Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download ""

Transkript

1 Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ¹ ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ ¹ ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÎÓÖÐØ ÚÓÒ ÖÒ ÐÖ Ù ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº ÏÑÖ Ò ¼ º ÂÙÐ ¾¼¼¾ ÙØØÖ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÃÖÐ º Ù ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÀÒ ¹ÂÓÑ Ö ØĐØ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÊÙÓÐ ÑÖØ Ì Ö ÔÙØØÓÒ ¾¼º ÞÑÖ ¾¼¼¾

2 ¾ ÓÔÝÖØ ¾¼¼¾ ÖÒ ÐÖ ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº Ö ÆÖÙ ÙÒ ÃÓÔÖÒ Ö ÈÙÐØÓÒ Ø Ù Ù ÞÙ Û ÒÙÖ ÑØ ÖØÐÖ ÒÑÙÒ ÙØÓÖ ÖÐÙغ ÖÙÐ ÛÙÖ ÚÓÑ ÙØÓÖ ÑØ Ä Ì ØÐØغ

3 ÎÓÖÛÓÖØ ÁÒ ÚÐÒ ÙÙÒØÖÒÑÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ò ÒØÖÐÖ ØÒØÐ Ö ÖØ Ö ÙÒÒÙÖ ÃÙ ÙØ ÙÒ ÌÒÖ ÛÓÖÒº Ù Ò ÒÓÖÖÙÒÒ Ö ÈÖÜ ÛÙÖÒ Ò Ù ÑÑÒÖØ ÑØ ÍÒØÖÒÑÒ Ö ÙÒÙ ØÖ ÙØÖÐ ÔÔй ØÓÒÒ ÒØÛÐغ Ë Ò ÙØ Ò ÖØ ËÔØÖÙÑ ÔÞ Ö ÙÒ Ùºº Ù Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò º Ö ÍÖ ÔÖÙÒ Ö ÒØÛÐÙÒ ÖØ Ò Ò ÒÒ Ö ÒÙÒÞÖ ÂÖ ÞÙÖĐÙº Ö ÙØ ËØÒ Ö ËÝ ØÑ Ø ÙÖ ÑÓ¹ ÖÒ ÃÓÒÞÔØ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ ¹ Û Þºº Ö ÇØÓÖÒØÖÙÒ ¹ ÔÖĐØ ÖĐÙ ØØ Ö ÙÑ ÔØ Ö ÒØÞÚÖØÐØÒ Ù ÑÑÒÖغ ÔØ ¹ Ò ÑØ Ö Ö ÒØÒ ÒØÛÐÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ Ò ÑÑÒ Ö ÙØÙÒ ÛÓÒÒÒº ØĐÒ ÎÖ ÖÙÒ ØÒ Ö ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ ÎÖÒØÞÙÒ ÙÒ ÒØ ÞÙÐØÞØ ÁÒØÖÒØ ÛÖÒ ÖÚÖÒ Ù Ò ÒØÛÙÖ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ĐÙÖ Ò ÙØÖ Ù ÛÖÒº ÁÒ Ö ÚÓÖÐÒÒ ÖØ ÛÖ ÑØ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Û ÒØÐ Ìй Ø Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò ÒÐØ Ò Ù ÃÓ ØÒÖÑØع ÐÙÒ ĐÙÖ ÙÐ ØÙÒÒ ÚÓÖ ÛĐÖÒ ÙÒ Ò Ö Ä ØÙÒ ÖÖÒÙÒ ÒÐØغ Ò ÙÒÚÖØÐÙÒ ĐÙÖØ Ò Ö ÊÐ ÞÙ ÑÒ ÑÒ ÌĐØØÒ Ñ ØÒ ØÒ Ò ÙÙØÖ º ĐÙÖ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö ØÐØÒ Ò ÒÑ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÁÒÓÖ¹ ÑØÓÒ Ý ØÑ ÒØ ØÒ ÖÙ Û Ð Ø Ò Ù ÙÒÒ ÙÒ ĐÒØÒº Ù Ö ÈÖÓÐÑ ØÐÐÙÒ ÖÙ ØÒ Ø Ò ÑÒÖ ÖØ ÐÒ ÙÒ ÓÖÒ ØÓÖ Ò ÔØ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ð ØÓÖØ ÙÒÖØ ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÆÙÓÒÞÔØÓÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ù¹ ÞÙÖØÒº ÅØ ÀÐ ÒÖ ÖĐÙÖ ÒØÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÛÙÖÒ ÈÖÓÞ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÓÖÑÐ ÖÒ ÙÒ Ù ÛÖØغ ÇÛÓÐ ÑÖ ÒÒÒØ ÈÖÓÐÑ ØÐÐÙÒ Ù ÒÖ ÔÖØ Ö ÖÖÙÒ ÒÒØ ÛÖ ÛÙÖ ÑÖ Ö ØÒ ÀÒÐÙÒ Ö Ö Ø Ò Ò ÚÓÖÖØÒÒ ÔÖĐÒ Ñ Ö ÁÒÓÖÑØ Ñ ÙÛ Ò Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÛÙغ ÅÒ ÓÒÖÖ Ò ÐØ Ö ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÃÖÐ º Ù Ö Ñ ĐÙÖ ÑÒ ÑØ Ø Ð ÜØÖÒÖ ÓØÓÖÒ Ö ÖØÙÒ ÌÑ Ò ÚÐĐÐØÖ Ï ÙÒØÖ ØĐÙØÞØ Øº ÖØÙÒ ÌÑ ÖÓÖÖØ Ò ÒÖØÙÒ ÙÒ ÙÖØÙÒ ÑØÓ¹ Ö ÖÙÒÐÒ Ò ÓÒÖ Ö ÈÖÓÞÑÓÐÐÖÙÒº ÅÒ Ò ÐØ Ù ÀÖÖÒ È Öº¹ÁÒº к ÏÓÐÒ ÀÙÒØ Ö ÑÖ Ð ØĐÒÖ Ò ÔÖÔÖØÒÖ ÑØ ÊØ ÞÙÖ ËØ ØÒº ÛØÖÒ Ò ÒÑ Ò ÙÒ ÒØ Ñ Ò ÅØÖØÖÒ Ñ

4 ÄÖ ØÙÐ ÁÒÓÖÑØ Ñ ÙÛ Ò Ö ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ĐÙÖ ÓÒ ØÖÙØÚ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒº ÆØ ÙÒÖÛĐÒØ Ð Ò ÑĐÓØ ÛÒÒ Ù ÒØ ÖØ Ð Ö ÔÖÑÒÒØ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ ÙÖ ÑÒ ÖÙ ËÖ Ñ ĐÙÖ ÐÐ ÒØ ÑÑÖ ÒÒµ È Ò Ö ÖØÙÒ Ö ÖØ ÐØØ ÙÒ ÓØÑÐ Ù ÑÓÖÐ ÙÒØÖ ØĐÙØÞØ Øº ÚÓÖÐÒ ÖØ ÛÙÖ ÚÓÒ Ö ÙÐØĐØ ÙÒÒÙÖÛ Ò Ò Ö ÙÙ ¹ ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÙÒØÖ Ñ ÌØÐ Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¹ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÙÒ ÒØÛÐÙÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ð Ö¹ ØØÓÒ ÖØ ÒÒÓÑÑÒº ÅÒ Ò ÐØ ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÀÒ ¹ÂÓÑ Ö ØĐØ ÙÙ ¹ÍÒÚÖ ØĐØ ÏÑÖ ÙÒ ÀÖÖÒ ÍÒÚº¹ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÊÙÓРѹ ÖØ ÍÒÚÖ ØĐØ ÀÒÒÓÚÖ ĐÙÖ ÖØ ÙÖ Ø ÙÒ ÀÒÛ ÞÙÖ Öغ Á ÛĐÙÒ ÑÖ ÚÓÖÐÒ ÖØØÓÒ ÖØ Ñ ÀÒÐ Ù ÒÛÒØ ÅØÓÒ ÙÒ Ð ÁÒÐØ ÞÙÖ Ù ÓÒ ÒÖØ ÙÒ Ò ÛØÖĐÙÖÒÒ ÖØÒ ÙÖ«Ò ÛÖº ÏÓÐ ÙÖ¹ÍÒÖÓ»ÌĐÙÖº Ñ ÞÑÖ ¾¼¼¾ ÖÒ ÐÖ

5 ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÒÐØÙÒ ½ ½º½ Ð Ö ÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÎÓÖÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ¾ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ½½ ¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ð ÒÓÖÒÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾º½ ËØÐÐÙÒ Ñ ÊÒÙÒ Û Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¾º¾ È Ò Ò ÙÙØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º º¾ ÙÙ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ¾º º ÄιÈÓ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º ÃÐÙÐØÓÒ ÚÖÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾ ÃÓ ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÃÓ ØÒÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÖÑØØÐÙÒ Ö ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº ÖÒÙÒ ÒÖ ÒÓØ ÙÑÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÐÙÒ Ö ÒØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÅØÓÒ ÞÙÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ Ø ÖÙÒ Ö ÒØ ÔÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÙÒ ØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ä ØÙÒ ÖÑØØÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÎÖ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ͹ÎÖØÖ ÙÒ Æ͹ÎÖØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÖÓعÄÎ ÙÒ Æ͹ÄÎ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º Á

