíòÉê= ENRS=mpLNNR= âtf ï ÜäíK= ^Ä= ÇÉê= j~êâíéáåñωüêìåö ÉÄÉåÑ~ääë= áã= ^åöéäçí= áëí= ÇÉê OKM=iáíÉê= eaá= c^m= ENSP= mplnom âtf=~ä=ou=vrm=bìêçk= fã= gìåá= ÑçäÖÉå= ÇÉê= o`w= ãáí NIS=iáíÉê= ãáí= ^ìíçã~íáâöéíêáéäé E~Ä=OT=VRM=bìêçF=ìåÇ=Ç~ë=qçéãçJ ÇÉää= NIS= iáíéê= OMM= qem EOMM=mpLNQT= âtfi= e~åçëåü~äíéê E~Ä=OU=VRM=bìêçFK d~åò= çäéå= áã= i~ëíéåüéñí= ÇÉê fåöéåáéìêé=ëí~åç=äéá=çáéëéã=c~üêj òéìö=çáé=fåçáîáçì~äáëáéêìåök=pí~íí ÇÉê= âä~ëëáëåüéå= ^ìëëí~ííìåöëäáåáj Éå=ÉåíëÅÜáÉÇ=ëáÅÜ=mÉìÖÉçí=ÑΩê=îÉêJ ëåüáéçéåé=m~âéíé=ìåç=fåçáîáçì~äáj ëáéêìåöëçéíáçåéå=áå=çéê=mêéáëäáëíé ÇÉë= o`wk= pç= ÖáÄí= Éë= ÄÉáã= péçêíj m~âéí=äéáëéáéäëïéáëé=ñωê=pom=bìêç ÉáåÉå=îÉêâΩêòíÉå=pÅÜ~äíÜÉÄÉäI=Éáå péçêíäéçéêäéåâê~ç=ìåç=éáåéå=jçj íçêëçìåçöéåéê~íçê=epéêáé=äéá=nks=ä OMM= qemfk= ^ìåü= ëíéüéå= ãéüêéêé iéáåüíãéí~ääñéäöéå= ~Ä= OMM= bìêç òìê=^ìëï~üäk=aáé=aéëáöåjpíêéáñéå ëáåç=áå=çêéá=s~êá~åíéå=~ä=nrm=bìj êç=éêü äíäáåük aéê=åéìé=ëéçêíäáåüé=i ïé=ñ~ëòáj åáéêíi= Ç~ë= ïìêçé= áüã= àωåöëí= ÄÉJ sçäâëï~öéå=ïáää=äéáã bäéâíêç~ìíç=ñωüêéåç=ëéáå hçåòéêååüéñ=táåíéêâçêå=ü~í=ñéëíéå=wéáíéä~å káåüí=~åçéêéå=ωäéêä~ëëéå=ïáää=çéê stjhçåòéêå=çáé=cωüêìåö=äéá=^ìj íçë= ãáí= ÉäÉâíêáëÅÜÉã= ^åíêáéäk= aáé tçäñëäìêöéê= Ü~ÄÉå= ëáåü= îçêöéj åçããéåi= Äáë= ëé íéëíéåë= OMNU= áã åéìéå=péöãéåí=çáé=ççãáåáéêéåçé oçääé=òì=ëéáéäéåk fã=âçããéåçéå=g~üê=ïáêç=ãáí RMM=ÉäÉâíêáëÅÜ=~åÖÉíêáÉÄÉåÉå=dçäÑ Éáå= cäçííéåîéêëìåü= ÖÉëí~êíÉíK OMNO= âçããí= Éáå= géíí~= áå= ÉáåÉê eóäêáçîéêëáçå=~ìñ=çéå=rpjj~êâík lüåé=j~êâíéáåëåüê åâìåö=ñçäöéå Ç~å~ÅÜ= ÇÉê= häéáåï~öéå= ré>i= ÇÉê dçäñ=ìåç=çéê=géíí~=áå=éáåéê=bjs~êáj ~åíék=^ìçá=ëí~êíéí=ãáí=éáåéê=häéáåj ëéêáéåñéêíáöìåö= ÇÉë= péçêíï~öéåë ÉJíêçå=EbåÇÉ=OMNNFI=ìåÇ=îçå=pÉ~í ïáêç=éë=omnq=éáåéå=iéçå=ãáí=çéã mäìöjáåjeóäêáçjhçåòééí=öéäéåk hçåòéêååüéñ= j~êíáå= táåíéêj âçêå=ü~ííé=ëáåü=~åä ëëäáåü=çéê=g~üj êéëéêéëëéâçåñéêéåò= ÇÉê= sçäâëï~j ÖÉå=^d=Ç~ê~ìÑ=ÄÉòçÖÉåI=Ç~ëë=ëáÅÜ ÇÉê= hçåòéêå= ãáí= ëí~êâéå= j~êâéå ìåç=ωäéêäéöéåéå=c~üêòéìöéåi=ãáí ÖÉòáÉäíÉã= t~åüëíìã= ìåç= ãáí Ü ÅÜëíÉê= qéåüåçäçöáéâçãééíéåò ÉáåÉ= ÖìíÉ= pí~êíéçëáíáçå= Éê~êÄÉáíÉí Ü~ÄÉK= ~ ëåüéáåáöíw= kçåü= åáåüí= ~ìñ= ÇÉã j~êâíi= ÉÜêíÉ= ã~å= áüå= ÄÉêÉáíë= ãáí ÇÉã= łêéç= Ççí= ÇÉëáÖå= ~ï~êç OMNM I=ÉáåÉã=ÇÉê=Öê íéå=ìåç=êéj åçããáéêíéëíéå= aéëáöåïéííäéj ïéêäé=çáéëéê=^êíi=áå=çéê=h~íéöçêáé łäéëí=çñ=íüé=äéëí K=bë=ï~êÉå=ëÉáåÉ łëíáääáäçéåçéå=bäéãéåíé =ïáé=äéáj ëéáéäëïéáëé=çáé=ççéééäíé=t ääìåö áã= a~åü= ìåç= áå= ÇÉê= eéåâëåüéáäé ççéê= ÇáÉ= ã~êâ~åíéå= ^äìãáåáìãj Ä ÖÉå= ÇÉë= a~åüéëi= ÇáÉ= ÇáÉ= gìêçj êéå=ωäéêòéìöíéåk bäéåëç= ~åëéêéåüéåç= ïáé= ÇáÉ ì ÉêÉ= bêëåüéáåìåöi= áëí= Ç~ë= fåj åéåäéäéå=çéë=o`wk=eáéê=òáéüí=åéj ÄÉå= ÇÉê= Éêï~êíìåÖëÖÉã = ÜçÅÜJ ïéêíáöéå= j~íéêá~ä~ìëï~üä= ìåç JîÉê~êÄÉáíìåÖ= Ç~ë= `çåâéáíi= ëééj òáéää= Ç~ë= hçãäájfåëíêìãéåíi= ÇáÉ _äáåâé=~ìñ=ëáåük= ~ìíçjêééçêíéê píéáåéïéêñéå=áëí îéêëìåüíéê=jçêç táêñí=àéã~åç=áå=çéê=k~åüí=ëåüïéj êé=píéáåäêçåâéå=îçå=éáåéê=_êωåâé ~ìñ= ÇáÉ= ìåäéäéìåüíéíé= ^ìíçä~üåi ëç= áëí= ÉáåÉ= séêìêíéáäìåö= ïéöéå ëåüïéêéå= báåöêáññë= áå= ÇÉå= píê~j ÉåîÉêâÉÜê=åáÅÜí=~ìëêÉáÅÜÉåÇK sáéäãéüê= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáåü= Ç~ÄÉá ~ìåü= ìã= îéêëìåüíé= ëåüïéêé= h êj ééêîéêäéíòìåö= ÄòïK= îéêëìåüíéå jçêçk=a~ê~ìñ=ü~í=àéíòí=çéê=_ìåj ÇÉëÖÉêáÅÜíëÜçÑ= ÄÉëí~åÇÉå= E^òK Q=pío=QRMLMVFK= få= ÉáåÉã= âçåâêéj íéå=c~ää=ïìêçéå=òïéá=j ååéê=îçå ÇÉê= mçäáòéá= ÖÉëíÉääíI= ~äë= ëáé= å~åüíë ÉáåÉå= Ñ~ëí= PU= háäç= ëåüïéêéå= dê~j åáíääçåâ= ΩÄÉê= ÉáåÉ= _êωåâé ëåüäéééíéåi= ìã= áüå= ~ìñ= ÇáÉ= ^ìíçj Ä~Üå=òì=ïÉêÑÉåK ~

