Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÃÖÐ º Ù ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÀÒ ¹ÂÓÑ Ö ØĐØ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÊÙÓÐ ÑÖØ Ì Ö ÔÙØØÓÒ ¾¼º ÞÑÖ ¾¼¼¾

2 ¾ ÓÔÝÖØ ¾¼¼¾ ÖÒ ÐÖ ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº Ö ÆÖÙ ÙÒ ÃÓÔÖÒ Ö ÈÙÐØÓÒ Ø Ù Ù ÞÙ Û ÒÙÖ ÑØ ÖØÐÖ ÒÑÙÒ ÙØÓÖ ÖÐÙغ ÖÙÐ ÛÙÖ ÚÓÑ ÙØÓÖ ÑØ Ä Ì ØÐØغ

3 ÎÓÖÛÓÖØ ÁÒ ÚÐÒ ÙÙÒØÖÒÑÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ò ÒØÖÐÖ ØÒØÐ Ö ÖØ Ö ÙÒÒÙÖ ÃÙ ÙØ ÙÒ ÌÒÖ ÛÓÖÒº Ù Ò ÒÓÖÖÙÒÒ Ö ÈÖÜ ÛÙÖÒ Ò Ù ÑÑÒÖØ ÑØ ÍÒØÖÒÑÒ Ö ÙÒÙ ØÖ ÙØÖÐ ÔÔй ØÓÒÒ ÒØÛÐغ Ë Ò ÙØ Ò ÖØ ËÔØÖÙÑ ÔÞ Ö ÙÒ Ùºº Ù Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò º Ö ÍÖ ÔÖÙÒ Ö ÒØÛÐÙÒ ÖØ Ò Ò ÒÒ Ö ÒÙÒÞÖ ÂÖ ÞÙÖĐÙº Ö ÙØ ËØÒ Ö ËÝ ØÑ Ø ÙÖ ÑÓ¹ ÖÒ ÃÓÒÞÔØ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ ¹ Û Þºº Ö ÇØÓÖÒØÖÙÒ ¹ ÔÖĐØ ÖĐÙ ØØ Ö ÙÑ ÔØ Ö ÒØÞÚÖØÐØÒ Ù ÑÑÒÖغ ÔØ ¹ Ò ÑØ Ö Ö ÒØÒ ÒØÛÐÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ Ò ÑÑÒ Ö ÙØÙÒ ÛÓÒÒÒº ØĐÒ ÎÖ ÖÙÒ ØÒ Ö ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ ÎÖÒØÞÙÒ ÙÒ ÒØ ÞÙÐØÞØ ÁÒØÖÒØ ÛÖÒ ÖÚÖÒ Ù Ò ÒØÛÙÖ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ĐÙÖ Ò ÙØÖ Ù ÛÖÒº ÁÒ Ö ÚÓÖÐÒÒ ÖØ ÛÖ ÑØ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Û ÒØÐ Ìй Ø Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò ÒÐØ Ò Ù ÃÓ ØÒÖÑØع ÐÙÒ ĐÙÖ ÙÐ ØÙÒÒ ÚÓÖ ÛĐÖÒ ÙÒ Ò Ö Ä ØÙÒ ÖÖÒÙÒ ÒÐØغ Ò ÙÒÚÖØÐÙÒ ĐÙÖØ Ò Ö ÊÐ ÞÙ ÑÒ ÑÒ ÌĐØØÒ Ñ ØÒ ØÒ Ò ÙÙØÖ º ĐÙÖ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö ØÐØÒ Ò ÒÑ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÁÒÓÖ¹ ÑØÓÒ Ý ØÑ ÒØ ØÒ ÖÙ Û Ð Ø Ò Ù ÙÒÒ ÙÒ ĐÒØÒº Ù Ö ÈÖÓÐÑ ØÐÐÙÒ ÖÙ ØÒ Ø Ò ÑÒÖ ÖØ ÐÒ ÙÒ ÓÖÒ ØÓÖ Ò ÔØ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ð ØÓÖØ ÙÒÖØ ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÆÙÓÒÞÔØÓÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ù¹ ÞÙÖØÒº ÅØ ÀÐ ÒÖ ÖĐÙÖ ÒØÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÛÙÖÒ ÈÖÓÞ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÓÖÑÐ ÖÒ ÙÒ Ù ÛÖØغ ÇÛÓÐ ÑÖ ÒÒÒØ ÈÖÓÐÑ ØÐÐÙÒ Ù ÒÖ ÔÖØ Ö ÖÖÙÒ ÒÒØ ÛÖ ÛÙÖ ÑÖ Ö ØÒ ÀÒÐÙÒ Ö Ö Ø Ò Ò ÚÓÖÖØÒÒ ÔÖĐÒ Ñ Ö ÁÒÓÖÑØ Ñ ÙÛ Ò Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÛÙغ ÅÒ ÓÒÖÖ Ò ÐØ Ö ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÃÖÐ º Ù Ö Ñ ĐÙÖ ÑÒ ÑØ Ø Ð ÜØÖÒÖ ÓØÓÖÒ Ö ÖØÙÒ ÌÑ Ò ÚÐĐÐØÖ Ï ÙÒØÖ ØĐÙØÞØ Øº ÖØÙÒ ÌÑ ÖÓÖÖØ Ò ÒÖØÙÒ ÙÒ ÙÖØÙÒ ÑØÓ¹ Ö ÖÙÒÐÒ Ò ÓÒÖ Ö ÈÖÓÞÑÓÐÐÖÙÒº ÅÒ Ò ÐØ Ù ÀÖÖÒ È Öº¹ÁÒº к ÏÓÐÒ ÀÙÒØ Ö ÑÖ Ð ØĐÒÖ Ò ÔÖÔÖØÒÖ ÑØ ÊØ ÞÙÖ ËØ ØÒº ÛØÖÒ Ò ÒÑ Ò ÙÒ ÒØ Ñ Ò ÅØÖØÖÒ Ñ

4 ÄÖ ØÙÐ ÁÒÓÖÑØ Ñ ÙÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ĐÙÖ ÓÒ ØÖÙØÚ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒº ÆØ ÙÒÖÛĐÒØ Ð Ò ÑĐÓØ ÛÒÒ Ù ÒØ ÖØ Ð Ö ÔÖÑÒÒØ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ ÙÖ ÑÒ ÖÙ ËÖ Ñ ĐÙÖ ÐÐ ÒØ ÑÑÖ ÒÒµ È Ò Ö ÖØÙÒ Ö ÖØ ÐØØ ÙÒ ÓØÑÐ Ù ÑÓÖÐ ÙÒØÖ ØĐÙØÞØ Øº ÚÓÖÐÒ ÖØ ÛÙÖ ÚÓÒ Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ò Ö ÙÙ ¹ ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÙÒØÖ Ñ ÌØÐ Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ð Ö¹ ØØÓÒ ÖØ ÒÒÓÑÑÒº ÅÒ Ò ÐØ ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÀÒ ¹ÂÓÑ Ö ØĐØ ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÙÒ ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÊÙÓРѹ ÖØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÀÒÒÓÚÖ ĐÙÖ ÖØ ÙÖ Ø ÙÒ ÀÒÛ ÞÙÖ Öغ Á ÛĐÙÒ ÑÖ ÚÓÖÐÒ ÖØØÓÒ ÖØ Ñ ÀÒÐ Ù ÒÛÒØ ÅØÓÒ ÙÒ Ð ÁÒÐØ ÞÙÖ Ù ÓÒ ÒÖØ ÙÒ Ò ÛØÖĐÙÖÒÒ ÖØÒ ÙÖ«Ò ÛÖº ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº Ñ ÞÑÖ ¾¼¼¾ ÖÒ ÐÖ

5 ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ½º½ Ð Ö ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÎÓÖÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¾ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ½½ ¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ð ÒÓÖÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾º½ ËØÐÐÙÒ Ñ ÊÒÙÒ Û Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾º¾ È Ò Ò ÙÙØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º¾ ÙÙ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾º º ÄιÈÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º ÃÐÙÐØÓÒ ÚÖÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾ ÃÓ ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÃÓ ØÒÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÖÑØØÐÙÒ Ö ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÖÒÙÒ ÒÖ ÒÓØ ÙÑÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÐÙÒ Ö ÒØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÅØÓÒ ÞÙÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ Ø ÖÙÒ Ö ÒØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÙÒ ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ä ØÙÒ ÖÑØØÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÎÖ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ͹ÎÖØÖ ÙÒ Æ͹ÎÖØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÖÓعÄÎ ÙÒ Æ͹ÄÎ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º Á

6 ÁÁ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÍÒØÖÒÑÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÓÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÒÓØ ÚÓÖÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÒÓØ ÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º ÖØ ÚÓÖÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ù ØÐÐÒ ØÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ØÐÐÒ¹ÓÒØÖÓÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÑÑÒ ÙÒ ÙÒ ËÐÙÓÐÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËØÒ Ö ÌÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ÖÖ ÒØÛÐÙÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÃÐ Ò ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÒÙØÞÖÓÖ Đ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØÑѹ ÙÒ ÈÖÓØØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃØÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ ÈÖÓØÚÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º ÅÓÙÐ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÅÓÙÐ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÏØÖ ÅÓÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº Ò ØÐÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÙÖØÐÙÒ ÙÒ ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÙÖØÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

7 ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÁÁ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÅØÓ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ØÖØÓÒÒ ÙÒ ØÐÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º¾º½ ÖÙÒÐÒ Ö ØÖØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º¾º¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾º ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÊÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º¾ ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÙÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÒØØÝØÝÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º º ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º ÎÓÖÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ ½½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º¾ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º¾º ÌÐÔÖÓÞ ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¾ º ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ºº¾ ÊÅ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÊÅ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ØØÖÙØ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ºº¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º Ù ÑÑÒ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

8 ÁÎ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ½ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ù Ò Ö ÅÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º Ù Ò Ö ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º½ ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º¾ ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÁÒÖØ ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ÑÑÒ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ù ÛÖØÙÒÒ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐØÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ ËÔÞ ÖØ ÙÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÒÛÒÙÒ Ò ÔÔÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÅÓÐÐ ÙÒ ÔÔÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ò ØÐÐÙÒ Ö ÎÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ Ö ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º Ù ÛÖÙÒÒ Ö ÃÓÒ ÙÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº¾ ÁÑÔÐÑÒØÖÙÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÖÒ Ö ÁÑÔÐÑÒØÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº Ù ØÓÑÞÒ ËÝ ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÙÖØÐÙÒ Ö ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÙÒ Ù Ð ¾¼½ ÄØÖØÙÖÚÖÞÒ ÅÓÐÐ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÎÖÞÒ Ö ĐÙÖÞÙÒÒ ¾¼ ¾¼ ¾ ¾

9 ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË Î ĐÍÖ Ò ÙØÓÖ ¾½

10 ÎÁ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË

11 ÎÖÞÒ Ö ÐÙÒÒ ¾º½ ÊÒÙÒ Û Ò Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ È Ò Ò ÙÙØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ä ØÙÒ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º½ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÖÓÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º È ÚÓÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º È ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ù ÞÙ Ù Ñ ÃÐ ÒÑÓÐÐ Ö ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ØÒÚÖÛÐØÙÒ ÒÖ ÔÔÐØÓÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ º º º º º º º Ù ÞÙ Ù ÒÑ ÃÓ ØÒÖØÒØÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓØÔ Ò ÙÒ ÈÖÓØÚÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖÒ ¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÖØØÚÖÒĐÙÔÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÙÒ Èà º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ËØÖÙØÙÖ¹ ÙÒ ÞÙÒ ÐÑÒØ Ñ ÊÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÞÙ ÒØØÝØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÇÖÒÖÑÑ Ò ÚÖ ÒÒ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º ÅÓÐÐÐÑÒØ Ñ ÊÁ˹ÌÓÓÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½ Ø ÔÞ Ö ÈÖÓÞÐÙ ÚÓÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º ½½ º¾ Ø ÔÞ Ö ÈÖÓÞÐÙ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º ½¾ º ÔÐ ÒÖ ÔÞ Ò ÖØ ÙÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÑÒ ÑÖ ÈÖÓÞ ÖØØ ÑÖÖÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ÑÑÒ ÔÐ ÒÓØ ÚÓÖÖØÙÒ ÙÒ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º ½¼ º ÃÐÙÐØÓÒ ÙÒ ÒÙ ¹ ÅØÖÐÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÃÐÙÐØÓÒ ÙÒ ÒÙ ¹ ÒÖ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º ½ º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÎÖÞÒ ØÖÙØÙÖ Ù ØÒÒ ÖÚÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½¼ ÈÖÓØÓÖÒØÖØÖ ÙÒ ÓØÓÖÒØÖØÖ Ò ØÞ º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØ ÚÖÛÐØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¼ ÎÁÁ