6 ÁÁ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÍÒØÖÒÑÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÓÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÒÓØ ÚÓÖÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÒÓØ ÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º ÖØ ÚÓÖÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ù ØÐÐÒ ØÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ØÐÐÒ¹ÓÒØÖÓÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÑÑÒ ÙÒ ÙÒ ËÐÙÓÐÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ËØÒ Ö ÌÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º¾ ÖÖ ÒØÛÐÙÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾º ÃÐ Ò ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º ÒÙØÞÖÓÖ Đ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ËØÑѹ ÙÒ ÈÖÓØØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃØÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ ÈÖÓØÚÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º º ÅÓÙÐ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÅÓÙÐ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÅÓÙÐ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÏØÖ ÅÓÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº Ò ØÐÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ºº ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÙÖØÐÙÒ ÙÒ ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÙÖØÐÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ËÐÙÓÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

7 ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÁÁ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÅØÓ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ØÖØÓÒÒ ÙÒ ØÐÐÖÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º¾º½ ÖÙÒÐÒ Ö ØÖØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ º¾º¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾º ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÊÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º¾ ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÙÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º º ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÒØØÝØÝÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º º ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¾ º ÎÓÖÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ ½½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º¾ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾º ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º¾º ÌÐÔÖÓÞ ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾¾ º ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º º ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ºº¾ ÊÅ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÊÅ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ØØÖÙØ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ºº¾ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ºº ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º Ù ÑÑÒ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

8 ÁÎ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ½ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ù Ò Ö ÅÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º½ ÈÖÓÞÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º¾ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾º ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º Ù Ò Ö ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º½ ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º º¾ ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÈÖÓÞ¹ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÁÒÖØ ÅÓÐÐÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ÑÑÒ ÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ù ÛÖØÙÒÒ ½ º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐØÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º½ ËÔÞ ÖØ ÙÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾º¾ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÒÛÒÙÒ Ò ÔÔÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º¾ ÅÓÐÐ ÙÒ ÔÔÐØÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ò ØÐÐÙÒ Ö ÎÖÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ Ö ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º º Ù ÛÖÙÒÒ Ö ÃÓÒ ÙÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º Ù ÑÑÒ ÙÒ Ö ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº½ ÐÐÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº¾ ÁÑÔÐÑÒØÖÙÒ Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÖÒ Ö ÁÑÔÐÑÒØÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ºº Ù ØÓÑÞÒ ËÝ ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ºº ÙÖØÐÙÒ Ö ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÙÒ Ù Ð ¾¼½ ÄØÖØÙÖÚÖÞÒ ÅÓÐÐ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÎÖÞÒ Ö ĐÙÖÞÙÒÒ ¾¼ ¾¼ ¾ ¾

9 ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË Î ĐÍÖ Ò ÙØÓÖ ¾½

10 ÎÁ ÁÆÀÄÌËÎÊÁÀÆÁË

11 ÎÖÞÒ Ö ÐÙÒÒ ¾º½ ÊÒÙÒ Û Ò Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ È Ò Ò ÙÙØÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ä ØÙÒ ÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º½ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÖÓÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º È ÚÓÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º È ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ Ù ÞÙ Ù Ñ ÃÐ ÒÑÓÐÐ Ö ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º¾ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ØÒÚÖÛÐØÙÒ ÒÖ ÔÔÐØÓÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ º º º º º º º Ù ÞÙ Ù ÒÑ ÃÓ ØÒÖØÒØÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈÖÓØÔ Ò ÙÒ ÈÖÓØÚÖ ÓÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÖÒ ¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÖØØÚÖÒĐÙÔÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÙÒ Èà º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ËØÖÙØÙÖ¹ ÙÒ ÞÙÒ ÐÑÒØ Ñ ÊÅ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÞÙ ÒØØÝØÝÔÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÇÖÒÖÑÑ Ò ÚÖ ÒÒ ÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½¼ º ÅÓÐÐÐÑÒØ Ñ ÊÁ˹ÌÓÓÐ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º½ Ø ÔÞ Ö ÈÖÓÞÐÙ ÚÓÖ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º ½½ º¾ Ø ÔÞ Ö ÈÖÓÞÐÙ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ º º º º º º º º º º ½¾ º ÔÐ ÒÖ ÔÞ Ò ÖØ ÙÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÑÒ ÑÖ ÈÖÓÞ ÖØØ ÑÖÖÖ Ø º º º º º º º º º º º º º º ½ º Ù ÑÑÒ ÔÐ ÒÓØ ÚÓÖÖØÙÒ ÙÒ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º ½¼ º ÃÐÙÐØÓÒ ÙÒ ÒÙ ¹ ÅØÖÐÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º ÃÐÙÐØÓÒ ÙÒ ÒÙ ¹ ÒÖ ÚÓÒ ÆÍ¹Ä ØÙÒÒ º º º º º º º º º º º ½ º ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º ÎÖÞÒ ØÖÙØÙÖ Ù ØÒÒ ÖÚÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½¼ ÈÖÓØÓÖÒØÖØÖ ÙÒ ÓØÓÖÒØÖØÖ Ò ØÞ º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØ ÚÖÛÐØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¼ ÎÁÁ

12 ÎÁÁÁ ÎÊÁÀÆÁË Ê ÁÄÍÆÆ º¾ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½½ º ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½¾ º ÌÐÔÖÓÞ ÅÒÒØÝÔ ÅÒ ÖÑØØÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÀÖ ØÐÐÓ ØÒ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÅØÖÐ ÒÖÒ ÙÒ ÃǹÃØÐÓ ÖØÒ º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÒÖ ÙÖĐÙÖÒ ÙÒ ÈÖ ÔÐ ÖØÒ º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÒÓØ ÖÞÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º ÌÐÔÖÓÞ ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ ÖÞÙÒ ÙØÖ ÐÙÐØÓÒ ÖØÒ º º ¾½ º½¼ ÌÐÔÖÓÞ ÖØ ÐÙÐØÓÒ ÚÓÖÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ º½½ ÌÐÔÖÓÞ ÈÖÓعÄÎ ÓÒÖØ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¼ º½¾ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÄÎ Ù ÈÖÓعÄÎ Ö ØÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾½ º½ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÄÎ Ù ÖÒ ÈÖ ÔÐ ÖØÒ Æ͹ÎÖ ÚÓÖ¹ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Æ͹ÙØÖ ÚÖÒ Æ͹ÆØÖ ÖØÒ º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÖØ ÐÙÐØÓÒ ÙÑ ØÞÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ Ö ØÐÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ ÐÙÐÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ Í¹ÆØÖ ÛÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º½ ÌÐÔÖÓÞ ÊÙĹÅÒÒ ÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾¼ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ º¾½ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¼ º¾¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÅÓÙÐ ÃØÐÓ º º º º º º º º º ¾ ½ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÅÒÒÖÑØØÐÙÒ ÙÒ ÅÓÙРʻĹÅÒÒ º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÃÐÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÎÖÒØÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÈÖ ÔÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÍÑÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ÙÒØÓÒ ÙÑ ÅÓÙÐ ÎÆ͹ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ¼ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º ¾ º ½ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ º ¾ ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ ÎÖÒØÒ ÎÆ͹ÄÎ ÈÖ ÔÐ º º º ¾½ º ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓРʻĹÅÒÒ ÅÒÒÖÑØØÐÙÒ º º º º º º ¾¾ º ØØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÈÖÓØÎÖÛÐØÙÒ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º ¾ º ØØØÖÙØÞÙÓÖÒÙÒ ÈÖÓعÄÎ ÃÐÙÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º ÇÖÒÖÑÑ ÒÖ ÔÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

13 ÎÖÞÒ Ö ÌÐÐÒ ¾º½ ÔÐ ÒÖ ÃǹÐÖÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾º¾ ÔÐ ĐÙÖ Ò ÒØÓÒ ÚÓÒ ÀÙÔØÓ ØÒÖØÒ º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º ÞÙÒ ÑĐÓÐØÒ ÈÖÓعÄÎ ÙÒ Æ͹ÄÎ º º º º º º º º º º º º º º º½ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ Ò ÈÖÓØÔ Ò È½¹È º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º¾ ËÔÐØÒÙÙ ÒÖ ÃÐÙÐØÓÒ ØÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖ«ÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½ ÖÒ ¹ ÙÒ ÈÖÓÞ ÖØØÚÖÒĐÙÔÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º½ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒÒ Ñ ÅÓÙÐ ÈÖÓØËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ º¾ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒÒ Ñ ÅÓÙÐ ÄιÖØÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼ º½ º½ º¾ º º º º º º º ÙÖ«ÖØ ÒÖ ÈÖÓØ ØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ½»µ º º º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ¾»µ º º º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º º º ¾½ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ½»µ º º º º º º º º º º º ¾¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ¾»µ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ ÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐлµ º º º º º º º º º º º ¾ Á