17 Nr. 14 Sonntag, 4. April 2010 SUPERCHANCE 17 Stellenangebote Kurierfahrer zur Aushilfe für Kleintransporter im Fernverkehr gesucht. Bevorzugt aus dem Raum BS mit Erfahrung. s 0173/ Restaurante II. Sorriso in BS sucht Koch/Kellner/Thekenkraft m. Berufserf. Pers. Vorst.: Jöddenstr. 9, tägl h Teilzeitkraft gesucht: TZK als Verkäuferin, die bereit ist im Schichtwechsel zu arbeiten. Bewerbung an: HEM Tankstelle, Hauptstr. 1, Braunschweig s 05307/ Produktinshelfer gesucht für Braunschweig. Bewerbung per Mail an: s 05171/ Homeoffice Sind Sie auf der Suche nach einem seriösen Nebenjob? Haben Sie täglich 3-4 Stunden Zeit s zu bearbeiten? Wenn ja, dann melden Sie sich doch bei uns. Reinigungspersonal in Lehre zum gesucht. AZ: Mo.-So. ab Uhr. HARTMANN GMBH, s 0178/ Produktionshelfer u. Staplerfahrer (m/w) mit Pkw ges.! Finden Sie bei uns einen sicheren Arbeitsplatz. Wir bieten fairen Lohn. persona service, Hagenmarkt 8, Braunschweig. s 0531/ Kung Fu Lehrer werden s 05337/7792 KfZ-Meister oder Geselle in Meistervorbereitung gesucht. Grobe Kfz, s 0171/ Reinigungspersonal in Lehre zum gesucht. AZ: von Uhr (Mo.-Fr.) Gabelstaplerschein von Vorteil HARTMANN GMBH s 0531/ Nebenjob? Sie sind Schüler/in, Student/ in, Hausfrau/Hausmann od. Regelaltersrentner/in und bei der Agentur für Arbeit nicht arbeitsuchend gemeldet. Weitere Informationen unter Gesundes Einkommen mit gesunden Produkten. Internet Marketing von zu Hause aus. s ; Schüler/Stud. Job 7-15 freie Zeiteinteilung, 5-10h/Woche s 0179/ Aushilfen gesucht! Restaurant in Braunschweig sucht zuverlässige Aushilfen, vorw. mit Erfahrung, im Theken-und Servicebereich. s 0151/ Wir suchen Pospektzusteller ab sofort für Heidberg, Stöckheim, Veltenhof, östl. Ringgebiet, Weststadt und Kanzlerfeld! Regelmäßiges Einkommen. Interesse? Info / Bewerbung: s 0531/ WM Vertriebs- und Werbeservice GmbH oder Table-Dance-Bar sucht selbstständig arbeitende Thekenkraft, Mi.-Sa. Festg.+%. s 0171/ Motivierte + frdl. Aushilfe für Sonnenstudio mit Postagentur zu sofort gesucht. s 0531/ Gesucht! Das Mädchen von nebenan für Erotik u. mehr. s 0176/ Models, Komparsen 5-65 gesucht! s ; Stellengesuche Fliesenleger su.arbeit. s 0176/ Fliesenleger su. Arbeit s 0170/ Maler sucht Arbeit s 0160/ Achtung exam. Altenpfl. 56 J. sucht priv. Pfl. in BS-City ganzt., auf Lohnst. s 0531/15714 Pflege-/Betreuungsstelle ges. in BS od. Umg. s 0157/ o. BS Maurer- u. Betonbauer- Meister, 39, in ungekündigter Stellung, sucht n Wirkungskreis im Bereich Hoch- u. Tiefbau. Ich freue mich über entspr. Angebote unter s 01511/ Fliesenleger 10 Jahre Berufserfahrung su. Arbeit s 0160/ Suche Putzstelle, Haushalt, Bügeln, Treppenputzen, Mo. ab 11:30, Do. ab 13:00, Sam. ab 9:00 Uhr. s 0531/ Suche Putzstelle. s 01755/ Maler sauber flexibel s 0160/ Renault Wir suchen Renault für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ Renault Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ VW Eos 2,0 TDI, Leder, Navi, Klima, etc. EZ 10/07, 13 TKM, schwarz, VB s 0179/ T4 mit Autogas EZ 8/00, HU 2/11, 317tkm, 3 Autogas Tanks, Womo Teilausbau, viele Neuteile VB. s 0160/ VW Touran 1.4TSI united grau met., 140 PS, 14tkm, 1. Hand, unfallfrei, 8xbereift, Navi, Holze. s 0178/ Wir suchen VW für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ Golf III, 4-trg., weiß, 44 kw, Euro 2, D3, Nebelscheinwerfer, AHK, TÜV 4/11, VB. 1200,-. s 0151/ Polo, Bj. 93, TÜV/ASU neu, guter Zust., G-Kat, 750,-. s 01520/ Passat, Bj. 93, TÜV neu, 4-trg., AHK, guter Zust., VB 950,-. s 01520/ Fahrschulen Fehlende Fahrpraxis? Schon mit wenigen Übungsstunden wieder sicher im Straßenverkehr Tel Die Fahrschule, die Spass macht KFZ Reinigung professionelle Autopflege s BS/ Wassersport & Camping Schaumstoffe und Polsterbezüge Maßanfertigung. s 0531/ Kaufe Wohnmobile Barankauf aller Wohnmobile: 0800/ (gebührenfrei!) Immobilien / Verkauf Häuser Bungalow Kanzlerfeld Privat- und Geschäftsräume können Sie in diesem großzügig gestalteten Haus einrichten ,--. s 0531/ Fam.-Haus ab 590,-mtl. Sonderaktion: Abzahlbetrag, Haus mit ca. 550 m² Grdst. in Vechelde, Lamme, Harxbüttel, Flechtorf u. a. Baugebiete. Mit Grundstücks- und Finanzierungs-Service. Massivhaus-Ing. Büro Wels. s05382/ / f 2 2 Helfer m/w, 2-3 Schicht, VZ/TZ, mind. 7,31, plan b. personal gmbh, s 0531/ , weitere Stellenanzeigen unter Verkäufer/in Bäckereifiliale in BS, s 0511/ Rest. am Pfälzer Hof sucht erfahrene, flexible u. freundliche Servicekraft auf 400 -Basis, spätere Festanstellung möglich, PKW erforderl. s BS/ Werden Sie Online Manager! Attraktives Zusatzeinkommen. Freie Zeiteinteilung. Ausbildung (Umschulung) zum Heilpraktiker für Psychotherapie ab in BS - 8 Monate Vollzeitkurs. Förderung AfG/ ARGE möglich. s 0531/ ACTIV!GmbH Personaldienstleistungen Wir suchen ab sofort (langfristiger Einsatz) Lager- und Versandhelfer(m/w) für BS, Führerschein Klasse B erforderlich. Porschestr. 1, Wolfsburg s 05361/464673; Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. s 05351/ Su. Reinigungsk. zu sofort auf 400 mit Erfahrung. BSS Schuldner- und Sozialberatung, Kostenübernahme möglich. Neu: Unternehmensberatung. s 0531/ Grill-Stop Watenb. su. frdl. Servicekräfte m. Berufserf., zu sofort u. später, flex. Arb.-zeit, 400,- /Basis, s 05307/6866 (AB), 0176/ Suche Glasreiniger auf 400 Basis, s 0531/ Wir suchen examinierte Pflegekräfte für den allg. Stationsdienst und für die Funktionsbereiche ITS/OP/ANÄ sowie für die Bereiche stationäre und ambulante Alten- und Krankenpflege ab sofort zur Überlassung bei unseren Kunden mit Option zur Übernahme oder zur Direktvermittlung. IGZ-Tarif, übertarifliche Bezahlung, Voll- oder Teilzeit, 400 möglich. PLUSS Hannover GmbH, Geschäftsbereich Care People, NL Braunschweig, die Nr. 1 in der Pflege, Bohlweg 32, Braunschweig, s 0531/ ; '!" $%&'() (!)() *+&',-.!("! #$%%&%'(&)*+&$! *,-.&(-$/01/ / 21-3&$%*1))1/)1 *$/04 5 *&-+1 *1-.6(-$/0 43&$(1--1/7 %89 1 :-;( *1<*1/+1-&*$/0 $/2 31*-1$$/0= >/ 21! 31-1 >/2$%*- 17 $/2 A8(/$/0%+&$= >(-1 %;(-.*) ;( $/01/ %1/21/? 1 + **1 &/B /+".012( /3 C8%*.&;( DEFE4 DGFHE 3-&$/%;(91 0 IIIIIIIIIIIIIIIII :!(5"+%&'()(!)() )(%()*%;5-<()= J1$*1 /8;(.6- $/%1-1/ (8;(91-* 01/4 $!91)*.-1$/2) ;(1/ #$%%&%'(&)* 1/*%;(1 21/= 21-21&)1 3821/.6-21/ K1$74 L!7 $/2 :$%+&$4 % :)*+&$%&/ 1-$/01/= :$;(! ;( $/2 / #&-&01/ 21-8'*!&)1 31)&0= Bis erwarten Sie besondere Rabatte. Reiniungspersonal für unser Objekt in BS gesucht, Berliner Heerstr. 60, AZ nach Vereinbarung, Ansprechpartner Frau Schwark, s 0172/ od. 0201/ für die Zustellung unserer Anzeigenzeitung in Lehre nb So. Bortfeld nb Mi. + So. Lagesbüttel nb Mi. + So. Walle nb Mi. + So. Grassel nb So. Essenrode nb Mi. Hordorf nb Mi. + So. Kl. Schöppenstedt nb So. Meine nb Mi. Schapen nb Mi. Südstadt nb So. Vechelde nb So. Broitzem nb So. Watenbüttel nb Mi. + So. Querum-Nord nb Mi. Cremlingen nb Mi. + So. Gr. Schwülper nb So. Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie uns einfach an. Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9.00 und Uhr unter Telefon: 05 31/ Hamburger Str. 277, Braunschweig Achtung! Er sucht Minijob als Gebäudereiniger o. Betreuung von älteren Menschen, AZ nur morgens s BS/15612 Estrich- u. Fliesenleger sucht Nebenjob. s 0531/81330 od. 0178/ Maler-Tapezierarb. VWS u. Fassenanstriche s 0157/ Angeh. Ergotherapeutin sucht Job, Abendstd. oder Wochenende, Auto vorh. s BS/ Automarkt / Verkauf Audi Wir suchen Audi für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ Miltz.de s BS/ Hamburger Str. 257 BMW Wir suchen BMW für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ Cabriolets BMW 320i Cabriolet, hellrot, Euro2, TÜV/AU 11/03, Bj. 6/96, 1. Hd., orig. 95 Tkm, gt. Zustd., el. Verdeck, Vollleder, Überschlagschutzsystem, gr. Bordcomputer, Alu, etc., div. Neuteile, Preis 5950,-. s 0170/ Dacia Dacia Autohaus Härtel GmbH, BS / Stöckheim s 0531/ Dacia Kaiser & Liedtke Automobile GmbH s 0531/ Ford Fiesta Bj. 93, Bremsen defekt, 150 s 05306/ Geländewagen Ihr größter Anbieter zwischen Harz+Heide, Neu-, Gebr.-, Jahreswagen und Service. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Chrysler-Jeep-Niederlassung. Fabrikstr. 3, BS s 0531/ Mercedes Wir suchen Mercedes für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ A-Klasse, Top Zustand, schwarz metallic, Leder, So.-Dach, Avangard, km, Alufelgen, s 0160/ Opel Wir suchen Opel für das Ausland. Zahlen bar! s 05351/ Golf VI-Plus Comfortline 1,4 Benz., schwarz, 5. Tkm, EZ. 09/09 von privat zu verk. VB ,-. s 0175/ Sharan 2.0 Comfortline Family, EZ 06/03, 152Tkm, 85 kw (116PS), schwarz, Verbr. 9 l/100km, Winterreifen u. Alufelgen s 0160/ Golf 3 Bj. 93, TÜV 03/2012, Diesel, 55 KW, Scheckheft gepflegt, 1.Hd., 4 Türer, 2200,- s 0176/ Automarkt / Ankauf Unfall und Totalschaden Gebrauchtwagen VW, Audi, Opel, Ford, Seat, DB usw. ab Bj. 93. Zahle Höchstpreise. Telefon: /88 66 Kaufe Pkw, Japaner, VW, Opel, Fiat, Mercedes, BMW + Busse ab 1987, auch Unfall, ohne TÜV, mit Mängeln. s 0171/ und 05351/ Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. s 05351/ Altautoentsorgung m. Entsorgungsnachw. Unfall/defekt, Abhol mögl. s BS/ Firma Damke-Isensee Suche PKW/Bus Geländewagen, möglichst alles anbieten, auch mit Mängeln, s 0176/ Kostenlose Entsorgung von Alt-Kfz. incl. Verwertungsnachweis, Fa. Hanusa, Vechelde s 05302/1019 Su. PKW, Busse und Transporter, alle Typen ab Bj. 85 mit G-Kat, TÜV/Mängel egal, Abholung. s 0160/ Rentner sucht PKW bis 3500 auch reparaturbedürftig o. leichter Unfall, auch ohne TÜV. s 0163/ Barankauf PKW und Transporter. Firma Senz s 0531/ Barankauf v. Pkw, Lkw u. Bussen a. oh. TÜV s 0531/ Fa. (auch So.) Gebr. KFZ-Teile, Einbau mögl., Firma Damke-Isensee. s 0531/ Garagen Pkw-Stellpl. Siekbruch 62 zu vermieten. Mtl. 25,-- s 0531/ Tiefgaragen, östl. Ring, Ecke Rebenring, Hagenring frei. s 0177/ Garage Am Hauptgüterbahnhof zu vermieten. s 0175/ Garage/Abstellmögl. in Bevenrode ges. s 0178/ od / Autovermietung PKW ab 9,90,- pro Tag incl. 100 km, AV Harms. sbs/ Transporter günstig Fa.s BS/ KFZ Zubehör Suche Gepäckträger für VW-Bus sowie Reifen. s 0176/ Sommerreifen 195/50 R15, neuw., auf BBS-Aluf., VB 100,- s 0171/ Reifen-Felgen gebraucht + neu. An- u. Verkauf - Neu Reifen ab 25,-. s BS Ibo s Reifen Büchnerstr. 11 Sommerr. Opel Corsa, 165/70 R13 79T TL Firehawk 590F Firestone Prof, 6mm, Alu, Selbstabh., 120, s BS/ Sommerreifen (6 Wochen gelaufen) Hankook Optimo K /65 14 z.zt. auf Aluflegen (gratis dazu), VB 200,-. s 05365/ Conti Eco Contact 195/65 R15, ca. 8mm Profil auf 5-Loch Eisenfelge, 120,-- s 0531/ T 3 - Getriebe, VS, s 0173/ SR auf Alu 225/35 ZR 18 Dunlop, VS, ab 11 Uhr, s 0175/ Alufelgen Golf 4, VAG 5-Stern, sehr gut, 150,-. s 05306/ Reifen+Felgen gebr., An- + Verkauf, BS, Schmalbachstr. 12 s Fa. Max 4 SR auf Stahlfelge 195/65 R15 91H für Golf 5, 3-4 mm Profil, 50,- s 0179/ Räder umstecken 9,50 s BS/ Motorräder Verkauf BMW F 650, Bj. 93, 35/47 kw/ps, 27 Tkm, guter Zustand, Reifen Batterie TÜV neu, Topcase, Drosselsatz, blau, s 0177/ Wenn Roller dann... Moto-BS; Riesen Auswahl, Im Bültenweg 41, s BS/ Suzuki in Braunschweig. Jetzt bei Moto-BS "Bikes & Scooters", Bültenweg 41/ Aral s 0531/ Heinze - Motorradservice alle Marken/Roller/TÜV, kostenloser Hol.-+Bringdienst. s 0531/ CBF600SA, ABS, Koffersystem, km, 1.Hd., Bj.09/2006, FP 4.400,-. s 0177/ Motorräder Ankauf Suche Motorrad (Chopper, Tourer, Sportler o. Enduro) Bj auch ohne TÜV oder mit Mängel. s 0172/ Kaufe gebr. Motorräder s 0531/ Reparaturen/Tankstellen M. Yalman KFZ-Repar. Reparaturen aller Fabrikate zum FP. Unfallinstandsetzungs-, Richtbank- u. Lackarbeiten, AU u. TÜV-Abnahme im Haus. BS, Gotenweg 14 s BS/ Klimaservice 49,-, TÜV/AU 79,- s BS/ Ihr Beulendoctor in BS s 0175/ Der Lackdoctor - BS Sprechzeiten: Mo.-Fr Uhr smartrepair-bs.de s 0531/ Freist. 1 u. 2 Fam. Häuser Sonniges, freist., 1 Fam.-H., Bj. '68, Schwülper, OT Walle, schöner Gart., sehr ruhig, Stichstr., gute Verkehrsanb., teilrenov., VB, ohne Makler, Y Zuschr. u. NB VER Z WüstenrotBaufinanzierung bis 100% Marc Mürbe s 0531/ Reihenhäuser BS-Völkenrode, Reihenendhaus, 4 Zi., Grdst. 340m², Vollkeller, Garage, , BHW-Immob. GmbH, s 0531/ Zi. Eigent. Wohnungen 3ZW, Melverode, EG, ca. 70 m², Garten, gute Lage, Blk. VS. s 0157/ Zi. Eigent. Wohnungen Vechelde 4 Zi.-ETW, 87 m², neuw. Ausst., 2 EP, Gartenanteil, ,-, s 05302/ oder 0176/ Grundstücke Nähe Arendsee/Altm. ehem. Molkerei, m² Grdst., ca. 400m² Wfl./Nfl., mit Weide, für Pferde geeign., ren.- bedürft., VB ,-- s 0172/ SZ-Thiede Lindenberg, 611 m² Süd- Grdst. in bester Lage, ,--. ATEC s 0531/ Gärten Kleingarten abzugeben,lehndorf Blitzeichenweg, Eigentum, 480m², Haus,Teich, Kamin,Grill,VB 3200,-s 0179/ Garten 400 m², m. Steinhaus, Strom/Wasser, GK Brodweg s 0531/ Verkaufe Garten ca. 450 m², Lindenberg 4. Preis verhandelbar, s 0531/