12 ÎÁÁÁ ÎÊÁÀÆÁË Ê ÁÄÍÆÆ º¾ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¾ º ÌÐÔÖÓÞ ÅÒÒØÝÔ ÅÒ ÖÑØØÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÅØÖÐ ÒÖÒ ÙÒ ÃǹÃØÐÓ ÖØÒ º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÒÖ ÙÖĐÙÖÒ ÙÒ ÈÖ ÔÐ ÖØÒ º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÒÓØ ÖÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ ÖÞÙÒ ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ ÖØÒ º º ¾½ º½¼ ÌÐÔÖÓÞ ÖØ ÐÙÐØÓÒ ÚÓÖÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º½½ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÓÒÖØ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¼ º½¾ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÄÎ Ù ÈÖÓعÄÎ Ö ØÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾½ º½ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÄÎ Ù ÖÒ ÈÖ ÔÐ ÖØÒ Æ͹ÎÖ ÚÓÖ¹ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÙØÖ ÚÖÒ Æ͹ÆØÖ ÖØÒ º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÖØ ÐÙÐØÓÒ ÙÑ ØÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ Ö ØÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ ÛÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÊÙĹÅÒÒ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾¼ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾½ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¼ º¾¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÅÓÙÐ ÃØÐÓ º º º º º º º º º ¾ ½ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÅÒÒÖÑØØÐÙÒ ÙÒ ÅÓÙРʻĹÅÒÒ º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÃÐÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÎÖÒØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖ ÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÍÑÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÎÆ͹ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ¼ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º ¾ º ½ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ¾ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÎÖÒØÒ ÎÆ͹ÄÎ ÈÖ ÔÐ º º º ¾½ º ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓРʻĹÅÒÒ ÅÒÒÖÑØØÐÙÒ º º º º º º ¾¾ º ØØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º ¾ º ØØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÇÖÒÖÑÑ ÒÖ ÔÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

13 ÎÖÞÒ Ö ÌÐÐÒ ¾º½ ÔÐ ÒÖ ÃǹÐÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º¾ ÔÐ ĐÙÖ Ò ÒØÓÒ ÚÓÒ ÀÙÔØÓ ØÒÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÞÙÒ ÑĐÓÐØÒ ÈÖÓعÄÎ ÙÒ Æ͹ÄÎ º º º º º º º º º º º º º º º½ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ Ò ÈÖÓØÔ Ò È½¹È º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ËÔÐØÒÙÙ ÒÖ ÃÐÙÐØÓÒ ØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖ«ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ÖÒ ¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÖØØÚÖÒĐÙÔÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒÒ Ñ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒÒ Ñ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º½ º½ º¾ º º º º º º º ÙÖ«ÖØ ÒÖ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ½»µ º º º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ¾»µ º º º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ½»µ º º º º º º º º º º º ¾¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ¾»µ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ Á

14 ÎÊÁÀÆÁË Ê ÌÄÄÆ

15 ÃÔØÐ ½ ÒÐØÙÒ ½º½ Ð Ö ÖØ ĐØ ØĐØØ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ Ø Ù Ù ĐÙÖÙÒ ÚÓÒ ÙÙØÖĐÒ Ù ÖØغ Ö Ò ØÒ Ò ÙÙØÖ ØÖ«Ø ÙÐ ØÙÒÒ Ò ÙÙÒØÖ¹ ÒÑÒ ÒØØ ÙÖ Ò ÈÖ ÓÒÐ Ù ĐÙÖØ ÙÒ º ÙÖ ÙØÖØ ÆÙÒØÖ¹ ÒÑÖ Ù ĐÙÖÒ ÐĐغ ÅØ Ö ÎÓÖÖØÙÒ ÙÒ Ù ĐÙÖÙÒ Ò ÙÙØÖ Ò Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÙÒ ÞÙ ÖØÒ ÞÙ ÚÖ ÒÒ ÞÔÐÒÒ ĐÓÖÒº ÛÖÒ ÙÒ ÛÐ ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ĐÙÖ ÙÐ ØÙÒÒ ØÖ«Ò ÓÖ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ ÒÒÖÐ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò Ö ÙÙØÖ Ö¹ ÒÙÒ ÞÙÓÖÒغ Ò ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÐÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖÙÒ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ØÖ ÛÖØ Ø ÐÖ ØÒ Ö ÎÓÖ¹ ÖØÒ ÙÒ ÙØÖÐÖ ÊÐÛÖ ÓÛ Ù ØÓÖ Û ÒÒ ÖÖÙÒ¹ Ò Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÒØ ØÒÒ Òº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÐÒ Ù Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÒØÛÐÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÑØ ÙØÖÐÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑÒº ÖÐÙÒ ÓÖØ ÖØØ Ò Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ ÓÑÔÐÜ ÚÖÐÐÑÒÖÖ ÎÖÖÒ ÐÞØÖ ÊÙÞÖÙÒ ÚÓÒ ÊÙÒÒÞÒ ÙÖ ÒØÖÖØ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÞÙ Öй ÖÒº ÁÒ ÙÒØÖÒÑÒ Ò Ò Ö ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÊÐ ÑÖÖ ÅØÖØÖ ØÐغ ĐÙÖ ÒÒ ÙÙØÖ ÖÓÐØ ÎÖØÐÙÒ ÞĐÙй Ö ÙÒ Ò ÅØÖØÖ Ò ÐÒ ÙÒ ØÖÙØÙÖÐÐÒ Ø ÔÙÒØÒº ÏĐÖÒ Ö ÖØÙÒ Ö ÙÒ Ò ÙÖ ÅØÖØÖ ÌĐØØÒ ÑØ ¹ ÔÞ Ò Ù ÔÖĐÙÒÒ Ù ÞÙĐÙÖÒ ÛÓ ØÚØĐØÒ ÐÐÖ ØÐØÒ Ñ ÐÒ Ò ØÒ Ñ ÙÙØÖ ØØØ ÒÒº ÓÑÑÒ ÚÖ Ò ÙÒ ÒÒ¹ ÒÒÖ ÞÙÖ Ù ĐÙÖÙÒ ÙÒ ÖÒ ÒÒÒÖº ÙÖ ÎÖ ØÙÒ Ü ØÖÒ ËØÐÐÒ Ò ÒÒ ÌĐØØÒ Ò Ø Ò Ù Ò ÒÒÖ ÒÒ ÓÖ ÙÒÒÖ ÙÙÒº ÖÙÒ ĐØÞÐ ÈÖÓÐÑ Ù Ö ÙÒÚÖØÐÙÒ ÒÒÖÐ Ö Ù¹ ÙØÖ ÖÒÙÒ ÖØ ØØ Ò Ö ÃÓÓÖÒØÓÒ ÙÒ ØÑÑÙÒ Ö ÌĐØØÒ Ñ ½

16 ¾ ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö ØÐØÒ ÅØÖØÖº ĐÙÖ ÔÖØÞÖØ Ù ÑÑÒÖØ Ü Ø¹ ÖÒ ÞÙÑ Ø ÑÔÖ ÊÐÒ ÑØ Ñ «Ø ÌĐØØÒ ÚÓÒ Ò ÅØÖØÖÒ ÛØ ØÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒÒÒÖ Ö ÙÙÒÓÓÖÒÖØ Ù ĐÙÖØ ÛÖÒº Æ Ò ÊÐÒ Ò Ù ØĐÒØÒ ÙÒ ÎÖÒØÛÓÖØÐØÒ Ö ÌÐÖ ÒÙÖ Û¹ Ö ÞÙÖÒÞÒ Ó Þºº ÎÖĐÒÖÙÒ ÖØ Ò ÑÒ ÑÒ ØÒ ØĐÒÒ ÒØ ÞÙ ÛĐÖÐ ØÒ Øº ÓÐÒ ÙÒÓÓÖÒÖØÒ ÎÓÖÒ Ò ÅÖÙÛÒ Ø¹ ÙÒ ÉÙÐØĐØ ÚÖÐ٠غ Ù Ö Ò ØÞ ØÙÐÐÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ØØ ĐÙÖ ÈÖÓÐÑ Ò ÄĐÓ ÙÒº Ö ÒÛĐÖØ ËØÒ Ö ÌÒ Û Ø ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ Ù ÛÐ Òع ÔÖÒ ÏÖÞÙ ÞÙÖ ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÖ ÎÖĐÙÙÒ ØÐÐÒ Ó ÓÓÖÒÖØ ÙÒ ØÑÑØ ÖØÙÒ ÚÖØÐØÒ ÙÒ Ò Û Ö ØÐÐÒº ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ØÞÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÑØ ÒØÖÖØÒ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÓÛ ÖÙ ØÑÑØÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÙÑ ÓÒ ÒÛÒ¹ ÙÒ Ö ÙÒØÓÒÒ Ñ ÒØÞÚÖØÐØÒ Ù ÑÑÒÛÖÒ ÑÖÖÖ ÅØÖØÖ ÑØ ÚÖ¹ ÒÒ ÙÒ ÞÙ ÓÓÖÒÖÒº ÒØ ÙÖ ÒØÖÖØ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÖÓÐÒ ÔÞ ÌĐØØÒ Ö ÅØÖØÖ Ñ ÐÒ ØÒ ØÒº ÖÙ ÖØ Ò ÎÐÞÐ ÚÓÒ ĐÒØÒ ÙÒ Ò Ù ÙÒÒ ÛÐ ÖÞØÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒ¹ Ò ÒØ ÓÖ ÒÙÖ ÙÒÚÓÐÐ ØĐÒ ÖĐÙ ØÒº ËÓÛÓÐ ĐÙÖ ÒØÛÐÙÒ Ð Ù ĐÙÖ Ò Ò ØÞ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖÔØ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ü ØÖÒ ÖÞØ ÑÔÖ ÖÙÒÒ Ö ÒÓØÛÒÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÒÙÖ ÖÒÞØ ÚÖÐÐÑÒÖÖ Ò ÙÒ ËØÐÐÒ ÒØ ÖÒÒÒ Ð Ò Ò ÒÒ ĐÒØÒ ÙÒ Ò Ø Ò Ù ÙÒÒ ÚÓÖй Òº Ð Ö ÒÖ Û Ò ØÐÒ ÖÙÒÐ ÛÐ Ù Ñ ÖÓÖÖÐÒ ÑØÓ Ò ÙÒÑÒØ Ù ØÞØ ÙÒ ÒÓØÛÒÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ö ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒ Ö Ä ØÙÒ ĐØ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÐÐÑÒ ÙÒ ÚÖÐÐÑÒÖÖ Ñ Ù ÑÑÒÒ Öغ ÁÒ Ö ÖØ ÛÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÖÑÐ ºº ÒÚÓÐÐÞÖ ÙÒ ĐÙÖ¹ ÔÖĐÙÖ Ó ÙÖØØ ÒÖ Ø Ò ØÓÖØ ÙÒÖØ ÖÙÒÐ ĐÙÖ Íѹ ØÞÙÒ Ò Ò ÔÖÜ ÖØ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒ ÒÖÖ Ø ÅĐÓÐØ ¹ ØØ ÚÓÖÒÒ ËÝ ØÑ Ñ ÀÒÐ Ù Ò ÓÖÒ ØÓÒ ÒØ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÐĐÙ ÒÞÙÔ Òº ÀÖÞÙ ÛÖÒ ÈÖÓÞ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÒØÓÒÒ ÓÛ Ò ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÑÓÐÐÖØ ÙÒ Ò ÖÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÖØغ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÐÒ ÓÛÓÐ ĐÙÖ Ò ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ñ¹ Ð ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ Ð Ù ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÖÙÒº Ò ÅÓÐÐÙÖØÙÒ Ø Ù Ö ÖÙÒÐ ÑØÑØ Ö ÅØÓÒ Ö ÅÒ¹ ÒÐÖ ÊÐØÓÒÒÐÖ ÙÒ ÖÔÒØÓÖ ÑĐÓк ÙÖ ÖÙÒ Ö ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ ÓÐÐ Ò ÒÐÐ Ù Ò ÊÐÒ Ö ÅØÑØ ÖÒ ÓÖÑ Ö ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØ Ö Ò ÐÑÒØÒ ÞÙÑ Ò ØÞ ÓÑÑÒ Ò Ö ØÐÐÙÒ ÐÒ Ù ÑÑÒÒ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ Ú ÙÐ ÖÒº ĐÙÖ ÅØÓ ÛĐй ØÒ ØÖØÓÒÒ ÒÖÒ ÒØ ÔÖÒ ÅÓÐÐÐÑÒغ ØÖØÓÒ Ò Ö ÅÓÐÐÐÑÒØ ÖÑĐÓÐØ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÞÙ ØÖØÒ Ò ÐÒ Ù Ñ¹ ÑÒÒ ÞÛ Ò Ò ÌĐØØÒ Ñ ÐÙ ÅØÖØÖÒ ÁÒÓÖÑØÓÒÒ ÙÒ Ò¹ ÛÒØÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ØÖÒ ÔÖÒØ ÑÒº