14 ÎÊÁÀÆÁË Ê ÌÄÄÆ

15 ÃÔØÐ ½ ÒÐØÙÒ ½º½ Ð Ö ÖØ ĐØ ØĐØØ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ Ø Ù Ù ĐÙÖÙÒ ÚÓÒ ÙÙØÖĐÒ Ù ÖØغ Ö Ò ØÒ Ò ÙÙØÖ ØÖ«Ø ÙÐ ØÙÒÒ Ò ÙÙÒØÖ¹ ÒÑÒ ÒØØ ÙÖ Ò ÈÖ ÓÒÐ Ù ĐÙÖØ ÙÒ º ÙÖ ÙØÖØ ÆÙÒØÖ¹ ÒÑÖ Ù ĐÙÖÒ ÐĐغ ÅØ Ö ÎÓÖÖØÙÒ ÙÒ Ù ĐÙÖÙÒ Ò ÙÙØÖ Ò Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÙÒ ÞÙ ÖØÒ ÞÙ ÚÖ ÒÒ ÞÔÐÒÒ ĐÓÖÒº ÛÖÒ ÙÒ ÛÐ ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ĐÙÖ ÙÐ ØÙÒÒ ØÖ«Ò ÓÖ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ ÒÒÖÐ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò Ö ÙÙØÖ Ö¹ ÒÙÒ ÞÙÓÖÒغ Ò ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÐÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÞÙÖÙÒ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ØÖ ÛÖØ Ø ÐÖ ØÒ Ö ÎÓÖ¹ ÖØÒ ÙÒ ÙØÖÐÖ ÊÐÛÖ ÓÛ Ù ØÓÖ Û ÒÒ ÖÖÙÒ¹ Ò Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÒØ ØÒÒ Òº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÐÒ Ù Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÒØÛÐÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÑØ ÙØÖÐÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑÒº ÖÐÙÒ ÓÖØ ÖØØ Ò Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÒÓÐÓ ÓÑÔÐÜ ÚÖÐÐÑÒÖÖ ÎÖÖÒ ÐÞØÖ ÊÙÞÖÙÒ ÚÓÒ ÊÙÒÒÞÒ ÙÖ ÒØÖÖØ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÞÙ Öй ÖÒº ÁÒ ÙÒØÖÒÑÒ Ò Ò Ö ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÊÐ ÑÖÖ ÅØÖØÖ ØÐغ ĐÙÖ ÒÒ ÙÙØÖ ÖÓÐØ ÎÖØÐÙÒ ÞĐÙй Ö ÙÒ Ò ÅØÖØÖ Ò ÐÒ ÙÒ ØÖÙØÙÖÐÐÒ Ø ÔÙÒØÒº ÏĐÖÒ Ö ÖØÙÒ Ö ÙÒ Ò ÙÖ ÅØÖØÖ ÌĐØØÒ ÑØ ¹ ÔÞ Ò Ù ÔÖĐÙÒÒ Ù ÞÙĐÙÖÒ ÛÓ ØÚØĐØÒ ÐÐÖ ØÐØÒ Ñ ÐÒ Ò ØÒ Ñ ÙÙØÖ ØØØ ÒÒº ÓÑÑÒ ÚÖ Ò ÙÒ ÒÒ¹ ÒÒÖ ÞÙÖ Ù ĐÙÖÙÒ ÙÒ ÖÒ ÒÒÒÖº ÙÖ ÎÖ ØÙÒ Ü ØÖÒ ËØÐÐÒ Ò ÒÒ ÌĐØØÒ Ò Ø Ò Ù Ò ÒÒÖ ÒÒ ÓÖ ÙÒÒÖ ÙÙÒº ÖÙÒ ĐØÞÐ ÈÖÓÐÑ Ù Ö ÙÒÚÖØÐÙÒ ÒÒÖÐ Ö Ù¹ ÙØÖ ÖÒÙÒ ÖØ ØØ Ò Ö ÃÓÓÖÒØÓÒ ÙÒ ØÑÑÙÒ Ö ÌĐØØÒ Ñ ½

16 ¾ ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö ØÐØÒ ÅØÖØÖº ĐÙÖ ÔÖØÞÖØ Ù ÑÑÒÖØ Ü Ø¹ ÖÒ ÞÙÑ Ø ÑÔÖ ÊÐÒ ÑØ Ñ «Ø ÌĐØØÒ ÚÓÒ Ò ÅØÖØÖÒ ÛØ ØÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒÒÒÖ Ö ÙÙÒÓÓÖÒÖØ Ù ĐÙÖØ ÛÖÒº Æ Ò ÊÐÒ Ò Ù ØĐÒØÒ ÙÒ ÎÖÒØÛÓÖØÐØÒ Ö ÌÐÖ ÒÙÖ Û¹ Ö ÞÙÖÒÞÒ Ó Þºº ÎÖĐÒÖÙÒ ÖØ Ò ÑÒ ÑÒ ØÒ ØĐÒÒ ÒØ ÞÙ ÛĐÖÐ ØÒ Øº ÓÐÒ ÙÒÓÓÖÒÖØÒ ÎÓÖÒ Ò ÅÖÙÛÒ Ø¹ ÙÒ ÉÙÐØĐØ ÚÖÐ٠غ Ù Ö Ò ØÞ ØÙÐÐÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ØØ ĐÙÖ ÈÖÓÐÑ Ò ÄĐÓ ÙÒº Ö ÒÛĐÖØ ËØÒ Ö ÌÒ Û Ø ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ Ù ÛÐ Òع ÔÖÒ ÏÖÞÙ ÞÙÖ ÙÖĐÙÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÖ ÎÖĐÙÙÒ ØÐÐÒ Ó ÓÓÖÒÖØ ÙÒ ØÑÑØ ÖØÙÒ ÚÖØÐØÒ ÙÒ Ò Û Ö ØÐÐÒº ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ØÞÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÑØ ÒØÖÖØÒ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÓÛ ÖÙ ØÑÑØÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÙÑ ÓÒ ÒÛÒ¹ ÙÒ Ö ÙÒØÓÒÒ Ñ ÒØÞÚÖØÐØÒ Ù ÑÑÒÛÖÒ ÑÖÖÖ ÅØÖØÖ ÑØ ÚÖ¹ ÒÒ ÙÒ ÞÙ ÓÓÖÒÖÒº ÒØ ÙÖ ÒØÖÖØ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÖÓÐÒ ÔÞ ÌĐØØÒ Ö ÅØÖØÖ Ñ ÐÒ ØÒ ØÒº ÖÙ ÖØ Ò ÎÐÞÐ ÚÓÒ ĐÒØÒ ÙÒ Ò Ù ÙÒÒ ÛÐ ÖÞØÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒ¹ Ò ÒØ ÓÖ ÒÙÖ ÙÒÚÓÐÐ ØĐÒ ÖĐÙ ØÒº ËÓÛÓÐ ĐÙÖ ÒØÛÐÙÒ Ð Ù ĐÙÖ Ò Ò ØÞ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖÔØ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ü ØÖÒ ÖÞØ ÑÔÖ ÖÙÒÒ Ö ÒÓØÛÒÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÒÙÖ ÖÒÞØ ÚÖÐÐÑÒÖÖ Ò ÙÒ ËØÐÐÒ ÒØ ÖÒÒÒ Ð Ò Ò ÒÒ ĐÒØÒ ÙÒ Ò Ø Ò Ù ÙÒÒ ÚÓÖй Òº Ð Ö ÒÖ Û Ò ØÐÒ ÖÙÒÐ ÛÐ Ù Ñ ÖÓÖÖÐÒ ÑØÓ Ò ÙÒÑÒØ Ù ØÞØ ÙÒ ÒÓØÛÒÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ö ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒ Ö Ä ØÙÒ ĐØ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÐÐÑÒ ÙÒ ÚÖÐÐÑÒÖÖ Ñ Ù ÑÑÒÒ Öغ ÁÒ Ö ÖØ ÛÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÖÑÐ ºº ÒÚÓÐÐÞÖ ÙÒ ĐÙÖ¹ ÔÖĐÙÖ Ó ÙÖØØ ÒÖ Ø Ò ØÓÖØ ÙÒÖØ ÖÙÒÐ ĐÙÖ Íѹ ØÞÙÒ Ò Ò ÔÖÜ ÖØ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒ ÒÖÖ Ø ÅĐÓÐØ ¹ ØØ ÚÓÖÒÒ ËÝ ØÑ Ñ ÀÒÐ Ù Ò ÓÖÒ ØÓÒ ÒØ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÐĐÙ ÒÞÙÔ Òº ÀÖÞÙ ÛÖÒ ÈÖÓÞ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÒØÓÒÒ ÓÛ Ò ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÑÓÐÐÖØ ÙÒ Ò ÖÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÖØغ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÐÒ ÓÛÓÐ ĐÙÖ Ò ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ñ¹ Ð ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ Ð Ù ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÖÙÒº Ò ÅÓÐÐÙÖØÙÒ Ø Ù Ö ÖÙÒÐ ÑØÑØ Ö ÅØÓÒ Ö ÅÒ¹ ÒÐÖ ÊÐØÓÒÒÐÖ ÙÒ ÖÔÒØÓÖ ÑĐÓк ÙÖ ÖÙÒ Ö ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ ÓÐÐ Ò ÒÐÐ Ù Ò ÊÐÒ Ö ÅØÑØ ÖÒ ÓÖÑ Ö ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØ Ö Ò ÐÑÒØÒ ÞÙÑ Ò ØÞ ÓÑÑÒ Ò Ö ØÐÐÙÒ ÐÒ Ù ÑÑÒÒ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ Ú ÙÐ ÖÒº ĐÙÖ ÅØÓ ÛĐй ØÒ ØÖØÓÒÒ ÒÖÒ ÒØ ÔÖÒ ÅÓÐÐÐÑÒغ ØÖØÓÒ Ò Ö ÅÓÐÐÐÑÒØ ÖÑĐÓÐØ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÞÙ ØÖØÒ Ò ÐÒ Ù Ñ¹ ÑÒÒ ÞÛ Ò Ò ÌĐØØÒ Ñ ÐÙ ÅØÖØÖÒ ÁÒÓÖÑØÓÒÒ ÙÒ Ò¹ ÛÒØÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ØÖÒ ÔÖÒØ ÑÒº

