Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse"

Transkript

1 Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press

2 Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Dr.rer. pol.) angenommen. Erster Gutachter: Prof. Dr. Richard Vahrenkamp Zweiter Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Sigrid Wenzel Tag der mündlichen Prüfung 26. November 2008 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar Zugl.: Kassel, Univ., Diss ISBN URN: urn:nbn:de: , kassel university press GmbH, Kassel Druck und Verarbeitung: Unidruckerei der Universität Kassel Printed in Germany

3 ÎÓÖÛÓÖØ ÚÓÖÐ Ò Ö Ø Ø Ñ Ø Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ò ØÖ Ø Ò ËØ Ò ÓÖØÔÐ ¹ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ ÞÙÖ ÓÒÓÑ Þ ÒØ Ò Ø ÐØÙÒ ÚÓÒ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ò ÙÒ Ò Ü ÑÔÐ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ù ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò ÙÒ Ù ¹ Ö ØÙÒ ÚÓÒ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Òº Ö Ø ÒØ Ø Ò Ò Ò Â Ö Ò ¾¼¼ ¾¼¼ Ñ Ê Ñ Ò Ñ Ò Ö ÜØ ÖÒ Ò ÈÖÓÑÓØ ÓÒ Ñ Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Û ÖØ Ø ÙÒ ÄÓ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ã Ðº Å Ò Ñ Ó ØÓÖÚ Ø Ö À ÖÖÒ ÈÖÓ º Öº Î Ö Ò ÑÔ ÐØ Ñ Ò ÓÒ Ö Ö Ò Ö Ð ÙÒ Ô Ö ÒÐ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ Ñ Ò Ö Ö Øº Ï Ø Ö Ò Ñ Ø Ñ ÐÐ Ò Å Ø Ö Ø ÖÒ Ä Ö ØÙ Ð ÚÓÒ ÈÖÓ º Öº Î Ö Ò ÑÔ Ò Òº Ö Ù ÈÖÓ º Öº Ï ÒÞ Ð Ò Ö ÖÒ Ñ ÃÓÖ Ö Ø ÙÒ Ö ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ º À ÖÖÒ Öº Ä Ø Ö Ù Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã Ò Ö Ð ÍÒØ Ö Ø Ø¹ ÞÙÒ Ñ Ö Ö ØÙÒ Ý Ø Ñ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Òº À ÖÖÒ Öº Ó Ò Ð ÚÓÒ Ö ÖÑ ÇÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò Ö Ó Ø ÒÐÓ ÆÙØÞÙÒ Ö ËÓ ØÛ Ö ÔÖ ¹ÁÚ º Ï Ø Ö Ò Ò Ñ ÐÐ Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò¹ ÙÒ ØÙÒ ¹ Ö Ø ÐÐ ÖÒ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø ÖÒ Ñ ÓÒÞ ÖÒ Ò Ê Ò Ö Ò ÙÒ Ñ ËØ Ø Ø Ò ÙÒ ÑØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ø Ú Ù ÑÑ Ò Ö Ø ÙÒ Ö Ö Ø Ø ÐÐÙÒ Ò Ø ¹ Ø Ò Ø ÒÑ Ø Ö Ð º Å Ò Ò ÐØ ÖÒ Ò Ö ÖÚÓÖÖ Ò Ù Ð ÙÒ ÙÒ Ø Ø ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ Û Ö Ò Ñ Ò Ö ÑØ Ò ËØÙ Ò¹ ÙÒ ÈÖÓÑÓØ ÓÒ Þ Øº ËÚ Ò Å ÐØ Ð Ö

4

5 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ØÓÖ Ð ½ ½º½ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ð ØÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÎÓÖ Ò Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø Ð Ë Ñ ÒØ Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÐÓ Ø ¾º½ À ØÓÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÄÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ð Ù Ò ÙÒ Ö Ö ÄÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º½ ÙÒ ÐÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾º¾ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÐÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º ØÖ ÙØ ÓÒ ÐÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾º ÒØ ÓÖ ÙÒ ÐÓ Ø ÙÒ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÖÙÒ Ð Ò Æ ØÞÛ Ö ¹ Ò ¼ º½ ËÙÔÔÐÝ Ò ÙÒ ËÙÔÔÐÝ Ò Å Ò Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ò ÐÝ ÚÓÒ ÐÓ ¹ÄÓÓÔ ËÙÔÔÐÝ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ Ê ÝÐ Ò ÙÒ Ù Ö ØÙÒ º½ Ò Ø ÓÒ Ö Ê ÝÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ð ÖÙÒ Ö Ê ÝÐ Ò Ó Ø Ù ÓÒÓÑ Ö Ë Ø º º º º º º º º º º º Ê ÝÐ Ò ¹ ÓÖÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ö ÒÞÙÒ Ö Ê ÝÐ Ò ¹ Ò ÐÙÒ ÔÖÓÞ º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÐ Þ ÖÙÒ Ê ÝÐ Ò Ò Ò Ðй ÙÒ Ò ØÞÓÖØ º º º º º º º º º ÂÙÖ Ø Ô Ø Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ¼ º½ ÐÐ Ñ Ò Ö Ö Ð Ö ØÞ Î ÖÓÖ ÒÙÒ Ò ÙÒ Ê ØÐ Ò Ò º º º º ½ º¾ ÆÓÖÑ Ò ÙÒ Ê ÐÛ Ö Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ¼ º½ Ö Ò Ò¹ ÙÒ Å Ö Ø Ò ÐÝ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ô Ø Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Û Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ Ä ØÙÒ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º¾º¾ Ù Û Ð Ö Ø Ö Ò ÙÒ Î Ö Ð ÚÓÒ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù ÖØ Ò º º º º º º Á

6 º¾º ÖÑ ØÙÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ò Å ÙÑ ÙÒ ØÖ Ô Ö Ñ Ø ÖÒ º º º º º¾º Ï Ö ØÓ Ñ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ØÙÒ Ý Ø Ñ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ð ØÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØÓÔ Ù Ô ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖØ Ø Ý Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐØ Ò Ð ØÙÒ Ý Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÍÒØ ÖØ ÐÙÒ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ð Ò º º º º º º º º º ¼ º Ö Ò Ö Ë Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ã Ú Ø Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ù ÑÔ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÓ ÓÒ ÙÒ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËØÖ ÐÚ Ö Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Î Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò Ø Ò ÙÒ Ö ÒÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÒ ÙÖ Ù Ñ Ò º º º º º º º º º º½ ÑÑÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÐÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º À ÖÒ ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ã Ð Ô Û Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÊÓ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Û Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë ÐÔ Ø Ö ÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º Ë Ù Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ¾ º½ Ï ÖØ ØÐ ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ º º º º º º º º º º ¾ º¾ Ä Ò ÞÝ ÐÙ Ó Ø Ò ÚÓÒ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Æ ØÞÛ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º ÌØ Ø Ò Ñ Ê Ñ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ º º º º º º º º º º º º ½¼ º Ò Ô ÖÔÓØ ÒØ Ð Ö Ù Ö ØÙÒ ÚÓÒ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º ½½¼ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ Ò ÓÖÑ Ð Ò ÅÓ ÐÐ ÞÙÖ ØÖ Ø Ò ÈÐ ÒÙÒ ÚÓÒ Ê Ú Ö ¹ ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ò ½½ º½ Ò ÐÝ Ö ÈÖÓ Ð Ñ ØÖÙ ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ Ð Ö Ø Ö Ò ÅÓ ÐÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ Ö ÒÞÙÒ Ò º º º º º º º º ½½ º Ì Ð Ö Ö ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º Ò ÐÝ ÑÙÐØ Ò Ö ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º½ ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º¾ ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ Ò Æ ØÞÛ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ º º Ö Ø ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾½ ÁÁ

7 º º Û ÖØÙÒ Ö Ò ØÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ØÞ ÞÙÖ ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÚÓÒ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹ Æ ØÞÛ Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ Ä Ø Ö ØÙÖ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ê ÖÚ Ö ¹ÄÓ Ø ¹ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º º Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ù ÑÑ Ò ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅÓ ÐÐ ÒÛ Ò ÙÒ Ù ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò ½ º½ ÒÛ Ò ÙÒ ÒØÛ ÐØ Ò ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ Ù ÁÒ Ù ØÖ ¹ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ Ë ØÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ ÒÛ Ö º º º º º º º º º ½ ¼ º½º¾ Ë ØÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ ÒÛ Ö ØØØ Ò º º º º º ½ ½ º½º ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÙÒ Ä ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ù Ò ØÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ö Ø ÐÐÙÒ Ö ÞÙ ÙÒØ Ö Ù Ò Ò ËÞ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ËÞ Ò Ö ÓÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ Ö Ò Ö ÙÒØ Ö Ð Ò ËÞ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º¾º ÅÓ Þ ÖØ Ù Ò ØÙ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º ÃÖ Ø Ï Ö ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÅÓ ÐÐ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÖØÖ Ö Ø Ù Û Ø Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò º º º º º º º º º º º ½ ½¼ Ù ÑÑ Ò ÙÒ ÙÒ Ù Ð ½ ½¼º½ Þ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½¼º¾ Ï Ø Ö Ö ÓÖ ÙÒ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ä Ø Ö ØÙÖÚ ÖÞ Ò ½ ÁÁÁ

8 Ð ÙÒ Ú ÖÞ Ò ¾º½ Ä Ö ÖØ Ò Ò Ö Å Ø Ö ÐÛ ÖØ Ø Ú Ðº Î Ö Ò ÑÔ ¾¼¼ ˺ ½ ¼ µ º ½½ ¾º¾ ËÝ Ø Ñ Ø Ö ÈÈ˹ËÝ Ø Ñ Ú Ðº Ô Ð»Å Ù Ö ½ ˺ ½ ¾ µ º ½ ¾º Ä Ö ØÙ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò Ï Ö»ÃÙÑÑ Ö ½ ˺ ¾¼ ½ ¾ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ø Ò Ø Ð Ê¹ÃÓÒÞ ÔØ Ú Ðº Ï ÖÒ Ö ¾¼¼¼ ˺ ½ µ º º º º º º º ½ º½ ÄÓ Ø Ï ÖØ Ô ÙÒ ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾ Ë Å¹ Ð Û Ò Ð ÖÛ Ø ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÒÓÖ ÒÙÒ Ë Å¹ÃÓÒÞ ÔØ Ñ ÄÓ Ø ÙÑ Ð Ú Ðº Ù» Ò ÐÑ Ö ¾¼¼¾ ˺ ¾ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù Û Ö ÙÒ Ò ÙÐÐÛ Ô¹ Ø Ú Ðº ËØ Ö ¾¼¼ ˺ ½ ¾ µ º º º º º º º Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ú Ðº Ö Ùº º ¾¼¼ ˺ ½¼ µ º º ½ º½ Ø ÙÒ Ð Ò Ö µ ÙÒ Î ÖÛ ÖØÙÒ Ö Ø Ö µ ÚÓÒ ÐÐ Ò Ò Ö Ê Ñ Â Ö ¾¼¼ ÉÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ Ñص º º º º º º º º º º½ Ñ ÓÒ ØÞ ÙÒ Û ÐØÛ Ø ÉÙ ÐÐ ÎÓ Ð ¾¼¼ ˺ ½ º º º º º º º ½ º¾ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Û ÐØÛ Ø Ò CO 2 ¹ Ñ ÓÒ Ò ÉÙ ÐÐ Î ÈÇÏ ÊÌ À ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖÓÔ ÖÙ ÖØ Ê ØÐ Ò Ê Ä»È µ ÉÙ ÐÐ Î Å ¹Å Ö Ð ØØ ÞÙÖ ÙÖÓÔ Ò ÖÙ ÖØ Ê ØÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ï ØÙÑ Ö Ø Ò Ö ÙØ Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ ÒÔÖÓ Ù Ø ÓÒ ÚÓÒ ½ ¾¼¼ Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÙØ ÖÑ ØÙÖ ÒÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ñ Â Ö ¾¼¼ Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÍÑ ØÞ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ñ ÒØ Ù Ö ½ ½¼¼± Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÜÔÓÖØ ÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Â ÒÙ Ö Ù Ù Ø ¾¼¼ ÙÒ ¾¼¼ Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ë Ñ Ø Ö Ù Ù Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ú Ðº Ä Ò ¾¼¼ ˺ ¾½µ º Å Ò ÙÒ ØÖ Ô Ö Ñ Ø Ö Ú Ðº Å Ò Ð ¾¼¼¼ ˺ ½ µ º º º º º º º º ÇÔØ Ñ Ð ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Û Ð Ú Ðº Å Ò Ð ¾¼¼¼ ˺ ½ µ º º º º º º º º ¼ ÁÎ