17 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ Ò ÚÖ ÒÖØ Ù ÛÖØÙÒÒ ÑĐÓк ÅØ Ò ÅØØÐÒ Ö ÅØÑØ ØÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ ÛØÖÒ ÓÖÑй ÖÙÒ ÙÒ ÇÔØÑÖÙÒ ÑÓÐÐÐÖØÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÖØ ÒØ ØÖØØ ÛÖÒº ÚÓÖÐÒ ÖØ ÓÒÞÒØÖÖØ Ù Ù ¹ ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ Ð ÖÒ Ð ØÖØÙÒÒ ÙÑ Ù ÑÑÒÛÖÒ Ö ÅØÖØÖ ÑØ ÚÖØÐØÒ ÙÒ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ¹ ÖÒÙÒ ÞÙ ÒÐÝ ÖÒº Ù Ò ÐÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ Ò ÒÓÖÖÙÒÒ ÞÙÖ ËÔÞ ¹ ØÓÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÞÙÐØÒ Ò ÓÒÖ ÒÖ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÖØÙÒ ÖÒº ÍÒØÖ ÞÙÒÑ Ù ËÔÞ ØÓÒ ØÒ ÖĐÒØ ÒÛÒÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ö ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖÔØ ÞÙÖ Ù¹ ÙØÖ ÖÒÙÒ Ñ ÀÒÐ ÙÎÓÖ ÒÙØÞÖÞÓÒÖ ÖØÙÒÒ Ù ¹ ØÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒº Ò ÚÓÐÐ ØĐÒ ÍÑ ØÞÙÒ Ö ÒÓÖÖÙÒÒ ÞÙÖ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÖØÙÒ Ø ÑØ Ù Ð Ù Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖ ÞÙ ÖÐ ÖÒ ĐÙÖ ÖÒ ÈÖÓÐÑÒÐÝ ÑØ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÙÒÐ Ò Ø Ó Ò ÑĐÓÐÖ ÒØÛÐÙÒ Û ÖÙ Ù ØÞÒ ÒÒº ½º¾ ÎÓÖÒ Û ÚÓÖÐÒ ÖØ ÐÖØ Ò Ö Ìк ÌÐ Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÌÐ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÌÐ ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ÌÐ Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ö ÌÐ Á ÒÐØØ Ò ÖÙÒ ÙÒ ÖĐÓÖØÖÙÒ ØÒÖ Ò ĐØÞ ÞÙÖ ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ Û Ò Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÔÖ¹ ØÞÖØ ÛÖº ÞÙ ÛÖÒ ÒÛÒØÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐĐÙ ØÖØØ ÓÐØ ÚÓÒ ØÒ ÒØÓÒÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ Ö ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØѺ Ð Ö Ù ĐÙÖÙÒÒ Ø Ù ÑÑÒ ØÐÐÙÒ ÐÖ ÖÙÒÐÒ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÙÒ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö Ö¹ Ø ÓÐغ Ö ÌÐ Á ÐÖØ Ò ÚÖ ÃÔØк ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÃÔØÐ ØÖØØ ÖÞØ ÔÖØÞÖØ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÛÐ Ò Òع ÔÖÒÒ ÙÒ ÙÒ ÌĐØØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÖÙÒ ÐÒ ÙÒ Ò ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÑÔÐÑÒØÖØ ÛÙÖÒº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ Ò Ò Ù¹ ÙÒØÖÒÑÒ ÙÒØÖ ÖĐÙ ØÙÒ ØÞÐÖ ÎÓÖ ÖØÒ ÙÒ ÒÖ ÖÖÙÒÒ ÒØ ØÒÒº Ò ÒØÐ ÚÖÐÐÑÒÖØ ÖÙÒ Ö ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖ¹ ÖÒ Ü ØÖØ ØØ ÆÓØÛÒØ ÖÒ ØÙÐÐÒ ËØÒ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ØÞÙ ØÐÐÒº ÛÖÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ

18 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÒØ ÛØÖÒØÛÐØ ÓÒÖÒ Ð ÎÓÖ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ ÑØ Ö ÖĐÙÖ ÒÓØÛÒÒ ØÐÐÖÙÒ ÖÒº ÃÔØÐ ÒÒØ ÑØ Ö ÒÓÖÒÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ð Ò ÌÐØ Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò Ó Ò ÖÒÞÙÒ ÞÙ Ò ÒÖÒ ÞÔÐÒÒ Ñ ÊÒÙÒ Û Ò ÖÚÓÖغ ÒÓÖÒÙÒ ÖØ ÞÙÐ Ò Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ Ò ÒÐØÐÒ ÊÑÒ Ö ÑØ Ò È Ò Ò ÙÙØÖ ÙÒ Ò ÍÒØÖØÐÙÒ Ò ÃÐÙÐØÓÒ ÖØÒ ØØ ÛÖº ÖÙ ÓÐÒ ØÖØÙÒÒ ÞÙ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÒÐØÐÒ ÒØÓÒÒ Ñ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ ÖĐÓÖØÖÒ ÑØÓ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ Ù ÛÐ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ÙÒ Ãй ÙÐØÓÒ Ù ØÞÒº ÃÐ ÞÖÙÒ ÚÓÒ ÃÓ ØÒ ÙÒ ÒØÓÒÒ ÞÙÖ ÃÓ ØÒÖØ Ò Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ Ò ÐÒ ÔÖĐÞ ÖØÒ ÃÐÙÐØÓÒ ÚÖÖÒ Ò ÙØÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÐ ÖØ Òº ÏÒÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÖ ÖÖÒÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ ÆÙÒØÖÒÑÖ ÙØÖØ Ö¹ Ò ÚÖØÖÐÒ ËØÒ Ò ÓÔÔÐÖÓÐÐ ÙÙÒØÖÒÑÒ Ð ÙØÖÒÑÖ ÙÒ ÙØÖÖº ØÖØÙÒ ÞÙ ÒÓØÛÒÖ ÅØÓÒ ÞÙÖ ÞÛ ØÒ ¹ ÐÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ ÐÒ ÃÔØÐ ØÓÖØ ĐÙÖ ÒÓÐÒÒ ÃÔØÐ Ðغ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÚÖØÐØ Ò Ö ÊÐ Ù ÑÖÖ ÅØÖ¹ ØÖ Ò Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÍÒØÖÒÑÒ ÞÙ ÙÒØÖ ÐÒ Ö¹ Ò ĐÓÖÒ ÙÒ ÔÞ ÌĐØØÒ ÖÖ ÞÔÐÒÒ Ù ĐÙÖÒº ÖØ Ö ÙÒ ÙÒ ÙÒÚÖØÐÙÒ Ò ÚÖ Ò ÅØÖØÖ ĐÙÖØ ÞÙ ÒÞÐÒÒ ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞØÛÐ ÒÒÒ¹ ÒÖ Ö Ù ÞØÐ Ø«ÐØ Ù ĐÙÖØ ÛÖÒº ØÒÒ ĐÒ¹ ØÒ ÙÒ Ò Ù ÙÒÒ ÞÙ ÖÒÒÒ ÖÓÖÖØ ÒÒ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò ÎÖÒÙÒ ÑØ Ò ÐÒ ÙÒ ÓÖÒ ØÓÖ Ò ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙ ØÖØÒº Ö ÐÙ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ò ÙÙØÖ ÛÖ ÙÖ ËÖØØÓÐÒ ÔÞ Ö ÎÓÖĐÒ ÔÖĐØ Ù Ö ÒÛÒÙÒ Ö ÖĐÓÖØÖØÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÙÒ Ù Û ÒÒ ÖÖÙÒÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÖÙÒº ÃÔØÐ ÒÑÑØ ÞÙÒĐ Ø ÞÙ Ù ÙÙÓÖÒ ØÓÒ Ñ ÍÒØÖÒÑÒ Ò ÓÒÖ Ù ÖÙÔÔÖÙÒ Ò ÖÒ Ò ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÒÖ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö ÖØ Òº ÍÑ ¹ ÔÞ ËØ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒ Ö ÓÖÒ ØÓÖ Ò ËØ Ö ËØÖÙØÙÖÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ØÖØÒ ÞÙ ĐÓÒÒÒ ÛÖÒ ØÐØÒ Ø ÑØ ÖÒ ØÝÔ Ò ÙÒ ÚÓÖ ØÐÐغ ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö Ù¹ Ò Ò ÒÒ Óºº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÛÖ ÔÐÒ Ò Ñ ÙÙÒØÖÒ¹ ÑÒ ÑÔÖ Û Ò Ó Ò ÐÐÑÒ ÎÓÖÒ Ü ØÖÒº Ò ØÖÒÒØ ØÖØÙÒ Ö Ø ÖÑĐÓÐØ ÒÒ Ø ÔÞ Ò ÞÙ Ñ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÞÙ ØÐÐÒº Æ ÖÖĐÓÖØÖÙÒ ÙØÖÐÖ ËØÖÙØÙÖÒ ÛÖ Ò Ñ ÃÔØÐ Ò ÖÓ¹ ÐÙ ÞÙÖ ÛÐÙÒ Ò ÙÙØÖ ØÖØØ ÛÐÖ Ù Ò È Ò ÚÓÖ ÙØÖ ¹ Ù ĐÙÖÙÒ ÙÒ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ ÓÛ ÖÒ ÍÒØÖÐÖÙÒ Ò ÛØÖ ÍÒØÖÔ¹