17 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ Ò ÚÖ ÒÖØ Ù ÛÖØÙÒÒ ÑĐÓк ÅØ Ò ÅØØÐÒ Ö ÅØÑØ ØÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ ÛØÖÒ ÓÖÑй ÖÙÒ ÙÒ ÇÔØÑÖÙÒ ÑÓÐÐÐÖØÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÖØ ÒØ ØÖØØ ÛÖÒº ÚÓÖÐÒ ÖØ ÓÒÞÒØÖÖØ Ù Ù ¹ ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ Ð ÖÒ Ð ØÖØÙÒÒ ÙÑ Ù ÑÑÒÛÖÒ Ö ÅØÖØÖ ÑØ ÚÖØÐØÒ ÙÒ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ¹ ÖÒÙÒ ÞÙ ÒÐÝ ÖÒº Ù Ò ÐÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ Ò ÒÓÖÖÙÒÒ ÞÙÖ ËÔÞ ¹ ØÓÒ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÞÙÐØÒ Ò ÓÒÖ ÒÖ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÖØÙÒ ÖÒº ÍÒØÖ ÞÙÒÑ Ù ËÔÞ ØÓÒ ØÒ ÖĐÒØ ÒÛÒÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ö ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖÔØ ÞÙÖ Ù¹ ÙØÖ ÖÒÙÒ Ñ ÀÒÐ ÙÎÓÖ ÒÙØÞÖÞÓÒÖ ÖØÙÒÒ Ù ¹ ØÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒº Ò ÚÓÐÐ ØĐÒ ÍÑ ØÞÙÒ Ö ÒÓÖÖÙÒÒ ÞÙÖ ÒØÞÚÖØÐØÒ ÖØÙÒ Ø ÑØ Ù Ð Ù Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖ ÞÙ ÖÐ ÖÒ ĐÙÖ ÖÒ ÈÖÓÐÑÒÐÝ ÑØ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÙÒÐ Ò Ø Ó Ò ÑĐÓÐÖ ÒØÛÐÙÒ Û ÖÙ Ù ØÞÒ ÒÒº ½º¾ ÎÓÖÒ Û ÚÓÖÐÒ ÖØ ÐÖØ Ò Ö Ìк ÌÐ Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÌÐ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÌÐ ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÓÐÐ ÌÐ Á ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ö ÌÐ Á ÒÐØØ Ò ÖÙÒ ÙÒ ÖĐÓÖØÖÙÒ ØÒÖ Ò ĐØÞ ÞÙÖ ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ Û Ò Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÔÖ¹ ØÞÖØ ÛÖº ÞÙ ÛÖÒ ÒÛÒØÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐĐÙ ØÖØØ ÓÐØ ÚÓÒ ØÒ ÒØÓÒÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ Ö ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØѺ Ð Ö Ù ĐÙÖÙÒÒ Ø Ù ÑÑÒ ØÐÐÙÒ ÐÖ ÖÙÒÐÒ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÙÒ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö Ö¹ Ø ÓÐغ Ö ÌÐ Á ÐÖØ Ò ÚÖ ÃÔØк ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÃÔØÐ ØÖØØ ÖÞØ ÔÖØÞÖØ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÛÐ Ò Òع ÔÖÒÒ ÙÒ ÙÒ ÌĐØØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÖÙÒ ÐÒ ÙÒ Ò ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÑÔÐÑÒØÖØ ÛÙÖÒº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ Ò Ò Ù¹ ÙÒØÖÒÑÒ ÙÒØÖ ÖĐÙ ØÙÒ ØÞÐÖ ÎÓÖ ÖØÒ ÙÒ ÒÖ ÖÖÙÒÒ ÒØ ØÒÒº Ò ÒØÐ ÚÖÐÐÑÒÖØ ÖÙÒ Ö ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖ¹ ÖÒ Ü ØÖØ ØØ ÆÓØÛÒØ ÖÒ ØÙÐÐÒ ËØÒ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ØÞÙ ØÐÐÒº ÛÖÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ

18 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÒØ ÛØÖÒØÛÐØ ÓÒÖÒ Ð ÎÓÖ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ ÑØ Ö ÖĐÙÖ ÒÓØÛÒÒ ØÐÐÖÙÒ ÖÒº ÃÔØÐ ÒÒØ ÑØ Ö ÒÓÖÒÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ð Ò ÌÐØ Ñ ÙØÖÐÒ ÊÒÙÒ Û Ò Ó Ò ÖÒÞÙÒ ÞÙ Ò ÒÖÒ ÞÔÐÒÒ Ñ ÊÒÙÒ Û Ò ÖÚÓÖغ ÒÓÖÒÙÒ ÖØ ÞÙÐ Ò Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ Ò ÒÐØÐÒ ÊÑÒ Ö ÑØ Ò È Ò Ò ÙÙØÖ ÙÒ Ò ÍÒØÖØÐÙÒ Ò ÃÐÙÐØÓÒ ÖØÒ ØØ ÛÖº ÖÙ ÓÐÒ ØÖØÙÒÒ ÞÙ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÒÐØÐÒ ÒØÓÒÒ Ñ Ä ØÙÒ ÚÖÞÒ ÖĐÓÖØÖÒ ÑØÓ ÖÙÒÐ ÞÙÖ ÖÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ Ù ÛÐ ÎÖÖÒ ÞÙÖ ÃÓ ØÒÖÑØØÐÙÒ ÙÒ Ãй ÙÐØÓÒ Ù ØÞÒº ÃÐ ÞÖÙÒ ÚÓÒ ÃÓ ØÒ ÙÒ ÒØÓÒÒ ÞÙÖ ÃÓ ØÒÖØ Ò Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ Ò ÐÒ ÔÖĐÞ ÖØÒ ÃÐÙÐØÓÒ ÚÖÖÒ Ò ÙØÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÐ ÖØ Òº ÏÒÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÖ ÖÖÒÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ ÆÙÒØÖÒÑÖ ÙØÖØ Ö¹ Ò ÚÖØÖÐÒ ËØÒ Ò ÓÔÔÐÖÓÐÐ ÙÙÒØÖÒÑÒ Ð ÙØÖÒÑÖ ÙÒ ÙØÖÖº ØÖØÙÒ ÞÙ ÒÓØÛÒÖ ÅØÓÒ ÞÙÖ ÞÛ ØÒ ¹ ÐÙÒ ÚÓÒ ÙÐ ØÙÒÒ ÐÒ ÃÔØÐ ØÓÖØ ĐÙÖ ÒÓÐÒÒ ÃÔØÐ Ðغ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÚÖØÐØ Ò Ö ÊÐ Ù ÑÖÖ ÅØÖ¹ ØÖ Ò Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÍÒØÖÒÑÒ ÞÙ ÙÒØÖ ÐÒ Ö¹ Ò ĐÓÖÒ ÙÒ ÔÞ ÌĐØØÒ ÖÖ ÞÔÐÒÒ Ù ĐÙÖÒº ÖØ Ö ÙÒ ÙÒ ÙÒÚÖØÐÙÒ Ò ÚÖ Ò ÅØÖØÖ ĐÙÖØ ÞÙ ÒÞÐÒÒ ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞØÛÐ ÒÒÒ¹ ÒÖ Ö Ù ÞØÐ Ø«ÐØ Ù ĐÙÖØ ÛÖÒº ØÒÒ ĐÒ¹ ØÒ ÙÒ Ò Ù ÙÒÒ ÞÙ ÖÒÒÒ ÖÓÖÖØ ÒÒ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò ÎÖÒÙÒ ÑØ Ò ÐÒ ÙÒ ÓÖÒ ØÓÖ Ò ËØÖÙØÙÖÒ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙ ØÖØÒº Ö ÐÙ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ò ÙÙØÖ ÛÖ ÙÖ ËÖØØÓÐÒ ÔÞ Ö ÎÓÖĐÒ ÔÖĐØ Ù Ö ÒÛÒÙÒ Ö ÖĐÓÖØÖØÒ ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÙÒ Ù Û ÒÒ ÖÖÙÒÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ÖÙÒº ÃÔØÐ ÒÑÑØ ÞÙÒĐ Ø ÞÙ Ù ÙÙÓÖÒ ØÓÒ Ñ ÍÒØÖÒÑÒ Ò ÓÒÖ Ù ÖÙÔÔÖÙÒ Ò ÖÒ Ò ÖÙÒÐ ĐÙÖ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÒÖ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö ÖØ Òº ÍÑ ¹ ÔÞ ËØ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÙÒĐÒ ÚÓÒ Ö ÓÖÒ ØÓÖ Ò ËØ Ö ËØÖÙØÙÖÒ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ ØÖØÒ ÞÙ ĐÓÒÒÒ ÛÖÒ ØÐØÒ Ø ÑØ ÖÒ ØÝÔ Ò ÙÒ ÚÓÖ ØÐÐغ ÌĐØØÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö Ù¹ Ò Ò ÒÒ Óºº ÅØÓÒ ÙÒ ÎÖÖÒ ÛÖ ÔÐÒ Ò Ñ ÙÙÒØÖÒ¹ ÑÒ ÑÔÖ Û Ò Ó Ò ÐÐÑÒ ÎÓÖÒ Ü ØÖÒº Ò ØÖÒÒØ ØÖØÙÒ Ö Ø ÖÑĐÓÐØ ÒÒ Ø ÔÞ Ò ÞÙ Ñ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÞÙ ØÐÐÒº Æ ÖÖĐÓÖØÖÙÒ ÙØÖÐÖ ËØÖÙØÙÖÒ ÛÖ Ò Ñ ÃÔØÐ Ò ÖÓ¹ ÐÙ ÞÙÖ ÛÐÙÒ Ò ÙÙØÖ ØÖØØ ÛÐÖ Ù Ò È Ò ÚÓÖ ÙØÖ ¹ Ù ĐÙÖÙÒ ÙÒ ÙØÖ Ù ĐÙÖÙÒ ÓÛ ÖÒ ÍÒØÖÐÖÙÒ Ò ÛØÖ ÍÒØÖÔ¹