9 º Ñ ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò Ò Ö ÙÖÓÔ Ò Ñ Ò Ù ØÖ ÉÙ ÐÐ ÙÖÓÔ Ò Ë Ð Ò Ó Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ä ÕÙ ÐÐ Ò ÉÙ ÐÐ ÖÓÒ Ë Û Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½¼ Ð ØÙÒ ÞÛ Ò Ò Ñ Ð Ò ÒÔ Ö ÉÙ ÐÐ Öº Ä Ø Ö Ù¹ Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½½ ËØÓÔ Ù Ô ÙÒ ØÞ Ù Ö ÚÓÒ ÎÐ ØÓ Ö Ò Ò Ò Ì ÄÙ Ø ÉÙ ÐÐ Öº Ä Ø Ö Ù Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã º º º º º º º º º º º º º º½¾ ÖØ ÙÒ ÚÓÒ ÎÐ ØÓ Ö Ò Ò ÉÙ ÐÐ Öº Ä Ø Ö Ù Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ä Ò Ó Ø Ò È ÙÒ Ö Ø ÎÐ Ô ÙÒ ÉÙ ÐÐ Öº Ä Ø Ö Ù¹ Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ËØÓÔ Ù Ñ Ø Ì ÐÐ Ö ÖÙÒ ÙÒ ÖÙÒ Ð Ú Ðº ÎÓ Ð» ÒÒ Ö ¾¼¼ ˺ ¾¼ ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ô ÖÖÚ ÒØ Ð Ñ Ø ÐØ Ò Ð ÙÒ Ë Ö Ø ØÓÔ Ù ÉÙ ÐРϺ̺ ÖÑ ØÙÖ Ñ À ² Óº à ÙÒ Ï ØÞ ÒÑ ÒÒ Ñ À º º º º º º º º º º º º ¼ º½ Ô Ð Ö Ò ËØ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ð ÉÙ ÐÐ Ï Ö ÒÓÖÑ Ë º ½ º½ Ã Ú Ø Ø ÓÒ Ò Ò Ò Ñ ÈÙÑÔ ÒÐ Ù Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ï ØÙÑ Ö Ø Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Ö Ò ÚÓÒ ¾¼¼ ¾¼¼ Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ä Ñ ÙÒ ÔÖÓÞ Ú Ðº Î Á ¾ ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ ÔÖÓÞ Ú Ðº Ï ÖÒ ½ ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º Æ ØÞÛ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò ÒØ ÖÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ÔÖÓÞ º º º º ½¼½ º Æ ØÞÛ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ò ÜØ ÖÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ÔÖÓÞ º º º º ½¼¾ º Ï ØÙÑ Ö Ø Ò Ö Ã٠й à й ÙÒ ÝÐ Ò Ö Ò ÚÓÒ ½ ¾¼¼ Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º Ù Ù ÃÙ Ð Ò ÌÝÔ ÁÆÌ Ã¾½¼ ÁÆÌ ÖÑ Ò ÒØ ÖÒ ÈÖÓ¹ Ù Ø Þ ÒÙÒ Ã ÃÙ Ð Ò ¾ ÞÛ Ø Ð ½ Ð ÖØ ÃÙ Ð Ø Ò ÖØ ÃÙ Ð ØÞ ¼ Û Ø Ò Ö ÃÙ Ð ØÞ º º º º º º ½¼ º ËØ ÑÔ Ð Ö Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Ö Ù Ö ØÙÒ Ò Ò Ñ Ð Ò ÃÙ Ð Ò Ú Ðº Ö ¾¼¼ ˺ ¾ ½ ¼ µ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º Î Ö Ò Ø Ö Ø ÐÐÙÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ÔÖÓÞ º º º º º ½¼ º½¼ ÁÒ ÜÞ Ð Ò ÚÓÒ ËØ Ð¹ ÙÒ Ð Ø ÐÔÖ Ò ÙÒ Ö ÖÞ Ù Ò Ò Ø ÒÕÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º½½ ÃÓ Ø Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ã Ò Ò Ò Ò ÙÒ Ó Ø Ò Ú Ö Ù Ù ¹ Ö ØÙÒ Ó Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º½¾ ÃÓ Ø Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ë ÖÒ Ò ÙÒ Ó Ø Ò Ú Ö Ù Ù Ö¹ ØÙÒ Ó Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º½ ÃÓ Ø Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ ÃÐ ÔÔ Ò Ò ÙÒ Ó Ø Ò Ú Ö Ù Ù Ö¹ ØÙÒ Ó Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ Î

10 º½ Æ ØÞÛ Ö ØÖÙ ØÙÖ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º½ Ù Ò ØÙ Ø ÓÒ Ö Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ º º º ½ º¾ Ö Ø ÐÐÙÒ Ö Ø ÒÞÙ ÑÑ Ò ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö Ù Ò Þ Ò Ö Ó ½¼ ± Ê Ù º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ ¹ Ö ÙÑ ± ½¼ ± Ê Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ ¹ Ö ÙÑ ½ ± ½¼ ± Ê Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ ¹ Ö ÙÑ ¾ ± ½¼ ± Ê Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º ÅÓ Þ ÖØ Ù Ò ØÙ Ø ÓÒ Ñ Ø ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ù Ò Þ Ò Ö Ó Ñ Ø Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ¹ ÖÒ Ò Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ± ½¼ ± Ê Ù ÕÙÓØ º ½ º½¼ ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ½ ± ½¼ ± Ê Ù ÕÙÓØ º ½ º½½ ÇÔØ Ñ Ð Ä ÙÒ Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ¾ ± ½¼ ± Ê Ù ÕÙÓØ º ½ ½ º½¾ Î Ö Ð Ö Þ Ò Ö Ó Ò Ò ÑØ Ó Ø Ò Ò Å Óº û º º º º º º º º º ½ ¾ ÎÁ

11 Ì ÐÐ ÒÚ ÖÞ Ò ¾º½ ¾º¾ ¾º ¾º Ö Ø Ö ÖÙÒ Ö ÒØ ÓÖ ÙÒ ÐÓ Ø Ò Ö Ò Ú Ö ÓÖ ÙÒ ÓÖ ¹ ÒØ ÖØ Ò ÐÓ Ø Ò ËÙ Ý Ø Ñ Ò Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò ËØ ÐÞÐ ½ ˺ ¾¼¼ ½ ½ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ Ø ÐØÙÒ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ò Ö ÒØ ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ö ÖÐÓ Ø Ò Ù ¹ Ò Ö Ñ Ö Ð Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò ËØ ÐÞÐ ½ ˺ ¾ ¾ ½ ½ µ º º ¾ ÃÐ Þ ÖÙÒ ÚÓÒ Ñ Ð Ò ÓÖ ÙÒ Ð ÖÒ Ñ Ö Ö Ê Ö¹ ÐÓ Ø Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò Ä ØÑ Ø Ëº µ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÒØ ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ö ÖÐÓ Ø Ù Ò Ö ÙÒ Ñ Ð ÞÙ¹ Ö ÞÙ Ö Ò Ò ÒÐ ÒÙÒ Ò ËØ ÐÞÐ ½ ¾ ˺ ½ ¼ µ º º º º ¾ º½ Ñ ÓÒ Ö ÙÞ ÖÙÒ ÔÖÓ Ä Ò ÉÙ ÐÐ Æ»Ì ¾ Ï ½ º º º º º º º ¼ º¾ ÃÓÒ ÓÖÑ ØØ Û ÖØÙÒ Ú Ö Ö Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º à ÒÒ Ù Ø Ò Ö ØÙÒ Ø Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÒ Ö ÞÙ ÕÙ ÐÐ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÙÒ ÒÓÖÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ËÝ Ø ÑÒÓÖÑ Ò ÙÒ ÆÓÖÑ Ò Ö ÓÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ø º º º º º º º º Î ÌÎ¹Å Ö ÐØØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Î Ö Ð ÙÒ Û ÖØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù ÖØ Ò Ú Ðº Å ØØ» ØØÑ Ö ¾¼¼¼ ˺ µ ¾ µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÖÙ ¹Ì ÑÔ Ö ØÙÖ¹ Ò Ø Ö Ð Ò Ù Ù Ø Ò Ø Ñ ËØ Ð ½º ¼½ ÁÆ Æ ½¼ ¾¹½µ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù Û Ð ÚÓÒ Ù Û Ö ØÓ Ò Ò ÁÆ Ú Ðº ÅÙ Ø ¾¼¼ ˺ ½ ¾ µ ½ º Ù ÞÙ Ù Ò Ö Ù ÐÐ Ø Ø Ø Ö Ù Ð Ö Ú Ðº ÎÓ Ð ¾¼¼¼ ˺ µ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º à ÒÒ Ù Ø Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò ÖØ ÉÙ ÐÐ Ï Ö ÒÓÖÑ Ë º º º ½ º ÖÑ ØÙÖ ÒÒÙÑÑ Ö ÖÙÒ ÉÙ ÐÐ Ï Ö ÒÓÖÑ Ë º º º º º º º º º º ¾ º à ÒÒ Ù Ø Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ò ÐÙ Ø Ù ÓÖÑ ÉÙ ÐÐ Ù ÞÙ Ù Ï Ö ÒÓÖÑ Ë º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÙØ Ð Þ ÒÙÒ ÁÆÌ Ã ¾½¼ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ÎÁÁ

12 º½ Ø ÒÑ Ø Ö Ð ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ì Ð ½ Ö ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º¾ Ø ÒÑ Ø Ö Ð ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ì Ð ¾ Ö ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º Ø ÒÑ Ø Ö Ð ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ì Ð ½ Ö ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º Ø ÒÑ Ø Ö Ð ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ì Ð ¾ Ö ¾¼¼ º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º Ø ÒÑ Ø Ö Ð Ä Ö Ñ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ø ÒÑ Ø Ö Ð Ä Ö Ñ ÃÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º à ÒÒÞ Ð Ò Ö Ù Ò Þ Ò Ö Ó Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò ÓÛ ÓÒ Ø ÒØ Ö ÑØÒ Ö º º º ½ ¼ º ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ñ Ù Ò Þ Ò Ö Ó Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ñ Ù Ò Þ Ò Ö Ó Ó¹ Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ º½¼ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò½ º½½ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º º ½ º½¾ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ±º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ½ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò º ½ º½ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ½ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º ½ º½ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ½ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ±º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ¾ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò½ ¼ º½ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ¾ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ± º ½ ½ º½ ÒÞ Ð ØÖ ØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ñ ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ò Ö ËØ ¹ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ¾ ± Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ ÚÓÒ ½¼ ±º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º½ à ÒÒÞ Ð Ò Ö Ù Ò Þ Ò Ö Ó Ñ Ø Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º ½ º¾¼ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ ÙÒ Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÑØÒ Ö ÙÑ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾½ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ ÙÒ Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÃÙÒ Ò Ö ÙÑ ½ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÎÁÁÁ

13 º¾¾ à ÒÒÞ Ð Ò Ö ËÞ Ò Ö Ó Ñ Ø Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ò Ê ÓÒ ÐÐ ÖÒ ÙÒ Ò Ö ËØ ÖÙÒ Ö ÃÙÒ Ò Ö ÙÑ ¾ ± Ö Ò Ö Ñ ØØÐ Ö Ö ÙÒ Ó Ö Ê Ù ÕÙÓØ Ö ÐØ ÖÑ ØÙÖ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ Á

14 ÖÞÙÒ Ú ÖÞ Ò Å Ð ÁÑË ÁÑË Î Æ Æ»Ì Æ»Ì ¾ ÄË Ç CO 2 Ö ÊÄ ÁÆ Ð ØÖÓ Æ È Ë Ï ÏÊ H 2 H 2 O ÀÌ Ï ÁÈÈ ÁËÇ ÃÖϹ» kwh/nm 3 Ä ÄÈ ÐÐ ØÞ Ö Ø Ñ Ò Ø ÖÙ ÐØ Ö ÙÒ Ò Ø ÐØ Ö Å Ø Ö Ð ÓÖ ÙÒ ÙÒ ¹ÔÖ ÙÒ ÙÒ ØÞ Ð ØØ ÙÒ ¹ÁÑÑ ÓÒ ÙØÞ ØÞ ÙÒ ¹ÁÑÑ ÓÒ ÙØÞÚ ÖÓÖ ÒÙÒ ÃÓ Ð Ò ØÓ ÙÖÓÔ ÃÓÑ Ø Ö ÆÓÖÑÙÒ Ì Ò ÃÓÑ Ø ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÙÖÓÔ ÃÓÑ Ø Ö ÆÓÖÑÙÒ ÄÙ Ø Ò Øµ ÐÓ ¹ÄÓÓÔ ËÙÔÔÐÝ Ò ÃÓ Ð ÒÑÓÒÓÜ ÃÓ Ð Ò ÓÜ ÖÓÑ ÖÙ ÖØ Ö ØÐ Ò ÙØ ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÆÓÖÑÙÒ ºÎº ÙÖÓÔ Ñ Ò Ø Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÖØ ØÞ ÙÖÓÔ ÆÓÖÑ ÒÚ ÖÓÑ ÒØ Ð ÈÖÓØ Ø ÓÒ ÒÝ ÙÖÓÔ Ò Ë Ð Ò Ó Ø ÓÒ ÙÖÓÔ Ï ÖØ Ø Ñ Ò Ø ÙÖÓÔ Ö Ï ÖØ Ø Ö ÙÑ Ð Ò Ø Ò Ï Ö ØÓ Ï Ö À Ì ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÒÚ Ö ÓÒ Ó Ï Ø ÁÒØ Ö Ø ÈÓÐÐÙØ ÓÒ ÈÖ Ú ÒØ ÓÒ Ò ÓÒØÖÓÐ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÓÖ ËØ Ò Ö Þ Ø ÓÒ ÃÖ Ð Ù Û ÖØ Ø ¹ ÙÒ ÐÐ ØÞ Ã ÐÓÛ ØØ ØÙÒ ÔÖÓ ÆÓÖÑ Ù Ñ Ø Ö À ÞÛ ÖØ Ò µ Ä ÝÐ Ó Ø Ò Ä Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò

15

16 Å ÅÁÄÈ Å» ÅÓ ÅÊÈ ÅÊÈ ÁÁ Æ NO x Ç Å ÇÈÌ ÇÊ È ÈÆ ÔÔÑ ÈÈË ÈÌ Ë Å Ë Ì ¹ÄÙ Ø ÌÊ ÌÊ Ë Í Î Á Î Ï ÏÀ ÏÄÈ Å Ò Ò Ò Ø Ò Å Ü ÁÒØ Ö Ä Ò Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Å ÂÓÙÐ ÔÖÓ Ã ÐÓ Ö ÑÑ Ö ÒÒÛ ÖØ»À ÞÛ Öص ÅÓÐÝ Ò Å Ø Ö Ð Ê ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÈÐ ÒÒ Ò Å ÒÙ ØÓÖ Ò Ê ÓÙÖ ÈÐ ÒÒ Ò Æ Ð ËØ ÓÜ ÇÖ Ò Ð ÕÙ ÔÑ ÒØ Å ÒÙ ØÙÖ Ö ÇÔØ Ñ Þ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ê Ö ÈÖ ÙÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ö Ø Ú ÈÖ ÙÖ ÆÓÑ Ò Ð Æ ÒÒ ÖÙ µ Ô ÖØ Ô Ö Ñ ÐÐ ÓÒ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ ÙÒ ËØ Ù ÖÙÒ ÈÓÐÝØ ØÖ ÙÓÖ Ø ÝÐ Ò ËÙÔÔÐÝ Ò Å Ò Ñ ÒØ ËØ Ð¹ Ò¹ ØÖ Ð ØØ Ì Ò ÒÐ ØÙÒ ÞÙÖ Ê Ò ÐØÙÒ Ö ÄÙ Ø Ì Ò Ê ÐÒ ÖÙ Ì Ò Ê ÐÒ Ö Ö Ò ØÓ ÍÖ ¹ ÓÖÑ Ð Ý Î Ö Ò ÙØ Ö ÁÒ Ò ÙÖ ºÎº Î Ö Ò ÙÒ Ö ÖÓ Ö ØÛ Ö ¹ ØÖ Ö Ï Ø Ð ØÖ Ð Ò Ð ØÖÓÒ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ï Ö Ù ÐØ ØÞ Ï Ö ÓÙ ¹ÄÓ Ø ÓÒ¹ÈÖÓ Ð Ñ Á

17 ½ ØÓÖ Ð ½º½ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ö Ò Ö ÐÐÚ ÖÑ ÙÒ ¹ ÒØ ÓÖ ÙÒ ÙÒ ¹Ú ÖÛ ÖØÙÒ ÛÙÖ Ò Ò Ò Ð ØÞØ Ò Â ¹ Ö Ò Ò Ï Ò Ø ÈÓÐ Ø ÙÒ Ï ÖØ Ø ÔÖ Ü ÞÙÒ Ñ Ò ÙØÙÒ ÞÙ ÔÖÓ¹ Òº ÙÖ Ò ÖÙÒ ÃÖÛ¹» ½ ÙÒ Ò ÞÙ Ö Ò Î ÖÓÖ ÒÙÒ Ò Ø Ç ØÓ Ö ½ Ò ÃÖ Ø ØÖ Ø Ò Ò Ø Ò È Ö Ñ ÒÛ Ð ÚÓÒ Ö Ø ¹ ÙÒ Û ÖØ Ø ÞÙÖ ÃÖ Ð Ù Û ÖØ Ø Ø ØØ ÙÒ Ò ÓÑ Ø ÛÙÖ ÐÐÛ ÖØ Ø ÞÙÖ ËØÓ ØÖÓÑÛ ÖØ Øº ÁÑ ÖÙ Ö ¾¼¼ ØÖ Ø ¹Ê ØÐ Ò Ö Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÐØ ÖØ Ï µ ÙÒ Ê ØÐ Ò ÞÙÖ ÖÒ ÙÒ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ø ÑÑØ Ö ÖÐ Ö ËØÓ Ò Ð ØÖ Ò ÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò ÖØ Ò Ò Ð Ò ÃÖ Øº ÍÒ Ö ¾ Â Ö ÔØ Ö Ö¹ ÓÐ Ø ÍÑ ØÞÙÒ Ö ¹Ê Ð Ò Ò Ò ÙØ Ê Ø ¾ º ÐØ Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓ¹ Ò ÖØ Ö Ò Ñ ¾ º ÅÖÞ ¾¼¼ Ò Ø Ñ Ö Ñ Ø Ñ Ö ÑÑÐ Ò À Ù Ñ ÐÐ ÒØ ÓÖ Ø Û Ö Òº Ö Ø Ð ØÖÓ ÚÓÖº Î Ö Ö Ù Ö ÒÒ Ò ÙÒ Î Ö Ö Ù Ö Ò ÐÐ Ö Ò Å Ð Ø Ö ÐØ Ò Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÖØ Ó Ø ÒÐÓ Ò ÓÑÑÙÒ Ð Ò Ë ÑÑ Ð Ø ÐÐ Ò ÙÒ Ð ØÖÓ Ø Ò ÞÙ Òº ÎÓÒ Ñ ØÔÙÒ Ø Ò Ò À Ö Ø ÐÐ Ö ÞÙ Ú ÖÔ Ø Ø ÐØ ÖØ ÞÙÖ ÞÙÒ Ñ Ò ÙÒ Ò Ð Ò ÒØÛ Ö Ø Ò Ø Ð Û ÖÞÙÚ ÖÛ ÖØ Ò Ó Ö ÓÑÔÐ ØØ ÞÙ ÒØ ÓÖ Òº ÙÖ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ ÃÖ Ð Ù Û ÖØ Ø Ý Ø Ñ Ò Ò ÖØ Ò Ñ ÔÖÓ ÙÞ Ö Ò Ò Û Ö Û ÒØÐ Ø Ò Ø Ð Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ØÖÙ ØÙÖ Û Þº º Ö Ò Ö ÈÖÓ¹ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ ÇÖ Ò Ø ÓÒº Ð Ø ÙØ Ò ÒÞ ØÐ Ò Ò ÙÒ À Ò ÐÒ Ö ÓÖ ÖÐ º ÒØ ÙÒ Ò Ö Ø Ö Þ Ø Ò Ö ÈÖÓ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ ØÖÓ Ò Û Ö Ò Ò Ñ Ð ÖÛ Ö Ú Ö Ò Ù Û Ö ÙÒ Ò Ù ÔØ Ö Ä Ò Þݹ ÐÙ Ô Òº ËÓÑ Ø Ø Ò Ð ¹ÝÐ ¹ Ö Ö Ò ÈÖÓ Ù Ø¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÓÔØ Ñ ÖÙÒ ÚÓÒ ½ ¾ ÙÖ ØÞ ÛÙÖ Ò ÎÓÖ Ò ¹Ê Ø Ò ÙØ Ê Ø ÙÑ ØÞغ à ÖÒ¹ Ð Ñ ÒØ Ò Ö Û Ø ¹ ÐÐ Ö Ö Ù ÐÐ ÞÙÖ Î ÖÛ ÖØÙÒ Ö Ø Ö ÎÓÖÖ Ò Ö Î ÖÑ ÙÒ ÙÒ Î ÖÛ ÖØÙÒ ÚÓÒ ÐÐ Ò ÚÓÖ Ö Ø ÙÒ ÓÛ ØÖ Ö ÒÚ Ö ÒØÛÓÖØÙÒ Ö ÐÐ ÖÞ Ù Öº Ñ ¾ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÛÙÖ ØÞ Ö ÁÒÚ Ö Ö Ö Ò Ò Ê Ò Ñ ÙÒ ÙÑÛ ÐØÚ Ö¹ ØÖ Ð ÒØ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÖØ Ò Ð ØÖÓ µ Ñ ÙÒ ØÞ Ð ØØ Ðº Á ˺ ¾µ Ú Ö Ò Ø ÙÒ ØÖ Ø Ñ ¾ º ÅÖÞ ¾¼¼ Ò ÃÖ Ø ½