19 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË Ò Øغ ÁÒÒÖÐ Ö ÍÒØÖÔ Ò Ò ÙÖ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÔÞ Ö ÌĐØØÒ ÒØ ÔÖÒ ÎÓÖĐÒ ÞÙ ØÑÑÒ ÖÒ ËÖØØÓÐ ÒÒ ÐÙ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Öغ Ù Ö Ö Ò ÙÖØÙÒ ÐÙ Ø Ò ÎÓÖÒ ÑÓÐÐ ÖÚÓÖ Ò ØÐÐÖÙÒ Ò Ù ÑÑÒ ÔÐ ÚÖØÐØÒ ÙÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÒØ ÔÖĐÞ Ö ØÐÐÒ ÒÒ Ö Ð ÖÙÒ¹ Ð ĐÙÖ Ò ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö ÖØ ÒĐÓØØ ÛÖº ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ò Ø ØÐÐÙÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÓÖÖØ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ¹ Ò Á̹ËÝ ØÑ Ò ÖÒ ØÖØÙÒÒ ÒÞÙÞÒº ÁÒ Ñ ÃÔØÐ ÛÖÒ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ö ËÝ ØÑ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖĐÓÖØÖØ ÙÑ ¹ ÒÖ Ø ÙÒØÓÒÐÒ ÒÓÖÖÙÒÒ Ò ËÝ ØÑ Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ ÞÙ ÒÒÒÒ ÙÒ ÒÖÖ Ø Ò ØÙÐÐÒ ËØÒ Ö ÌÒ ÞÙ ÛÖ¹ ØÒº Ò Ù Ò ÔÙÒØ ÐÒ ØÖØÙÒÒ ÞÙÖ ÖÒ ÒØÛÐÙÒ ÙÒ ÞÙ ÖÙ Ö ÙÐØÖÒÒ Ò ØÒ ÖÞØÖ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒº ËÝ ØÑ ÞÙÖ ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÊÐ Ù ÙÒØÓÒ ÑÓÙÐÒ ØÒ Ò Ù Ò ØÖØØÒ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ Ö ÅÓÙÐ Û ÒØÐ Ò ØÒ ĐÙÖ Ò Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÚÓÖº Ò ÃÓÓÖÒØÓÒ ÙÒ ØÑÑÙÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÖØÙÒ Ö ÙÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÓÖÖØ ËÝ ØÑ ÞÙÑ Ò ØÞ ÒÛÒÖ ÔÞ ÞÙ ÓÒ Ù¹ ÖÖÒº ÀÖÞÙ ÛÖÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÑ Ù ØÓÑÞÒ Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ ÖĐÓÖØÖغ Ò ÐÒ Ù ÓÒ ÒÐÝ ÖØ Ò Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑÒ Ö¹ ÞØ ÚÓÖÒÒÒ Ò ĐØÞº ÁÑ ÀÒÐ Ù ÒØÞÚÖØÐØ ÖØÒ ÛÖÒ ÐÒ ÇÖÒ ØÓÒ ¹ ÙÒ ÐÙÙÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ ÓÛ Ò ÖĐÒØ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÑĐÓй ØÒ ÓÒ ØØÖغ ÍÖ Ò ÖĐÙÖ Ò Ù ÖÙÒÐÒ ÞÙÖ ÒØÛÐÙÒ Ö Ëݹ ØÑ ÞÙÖĐÙÞÙĐÙÖÒº ÙÖÙÒ ÓÖ ÃÓÑÔÐÜØĐØ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò ÓÒÚÒØÓÒÐÐ ÖÙÒÒ Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ Ò ÒØÛÐÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ Ý ØÑ ÒØ ÒÖÒº ÌÐ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ð ÃÓÒ ÕÙÒÞ ÓÐØ Ò ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÒØ ÔÖÒ Ö Ñ ÌÐ Á ØÖØØÒ Ò ØÒ º ÖÙÒ Ù ÊÐÒ ÞÙÖ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÖÙØ ÓÐÐ ÖĐÙÖ Ö Ö«ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÚÖÛÒØ ÛÖÒº ÎÓÖÙ ØÞÙÒ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ Ø Ò ÑØÓ ÖÙÒÐ ÛÐ Ò ÒÓÖÖÙÒÒ Ò Ð ÙÒ Û Ò ØÐ Ð ØÐÐÙÒ Ö ÖØ ÖØ ÛÖº Ö ÌÐ ÁÁ ÐÖØ Ò ÞÛ ÃÔØк ÅØÓ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ØØ Ö Ò ÔÖÙ ÅØÓ Ò ÒØ ÁÒ ØÖÙÑÒØÖÙÑ ÞÙÖ ÅÓÐÐÖÙÒ Ö ÐÒ ÈÖÓÐÑØ ÞÙÖ ÎÖĐÙÙÒ ØÐÐØ ÛÐ ÆÚÓÐÐÞÖØ ÙÒ ÈÖĐÙ«ĐØ ÛĐÖÐ Øغ ÙÖ Ò ÅÓÐÐØÖØÙÒ Ö ÎÓÖĐÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÐÐÒ ÓÒÖØ ÖÒÒع Ò ĐÙÖ Ù ÑÑÒÛÖÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÖØÙÒ Ö ÙÒ ÛÓÒÒÒ

20 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÛÖÒº Ø Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò ÔÞ Ò ÌĐØØÒ Ñ ÐÙ Ù ĐÙÖÒÒ ÅØÖØÖÒ ÖØØÒ ÁÒÓÖÑØÓÒÒ ÙÒ ÚÖÛÒØÒ ÙÒØÓÒÒ Ð ÒÞ ÞÙ ÑÓÐÐÖÒº ÍÑ ÒÓÖÖÙÒ ÞÙ ÖĐÙÐÐÒ ÛÖÒ ÞÙÖ ÎÓÖ ÒÖ ÅÓ¹ ÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÒÓÐÒ ØÖØØÒ ØÖØÓÒÒ ÛĐÐغ ÁÑ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÛÖÒ ÔÞ ÌĐØØÒ ÙÖ ÈÖÓÞ¹ ÖØØ Ò ÒÑ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ØÖÖغ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÌĐØØÒ ÒÛÒØ ÛÖÒ Ø Ò ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ĐÙÖ Ð¹ Ð ÒĐÓØØÒ ÙÒØÓÒÒ ÙÞÙ ØÐÐÒº ÙÖ ÒÛÒÙÒ ÚÓÒ ÙÒØÓÒÒ ÛÖÒ ÛĐÖÒ Ö ÌĐØØÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØ ÖØØ Þºº ÒÙ ÒÐØ ÒÐØÐ ĐÒÖØ ÓÖ ÐĐÓ Øº ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØ Ò ÙÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ Ò ÒÑ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÞÙ ÖÒ ÛÐ Ù ĐÒØÒ ÞÛ Ò ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ ÓØÒ Ðغ ÙÒÚÖØÐÙÒ Ò ÚÖ Ò ÅØÖØÖ ĐÙÖØ ÞÙÖ ÔÞ Ò Ù ÔÖĐÙÒ Ö ÌĐØØÒº ØÐØ ÅØÖØÖ Ò ÒÒ ÖÖ ÒÐÖÙÒ Ð ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÒÒÖÐ Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÍÒØÖ¹ ÒÑÒ Ù Ò ÙÓÖÒÙÒ ÞÙ ÒØ ÔÖÒÒ ØÒº ÔÞ Ù ¹ ÖØÙÒ Ö ÅØÖØÖ Ò Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ø ÙÖ Ò ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÓÖÑÐ ÞÙ ÖÒº ÍÑ Ò Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ò Óºº ÅÓÐÐÖØÒ ÒÒÖÐ Ö ÓÖÑÐÒ ¹ ÖÙÒ Ö ØÐÐÒ ÞÙ ĐÓÒÒÒ Ø Ö ØÐÐÖÙÒ Ö Ö ÛĐÐØÒ ØÖØÓÒÒ ÒØ Òº ÁÒ Ö ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÓÐÐÒ ÒÙÖ ØÐÐÖÙÒ ÒÒ Ö ÅÓÐй ÐÑÒØ ÞÙÖ ÒÛÒÙÒ ÓÑÑÒ ÛÐ Ò ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÖÑĐÓÐÒº ÙÖÙÒ Ö ØÐÐÖÙÒ Ö ÅÓÐÐÐÑÒØ Û Þºº ÈÖÓÞ Öع Ø ÙÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ Ò ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÙÖ ÐÙÒ ÚÓÒ ÊÐØÓÒÒ ÖÞÙ ØÐÐÒº ÁÒ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÊÐØÓÒÒ ÒÒ Ö Óºº Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ò ÅÓÐÐÐÑÒØÒ ÒÐÝ ÖØ ÛÖÒº ÃÔØÐ ÖØ Ò ÒØ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÛÐ Ö ØÐÐÙÒ Ö ÅÓÐÐÖØÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ¹ ÑÓÐÐ ÚÓÖ Øº Ò ÐÒ ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÈÖÓÞÑÓ¹ ÐÐ ÞÙÑ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÖØ Ù Ê¹ ÐØÓÒÒ ÞÛ Ò Ò ÅÓÐÐÐÑÒØÒº ÁÒ Ò ÐØÖÐÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØØ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ñ ÒØÖÙÑ Ö ØÖØÙÒÒ ÙÒ ÒØ ÔÖØ ÒÖ ËØÙÖÙÒ Ø Ó Ù Ò ÊÐØÓÒÒ ÞÙ ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ù Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò ÙÒØÓ¹ ÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÖÒÒÖ ÛÖº Ù Ò ÑØÓ¹ Ò ÎÓÖÒ Ö ÙÐØÖØ ÏÐ Ò ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÛÖÞÙ Ó ÎÓÖÙ ØÞÙÒÒ ĐÙÖ Ò ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ Ò Òº ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ ÍÒØÖ ÒÛÒÙÒ Ö ÞÙÚÓÖ ØÐØÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÖÓÐØ ÓÖÑÐ Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ Ò Ñ ÃÔØÐ ÒØÛÐØ ÙÒ Ù ÞÙ Û ÖÒ ÛÖ¹ Òº ÁÑ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÛÖÒ Ñ ÃÔØÐ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ØÖØÒ ÎÓÖĐÒ Ð ÌÐÔÖÓÞ ÑØ ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÖÒ Ò Ð ÖÒ ØÙÖØ ÈÖÓÞØØ Èõ ÔÖĐÞ Öغ ÙÖØØ ÈÖÓÞØØ ØÐÐØ ÒÒ ÐÙ ÞÙÖ ÙÙØÖ Ö¹ ÒÙÒ ĐÙÖ ÒÒ ÙÙØÖ Ò ÒÖÐÙÒØÖÒÑÖ Íµ Öº Ò Ñ ÐÙ