19 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË Ò Øغ ÁÒÒÖÐ Ö ÍÒØÖÔ Ò Ò ÙÖ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÔÞ Ö ÌĐØØÒ ÒØ ÔÖÒ ÎÓÖĐÒ ÞÙ ØÑÑÒ ÖÒ ËÖØØÓÐ ÒÒ ÐÙ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Öغ Ù Ö Ö Ò ÙÖØÙÒ ÐÙ Ø Ò ÎÓÖÒ ÑÓÐÐ ÖÚÓÖ Ò ØÐÐÖÙÒ Ò Ù ÑÑÒ ÔÐ ÚÖØÐØÒ ÙÒ ÞÙÖ ÖØÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÒØ ÔÖĐÞ Ö ØÐÐÒ ÒÒ Ö Ð ÖÙÒ¹ Ð ĐÙÖ Ò ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ñ ÌÐ ÁÁ Ö ÖØ ÒĐÓØØ ÛÖº ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ Ò Ø ØÐÐÙÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÓÖÖØ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒ¹ Ò Á̹ËÝ ØÑ Ò ÖÒ ØÖØÙÒÒ ÒÞÙÞÒº ÁÒ Ñ ÃÔØÐ ÛÖÒ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ö ËÝ ØÑ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖĐÓÖØÖØ ÙÑ ¹ ÒÖ Ø ÙÒØÓÒÐÒ ÒÓÖÖÙÒÒ Ò ËÝ ØÑ Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ ÞÙ ÒÒÒÒ ÙÒ ÒÖÖ Ø Ò ØÙÐÐÒ ËØÒ Ö ÌÒ ÞÙ ÛÖ¹ ØÒº Ò Ù Ò ÔÙÒØ ÐÒ ØÖØÙÒÒ ÞÙÖ ÖÒ ÒØÛÐÙÒ ÙÒ ÞÙ ÖÙ Ö ÙÐØÖÒÒ Ò ØÒ ÖÞØÖ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒº ËÝ ØÑ ÞÙÖ ÙÙ¹ ØÖ ÖÒÙÒ Ò Ö ÊÐ Ù ÙÒØÓÒ ÑÓÙÐÒ ØÒ Ò Ù Ò ØÖØØÒ ØÒ ØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ Ö ÅÓÙÐ Û ÒØÐ Ò ØÒ ĐÙÖ Ò Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ ÙÒ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÖÚÓÖº Ò ÃÓÓÖÒØÓÒ ÙÒ ØÑÑÙÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÖØÙÒ Ö ÙÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÖÓÖÖØ ËÝ ØÑ ÞÙÑ Ò ØÞ ÒÛÒÖ ÔÞ ÞÙ ÓÒ Ù¹ ÖÖÒº ÀÖÞÙ ÛÖÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÑ Ù ØÓÑÞÒ Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ ÖĐÓÖØÖغ Ò ÐÒ Ù ÓÒ ÒÐÝ ÖØ Ò Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑÒ Ö¹ ÞØ ÚÓÖÒÒÒ Ò ĐØÞº ÁÑ ÀÒÐ Ù ÒØÞÚÖØÐØ ÖØÒ ÛÖÒ ÐÒ ÇÖÒ ØÓÒ ¹ ÙÒ ÐÙÙÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ ÓÛ Ò ÖĐÒØ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÑĐÓй ØÒ ÓÒ ØØÖغ ÍÖ Ò ÖĐÙÖ Ò Ù ÖÙÒÐÒ ÞÙÖ ÒØÛÐÙÒ Ö Ëݹ ØÑ ÞÙÖĐÙÞÙĐÙÖÒº ÙÖÙÒ ÓÖ ÃÓÑÔÐÜØĐØ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ Ò ÓÒÚÒØÓÒÐÐ ÖÙÒÒ Ð ÖÙÒÐ ĐÙÖ Ò ÒØÛÐÙÒ Ö ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ Ý ØÑ ÒØ ÒÖÒº ÌÐ ÁÁ ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ð ÃÓÒ ÕÙÒÞ ÓÐØ Ò ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÒØ ÔÖÒ Ö Ñ ÌÐ Á ØÖØØÒ Ò ØÒ º ÖÙÒ Ù ÊÐÒ ÞÙÖ ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÖÙØ ÓÐÐ ÖĐÙÖ Ö Ö«ÓÖÑÐ ÖÙÒ ÚÖÛÒØ ÛÖÒº ÎÓÖÙ ØÞÙÒ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÙÖØÙÒ Ø Ò ÑØÓ ÖÙÒÐ ÛÐ Ò ÒÓÖÖÙÒÒ Ò Ð ÙÒ Û Ò ØÐ Ð ØÐÐÙÒ Ö ÖØ ÖØ ÛÖº Ö ÌÐ ÁÁ ÐÖØ Ò ÞÛ ÃÔØк ÅØÓ ĐÙÖ Ò ÓÖÑÐ ÖÙÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ØØ Ö Ò ÔÖÙ ÅØÓ Ò ÒØ ÁÒ ØÖÙÑÒØÖÙÑ ÞÙÖ ÅÓÐÐÖÙÒ Ö ÐÒ ÈÖÓÐÑØ ÞÙÖ ÎÖĐÙÙÒ ØÐÐØ ÛÐ ÆÚÓÐÐÞÖØ ÙÒ ÈÖĐÙ«ĐØ ÛĐÖÐ Øغ ÙÖ Ò ÅÓÐÐØÖØÙÒ Ö ÎÓÖĐÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÐÐÒ ÓÒÖØ ÖÒÒع Ò ĐÙÖ Ù ÑÑÒÛÖÒ ÒØÞÚÖØÐØÖ ÖØÙÒ Ö ÙÒ ÛÓÒÒÒ

20 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÛÖÒº Ø Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò ÔÞ Ò ÌĐØØÒ Ñ ÐÙ Ù ĐÙÖÒÒ ÅØÖØÖÒ ÖØØÒ ÁÒÓÖÑØÓÒÒ ÙÒ ÚÖÛÒØÒ ÙÒØÓÒÒ Ð ÒÞ ÞÙ ÑÓÐÐÖÒº ÍÑ ÒÓÖÖÙÒ ÞÙ ÖĐÙÐÐÒ ÛÖÒ ÞÙÖ ÎÓÖ ÒÖ ÅÓ¹ ÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÒÓÐÒ ØÖØØÒ ØÖØÓÒÒ ÛĐÐغ ÁÑ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÛÖÒ ÔÞ ÌĐØØÒ ÙÖ ÈÖÓÞ¹ ÖØØ Ò ÒÑ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ØÖÖغ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÞÙÖ ÍÒØÖ ØĐÙØÞÙÒ Ö ÌĐØØÒ ÒÛÒØ ÛÖÒ Ø Ò ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ĐÙÖ Ð¹ Ð ÒĐÓØØÒ ÙÒØÓÒÒ ÙÞÙ ØÐÐÒº ÙÖ ÒÛÒÙÒ ÚÓÒ ÙÒØÓÒÒ ÛÖÒ ÛĐÖÒ Ö ÌĐØØÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØ ÖØØ Þºº ÒÙ ÒÐØ ÒÐØÐ ĐÒÖØ ÓÖ ÐĐÓ Øº ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØ Ò ÙÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ Ò ÒÑ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÞÙ ÖÒ ÛÐ Ù ĐÒØÒ ÞÛ Ò ÁÒ¹ ÓÖÑØÓÒ ÓØÒ Ðغ ÙÒÚÖØÐÙÒ Ò ÚÖ Ò ÅØÖØÖ ĐÙÖØ ÞÙÖ ÔÞ Ò Ù ÔÖĐÙÒ Ö ÌĐØØÒº ØÐØ ÅØÖØÖ Ò ÒÒ ÖÖ ÒÐÖÙÒ Ð ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÒÒÖÐ Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ ÍÒØÖ¹ ÒÑÒ Ù Ò ÙÓÖÒÙÒ ÞÙ ÒØ ÔÖÒÒ ØÒº ÔÞ Ù ¹ ÖØÙÒ Ö ÅØÖØÖ Ò Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ø ÙÖ Ò ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÓÖÑÐ ÞÙ ÖÒº ÍÑ Ò Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ò Óºº ÅÓÐÐÖØÒ ÒÒÖÐ Ö ÓÖÑÐÒ ¹ ÖÙÒ Ö ØÐÐÒ ÞÙ ĐÓÒÒÒ Ø Ö ØÐÐÖÙÒ Ö Ö ÛĐÐØÒ ØÖØÓÒÒ ÒØ Òº ÁÒ Ö ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÓÐÐÒ ÒÙÖ ØÐÐÖÙÒ ÒÒ Ö ÅÓÐй ÐÑÒØ ÞÙÖ ÒÛÒÙÒ ÓÑÑÒ ÛÐ Ò ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÖÑĐÓÐÒº ÙÖÙÒ Ö ØÐÐÖÙÒ Ö ÅÓÐÐÐÑÒØ Û Þºº ÈÖÓÞ Öع Ø ÙÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ Ò ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÙÖ ÐÙÒ ÚÓÒ ÊÐØÓÒÒ ÖÞÙ ØÐÐÒº ÁÒ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÊÐØÓÒÒ ÒÒ Ö Óºº Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ò ÅÓÐÐÐÑÒØÒ ÒÐÝ ÖØ ÛÖÒº ÃÔØÐ ÖØ Ò ÒØ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÛÐ Ö ØÐÐÙÒ Ö ÅÓÐÐÖØÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ¹ ÑÓÐÐ ÚÓÖ Øº Ò ÐÒ ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ÈÖÓÞÑÓ¹ ÐÐ ÞÙÑ ÙÒØÓÒ ÑÓÐÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÖØ Ù Ê¹ ÐØÓÒÒ ÞÛ Ò Ò ÅÓÐÐÐÑÒØÒº ÁÒ Ò ÐØÖÐÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØØ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ñ ÒØÖÙÑ Ö ØÖØÙÒÒ ÙÒ ÒØ ÔÖØ ÒÖ ËØÙÖÙÒ Ø Ó Ù Ò ÊÐØÓÒÒ ÞÙ ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ù Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò ÙÒØÓ¹ ÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÖÒÒÖ ÛÖº Ù Ò ÑØÓ¹ Ò ÎÓÖÒ Ö ÙÐØÖØ ÏÐ Ò ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÛÖÞÙ Ó ÎÓÖÙ ØÞÙÒÒ ĐÙÖ Ò ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ Ò Òº ÒÛÒÙÒ Ö ÅØÓ ÍÒØÖ ÒÛÒÙÒ Ö ÞÙÚÓÖ ØÐØÒ ÅÓÐÐÖÙÒ ÑØÓ ÖÓÐØ ÓÖÑÐ Ù¹ ÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ Ò Ñ ÃÔØÐ ÒØÛÐØ ÙÒ Ù ÞÙ Û ÖÒ ÛÖ¹ Òº ÁÑ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÛÖÒ Ñ ÃÔØÐ ËØÖÙØÙÖÒ ÙÒ ÐÙ ØÖØÒ ÎÓÖĐÒ Ð ÌÐÔÖÓÞ ÑØ ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÖÒ Ò Ð ÖÒ ØÙÖØ ÈÖÓÞØØ Èõ ÔÖĐÞ Öغ ÙÖØØ ÈÖÓÞØØ ØÐÐØ ÒÒ ÐÙ ÞÙÖ ÙÙØÖ Ö¹ ÒÙÒ ĐÙÖ ÒÒ ÙÙØÖ Ò ÒÖÐÙÒØÖÒÑÖ Íµ Öº Ò Ñ ÐÙ