18 ÖÓ Ö ÙØÙÒ º Ö Ö ÛÙÖ Ò ÈÖÓ Ù Ø Ó Ø ÓÒÞ Ô ÖØ Ó Ò Ô Ø Û Ï ÖÚ Ö¹ Û ÖØ Ö Ø Ó Ö ÒØ ÓÖ ÙÒ ÞÙ Ö Ø Òº ÙÖ Ö ÝÐ Ò Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø Òع Û ÐÙÒ Ö Ò Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÙØÐ ÃÓ Ø ÒÚÓÖØ Ð Ú Ðº Ç Ñ Ö»Ï ÖÒ Ö ½ µº Ò ÍÑ Ò Ò Ò Ø ØØ ÙÒ ÛÙÖ Ö ÒÒØ Ö Ò Ò Ð Ò Ö Ø Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò Ö ÓÐ Ö ÑØ Ä Ò ÞÝ ÐÙ Ò ÈÖÓ Ù Ø ØÖ Ø Ø Û Ö Ò ÑÙ º ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÙÑÛ ÐØ ÛÙ Ø Ö Ò ÙÒ Ò Û Ð ÙÑÛ ÐØ Ö ÙÒ Ð ÈÖÓ Ù Ø Ò Ø Ò Ò ÑÑ Ö Ù Ö Ò Ò Ï ØØ Û Ö ÚÓÖØ Ð Ú Ðº Ý Ö ¾¼¼¼ ¾¼ µº Ï Ö Ò ÈÓÐ Ø ÙÒ ÒØÐ Ò Ù ÓÒ Ò ÔÖ ÓÖ ØÖ Ñ Ø Ö Ò Ù Ñ Ö Ö ÒØ ÓÖ ÙÒ Ö Ð ØÖÓ¹ ÙÒ Ð ØÖÓÒ ÖØ Ø Ò ÒØ Ø Ò Ô Ö¹ ÐÐ Ð Ò ÒØ Ö ÒØ Ö Ò Ù Ö Å Ö Ø ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Ö ÞÙ¹ Ò Ø Ó Ò ØÞ ÙÒ Î ÖÓÖ ÒÙÒ Ò Ö Ò Ù Û ÖØ ØÐ Ò ÁÒØ Ö Ò ÒØÛ ÐØ º Ì Ò Ù Ö ØÙÒ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÓÛ ÍÑÖ ØÙÒ Ù Ò Ù ËØ Ò Ö Û Þº Ì ¹ÄÙ Ø Ò Î Á ¾ ¼ Û ÖÐ Ø Ò ÉÙ Ð ØØ ¹ ÖÙÒ ÚÓÒ Ù Ö Ø Ø Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Òº ÖÓ Ê Ò Ö Ò ÙÒ Ñ ÓÒÞ ÖÒ Û Þº º Ë ÒÙØÞ Ò Ö Ø Ù Ö Ø Ø ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÙÑ Ð Ù¹ Ò Ò ØÖ Ó Ø Ò Ö ÈÖÓÞ ÒÐ Ò ÞÙ Ò Òº ÙÖ Ò Ò ØÞ ÚÓÒ Ù Ö¹ Ø Ø Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÒÒ Ò ÃÓ Ø ÒÖ Ù Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ ÞÙ ¼ ± Ñ Î Ö Ð ÞÙ Ò Ö Ò Ù Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ ÖÞ ÐØ Û Ö Òº ÒÒÓ Ø Ä Ö ÖÑ ØÙÖ Ò¹ Ù Ö Ø Ö ÒÓ Ò Ø ÓÔØ Ñ Ðº ÁÑ ÙÖ Ò ØØ Ò ÒÙÖ ÞÙ ¼ ± Ù Ð Ø Ø Û Ö Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ò Ö Ö Ã Ô Þ ØØ Ó Ö Ö ÒÞ ÔÖÓ ÙÞ Ö Ò ÙÒ Ã Ô ¹ Þ ØØ ÖÛ Ø ÖÙÒ Ñ Ò Ñ Ò ÔÐ Ò Òº ÙÖ Î Ö Ò ÔÔÙÒ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Ø Ò¹ Æ Ö ÃÐ Ñ ÙØÞÑ Ò Ñ Ò ÓÛ Ø Ò ËØ Ð¹ ÙÒ Ð Ø ÐÔÖ Û Ö Ò Ù ÛÙÒ Ö Ò Ù ØÖ ÐÐ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ÔÖÓ ÒÓ Ø Þ Öغ Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò Ò À Ö Ù Ó ÖÙÒ Ò Ñ Ö Ö ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ Ö Ã Ô Þ Ø ÖÙÒ Ó¹ Û Ö ÈÐ ÒÙÒ ÔÖÓÞ Ñ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ø ÐÐ Ò Û Ø Ù Ò Ò Ö ØÖ Ø Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÔÐ ÒÙÒ ÓÛÓ Ð Ö Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø Ð¹ Ð Ö ÙÒ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ð Ù Ö ÒÞ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò Öº Ù Ò Ø ÐÐÙÒ Û Ö ÙÒØ Ö Ö Ø ÙÒ Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö Ì ¹ÄÙ Ø Ð Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö ÔÐ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Þ Ò Øº ÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ò ÐÐ ¹ Ñ Ò Ò Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö ÔÐ ÒÙÒ Ò ØÞ Ö Ù Ú Ö Ò Ö Ò Ò Ò¹ Û Ò Ø Û Ö Ò ÒÒ Ø ÒÓØÛ Ò ÐÐ Ñ Ò ÈÖÓ Ð Ñ ØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ Ê Ú Ö ¹ ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö ÔÐ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ù ÞÙ Ö Ø Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÞÙ Ú Ö¹ ÙØÐ Òº ÁÒ Ö Ö Ø Û Ö Ò Ò Ù ÙÒ Ù ÞÙ Ö Ø Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ò Ö ØÖ ¹ Ø Ø ÙÑ Ñ Ò Ñ Ø Ò ÙÒ ÍÒØ Ö Þ Ð Ú Ö Ò Ö Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò ÞÙ Ò ÐÝ Ö Òº ÈÖÓ Ù Ø ÛÙÖ Ù Û ÐØ Ò Ö Ø ØÙ ÐÐ ÃÐ Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ò ÖØ ÙÒ Ò Ö Ö Ø Ö Ò ØÞØ Ò Ï Ö ØÓ Ñ Ø Ö ÈÖÓ Ð Ñ Ø Ö Ê ÓÙÖ ÒÚ Ö Ò ÔÔÙÒ Ò Ú Ö ÙÒ Ò Øº ÖÒ Ö Ø Ø Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò Ò Ø ÖØ ÁÒØ Ö ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ò ÙÖ ÞÙ Ö Ò ¾

19 ÙÑ ÓÒÓÑ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÙÒ ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙ Ö ÐØ Òº Ð ÐØ Ù ¹ Ò ÚÓÒ Ö ØÐ ÓÖÑÙÐ ÖØ Ò ÞÙ Ò Ø Ö Ò Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Ê ØÐ Ò Ò ÓÒÓÑ Ð Ö Ò Ö ÒÞ ÐÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö ÙÒ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö ÓÛ Ö ÑØ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò ÞÙ ÖÖ Òº ÙÖ Ï ÖØ ØÐ Ø ¹ ÖÔÖ ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ù Ö ØÙÒ ¹ ÖØ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ø Ò ÓÖØ ÓÛ Ö Ã Ô Þ ØØ ÒÔ ÙÒ Ñ Ò Ñ Ò Û Ö Ò ÓÑÔÐ Ü ÈÐ ÒÙÒ Ò ØÖÙÑ ÒØ ÙÒØ Ö Ö ¹ Ø ÙÒ Ö ÞÙÚÓÖ Ù ÖØ Ò Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò Ò Ø Øº Ö ÖØ ÈÐ ÒÙÒ Ò¹ ØÖÙÑ ÒØ Ð Ò ÖÞ Ø Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò Ò Ø ÚÓÖº ½º¾ Ð ØÞÙÒ Ð Ö ÖØ Ø ÓÒ Ø ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ñ Ø ÒÞÞ Ð Ò Ô Þ Ø ÖØ Ò Ê Ú Ö ¹ ÄÓ Ø ¹ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ ÙÒ Ò Ü ÑÔÐ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ù ÁÒ Ù ¹ ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò ÙÒØ Ö Ö Ø ÙÒ Ö Ø Ò Ò ØÞ Ê ØÐ Ò Ò ÙÒ Ù Ö ØÙÒ ÚÓÖ Ö Ø Òº Ù Ò ÚÓÒ Ò Ö Ù ÖÐ Ò Ò ÐÝ Ö Ò ÐÐ Ò Ò Ù ÞÙ Ö Ø Ò Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò Ù ÑÔ Ö Ò Ö¹ ÖÙÒ Ò Ú Ö Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø Ö Ö Æ Ö Ò Ò Ù Ò ÙÒ Ù Ö Ø Ø Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ä Ö¹ Ù Ö ØÙÒ ¹ ÙÒ ÖØ ÙÒ Ø Ò ÓÖØ Ö ÞÙÖ Î Ö ÙÒ Ø Ò Ò Î Ö Ö Ò ÞÙÖ Ê Ô Ö ØÙÖ ÙÒ Ù Ö ØÙÒ ÓÛ Ö ÍÑ ØÞ Ö ÃÓ Ø Ò ÙÒ ÖÐ Û Ö Ò ÈÐ ÒÙÒ Ò ØÖÙÑ ÒØ ÒØÛ ÐØ ÒØ ÙÒ Ð Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù ¹ Ö Ø Ö ÙÒ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ø ÐÐ Ö Ð ÖÒº Ò Ò ÙÒØ Ö Ð Ö ËÞ Ò Ö Ò ÓÐÐ Ò Ù Û Ö ÙÒ Ò ÙÒØ Ö Ð Ö Ê Ñ Ò Ò ÙÒ Ò Ù ØÖ Ø Ò ÈÐ ÒÙÒ Þ Ð Ö Ø Ð Ø Ò Ø ÙÖ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Ö Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ù Ò ØÖ Ø Ø Ò ËÞ Ò Ö Ò Ö ÙÐØ Ö Ò Ò Ö Ò ÓÐÐ Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÍÒØ Ö¹ Ò Ñ Ò Ö ØÖ Ø Ò ÈÐ ÒÙÒ Ñ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö ÙÒØ Ö Ø ØÞ Òº Æ Ò Ò ÓÒÓÑ Ò Ð Ö Ò ÙÒ Ò Ö ØÐ Ò Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ Ê ØÐ Ò Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Þ Ð Ö Ã Ô Þ ØØ ÒÔ ÙÒ Ù Ù ÚÓÒ Ä Ö ÐØÙÒ ¹ ÙÒ Ù Ö ØÙÒ ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÙÒ Ö ËØ Ò ÓÖØ ÖÔÖ ÙÒ ÓÛ ËØ Ò ÓÖØÛ Ð ÞÙ ÐÖ Òº ÞÙ ÒØÛ ÐÒ ÅÓ ÐÐ ÓÐÐ Ö Ò ÒÒ ÙØÖ Ð Ò ÙÒ ÓÐÐ Ä ÙÒ Ò ØÞ ÙÒ À й Ø ÐÐÙÒ Ò Ò Ø ÒÙÖ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò Ð ÖÒº