21 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË ÒÒ Ö ÙØÖ ÖØÙÒ ÚÓÒ ÒÐ ØÙÒÒ Ù Ö ÖÑÐ ØÙÒÒ ÑÓй ÐÖØ ÛÖ ÖØ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÛÓР͹ Ø Ð Ù Æ͹ Ø ÎÓÖĐÒº ÃÔØÐ ÖĐÓÖØÖØ Ù Ñ ÙÑÒÖÒ ÑØÔÖÓÞ ÒÒ Ù ÞÙ ÖÔÖĐ ÒØØÚÖ ÌÐÔÖÓÞ º ÚÓÐÐ ØĐÒ ÐÙÒ ÙÖØØÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÒØ Ñ ÒÒ Ö Öغ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÎÓÖĐÒ ÚÓÑ ÖÙÒ ØÞ ÒÖØ Ø Ù Ò ÔÙÒØ ÐÐÖ ÛØÖÒ ÅÓÐÐÙÖØÙÒÒ Ò Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒº Ö Ù ĐÙÖÙÒ ÚÓÒ ÌĐØØÒ Ñ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ò ÐØÒ ÈÖÓÞ¹ ÖØØÒ ÒØ ÔÖÒ ÓÑÑÒ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÞÙÖ ÒÛÒÙÒº Ð ÐÒ Ñ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÓÖÑÐ ÙÒØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÖ Ò Ù¹ ÖØÙÒ ÒØ ÔÖÒÖ ÙÒØÓÒ ĐÙÑ Òº ÙÒØÓÒ ĐÙÑ ÒØÐØÒ ÖÖ¹ ÙÒØÓÒ ØÖÙØÙÖÒ ÛÐ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ò ËÝ ØÑ Ù Ò ÒÒ ÅÓ¹ ÙÐ ÙÒØÓÒ ÙÒ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒ ÚÓÖÒº ÃÔØÐ ÖØ Ù ÛĐÐØ ÖÔÖĐ ÒØØÚ ÙÒØÓÒ ĐÙÑ Ù Ñ Ñ ÒÒ ÒÐÒ ÚÓÐÐ ØĐÒÒ ÙÒØÓÒ ¹ ÑÓÐÐ ÖÒ ÙÒØÓÒÒ ÑØ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ö ÞÙÚÓÖ ÖÒÒ ÌÐÔÖÓÞ Ò ÞÙÒ ØÒº Ð ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ Êŵ ÙÖØØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÐØ Û¹ ÒØÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ º ÖÓÐØ Ò ¹ Ð ÈÖĐÞ ÖÙÒ Ö ÒØØÝØÝÔÒ ÙÖ ØØÖÙØ ÒØÓÒÒº ÊÐØÓÒÒ ÞÛ Ò Ò ÒØØÝØÝÔÒ ÛÐ Þºº Ü ØÒÞÐÐ ĐÒØÒ ÞÛ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØÒ ÞÙÑ Ù ÖÙ ÖÒÒ ÛÖÒ Ñ ÊÅ ÙÖ ÒØ ÔÖÒ ÞÙÒ ÐÑÒØ ÑĐ Ö ÑØÓ Ò ÎÓÖÒ ÑÓÐÐÖغ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÐØ Ð ÇÖÒÖÑÑ Ò ÑĐÓÐ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ º ÖÖ ËØÖÙØÙÖÖÙÒ ÖÓÐØ Ò ÇÖÒ ¹ ØÓÒ ÒØÒ Ù ÒØ ÔÖÒÒ ÀÖÖÒÒ Ù ÒÒ ËØÐÐÒ ĐÙÖ ÅØÖØÖ ÒØ ÔÖÒ ÙÓÖÒÙÒÒ ÞÙ ØÒ ÞÛº ÖÒ Òº ÎÓÖÒ Û ÞÙÒĐ Ø ÒÞÐÒÒ ÅÓÐÐÖØÒ ÙÞÙÖØÒ ÞÖÐØ Ò ÓÑÔÐÜÒ Ù ÑÑÒÒ Ö ÞÛ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒØÓÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ ÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÞÙ ÑÓÐÐÖÒ Ø Ò ĐÙÖ ÙÖ ÒÞÐ ØÒº ÒØ ÔÖÒ Ö ØÐØÒ ÅØÓ ÐØ ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞ¹ ÙÒÒ Ò Ù Ò ÊÐØÓÒÒ ÞÛ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÈÖÓÞ¹ ÖØØÒ ÙÒ ÒØØÝØÝÔÒ ÓÛ ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÖÙÒº ÌÐ ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö Ñ ÌÐ ÁÁ ÙÖØØÒ ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÖ¹ ØØ Ö ÌÐ ÁÁÁ ÞÙÒĐ Ø Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ð ÓÖÑÐ Ù Ò Ù Ö ÅÓÐÐØÖØÙÒ ÐØÒº Ò ÐÒÒ ÐÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ò ÓÛÓÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÚÓÖÒÒÖ ÔÔÐØÓÒÒ Ð Ù ĐÙÖ ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ¹ Ò ÞÙ ÚÖÛÒÒº Ö ÌÐ ÁÁÁ ÐÖØ Ò ÞÛ ÃÔØк Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÒ Ùºº ÙÖ ÒÛÒÙÒ ÑØÑØ Ö ÅØÓÒ Þºº ÙÑ Ò ÓÖÑÐ ÖÒÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙ ÓÔØÑÖÒº ÖØ Ò ÇÔØÑÖÙÒ ÞÙÑ Ð Ø

22 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÓÒÞÒØÖÖÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ù Ò ÖÒ Ð ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÙÑ Ò ÓÑÔÐÜÒ Ù ÑÑÒÒ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙ ÒÐÝ ÖÒº ÍÑ Ò ØÓÖØ Ò ÀÒØÖÖÙÒ ÑĐÓÐÖ Ù ÛÖØÙÒÒ ÚÓÖÞÙÖØÒ ØÖØØ ÃÔØÐ ÞÙÒĐ Ø ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ Ñ ÀÒÐ Ù ÖÒ ÓÖÑÐÒ Ù Ðغ ÒØ ÐÐ ÓÖÑÐÒ Ù Ò Ò ÒÑ ËÝ ØÑ ÒÒ¹ ÚÓÐÐ ÒÞÙÛÒÒ Ò ÛÖÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ Ù ÛÖØÙÒ Ð ÒØÖÔÖØÖØ ÙÒ ÞĐÙÐ ÖÖ ÎÖÛÖØÖØ ÙØÖغ ÛÖ Ò ÞÙ Ù Ò ÓÒÖØ ÅÓÐÐ ØÙØÓÒ ÒÓÑÑÒ Ó ÐØØÒ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ù ÒÖ ÒÙØÖÐÒ Ò ØÒ ÚÓÒ Ö Ù ÚÖ ÒÖØ Ù ÛÖØÙÒÒ ÓÐÒº Ù ÛÖØÙÒÒ ÃÔØÐ ÒÑÑØ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ð Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ ÓÒÖØ Ù ¹ ÛÖØÙÒÒ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒº ÁÒ Ö ÅÓÐÐÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÓÑÑØ Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ñ ¹ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÙÒ Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÑ Ù ÖÙº Ù Ö ÙÓÖÒÙÒ Ö Ø ÞÙ ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ò Ø ÞÓ¹ Ò ÈÖÓÞÐĐÙ Ù ÞÙÛÖØÒ ÛÐ ÖÙÒÐ ÔÞ Ö ÖØ ÙÑÙÒÒ Òº ÁÒ Ñ ÃÔØÐ ÛÖÒ ÞÙÒĐ Ø Ø ÞÓÒÒ ÈÖÓÞÐĐÙ Ù¹ ÖØØ ÙÒ Ò ÐÒ ÔÞ ÖØ ÙÑÙÒÒ ÖĐÓÖØÖغ ÁÒ Ò ÔÞ Ò ÖØ ÙÑÙÒÒ ĐÙÖØ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö Ø ÞÙ ÒÖ ÎÖÒØÞÙÒ Ö ÐĐÙº Ù Ö ØÖØÙÒ Ö ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÖÖ ÙÓÖÒÙÒÒ ÞÙ ÒØØÝØÝÔÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÛÖÒ ÑÒ Ñ ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÈÖÓÞĐÙÖĐÒ ÞÛ Ò Ò ØÒ ÙÒØÖ ÙØ ÙÑ ÖÙ ÙÒØÓÒÐ ÒÓÖÖÙÒÒ Ò Ò ËÝ ØÑÐĐÓ ÙÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÐØÒº Ð ÖØ ÃÔØÐ ØÝÔ ËØÙØÓÒÒ Ù Ñ ÈÖÓÞÐÙ Ù Ù ÒÒ ÙÒØÓÒÐ ÅÒ ÑÒ ÞÙÖ ÃÓÓÖÒØÓÒ Ñ Ù Ñ¹ ÑÒ ÔÐ Ö Ø ÖÚÓÖ Òº ÒÓÖÖÙÒÒ Ò ÎÓÖ ÙÒ Å Ø ÒÖ Ø ĐÙÖ Ò ÒÔ ÙÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÝ ØÑ ÙÒ ÒÖÖ Ø Ñ Ù Ð Ù Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒº ĐÙÖ Ò ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖ ØØ Ð ÔÞ ¹ ÖØ ÙÑÙÒÒ ĐÙÖ Ø ÞÙ ÓÒ ÙÖÖÒ Ò ÒØÞÚÖØÐØ ÖØÒ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒº Ò ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÔÞ Ö ÖØ ÙÑÙÒÒ Ò Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ Ù Ò ÎÖ ÚÓÒ ÖØÙÒÒ Ù ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÝÔÒ ÙÒ ÖÒ ÖØÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÖĐÒØ ÛÖÒ Ò Ñ ÃÔØÐ ÖÒÞÒ ÒÖ ÍÑ ØÞÙÒ Ò ÚÓÖÒÒÒ ËÝ ØÑÒ ÙØк Ù Ö ØÖØÙÒ Ø ÖÚÓÖ Ù Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ Ò Ò ËÝ ØÑÐĐÓ ÙÒ ÐØØÒ ÒÓÖÖÙÒÒ ÒÙÖ ÑØ Ö ÒÛÐÙÒ ÒÙÖ ËÝ ØÑ ÚÓÐÐ ØĐÒ ÙÑ ØÞÖ Òº Ð ØÐÐØ ÃÔØÐ ÒÒ ÑĐÓÐÒ ÒØÛÐÙÒ Û ĐÙÖ Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÖ ÙÒ ØÖ¹ ØØ Ò ÐÒ Ò ÖÖØ ËÝ ØÑ Ò ÒÖ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÒÒ ÛØÖÒÒ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÑĐÓÐØÒº

ÖÓÒÐÝ ÒÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÈÁƹÖÒÙÒ ÙÒ ÈÁƹÈÖĐÙÙÒ ĐÙÖ ¹ÃÖØÒ ÖÓÒÐÝ ÒÙ ÈÁƹÎÖÖÒ ½ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö Ê ÙÐØØ ¾ ¾ ÒÙ ÎÖÖÒ ¾º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ ÈÁƹÒÖÖÙÒ Ù ÃÖØÒÒÓÖÑØÓÒÒ

Mehr

ÎÓÖÖØÙÒ ÑØÖÐ ĐÙÖ Ò ËØÙÙÑ Ò Ò ĐÖÒ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ Ò Ö ÍÒÚÖ ØĐØ ÄÔÞ ÀÖÙ Ò ÚÓÑ ËØÙÒÒ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ ÅØÑØ ÙÒ ÁÒÓÖÑØ ÏÖÙÑ Ò ÌÙØÓÖÙÑ ÅØÑØ ÁÒ ÐÐÒ ÚÓÒ ÙÒ ÖÖ ÙÐØĐØ ÒÓØÒÒ ËØÙÒĐÒÒ Ø ĐØÙÒ ÑØ ÑØÑØ Ò ËÚÖÐØÒ Ð ØÚÖ ØĐÒк

Mehr

ÈÖÓº Öº ØÑÖ ÈÖ ÈÖÚØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ÈÃε ÏË ¾¼¼½»¼¾ Áº ÊØÐ ÙÒ ÚÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ Ö ÈÃÎ Áº½º ĐÕÙÚÐÒÞÔÖÒÞÔ Ö ÈÃÎ Áº¾º ÃÓÔ ĐÒ ÙÒ ËÒÔÖÓ Ð Áº º ÆØØÓÔÖĐÑ Áºº ÖÙØØÓÔÖĐÑ ÁÁº ØÖ ÒÔ ÙÒÒ ÁÁº½º ÐØÖÙÒ ÖĐÙ ØÐÐÙÒ ÁÁº¾º ØÒ

Mehr

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet

Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet ruhr-universität bochum Lehrstuhl für Datenverarbeitung Prof. Dr.-Ing. Dr.E.h. Wolfgang Weber Verteilte Systeme/Sicherheit im Internet Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme (IDS & IRS) Seminar

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

Ê Ê ÙÒ ÒØ ÖÖ Ý Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÙØÓÖ ÖÒ Ö Ë Ñ Ø Å Øº ÆÖº ¾ à ÒÒÞº ½ ½ ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ¾ Ì Ð Ò Ê ËÝ Ø Ñ ÖÖ Ý Å Ò Ñ ÒØ ËÓ ØÛ Ö Ê Ä Ú Ð º½ Ö «Ò Ø ÓÒ Ò ººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÐØÖÓÒ Ò ØÒ ÚÓÒ ÑÒØ ÙÒ ÑÒØÖØÒ ÃÓÐÒ ØÓ«Ò ÁËËÊÌÌÁÇÆ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ÖÖÙÑ ÒØÙÖÐÙÑ Öº ÖÖº Òغµ ÚÓÖÐØ Ö ÙÐØĐØ ÅØÑØ ÙÒ ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÌÒ Ò ÍÒÚÖ ØĐØ Ö Ò ÚÓÒ Ôк¹ÈÝ º ËØÔÒ ÏÑÒÒ ÓÖÒ Ñ ¾º½¼º½ Ò ÊÐÒÒ ÙØØÖ ÈÖÓº

Mehr

ÃÓÒÞÔØÓÒ Ò ÙØ Ò ØÒÒÜ ĐÙÖ ÓÖ ÙÒ ÞÛ Çµ ÀÖÑÒÒ ĐÓÔÔÐ ÀÒÖ ËĐÙØÞ Ù ÓÒ ÔÔÖ ÆÖº ½¾ ÃÙÖÞ ÙÒ ĐÙÖ ÏÓÖÐÏÏ ØÙÐÐ ÎÖ ÓÒ ÂÒÙÖ ½ ÊĐÙÖÒ ØØ Ò ÓÐÒ Ö ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÒØ ÙÒ ØÓÖ ÙÒ ÍÒØÖÒÑÒ ÓÖ ÙÒ ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÌÀµ ÈÓ Ø ¼ ½¾ ÃÖÐ