21 ½º¾º ÎÇÊÀÆËÏÁË ÒÒ Ö ÙØÖ ÖØÙÒ ÚÓÒ ÒÐ ØÙÒÒ Ù Ö ÖÑÐ ØÙÒÒ ÑÓй ÐÖØ ÛÖ ÖØ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÓÛÓР͹ Ø Ð Ù Æ͹ Ø ÎÓÖĐÒº ÃÔØÐ ÖĐÓÖØÖØ Ù Ñ ÙÑÒÖÒ ÑØÔÖÓÞ ÒÒ Ù ÞÙ ÖÔÖĐ ÒØØÚÖ ÌÐÔÖÓÞ º ÚÓÐÐ ØĐÒ ÐÙÒ ÙÖØØÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÒØ Ñ ÒÒ Ö Öغ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÎÓÖĐÒ ÚÓÑ ÖÙÒ ØÞ ÒÖØ Ø Ù Ò ÔÙÒØ ÐÐÖ ÛØÖÒ ÅÓÐÐÙÖØÙÒÒ Ò Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒº Ö Ù ĐÙÖÙÒ ÚÓÒ ÌĐØØÒ Ñ ÈÖÓÞÑÓÐÐ Ò ÐØÒ ÈÖÓÞ¹ ÖØØÒ ÒØ ÔÖÒ ÓÑÑÒ Ñ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ ÞÙÖ ÒÛÒÙÒº Ð ÐÒ Ñ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÓÖÑÐ ÙÒØÓÒ ÒØÓÒÒ ÙÖ Ò Ù¹ ÖØÙÒ ÒØ ÔÖÒÖ ÙÒØÓÒ ĐÙÑ Òº ÙÒØÓÒ ĐÙÑ ÒØÐØÒ ÖÖ¹ ÙÒØÓÒ ØÖÙØÙÖÒ ÛÐ ÙÒØÓÒÐØĐØÒ Ò ËÝ ØÑ Ù Ò ÒÒ ÅÓ¹ ÙÐ ÙÒØÓÒ ÙÒ ÐÑÒØÖÙÒØÓÒ ÚÓÖÒº ÃÔØÐ ÖØ Ù ÛĐÐØ ÖÔÖĐ ÒØØÚ ÙÒØÓÒ ĐÙÑ Ù Ñ Ñ ÒÒ ÒÐÒ ÚÓÐÐ ØĐÒÒ ÙÒØÓÒ ¹ ÑÓÐÐ ÖÒ ÙÒØÓÒÒ ÑØ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ö ÞÙÚÓÖ ÖÒÒ ÌÐÔÖÓÞ Ò ÞÙÒ ØÒº Ð ÒØØÝ ÊÐØÓÒ Ô ÅÓÐ Êŵ ÙÖØØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÑÓÐÐ ÐØ Û¹ ÒØÐ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓÒÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ º ÖÓÐØ Ò ¹ Ð ÈÖĐÞ ÖÙÒ Ö ÒØØÝØÝÔÒ ÙÖ ØØÖÙØ ÒØÓÒÒº ÊÐØÓÒÒ ÞÛ Ò Ò ÒØØÝØÝÔÒ ÛÐ Þºº Ü ØÒÞÐÐ ĐÒØÒ ÞÛ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓØÒ ÞÙÑ Ù ÖÙ ÖÒÒ ÛÖÒ Ñ ÊÅ ÙÖ ÒØ ÔÖÒ ÞÙÒ ÐÑÒØ ÑĐ Ö ÑØÓ Ò ÎÓÖÒ ÑÓÐÐÖغ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÐØ Ð ÇÖÒÖÑÑ Ò ÑĐÓÐ ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ò ÙÙÒØÖÒÑÒ º ÖÖ ËØÖÙØÙÖÖÙÒ ÖÓÐØ Ò ÇÖÒ ¹ ØÓÒ ÒØÒ Ù ÒØ ÔÖÒÒ ÀÖÖÒÒ Ù ÒÒ ËØÐÐÒ ĐÙÖ ÅØÖØÖ ÒØ ÔÖÒ ÙÓÖÒÙÒÒ ÞÙ ØÒ ÞÛº ÖÒ Òº ÎÓÖÒ Û ÞÙÒĐ Ø ÒÞÐÒÒ ÅÓÐÐÖØÒ ÙÞÙÖØÒ ÞÖÐØ Ò ÓÑÔÐÜÒ Ù ÑÑÒÒ Ö ÞÛ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒØÓÒÒ ÁÒÓÖÑØÓÒ ¹ ÒØÓÒÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÞÙ ÑÓÐÐÖÒ Ø Ò ĐÙÖ ÙÖ ÒÞÐ ØÒº ÒØ ÔÖÒ Ö ØÐØÒ ÅØÓ ÐØ ÙÖØÙÒ ÚÓÒ ÅÓÐÐÞ¹ ÙÒÒ Ò Ù Ò ÊÐØÓÒÒ ÞÛ Ò ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÈÖÓÞ¹ ÖØØÒ ÙÒ ÒØØÝØÝÔÒ ÓÛ ÈÖÓÞ ÖØØÒ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÒØÒ ÖÙÒº ÌÐ ÁÁÁ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö Ñ ÌÐ ÁÁ ÙÖØØÒ ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÖ¹ ØØ Ö ÌÐ ÁÁÁ ÞÙÒĐ Ø Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ð ÓÖÑÐ Ù Ò Ù Ö ÅÓÐÐØÖØÙÒ ÐØÒº Ò ÐÒÒ ÐÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ò ÓÛÓÐ ÞÙÖ ÒÔ ÙÒ ÚÓÖÒÒÖ ÔÔÐØÓÒÒ Ð Ù ĐÙÖ ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ¹ Ò ÞÙ ÚÖÛÒÒº Ö ÌÐ ÁÁÁ ÐÖØ Ò ÞÛ ÃÔØк Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ Ù ÛÖØÙÒ Ö ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ ØÒ Ùºº ÙÖ ÒÛÒÙÒ ÑØÑØ Ö ÅØÓÒ Þºº ÙÑ Ò ÓÖÑÐ ÖÒÒ Ò ØÒ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙ ÓÔØÑÖÒº ÖØ Ò ÇÔØÑÖÙÒ ÞÙÑ Ð Ø