20 ½º ÎÓÖ Ò Û ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ù ÎÓÖ Ò Û Ö Ö Ø Ò Ö Ò Ò Ò ÁÒ Ã Ô Ø Ð ¾ Û Ö Ò ØÓÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ð Ù Ò ÙÒ Ö Ö ÄÓ Ø ÖÐÙØ Öغ ÁÑ Ó Ù Ø Ø Ö Ö ÒÞÙÒ Ö Ì Ð Ø Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÐÓ ¹ Ø º Ï Ø Ö Ò Û Ö Ò Ò Ã Ô Ø Ð ÖÙÒ Ð Ò Æ ØÞÛ Ö ¹ Ò Ö Òº ÍÒØ Ö ÚÓÒ Ö ÑÑÐ Ò ËÙÔÔÐÝ Ò ÙÒ ÐÓ ¹ÄÓÓÔ ËÙÔÔÐÝ Ò Û Ö Ò Ù Þ Øº ÁÒ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò Ö ÒÞ ÖÙÒ ÞÛ Ò Ò Ö Ò Ê Ý¹ Ð Ò ÙÒ Ù Ö ØÙÒ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Ù ÈÖÓ Ù Ø¹ ÙÒ Å Ø Ö ÐÖ ÝÐ Ò Ò Ö Ò Ò Òº ÒØÖ Ð ØÞ Î ÖÓÖ ÒÙÒ Ò Ê ØÐ Ò Ò ÙÒ ÆÓÖÑ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Û Ö Ò Ò Ã Ô Ø Ð ÖÐÙØ Öغ Ò Ò Ò ÐÝ ÖØ Û Ö Ò ÙÖÓÔ ÖÙ Ö¹ Ø Ê ØÐ Ò Êĵ ÙÒ Ò Ö ÙÒ ¹ÁÑÑ ÓÒ ÙØÞÚ ÖÓÖ ÒÙÒ ÁÑË Îµ ÒØ ÐØ Ò Ö Ø ÐÐ Ñ Ò Î ÖÛ ÐØÙÒ ÚÓÖ Ö Ø Ì ¹ÄÙ Ø Ì Ò ÒÐ ØÙÒ ÞÙÖ Ê Ò ÐØÙÒ Ö ÄÙ Ø ÚÓÑ ¾ º ÂÙÐ ¾¼¼¾µ ÙÒ ÙØÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö¹ ØÙÒ º Ù Ö Ñ Û Ö Ù Û Ø Ø Ò ÆÓÖÑ Ò ÙÒ Ê ÐÛ Ö Ñ Ê Ñ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Ò Ò Òº Ù Ñ Ì Ñ Ò Ò ÔÖ Ñ Ø Ö Ì Ò Ò ÒÐ Ò ÖÛ ÙÒ Ö Ë ÄÙ Û Ò Ø Øغ Ò Ö Ò Ò¹ ÙÒ Å Ö Ø Ò ÐÝ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Û Ö Ù Ö Ø Ò ËØ Ø Ø Ò ÙÒ ÑØ Ò Ã Ô Ø Ð ÙÖ Öغ ÁÑ ÒÞ ÐÒ Ò Û Ö Ò Ï ¹ ØÙÑ Ö Ø Ò Ö ÑØ ÖÑ ØÙÖ ÒÔÖÓ Ù Ø ÓÒ ÚÓÒ ½ ¾¼¼ Ù Ø ÐÙÒ Ö Ö¹ Ñ ØÙÖ ÒÔÖÓ Ù Ø ÓÒ Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ñ ÒØ Ò ¾¼¼ ÍÑ ØÞ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ñ ÒØ ÚÓÒ ¾¼¼¼ ¾¼¼ ÙÒ Ö ÜÔÓÖØ Ò Ø ÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖ Ö¹ Ñ ØÙÖ Ò ÚÓÒ ¾¼¼ Ù ¾¼¼ ÙÒØ Ö Ù Øº Æ Ò Ò Ô Ø Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Û Ð Û Ö Ò ØÙÒ Ý Ø Ñ ÍÒØ ÖØ ÐÙÒ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ð ¹ Ò Ö Ò Ö Ë Ò ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÙÒ Ò Ø Ò ÙÒ ¹ Ö ÒÔÓØ ÒØ Ð ÚÓÒ ÙÖ Ù Ñ Ò Ò Ðغ Ú ÖÛ Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö Ð Ö ØÙÒ Ý Ø Ñ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò ÛÙÖ Ö Ù Ò Ö ÈÖÓ Ë Ð Ã ÏºÌº ÖÑ ØÙÖ Ñ À ² Óº à ÙÒ Ï ØÞ ÒÑ ÒÒ Ñ À Ö Ö Öغ ÍÒØ ÖØ ÐÙÒ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ð Ò ÖØ Ù Ö Ï Ö ÒÓÖÑ Ö Ë º ÁÑ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò Ï ØÙÑ Ö Ø Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Ö Ò Ö ¾¼¼ ¾¼¼ ÉÙ ÐÐ ËØ Ø Ø ÙÒ ÑØ Ö Ø ÐÐغ Ï Ø Ö Ò Û Ö Ò Ö Ä Ò ¹ ÞÝ ÐÙ ÙÒ ÈÖÓ Ù Ø ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ð Ù ÖÑ ØÙÖ Ò Ò Ðغ Æ ØÞÛ Ö ¹ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ Ö Ò Ù Ö ÙÒ Ò ÚÓÒ ÖÑ ØÙÖ Ò¹ Ö Ø ÐÐ ÖÒ Û Þº º È Ö Ñ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ñ À Î ÖÑ ØÙÖ Ò Ñ À ÙÒ ÃÐ Ò Ö Ë Ò Ö Ñ À ÓÛ ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø ÖÒ Û Þº º ÈÖÓ Ø Ñ À Ë Ç¹ ÖÑ ØÙÖ Ò ÖÚ Ñ À ÑÖÓ ¹Ï Ö ÖÑ ØÙÖ Ò ÖÚ Ñ À ÙÒ ÖÑ ØÙ¹ Ö ÒÛ Ö ØØØ Ë º Ð Ò Û Ö Ò ÌØ Ø Ò Ñ Ê Ñ Ò Ö ÖÑ ØÙ¹

21 Ö Ò Ù Ö ØÙÒ ÓÛ Ò Ô ÖÔÓØ ÒØ Ð Ö Ù Ö ØÙÒ ÚÓÒ ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ØÙÖ Ò Ð Ù Ø Øº Ø Ò Ö ÃÓ Ø Ò Ò Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Ò Ù Ê Ö Ò ÙÒ¹ Ø Ö Ð Ò ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö Ø ÖÒ Û Þº º ÑÖÓ ¹Ï Ö ÖÑ ØÙÖ Ò ÖÚ Ñ À Ë ÈÖÓ Ø Ñ À ÙÒ Ë Ç¹ ÖÑ ØÙÖ Ò ÖÚ Ñ Àº ÁÒ Ã Ô Ø Ð Û Ö Ò Ð Ö Ø Ö Ò ÅÓ ÐÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò ÙÒ ¹ Ö ÒÞÙÒ Ò Ö ¹ Ø ÐÐغ Ò Û Ö Ò Ö Ø Ü Ø Ö Ò Ò ØÞ Ö Ò ÙÒ Û ÖØ Øº Ö ÙÒØ Ö Ù Ø Ò Ò ØÞ Û Ö Ò Ä ÙÒ Ñ Ø Ó Ò ÚÓÖ Ø ÐÐغ Ù Ö ÙÒØ Ö Ù Ø Ò Ò ØÞ Û Ö Ò Ò Ù Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ Ö ÁÒ Ù ØÖ ÖÑ ¹ ØÙÖ Ò Ö Ò ÒØÛ Ðغ ÒØÛ ÐØ ØÖ Ø ËØ Ò ÓÖØÔÐ ÒÙÒ ÑÓ ÐÐ Ö Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø ¹Æ ØÞÛ Ö Û Ö Ò Ã Ô Ø Ð Ù ÖÑ ØÙÖ Ò Ù Ö ØÙÒ ÔÖ Ü Ò Ò Û Ò Øº Ø Ò Ö ÅÓ ÐÐ ÛÙÖ Ò Ñ Ø À Ð ÕÙ Ð Ø Ø Ú Ö Å Ø Ó Ò Ö Ö ÙÒ Ú Ðº Ñ ÒÒ ¾¼¼¼ ˺ µ ÛÓÒÒ Òº À Ö ÛÙÖ Ò Ò Ø¹ Ø Ò Ö ÖØ Ø Ð ÓÒ ÜÔ ÖØ Ò ÒØ Ö¹ Ú Û Ú Ðº ÃÖÓÑÖ Ý ¾¼¼¼ ˺ µ Ñ Ø Ô Ö ÓÒ Ð Ö ÙÒØ Ö Ð Ò ÍÒØ ÖÒ ¹ Ñ Ò ÙÖ Öغ ÙÒØ Ö Ù Ø Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÈÖ ÙÒ ÃÓ Ø Ò ØÖÙ ØÙÖ Ö ÖÑ ØÙÖ Ò Ö Ò ÙØ Û Ö Ô ÐÒ ÙÒ Û Ø Ö ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ò Ù Ò Ö ÒÒع Ò Ð ÖÒ Û Ö Ò ÒÒ Ù Ö Ø ÐÐÙÒ Ò Ö Ó Ò Ú ÖÞ Ø Ø Û Ö Òº Ï Ø Ö Ò Û Ö Ò Ò Ò Ñ Ù Ò Þ Ò Ö Ó ÙÒØ Ö Ð ËÞ Ò Ö Ò Ò ÐÝ ÖØ Ö Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÒ Ë ÐÙ ÓÐ ÖÙÒ Ò ÙÒ À Ò ÐÙÒ ÑÔ ÐÙÒ Ò Ö ¹ Ø Ð Ø Ò Ø ÙÖ Ö Ø Ø ÐÐغ Ð Ò Û Ö ÅÓ ÐÐ Ö Ø Û Ö Ø ÙÒ Ò Ù Ð Òº ÁÒ Ã Ô Ø Ð ½¼ Û Ö Ò Ö Ò Ö Ö Ø ÞÙ ÑÑ Ò Øº

22 ¾ Ê Ú Ö ¹ÄÓ Ø Ð Ë Ñ ÒØ Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÐÓ Ø ÁÒ Ñ Ã Ô Ø Ð Û Ö ÞÙ Ö Ø ØÓÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÄÓ Ø Ò Ö ÖÐÙØ Öغ Ò Ö ÓÐ Ø Ò ÍÒØ Ö Ð ÖÙÒ Ö ÄÓ Ø Ò ÙÒ ¹ ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ¹ ØÖ ÙØ ÓÒ ¹ ÓÛ Ò Ê Ú Ö ¹» ÒØ ÓÖ ÙÒ ÐÓ Ø º ÖÒ Ö Û Ö Ò ÙÒØ Ö Ð Ò Ù Ò ÙÒ Ð ØÞÙÒ Ò Ö Û Ð Ò Ì Ð Ö Ö Ù Ö Ø Øº ¾º½ À ØÓÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÄÓ Ø Ö Ö ÄÓ Ø Ø ØÝÑÓÐÓ ØÖ Ø Ø ÞÛ ÏÙÖÞ ÐÒº Ù Ñ Ö Ò ³Ð Ó³ Ò Òµ Ð Ø Ò ³ÐÓ ÞÓÑ ³ Ö Ò Ò ÖÐ Òµ ÙÒ ³ÐÓ Ó ³ Î ÖÒÙÒ Ø Î Ö¹ Ø Ò Ê ÒÙÒ µ º Ò Ó Ö Ø Ð Ø Ò ÏÓÖØ ³ÐÓ ³ Î ÖÒÙÒ Øµ Ò Ò ÏÓÖØ Ø ÑÑ Ò Ú Ðº Ï Ö»ÃÙÑÑ Ö ½ ˺ ½¹ ½ ¾ µº Ñ Ø Ò ÜÔ ÖØ Ò Ò ÚÓÒ Ù Ö ÑÓ ÖÒ ØÖ Û ÖØ ØÐ Ö ÄÓ Ø ÚÓÒ Ñ ÞÛ ¹ Ø Ò ÍÖ ÔÖÙÒ Ñ Ö ÒÞ Ò Î Ö ³ÐÓ Ö³ ¹ Ö ÉÙ ÖØ Ö Ñ Ò ¹ Û Ð ÚÓÒ Ñ Ð Ø Ò Ò ÏÓÖØ ³ÐÓ Ù ³ Å Ø µ Ø ÑÑØ ÞÙÐ Ø Ò Øº Ï Ò Ø Ø Ò ÐØ Ø ÖÐ ÖØ Ò Ø ÓÒ Ö ÄÓ Ø ÚÓÒ Ñ ÝÞ Ò¹ Ø Ò Ò Ã Ö Ä ÓÒØÓ ÎÁ ¹ ½½µ Ø ÑÑØ Ú Ðº Ë ÑÑ ÐÖÓ Ò ½ ˺ ¹ ½½ à ÔÓÙÒ ½ ½ ˺ ½¾ ¹½¾ ¼ µº ÁÒ Ò Ñ Ï Ö ËÙÑÑ Ö Ù Ò Ò Ö ØÞÙÒ Ö ÃÖ ÙÒ Ø Ö ÒÞ ÖØ Ö ÃÖ Û Ò Ø Ò ËØÖ Ø Ì Ø ÙÒ ÄÓ Ø º Ö Ø Ù ÖÐ Ù ÓÒ Ö Å Ð ØÖÐÓ Ø Û Ö Ñ Ë Û Þ Ö ¹ ÖÓÒ ÒØÓ Ò ¹À ÒÖÝ ÂÓÑ Ò Ö Ð Ò Ö Ð Ò Ö ÒÞÓ Ò ÒØ ÙÒ ÔØ Ö Ö Ö Ð Ü Ò Ö Ùº º Å Ð ØÖ Ñ Ëغ È Ø Ö ÙÖ Ö Ò Ø ÞÙ Ö Òº ÁÒ Ò Ñ ½ ÔÙ Ð Þ ÖØ Ò Ï Ö Ö Ö ÃÖ ÙÒ Ø Ð Ø Ø Ö ÐÐ Û ÒØÐ Ò Ù Ò Ö ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ Ö ËØÖ Ø Ö Ø Ò Ò Û Þº º ÌÖÙÔÔ ÒØÖ Ò ÔÓÖØ Î Ö ÓÖ ÙÒ Ñ Ø ÅÙÒ Ø ÓÒ ÙÒ Î ÖÔ ÙÒ ËØ Ò ÓÖØ Ø ÑÑÙÒ ÚÓÒ Å Ð ØÖ Ò ÙÒ Ä ÖÒ Ù Ú Ðº Ï Ö»ÃÙÑÑ Ö ½ ˺ ½¹ ½ ¾ µº Ö À Ò Ð Ö Ë Ò ØÖ Ð Ø Ò ÙØ ÄÓ Ø Ù Ñ À Ò Ð ÙÒ Ò Ø ÒÙÖ Ñ Ñ Ð ØÖ Ò Ö Ò Ò Ë Ð Ð ØÓÖ Ö Ò Ö ÓÐ Ö Ø ÐÐØ º Ö Ò Ò ØÖ ÙÑ ÚÓÒ ØÛ ¼¼¼ Â Ö Ò Ò Ò ÒØ Ò Ú Ö Ï Ö Ò Ù Ø Ù ÞÛ Ò Ò ËØ Ø Ò Å ØØ ÐÑ ÖÖ ÙÑ ÙÒ Ò ÀÓ ÙÐØÙÖ Ò Ù È Ö Ò ÁÒ Ò ÙÒ Ò