Mehr

ÖÖ Ö Ø ÚÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Ò Ë Ö ÔØ ÞÙÑ Ë Ñ Ò Ö ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ À Ö Ù Ö Å Ò Ö Ã Ö Ö Ü Ð ÈÖĐ Ð Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ ¹ ¼ Ã Ö Ð ÙØ ÖÒ Ï Ø ÖÑ ÒÝ ÁÒ ÐØ Á Ø Ò ÙØÞ ½ Ø Ò ÙØÞ ß Ö ØÐ Ä ½º½ ÏÓ Ö ÓÑÑØ

Mehr

Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò ÒØÛ ÐÙÒ Ø Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÃÓÒÞ ÔØ Å Ø Ó Ò ÙÒ Ï Ö Þ Ù ÞÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ ÒØ Ö ÖØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ñ Ø Ò Ò ÍÑ Ð ß ÎÓÖÐ ÙÒ ÙÒØ ÖÐ Ò ß Öº Å ÖØ Ò Ò Ö ÙÒ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ Ö ØÖ ÙÒ ¹ ÙØÓÑ Ø ÖÙÒ Å

Mehr

ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔÐ ÒÙÒ Ñ Ø À Ð ÚÓÒ ÅÙÐØ ÒØ Ò Ý Ø Ñ Ò Ë ÄĐÙ ÔÐÓÑ Ö Ø Ñ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ½ º Ç ØÓ Ö ¾¼¼½ ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº Ã Ø Ö Ò ÅÓÖ Ôк ÁÒ ÓÖѺ ËØ Ò À Ù Ø Ò À ÖÑ Ø ØĐ Ø Ö Ø Ð Ø ØĐ Ò Ú

Mehr

Ë Ö Ø ÒĐÙ ÖØÖ ÙÒ ĐÙ Ö ÁÒØ ÖÒ Ø Ñ ØØ Ð ÁÈË ËØÙ Ò Ö Ø ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ì ÐÓ ÊÙ ÞÙÖ ÙØ ØÙÒ ÙÖ ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù ÖÙÒÒ Ø Ò ½ º Þ Ñ Ö ½ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ø Ö ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ø ¹ ÙÒ Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò ÁÒ

Mehr

Ê Ñ Ò¹ËÔ ØÖÓ ÓÔ Ò Ò Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ý Ø Ñ Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ó ØÓÖ Ö Ö È Ý Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø À Ñ ÙÖ ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Þ Ö ÍÐÖ Ù À Ñ ÙÖ À Ñ ÙÖ ¾¼¼¼ ÙØ Ø Ö Ö ÖØ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ö Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ØÙÑ Ö ÔÙØ Ø ÓÒ ËÔÖ Ö

Mehr

Ö ÙÖ ÍÆÁ» ÀÌÅÄ ÂĐÓÖ ÀÒÖ ÐÜÒÖ Ê ¾º ÆÓÚÑÖ ½ Á ÍÆÁ ¾ ½ ÒÙØÞÖ ¾ ¾ Ø Ý ØÑ ¾ ¾º½ ØØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ØÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ò ÖØ Ö ÑÙÐØ Ñ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ö Ø Ã Ö Ð ÓÖÒÖ Ò ¼ Ø ØØ Ò Ö Ø Ö ÐºÒ Ø ¾ º Å ¾¼¼½ Ù ÑÑ Ò ÙÒ Ö Ø Ñ Ø Ò Ò Ö Ð Ö ÒÓÖÑ Ò ÓØ Ò ÑÙÐØ Ñ Ð Ò Ò ÖØ Ò Ò ÙÒ Ò ÒØ Ö ÒØ ÙÒ Ò Ù Ì ÒÓÐÓ Ò ÙÖ ÔÖ Ø ¹ Ì Ø Ò Ù Ö ÙÒØ Ö ÄÙÔ Ò Ñ Òº

Mehr

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse

Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Sven Mühlthaler Strategische Standortplanung in Reverse-Logistik-Netzwerken - Eine empirische und modellgestützte Analyse Dargestellt für die Amaturenaufarbeitung kassel university press Die vorliegende

Mehr

ß Ð ¹ ÓÜ¹Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ Î Ö ĐÙ Ö Ø ÚÓÒ Ú Ö Ò Ò Ö Ø ÒÙØÞ Ö ÃÐ Ò ÞÙÖ ÁÒ Ø ÒØ ÖÙÒ ÖĐ Ò Ø ÅĐÓ Ð Ø Ò ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ Ö Ò Ö Ú ÖÛ Ò Ö ß Ï ÖÚ ÖÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ô Þ ÐÐ ËÛ¹Ì Ð Ò Ô Þ Î Ö ÐØ Ò Ù ¹ Û Ò

Mehr

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6740 Superharte, unterschiedlich gradierte PVD-Kohlenstoffschichten mit und ohne Zusätze von Titan und Silizium

Mehr

ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ¾¼¼½ ÝÒ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾ ÎÓÖÐ ÙÒ Ö ÔØ Ñ Ø ÄĐÓ ÙÒ Òµ Í Ó Ù Þ ÒØÖ Ð Ò ËÝ Ø Ñ Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Å Ò Ð ÖÓØÑ Ò ÂÙÐ Ñ Ò ÙÒ ÒÞÙ Ø ÈÓ Ð³ Ò Ê Ñ Ø ÍÒÛÙ Ø ÁÆÀ ÄÌËÎ Ê Á ÀÆÁË ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ÒÐ Ò Ä ÖÒÞ Ð Ú ½ ½ º ÔÖ Ð ¾¼¼½

Mehr

BS Registers/Home Network HLR/AuC

BS Registers/Home Network HLR/AuC Ë Ö Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò ØÞ Ö º Ò Ö Ø ÓÒ ÍÅÌ˵ ÃÐ Ù ÚÓÒ Ö À Ý ¾¼¼¾¹¼ ¹¾ ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ¾ ½º½ Ï ÖÙÑ Ö ÙÔØ Ë Ö Ø ÓÒÞ ÔØ ÑÓ Ð Ö ÃÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ð ØÛÓÖØ Ó ØÓÖÚ Ø Ö Ñ Î Ö Ð ÚÓÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Đ Ò ÚÓÒ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐØ ÛÙÖ Ò ØĐÓ Ø Ñ Ò ÑÑ Ö Û Ö Ù È Đ ÒÓÑ Ò Ø Ò Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ ÐÐ ÐØ Ò ÓÑÔ Ø Ð Ò Ñ Ø Ò Ò Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ð Ø Û ÒÒ ÙÑ Ð ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ðغ À

Mehr

ÇÔØÑÖÙÒ Ò ØÞ ÚÓÒ Ð¹ËÙÖ¹ÙÑÙÐØÓÖÒ Ò ÈÓØÓÚÓÐعÀÝÖ¹ËÝ ØÑÒ ÙÒØÖ ÔÞÐÐÖ Ö ØÙÒ Ö ØØÖÐØÖÙÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÓØÓÖÖ Öº ÖÖº Òغ Ö ÙÐØØ Ö ÆØÙÖÛ Ò ØÒ Ö ÍÒÚÖ ØØ ÍÐÑ ÚÓÒ Ö ÍÛ ËÙÖ Ù ÅÒÒÑ ÍÐÑ ¾¼¼ ½º ÙØØÖ ÈÖÓº Öº º Ö ¾º

Mehr

ÄÒÖ ÙÒ ÒØÐÒÖ ÊÑÒ¹ËÔØÖÓ ÓÔ Ò ÓÐÓ ÖÐÚÒØÒ ÅÓÐÐ Ý ØÑÒ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ ÒØÙÖÛ Ò ØÐÒ ÓØÓÖÖ Ö ÝÖ Ò ÂÙÐÙ ßÅÜÑÐÒ ßÍÒÚÖ ØĐØ ÏĐÙÖÞÙÖ ÚÓÖÐØ ÚÓÒ Ë ØÒ ËÐĐÙÖ Ù Ò ÏĐÙÖÞÙÖ ¾¼¼½ ÒÖØ Ñ Ö ÙÐØĐØ ĐÙÖ Ñ ÙÒ ÈÖÑÞ ½º ÙØØÖ ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Mehr

ÙÐØØ ÁÒ Ò ÙÖ Û Ò Ø Ò ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÔÐÓÑ Ö Ø Ö Ì Ñ ÃÓÒ ÓÐ ÖÙÒ Ò Á̹ËÝ Ø Ñ ÞÙÖ ÍÒØ Ö Ø ØÞÙÒ ÐÐ ÖØ Ö Ö Ö ËÓ ØÛ Ö Ò ØÐ ØÙÒ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÙÖ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ¾¼¼ ÌÓÖ Ø Ò ÁÖÐÒ Ö ÓÑ Ö Ø Ö ÖÚ Ï Ö Ø ÙÒØ Ö Ö Ö Ø Ú ÓÑÑÓÒ

Mehr

ÁÒ Ø Ú ÖÞ Ò ½ Ò ÖÙÒ ½ ¾ Å ÒÞ Ö ÌÖ Ø Ùѹ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¾º½ ÌÖ Ø Ùѹ ¹ËÔ ØÖÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Å ÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾º½

Mehr

Grundtypen von Lägern

Grundtypen von Lägern º Ä Ö Ý Ø Ñ Ñ Ö Î Á¹Ê ØÐ Ò ¾ ½½ Ø Ä ÖÒ ÔÐ ÒØ Ä Ò Ö Ø ¹ Ò Ø Ò Ñ Å Ø Ö Ð Ù º Ä Ö Ø Ò Ê ÙÑ ÞÛº Ò Ð ÞÙÑ Ù Û Ö Ò ÚÓÒ ËØ ¹ ÙÒ»Ó Ö Ë ØØ ÙØ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÊÓ ØÓ Ò Û ¹ ÒÔÖÓ Ù Ø Ò Ó Ö ÖØ Û Ö Ò Ñ Ò Ò¹ ÙÒ»Ó Ö Û ÖØÑ Ö Ø

Mehr

ËÚ Ò Æ ÙÑ ÒÒ À Ò Ä Ò Ö È Ö Ò Ò Ò ĐÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ò ÐÐ Ò ÐÝ Ò ØĐÙÖÐ Ö ËÔÖ Ú ÎÓÖÛÓÖØ Ð Û Ö Ò Ö ¼ Ö Â Ö ÞÙÑ Ö Ø ÒÑ Ð Ä ÖÚ Ö Ò Ø ÐØÙÒ Ò ÚÓÖ Ö Ø Ø Ò Ò Ò ĐÍ Ö Ð ĐÙ Ö Ù Ë Ø Ö ÓÑÔÙØ ÖÐ Ò Ù Ø Û Ø Ø Ò È Ö¹ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ

Mehr

ËØ Ò À ÖØÑ ÒÒ Å ØÖ Ð¹ÆÖº ½ µ ÃÓÒÞ ÔØ ÓÒ ÙÒ Ú ÐÙ ÖÙÒ Ò Ö Î Ù Ð ÖÙÒ Ø Ò Ö Ñ Ò Ò Ø Ò ÚÓÒ ÓÐÓ Ò ÐÐ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÈÖÓ º Öº º ÃÖ Ñ Ö ÈÖÓ ÙÖ Ö Ö Ô Ø ÒÚ Ö Ö ØÙÒ Ö ÓÐÓ ÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÂÓ ÒÒ ÏÓÐ Ò Ó

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

Security. Privacy. Authentity

Security. Privacy. Authentity Ä Ö ÖÛ Ø Ö Ð ÙÒ Æ ØÞÛ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÌÍ ÑÒ ØÞ ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ë Ö Ø ÔÖÓ Ð Ñ ¾ ½º½ Ä Ø Ö ØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾

Mehr

Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò ÑÓ ÖÒ ÖÓÛ Ö¹ Ö Ò Ï ¹ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò ËØ Ò Ê Ù Ð ÅĐ ÖÞ ¾¼¼½ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ì Ð Ñ Ø ÙÖ ĐÙ ÖØ Ñ ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ö Ö ØÙÒ ÙÒ ÓÑÔÙØ Ö ØĐÙØÞØ Æ Ù Å Ò Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ö Þ ÙØ Ø Ö ØÖ Ù Ö ÇºÍÒ