22 ÃÈÁÌÄ ½º ÁÆÄÁÌÍÆ ÓÒÞÒØÖÖÒ Ù ÛÖØÙÒÒ Ù Ò ÖÒ Ð ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ ÙÑ Ò ÓÑÔÐÜÒ Ù ÑÑÒÒ Ñ ÈÖÓÞ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙ ÒÐÝ ÖÒº ÍÑ Ò ØÓÖØ Ò ÀÒØÖÖÙÒ ÑĐÓÐÖ Ù ÛÖØÙÒÒ ÚÓÖÞÙÖØÒ ØÖØØ ÃÔØÐ ÞÙÒĐ Ø ÅÓÐÐ ÙÒ ÅÓÐÐÞÙÒÒ Ñ ÀÒÐ Ù ÖÒ ÓÖÑÐÒ Ù Ðغ ÒØ ÐÐ ÓÖÑÐÒ Ù Ò Ò ÒÑ ËÝ ØÑ ÒÒ¹ ÚÓÐÐ ÒÞÙÛÒÒ Ò ÛÖÒ ÅĐÓÐØÒ ÞÙÖ Ù ÛÖØÙÒ Ð ÒØÖÔÖØÖØ ÙÒ ÞĐÙÐ ÖÖ ÎÖÛÖØÖØ ÙØÖغ ÛÖ Ò ÞÙ Ù Ò ÓÒÖØ ÅÓÐÐ ØÙØÓÒ ÒÓÑÑÒ Ó ÐØØÒ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ù ÒÖ ÒÙØÖÐÒ Ò ØÒ ÚÓÒ Ö Ù ÚÖ ÒÖØ Ù ÛÖØÙÒÒ ÓÐÒº Ù ÛÖØÙÒÒ ÃÔØÐ ÒÑÑØ Ù ÛÖØÙÒ ÑĐÓÐØÒ Ð Ù Ò ÔÙÒØ ĐÙÖ ÓÒÖØ Ù ¹ ÛÖØÙÒÒ Ù Ö ÖÙÒÐ Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒº ÁÒ Ö ÅÓÐÐÞÙÒ ÈÖÓÞÑÓÐÐ ÙÒ ÇÖÒ ØÓÒ ÑÓÐÐ ÓÑÑØ Ö Ù ÑÑÒÒ ÞÛ Ò Ñ ¹ ÐÙ Ö ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÙÒ Ö ÇÖÒ ØÓÒ ØÖÙØÙÖ Ñ ÙÙÒØÖÒÑÒ ÞÙÑ Ù ÖÙº Ù Ö ÙÓÖÒÙÒ Ö Ø ÞÙ ÈÖÓÞ ÖØØÒ Ò Ø ÞÓ¹ Ò ÈÖÓÞÐĐÙ Ù ÞÙÛÖØÒ ÛÐ ÖÙÒÐ ÔÞ Ö ÖØ ÙÑÙÒÒ Òº ÁÒ Ñ ÃÔØÐ ÛÖÒ ÞÙÒĐ Ø Ø ÞÓÒÒ ÈÖÓÞÐĐÙ Ù¹ ÖØØ ÙÒ Ò ÐÒ ÔÞ ÖØ ÙÑÙÒÒ ÖĐÓÖØÖغ ÁÒ Ò ÔÞ Ò ÖØ ÙÑÙÒÒ ĐÙÖØ Ù ÑÑÒ ÔÐ Ö Ø ÞÙ ÒÖ ÎÖÒØÞÙÒ Ö ÐĐÙº Ù Ö ØÖØÙÒ Ö ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÖÖ ÙÓÖÒÙÒÒ ÞÙ ÒØØÝØÝÔÒ ÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÛÖÒ ÑÒ Ñ ÈÖÓÞ ÖØØ ÙÒ ÈÖÓÞĐÙÖĐÒ ÞÛ Ò Ò ØÒ ÙÒØÖ ÙØ ÙÑ ÖÙ ÙÒØÓÒÐ ÒÓÖÖÙÒÒ Ò Ò ËÝ ØÑÐĐÓ ÙÒ ÞÙÖ ÙÙØÖ ÖÒÙÒ ÞÙÐØÒº Ð ÖØ ÃÔØÐ ØÝÔ ËØÙØÓÒÒ Ù Ñ ÈÖÓÞÐÙ Ù Ù ÒÒ ÙÒØÓÒÐ ÅÒ ÑÒ ÞÙÖ ÃÓÓÖÒØÓÒ Ñ Ù Ñ¹ ÑÒ ÔÐ Ö Ø ÖÚÓÖ Òº ÒÓÖÖÙÒÒ Ò ÎÓÖ ÙÒ Å Ø ÒÖ Ø ĐÙÖ Ò ÒÔ ÙÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÝ ØÑ ÙÒ ÒÖÖ Ø Ñ Ù Ð Ù Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÒ ËÓØÛÖÐĐÓ ÙÒÒº ĐÙÖ Ò ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÚÓÖÒÒÖ ËÓØÛÖ ØØ Ð ÔÞ ¹ ÖØ ÙÑÙÒÒ ĐÙÖ Ø ÞÙ ÓÒ ÙÖÖÒ Ò ÒØÞÚÖØÐØ ÖØÒ ÙÒØÖ ØĐÙØÞÒº Ò ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÔÞ Ö ÖØ ÙÑÙÒÒ Ò Ñ ÙØÒ ËØÒ Ö ÌÒ Ù Ò ÎÖ ÚÓÒ ÖØÙÒÒ Ù ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÝÔÒ ÙÒ ÖÒ ÖØÙÒ ÙÒØÓÒÒ ÖĐÒØ ÛÖÒ Ò Ñ ÃÔØÐ ÖÒÞÒ ÒÖ ÍÑ ØÞÙÒ Ò ÚÓÖÒÒÒ ËÝ ØÑÒ ÙØк Ù Ö ØÖØÙÒ Ø ÖÚÓÖ Ù Ö ÓÖÑÐÒ ÖÙÒ Ò Ò ËÝ ØÑÐĐÓ ÙÒ ÐØØÒ ÒÓÖÖÙÒÒ ÒÙÖ ÑØ Ö ÒÛÐÙÒ ÒÙÖ ËÝ ØÑ ÚÓÐÐ ØĐÒ ÙÑ ØÞÖ Òº Ð ØÐÐØ ÃÔØÐ ÒÒ ÑĐÓÐÒ ÒØÛÐÙÒ Û ĐÙÖ Ò ÆÙÑÔÐÑÒØÖÙÒ ÚÓÖ ÙÒ ØÖ¹ ØØ Ò ÐÒ Ò ÖÖØ ËÝ ØÑ Ò ÒÖ ËØÖÙØÙÖ ÙÒ ÒÒ ÛØÖÒÒ ÃÓÒ ÙÖØÓÒ ÑĐÓÐØÒº

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen

Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Mustersprache für das Design von Autorensystemen Eine Anwendung des Open-Source Entwicklungsmodells auf Entwurf und Herstellung von Lernsoftware Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Mehr

ÎÖ ÖÙÒ ÑØÑØ ÖÙÒÐÒ ÙÒ ÖĐÙÚÖ ÖÙÒ ØÒ ÔØ ÚÓÒ ÈÖÖÖ ÄÚ ¹ÌÖÒ Åº ÈÑ º Ø Àº¹Âº Û ÐÖ ½ ÒÐØÙÒ ÙÖ ÖÙÐÖÙÒ ÙØ Ò ÎÖ ÖÙÒ ÑÖØ Ò ÙØ Ò ÄÒ ¹ ÚÖ ÖÙÒ ÙÒØÖÒÑÒ ÒÞ ÒÙ ÖØÒ Ö ØÐØÙÒ ÖÖ ÈÖÓÙØ ÖÐØÒº ÙÖ ÒÙ ÑÒ ÓÒ Ö ÐÐØĐØ Ø ØÞØ ÑĐÓÐ ÔÞ

Mehr

ÌÒ ÍÒÚÖ ØØ ÑÒØÞ ÄÖÑØÖÐ ÈÖÒÞÔÒ Ö ËÝ ØÑÑÒ ØÖØÓÒ ÅØØ ÐÙ ÍÛ ÀÒÖ ÌÓÑ ÅÐÐÖ Ö ØÓÔ ÐÖ ½¼º ÂÙÐ ¾¼¼ ÁÒÐØ ÚÖÞÒ ½ ÃÓÒÞÔØÓÒ Ö ÄÖÚÖÒ ØÐØÙÒ ½º½ ÇÖÒ ØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Mehr

Ù ØÓÑ Ö Ê Ð Ø ÓÒ Ô Å Ò Ñ ÒØ Ò ÇÖ Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÅÓ ÐÐ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÖÙÒ ÒÒ ØØ È ØØÐÓ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ Ò Ö Ö ØÙÒ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØØ Ë ÖÐ Ò ÖÐ Ò Ñ ÂÙÒ ¾¼¼ ¾ ÙØ Ø Ö ÈÖÓ º

Mehr

ÇÔ Ò ËÓÙÖ ÄÓ Ð Ò Ö Ñ Î Ö Ð ÞÙ ÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ò ËÝ Ø Ñ Ò ÔÐÓÑ Ö Ø ÚÓÒ Ì ÓÑ ËØ Ð Ó ÙÐ ÖÑ Ø Ø Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ØÖ Ù Ö ÈÖÓ º Öº ÆÓÖ ÖØ ÃÖ Ö ÈÖÓ º Öº ÃÐ Ù É٠Рݹ Ö Ð Ö Ó Ø Ñ À Ø ÐÙÒ ÁÌ Öº ÖØ ÙÖ Ê Ø ÒÛ Ð ËÓÑÑ Ö Ñ Ø Ö

Mehr

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast.