18 SUPERCHANCE 18 Gärten Wir suchen Autos und Busse für das Ausland, zahlen bar. s 05351/ Ihre Wohnung finden Sie hier Nr. 14 Sonntag, 4. April Siegfriedviertel, 73 m², ab 1.5., KM 357,. s Zi.-DG-Whg., 64 m², Wa.-Bad, Uni-Nah, WG taugl., 355,-- KM, zum zu In unserer Gartenanlage Georg-Wester- MFH in BS-Stadt oder östl. Ringgebiet Schöne 2 Zi.-Maisionette-Whg.!BS. Kurt- Bortfeld 2 Zi.-Kellerwhg. 84 m², sep. Einverm., s 0531/ mann-allee sind wieder einige Gärten zu Schumacher-Str., ca. 72 m², Blk., Wangang, 230,- + NK. s 0163/ ges., Reparaturstau kein Problem. verp. KGV Mückenburg s BS/74290 nenbad, Abst.-Raum, KM NK, ATEC s 0531/ Zi.-Whg., 70 m², östl. Ringgeb., EBK, Bal3 KM Kt., prov.-frei. CURANIS Wohnim- Kaution geschenkt!* kon, EP, Eckbadew., Du., Keller, 470 Garten 625m², BS-West, Weinberg, Parzelmobilien s 0151/ Nachmieter f. betreutes Wohnen gesucht, KM. s 0177/ provisionsfrei zu vermieten: BSle 6, Garten 23, Wasser u. Stromanschl., ca. 44 m², mit Terr., WM ZW, City Nähe, 66 m², 2.OG,W.-Bad, Veltenh., Frankenthalstr. in gepflegter Massiv-Haus, VB. s 0175/ Ottenroder Str. 11b s BS/ u. ruhig. Wohnanlage. 2 Zi, Kü., Bd, Blk., Ruhige Lage! KM 335,- zu sofort, s 05353/7475 ca. 61,9 m², 360,00 inkl. Stellpl. zzgl. KGV Nußberg e.v., freie Gärten günstig Rautheim, Schillerstr. 15, 2. OG links, 3 NK, EBK mögl. CORPUS SIREO 2 ZW, Uninähe, WG-geeignet, 64m², 305 Helle 1 ZW BS Uninähe abzugeben. s 0171/ ZW, ca. 66m², Wannenbad, Balkon, KM Su. Baugrundst. zw m², auch Vermietungsbüro s (0531) NK + KT, s 0170/ m², renov. von privat. KM 190,-. ca. 345,-, BK ca. 90,-, HK extra, GM *abh. v. Mietdauer u. vertragsgem. Altbestand mögl., s 0171/ ca. 435,-, provisionsfrei, 3 KM Kaution. s 05331/45522 Rückg. d. Whg Ihr Ansprechpartner: Hr. Schönecker, s 0175/ , mehr Infos unter: Südstr., 2-Zi.-Whg., 1. OG, FliesenBS-Hermannstr., fußboden, Duschbad, ca. 48 m², KM Stadtnah westliches Ringgebiet Restaurant zu verk., BS-Innenstadt, 298,-- zzgl. HK/NK/Kaution. Keine wohnen... Wohnen in Weddel! Mieterprovision. Citynahe 1-Zi.-Komfort-Neubauwohnung, brauereifrei, s im Atrium Center am Bahnhof, Kurt-SchumacherPersonenaufzug, EBK, Balkon, NiedrigCremlingen OT Weddel, Danzigstr. 63, Suche 1 ETW, 50-68m² Wfl., 2-3 Zi., ab Bj. Str. 12, komfortable 2-Zi.-Whg. im 2. OG, ca. 59 m2 2 Bistro u. Bringdienst gute Lage gegenü. energiebauweise, 42 m, Kaltmiete 1. OG rechts, 3 ZW, ca. 66m², Wannenmit großem Balkon, Wannenbad, Abstellraum, 1955, Blk. od. Terr., Gas-ZH m. Warmw.d 339, zzgl. NK d 106,, ohne Provision Aufzug, Keller, auf Wunsch mit Stellplatz in der bad, Balkon, KM ca. 336,-, WM ca. Schule,gute Einrichtung.s BS/ Aufber., EG od. OG (ab 1. OG m. Lift), Tiefgarage, gute Verkehrsanbindung, KM ,-, provisionsfrei, 3 KM Kaution, Ihr Info/Besichtigung Iso-Fenster, isolierte mod. Whg. in eben + NK + KT, provisionsfrei Imbiss, Sitz-/Stehplätze, mit Inventar, ca. Ansprechpartner: Hr. Schönecker, solchem Haus, zum Kauf max. KP über Vermietungsbüro Hermannstr. 24 s 0175/ , mehr Informationen 25 m², VB, s 0175/ 콯 ,- s 05341/15876 Mittwochs Uhr unter: Tel. 0531/ Rothemühle, 2 ZW, OG, EBK, W-Bad, Su. Nachm. zum für schöne 3ZW in 325,-, 105,- NK + K. s 05303/ 6440, der Weststadt, Im Wasserkamp 19! EG, Helle 2 Zimmerwhg.! s 0170/ Möbl. abgeschl. Whg. in 2-Fam.-Haus, Balkon, Garten, Laminat von Privat! Stöckheim, Siedlerstr. 10, EG rechts, mod. off. Grundriß, ruh. Lage, WM 355,2 ZW, ca. 55m², Wannenbad, KM ca. s 0151/ MM Kaution s 05307/ ,-, WM ca. 426,-, provisionsdas Cafékonzept frei, 3 KM Kaution, Ihr Ansprech- Suche Nachmieter m², DG, 243,- Suchen Miet- o. Pachtobjekte in 1 AA Holwedestr. partner: Hr. Schönecker, s 0175/ 3 ZW mit Blk, alles Laminat und weiße Lage, Raum BS-WOB, m², provikm+nk+mk s 0172/ mehr Informationen unter: Tapeten. Bad mit Fenster/Dusche, Küche sionsfrei, f. Franchise Café, Bar, Restauwww.pirellire-wohnen.de?Verkauf od. Vermietung? komplett eingerichtet!! Rudolfplatz, 410 rant. Übernahme von bestehender Vermiete ab ½-Zimmer-WohSuchen: Häuser / RH / DHH / Whgn. u. nung in Thune, WM: 370,00. Gastronomie. 2 Zimmer-Whg. auf 85 m² warm (GSV) s 0151/ Gewerbeobjekte in BS. Becher-Immobilis 05307/2773 o. 0151/ frei auf der Celler Str. 13, 2 Bäder, Wa. u. Kaution geschenkt!* en, s 0531/ Du., Wohnküche, sehr hell, KM 425 Euro provisionsfrei zu vermieten: BS-Velzzgl. NK u. KT. Info: s 0176/ Möchten Sie verkaufen? tenh., Leimenweg in gepflegter u. ruhig. Wir suchen ein Wohnanlage. 3 Zi, Kü., Bd, Blk, ca. 70,7 BS-Südstadt (5 Min. Klinikum, 10 Min. 2 ZW, Fahrstuhl, Blk., ca. 50 m², "Betreutes m², 396,00 inkl. Stellpl. zzgl. NK, EBK Bahnhof) ruhige 2-Zi.-Whg., 41m², EFH, DHH oder Wohnen", s 0531/ mögl. CORPUS SIREO Vermietungsbüro s Bad, ideal für 1 Person, Kaltmiete Querumer Str. 60 RH in BS und s (0531) *abh. v. Mietdauer 225 +NK+Kaution, s 0531/ Lehre OT, 2 Zi.-DG-Whg., zu sofort, v. priv. 2 Zimmer, 12.Stock, EBK, Blk., Lam., u. vertragsgem. Rückg. d. Whg. Umgebung, gern auch renovierungsbed., oder 0160/ KM 185, + NK + KT s 05371/56990 renov., Duschbad, Essecke, Dachboden, 콯 0531/ , Klaus-Jürgen Chris2 Zi.-Whg., ca. 60 m², WG mögl., Tiere erl., Schwülper, 3 Zim., Küche, Bad, 80 m², 62 m², 300 KM, 190 NK. s 0175/ Umzugskartons, Harms s BS/ ,- WM. Garage, Balkon, frei ab 1.5. tiansen, KM 320,früher o. z. 1.5s05121/ s 0179/ Zimmer Wohnungen Grundstücke Innenstadt Gewerbliche Objekte 2 Zi. Eigent. Wohnungen Immobilien / Ankauf Pachtungen Häuser Vermietungen 2 Zimmer Wohnungen Wohnungen Braunschweig, westliches Ringgebiet 2 Zi. Wohnungen z. B. Leibnizplatz: 2 Zi., 43,5 m2, Kaltmiete 247,zzgl. NK 165,-, ohne Provision Info/Besichtigung BS-Neustadtring 3 ZKB +Wa/Du, 78 m², Erstbezug nach Modernisierung, 415 +NK sofort frei s 05341/57006 BS-Nord, 3 ZKB, Blk., ca. 65 m², Markise, Außenrollladen, Holzdecken, Preis 500 inkl. NK zzgl. Gas u. Strom, s 0171/ od / über Vermietungsbüro Hermannstr. 24 Frankfurter Str., 1. OG, 3 ZW, ca. 53 m², Küche, KM 295,- + NK s 0160/ Mittwochs Uhr Tel. 0531/ Zimmer Wohnungen BS-Hondelage, helle 3 DG-Whg., 80 m², ab , EBK, Laminat, gr. Blk., KM 350, 2 MM Kaution, s 0173/ City, 3 ZW, 68 m², Eckwanne, 400,- KM + NK, 3 MM KT. s 0178/ (AB) 3 Zi, Kü, Bad, ca. 55 m², BS, Steiermarkstr., 3 ZW, Neustadtring 54, 70 m², 330,- ruhig, nähe VW-Werk, kompl. san., KM + NK s 0531/ Holzdecken, Laminat, u. v. m. ab s 0176/ BS-Wenden, suche Nachmieter zum , 3 ZW, 73 m², Balk., EG, Laminat, KM NK +HK. s 0176/ m² in Geitelde, Ortsrand, Garten, FBhzg, NK + Grg., s05300/ Zimmer Wohnungen "Schöner Wohnen" großz. 4½ DG-Whg. im frisch renov. Altbau, ruh. Lage, top Zustd., Vechelde OT. s 0171/ ZW, Souterrain, ab , OT 4 ZKB, Balkon, Uninähe, für 3er WG, Cremlngen. s 0172/ ,- + NK. s 05573/673 PROSPEKT-BEILAGEN Bitte beachten Sie heute folgende Prospekte in Ihrer nb: Dänisches Bettenlager E-Center Thomas Philipps Schwarz-Rot-Gold Schmuckvertrieb Möbel Roller Hornbach E-Neukauf Arkaden Apotheke Hammer Autohaus Holzberg Ich beantworte gern Ihre Fragen zur Prospektverteilung. T. Böhme 콯 BS Fax BS Hamburger Straße Braunschweig Rossmann Unsere Kunden belegen oftmals nur Teilauflagen. Deshalb kann es vorkommen, dass Sie heute einen oder mehrere der oben genannten Prospekte in Ihrem Exemplar nicht vorfinden. Neues Zuhause: Kleinanzeigen im Immobilienmarkt...hilft bei Platzmangel! Der Internetservice Ihres Wochenblatts powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit

19 Nr. 14 Sonntag, 4. April 2010 SUPERCHANCE 19 5 Zimmer Wohnungen Vechelde OT, 5 Zi. + Küche + Esszi. + hochw. Bad, 205m², gr. Terrasse, Grg., zum KM 795,- + NK s 0151/ Häuser Suche 3 Fam.Haus s 0172/ Suche 1 Fam. Haus s 0172/ Pilateskurse für Mütter mit Baby im Yogazentrum BS ab vormittags Mon. s 0531/ Kinder-Hochbett, Orig. GULLIBO, mass., m.zubehör,95,bs.s 01515/ Kinder-Kombi-Wagen, Hoco X-Sportline sehrguterzust.,200 VB.s BS/ Häuser Sonstige Objekte Antiquitäten / Kunst Ruhiges Hinterhaus, Neustadtring, 80 m², + 28m² Terrasse, PKW-EP, EBK, Kamin, 2 Zi., Granit u. Laminat, gr.kel., 1.6., KM 475,- 30,-EP, + NK s 0170/ Sonstige Objekte Braunschweig-Weststadt Altmühlstraße 2 Zimmer, ca. 59 m 2, 3. OG mit Balkon, GEH, 284,40 + NK/MS 3 Zimmer, ca. 68 m 2, 1. OG mit Balkon, GEH, 326,93 + NK/MS Telefon0511/ oder01577/ weitere Angebote unter Zimmer Ruhiges möb. Zimmer, Kü, Bad-Ben., Hochbett, geeignet für mögl. weibl. Wochenendf., NR, WM 210,- s 0531/ Gewerbliche Objekte Keller-Lager m² BS Öst.Rg Gewerbe-/Büroräume in BS im Neubaugebiet am Ringgleis im Erstbezug Hier befinden sich diverse Neubauwohnungen, ein Pflegeheim sowie Wohnungen mit Betreuung m 2 Wfl., z. B. Café, Physiotherapie... Tel / oder Lagesbüttel, individuell nutzbaresladenlokal zu verpachten, 80 m² +Lagerraum, 5 PKW-EP. s 05303/ m² großes Büro in der Münzstraße, KM 370. s 0177/ Vermietung Lagerraum s 0171/ Lagerhalle Gifhorner Str., 870 m², v. Privat s 0178/ Mietgesuche Wohnungen Hilfe! Ehep. 56 u. 65 J. sucht dringend mit 2 lieben Hunden Wohnung ca. 60 m² groß, EG od. 1.OG, KM bis 300,- ohne KT. Bitten um Hilfe s 0531/ Zimmer Wohnungen Paar su. zum Zi-Whg., mögl. mit EBK, KM max 303, max 60 m². s 0171/ Zimmer in Wenden Rühme od. Vorwerksiedlung ges. s / 05304/ Zimmer Wohnungen 4 ZW 75-80m², bis 373,50 kalt, in BS u. Umgeb., z , s 0176/ Garage oder Unterstand für 2 Motorräder im östl.ringgebiet.s BS/ Transporte / Umzüge Buffet aus der Gründerzeit mit Säulen, Schröder Transporte-Umzüge, Transporte, Nachlassauflösungen, Entrümpelungen s Nussbaum, s 0171/ / Umzüge, Lagerung, Tischlerarbeiten, Heuer s BS/56753 Das Team, Umzüge, Entrümpelungen, Renov., Gartenarbeit. s 0531/ Wir richten Halteverbotszonen für Ihren Umzug ein! s BS/ Küchenmontage, Transporte & Umzugshilfe! s 0531/ Dachdeckerei Haus und Heim Antik-Galerie Über 1000 restaurierte Möbel. Mo.-Sa Uhr. s 0531/570371, BS- Gliesmarode, Kurzekampstrasse 15 Moosgrün, Curry,... Waschbecken, WC s, Sitze. Rufen Sie uns an. Fa. Schmiedt, Heesfeld 14, BS-Veltenhof. s 0531/ Dachdeckerei Bohnhorst sämtl. Dacharbeiten, Fassaden, Garagen, Balkone, Petersson-Hartmann, Sturmschäden, Innenausbau, Laminat, Terrassen. s 05302/930636, Vechelde Dorfstr. 32 s 0531/15500/ Dachumdeckung,Flachdachabdichtung, Fassadenbau, Schornstein-, Gerüstbau, Sturmschäden und Kleinreparaturen. Wir haben für alles die richtigen Container Bauschutt!Grünabfall!Sperrmüll!Cederbaum Container GmbH, s BS/ Dachdeckerei u. Fassadenbau Unverbindliche Angebote für: Dach-, Fassaden-, Sturmschäden- und Dachreparaturarbeiten. Immobilien - Makler - Verkauf - Vermietung Tel.: 05 31/ , Fax: 05 31/ % Sonderaktion bei auf Rollläden & Fenster. Qualität muss nicht teuer sein! s BS/ Fax: BAUANTRÄGE; STATIK s 05303/ Balkone,Terrassen fliesen, auch Treppen, Marmor. s 0531/ Bagger mit Bediener. s 0175/ Kunststoff-Zuschnitte auch aus Acrylglas mit Bearbeitungen uvm.; Wirth GmbH, BS s 0531/ Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ HAUSTÜRWOCHEN stark reduzierte Mustertüren FENSTER TÜREN ROLLLÄDEN nachmaß Exklusive, große Ausstellung 70 Haus-, 85 Innentüren Wendeburg Hoher Hof 11 Tel /27 21 Mo. Fr Uhr Sa Uhr Verkäufe Alles für das Kind Buggy v. Esprit, m. Fußsack u. Wickeltasche in weinrot (NP 320 ) für 90, s 05304/ Die Bauernstube Thunstr. 8, Antike Möbel, Kunsthandwerk, Spielzeug, Räumungsverkauf - bis zu 50% Rabatt, Di.-Fr , Sa Bauen / Handwerk Bekleidung / Schuhe Braut,- Abend,- Abi- u. Kommunionskleider, Frauke Müller, s 0531/ Verk. Cowboystiefel, braun, Gr. 9½, Made in Canada. s 0531/ Da.-Garderobe, Gr. 32/34, zu Flohmarktpreisen, s 0531/ EDV / Computer PC/Laptop kaputt oder zu langsam? Reparatur vom Fachgeschäft, alle Fabrikate. Seit 15 Jahren Ihr Computerspezialist in BS! Media- Concepts GmbH, An der Petrikirche 5 s 0531/ PC AMD Athlon 664 MHz, 512 MB RAM, DVD-Brenner, Tast., Monitor: 50. s 0171/ PC-Doktor hilft preisgünstig vor Ort, 25,-/Std, Erfolgsgarantie sbs/ Prof. PC Service. Garantiert günstigster Preis! BS ; Günstig und Schnell. Ihre PC-HILFE s BS/ o. 0162/ Wii-Spiel "Zelda Twilight Princess", Pr. VB. s 0170/ Günst. PC-Service vor Ort! sbs/ Fahrräder E-Bike, Alu, 28", Damenrad, Prophete UVB 1099,-, 60km, neuwertig, VB 600,- s 05304/ Kaufe Fahrräder bis 20,- s BS/ Garten / Pflanzen FERNSEH-DIENEMANN.de Wir reparieren fast alles... Schnell-gutgünstig. BS-Rüningen, Thiedestr. 21 s 0531/87023 ; Wir wünschen all unseren Kunden "Frohe Ostern". FERNSEH-DIENEMANN.de Wir reparieren fast alle LCD. BS, Thiedestr. 21, s 0531/87023 Hobby / Freizeit Geldspielautomatenständer + Aufhänge f. Automat, VB 20 s 0531/72751 Möbel / Teppiche Wohnzimmerglastisch Oberplatte grünlich, untere milchig, ½ Jahr alt, 106x50, H 46, 50. s 0531/ Schwebetürenschrank 222x150x65, 2trg., m. Spiegel 205x66, neuwertig, Eckvitrine 50x200x50, Nußbaum Antik- Maserung Pr. VS, s 0531/ Wasserbett free flow 180 x 220 cm, 2er Sofa & Sessel grau, Beistelltisch Glas, Preis VB s 0160/ Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr. 51, Mo.-Fr h, Sa h. Altmöbelentsorgung, Entrümpelungen m. Anrechnung, Möbel -LKW m. Personal s 0172/ Wasserbett free flow 180 x 220 cm, 2er Sofa & Sessel grau, Beistelltisch Glas, Preis VB s 0160/ Couchtische, Buche mit satinierten Glas, ca. 80x80, 25, ; 40. s 05303/6782 Schlafzimmer Buche NB VB 165,-, Bett 90/200 Matratze + Rost 50,- s 0531/ o. 0151/ Kpl. Altdeutsch-Wohnzi.-Schrank, 3,50, 6-teilige Sitzgruppe, Tisch, kleine Anrichte, VB 200,-. s 0177/ Mod. creme-farb. 3er u. 2er Ledersofa, 250 ; Hifi Eck-Rack, Top, 4 Glasböd. u. Metall, 100 ; Essecke, Glastisch + 4 Stühle, 250. s 0151/ Sitzecke, echt Nappa, 3er, 2er und Sessel, cremefarbig, neuw., günstig, s 0531/ nb Wohn-Schrank modern Moderner Schrank, weiß-wenge, Vitrine Glas, 2,90 breit, 1 Jahr alt. s 0177/ Schwingstühle schwarz, verchromt, 20,- s 05307/ Wohnzimmerschrank, kompl. Schlafzi. Kinderzi., E-Geräte. s 0176/ Sammlerobjekte Modell-Eisenbahn-Börse Autohaus Holzberg, Hamburger Str Uhr Eintritt frei! s 0531/ oder 0531/ AB 1-DM-Gold-01 gesucht s 0160/ Wohnungsauflösungen Trödelpit entrümpelt alles zu fairen Preisen. s 05365/ Verschiedenes Angelruten Rollen u. Zubehör, gebr., billig abzugeb. auch einzeln s BS/ Verschiedene Küchen mit und ohne Geräte, wo? Gebrauchtmöbel in Walle, Hafenstr. 51. s 0172/ Gebr. E-Mobil, zerlegbar, generalüberholt, 670 VB. s 0531/ Da.-Fahrrad 10,-, Wäscheschleuder 5,-; Wanderschuhe Gr. 40, 25,-; 2 Lexika "Deutsche Geschichte", Küchenlampe neu 8,-, s 0531/ Elektr. Laufband, 8 Mon. alt, VB 250. Gr. Farb-TV, Ø70, 25 s 0151/ Brennholz frisch + trocken s 05303/ 5425 od. 0170/ Brennholz. trocken s 0163/ Hallen/Hofflohmarkt (auch Möbel) in Meine, Peinerstr. 14b, Sonntag Uhr, s 0171/ Pavillion, neu, orig. verp., 7 x 4 m, NP 230,- für 170,-. s Kaufgesuche Kaufe Waschm., auch def., E- Gasherd, Kühl-u. Gefrier- Geräte, Geschirrspüler, Wäschtrockner. s 0531/17431 Gold, Silber + Münzen Edelmetalle, Schmuck alt u. neu. Brillanten, Brillantschmuck, Altgold, Zahngold, Silberbestecke u. Formsilber, Antikes, Armbanduhren u. Taschenuhren, Briefmarken, Millitaria, Orden, Urkunden, alte Ansichtskarten u. Briefe, Münzen, ganze Sammlungen u. Nachlässe. Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Komme auch ins Haus. Fa. Hahne, Schuhstr. 23, neben Salamander. Am Kohlmarkt, Meisterwerkstatt, Batteriewechsel 5,50EUR Braunschweig s 0531/40313 Suche Klappfahrrad. s 05307/2773 o. 0151/ Zahngoldankauf Zahngold, auch m. Zähne, Platin u. Edelmetalle, Barankauf zu Tageshöchstpreisen. Firma Hahne, BS, Schustr. 23 am Kohlmarkt, neben Schuh-Salamander s 0531/40313 Alte Ölgemälde kauft und Skulpturen, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Suche Wohnungseinrichtung (aktuelle Möbel, Küche, Geräte, Inventar usw.) s 0176/ Flohmarktartikel gesucht alles anbieten, zahle bar. s 0171/ Su. Gerätehaus, ca. 2x2m.s0531/ Toll auffällig... mit einer Schlagzeile wirkt Ihre Anzeige besser und fällt ins Auge. Fragen Sie, wir beraten Sie gern. Die Kleinanzeigenannahme erreichen Sie montags bis donnerstags von 9.00 bis Uhr und freitags von 9.00 bis Uhr. s 0531/ Omas Möbel und alte Bücher, auch im schlechten Zustand, kauft sbs/78248 Su. Elektroh. u. Kühlschr. 0172/ Phoenix-Gold-+Silberank. Tageshöchstpreise! Langer Hof 8, BS Superchance Veröffentlichen Sie meine private Kleinanzeige für für nur nur 2,50 2,50 b* * pro pro Zeile Zeile unterderrubrik: amnächsten: Mittwoch Sonntag anbeidentagenprozeilenur3,50 nur b * Terrassen-Garnitur, 4tlg., rustik. Eiche, Handarb., VS; einf. Da-Fahrrad, 20,-. s Gartenverein Vogelsang, 400 m², Haus, m. Terr., Lehndorf. s 0531/ Haushaltsgeräte Anzeigentext: Schreiben Sie in injedes Kästchen nur nur einen Buchstaben, nach nach jedem jedem Wort Wort oder Satzzeichen lassen Sie Siebitte bittein einkästchen frei. frei. Bei Chiffre-Anzeigen ist istfür fürdie diechiffre-nummer eine eine Zeile Zeile hinzuzurechnen. AfterWork Uhr Franzi s Wirtshaus Neue Str Braunschweig Waschmaschinen Ersatzteile, Trockner, Geschirrspüler, Frank Seeger, Damm 6, Bettmar, s 05302/ Waschmaschinen Reparaturen, schnell und preiswert, seit 40 Jahren. Zuverlässigkeit ist unsere Stärke. Ständig gebrauchte Geräte mit Garantie am Lager. s 0531/ Neuwertige Ökogeräte, AEG Spüler AAA, Waschmaschine, Multifunktionsbackofen od. -herd mit Ceran, Kleiderschrank, ab 199,-. s 05306/ Hausgeräte von A(EG) bis Z(ANUSSI) Kundendienst für alle Marken! Madamenweg Waschm., Elt. Herd, Kühlschr. usw. gebr. mit Garantie. Elektro-Laden seit über 20 Jahren. BS, Werder 3A (Wendenstr.) HiFi / Video / TV TV, 100 Hz, super Qualität, Extras, 50 Transport möglich, s 05371/ MeineAnschrift: Vorname: Name: Straße, Nr.: Plz/Ort: Telefon(tagsüber): Datum/Unterschrift: Coupon einsenden, faxen, oder mailen anrufen oder anrufen Hamburger Str. 277 Hamburger Str Braunschweig Tel Braunschweig Fax Tel Fax Chiffregebühr: Abholung+1,80 + 1,84 b Zusendung+6,- + 6,15 b Zahlungsweise: (Barzahlung nur in der City-Geschäftsstelle, Neue Schild Straße/Ecke 10, Braunschweig) Schützenstraße) BuchenSiedenBetragvonmeinemKontoab: Betrag ab: Konto-Nr.: Bankleitzahl (Blz): Bank/Sparkasse: Konto-Nr.: Bankleitzahl(Blz): Bank/Sparkasse: *Gewerbliche * Anzeigen werden pro Zeile und mit 3,20 Erscheinungstag zzgl. MwSt. berechnet. mit 4,60 b zzgl. MwSt. berechnet