Mehr

ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ ÒÐ ØÙÒ ½º½ ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ Ð ÅÓ ÐÐÓÖ Ò ÑÙ º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÝØÓ Ð ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ø Ò Ò Ò ÈÖÓØ Ò Ò ØÝÓ Ø Ð ÙÑ Ó ÙÑ

Mehr

Ö ÙÒ ÚÓÒ Ï ¹ ÖØ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò Ñ ØØ Ð Ê ¹Å Ø Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Öº Ö Öº ÔÓкµ ÙÖ Ò Ö Ï ÖØ Ø Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ù ÙÖ ¹ Ò ËØ Ò ÓÖØ Ò ÎÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê Ò ÓÐ ÃÐ Ô

Mehr

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level

Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level 145 Reihe Ökonomie Economics Series Sectoral Adjustment of Employment: The Impact of Outsourcing and Trade at the Micro Level Peter Egger, Michael Pfaffermayr, Andrea Weber 145 Reihe Ökonomie Economics

Mehr

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte

Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò Integriertes Management großer Web-Sites auf der Basis datenbankbasierter Modellierungskonzepte ÍÐÖ ËÓÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö Ì Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ

Mehr

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen

Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen INSTITUTE FOR REAL-TIME COMPUTER SYSTEMS TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN PROFESSOR G. FÄRBER Scheduling und Ressourcenverwaltung in Realzeitsystemen Hauptseminar Realzeit-Computersysteme Wintersemester

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

Ð ØÑ Ø Ö Ð ÞÙÖ ÎÓÖÐ ÙÒ ÈÖÓÞ Ö Ò ÖØ Ò Ò ØØ Ø Ê ÐÞ Ø¹ËÝ Ø Ñ µ ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö ½ È Ø Ö Å ÖÛ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÁ Ì Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø µ ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ º ÔÖ Ð ½ Ö Ð ØØ ÜØ Ø ÒÙÖ ÞÙÖ ÒÙØÞÙÒ ÙÖ Ì ÐÒ Ñ Ö Ö ÎÓÖÐ ÙÒ Øº Û Ö Ò

Mehr

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an:

Von Zeit zu Zeit ist man gezwungen, ein fsck manuell auszuführen. Sehen Sie sich dazu einfach das folgende Beispiel an: º Ø Ý Ø Ñ Ö Ô Ö Ö Ò ¾ ½ mounten. Der Parameter blocksize definiert die Blockgröße des Loop-Back-Geräts. Als Nächstes wird nun die Datei linux in /mnt (oder dort, wohin Sie das Image gemountet haben) mit

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4

Trustworthy Preservation Planning. Christoph Becker. nestor edition 4 Trustworthy Preservation Planning Christoph Becker nestor edition 4 Herausgegeben von nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland nestor

Mehr

Å Ò ØÙÖ ÖØ Ð ØÖÓ Ø Ø Ä Ò Ò Ù ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÐÐ Ò Ð Ò Ò Ö Ó Ù Ò Æ Ö Ô ÒÒÙÒ ¹ Ê Ø Ö Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ ÓÔ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ò Ó ØÓÖ Ö Æ ØÙÖÛ Ò Ø Ò Ö ÙÐØØ Ö È Ý Ö Ö Ö ¹Ã ÖÐ ¹ÍÒ Ú Ö ØØ ÞÙ Ì Ò Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Ê ÑÓÒ

Mehr

ÒÓÒÝÑ ÃÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ë Ñ Ø Ö Ö Ø ÚÓÒ Ò Ö ÃÖÑ Ö Ö Ñ Ö º Ø Þº ÈÖÓ ÓÖ ÖÒ Ö ÈÐ ØØÒ Ö ØÖ Ù Ö Ò Æ Ø Ð Ï Ð Ö ÌÁÃ ÌÀ Ö º ÖÙ Ö ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÜÔÐ Ò ÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ ÒÓÒÝÑÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ø ÖÓÛ

Mehr

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun

Abschlussklausur Cluster-, Grid- und Cloud-Computing (CGC) 25.1.2012 Dr. Christian Baun ÐÙ Ø Ö¹ Ö ¹ÙÒ ÐÓÙ ¹ ÓÑÔÙØ Ò µ Ä ÙÒ ÞÞ ÒÞÙÖ ÐÙ Ð Ù ÙÖ ¾ ºÂ ÒÙ Ö¾¼½¾ ÎÓÖÒ Ñ Æ Ñ Å ØÖ ÐÒÙÑÑ Ö ËØÙ Ò Ò À ÒÛ ÌÖ ÒË ÞÙ Ö Ø Ù ÐÐ Ò ÐØØ ÖÒ Ò Ð Ð Ð ØØ µá Ö ÒÆ Ñ Ò Ë Ö ÒË Ä ÙÒ Ò ÖÌ Ð Ù Ù Û Ð ÚÓÖ Ö Ø Ø Ð Øغ Á Ö

Mehr

ÄÙ Û ßÅ Ü Ñ Ð Ò ßÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÅĐÙÒ Ò ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÅÓ Ð ÒØ ËÝ Ø Ñ Ö Ø ØÙÖ Ò ÈÐ ØØ ÓÖÑ ĐÙÖ Ü Ð ÁÌßÅ Ò Ñ ÒØ Ì Ò Ö Ö Ø ¼¾ ÓÖ ÖÙ ËØ Ô Ò À Ð ÖÓÒÒ Ö À ÐÑÙØ Ê Ö MNM TEAM ÅĐÙÒ Ò Ö Æ ØÞÑ Ò Ñ ÒØ Ì Ñ ÅÓ Ð

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001

PROCEEDINGS der Verbundtagung VertIS 2001 Fachgruppe 1.1.6 Verteilte Künstliche Intelligenz (VKI), Fachgruppe 2.5.2 Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und deren Anwendung (EMISA), Fachgruppe 5.10 Informationssystem-Architekturen: Modellierung

Mehr

Nachfolgend alle Unterlagen

Nachfolgend alle Unterlagen NÜRNBERGER TOP Empfehlung Für Ärzte / Tierärzte / Ingenieure / Hausfrauen Top Zusatz Infektionsklausel für Ärzte! Besonders geeignet weil! Nicht sinnvoll wenn /für! --Sehr günstiger Beitrag -- Bauberufe

Mehr

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ¾º ÊÓÙØ Ò Áȹ ÐØ Ö Ö Û ÐÐ ÙÒ ÁȹŠÖÙÒ ÈÖÓ Ð Ñ ½¼ ËÝÑÔØÓÑ ÈÖÓ Ð Ñ minicom Ò Ø Ñ Î ÖÐ Òº minicom ÐÓ ÖØ Ñ Ä Ò Ò Ò ÓÖÖ Ø ØÞØ Ò Ö ÐÐ Ò ÖØ º Ä ÙÒ Ë Ò Ò Ò Ò Ù Ë ÐÐ ÙÒ Ò Ò Ò minicom¹èöóþ Ñ Ø Ñ Ð kill -KILLº Ô

Mehr

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5.

Data Mining. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen. Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008. Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Lehrgebiet Datenbanksysteme für neue Anwendungen Seminarband zu Kurs 1912 im SS 2008 Data Mining Vorträge der Präsenzphase am 4. und 5. Juli 2008 Betreuer: Prof. Dr. Ralf Hartmut Güting Dipl.-Inform. Christian

Mehr

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT

ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT Deutsche Physikalische Gesellschaft Arbeitskreis Energie ENERGIE PLUTONIUM STROM und die UMWELT 17 Vorträge der Tagungen Heidelberg (1999) und Dresden (2000) eingeschlossen das Dresdner Symposion 'Plutonium

Mehr

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten

6. Explizite Zeit und Zeitautomaten 6. Explizite Zeit und Zeitautomaten Bisher: Zeit nur als Ordnungsrelation zwischen Zuständen/Ereignissen Jetzt: Zeit als explizite kontinuierliche Größe modelliert (reelle Werte) Uhren: stückweise kontinuierliche

Mehr

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM)

Neue Ansätze im IT-Service-Management. Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Hauptseminar Wintersemester 2003/2004 Neue Ansätze im IT-Service-Management Prozessorientierung (ITIL/eTOM) Einführung Referenzszenario Auszug aus: Sailer, M., Klassifizierung und Bewertung von VPN Lösungen

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003

Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 21. November 2003 Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 69 Proceedings 13. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 19. - 1. November 3 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut für

Mehr

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler

Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Bitte zurücksenden an: Allianz Lebensversicherungs-AG L-K-MVZB-C Reinsburgstraße 19 70178 Stuttgart Maklerakademie@allianz.de Eröffnung eines Weiterbildungskontos für Versicherungsvermittler Trusted Partner:

Mehr

ÜØà ÑØ Ù ÙÜÔÌÞ ÌÛ transform! ÌÜØà Ñ Ì ˇÌàØ Ù ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÖÜ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓÖÜ Ñ ÖÒ Û ÑÖÜ ÒÖ ÖÜ ÌØ ÌÞÖÓÌÔ ` ÓÌ àó ÛÖÜ ÙÜÔÛÖÔ ÙÛ Ì Ñ ÖÙ Ú 4 ÖÜÛÚ ÖÒ Ô ÑÌØ Ù à ÑÖ Ù ÓÌ àó ÙÛ Ô ÌÒÒ Ô Ñ ÌÑ ÖÙ 6 Ø Ú ÖÒÌ Ó Ú ÖÑ Ó ÜØà

Mehr

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812

17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode 29.08.2014 17/2812 Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr SPD vom 17.06.2014 Strafvollzug von Männern und Frauen Ich frage die Staatsregierung: 1.

Mehr

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte

Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte Programmieren II (CS104) Netzwerkaspekte 15. April 2004 Prof. Dr. Christian Tschudin Departement Informatik, Universität Basel Uebersicht Netz-Implementierungsaspekte, top down Client Architektur read/eval

Mehr

Benutzerhandbuch. Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation

Benutzerhandbuch. Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation r ÍÐÛÝÌÎß ÐÎÛÝ Í ÑÒ íð ÌÑÌßÔ ÍÌßÌ ÑÒ ÞÛÒËÌÆÛÎØßÒÜÞËÝØ Benutzerhandbuch Spectra Precision FOCUS 30 Totalstation Version 01.02 Artikelnummer 77703035 Februar 2010 Kontaktinformationen Í»½ л½ ±² ïðíëë É»

Mehr

Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale Die Stadt Brakel informiert: Energieausweis: Wer muss was? Fakten-Check der Energieberatung der Verbraucherzentrale Klarheit schaffen über die energetische Qualität eines Gebäudes und über die zu erwartenden

Mehr

Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4

Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4 Parlamentssitzung 4. Mai 2009 Traktandum 4 Provisorische Buszufahrtsstrasse Ried Kredit; Direktion Planung und Verkehr Bericht des Gemeinderates an das Parlament 1. Ausgangslage Die Erschliessung des Riedquartiers

Mehr

Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma der Kundenzufriedenheit im Kontext des Information Retrieval

Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma der Kundenzufriedenheit im Kontext des Information Retrieval Fachbereich III - Informations- und Kommunikationswissenschaften Institut für Angewandte Sprachwissenschaft Magisterarbeit Internationales Informationsmanagement Das Conrmation/Disconrmation-Paradigma

Mehr

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de)

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de) Universität Hamburg Fachbereich Informatik Arbeitsbereich AGN in Zusammenarbeit mit der Firma Netlife Internet Consulting und Software GmbH Diplomarbeit: Sicherheitsmanagement für UNIX-Server am Modell

Mehr

Verteilte Systeme, Wintersemester 1999/2000 Michael Weber

Verteilte Systeme, Wintersemester 1999/2000 Michael Weber ÿÿþýüûúùø öùõôõ óúöòüñõùüð óùõïõîíù ö 1 øúù ü óü ó ö óúöòü ü ôôíò ü õò ôù digest ÿþýüûúýüù Message Digest Eine Art Prüfsumme der Dokuments Kein Rückschluß auf die Nachricht möglich Es ist praktisch unmöglich