Sicher ist sicher: Backup und restore Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Einleitung Hallo Schatz, habe die Diskette gefunden,...... die du gestern so verzweifelt gesucht hast. Ä ÒÙܹÁÒ Ó¹Ì Ù ÙÖ ¹¾ ºÅÖÞ¾¼¼ à ÖÐ ÙØ Á̹ÏÇÊÃ˺ Ǻ ̹ ÓÒ ÙÐØ Ò ²ËÓÐÙØ ÓÒ Einleitung Willkommen Karl

Mehr

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme

Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Forschungszentrum Karlsruhe in der Helmholtz-Gemeinschaft Wissenschaftliche Berichte FZKA 6767 Proceedings 12. Workshop Fuzzy Systeme Dortmund, 13.-15. November 2002 R. Mikut, M. Reischl (Hrsg.) Institut

Mehr

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de)

Autor: Christoph Haas (info@christoph-haas.de) Universität Hamburg Fachbereich Informatik Arbeitsbereich AGN in Zusammenarbeit mit der Firma Netlife Internet Consulting und Software GmbH Diplomarbeit: Sicherheitsmanagement für UNIX-Server am Modell

Mehr

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen:

Data Warehouse. Kapitel 16. Abbildung 16.1: Zusammenspiel zwischen OLTP und OLAP. Man unterscheidet zwei Arten von Datenbankanwendungen: Kapitel 16 Data Warehouse OLTP Online Transaction Processing OLAP Online Analytical Processing Decision Support-Anfragen Data Mining operationale DB operationale DB operationale DB Data Warehouse operationale

Mehr

KALKULATION > frivol <

KALKULATION > frivol < BGH Beschluss vom 18.05.2004 X ZB 704 > Bieter eines Vergabeverfahrens sind zwingend auszuschließen, wenn sich erst im Rahmen der Angebotsaufklärung herausstellt, dass die tatsächlich kalkulierten Kosten

Mehr

ActiveX Controls; Technologie zur Realisierung interoperabler COM Komponenten und Diensten. Advanced Encryption Standard

ActiveX Controls; Technologie zur Realisierung interoperabler COM Komponenten und Diensten. Advanced Encryption Standard Symbolverzeichnis ActiveX AES AFC ANSI API ASIC ASP ASP ATM B2B B2C BPO CAD CASE CC CD CDMA CGI CMM CMOS COM CORBA COTS CRM CRT CVS ActiveX Controls; Technologie zur Realisierung interoperabler COM Komponenten

Mehr

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1

Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Kapitel 0.0 1 Linux Advanced Server Dokumentation Äinux d nced 15. August 2008 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 2 1.1 Warum Linux Advanced?........................................

Mehr

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press

Heinlein: Das Postfix-Buch. Copyright (C) Open Source Press Heinlein: Das Postfix-Buch Peer Heinlein Das Postfix Buch Sichere Mailserver mit Linux 3., aktualisierte und erweiterte Auflage Alle in diesem Buch enthaltenen Programme, Darstellungen und Informationen

Mehr

Diplomarbeit. Tim Baloniak

Diplomarbeit. Tim Baloniak ÈÐ Ñ ÙÒ ÚÓÒ ÒÒ Ò Ç Ö ÒÔÖÓÞ Ö ÐÙÓÖ¹ÃÓ Ð Ò ØÓ ¹ ÐÑ Ò Diplomarbeit von Tim Baloniak Ruhr-Universität Bochum AG Reaktive Plasmen Mai 2007 ÎÓÖÛÓÖØ Die vorliegende Diplomarbeit habe ich während meiner Zeit

Mehr

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Hamburg Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport

Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen. Finanzbehörde Hamburg Gänsemarkt 36 20354 Hamburg. Dataport EVBIT Dienstvertrag Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V354Ql2900000 Seite 1von5 Vertrag über die Beschaffung von ITDienstleistungen :Zwischen Finanzbehörde Hamburg

Mehr

88 580 m³ Ortbeton der Wände einbauen B25, d = 20-50 cm 0,80 66,0 - - 94 110 t Bewehrung der Wände einbauen 16,0 435,0 - -

88 580 m³ Ortbeton der Wände einbauen B25, d = 20-50 cm 0,80 66,0 - - 94 110 t Bewehrung der Wände einbauen 16,0 435,0 - - Themengebiet: Kalkulation Seite: 1 A. nstellung Nachfolgend ist ein Auszug aus einer Angebotskalkulation für ein Fernmeldegebäude abgebildet. Er enthält die aufstellung der Positionen 10, 88 und 94. Pos.

Mehr

Inhalt. óìð òòò èë pý øóìð òòò ïèë pú

Inhalt. óìð òòò èë pý øóìð òòò ïèë pú Inhalt Ü»²¾ ïðñïèóðòíìóüû λªò Þ ÌÆ ÜÝóîîð Û»µ ± ²»«³ ½» Í» «²¹»¹» Õ±³ µ ô «ª» < ¹ «²¼ º» ¾» Ú$ ÚÑËÒÜßÌ ÑÒ Ú» ¼¾«ô Ü «½µº»» Õ» «²¹ Ò»¼ ¹» Þ»»¾ µ±»² Õ±³ µ» Ü» ¹² Þ»

Mehr

Vertrag über den Kauf von Hardware und die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung

Vertrag über den Kauf von Hardware und die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung EVB-IT Kaufvertrag Seite 1 von 6 Vertrag über den Kauf von Hardware und die zeitlich unbefristete Überlassung von Standardsoftware gegen Einmalvergütung Zwischen im Folgenden Auftraggeber genannt und im

Mehr

Gunnar Wrobel: "Gentoo Linux" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) Original Edition: Open Source Press (http://www.opensourcepress.

Gunnar Wrobel: Gentoo Linux (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) Original Edition: Open Source Press (http://www.opensourcepress. Wrobel: Gentoo Linux Gunnar Wrobel: "Gentoo Linux" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) Gunnar Wrobel: "Gentoo Linux" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/) Gunnar Wrobel Gentoo

Mehr

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) hat 2008 die Deutschlandstiftung Integration ins Leben gerufen.

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) hat 2008 die Deutschlandstiftung Integration ins Leben gerufen. Motive Print- Plakatkampagnen Stiftung, Auftakt Berufsorientierung in Dortm mit OB Ullrich Sierau Gruppenbild von Kuratorium Vorstand Deutschlandstiftung Integration mit Schirmherrin Beskanzlerin Dr. Angela

Mehr

2 Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten. Inhaltsübersicht

2 Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten. Inhaltsübersicht LSP 2 Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (Anlage zur Verordung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953) Inhaltsübersicht I. Allgemeines... 18 Nr. 1 Geltungsbereich... 18 Nr. 2 Einrichtung

Mehr

Controlling auf Basis des. Soll-Ist-Vergleiches

Controlling auf Basis des. Soll-Ist-Vergleiches Inhaltsverzeichnis I Controlling auf Basis des Soll-Ist-Vergleiches Diplomarbeit von Robin Schlautmann Münster, Juni 2000 Inhaltsverzeichnis I Vorwort des Verfassers Mein Dank gilt...... Herrn Dipl. Ing.

Mehr

WARTUNGSVERTRAG. für technische Anlagen und Einrichtungen. Gebäude: verschiedene Gebäude der Universität Kassel (siehe Anlage 1)

WARTUNGSVERTRAG. für technische Anlagen und Einrichtungen. Gebäude: verschiedene Gebäude der Universität Kassel (siehe Anlage 1) WARTUNGSVERTRAG für technische Anlagen und Einrichtungen für: Sicherheitslichtgeräte und Batterieanlagen Gebäude: verschiedene Gebäude der Universität Kassel (siehe Anlage 1) Betreiber der Anlage(n): Auftraggeber:

Mehr

Preise für Logistikdienstleistungen auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH

Preise für Logistikdienstleistungen auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH Preise für Logistikdienstleistungen auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress GmbH Offizieller Logistikpartner der Hamburg Messe und Congress GmbH: Kühne + Nagel (AG & Co.) KG KN Expo Service Messeplatz

Mehr

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker

Einführung Geschäftsprozesse und Informatisierung SAP in Unternehmen Software-Architektur. SAP für Physiker SAP für Physiker Andreas Mielke VMS AG, Heidelberg Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg Vorlesung Sommersemester 2012 Agenda 1 Einführung VMS AG SAP 2 Geschäftsprozesse und Informatisierung

Mehr

FRODO Graphik- und Design

FRODO Graphik- und Design Übung NUK-Businessplan-Wettbewerb 2015 Beispiel einer Angebotskalkulation: Graphik- und Designbüro Frodo Beutlin 5. März 2015 Jörg Püschel MBW MITTELSTANDSBERATUNG GMBH FRODO Graphik- und Design Herr Frodo

Mehr

Wie rechnet der Architekt sein Honorar ab?

Wie rechnet der Architekt sein Honorar ab? Merkblatt Nr. 52 Wie rechnet der Architekt sein Honorar ab? Merkblatt für den Bauherrn zur aktuellen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom 10. Juli 2013 (in Kraft getreten am 17. Juli 2013)

Mehr

Nachhaltige Beschaffung

Nachhaltige Beschaffung Frank Rumpp Tel. 02843 171 408 Frank.Rumpp@Rheinberg.de Umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung Abs. 1 neuer Leitsatz ÖAG sind verpflichtet, bei der Vergabe von Aufträgen - Kriterien des Umweltschutzes

Mehr

Ausschreibungen Herzlich Willkommen zum Vortrag über Ausschreibungen

Ausschreibungen Herzlich Willkommen zum Vortrag über Ausschreibungen Herzlich Willkommen zum Vortrag über Ausschreibungen Referent: Oliver Schliesser Agenda: Vorstellung Oliver Schliesser Kurzüberblick Inhaltsverzeichnis Vortrag Diskussion / Informationsaustausch Leiter

Mehr

Dienstleistung Lohnabrechnung

Dienstleistung Lohnabrechnung Dienstleistung Lohnabrechnung Auslagerung der Lohnabrechnung an Ihren Steuerberater Ihre Ansprechpartner: Frau Braun, Tel.: (0 74 52) 84 46-17 Frau Wetzel, Tel.: (0 74 52) 84 46-17 Frau Seeger, Tel.: (0

Mehr