23 Ø Øغ Ù ÖÙÒ Ö Ò Ù ÖÒ Ò ÖÓ ÙÒ Ò À Ò Ð Û ÙÖ ÃÖ Þ ÔÓÐ Ø Î ÖÒ ÖÙÒ Ò Ö ÐÐ ÙÖ ÊÙ Ö ÙÒ ÍÒ Ö Ò Ö Ø Ö Æ ØÙÖ ÑÙ Ø Ò ÑÑ Ö Û Ö ÒÔ ÙÒ Ò Ò Û Ð Ë ØÙ Ø ÓÒ ÚÓÖ ÒÓÑÑ Ò Û Ö Òº Ü Ð ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ À Ò Ð ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ö Ä ÖÙÒ ÙÒ ÍÑ Ð ÚÓÒ À Ò Ð Ø ÖÒ Û ÖÐ Ø Ø Î Ö Ö Ø Ö Ò Ö Ø Ò Ø Ö ÙÒ Ö¹ Ø Ò Û ÖØ ØÐ Ò Ö ÓÐ º Ò Ö Ð ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö Ò ÐÐ Ê Ð ¹È Ö ÖÑ Ð Ø Æ Ö Ø Ò Ö Û Ø ËØÖ Ò ÞÙ Ö Ö Ò Ò Ò ÖÙÒ Ò Ö À Ò Ð Û Ö ÖÐ Ø ÖØ Ò Ú Ðº Á ÖÑ ÒÒ ½ ˺ ¾½¹¾¾ µº Ò Ò Ô Ð Û Ö ÙØÐ Ò Ö ÄÓ Ø Ö Ú Ð ÙÒØ Ö Ð ØÓÖ Ò Û Þº º ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ù Ø Ù ÌÓÙÖ ÒÔÐ ÒÙÒ Ä Ö Ø Ò ÓÖØ Ë ÖÚ Ö ÙÒ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ù Ûº Ò Û Ø ÊÓÐÐ Ô Ð Òº ÛÓÒÒ Ò Ò Ö ÒÒØÒ Ù Ö Å Ð ØÖÐÓ Ø ÛÙÖ Ò Ò Ñ Ò ¾º Ï Ðع Ö Ò Ò ÍË Ö Û ÖØ ØÐ Û Ú ÖÛ Ò Øº À ÙÔØ Ù Ö Ö Ù Ö ÙÐØ Ö Ò Ò ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÐÓ Ø Û Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÚÓÒ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ä ÖÒ ÙÒ ÍÑ Ð ØØ Ø Ò Ñ Ê Ð Ø Ö Ö º Ö Ø Ò ÈÙ Ð Ø ÓÒ Ò Ò Ò ÍË ÞÙÖ ØÖ Û ÖØ ØÐ Ò ÄÓ Ø ÚÓÒ Ò Å Ò Ñ Òع ÙÒ Å Ö Ø Ò ¹ ÜÔ ÖØ Ò Å ¹ ÓÛ Ö ÓÜ ÙÒ ÖÙ Ö Ö Ò Ò Ñ Ù ÑÑ Ò Ò Ñ Ø Ö Ñ Ð Ò Ð Ø Ø Ò Å Ö Ø Ò ¹Ê ÚÓÐÙØ ÓÒ º Å Ò ØØ Å Ö Ø Ò ÙÒ Ò Û Ø Ø Ð Ñ ÒØ Ô Ý ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÒØ Ò ØÓÖ Ò ÙÒØ ÖÒ Ñ Ö Ò Ö ÓÐ ÒØ Øº Ñ Ø ÒØ Ø Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ö Û Ò Ø Ø Ò Ù Ò Ö Ô Ý ¹ Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ð Ö Ø Ø Ö ÈÐ ØÞ Ò Ö Å Ò Ñ Òع ÙÒ ØÖ Û Öع Ø Ð Ö ÙÒ Ö ÈÖ Ü Ú Ö Ø Û Ö Ò Ñ Ø ¹ Ò Ò Ò ÓÒ Ð Ò ÒØ Ò¹ Ú ØÙ ÖØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò Û Þº º Ö ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ò ÒÞ ÖÙÒ Ù Ö Ò ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÚÓÖ Ö Ñ ÙÒ Ò ÓÒÞ ÒØÖ ÖØ ØØ Òº ÖØ ÞÙ Û ¹ Ò Ñ ÁÒØ Ö Ò Ö ÒØÛ ÐÙÒ Ô Þ Ò ÃÒÓÛ¹ ÓÛ Ö Ø Ú ØØ Ò ÌÖ Ò ÔÓÖØ ÍÑ Ð Ö ÃÓÑÑ ÓÒ ÖÙÒ ÙÒ Ä ÖÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ Ù Ø Ò ÓÛ Ñ Ø Ò Ú Ö Ò Ô Ø Ö ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Î ÖÔ ÙÒ º ÁÒ Ò ¼ Ö Â Ö Ò ÒØ Ø Ò ÙÖÓÔ ÙÒ ÙØ Ð Ò ÎÓÖØ Ð Ø Ø Ö ÍÒØ ÖÒ Ñ Ò ÐÓ Ø º Ö Ø Ò Î Ö¹ ÒØÐ ÙÒ Ò ÞÙ ÐÓ Ø Ò Ì Ñ Ò Ø Ò Ö Ò Ò ÚÓÒ Ò ÈÖÓ ÓÖ Ò È Ó Ð Å Ö Ø Ò ¹ÄÓ Ø ½ ¾µ ÙÒ Ã Ö ØÖ Û ÖØ ØÐ ÄÓ Ø ½ µº ÁÒ ¹ Ò ÙÖ Ò Ù Ø Ò Ñ Ð ÒØÛ ÐÙÒ Ö ÄÓ Ø ÒØ Ø Ò Ò ÔÖ ÑÖ ÙØÓÑ Ø ÖØ ¹Ñ Ø Ö Ð Ù Ø Ò Ä ÙÒ Ò Û ÀÓ Ö ÐÐ Ö ÃÓÑÑ Ó¹ Ò ÖØ Ò Ö ÖÐÓ ÌÖ Ò ÔÓÖØ Ý Ø Ñ Ù Ûº ØÖ Û ÖØ ØÐ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐÙÒ Ò ÛÙÖ Ò Ú ÖÒ Ð Øº ¼ Ö Â Ö Û Ö Ò ÔÖ Ø ÚÓÒ Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ ¹ Ö Ö Ò Ö ÐÙ ÄÓ Ø Ð Å Ò Ñ ÒØ Ù µº ÙØÓÑÓ ÐÞÙÐ Ö Ö Ô Ö ¹ Ø ÓÒ ÖØ Ò Ö Ä ÖÞÝ Ð Ò Ó Ò Â٠ع Ò¹Ø Ñ ¹ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ Ö Ö ÃÙÒ Ò Ñ Ð Û Öº ÁÒ Ò ¼ Ö Â Ö Ò Ø Ò ÒØÛ ÐÙÒ ÙÒ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ ÒÞ Ö ÈÖÓÞ ¹ ÙÒ Ï ÖØ Ô ÙÒ ØØ Ò Ñ ÎÓÖ Ö ÖÙÒ º ÙÖ ÁÒ Ö ØØÖ Ø Ò ÃÖÛ¹» Ñ Ç ¹ ØÓ Ö ½ Ò Ò È Ö Ñ ÒÛ Ð ÚÓÒ Ö Ø ÙÒ Û ÖØ Ø ÞÙÖ ÃÖ Ð Ù Û Öع Ø Ø Øغ ÙÖ ÛÙÖ Ò Ö Ø Ø Ò Ï ÖØ Ô ÙÒ ØØ Ò ÙÑ Ö ÛÖØ

Þ ÒÞÙÒØ Ö Ù ÙÒ Ò Ò Ö ÎÓÖ Ð Ò ÙÒ Î ÖØ Ù Ò ¹Å Ø Ó Ö ÙÓÖ ÒÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò º Ò ÓÖѺ Ê Ò Ö À ÖÖÐ Ö ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ö Ò ÈÙÔÔ Ôк ÁÒ ÓÖѺ Ù Ä Ö ØÙ Ð Ö Ã Ò ØÐ ÁÒØ ÐÐ ÒÞ ÙÒ Ò Û Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ

Mehr

ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ù Ø ÙÒØ Ö Ù ÙÒ ÙÒ Æ ÒÓ ØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ Ñ Ø Ñ Ê Ø Ö Ö ØÑ ÖÓ ÓÔ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÙÒ Ð Ò ÐÝ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ ËÚ Ò È ÙÐÙ ÁÒ Ø ØÙØ Ö Ò Û Ò Ø È Ý ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ¼º ÆÓÚ Ñ Ö ½ Ö Ø ÙØ Ø Ö

Mehr

Ã Ô Ø Ð ¾ ØÙ ÐÐ Ö ËØ Ò ÙÒ Ì Ò ÒÞ Ò Ö Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÖÛ ÙÒ ÁÒ ÐØ Ò ¾º½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ ÙØÞ Ñ Ã Þ¹ÁÒÒ ÒÖ ÙÑ º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò À ÙÔØ Ñ Ò Ö Ñ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ ÈÖÓ º Öº Àº º À Ö Ò Î ÖÞ Ò Ò Ø ÙÒ Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Æ ØÞ¹ ÙÒ ËÝ Ø ÑÑ Ò Ñ ÒØ Ä È Ú Ä ØÛ Ø Ö ØÓÖÝ ÈÖÓØÓÓÐ Î Ö ÓÒ Ê Ö ÒØ Ò Ö Ë ÐÐÑ