20 20 SUPERCHANCE Nr. 14 Sonntag, 4. April 2010 Kaufgesuche Silberankauf, Phoenix, Langer Hof 8. Morgenroth Schmuckbewertung Suche Nerzmantel und goldene Armbanduhr bzw. Armband s 05161/ Suche Wellplastik ab 100m², auch defekt, Planen, Baugitter, Baueisen, Gepäckträger für VW, Transporter oder Bus sowie Reifen. s 0176/ Koch Nachlass-Bewertung Münzen gesucht s 05303/ Orden, Fotoalben komplette Militärnachlässe vor 1945 kauft zu Spitzenpreisen s BS/78248 Goldschmuck Altgold, Zahngold, Brillianten u.s.w. Sofort Bargeld. Juwelier im Hof, Stephanstr. 1 ggü. Karstadt Parfümerie Waschmaschine kauft s 0531/17431 Ölgemälde und Broncen v. Privat an Privat gesucht. s 0531/ auch sonntags Su. Terrassenmöbel, s0175/ Ankauf von Gold, Silber, Münzen, Orden, zu fairen Preisen (auch größere Posten) M. Heinrich, BS, Görderlinger Str. 4-5 s 0531/43165 Zahngold, Phoenix, Langer Hof 8. Goldankauf-BS.de Schallplatten/CDs zu Höchstpreisen auch Komplettabnahme mit Abholung kauft Sammler s 0157/ Carrera, Märklin, Faller, Rennbahn, etc., altes Blechspielzeug, s 05303/6959 Schallplatten - CDs - DVDs von 1960 bis heute gesucht, auch ganze Sammlungen, zahle Höchstpreise, incl. Abholung s 05303/3450 Der König kauft Gold, Silber, Schmuck, Uhren, Münzen, Medaillen, Nachlass, Sammlungen, Einzelstücke, s 0531/ oder 0151/ Arzt kauft Altes aus Praxis u. Apotheke vor 1945 u. Militaria, Uniformen, Orden, Fotos u. Urkunden s 0163/ Moderne Möbel, Stilmöbel, Hausrat, komplette Haushalte und Nachlässe. s 05171/53512 oder 0177/ Waschm. auch defekt kauft s BS/13274 Modelleisenb., Märklin, Trix u. Rennb., Carrera,Faller bis 1980, priv.. BS/43994 Zahngold dringend ges. Goldschmiede Andreas Morgenroth, Friedr.-Wilhelm-Str. 49, bei der Post ER sucht SIE Gepflegter, unternehmungsl., zuverlässiger Witwer, 71 J., freut sich auf eine nette Partnerin pass. Alters. Ich bin gerne in meinem Garten, mag Natur, ein schönes Zuhause, Unternehmungen, Ausflüge u. alles Schöne. Bin gerne immer für Dich da. Tel.-Nr * Wenn der Vater mit dem Sohne, aber nicht mehr ohne nette Partnerin, das haben wir uns vorgenommen. Symp., allein erz. ER, 49 J., freut sich auf die Frau an seiner Seite. Tel.-Nr * Ich bin ein junger, erfolgreicher Geschäftsmann, aber leider wieder alleine. Möchte gerne nette, hübsche Partnerin kennenlernen. Bin 35 J. alt, 176 groß u. sportl., sehe gut aus u. habe viele Hobbys u. Interessen. Ruf mich einfach an. Tel.-Nr * Fährst Du mit mir ins gemeinsame Glück? Netter Biker, 47 J., 180 cm, viels. interessiert, mit gutem Beruf u. symp. Aussehen, sehnt sich nach liebevoller Partnerin pass. Alters. Wenn Du es bist, dann ruf an! Tel.-Nr * Mitten in Dein Herz möchte ich treffen! Humorvoller, gepflegter Schütze-Mann mit Herz u. Verstand, Ende 50/190, R, guter Beruf, symp. Ausstrahlung, sucht seine Weggefährtin pass. Alters. Tel.-Nr * Kontaktfreudiger Witwer, 65 J., 179 cm groß u. mit normaler Figur, sucht liebe, nette, ehrl. Partnerin für den gemeinsamen Lebensabend. Bitte ruf an! Tel.-Nr * Sehnsucht nach Familie, nach Geborgenheit u. Liebe!? Das wünschen wir uns auch. Sind ein harmonisches Team, ich der Papa, 49 J. u. meine Tochter, 9 J. Wäre schön, wenn wir uns bald als Familie wiederfinden. Tel.-Nr * Das wird unser Jahr! Bin ein schl., sehr sympathischer, verlässlicher u. fröhlicher Mann, 38/182, NR, m. vielen Interessen, ohne Anh. u. o. Altlasten, wünsche mir liebe, ehrliche Beziehung mit netter SIE pass. Alters. Tel.-Nr * Welche liebevolle Frau bringt wieder Sonne in mein Herz? Bin 56 J., groß u. schlank, zuverlässig u. treu, habe viels. Hobbys u. Interessen, möchte mit Dir den Rest des Lebens verbringen. Tel.-Nr * Ich möchte nicht mehr alleine sein! Temperament- u. gefühlv. Italiener, jugendl. Erscheinung,Anf. 50, NR, selbstständig, mit Liebe zu Musik, guter Küche, kocht sehr gerne, wünscht sich Partnerin +/- 50, die es ernst meint. Tel.-Nr * Herzenswunsch! Bodenständiger, liebevoller ER, 41/171, sehr schlank, guter Beruf, möchte noch einmal Vertrauen u. Liebe spüren zu einer liebenswerten, treuen Partnerin zw Jahre. Tel.-Nr * Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer von Ende 40/179, bin sportl. schlank, habe wenig Zeit u. suche deshalb auf diesem Wege nette SIE für eine dauerhafte Beziehung. Du solltest schick aussehen u. Stil besitzen. Tel.-Nr * Einsamer Witwer, groß, schl., 65 J., reisefreudig, naturverbunden, den schönen Dingen zugetan, wünscht sich wieder eine liebevolle, schl. Partnerin an seiner Seite. Tel.-Nr * Münzen-Ankauf Gold, Silber, Platin, auch MDM, Göde und D-Mark, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Kunsthandel-Koch.de Schmuckankauf, Phoenix, Langer Hof 8 Alte Besteckteile kauft, auch Einzelteile, Kunsthandel Koch, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Kamera-Sammler sucht und kauft: Leica, Rollei, Hasselblad, Contarex und andere hochwertige Fotokameras. Gerne auch Sammlungen und Nachlässe. Ich sichere Ihnen eine zuverlässige Abwicklung zu und freue mich auf Ihren Anruf. Michael Keller s 0212/ Geerbter Schmuck, was nun??? Goldschmiedemeister A. Morgenroth, kompetente Beratung, Umarbeitung, Reparatur, Ankauf, BS, Friedrich-Wilhelm 49, an der Post. s 0531/45994 Su. def. Fahrräder bis 15.s BS/ Kaufe Kühl-, Gefr.-Schränke, Waschm., E-Herd, Geschirrsp. s 0531/13274 Kunsthandel Koch kauft: alte Bücher, Möbel, Gläser, Porzellan- Service, Schmuck, Zahngold, Teppiche, Postkarten, Fotoalben, Silber, Orden, Säbel, Uhren, Puppen, Blechspielzeug ect. Ankauf kompletter Nachlässe und Sammlungen, Ägidienmarkt 9, neben Orion, BS s 0531/ Trödelpit kauft altes Zeug zu fairen Preisen. s 05365/ Bekanntschaften allgemein FFR, 10. April Schützenhaus Heidberg, BS, Salzdahlumer Str. 129, Einl.: ab 19 h, Beg.: 20 h Große Liebe: Kleinanzeigen in der Rubrik: Rendezvous...Herzklopfen garantiert! Der Internetservice Ihres Wochenblattswww.nb-online.de powered by anonza.de Kleinanzeigen bundesweit Bei Anruf Liebe! Zuverlässiger, treuer, sympathischer ER, Ende 50, 180 cm, normale Figur, gut versorgt, ohne Anhang, sucht eine liebevolle, ehrliche Partnerin, zum Aufbau einer festen Partnerschaft. Ich liebe die Sonne u. das Meer, tanze gerne, mag die Natur u.v.m. Tel.-Nr * Willst DU meine Ergänzung, mein zweiter Flügel, zum gemeinsamen Flug durchs Leben sein? Bin ein ehrlicher, treuer, kinderlieber, sportl., schl. Mann, 42 J., NR, suche ebensolche Partnerin mit Herzenswärme, bis 50 J., für jetzt u. immer. Tel.-Nr * Vermisst Du auch die Schmetterlinge? Bin ein schl., symp., jetzt wieder Single-Mann, 45/182/75, suche Dich für ein Leben zu zweit. ICH bin zärtlich, treu, zuverlässig, berufstätig. Meine Hobbys sind Sport, Natur u.v.m. Tel.-Nr * Ganz lieber Witwer, 78 J., schl., gesund u. total fit, hat das Leben u. die Liebe noch nicht verlernt. Gern würde ER den Herbst des Lebens mit einer liebevollen Frau genießen. Er ist NR/NT u. offen für alles. Tel.-Nr * Möchte mit Dir lachen, lieben, träumen, glücklich sein! Gut aussehender ER, 39 J., 180 cm, schl., NR, sehr zärtlich, ehrlich, treu, humor- u. niveauvoll, berufst., NR, sucht die herzliche, fröhliche SIE (bis 45 J.), die es auch ernst meint. Raum BS/WF. Tel.-Nr * Jung gebliebener Mann, 48 J., mittelschl., gesch., kinderlieb (habe auch welche), romantisch, sportlich, guter Freizeitkoch, sucht gleichgesinnte SIE um gemeinsam die zweite Lebenshälfte zu verbringen. Tel.-Nr * Mann oh Mann ist das schwer! ER, 42 J., 175 cm, 69 kg, schl., sportl., NR, treu, kinderlieb, sucht Dich, die Partnerin, J., gerne mit Kind, sportl., schl., ehrlich, für eine Beziehung mit Zukunft. Raum BS. Tel.-Nr * Suche eine fröhliche, unternehmungslustige Frau bis 48 J., die sich auch eine harm. u. zuverlässige Partnerschaft wünscht. Bin 44 J., berufst., würde Dich gerne kennen lernen. Tel.-Nr * Unkomplizierter Witwer mit jugendl. Ausstrahlung u. schl. Figur, 72 J., NR, sportl. u. kult. interessiert, möchte nicht mehr alleine sein u. sucht ebenso jung gebl. Partnerin pass. Alters. Tel.-Nr * Mit Dir zusammen das Leben genießen, wandern, reisen, bummeln, radeln u.v.m. Symp., einsamer ER, 46/183, berufstätig, lieb u. ehrlich, sucht Dich zw J. für einen harmonischen Neubeginn. Tel.-Nr * Traumfrau gesucht - von IHM, 39 J., 186 cm, schl., mit Pep u. Esprit, wünsche mir aufgeschlossene u. spontane SIE zw J. zum Kennen lernen. Bei Sympathie gerne mehr u. Kind angenehm. Tel.-Nr * Noch ein paar schöne Jahre mit einer lieben Partnerin verbringen, ist mein grüßter Wunsch. Bin ein sympath., fürsorglicher 78-Jähriger mit schl. Figur, NR, NT, verwitwet u. würde Sie gerne kennen lernen. Tel.-Nr * Netter, großer Junge, Baujahr 1945, m. kleinem, jungem Hund, beide schmusen sehr gerne, ER mag gern alte Dinge, Pfeife, Jazz, Hund lieber Knochen u. Spaziergänge, suchen netten, natürlichen Frauentyp. Tel.-Nr * Über 20 Jahre VfA Allein und unternehmungslustig? Wir machen Reisen, Wanderungen, Radtouren, Kegeln, Boßeln usw. Verein für Alleinstehende e.v. Infos unter s 0531/ od. freitags ab Uhr im Schützenhaus, BS, Hamburger Str. 53 Wohne seit 1 Jahr in BS/Weststadt, bin 70 Jahre alt. und suche eine Freundin, die mit mir ab und zu spazieren geht, klöhnt und die Freizeit mit mir verbringt. Y Zuschr. u. NB VER Z Bekanntschaften für Sie Er, 51 J., 186, 100, Alleinerz. m. Sohn 8 J. suche Sie bis 50, schlank die sich auch gerne sexuell verwöhnen lässt für eine Dauerfr. zu zweit. Bitte mit Bild. Y Zuschr. u. NB VER Z Alleinst. Witwer, 70J. Hans, attraktiver u. gepflegter Mann mit viel Herz und Geist, finanz. bestens versorgt, fühle mich vital und habe noch viele Wünsche. Für ein liebevolles "Wir" suche ich eine ehrliche Dame. Herzblatt s 05172/ auch Ostern Netter, attr., fantasievoller Single Mann, 50 J., 1,89m, sehr gepflegt, mit Niveau, Geist und Stil sucht nette Seniorin für lustvolle Stunden! Alter Nebensache, Sympathie entscheidet. 100 % Disrektion. Y Zuschr. u. NB VER Z Sofortvermittl. bei VHZH, Spezialist f. Polinnen. 0173/ o. 0355/ Sascha 48 J. sportl. Typ Gutaussehend u. romantisch sucht nach großer Enttäuschung e. zärtliche, liebe Frau zum Pferde stehlen. Bitte nur ernst gemeinte Anrufe. Herzblatt s 05172/ auch Ostern Sie 55 J., sucht Sie, zur Freizeitgestaltung u. mehr. Y Zuschr. u. NB VER Z Möchte nicht mehr alleine sein u. diese Lebenshälfte gerne in glücklicher Zweisamkeit erleben! Sportl., schl. ER, 59 J., 182 cm, finanz. unabh., sucht warmherzige, natürliche u. hübsche Frau (48-60 J.), zum Leben, Lieben, Lachen, Träumen, Glücklichsein. Tel.-Nr * Möchte mich neu verlieben u. wieder glücklich sein! Sympath., liebevoller ER, 48 J., 195 cm, berufst., Oldtimerfan, mag Tanzen, radeln, Theater, schöne Abende zuhause, möchte die warmherzige, ehrl., treue u. natürliche Partnerin so gerne finden. Tel.-Nr * Jung gebliebener ER, 52 J., 176 cm, R, treu, ehrlich u. liebevoll, su. ebensolche SIE für einen Neustart. Raum BS. Tel.-Nr * SIE sucht IHN Ich, Witwe, 63 J., 166 cm groß, möchte gerne wieder WIR sagen können. Interesse an Hausarbeit, Garten, Tiere ist vorhanden. Bei Zuneigung bin ich auch umzugsbereit. Freue mich auf lieben Anruf. Tel.-Nr * Ich bin allein, Du bist allein! Das können wir gemeinsam ändern. Nette, liebevolle SIE, 70/165, NR, m. vielen Interessen, ab auch häusl. Ambitionen, sucht treuen, ehrl. Lebenspartner bis 75 J., gerne noch mobil. Tel.-Nr * Da Du mir noch nicht in den Einkaufswagen gefallen bist, versuche ich es mit dieser Annonce. Liebevolle, romant. Frau, Mitte 50, berufst., sucht einen zuverlässigen, mittelschl. Partner bis 60 J., NR. Tel.-Nr * Zuneigung u. Liebe ist nicht nur für junge Leute! Wo ist der niveauv. Mann mit viel Humor, der sich auch nach einer harmon. Partnerschaft sehnt? Bin eine unkompl., sehr vielseitige 68-Jährige mit flottem, gepfl. Äußeren, möchte Sie gerne kennen lernen. Tel.-Nr * Wo ist der Mann mit Humor u. Intelligenz, der mir mein Herz raubt u. für immer gefangen hält? Bin eine gut ausseh. 38-Jährige mit schl. Figur, 170 cm, NR, bodenständig, naturverb., sportl., unkompl. u. unternehmungslustig. Tel.-Nr * Einfach die Seele baumeln lassen u. zweit glücklich sein! Zärtliche, gepfl., jung gebl. Mittfünfzigerin mit lg. dunklen Haaren u. grünen Augen, berufst., sportl. u. vielseitig, sucht ebensolchen, großen Partner für eine glückliche Zeit. Tel.-Nr * Liebevoll miteinander umgehen, etwas unternehmen, ein schönes Zuhause genießen, das u. noch vieles mehr wünsche ich mir mit einem ehrl., warmherzigen, humorvollen, gepfl. Mann bis 68 J., NR. Fröhliche, herzliche u. liebe Frau, 61 J., 152 cm, freut sich. Tel.-Nr * Ich habe einen guten Beruf u. möchte nach einer Trennung noch einmal den Neuanfang wagen. Bin sportl., finanz. unabhängig, 53/164, NR, mag Biken, Ausgehen, schöne Abende zu zweit u. suche lieben Partner bis 58 Jahre. Tel.-Nr * Ja, ich bin wieder offen u. bereit für eine Liebe mit allem was dazu gehört! Lebensfrohe Blondine, 60/175, herzlich u. gescheit, mit gutem Beruf, anschmiegsam, dennoch mit beiden Beinen am Boden, freut sich auf den fröhlichen, gepflegten Mann bis 66 J. Tel.-Nr * Karl-Heinz, Ende 50, symp., humorvoller, geselliger Mann, d. gern tanzt. Bin finz. abgesichert u. reise gern m. meinem PKW. Su. e. ehrl., solide, kulturell inter. Frau f. e. harmonisches Miteinander PV WS s , kostenlose Rufnummer Bekanntschaften für Ihn 38/160/55, lg. Haare, einf. Jeanstyp, natürlich, gesellig, unternehmungslustig, mag kl. Radtouren, Kultur, Flohmarkt, Tiere, Sauna. Du, J. unter 1,80, schlank, NR, häuslich, tollerant, spontan, warmherzig, sparsam, a. n. geizig. Suche vielleicht genau dich? Einf. Er zum Kuscheln, Reden uvm. Y Zuschr. u. NB VER Z Möchtest du, männl., zw.40u.50mit mir, 40, attraktiv u. spontan, in den Wonnemonat Mai tanzen? Über eine Zuschr. mit Bild würde ich mich sehr freuen. Y Zuschr. u. NB VER Z Sie (33) sucht sportlichen Ihn (28-38) für gemeinsames Lauftraining (Anfänger) u. evtl. näh. Kennenlernen. Y Zuschr. u. NB BSS A Liebevolle Witwe 72J. E. immer noch schöne Frau, weiblich u. gepflegt, fit u. gesund. Ich bin zärtlich, anschmiegsam, e. gute Hausfrau u. Köchin, liebe Gartenarbeit, wohne hier i.d. Gegend u. möchte gern wieder e. lieben, treuen Mann kennen lernen, der mit mir glücklich wird (gern älter). Bitte melden Sie sich ganz schnell. Herzblatt s 05172/ auch Ostern. Attr. Sie (48) aus St. Petersburg, in BS zu Besuch, mö. gern Mann fürs Leben u. Lieben kennenlernen. Spreche Englisch. Y Zuschr. u. NB VER Z Vanessa 41 J. sehr lieb, warmherzig u. natürlich, lange Haare, tolle schlanke Figur, sportlich, aufgeschlossen, anschmiegsam. Glaubst Du auch noch an die große Liebe, Ehrlichkeit u. Treue? Dann melde Dich ganz schnell. Bei Sympathie würde ich auch zu Dir ziehen. Herzblatt s 05172/ auch Ostern. Ilona, weibl.-attr.-hübsch 57 J. Bürokauffr. Ich mag Unternehmungen, behagliche, harmonische Häuslichkeit, halte viel von Treue und träume immer noch vom Glück zu zweit. Wenn auch Du in Deinem Leben Herzklopfen, kuscheln, liebhaben vermisst, ruf ganz schnell an. Herzblatt s 05172/ auch Ostern Er 60, 170/80 suche aktiven Partner der mit mir eine Beziehung eingehen möchte. Y Zuschr. u. NB VER Z NEU! INA aus Lettland!!! Kf. 36. Blond, 30 J., OW 75C. Küssen, Rollensp., 69, Franz-Spezialistin! (3er)! s 0531/ Ladies.de 1 Mal in BS! Anna 80F NaturOW ServiceA-Z, Massage uvm, 29J, KF38! 0531/ bs-ladies.de NEU Daniela - OW 80 C!!! Lettland, 30 J, sexy, Kf 38, o. Zeitdruck, Vielseitig, Massg., Franz, 69, Küssen, 3er s 0531/ bs-ladies.de Tantra & viel mehr. s 0163/ Neu BS! feminine TS NICKY 100% a/p s 0152/ ladies.de Aljona s 0152/ Jung und immer in Stimmung!!! Anna teuflisch gut 27 J., schwarze Haare, KF 38, 95B. Mo. - Fr s 0152/ Wieder da! Lisa, jung & sexy, gr. OW KF 34, Mo.-Fr Uhr. s Pol. XXXL + XL. s 0531/ Haus-, Hotel- u. Bürobesuche. s Knackige Hausfrauen besuchen Dich. s 0163/ , noch voller Lust! 0900/ ,99/Min. Mobil abw. Neu Trans Mary gut bestückt! 0176/ ladies.de Türkin Dilara 21 J. s 0175/ Jung, zart & süß. s 0170/ Kollegin gesucht! s 0163/ Kostenlose Treffs s 0176/ Erotikmassagen! MilchkaffeebrauneMiriam sexy s 0163/ bs-ladies.de Telefonsex! s ,99/ Min. Mobil abw. Heiße Liebe s 0531/ Sabine, Polin, wieder da! 0531/ oder 0163/ Neu! Valeria, üppig&privat, Kf 44, gr. natürliche OW. s 0176/ Ganzkörpermassage, s 0531/ Frauen für Dich! Braunschweig & Umland! s ,99/ Min. Mobil abw. Dora Kf 34 -! Der Kick! - Blond, OW75C! Exkl. Zart bis dominant. Intimras., Fußerot., Straps, Stiefel, Lack, SM/Bizarr, Gyn-Stuhl, Po-Mass.+Wachs s 0531/ bs-ladies.de Neu! Top-Transsex Eva 24 J., 21 x 5, super a/p Neu! Pfundige Katja Kf.46! bei den mollidolls-bs.de s 0173/ Ewa 100kg,Atombrust, s 0531/ Polin, XXL OW wieder da! BS Hast DU Mut... dich noch einmal zu verlieben? Sie 75 J., gepflegte, romanti- Neu! Dana, russ. Schönheit Blond + Sexy, swingerclub-harz-heide.de sche, fröhl. Frau. Wü. mir e. ehrl., 69-Expertin 0531/ bs-ladies.de s 05302/6249 humorvollen Mann f. gem. Lebensweg. Heiße Hasen s 0170/ Kollegin gesucht. s 0176/ PV WS s , kostenlose Rufnummer s 0152/ Polin 37 J. Hs/Ht Sie 26J. su. Sex pv s 0177/ Witwe, 44 J., 160 cm, 63 kg, NR, blonde lg. Haare, seit 7 Jahren alleine, Teilzeitarbeit, sucht liebevollen, kinderlieben Mann zw Jahren. Tel.-Nr * Bin Witwe, 63 J. jung u. immer noch jugendl., frecher Kurzhaarschnitt u. schw. Haare, liebe Augen, gute Laune u. bin sehr naturverbund. Wenn Du auch naturverb., gesellig u. tierlieb bist, dann würde ich Dich gerne kennen lernen. Tel.-Nr * Ich mö. nicht auf die Liebe, Wärme u. Nähe eines Partners verzichten, da ich sehr zärtl. u. anschmiegsam bin. Bin eine fröhl. u. unternehmungsl. 57- Jährige mit blonden Haaren, 165 cm, freue mich auf Dich. Tel.-Nr * Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt unsichtbar! In diesem Sinne suche ich großen, liebevollen Partner bis 50 J., gerne Nichtraucher. Bin eine attr. Frau, 44/170, schl., lebenslustig u. natürlich. Tel.-Nr * Kleine u. vitale Endsiebzigerin mit Humor u. Lebensfreude, mag die Natur, Wandern, Radeln u.v.m., wünscht sich lieben, rüstigen Partner bis 85 J., NR. Tel.-Nr * Den Herbst des Lebens in Harmonie u. Gleichklang mit Dir leben, das wünsche ich mir. Bin eine nette SIE, Witwe, 74/173, normale Figur, NR/NT. Tel.-Nr * Unkonventioneller Gefährte mit Sinn für Humor u. Spaß, naturverb., wander- u. tanzfreudig bisher gesucht u. noch nicht gefunden. Es erwartet Dich eine sehr hübsche, schl., junge Fünfzigerin mit viel Herzenswärme u. Energie. Tel.-Nr * Ich bin umgänglich, sehr liebevoll u. möchte einen lieben Partner verwöhnen. Bin eine gute Hausfrau, gepflegt u. adrett, 72 J., 170 cm u. voller Vorfreude auf den pass. Partner mit ebenso viel Herz. Tel.-Nr * Ich fühle mich sehr einsam u. noch viel zu jung um alleine zu bleiben! Bin eine liebevolle Witwe, 61 J., 158 cm, mit hübscher weibl. Figur, gute Hausfrau, sportl. u. vielseitig, suche netten, zuverlässigen Partner, NR. Tel.-Nr * Bin eine fröhliche, spontane u. unternehmungsl. 52-Jährige, 180 cm groß u. schl., blond, zärtl. u. liebev., naturverb., berufst., wünsche mir einen großen, humorv. Partner, gerne Motorradfahrer. Tel.-Nr * Hübsche, zärtliche, kleine SIE aus Asien, 50 Jahre, schlanke, zierliche Figur, guter Beruf, möchte sich in den ehrlichen, treuen u. zärtlichen Nichtraucher verlieben u. ein Leben lang mit ihm zusammen sein. Tel.-Nr * Bist Du der humorv., gepflegte Mann zw J., der den Mut hat, mit einer fröhlichen, aparten Frau von Anfang 40, 168 cm, ganz von vorne zu beginnen? Schön! Jetzt mußt Du nur noch anrufen u. unser Sommermärchen kann beginnen. Tel.-Nr * Aufgeschlossene, tolerante Witwe, junge 62 J., 168 cm groß, mit schwarzen Haaren u. blauen Augen, wünscht sich jung gebl., treuen u. ehrl. Partner pass. Alters. Tel.-Nr * Hübsche, jung gebl. Witwe, 60 J., 168 cm, schl., schwarze Haare, einfühlsam u. zärtl., viels. interessiert, sucht treuen, liebev. u. zuverlässigen Partner. Tel.-Nr * Telefonkontakte Ihre Kontaktanzeige jetzt kostenlos aufgeben unter (0,14 Euro/Min aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunk max. 0,42 Euro Min) Für den gemeinsamen Neustart wünscht sich sportl., elegante Akademikerin, Anf. 50, 167 cm, NR, einen aufgeschlossenen, unabhängigen, gepfl. Partner bis 58 J. Tel.-Nr * Gelassen, lebensfroh u. gut gelaunt! Wenn Du das magst, dann rasch ans Telefon! Bin eine nette, fröhliche Witwe, 73/173, mittelschl. u. suche liebevolle Zweisamkeit mit ebensolchem Partner bis 78 J. Tel.-Nr * Dunkelbl. schulterlg. Haare u. grüne Augen, eine weibl. Figur u. ein liebevolles Wesen, das bin ich, die allein erz. Mutti, 45/160 m. 1 Kind, suche lieben IHN, auch allein erz., für unser gemeinsames bald erfolgreiches Familienunternehmen. Tel.-Nr * Natürliche, anschmiegsame, herzliche SIE, 50 J., 160 cm, schl., dunkelblonde längere Haare, berufst., NR, sucht IHN, J., gefühlvoll, herzlich, witzig, charmant, klug, ehrlich u. treu. Ich mag Natur, Reisen ans Meer, Kuschelabende. Raum BS. Tel.-Nr * Ehrlichkeit, Liebe u. Herzensbildung stehen an erster Stelle u. möchte ich Dir gerne geben. Bin eine temperamentv. Südländerin, 40 J., lange, dunkle Haare, hübsche Figur, vielseitig u. unternehmungsl., suche lieben Partner bis 50 J. Tel.-Nr * GESELLIGKEIT SIE, 40 J., XXL, mit hüftlangen, roten Haaren u. grünen Augen, sucht IHN für gewisse Stunden. Tel.-Nr * Lieber, netter Herr, 45 J., 170 cm, sucht passiven, femininen Mann für erot. Stunden zu zweit. Tel.-Nr * Netter ER, Anf. 60, sucht netten Freund. Tel.-Nr * Bin ein attr. Vollweib, 60 J., finanz. unabh., geschieden u. einsam, suche guten Liebhaber für schöne Stunden. Diskretion wird erbeten. Tel.-Nr * Hübsche SIE, 42 J., blondes Haar u. blaue Augen, schl. u. griffig, sucht PAAR od. IHN für intime Spiele. Keine finanz. Interessen. Tel.-Nr * Dominante Blondine, 30 J., sucht SIE od. IHN zw J. für erotische Treffen. Diskretion erbeten. KfI. Tel.-Nr * Langweiliger Hausfrauensex ist bei mir nicht gefragt. Suche den anspruchsvollen Mann, der sich beim Sex etwas einfallen lässt u. mit mir Neues wagt. Bin süß u. sexy, 28 J., ganz alleine u. sexuell sehr unzufrieden. KfI. Tel.-Nr * Ich habe Lust auf Dich! Ich suche den Mann, der mich, eine attr. Blondine, 35 J., mit gr. Busen u. langen Haaren, zärtlich verführt. KfI. Tel.-Nr * Attraktives, sinnlich erotisches Polenmädel, 37 J., einfühlsam u. liebebedürftig, sucht netten IHN zw J. für gelegentl. Treffs. KfI, gern Dauerfreundschaft. Tel.-Nr * Suche dauerh., sinnl., erotische Beziehung. Bin ein 65-j. Vollblutweib, gut aussehend, großzügig, 169/64. Tel.-Nr * Antworten Wählen Sie rund um die Uhr die Telefon-Nummer* am Ende des jeweiligen Inserates Hören Wählen Sie rund um die Uhr Tel * und hören Sie Begrüßungstexte weiterer Kunden *(Telematching - 1,99 Euro/Min. aus dem Festnetz der DTAG / Mobilfunk abweichend) Außer den Telefongebühren ist dieser Service für Sie absolut kostenfrei! Inserieren Ihre Kontaktanzeige jetzt kostenlos aufgeben: Tel (0,14 Euro/Min aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min) Sie erreichen uns täglich auch Sa. & So. von Uhr Wir behalten uns vor, Anzeigen auch ohne besonderen Grund zu ändern oder abzulehnen.