Mehr

3. Livestatus livestatus

3. Livestatus livestatus 1 1. 2. Firma MK MK Schulung, Consulting, Support dozent_kettner Diplom Informatiker Ä ÒÙÜ²Æ Ó ¹ ÜÔ ÖØ früher Entwickler bei SuSE Autor von,,fehlerdiagnose und Problembehebung unter Linux seit 2000 selbständig

Mehr

M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014

M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014 Å Ö Ð ØØ ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò M. Zeller HS Weingarten-Ravensburg 23. September 2014 ÁÒ ÐØ Ú ÖÞ Ò ½ Ð Ö Î Ö Ò Ø ÐØÙÒ ¾ ¾ ÐÐ Ñ Ò ÞÙÑ ÈÖ Ø ÙÑ ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ¾ ÒØÛ ÐÙÒ ÙÑ ÙÒ ÖÞ Ù Ò Ê Ú Û ÐÙ Ö Ø Ò ¹

Mehr

Universität Zürich Institut für Informatik

Universität Zürich Institut für Informatik Universität Zürich Institut für Informatik ÄÓ ÒØ Á̹ ÓÚ ÖÒ Ò Ù Ö ÃÅÍ Ò ÑÔ Ö ÍÒØ Ö Ù ÙÒ Û Þ Ö Ö ÁÒ Ù ØÖ ÙÒØ ÖÒ Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ¹ º ÂÙÐ ¾¼¼ Ö Ø Ò Ä Ò ÓÐØ ÚÓÒ Æ Ð Ë Û Þ ¼ ¹ ¼ ¹ ¾ ºÐ Ò ÓÐØ ºÙÞ º ØÖ Ù Ö È Ø Ö

Mehr

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen:

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen: Kapitel 16 Data Warehouse OLTP Online Transaction Processing OLAP Online Analytical Processing Decision Support-Anfragen Data Mining operationale DB operationale DB operationale DB Data Warehouse operationale

Mehr

INTERNATIONAL JOURNAL AUTOMATION AUSTRIA

INTERNATIONAL JOURNAL AUTOMATION AUSTRIA ISSN 1562-273 INTERNATIONAL INTERNATIONAL JOURNAL JOURNAL AUTOMATION AUTOMATION AUSTRIA AUSTRIA ia A Heft 1 im Jahrgang 21 (213) Inhalt Seite STEINPARZER, T., HAIDER, M., STADLMAYR, R., WIMMER, G., 1 Modeling

Mehr

2. Besondere Bedingungen für die Verbundene Hausratversicherung nach den VHB 2008 maxpool-spezial

2. Besondere Bedingungen für die Verbundene Hausratversicherung nach den VHB 2008 maxpool-spezial Hausrat- und Glasversicherung Medien-Versicherung a.g. Bedingungen und Klauseln Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen (VHB 2008 Versicherungssummenmodell) 2. Besondere Bedingungen

Mehr

In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres

In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres Ú In my eyes it is never a crime to steal knowledge. It is a good theft. The pirate of knowledge is a good pirate. Michel Serres Ò ÙÖÞ ÁÒØ ÖÚ Û ÏÓÖÙÑ Ø Ò Ñ Ù Clemens: Wir wollen den Lesern helfen, den

Mehr

Vorlesung 1 Einführung

Vorlesung 1 Einführung Vorlesung 1 Einführung 1.1 Inhaltsangabe Einführung der Thematik (globales Strahlungsdiagramm); Strahlung (Elektromagnetisches Spektrum, Raumwinkel); Strahlungsgrössen (Emission, Absorption, Transmission,

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Peer Heinlein Das Postfix Buch Sichere Mailserver mit Linux 3., aktualisierte und erweiterte Auflage I Grundlagen 27 1 Funktionsweise eines Mailservers 29 1.1 SMTP und POP3/IMAP........................

Mehr

3. Nagios am Limit check_mk_motivation

3. Nagios am Limit check_mk_motivation 1 1. dozent_kettner ² Æ Ó ¹ ÜÔ ÖØ Ä ÒÙÜ Diplom Informatiker früher Entwickler bei SuSE Autor von,,fehlerdiagnose und Problembehebung unter Linux seit 2000 selbständig als Dozent und Consultant 3. Nagios

Mehr

N i e d e r s c h r i f t

N i e d e r s c h r i f t N i e d e r s c h r i f t Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 12.11.2014 1. Aktualisierung

Mehr

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Dokumentation Äinux d nced 15. August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 1.1 Warum Linux Advanced?........................................

Mehr

PPL 10 Installationsanleitung

PPL 10 Installationsanleitung PPL 10 Installationsanleitung Stand Juli 2012!" Inhaltsverzeichnis Schritt 1: Installation Dongle Software... 3 Schritt 2: Überprüfung Installation Dongle Software... 6 Schritt 3: Überprüfung der JAVA

Mehr

Versuch b - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop

Versuch b - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop UNIVERSITÄT REGENSBURG Naturwissenschaftliche Fakultät II - Physik Anleitung zum Grundlagenpraktikum A für Bachelor of Nanoscience - Kennlinien und das Elektronenstrahl-Oszilloskop 23. überarbeitete Auflage

Mehr

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport EVBIT Dienstvertrag dataport Sette 1von6 Vertrag über die Beschaffung von ITDienstleistungen.Zwischen Finanzbehörde Gänsemarkt 36 20354 Hamburg im Folgenden,.Auftraggeber" genanntt.1nd Dataport Anstalt

Mehr

Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem

Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem Feature Transformation Strategies for a Robot Learning Problem [Seabra Lopes and Camarinha-Matos, 1998] und [Seabra Lopes and Camarinha-Matos, 1999] Dirk Münstermann 18. Januar 2000 Inhalt Inhaltsübersicht

Mehr

Barth: Nagios. Copyright (C) Open Source Press

Barth: Nagios. Copyright (C) Open Source Press Barth: Nagios Wolfgang Barth Nagios System- und Netzwerk-Monitoring 2., aktualisierte und erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Gordon Fyodor Lyon Nmap Netzwerke scannen, analysieren und absichern Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Dennoch sind Fehler nicht

Mehr

Einleitung. Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB)

Einleitung. Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB) EXISTENZGRÜNDUNG IN DEN FREIEN BERUFEN - LEITFADEN Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein (LFB) Existenzgründung in den Freien Berufen Leitfaden / Landesverband der Freien Berufe in Schleswig-Holstein

Mehr

Erfolgskontrolle bei laufenden Baustellen. Osnabrücker Baubetriebstage 2010

Erfolgskontrolle bei laufenden Baustellen. Osnabrücker Baubetriebstage 2010 Fachhochschule Osnabrück University of Applied Sciences Erfolgskontrolle bei laufenden Baustellen Prof. Dr. Peter Böttcher Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Osnabrücker Baubetriebstage

Mehr

Hausrat-, Haftpflicht und Gebäudeversicherung für Ferienimmobilien

Hausrat-, Haftpflicht und Gebäudeversicherung für Ferienimmobilien Hausrat-, Haftpflicht und Gebäudeversicherung für Ferienimmobilien Für Gebäude bis maximal CHF 600.000 und Hausrat bis CHF 150.000 Versicherungssumme Dieses Dokument beinhaltet Informationen zum Deckungsumfang

Mehr

Name des Vermittlers Telefon-ggf.Handy Nr. Partner Nummer. Unbeglaubigter Grundbuchauszug auf aktuellem Stand (erhältlich beim Amtsgericht, Notar)

Name des Vermittlers Telefon-ggf.Handy Nr. Partner Nummer. Unbeglaubigter Grundbuchauszug auf aktuellem Stand (erhältlich beim Amtsgericht, Notar) ÊÓÙ Ù³¾Ø Ê»»¾ ³ ² ¹»³»² ¹»» ½ º ³¾Ø Ü»»² ²º ¹» ÊÓÙ Ù³¾Ø Ú ² ²» «²¹» ª ½» б º ½ ïí ëë ó Üóéïêèè Ú» ¾» ¹ Ì»»º±²æ ðéïìïñîççîïð Ì»»º æ ðéïìïñîççîïïð ò» ¼» ળ¹ó¹³¾ ò¼» Selbstauskunft? Seite 2 Darlehensanfrage

Mehr

Process Mining I T Ä T E R S U L M I V U N S C I E N D O C U R A N D O D O C E N D O. Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte.

Process Mining I T Ä T E R S U L M I V U N S C I E N D O C U R A N D O D O C E N D O. Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte. C U R A N D O Process Mining Bestehende Ansätze und weiterführende Aspekte Diplomarbeit I V E R S I T Ä T U N U L M S C I E N D O D O C E N D O Diplomand: Linh Thao Ly Fachbereich: Informatik Fachrichtung:

Mehr

Der Bauleiter im Bauunternehmen

Der Bauleiter im Bauunternehmen Der Bauleiter im Bauunternehmen Bauablaufstörungen, Nachträge, Dokumentation mit 64 Abbildungen und 67 Tabellen 3., überarbeitete und erweiterte Auflage Manuel Biermann Dipl.-Ing., öffentlich bestellter

Mehr

Inhalt. Haftpflicht international Recht & Versicherung

Inhalt. Haftpflicht international Recht & Versicherung Nr. 5/2011 Haftpflicht international Recht & Versicherung Inhalt Deutschland: Das neue Produktsicherheitsgesetz Behörden ohne Ermessen bei der Anordnung von Rückrufen?... 170 Aus aller Welt... 174 D&O/Berufshaftpflicht...

Mehr

KALKULATION > frivol <

KALKULATION > frivol < BGH Beschluss vom 18.05.2004 X ZB 704 > Bieter eines Vergabeverfahrens sind zwingend auszuschließen, wenn sich erst im Rahmen der Angebotsaufklärung herausstellt, dass die tatsächlich kalkulierten Kosten

Mehr

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press Heinlein: Das Postfix-Buch Peer Heinlein Das Postfix Buch Sichere Mailserver mit Linux 3., aktualisierte und erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen

Mehr

Kapitel. Copyright (C) Open Source Press. Die Drag&Drop API

Kapitel. Copyright (C) Open Source Press. Die Drag&Drop API 9 Die Drag&Drop API Mit der Drag&Drop-API lassen sich Drag&Drop-Funktionen in HTML5 in standardisierter Weise ohne die Hilfe externer JavaScript-Bibliotheken wie jquery oder MooTools umsetzen man kann

Mehr

Copyright (C) Open Source Press

Copyright (C) Open Source Press Witt Göbe: webedition Andreas Witt Thomas Göbe webedition CMS ecommerce Online-Marketing Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Dennoch

Mehr

N i e d e r s c h r i f t

N i e d e r s c h r i f t N i e d e r s c h r i f t Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 20./21.11.2013 1. Gemeinsame

Mehr

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker SAP für Physiker Andreas Mielke VMS AG, Heidelberg Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg Vorlesung Sommersemester 2009 Agenda 1 Einführung VMS AG SAP 2 Geschäftsprozesse und Informatisierung

Mehr

Diplomarbeit. Tim Baloniak

Diplomarbeit. Tim Baloniak ÈÐ Ñ ÙÒ ÚÓÒ ÒÒ Ò Ç Ö ÒÔÖÓÞ Ö ÐÙÓÖ¹ÃÓ Ð Ò ØÓ ¹ ÐÑ Ò Diplomarbeit von Tim Baloniak Ruhr-Universität Bochum AG Reaktive Plasmen Mai 2007 ÎÓÖÛÓÖØ Die vorliegende Diplomarbeit habe ich während meiner Zeit

Mehr

1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4

1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4 Dr. Andreas Christmann Universität Dortmund, HRZ, 04.06.1999 "! Inhalt 1. WAS IST SQL?...2 2. WAS IST PROC SQL?...2 3. WAS KANN PROC SQL?...2 4. BEISPIELE ZUR VERWENDUNG VON PROC SQL...4 4.1 Fiktiver Beispieldatensatz...4

Mehr

Persönliche Worte. Warum schreibt man so ein Buch? Lieber Leser,

Persönliche Worte. Warum schreibt man so ein Buch? Lieber Leser, Persönliche Worte Und wandelt mit bedächt ger Schnelle Vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Goethe, Faust I Warum schreibt man so ein Buch? Lieber Leser, diese Frage habe ich mir in den letzten Wochen

Mehr