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö Æ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Òµ Ò ÁÌ¹Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ Ö Ò Û Ò ØÐ ÒÖ ØÙÒ Ñ Ô Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØØ À Ñ ÙÖ Ì Ð ÁÁÁ ÖÐÙØ ÖÙÒ Ò Â Ò Æ ÓÒ Ö ØÖ ¾ ¾¾ ½

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

½ Ï ÐÐ ÓÑÑ Ò ÞÙÑ ËØÙ Ý Ù ÁÒ Ø ÐÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Á² ½µ ÖØ Þ ÖÙÒ º Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö ÃÙÖ Ò ÞÙÑ Ë Ö Ä ÒÙÜ Ò ÆÍ ÖØ Ñ Ò ØÖ ØÓÖ Ä µº Ò Ö Ò Ö ÃÙÖ Ò ËÝ Ø Ñ Ñ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ë ½µ Æ ØÛÓÖ Ò Æ Ì½µ ÙÒ Ë ÙÖ ¹ ØÝ Ë È½µº

Mehr

Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ë ÑÑÐÙÒ ÙÒ ÆÙØÞÙÒ Ö Ö Ê ÓÙÖ Ò Ò Ï ØÚ Ö Ö Ò ØÞ Ò Å Ð Å Ý ÎÓÐÐ ØĐ Ò Ö ÖÙ Ö ÚÓÒ Ö ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH

)XQGDPHQWDOH &3$ /DVHU QP 6WHXHUXQJ 'DWHQDXIQDKPH 9HU] JHUXQJV VWUH NH /R N,Q :HL OL KWN YHWWH KURPDWRU 3KRWRGLRGH )LOWHU,) =HUKD NHU 0RQR 3UREH Ã Ô Ø Ð ¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Å Ø Ó Ò ¾º½ ÒÐ ØÙÒ ÖÓÑÓÔÖÓØ Ò Û Ò Ò Ø Ù Ö ÓÐÓ Ê Ø ÓÒ ÙÖ Ä Ø¹ ÓÖÔØ ÓÒ ÒÞÙØÖ Òº Ù Ñ ÖÙÒ Û Ö Ò Ä Ø ØÖ Ð ÞÙÖ ÒÖ ÙÒ ÈÖÓØ Ò ÙÒ ÞÙÑ ËØ ÖØ Ö Ê Ø ÓÒ Ò Ø Øº Ñ Ø Ú Ö ÙÒ Ò Ò ÖÙÒ Ð ØÖÓÒ Ò Ù Ø

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

ÁÈÄÇÅ Ê ÁÌ Î Ö Ð Ú Ö Ò Ö ÊÓØÓÖ ØÖÙ ØÙÖ Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ò Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ÓÖ Ù ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ò Û Ò Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÉÙ ÒØ Ò Ð ØÖÓÒ Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ï Ò ÙÒØ Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÍÒ ÚºÈÖÓ º Ôк¹ÁÒ º ÖºØ Òº ÓÖ Ö ÙÖ Ôк¹ÁÒ

Mehr

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz

Stefan Michaelis E S. Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik. Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz ß ÔÐÓÑ Ö Ø ß Ì Ò Ò Ø Å Ò Ò ÞÙÖ Ò ÐÝ ÚÓÒ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞÛ Ö Ò Stefan Michaelis Þ Ñ Ö ¾¼¼¼ E S V Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz Lehrstuhl für Elektronische Systeme und Vermittlungstechnik Prof.

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

ËØ Ø Ø Ò ÐÝ ÚÓÒ Î Ö Ö Ø Ò ÙÒ ÅÓ ÐÐ ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ö Ö Ù Ñ ØØ Ð Þ ÐÐÙÐ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ò ÎÓÑ Ö È Ý ß Ì ÒÓÐÓ Ö Ö Ö ¹Å Ö ØÓÖ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ò Ñ Ø ÖØ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÄÙØÞ Æ Ù ÖØ Ù

Mehr

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML

TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK. Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML TUM INSTITUT FÜR INFORMATIK Internet -Buchhandel Eine Fallstudie für die Anwendung von Softwareentwicklungstechniken mit der UML Gerhard Popp, Franz Huber, Ingolf Krüger, Bernhard Rumpe, Wolfgang Schwerin

Mehr

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Wirtschaftlichkeit und optimaler Betrieb von KWK-Anlagen unter den neuen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bearbeitet durch Lambert Schneider Berlin, März 2000 Geschäftsstelle Freiburg Büro Berlin

Mehr

Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò ÚÓÒ ÅÓ Ð ÁÈ ÞÙ Đ ØÞÐ Ñ ÃÓÒØ ÜØØÖ Ò Ö ËØ Ò Ê Ò ÓÖ ÙÒ ¹ ÙÒ Ä Ö Ò Ø ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁÁÁ ÈÖÓ º Öº Â Ò Ê Ò Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ÐÐ Ù Ø ÓÒ Ë ÑÙÐ Ø Ú ÍÒØ Ö Ù ÙÒ À Ò ÓÚ Ö Î Ö ÐØ Ò

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø Ú ÀÓÖÒ Ö ½ ÌÀ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Ϻ À Ò ÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÈÖÓ º ĺ ÈÓÒ Ö ØÞ ÈĐ Ó Öº ź À Ö À ÖÙÒ ÞĐÙ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ß Ø Ò ÐÝ ĐÍ ÙÒ ØÖ ß ÒÖ ÙÒ Ò ÞÙÖ Æ Ù ÓÒÞ ÔØ ÓÒº Ú ÖĐÓ«ÒØÐ Ø Ð À ¹ Ö Ø Ö Ø

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

Ò Ö Ò Ð Ò Ö º Ä Ð ØÖÓÒ ÐÙÒ Ñ ØØ Ð Ñ ÁÒØ ÖÒ Ø ĐÍ Ö Ø ÙÒ Û ÖØÙÒ ØÙ ÐÐ Ö Î Ö Ö Ò ÙÒØ Ö ÖĐÙ Ø ÙÒ ÚÓÒ ÃÖ Ø Ö Ò Ö Ë Ö Ø ÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ØĐ Ø ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ Ã Ø Ö Ò Ë Ö Þ Ñ Ö ½ ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Đ Ì À Å

Mehr

ÐÙÑ Ò ÙÑÒ ØÖ ¹Ë ÙØÞ Ø Ò Ù ÐÐ ÙÑÒ ØÖ À Ö Ø ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ø Ö ÖÙÒ ÚÓÒ Å ÐØ Ã Ö ÔÐÓÑ Ö Ø Ò È Ý Ò ÖØ Ø Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ËØÖ Ð Ò¹ ÙÒ Ã ÖÒÔ Ý ÚÓÖ Ð Ø Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö Ê Ò Ò Ö Ö ¹Ï Ð ÐÑ ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps]

Elektrische Feldstärke [a.u.] THz-Puls Delay [ps] Pump-Probe Delay [ps] È ÓÒÓÒ ÒÔÖÓÞ ÙÒ Ä ÙÒ ØÖĐ Ö ÝÒ Ñ Ò À Ð Ð Ø ÖÒ ÙÒØ Ö Ù Ø Ñ Ø À Ð Ö Ø Ø Ò ÙÒ Þ Ø Ù ÐĐÓ Ø Ò Ì Ö ÖØÞ Ì Ñ ¹ ÓÑ Ò ËÔ ØÖÓ ÓÔÝ 10 Elektrische Feldstärke [a.u.] 5 0-5 3 4 5 THz-Puls Delay [ps] 6 7-1 0 1 2 3 Pump-Probe

Mehr

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H

Spaltung. Fusion. E/M [MeV/amu] 2 H. 1 10 100 Massenzahl M. 62 Ni 3 H 1 H ÈÐ Ñ Ô Ý ÙÒ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ Ì Ð ÁÁ Ù ÓÒ ÓÖ ÙÒ ÚÓÒ Ê ÐÔ ÙÜ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ËË ¾¼¼¾ Ë Ö ÔØ ÖØ Ù Ñ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ ÚÓÒ À ÖÖÒ À ÖØÑÙØ Ó Ñ ĐÙÖ Ò Ö ÙÒ Ð ÍÒØ Ö ØĐÙØÞÙÒ ÑĐÓ Ø Ñ Ù Ñ Ï Ò Òº Ã Ô Ø Ð Ø À ÖÖ ÊÙ ÓÐ Æ Ù ÞÙÖ

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

Á Ãȹû¾¼¼ ¹½½ ÒØÛ ÐÙÒ Ò Ò ÐÐ Ò Ù Ð Ý Ø Ñ Ö Ñ ÒØ ØÖ ÐÑÓÒ ØÓÖ Ñ Å˹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ØÓÔ Ê Ð ½ º ÅÖÞ ¾¼¼ ÔÐÓÑ Ö Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐ Ã ÖÒÔ Ý Á ÃÈ ÍÒ Ú Ö ØØ Ã ÖÐ ÖÙ ÌÀµ Ê Ö ÒØ ÈÖÓ º Öº Ï Ñ Ó Ö ÃÓÖÖ Ö ÒØ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen)

Interoperabilität. Semantische Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) Strukturelle Heterogenität (Datenmodell, Schema, Instanzen) ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÖ ÙÒ ÙÒ ÒØÛ ÐÙÒ Ñ ÒÙ Ö ÔØ ÆÓº Û ÐÐ Ò ÖØ Ý Ø ØÓÖµ ÁÒØ ÖÓÔ Ö Ð ØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ ÙÒ Ø Û Ò Ù Ñ Þ Ò Ö ËØ Ò Ö ËÙ ÒÒ È Ö Ò Ï Ð ÐÑ À Ð Ö Ò ÖÐ ÚÓÒ Ç ØÞ Ý ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÇÐ Ò ÙÖ Ô ÖØÑ ÒØ ĐÙÖ ÁÒ

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

ÃÔØÐ ÒÓÑÑÒ ¹ ÙÒ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ËÐÙØÞݹÐÙÒ ÙÒ ËÐÙØ ÞµÝ ¼¹µ Ö ÏÐ ÎÓÖÞÒ Òººº Òкºº Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ßÞÐ ÃÖÙÞÔÖ «Ø ÞÛº ÒÒØ ÑÐ ĐÒÖÙÒÒ Þ Ð ß Ü Ü Ô Ô ÈÖ ĐÒÖÙÒ Ô ¼µØÞÛ «Ø º ĐÒÖÙÒ Ö ÖÐØÚÒ ÈÖ ËÙ ØØÙØÓÒ «Ø ¾º ĐÒÖÙÒ Ö

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½

½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ½ ÆÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ ÙÒØ Ö Î ÖÛ Ò ÙÒ Ý Ò Ö Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ ¹ źËÑ Ø ² ʺÃÓ Ò ¹ ½º ÒÐ ØÙÒ ¾º Î Ö Ð Ò Ð Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ö Ê Ö ÓÒ º ÍÒ Ú Ö Ø ÒÓÒÔ Ö Ñ ØÖ Ê Ö ÓÒ º Ø ÒØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º ÊÓ Ù Ø Ë ØÞÙÒ º Ø Ú Ñ Ô Ö Ñ ØÖ

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung)