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï

sçêëáåüíi=cçíçw łpíêééí=sáéï Große Gebrauchtwagen- Sonderaktion von Barankauf-Aktion Geschäftsfahrzeugen alle Marken Chrysler & Jeep Vertriebs GmbH Niederlassung BS Fabrikstr. 3 38122 BS Tel. 05 31/8 01 16-0 www.chrysler-braunschweig.de

Mehr

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ

jfqqtl`ei=pmk=klsbj_bo=omnn tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qvk=g^eod^kd oqijqé~ã=áå ÇÉê=hçã ÇáÉ Große Ausstellung Sauna- und NEU Wärmekabinen + umfangreiche Auswahl an Zubehör! Permanent Make-up ab 99 EUR IM WELFENHOF BRAUNSCHWEIG direkt an der B 248 38165 Lehre-Wendhausen Tel. 0 53 09 9 90 10 www.scharner-gmbh.de

Mehr

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä

fããéê=ãéüê=^êäéáíöéäéê=ü~äéå=påüïáéêáöâéáíéåi=é~ëëéåçéë=méêëçå~ä=òì=êéâêìíáéêéå=ó=a~ë=evdf^=~äë=mçëáíáîäéáëéáéä łaáé=êáåüíáöéå=^ìëòìäáäçéåçéå=òì=ñáåçéåi=ïáêç=áããéê=ëåüïáéêáöéê I=ÇáÉëÉå=p~íò=â ååíé=ïçüä=ëç=ã~ååüéê=råíéêåéüãéê=ìåíéêëåüêéáäéåk=evdf^jdéëåü ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=e~ÉêíäÉ=EîçêåÉ=äáåâëF=ìåÇ=nì~äáJ í íëã~å~öéêáå=h~íêáå=sçééä=eîçêåé=êéåüíëf=ü~äéå=éáå=ãçíáîáéêíéë=k~åüïìåüëjqé~ã=öéñçêãík=nrm=h~åçáç~íéå=ü~äéå=äéáçé=éáåöéä~çéåi=ìã=nr=h~åçáç~íéå=~ìëòìï

Mehr

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå

a~ë=g~üê=ëçää cêωåüíé=äêáåöéå Täglichvon9bis19Uhrim Schlosscarree am Bohlweg ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit

Mehr

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê

dêç Ä~ìëíÉääÉå îçê=çéê=e~ìëíωê BBG GOLDANKAUF Bargeldsofort. SchmuckausPrivatbesitz Reparaturen www.baugenossenschaft.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schuhstr.