9 Dynamische Programmierung (Tabellierung) 9 (Tabellierung) PrinzipºÊ ÙÖ ÓÒ ÒÑ Ø ĐÙ ÖÐ ÔÔ Ò ÒÌ Ð Ù ÒÛ Ö Ò 9.1 Grundlagen Ì ÐÐ ÖÙÒ Ö ÖÄĐÓ ÙÒ Ò Ù Û ÖØ Ø ÙÑÛ Ö ÓÐØ ÆÞ ÒØ Ö ÙÖ Ý Ø Ñ Ø ÙÖ Ð Ù Ò ÖÌ Ð Ù ÒÙÒ Ö ÒÙÒ ÒÞÙÚ ÖÑ Òº Ì ÐÐ Ò ĐÓÒÒ Ò Ø Ø Ø ÖÁÒ Ü Ö

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

Ä ÖÓÒ ÅÐ ÄÓÖ ¼ º¼º¾¼¼¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ÒÐØÙÒ ¾ ÏÐÐÒÐØÖ ¾º ÅÜÛÐйÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ä ÙÒÒ Ö ÅÜÛÐйÐÙÒÒ Ö Ò ÐÐ Öع Ò ÏÐÐÒÐØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÁÒØÖÒÖ ÖØ Ö ÌÒ Ò ÙÐØØ ØÐÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒ ËÖÔØ ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÌÒ ÁÒÓÖÑØ Á ÅÖÓ ÀÐÖØ ËÓÑÑÖ Ñ ØÖ ¾¼¼½ ËØÒ ½º ÔÖÐ ¾¼¼½µ Ê Ë ¼ ʳ Ê Ê Ë³ Ë Å ØÖ ¼ ʳ Ê Ê É Ë Ë³ É ËÐÚ ÍÒÚÖ ØØ ÐÐ ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¼½ ÐÐ ÎÓÖÛÓÖØ

Mehr

ÖÕÙÒÞÚÖÚÖÙÒ Ò ¹ËÒÐ Ö ß Ò ÍÎ¹Ä Ö Ý ØÑ ¾ ÒÑ Ö ½ ˹ È ÄÒ Ò ÉÙ ÐÖ ÔÐÓÑÖØ ÚÓÒ ÅÖØÒ Ë ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÈÝ ÂÓÒÒ ÙØÒÖ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÅÒÞ ÅÒÞ Ò ¾º ÙÙ Ø ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº ÂÓÒ ÏÐÞ ¾º ÙØØÖ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ¾ ÌÓÖ Ö ÖÕÙÒÞÚÖÓÔÔÐÙÒ

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

½ È ÙÒÖ¹ÒÒ Ø¹ ÊÒØÒÖØÓÑØÖ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ¾ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÖÙÒ ¾ ÌÓÖ ¾º½ ÒÒ ËØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÖØÖ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

ÏÖ ØÖ¹ÁÒ ØØÙØ Ö ÒÛÒØ ÒÐÝ ÙÒ ËØÓ Ø Ñ ÓÖ ÙÒ ÚÖÙÒ ÖÐÒ ºÎº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÁËËÆ ½½ ËÑÙÐØÓÒ Ö ËØÖÐÖØÙÒ ÚÓÒ ËØÐ ÑØ ÏÁ˹ËÀÖÈ º ÙÛÐÖ ½ º ÀÑÖ ¾ ̺ ÂÙÖ ¾ Àº¹Âº ËÔ ½ ÙÒ Ïº Ï ¾ ÙÑØØ ÔÖ ¾ ¾¼¼¾ ½ ÌÍ ÖÑ ÖÖ Ù ØÚ¹ÙÒÖ¹ËØÖº ¼

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

ËÑÙÐØÓÒ ÙÒ Î ÙÐ ÖÙÒ Ò Ö ØÖÓÔÝ ÓÖ ÛÙÒÖ Ñ Ê Ö ØÓÔ ÒÖ ÑØ Ö ÍºËºËº ÒØÖÔÖ ÀÒÒ ÊÙÖ ½ ÙÒ ÒÐ Ï ÓÔ ¾ ½ ¾ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ØÖÓÒÓÑ ÙÒ ØÖÓÔÝ ÍÒÚÖ ØĐØ ÌĐÙÒÒ Ù Ö ÅÓÖÒ ØÐÐ ½¼ ¾¼ ÌĐÙÒÒ Î ÙÐ ÖÙÒ ÙÒ ÁÒØÖØÚ ËÝ ØÑ ÍÒÚÖ ØĐØ ËØÙØØÖØ

Mehr

ÇÔØ ÐÑÒØ ÖÄعÜÔÖÑÒØ ÞÙÖ ÔØÖÐÒ Å ÙÒ Ö ÐÙÓÖ ÞÒÞÙ ÙØ ÚÓÒ ÄÙØ ÔÐÓÑÖØ Ò ÈÝ ÚÓÒ ËØÒ ÃÐÔ Ö ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÈÊÁÅÆÌÄÄ ÃÊÆÈÀËÁà ÍÆÁÎÊËÁÌ ĐÌ ÃÊÄËÊÍÀ ÍÆ ÁÆËÌÁÌÍÌ ĐÍÊ ÃÊÆÈÀËÁà ÇÊËÀÍÆËÆÌÊÍÅ ÃÊÄËÊÍÀ ÁÆ Ê ÀÄÅÀÇÄ̹ÅÁÆËÀÌ

Mehr

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik

Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Bachelor- Vertiefungspraktikum Informationstechnik Versuchsbeschreibungen WS 2012/13 Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik www.ei.rub.de Versuchsverzeichnis Spurensucher (ATP) Autonomes

Mehr

½ ÍÆÀ ĐÆÁ ÊÁÆÁËË ÁÆ ÁËÃÊÌÆ ÏÀÊËÀÁÆÄÁÀÃÁÌËÅÇÄÄÆ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÚÓÒ ØÑÖ ÈÖ ÇÐÒÙÖ ÒÒ ÓÒÖØÖ ÙÒ Ù ÚÖ ÒÒ ËÙÐĐÙÖÒ ÞÙÖ ËØÓ Ø ÛÖ ÈÖÓÐÑØ Ö Ü ØÒÞ ÙÒĐÒÖ ÖÒ ÓÐÒ Ò ÖØÒ ÏÖ Ò¹ ÐØ ÑÓÐÐÒ ÙØÖغ ÁÒ ÓÒÖ ÛÖ Ò Ò ÖØÒ ÅÓÐÐÒ ĐÙÐØ Ò ĐØÞÙÒ

Mehr

NOT AND OR NAND NOR XOR

NOT AND OR NAND NOR XOR ÊÒÖ ØÖÙØÙÖÒ ÃÐÙ ÙÖÞÙ ÑÑÒ ÙÒ Ö ØÐÐØ ÚÓÒ ËÒÔ ËÖ¹ ½ ÙÐ Ý ØÑ ÙÒ ËÐØÙÒØÓÒÒ ÐÔØ Ø ÏÓÖØÐÒ Òµ Ò ¼ ½Ò ¹ µ ÃÓÒÚÒØÓÒ ½¼ ººº ¼ ½ ÍÑÖÒÙÒÒ ½¼ Þ È Ò ½ ½¼ ¼ Þ ¾ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÖÖÐÒ ¾ ½ ÍÑÓÖÑÙÒ ÚÓÒ»ÞÙ ÎÖÖÐÒ ½¼ ÎÓÖÓÑÑØе

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

ÇÔØÓÐØÖÓÒ ÖÞÙÙÒ ÙÒ ØØÓÒ ÓÖÒØÖ ÙÖ ØÖÌÀÞËØÖÐÙÒ Ö ÐÒ ÒÛÒÙÒÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ ÎÓÖÐØ Ñ Ö ÈÝ Ö ÂÓÒÒ ÏÓÐÒ ÓØÍÒÚÖ ØØ Ò ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÚÓÒ ÃÖ ØÒ ËÖØ Ù ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ÖÒÙÖØ Ñ ÅÒ ¾¼¼¾ ½µ ÚÓÑ Ö ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººÖ

Mehr

Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

ÅØÓ Ù ÐÙÒ ÙÒ ÖÔÖÓÙÒ ÚÓÒ ÖÞÙ¹Ö ØÖÙØÙÖÒ ÎÓÑ Ö Å ÒÒÙ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÀÒÒÓÚÖ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ ÒÑØ ÖØØÓÒ ÚÓÒ Ôк¹ÁÒº ÅØØ ÃÖÖ ÓÖÒ Ñ ½¼º Å ½ Ò ÀÒÒÓÚÖ ¾¼¼¾ ½º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ú ÈÓÔÔ ¾º ÊÖÒØ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº º

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÍÑÛÐØÛ Ò ØÒ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÁÒØ ØÓÒ ÙÒ ÊÓÒ ØÖÙØÓÒ ÚÓÒ ĐÙÒ Ò ÄÙØÐÖÒ ÑØØÐ ÙÒ ÖÖ ÓÒ ØÖÒØ ÁÒÙÙÖÐ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Öº ÖÖº Òغµ ÒÒÓÑÑÒ ÚÓÑ Ö ½ Ö ÀÓ ÙÐ ÎØ ÎÓÖÐØ Ñ ½º º ½ ÚÓÒ ÌÓÑ ÀÒÖ

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen

Statistik I Hausaufgabenblatt 1. Beobachtungseinheit. Alle Besucher des Filmes Erdbeben. Ein Klausurteilnehmer. Volkseinkommen Institut für Statistik und Ökonometrie WS 2008 / 2009 Prof. Dr. Rainer Schlittgen Statistik I Hausaufgabenblatt 1 Aufgabe 1 Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass die jeweilige Zeile die angegebenen

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b e t p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b e t 3 6 5 p o k e r a p p a n d r o i d t a b l e t c h a p t e r þÿ 2 0. N o v. 2 0 1 5 S t a r t s e i t e S p o r t w e t t e n N e w s b e t 3 6 5 H a n d y B o n u s M o b i l w e

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Bachelor- Grundlagenpraktikum

Bachelor- Grundlagenpraktikum Bachelor- Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Versuchsunterlagen Bachelor-Grundlagenpraktikum Elektrotechnik und Informationstechnik Inhalt Einführung Versuchsanleitungen zu neun

Mehr

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen:

Wechselnde Rahmenbedingungen erschweren die Datensicherung zusätzlich. Hierfür sind vor allem drei Gründe zu nennen: ¾½½ Æ ØÞÛ Ö ¹ Ø Ò ÖÙÒ Netzwerk-Datensicherungssysteme können heterogene IT-Umgebungen mit mehreren tausend Rechnern weitgehend automatisch sichern. In der klassischen Form bewegen Netzwerk-Datensicherungssysteme

Mehr

Chapter 1 : þÿ b w i n C a s i n o c h a p t e r

Chapter 1 : þÿ b w i n C a s i n o c h a p t e r Chapter 1 : þÿ b w i n C a s i n o c h a p t e r þÿ w e i t e r e a n g e b o t e : b w i n o n l i n e c a s i n o : b l a c k j a c k s p i e l e n, r o u l e t t e, s l o t s d e r. b e i b w i n g

Mehr

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð

Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ ÄØÒ Ù ¹ Ò ÖØ ËÙÐÙ Ò ÖØ ÙÒ ÎÖÒØ Ù Ò Öغ ÞÙ ÓÑÑÒ ÒÓ ÓÒØÒØÓÒ Ð ÓÙÑÒØØÓÒ METAFONT¹ÈØ ÙÐ ÖØÒ Ö ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ÚÓÒ ËØØÖÐÒ ÙØ ÏÐØÖ ÒØÒÑÒÒ ½ ÎÖ ÓÒ ¼º ÆÓÚÑÖ ¾¼½ ½ ¹ÑÐ ÛÐØÖºÒØÒÑÒÒعÓÒÐÒº Ù ÑÑÒ ÙÒ ÈØ ÙÐ ÖØÒ ÒØÐØ Ñ Û ÒØÐÒ METAFONT¹ÉÙÐÐÐ Ö ÓÐÒ¹ Ò ËÙÐÙ Ò ÖØÒ ËØØÖÐÒ ÖØ ÙØ ÆÓÖÑÐ ÖØ

Mehr