Mehr

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ

tjjcéëíw=_éêéáí=òìã=^åéñáññ First Class Küche zum Economy Preis REDDY Küchen & ElektroWelt Der beste Preis der Stadt! Hansestraße 30, direkt neben Marktkauf 38112 Braunschweig Tel.: 05 31/2 14 50 36 E-Mail: reddy-braunschweig@kuechen.de

Mehr

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê

dêáéåüéå=äéäéå fåíéöê~íáçå=îçê ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=vk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=nq=ˇ=qqk=g^eod^kd ^ìñ=çéã=téö áå=çáé=wìâìåñí

Mehr

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ

péçêíäéöéåçéå=~ìñ=oáåöü ÜÉ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp / 78/6,/86

Mehr

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé

båíí ìëåüìåö=~ìñ=ö~åòéê=iáåáé Alle Info. Alle Event. Alle Ticket. Alle hier. GOLD ANKAUF Verantaltungkalender für Südotniederachen www.regiotic.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê

_êìí~äéê o~ìäωäéêñ~ää RPJg ÜêáÖÉ=ïìêÇÉ=~ã=mêÉëëÉÜ~ìë=léÑÉê Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí

cωê=eìãçê=ìåç=jéåëåüäáåüâéáí THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ

háí~ëw=bêòáéüéê áã=píêéáâ GOLDANKAUF Unseren Schmuck finden Sie auch unter www.smv-web.de mohr & more Im Hause Karstadt ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé

_ê~ìåëåüïéáö=ï~êíéí ~ìñ=ç~ë=råöéïáëëé Joop Engelsrufer Tezer Trauringe Individuelle Schmuckanfertigung Reparaturen und Umarbeitungen Ankauf von Gold und Silber Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg=

Mehr

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å

pí~çáçåìãä~ìw łtáê=ñ~åöéå=~å Advent-Buffet Genießen Sie vom 29.11. 23.12. Mittwoch Samstag von 18.30 21.30 Uhr unser leckeres Adventsbuffet. pro Person 21,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb`

^åöëí=îçê=fåñéâíáçå=ãáí=beb` iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë

aéê=qê~ìã=îçã=tjjqáíéä=áëí=~ìë iefahrzeugreiniger/ Aircraft Car Cleaning Komplett-Fahrzeugpflegeab48,- ostenloserhol-u.bringdienstimstadtgebietbs ermann-blenk-str.32 38108BS-Flughafen T:0531-2317688 www.fahrzeugpflege-bs.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm=

Mehr

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí

aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí aêéëçåéê=_~åâ=^âíáéåöéëéääëåü~ñí cê~åâñìêí=~ã=j~áå séêâ~ìñëéêçëééâí îçã=qk=^éêáä=ommm ΩÄÉê Äáë=òì=NKMMMKMMM=wÉêíáÑáâ~íÉ çüåé=kéååïéêí ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=ÇáÉ=tÉêíÉåíïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=mçêíÑçäáçë=îçå mêáî~íé=bèìáíó=_éíéáäáöìåöéå=

Mehr

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå

píêéáí=áã=o~í ìã=déäωüêéå 2011 Frenchtage Weiße Spitze mit Gelfür20Euro* *Nur für Neukunden ohne Verlängerung im Welfenhof Braunschweig 15. Mai 02. Juli Braunschweig ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm THE ORIGINAL HARLEM GLOBETROTTERS 20.03.10 BS VW HALLE ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Schmuck aus Privatbesitz Goldankauf Reparaturen

Mehr

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí

łbãã~ =Ü~í ìåë=îéêëåüçåí 30/0,33 Ltr. Literpreis 0,90 Euro zzgl. Pfand 3,90 Euro 95 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Coming soon! www. plkkq^di=ok=jûow=ommu ^rci^dbw=ntq=uop

Mehr

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä

pçååí~ö=ü~äéå ïáê=çáé=t~üä PEUGEOT CORONA City-/Trekkingrad m. Nabendynamo u. Standlicht vorn + hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall -5 + Stecherstr.

Mehr

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç

^Ä=pÉéíÉãÄÉêW t~ëëéê=íç=öç räsentierensiejetzt Ihre Firma auf unserem Online-Marktplatz. Mehr Infos erhalten Sie unter:0531-3900750 prechen ieunsan! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=pmk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=q=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í

^ìñ=çéã=téö òì=éáåéê=eéáã~í Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Herbst * Aktion 21.9. 6.10.2011 20% auf alle Ringe! 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ

séêãωääí=çéê eéáçäéêöé~êâ\ s~åç~äáëãìë=êéöí=_éëìåüéê=ìåç=^åïçüåéê=~ìñ Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö

łpí~çí=áëí=åáåüí òìëí åçáö Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 0531 / 2409090 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää

łc~ëí=éáåé=^êí píê~ñòçää Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Täglich Spargelessen!

Mehr

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä

_~ÇÉå=ãáí jééêjdéñωüä Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÒÐ Ò Ö ÙÒ ¾º½ ĐÍ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÓÖÔØ ÓÒ Đ ÐØ Ñ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º Ö ËÓÐ Ö ÓÐÐ ØÓÖ º º

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=nvk=grif=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=ov=ˇ=qrk=g^eod^kd báåíê~åüí=ëéáéäí ÖÉÖÉå=p~äçåáâá

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö ÙÒ Û Ö ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Ä٠ع ÙÒ Ê ÙÑ ÖØØ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËÝ Ø Ñ ÝÒ Ñ ÙÒ ÐÙ Ñ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÞÙÖ ÙØÓÑ Ø Ò ÖÞ Ù ĐÙ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ñ ¹µ ÙØÓÒÓÑ Ò ÖÞ Ù Ò Ã ÖйÀ ÒÞ Ë Ö Ö Ö ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ËÓ ØÛ Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ð ØÖÓØ Ò ÙÒ Å Ø Ö ÐÛ Ò Ø Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLD ANKAUF im Hause Karstadt Erdgeschoss Schmuck mit Vergangenheit plkkq^di=npk=grif=ommu ^rci^dbw=ntq=trs

Mehr

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz!

Jetzt zugreifen: Wir bauen für Sie um und. brauchen Platz! Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp=

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm POP MEETS CLASSIC 4.03.007 JETZT TICKETS SICHERN ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Scheiben Doktor Ihr Auto-Glas-Profi z. Zt. im Angebot

Mehr

Ì Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÑÑ Ö Ë Ö Ø À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ò Ð Ï ØÖ Ù Ö Ö Ò Ê Ñ ÅºËº ÍÁÍ µ Ø ÖÑ Ò ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ¾ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø ¾º½ Ð ÒØ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=nsk=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=o=ˇ=rpk=g^eod^kd Top- Angebot

Mehr

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá

j ååéê=â ååéå=åìê=íê ìãéåá Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

Ö ÖØ Ç Ø Ö ÒÒÙÒ ÙÒ Á ÒØ Ø ÓÒ ¹ ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã ÖÐ ÖÙ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ö Ø Ò Ä Ò ½º Þ Ñ Ö ¾¼¼½ Ö Ø ÙØ Ø Ö ÙÒ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ʺ ÐÐÑ ÒÒ Û Ø ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º Àº ÏĐÓÖÒ ØÖ Ù

Mehr

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ

k~íìêëíêçã ÖÉÑê~Öí=ïáÉ=åáÉ Das perfekte Pass- oder Bewerbungsfoto! Altewiekring Ecke Jasperallee Tel.: 0531.332224 0531/33 22 24 www.schier24.de ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\

téê=áëí=çéê êáåüíáöé=l_\ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá

fã=e~ääñáå~äé=å~åü=bäñãéíéêâêáãá *Heute mit ÖLPER Autogrammkarte!* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=ok=grif=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=os=ˇ=qqk=g^eod^kd

Mehr

Ò Ò ÐÓ Ö ËØÖÓÑ «Ö Û Ð ÒÒ Ö Ð ËŹËØ Ò Ö Ð Ó Ñ ÅÓ Ð ÙÒ ¹ Ö Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö º Ú Ò ÒÖÝÔØ ÓÒ ËØ Ò Ö Ëµ Ö Ë Ø Ò ÝÑÑ ØÖ Î Ö ÐĐÙ ÐÙÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ë ÐĐÙ ÐÐĐ Ò Ò ÚÓÒ ½¾ ½ ¾ Ó Ö ¾ Ø º Ö Ë Ø Ñ Â Ö ¾¼¼¼ Ð Æ ÓÐ Ö Ë Ù ÛĐ ÐØ

Mehr

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake

Winter-Schluss-Verkauf bei Wittlake ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Heidemarie Mundlos alkkbopq^di=oqk=g^kr^o=ommu ^rci^dbw=ntq=vms= = = = = = = = kok=q=ˇ=qsk=g^eod^kd

Mehr

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí=

báå=ö~åò=åéìéë c~ãáäáéåjcéëí= SA.8. APR. ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp jfqqtl`ei=uk=^mofi=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=nr=ˇ=qtk=g^eod^kd qéêãáåé=ñωê

Mehr

Å Ö Ù ÃÐ Ò Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ä Ñ ÖÓ ¹ÄÝ Ñ Ø Ö Ëغ ÖÒÓÐ Ç Ò ÖĐÙ ¾¼¼¼ Ä Ò Đ Ö Ö Ï Ö Ù ÐØ ÚÓÒ Ö ¹ ÙÒ Ï Ð ØĐ Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ã Ð Ö ÖÙÒ ÙÒ ÒÛ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ

Mehr

ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ê Ð ÖÙÒ Ò ÓÓ Ñ Ö Ú ÖÛ ÐØÙÒ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ËØ Ø ĐÙ Ö Ù Ö ÚÓÒ ÈÀÈ ÙÒ ÅÝËÉÄ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÒ ÁÒØÖ Ò Ø ËØÙ Ò Ò Ç«ÒØÐ Đ Ð ÓØ Ò Ö Ó ÙÐ ËØÙØØ ÖØ ß ÀÓ ÙÐ Ö Å Ò ÃÐ Ù ÃĐÓ Ð Ö Ö ØÔÖĐÙ Ö Û ØÔÖĐÙ Ö

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Æ Ú Ø ÓÒ Ò ÝÔ ÖÑ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ò Ò ØÖ ØÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ Ñ Ø Ö ¾¼¼¼ ÙÒ ÐØ Ò Ö Ö ÓÑ ÃÐ Ù ÃÒ ÙÔÒ Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾ º Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º Öº º¹ º Ó Ö Ø Ôк¹ÁÒ ÓÖѺ ú Ð

Mehr

ÁÒØ ÖÒ Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ì Ò Ð Ú Ö Ö ØÙÒ ÝÒ Ñ Ö ËÞ Ò Ò Ý Ï ÖÒ Ö ÚÓÒ Ë Ð Ò Ï ÐØ Ö ÐÐÒ Ö Ö Ø Ò Ó Ö ÍÛ À Ò Ñ ÒÒ Ì ÓÑ Ã Ð Ò Ú Ã ØÖÙÔ ÁÖ Ä Ò ÄÓÖ ÒÞ ØÐ Ú ÆÓÐÐ Ö ØÓ ÌÞÓÑ ÖÒ Î ÐÔ Ð Å ÖØ Ò Ï ÖÒ Ö Ö Ø Ò Ï Ò Ð ÊÙ Ö¹ÍÒ Ú

Mehr

_ÉëëÉêÉ=w~ÜäÉå Ç~åâ=b`bJbÑÑÉâí

_ÉëëÉêÉ=w~ÜäÉå Ç~åâ=b`bJbÑÑÉâí *ÖLPER ZWÖLF PÖINTS* SOMMER 2007 im SOMMER 2007 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp POP MEETS CLASSIC 24.03.2007 JETZT TICKETS SICHERN plkkq^di=tk=g^kr^o=ommt

Mehr

Ä Ö ØÙ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ê Ò ¹Ï Ø Ð Ì Ò ÀÓ ÙÐ Ò ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º º Ï Ð Ö Ø ÒØ Ò ÖØ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒÞ ÔØ ÞÙÖ Ê Ð ÖÙÒ ÚÓÒ ¹ ÓÑÑ Ö ¹ Ò Ø Ò Ò Þ ÐÐÙÐ Ö Ò ÅÓ Ð ÙÒ Ò ØÞ Ò ¹ ÒØÛÙÖ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ ÙÒ Û ÖØÙÒ ÚÓÒ Â Ò

Mehr

Ù Ö ØÙÒ Ê Ö Ø Ø Ö Ý³ ÙØÙÖ ¹ Î ÓÒ Ò Ö ÓÑÔÙØ Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÑ ÙÒ Ä Ø Ö ØÙÖ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö Ò Ò Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÌÓÖ Ø Ò ÎÓÐÐÑ ÒÒ ½ ½ º Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼½ ½ ÌÓÖ Ø ÒÎÓÐÐÑ ÒÒ¹ÇÒÐ Ò º ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò Á ÒÐ ØÙÒ ÁÁ À ÙÔØØ Ð ½ ½

Mehr

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë

_ΩêÖÉê=ëé~êÉå Éáå=é~~ê=`Éåíë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall - + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=nsk=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

Ò Ä Ñ Ñ Ø Ö Ñ Ø ½¼ Å ÙÒ Ö Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Å Ø Ö Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ä ÓÔÓÐ ¹ Ö ÒÞ Ò ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ ĐÙÒØ Ö Ð Ð Ö Ñ Å ¾¼¼¼ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå

píê~íéöáéå=ñωê ÇáÉ=åÉìÉ=p~áëçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Die Fuhrparkdienstleister für Firmen und Privatkunden Überführungsfahrten Reinigungs- u. Aufbereitungsservice

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ý ÓÖ ÖØ Ö ÅÓÐ ĐÙÐ Ø Ò Ù Ö Ô Ø È ÒĐÙ Ö Đ Ò ÉÙ ÒØ Ò «Ø ÙÒ Ð Ò Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ñ Ö È Ý Ö ÂÓ ÒÒ ÙØ Ò Ö ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ò Å ÒÞ ÚÓÒ Ö ÇÐ ÄĐÓ Ò ÓÖ Ò Ò Ï Ò Å ¾¼¼¼

Mehr

Î Ù Ð ÖÙÒ Ú Ö Ö Ò ÞÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ø¹Ö Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ø Ò Ò Ò ÚÓÒ Ôк ÁÒ º Â Ò Ì ÑÑ ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÖ Ð Ø Ñ Ö Å Ø Ñ Ø»ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ ÑØ Ó ÙÐ Ã Ð ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ à Р½ À

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar Jetzt planen! perfekte Terrassendächer perfekte Wintergärten perfekte Markisen 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

ÉÙ ÒØ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Î Ö Ð ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Å Ø Ö Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ ÖÙ Ò Ö Ø ÚÓÒ È ØÖ Ö Ñ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÔ Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÁÒÒ

Mehr

 ÀÊ Ë ÊÁ ÀÌ ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ËØÙØØ ÖØ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ À Ö Ù Ö ÈÖÓ º Öº Àº¹Âº ÏÙÒ ÖÐ Đ Ø ĐÙ Ö Ò Ö Ö ØÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ØÛ Ò ØÖ ¾¼¹¾¾ ¼ ËØÙØØ ÖØ Ê Ø ÓÒ ÖÒ Ö Ð Ö Ì

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeldsofort

Mehr

Ð ÓØ Ò ÚÓÒ ËØ Ø ÓÒÖÔ Ò¹ÈÖÓÑÓØÓÖ Ò Ò Ö ÑÒ Ø Ú Ò Ø Ö Ò ÖÞ Ù ÙÒ ËÖ Ò Ò ÙÒ Ú Ö Ö Ò Ø Ò Ò ÐÝ ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖÛ Ö Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Öº Ö Öº Ò Øºµ Ò Ö Ì Ò Ò ÙÐØØ Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ð Ð ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ôк¹ÁÒ

Mehr

Ã Ô Ø Ð Æ ØÞÛ Ö Ö ÀÝÔ ÖÙ ¹ Ñ Ð ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð ÛÓÐÐ Ò Û Ö Ò Ö ÒÒØ Ø Ò ÙÒ Ð ØÙÒ ØĐ Ö Ø Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞ¹ Û Ö ÚÓÖ Ø ÐÐ Òº Ï Ö Ø Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ö Ò Û Ö Ò ÈÖÓÞ ÓÖÒ ØÞÛ Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ø Ö Ô Ò Ö Ø ÐÐغ Â Ñ ÃÒÓØ Ò Ö Ô Ò ÒØ

Mehr

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j

α i +α j Σ j 1 (α i Σ i + α j Σ j) α j α i + α j ØÞ Ø Ö ÒÒÙÒ ÚÓÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò ÙÖ Ò ËÞÖ Ò Ã Ö Ö Ö Ø ÒÞ Ä ÒÞ Ö Ø Ò Ä Ô Ì ÑÓ ËØ Å ÖÙ Å ÒÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ö Å Ð ÒÔ ÓÖ Ø ØÖ ¾ ½¼ Ö ÙÒ Û { Ö Ö Ð Ô Ð ÒÞ Ø Ñ ÒÓÖ } ºØÙ¹ º Ù ÑÑ ÙÒ º ÍÒ Ö ÖØ Ð Ö Ø Ò ØÞ ØÚ Ö Ö

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm=

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF

Mehr

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë

qüé~íéêw=báå héëëéä=_ìåíéë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=ovk=klsbj_bo=ommt ^rci^dbw=nsv=uso= = = = = = = = kok=qu=ˇ=qrk=g^eod^kd _~ëâéíä~ääéê ãáí=eéáãëéáéä

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

ÅÙ Ø Ö ÖØ ÖÔÖ ÙÒ Ö ÉÙ Ð ØØ Ò Ø Ò ÚÓÒ Ø ÔÖÓÞ ÑÓ ÐÐ Ò ÎÓÒ Ö ÙÐØØ Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ä ÔÞ Ò ÒÓÑÑ Ò ÁËË ÊÌ ÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ç ÌÇÊ Ê ÊÍÅ Æ ÌÍÊ ÄÁÍÅ Öº Ö Öº Ò Øµ Ñ Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm DIE SILVESTERNACHT IN DEN SCHLOSS-ARKADEN TICKETHOTLINE: 05 31/123 45 67 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nnk=klsbj_bo=ommt

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm HERCULES SUMMERTIME Cityrad mit Nabendynamo und Standlicht hinten 599,-- ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=pk=klsbj_bo=ommr

Mehr

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå

téêäéíéêêçê ~ã=qéäéñçå ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp.8. 6.9.09 Staatstheater BS jfqqtl`ei=npk=j^f=ommv ^rci^dbw=ntr=nnq= = = = = = = = kok=om=ˇ=qtk=g^eod^kd

Mehr

ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ È Ý ÙÒ ØÖÓÒÓÑ ÊÙÔÖ Ø¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ð Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò È Ý ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò Ù Æ Ù Ò ØØ Ð Ù ¾¼¼¾ ¾ ÀÓ Û Ò Ø Ñ ÙÒ Ò Ñ ËØ Ù Ð ÙÒ Ö Ñ Ø Ö ¹ ÐÙ Ö ØÞ Ò Ø ÔÐÓÑ Ö Ø ÛÙÖ ÚÓÒ Ë Ø Ò ÃÙ Ò

Mehr

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå

jçåí~öëçéãçë ÖÉÖÉå=pÅÜìäÇÉå !"$%&'(")'"!+!"',!'-!+. )/"(0"+1 2"'/%++345"+6378'9:; :

Mehr

ÛÖØÙÒ ÚÓÒ ÓÖÚÖÖÒ ĐÙÖ ÒÒ ØĐÓÖÙÒ ÖÒ ØÒØÖÒ Ö Ñ Ö ½½» ÅØÑØ Ö ÖÖ¹ÅÖØÓÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ¹ ÑØÓ ÙÐ ¹ Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò Öº ÖÖº Òغ ÒÖØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ ÐÙ Ç ÑÒÒ Ù ÇÖÙ Ò Ì Ö ÑĐÙÒÐÒ ÈÖĐÙÙÒ ½º ÇØÓÖ ½ ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº ÏÓÐÖÑ ÄÙØÖ

Mehr

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ

pí~çí=ìåç=báåíê~åüíw=fã=wéåíêìã ÇÉê=_ê~ìåëÅÜïÉáÖÉê=pÉÉäÉ ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=mummlp=vm=mt=ttg= =c~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm= =========EGâçëíÉåäçëF p^jpq^di=ok=g^kr^o=omns= tttkrkpbopukab= e=quqvp= kok=rp=ˇ=rok=g^eod^kd eáéê=ïáêç=omns

Mehr

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé

j~óéê=ìåç=eéêå~åçéò=áã=cáå~äé IM.. WEISSEN ROSSL Vorverkauf läuft! 5.-29.7.07 im Großen Haus ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=oqk=grkf=ommt ^rci^dbw=nsv=vou

Mehr

ËØ Ò Ö ÖÙÒ Ö ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö ÙÛ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ó ØÓÖ¹ÁÒ Ò ÙÖ Ò Ö ÙÐØØ Ù Ò Ò ÙÖÛ Ò Ö Ù Ù ¹ÍÒ Ú Ö ØØ Ï Ñ Ö ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Æ Ñ ÍÐÖ Ë Ò Ö Ù ÓÖÒ Ï Ñ Ö ÙØ Ø Ö ½º ÈÖÓ º Öº¹ÁÒ º ú Ù

Mehr

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung

Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III. Supraleitung Fachrichtungen der Physik UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Physikalisches Grundpraktikum für Physiker/innen Teil III Supraleitung WWW-Adresse Grundpraktikum Physik: 0H0Hhttp://grundpraktikum.physik.uni-saarland.de/

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

ËÙ ÒÒ Â Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ð ØÖÓÒ Ò ÌÙØÓÖ ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÈÖÓ ØÚ ÖÐÙ Ò ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÔÐÓѹÁÒ Ò ÙÖ Ò ËØÙ ÙÑ Ö Ò Û Ò Ø Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØØ ÃÐ Ò ÙÖØ ÙÐØØ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙØ Ø Ö ÇºÍÒ ÚºÈÖÓ

Mehr

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë

pí~çí=òáéüí àìêáëíáëåüéë=^ë ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp alkkbopq^di=osk=g^kr^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = = = = = = = kok=q=ˇ=qqk=g^eod^kd hêωöéêjbäñ ~ìñ=j~ääçêå~

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ Ù Ù Ò Ì Ø ÑÔ Ö ØÙÖ¹ÊÌÅ Ò Ò Ö ÒÐ ØÙÒ Ò ÒÒØ Ò ÎÓÖØ Ð Ò Ò ÊÌÅ Ø Ò Ì ÑÔ Ö ØÙ¹ Ö Ò ÞÙ ØÖ Ò Ø Ø Ò Ö Ð Ö Ö ÔÔ Ö Ø Ú Ö Ù Û Ò Ò Öº Ò Ö Ø ÑÙ ÊÌÅ ÞÙÖ Ã ÐÙÒ Ò Ù Ö Ò Ø ÖÑ Ò ÓÔÔ¹ ÐÙÒ Ò Ò ÃÖÝÓ Ø Ø Ò Ò Ò Ö Ö

Mehr

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar

Token Bucket markiere Paket falls kein Token verfügbar Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÖ Ë ÖÚ ĐÙÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÐÓÖ Ò ÙÑ ÖØÒ Ö ÙÒ ÌÓÖ Ø Ò Ö ÙÒ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ Ò Û Ò Ø Å Ø Ñ Ø Æ Ù ÖĐÙ ØÖ ½¼ À¹ ¼½¾ ÖÒ Ë Û Þ ÙÑ ÖØ Ö ÙÒ ÑºÙÒ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö ÙÖ Ë ÖÚ ÛÙÖ Ñ Ê Ñ Ò Ö «¹ Ö ÒØ Ø Ë

Mehr

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ

mü~åíçãë=îéêäáéêéå=åìê=âå~éé _ê~ìåëåüïéáöë=_~ëâéíä~ääéê=äçíéå=çéã=jéáëíéê=~ìë=_~ãäéêö=äéáã=tvwuu=éáåéå=öìíéå=h~ãéñ Gold- und Silberankauf zu Tageshöchstpreisen gegen bar 0531-618 38 33 0173-6320241 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp GOLDANKAUF Bargeld

Mehr

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí

fåîéëíáíáçå=áå ÇáÉ=wìâìåÑí ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=opk=^mofi=omms ^rci^dbw=nsv=srr = = = = = = = kok=ns=ˇ=qqk=g^eod^kd cêéáüéáí=~äë iéäéåëãçííç

Mehr

ÃÔØÐ ¾ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖѹËÔØÖÓ ÓÔ Ñ ÒÖÖÓØÒ ËÔØÖÐÖ ÓÙÖÖ¹ÌÖÒ ÓÖÑ Ìµ¹ÌÒ Ø ÑØ Ö ÒØÛÐÙÒ Ð ØÙÒ ĐÖ ÓÑÔÙØÖ ÙÒ ÒÐÐÖ ÐÓÖØÑÒ Ò Ò ÐØÞØÒ ¼ ÂÖÒ Ò Ö ÑØÒ ËÔØÖÓ ÓÔ ÒÞÙ ÐØÒ ÙÒ ÛÖ ÑØØÐÖÛÐ Ò Ø ÐÐÒ ÔØÖÐÒ ÖÒ ÚÖÛÒغ ËÓ ÒØ Ì¹ÌÒ Ò

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=nok=jûow=omms ^rci^dbw=ntm=nps = = = = = = = kok=nm=ˇ=qqk=g^eod^kd déäìêíëí~ö áã=_ê~áå=häìä

Mehr

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí

aáé=eçññåìåö=çéê=c~åë=ëåüïáåçéí GEGEN FAHRVERBOT Feinstaubplakette für alle PKW verfügbar ab 4. 69.- 95* ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp inkl. Überprüfung der Abgasanlage

Mehr

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom.

Wir können auch unkompliziert Ihre eigenen Zeichen, Logos, etc. in bestehende oder neue Schriftsätze integrieren. Kontakt: piktogramme@creadrom. . ü ü ü ü ü ü,, Ü ü,,, ä. ö,, ( 000, ). () - ä. ü,., ä ü, ü. ü ä. ö,,. ä. : @. ) ) -. >.. ) ü ä. ü. _ 0 _ (-) Ω ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) * * 5%... ä. ä ü ( ). Ω = Ω 0 4 5 6 0 4 5 6,,,, ü ö é ü.

Mehr

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp MPU angeordnet IBF negativ? Wir bringen Sie da durch! Kostenloses Beratungsgespräch Seminare für Alkohol-,

Mehr

ÅĐÖÞ ½ Ï͹ÁË ¹ ÈÖĐÞ ÓÒ Ñ ÙÒ Ö ÎÓÖÛĐÖØ ¹ÊĐÙÛĐÖØ ¹ ÝÑÑØÖ ÛÖÖ ÉÙÖ ÑØ Ñ ÄÈÀÁ¹ØØÓÖ ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÚÓÒ ÃÐÙ º ÖÒ Ù ÅÓÒÑ ÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö Ò ÇÃÌÇÊË Ê ÆÌÍÊÏÁËËÆËÀÌÆ Ö ÈÝ Ö Ö Ò ÍÒÚÖ ØĐع ÑØÓ ÙÐ ÏÙÔÔÖØÐ ¾ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÒÐØ

Mehr

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò

m~ê~çé=ñωê=åçåü ãéüê=qçäéê~åò » KULTUR IM FLUSS«SONNTAG 27. AUGUST 2006 AB 15 UHR KOSTENLOSES BÜRGERFEST RUND UM DIE OKER! ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp plkkq^di=pmk=grif=omms

Mehr

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö

séêçáw=nm=mmm=^êäéáíëéä íòé=ïéö ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Marstall 4- + Stecherstr. 7 800 Braunschweig Tel. 0 alkkbopq^di=ok=cb_or^o=omms ^rci^dbw=nsv=ust = =

Mehr

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools

Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen Mailtools Universität Paderborn Fachbereich 17 Mathematik/Informatik Arbeitsgruppe Datenbanken und Informationssysteme Warburger Straße 100 33098 Paderborn Konzeption und prototypische Realisierung eines XML-fähigen

Mehr

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd

jfqqtl`ei=nmk=grif=omnp tttkk_jlkifkbkab= = = = = = = = kok=ou=ˇ=rmk=g^eod^kd Wir kaufen: Gold, Silberschmuck, Zahngold, Bestecke und Uhren. Nach Absprache kommen wir auch ins Haus. Goldschmiede Neue Str. 24 38100 Braunschweig 05 31 / 240 90 90 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om=

Mehr

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê

cêçüé=lëíéêåi=äìåíé=báéê Mövenpick-Buffet Genießen Sie jeden Samstag von 18.30 22.00 Uhr unser leckeres Mövenpick-Buffet pro Person 19,50 Euro ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm

Mehr

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí

ûêòíé=ìåç=mñäéöéâê ÑíÉ=~ã=iáãáí BSDS Sing Dich reich! Jeden Donnerstag im Pupasch Neue Str. 0, BS Tel.: 56 ^åòéáöéåw=p=vm=mt=sm= =häéáå~åòéáöéåw=op=uu=om= =qéäéñ~ñw=p=vm=mt=rp= =oéç~âíáçåw=p=vm=mt=rm e=quqvp Herbst-/Winter-Kollektion!

Mehr

ÀÓ ÙÐ ĐÙÖ Ì Ò ÙÒ Ï ÖØ Ø Ö Ò Àµ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø»Å Ø Ñ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ËØÙ Ò Ò Ï ÖØ Ø Ò ÓÖÑ Ø Ì Ñ ÒØÛÙÖ ² ÔÖÓØÓØÝÔº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÙÒ Ò Ù ÙÒ ¹ Ý Ø Ñ ĐÙÖ Ò ÐÙÒ Ú Ö Ö ÞÙ Ð ØÖÓÒº Î ÖØÖĐ Ò Ù Ö ÖÙÒ Ð Ò Ö Ú ÖØ ÐØ Ò Â Ú ¹

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t a t h o m e b a n k ü b e r w e i s u n g d a u e r c h a p t e r þÿ M i t e i n e m b e t - a t - h o m e G u t s c h e i n 2 0 1 6 s p a r s t d u b a r e s G e l d. J e t z t 1

Mehr

ÀÊÁÀ ÈÀËÁà ÊÁËÀ ÍÆÁÎÊËÁÌÌ ËÅÌÀÇÀËÀÍÄ ÏÍÈÈÊÌÄ ÎÖÐÒ ÒÐÝ ÚÓÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙÖ Ê ØÖÖÙÒ Ö ÐØÒ ÚÖ ÒÖ ËÒØØÐÚÖÖÒ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ Ö ØÒ ÏÐ ÔÖÐ ¾¼¼¼ ÏÍ ¼¼¼ ØÖØ ÖÒØ Ö ØÖØÓÒ ÐÓÖØÑ ØÓ ÑØ Ö ÓÐÙØÓÒ ÒØÓÑÐ ÒÙÐÖ ÑÒ¹ Ø Ö ÓÒÒ ÆÅʵ Ò

Mehr